ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1

2 Inhoud ARTIKEL Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid ARTIKEL ARTIKEL Aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting... 9 ARTIKEL Aansluiting ARTIKEL Het onderhouden, controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van een Aansluiting ARTIKEL Het Perceel ARTIKEL De Installatie ARTIKEL De hoog- en/of laagspanningsruimte ARTIKEL Leveringsovereenkomst ARTIKEL Beëindiging van de Leveringsovereenkomst ARTIKEL Aard, plaats en omvang van de Levering ARTIKEL De Arbeidsfactor ARTIKEL Onderbreking en beperking van de Levering ARTIKEL Onderbreking van de Levering wegens niet nakoming ARTIKEL Bepaling van de omvang van de Levering ARTIKEL Pagina 2

3 De Meetinrichting ARTIKEL Onderzoek van de Meetinrichting ARTIKEL Gevolgen van onjuiste meting ARTIKEL De Tarieven Regeling ARTIKEL Betaling ARTIKEL Waarborgsom ARTIKEL Vooruitbetaling ARTIKEL Wanbetaling ARTIKEL Verbodsbepalingen ARTIKEL Overige verplichtingen ARTIKEL Boete ARTIKEL Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid ARTIKEL Geschillen ARTIKEL Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden ARTIKEL Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden ARTIKEL Slotbepalingen Pagina 3

4 ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid. 1. Tenzij anders aangegeven wordt in deze Algemene Voorwaarden onder de volgende, met een hoofdletter beginnende, termen verstaan: Aansluiting : de leiding van de Leverancier die de Installatie met het Distributienet verbindt, inclusief de Meetinrichting en alle andere door of vanwege de Leverancier in of aan die leiding aangebrachte apparatuur. Aansluitpunt : de plaats van overgang tussen de Aansluiting en de Installatie. Op een Aansluiting kunnen meerdere Aansluitpunten voorkomen, elk al dan niet met een eigen Meetinrichting. Aansluittoestellen : beveiligings-, meet- en andere toestellen, waaronder begrepen transformatoren, omvormers, gelijkrichters en schakelaars, die de verbinding vormen tussen de Aansluiting en de Installatie. Aansluitvoorschriften : de bepalingen van het Landsbesluit elektrische leidingen en kabels (AB 1990 GT 53), zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Aansluitvoorwaarden : de door de Leverancier vastgestelde Algemene Bepalingen behorende tot de Voorwaarden voor Aansluiting aan het Elektriciteitsnet van de Naamloze Vennootschap Electriciteit-Maatschappij Aruba (Bijlage 1), zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Aanvrager : degene, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die voor zichzelf of bij volmacht op wiens naam een aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden, wijzigen of beëindigen van een Aansluiting bij de Leverancier heeft ingediend. Afnemer : degene, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die elektriciteit van de Leverancier betrekt en/of de beschikking heeft over een Aansluiting of Aansluitingen op zijn naam, ongeacht het perceel waaraan de Levering plaatsvindt en/of waar de Aansluiting zich bevindt. Algemene Voorwaarden : de onderhavige door de Leverancier vastgestelde Algemene Voorwaarden voor de levering van Elektrische Energie, waaronder de Levering plaatsvindt, inclusief alle daarbij behorende bijlagen, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Arbeidsfactor : een factor - of cos phi - van een Installatie die gelijk is aan de verhouding van het actieve vermogen P (kw) tot het schijnbare vermogen S (kva) en kan variëren van 0 tot 1. CIU : Costumer Interface Unit, een apparaat waarop informatie, waaronder het beschikbare Prepaid-Tegoed in KWh, het verbruik in KWh en het meternummer, Pagina 4

5 wordt weergegeven en met gebruik waarvan de opwaardeercode kan worden ingevoerd. Het apparaat geeft een hoorbare waarschuwingssignaal wanneer een bepaald, door de cliënt te bepalen en in te stellen, minimum Prepaid-Tegoed wordt bereikt. Het apparaat is verbonden aan de Meetinrichting door middel van een snoer welke aangesloten wordt op een daarvoor geschikte stopcontact behorende bij de Installatie van het Perceel en maakt gebruik van zogenoemde Power Line Carrier technologie om met de Meetinrichting te communiceren. Het apparaat wordt geacht deel uit te maken van de Meetinrichting. Concessie : de conform de Landsverordening Elektriciteitsconcessies (AB 1991 GT 82) aan de Leverancier verleende concessie, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. DG-installatie : een installatie met een beperkte capaciteit die een hoeveelheid Duurzame Elektrische Energie voor eigen gebruik of voor het gebruik door een beperkte kring van (rechts)personen opwekt, waarbij de gebruikte installatie op privé gronden zijn geplaatst. DG Monthly Surplus Tariff : Het ingevolge de Tarievenregeling geldende tarief ter vergoeding van het DG Surplus energie die maandelijks aan het distributienet terug wordt geleverd. Van Surplus energie is er sprake indien het verschil tussen het teruggeleverde energie aan het distributie net en het uit het net geconsumeerde energie, beide geregistreerd door de Meetinrichting, positief is. Duurzame Elektriciteit : Elektriciteit opgewekt in productie-installaties die uitsluitend gebruik maken van duurzame energiebronnen, zijnde zon en wind. Directie : het bestuur van de Leverancier. Distributienet : het leidingnet van de Leverancier waarop Aansluitingen tot stand kunnen worden gebracht. Eigenaar : de eigenaar van het Perceel. Fasegeleider : een van de geleiders, welke in normaal bedrijf ten opzichte van een andere niet op dezelfde fase aangesloten geleider en tegen aarde een spanning heeft. Grid Usage Fee : Een vast bedrag gebaseerd op een tarief per geïnstalleerd vermogen (kw) van het DG-systeem, zoals nader gespecificeerd in de Tarievenregeling, maandelijks te betalen zolang de interconnectie van het DG systeem op het distributienet middels een DG overeenkomst geregeld is. Grootverbruikersovereenkomst : een overeenkomst tussen de Leverancier en een Afnemer voor het ter beschikking te stellen vermogen in kva en Levering. Grootverbruikersovereenkomsten worden slechts met Afnemers afgesloten die over Pagina 5

6 een door de Leverancier te bepalen minimum ter beschikking te stellen vermogen, wensen te beschikken. Hoogspanningsinstallatievoorschriften : de door de Leverancier vastgestelde hoogspanningsvoorschriften, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Hoogspanningsnet : boven- en/of ondergrondse leidingen, door welke de elektriciteit onder hoge spanning wordt overgebracht. Installatie : het samenstel van leidingen en toebehoren, schakel- en verdeelinrichtingen, elektrische toestellen, transformatoren en motoren, dat voor het verbruik van elektriciteit al dan niet vast is aangesloten, te rekenen vanaf de Meetinrichting of een daarmee door de Leverancier gelijkgestelde plaats van overgang. Installatievoorschriften : de bepalingen van het Landsbesluit installatievoorschriften elektrische inrichtingen (AB 1996 GT 5), zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Interconnectie : de koppeling van een DG-installatie op het Distributienet waarbij de DG-installatie synchroon werkt met de door de Leverancier onder normale omstandigheden gehanteerde spanning en frequentie. Interconnectie-overeenkomst : de overeenkomst tussen een Afnemer en de Leverancier waarin de aansluitvoorwaarden en de specifieke technische en commerciële voorzieningen met betrekking tot de Interconnectie en het gebruik van het Distributienet zijn opgenomen. Interconnectie Voorwaarden : de door de Leverancier vastgestelde bepalingen van de Algemene Bepalingen inzake Interconnectie (Bijlage 2), zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Keuringskaart : een aanvraagkaart zoals bedoeld in artikel 20 Installatievoorschriften. Laagspanningsnet : boven- en/of ondergrondse leidingen, door welke de elektriciteit onder lage spanning wordt overgebracht. Leverancier : de Naamloze Vennootschap Electriciteit-Maatschappij Aruba, gevestigd te Oranjestad, Aruba. Levering : de beschikbaarstelling op het Distributienet door de Leverancier van elektrische energie. Pagina 6

7 Leveringsovereenkomst : de afspraken tussen de Leverancier en de Afnemer betreffende de Levering. Meetinrichting : de apparatuur inclusief de benodigde randapparatuur van de Leverancier bestemd voor de registratie van het verbruik van elektrische energie, al dan niet met het oog op facturering en al dan niet verbonden aan een CIU met de mogelijkheid van Prepaid-Instelling. Indien deze is verbonden aan een CIU, dan wordt de laatste geacht deel uit te maken van de Meetinrichting. Neutrale Geleider : een van de geleiders, welke in normaal bedrijf geen of slechts weinig spanning tegen aarde heeft. Perceel : de roerende en onroerende zaak, gedeelte of samenstel daarvan, ten behoeve waarvan Levering geschiedt of zal geschieden, een en ander ter uitsluitende beoordeling van de Leverancier. Prepaid-Instelling : de instelling van de Meetinrichting waaraan een CIU verbonden is, welke instelling het mogelijk maakt om gebruik te maken van Prepaid Levering. Prepaid Levering : de als Levering aan te merken beschikbaarstelling op het Distributienet door de Leverancier van elektrische energie tegen vooruitbetaling door de Afnemer. Prepaid Voorwaarden : de door de Leverancier vastgestelde Algemene Voorwaarden inzake Prepaid Levering van de Leverancier (Bijlage 3), zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Postpaid-Instelling : de instelling van de Meetinrichting, welke instelling het mogelijk maakt om gebruik te maken van Levering die achteraf wordt betaald zoals nader bepaald in de onderhavige Algemene Voorwaarden. Tarievenregeling : de door de Leverancier vastgestelde Tarievenregeling voor Levering van Elektriciteit (Bijlage 4), zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd. Verbruiksperiode : een tijdvak van circa 30 dagen tussen twee meteropnamen, waarin elektrische energie aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vermogen (ter beschikking gesteld): het vermogen uitgedrukt in kva of in kw dat door de Leverancier aan de Afnemer ter beschikking wordt gesteld terwijl dit gebaseerd wordt op het totale vermogen van de installatie dat de Afnemer heeft laten keuren (het gekeurd vermogen); Pagina 7

8 Vermogen (het gekeurd vermogen): het gekeurd vermogen is het totaal gekeurd vermogen inclusief de vereiste gelijktijdigheidsfactoren. Een gelijktijdigheidsfactor is een factor tussen 0 en 1 (0% en 100%) dat de verhouding aangeeft tussen het in de praktijk (normaal bedrijf) maximaal te verwachten vermogen en het totaal vermogen van de betreffende installatie of van het betreffende gedeelte van de installatie. Vermogen (het contractueel vermogen): het vermogen dat genoemd wordt in de Leveringsovereenkomst tussen een Afnemer met een DB tarief en de Leverancier. Dit vermogen is normaliter het gekeurd vermogen indien niet anders overeengekomen. Vermogen (het opgesteld vermogen): het opgesteld vermogen is het totaal aan transformatorvermogen bij Afnemers met een eigen transformatorstation. Het opgesteld vermogen hoort in de praktijk gelijk of hoger te zijn dan het gekeurd of het ter beschikking gesteld vermogen. Voorschot : een schatting van het verschuldigde wegens Levering in een Verbruiksperiode. Waarborgsom : een bedrag (deposito of garantie) dat dient tot zekerheid voor de nakoming door de Afnemer van zijn geldelijke verplichtingen tegenover de Leverancier. W.E.B. : Water- en Energiebedrijf Aruba (WEB) N.V., gevestigd te Aruba. Website : ARTIKEL 2 Toepasselijkheid 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Leveringsovereenkomsten alsmede op alle aanvragen van en aanbiedingen aan (potentiële) Afnemers. Uiterlijk bij het aangaan van de Leveringsovereenkomst als bedoeld in artikel 3, lid 1 van de Algemene Voorwaarden zal een exemplaar van de Algemene Voorwaarden aan de Afnemer worden verstrekt. Daarnaast kunnen de Algemene Voorwaarden worden geraadpleegd op de Website en zullen op het eerste verzoek kosteloos aan de verzoeker worden verzonden. 2. Op het tot stand brengen van een Aansluiting alsmede op een uitbreiding, wijziging of beëindiging daarvan, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien uit de Algemene Voorwaarden blijkt dat afwijkingen zijn toegestaan en deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Pagina 8

9 4. In de gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien zal de Leverancier naar haar uitsluitende beoordeling een regeling naar redelijkheid treffen. ARTIKEL 3 Aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting 1. Een aanvraag voor het tot stand brengen van een Aansluiting of tot uitbreiding of wijziging van een bestaande Aansluiting geschiedt door het indienen van een daartoe door de Leverancier verstrekt en door of namens de Aanvrager ingevuld en ondertekend formulier, dan wel op een andere door de Leverancier toegestane wijze, waaronder via telefoon en/of per telefax en/of per elektronische aanvraag, een en ander conform de door de Leverancier van tijd tot tijd vast te stellen procedure. Indien het formulier krachtens volmacht door een ander dan de Aanvrager wordt ingevuld en ingediend, dient de schriftelijke volmacht aan de Leverancier te worden overgelegd tezamen met een geldig wettig legitimatiebewijs van de gevolmachtigde. Het overleggen van een geldig wettig legitimatiebewijs, het verstrekken van het persoonsnummer en een bewijs van het identiteitsnummer en/of paspoortnummer van de Aanvrager, is verplicht. Voor het aanvragen door bedrijven dient een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Aruba, niet ouder dan 3 maanden, bij de aanvraag te worden gevoegd, waarbij tevens geldt dat de directeur van het bedrijf de hierboven genoemde informatie zal dienen over te leggen c.q. te verstrekken. Voor zover de directeur van een bedrijf een rechtspersoon of een personenvennootschap betreft is de Aanvrager verplicht om een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van Aruba, niet ouder dan 3 maanden, bij de aanvraag te voegen, waarbij tevens geldt dat de directeur van de directeur van de Aanvrager de hierboven genoemde informatie inzake legitimatie zal dienen over te leggen c.q. te verstrekken en/of enige andere door de Leverancier nader aan te duiden legitimatiebewijs. 2. Indien de Aanvrager niet tevens de Eigenaar is, dient de Eigenaar of diens gemachtigde de op het aanvraagformulier vermelde verklaring mede te ondertekenen, waarin hij aan de Leverancier onherroepelijk en onvoorwaardelijk toestemming verleent tot het aanbrengen, hebben, onderhouden, inspecteren, wijzigen en wegnemen van al datgene wat de Leverancier nuttig oordeelt voor de Levering, meting van de Levering en al hetgeen daarmee verband houdt, waaronder begrepen het snoeien van bomen of gewassen op of boven het Perceel, welke gevaar, schade of hinder kunnen opleveren voor de Aansluiting en/of het Distributienet, zonder dat de Leverancier tot enige vergoeding hiervoor is gehouden. 3. Door het sluiten van de Leveringsovereenkomst onderwerpt de Afnemer zich aan de bepalingen van de Concessie, voor zover op hem van toepassing, aan de bepalingen van de Algemene Voorwaarden, zoals al dan niet van tijd tot tijd gewijzigd, alsmede aan de geldende tarieven en de daarin aan te brengen wijzigingen, alsook aan de geldende Installatievoorschriften. Tevens verleent de Afnemer daarbij onherroepelijk Pagina 9

10 machtiging aan het personeel van de Leverancier en de door de Leverancier ingeschakelde derden om het Perceel te betreden voor zover en zo vaak als zulks naar het oordeel van de Leverancier, met het oog op de Levering en/of de controle daarvan of daarover, nodig of wenselijk is. De Afnemer kan daarbij eisen dat het personeel van de Leverancier of de door deze ingeschakelde derde(n), waaronder personeel van W.E.B., een door de Leverancier en/of deze ingeschakelde derde uitgereikt legitimatiebewijs overlegt. 4. Tot het indienen van een volledig ingevulde en ondertekende aanvraag is eveneens verplicht degene die met toestemming van de betrokken Afnemer een bestaande Leveringsovereenkomst wenst over te nemen. Door het voorgeschreven formulier te ondertekenen, aanvaardt de nieuwe Afnemer naast de gewezen Afnemer hoofdelijke aansprakelijkheid voor hetgeen de gewezen Afnemer aan de Leverancier verschuldigd is wegens nog niet betaald verbruik en/of toegebrachte schade. 5. Het origineel van het in lid 1 c.q. lid 4 van dit artikel bedoelde formulier blijft berusten ten kantore van de Leverancier en kan aldaar door of vanwege de Afnemer worden ingezien. 6. De Leverancier is bevoegd het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen van een Aansluiting te weigeren dan wel hiervoor bijzondere voorwaarden te stellen, waaronder die zoals opgenomen in de Interconnectie Voorwaarden, om te voorkomen dat de belangen van de Leverancier of die van een of meer Aanvragers of Afnemers worden geschaad. Een dergelijk geval kan zich onder andere voordoen, indien: a) de leveringscapaciteit van de Leverancier ter plaatse onvoldoende is; b) de Installatie naar het oordeel van de Leverancier te ver van het dichtstbijzijnde Distributienet is verwijderd; c) de voor het tot stand brengen van de Aansluiting benodigde vergunningen en toestemmingen niet of alleen op voor de Leverancier bezwaarlijke voorwaarden kunnen worden verkregen; d) de Aansluitingen en/of de Levering slechts als reserve dient of een tijdelijk karakter draagt; e) van het gebruik van de Aansluiting hinder valt te verwachten in het Distributienet; f) de Aanvrager of Eigenaar in gebreke is een vordering ter zake van Levering dan wel een andere, daarmee verband houdende vordering, die de Leverancier op hem heeft, te voldoen; g) de omvang van de Levering, naar het oordeel van de Leverancier, te gering zal zijn, in welk geval de Leverancier wel zal leveren doch onder nader tussen de Leverancier en Aanvrager vast te stellen voorwaarden, een en ander zoals onder meer vermeld in de geldende Concessie; of h) dit om andere redenen in het belang van de Leverancier of uit een oogpunt van veiligheid naar het oordeel van de Leverancier noodzakelijk of gewenst is. Pagina 10

11 7. Voorts is de Leverancier te allen tijde bevoegd een Aansluiting niet tot stand te brengen, uit te breiden of te wijzigen dan wel geheel of gedeeltelijk weg te nemen, indien een of meer van de in of krachtens de Algemene Voorwaarden gestelde bepalingen of voorschriften niet zijn of dreigen niet te (zullen) worden nagekomen. 8. Al hetgeen in dit artikel 3 ten aanzien van de Aanvrager en/of Eigenaar is bepaald, wordt geacht mede te gelden voor iedere medeondertekenaar van de aanvraag. ARTIKEL 4 Aansluiting 1. De Aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege de Leverancier tot stand gebracht. Op elke Aansluiting kan maximaal 1 Meetinrichting worden aangesloten. 2. De wijze van aansluiten, de plaats van de Aansluiting en die van de Aansluittoestellen, alsmede de toegestane belasting van de Aansluiting worden door de Leverancier, zoveel mogelijk in overleg met de Aanvragers vastgesteld. De Leverancier zal, gelet op haar bedrijfsbelang, daarbij evenwel het laatste woord hebben. 3. De eventueel in rekening te brengen aansluitkosten komen voor rekening van de Aanvrager volgens de Algemene Bepalingen. 4. Meerdere Aansluitpunten op één en hetzelfde Perceel zijn niet toegestaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5. De Leverancier bepaalt of een bestaande Aansluiting moet worden vervangen en op welke wijze de vervanging dient plaats te vinden. Bij vervanging kan de Leverancier beslissen om de daarmee verband houdende kosten aan de Afnemer in rekening te brengen. Op verzoek van de Afnemer kan de Leverancier besluiten tot vervanging over te gaan, mits de Afnemer alle daarmee gemoeide en door de Leverancier vast te stellen kosten betaalt. 6. Aanvragen tot Aansluiting van Installaties via meer dan één Meetinrichting per Perceel zijn ter uitsluitende beoordeling van de Leverancier en kunnen geweigerd worden. 7. De Aansluiting wordt, behoudens het bepaalde in de voorwaarden van de Concessie, door of vanwege de Leverancier binnen uiterlijk vijf (5) werkdagen, waaronder uitsluitend wordt begrepen werkdagen waarop de Leverancier gedurende de door haar bepaalde reguliere werkuren aaneensluitend voor het publiek is geopend, na ontvangst van de aanvraag tot stand gebracht indien: a) de Afnemer aan de door de Leverancier gestelde voorwaarden heeft voldaan; Pagina 11

12 b) de aan te sluiten Installatie gelegen is aan een weg waarlangs reeds een verdeelnet van, ter uitsluitende beoordeling van de Leverancier, voldoende capaciteit waardoor de elektriciteit onder aan de Afnemer te leveren spanning wordt overgebracht, aanwezig is; en c) voldaan is aan de Installatievoorschriften. 8. Van het in het vorige artikellid bepaalde kan worden afgeweken wanneer: a) de aan te sluiten Installatie gelegen is aan een weg of op een locatie die niet met gemak bereikbaar en/of toegankelijk is en/of gelegen is aan een onofficieel uitgezette weg en/of gelegen is aan een (onofficiële) weg terwijl nog niet vaststaat dat hoe die weg planologisch zal lopen; of b) de aan te sluiten Installatie wegens technische redenen niet binnen de termijn van vijf (5) werkdagen kan worden geëffectueerd. 9. De Afnemer mag de Aansluiting niet met een groter vermogen belasten dan waarvoor een Aanvraag is ingediend en de Installatie is gekeurd. 10. De Leverancier behoudt ook na afloop van de Leveringsovereenkomst het recht de in dit artikel bedoelde Aansluitingen op de Percelen van de (gewezen) Afnemer te handhaven en deze te controleren en of informatie van deze Aansluitingen af te lezen. De Eigenaar en/of (gewezen) Afnemer zal haar het recht verlenen tot het hebben en in stand houden van deze Aansluitingen voor een in overleg overeengekomen redelijke periode. 11. Ongeacht de eventueel verschuldigde bijdrage in de kosten, is de Aansluiting het eigendom van de Leverancier en wordt deze op kosten van de Leverancier onderhouden. 12. De Eigenaar respectievelijk de Afnemer is verplicht ervoor zorg te dragen, dat indien het Perceel met hypotheek is of wordt bezwaard, de eigendommen van de Leverancier expliciet van het hypothecaire verband zijn of worden uitgesloten. 13. Ingeval de Afnemer onregelmatigheden of gebreken in de Aansluiting ontdekt of vermoedt, is hij verplicht daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de Leverancier. Dit ontslaat de Afnemer echter niet van zijn betalingsverplichting ten aanzien van het geregistreerde verbruik. 14. Indien naar het oordeel van de Leverancier een defect in de Aansluiting te wijten is aan een fout in de Installatie of aan de gedraging van de Afnemer, is de Afnemer verplicht de daarmee gemoeide kosten aan de Leverancier te vergoeden. Pagina 12

13 15. De Leverancier is gerechtigd vanuit een Aansluiting ook aan naburige Afnemers elektriciteit te leveren, met dien verstande dat het ter beschikking gestelde vermogen te allen tijde, zolang aanwezig, niet beperkt of onderbroken zal worden. 16. Op de Aansluiting zijn de Aansluitvoorwaarden van toepassing. ARTIKEL 5 Het onderhouden, controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van een Aansluiting 1. De Afnemer zal als een goed huisvader zorg dragen voor de Aansluiting. 2. Een Aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege de Leverancier onderhouden, gecontroleerd, vervangen, verplaatst, uitgebreid, gewijzigd en/of weggenomen, één en ander zoveel mogelijk in overleg met de Aanvrager c.q. de Afnemer. 3. Het onderhoud en de controle van de Aansluiting zijn voor rekening van de Leverancier. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, lid 11 en artikel 17, lid 5 en lid 7 van de Algemene Voorwaarden zijn het vervangen, verplaatsen, verzwaren, wijzigen en wegnemen van de Aansluiting voor rekening van de Aanvrager c.q. de Afnemer, indien: a) dit geschiedt op zijn verzoek; b) dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten, tenzij hij aannemelijk maakt dat dit handelen of nalaten het gevolg is van omstandigheden die hem redelijkerwijs niet zijn toe te rekenen. 4. Indien een hoogspannings-, laagspannings- en/of meterruimte door de Afnemer ter beschikking van de Leverancier is gesteld, dient deze ruimte door en voor rekening van de Afnemer te worden onderhouden. Indien de Afnemer naar oordeel van de Leverancier ten aanzien van het onderhoud in gebreke blijft, heeft de Leverancier het recht dit onderhoud zelf te (doen) verrichten voor rekening van de Afnemer. De Leverancier heeft het recht om de hier bedoelde hoogspannings-, laagspanningsen/of meterruimte te betreden en zal daaromtrent met de Afnemer overleggen. 5. Schade (in de ruimste zins des woords), waaronder begrepen brandschade, aan de in de hoog- en/of laagspanningsruimte opgestelde eigendommen van de Leverancier, welke schade niet het gevolg is van defecten aan de inrichting zelf of van gedragingen of nalatigheid van het personeel van de Leverancier of door hem ingeschakelde derden, komt voor rekening van de Afnemer, een en ander zoals nader bepaald in artikel 27 van deze Algemene Voorwaarden. 6. De door de Leverancier ten behoeve van de Aansluiting opgestelde apparatuur, scheidingswanden en dergelijke, voor zover eigendom van de Leverancier, worden Pagina 13

14 door en voor rekening van de Leverancier onderhouden en eventueel vervangen. De Afnemer is te allen tijde geheel verantwoordelijk voor het regelmatig en degelijk onderhouden van de aan hem toebehorende Installatie(deel), die zich in de hoogspanningsruimte(s) bevindt. Alle onderhoudswerkzaamheden door welke partij dan ook uitgevoerd worden voor rekening en risico van de Afnemer uitgevoerd. Indien wenselijk kan de Afnemer, zodra de Leverancier de voorzieningen daarvoor heeft, een onderhoudscontract met de Leverancier afsluiten. De Afnemer is verplicht om zijn volledige medewerking in de ruimste zins des woords te verlenen bij het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. 7. Schakelhandelingen in de hoogspanningsinstallatie bij de Afnemer zullen slechts uitgevoerd worden als aan alle door de Leverancier gestelde eisen en/of voorwaarden is voldaan. ARTIKEL 6 Het Perceel 1. De Aanvrager en de Afnemer respectievelijk de Eigenaar zullen toestaan dat zowel voor henzelf als ten behoeve van derden in, aan, op, onder of boven het Perceel distributieleidingen worden gelegd, Aansluitingen tot stand worden gebracht, aftakkingen op reeds bestaande Aansluitingen worden gemaakt, dan wel deze en bestaande distributieleidingen, Aansluitingen of aftakkingen in stand worden gehouden, onderhouden, uitgebreid, gewijzigd of weggenomen. De Leverancier zal de daarvoor nodige werkzaamheden na overleg met de Aanvrager of de Afnemer, respectievelijk de Eigenaar op zodanige wijze uitvoeren dat hem zo weinig mogelijk last veroorzaakt wordt. Aan het Perceel toegebrachte schade als direct en noodzakelijk gevolg van deze werkzaamheden zal door of vanwege de Leverancier worden hersteld. 2. Een Aansluiting moet te allen tijde goed bereikbaar zijn. Indien een Aansluiting of een gedeelte daarvan niet goed bereikbaar is geworden door een handelen of nalaten van de Aanvrager of de Afnemer, respectievelijk Eigenaar, heeft de Leverancier, na aanmaning, het recht om voor rekening en risico van de betrokkene de belemmeringen weg te nemen, waaronder doch niet beperkt tot het uitsluitend op kosten en voor risico van de Afnemer de Meetinrichting buiten het Perceel te plaatsen en/of de Aansluiting op te heffen. 3. De Aanvrager of de Afnemer, respectievelijk Eigenaar is aansprakelijk voor alle schade aan enige door de Leverancier ten behoeve van de Levering in, aan, op, onder of boven het Perceel aangebrachte voorziening, tenzij hij aannemelijk maakt dat bovenbedoelde schade niet aan zijn schuld of die van iemand waarvoor hij aansprakelijk is, is te wijten, een en ander zoals nader bepaald in artikel 27 van deze Algemene Voorwaarden. Pagina 14

15 4. De Eigenaar is verplicht, in geval hij zijn rechten op het Perceel geheel of gedeeltelijk aan een ander overdraagt, zulks te doen bij akte van contractsoverneming overeenkomstig artikel 6:159 BW en van de verkrijger te bedingen dat deze met de Leverancier een soortgelijke overeenkomst sluit als in dit artikel genoemd. De Afnemer zal daartoe in de akte van levering een kettingbeding doen opnemen op verbeurte van een onmiddellijke opeisbare boete van AWG 5.000,00 voor elke dag of gedeelte van de dag dat de Afnemer nalaat om zulks te doen. Voorts is de Afnemer gehouden de Leverancier te verwittigen dat hij het Perceel heeft overgedragen aan een derde. ARTIKEL 7 De Installatie 1. De Installatie van de Afnemer en/of Aanvrager moet voldoen aan het bepaalde in of krachtens de geldende Installatievoorschriften en deze Algemene Voorwaarden. 2. Indien de Installatie van de Afnemer en/of Aanvrager niet voldoet aan het bepaalde in of krachtens de geldende Installatievoorschriften, is de Leverancier bevoegd daarvan melding te doen aan de Dienst Technische Inspecties. Bij de Leverancier rust echter geen verplichting na te gaan of de Aanvrager en/of Afnemer voldoet aan het bepaalde in of krachtens de geldende Installatievoorschriften. 3. De Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de toestand waarin een Installatie zich bevindt, noch voor de gevolgen daarvan. 4. Indien een Afnemer de beschikking krijgt over een hoogspanningsinstallatie, dient deze Installatie conform de Installatievoorschriften en de eventuele nadere voorwaarden van de Leverancier aangelegd te worden. De gehele Installatie, inclusief kabels, beveiligingen en dergelijke, moet ten overstaan van de Leverancier op een door hem bepaalde wijze getest worden, voordat bedoelde Installatie op het Distributienet van de Leverancier kan worden aangesloten. Deze Installatie blijft eigendom van de Afnemer terwijl met de Leverancier een onderhouds- en beheercontract kan worden afgesloten zodra de Leverancier over de daarvoor benodigde voorzieningen beschikt. ARTIKEL 8 De hoog- en/of laagspanningsruimte 1. Indien de verlangde hoeveelheid elektrische energie of het verlangde vermogen dit gewenst maakt en de Leverancier dit daarom vereist, zal de Aanvrager c.q. Eigenaar aan de Leverancier een lokaliteit ter beschikking stellen, welke naar het oordeel van de Leverancier geschikt is voor het inrichten tot: Pagina 15

16 a) hoog- en laagspanningsruimte, welke ruimte zal worden gebouwd respectievelijk voor dit doel gereedgemaakt, door en voor rekening van de Aanvrager c.q. Eigenaar, volgens door de Leverancier te verstrekken specificaties en aanwijzingen; of b) laagspanningsruimte, welke ruimte zal worden gebouwd respectievelijk voor dit doel gereedgemaakt, door en voor rekening van de Aanvrager c.q. Eigenaar, volgens door de Leverancier te verstrekken specificaties en aanwijzingen. 2. Voor het onderbrengen van de Meetinrichting, dient de Aanvrager c.q. Eigenaar kosteloos een ruimte ter beschikking te stellen, één en ander overeenkomstig het hieromtrent bepaalde door de Leverancier in overleg met de Aanvrager c.q. Eigenaar. 3. De plaats van de hoog- en laagspanningsruimten zal door de Leverancier na overleg met de Aanvrager c.q. Eigenaar zodanig worden bepaald, dat deze ruimten rechtstreeks vanaf de openbare weg toegankelijk zijn. 4. De Aanvrager c.q. Eigenaar zal deze ruimten ten genoegen van de Leverancier opleveren met de daarbij behorende voorzieningen, zoals metsel- en schilderwerk, het vaste ijzerwerk, deuren en scheidingswanden. 5. De inrichting van de hoogspanningsruimten kan, naar gelang de wijze en aard van de Levering, geheel of gedeeltelijk door de Leverancier voor rekening van de Aanvrager c.q. Eigenaar worden aangebracht. 6. De hoog- en laagspanningsruimten, welke uitsluitend toegankelijk zijn voor personeel van de Leverancier of de door de Leverancier aangewezen derden, worden gesloten door middel van een door de Leverancier beschikbaar gesteld slot, waarvan de sleutels bij de Leverancier berusten. 7. De Leverancier is bevoegd de verlichtingsaanleg in de hoogspanningsruimte aan te sluiten op de verlichtingsinstallatie van de Afnemer. De door de Leverancier voor deze verlichting verbruikte elektrische energie is minimaal en wordt niet aan de Afnemer c.q. Eigenaar vergoed. 8. Het gestelde in artikel 6 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden ten aanzien van een Aansluiting is mutatis mutandis onverkort van toepassing op de bereikbaarheid van de beschikbaar gestelde hoog- en/of laagspanningsruimte. 9. Het onderhoud van de ruimten respectievelijk de Installatie en inrichting geschiedt volgens het gestelde in artikel 5, lid 3 van deze Algemene Voorwaarden. 10. De Levering zal nooit eerder plaatsvinden dan nadat de lokaliteit is opgeleverd en zowel bouwkundig als technisch door de Leverancier is goedgekeurd. Pagina 16

17 11. De Leverancier is te allen tijde bevoegd om de Levering op te schorten als de lokaliteit niet meer geschikt is om te dienen als lokaliteit zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel. ARTIKEL 9 Leveringsovereenkomst 1. Levering geschiedt uit hoofde van een Leveringsovereenkomst. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met ingang van de datum van de Aanvraag. 2. De Leveringsovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Leverancier van de aanvraag van de Aanvrager respectievelijk door aanvaarding van de aanbieding van de Leverancier. 3. De aanvaarding gaat in op de overeengekomen datum, dan wel indien die datum niet uitdrukkelijk is afgesproken op de datum waarop de eerste Levering plaatsvindt, onder de voorwaarde dat de waarborgsom bedoeld in artikel 21 van deze Algemene Voorwaarden volledig is voldaan. Het staat de Leverancier vrij om de overeengekomen datum te verdagen indien er sprake is van een van de gevallen genoemd in artikel 4 lid 8 van deze Algemene Voorwaarden. 4. Een Leveringsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen. 5. Indien de Leveringsovereenkomst met twee of meer natuurlijke personen en/of rechtspersonen wordt aangegaan, dan kan de Leverancier hoofdelijke verbondenheid voor nakoming of vergoeding van de door haar geleden schade vorderen. 6. De Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Leveringsovereenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier. Aan de toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 7. Indien de Afnemer de Leveringsovereenkomst niet tijdig heeft opgezegd alsmede indien de Leverancier niet binnen de opzegtermijn van drie (3) werkdagen in de gelegenheid is gesteld de voor de beëindiging van de Leveringsovereenkomst noodzakelijke handelingen te verrichten, blijft de Afnemer gebonden aan hetgeen in of krachtens deze Algemene Voorwaarden is bepaald, totdat hij aan al zijn daaruit voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 8. Indien de Afnemer het Perceel heeft verlaten zonder opzegging van bedoelde Leveringsovereenkomst, bij brand, krotopruiming of afbraak, wordt de Leveringsovereenkomst geacht rechtsgeldig te zijn beëindigd uiterlijk 30 dagen nadat de Leverancier het vorenstaande heeft geconstateerd, waarbij de Leverancier zich alle rechten voorbehoudt tot vergoeding van kosten, schaden en interesten. Pagina 17

18 9. Beperking, onderbreking of opschorting van de Levering of een verbod als bedoeld in de artikelen 13 en 14 van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid en looptijd van de Leveringsovereenkomst onverlet. 10. De Leverancier heeft de bevoegdheid de Leveringsovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien de Leverancier niet of niet in voldoende mate in staat is elektrische energie te betrekken. ARTIKEL 10 Beëindiging van de Leveringsovereenkomst 1. Opzegging van de Leveringsovereenkomst geschiedt met inachtneming van een opzegtermijn van 3 werkdagen, tenzij schriftelijk een langere opzegtermijn is overeengekomen. 2. De Leverancier is bevoegd de Leveringsovereenkomst op te zeggen ingeval de Afnemer in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen ingevolge de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden te voldoen, dan wel het aannemelijk is dat hij een of meer bepalingen niet zal nakomen. Een nieuwe aanvraag van deze gewezen Afnemer zal alleen worden aanvaard, nadat hij het door hem verschuldigde heeft voldaan en de Leverancier gebleken is, dat de Installatie van de Afnemer en/of Aanvrager voldoet aan de geldende Installatievoorschriften. 3. De Leveringsovereenkomst eindigt niet voor de derde werkdag na schriftelijke opzegging, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Afnemer blijft ook na de beëindiging van de Leveringsovereenkomst aansprakelijk voor het nog niet betaalde verbruik en voor de schade welke aan de aan de Leverancier toebehorende aansluiting mocht zijn toegebracht. 4. De Leverancier is bevoegd de Leveringsovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien: a) de Afnemer aan enig eigendom van de Leverancier schade heeft toegebracht; b) de aanwijzingen van de Leverancier niet of niet behoorlijk worden opgevolgd, zulks ter beoordeling van de Leverancier. c) de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel aan hem surseance van betaling wordt verleend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 5. De Leverancier zal van de verplichting tot Levering ontheven zijn ten aanzien van de Afnemer welke een of meerdere inrichtingen ter productie van elektrische energie, Pagina 18

19 bestemd om geheel of ten dele te voorzien in eigen behoefte of van derden, opstelt en/of in stand houdt met de kennelijke bedoeling de Aansluiting te laten dienen als reserve, zonder daaraan voorafgaand daartoe een Interconnectie-overeenkomst te hebben gesloten, waarop de bij deze Algemene Voorwaarden behorende Interconnectievoorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn. Hervatting van de Levering zal geschieden nadat de oorzaak van de onderbreking geheel is weggenomen, zulks ter beoordeling van de Leverancier. ARTIKEL 11 Aard, plaats en omvang van de Levering 1. Door de Leverancier kan elektrische energie met een frequentie van ongeveer 60 Hertz worden geleverd in de vorm van: a) drie fasen wisselstroom met een hoogspanning van ongeveer Volt tussen de Fasegeleiders; b) drie fasen wisselstroom met een laagspanning van ongeveer 220 Volt tussen de Fasegeleiders en van ongeveer 127 Volt tussen een van de Fasegeleiders en de Neutrale Geleider; c) in uitzonderlijke gevallen, twee fasen wisselstroom met een laagspanning van ongeveer 230 Volt tussen de Fasegeleiders en van ongeveer 115 Volt tussen een van de Fasegeleiders en de Neutrale Geleider; d) één fase wisselstroom met een laagspanning van ongeveer 127 Volt tussen een Fasegeleider en een Neutrale Geleider; e) in uitzonderlijke gevallen, één fase wisselstroom met een laagspanning van ongeveer 120 Volt tussen een Fasegeleider en een Neutrale Geleider; dan wel f) een, door de Leverancier te bepalen, van het bovenstaande afwijkende vorm. 2. De onder lid 1 a t/m e gestelde waarden worden geacht juist te zijn, indien de afwijking niet meer bedraagt dan +4% of -4%. 3. De Leverancier bepaalt in welke vorm de elektrische energie geleverd wordt, rekening houdend met de te verwachten belasting van een Installatie, de aard en de gebruikstijd van deze Installatie alsmede met de ter plaatse van het verbruik voorhanden zijnde leveringsmogelijkheden. 4. In principe wordt de elektrische energie continu geleverd. De Leverancier staat echter niet in voor de continuïteit van de Levering. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de Levering wordt of moet worden onderbroken zal de Leverancier het redelijkerwijs mogelijke doen om op de kortst mogelijke termijn de Levering te hervatten. 5. De Leverancier zal de elektrische energie slechts op één (1) punt per Perceel leveren, behoudens in gevallen waarin de plaatselijke omstandigheden haar noodzaken hiervan af te wijken. Pagina 19

20 6. De Afnemer zal kunnen beschikken over een in de Leveringsovereenkomst, dan wel op de Keuringskaart vastgelegd vermogen, dat niet mag worden overschreden. Indien door overschrijding van dit vermogen schade aan de eigendommen van de Leverancier ontstaat, is de Afnemer hiervoor aansprakelijk. ARTIKEL 12 De Arbeidsfactor 1. De Afnemer zal ervoor zorg dragen dat de gemiddelde Arbeidsfactor per verbruikersperiode niet lager zal zijn dan 0,9. 2. De Afnemer die over een groot vermogen beschikt en hierdoor tevens over een Grootverbruikersovereenkomst beschikt, zal ervoor zorg dragen dat de gemiddelde Arbeidsfactor per verbruikersperiode niet lager zal zijn dan 0, Indien de Afnemer niet aan de op hem toepasselijke waarde voldoet, zal een vergoeding aan de Afnemer in rekening worden gebracht tegen het hiervoor in de Algemene Bepalingen vermelde tarief, onverminderd het recht van de Leverancier verbetering van de Arbeidsfactor tot de in lid 1 en/of lid 2 genoemde waarde van de Afnemer te eisen. ARTIKEL 13 Onderbreking en beperking van de Levering 1. De Leverancier is bevoegd om in het belang van een goede algemene elektriciteitsvoorziening de Levering te beperken, te onderbreken, het verbruik voor bepaalde doeleinden te verbieden dan wel aan de Levering bijzondere voorwaarden te verbinden. 2. Tevens kan de Leverancier, indien dit naar haar oordeel noodzakelijk of gewenst is, in verband met de uitvoering van werkzaamheden, in het belang van de veiligheid of in geval van redelijkerwijs te duchten gevaar voor schade, de Levering gedurende een zo kort mogelijke tijd zo mogelijk na voorafgaande waarschuwing beperken of onderbreken. 3. Indien op grond van buitengewone omstandigheden, zoals overheidsingrijpen, oorlogstoestand, natuurverschijnselen of als gevolg van een bedrijfsstoring van de Leverancier en/of van W.E.B. zijnde de producent van elektriciteit en/of enige andere producent van elektriciteit, alsmede op grond van het bedrijfsbelang van Leverancier en/of van het algemeen belang het noodzakelijk blijkt het elektriciteitsverbruik (tijdelijk) te beperken of te onderbreken, is de Leverancier bevoegd de Afnemer ter zake aanwijzingen te geven. De Afnemer is verplicht deze aanwijzingen op te volgen op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van AWG 5.000,00 per dag en/of Pagina 20

BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT BIJLAGE 4 TARIEVENREGELING VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Page 1 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid. 1. Tenzij anders aangegeven wordt in deze TarievenRegeling voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE

BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE BIJLAGE 2 ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE INTERCONNECTIE Page 1 Inhoud ARTIKEL 1 - Begripsomschrijvingen... 3 ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid... 6 ARTIKEL 3 - Aanvraag... 6 ARTIKEL 4 - Beoordeling..7 ARTIKEL 5

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER EN ELEKTRISCHE ENERGIE Page - 1 - Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN: 4 AANVRAAG VOOR HET TOTSTANDBRENGEN, UITBREIDEN OF WIJZIGEN VAN AANSLUITING.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012

Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Algemene Voorwaarden Energielevering Versie maart 2012 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier Afnemer Meetinrichting WP-Installatie Energie Toe- en afvoerleiding(en)

Nadere informatie

Aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V.

Aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. PARTICULIEREN Aansluitvoorschriften voor de teruglevering van hernieuwbare elektriciteit aan Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V. Inleiding In het kader van duurzaamheid creëert de Wet elektriciteit en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT Artikel 1: BEGRIPSBEPALINGEN 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Leverancier: Levering: Verbruiker: Perceel: Meetinrichting: Elektrische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: en hulpmiddelen liggen binnen de installatie van een natuurlijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater

Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater Artikel 1: Begripsbepalingen 1 In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan onder: Leverancier: Woningstichting De Woonplaats, gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT

AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT AANVULLENDE VOORWAARDEN WARMTELEVERING Veenendaalse Woningstichting BEHORENDE BIJ HUURCONTRACT blad 1 van 4 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1.1 in deze Voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluiting: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER & ELEKTRISCHE ENERGIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER & ELEKTRISCHE ENERGIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN DRINKWATER & ELEKTRISCHE ENERGIE 1992 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Begripsomschrijvingen. 2 Artikel 2. Aanvraag voor het tot stand brengen, uitbreiden of wijzigen

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANSLUITING OP HET GASTRANSPORTNET 2008 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS van ZEBRA Gasnetwerk BV (niet zijnde invoeders)

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANSLUITING OP HET GASTRANSPORTNET 2008 VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS van ZEBRA Gasnetwerk BV (niet zijnde invoeders) ZEBRA Gasnetwerk B.V. BEHEER EN EXPLOITATIE GASTRANSPORTLEIDING Postbus 24 4600 AA Bergen op Zoom Telefoon (0164) 21 09 51 Fax (0164) 21 09 54 RBS 59.60.81.383 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AANSLUITING OP

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Tarievenregeling 2016

Tarievenregeling 2016 Tarievenregeling 2016 Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Tarievenregeling 2016 Artikel 1 Aard van de tarieven... 3 Artikel 2 Begripsomschrijving... 3 Artikel 3 Kosten aansluiting... 4 Artikel 4 Levering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe

Tarievenregeling. NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Tarievenregeling NV Waterleidingmaatschappij Drenthe 03 Artikel Aard van de tarieven. De volgende bepalingen vormen de tarievenregeling zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers (niet-zijnde producenten) elektriciteit

Algemene Voorwaarden. aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers (niet-zijnde producenten) elektriciteit Algemene Voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers (niet-zijnde producenten) elektriciteit Algemene Voorwaarden aansluiting en transport elektriciteit voor zakelijke afnemers

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Aansluiting, Transport en Diensten Elektriciteit. Schiphol Nederland B.V. M.0190/08

Algemene Voorwaarden Aansluiting, Transport en Diensten Elektriciteit. Schiphol Nederland B.V. M.0190/08 Algemene Voorwaarden Aansluiting, Transport en Diensten Elektriciteit M.0190/08 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting elektriciteit en/of gas- en meetdiensten 2012 Productvoorwaarden voor meetverantwoordelijkheid, huur meetinrichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS (niet-zijnde producenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS (niet-zijnde producenten) ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT 2000 RENDO NETBEHEER VOOR ZAKELIJKE AFNEMERS (niet-zijnde producenten) 1 INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 - BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten. Algemene voorwaarden IMenz BV (Versie 2007-02) 1. Algemeen 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van, door c.q. via IMenz BV te verrichten diensten.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers (zakelijke afnemers, niet-zijnde invoeders)

Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers (zakelijke afnemers, niet-zijnde invoeders) Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers (zakelijke afnemers, niet-zijnde invoeders) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT VOOR PRODUCENTEN (zakelijke klanten) Endinet B.V. Wekkerstraat 25 5652 AN EINDHOVEN

ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT VOOR PRODUCENTEN (zakelijke klanten) Endinet B.V. Wekkerstraat 25 5652 AN EINDHOVEN ALGEMENE VOORWAARDEN AANSLUITING EN TRANSPORT ELEKTRICITEIT VOOR PRODUCENTEN (zakelijke klanten) Endinet B.V. Wekkerstraat 25 5652 AN EINDHOVEN Artikel 1. Inhoudsopgave Artikel 1. Inhoudsopgave...2 Artikel

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen fudura-enexis.nl Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2012 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01

Algemene Voorwaarden. Pagina1. Prodizo VOF KVK 59692073. W www.prodizo.nl E info@prodizo.nl. Bank NL98ABNA04371361 BTW 853606705B01 Algemene Voorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: Prodizo: de eigenaar en exploitant van de website Prodizo.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel van VOF Prodizo. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken

Algemene voorwaarden Fred s schilderwerken Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Werkingssfeer Artikel 3 - Aanbod Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding aan derden Artikel 6 - Verplichtingen van Fred

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers

algemene voorwaarden voor een abonnement Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. voor zakelijke opdrachtgevers algemene voorwaarden voor een abonnement algemene op een voorwaarden Centrale Antenne huur Inrichting van Cogas Kabeltelevisie B.V. januari meetverantwoordelijke 2013 Cogas Facilitair B.V voor zakelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden:

Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam. Algemene Voorwaarden: Algemene Voorwaarden van de Stichting OLVG te Amsterdam Algemene Voorwaarden: 1. Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. ziekenhuis: Stichting OLVG te Amsterdam en/of de daarin

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf

Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten. Evides Waterbedrijf Regeling voor de levering van drinkwater via openbare tappunten Evides Waterbedrijf 2015 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Begripsomschrijvingen 5 Algemene bepaling 6 De gebruiksovereenkomst 6 Bepalingen voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

algemene voorwaarden 2008

algemene voorwaarden 2008 algemene voorwaarden 2008 Cogas Infra & Beheer B.V. algemene voor aansluiting voorwaarden transport huur van elektriciteit voor zakelijke afnemers (niet-zijnde meetverantwoordelijke producenten) Cogas

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen

Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 Productvoorwaarden voor verhuur van bedrijfsmiddelen 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1

Algemene voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1 Artikel 1: Definities Algemene Voorwaarden Vuurenvaart B.V. 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de partij die opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden

AutoTrack.nl. Algemene advertentievoorwaarden AutoTrack.nl Algemene advertentievoorwaarden 1. Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: AutoTrack.nl: de eigenaar en exploitant van de website AutoTrack.nl, zijnde een bedrijfsonderdeel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen

Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Algemene Voorwaarden voor Verbouwingen Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening.

Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. Algemene voorwaarden Sportvelden Sport en Welzijn Ridderkerk Algemene voorwaarden voor in gebruikgeving van sportvelden in het kader van gelegenheid geven tot sportbeoefening. ARTIKEL 1 Bestemming Gebruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. Algemene Voorwaarden van H & A bouw- en onderhoudsbedrijf BV. Artikel 1: Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van

Nadere informatie