Brandveilig gebruik van uw gebouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brandveilig gebruik van uw gebouw"

Transcriptie

1 Brandveilig gebruik van uw gebouw

2 2

3 Brandveilig gebruik. Wat kan ik? Wat moet ik? De gevolgen van een brand zijn vaak ingrijpend. Gelukkig kunnen we zelf een rol spelen in het verkleinen van de kans op een brand en de gevolgen. Dit doen we door de brandveiligheid te vergroten. Dat is extra belangrijk voor gebouwen met een verhoogd risico. Hier is bijvoorbeeld sprake van wanneer het vluchten uit een gebouw lastig kan zijn. Bijvoorbeeld omdat er veel mensen aanwezig zijn, omdat de aanwezigen slapen, de weg niet kennen of omdat ze niet zelfstandig kunnen vluchten. Ook bij gebouwen met een cultuurhistorisch waarde of gebouwen die een taak hebben in de infrastructuur zijn de effecten van een brand groot. Per 1 november 2008 is de wetgeving rondom het brandveilig gebruik van gebouwen veranderd, dit wordt vanaf nu geregeld in het Gebruiksbesluit. Het doel van het Gebruiksbesluit is het geven van duidelijke en landelijk gelijke brandveiligheidsvoorschriften voor het gebruik van gebouwen. Hiermee komt een einde aan het grote verschil in aanvullende brandveiligheidsvoorschriften die verschillende gemeenten oplegden in de lokale bouwverordening. Een andere reden is het terugdringen van de regeldruk en meer verantwoordelijkheid toe te kennen aan de eigenaar/gebruiker van een gebouw. Hierbij verandert er niets aan het niveau van brandveiligheid. Deze folder gaat over brandveiligheid en het Gebruiksbesluit. Het eerste deel beantwoord de vraag Heb ik een gebruiksvergunning nodig of moet ik een gebruiksmelding doen? In het tweede deel van de folder gaat het over de verplichtingen die we allemaal hebben: het verhogen van de brandveiligheid. Op een eenvoudige manier kunt u zelf veel doen om de brandveiligheid van uw pand te vergroten. Heb ik een gebruiksvergunning nodig? > pagina 4 Hoe kan ik de brandveiligheid verhogen? > pagina 9 3

4 Heb ik een gebruiksvergunning nodig? De tips voor brandveilig gebruik die in deze folder staan, zijn de meest voorkomende voorschriften waaraan u moet voldoen om uw pand brandveilig te gebruiken. De volledige tekst van de voorschriften is te vinden in het Gebruiksbesluit, dat per 1 november 2008 van kracht is. Dit is een besluit dat door de minister van Wonen, Wijken en Integratie van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu is genomen en geldt dus voor alle gemeenten in Nederland. Het Gebruiksbesluit vervangt de regels die eerder per gemeente waren opgenomen in de bouwverordening. Door het besluit kan één en ander zijn veranderd voor u. In deze folder geven wij u hiervan een overzicht: 1. Wat is veranderd met de invoering van het Gebruiksbesluit? 2. Heeft u al een gebruiksvergunning? 3. Moet ik een gebruiksvergunning aanvragen of een gebruiksmelding doen? 4. Wat kan ik verder verwachten? 1. Wat is er veranderd met de invoering van het Gebruiksbesluit? De regels over brandveiligheid uit de bouwverordening veranderen in de regels van het Gebruiksbesluit. Er is daardoor mogelijk wat voor u veranderd, maar er is ook veel hetzelfde gebleven. We hebben dit voor u op een rijtje gezet. 4

5 Wat is er gewijzigd? Voordat het Gebruiksbesluit werd ingevoerd werd het brandveilige gebruik van gebouwen geregeld in de bouwverordening van de gemeenten. Veel gebouweigenaren of gebruikers waren verplicht een gebruiksvergunning aan te vragen. Door de invoering van het Gebruiksbesluit vervalt voor 80% van de gebouwen die voorheen een gebruiksvergunning moesten aanvragen deze plicht. Nu is in veruit de meeste gevallen een melding, waarin u aan de gemeente kenbaar maakt wat u van plan bent, voldoende en in een aantal gevallen is zelfs dat niet meer nodig. Een gebruiksvergunning is alleen nog nodig voor de meest risicovolle vormen van gebruik, zoals een basisschool, kinderdagverblijf, verpleeghuis of hotel. Meldingsplichtige objecten zijn bijvoorbeeld universiteiten en hogescholen, stadions, schouwburgen, restaurants en kamerverhuur. Wat is hetzelfde gebleven? Panden moeten nog steeds brandveilig worden gebruikt en de gebruiker is hier nog steeds zelf verantwoordelijk voor. De regels die in het Gebruiksbesluit zijn opgenomen, zijn rechtstreeks van toepassing op alle gebouwen in heel Nederland. De regels hoe een gebouw brandveilig moet worden gebruikt, zijn vrijwel gelijk gebleven. Dat is logisch, want de manier waarop brand ontstaat en hoe hiermee om te gaan is niet veranderd. Ook de regels voor de opslag en het gebruik van milieugevaarlijke stoffen zijn gewijzigd. Voorheen kon het voorkomen dat deze waren opgenomen in zowel de gebruiksvergunning als de milieuvergunning. Wanneer dat het geval was, vervallen de regels uit de gebruiksvergunning. Alleen voor opslag en gebruik van brandgevaarlijke stoffen in kleine (huishoudelijke) hoeveelheden en de bedrijfsmatige opslag van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen zijn regels opgenomen in het Gebruiksbesluit. De gebruiker van het gebouw is verantwoordelijk voor het brandveilig gebruik van het gebouw. De gemeente controleert de brandveiligheid van de gebouwen en onderneemt actie wanneer de situatie onveilig is. De gemeente laat dit meestal uitvoeren door de brandweer. Naast controle op gebruiksvergunningen en meldingen geeft de brandweer ook voorlichting over de brandveiligheid. Samengevat: In 80% van de gevallen vervalt de vergunningsplicht. De regels voor brandveiligheid zijn grotendeels hetzelfde gebleven. De brandweer blijft controleren en voorlichting geven. 5

6 2. Heeft u al een gebruiksvergunning? Het kan zijn dat u voor uw pand al een gebruiksvergunning hebt. In de nieuwe situatie kan dit nog steeds nodig zijn. Het kan echter ook zijn dat u onder de meldingsplicht komt te vallen of dat er helemaal geen vergunnings- of meldingsplicht van toepassing is. In alle gevallen ontvangt u van uw gemeente bericht over uw situatie. Hebt u geen brief ontvangen, of twijfelt u, bel dan met de brandweer binnen uw gemeente. 3. Heeft u nog geen gebruiksvergunning en moet u er een aanvragen? Alle gebouwen moeten aan de voorschriften in het Gebruiksbesluit voldoen. In een aantal gevallen is dit niet voldoende om de brandveiligheid te garanderen. In die gevallen moet u als eigenaar/beheerder van het gebouw de gemeente op de hoogte stellen. Er zijn twee mogelijkheden: u moet een gebruiksvergunning aanvragen of u moet een gebruiksmelding doen. U bent nog steeds gebruiksvergunningplichtig Eigenlijk veranderd er niets voor u. Uw huidige gebruiksvergunning wordt dan als een melding beschouwd. De voorschriften in de gebruiksvergunning blijven veelal gelijk. Op verzoek van u of de gemeente kunnen de voorwaarden verbonden aan de gebruiksvergunning worden gewijzigd. Dit zal door de gemeente moeten worden beoordeeld. U bent nu meldingsplichtig Wanneer u een gebruiksvergunning hebt, maar nu onder de meldingsplicht valt, verandert er in de meeste gevallen weinig. De voorwaarden waaraan u zult moeten voldoen zullen meestal gelijk blijven. Dit zijn de regels die in het Gebruiksbesluit zijn opgenomen. In een aantal gevallen kunnen bij de melding aanvullende voorwaarden worden voorgeschreven. Dit zal bij de periodieke controle worden beoordeeld. U heeft geen vergunnings- en meldingplicht meer De voorwaarden waaraan u moet voldoen zullen meestal gelijk blijven. Dit zijn de regels die in het Gebruiksbesluit zijn opgenomen. Met de afgifte van de gebruiksvergunning blijkt dat u voldoet aan de voorwaarden voor het brandveilig gebruik van uw gebouw. In een melding laat u de gemeente alleen weten wat u van plan bent. U geeft ook aan dat u voldoet aan de eisen om het gebouw brandveilig te gebruiken. In speciale gevallen kan de gemeente aan de gebruiksvergunning of melding nadere voorwaarden voor de brandveiligheid stellen. In beide gevallen is blijvende aandacht voor het brandveilig gebruik van het gebouw noodzakelijk. Dit is uw verantwoordelijkheid, waarbij de gemeente toezicht hierop zal houden. U hebt een gebruiksvergunning nodig indien sprake is van de volgende situatie Er slapen meer dan 10 personen in het gebouw (bedrijfsmatig of in het kader van verzorging)*. Er zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig die jonger dan 12 jaar zijn of lichamelijk of verstandelijk gehandicapt zijn. * Gemeenten hebben de beleidsvrijheid om, via de lokale bouwverordening, af te wijken van het genoemde aantal personen. Vraag bij uw gemeente na of dit het geval is. 6

7 U moet een gebruiksmelding doen wanneer: Er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn in het gebouw. Er sprake is van kamergewijze verhuur in een woning, bijvoorbeeld in de vorm van kamers aan afzonderlijke huurders, waarbij huurders onderling geen sociale band met elkaar of de verhuurder hebben. Er wordt afgeweken van de standaardregels voor brandveilig gebruik en dit middels gelijkwaardigheid wordt aangetoond. Een vergunning moet u aanvragen voordat u het gebouw in gebruik neemt. Houdt u hierbij rekening met de tijd die nodig is voor het verlenen van de vergunning (maximaal 18 weken nadat alle gegevens verstrekt zijn aan de gemeente). Een melding doet u minimaal 4 weken voordat u het gebouw in gebruik gaat nemen. Om een vergunning aan te vragen of een melding te doen moet u een formulier invullen. Ook moet u tekeningen meesturen, waarop de indeling van het gebouw is aangegeven en de voorzieningen die u hebt aangebracht om het pand brandveilig te maken. De eisen die aan het formulier en de tekening zijn gesteld, zijn te vinden op Op deze internetpagina kunt u het formulier downloaden, maar u kunt het ook (bij de brandweer) in uw gemeente opvragen. Het formulier met de tekening die u hebt opgestuurd, wordt door de brandweer bekeken. Zij bekijken of het formulier en de tekening voldoende informatie geven. Afhankelijk van het risico van het gebouw besluit de brandweer of zij direct de brandveiligheid gaat beoordelen of dit in een later stadium doet. Bij een melding kunt u in ieder geval een ontvangstbevestiging verwachten. Een vergunning ontvangt u binnen maximaal 18 weken. Aan een gebruiksvergunning zijn legeskosten verbonden. Deze zijn afhankelijk van de grootte en het soort gebruik dat van het bouwwerk gemaakt wordt. U ontvangt hiervoor een factuur. Samengevat: Controleer of u vergunnings- of meldingsplichtig bent. Gebruik het landelijke aanvraagformulier. Let op de eisen aan de meegestuurde tekeningen. Aan een gebruiksvergunning zijn legeskosten verbonden. 7

8 4. Wat kan ik verder verwachten? U hebt een gebruiksvergunning gekregen of een melding gedaan. Of u hebt een gebouw waarvoor dit niet nodig is. Dit betekent niet dat de brandveiligheid daarmee voor eens en altijd geregeld is. U moet blijven voldoen aan de voorwaarden in het Gebruiksbesluit, eventueel aangevuld met extra voorwaarden gekoppeld aan uw vergunning of melding. De brandweer controleert dit regelmatig. Wanneer de brandweer de situatie niet veilig vindt onderneemt zij actie. Het kan zijn dat u tijd krijgt om aan de voorwaarden voor brandveilig gebruik te voldoen, maar in het uiterste geval wordt het verboden om het gebouw nog te gebruiken. Zorg dus dat u uw zaken altijd in orde hebt. Het kan zijn dat u na verloop van tijd het gebruik van uw gebouw wijzigt. Dit kan zijn door een verbouwing of door een andere manier van gebruiken. Wanneer u al een vergunning hebt of een melding hebt gedaan, moet u deze wijziging doorgegeven worden aan de brandweer. Gebruik hiervoor weer het aanvraagformulier op Wanneer uw gebouw niet vergunnings- of meldingsplichtig was, moet u nagaan of dit na de verandering wel het geval is. Er kunnen dan aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Samengevat: Controleer bij veranderingen de gevolgen voor de vergunning of melding. Zorg dat de aanwezigen weten hoe ze het gebouw brandveilig moeten gebruiken. Volg bij controles de instructies van de brandweer op. 8

9 Hoe kan ik de brandveiligheid verhogen? Om u een beeld te geven waaraan u zoal moet voldoen om een pand brandveilig te gebruiken, heeft de brandweer de meest voorkomende zaken in deze folder op een rij gezet. Aan de hand van vijf thema s met tips kunt u uw pand nog eens doorlopen, op eenvoudige wijze aanpassingen doorvoeren en daarmee de brandveiligheid in uw pand verbeteren. Veel aanpassingen zijn eenvoudig van aard, maar kunnen in geval van een brand of andere calamiteit een groot verschil maken. De volgende thema s komen in dit deel van de folder aan bod: 1. Inrichting en versiering van het pand 2. Waar is de nooduitgang? 3. Hoe voorkomt u loze meldingen? 4. En dan breekt er brand uit 5. Vluchten Voorkomen is nog altijd beter dan genezen U kunt veel doen om uw pand zo brandveilig mogelijk te maken. Als er onverhoopt toch brand uitbreekt is eigenlijk maar één ding van belang: kunt u uw eigen leven en dat van uw gasten redden en het brandende pand ontvluchten? Vluchtdeuren mogen nooit op slot zijn! De weg naar de vluchtdeur moet altijd vrij zijn van obstakels over de volledige breedte en dient goed bereikbaar te zijn. Als u eerst over de opslag moet klimmen voordat u de nooduitgang kunt bereiken, kan dat desastreuze gevolgen hebben. In geval van brand telt iedere seconde en met iedere seconde winst beperkt u de risico s. Risico s op brandwonden, rookvergiftiging of erger. Want de snelheid waarmee brand zich verspreidt, overvalt slachtoffers keer op keer. De temperaturen lopen in een razend tempo op en de verduisterende en giftige rook zorgen al snel voor grote paniek. Hoe eerder iedereen uit het pand is, hoe beter dat is. En u kunt daarvoor zorgen. 9

10 1. Aankleding en versiering Versiering en decoraties zorgen niet alleen voor sfeer en gezelligheid. Ze zorgen er ook voor dat een klein brandje binnen vijf minuten een grote uitslaande brand kan worden. Daarom moeten alle versieringen (zoals kerst- of carnavalsversiering) en decoraties zijn gemaakt van stoffen die moeilijk vlam vatten. Dit geldt natuurlijk ook voor gordijnen! Als er een gordijn voor de deur hangt, houd er dan rekening mee dat de vluchtwegaanduiding altijd goed zichtbaar blijft en dat de gordijnen de vluchtweg op geen enkele manier blokkeren of hinderen. In restaurants mogen kaarsen staan. In andere gelegenheden wordt dit niet aangeraden. Binnen zijn fakkels en vuurwerk uit den boze. Alleen gespecialiseerde bedrijven mogen dit gebruiken en zelfs dan wordt er speciaal een vergunning voorzien van de nodige brandveiligheidseisen afgegeven. Een ander punt van aandacht betreft papier- en afvalbakken. Deze dienen ontbrandbaar te zijn en ook asbakken mogen geen vlam kunnen vatten. Dit heeft alles met het materiaal te maken waarvan de asbak is gemaakt. Een plastic of een houten asbak is dus niet aan te bevelen. Een stenen, glazen of een ijzeren asbak wel. Opslag in stookruimtes is verboden en ook de opslag van gevaarlijke stoffen (gasflessen, schoonmaakmiddelen, benzine, etc.) is aan strenge regels gebonden. Het gaat daarbij om regels over de hoeveelheid, maar ook om de verpakking. Tips van de brandweer Kies voor versiering en decoraties die van onbrandbaar materiaal zijn gemaakt. De stof van gordijnen mag niet makkelijk vlam kunnen vatten (gordijnen kunnen worden geïmpregneerd). Beperk de kans op brand door geen papier- of afvalbak van plastic of ander brandbaar materiaal te gebruiken. Bevestig decoraties aan het plafond op veilige hoogte en zorg ervoor dat de decoraties geïmpregneerd zijn. Beperk opslag van gevaarlijke stoffen. Geen opslag in de stookruimte. 10

11 2. Waar is de nooduitgang? Voor mensen die onbekend zijn in een pand, is het moeilijk te bepalen via welke weg zij het pand kunnen ontvluchten. Daarom moeten niet alleen de nooduitgangen, maar ook de algemene uitgangen duidelijk herkenbaar zijn. Dit kan door zogenaamde transparantverlichting, de bekende groene bordjes met een pictogram, boven de uitgang op te hangen. Op deze manier is het voor iedereen duidelijk waar ze veilig het pand kunnen verlaten. Om bij brand paniek te voorkomen, is het goed om op een zichtbare plaats in het gebouw een instructiekaart Hoe te handelen bij brand op te hangen. Hierop staat vermeld wie er gewaarschuwd moet worden, hoe er ontruimd moet worden en hoe bijvoorbeeld blusapparatuur bediend moet worden. Als u een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie heeft, zorg er dan voor dat alle apparatuur goed werkt en controleer het regelmatig op storingen. Installaties moeten bovendien regelmatig worden gekeurd. Daarnaast hebben veel moderne panden tegenwoordig brandwerende deuren. Deze moeten gesloten zijn of anders met kleefmagneten zijn vastgezet zodat ze bij brand automatisch dichtvallen. Tips van de brandweer Transparantverlichting (met pictogram) moet altijd duidelijk zichtbaar zijn en branden. Noodverlichting moet periodiek gecontroleerd en onderhouden worden De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie moet periodiek gekeurd en onderhouden worden. Zorg voor een instructie Hoe te handelen bij brand. Hang deze instructie op een zichtbare plaats. Houd onderhoud van installaties bij in een logboek. 3. Hoe voorkomt u loze meldingen? Steeds meer gebouwen beschikken over een automatische brandmeldinstallatie. Veel van deze installaties zijn direct doorgeschakeld naar de alarmcentrale van de brandweer. Dit betekent dat wanneer de installatie een brand ontdekt deze direct wordt gemeld naar de alarmcentrale van de brandweer. Deze stuurt de brandweer op uw gebouw af. In veel gevallen blijkt dat het gaat om een loze melding. Het gaat hierbij in de meeste gevallen om een melding als gevolg van het gebruik. Denk aan het roken van een sigaret, het uitvoeren van laswerkzaamheden of het laten aanbranden van het eten. Het kan ook gaan om een technische storing. 11

12 Gelukkig kunt u zelf ook wat doen om het aantal loze meldingen te verminderen. Zo moet de werking van de installatie jaarlijks worden geïnspecteerd door een erkend branddetectiebedrijf. Als uw installatie een doormelding heeft naar de alarmcentrale van de brandweer dient de installatie ook te zijn voorzien van een geldig certificaat als bedoeld in de regeling brandmeldinstallaties U informeert uw lokale brandweer over de inspectieresultaten. Ga voor zekerheid en laat uw bestaande installatie inspecteren. Voor het dagelijkse onderhoud en het beheer van de brandmeldinstallatie moet bij elke instelling een zogenaamde Opgeleid persoon aanwezig zijn. Deze is belast met de bediening, de periodieke controle en het preventieve onderhoudswerk. Na het volgen van een korte cursus mag de opgeleid persoon een beperkt aantal handelingen verrichten, zoals melders of meldergroepen buiten werking stellen (en later weer in werking!), melders vervangen, e.d. Hiervan kan gebruik worden gemaakt bij werkzaamheden met kans op een loos alarm. Ook de gebruikers van de brandmeldinstallatie moeten goed geïnformeerd zijn over wat zij moeten, mogen en kunnen. Als u een brandmeldinstallatie hebt, moet u alle interne en externe meldingen registreren. Het installatiebedrijf beschikt over logboeken waarin dat kan worden bijgehouden. Het is vereist dat ook meldingen in de avond- en nachturen correct en volledig worden geregistreerd. Tips van de brandweer Laat werkzaamheden melden bij bijvoorbeeld de opgeleid persoon. Zorg dat gebruikers goed geïnformeerd zijn over wat zij moeten, mogen en kunnen. Houd er rekening mee dat rookmelders het verschil tussen stoom en rook niet kennen. Stoom veroorzaakt geregeld loos alarm. Voorkom roken onder een melder (maak zo nodig een rookruimte). Advies: Maak met aannemers de afspraak dat zij verantwoordelijk zijn voor de kosten, zodra zij een loos alarm veroorzaken. Houdt alle brandmeldingen bij in een logboek. 12

13 4. En dan breekt er brand uit Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, kan het toch gebeuren dat er brand uitbreekt. Het eerste wat u dan natuurlijk doet is anderen waarschuwen dat er brand is! Zorg dat mensen veilig het pand verlaten en laat iemand de brandweer waarschuwen (112). U kunt proberen het vuur zelf te doven als het nog maar een klein brandje betreft. Denk hierbij altijd aan uw eigen veiligheid! Het is belangrijk om over de juiste blusmiddelen te beschikken. Daarbij geldt dat kleine blusmiddelen, zoals de brandslanghaspel en de draagbare blustoestellen, klaar voor gebruik moeten zijn. Dit houdt in dat ze altijd op een vaste plek of op een daarvoor aangewezen plaats in het pand zijn bevestigd aan de wand. Zij mogen dus niet los op de grond staan, zo kan het blusmiddel namelijk omvallen en beschadigen of ergens anders worden neergezet, zodat u het blustoestel niet meer kunt vinden in geval van een calamiteit. Blusmiddelen dienen altijd duidelijk zichtbaar te zijn. Brandslanghaspels moeten tenminste eens per jaar worden gekeurd door een gecertificeerd bedrijf; draagbare blustoestellen eens per twee jaar. Mocht u een blusmiddel in een kast willen bevestigen, dan moet aan de buitenzijde van de kast, door middel van een pictogram, duidelijk zijn aangeven dat er in de kast een blusmiddel aanwezig is. Die kast mag nooit op slot zijn, zodat het blusmiddel altijd te gebruiken is. De instructie hoe het apparaat gebruikt moet worden, staat op het apparaat zelf. Lees dit regelmatig zodat u in geval van een brand ook weet hoe het blusmiddel gebruikt moet worden. Laat de blusser direct na gebruik hervullen, ook al is hij niet helemaal leeg. In hoge gebouwen en lange bedrijfspanden lopen zogeheten droge blusleidingen. De brandweer kan deze leidingen gebruiken om water op de juiste plaats te krijgen in geval van een brand. Indien er een droge blusleiding in uw pand aanwezig is, laat deze leiding dan één keer in de vijf jaar controleren door een erkend bedrijf. De droge blusleiding moet dan onder druk getest worden. Zo zorgt u ervoor dat de leiding in goede staat verkeert en gebruikt kan worden als het nodig is. 13

14 5. Vluchten Bij brand moet iedereen het pand snel kunnen verlaten. Het klinkt voor de hand liggend, maar vluchtdeuren mogen nooit op slot zitten. Ook moeten alle vluchtwegen vrij zijn van obstakels. Hiermee wordt voorkomen dat mensen tijdens het vluchten struikelen, een nooduitgang over het hoofd zien of tegen een dichte deur oplopen. Kort gezegd betekent dit het volgende: voor ingangen, nooduitgangen en andere vluchtwegen mogen geen fietsen, kinderwagens, karretjes, dozen, stapels kratten, etc. staan. Tips van de brandweer Blusmiddelen moeten klaar zijn voor gebruik, zichtbaar en makkelijk bereikbaar zijn. Als een brandslanghaspel ingebouwd is in een kast moet er een pictogram op de kast zijn aangebracht (dit pictogram geeft aan welk blusmiddel in de kast aanwezig is). Laat uw brandslanghaspel eens per jaar controleren. Laat uw draagbare blusmiddelen eens per twee jaar controleren. Waarschuw eerst anderen voordat u een brand probeert te blussen! Lukt het niet de beginnende brand te blussen? Probeer niet te lang en vlucht! Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de vluchtroute aan de binnenzijde van het pand, maar ook voor het pad aan de buitenzijde van het pand tot aan de openbare weg! Let er verder op dat er geen losse draden liggen, of dat de grond glad is. Ook losse vloerbedekking kan gaan schuiven en kan om die reden een gevaar opleveren. Je moet er toch niet aan denken wat er gebeurt als een groep mensen via een nooduitgang probeert weg te komen en ten val komt door een slingerende vuilniszak of een losliggende draad. Tips van de brandweer Houd alle vluchtwegen vrij van obstakels. Plaats geen (opslag van) materiaal in de vluchtweg. De nooduitgang mag niet op slot zijn. Laat geen losse draden over de grond lopen. Zorg dat vloerbedekking niet kan schuiven en dat vluchtwegen altijd een stroeve ondergrond hebben. 14

15 Contact Heeft u na het lezen van deze folder nog behoefte aan extra informatie over de brandveiligheid in uw gebouw of over het brandveilig gebruik, neem dan contact op met de brandweer in uw gemeente. Gegevens hiervan vindt u op de achterzijde van deze folder. 15

16 16

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig?

Brandweer Enschede. Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Brandweer Enschede Hoe gebruik ik mijn pand brandveilig? Ik ben niet gebruiksvergunningsplichtig, maar moet ik wel voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften? Jazeker, iedereen die een pand in gebruik

Nadere informatie

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk

OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN. Opsteller. Namens. Datum onderzoek. Aanwezig Naam Namens. Naam bouwwerk. Straat. Gemeente. Bestemming bouwwerk OPNAME-RAPPORT APK-KEURING GEBOUWEN Opsteller Namens Datum onderzoek Aanwezig Naam Namens Naam bouwwerk Straat Gemeente Bestemming bouwwerk Contactpersoon Telefoonnummer Datum gebruiksvergunning Datum

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer :

Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010. Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Controlelijst brandveiligheid kinderdagverblijven/ basisscholen 2010 Naam instelling : Locatie adres : Contactpersoon : Telefoonnummer : Datum (controlelijst ingevuld) Handtekening Toelichting op de controlelijst

Nadere informatie

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres

Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf. Adres Checklist Brandveilig gebruik horecabedrijven. Gegevens van u en uw horecabedrijf. Naam Horecabedrijf Adres Postcode en plaats Soort bedrijf Restaurant / Café / anders nl.: Contactpersoon Functie Eigenaar/

Nadere informatie

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen

Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Checklist Zorg voor de veiligheid in kerkgebouwen Stappenplan Om tot een verantwoord plan van aanpak te komen, is het noodzakelijk een stappenplan te maken waarin de volgende stappen worden onderscheiden:

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders laten je niet stikken! 1 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt. Hoe breng je jezelf, je

Nadere informatie

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding

De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Besluit brandveilig gebruik bouwwerken De gebruiksvergunning en de gebruiksmelding Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Per 1 november 2008 gelden daarvoor landelijke eisen die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Hoe brandveilig is uw bedrijf?

Hoe brandveilig is uw bedrijf? EXPEDITIE BRANDVEILIGHEID Hoe brandveilig is uw bedrijf? Beantwoord de vragen en ontdek of er verbeterpunten zijn. Ontdek welke punten u en uw medewerkers helpen bij het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk OPNAMERAPPORT Ten behoeve van een jaarlijkse zelfstandige beoordeling van de gebruiksvoorschriften van een bouwwerk Opnamerapport gebruiksvoorschriften versie 1.2 / 5 juni 2007 Pagina 1 van 13 Over het

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Naam : Adres : Postcode / plaats : Contactpersoon : Controleur(s) : Datum afgifte gebruiksvergunning : Controlefrequentie : Datum controle : Archiefnummer : Handleiding De

Nadere informatie

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens!

Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! Wie waakt als je slaapt? Rookmelders redden levens! 1 Rookmelders laten je niet stikken! 2 Brand! Je moet er niet aan denken dat je op een nacht wakker schrikt omdat er brand is. De paniek die dan uitbreekt.

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_008 Datum: 5 febuari 2009 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV Daan Korzelius 2009 Gebruiksbesluit ja nee n.v.t.

Nadere informatie

Controlelijst brandveiligheid

Controlelijst brandveiligheid Controlelijst brandveiligheid Handleiding Uitgangen en vluchtwegen Brandblusmiddelen Noodverlichting en vluchtbewegwijzering Brandbeveiligingsinstructies Gebruiksvergunningen De directie van een school

Nadere informatie

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale

Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale 122 brandveiligheids INFO Beëindiging directe doormelding naar Regionale Alarmcentrale Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl

Nadere informatie

Checklist brandveiligheid per pand

Checklist brandveiligheid per pand Datum : 22 maart 2012 Auteur : Vgib onderhoudsmanagement B.V. Vgib Onderhoudsmanagement B.V. 44 R.I.-straat 10, 4051 AR Ochten T +31(0)344 643981 info@vgib.nl www.vgib.nl Pagina 1 Gebruiksbesluit ja nee

Nadere informatie

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering!

Korte Checklist. 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Korte Checklist 1. Organisatorische aspecten Zorg voor een brandveilige bedrijfsvoering! Er is een logboek aanwezig op het bedrijf / in de stallen. Hierin zijn o.a. certificaten (installaties, brandveiligheidsvoorzieningen)

Nadere informatie

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken

U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, trappen, hellingbanen en vluchtroutes over de minimaal vereiste breedte

Nadere informatie

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1

Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Locatie: Expeditie d.d.: Door de deelnemers: Nummer: J:\PPP\Voorlichting\project geen nood\veiligheidsexpeditielijst 1 Waarom deze lijst? Dit is een veiligheidsexpeditielijst. Dat houdt in dat u hierop

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is een belangrijk

Nadere informatie

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen

Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Checklist brand- en vluchtveiligheid zorginstellingen Concrete quick wins om de brandveiligheidssituatie te verbeteren. Aanleiding en achtergrond In 2007 vonden er in zorginstellingen ongeveer 1.100 branden

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Nodeloze brandmeldingen

Nodeloze brandmeldingen 121 brandveiligheids INFO Nodeloze brandmeldingen Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Brandmelders redden levens

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zelfstandig wonen met zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB3-v3.indd 1 20-06-17 09:33 Maak

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik.

Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Algemene gebruiksvoorschriften behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik. Paragraaf 1.4 Bijzondere bepalingen Artikel 1.16 Zorgplicht Een bij of krachtens de wet aanwezige

Nadere informatie

Wat iedere medewerker moet weten over brand

Wat iedere medewerker moet weten over brand Wat iedere medewerker moet weten over brand Inhoud Inleiding 3 Brandmelding 4 Wat te doen bij brand? 10 regels 5 Branddetectie en overige voorzieningen 7 Gebruiksaanwijzing kleine blusmiddelen 9 Brandpreventie

Nadere informatie

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties

Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties Groningen Informatie over het voorkomen van loos alarm door automatischebrandmeldinstallaties 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.......................................................3 2. Loos alarm......................................................4

Nadere informatie

115 brandveiligheids. Uw gebouw brandveilig INFO

115 brandveiligheids. Uw gebouw brandveilig INFO 115 brandveiligheids INFO Uw gebouw brandveilig Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Bent u eigenaar van een gebouw,

Nadere informatie

Checklist Brandveiligheid per pand

Checklist Brandveiligheid per pand Checklist Brandveiligheid per pand Referentie: VGIB_000_checklist brandveiligheid_do_010 Datum: 27 mei 2013 Samenstelling: Vgib onderhoudsmanagement BV 2013 Omgevingsvergunning brandveilig gebruik ja nee

Nadere informatie

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken!

Brandveiligheid en uw beperking. Rookmelders laten je niet stikken! Brandveiligheid en uw beperking Rookmelders laten je niet stikken! 1 Rookmelders laten je niet stikken! Gebruik een brandveilige asbak 2 Brandveiligheid en uw beperking We staan er niet altijd bij stil,

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE BINNEN... Een brochure met informatie over: Brandpreventie. Voorschriften ter voorkoming van brand. Wat te doen bij brand

BRANDPREVENTIE BINNEN... Een brochure met informatie over: Brandpreventie. Voorschriften ter voorkoming van brand. Wat te doen bij brand BRANDPREVENTIE BINNEN... Een brochure met informatie over: Brandpreventie Voorschriften ter voorkoming van brand Wat te doen bij brand Tips en wetenswaardigheden, Beheer & Onderhoud.../januari2009 Inleiding

Nadere informatie

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek

Logboek. Naam bedrijf. Startdatum logboek Logboek Naam bedrijf Startdatum logboek Geachte klant, Conform de huidige wet- en regelgeving dient u in het bezit te zijn van een logboek zoals u nu in handen heeft. Doel van de logboekverplichting is

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Maak de zorg brandveilig TIPS OM Brandveiligheid is

Nadere informatie

December preventietips

December preventietips December preventietips De maand december brengt extra risico s en gevaren met zich mee. In dit overzicht wijzen wij u op enkele van deze gevaren en geven wij tips en adviezen om schade te voorkomen. Door

Nadere informatie

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten

Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Voorkom brand, wees slim met elektrische apparaten Telefoon opladen? Leg de telefoon op een tafel of (nacht)kastje, niet op bank of bed. Stof kan door hitte vlam vatten. Elektrische apparaten moeten hun

Nadere informatie

Erik van den Oord. Programmamanager Implementatie Gebruiksbesluit

Erik van den Oord. Programmamanager Implementatie Gebruiksbesluit Erik van den Oord Programmamanager Implementatie Gebruiksbesluit Het nieuwe Gebruiksbesluit Programma Verdiepingsbijeenkomst 09.30 09.45 uur Opening door Erik van den Oord 09.45 11.00 uur Vraag maar raak

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst Afgedrukt op: 31-3-2014 Datum voltooien inventarisatie: 31-3-2014 21:27:26 Organisatienaam: Stichting Peuterspeelgroep Heemstede Locatienaam: Meerlnest

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek.

OPNAMERAPPORT. Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek. OPNAMERAPPORT Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) - XX99 - Voorbeeld Object Voorbeeldstraat 1 999 XX Lutjebroek (Rapport opgesteld volgens BRL-K21016, checklijst: versie 5.0 van 1 juli 2012)

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor ziekenhuizen, revalidatiecentra, umc s en tijdelijk verblijf in de ggz Maak de zorg brandveilig

Nadere informatie

Brandveiligheid in de zorg

Brandveiligheid in de zorg Brandveiligheid in de zorg HANDIGE TIPS om brand te voorkomen en goed te kunnen reageren bij brand Versie voor zorginstellingen voor langdurende zorg Brochure-IkMaakDeZorgBrandveilig_AB2-v3.indd 1 20-06-17

Nadere informatie

Aanvraagformulier tentvergunning

Aanvraagformulier tentvergunning Valkenburg aan de Geul t.a.v. afdeling Brandweer Postbus 998 6300 AZ Valkenburg aan de Geul Aanvraagformulier tentvergunning Woningwet 1991, artikel 8, lid 2, sub a4 of brandweerwet 1985, artikel 12 Bouwverordening

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden

Aanvullende voorwaarden Bijlage behorende bij de gebruiksvoorwaarden VOORWAARDEN Algemene eisen van de bijlage 3 en 4 behorende bij de artikelen 6.2.1 van de bouwverordening. Aanvullende voorwaarden In het kerkgebouw mogen 200

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008 OPNAMERAPPORT Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens 2-11-2008 Bouwwerk: Voorbeeld kantoorpand n nsenlaan 1 Branddorp (Voorbeeld exemplaar) 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst

Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige / arbodienst RI naam: RI Brandveiligheid 2014 RI type: Voor werkvorm(en): Brandveiligheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: De Speelhoeve 16-08-2014 Afgedrukt op: 16-08-2014

Nadere informatie

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin

Handleiding brandveiligheidtraining Arduin Inleiding: Alle medewerkers van Arduin hebben van het bedrijf T.S.A. een brandveiligheidtraining gehad. Het doel hiervan was, dat een ieder binnen Arduin weet wat hij/zij wel of beter niet kan doen in

Nadere informatie

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762

Noodplan - Samenvatting. Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 Noodplan - Samenvatting Buitencentrum de Stevert Stevert 18 5524 KD Steensel tel Accommodatie: 0497-514497 / tel Beheerder: 0497-512762 1 Algemene informatie 1.1 Bezetting Aantal Er overnachten maximaal

Nadere informatie

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer

Brandveilig op kamers. Tips voor een brandveilige kamer Brandveilig op kamers Tips voor een brandveilige kamer Een brand overkomt mij niet. Wat je kunt doen Plaats een rookmelder op elke verdieping in de gangen en bij voorkeur ook in je eigen kamer. Bepaal

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging

Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Plan van aanpak 2012 Risico-inventarisatie Brandveiligheid: acties/afspraken/borging Peuterspeelzaal Uitgangen en vluchtroutes. 1 ja U kunt met uw kinderen snel en goed altijd alle uitgangen bereiken?

Nadere informatie

Module: Blusmiddelen Module: Blussen Module: Bouwmaterialen Module: Brand melden Module: Brandcompartimenten Module: Inrichting Module: Installaties

Module: Blusmiddelen Module: Blussen Module: Bouwmaterialen Module: Brand melden Module: Brandcompartimenten Module: Inrichting Module: Installaties RI naam: RI Brandveiligheid 2015 RI type: Voor werkvorm(en): Brandveiligheid KDV Leeftijdsgroepen: 0-4 Organisatienaam: Locatienaam: Inventarisatie voltooid: De Speelhoeve 25-10-2015 Afgedrukt op: 25-10-2015

Nadere informatie

B. Gegevens omtrent de gemachtigde (alleen invullen indien een gemachtigde de vergunningsprocedure zal afhandelen) Naam gemachtigde :

B. Gegevens omtrent de gemachtigde (alleen invullen indien een gemachtigde de vergunningsprocedure zal afhandelen) Naam gemachtigde : Bezoekadres: Schoolstraat 1 Postadres: Gemeente Bedum, Postbus 38, 9780 AA Bedum Tel: 050-3018241 Fax: 050-3018247 Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum AANVRAAGFORMULIER GEBRUIKSVERGUNNING

Nadere informatie

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken

Voorkom brand, wees voorzichtig in de keuken brand, wees voorzichtig in de keuken Houd brandbare objecten zoals keukenrol en pannenlappen uit de buurt van de kookplaat. Blijf in de buurt tijdens het koken en houd een passende deksel bij de hand.

Nadere informatie

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN

CONTROLELIJST VEILIGHEID BIJ EVENEMENTEN score INVENTARISATIE / INSPECTIE in orde niet geheel in orde niet in orde n.v.t. TOELICHTING / EVALUATIE 1. VERANTWOORDELIJKHEID 1. Alle partijen zijn aantoonbaar op hun resp. verantwoordelijkheid gewezen.

Nadere informatie

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers.

1.2 Deze voorwaarden maken deel uit van alle offertes en van overeenkomsten met opdrachtgevers. Huurvoorwaarden Seizoen 2014 2015 Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit overeenkomst, hetzij uit de wet, tussen de Deventer Schouwburg

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

Rookmelders en brandblussers

Rookmelders en brandblussers 1 brandveiligheids INFO Meer informatie of andere folders uit deze serie? Rookmelders en brandblussers Ga naar de brandweerkazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Een van de grote drama s

Nadere informatie

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming

Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming Brand in uw bedrijf: De 4 stappen voor ontruiming 2 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! INHOUD 3 Brand in uw bedrijf: 4 stappen voor ontruiming! HOOFDSTUK 1 ONTRUIMINGSPROCEDURE In de ontruimingsprocedure

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC-V

Brandmeldcentrale BMC-V Brandmeldcentrale BMC-V Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale

Nadere informatie

JIJ. Daar moet je nu over nadenken!

JIJ. Daar moet je nu over nadenken! WAT DOE JIJ BIJ BRAND? Daar moet je nu over nadenken! Stel, er breekt bij u thuis brand uit. Door de zwarte rook ziet u niets meer en kunt u nauwelijks ademhalen. Binnen enkele minuten ontstaat een niet

Nadere informatie

Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerk

Besluit Brandveilig Gebruik Bouwwerk Peter Voshol / Theo den Haan, 4 en 5 november 2009 Partner for progress Besluit Brandveiligheid in de zorg 1 Onderwerp Gebruiksbesluit brandveilig gebruik bouwwerk Certificatieschema brandveilig gebruik

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

Vluchtplan van Gastouder:..

Vluchtplan van Gastouder:.. Vluchtplan van Gastouder:.. Stap 1 Bespreek samen de mogelijke vluchtroutes als er brand uitbreekt en schrijf op hoe u dan vlucht (via het raam, de dakgoot, het balkon, etc.). BRAND OP DE:.. IK VLUCHT

Nadere informatie

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren

Een brandveilig bedrijfsfeest. Tips voor brandveilig feestvieren Een brandveilig bedrijfsfeest Tips voor brandveilig feestvieren Sta stil bij risico s op brand Leuk. U organiseert een bedrijfsfeest. Staat u ook stil bij de risico s op brand? Jaarlijks krijgt de brandweer

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar Toetsingsrapportage Arbo voor arbodeskundige/arbodienst Afgedrukt op: 14-1-2014 Datum voltooien inventarisatie: 14-1-2014 10:56:09 Organisatienaam: Kiddoclub bv Locatienaam: Kiddoclub Heemstede KC RI Naam:

Nadere informatie

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRL-K21016 2-11-2008

OPNAMERAPPORT. Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRL-K21016 2-11-2008 OPNAMERAPPORT Ten behoeve van de Regeling Brandveilig Gebruik Bouwwerken (BGB) volgens BRLK21016 2112008 Bouwwerk: Winkelcomplex Noord Hoofdstraat 1 Amsterdam BGBregeling Datum 10032009 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog

Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog Ontruimingsplan Basisschool De Regenboog 2015-2016 Weesmolenstraat 10 3257 XM Ooltgensplaat 20-05-2012 Pagina 1 1. Inhoudsopgave blz. 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding en algemene veiligheidsinstructie 3

Nadere informatie

Brandmeldcentrale BMC M12

Brandmeldcentrale BMC M12 Brandmeldcentrale BMC M12 Beknopte gebruikers handleiding Gebruiksaanwijzing voor brandmeldcentrale Handleiding / gebruik Logboek Handleiding onderhoud Versie 0805-1 Beknopte gebruiksaanwijzing voor microprocessor

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gebruiksvergunning

Aanvraagformulier Gebruiksvergunning Aanvraagformulier Gebruiksvergunning op grond van Brandbeveiligingsverordening In te vullen door de brandweer Aanvraag verzonden Aanvraag ontvangen Aanvulling ontvangen Deze aanvraag met bijbehorende bescheiden

Nadere informatie

In te vullen door behandelend ambtenaar. Datum ontvangst: Dossiernummer: In te vullen door de gebruiker.

In te vullen door behandelend ambtenaar. Datum ontvangst: Dossiernummer: In te vullen door de gebruiker. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Postbus 83 1160 AB Zwanenburg T 020 407 9000 F 020 407 9090 Inventarisatie - formulier gebruiksvergunning Woningwet 1991. Artikel 8, lid 8, sub 2a / Brandweerwet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving :

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK. Bouwverordening 1997, artikel Aanschrijving : AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING BRANDVEILIG GEBRUIK DOSSIERNR GV DOSSIER: Woningwet 2003, artikel 8, lid 2, sub a4 Datum ontvangst: Bouwverordening 1997, artikel 6.1.1 Dossiernummer Aanschrijving : Aan burgemeester

Nadere informatie

3. Gebouw en buitenterrein

3. Gebouw en buitenterrein 3. Gebouw en buitenterrein 3.1 Een brandveilig clubgebouw Over de accommodatie Voor het organiseren van al je activiteiten is een veilige binnen- en/of buitenaccommodatie een vereiste. Dat kan een eigen

Nadere informatie

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO

17 brandveiligheids. Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! INFO 17 brandveiligheids INFO Brandveiligheid, ook tijdens feestelijke dagen! Meer informatie of andere folders uit deze serie? Ga naar de brandweer kazerne bij u in de buurt of kijk op www.brandweer.nl Ook

Nadere informatie

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid

Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken. Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Bijlage 3 Gebruikseisen voor bouwwerken Bijlage behorende bij artikel 6.2.1, eerste lid Artikel 1 Vrijhouden van terreingedeelten 1 De bij het bouwwerk behorende brandkranen en andere bluswaterwinplaatsen

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels, maar tòch brandveilig?

Minder en eenvoudiger regels, maar tòch brandveilig? Minder en eenvoudiger regels, maar tòch brandveilig? Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie 30 mei 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk Vermindering regeldruk

Nadere informatie

Handreiking Instandhouding brandveiligheidseisen voor gebouwen in gebruik door de Universiteit Utrecht

Handreiking Instandhouding brandveiligheidseisen voor gebouwen in gebruik door de Universiteit Utrecht Handreiking Instandhouding brandveiligheidseisen voor gebouwen in gebruik door de Directie Vastgoed en Campusontwikkeling Veiligheid en Milieu april 2009 Voorwoord 2/33 Handreiking Instandhouding brandveiligheidseisen

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar.

Scenario 1 Kans Ernst Brandblusmiddelen zijn, ook voor bijvoorbeeld bezoekers, duidelijk te herkennen en direct bruikbaar. Afgedrukt op: 31-5-2011 RI uitgevoerd voor werkvorm(en): BSO Leeftijdsgroepen: 4-8, 4-12, 8-12 Algemene kenmerken: Asbest (gezondheid) In de buitenruimte/ op de speelplaats staat een speeltoestel. In de

Nadere informatie

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief

Beschrijving. Vervallen trap in monumentaal gebouwtje. Advies Definitief Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, brandveilig gebruik, monument, kantoorfunctie, gelijkwaardigheid, bestaande bouw, herbestemming, vluchtroute, rookmelders, brandmeldinstallatie (BMI) Datum: 16 december 2016

Nadere informatie

Aanvraag gebruiksvergunning inrichtingen Zandvoort

Aanvraag gebruiksvergunning inrichtingen Zandvoort Aanvraag gebruiksvergunning inrichtingen Zandvoort Inhoud Inleiding Wanneer is een inrichting gebruiksvergunning plichtig. Traject van een vergunningsprocedure Voorwaarden tekeningen Leges kosten Contact

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie Conform NEN 2535:2009 en correctie C1:2010 Programma van en Brandmeldinstallatie Conform :2009 en correctie C1:2010 Naam : OTT Hoofddorp Adres : Arnolduspark 4 te Hoofddorp Woonplaats : Hoofddorp Projectnummer: 0014-A-01-Gerssen-OTT Hoofddorp 1.

Nadere informatie

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving

Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Veilig vluchten uit gebouwen: wegwijs worden in de regel-geving Probleem Wat zijn in de wet- en regelgeving de algemene uitgangspunten voor het ontwerp van een in de praktijk goed bruikbaar vluchtplan?

Nadere informatie

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item )

Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID. ( brandveiligheid, een hot item ) Beleidsnotitie BRANDVEILIGHEID ( brandveiligheid, een hot item ) Inleiding Er zijn zowel interne als externe ontwikkelingen die maken dat extra aandacht voor het onderwerp brandveiligheid gewenst is. In

Nadere informatie

Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels

Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels Handreiking Brandveiligheid Oude Hotels 1. Bouwkundige aspecten 04 2. Installatietechnische aspecten 08 3. Gebruiksaspecten 10 4. Organisatorische aspecten 14 Het

Nadere informatie

Lesbrief: Brandje blussen Thema: Wat is er?

Lesbrief: Brandje blussen Thema: Wat is er? Lesbrief: Brandje blussen Thema: Wat is er? Copyright Stichting Vakcollege Groep 2015. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Stel je voor dat er s nachts brand uitbreekt. Hoe kom je dan veilig buiten? Of

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

Brandweer. In te vullen door de brandweer

Brandweer. In te vullen door de brandweer Brandweer Aanvraagformulier Gebruiksvergunning (Brandveilig gebruik van bouwwerken, tijdelijke bouwwerken en terreinen) Brandweerwet 1985, artikel 12 Brandbeveiligingsverordenig 2006, artikel 2.1.1. In

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

6 pijlers van het basis keurmerk

6 pijlers van het basis keurmerk 6 pijlers van het basis keurmerk Gemeente en inrichting - Bestemmingsplan / omgevingsvergunning - Gebruiksmelding - Overige wettelijke regelgeving - Minimaal gebruikersoppervlakte 12m2 - Max aantal personen

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting

Module 9. Bedrijfshulpverlening Vraag Antwoord Mogelijke maatregelen Prioriteit Toelichting Branche RI&E vereniging SZS (versie oktober 2008) 9.1 9.1 Is een actueel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) aanwezig? Stel bedrijfshulpverleningsplan (bedrijfsnoodplan) op. Controleer minimaal

Nadere informatie

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid

Onderhoud van blusmiddelen. Voor meer zekerheid Onderhoud van blusmiddelen Voor meer zekerheid ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN 3 Onderhoud van blusmiddelen Een beginnende brand in uw bedrijf kunt u zelf blussen. Daarvoor maakt u gebruik van een brandslanghaspel

Nadere informatie

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg

brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg brandweer gooi en vechtstreek Brandveiligheid Samen onze zorg Inhoud Maak een vluchtplan................ 4 Veilig omgaan met elektriciteit en apparatuur........................ 6 Veilige gasinstallaties................

Nadere informatie