Overeenkomst opstalrecht PV-installatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst opstalrecht PV-installatie"

Transcriptie

1 Overeenkomst opstalrecht PV-installatie Referentienummer: PV-GO!2009-O_SGR(proj-nr.) De ondertekenende partijen: Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, juridisch gekend onder de naam Gemeenschapsonderwijs Emile Jacqmainlaan Brussel vertegenwoordigd door Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder hierna genoemd: de opstalgever, die zich voor zover als nodig sterk maakt voor het bestuur van de school < > gelegen te < >; en <Firma Y> met zetel te <PC Gemeente>, <Adres> <(correspondentieadres PC Gemeente, Adres)> met ondernemingsnummer <0.>, opgericht als <rechtspersoonlijkheid>, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van <.> onder nummer < >; vertegenwoordigd door de heer/mevrouw <Naam Voornaam>, <functie>, met de bevoegdheid om de vennootschap afzonderlijk te vertegenwoordigen. hierna genoemd: de opstalnemer komen het volgende overeen: Art. 1: Voorwerp Deze overeenkomst is een toelating tot bouwen met verzaking aan het recht van natrekking, waarbij de opstalgever toestemming verleent aan de opstalnemer voor het installeren en het beheren van de PV-installatie gedurende 20 jaar op het dak van een gebouw. Een PV-installatie (hier ook PV-systeem) is een fotovoltaïsch systeem dat zonlicht omzet in elektriciteit. De PV-installatie bestaat uit: zonnepanelen, een omvormer, bekabeling, draagstructuur, digitale kilowattuurteller en zekeringen. De stroom die de PV-installatie produceert, wordt op het net gezet via de bestaande netaansluiting 1

2 van de opstalgever. De injectie van de stroom berust op het principe van de terugdraaiende teller / gebeurt via een afzonderlijke meter. De PV-installatie wordt gebouwd door een PV-installateur, die werkt in opdracht van de opstalnemer. De opstalnemer is eigenaar van de PV-installatie en baat de PV-installatie uit gedurende 20 jaar. Art. 2: Omschrijving eigendom Het eigendom waarvoor een toelating wordt verleend om zonnecellen te plaatsen is gelegen te <XXX>, op het schooldomein. Te <PC> <Stad>. Het perceel heeft als kadastraal nummer <......>. Het betreft het gebouw/de gebouwen dat/die gekend is/zijn onder codenummer <>. Art. 3: Verklaring en verzaking aan recht van natrekking De opstalgever verleent aan de opstalnemer toestemming voor het bouwen van een PV-installatie van <A> kwp. De opstalgever verklaart verder te verzaken aan het recht van natrekking op de voornoemde installatie op het gebouw, die bijgevolg volledig eigendom zullen zijn van de opstalnemer en die verklaart te aanvaarden. Dit betekent dat bij de verkoop van het eigendom door de opstalgever, de PV-installatie niet mee kan verkocht worden en dat alle rechten en plichten binnen deze overeenkomst overgaan naar de nieuwe eigenaar. De opstalgever laat dit contract vermelden in de gebeurlijke verkoopakte. Indien dit niet gebeurt en er daardoor een nadelig gevolg is voor de opstalnemer, dan zal de opstalgever de schade vergoeden. Art. 4: Plichten van de opstalnemer 1. De bouw van een PV-installatie kan pas na ondertekening van deze overeenkomst. De overeenkomst komt tot stand door de betekening van de beslissing van het GO! waarbij wordt gekozen voor de betreffende opstalnemer. De niet-ondertekening van het contract wordt dus beschouwd als een weigering om de tot stand gekomen overeenkomst uit te voeren. Er is geen onderhandelingsmogelijkheid betreffende de contractuele clausules. 2. De opstalnemer vraagt, indien nodig, een bouwvergunning aan. De kosten daaraan verbonden zijn ten laste van de opstalnemer. In dat geval kan de aanvang van de werkzaamheden pas plaatsvinden na goedkeuring van de bouwvergunning. Met de opstalgever wordt, in samenspraak met de PV-installateur, een datum vastgelegd voor de bouw van de PV-installatie. Verder zijn alle kosten met betrekking tot de installatie en het gebruik van het PV-systeem ten laste van de opstalnemer. 2

3 Elke wijziging met betrekking tot de bouw, door het toedoen van opstalnemer of PVinstallateur, gebeurt in overleg met de opstalgever. 3. De opstalnemer verklaart de PV-installatie te bouwen volgens de regels van goed vakmanschap. De PV-installatie wordt zo geïnstalleerd dat dit zonder noemenswaardige schade die aanleiding geeft tot het verrichten van herstellingswerken weer verwijderd kan worden. Ingeval van schade en burgerlijke aansprakelijkheid gedurende de bouw van de PV-installatie is de PV-installateur verantwoordelijk. Dit totdat de PV-installatie is opgeleverd en gekeurd door een onafhankelijke keuringsorganisatie. Vanaf dan is de opstalnemer verantwoordelijk voor de PV-installatie gedurende 20 jaar. 4. De opstalnemer voorziet een monitoringsysteem dat vermeldt: actuele, dagelijkse en totale elektriciteitsproductie. Dit systeem moet op een openbaar toegankelijke plaats van het gebouw kunnen geplaatst worden zodat de gebruikers en bezoekers deze productiegegevens kunnen waarnemen. 5. Onderhoudskosten en herstellingswerken aan de PV-installatie zijn ten laste van de opstalnemer, ook indien deze al dan niet bij hoogdringendheid door de opstalgever worden verricht. 6. Na de duur van de overeenkomst verplicht de opstalnemer er zich toe de PV-installatie over te dragen aan de opstalgever. Art. 5: Plichten van de opstalgever 1. De opstalgever legt de eigendomsakte voor van het gebouw of een verklaring op eer dat hij eigenaar is. 2. De opstalgever verleent vrije toegang aan de opstalnemer en PV-installateur voor de bouw van de PV-installatie en het onderhoud ervan. Dit betekent dat de PV-installateur niet mag gehinderd worden in het bouwen en onderhouden van de PV-installatie. Het gaat hier om: - de installatie van het fotovoltaïsch systeem; - de aansluiting ervan aan het elektriciteitsnet; - maatregelen i.v.m. de werking of het instandhouden van de werking van het systeem; - de bouw-, onderhoud-, en/of herstellingswerkzaamheden aan het systeem. Deze verplichting geldt voor de duur van deze overeenkomst. Evenwel zal de opstalnemer de hierboven vermelde werken in onderlinge afspraak met de opstalgever uitvoeren. Dit houdt ook in dat de opstalgever een goede toegankelijkheid garandeert van het gebouw en de ruimten binnenin om een vlotte opbouw mogelijk te maken. 3. In geval van aanpassingswerken door de opstalgever van gelijk welke aard die de goede werking van de PV-installatie in het gedrang kunnen brengen, moet de opstalgever de opstalnemer hiervan op de hoogte brengen en dit 30 kalenderdagen voor de aanvang van de werken. 4. De opstalgever dient het dak te beheren als een goede huisvader, zodat dit de werking van 3

4 de PV-installatie niet belemmert. Indien er door de opstalgever onregelmatigheden worden vastgesteld, dan moeten die zo snel mogelijk gemeld worden aan de PV-installateur. Indien deze niet kan bereikt worden, wordt de opstalnemer verwittigd. Onder onregelmatigheden wordt verstaan de situaties waarbij: - de gesteldheid/kwaliteit van het dak niet meer toelaat de standvastigheid, het gebruik en de veiligheid van het PV-systeem te waarborgen; - de opstalgever het dak wil laten herstellen; - de opstalgever andere dakwerken wil laten uitvoeren; - de opstalgever andere bouwwerken met betrekking tot het gebouw wil laten uitvoeren, welke een invloed hebben of kunnen hebben op de gesteldheid/kwaliteit en/of bereikbaarheid van het dak; - de opstalgever weet heeft van op til staande dakwerken aan het dak van zijn/haar buur. 5. De opstalgever beschikt over een geldig aansluitingscontract voor elektriciteit met een stroomleverancier. De opstalgever kan steeds van stroomleverancier veranderen maar garandeert een continue aansluiting van de PV-installatie op het stroomnet gedurende 20 jaar. Art.6: Rechten van de opstalnemer 1. De opstalnemer is eigenaar van de PV-installatie gedurende 20 jaar en heeft bijgevolg het recht op inning van groenestroomcertificaten gedurende de duur van deze overeenkomst en op alle subsidies met betrekking tot de opwekking van stroom door zonnepanelen. 2. De opstalnemer, zijn personeel, aangestelden en dienstverrichters hebben - na afspraak met de opstalgever steeds toegang tot het PV-systeem en de aanhorigheden. Hij verwittigt de opstalgever tijdig, zijnde minimaal 2 dagen op voorhand, van zijn komst en houdt hierbij rekening met de openingsuren van het gebouw. Bij dringende maatregelen volstaat een korte voorafgaandelijke melding van zijn komst. Art.7: Rechten van de opstalgever 1. De opstalgever kan steeds noodzakelijke en nuttige werken uitvoeren, die de goede werking van de installatie helpen waarborgen. Hierover dient niet steeds gecommuniceerd te worden, afspraken hierover met de opstalnemer dienen wel aan de basis te liggen. Art. 8: Vergoeding voor de rechtstreeks geleverde elektriciteit 1. De vergoeding voor de verbruikte elektriciteit van de PV-installatie wordt berekend aan een tarief van <C> EUR per kwh. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd aan 2%. 2. Er wordt op 30 juni en op 31 december een factuur voor het verschuldigde bedrag opgestuurd door de opstalnemer. Dit bedrag wordt binnen de 60 kalenderdagen betaald. 4

5 Art. 9: Vergoeding voor het gebruik van het dak 1. De jaarlijkse vergoeding voor het gebruik van het dak, ook canon genoemd, wordt vastgesteld op <B> EUR per kwp. De opstalgever betaalt jaarlijks <B> EUR x <A> kwp = <AB> EUR aan de opstalnemer. Vanaf ten vroegste 1 januari 2010 kan deze vergoeding aangerekend worden. Ze wordt telkens betaald op 31 december. 2. Vervolgens wordt bij het einde van elk volgend productiejaar de vergoeding voor de elektriciteit betaald en dit tot en met het 20e productiejaar. Dit bedrag moet binnen de 60 kalenderdagen na de verjaardag van dit contract betaald zijn. 3. De jaarlijkse vergoeding wordt geïndexeerd aan 2% om de evolutie van de levensstandaard te volgen. Art. 10: Verwaarlozing en wanbetaling Ingeval van verwaarlozing of wanbetaling heeft de opstalnemer het recht de PV-installatie weg te halen en dit op kosten van de opstalgever. Onder verwaarlozing dient te worden verstaan dat de opstalgever de opbrengstgegevens niet doorgeeft aan de opstalnemer na twee opeenvolgende schriftelijke aanmaningen. Onder wanbetaling dient te worden verstaan dat de opstalgever de verbruikte groene stroom niet betaalt na twee opeenvolgende schriftelijke aanmaningen. Art.11: Duurtijd en beëindiging van de overeenkomst 1. De duur van de overeenkomst van dakvruchtgebruik is 20 jaar en start vanaf de oplevering en goedkeuring van de PV-installatie. Dit moment moet liggen na de keuring en na het inschakelen van de elektriciteitstoevoer naar het officiële elektriciteitsnetwerk. 2. Bij beëindiging van deze overeenkomst wordt de PV-installatie in zijn hoedanigheid, met het daaraan verbonden recht tot inning van de groene stroomcertificaten, overgedragen aan de opstalgever. De opstalnemer zal de overdracht regelen bij de VREG en alle nodige regelingen treffen. 3. Beide partijen hebben het recht voorliggende overeenkomst op te zeggen, indien er binnen de 36 maanden na het sluiten ervan nog niet werd begonnen met de installatie van het PVsysteem en aanhorigheden. 4. De opstalgever mag het recht van opstal opzeggen met onmiddellijke ingang en zonder schadevergoeding voor de opstalnemer, indien het PV-systeem meer dan 4 maanden niet werkt en de opstalnemer geen herstellings- of onderhoudswerken is begonnen. Alsdan dient de opstalnemer het PV-systeem en de aanhorigheden volledig te verwijderen, op eigen kosten. 5

6 Art.12: Aansprakelijkheid tegenover derden 1. De opstalnemer dient voor het aangebrachte PV-systeem zijn aansprakelijkheid tegenover derden, inclusief de opstalgever, te verzekeren. De opstalnemer verbindt er zich toe de opstalgever te vrijwaren voor enige schadeclaims van derden, dit door het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen voor de aanvang van de bouwwerken. Deze documenten dienen op vraag van de opstalgever meteen voorgelegd te worden. Indien het PV-systeem en de aanhorigheden door derden werden beschadigd, en de opstalgever heeft een schadeclaim tegen voormelde derde, dan wordt de opstalnemer gesubrogeerd in diens rechten m.b.t. de door derden toegebrachte schade aan het PVsysteem en de aanhorigheden. 2. De opstalgever dient, in zoverre dit nog niet zou zijn gebeurd, voor het gebouw en de daarin uitgeoefende exploitatie zijn aansprakelijkheid tegenover derden, inclusief de opstalnemer, te verzekeren. De opstalgever verbindt er zich toe de opstalnemer te vrijwaren voor enige schadeclaims van derden, dit door het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen voor de aanvang van de bouwwerken. Deze documenten dienen op vraag van de opstalnemer meteen voorgelegd te worden. Indien het gebouw door derden werd beschadigd, en de opstalgever heeft een schadeclaim tegen voormelde derde, dan wordt de opstalgever gesubrogeerd in diens rechten m.b.t. de door derden toegebrachte schade aan het gebouw. Art 13: Verzekering brand- en stormschade 1. De opstalnemer en de opstalgever verzekeren zich elk voor brand- en stormschade. De opstalnemer doet dit voor het PV-systeem inclusief aanhorigheden, terwijl de opstalgever dit doet voor het gebouw en het perceel. 2. De schade ingevolge brand of storm wordt geacht volledig gedekt te zijn door voormelde verzekeringen, zodat geen van beide partijen verhaal hebben op de andere partij m.b.t. enige andere schade ingevolge brand of storm. Art.14: Rechtsopvolgers 1. Alle rechten en plichten van partijen zijn ook tegenstelbaar aan hun eventuele rechtsopvolgers zowel ten gunste als ten laste. Dit wil zeggen dat de partijen zich ertoe verbinden om de rechten en plichten voortvloeiend uit voorliggende overeenkomst over te dragen aan hun rechtsopvolgers. 2. De opstalnever kan enkel mits schriftelijke toestemming van de opstalgever zijn rechten en plichten uit voorliggende overeenkomst overdragen aan derden. 6

7 Art. 15: Registratie en recht van opstal Deze overeenkomst tussen opstalgever en opstalnemer wordt geregistreerd bij een plaatselijk registratiekantoor. De kosten daaraan verbonden zijn ten laste van de opstalnemer. Bij het beëindigen van het opstalrecht zal de opstalnemer eveneens op zijn kosten de titel van aankomst ven het opstalrecht laten schrappen uit de registers. Art. 16: Slotbepalingen 1. Het op deze overeenkomst toepasselijke recht is het Belgische recht en de bevoegde rechtbank is deze van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van de plaats waar het betrokken gebouw gelegen is. 2. Als PV-installateur treedt op: <> met contactgegevens <> Als contactpersoon voor de school treedt op <naam persoon of functie> met contactgegevens <> Aldus opgesteld in twee exemplaren, waarvan één bestemd is voor elke partij te op... De opstalgever De opstalnemer 7

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen

AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST. Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen AANGEPASTE HANDELSHUUROVEREENKOMST Voorstel handelshuurovereenkomst type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit

Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Overeenkomst voor de injectie van groene elektriciteit Tussen partijen 1. NV Vlaams Energiebedrijf, RPR Brussel, ondernemingsnummer BE 0843.383.425, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS

COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS COÖPERATIEVE INTERCOMMUNALE VERENIGING SIBELGAS REGLEMENT BETREFFENDE DE AANSLUITINGEN OP HET DISTRIBUTIENET LAGEDRUK OF MIDDENDRUK (

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEGANG TOT HET DISTRIBUTIENET VOOR ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van AGEM op 18 oktober 2007 Artikel 1 Terminologie Voor de betekenis van de in dit Toegangsreglement

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN. Versie Broker September 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE HET GEBRUIK VAN ZOOMIT VOOR HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN DOCUMENTEN ISABEL nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Keizerinlaan 13-15 en ingeschreven in het register

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM VOF TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM VOF, de vennootschap onder firma schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat 87,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde

S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde S&E Consulting bvba S&E Consulting bvba De Dammenlaan 120 B-9200 Dendermonde Tel.: +32 (0)52 21.45.08 Fax.: +32 (0)52 22.64.39 www.sne-consulting.be Algemene Voorwaarden 1. Toepassingsgebied a. Onderhavige

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN DE BRABANTSE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ HOLDING B.V Algemene Inkoopvoorwaarden van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij Holding B.V. voor overeenkomsten tot het leveren van zaken/goederen en/of diensten versie: september 2013 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RELINED B.V. juli 2014

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RELINED B.V. juli 2014 ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RELINED B.V. juli 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Algemeen... 4 Artikel 3 Totstandkoming... 5 Artikel 4 Dienst... 5 Artikel 5 Vergoeding... 5 Artikel

Nadere informatie

algemene voorwaarden woonruimte

algemene voorwaarden woonruimte algemene voorwaarden woonruimte toepassingsbereik 1 huurovereenkomst en overige voorwaarden 5 2 appartementsrechten, huishoudelijk reglement, bewonersinformatie 5 aanvang huurovereenkomst 3 één of meerdere

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW Volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken op 15 augustus 2008 vastgesteld en op 20

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DSL, TELEFONIE en HOSTING. 1 Diensten. Deze Algemene voorwaarden voor onze klanten en ondernemingen regelen de rechtsverhouding tussen de aanbieder Flexility en de onderneming of

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren

Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Algemene Voorwaarden en Tariefkaart particulieren Tariefkaart versie 171102 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 februari 2011 t/m 28 februari 2011. Algemene voorwaarden van Nuon Belgium N.V. ( Nuon

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV

ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV ALGEMENE VOORWAARDEN HAVEN GENK NV 1. Onderhavige voorwaarden die geen stijlclausules bevatten, maken integraal deel uit van alle, ook occasionele, overeenkomsten gesloten tussen HAVEN GENK en haar medecontractant

Nadere informatie