HOOFDSTUK 1. INLEIDING Het belang an een sportbeleidsplan Visie van de sport Missie van de Stad Beringen...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 6 1.1 Het belang an een sportbeleidsplan...6 1.2 Visie van de sport... 6 1.3 Missie van de Stad Beringen..."

Transcriptie

1

2 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... 5 HOOFDSTUK 1. INLEIDING Het belang an een sportbeleidsplan Visie van de sport Missie van de Stad Beringen... 6 HOOFDSTUK 2. SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE INTERNE GEMEENTELIJKE STRUCTUREN EN EXTERNE SPORTACTOREN... 7 HOOFDSTUK 3. INVENTARIS VAN DE INTERNE STRUCTUREN Algemene inlichtingen Een globale identificatie van de gemeente Gemeentebestuur Coördinaten gemeentebestuur Samenstelling college van burgemeester en schepenen Samenstelling gemeenteraad Demografie van de gemeente Gemeentelijke dienst sport en recreatie: Dienst sport & recreatie Beringen Organigram dienst sport & recreatie Beringen Bijlage 1: organigram stad Beringen Coördinatie, openingsuren en taken van de gemeentelijke dienst sport en recreatie Aantal en functie van de personeelsleden van de dienst sport en recreatie Bijlage 2:functiebeschrijvingen Coördinaten en werking van de stuurgroep sportbeleidsplan Gemeentelijke ondersteuning voor de sportverenigingen en de anders georganiseerde sport Financiële ondersteuning Materiële ondersteuning Andere vormen van ondersteuning Overzicht van andere gemeentelijke diensten waarop de dienst sport & recreatie beroep doet voor zijn werking Overzicht van andere gemeentelijke diensten die sport gebruiken in hun gemeentelijke werking Andere beheersvormen: vzw Sport & Recreatie Samenstelling vzw Sport & Recreatie Taken vzw Sport & Recreatie Verantwoordelijkheden Sportaanbod van de dienst sport en recreatie Inventaris van de eigen sportactiviteiten in Beringen Activiteiten die door de sportraad en de dienst sport en recreatie in 2006 werden georganiseerd Communicatie en informatieverstrekking met betrekking tot sport Sportinfrastructuur Inventaris sportinfrastructuur Beringen Gemeentelijke sportinfrastructuur Privé sportinfrastructuur Schoolinfrastructuur Bezetting sporthallen HOOFDSTUK 4. INVENTARIS VAN DE EXTERNE SPORTACTOREN Gemeentelijke sportraad Coördinaten van sportraad Beringen Samenstelling van de sportraad Sportverenigingen Onderwijs Andere sportorganisaties in de gemeente Sportbeleidsplan Beringen

3 HOOFDSTUK 5. GEGEVENSVERZAMELING: SITUATIESCHETS VAN DE RELEVANTE NODEN EN BEHOEFTEN Evaluatie van het huidig sportbeleidsplan (sportpromotieplan) Resultaten van het onderzoek van de sportparticipatie van de Beringse sportclubs (aangesloten bij de sportraad) Doet aan sport in een sportclub t.o.v. de totale Beringse bevolking Sportparticipatie in clubverband bij de Beringse bevolking: korte bespreking Bijlage 3: Grafiek 1: meisjes aangesloten bij een sportclub t.o.v. Beringse bevolking Tabel 1: meisjes (5-18 jaar) aangesloten bij de sportclub Diagram 1: sporttakken beoefend door meisjes (5-18 jaar) die sporten in clubverband Grafiek 2: jongens aangesloten bij een sportclub t.o.v. Beringse bevolking Tabel 2: jongens (5-18 jaar) aangesloten bij de sportclub Diagram 2: sporttakken beoefend door jongens (5-18 jaar) die sporten in clubverband Grafiek 3: jeugdleden (5-18 jaar) aangesloten bij een sportclub t.o.v. Beringse bevolking Tabel 3: jeugdleden (5-18 jaar) aangesloten bij de sportclub Diagram 3: sporttakken beoefend door jeugdleden (5-18 jaar) die sporten in clubverband Grafiek 4: vergelijking percentage jongens en meisjes (5-18 jaar) aangesloten bij een sportclub t.o.v. Beringse bevolking Tabel 4: sportbeoefening in clubverband vrouwen ouder dan 18 jaar Diagram 4: sporttakken beoefend door vrouwen (5-70 jaar) die sporten in clubverband Tabel 5: sportbeoefening in clubverband mannen ouder dan 18 jaar Diagram 5: sporttakken beoefend door mannen (5-70 jaar) die sporten in clubverband Grafiek 5: percentage sporters actief in de sportclub van jaar t.o.v. Beringse bevolking (per leeftijdscategorie) Grafiek 6: doet aan sport in clubverband doorheen de jaren: 2002 tot 2006 Tabel 6: doet aan sport in clubverband t.o.v. de totale bevolking; doet aan sport in clubverband doorheen de jaren: vergelijking 2006 t.o.v. drie jaar eerder Tabel 7: vergelijking top 5 sporttakken Overzicht lidgelden: Beringse sportclubs Maatschappelijke trends Resultaten van de bevragingen Sportverenigingen Enquête voor potentiële sporters en ongebonden sporters Overleg met betrokken gemeentelijke diensten: overschrijdende (sport-)doelstellingen van andere diensten Bijlage 4: verslagen met andere diensten HOOFDSTUK 6. GEGEVENSANALYSE Knelpunten clubsportparticipatie van bepaalde bevolkingsgroepen in Beringen Knelpunten en behoeftenota van het sportaanbod SWOT- analyse Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportclubs Hoofdstuk 2: Andersgeorganiseerde sport Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur Hoofdstuk 5: Communicatie Hoofdstuk 6: Middelen ter uitvoering van het sportbeleidsplan HOOFDSTUK 7. DOELSTELLINGEN EN PLAN VAN AANPAK Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportverenigingen Bijlage 6: Subsidiereglement: ondersteuning sportclubs Bijlage 7: Subsidiereglement: jeugdsportsubsidie Bijlage 8: Subsidiereglement: betoelaging opleiding jeugdtrainers; betoelaging bijzondere manifestaties 7.2 Hoofdstuk 2: Andersgeorganiseerde sport Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur Hoofdstuk 5: Communicatie Hoofdstuk 6: Middelen ter uitvoering van het sportbeleidsplan Hoofdstuk 7: Impulssubsidie Oprichten jeugdafdeling Overkoepelend jeugdsportproject HOOFDSTUK 8. EVALUATIE VAN HET SPORTBELEIDSPLAN Sportbeleidsplan Beringen

4 Woord vooraf De positieve impact van sport op het psychisch, mentaal en fysiek welbevinden en de maatschappelijke meerwaarde ervan hoeft geen betoog. Er zijn voldoende objectieve studies die de positieve meerwaarde van sport aantonen. Het is dan ook van het grootste belang om de inwoners van Beringen warm te maken voor sport(en). Het schrijven van een sportbeleidsplan is vanuit een weloverwogen visie en missie over sport gebeurd. De doelstellingen zijn gebaseerd op de behoeften en knelpunten die werden vastgesteld vanuit de bevolking, sportclubs, scholen en andere betrokken instanties. Aangezien dit sportbeleidsplan het resultaat is van een grondig en volledig onderzoek kan er een beleid van zes jaar gevoerd worden dat op maat is gemaakt en dus specifiek voor Beringen. Dit sportbeleidsplan getuigt van grote ambitie en toont de wil om de inwoners van Beringen in aangename, veilige en kwaliteitsvolle omstandigheden aan sport te laten doen. Verder is het plan een ideaal middel om het sporten aan te wakkeren en de sportparticipatiekansen voor elke bevolkingsgroep te vergroten. Schepen van sport Dave Schops Sportbeleidsplan Beringen

5 1 Inleiding 1.1 Het belang an een sportbeleidsplan Het ontwikkelen van een sportbeleidsplan impliceert het ontwikkelen van een langetermijn visie met een concrete beschrijving voor de uitvoering van activiteiten over zes jaar. Het is van het grootste belang te weten welke knelpunten, noden en behoeften er zijn in de gemeente Beringen. Op basis van een gegevensverzameling van de vele actoren die een rol spelen in de sport (inwoners van Beringen, sportverenigingen, sportraad, vzw sport & recreatie, sportfunctionarissen, schepen van sport, andere betrokken diensten, ) is een grondige analyse gebeurd. Uit deze analyse volgden strategische en concrete doelstellingen, specifiek voor Beringen, waarnaar gewerkt zal worden de volgende zes jaar. Een tussentijdse evaluatie zal nodig zijn voor eventuele herzieningen in de doelstellingen. Het opstellen van de doelstellingen en het evalueren van het sportbeleidsplan zal steeds geleid worden door de visie over sport en de missie van de Stad Beringen. 1.2 Visie van de sport Het zich wapenen tegen de gevaren van een sedentaire levenswijze, de bezorgdheid voor de gezondheid, plezier beleven en er goed uitzien zijn de belangrijkste beweegredenen die mensen ertoe aanzetten om te bewegen. We kunnen echter niet rond de objectieve vaststelling dat sport en een actieve leefstijl meer dan ooit hun maatschappelijke meerwaarde hebben op tal van vlakken. De positieve impact van beweging op het psychisch, mentaal en fysiek welbevinden van elk individu zijn voldoende gedocumenteerd, maar ook de sociale mechanismen eigen aan de sportbeoefening kunnen een dam opwerpen tegen de verzuring, onverdraagzaamheid en onveiligheid van de samenleving. Daarenboven moeten we allen onderkennen dat de toenemende sedentariteit van onze bevolking een hypotheek op de toekomstige begrotingen van de gezondheidszorg neemt. Ook de toegevoegde waarde van sport op vlak van mobiliteit en onderwijs slaat nagels met koppen. Kortom, sport is een wondermiddel dat heel wat maatschappelijke, sociale en andere kwalen de wereld uit kan helpen. De Stad Beringen neemt het op tegen die sedentariteit. Ze zal een fitte en gezonde levensstijl blijven stimuleren, zodat de mensen zich goed voelen. Ook het beoefenen van sport in clubverband heeft op meerdere vlakken zijn diensten bewezen. Daarbij wordt niet uit het oog verloren dat vele kinderen en volwassenen sporten voor de sport an sich. Clubsport geeft de meeste garantie tot een regelmatige, kwaliteitsvolle en duurzame beweging en biedt bovendien een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. In Vlaanderen is de groep ongebonden sporters nagenoeg even groot als deze van de clubsporters. Voor sommige van deze ongebonden sporters zal clubsport altijd een te hoge drempel hebben of gewoon geen optie zijn. Vandaar dat de stad Beringen volgende missie voorop stelt: 1.3 Missie van de Stad Beringen De Stad Beringen streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners op regelmatige basis in kwaliteitsvolle omstandigheden aan sport te laten doen, waarbij de integriteit van de sport gevrijwaard blijft. De aandacht zal gericht zijn naar het promoten van sporten in clubverband. Daarnaast zal het creëren van een recreatief laagdrempelig sportaanbod (ongebonden sportbeoefening) en meer bewegen tout court een vooraanstaande rol krijgen. Sportbeleidsplan Beringen

6 2 Schematische weergave van de interne gemeentelijke structuren en externe sportactoren EXTERN INTERN Sportraad - adviseert het beleid van de dienst sport & recreatie Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen Sportverenigingen - bieden sport aan aan de bevolking - Beringen telt 159 sportclubs, aangesloten bij de sportraad Gemeentesecretaris Schoolsport - vanuit de school worden er sportactiviteiten georganiseerd - schoolinfrastructuur: 10 sporthallen- lokalen, 16 openluchtterreinen Privé-initiatieven - sportcentra, dansscholen, fitnesscentra, maneges etc. Afdelingshoofd Dienst sport & recreatie - uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid - organiseren van gemeentelijk sportaanbod VZW sport & recreatie - beheer sportinfrastructuur: Jeugdverenigingen - vanuit de jeugdverenigingen worden er sportactiviteiten georganiseerd OCMW - ondersteunt activiteiten gericht op de sportparticipatie gelinkt aan kansarmen - 3 sporthallen - 1 sportcentrum - 1 zwembad - recreatiedomeinen: Paalse Plas, t Fonteintje Koersel - tennisvelden (3 clubs) - voetbalterreinen (10 clubs) - beachvolleyterrein - watersportcentrum - finse piste - fit-o-meter - plonsvijver - speeltuin - polyvalent sportveld - basketbalveld - petanqueterreinen Sportbeleidsplan Beringen

7 3 Inventaris van de interne structuren Voor een goed overzicht te krijgen van de interne gemeentelijke structuren wordt in dit hoofdstuk een inventaris opgemaakt van het gemeentebestuur, de gemeentelijke dienst sport en recreatie, de VZW sport en recreatie, het sportaanbod van Beringen, de informatieverstrekking met betrekking tot sport en tot slot wordt een overzicht gegeven van de sportinfrastructuur in Beringen. 3.1 Algemene inlichtingen Stedelijk administratief centrum Beringen Mijnschoolstraat Beringen T F Provincie: Limburg N.I.S.-nummer: Openingsuren: Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur 3580 Beringen 3581 Beverlo 3582 Koersel 3583 Paal 3.2 Een globale identificatie van de gemeente Gemeentebestuur Coördinaten gemeentebestuur Sportbeleidsplan Beringen

8 Coördinaten gemeentebestuur R Mandaat Voornaam Achternaam Adres Plaats Geboortedatum Tel. privé GSM Fax adres Website Partij 1 voorzitter Danny Soeffers Albert I Laan Beringen CD&V 2 burgemeester Marcel Mondelaers Beukenstraat Beringen CD&V 3 schepen Maurice Webers Steenstortstraat Beringen SP.A 4 schepen Anne Wouters-Cuypers Boskantstraat Beringen CD&V 5 schepen Ahmet Koç Beverlo-Dorp 2 b Beringen SP.A 6 schepen Annie Leyssens Pastorijstraat Beringen CD&V 7 schepen Selahattin Koçak Leysestraat Beringen SP.A 8 schepen Patrick Witters Gelebergstraat Beringen CD&V 9 schepen Dave Schops Kruisbaan Beringen SP.A 10 raadslid August Leten P. Vanhoudtstraat Beringen SP.A 11 raadslid Pierre Aerts De Blauken Beringen SP.A 12 raadslid Roger Theunis Vinkenstraat Beringen CD&V 13 raadslid Marcel Theunis Koerselsestwg Beringen VLD 14 raadslid Jan Vanhamel O.L. Vrouwstraat Beringen VLD 15 raadslid Eugeen Vanhees Grootdonkstraat Beringen CD&V 16 raadslid Mario Volders Gladiolenlaan Beringen CD&V 17 raadslid Bert Schoofs Blijkstraat Beringen Vl. Belang Sportbeleidsplan Beringen

9 18 raadslid Alfons Vanbrabant Klipgaarde Beringen Vl. Belang 19 raadslid Mark De Zutter Koerselsestwg Beringen VLD 20 raadslid Myriam Fannes Rondplein Beringen SP.A 21 raadslid Leonie Vanhoudt Burg. Coomansstraat Beringen SP.A 22 raadslid Gilbert Lambrechts Everselstraat Beringen SP.A 23 raadslid Rita Caubergs-Keunen Schansstraat Beringen Vl. Belang 24 raadslid Jean Vanhees Heerbaan Beringen CD&V 25 raadslid Melissa Lespoix Burg. Coomansstraat Beringen VL. Belang 26 raadslid Margot Vuegen Azaleastraat Beringen CD&V 27 raadslid Tamara Daniels Maasheide Beringen VL.Belang 28 raadslid John Vanheyst Sportlaan Beringen VL. Belang 29 raadslid Véronique Doucet Buitingstraat Beringen VL. Belang 30 raadslid Louis Tielens Pauwenlaan Beringen VL. Belang 31 raadslid Ludo Trekels Pannehoefstraat Beringen CD&V 32 raadslid Zeynep Cakir Mijnschoolstraat Beringen SP.A 33 raadslid Caroline Snijers Diestersesteenweg Beringen SP.A 34 raadslid Freddy Pirens Oelenstraat Beringen SP.A 35 raadslid Leslie Stuyck Motstraat Beringen CD&V Sportbeleidsplan Beringen

10 Samenstelling college van burgemeester en schepenen Burgemeester Marcel MONDELAERS 1. Beheersmatige bevoegdheden: algemeen beleid 2. Veiligheidsgerichte bevoegdheden: politie, brandweer, civiele veiligheid, preventiebeleid 3. Administratiegerichte bevoegdheden: bevolking en burgerlijke stand, juridische aangelegenheden, secretariaat, PPS-dossiers (juridische- en beleidsaspecten) 1 e schepen: schepen van sociaal beleid en jeugd: Maurice WEBERS 1. Beheersmatige bevoegdheden: sociaal beleid, gezin, buitenschoolse opvang, lolkale integratiedienst, volksgezondheid 2. Publieksgerichte bevoegdheden: jeugd, speelpleinwerking 3. Administratiegerichte bevoegdheden: OCMW en overlegcomité, ontwikkelingssamenwerking 2 e schepen: schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting en mobiliteit: Anne WOUTERS-CUYPERS 1. Beheersmatige bevoegdheden: ruimtelijke ordening en gemeentelijk structuurplanning, grondbeleid, sociale huisvesting, woonbeleid, dorpskernvernieuwing 2. Publieksgerichte bevoegdheden: mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuur 3. Administratiegerichte bevoegdheden: stedenbouw, bouwvergunningen en verkavelingen 3 e schepen: schepen van locale economie en toerisme: Ahmet KOC 1. Beheersmatige bevoegdheden: middenstand, handel, locale economie, KMO s, industrieterreinen en ambachtelijke zones, met uitzondering van de ontwikkeling ervan en de ruimtelijke- en milieuaspecten 2. Publieksgerichte bevoegdheden: toerisme, Paalse Plas, mijnterreinen, evenementen, tewerkstelling en PWA 3. Administratiegerichte bevoegdheden: kermissen en markten 4 e schepen: schepenen van financiën, onderhoud, begraafplaatsen, erediensten en informatie: Annie LEYSSENS 1. Beheersmatige bevoegdheden: financiën, onderhoud van gebouwen en wegen, groenvoorzieningen, bermen en parken, gemeentelijke werkplaatsen, poetspersoneel 2. Publieksgerichte bevoegdheden: public relations, informatie en voorlichting 3. Administratiegerichte bevoegdheden: begraafplaatsen, erediensten, verzekeringen 5 e schepen: schepen van openbare werken, gebouwen en feestelijkheden: Selahattin KOCAK 1. Beheersmatige bevoegdheden: openbare werken, stedelijke gebouwen en patrimonium, wagenpark, studiedienst, waterlopen, rioleringen en waterbeheersing, nutsvoorzieningen 2. Publieksgerichte bevoegdheden: feestelijkheden en ontvangsten, jumelages en internationale contacten 3. Administratiegerichte bevoegdheden: aanbestedingen en overheidsopdrachten, PPS-dossiers (technische aspecten) 6 e schepen: schepen van cultuur, onderwijs en personeel: Patrick WITTERS ( ) Mario VOLDERS ( ) 1. Beheermatige bevoegdheden: onderwijs, basiseducatie, vorming 2. Publieksgerichte bevoegdheden: cultuur, bibliotheken, monumentenzorg 3. Administratiegerichte bevoegdheden: algemeen personeelsbeleid en syndicaal overleg, informatica en automatisering, verkiezingen 7 e schepen: schepen van leefmilieu en sport: Dave SCHOPS ( ) Gilbert LAMBRECHTS ( ) 1. Beheersmatige bevoegdheden: leefmilieu en natuurbehoud, afvalbeleid en huisvuilomhaling, containerpark 2. Publieksgerichte bevoegdheden: sport en recreatie 3. Administratiegerichte bevoegdheden: waters en bossen, energie Sportbeleidsplan Beringen

11 Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraad richt in zijn midden acht gemeenteraadscommissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De acht beleidscommissies zijn de volgende: 1 Commissie: algemeen beleid, politie, brandweer, civiele veiligheid, preventiebeleid, bevolking en burgerlijke stand, juridische aangelegenheden, secretariaat, PPS-dossiers (juridische- en beleidsaspecten). Leden: MONDELAERS Marcel, TREKELS Ludo, VUEGEN Margot, VANHOUDT Leonie, CAKIR Zeynep, FANNES Myriam, KEUNEN Rita, THEUNIS Marcel. 2 Commissie: sociaal beleid, gezin, buitenschoolse opvang, lokale integratiedienst, volksgezondheid, jeugd, speelpleinwerking, OCMW en overlegcomité, ontwikkelingssamenwerking. Leden: WEBERS Maurice, THEUNIS Roger, VUEGEN Margot, PIRENS Freddy, SNIJERS Caroline, STUYCK Leslie, TIELENS Lowie, DANIELS Tamara. Lid met raadgevende stem: DE ZUTTER Mark. 3 Commissie: ruimtelijke ordening en gemeentelijke structuurplanning, grondbeleid, sociale huisvesting, woonbeleid, dorpskernvernieuwing, mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuur, stedenbouw: bouwvergunningen en verkavelingen. Leden: WOUTERS-CUYPERS Anne, VOLDERS Mario, VANHEES Jean, LETEN August, FANNES Myriam, VANBRABANT Alfons, KEUNEN Rita, VANHAMEL Jan. 4 Commissie: middenstand, handel, lokale economie, KMO s, industrieterreinen en ambachtelijke zones, met uitzondering van de ontwikkeling ervan en de ruimtelijke- en milieuaspecten, toerisme, Paalse Plas, mijnterreinen, evenementen, tewerkstelling en PWA, kermissen en markten. Leden: KOC Ahmet, THEUNIS Roger, TREKELS Ludo, PIRENS Freddy, SNIJERS Caroline, VANHEYST John, DANIELS Tamara, DE ZUTTER Mark. 5 Commissie: financiën, onderhoud van gebouwen en wegen, groenvoorzieningen, bermen en parken, gemeentelijke werkplaatsen, poetspersoneel, public relations, informatie en voorlichting, begraafplaatsen, erediensten, verzekeringen. Leden: LEYSSENS Annie, VOLDERS Mario, VANHEES Jean, AERTS Pierre, CAKIR Zeynep, LAMBRECHTS Gilbert, SOEFFERS Danny, DOUCET Veronique. Lid met raadgevende stem: VANHAMEL Jan. 6 Commissie: openbare werken, stedelijke gebouwen en patrimonium, wagenpark, studiedienst, waterlopen, riolering en waterbeheersing, nutsvoorzieningen, feestelijkheden en ontvangsten, jumelages en internationale contacten, aanbestedingen en overheidsopdrachten, PPSdossiers (technische aspecten). Leden: KOCAK Selahattin, THEUNIS Roger, VANHEES Jean, CAKIR Zeynep, LETEN August, VANHOUDT Leonie, LESPOIX Melissa, VANBRABANT Alfons. Lid met raadgevende stem: THEUNIS Marcel. 7 Commissie: onderwijs, basiseducatie, vorming, cultuur, bibliotheken, monumentenzorg, algemeen personeelsbeleid en syndicaal overleg, informatica en automatisering, verkiezingen. Leden: WITTERS Patrick, SOEFFERS Danny, VOLDERS Mario, VANHOUDT Leonie, AERTS Pierre, VANHEES Eugeen, TIELENS Lowie, DE ZUTTER Mark. 8 Commissie: leefmilieu en natuurbehoud, afvalbeleid en huisvuilomhaling, containerpark, sport en recreatie, waters en bossen, energie. Leden: SCHOPS Dave, VANHEES Eugeen, STUYCK Leslie, AERTS Pierre, LAMBRECHTS Gilbert, LESPOIX Melissa, VANHEYST John, VANHAMEL Jan. Sportbeleidsplan Beringen

12 3.2.2 Demografie van de gemeente Op telde Beringen inwoners. Binnen de provincie Limburg is Beringen de 3 de grootste gemeente qua bevolkingsgrootte en binnen het arrondissement Hasselt is Beringen ook de 3 de grootste gemeente. Totale bevolkingscijfers Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Aantal inwoners per deelgemeente op 31 december 2006 Beringen Beverlo Koersel Paal Totaal Bevolkingsdichtheid per km² = inwoners oppervlakte Oppervlakte Beringen 754ha 24a 08ca Beverlo 1 655ha 47a 29ca Koersel 3 068ha 09a 73ca Paal 2 353ha 69a 88ca TOTAAL 7 831ha 50a 98ca Op ,05 459,14 521,20 444,70 515,80 Op ,71 462,88 526,45 450,78 521,59 Op ,72 464,16 428,47 452,40 524,33 Beringen 702ha 27a 08ca Beverlo 1 655ha 75a 34ca Koersel 3068ha 09a 73ca Paal 2353ha 69a 88ca TOTAAL ha 82a 03ca Op ,52 466,97 533,42 459,75 533,86 Sportbeleidsplan Beringen

13 Percentage vreemdelingen in Beringen t.o.v. de totale Beringse bevolking Toestand Totale bevolking Vreemdelingen Percentage vreemdelingen t.o.v. totale bevolking Leeftijdsgroep Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 0-4 jaar ,05 2,34 2, jaar ,21 1,61 1, jaar ,43 2,10 2, jaar ,43 3,28 2, jaar ,23 6,25 5, jaar ,84 8,06 6, jaar ,31 6,49 6, jaar ,56 5,99 5, jaar ,48 5,41 5, jaar ,25 5,24 5, jaar ,25 5,51 5, jaar ,59 5,52 5, jaar ,15 5,51 5, jaar ,98 4,97 4,97 TOTAAL ,68 4,99 4,84 De groep mannen en vrouwen van de leeftijd jaar (medioren) vertegenwoordigt 23 procent van de totale Beringse bevolking. Het is de grootste doelgroep en tevens een belangrijke leeftijdsgroep. Hij wordt gekenmerkt door een dalende trend in de sportparticipatie met als belangrijkste reden het tijdgebrek. Het maatschappelijk fenomeen - de vergrijzing van de bevolking - blijft zich voortzetten. De groep 65+ vertegenwoordigt 14,5 procent van de totale Beringse bevolking. Evolutie aantal mannen en vrouwen; percentages allochtone man - vrouw van 2000 tot 2006 % allochtone % allochtone gemiddeld % Jaartal Man Vrouw Totaal mannen vrouwen allochtonen ,94 7,07 7, ,66 5,78 5, ,64 5,61 5, ,35 5,46 5, ,17 5,24 5, ,86 5,05 4, ,68 4,99 4, t.o.v ,65 5,86 5,75-32,56-29,42-30,98 Het totaal aantal inwoners van Beringen is met 5,75 procent gestegen sinds het jaar Het aandeel van het aantal vrouwen in Beringen ligt iets hoger dan het aantal mannen. Opvallend is de grote daling van het aantal allochtonen in Beringen, zowel het percentage allochtone vrouwen als het percentage allochtone mannen neemt jaarlijks een beetje af. Over een tijdsspanne van zeven jaar is er een daling van gemiddeld dertig procent waar te nemen. Deze schijnbaar dalende trend van het aantal allochtonen kan een gevolg zijn van de snel-belg-wet die is ingevoerd in Het aantal allochtonen is dus nog steeds een doelgroep die aandacht verdient. Sportbeleidsplan Beringen

14 Evolutie per leeftijdcategorie van 2000 tot 2006 Jaartal tov ,70 5,39 21,05 De huidige samenleving wordt gekenmerkt door een ontgroening (minder jongeren) en een vergrijzing (meer ouderen). In bovenstaande tabel blijkt deze trend zich ook in Beringen voor te doen. Een lichte jaarlijkse afname van het aantal jongeren (0-17 jaar) en een meer uitgesproken jaarlijkse toename van de ouderen (65 +). Gezien over een tijdspanne van zeven jaar wordt een daling van het aantal jongeren (geboortes) vastgesteld t.o.v. het jaar 2000 van 1,70 procent. Daarnaast is er een toename van het aantal 65-plussers in 2006 t.o.v met meer dan 20 procent. Sportbeleidsplan Beringen

15 3.3 Gemeentelijke dienst sport en recreatie: Dienst sport & recreatie Beringen Organigram dienst sport & recreatie Beringen Bijlage 1: organigram stad Beringen. Sportbeleidsplan Beringen

16 3.3.2 Coördinatie, openingsuren en taken van de gemeentelijke dienst sport en recreatie Dienst sport & recreatie Beringen Mijnschoolstraat Beringen T F Openingsuren: Maandag: uur uur Dinsdag: uur uur Woensdag: uur uur Donderdag: uur uur Vrijdag: uur Administratieve taken - verwerken in- en uitgaande briefwisseling - vergaderingen voorbereiden, rapporteren en opvolgen: o.a. dagelijks bestuurraad van bestuuralgemene vergadering + werkgroepen van vzw en sportraad - inventariseren sportclubs - inventariseren sportaccommodaties - inventariseren (sport)materialentoestellen - uitschrijven van bestelbons, formulieren, e.a. - gebruiksovereenkomsten, onderhoudscontracten en (sub)concessies opmaken - bezetting sporthallen (4), zwembad (1) en voetbalstadion opmaken (jaarlijks, maandelijks) - dienst- en verlofregeling personeel - opvragen prijzen i.f.v. aankopenherstellingenaanpassingen - bestekken en lastenboeken voorbereiden i.v.m. leveringen en werken - opstellen van nota's voor schepencollege, gemeenteraad, vzw Sport & Recreatie, sportraad, personeel en clubs - jaarverslagen: werking sportcentrum recreatiecentra, financieel verslag en sportpromotieplan - subsidiedossiers samenstellen + financiële verantwoording achteraf - aanvragen lesgevers bij Vlabus Promotionele taken - nuttige informatie en documentatie doorspelen naar de clubs (= voorlichting + advies) - contacteren van de media (pers, vrije radio, TV-Publiek, e.a.) i.v.m. activiteiten - promotie voeren via gemeentelijke kanalen (B-magazine, website, ) - contacten leggen met hogere instanties (op provinciaal en Vlaams vlak) in verband met eigen of overkoepelende organisaties - ondersteunen van private initiatieven (zoals stages, cursussen) - zelf organiseren van sportpromotionele activiteiten: zie tabel activiteiten dienst sport & recreatie Technische taken - contacteren technische dienst + werkplaatsen i.v.m. vervoer, onderhoud, herstellingen en aanpassingen - controle op de (technische) werkzaamheden - aankopen van (onderhouds-)producten en materialen + onderzoek van de marktaanbiedingen betreffende deze producten en materialen - functionele verbeteringenbijsturingen aanbrengen aan bestaande installaties en uitrustingen - doorgeven en verwerken van de opmerkingen van Labo Derva, Hygiënebegeleiding Limburg, Gezondheidsinspectie i.v.m. het zwembad, sporthallen, Mijnstadion, en andere recreatieve infrastructuur. - afsluiten onderhoudscontracten (bijv. sportinstallaties, beweegbare vloer, kuismachines, e.a.) Sportbeleidsplan Beringen

17 Financiële taken - maandelijkse facturatie voor gebruik van de sportaccommodaties (sporthallen, zwembad & Mijnstadion) - voorstellen begroting (begrotingswijziging) (vzw + sportraad) - afrekening cafetaria s sporthallen - beheer inkomstenuitgaven recreatiecentra - jaarlijkse afrekening tennisclubs en voetbalclubs - (wekelijkse) betaling van aankoopfacturen - innen deelnemersbijdragen sportpromotieactiviteiten - betalingen lesgevers (Vlabus) voor promotionele activiteiten of lessenreeksen Aantal en functie van de personeelsleden van de dienst sport en recreatie Naast de sportfunctionaris diensthoofd omvat het organigram van de dienst sport & recreatie 1 VTE sportfunctionaris, 2,5 administratieve medewerkers, 1 badmeester-technieker, 4 badmeesters, 12 zaalverantwoordelijken en 1 VTE recreatiedomeinverantwoordelijke. Concreet gaat het over 27 personeelsleden, verspreid over administratie, zwembad, (4) sporthallen, (2) recreatiedomeinen en Mijnstadion. Deze personeelsleden zijn bijkomend verantwoordelijk voor enkele kleinere openluchtaccommodaties, zoals Finse piste, fit-o-meter, oriëntatieloopparcours en beachvolleybalvelden. Gezien de hoeveelheid sport- en recreatieve infrastructuur is er nood aan extra personeel. Specifiek wordt aan een administratief medewerker, een tweede recreatiedomeinverantwoordelijke en een sportpromotor gedacht. Deze laatste is onmisbaar voor een degelijke uitvoering en opvolging van het huidig sportaanbod en heeft een belangrijke rol te vervullen in het komende sportbeleidsplan. Bijlage 2: functiebeschrijvingen Coördinaten en werking van de stuurgroep sportbeleidsplan Samenstelling stuurgroep Voorzitter sportraad: Louis Bervoets Voorzitter vzw Sport & Recreatie en schepen van sport: Dave Schops Vorige voorzitter vzw Sport & Recreatie: Patrick Heymans Coach: Johan Schepers Sportfunctionaris diensthoofd: Luc Schoofs Sportfunctionaris: Mirjam Poelmans Samenstelling klankbordgroep Sportraad Beringen (cfr. externe sportactoren) Gemeentelijke ondersteuning voor de sportverenigingen en de anders georganiseerde sport Financiële ondersteuning In de gemeentebegroting worden jaarlijks een aantal kredieten voorzien, waar sportverenigingen en de anders georganiseerde sport rechtstreeks of onrechtstreeks beroep kunnen op doen. Een kort overzicht: Subsidie sportraad: Subsidie jeugdsport in de clubs : Bijdrage in de werkingskosten vzw Sport& Recreatie: Investeringssubsidie voetbalclubs (FOSVA): In 2007 vertegenwoordigt dit in de gemeentebegroting een bedrag van max euro. Sportbeleidsplan Beringen

18 Materiële ondersteuning De sportverenigingen in Beringen kunnen materiële ondersteuning op twee manieren krijgen. Ofwel voldoen ze aan het van toepassing zijnde gemeentelijk retributiereglement, waarbij ze borg en huur dienen te betalen. Ofwel worden de materialen gratis ter beschikking gesteld, indien deze binnen gemeentelijke infrastructuur wordt verplaatst en gebruikt. Voor de eigen (dienst)activiteiten geldt een retributievrijstelling, waar meewerkende of participerende sportverenigingen eveneens kunnen van genieten Andere vormen van ondersteuning Sportverenigingen kunnen dikwijls op medewerking van de stedelijke werkplaatsen rekenen in geval van (grotere) onderhouds- en herstellingswerken. Op de meeste vragen wordt positief geantwoord indien haalbaar en redelijk qua termijn en kosten Overzicht van andere gemeentelijke diensten waarop de dienst sport & recreatie beroep doet voor zijn werking Een korte opsomming: Personeelsdienst Technische dienst Studiedienst Groendienst Milieudienst Financiële dienst Juridische dienst Stedelijke werkplaatsen Jeugddienst Dienst toerisme Overzicht van andere gemeentelijke diensten die sport gebruiken in hun gemeentelijke werking Voornamelijk de volgende diensten: Jeugddienst (sportacademie, sportklassen, sportkampen) Sociale Ombudsdienst (buurtvoetbal, senioren, mindervaliden, allochtonen) Politie (trainingen) Brandweer (trainingen) Dienst toerisme (5x Beringen) Sportbeleidsplan Beringen

19 3.4 Andere beheersvormen: vzw Sport & Recreatie Samenstelling vzw Sport & Recreatie De vzw bestaat uit een algemene vergadering waar een raad van bestuur en een dagelijks bestuur uit gekozen worden. De algemene vergadering De algemene vergadering bestaat uit max. 40 leden, waarvan een meerderheid wordt afgevaardigd door de politieke fracties zetelend in de gemeenteraad; de rest wordt afgevaardigd door de sportraad enof uit belanghebbende of geïnteresseerde derden of deskundigen. De raad van bestuur De raad van bestuur bestaat uit max. 21 leden, aangeduid door de algemene vergadering. Ook hier hebben de politieke fracties de meerderheid. Het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur wordt aangeduid door de raad van bestuur en is als volgt samengesteld: - voorzitter (en schepen van sport): Dave Schops - ondervoorzitters: Marcel Put en Pierre Aerts - secretaris: Patrick Heymans - schatbewaarder: Omer Breugelmans + de voorzitters van de accommodatiewerkgroepen De sportfunctionarissen mogen alle vergaderingen volgen en zijn adviesleden met raadgevende stem Taken vzw Sport & Recreatie De vzw Sport & Recreatie heeft enerzijds volgende polyvalente infrastructuur rechtstreeks in beheer: - sportcentrum S.A.C. (turnhal, voetbalveld, atletiekpiste) - sporthal Paal - sporthal Beverlo - sportcentrum Koersel (sporthal, nevenlokalen, polyvalent buitenterrein) - zwembad Beringen - recreatiedomein Koersels Kapelleke (speeltuin, minigolf, trickpin, plonsvijver, wandelpaden, uitkijktoren, oriëntatieloopparcours, fit-o-meter) - watersportcentrum Paalse Plas (surfen, zeilen, vissen) - Finse looppiste Paal Anderzijds heeft de vzw Sport & Recreatie gebruiksovereenkomsten met de tennisclubs van Beringen, Paal en Koersel (3) en met de voetbalclubs KVK Beringen, RS Beverlo, AC Tervant, WVV Koersel, Stal Sport, Flandria Paal en FC Turkse (7). Verder zijn er overeenkomsten afgesloten met PC Beringen i.v.m. de petanqueterreinen S.A.C, en met Natuureducatief centrum De Watersnip i.v.m. recreatiedomein Koersels Kapelleke Verantwoordelijkheden De vzw Sport & Recreatie heeft volgende doelstellingen en verantwoordelijkheden: - het uitbaten en beheren van de stedelijke sport en recreatieve infrastructuur - het adviseren van de stad betreffende het beheer, de oprichting, verbouwing of aanpassing van stedelijke sport en recreatieve infrastructuur - het stimuleren en coördineren van de sportbeoefening in de stedelijke sport en recreatieve infrastructuur, samen met de sportraad Sportbeleidsplan Beringen

20 3.5 Sportaanbod van de dienst sport en recreatie Inventaris van de eigen sportactiviteiten in Beringen Lessenreeksen Promotieweek Jaarlijkse éénmalige activiteiten Permanente activiteiten Nordic Walking Vlaamse Zwemweek Eindhappening scholen Sportklasse Start to swim Seniorensportweek Avon(d)turenpark Sportacademie Start to run Scholenveldloop Sport Overdag Blijven lopen Kampioenenhulde ploegen Seniorensport schoolsporten Kampioenenhulde individuele sporten Begeleid schoolzwemmen Vlaanderen wandelt Grizzly omnisportclub Vlaanderen fietst Sportlint Loopcriterium Tornooien Vorming Sportkampen Stedelijk voetbaltornooi jeugd Voorjaar en najaar Omnisportkamp: Krokusvakantie Stedelijk voetbaltornooi seniors Omnisportkamp: Paasvakantie Recreatieve veldvoetbaldag Omnisportkamp: Herfstvakantie Bedrijventornooi Omnisportkamp: Kerstvakantie Recreatieve zaalvoetbaldag Activiteiten die door de sportraad en de dienst sport en recreatie in 2006 werden georganiseerd Eenmalige activiteiten Gala van de Gouden Beer (kampioenen ploegsporten).5 ploegen Kampioenenfuif (individuele kampioenen en schoolkampioenen) kampioenen G watersportdag:..91 deelnemers Kia D Max: leerlingen Avonturenpark..322 leerlingen Scholenveldloop 506 leerlingen Bedrijvensportdag.4 ploegen Werkgroepactiviteiten: Stedelijk voetbaltornooi miniemen. 7 ploegen Stedelijk voetbaltornooi seniors (juli en augustus). 8 ploegen Recreatieve voetbaldag ( ) deelnemers Vlaanderen wandelt ( ) 385 deelnemers Vlaamse Zwemweek ( ) Zaalvoetbaldag voor recreatieploegen ( ). 10 ploegen Vormingsavonden 2006: Eventmanagement ( ). 19 deelnemers Mediamanagement ( ) 20 deelnemers Werken met vrijwilligers ( ) 29 deelnemers Permanente activiteiten 2006 Sportkampen..850 deelnemers Sportbeleidsplan Beringen

Sportbeleidsplan 2014-2019

Sportbeleidsplan 2014-2019 Sportbeleidsplan 2014-2019 Waregem Sportstad Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. MISSIE 4 3. HUIDIGE SITUATIE 5 4. GEGEVENSVERZAMELING 11 5. DOELSTELLINGEN EN PLAN VAN AANPAK 12 5.1 Hoofdstuk 1: ondersteuning

Nadere informatie

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE

GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE Jaarverslag dienstjaar 2010 GEMEENTE ZEDELGEM PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT BRUGGE JAARVERSLAG OVER HET DIENSTJAAR 2010 Hoofdstuk 1: Interne zaken...6 1.1. Personeeldienst...6 1.1.1. Tewerkgesteld

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27.

INHOUD. 3.2 Individuele contacten via het onthaal... 25 3.3 Informatieve opdrachten voor de stad Leuven... 26 3.4 Dienst wegwijs... 27. INHOUD Voorwoord... 3 Visie en missie van Seniorama... 4 Opdrachtverklaring... 5 Voorstelling en structuur... 6 1 Voorstelling van de werking... 6 1.1 Dienstverlening... 6 1.2 Sociaal-culturele activiteiten...

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be

7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier 10. www.lille.be Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - mei-juni 2012 jrg 36 nr.3 6 www.lille.be 7 10 Ontdek het speelplein 15 Juni compostmaand 6 Park tegen kanker 7 Goedkoopste energieleverancier

Nadere informatie

SPORTVORMING VOORJAAR 2013

SPORTVORMING VOORJAAR 2013 SPORTVORMING VOORJAAR 2013 Limburg beweegt! Wij actualiseren ons adressenbestand! Wil je deze brochure in de toekomst nog ontvangen, graag dan naam en adres opgeven. Wil je een digitale versie via e-mail

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen

www.lille.be www.lille.be Open Monumentendag Vlaanderen openmonumenten.be 20 E EDITIE - 20 E EEUW Info Lille is een periodiek infoblad van het gemeentebestuur Lille Uitgave: september 2008 nr. 5 32 jaargang Open Monumentendag Vlaanderen MAAK KENNIS MET DE MONUMENTEN

Nadere informatie

Het OCMW aan zet! Sport als niet alledaagse partner

Het OCMW aan zet! Sport als niet alledaagse partner In het kader van de OCMW maatregel inzake culturele, sportieve en sociale participatie willen we sport, als niet alledaagse partner, in het voetlicht plaatsen omdat we ervan overtuigd zijn dat sport een

Nadere informatie

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 LEADER Westhoek Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 Tot stand komen van het document... 2 LEADERgebied... 7 Afbakening van het LEADERgebied... 7 Bevolking... 9 Coherentie

Nadere informatie

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques

gemeenteberichten * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Hoeselt gemeenteberichten SENIORENSPORTDAG Donderdag 11 september * Het Hoeselts Cultuurbeleid * De vrijmaking van de energiemarkt * Bijscholing voor de helft terugbetaald met de opleidingscheques Tweemaandelijks

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid

Delen gemeentelijk wagenpark. Handleiding lokale besturen. Met steun van de Vlaamse overheid Delen gemeentelijk wagenpark Handleiding lokale besturen Met steun van de Vlaamse overheid Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Sneller, verder, gemakkelijk, meer flexibel... 3 De auto als alternatief voor de

Nadere informatie

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015

Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Zitting van de Gemeenteraad van 11 mei 2015 Aanwezig: - Hedwin De Clercq, Johan Thomas, André Flamand, Marleen Gyselinck, Sabine Hoeckman - Schepenen Marin Devalck - OCMW--Schepen Machtelinckx, Fernand

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie