PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/201U/6EO 8 JUL Routing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/201U/6EO 8 JUL 2014. Routing"

Transcriptie

1 Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/201U/6EO Dat. 8 JUL 2014 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus GB Zwolle Telefoon Fax overijssel.nl nl KvK IBAN NL45RABO Inlichtingen bij dhr. C.J. Timmer telefoon Onderwerp: Voortgang Breedband Overijssel Datum Kenmerk 2014/ Pagina 1 Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: [X] ter informatie [ ] anders, en wel: Bijlagen I. Overzicht reacties gemeenten n.a.v. vraag over leges en precario (bijgevoegd) Tijdens de behandeling van Statenvoorstel (PS/2013/890) over de organisatie van het project Breedband Overijssel hebben wij u toegezegd u regelmatig te informeren over de voortgang van het project en in ieder geval over: De uitkomsten van de notificatie van de subsidieregeling bij de Europese Commissie; De publicatie van onze subsidieregeling; De wijze waarop gemeenten omgaan met leges en precario. Via deze brief informeren wij u over de voortgang. De uitkomsten van de notificatieprocedure en publicatie van onze subsidieregeling Eind december 2013 is de notificatie bij de Europese Commissie ingediend. In dit proces trokken we samen op met IMoord-Brabant en Friesland. Tijdens de behandeling van het statenvoorstel was het de verwachting dat wij begin maart 2014 de goedkeuring van de Europese Commissie zouden ontvangen. De procedure is echter vertraagd door het stellen van technische vragen en eind mei 2014 heeft het caseteam van de Commissie via het ministerie van Binnenlandse Zaken de provincies geadviseerd de aanvraag in te trekken. De reden hiervoor is de inwerkingtreding van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening op 1 juli Naar de mening van de Commissie is hiermee de noodzaak voor notificatie vervallen. Wij hebben onze regeling juridisch laten toetsen en zijn tot de conclusie gekomen dat deze past binnen de door de Europese Commissie gegeven vrijstelling. Hiermee is de weg vrij voor de publicatie van onze regeling. Publicatie subsidieregeling De regeling is op 3 juli 2014 gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op onze website. De regeling loopt vooruit op de oprichting van Breedbandfonds Overijssel. Naar verwachting leggen wij de oprichting van dit fonds in oktober 2014 aan u ter besluitvorming voor. Door de regeling nu te publiceren ontstaat er helderheid voor de verschillende initiatieven en kunnen zij zich gaan voorbereiden op het indienen van een eventuele aanvraag. Datum verzending 0 8 Jüü 2014 provincie

2 Voortgang Breedband Overijssel Leges en precario Naar aanleiding van vragen van uw Staten tijdens de behandeling van het Statenvoorstel hebben wij bij de gemeenten geïnventariseerd op welke wijze zij omgaan met leges en precario. Bijgevoegd treft u het overzicht. Onze conclusie luidt dat precario niet in rekening wordt gebracht. Verder valt op dat veel gemeenten wel leges in rekening brengen, maar dat deze niet afstandgebonden zijn en beperkt blijven tot enkele honderden Euro's. Er zijn echter ook gemeentes die nog steeds afstandsgebonden leges in rekening brengen. Met deze gemeenten wordt het gesprek aangegaan. In eerste instantie vanuit de gebiedsprojecten, maar mocht dit niet tot resultaat leiden, dan zal ook de provincie bij de gesprekken worden betrokken. Uitgangspunt is dat wij geen kosten voor leges zullen vergoeden. Datum Kenmerk 2014/ Pagina Gebiedsproiecten Op dit moment zijn bij ons de volgende initiatieven bekend: COGAS-gebied. Project met de markt (Almelo, Borne, Dinkelland, Hardenberg (deels), Hof van Twente (deels), Oldenzaal, Tubbergen, Twenterand en Wierden) Salland Breed (Deventer, Raalte, Olst-Wijhe) IJsseldeltabreed (Kampen, mogelijk Zwolle) Dalfsen Vechtdal Breed (Ommen, Hardenberg) Steenwijkerland, inclusief Zwartewaterland en mogelijk Staphorst Glashelder (Hellendoorn en Holten) Zuid-Oost Twente (Haaksbergen, Hengelo, Borne, Enschede) In al deze gebieden worden vanuit het lokaal initiatief gesprekken gevoerd met marktpartijen. Bij alle partijen heeft het vooralsnog de voorkeur het netwerk door een marktpartij te laten aanleggen, waarbij de netwerkcoöperatie wel als alternatief achter de hand wordt gehouden. Waar nodig ondersteunen wij de lokale initiatieven (onder andere met middelen voor het inhuren van advies) In de vorm van technische pilots zijn projecten uitgevoerd in Lonneker en Rijssen. Bij deze projecten is gebruik gemaakt van het drukriool om de kosten van de aanleg te reduceren. De eerste ervaringen zijn positief, zowel van de kant van de lokale initiatieven, als van de kant van de beheerders van het riool. Wanneer lange afstanden overbrugd moeten worden, is er sprake van een aanzienlijke verlaging van de kosten per aansluiting. Deze pilots worden formeel geëvalueerd, zowel van de kant van de netwerkeigenaar (Reggefiber), als van de beheerders van het riool. De ervaringen zullen worden gedeeld met netwerkeigenaren, gemeenten en met de lokale initiatieven. Bedrijventerreinen Op een drietal bedrijventerreinen zijn, vooruitlopend op de publicatie van de regeling, projecten gefinancierd. Het betreft Spoorlanden (Kampen), Stepelo (Haaksbergen) en Hengevelde (Hof van Twente). Deze projecten worden in 2014 gerealiseerd. Voor de overige terreinen hebben wij Oost N.V. een opdracht gegeven om hierbij ondersteuning te bieden. Oost NV richt hiertoe de Stichting Glasvezel Oost-Nederland (GON) op. GON zal alle Overijsselse bedrijventerreinen in kaart brengen, voorlichting geven en initiatieven op bedrijventerreinen ondersteunen. Wij verwachten eind 2014 een compleet overzicht te hebben van de kansen en behoeften op de Overijsselse bedrijventerreinen en verwachten nog vijf projecten te kunnen opstarten. scie

3 Voortgang Breedband Overijssel Kleine bedrijventerreinen zullen worden opgenomen in de gebiedsprojecten. Hiervoor wordt gekozen omdat de verwachting is dat de investering voor de aanleg van een apart netwerk niet zal opwegen tegen de mogelijke opbrengsten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, "Sg^A^S^J^^ secretaris, Datum Kenmerk 2014/ Pagina provincie \N/\/Q r S5(

4 0. VNG Beste deelnemer van het platform Financieel Domein (danwel) het bestuur van de VNG Overijssel, Namens de voorzitter van de VNG Overijssel (Arco Hofland) en de voorzitter van het platform Financieel Domein (Wieger Mulder) stuur ik u in afschrift de mail van gedeputeerde Theo Rietkerk. Beide voorzitters erkennen het gevoel dat het vreemd is dat als zowel de lokale overheid en de provinciale overheid het belang van breedband onderschrijven en initiatieven met provinciaal geld mogelijk wordt gemaakt, het moeilijk is om als lokale overheid vervolgens met rekeningen van leges etc. te komen. Zij geven u dan ook in overweging in dit geval positief te reageren op het verzoek. 1. Almelo Uw vraag over ondersteuning van het breedbandinitiatief is vanochtend in ons college aan de orde geweest. De leges voor telecomactiviteiten bedragen een symbolische 150 en zijn daarmee niet relevant; precario is niet van toepassing. Voor financiële bijdrage ziet ons college geen mogelijkheden. Stemming in ons college is dat wij met de deelneming in Cogas juist een partij hebben die voor gemeenten moet anticiperen op telecom- en kabelontwikkelingen. Wij willen echter in een eerstvolgende aandeelhoudersvergadering van Cogas in afstemming met alle andere aandeelhouders- met Cogas bespreken welke rol Cogas heeft en vanuit gemeentelijk/provinciale optiek kan hebben- ten aanzien van het breedbandinitiatief. 2. Borne Wij kunnen helaas geen toezeggingen doen over de aanpassing van de legesverordening, aangezien dit bij de Raad ligt. Wel zijn we als gemeente Borne positief over de plannen en willen we namens de college van B&W zeker onderzoeken welke mogelijkheden we hebben om bij te dragen aan de realisatie van glasvezel in het buitengebied. 3. Dalfsen Uw onderstaande mail inzake breedband hebben we hedenmorgen besproken in het college van B&W van Dalfsen. Ons standpunt in dezen is dat wij als gemeente Dalfsen bereid zijn een bijdrage te leveren. De wijze waarop, willen we op dit moment open laten. In het vertrouwen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 4. Deventer In Olst-Wijhe, Raalte en Deventer werken we onder de naam SallandBreed aan een snelle realisatie van breedband in het buitengebied. Daarmee lopen de bewoners, bedrijven en bestuurders in deze gemeenten voorop in deze ontwikkeling. Zoals je weet is de gemeente Deventer enthousiast over het aanleggen van breedband in het buitengebied en levert daarom al de nodige personele inzet voor het stimuleren en faciliteren van deze ontwikkeling. Recentelijk heb je ons ook gevraagd om ook door middel van garantstelling bij te dragen aan realisatie. Hierover loopt het overleg tussen gemeenten en provincie nog. Het onderwerp leges/precario is in het kader van de snelle realisatie ook besproken. Daarbij is aangegeven dat algemeen uitgangspunt moet zijn dat gemeenten gehouden zijn aan het uitvoeren van de leges- en precarioverordeningen. Deventer hanteert voor kabels alleen een kostendekkend leges en rekent geen precario of degeneratiekosten. Voor de snelle realisatie van SallandBreed zijn we over de hele linie bezig om alle onnodige extra kosten te voorkomen. In dat verband zijn de drie betrokken gemeenten over dit onderwerp in overleg met elkaar om die mogelijkheden te verkennen. Helder is in elk geval dat het volledig afzien van legesheffing op belangrijke bezwaren zal stuiten. Het gaat hierbij om uitvoering van een algemeen geldende belastingverordening. Het afzien van heffing in een specifiek geval is in beginsel niet mogelijk. Precedentwerking en mogelijke ongeoorloofde staatssteun zijn daarbij wezenlijke risico s, te meer omdat bij de ontwikkeling van breedband ook naar bedrijventerreinen wordt gekeken. Ook vraagt de wijziging van een (leges-)verordening een raadsbesluit. Wij gaan wel na hoe we op andere manieren aan SallandBreed kunnen bijdragen. Dit is wordt sterk beïnvloed door de lokale mogelijkheden. Wij kijken in dit verband vooral naar de eventuele inbreng van in ons buitengebied al aangelegde digitale infrastructuur. Of en hoe dit vorm krijgt, is ook afhankelijk van de stappen die in de uitvoering van het provinciale beleid nog gezet moeten worden. Kortom, de gemeente Deventer staat samen met Olst-Wijhe en Raalte achter de snelle ontwikkeling van breedband in het buitengebied. We hebben dat zowel in personele als materiële zin al laten zien en zijn uiteraard ook bereid

5 om op die weg door te gaan. 5. Dinkelland De gemeenten Dinkelland en Tubbergen ondersteunen van harte de aanleg van breedband in het buitengebied. N.a.v. uw verzoek berichten wij u, dat wij bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren. De exacte vorm waarin is onderwerp van nadere discussie. 6. Enschede Zie brief Haaksbergen De gemeente Haaksbergen kan geen financiële bijdrage leveren aan het realiseren van Breedband in het buitengebied. Onze financiële middelen zijn niet toereikend om hieraan in financiële zin te kunnen bijdragen. Wij zien wel het economische belang om ook in het buitengebied Breedband te kunnen realiseren. Afzien van leges en/of precario is wat ons betreft wel een mogelijkheid, onder de volgende voorwaarden: Degene die de opdracht verkrijgt om de glasvezelkabel te plaatsen betaalt een door de gemeente in te huren toezichthouder; Deze toezichthouder draagt zorg voor een zorgvuldige afwerking door degene die de glasvezelkabel plaatst. In een nog nader op te stellen overeenkomst zullen alle randvoorwaarden nader ingevuld. Op verzoek van bewoners in het gebied zijn wij nu druk doende om samen met het gebied (bewonersgroepen) de gemeente Hof van Twente, Hengelo en Enschede te komen tot een opzet waarbij de realisatie van Breedband in het buitengebied mogelijk wordt. Hierbij is de provinciale subsidie voor Breedband onontbeerlijk. 8. Hardenberg Vanochtend is uw mail met betrekking tot aanleg breedband in het buitengebied besproken in het college van de gemeente Hardenberg. Het gemeentebestuur van Hardenberg acht de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van groot belang. Op de vraag of de gemeente bereid is om af te zien van leges en/of precario of anderszins zorg kan dragen voor compensatie van de kosten, heeft het college van Hardenberg besloten om voor aanleg in de witte gebieden in principe mee te willen werken. Het college van Hardenberg heeft besloten om wel leges in rekening te brengen, maar deze kosten via een andere weg te willen compenseren in de vorm van een subsidie of anderszins. 9. Hellendoorn gemeente Hellendoorn brengt geen extra kosten in rekening behalve reguliere leges, die zeer beperkt zijn. Dus geen afstandsafhankelijke leges, geen precario etc. Daarnaast nog de oproep dat de staten ook de vorming van coöperaties ondersteunen als alternatief voor marktpartijen. Vraag is of de provincie moet vasthouden aan 60% norm buitengebied, uiteindelijk bepalen partijen en coöperaties bij welk percentage ze willen aanleggen toch. 10. Hengelo Hengelo hecht veel belang aan de aanleg van breedband in het buitengebied. Onze raad heeft middelen beschikbaar gesteld (voor de ureninzet) ten behoeve van de voorbereiding daarvan. Wij hebben echter geen middelen beschikbaar voor de realisatie van breedband. Een provinciale bijdrage hierin is dan ook van groot belang. Hengelo brengt geen precario in rekening bij de aanleg van kabels en leidingen in openbare gronden. Per aanvraag worden leges in rekening gebracht voor administratieve afhandeling. Dit gebeurt inmiddels onafhankelijk van de lengte van de in de aanvraag opgenomen tracés voor kabels en leidingen. Het afwijken van de bestaande legesverordening brengt risico s met zich mee. Dit zal het college dan ook niet doen. Wel zijn we bereid om te kijken of we de in rekening gebrachte leges kunnen compenseren mits het gaat om een beperkt aantal aanvragen in de witte gebieden en voor zover dit binnen de beschikbare middelen past. De kosten voor toezicht en degeneratie zullen we wel in rekening brengen. 11. Hof van Twente Jouw vraag heb ik hedenmorgen aan de orde gesteld in het college van B&W. Naar aanleiding daarvan kan ik je melden dat het college bereid is aan de raad voor te stellen af te zien van het in rekening brengen van leges, dan wel de in rekening gebrachte leges op een andere wijze te compenseren. Precariorechten kent Hof van Twente niet. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 12. Kampen Vandaag hebben we in het college van B&W van Kampen gesproken over de

6 financieringsmogelijkheden t.b.v. de aanleg van breedband. Naast het feit dat wij reeds financieel hebben geïnvesteerd in de voorbereidingen van de aanleg zullen wij ook t.b.v. de uitvoering de nodige personele inzet moeten plegen. We zullen uitzoeken hoe deze kosten zich verhouden ten opzichte van de legesopbrengsten. Voor aanleg van nutsvoorzieningen wordt conform de verordening geen precario in rekening gebracht. Het college is in principe wel bereid om een financiële bijdrage te leveren, echter de hoogte van de bijdrage moet na verdere berekening nog worden vastgesteld. 13. Losser College hecht groot belang aan de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Het College stelt zich op het standpunt in principe bereid te zijn om te bekijken of en hoe kan worden voorkomen dat met provinciaal geld gemeentelijke leges voor eventuele vergunningen worden betaald. Hieraan vooraf gaat de vraag of er sprake is van een vergunningplichtige activiteit waarvoor leges moeten worden betaald. De uitleg van deze tekst is dat heel vaak niets betaald hoeft te worden omdat via routes gaat waarvoor de gemeente geen lege mag vragen. Waar wel een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden zijn de kosten 408 per aanvraag. Dus als 200 mensen zich verenigen in een cooperatie en die doet de aanvraag dan is dat 408,-- totaal. Bij 200 afzonderlijke aanvragen 200 maal Oldenzaal Onze verordening op de heffing en de invordering van leges 2014, maakt het niet mogelijk deze kwijt te schelden, dan wel vrijstelling te verlenen. Als het bedrijf dat het glasvezelnet gaat aanleggen dit voor Oldenzaal in één aanvraag een verzoek tot instemming doet, en dit is toegestaan, dan bedragen de legeskosten dit jaar eenmalig 375,-. Het advies is dan ook de aanvraag in één keer in te dienen. 15. Ommen Wij hebben zojuist in het college jouw mail besproken. Waar mogelijk zal het college van Ommen een bijdrage leveren. Voor wat betreft de leges staat het college op het standpunt dat de gemeente geen winst wenst te maken op de uitrol van breedband in witte gebieden wanneer de provincie dit middels subsidie ondersteunt. Uiteraard zijn wij na aanname van het voorstel door PS van harte bereidt om nader met de provincie te overleggen over het concreet maken van onze eventuele bijdrage. Onderstaande tekst hebben wij als college geformuleerd voor wat betreft de leges: Het gemeentebestuur van Ommen acht de aanleg van glasvezel in de buitengebieden van groot belang. De aanleg vraagt echter van de gemeente ook de nodige inspanningen en brengen (degeneratie)kosten met zich mee. Voor aanleg in de witte gebieden is de gemeenten Ommen in principe bereid deze kosten op basis van werkelijk gemaakte kosten in rekening te brengen in plaats van het hanteren van de reguliere legestarieven. 16. Raalte Zie brief Rijssen-Holten Via het secretariaat van de VNG afdeling Overijssel heeft de gemeente Rijssen-Holten uw van 16 januari 2014 over de gemeentelijke rol bij de realisering van glasvezelnetwerk in de buitengebieden bereikt. Uw is hedenochtend besproken in de collegevergadering. Ik kan u namens de gemeentesecretaris meedelen dat het college van Rijssen-Holten bereid is de gemeenteraad een voorstel te doen tot aanpassing van de Legesverordening, inhoudende dat t.b.v. de realisering van een glasvezelnetwerk in het buitengebied een vrijstelling wordt verleend van de betalingsverplichting van Leges instemmingsbesluit Telecom en degeneratievergoeding bermen. Namens het college wens ik u veel succes bij de behandeling van uw voorstel in de komende vergadering van de provinciale staten. 18. Staphorst Naar aanleiding van dit onderwerp een reactie vanuit het college We heffen leges op basis van onze legesverordening We sluiten op voorhand een eenmalige bijdrage niet uit 19. Steenwijkerland De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 18 juni 2013 ingestemd om de in de begroting opgenomen stelpost voor de uitol van breedband (groot 1 miljoen euro) vrij te geven.

7 20. Tubbergen De gemeenten Dinkelland en Tubbergen ondersteunen van harte de aanleg van breedband in het buitengebied. N.a.v. uw verzoek berichten wij u, dat wij bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren. De exacte vorm waarin is onderwerp van nadere discussie. 21. Twenterand Vorige week hebben wij van u een bericht ontvangen over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. In die vraagt u onze gemeente of wij bereid zijn af te zien van leges en/of precario of op een andere manier voor compensatie van de kosten kunnen zorgen. Wij melden u daarover, dat wij voor dit project geen precario en ook geen leges in rekening zullen brengen bij de aanvrager. Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 22. Olst-Wijhe Het college van Olst-Wijhe is wel bereid de raad voor te stellen een eenmalige bijdrage beschikbaar te stellen voor breedband in het buitengebied. Omvang en de manier waarop is nog niet duidelijk. De lijn van de leges lijkt ons juridisch niet de goede weg. 23. Wierden De gemeente Wierden heeft geen afstandsafhankelijke leges opgenomen in de legesverordening. Dus deze worden door ons niet in rekening gebracht. Wij brengen een vast bedrag in rekening voor de vergunningverlening van 342,90. Het college van B en W van de gemeente Wierden heeft op 20 januari in principe- besloten deze niet in rekening te brengen bij de marktpartij. De toezichtskosten en de degeneratiekosten gaan wij t.z.t. wel in rekening bij de marktpartij die tot aanleg van glasvezel in het buitengebied overgaat. Ik neem aan dat onze reactie zo voldoende duidelijk is. 24. Zwaterwaterland De vraag of de gemeente Zwartewaterland bereid is af te zien van leges en/of precario of anderszins zorg kan dragen voor compensatie van de kosten is op 21 januari jl. in ons college aan de orde geweest. Het college vindt de aanleg van glasvezel in de buitengebieden belangrijk en heeft daarom besloten voor de aanleg in de witte gebieden medewerking te verlenen aan uw verzoek. Aanpassing van onze verordening of daarvan afwijken achten wij evenwel niet wenselijk. Dat betekent dat wij weliswaar leges in rekening zullen brengen maar dat wij deze kosten tegelijkertijd zullen compenseren in de vorm van een subsidie of anderszins. 25. Zwolle Dank voor je bericht en inzet op het dossier breedband in de buitengebieden. De vraag van PS is voorstelbaar. Overheden zouden niet de belemmering voor marktpartijen moeten zijn om te investeren in onrendabele gebieden. Als gemeente zijn we daarom kritisch op het in rekening brengen van onze kosten. Zoals ik in de brief aan PS namens de Regio Zwolle al schrijf mag van gemeenten bereidheid worden gevergd om innovatief te denken en te handelen. Gezien de grote afstanden in het buitengebied is het vooral de vraag of het innen van leges op basis van graafafstand redelijk is. De gemeente Zwolle heeft haar beleid hier op aangepast. Voor de aanleg van breedband voor tracés langer dan meter geldt geen metersafhankelijke prijs. Dit betekent dat we op basis van de werkelijke kosten op projectbasis afspraken maken over de leges (mate van toezicht). Ook mag de marktpartij zelf (her)straten. Beide aanpassingen zijn voordelig voor marktpartijen. Ons huidige beleid voorziet dus in een redelijke toepassing van het legesregime. Dit laat onverlet dat er dus wel kosten in rekening worden gebracht: voor de administratie, het toezicht en de degeneratie van de bestrating

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Belastinguitgave 2006

Belastinguitgave 2006 Belastinguitgave 2006 Gemeentelijke belastingen Inhoud Stijgingen per gemeente Ontwikkelingen opbrengsten Overzicht tarieven Belastingdruk Reservepositie Personeelsbezetting Voor u ligt de Belastinguitgave

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel

verusse CIE Provinciale Staten van Overijssel verusse CIE www.ovefijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uwkenmerk Uw brief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Aanleg glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel februari 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Ontwikkeling omvang niet-werkende

Nadere informatie

Belastinguitgave 2014

Belastinguitgave 2014 Belastinguitgave 2014 Overijsselse gemeenten zetten lijn beperking woonlasten voort De Overijsselse gemeenten blijven de woonlasten voor hun inwoners beperken. Dat blijkt uit de jaarlijkse inventarisatie

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "?Ó/2JO! Z/Q<-f X 2 8 SEP Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ?Ó/2JO! Z/Q<-f X 2 8 SEP Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. n I Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Belastinguitgave 2012

Belastinguitgave 2012 Belastinguitgave 2012 OZB-verhoging in aantal gemeenten gecompenseerd Onderzoek van de provincie Overijssel wijst uit dat de druk van de OZB (onroerendzaakbelastingen) in alle gemeenten toeneemt. In tien

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel mei 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel

Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Maandelijkse arbeidsmarktmonitor Overijssel Provincie Overijssel augustus 2010 De maandelijkse monitor geeft in het kort een overzicht van de ontwikkeling en stand van zaken van: Omvang niet-werkende werkzoekenden

Nadere informatie

! PROViMGIAlE STATED I VAN OVERIJSSEL \

! PROViMGIAlE STATED I VAN OVERIJSSEL \ Provinciale Staten! PROViMGIAlE STATED I VAN OVERIJSSEL \ Reg.nr. Dat. ontv,: 2 2 SE 200R Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Glasvezel in de gemeente Bernheze? Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Inhoud van de avond Twee partijen: Stichting Glasvezel Bernheze, roepnaam Breedband Bernheze Gemeente Bernheze Doelstelling Proces

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv.

verijssel 0 1 OKT 2014 0 1 OKT. 20H provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M a.d. Dat. on tv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijs:eP e 9 nr - 9-S/2X5M /&*$ Dat. 0 1 OKT 2014 on tv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel KvK

Provinciale Staten van Overijssel KvK Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbusooverijssel. nl Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329 IBAN NL45RABO0397341121 Inlichtingen

Nadere informatie

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010

Demografie in Overijssel. Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie in Overijssel Hans Peter Benschop Trendbureau Overijssel Conferentie Wonen in Beweging 22 september 2010 Demografie Overijssel 1.400.000 Ontwikkeling bevolking Overijssel, 2007-2040 (in absolute

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 04 2014 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording Statenvragen ex artikel 59 RvO over toestroom en opvang vluchtelingen/asielzoekers in Overijssel.

Onderwerp: Beantwoording Statenvragen ex artikel 59 RvO over toestroom en opvang vluchtelingen/asielzoekers in Overijssel. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Vö/ZO\S/6& Dat. onto: Q*8 OKT 205 Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@>overijssel. nl

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde

NIEUWSBRIEF. Woonlastenstijging Twentse gemeenten meer dan landelijk gemiddelde 2015 01 NIEUWSBRIEF Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie, de activiteiten van de afdelingen en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied. Woonlastenstijging

Nadere informatie

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Zaaksverdelingsreglement gerechtshof Arnhem-Leeuwarden INLEIDING In dit reglement legt het gerechtsbestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vast voor welke zaken de rechtzoekende op welke van de zittingsplaatsen

Nadere informatie

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE

Heroriëntatie Twentse samenwerking. Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE Heroriëntatie Twentse samenwerking Model formulering besluit in gemeenten REGELING REGIO TWENTE De gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Almelo, Borne,

Nadere informatie

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016

NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Postadres: Postbus 845 7550 AV Hengelo E-mailadres: info@gbtwente.nl Telefoon: 053-481 8875 Website www.gbtwente.nl NIEUWSBERICHT Hengelo, 3 mei 2016 Woonlasten Twentse gemeenten stijgen iets meer dan

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO. DaLontv.: 12JUN 2015

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO. DaLontv.: 12JUN 2015 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?ó/^0l5/MiO DaLontv.: 12JUN 2015 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciale

Nadere informatie

Adviesnota aan gemeenteraad

Adviesnota aan gemeenteraad Onderwerp Leges Wet natuurbescherming Datum 13 februari 2017 Naam steller Noud Arts Kenmerk -- Teammanager Hank Velthuis Team Kwaliteit Voorstel 1. In te stemmen met onderstaande wijziging in legesverordening

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016. Gemeente Losser MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2015/2016 Gemeente Losser Voorwoord Groningen, oktober 2016 Geachte heer, mevrouw, Voor u ligt het resultaat van het in 2015 en 2016 gehouden onderzoek naar de

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juli 2017 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen verder In juli daalt het aantal lopende WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, mei 2016 WW-uitkeringen Overijssel en Gelderland Noord nemen verder af In mei kende UWV net als in april minder nieuwe WW-uitkeringen toe in Overijssel

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten

Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten Beleidsplan Stichting Groene en Blauwe Diensten Inleiding Overijssel heeft prachtige landschappen; landschappen die de identiteit van de streken van Overijssel in belangrijke mate bepalen, zoals Salland,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2017 Afname WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord In augustus neemt het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL NOV 2014 ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o. nl Provinciale Staten van O PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P^)/SLOiUlQC^b - 9 NOV 204

Nadere informatie

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329

verijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 provincie Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V3/zo\UQ^ Dat.ontv.: 2 9 JAN 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Cultuureducatie facts

Cultuureducatie facts deskundigheidsbevordering leerkrachten deelnemende scholen aantal leerlingen 1,50 1,50,50 tot 1,- Almelo Borne gezamenlijk bovenschools budget Dalfsen + Dinkelland Haaksbergen + gemeenten Hardenberg Hellendoorn

Nadere informatie

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland

21 MEI 2014. Onderwerp: Statenvragen ex artikel 59 Reglement van Orde betreffende olielekkage uit zoutcavernes in Duitsland PROVINCIALE STÄTEN VAN OVERIJSSEL Provinciale Staten van Overijssejl Reg.nr. r2>/ OM /M10 Dat. 21 MEI 2014 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, april 2015 Ruim 2.500 minder WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord in een tijd In april daalde het aantal WW-uitkeringen in alle regio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, februari 2017 Banenkrimp in zorg lijkt voorbij De WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord nemen af. De zorg draagt in grote mate bij aan

Nadere informatie

21 MRT 2014. Dat. ontv.: Routing

21 MRT 2014. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl PROVINCIALE STATEN Aan de Agendacommissie uit PS vahyj&hrfp(fi RUSSEL Reg.nr.P.S/«X>iM/&77

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Uitgevoerd door de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente Laura van Neck December 2015 1 Colofon Onderzoek uitgevoerd door: Wetenschapswinkel Universiteit Twente

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 181/2015 Datum : 25 november 2015 B&W datum : Beh. ambtenaar : G.J. van de Vooren Portefeuillehouder : D.W. Luiten Onderwerp : Realisatie breedband buitengebied en ontwikkelingen

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording statenvragen CDA ex art.59 RvO over de huisvesting statushouders en vluchtelingen.

Onderwerp: Beantwoording statenvragen CDA ex art.59 RvO over de huisvesting statushouders en vluchtelingen. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^6/206/^Q^ Dat. ontv.: Q QKT 205 Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl ^

Nadere informatie

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016

verijssel provincie PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL JULI 2016 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Ib/Zolé/éöO Datqj./: 0 1 JUL 2016 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2017 Kansen op werk in Overijssel en Gelderland Noord Het aantal WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord daalt al en, ook weer

Nadere informatie

Bijlage Paragraaf lokale heffingen

Bijlage Paragraaf lokale heffingen Bijlage Paragraaf lokale heffingen Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt van haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Overijssel en Gelderland Noord In de eerste helft van 2016 kende UWV minder nieuwe WW-uitkeringen

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Legesverordening met de bijbehorende tarieventabel vast te stellen Raadsvoorstel Nummer: 159479 Behandeld door: A. van de Kamp Agendapunt: 14 22 november 2016 Onderwerp: Vaststellen legesverordening 2017 met bijbehorende legestabel. Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld

Nadere informatie

Besluitenlijst Van 25 juni 2007

Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Besluitenlijst Van 25 juni 2007 Vergadering Gedeputeerde Staten van Overijssel Onderwerp: Kenmerk: 2007/0314747 Subsidieaanvragen VAB Maatschap Busger op Vollenbroek (Enter) en C. Niemeijer (Oele). GS

Nadere informatie

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen

Pilot: Tien in Twente een innovatie aanpak overlast verwarde personen Deze intentieverklaring is aangegaan op 1 september 2016 en heeft een looptijd van ruim 2 jaar en eindigt derhalve op 31 december 2018. Bij deze intentieverklaring zijn de volgende partijen betrokken:

Nadere informatie

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan

E03B. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl. dekkingsplan E03B Samenvatting binnengekomen zienswijzen gemeenteraden op - Regionaal risicoprofiel Twente - Beleidsplan 2016-2019, incl. dekkingsplan - Begroting 2016, incl.. gemeente Risicoprofiel Beleidsplan, incl.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond

Raadsvoorstel. Datum : : Z66702/Raad Nee. : Breedband Buitengebied. Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Raadsvoorstel Datum : 26-10-2017 Kenmerk Portefeuillehouder Nee Onderwerp : Z66702/Raad-00295 : P.H.M. Seesing : Breedband Buitengebied Geachte leden van de gemeenteraad, Inleiding: Achtergrond Inwoners

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, augustus 2016 WW-uitkeringen in Overijssel en Gelderland Noord dalen, kansen werkzoekenden nemen toe De arbeidsmarkt in Overijssel en Gelderland

Nadere informatie

Integrale Veiligheidszorg in Twente

Integrale Veiligheidszorg in Twente Integrale Veiligheidszorg in Twente -Achtergrond -Werkwijze & organisatie Platform IVZ -Actieplan IVZ 2009-2010 - Evaluatietraject -Resultaten Platform IVZ -Vervolg samenwerking in Twente Platform IVZ

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET

AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET AANBIEDINGSBRIEF PAMFLET Genemuiden, 26 april 2013 Geachte dame/heer, Zoals u bekend is, heeft de onderwijsraad aan de staatssecretaris een advies uitgebracht waar men vraagt om een actief beleid inzake

Nadere informatie

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 21 aan elkaar grenzende gemeenten, te weten

Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens 21 aan elkaar grenzende gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk Ik heb op 30 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens

Nadere informatie

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012 PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' * 16 ME ontv.: Routing I 01 V\^ a.d. Bijl.: Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, september 2016 Verdere banengroei bouw en detailhandel in Overijssel en Gelderland Noord Er werden minder WW-uitkeringen verstrekt in de september

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen 19-07-2017 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Postbus 12 9480 AA Vries platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Overijssel en Gelderland Noord, januari 2017 Meer kansen voor werkzoekenden in Overijssel en Gelderland Noord De arbeidsmarkt herstelt verder. Dit blijkt uit de afgenomen WW-uitkeringen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 9 mei 2017

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 9 mei 2017 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2017-045 Houten, 9 mei 2017 Onderwerp: Aanleg glasvezel buitengebied Houten. Beslispunten: 1. De verordening tot de eerste wijziging van de verordening op de

Nadere informatie

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak

Intentieovereenkomst. Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Asbest van het bedrijfsdak Intentieovereenkomst Wij, vertegenwoordigers van bestuursorganen en organisaties die werken aan de realisatie van een gezond en veilig leefmilieu, economie

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser Snel internet in buitengebied Noord Veluwe De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe

Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) gemeente Olst-Wijhe Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 januari 2015 8 2015/02 n.v.t. wethouder M. Blind Kenmerk 14.408410

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. fó/2om ^H <Z\ (=> 0 3 JUN Dat." ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL. Reg.nr. fó/2om ^H <Z\ (=> 0 3 JUN Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/994

Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Statenvoorstel nr. PS/2004/994 Leges per 1 januari 2005 Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/994 te behandelen in: de Statencommissie Economie en bestuur op: 13 oktober 2004 om 13.30 uur

Nadere informatie

Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Welkom bij RIBW Groep Overijssel Voorjaar 2015 Ik heb een psychische beperking. RIBW doet wat nodig is voor mij en mijn netwerk: bij wonen, werken en leren. Ze zijn deskundig, positief en praktisch. RIBW GO! Welkom bij RIBW Groep Overijssel

Nadere informatie

Betreft: afschrift brief betreffende beantwoording van CDA statenvragen over Dienst Regelingen en uitbetaling van toeslagrechten.

Betreft: afschrift brief betreffende beantwoording van CDA statenvragen over Dienst Regelingen en uitbetaling van toeslagrechten. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB ZwoIIe Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincie.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO ZwoIIe 39 73 41 121 Provinciale Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013.

Provinciale Staten. Vergadering 6 november 2013. Provinciale Staten Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Inlichtingen bij dhr. J.J. Wezenberg

Nadere informatie

PROVINCIALS STATEN VANOVERSJSSEL 18 M 2011

PROVINCIALS STATEN VANOVERSJSSEL 18 M 2011 Provinciale Staten van Overij sel sel PROVINCIALS STATEN VANOVERSJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: Routing 18 M 2011 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038499 8899 Fax 038425 48 88 overijssel.nl

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 28 november 2016 Onderwerp: Belastingverordeningen 2017 Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Besluit Commissie én Raad Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven-verordeningen

Nadere informatie

AGENDAPUNT NO. B.7.3. Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 en eerste wijzigingsverordening leges 2012.

AGENDAPUNT NO. B.7.3. Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 en eerste wijzigingsverordening leges 2012. Voorstel tot vaststellen Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren 2012 en eerste wijzigingsverordening leges 2012. AGENDAPUNT NO. B.7.3. AAN DE RAAD Samenvatting Bijgaand treft u de nieuwe verordening

Nadere informatie

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1

Focus én Flexibel jaarverantwoording 2014 per gemeente 1 Focus én Flexibel jaarverantwoording 214 per gemeente 1 Sneloverzicht Mediant in 214 Jaardocument 214 Jaardocument 213 Focus én Flexibel in 2 Almelo 214 diagnoses 14 Twentse gemeenten waaronder Almelo.

Nadere informatie

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731)

Onderwerp: Afschrift antwoord op Statenvragen van de heer Jansen (GL) over de emissiefraude met auto's (PS/2015/731) PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Datontv.: Q4 DEC 205 Luttenbergstraat 2 Postbus 0078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Provinciale Staten van

Nadere informatie

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 07/12/2010 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Gurp J.H. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Leemans Milieuconsultants B.V. Aangevraagde activiteiten : Intrekking omgevingsvergunning beperkte milileutoets (OBM)

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 096 Gemeentelijke herindeling in een deel van Twente Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal Wij bieden U hiernevens

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Vergunningen, Toezicht en Handhaving Houten, L.S.A. van den (Leonard) Kenmerk 16.508837 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 22 december 2016 Jaargang en nummer 2016

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00577531 Op voorstel B&W d.d.: 25 april 2016 Datum vergadering: 14 juni 2016 Portefeuillehouder: M. Schlösser Rol gemeenteraad: Verordening eerste

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 1 4 JAN 2314. Onderwerp: Afschrift PS Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 59 inzake Openbaar Vervoer.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 1 4 JAN 2314. Onderwerp: Afschrift PS Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 59 inzake Openbaar Vervoer. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. 1 4 JAN 2314 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl postbus@o.nl Provinciale

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot<-) /X35 7 MRT 2014. Routing Provinciale Staten van Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PS/2ot

Nadere informatie

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 2 e kwartaal 2015

Toewijzingen Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel 2 e kwartaal 2015 ALMELO 40005417 Concertkoor Sursum Corda Almelo 2.550 uitvoering Weihnachtsoratorium 40005880 Stichting Wevershuisje Almelo 2.500 educatieproject literaire muurgedichten 40006463 Stichting Paco Plumtrek

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017

Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 Openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten 10 juli 2017 1 Onderwerp: Antwoorden statenvragen CU landschapskunst Rijsberman, M.A. 1. De antwoorden vast te stellen op de schriftelijke statenvragen van de

Nadere informatie

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning

Onderwerp: Natuurbeschermingswet 1998; aanvraag gedeeltelijke intrekking Nbwet vergunning Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl Steggink Akkerbouw B.V. heer/mevrouw J.C. Steggink Van Roijensweg 83 7694 BE

Nadere informatie

Twente: de arbeidsmarktregio

Twente: de arbeidsmarktregio Twente: de arbeidsmarktregio oktober 2011 Twente in cijfers en feiten (algemeen) Regio met ca. 625.000 inwoners, + 2,5 miljoen binnen één uur rij-afstand Waarde van regio: 8 e stadsregio in Nederland in

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : A. Talen Recycling Aangevraagde activiteiten : Het aanleggen van twee in- en uitritten Locatie : Burgemeester Niemeijerstraat

Nadere informatie

Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT

Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT Bereik uw doelgroep met het crossmediale platform OverUIT OverUIT 2015 Iedereen gaat op pad met OverUIT! RTV Oost en Wegener Media bundelen de krachten met het crossmediale platform OverUIT. OverUIT geeft

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011

Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 21 juni 2011 Raadsvergadering d.d. 13 september 2011 agendapunt 15 Aan: De Gemeenteraad Vries, 21 juni 2011 Onderwerp: Verplaatsing agrarisch bedrijf familie Siegers en toepassing ruimte voor ruimte regeling Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Samenwerking bibliotheken en de Belastingdienst

Samenwerking bibliotheken en de Belastingdienst Samenwerking bibliotheken en de Belastingdienst Burgers en maatschappelijk dienstverleners ondersteunen Dialoogsessie Overijssel Maatschappelijk dienstverleners Bibliotheken Belastingdienst Doel bijeenkomst

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel. Rapportage: 15 december 2015

Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel. Rapportage: 15 december 2015 Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel Rapportage: 15 december 2015 Colofon Titel Klanttevredenheidsonderzoek 2015 Sportservice Overijssel Onderzoek en rapportage Eralt Boers Een onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan.

Hieronder treft u de vragen (kort geduid) met onze antwoorden aan. Bezoekadres Gebouw Marktstate Eusebiusplein 1a 6811 HE Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem belastingadviseurs telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026) 359 94 80 e-mailadres post@gelderland.nl

Nadere informatie