Algemene Voorwaarden Particulieren Versie september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Particulieren Versie september 2014"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden Particulieren Versie september 2014 Artikel 1 Definities Bastiaans Budget: Bastiaans Budget, eenmanszaak, gevestigd te (2251 GB) Voorschoten op Raadhuislaan 2 e, ingeschreven in het handelsregister onder nr.: , de opdrachtnemer. Opdrachtgever: iedere natuurlijke partij die een overeenkomst met Bastiaans Budget aangaat of aan wie Bastiaans Budget een aanbieding heeft uitgebracht waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn. Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen Bastiaans Budget en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst. Diensten: alle dienstverlening die onderwerp is van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, budgetcoaching en begeleiding, het verzorgen van een cursus, workshop en het verstrekken van advies omtrent bezuiniging, budget en/of financiële overzichten. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten door Bastiaans Budget voor Opdrachtgever, die tussen Bastiaans Budget en Opdrachtgever tot stand komt op basis van een overeenkomst van opdracht. Toepasselijkheid van de Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, ongeacht de manier waarop deze is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten. Artikel 2 Toepassingsgebied algemene voorwaarden 2.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing, vanaf het moment dat Opdrachtgever de bijstand van Bastiaans Budget heeft gevraagd, in ieder geval inbegrepen, doch niet uitsluitend: op adviezen, aanbiedingen en overeenkomsten. Alle bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door partijen anders is overeengekomen. Onderhavige algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken. 2.2 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk vooraf anders zijn overeengekomen. 2.3 Indien Bastiaans Budget stilzwijgend afwijking van onderhavige algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Bastiaans Budget onderhavige algemene voorwaarden soepel toepast en/of niet steeds stipte naleving van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden verlangt. 2.4 Indien enige bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal Bastiaans Budget in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige en/of vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover gewenst overleggen over de precieze bewoordingen van deze nieuwe bepalingen. 2.5 Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden, of situaties die niet in onderhavige algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van onderhavige algemene voorwaarden. 2.6 Opdrachtgever met wie eenmaal onder onderhavige algemene voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van onderhavige algemene voorwaarden op later met Bastiaans Budget gesloten overeenkomsten. Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten 3.1 Alle (schriftelijke) aanbiedingen van Bastiaans Budget zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Bastiaans Budget gerechtigd het aanbod te wijzigen. 3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Bastiaans Budget mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. 3.3 Een overeenkomst komt pas tot stand indien Opdrachtgever en Bastiaans Budget de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekend aanbod en/of opdrachtbevestiging. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Bastiaans Budget eerst bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Bastiaans Budget. 3.4 Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Bastiaans Budget het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod dan is Bastiaans Budget daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bastiaans Budget dit uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. 3.6 Indien het belang van Opdrachtgever onmiddellijk gehele of gedeeltelijke levering van diensten door Bastiaans Budget vereist, dan wel indien Opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering van diensten heeft verzocht, wordt de

2 overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door Bastiaans Budget geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering van diensten aan Opdrachtgever is overgegaan. 3.7 De verplichtingen van Bastiaans Budget gaan nooit verder dan welke door Bastiaans Budget uitdrukkelijke schriftelijk zijn bevestigd. Artikel 4 Medewerking door Opdrachtgever 4.1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of inlichtingen en/of medewerking, waarvan Bastiaans Budget aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en/of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, (tijdig) aan Bastiaans Budget worden verstrekt. 4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie, ook indien deze van de aan Bastiaans Budget verstrekte informatie van derden afkomstig is. 4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikel 4.1 van onderhavige algemene voorwaarden genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 van onderhavige algemene voorwaarden bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Bastiaans Budget bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen. 4.4 Bastiaans Budget is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Artikel 5 Uitvoering 5.1 Bastiaans Budget is vrij de opdracht naar eigen inzicht uit te voeren en zal daarbij de eisen van goed vakmanschap in acht nemen. Overeenkomsten zijn slechts te definiëren als een inspanningsverplichting en kunnen nimmer een resultaatverplichting bevatten. 5.2 Bastiaans Budget zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Bastiaans Budget bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. 5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bastiaans Budget het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 5.4 Een afgesproken termijn voor het leveren van een dienst door Bastiaans Budget wordt nimmer beschouwd als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat Opdrachtgever alle door Bastiaans Budget gevraagde informatie aan Bastiaans Budget verstrekt heeft. 5.5 Klachten omtrent de uitvoering van de opdracht door Bastiaans Budget kunnen tot uiterlijk 14 dagen na afloop van de afronding van de opdracht worden ingediend bij Bastiaans Budget. Partijen zullen zich te allen tijde onthouden van het openbaar maken van reclames welke de andere partij kunnen schaden. Artikel 6 Meerwerk en gewijzigde omstandigheden 6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid en/of gewijzigd. Meerwerk zal door Bastiaans Budget in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend. 6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Bastiaans Budget. 6.3 Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 van onderhavige algemene voorwaarden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed. 6.4 Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en Bastiaans Budget op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zodanig wijzigen dat daardoor naleving van de overeenkomst of een deel daarvan in redelijkheid niet van een van de partijen kan worden verlangd, dan zal overleg plaats vinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. 6.5 Indien de gewijzigde omstandigheden ontstaan zijn door toedoen van Opdrachtgever, zal eventueel daaruit voortvloeiend meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. 6.6 Indien naar het oordeel van Bastiaans Budget een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Bastiaans Budget bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid, aan te brengen. Artikel 7 Honorarium 7.1 Voor de uitvoering van de opdracht is Opdrachtgever honorarium en de zogenaamde verschuldigd. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur, per dagdeel, per dag of een vast honorarium overeenkomen.

3 7.2 Alle tarieven zijn in principe inclusief reis-, verblijf-, administratie-, kantoor- en andere kosten, tenzij vooraf uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen. Onnodig gemaakte kosten door Bastiaans Budget door handelen van Opdrachtgever komen tevens voor rekening van Opdrachtgever. 7.3 Aanbiedingen, prijzen en uurtarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. 7.4 Indien partijen voor het verrichten van bepaalde diensten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen van die diensten tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal Bastiaans Budget Opdrachtgever voorafgaand informeren over de financiële consequenties hiervan. 7.5 Zolang de opdracht niet is voltooid is Bastiaans Budget gerechtigd om tussentijds te factureren. Artikel 8 Betaling 8.1 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum, zonder korting en/of verrekening door overschrijving naar een door Bastiaans Budget aan te wijzen bankrekening. 8.2 Alle prijzen zijn inclusief 21 BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 8.3 Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt geacht dat hij de factuur heeft aanvaard. Bezwaren tegen de hoogte van ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op. 8.4 Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden tot op de dag van algehele voldoening over het hele opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd, alsmede de door Bastiaans Budget gemaakte, respectievelijk verschuldigde, buitengerechtelijke kosten. Ingevolge Artikel 6:119a, BW bedraagt de wettelijke rente à 8,25% sinds 1 juli Deze rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien Bastiaans Budget hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van Opdrachtgever, evenals eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten. 8.5 Bastiaans Budget heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, bescheiden en andere goederen van Opdrachtgever, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Bastiaans Budget verschuldigd is heeft voldaan. 8.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Bastiaans Budget en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Bastiaans Budget onmiddellijk opeisbaar. 8.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. 8.8 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Bastiaans Budget daartoe aanleiding geeft, is Bastiaans Budget gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Bastiaans Budget te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Bastiaans Budget gerechtigd, onverminderd overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Bastiaans Budget uit welke hoofde dan ook verschuldigd is direct opeisbaar. Bastiaans Budget is niet aansprakelijk voor de eventuele, uit een dergelijke opschorting voortvloeiende schade. Artikel 9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid 9.1 Zowel Bastiaans Budget als Opdrachtgever staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden en geheim zal blijven. 9.2 Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Bastiaans Budget, die niet zijn opgesteld of gedaan met de bedoeling derden van de daarin neergelegde informatie in kennis te stellen, niet openbaar maken, tenzij Bastiaans Budget daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven. 9.3 Bastiaans Budget zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden. 9.4 De verplichtingen op grond van dit artikel blijven tevens van kracht na beëindiging van de overeenkomst. Artikel 10 Intellectuele eigendom 10.1 Bastiaans Budget behoudt zich alle rechten voor van alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op door Bastiaans Budget vervaardigde voortbrengselen van menselijke geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden schriftelijke stukken, werkwijzen, adviezen, cursussen, modellen en andere voortbrengselen van menselijke geest van Bastiaans Budget, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren. Openbaarmaking, op welke wijze dan ook, kan uitsluitend geschieden na schriftelijke toestemming van Bastiaans Budget. Slechts voor eigen intern gebruik is het Opdrachtgever toegestaan die producten te vermenigvuldigen. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

4 10.3 Indien Bastiaans Budget modellen, cursussen e/of andere documenten voor Opdrachtgever vervaardigd behoudt Bastiaans Budget zich het auteursrecht op desbetreffende documenten voor. Opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht met betrekking tot de opgestelde documenten. Dit gebruiksrecht houdt in dat het Opdrachtgever vrij staat desbetreffende documenten in het kader van het normale, eigen gebruik van de onderneming te gebruiken naar het doel waarvoor de documenten zijn opgesteld. Ten aanzien van door Bastiaans Budget ontwikkelde cursussen is het Opdrachtgever slecht toegestaan deze te verzorgen in combinatie met de eigenaar van Bastiaans Budget en/of door voornoemde aangestelde personen en is het Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan een derde, zonder toestemming van Bastiaans Budget, de cursus te laten verzorgen. Het staat Opdrachtgever tevens niet vrij desbetreffende documenten te wijzingen, aan derden door te verkopen, en/of voor enig ander commercieel doeleinde aan te wenden. Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring 11.1 Bastiaans Budget is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt. De opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Bastiaans Budget gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bastiaans Budget Aansprakelijkheid van Bastiaans Budget is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bastiaans Budget in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Bastiaans Budget niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Bastiaans Budget beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft Bastiaans Budget is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever tekort is geschoten in het (tijdig) verstrekken van juiste informatie welke Bastiaans Budget, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst Bastiaans Budget is niet aansprakelijk in geval van overmacht Bastiaans Budget aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht Bastiaans Budget is nimmer aansprakelijk voor indirecte- en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie Opdrachtgever vrijwaart Bastiaans Budget voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Bastiaans Budget en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart Opdrachtgever Bastiaans Budget uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op door opdrachtgever aan Bastiaans Budget verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt Indien Opdrachtgever aan Bastiaans Budget informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade zal door opdrachtgever worden vergoedt. Artikel 12 Overmacht 12.1 Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bastiaans Budget opgeschort. In dat geval is Bastiaans Budget verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is Met overmacht wordt gelijk gesteld, naast hetgeen in wet en/of jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Bastiaans Budget zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bastiaans Budget kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen in ieder geval, doch niet uitsluitend, in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties. Indien Bastiaans Budget bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Bastiaans Budget gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. Artikel 13 Opschorting en opzegging 13.1 Bastiaans Budget is gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, indien Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt, één en ander onverminderd het recht van Bastiaans Budget om schadevergoeding te vorderen Overeenkomsten kunnen tussentijds worden opgezegd met instemming van Bastiaans Budget en in overeenstemming met hetgeen in dit artikel en/of de overeenkomst van opdracht is bepaald Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft Bastiaans Budget recht op vergoeding van de tot dan toe gemaakte kosten. Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door Bastiaans Budget, heeft Opdrachtgever recht op medewerking van Bastiaans Budget bij overdracht van de werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever zijn toe te rekenen.

5 13.4 Bastiaans Budget behoudt bij tussentijdse opzegging aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever indien mogelijk de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Een eventueel betaald voorschot zal in overleg indien redelijkerwijs noodzakelijk naar evenredigheid terug betaald worden In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Opdrachtgever, staat het Bastiaans Budget vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Rechterlijke tussenkomst dan wel ingebrekestelling is hiervoor niet vereist. De vorderingen van Bastiaans Budget op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Artikel 14 Geschillenbeslechting 14.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bastiaans Budget en Opdrachtgever waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen Bastiaans Budget en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 15 Slotbepaling 15.1 Bastiaans Budget is bevoegd onderhavige algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen In geval een of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven onderhavige algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bastiaans Budget.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt

Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Algemene leveringsvoorwaarden Buro Inge Knegt Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden

Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Steenvoordenuitvaart Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Steenvoordenuitvaart

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden...

Algemene leveringsvoorwaarden... Algemene leveringsvoorwaarden... Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Bouwbedrijf Ben

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Sappie Surf gaan nooit verder dan door de client schriftelijk is bevestigd. ALGEMENE VOORWAARDEN Sappie Surf Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij.sappie Surf

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Telefoonnummer: 06-29235211 e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl website: www.stapsteen-begeleiding.nl KvK: 64207137 Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy 1 Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JULSING FINANCIEEL SUPPORT partij is, tenzij

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Mijnbudgetcoach.nl gaan nooit verder dan door Mijnbudgetcoach.nl schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Mijnbudgetcoach.nl gaan nooit verder dan door Mijnbudgetcoach.nl schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Jabuco. Algemene voorwaarden. Jaspers Budgetcoaching

Jabuco. Algemene voorwaarden. Jaspers Budgetcoaching Jabuco Jaspers Budgetcoaching Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Jabuco partij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TALENTPLANNING.NL Culemborg 1 juli 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Talentplanning.nl opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL ALGEMENE VOORWAARDEN NUGEBEURTHET.NL Culemborg 1augustus 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan NUGEBEURTHET.NL opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL

ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL ALGEMENE VOORWAARDEN DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.NL Culemborg 1 AUGUSTUS 2015 1. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan DEVROUWELIJKEPOOLOPHETWERK.nl opdracht heeft verstrekt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - KVO Administratieve Dienstverlening (gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder nummer 54058430).

ALGEMENE VOORWAARDEN - KVO Administratieve Dienstverlening (gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder nummer 54058430). Artikel 1. Definities - Opdrachtnemer: Opdrachtnemer is administratiekantoor KVO Administratieve Dienstverlening, gevestigd te Houten. - Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VH Budget Advies:

Algemene Voorwaarden VH Budget Advies: VH Budget Advies De Wetering 1 3451 BN Vleuten www.vhbudgetadvies.nl info@vhbudgetadvies.nl 06 307 380 76 Algemene Voorwaarden VH Budget Advies: Artikel 1 Definitie 1.1 Opdrachtnemer: Mevr. A. van Hoogstraten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HARTMANOVA.EU

ALGEMENE VOORWAARDEN HARTMANOVA.EU ALGEMENE VOORWAARDEN HARTMANOVA.EU Artikel 1. Definities - Hartmanova.eu: juridisch adviesbureau Hartmanova.eu, gevestigd te Herzogenrath. - Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Algemene Voorwaarden van Juranet B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het groene hart bewind

Algemene Voorwaarden Het groene hart bewind Algemene Voorwaarden Het groene hart bewind Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Het groene hart

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Juridisch Advies Amsterdam: de opdrachtnemer, juridisch adviesbureau gevestigd te Amsterdam.

Juridisch Advies Amsterdam: de opdrachtnemer, juridisch adviesbureau gevestigd te Amsterdam. Juridisch Advies Amsterdam Algemene voorwaarden Juni 2016 Artikel 1. Definities Juridisch Advies Amsterdam: de opdrachtnemer, juridisch adviesbureau gevestigd te Amsterdam. Opdrachtgever: de partij, natuurlijke

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Artikel 2 Toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden Artikel 3 Offertes en overeenkomsten ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 DB Arbo Advies B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DB Arbo Advies B.V., gevestigd te (2665 LA) Bleiswijk aan de Hoefweg 173, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat.

Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. 2015-01 ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het inroepen van de dienstverlening van Hofland Incasso C.V. met betrekking tot incasso bij voorbaat. Artikel 1 Toepassingsgebied. 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen

Loopbaanadviseurs. Artikel 1. Algemeen Artikel 1. Algemeen Loopbaanadviseurs 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Stehouwer en Vink Loopbaanadviseurs, en een Opdrachtgever waarop Stehouwer

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Offertes Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Artikel 2 Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Bazuin Administratie & Belastingadvies

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden Bazuin Administratie & Belastingadvies Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tot zakelijke dienstverlening die de Opdrachtgever verstrekt aan Bazuin Administratie

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Van Arragon Administratieve Coaching, Wilhelminastraat 7, 7001 GS Doetinchem.

Van Arragon Administratieve Coaching, Wilhelminastraat 7, 7001 GS Doetinchem. Algemene Voorwaarden van Van Arragon Administratieve Coaching. (Versie 01-01-2016) Van Arragon Administratieve Coaching, Wilhelminastraat 7, 7001 GS Doetinchem. Natuurlijk kunnen wij hulp bieden als u

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243

Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Leveringsvoorwaarden Algemene Voorwaarden voor het leveren van diensten door Marloes van Nies Studiekeuzecoach.KvK 58245243 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Marc Stekelenburg Organisatieadvies en Coaching

Algemene voorwaarden Marc Stekelenburg Organisatieadvies en Coaching Algemene voorwaarden Marc Stekelenburg Organisatieadvies en Coaching Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Marc Stekelenburg Organisatieadvies

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Vida HR & Interim Management opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van diensten.

1.2 Opdrachtgever: de (rechts-)persoon die aan Vida HR & Interim Management opdracht heeft gegeven tot het (doen) uitvoeren van diensten. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VIDA HR & INTERIM MANAGEMENT Artikel 1 Definities 1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij de ene partij, opdrachtnemer, zich

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop% of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemeen Artikel 2 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst Artikel 3 Overmacht Artikel 4 Betaling en incassokosten Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk

Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Algemene voorwaarden van toepassing op de opdrachten verleend aan medewerkers van Belastingadvieskantoor Blom B.V. gevestigd te Nijkerk Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: gebruiker: Sterke Zet v.o.f. gevestigd en kantoorhoudende op Industrieterrein 40e te Panningen. opdrachtgever: de wederpartij

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht. Artikel 1 Definities Algemene Voorwaarden Pen Financiële Diensten handelend onder Pen Financieel Inzicht Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Oppia-advies

Algemene Voorwaarden Oppia-advies Algemene Voorwaarden Oppia-advies 17-02-2015 Artikel 1: Algemeen 1.1 Oppia-advies is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak die tot doel heeft advies, begeleiding en coaching te bieden binnen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op de holding Liberty Universal Entertainment BV en haar werkmaatschappijen Liberty World Television BV en Media Carptenters

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sport Advies

Algemene voorwaarden Sport Advies Algemene voorwaarden Sport Advies Artikel 1: algemeen 1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Sport Advies opdracht geeft tot uitvoering

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS

I N D Y G O FINANCIEEL ADVISEURS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INDYGO Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indygo

Nadere informatie

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F.

Groot en de Lange Boekhouden V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN GROOT EN DE LANGE BOEKHOUDEN V.O.F. Artikel 1 Algemeen 1. Groot en de Lange Boekhouden is een vennootschap onder firma te Amstelveen 2. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Nadere informatie

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

Artikel 2. Contractduur; uitvoeringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen REFQ B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. Algemene voorwaarden voor dienstverlening CN Trading / depennenshop.nl. CN Trading / depennenshop.nl, gevestigd te Hengelo aan de Turbinestraat 25, hierna te noemen opdrachtnemer, hanteert de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden

LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN. Algemene leveringsvoorwaarden LEVERINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt

Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Algemene Voorwaarden Stichting Perspekt Artikel 1 Definities Aanbod/ Aanbiedingen: een uitnodiging tot aanvaarding van een aanbod of aanbiedingen van Perspekt; Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AA-Kantoor

Algemene voorwaarden AA-Kantoor artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen AA-Kantoor, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF

ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF ALGEMENE VOORWAARDEN van BIJVANG CONSULTANCY VOF Artikel 1 Algemeen 1. Bijvang Consultancy VOF, tevens handelend onder de naam Bijvang Holding B.V, hierna: Bijvang, is met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven

Nadere informatie