van WOENSDAG 22 JUNI 2011 MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin Voormiddag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "van WOENSDAG 22 JUNI 2011 MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin Voormiddag"

Transcriptie

1 COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MERCREDI 22 JUIN 2011 Matin COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van WOENSDAG 22 JUNI 2011 Voormiddag De vergadering wordt geopend om uur en voorgezeten door mevrouw Liesbeth Van der Auwera. La séance est ouverte à heures et présidée par Mme Liesbeth Van der Auwera. 01 Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Klimaat en Energie over "de distributienettarieven" (nr. 5181) 01 Question de M. Peter Logghe au ministre du Climat et de l'énergie sur "les tarifs du réseau de distribution" (n 5181) Peter Logghe (VB): Het arrest van het Grondwettelijk Hof waardoor de huidige wet op de distributienettarieven werd geschrapt, zal allicht als een bom zijn ingeslagen. De rechtsbasis om de distributienetkosten naar gezinnen en kmo's door te rekenen, werd hiermee volledig onderuit gehaald. De vraag rijst dan ook hoelang het volgens de overheid zal duren vooraleer mensen en bedrijven de reeds betaalde distributienetvergoedingen zullen proberen terug te vorderen. Een snelle reactie van de overheid dringt zich dus op. Op welke manier en hoe snel zult u antwoorden, mijnheer de minister? Binnen welke termijn wilt u de toestand rechttrekken? Zult u dat met terugwerkende kracht doen? Ten gronde gaat het natuurlijk om een kwestie van bevoegdheden. De wijze waarop de vergoedingen voor de distributienetbedrijven worden berekend, was en is immers de bevoegdheid van de CREG. Op welke manier zult u ervoor zorgen dat de bevoegdheden van de CREG ditmaal wel worden gerespecteerd? Zult u zelf een wetgevend initiatief nemen of zult u op het initiatief van de regulator wachten? Zult u overleg met de CREG plegen? Ik meen in de persberichten van de jongste dagen te hebben gelezen dat er al minstens een probeert om de kosten van de tarieven terug te vorderen. Ik dacht dat advocaat Boonen een eerste vordering heeft ingeleid Minister Paul Magnette: Mijnheer Logghe, het Grondwettelijk Hof heeft artikel 41 van de wet van december 2009 vernietigd, in zoverre het de artikelen 9 tot 14 van het KB van september 2008 bekrachtigt. De uitspraak heeft een werking ex tunc. Dat heeft tot gevolg dat de vernietiging effect heeft vanaf het moment van de aanname van de bekrachtigingswet. Het KB van september 2008 bestaat en geldt in principe dus nog steeds. Enkel de wet die bepaalde artikelen van het KB bekrachtigt, is vernietigd. Het KB is echter wel teruggebracht naar de situatie voorafgaand aan de aanname van de bekrachtigingswet. Het wetsvoorstel dat het derde energiepakket omzet in Belgisch recht, wordt niet geraakt door de uitspraak. Het wetsvoorstel draagt de bevoegdheid voor de tarieven over aan de nationale regulator, de CREG, die na de aanname van de wetgeving bevoegd zal zijn voor de vaststelling van de tariefmethodologie en voor de

2 goedkeuring van de tarieven voorgesteld door de netbeheerders. De versterking van de bevoegdheden van de CREG is conform en in lijn met de uitspraak van het Grondwettelijk Hof. De uitspraak van het hof gaat in de richting van de wetgeving die de Europese regelgeving voor het derde energiepakket omzet. De vaststelling van de tarieven is een bevoegdheid van de CREG. De minister kan dus geen nieuwe tarieven vaststellen, aangezien, op basis van de Europese regelgeving, die bevoegdheid aan de nationale regulator toebehoort. Een initiatief van de CREG om de juridische leemte te ondervangen, zou evenwel in het verlengde moeten liggen van de reeds gevoerde politiek op dat gebied en, indien mogelijk, de richtlijn en de guidelines uit het wetsvoorstel in aanmerking nemen. De aanname van het wetsvoorstel dat het derde energiepakket omzet, is met de uitspraak des te dringender geworden, mede vanwege de rechtsonzekerheid die nu ontstaan is Peter Logghe (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor de uitleg, die toch wel wat verduidelijking geeft. Het wetsontwerp om het derde pakket uit te voeren, moet inderdaad dringend worden ingediend. Wij zijn benieuwd naar dat wetsontwerp. Gaat u evenwel niet beter met de CREG in overleg om eventuele vervelende rechtsgevolgen te vermijden? U onderstreept dat het wetsontwerp voor de omzetting van het derde pakket, dat onder andere ook de bevoegdheden van de CREG bevestigt, dringend moet worden ingediend. Ik ga daarmee akkoord. Ik vraag mij alleen af of er in tussentijd geen ambetante rechtsgevolgen van zouden kunnen komen die de overheid wegens de rechtsonzekerheid doen bloeden. Maar goed, u bent wijzer dan ik. U zult, als dat nodig is, zelf wel het initiatief nemen om overleg te plegen met de CREG. Dank u voor uw uitleg. Het incident is gesloten. L'incident est clos. Voorzitter: Peter Logghe. Président: Peter Logghe. 02 Samengevoegde vragen van - mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over "de werking van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)" (nr. 5343) - mevrouw Liesbeth Van der Auwera aan de minister van Klimaat en Energie over "de werking van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)" (nr. 5345) 02 Questions jointes de - Mme Liesbeth Van der Auwera au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur "le fonctionnement du Fonds de Réduction du Coût global de l'énergie (FRCE)" (n 5343) - Mme Liesbeth Van der Auwera au ministre du Climat et de l'énergie sur "le fonctionnement du Fonds de Réduction du Coût global de l'énergie (FRCE)" (n 5345) Liesbeth Van der Auwera (CD&V): Mijnheer de minister, mijn vraag handelt over de werking van het FRGE, dat in 2005 opgericht werd teneinde structurele maatregelen te nemen die de besparing van energie in woningen bevorderen. Er wordt ook voorzien in een financiële, juridische en technische trajectbegeleiding voor de doelgroepen van de meest kansarmen. Mijnheer de minister, ik heb gezien dat in de afgelopen jaren al heel wat vragen daarover aan u zijn gesteld. Ik heb er ook enkele, omdat een aantal vragen over de werking bij mij terechtgekomen is. Een reeks vragen betreft cijfermateriaal. U mag mij het antwoord daarop ook op papier bezorgen. Hoeveel van die leningen werden sinds het ontstaan van het fonds uitgeschreven en voor welk bedrag? Kunt u een verdeling geven van de leningen per lokale entiteit? Hoeveel van die leningen werden verstrekt aan de doelgroep? Hoe is de verdeling daarvan per lokale entiteit?

3 Welke werken werden vooral met middelen van het FRGE gefinancierd? Wat is de verdeling van de werken aan eigen gebouwen en huurwoningen? Wordt de doelgroep wel optimaal bereikt? Door de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet is een terugbetaling over meer dan vijf jaar niet mogelijk. Als wij kijken naar de opzet van het FRGE dan ging het over kredieten aan de doelgroep, maandelijks terug te betalen met de effectieve besparing op de factuur, maar het kan zijn dat een terugbetaling binnen de vijf jaar, door die maandelijkse besparingen op de energiefactuur, niet mogelijk is. Daarom is mijn vraag of er specifiek voor de doelgroep geen uitzondering kan worden gemaakt voor die termijn van vijf jaar. Ik neem het voorbeeld van een maatschappelijk kwetsbaar gezin dat bijvoorbeeld het maximale bedrag van euro zou lenen. Meestal blijft men onder dat bedrag als het gaat over isolatie, maar voor dubbele beglazing komt men makkelijk aan euro en dan komt men tot een maandelijks af te lossen bedrag van 175 euro, dat niet gecompenseerd kan worden door een evenredige daling van de factuur. Is er voor die doelgroep geen langere termijn dan vijf jaar mogelijk, als men uitgaat van die maandelijkse besparing? Als de termijnverlenging geen optie is, hoe staat u dan tegenover een systeem waarbij bijvoorbeeld een netbeheerder voor de doelgroep maandelijks het verschil tussen het aflossingsbedrag en de effectieve energiebesparing op de factuur zou bijpassen? In Limburg zou Infrax dat voor die doelgroep eventueel willen doen, maar hoe moet dat praktisch worden gerealiseerd, aangezien de netbeheerder dan zou moeten optreden als een kredietgever en een erkenning in die zin nodig zou hebben? Dat wil die netbeheerder uiteraard niet, maar dit zou wel een mooi instrument kunnen zijn in het derdebetalerssysteem. Dit zijn louter vragen om die doelgroep effectief te bereiken. Fiscale voordelen en premies worden enkel toegekend wanneer een investering daadwerkelijk is uitgevoerd. Dat plaatst de maatschappelijk kwetsbare gezinnen voor een moeilijke situatie. Lokale entiteiten kunnen niet optreden als aanvrager van premies, zodat die ook niet kunnen verrekend worden in de lening in kwestie. Er zou dus eigenlijk een systeem van subrogatie moeten zijn, waarbij de premies rechtstreeks aan de lokale entiteiten worden uitbetaald, zodat het afbetalingsbedrag structureel lager zou komen te liggen. Bent u zoals ik van mening dat dit juridisch-technisch heel eenvoudig is op te lossen? Bent u bereid om met uw collega s van de deelstaten hierover overleg te plegen in het belang van de doelgroep? Bent u niet van mening dat dit fonds enkel zou moeten dienen voor leningen aan de doelgroep? Er zijn diverse andere aanbiedingen op de markt voor goedkope leningen, bij banken en dergelijke, waar mensen met een gewoon inkomen goed terechtkunnen. Is het dan niet zinvol om een inkomensbeperking in te voeren, zodat minstens de hoogste inkomens worden uitgesloten? Hoe vaak kreeg men te maken met wanbetaling? Wat zijn de werkingskosten van dit fonds voor 2010? De obligatielening moet op de vervaldag aan de obligatiehouders worden terugbetaald aan een jaarlijkse intrest van 3,7 %. Dat is hoger dan wat kredietnemers moeten betalen, namelijk 2 %. Wat zijn de jaarlijkse intrest- en administratiekosten van dit complexe product? Zal de jaarlijkse subsidie van 2 miljoen euro voor dit jaar en de komende jaren volstaan? Is dit systeem wel een taak voor de federale overheid en dient dit niet te worden overgeheveld? Dit is een hele boterham aan vragen, maar ik hoop dat ik er een antwoord op krijg Minister Paul Magnette: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Van der Auwera, uw eerste drie vragen zijn typische schriftelijke vragen en ik stel u de tabellen met een boterham aan cijfers ter beschikking. Het gemiddelde doelgroepcijfer in België bedraagt 11,89 %. Zoals hierboven vermeld, gaat 13,2 % van het totale aantal door het fonds verstrekte leningen naar de doelgroep, wat dus hoger ligt dan vooropgesteld. Het fonds bereikt dus zeker zijn doelstelling. Het is echter onmiskenbaar dat dit inspanningen vergt van de lokale entiteiten. De doelgroep van het FRGE, afgebakend door het koninklijk besluit van 2 juni 2006, is immers een precaire doelgroep. Het gemiddelde leningsbedrag voor investeringen in doelgroepwoningen bedraagt dan ook zelden het maximumbedrag van euro.

4 Wel wordt erover gewaakt dat dit wordt besteed aan de meest effectieve investeringen om aldus de besparing zoveel mogelijk te laten overeenstemmen met de maandelijkse afbetaling. Uit de cijfers blijkt dan ook dat hoogrendementsglas, dakisolatie en een condensatieketel de meest uitgevoerde ingrepen zijn in doelgroepwoningen. Een verlenging van de termijn kan mijns inziens inderdaad een element zijn om de doelgroep nog beter te bereiken. Het is echter de raad van bestuur van het fonds die een dergelijke modaliteit van zijn werking bepaalt. Ik vernam dat de raad van bestuur in deze voorlopig geen beslissing wenst te nemen en dit in afwachting van diens uitbreiding, wat door een koninklijk besluit dient te gebeuren en dus voorlopig niet door de regering in lopende zaken kan worden beslist. Het betrekken van de netbeheerders bij de werking van een lokale entiteit kan een piste zijn om het derdebetalerssysteem verder te optimaliseren. Uiteraard dient dit te gebeuren conform de geldende wettelijke bepalingen en verplichtingen en moet bij de betrokkene de wil aanwezig te zijn om dit binnen de geldende bepalingen op te nemen. Aangezien de verplichtingen die aan de netbeheerders en de openbare dienst worden opgelegd gewestelijke bevoegdheden zijn, stel ik u voor uw suggestie aan de bevoegde regionale ministers te bezorgen. Wat uw zesde vraag betreft, ook deze vraag is een aangelegenheid die tot de bevoegdheid van mijn regionale collega s behoort. In Wallonië bestaat wel degelijk de mogelijkheid tot subrogatie. Het fonds is door de wetgever geconcipieerd en gecreëerd met het oog op het reduceren van de globale energiefactuur en dit met een bijzondere aandacht voor de doelgroep van de behoeftigen. Mijns inziens beantwoordt de werking van het fonds en de resultaten die worden geboekt hieraan. Voorlopig kent het fonds nog geen gevallen van wanbetaling. De werkingskosten de centrale werking en de ondersteuning van de lokale entiteiten bedroegen in 2010 iets minder dan 1,8 miljoen euro. De kosten die gepaard gaan met de obligatie-uitgifte bedragen jaarlijks ongeveer 2,3 miljoen euro, waarvan de intresten 1,93 miljoen euro uitmaken. De kostprijs voor het administratief beheer bedroeg in euro. Het fonds is op kruissnelheid gekomen. Gelet op de sterke toename van het aantal lokale entiteiten en de uitbreiding van hun trekkingsrechten en de daaraan gekoppelde werkingsmiddelen, zal de jaarlijkse subsidie van 2 miljoen euro volgens het fonds in de komende jaren niet volstaan om de kosten te dekken. De wetgever heeft in het verleden geoordeeld dat een initiatief zoals het FRGE noodzakelijk was. De resultaten die het fonds boekt, tonen aan dat er aan een behoefte wordt beantwoord. In hoeverre het fonds al dan niet het voorwerp zal uitmaken van een regionalisering zal blijken uit de resultaten van de lopende regeringsonderhandelingen Liesbeth Van der Auwera (CD&V): Mijnheer de minister, het is jammer dat de raad van bestuur moet beslissen over de modaliteiten van de kredieten. Dat is echter wettelijk vastgelegd in de koninklijke besluiten. Ik zal het verlengen van die termijn alleszins bij hen proberen aan te kaarten. Wat de gewestelijke bevoegdheden betreft zegt u dat er in Wallonië een systeem bestaat van subrogatie. Weet u hoe dat systeem eruitziet? Aan uw reactie te zien weet u dat niet precies. Minister Van den Bossche is niet genegen dat systeem in Vlaanderen in te voeren, terwijl ik denk dat het echt wel een kans zou zijn om de doelgroep nog beter te bereiken. Het kostenplaatje van de werking van het fonds betekent voor de federale overheid toch wel een hele brok, terwijl we zien dat het rationeel energiegebruik eigenlijk een bevoegdheid is die door de gewesten zou moeten worden behartigd. Ik wacht dus samen met u af wat de onderhandelingen hierover opleveren. Het incident is gesloten. L'incident est clos.

5 03 Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Klimaat en Energie over "een coördinatiecomité voor de beslissingen van GDF Suez" (nr. 5433) 03 Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l'énergie sur "un comité de coordination dédié aux décisions de GDF Suez" (n 5433) Kristof Calvo (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, de eerste minister is op dinsdag 14 juni op de koffie geweest bij zijn Franse ambtgenoot Fillon. Achteraf vernamen wij dat er afspraken werden gemaakt over de uitvoering van de stresstest. Er zouden medewerkers worden uitgewisseld voor tests in centrales dicht bij elkaars landgrenzen. Voorts kondigde de premier aan dat er een coördinatiecomité zou worden opgericht. Dat prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Dat comité moet nagaan welke impact beslissingen van GDF Suez op het Belgische energiebeleid hebben. Ik was verwonderd om dat te lezen, omdat ik ervan uitging dat er al een dergelijk comité bestond. Wij hebben daarin al een aardige weg afgelegd. In 2006 was er de pax electrica en het golden share. Die strategie blijkt niet te lukken. Dat blijkt een lege doos te worden. Toenmalig eerste minister, Herman Van Rompuy, kondigde in 2009 vervolgens aan dat er een permanent overlegcomité zou worden opgericht met drie vertegenwoordigers: de groep GDF Suez, een vertegenwoordiger van de Franse minister van Energie en een vertegenwoordiger van de Belgische minister van Energie. Nu verwijst de heer Leterme naar een nieuw coördinatiecomité in zijn communicatie na het gesprek met de heer Fillon. Tijdens de plenaire vergadering van donderdag 16 juni verklaarde hij dat het permanent overlegcomité dat door zijn voorganger was aangekondigd dode letter is gebleven. De verklaring van 2009, die eigenlijk al een ferme stap terug was ten opzichte van het gouden aandeel, is dus nooit in de praktijk omgezet. Mijnheer de minister, het is niet evident om beslissingen van een dergelijke multinationale groep te monitoren en daarop te wegen. Een dergelijk comité lijkt mij echter het minimum minimorum te zijn. Dan is het jammer om in 2011 vast te stellen dat het comité niet heeft gefunctioneerd. Mijnheer de minister, wat is de stand van zaken in verband met het permanent overlegcomité? Is het comité ooit actief geweest? Hebben vergaderingen plaatsgevonden? Is het comité dan inderdaad dode letter gebleven, zoals de eerste minister heeft gezegd? Zo ja, wat is dan de opdracht voor het nieuwe coördinatiecomité? Hoe ziet u dat? Welke andere instrumenten ziet u om meer impact te hebben op de beslissingen van GDF Suez, vooral met betrekking tot het Belgische energiebeleid? Voorzitter: Liesbeth Van der Auwera. Présidente: Liesbeth Van der Auwera Minister Paul Magnette: Mijnheer Calvo, ik kan u enkel bevestigen wat de premier u steeds heeft gezegd tijdens de plenaire vergadering van 16 juni. Het coördinatiecomité is tot nu dode letter gebleven. Bovendien heb ik, zoals u, vernomen dat het comité snel zou samenkomen. GDF Suez is een commercieel bedrijf en als regering hebben wij weinig invloed op hun beslissingen. Ik moet er u zeker niet aan herinneren dat de Europese Commissie dat niet zou toelaten. De enige oplossing is de regulator te blijven versterken. Wij hebben dat sinds 2008 al verschillende keren gedaan. Met de omzetting van het derde energiepakket zullen wij dat opnieuw doen Kristof Calvo (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, dat is wel een bijzonder kort antwoord. U geeft op geen enkele manier aan waarom dat comité nooit is samengekomen. Hebt u daarop aangedrongen of was er werkelijk geen bereidheid, alhoewel er een engagement was vanuit de groep GDF Suez? Of stokte het bij de vertegenwoordiging van de Franse staat? Dat lijkt mij toch belangrijke informatie waarnaar ik u heb gevraagd, mijnheer de minister.

6 03.04 Paul Magnette, ministre: Quand le gouvernement précédent a établi cette idée de golden share et ensuite, puisque la golden share ne venait pas sous Van Rompuy, comme vous le rappelez, l'idée d'un comité de coordination, le but était un échange d'informations entre les autorités publiques et une entreprise privée puisque l'état d'un marché libéralisé ne permet pas d'aller au-delà de cette situation. Ce qui était prévu dans cet accord relativement informel est qu'il y aurait un échange d'informations si GDF Suez prenait des décisions stratégiques pour le territoire belge. Or GDF Suez n'a pris aucune décision stratégique pour le territoire belge depuis la signature de cet accord sous Van Rompuy et donc ce comité ne s'est jamais réuni. Voilà! Si nous devions décider des taxes extrêmement élevées qui devaient entraîner une réorientation ou toute autre décision stratégique majeure qui pourrait entraîner dans le chef de l'entreprise une attitude ayant une importance fondamentale pour la situation de notre marché, cela provoquerait la convocation de ce comité. Par ailleurs, j'ai discuté régulièrement de la situation avec mes homologues français mais sur une base totalement informelle, en marge du Conseil européen, à Luxembourg en général Kristof Calvo (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, ik erken zelf in mijn vraagstelling dat dat niet evident is. Alleen vind ik het dan wel gek dat als u vandaag moet erkennen dat zo n comité nooit heeft gefunctioneerd, de premier het toch nodig vindt om met veel bombarie opnieuw een dergelijk comité aan te kondigen. U zegt dat u het net als ik heb vernomen. Daaruit leid ik subtiel af dat het niet was doorgepraat in de regering. Dat komt echter wel vaker voor op het vlak van de energiepolitiek. Hoe dan ook, als de deals, de conventies, de pacten en de informele akkoorden niet werken, zult u daar hopelijk de nodige conclusies uit trekken en af en toe misschien wat minder bereid zijn om het gesprek met de groep GDF Suez aan te gaan. We hebben in onze commissie al een pittige discussie in verband met de uraniumtaks gehad op het moment waarop u GDF Suez ontvangen hebt. Als het bedrijf niet ingaat op engagementen uit het verleden, dan moet u misschien ook wat minder sympathiek zijn. Ik ben in elk geval blij dat u de piste voor de toekomst, namelijk het versterken van de regulator en wetgeving en geen deals of pacten, erkent. Het incident is gesloten. L'incident est clos. 04 Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Klimaat en Energie over "een kwaliteitslabel voor groene stroom" (nr. 5439) 04 Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l'énergie sur "un label de qualité pour l'électricité verte" (n 5439) Kristof Calvo (Ecolo-Groen!): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik merk dat meer en meer consumenten groene keuzes wensen te maken. Hopelijk wensen meer en meer consumenten ook groene politieke keuzes te maken. Men kan dat bijvoorbeeld vaststellen bij het kiezen van een stroomleverancier. Heel wat elektriciteitsleveranciers spelen daarop in met blitse marketingcampagnes en met labels om die milieubewuste consument voor zich te winnen. Alleen, als men het volledige plaatje bekijkt, blijkt de aangeboden groene stroom niet altijd zo groen te zijn als de leveranciers beweren. Bepaalde aangeboden producten worden voorgesteld als 100 % groene stroom, maar de winsten die dergelijke producten genereren, worden wel geïnvesteerd in steenkool of nucleair. Dat is misleidend voor de consument. U weet, en ik denk dat daarover in deze commissie al vragen werden gesteld, dat er een ranking werd opgemaakt door de milieuorganisatie Greenpeace en Test-Aankoop, die een ander analysekader opbouwden en dus niet zomaar het systeem van de garanties van oorsprong hanteerden, maar bijvoorbeeld ook rekening hielden met het investeringsprofiel van de leveranciers. Mijn vraag is ingegeven door de verontwaardiging waarmee ik word geconfronteerd, bijvoorbeeld in het verhaal van de groepsaankopen. Ik weet niet hoe sterk dit leeft in het zuiden van het land, maar in Vlaanderen worden nogal wat groepsaankopen georganiseerd, bijvoorbeeld door de provincies. Dan komen

7 daar bepaalde leveranciers uit die als groen worden voorgesteld, maar die minder groen blijken te zijn. Het institutioneel kader is mij ook niet geheel duidelijk. Misschien zou een officieel Belgisch kwaliteitslabel wel aangewezen zijn en zou het interessant zijn om voor een dergelijk label ook het investeringsprofiel van de leverancier van de groep mee te nemen. Volledig volgens de nieuwe leer-magnette, zouden de regulatoren daarin een belangrijke rol kunnen spelen. Mijnheer de minister, ik heb de volgende vragen. Ten eerste, is er ooit overwogen om een dergelijk officieel Belgisch kwaliteitslabel in te voeren om voor de consument niet de garanties van oorsprong als richtlijn te hanteren, maar andere criteria te gebruiken? Ten tweede, waarom is er voorlopig geen dergelijk kwaliteitslabel? Bent u bereid om er een op te maken? Ten derde, pleegt u overleg met de regionale ministers? Ik vermoed immers dat zij daarover ook een mondje willen meepraten Minister Paul Magnette: Mijnheer Calvo, vanuit de wil tot transparantie en bevordering van hernieuwbare energie, hebben de gewesten ieder een systeem ingevoerd dat bestemd is om het groene aandeel van de energie die aan de verbruiker wordt geleverd, te waarborgen. Zodra een leverancier beschikt over certificaten van waarborg van oorsprong, brengt hij er de gewestelijke regulator van op de hoogte, die het groene aandeel van zijn elektriciteit attesteert. Deze informatie kan zodoende het imago dienen van de leverancier. Het komt de gewesten toe dit aspect van bevordering van groene energie te regelen. Intussen zijn de systemen afgeweken van hun aanvankelijk doel. De federale regering heeft inderdaad in een vrijstelling voorzien van de bijdrage aan het Kyotofonds en het denuclearisatiefonds voor groene energie, en dit mits attest van de gewestelijke regulatoren. Door een speculatie-effect werd energie kunstmatig vergroend door de aankoop van certificaten van waarborg van oorsprong aan prijzen die beduidend lager liggen dan het voordeel dat als tegenprestatie via de vrijstelling werd genoten. Wanneer de regulatoren de aandacht van de regering op deze vraag hebben gevestigd, heb ik de piste overwogen van het attesteren van groene energie via de groene certificaten die in de gewesten worden uitgereikt. Deze piste kon evenwel niet worden gevolgd, want de groene certificaten worden van deelstaat tot deelstaat niet op dezelfde basis uitgereikt. Aangezien de vrijstelling van de fondsen Kyoto en denuclearisatie zal worden opgeheven, zullen de leveranciers minder worden verleid tot het aankopen van certificaten van waarborg van oorsprong in andere landen. De energiemix van de leverancier die geattesteerd wordt door de certificaten van waarborg van oorsprong zou zodoende het niveau van de Belgische productie inzake hernieuwbare energie meer moeten weerspiegelen Kristof Calvo (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, u maakt van de gelegenheid gebruik om de story rond de federale bijdragen en het probleem daar nog eens in de verf te zetten. Dat is zeer handig van u. Ik sprak u niet alleen aan als minister van Energie, maar ook als minister van Consumentenzaken. Zou een informatielabel puur rond het investeringsprofiel, zeg maar het groene karakter van leveranciers, een federale of een regionale bevoegdheid zijn? Dit dan los van eventueel gebruik nadien voor federale bijdrage en vrijstelling of niet, maar puur als informatie aan de consument: die leverancier heeft dat investeringsprofiel en dat productiepark. Dat zou een veel betere, duidelijkere en eerlijkere communicatie zijn over groene stroom dan de garantie van oorsprong. Daarvan geeft u immers zelf aan dat er volop speculatie is: ondertussen komt 60 % van de stroom in aanmerking voor garanties van oorsprong, terwijl we een minimale productie van hernieuwbare energie hebben. Als minister van Consumentenzaken moet u in dergelijk label toch ook enig heil zien Paul Magnette, ministre: Juridiquement, on pourrait le faire mais techniquement, cela signifierait qu'il faudrait déterminer un critère pour calculer la part d'énergie renouvelable et on retomberait alors d'une manière ou d'une autre sur les certificats régionaux, ce qui ne changerait pas fondamentalement les choses. Tous les producteurs vous répondront alors qu'on ne peut pas diviser leurs activités, qu'ils sont actifs en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, qu'ils ont telle part de renouvelable dans leur mix global, qu'ils vendent ou achètent sur le territoire belge de l'énergie qu'ils produisent aux Pays-Bas ou en France ou vice-versa et qu'ils ne peuvent par conséquent pas déterminer un pourcentage.

8 Si vous posez la question à Electrabel, on va vous dire 18 % en comptant les barrages hydrauliques de GDF en France, par exemple. Demandez à EDF et vous tomberez sur le même type de problème. Finalement, ces certificats régionaux sont la moins mauvaise estimation du véritable engagement en termes de production d'énergie renouvelable. Het incident is gesloten. L'incident est clos. 05 Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Klimaat en Energie over "de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie in 2030" (nr. 5440) 05 Question de M. Kristof Calvo au ministre du Climat et de l'énergie sur "l'objectif européen en matière d'énergies renouvelables en 2030" (n 5440) Kristof Calvo (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, mijn laatste vraag voor vandaag gaat over de discussies die op dit moment aan de gang zijn op Europees niveau. Er zijn een heleboel discussies, niet alleen over de euro, maar ook over het toekomstig beleid inzake klimaat en energie. Zoals wel vaker voorkomt, is het vaak de Europese Commissie ik woon de vergaderingen niet bij, maar dat is mijn indruk van op afstand, die op de barricaden staat voor meer klimaatambitie en een meer doorgedreven beleid inzake hernieuwbare energie. In het rijtje van verklaringen kon ik vorige week in de pers opmerken dat klimaatcommissaris Hedegaard zich bij de voorstelling van het IPCC-rapport over hernieuwbare energie hier in Brussel voorstander heeft verklaard van een bindende doelstelling inzake hernieuwbare energie voor Op dit moment is er geen doelstelling van die aard. Een tijdje geleden heeft niet toevallig de Europese sector van de hernieuwbare energie gepleit voor een dergelijke bindende doelstelling. Zo'n duidelijke doelstelling zorgt voor een zeker investeringsklimaat. Ik meen dat dat niet onbelangrijk is. Ook de commissaris van Energie Oettinger heeft bepaalde verklaringen afgelegd, namelijk dat een langetermijndoelstelling voor 2030, 2040 en 2050, inclusief een hoger ambitieniveau, goed zou zijn. Er zijn wat discussies aan de gang. De low carbon strategy voor 2050 heeft al een niet-bindend streefcijfer inzake CO 2 -uitstoot. Ik heb begrepen dat op de Milieuraad van de EU van afgelopen week een aantal van die punten is besproken. Wat voor ons ligt, is de opmaak in het najaar van de energy road map voor Mijnheer de minister, wat is uw reactie op het pleidooi van klimaatcommissaris Hedegaard om een bindende doelstelling 2030 inzake hernieuwbare energie op te leggen? Hebben we daar een Belgisch standpunt over? Hoe cryptisch is dat standpunt? Is het duidelijker dan het doorsnee standpunt van ons land op Europees niveau? Is het duidelijker dan ons standpunt over de Europese klimaatdoelstelling, waarover we een tweetal weken geleden van gedachten hebben gewisseld? Bent u voorstander van een echt juridisch bindende doelstelling? Wat heeft de Milieuraad van afgelopen week opgeleverd? Wat zijn de Belgische prioriteiten in de discussie over de energy road map 2050? Waar gooit u uw politiek gewicht voor in de strijd? Minister Paul Magnette: Mijnheer Calvo, ik zal eerst kort het kader van die ambitieuze doelstelling voor 2030 schetsen. Eind november 2011 wordt door de Europese Commissie de energieroutekaart 2050 voorgesteld. Die routekaart past in het kader van de eerder gelanceerde roadmap towards a low carbon economy by 2050, die een 80 % domestic emissiereductiedoelstelling tegen 2050 vooropstelt. Het belang van tijdshorizon 2030 werd gelanceerd door commissaris Oettinger tijdens de informele Energieraad van 3 mei 2011, waar een eerste debat plaatsvond over het Europese energiebeleid op lange termijn. Eerder deze maand vond opnieuw een debat plaats onder de Europese energieministers over die routekaart en werd hetzelfde pleidooi opnieuw onderstreept door de Europese commissaris van Energie. België is het gedeeltelijk eens met het standpunt van de commissaris, in die zin dat het belang van intermediaire doelstellingen voor 2030/2040/2050 dient onderstreept te worden als een stap naar het behalen van de 80 tot 95 % globale emissiereductiedoelstelling tegen België is dus een voorstander van intermediaire doelstellingen, maar hierbij mag niet uit het oog verloren worden dat duidelijke doelstellingen tegen 2050 bepaald dienen te worden. Wat het belang van hernieuwbare energie in het

9 langetermijnenergiebeleid in de energiemix betreft, is België voorstander van een zo groot mogelijk percentage hernieuwbare energiebronnen. De vier Belgische energieministers hebben in dat kader ook beslist een oefening uit te voeren en een scenario uit te werken om tegen 2050 zoveel mogelijk energie uit hernieuwbare energiebronnen te produceren en te consumeren. Verschillende onafhankelijke studies tonen het belang aan van dat scenario op economisch en sociaal vlak, alsook op milieuvlak, uiteraard. De Europese Commissie moet dan ook het voortouw nemen en een strategie voorstellen om die doelstellingen te realiseren. De lidstaten, de consumenten en de particuliere sector moeten vandaag maximaal duidelijkheid krijgen om goede investeringsbeslissingen te nemen. Tijdens de twee voorgaande Europese ontmoetingen onder energieministers heb ik er dan ook voor gepleit om ook met een 100 % hernieuwbare-energiebronscenario rekening te houden in de energieroutekaart 2050, die verschillende scenario s zal voorstellen om de vooropgestelde doelstellingen te behalen. Hoewel België dus ambitieuze doelstellingen ondersteunt, is het vermelden van concrete cijfers over het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de 2030-energiemix op dit moment voorbarig. Pas wanneer de Europese Commissie de verschillende scenario s heeft gepresenteerd, kan worden bekeken wat een ambitieuze, maar realistische doelstelling op Europees niveau kan zijn. De milieuministers, die op dinsdag 21 juni in Luxemburg vergaderden, moeten het eens worden over de tussenstappen die de EU zouden moeten leiden naar een vermindering op een intern niveau van 80 % broeikasgassen in De tussenstappen die door de Commissie zijn voorgesteld, bepalen een vermindering van 40 % tegen 2030 en 60 % tegen Het Hongaarse voorzitterschap, dat bijzonder weinig geneigd was een akkoord te vinden, is er niet in geslaagd het dossier af te ronden en de blokkering die door Polen werd opgelegd, te omzeilen. Door de beleidsbeslissing aan te nemen zouden de ministers aan de Commissie hun akkoord hebben verleend om de wetgevende voorstellen op te stellen die noodzakelijk zijn voor de inwerkingstelling van de doelen. Het zal dus aan het Poolse voorzitterschap zijn om een nieuwe poging te doen. Ik ben ervan overtuigd dat het Poolse voorzitterschap zijn best zal doen om een akkoord te vinden. Tijdens de twee jongste ontmoetingen met de Europese energieministers heb ik ervoor gepleit dat energieefficiënte centraal in het Europees beleid moet blijven staan. Maatregelen op het vlak van energie-efficiëntie bieden niet alleen een enorm potentieel inzake werkgelegenheid en een stijging van de koopkracht, maar energierenovatie van bestaande gebouwen zou maar liefst 32 % van het primaire energieverbruik in Europa kunnen besparen. Aangezien dat gelijkstaat aan de Europese energieproductie uit kolen en kerncentrales en het potentieel van dergelijke maatregelen in België groot is, vormt dat voor België een essentieel aandachtspunt. Bovendien is het belangrijk dat alle mogelijke scenario s worden geanalyseerd en overwogen en dat er intermediaire doelstellingen als tussenstap naar de doelstelling van 2050 worden opgenomen. Ook dient het belang van een kosten-batenanalyse te worden aangestipt in de keuzes die moeten worden gemaakt over onder andere de energiemix en de technologie. Voorts pleit België voor een horizontale aanpak, waarbij wij aandacht moeten hebben voor de financiële meerjarenbegroting , die later deze maand door de Europese Commissie zal worden gepresenteerd. Ik heb reeds meerdere malen het belang van de consument en daarmee gepaard gaand de problematiek inzake de toegang tot betaalbare energie aangestipt, die zeker niet mag worden vergeten in de Europese langetermijnstrategie voor energie Kristof Calvo (Ecolo-Groen!): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw uitgebreide antwoord. Het is niet meteen een geruststellende gedacht dat Polen, op het moment dat er belangrijke knopen moeten worden doorgehakt op het vlak van energie en klimaat, in de cockpit zal zitten van de Europese Unie. U

10 draagt daarvoor natuurlijk geen verantwoordelijkheid. Ik denk dat wij heel duidelijk moeten definiëren. Ik ben heel blij dat u stilaan ook die zaken opneemt in uw communicatie. U moet ze enkel nog meer laten doorsijpelen in uw beleid. 100 % hernieuwbare energie in 2050 is de doelstelling. Daarvoor is wel een duidelijke intermediaire doelstelling nodig. Wat ons betreft, moeten dat juridisch bindende doelstellingen zijn die echt een richting aangeven en die rechtszekerheid creëren voor investeerders. Ik hoop dat u daarvoor mee op de barricades zult klimmen in de komende weken en maanden. Mevrouw de voorzitter, ik heb nog een suggestie. In het najaar landt de energy road map Het lijkt mij goed om in onze commissie of in het federale adviescomité voor Europese Aangelegenheden die eens vast te nemen en er samen naar te kijken. Steeds meer zal energie een Europees dossier worden. Wij hebben het daarnet gehad over de kracht van multinationale spelers. Het zou gek zijn indien wij ons beperken tot de eigen kerktoren. Ik doe de suggestie om daarover een vergadering te organiseren, mevrouw de voorzitter. Het incident is gesloten. L'incident est clos. 06 Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Klimaat en Energie over "de toegenomen spanning op het Belgische en West-Europese energienetwerk" (nr. 5282) 06 Question de M. Willem-Frederik Schiltz au ministre du Climat et de l'énergie sur "la tension croissante sur le réseau énergétique belge et celui d'europe occidentale" (n 5282) Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mijnheer de minister, een blijvend pijnpunt in het Belgische energiebeleid is iets wat al enkele maanden werd aangekaart in diverse rapporten, gespecialiseerde documenten en parlementaire vragen: het gebrek aan investeringen in nieuwe productiecapaciteit. Het heeft er voor gezorgd dat ons land langzaamaan geëvolueerd is van een exporteur naar een importeur. Op zich is dat niet extreem dramatisch, maar in 2007 is naar aanleiding van een studie van de CREG gebleken dat ons land bijzonder kwetsbaar is geworden voor energietekorten tijdens piekmomenten. Daarenboven blijkt dat de netwerkverbinding met de buurlanden, vooral Frankrijk en Nederland, de stijgende vraag naar energie amper aankunnen. Een mogelijke oplossing zou de bouw van een hoogspanningslijn naar Duitsland kunnen zijn. Lokaal blijkt daartegen nogal wat protest te zijn omdat die lijn natuurlijk door de Ardennen zou moeten lopen. Maar ook de gewijzigde situatie in Duitsland brengt het netwerk figuurlijk dan onder stroom. Duitsland is op die manier geëvolueerd van een sterke uitvoerder, door veel windenergie te produceren. Maar door een gebrek aan rechtstreekse lijn tussen ons België en Duitsland, haalt het land, dat nog niet voldoende windenergie heeft om de sluiting van haar kerncentrales te compenseren, haar energie uit Frankrijk en Nederland, vaak via België. Hoewel de situatie in België gelijk is gebleven, tonen de statistieken van onder meer Elia aan dat ons land hierdoor prompt in de rol van energie-exporteur wordt geduwd zij het via indirecte netwerken langs Nederland of Frankrijk om. Dat geeft extra druk op het nationale maar ook op het internationale electriciteitsnetwerk. De productie en de consumptie moeten immers steeds in evenwicht zijn, dat hoef ik u niet uit te leggen. Op 9 maart jongstleden heeft het Internationaal Energieagentschap in haar Energierapport over België gewaarschuwd voor stroomonevenwichten en een gevaarlijke afhankelijkheid van ons land ten opzichte van het buitenland. In 2006 hebben we reeds een panne gekend van het Europees electriciteitsnet. Hierdoor vielen bijna 10 miljoen Europeanen tijdelijk zonder stroom. Tot slot stelde Elia einde 2010 dat ze bij een ongewijzigd beleid vrezen voor regelmatige stroompannes in 2020, uiteraard een te vermijden scenario. Mijnheer de minister, welke acties kunt u vanuit uw functie als minister van lopende zaken ondernemen om

11 dit doemscenario te vermijden? Hoe staat u ten aanzien van de netwerkverbinding met Duitsland? Bent u bereid extra inspanningen te leveren of incentives te geven om investeringen in zowel het netwerk als bijkomende stroomcapaciteit in gang te zetten? Bent u bereid om de problematiek van de stroomonevenwichten bij onze buurlanden aan te kaarten? Het kan natuurlijk niet dat een land als Duitsland van de ene dag op de andere door een beslissing over haar kerncentrales of andere energieproductie zomaar de energiestromen doorheen heel Europa op hun kop kan zetten. Dat lijkt me ook wel iets dat de nodige aandacht vraagt. Zult u daar, zoals mijnheer Calvo dat zo mooi zei, uw gewicht in de schaal werpen om daar meer consensus over te vinden? Minister Paul Magnette: Mijnheer Schiltz, met betrekking tot het investeringsklimaat zijn er op federaal vlak tal van verbeteringen aangebracht aan de toekenningsprocedure. Ik denk bijvoorbeeld aan de windenergie. Voor andere procedures gaat het over een gedeelde bevoegdheid tussen het federale en het gewestelijke niveau. Sommige projecten waarvoor op federaal niveau een productievergunning was toegekend, zijn opgegeven, uitgesteld of wachten op vergunningen die door andere bevoegdheidsniveaus worden uitgereikt. Dit was het geval voor de hyperkritische steenkoolcentrale die EON had gepland in de Antwerpse havenzone en waarvoor geen milieuvergunning werd afgeleverd. In samenwerking met de verschillende representatieve federaties buigt de administratie zich momenteel over een administratieve vereenvoudiging van de procedure voor de toekenning van transportvergunningen. De gewesten zullen later bij deze oefening worden betrokken. Tussen de vier energieministers van het land werd overigens overeengekomen de staten-generaal voor energie te organiseren teneinde de hinderpalen voor investeringen in de energiesector te identificeren. Een eerste vergadering met de spelers van de sector vond plaats op 8 juni. De conclusies van die statengeneraal moeten vóór de zomer gekend zijn. Elia bekleedt een bevoorrechte plaats om de rol van facilitator van de markt in België en Europa op zich te nemen. Om deze rol voluit te kunnen spelen, organiseert Elia diensten en mechanismen die de toegang tot het net voor de gebruikers zoveel mogelijk vergemakkelijken, bijdragen tot een vlotte werking van de elektriciteitsmarkt en de vrije concurrentie tussen de verschillende marktspelers stimuleren. De studies naar een rechtstreekse en regelbare netwerkverbinding tussen België en Duitsland sluiten daarbij aan. Elia leidt het project in samenwerking met Amprion, de betrokken Duitse netbeheerder, en heeft van de Europese Unie de belofte tot subsidiëring gekregen. In België is Lixhe aangeduid als verbindingspost en in de regio van Aachen is dat Verlautenheide. De elektrische centrales, de kerncentrales inbegrepen, dragen bij tot de ondersteuning van de lokale spanning. Sluitingen die niet geprogrammeerd zijn in overleg met de TSO s kunnen het gewestelijke evenwicht in het gedrang brengen en zelfs problemen veroorzaken op het vlak van de stabiliteit van het transmissienet en de Europese elektriciteitsmarkt. Tijdens de top van 10 juni 2011 in Luxemburg heb ik mijn bezorgdheid meegedeeld, meer bepaald over het feit dat de massale doorbraak van hernieuwbare energiebronnen, enerzijds, en een sluiting van sommige productie-eenheden, anderzijds, een aanpassingsperiode en een coherent en overlegd beleid op Europees niveau zullen vergen. De problematiek zal worden besproken in het Pentalateraal Energie Forum. Dat forum heeft onder meer als opdracht het grensoverschrijdend hoogspanningsnet beter te controleren en dankzij de uitwisseling van informatie tussen de regulatoren en de netbeheerders van de deelnemende landen de toekenningsmethodes te harmoniseren. Het is een eerstelijnsvorm voor bespreking en samenwerking tussen alle relevante partijen die kan leiden tot de oprichting van een regionale elektriciteitsmarkt voor West-Europa Willem-Frederik Schiltz (Open Vld): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, u bent niet zonder

12 ambitie, wat mij verheugt. Vooral dat laatste zal essentieel zijn om niet alleen ons land, maar ook Europa te laten evolueren naar een modern energielandschap. Ik ben ook verheugd te vernemen dat de lijn met Duitsland er dan toch zal komen. Dat is volgens mij onvermijdelijk. Wat betreft EON Antwerpen, dit is een discussie die wij breed zullen moeten voeren: welke energiemix, hoeveel kopen wij aan uit het buitenland en welke energie kopen wij aan uit het buitenland? Wat de kernuitstap betreft, dit is een moeilijke discussie. Wij zullen daarover de komende maanden een uitgebreid discussie moeten hebben in het Parlement om te bekijken welke richting het energiebeleid moet uitgaan. Wij kijken uit naar de conclusies van de Staten-Generaal. Het incident is gesloten. L'incident est clos. De openbare commissievergadering wordt gesloten om uur. La réunion publique de commission est levée à heures.

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C214 WON18 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 28 april 2011 2 Commissievergadering nr. C214 WON18 (2010-2011)

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

DINSDAG 9 NOVEMBER 2010

DINSDAG 9 NOVEMBER 2010 COMMISSION DE L'ÉCONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'ÉDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 9 NOVEMBRE 2010 Matin

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Bovendien staat deze mevrouw ook nog op de bestuurderslijst van de CREG. Cumul, tot daaraan toe, maar er is een mogelijk belangenconflict.

Bovendien staat deze mevrouw ook nog op de bestuurderslijst van de CREG. Cumul, tot daaraan toe, maar er is een mogelijk belangenconflict. COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 18 DECEMBER 2007 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane?

1. Hoeveel illegale sigaretten werden in 2013, 2014 en 2015 in beslag genomen door de douane? Parlementaire vraag nr. 1036 van 09/06/2016, gesteld door de heer Luk VAN BIESEN, Volksvertegenwoordiger, aan de Minister van Financiën de heer Johan VAN OVERTVELDT VRAAG Illegale sigaretten en tabak.

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID C284 BIN30 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 10 juli 2003 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, HUISVESTING EN STEDELIJK BELEID Vraag om uitleg van de heer Bart

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken 1 (1953) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1953 No. 14 Overgelegd aan de Staten-Generaal door de Minister van Buitenlandse Zaken A. TITEL Aanvullend Protocol bij de op 21

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten

THEMA 7 : De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten 7. De energiefactuur van de huurders en van de inwonenende eigenaars verlichten Niet begonnen Opgegeven Aangekondigd In project En cours Voltooid Info/commentaar 48 Het energiecertificaat waarin voorzien

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN. modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées DOC 54 2141/007 DOC 54 2141/007 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 11 januari 2017 11 janvier 2017 WETSONTWERP tot wijziging van de wet van 22 maart 2001

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. RVV 373 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over het voorontwerp actieplan Maatschappelijk verantwoord ondernemen in België. Brussel, 5 februari 2007 SAMENVATTING Via een brief van 10 juli 2006 heeft de Staatssecretaris

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 JANUARI 2016 Namiddag

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 JANUARI 2016 Namiddag COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING van WOENSDAG 27 JANUARI 2016 Namiddag Samengevoegde vragen van: - mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Middenstand,

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vergadering C45 zittingsjaar 2015-2016 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van 29 oktober 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie

Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie Mr Roger VAN BOXTEL, Minister of City Management and Integration, Netherlands Tweede Europese Forum over de cohesie Georganiseerd door de Europese Commissie 21-22 mei 2001 Enkel gesproken tekst geldt Tweede

Nadere informatie

Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost

Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost Advies Over de waarborgregeling voor het Fonds ter reductie van de globale energiekost SERV DB, 25 juni 2010 Minaraad, 24 juni 2010 Contactpersoon SERV: Peter Van Humbeeck Contactpersoon Minaraad: Francis

Nadere informatie

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot.

Andere gedropte klanten, de werkenden, zoals ook uit de cijfers van de VVSG blijkt, vallen eigenlijk uit de boot. Vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie, over "het sociaal tarief voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 509 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Kernenergie in België. Een straat zonder einde?

Kernenergie in België. Een straat zonder einde? Kernenergie in België Een straat zonder einde? België kiest voor kernenergie 60 Keuze kernenergie zonder publiek debat 1975: 3 kernreactoren (Doel 1,2 - Tihange 1) 70 Oliecrisis 1982-1985:4 kernreactoren

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

VEA - Draagvlak windenergie

VEA - Draagvlak windenergie Elke Van Hamme Significant GfK Februari 2011 VEA - Draagvlak windenergie Inhoud Achtergrond & doelstelling van het onderzoek 2 Is er anno 2011 een draagvlak voor windenergie? Attitude tov windenergie:

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele

Europese peer review van het Nationaal Rapport stresstest kerncentrale Borssele > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C90 LAN5 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 20 januari 2010 2 Commissievergadering nr. C90 LAN5 (2009-2010) 20

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN DOC 50 1871/004 DOC 50 1871/004 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 22 januari 2003 22 janvier 2003 WETSONTWERP tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 163 van 16 december 2011 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSION DE L'ECONOMIE, DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE, DE L'EDUCATION, DES INSTITUTIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES NATIONALES, DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE du MARDI 9 JANVIER 2007 Après-midi

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

van Namiddag Après-midi

van Namiddag Après-midi COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW van DINSDAG 27 NOVEMBER 2007 Namiddag COMMISSION

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/36477] 28 JUNI 2007. Ministerieel besluit betreffende het indienen van een verzoek tot goedkeuring van een CDM- of JI-projectactiviteit De Vlaamse

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

1. Hoe is de productie voor bio-energiedoeleinden sinds 2013 jaarlijks geëvolueerd?

1. Hoe is de productie voor bio-energiedoeleinden sinds 2013 jaarlijks geëvolueerd? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 136 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 20 januari 2016 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Europees

Nadere informatie

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011)

Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Resultaten van een marktonderzoek bij Belgische boeren (november 2011) Résultats d une étude de marché auprès des agriculteurs belges (novembre 2011) Uitgevoerd door: Réalisée par: Inhoud / Contenu I.

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren,

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 24 februari 2011 WKK Electrabel EON - Degussa Mevrouw

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z08639 Datum 27 mei 2015

Nadere informatie

Regeringsverklaring. woensdag 31 december "Werken aan het vertrouwen"

Regeringsverklaring. woensdag 31 december Werken aan het vertrouwen Regeringsverklaring woensdag 31 december 2008 "Werken aan het vertrouwen" Het jaar dat vandaag zijn allerlaatste dag beleeft is getekend door de grootste financiële wereldcrisis sedert de jaren dertig

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief

PRIJZEN/TARIEVEN. 1. Aanbeveling sociaal tarief PRIJZEN/TARIEVEN 1. Aanbeveling sociaal tarief In 2007 besliste de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, om vanaf 1 mei van dat jaar de tegemoetkoming aan gehandicapten ten

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie 33 858 EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21 Nr. 470 BRIEF

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 2227/003 DOC 54 2227/003 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE 20 juli 2017 20 juillet 2017 WETSVOORSTEL tot wijziging van de programmawet van 27 april

Nadere informatie

Sinds meerdere jaren schommelden de aanvragen voor energiepremies tussen 10 miljoen en 12 miljoen euro per jaar.

Sinds meerdere jaren schommelden de aanvragen voor energiepremies tussen 10 miljoen en 12 miljoen euro per jaar. De toekomst van de energiepremies in het Brussels Gewest 1. Situation en 2009 Sinds meerdere jaren schommelden de aanvragen voor energiepremies tussen 10 miljoen en 12 miljoen euro per jaar. In 2009 is

Nadere informatie

van DINSDAG 5 MEI 2015 MARDI 5 MAI 2015 Voormiddag Matin

van DINSDAG 5 MEI 2015 MARDI 5 MAI 2015 Voormiddag Matin COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE van DINSDAG 5 MEI 2015 Voormiddag COMMISSION DE LA JUSTICE du MARDI 5 MAI 2015 Matin La séance est ouverte à 11.33 heures et présidée par M. Philippe Goffin. De vergadering wordt

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIEN EN ENERGIE EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: -

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2008 VAN FEBEG

BELEIDSNOTA 2008 VAN FEBEG 20.02.2008 BELEIDSNOTA 2008 VAN FEBEG Met de nieuwe organisatie van de beroepsverenigingen van de sector vertegenwoordigt FEBEG nu enkel producenten en leveranciers van elektriciteit en gas die in België

Nadere informatie

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013

Verslag van de consultatie van de ontwerpmededeling van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt van 14 augustus 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011

Advies. Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie. Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 Advies Omzetting EU-richtlijn hernieuwbare energie Brussel, SERV, 26 januari 2011 Brussel, Minaraad, 3 februari 2011 11-10 advies hernieuwbare EU-richtlijn Sociaal-Economische raad van Vlaanderen Wetstraat

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017

GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 Bruxelles, jeudi 16 mars 2017 GOUVERNEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES CAPITALE NOTIFICATION DE LA RÉUNION DU CONSEIL DES MINISTRES DU JEUDI 16 MARS 2017 POINT 1 Approbation du Procès-Verbal de la réunion

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

vergadering C69 WON6 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

vergadering C69 WON6 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C69 WON6 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 december 2009 2 Commissievergadering nr. C69 WON6 (2009-2010)

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

Raad Leefmilieu. Toelichting Commissie Leefmilieu Vlaams Parlement Marjan Decroos Vlaams Milieuattaché 4 november 2014

Raad Leefmilieu. Toelichting Commissie Leefmilieu Vlaams Parlement Marjan Decroos Vlaams Milieuattaché 4 november 2014 Raad Leefmilieu Toelichting Commissie Leefmilieu Vlaams Parlement Marjan Decroos Vlaams Milieuattaché 4 november 2014 Raad Leefmilieu 28 oktober 2014 België werd vertegenwoordigd door de Brusselse minister

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Een energiebeleid voor

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

ENERGIEDOSSIERS tijdens het ESTSE voorzitterschap

ENERGIEDOSSIERS tijdens het ESTSE voorzitterschap ENERGIEDOSSIERS tijdens het ESTSE voorzitterschap VLEVA, MINARAAD 5 juli 2017 Jan Haers Energie-attaché AAVREU Leiegardens 2014, Your Estate Solution Energiedossiers tijdens het Estse voorzitterschap (tweede

Nadere informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie

Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie JAARVERSLAG 2009 2 1. Overzicht van de werking Bij de wet van 5 augustus 2006 betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie

Nadere informatie

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent,

Brus sel, 19 mei 2008. Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, 1608 Brus sel, 19 mei 2008 Mijn heer de mi nis ter-pre si dent, Wij hebben de eer U ter bekrachtiging door de Vlaamse Regering het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck

Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck Persconferentie «Ecobouw stimuleren» 8 februari 2007 Toespraak van Evelyne Huytebroeck De potentiële verbetering van de energie- en milieuprestaties van gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 19 maart 2003 A D V I E S Nr. 1.440 Zitting van woensdag 19 maart 2003 Voorontwerp van wet tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten - verlenging van het rouwverlof

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 542 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013

Verantwoord krediet voor de autofinanciering. Brussel, 9 januari 2013 Verantwoord krediet voor de autofinanciering Brussel, 9 januari 2013 Overzicht 1. Autofinanciering voor particulieren in 2012 2.1 De automarkt in België 2.2 De markt van het consumentenkrediet in België

Nadere informatie

Peiling Kerntechnologie

Peiling Kerntechnologie Augustus 2013 TNS Augustus 2013 J032 Contents 1 Het onderzoek 3 2 Introductie/Context 6 3 Kernenergie: een kritische maar 9 genuanceerde blik 4 Onbekend maakt onbemind 18 TNS Augustus 2013 J032 2 1 Het

Nadere informatie

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11.

Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11. Toespraak ter gelegenheid van de opening van de afvalverbrandingsinstallatie ReEnergy 1 Roosendaal, 12/10/11. Monsieur le Président Directeur-General de GdF Suez, Geachte Gouverneur, Geachte Burgemeester,

Nadere informatie

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische

BELGACAP. 1. Praktische Gids. Aanvullende Publieke Kredietverzekering, Dankzij BELGACAP, de Belgische BELGACAP De Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering 1. Praktische Gids Dankzij BELGACAP, de Belgische Aanvullende Publieke Kredietverzekering, kunt u bepaalde van de u door Atradius geleverde

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016

IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 26 februari 2016 IE nr. : 620 FORFAIT 2016 REGULARISATIE 3 de LUIK 2016 Het RIZIV stuurde vorige week de facturatietoestemmingen 2016 aan alle voorzieningen. Merk op dat de forfaits van Brusselse, Waalse

Nadere informatie

Reguleringsimpactanalyse voor

Reguleringsimpactanalyse voor Reguleringsimpactanalyse voor Aanpassing verdeelsleutel voor het budget opleidingsfonds dienstencheques 1 Gegevens van het advies 1.1 Gegevens van de regelgeving nummer taalen wetgevingstechnisch advies

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES R.v.V. 265 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over een ontwerp van K.B. houdende de facturatie van Elektriciteit en gas Brussel, 28 maart 2002 De Raad voor het Verbruik, die op 28 november 2001 door de Staatssecretaris

Nadere informatie

Makers van biodiesel en bioethanol

Makers van biodiesel en bioethanol De Standaard Makers van biodiesel en bioethanol verzuipen donderdag 12 maart 2009 Auteur: BRUSSEL - Verscheidene biodiesel- en bioethanolbedrijven dreigen over de kop te gaan. Hun installaties draaien

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016

Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Datum van inontvangstneming : 02/02/2016 Vertaling C-690/15-1 Zaak C-690/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 21 december 2015 Verwijzende rechter: Cour administrative d appel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

Bijlage 1 Fiscale fiche - bijkomende gegevens op te vragen aan de auteurs

Bijlage 1 Fiscale fiche - bijkomende gegevens op te vragen aan de auteurs Bijlage 1 Fiscale fiche - bijkomende gegevens op te vragen aan de auteurs De belastingadministratie publiceert de fiscale fiche voor de aangifte van inkomsten uit auteursrechten op haar website. Voor het

Nadere informatie