Schoolontwikkeling en schoolbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolontwikkeling en schoolbeleid"

Transcriptie

1 Schoolontwikkeling en schoolbeleid 1 Onderwijs in Vlaanderen 1.1 Vlaams onderwijs Vlaams onderwijs sinds 1989 Vlaamse bevoegdheid Federale bevoegdheden: Begin en einde leerplicht Minimumvoorwaarden voor diploma Pensioenen onderwijspersoneel Onderwijs is vrij (1831) Schoolpact Vrijheid van inrichting Maar scholen moeten voldoen aan wettelijke en statutaire voorschriften + - Schoolvrede Verzuiling Vrije keuze gegarandeerd concurrentiestrijd Democratisering onderwijs Elke natuurlijk of rechtspersoon kan onderwijs organiseren Inrichtende macht = De rechtspersoon of natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen = Schoolbestuur Pedagogische vrijheid = Op voorwaarde dat aan wettelijke en statutaire voorschriften voldaan wordt, mag iedereen onderwijs inrichten, mits goedkeuring van de minister 10 criteria (wettelijke en statutaire voorschriften) Structuur Programma Overheidscontrole Natuurlijke of rechtspersoon Normen Veiligheidsvoorschriften Schoolmateriaal Gezondheidsrisico Schoolvakantiesysteem Participatiestructuren Erkenning financiële middelen Programmatienormen Rationalisatienormen Pedagogisch project = Opdrachtverklaring van een onderwijsnet of school Vrije schoolkeuze = Ouders en hun kinderen moeten over een school naar keuze kunnen beschikken op een redelijke afstand van de woonplaats Leerplicht Recht op onderwijs! 12 jaar leerplicht Voltijdse leerplicht tot 15 of 16 jaar (LO + minstens 1 e graad SO)

2 Geen schoolplicht, maar leerplicht Huisonderwijs kan Schoolkosten Kosteloze toegang leerplichtonderwijs Maximumfactuur 1.2 Onderwijsstructuur Onderwijsnetten Gemeenschapsonderwijs: GO! Gesubsidieerd officieel onderwijs: OGO: OVSG en POV Gesubsidieerd vrij onderwijs: VKSO, FOPEM Onderwijskoepels = Representatieve vereniging van inrichtende machten Behartigen de belangen van hun leden (schoolbesturen) Schoolgemeenschappen = Een verzameling van verschillende scholen van eenzelfde onderwijsniveau die samenwerken of diverse vlakken Scholengroepen = gemeenschapsonderwijs = de inrichtende macht in een bepaalde regio van een aantal scholen (van verschillende niveaus), internaten en CLB s Onderwijsniveaus Basisonderwijs Kleuteronderwijs Lager onderwijs Organisatie Lestijdens bepaalt aantal leerkrachten Urenpakket voor kinderverzorgers Puntenenveloppe Gewoon en buitengewoon onderwijs Secundair onderwijs Gewoon en buitengewoon onderwijs Waarom hervorming? Ongekwalificeerde uitstroom Impact SES op studiekeuze en schoolse prestaties Krachtlijnen hervorming Begin in basisonderwijs Inhoudelijke aanpak - Sleutelcompetenties - = één ambitieuze set van kennis, vaardigheden en attitudes die iedereen moet behalen Brede eerste graad Matrixstructuur Schoolconcepten - Doorstroomscholen - Arbeidsmarktgerichte scholen - Domeinscholen Attesten Leraren - Goed onderwijs begint bij de leraren Hoger onderwijs Hervorming: BaMa structuur Se-n-se en HBO5 Secundair na secundair Hoger beroepsonderwijs Volwasseneneducatie en onderwijs Deeltijds kunstonderwijs (DKO)

3 2 Algemene tendensen en principes 2.1 Internationale ontwikkelingen A nation at risk (1983 US) Verzamelen en vergelijken statistische gegevens over leerlingenprestaties tussen de staten Educational reform act (1988 UK) Testing key stages op 7, 11, 14, 16 jaar No child left behind act (2001 US) Standars based accountability (gestandaardiseerde toetsen) Sancties voor wie niet voldoet Kwaliteitszorg Output indicatoren Externe inspectie Publiek maken van resultaten Kwaliteit = cliëntgerichtheid Kwaliteitszorg in Vlaanderen Eindtermen Inspectie Toetsen: peilingstoetsen en paralleltoetsen Enveloppefinanciering Differentiële verloning voor leerkrachten Evaluatie van leerkrachten Meer markt Meer keuzemogelijkheden voor ouders Onderwijsbeleid wordt centraal gestuurd en lokaal wordt verantwoordelijkheid gelegd voor implementatie Veel hervormingen mislukken 2.2 Kernprincipe van schoolontwikkeling Schoolontwikkeling moet gericht zijn op: Leren en instructie Organisatorische condities van de school Verandering in leerproces Veranderingen bij leerkrachten 2.3 Institutionaliseringsproces Verandering resulteert dikwijls in meer van hetzelfde Systeemperspectief Veel verschillende aspecten die inwerken op het hele onderwijssysteem 2.4 Principes van school improvement Focus op leerprestaties en leren Ontwikkel curriculum en instructie op basis van wat we weten over leren Versterk de capaciteit van scholen Betrokkenheid van leerlingen en ouders Leiderschap Voed professionele leergemeenschappen en stimuleer onderzoek Verbeter onderzoek Creëer betrokkenheid Voorzie druk en ondersteuning op alle niveaus Vestig lokale infrastructuren en netwerken, extern ondersteund Verzeker coherentie in het beleid

4 3 Types van scholen en beleidsvo erend vermogen 3.1 Drie types Regelgericht type BELANG: ministerie / onderwijskoepel + school Vakgericht type BELANG: school met arbeidsmarkt / hoger onderwijs Leerlinggericht type BELANG: school + leerlingen / ouders Ministerie Onderwijskoepel School Arbeidsmarkt Hoger onderwijs Leerlingen Ouders 3.2 Model Centrale beleid en organisatiekenmerken = beleidsvoerend vermogen Kenmerken: Profiel directie Doelgerichtheid missie Samenwerking leerkrachten Participatie Onderwijsinnovatie Behoeften van leerlingen Profiel directeur Regelgericht: administratie en wetgeving Manager: studiepeil, groei van de school Onderwijskundig leider en people manager Sterke schoolculturen: Doelgerichtheid Ondersteuning leiderschap Samenwerking leerkrachten Participatie leerkrachten Innovatie Doelgerichte missie = Sterkte van de missie = Homogeniteit van de missie Vormen: Elkaar informeren en ideeën uitwisselen Ondersteuning bieden Uitwisselen van ideeën en materiaal Gezamenlijk werken Vernieuwing Participatie Samenwerking Schoolleiding Openheid Doelgerichtheid Elkaar observeren, feedback geven, reflecteren over onderwijspraktijk Samenwerking Participatie Contested zone = evaluatie van leerlingen, nascholing, aankoop didactisch materiaal, opdrachtverdeling Belang van structuren Opvolging en feedback van werkgroepen is cruciaal Delegeren alles afschuiven Innovatie Stabiel Matig vernieuwend (1 e orde) Innovatief (2 e orde) Openheid

5 Schoolleiderschap Schoolkenmerken Doelgerichtheid Samenwerking Participatie Innovatie Leerkrachten Org. betr. Job tevredenheid Prof. leren Leerlingen Leerprestaties Welbevinden Output

6 4 Schoolleiderschap 4.1 Charismatisch leiderschap Visie Droom, passie 6 e zintuig: bekijken de dingen anders Positieve boodschap Toekomstgericht Sterke communicatie Zelfvertrouwen, vastberaden Eenvoudig en duidelijk Identificatie Rolmodel van waarden Geen afstand, persoonlijk + - Zeer belangrijke motivator van mensen Soms te veel God Meesters in overtuiging Soms simplistisch Belangrijk in onderwijs Slechte leiders gebruiken geweld en terreur Negatieve visie is catastrofaal 4.2 Onderwijskundig schoolleiderschap Schoolvisie op onderwijs Management van het instructieproces Coördinatie van curriculum Opvolgen vooruitgang van leerlingen Opvolgen van didactische kwaliteiten leerkrachten Bevorderen van positief schoolklimaat Onderwijstijd bewaken Hoge zichtbaarheid Positieve stimuli voor de leerlingen Positieve stimuli voor de leerkrachten

7 5 Onderwijsbeleid 5.1 GOK 1 Het realiseren van optimale leer en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen en dit voor het basisonderwijs, voor zover mogelijk, in een school in hun buurt 2 Het vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie 3 Het bevorderen van sociale mix en cohesie 4 Voor het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad, daarnaast ook de benoeming van de gelijke onderwijs en inschrijvingskansen van Nederlandstaligen en het behoud van het Nederlandstalige karakter van het door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierd of gesubsidieerd onderwijs Doelstelling = een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zicht te ontwikkelen. Voorbeelden Eén op de vijf kinderen in België leeft in armoede. Bijna een op de acht leerlingen in het Vlaamse onderwijs psreekt thuis een ander etaal dan het Nederlands. Kind van laaggeschoolde studeert te weinig door. Gelijke kansen - indicatoren Trekkende bevolking Moeder geen diploma/getuigschrift SO Kind verblijft buiten het gezin Vervangingsinkomen (schooltoelage) Nederlands niet als thuistaal 3 krachtlijnen recht op inschrijving = set regels waardoor maatschappij er zich van verzekert dat kinderen op correctie wijze in scholen ingeschreven worden Inschrijving in school naar keuze Vanaf 12 jaar: in samenspraak met leerling Voorwaarden: Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden Instemmen met pedagogisch project en schoolreglement = maximum aantal leerlingen per schoolniveau Voorrangsregels Leerlingen weigeren: Leerling voldoet niet aan toelatingsvoorwaarden Afwisseling tussen verschillende scholen in schooljaar Capaciteit wordt overschreden LOP = lokaal overlegplatform Wie? Directie en inrichtende machten scholen en CLB Vertegenwoordigers Organisaties Voorzitter + deskundig ondersteuner Taken Weigering inschrijving Ouders willen klacht indienen: dossier bekijken + eindoordeel Geïntegreerd ondersteuningsaanbod Extra lesuren of leraarsuren op basis van indicatorleerlingen Voor periode van drie jaar Basisonderwijs SES lestijden Secundair onderwijs Extra leraarsuren voor ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen 5 indicatoren

8 Doelstellingen: - Preventie en remediëring - Taalvaardigheid - ICO - Doorstroming en oriëntering - Leerling en ouderparticipatie Buitengewoon onderwijs Punten school = som gewogen aantal indicatorleerlingen Lestijden school Doelstellingen - Aanbod rond taalvaardigheidsonderwijs - Onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning ouders - Sociale functies opnemen in netwerk met partners Initiatieven in Vlaanderen voor gelijke kansen Hervorming secundair onderwijs Extra begeleiding Brugfiguren OKAN klassen (Onthaalonderwijs voor ANderstalige Kinderen) 5.2 Algemeen Onderwijsbeleid op 3 niveaus Macroniveau Mesoniveau (netten) Microniveau onderwijsniveaus zoals meestal in onderwijscontexten wordt gehanteerd Macroniveau Minister van onderwijs Administratie, Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Mesoniveau Gemeenschapsonderwijs: Gesubsidieerd vrij onderwijs (VSKO) Gesubsidieerd officieel onderwijs (POV, OVSG) School (lokaal niveau) Microniveau Individuele scholen en hun directie Schoolbesturen of inrichtende machten Scholengemeenschappen Kwaliteitsbewaking en bevordering Eindtermen en ontwikkelingsdoelen Inspectie Pedagogische begeleiding Externe kwaliteitsbewaking Externe kwaliteitsbewaking door de onderwijsinspectie Kerntaken: Controle van de onderwijskwaliteit Erkenning van onderwijsinstellingen en CLB s School of centrumdoorlichting Na doorlichting: advies over verdere erkenning Pedagogische begeleiding Begeleiding van scholen door pedagogische begeleidingsdiensten Professionalisering op school en klasniveau Kwaliteitsbewaking en bevordering: Accreditatie in HO Interne kwaliteitszorg, zelfevaluatie Externe visitatie met openbaar rapport Accreditatie Scholengroep (middenniveau) Vlaams niveau (centraal niveau) Curriculumontwikkeling en - evaluatie Pedagogische begeleiding Externe kwaliteitsbewaking

9 6 rechtsposities en evaluaties van leerkrachten 6.1 Decretale basis Twee basisdecreten Eén voor het personeel van het gemeenschapsonderwijs Eén voor het personeel van het gesubsidieerd onderwijs Een aanstelling in het onderwijs Beschikken over een bekwaamheidsbewijs Basisdiploma (vakkennis) Bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) (Nuttige ervaring) Vereist/voldoende geacht/andere Tijdelijke aanstelling Minstens 720 dagen in minstens 3 schooljaren Geen onvoldoende bij laatste evaluatie Je kan voorrang laten gelden binnen de SG voor vrije uren Vaste benoeming Beschikken over VE of VO bekwaamheidsbewijs 720 dagen DA TADD Betrekking in hoofdambt Geen onvoldoende bij laatste evaluatie Je met je kandidaat stellen Reaffectatie en wedertewerkstelling Reaffectatie: binnen zelfde ambt Wedertewerkstelling: in andere ambt Wat schrijft de wet voor? Vanaf 2007: alle leerkrachten SO vierjaarlijks evalueren Evaluatieprocedure: 2 evaluatoren aanstellen Geïndividualiseerde functiebeschrijving opstellen voor leerkracht Functionaliseringsgesprekken Evaluatiegesprekken met evaluatieverslag 6.2 Leerkrachtevaluatie = een samenhangend geheel van handelingen dat erop gericht is via een menselijk oordeel tot waarderende uitspraken te komen over: Het functioneren van de leerkrachten Het meten van gerealiseerde doelstellingen Het in kaart brengen van potentiële competenties Kern van leerkrachtevaluatie WAARDEREN Intrinsieke motivatie stimuleren Positief waarderen Sanctioneren Overgrote meerderheid van leerkrachten functioneert goed Documenteer de prestaties Identificeer de doelen Ontwikkel standaarden voor het presteren Stel prestatiecriteria op Verbeter de prestaties Evalueer de prestaties De doelen Relevant evaluatieproces voor school samenhangend met schooldoelen Standaard voor het presteren Beroepsprofielen

10 Functiebeschrijvingen Prestatiecriteria Duidelijke criteria Vooraf gekend Concreet: gedragsindicatoren voor functies en competenties Beperkt in aantal Individuele afspraken met leerkrachten Documenteer de prestatie Vuistregels Objectieve data Verschillende databronnen Participatie van leerkrachten Mogelijke databronnen Een nazicht door collega s Informele klasbezoeken Evalueer de prestatie Formatief: functioneringsgesprek Leidt niet tot een eindoordeel, maar begeleidend Summatief: evaluatiegesprek Een gesprek tussen de leerkracht en de schoolleider Aandachtspunten Communicatie van beide kanten Gebalanceerd overzicht van voorbije prestaties en toekomstige doelen Erkenning voor sterktes en successen van leerkracht Identificatie en analyse van de problemen Initiatie door de leerkracht om doelen op te stellen tegen volgende evaluatie Goede feedback Positieve feedback verbeteringsfeedback Frequent feedback geven Consistente feedback Directe feedback Het evaluatieverslag Overzicht van de nood aan nascholing van je leerkrachtenkorps Verantwoording afleggen Verbeter de prestatie Reflectie, analyse en verandering Differentiatie tussen: Beginnende leerkrachten Ervaren leerkrachten Problematische leerkrachten De rol van de schoolleider bij leerkrachtevaluaties Tegenstrijdige rollen: de directeur als motivator en de directeur als evaluator Negatieve gevoelens van de leerkracht Geloofwaardigheid van schoolleider is zeer belangrijk! Leerkrachten hebben nood aan: Een aanwezige schoolleider Feedback over hun werk Bescherming in bedreigende situaties Het recht om fouten te maken Goede schoolleiders: Charismatisch leiderschap Vertrouwd zijn met de job en taken van de leerkracht Expertise in vakinhoud en didactiek Externe ondersteuning Schoolbestuur / inrichtende macht Scholengemeenschap Overheid (omkadering)

11 7 Leiderschap 7.1 Situationeel leiderschap Delegeren: verantwoordelijkheid voor beslissingen en uitvoering over laten Skill Will Participeren: ideeën delen en besluitvorming faciliteren Skill Will Coachen: beslissingen uitleggen en de mogelijkheden bieden om te verduidelijken Skill Will Sturen: specifieke instructies geven en prestaties nauwgezet opvolgen Skill Will taakgericht laag mensgericht hoog taakgericht laag mensgericht laag Participeren Delegeren Coachen Sturen taakgericht hoog mengericht hoog taakgericht hoog mensgericht laag 7.2 Transactioneel en transformationeel leiderschap Transactioneel leiderschap Verwijst naar de interpersoonlijke relatie tussen leider en medewerker Vooral als er fouten gebeuren Transformationeel leiderschap Charismatisch leiderschap Sterke betrokkenheid van personen op de organisatie Ontwikkelen van visie Aanvaarding gemeenschappelijke doelen Voorbeeldgedrag Hoge verwachtingen formuleren Gunstig schoolklimaat ontwikkelen Intellectueel stimuleren Individuele ondersteuning voorzien Participatie ontwikkelen 7.3 Managers en leiders Managers Denken op korte termijn Zorgen voor continuïteit Realiseren doelen Doen de dingen juist Respecteren functiebeschrijvingen Organiseren en controleren Leiders Bereiden de toekomst voor Willen verandering Hebben een visie Doen de juiste dingen Veranderen functiebeschrijvingen Inspireren en motiveren 7.4 Integratie Altijd onderwijskundig en transformationeel leiderschap Visie, communicatie en empathie Situationeel leiderschap In moeilijke situaties In comfortabele situaties Effectiviteitsmodel Quinn Vlot werkende systemen Aandacht voor mensen Strategische focus Innovatie en service - houding

12 Uitgebreid model: Plannen, organiseren Legt afspraken en regels vast Structurerend Participeren Richting en doelen Vertrouwen hebben er geven Inhoud belangrijk Coachen Managerrol Prestatie - eisende rol Mentor rol Vernieuwer rol Empathie Ondersteuning en participatie Menselijk, echt zijn Relatiegericht Delegeren Visionair Zesde zintuig Toekomstgericht Taak - en relatiegericht Sturen 7.5 Gedeeld leiderschap Motieven Directeurs zijn overbelast Er zijn te veel verwachtingen en uitdagen voor één persoon Leiders kunnen complementair zijn in hun competenties Ondersteuning van collega s is heel belangrijk voor het welbevinden van directeurs Kenmerken Van goed gedeeld leiderschap Samenwerking in het leidinggevend team Kwaliteit van ondersteunend leiderschap Kwaliteit van opvolging Participatie van leerkrachten Irrelevant voor goed leiderschap Taakverdeling Mate van gedeeld leiderschap Hoge betrokkenheid bij samenwerking van het leidinggevend team Interne discussie mogelijk Communicatie tussen de teamleden Duidelijke gedeelde visie Hoge zichtbaarheid van schoolleiders Positieve feedback Persoonlijke relaties met leerkrachten Duidelijk verwachtingen Frequente opvolging en evaluatie Betrokken bij de visieontwikkeling Rekening houden met de inspraak van leerkrachten Directeur steeds sterke figuur Geen gouden regels Mate van verdeeldheid is irrelevant Wel de communicatie en het vertrouwen tussen de leden van het leidinggevend team Beter een goede samenwerking in een gecentraliseerd team dan een gedecentraliseerd los zand team Gedeeld leiderschap is een waardevol alternatief als de lijm plakt tussen de schoolleiders

13 8 Missie, visie, waarden en schoolcultuur 8.1 Missie Wat is de drijvende bestaansreden van de school? Ambitieus, toonaangevend 8.2 Visie: concrete vertaling van de missie Wat? Kerndomeinen: Studieaanbod Studiepeil Leerlingenzorg Relatie leerkracht leerling Pedagogische methodes Evaluatie van leerlingen Groepering, remediëring en oriëntering van leerlingen Discipline van leerlingen Parascolaire activiteiten 8.3 Waarden Efficiëntie / stabiliteit Excellentie Gelijke kansen Keuze / vernieuwing 8.4 Schoolcultuur vorm geven Schoolcultuur Diepgewortelde gedeeld waarden en opvattingen die interacties bepalen Visie Cf. missie, waarden en doelen Rituelen Samengang van de geschiedenis van de school en vernieuwing / verandering Symbolen Naam van de school Logo, kernwoorden Werkjes van leerlingen in de hal Levende logo s Tijdsbesteding Efficiëntie en stabiliteit Gelijke kansen Excellentie Keuze en vernieuwing

14 9 De evaluatie van het evaluatiesysteem van het onderwijspersoneel 9.1 Situering evaluatie leerkrachten Vanaf 200è: om de 4 jaar alle leerkrachten secundair onderwijs evalueren Evaluatieprocedure: 2 evaluatoren Geïndividualiseerde functiebeschrijving Functionaliseringsgesprekken Evaluatiegesprekken met verslag: voldoende of onvoldoende Twee maal onvoldoende is ontslag Beroep is mogelijk bij paritair beroepscollege 9.2 Conceptueel model: Leerkrachkenmerken 9.3 Probleemstelling Scholengemeenschap Frequentie van evalueren Procedure Aanpassing scholen die reeds evalueerden Invloed van scholengemeenschappen effecten van evaluaties Leerkracht: Jobsatisfactie Betrokkenheid Professionaliseren Organisatie Planning Allocatie Nascholing Selectie 9.4 Methode Kwantitatief luik Kwalitatief luik 9.5 Resultaten kwantitatief luik 9.6 Resultaten kwalitatief luik Steekproef Beschrijvende resultaten Kent 1 e evaluator Kent 2 e evaluator Algemene functiebeschrijving Individuele functiebeschrijving Betrokkenheid: Personeelsleden voelen zich weinig betrokken bij de vormgeving van het evaluatiesysteem Reacties van personeelsleden: Personeelsleden vinden het evaluatiesysteem belangrijk Verklarende analyses Resultaten kwalitatief luik Selectie cases kwalitatief luik Resultaten cases Kenmerken evaluatiesysteem Reacties van leerkrachten Schoolleider Effecten

15 Algemene functiebeschrijving aanwezig maar in minderheid van cases voor alle personeelsleden een geïndividualiseerde functiebeschrijving Haalbaarheid Kenmerken van het evaluatiesysteem Finaliteit: zowel waarderende als sanctionerende finaliteit wordt geëist Evaluatiecriteria: functiebeschrijving als referentie, belang van onderwijsvisie Informatiebronnen: reacties van derden Differentiatie: tussen personeelsleden volgens statuut (belang TADD) Betrokkenheid en communicatie: belang schoolleider bij betrekken van (niet-) vakbondsafgevaardigde personeelsleden Actoren betrokken bij evaluatie: - 1 e evaluator: meestal enkel directeur - 2 e evaluator: meestal voorzitten (school)bestuur of coördinerend directeur van de scholengemeenschap 9.7 Beleidsaanbevelingen Maar evaluatieaspect houdt enkele nadelen aanpassing nodig van huidige regelgeving rond evaluatiegesprekken Geen differentiatie mogelijk in eindevaluatie Zware evaluatieprocedure Negatieve eindevaluatie Frustratie bij directie en leerkrachten Loskoppeling functionaliseringgesprekken en evaluatie Sterke belasting directeurs Eerste evaluator Nood aan meer bekwame en geschikte evaluatoren Evaluatie tijdelijk personeel Nood aan functionaliseringverslag bij einde tijdelijke tewerkstelling over goede en minder goede punten Vorming evaluatoren Investering in opleiding continueren Aandacht bij selectie directeurs Promotie en compensatiebeleid Nood aan promotie en compensatiebeleid voor aantrekkelijkheid beroep leraar, waardering voor leraar en schakel in verlichting evaluatieprocedure TADD Periode van 720 dagen voor recht op TADD Verlengen zou minder snel leiden tot niet verlening van tijdelijken Evaluatie tijdelijken in SG Eventueel geen terugkeer personeelslid in zelfde school / verlenging periode TADD Evaluatie tijdelijken op niveau SG herbekijken Vaste benoeming Beroep tegen negatieve evaluatie wordt dikwijls erkend wegens procedurefouten Keuze of pragmatische combinatie van sanctionerend evaluatiebeleid en vaste benoeming Samenwerking SG Afspraken op niveau SG meer rechtsgrond Aanbevelingen voor scholen Belang van planning van evaluatieproces Personeelsleden betrekken bij opzet systeem Belang van eerlijk en duidelijk systeem en bruikbare feedback voor jobtevredenheid en betrokkenheid en professionele ontwikkeling 9.8 Vergelijkbaar onderzoek in basisonderwijs

16 10 De rol van schoolbesturen 10.1 Algemeen Schoolbesturen: soorten en samenstelling GO! Scholen (lokaal) Scholengroepen (meso) Raad (centraal) Gesubsidieerd vrij onderwijs Gemeente en provincieraad Schepenonderwijs OVSG vertegenwoordiger Vrij gesubsidieerd onderwijs Voorzitten + raad van bestuur + algemene vergadering VSKO Kerntaken van (school)besturen Peter principe: steeds hogere taken opnemen tot iemand niet meer competent is de taak op te nemen Wat wel: Strategisch beleid = pedagogisch project, fundamentele beslissingen in studieaanbod, fusies en grote investeringen Vormen: iedereen neemt strategische beslissingen Controle en verantwoordingsfunctie Wat Selectie en evaluatie directeur Supervisie interne en externe audit / doorlichting Verantwoording ten opzichte van de ouders Selectie en evaluatie van directeurs Continu rekrutering-, selectie- en evaluatiebeleid Nood aan visie en integratie: continuüm van pre - service, inductie en in service Leiderschapspotentieel: proactieve opdracht van schoolbestuur en directeur Schakelfunctie tussen school en omgeving Rekening houden met lokale gemeenschap Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen Lobbying en netwerking Profiel en professionalisering van schoolbesturen Cruciale leiderschapsstijl van de voorzitter Modellen Relatie met de directeur Schooldirecteur is geen lid van het bestuur Diversiteit: ook voor schoolbesturen Schaalvergroting Rol van overheid en centrale actoren Continue, geïntegreerd vorming schoolleiders: pre service, inductie en in service 10.2 Scholengemeenschappen in Vlaanderen Omschrijving Eén instelling of een groep van instellingen Die binnen een geografische afbakening Gezamenlijk en op vrijwillige basis in staat voor de onderwijsvoorziening schoolgemeenschap (één school) scholengroep (GO!) SGn BaO SGn SO: verschillen in regelgeving Voorgeschiedenis Vrije schoolkeuze leidt tot sociale ongelijkheid Vormen om leerlingen te groeperen Tracking

17 Streaming Setting Separatiemodel Sociale integratie Comprehensief model Uniforme integratie Geïndividualiseerde integratie Doelstellingen SGn SO Transparant studieaanbod: rationeel en doorzichtig Voorgeschiedenis Navolging van scholengemeenschappen secundair Vorming Criteria Criteria zijn minimumeisen vanuit overheid Zowel gelijkenissen als verschillen tussen SO en BaO SO 1 of meerdere scholen van = of IM / net of koepel Ook BuO, centra DBO Minimum 900 leerlingen Periode van 6 jaar Vrijwillig BaO Minimum twee scholen van = of IM / net of koepel Ook BuO Minimum 900 leerlingen Periode van 6 jaar Vrijwillig Bevoegdheden Overheid legt minimumbevoegdheden vast voor de SGn verplicht Verschillen tussen netten VGO: thematiek van SG meest toepasbaar OGO: gemeentelijke autonomie vs. Scholengemeenschappen GO: scholengroep vs. Scholengemeenschap Vaststellingen De scholen ervaren SG als positief Verhoogt draagvlak voor de school Grote variatie in SGn (qua grootte, organisatie en samenwerking) De vorming van scholengemeenschappen is niet steeds rationeel gebeurd Schoolbesturen houden veel meer dan directies de samenwerking tegen Veel samenwerking in personeelsbeleid Verplicht Functiebeschrijving en evaluaties 10.3 Naar een bestuurlijke schaalvergroting? Probleembeschrijving Weinig schaalvoordelen Conceptnota scholengroepen Op termijn: vervangen van scholengemeenschappen (2017) Wat? Grotere besturen Kunnen niveau - overschrijdend zijn (basis secundair) Kunnen regionaal zijn ook Vlaanderen - breed Scholengroep is werkgever Middelen toegekend aan scholengroep Basisonderwijs: alle bevoegdheden Secundair onderwijs: alles behalve rationalisatie studieaanbod Evaluatie OVSG: basisonderwijs miskend GO: heeft geen behoefte VSKO: voorstander van veel principes geen opgelegde regels Geen duidelijke keuzes: zwakke overheid en sterke stakeholders

Schoolleiderschap en kwaliteitszorg. Geert Devos Schoolleiderschap en Onderwijsbeleid Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent

Schoolleiderschap en kwaliteitszorg. Geert Devos Schoolleiderschap en Onderwijsbeleid Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Schoolleiderschap en kwaliteitszorg Geert Devos Schoolleiderschap en Onderwijsbeleid Vakgroep Onderwijskunde Universiteit Gent Inhoud I. De begrippen II. III. IV. Het kader De onderdelen De integratie

Nadere informatie

Inhoud. woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 33

Inhoud. woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17. Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 33 woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1. Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2 Functiebeschrijvingen

Nadere informatie

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17

woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 Inhoud woord vooraf 11 inleiding 13 Hoofdstuk 1 Personeelsevaluatiesysteem in het Vlaamse onderwijs 17 1 Omschrijving en begrippenkader 19 1.1 Statuut en rechtspositie van het onderwijspersoneel 19 1.2

Nadere informatie

Personeelsbeleid in Vlaamse scholen (eindrapport OBPWO 01.04)

Personeelsbeleid in Vlaamse scholen (eindrapport OBPWO 01.04) Departement Sociologie Centrum voor Onderwijssociologie E. Van Evenstraat 2B B-3000 LEUVEN Personeelsbeleid in Vlaamse scholen (eindrapport OBPWO 01.04) Geert Devos Veronique Warmoes Jef C. Verhoeven Koen

Nadere informatie

Schoolbeleid en ontwikkeling

Schoolbeleid en ontwikkeling Schoolbeleid en ontwikkeling VI. De rol van de schoolleider in een integraal personeelsbeleid met evaluatie als centrale schakel De evaluatie van leerkrachten een belangrijk aandachtspunt geworden in het

Nadere informatie

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs

Werken in onderwijs. Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Specifieke lerarenopleiding Infosessie Werken in het secundair onderwijs Bregt Henkens Academisch Vormingscentrum voor Leraren Werken in onderwijs 1. Solliciteren 2. Toelatingsvoorwaarden 3. Bekwaamheidsbewijzen

Nadere informatie

Loopbanen van leerkrachten: hefbomen voor schoolontwikkeling. Samen werken om te leren. Geert Devos.

Loopbanen van leerkrachten: hefbomen voor schoolontwikkeling. Samen werken om te leren. Geert Devos. Loopbanen van leerkrachten: hefbomen voor schoolontwikkeling Samen werken om te leren Geert Devos www.steunpuntssl.be Effectieve professionalisering Inhoudskenmerken Focus op lespraktijk en leren van leerlingen

Nadere informatie

Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen

Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Het gelijke onderwijskansenbeleid als casus Persconferentie Woensdag 8 maart 2006 Zelfevaluatie en beleidseffectiviteit in Vlaamse Scholen Het gelijke

Nadere informatie

Onderzoeksgroep Beleid en Leiderschap in Onderwijs. Elke Staelens (Ugent)

Onderzoeksgroep Beleid en Leiderschap in Onderwijs. Elke Staelens (Ugent) Onderzoeksgroep Beleid en Leiderschap in Onderwijs Elke Staelens (Ugent) REGELGEVING OMTRENT OPLEIDING IN VLAANDEREN ROL VAN DE DIRECTEUR OPLEIDING: EEN ANTWOORD OP NODEN? niet verplicht. Departement Onderwijs

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD

INHOUD. Woord vooraf 11 INHOUD Woord vooraf 11 1 Onderwijs in Vlaanderen 15 1. Vlaams onderwijslandschap 17 1.1. De onderwijsniveaus van jong naar oud 17 1.2. Over inrichters, financieren en subsidiëren: de netten 19 2. Vlaamse steden

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding

Afspraken Begeleidings- en evaluatietraject Mentorenproject Traject functiebeschrijvingen. SG SN BaO loopbaanontwikkeling / loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding Loopbaanontwikkeling personeelsbeleid in de SG SN BaO Info 18 april 2008 Inhoud van de sessie Schets van het groeiproces Beleidsvoorbereidende jaren Consequenties voor de definitieve

Nadere informatie

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax

Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel fax Katholieke Scholengemeenschap Oscar Romero Sint-Bavostraat 51, 2610 Wilrijk tel. 03 827 16 23 fax 03 825 13 34 FUNCTIEBESCHRIJVING COÖRDINEREND DIRECTEUR DOMEIN DOEL AANDACHTSVELDEN Communicatie en overleg

Nadere informatie

9/02/16. De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1. Voorkennis?

9/02/16. De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1. Voorkennis? De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1 Voorkennis? 1 Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? A. ministers B. departement C. een regering D. het parlement 0% 0% 0% 0% ministers

Nadere informatie

Leerkracht en verantwoordelijkheden

Leerkracht en verantwoordelijkheden Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net LEV ~ Groep SO en HO Leerkracht en verantwoordelijkheden Schooljaar 2010-2011 Auteur: Griet Mathieu ~ Martine Baeyens

Nadere informatie

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT

ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT ONDERWIJSWOORDENLIJST VOOR SCHOOLRADERS ALS JE NIET HELEMAAL MEE BENT < verwijder geen elementen boven deze lijn; ze bevatten sjabloon-instellingen - deze lijn wordt niet afgedrukt > Deze woordenlijst

Nadere informatie

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK

SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK 1 SCHOLENGEMEENSCHAP SAS BRUSSEL AFSPRAKEN ROND FUNCTIEBESCHRIJVING, FUNCTIONERINGSGESPREK, EVALUATIEGESPREK Inleiding Vanaf 1 september 2007 is het werken met individuele functiebeschrijvingen in het

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

Schoolbeleid en ontwikkeling

Schoolbeleid en ontwikkeling Schoolbeleid en ontwikkeling V. Maakt gedeeld leiderschap een verschil voor de betrokkenheid van leerkrachten? Een studie in het secundair onderwijs 1 Krachtlijnen Een schooldirecteur wordt genoodzaakt

Nadere informatie

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016

Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Een loopbaan als leraar in het GO! infosessie VUB 18 mei 2016 Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? GO! in Vlaanderen: 3 onderwijsnetten GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Gesubsidieerd

Nadere informatie

10/02/17. Onderwijsregelgeving gebeurt op het niveau van. Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? Voorkennis?

10/02/17. Onderwijsregelgeving gebeurt op het niveau van. Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? Voorkennis? Voorkennis? De Belgische voorgeschiedenis Structuren SESSIE 1 Wie heeft wetgevende bevoegdheid in de beleidscyclus? A. ministers B. departement C. een regering D. het parlement Onderwijsregelgeving gebeurt

Nadere informatie

Hervorming secundair onderwijs

Hervorming secundair onderwijs Hervorming secundair onderwijs 4 juni 2013 Mijn mening is. 1. Het secundair onderwijs moet hervormd worden. o Ja o Neen 2. De schotten tussen de onderwijsvormen ASO BSO KSO TSO moeten worden afgeschaft.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM

FUNCTIEBESCHRIJVING. Directeur. Scholengroep FORUM FUNCTIEBESCHRIJVING Directeur Scholengroep FORUM Instelling Adres Instellingsnummer FUNCTIEBESCHRIJVING: DIRECTEUR Naam en voornaam Stamboeknummer Eerste evaluator Tweede evaluator De Algemeen directeur

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

De implementatie van het gelijke onderwijskansendecreet. Van overheidsbeleid naar schoolpraktijk

De implementatie van het gelijke onderwijskansendecreet. Van overheidsbeleid naar schoolpraktijk De implementatie van het gelijke onderwijskansendecreet Van overheidsbeleid naar schoolpraktijk Peter Van Petegem Jan Van Hoof EduBROn UA Jef C. Verhoeven Ina Buvens Centrum voor Onderwijssociologie KU

Nadere informatie

Inleiding 1. 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid. In een schema gegoten 1

Inleiding 1. 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid. In een schema gegoten 1 INHOUD 1. Algemeen Inleiding 1 2. Visie op kwaliteitsvol personeelsbeleid In een schema gegoten 1 Kwaliteitsvol personeelsbeleid kort samengevat 1 Personeelsbeleid is een onderdeel van kwaliteitsvol beleid

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb)

- het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van zorg (samenwerking school-clb) Sterkte zwakte analyse CLB GO! Gent Sterkte : Strategy System Structure - het CLB beschikt over een visie op leerlingenbegeleiding - het CLB beschikt over een visie van zijn werking in een continuüm van

Nadere informatie

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school.

Spilfiguur in dit schema is het schoolbestuur van de betrokken school. Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 BRUSSEL MEDEDELING M06BA050 BRUSSEL, 2006-05-29 KLASSEMENT: BESTEMD VOOR: BuBaO CONTACT: Lode De Geyter TREFWOORDEN: 09 269

Nadere informatie

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in het katholiek onderwijs. Hoorzitting Commissie Onderwijs 17 mei 2017

Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in het katholiek onderwijs. Hoorzitting Commissie Onderwijs 17 mei 2017 Bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting in het katholiek onderwijs Hoorzitting Commissie Onderwijs 17 mei 2017 De drie grote werven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen Doel: ook in de toekomst een

Nadere informatie

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs

HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs Bijlage bij omzendbrief BaO/2012/01 HET INSCHRIJVINGSRECHT IN SCHEMA Basisonderwijs In enkele overzichtelijke schema s krijgt u zicht op het inschrijvingsrecht. Bij elk schema leest u ook de basisprincipes

Nadere informatie

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016.

De V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs Veurne, werft een voltijdse directeur zonder lesopdracht aan. Datum van indiensttreding: 1 april 2016. V.Z.W. Katholiek Basisonderwijs D. de Haenelaan 10-8630 VEURNE OPENSTELLING VOOR EEN FUNCTIE VAN DIRECTEUR (M/V) ZONDER LESOPDRACHT VRIJE KATHOLIEKE BASISSCHOOL, Brugsesteenweg 77 te 8630 Veurne Datum:

Nadere informatie

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG

HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP. De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG HET BELEIDSVOEREND VERMOGEN BINNEN ONZE SCHOLENGEMEENSCHAP De 8 dragers voor een beleidseffectieve SG Responsief vermogen Ondersteunende relaties Doeltreffende communicatie Gedeeld leiderschap Reflectief

Nadere informatie

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010

Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 Kwaliteitszorg en/of het beleidsvoerend vermogen van scholen!? Jan Vanhoof SOK-studiedag 10 december 2010 1 Wat verwacht men van een top - school? Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs Art 4.

Nadere informatie

Word leraar in het GO! en maak het verschil!

Word leraar in het GO! en maak het verschil! Word leraar in het GO! en maak het verschil! Wat is het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap? het officieel onderwijs georganiseerd in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap opdracht: vrije schoolkeuze

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen:

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De kijkwijzer kan gebruikt worden om een algemeen beeld van

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Studiedag. 24 februari 2015

Studiedag. 24 februari 2015 Studiedag 24 februari 2015 0 De visie gevisualiseerd: geïnformeerde school- en klasontwikkeling PLANNEN PLANNEN AANPASSEN AANPASSEN VISIE DOEN DOEN CONTROLEREN CONTROLEREN 1 Streefbeeld verruimen De onderzoekende

Nadere informatie

Doelen. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten

Doelen. 1. Het onderzoek 2/09/2015. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2014-2015 Projectteam: Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour, Sarah Verslijcke Cofinanciering: scholengemeenschap

Nadere informatie

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs

Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs Gelijke onderwijskansen in het gewoon basisonderwijs Vlaams Parlement, 37-A (2017-2018) Nr. 1 Uiteenzetting in de Commissie voor Onderwijs 12 oktober 2017 1 Situering van GOK-beleid Decreet van 28 juni

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS

HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS HET GOK-DECREET DE LOKALE OVERLEGPLATFORMS 14/11/2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...3 1. MET WELKE BEDOELING WERDEN DE LOP S OPGERICHT?...4 2. TAKEN VAN HET LOKAAL OVERLEGPLATFORM...4 3. DE LOP-DESKUNDIGE...5

Nadere informatie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie

De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie De kwaliteitswijzer van de Vlaamse onderwijsinspectie Focus op kwaliteitsbewaking 1 1. Kwaliteitsbewaking 2. Onderzoek en beoordeling van kwaliteitsbewaking door de onderwijsinspectie 3. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd.

Functiebeschrijving. Directeur secundair onderwijs. De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. Functiebeschrijving Directeur secundair onderwijs De algemene afspraken werden op het Tussencomité onderhandeld - zie protocol dd. 12 maart 2014 Instelling:.... Naam personeelslid:.... Inleiding Situering

Nadere informatie

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN

FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN 03.05.2011 CVO DTL Herentals Functioneringscyclus 3 mei 2011 Pagina 1 INHOUD MISSIE EN WETGEVING VISIE DE FUNCTIONERINGSCYCLUS IN DRIE FASES 1. Het functie- en planningsgesprek

Nadere informatie

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs

Secundair Onderwijs. Structuur van het rapport. De vraag naar leraren. Arbeidsmarktrapport Basisonderwijs Secundair onderwijs VVKSO CODIS/DOC/11/09 2011-02-07 Arbeidsmarktrapport 2010 Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Departement Onderwijs en Vorming Secundair Onderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Structuur van

Nadere informatie

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België

SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België SOK-studiedag Effectief onderwijs: de leraar doet er toe! 7 december 2012 Affligem, België De principes van opbrengstgericht werken Linda Odenthal Opbrengstgericht werken is geen doel maar een middel!

Nadere informatie

Functiebeschrijving VO Directeur

Functiebeschrijving VO Directeur Persoonlijke gegevens personeelslid Naam : Functiebeschrijving VO Directeur Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch project, het centrumreglement, het arbeidsreglement, het personeelsreglement

Nadere informatie

betreffende een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs

betreffende een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs ingediend op 1015 (2016-2017) Nr. 1 12 december 2016 (2016-2017) Voorstel van resolutie van Caroline Gennez, Steve Vandenberghe en Katia Segers betreffende een nieuw ondersteuningsmodel in het leerplichtonderwijs

Nadere informatie

Inschrijven en aanmelden

Inschrijven en aanmelden Inschrijven en aanmelden Heb ik het recht om me in te schrijven in de school die ik het liefst wil? De vrije schoolkeuze is een heel belangrijk recht. Iedereen mag zich inschrijven in een school of vestigingsplaats

Nadere informatie

Psychosociale aandoeningen bij leidinggevenden Bevraging februari 2017 (VLVO/ODVB)

Psychosociale aandoeningen bij leidinggevenden Bevraging februari 2017 (VLVO/ODVB) Psychosociale aandoeningen bij leidinggevenden Bevraging februari 2017 (VLVO/ODVB) De bevraging naar de psychosociale problemen bij leidinggevenden in het onderwijs bracht zeker geen nieuwe inzichten maar

Nadere informatie

Een impressie en enkele kwesties van het Vlaams onderwijs

Een impressie en enkele kwesties van het Vlaams onderwijs Een impressie en enkele kwesties van het Vlaams onderwijs OVERZICHT 1. Om het Vlaams onderwijs te begrijpen 2. Een impressie 3. Enkele kwesties 4. Verdere vragen? Principes om het Vlaams onderwijs te begrijpen

Nadere informatie

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht

Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Een blik op kwaliteitsvol onderwijs door de ogen van de leerkracht Evi Geeroms en David Evenepoel Koninklijk Atheneum Etterbeek Wie zijn wij? Leerkrachten Koninklijk Atheneum Etterbeek (Brussel) Nederlandstalige

Nadere informatie

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing.

Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 0011 0010 1010 1101 0001 0100 1011. Situering en timing. Naar een nieuwe financiering voor het leerplichtonderwijs 00 000 00 0 000 000 0 Frank Vandenbroucke Persconferentie 26 november 2007 Situering en timing 00 000 00 0 000 000 0 Discussienota 5 juni 2007

Nadere informatie

Hervorming secundair onderwijs

Hervorming secundair onderwijs Hervorming secundair onderwijs 4 juni 2013 WAAROM? 27 VERBETERPUNTEN STERKTES BEHOUDEN 9 thema s basisonderwijs inhoudelijke aanpak secundair onderwijs structuur secundair onderwijs aansluiting onderwijs

Nadere informatie

7/05/2009. Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs.

7/05/2009. Belgische grondwet onderschrijft een strikte scheiding kerk en staat. Dit geldt ook voor de toepassing in het Onderwijs. juridisch kader 1 bemerking vooraf: benadering van het juridisch kader vanuit de praktijk er zijn duidelijke diocesane verschillen scheiding kerk-staat werken vanuit een dubbel spoor zowel voor de opdracht

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van het Koninklijk Instituut Spermalie te Brugge Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014

Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten () Opleiding voor schoolsecretariaten 2013-2014 2. TBSOB Overzicht programma Reglementering/Toepassingsgebied Begrippenkader TBSOB

Nadere informatie

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN Boudewijnlaan 20-21, 1000 Brussel WERKINGSCODE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN 1 TOEPASSINGSGEBIED 1. De werkingscode is van toepassing op alle leden van de pedagogische

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011 2014

BELEIDSPLAN 2011 2014 BELEIDSPLAN 2011 2014 Tijdens het schooljaar 2010-2011 hebben het CASS en de directie een SWOT- analyse gemaakt over de onze scholengemeenschap. Dit beleidsplan vertrekt vanuit een evaluatie van het vorige

Nadere informatie

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi

Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi Ondersteuningsaanbod vanuit AgODi November 2015 Afdeling basisonderwijs, DKO en CLB. Scholen en Leerlingen Gefaseerde aanpak Collectieve opvanginitiatieven Lokale Opvanginitiatieven Erkende vluchtelingen

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool De Dorpslinde te Bredene

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool De Dorpslinde te Bredene V.K.B.B.- V.Z.W. Peter Benoitlaan 13 8450 Bredene 25-06-2012 Betreft : Vacature voor directeur (m/v) aan de Vrije Katholieke Basisschool De Dorpslinde te Bredene Geachte Heer, Mevrouw Het Schoolbestuur

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen VVSG

Ronde van Vlaanderen VVSG Ronde van Vlaanderen VVSG 9, 13, 20, 21 en 23 maart 2017 Patriek Delbaere Bruno Sagaert Hildegard Schmidt Actuele onderwijsdossiers Neutraliteit stedelijk en gemeentelijk onderwijs Bestuurlijke optimalisatie

Nadere informatie

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit

Het inschrijvingsrecht in een notendop. 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Het inschrijvingsrecht in een notendop 1. Voor de start van de inschrijvingen scholen bepalen capaciteit Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat een schoolbestuur als maximaal aantal leerlingen

Nadere informatie

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE

BIJLAGE cao III BE: Voorstel van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE Thema uit DRP Tijdelijke aanstelling BIJLAGE cao III BE: van overgang naar het statuut voor de sector BASISEDUCATIE JA, maar geen TADD conform DRP Tijdelijke aanstelling van onbepaalde duur. Tijdelijke

Nadere informatie

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 4 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Basisschool Egem

Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 4 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Basisschool Egem GVB Egem Molenakker 97 8740 PITTEM-Egem Pittem, 17/02/2014 (de school maakt deel uit van VZW Vrij Basisonderwijs Pittem en Egem, Koolskampstraat 4, 8740 Pittem) Betreft : Vacature voor directeur (m/v)

Nadere informatie

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel

Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving. Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Evaluatie directeur op basis van de functiebeschrijving Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel Geschiedenis GO! evaluatie steeds bestaan KB 22 maart 1969 (Rijksonderwijs): beoordeling alle personeelsleden

Nadere informatie

elk kind een plaats... 1

elk kind een plaats... 1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart 2014 1 Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie

Nadere informatie

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW

Onderwijscentrum Gent. Raakpunten GSIW Onderwijscentrum Gent Raakpunten GSIW Gent Stad in Werking Onderwijscentrum Gent, 20 december 2017 1. Uitdaging 2. Rol Onderwijscentrum 3. Structuur en netwerk 4. Raakpunten Visie 5. Raakpunten inhoudelijk

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur

Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur 1. Inleiding Sinds 1 september 2003 geldt een eenvormige voorrangsregeling voor alle onderwijsniveaus en alle netten: de tijdelijke aanstelling van doorlopende

Nadere informatie

Mia Douterlungne administrateur-generaal

Mia Douterlungne administrateur-generaal Mia Douterlungne administrateur-generaal Terugblik op het voorbije werkjaar Vooruitblik op het nieuwe werkjaar Onderwijs en de arbeidsmarkt van morgen Startdag 2015 ALGEMEEN 2014-2015: advies over beleidsnota

Nadere informatie

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke

1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke Commentaar bij 1. ICT in de Beleidsnota van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Frank Vandenbroucke 2. Onderwijs wordt internationaler De dertien doelstellingen van het doelstellingenrapport zijn

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

3. Regelgevingsagenda

3. Regelgevingsagenda V L A A M S P A R L E M E N T 3. Regelgevingsagenda Titel: Flankerend onderwijsbeleid Onderdeel Sociale en andere voordelen : maatschappelijk debat voorjaar 2011 Onderdeel regierol gemeenten : conceptnota

Nadere informatie

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen

Werken in het secundair onderwijs. Inhoud. Werken in het secundair onderwijs 1. 1. Situering onderwijs in Vlaanderen Werken in het secundair onderwijs Tips voor een vlotte start van een onderwijscarrière Inhoud 1. Situering onderwijs in Vlaanderen 2. Onderwijsbevoegdheid 3. Klaar voor de start? 4. Meer info? 1. Situering

Nadere informatie

Het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur: aandachtspunten

Het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur: aandachtspunten VVKSO STAF/DOC/15/42 CODIS/DOC/15/05 2015-02-25 Het decreet betreffende de Vlaamse kwalificatiestructuur: aandachtspunten en voorstellen 1 Bedenkingen 1.1 Finaliteit VKS finaliteit onderwijs Het eenzijdig

Nadere informatie

Scholengemeenschap SAS

Scholengemeenschap SAS Scholengemeenschap SAS FUNCTIEBESCHRIJVING PERSONEELSLID MET DE OPDRACHT VAN MENTOR School: Datum: Naam:... Opdrachtbreuk:... / 24 Datum Eerste indiensttreding Eerste indiensttreding binnen het schoolbestuur

Nadere informatie

Bijeenkomst vakcoördinatoren november 2016

Bijeenkomst vakcoördinatoren november 2016 Bijeenkomst vakcoördinatoren november 2016 2 3 4 Naam van de spreker of dienst 1 Doelstellingen en verloop Zuurstof voor de vakcoördinator Informatie ontvangen/delen over het vak Nederlands Een visie op

Nadere informatie

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI

Overzicht programma. Kennismaking met de werking van AGODI Opleiding voor schoolsecretariaten 2017-2018 AGODI-Academie Academie Overzicht programma Kennismaking met de werking van AGODI Beleidsdomein Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Nadere informatie

Van barrière naar redelijke aanpassing

Van barrière naar redelijke aanpassing Van naar redelijke aanpassing Inspiratiedag Vrijdag 25 november 2016 Jan Coppieters Pedagogisch begeleider binnen het project competentieontwikkeling 1. Je weet wat redelijke aanpassingen zijn 2. Je kan

Nadere informatie

leerbaar voor een democratische samenleving

leerbaar voor een democratische samenleving - School als instituut binnen een samenleving/ als oefenschool - School binnen een democratische samenleving, geheel van rechten en plichten - School als een plek waar afspraken plek leefbaar worden en

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs - Woudlucht te Leuven

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van Basisschool voor Buitengewoon Onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs - Woudlucht te Leuven Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie

Doorniksesteenweg Bossuit

Doorniksesteenweg Bossuit Doorniksesteenweg 557 27-09-2013 8583 Bossuit Betreft : Vacature voor directeur (m/v) met 10 uur lesopdracht aan de Vrije Katholieke Kleuterschool Bossuit, Doorniksesteenweg 557 8583 Bossuit Geachte Heer,

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST

OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST OPROEP TOT DE KANDIDATEN VOOR TOELATING TOT DE PROEFTIJD IN EEN HALFTIJDSE BETREKKING VAN ADVISEUR-COORDINATOR BIJ DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENST Uiterste kandideringsdatum: 9 juli 2010. 1. Halftijdse

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT.

VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. 25 mei 2016 VACATURE DIRECTEUR VRIJE BASISSCHOOL DE OEFENSCHOOL (50 %) EVT. AANGEVULD MET EEN OPDRACHT ALS ZORGCOÖRDINATOR De vrije basisschool de Oefenschool is één van de tien basisscholen van de scholengroep

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

VACATURE DIRECTEUR VRIJE EIGENTIJDSE KATHOLIEKE BASISSCHOOL AARTRIJKE

VACATURE DIRECTEUR VRIJE EIGENTIJDSE KATHOLIEKE BASISSCHOOL AARTRIJKE 17 jun 2017 VACATURE DIRECTEUR VRIJE EIGENTIJDSE KATHOLIEKE BASISSCHOOL AARTRIJKE De vrije basisschool van Aartrijke is één van de elf basisscholen van de scholengroep Sint-Rembert vzw. De school heeft

Nadere informatie

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN

Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN Onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers OKAN 1 1. Historiek KORTRIJK 2 2. Organisatie 1 per scholengemeenschap Urenpakket steeds aanpasbaar (per 4 leerlingen) 3 3. Visie Veilig klasklimaat Taalvaardigheidsonderwijs

Nadere informatie

Doelstellingen. Klaar voor redelijke aanpassingen? Inhoud. 1. Situering 24/11/2014

Doelstellingen. Klaar voor redelijke aanpassingen? Inhoud. 1. Situering 24/11/2014 Klaar voor redelijke? 2. Je kan het begrip redelijke situeren 3. Je kent de zeven criteria van redelijke Meirsschaut Mieke Bachelor na bachelor in het onderwijs: buitengewoon onderwijs, zorgverbreding

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL

Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Provinciaal Technisch Instituut Roze 131 9900 EEKLO Functiebeschrijving Adjunct- Directeur Secundair Onderwijs VL Persoonlijke gegevens personeelslid Naam: Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch

Nadere informatie

Regelgeving OKAN secundair onderwijs. Studiedag Wat kan (na) okan? (25 april 2013 Hasselt)

Regelgeving OKAN secundair onderwijs. Studiedag Wat kan (na) okan? (25 april 2013 Hasselt) Regelgeving OKAN secundair onderwijs Studiedag Wat kan (na) okan? (25 april 2013 Hasselt) Overzicht Inschrijvingsrecht in een notedop Wat is O(K)AN? Algemeen Deeltijds gewoon secundair onderwijs Voltijds

Nadere informatie

GOK-NWD VOOR STARTERS

GOK-NWD VOOR STARTERS GOK-NWD VOOR STARTERS 9 september 2016 HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DLCU5UHMDTM&UTM_SOURCE=KLASSE+-+SCHOOLDIRECT&UTM_CAMPAIGN=6C8EEB32AC- SCHOOLDIRECT_2016_W358_30_2016&UTM_MEDIUM=EMAIL&UTM_TERM=0_9B4882F742-6C8EEB32AC-417918033

Nadere informatie

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten

Deel 6. niveauoverschrijdende gegevens. Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Deel niveauoverschrijdende gegevens Hoofdstuk 1 : Internen en internaten Schooljaar 2009-2010 AANTAL INTERNATEN PER NET Gemeenschapsonderwijs Privaatrechtelijk Provincie Gemeente Vlaamse Gemeenschapscomm.

Nadere informatie

Prizma vzw/scholengemeenschap B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem VACATUREBERICHT. 15 februari 2016. Geachte Mevrouw Geachte Heer

Prizma vzw/scholengemeenschap B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem VACATUREBERICHT. 15 februari 2016. Geachte Mevrouw Geachte Heer Prizma vzw/ B. Vandenbogaerdelaan 53, 8870 Izegem VACATUREBERICHT 15 februari 2016 Geachte Mevrouw Geachte Heer De Raad van Bestuur van de Scholengemeenschap PRIZMA (Campus Middenschool Ingelmunster; Campus

Nadere informatie

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van GO! basisschool Hofkouter Sint-Lievens-Houtem te Sint-Lievens-Houtem Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Onderwijsinspectie Hendrik Consciencegebouw Koning Albert II-laan 15 1210 BRUSSEL doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be www.onderwijsinspectie.be Verslag

Nadere informatie