HOOFDSTUK 1. INLEIDING Het belang an een sportbeleidsplan Visie van de sport Missie van de Stad Beringen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 6 1.1 Het belang an een sportbeleidsplan...6 1.2 Visie van de sport... 6 1.3 Missie van de Stad Beringen..."

Transcriptie

1

2 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... 5 HOOFDSTUK 1. INLEIDING Het belang an een sportbeleidsplan Visie van de sport Missie van de Stad Beringen... 6 HOOFDSTUK 2. SCHEMATISCHE WEERGAVE VAN DE INTERNE GEMEENTELIJKE STRUCTUREN EN EXTERNE SPORTACTOREN... 7 HOOFDSTUK 3. INVENTARIS VAN DE INTERNE STRUCTUREN Algemene inlichtingen Een globale identificatie van de gemeente Gemeentebestuur Coördinaten gemeentebestuur Samenstelling college van burgemeester en schepenen Samenstelling gemeenteraad Demografie van de gemeente Gemeentelijke dienst sport en recreatie: Dienst sport & recreatie Beringen Organigram dienst sport & recreatie Beringen Bijlage 1: organigram stad Beringen Coördinatie, openingsuren en taken van de gemeentelijke dienst sport en recreatie Aantal en functie van de personeelsleden van de dienst sport en recreatie Bijlage 2:functiebeschrijvingen Coördinaten en werking van de stuurgroep sportbeleidsplan Gemeentelijke ondersteuning voor de sportverenigingen en de anders georganiseerde sport Financiële ondersteuning Materiële ondersteuning Andere vormen van ondersteuning Overzicht van andere gemeentelijke diensten waarop de dienst sport & recreatie beroep doet voor zijn werking Overzicht van andere gemeentelijke diensten die sport gebruiken in hun gemeentelijke werking Andere beheersvormen: vzw Sport & Recreatie Samenstelling vzw Sport & Recreatie Taken vzw Sport & Recreatie Verantwoordelijkheden Sportaanbod van de dienst sport en recreatie Inventaris van de eigen sportactiviteiten in Beringen Activiteiten die door de sportraad en de dienst sport en recreatie in 2006 werden georganiseerd Communicatie en informatieverstrekking met betrekking tot sport Sportinfrastructuur Inventaris sportinfrastructuur Beringen Gemeentelijke sportinfrastructuur Privé sportinfrastructuur Schoolinfrastructuur Bezetting sporthallen HOOFDSTUK 4. INVENTARIS VAN DE EXTERNE SPORTACTOREN Gemeentelijke sportraad Coördinaten van sportraad Beringen Samenstelling van de sportraad Sportverenigingen Onderwijs Andere sportorganisaties in de gemeente Sportbeleidsplan Beringen

3 HOOFDSTUK 5. GEGEVENSVERZAMELING: SITUATIESCHETS VAN DE RELEVANTE NODEN EN BEHOEFTEN Evaluatie van het huidig sportbeleidsplan (sportpromotieplan) Resultaten van het onderzoek van de sportparticipatie van de Beringse sportclubs (aangesloten bij de sportraad) Doet aan sport in een sportclub t.o.v. de totale Beringse bevolking Sportparticipatie in clubverband bij de Beringse bevolking: korte bespreking Bijlage 3: Grafiek 1: meisjes aangesloten bij een sportclub t.o.v. Beringse bevolking Tabel 1: meisjes (5-18 jaar) aangesloten bij de sportclub Diagram 1: sporttakken beoefend door meisjes (5-18 jaar) die sporten in clubverband Grafiek 2: jongens aangesloten bij een sportclub t.o.v. Beringse bevolking Tabel 2: jongens (5-18 jaar) aangesloten bij de sportclub Diagram 2: sporttakken beoefend door jongens (5-18 jaar) die sporten in clubverband Grafiek 3: jeugdleden (5-18 jaar) aangesloten bij een sportclub t.o.v. Beringse bevolking Tabel 3: jeugdleden (5-18 jaar) aangesloten bij de sportclub Diagram 3: sporttakken beoefend door jeugdleden (5-18 jaar) die sporten in clubverband Grafiek 4: vergelijking percentage jongens en meisjes (5-18 jaar) aangesloten bij een sportclub t.o.v. Beringse bevolking Tabel 4: sportbeoefening in clubverband vrouwen ouder dan 18 jaar Diagram 4: sporttakken beoefend door vrouwen (5-70 jaar) die sporten in clubverband Tabel 5: sportbeoefening in clubverband mannen ouder dan 18 jaar Diagram 5: sporttakken beoefend door mannen (5-70 jaar) die sporten in clubverband Grafiek 5: percentage sporters actief in de sportclub van jaar t.o.v. Beringse bevolking (per leeftijdscategorie) Grafiek 6: doet aan sport in clubverband doorheen de jaren: 2002 tot 2006 Tabel 6: doet aan sport in clubverband t.o.v. de totale bevolking; doet aan sport in clubverband doorheen de jaren: vergelijking 2006 t.o.v. drie jaar eerder Tabel 7: vergelijking top 5 sporttakken Overzicht lidgelden: Beringse sportclubs Maatschappelijke trends Resultaten van de bevragingen Sportverenigingen Enquête voor potentiële sporters en ongebonden sporters Overleg met betrokken gemeentelijke diensten: overschrijdende (sport-)doelstellingen van andere diensten Bijlage 4: verslagen met andere diensten HOOFDSTUK 6. GEGEVENSANALYSE Knelpunten clubsportparticipatie van bepaalde bevolkingsgroepen in Beringen Knelpunten en behoeftenota van het sportaanbod SWOT- analyse Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportclubs Hoofdstuk 2: Andersgeorganiseerde sport Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur Hoofdstuk 5: Communicatie Hoofdstuk 6: Middelen ter uitvoering van het sportbeleidsplan HOOFDSTUK 7. DOELSTELLINGEN EN PLAN VAN AANPAK Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportverenigingen Bijlage 6: Subsidiereglement: ondersteuning sportclubs Bijlage 7: Subsidiereglement: jeugdsportsubsidie Bijlage 8: Subsidiereglement: betoelaging opleiding jeugdtrainers; betoelaging bijzondere manifestaties 7.2 Hoofdstuk 2: Andersgeorganiseerde sport Hoofdstuk 3: Toegankelijkheid en diversiteit Hoofdstuk 4: Sportinfrastructuur Hoofdstuk 5: Communicatie Hoofdstuk 6: Middelen ter uitvoering van het sportbeleidsplan Hoofdstuk 7: Impulssubsidie Oprichten jeugdafdeling Overkoepelend jeugdsportproject HOOFDSTUK 8. EVALUATIE VAN HET SPORTBELEIDSPLAN Sportbeleidsplan Beringen

4 Woord vooraf De positieve impact van sport op het psychisch, mentaal en fysiek welbevinden en de maatschappelijke meerwaarde ervan hoeft geen betoog. Er zijn voldoende objectieve studies die de positieve meerwaarde van sport aantonen. Het is dan ook van het grootste belang om de inwoners van Beringen warm te maken voor sport(en). Het schrijven van een sportbeleidsplan is vanuit een weloverwogen visie en missie over sport gebeurd. De doelstellingen zijn gebaseerd op de behoeften en knelpunten die werden vastgesteld vanuit de bevolking, sportclubs, scholen en andere betrokken instanties. Aangezien dit sportbeleidsplan het resultaat is van een grondig en volledig onderzoek kan er een beleid van zes jaar gevoerd worden dat op maat is gemaakt en dus specifiek voor Beringen. Dit sportbeleidsplan getuigt van grote ambitie en toont de wil om de inwoners van Beringen in aangename, veilige en kwaliteitsvolle omstandigheden aan sport te laten doen. Verder is het plan een ideaal middel om het sporten aan te wakkeren en de sportparticipatiekansen voor elke bevolkingsgroep te vergroten. Schepen van sport Dave Schops Sportbeleidsplan Beringen

5 1 Inleiding 1.1 Het belang an een sportbeleidsplan Het ontwikkelen van een sportbeleidsplan impliceert het ontwikkelen van een langetermijn visie met een concrete beschrijving voor de uitvoering van activiteiten over zes jaar. Het is van het grootste belang te weten welke knelpunten, noden en behoeften er zijn in de gemeente Beringen. Op basis van een gegevensverzameling van de vele actoren die een rol spelen in de sport (inwoners van Beringen, sportverenigingen, sportraad, vzw sport & recreatie, sportfunctionarissen, schepen van sport, andere betrokken diensten, ) is een grondige analyse gebeurd. Uit deze analyse volgden strategische en concrete doelstellingen, specifiek voor Beringen, waarnaar gewerkt zal worden de volgende zes jaar. Een tussentijdse evaluatie zal nodig zijn voor eventuele herzieningen in de doelstellingen. Het opstellen van de doelstellingen en het evalueren van het sportbeleidsplan zal steeds geleid worden door de visie over sport en de missie van de Stad Beringen. 1.2 Visie van de sport Het zich wapenen tegen de gevaren van een sedentaire levenswijze, de bezorgdheid voor de gezondheid, plezier beleven en er goed uitzien zijn de belangrijkste beweegredenen die mensen ertoe aanzetten om te bewegen. We kunnen echter niet rond de objectieve vaststelling dat sport en een actieve leefstijl meer dan ooit hun maatschappelijke meerwaarde hebben op tal van vlakken. De positieve impact van beweging op het psychisch, mentaal en fysiek welbevinden van elk individu zijn voldoende gedocumenteerd, maar ook de sociale mechanismen eigen aan de sportbeoefening kunnen een dam opwerpen tegen de verzuring, onverdraagzaamheid en onveiligheid van de samenleving. Daarenboven moeten we allen onderkennen dat de toenemende sedentariteit van onze bevolking een hypotheek op de toekomstige begrotingen van de gezondheidszorg neemt. Ook de toegevoegde waarde van sport op vlak van mobiliteit en onderwijs slaat nagels met koppen. Kortom, sport is een wondermiddel dat heel wat maatschappelijke, sociale en andere kwalen de wereld uit kan helpen. De Stad Beringen neemt het op tegen die sedentariteit. Ze zal een fitte en gezonde levensstijl blijven stimuleren, zodat de mensen zich goed voelen. Ook het beoefenen van sport in clubverband heeft op meerdere vlakken zijn diensten bewezen. Daarbij wordt niet uit het oog verloren dat vele kinderen en volwassenen sporten voor de sport an sich. Clubsport geeft de meeste garantie tot een regelmatige, kwaliteitsvolle en duurzame beweging en biedt bovendien een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. In Vlaanderen is de groep ongebonden sporters nagenoeg even groot als deze van de clubsporters. Voor sommige van deze ongebonden sporters zal clubsport altijd een te hoge drempel hebben of gewoon geen optie zijn. Vandaar dat de stad Beringen volgende missie voorop stelt: 1.3 Missie van de Stad Beringen De Stad Beringen streeft ernaar om zoveel mogelijk inwoners op regelmatige basis in kwaliteitsvolle omstandigheden aan sport te laten doen, waarbij de integriteit van de sport gevrijwaard blijft. De aandacht zal gericht zijn naar het promoten van sporten in clubverband. Daarnaast zal het creëren van een recreatief laagdrempelig sportaanbod (ongebonden sportbeoefening) en meer bewegen tout court een vooraanstaande rol krijgen. Sportbeleidsplan Beringen

6 2 Schematische weergave van de interne gemeentelijke structuren en externe sportactoren EXTERN INTERN Sportraad - adviseert het beleid van de dienst sport & recreatie Gemeenteraad College van burgemeester en schepenen Sportverenigingen - bieden sport aan aan de bevolking - Beringen telt 159 sportclubs, aangesloten bij de sportraad Gemeentesecretaris Schoolsport - vanuit de school worden er sportactiviteiten georganiseerd - schoolinfrastructuur: 10 sporthallen- lokalen, 16 openluchtterreinen Privé-initiatieven - sportcentra, dansscholen, fitnesscentra, maneges etc. Afdelingshoofd Dienst sport & recreatie - uitvoeren van het gemeentelijk sportbeleid - organiseren van gemeentelijk sportaanbod VZW sport & recreatie - beheer sportinfrastructuur: Jeugdverenigingen - vanuit de jeugdverenigingen worden er sportactiviteiten georganiseerd OCMW - ondersteunt activiteiten gericht op de sportparticipatie gelinkt aan kansarmen - 3 sporthallen - 1 sportcentrum - 1 zwembad - recreatiedomeinen: Paalse Plas, t Fonteintje Koersel - tennisvelden (3 clubs) - voetbalterreinen (10 clubs) - beachvolleyterrein - watersportcentrum - finse piste - fit-o-meter - plonsvijver - speeltuin - polyvalent sportveld - basketbalveld - petanqueterreinen Sportbeleidsplan Beringen

7 3 Inventaris van de interne structuren Voor een goed overzicht te krijgen van de interne gemeentelijke structuren wordt in dit hoofdstuk een inventaris opgemaakt van het gemeentebestuur, de gemeentelijke dienst sport en recreatie, de VZW sport en recreatie, het sportaanbod van Beringen, de informatieverstrekking met betrekking tot sport en tot slot wordt een overzicht gegeven van de sportinfrastructuur in Beringen. 3.1 Algemene inlichtingen Stedelijk administratief centrum Beringen Mijnschoolstraat Beringen T F Provincie: Limburg N.I.S.-nummer: Openingsuren: Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur uur Donderdag uur uur Vrijdag uur 3580 Beringen 3581 Beverlo 3582 Koersel 3583 Paal 3.2 Een globale identificatie van de gemeente Gemeentebestuur Coördinaten gemeentebestuur Sportbeleidsplan Beringen

8 Coördinaten gemeentebestuur R Mandaat Voornaam Achternaam Adres Plaats Geboortedatum Tel. privé GSM Fax adres Website Partij 1 voorzitter Danny Soeffers Albert I Laan Beringen CD&V 2 burgemeester Marcel Mondelaers Beukenstraat Beringen CD&V 3 schepen Maurice Webers Steenstortstraat Beringen SP.A 4 schepen Anne Wouters-Cuypers Boskantstraat Beringen CD&V 5 schepen Ahmet Koç Beverlo-Dorp 2 b Beringen SP.A 6 schepen Annie Leyssens Pastorijstraat Beringen CD&V 7 schepen Selahattin Koçak Leysestraat Beringen SP.A 8 schepen Patrick Witters Gelebergstraat Beringen CD&V 9 schepen Dave Schops Kruisbaan Beringen SP.A 10 raadslid August Leten P. Vanhoudtstraat Beringen SP.A 11 raadslid Pierre Aerts De Blauken Beringen SP.A 12 raadslid Roger Theunis Vinkenstraat Beringen CD&V 13 raadslid Marcel Theunis Koerselsestwg Beringen VLD 14 raadslid Jan Vanhamel O.L. Vrouwstraat Beringen VLD 15 raadslid Eugeen Vanhees Grootdonkstraat Beringen CD&V 16 raadslid Mario Volders Gladiolenlaan Beringen CD&V 17 raadslid Bert Schoofs Blijkstraat Beringen Vl. Belang Sportbeleidsplan Beringen

9 18 raadslid Alfons Vanbrabant Klipgaarde Beringen Vl. Belang 19 raadslid Mark De Zutter Koerselsestwg Beringen VLD 20 raadslid Myriam Fannes Rondplein Beringen SP.A 21 raadslid Leonie Vanhoudt Burg. Coomansstraat Beringen SP.A 22 raadslid Gilbert Lambrechts Everselstraat Beringen SP.A 23 raadslid Rita Caubergs-Keunen Schansstraat Beringen Vl. Belang 24 raadslid Jean Vanhees Heerbaan Beringen CD&V 25 raadslid Melissa Lespoix Burg. Coomansstraat Beringen VL. Belang 26 raadslid Margot Vuegen Azaleastraat Beringen CD&V 27 raadslid Tamara Daniels Maasheide Beringen VL.Belang 28 raadslid John Vanheyst Sportlaan Beringen VL. Belang 29 raadslid Véronique Doucet Buitingstraat Beringen VL. Belang 30 raadslid Louis Tielens Pauwenlaan Beringen VL. Belang 31 raadslid Ludo Trekels Pannehoefstraat Beringen CD&V 32 raadslid Zeynep Cakir Mijnschoolstraat Beringen SP.A 33 raadslid Caroline Snijers Diestersesteenweg Beringen SP.A 34 raadslid Freddy Pirens Oelenstraat Beringen SP.A 35 raadslid Leslie Stuyck Motstraat Beringen CD&V Sportbeleidsplan Beringen

10 Samenstelling college van burgemeester en schepenen Burgemeester Marcel MONDELAERS 1. Beheersmatige bevoegdheden: algemeen beleid 2. Veiligheidsgerichte bevoegdheden: politie, brandweer, civiele veiligheid, preventiebeleid 3. Administratiegerichte bevoegdheden: bevolking en burgerlijke stand, juridische aangelegenheden, secretariaat, PPS-dossiers (juridische- en beleidsaspecten) 1 e schepen: schepen van sociaal beleid en jeugd: Maurice WEBERS 1. Beheersmatige bevoegdheden: sociaal beleid, gezin, buitenschoolse opvang, lolkale integratiedienst, volksgezondheid 2. Publieksgerichte bevoegdheden: jeugd, speelpleinwerking 3. Administratiegerichte bevoegdheden: OCMW en overlegcomité, ontwikkelingssamenwerking 2 e schepen: schepen van ruimtelijke ordening, huisvesting en mobiliteit: Anne WOUTERS-CUYPERS 1. Beheersmatige bevoegdheden: ruimtelijke ordening en gemeentelijk structuurplanning, grondbeleid, sociale huisvesting, woonbeleid, dorpskernvernieuwing 2. Publieksgerichte bevoegdheden: mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuur 3. Administratiegerichte bevoegdheden: stedenbouw, bouwvergunningen en verkavelingen 3 e schepen: schepen van locale economie en toerisme: Ahmet KOC 1. Beheersmatige bevoegdheden: middenstand, handel, locale economie, KMO s, industrieterreinen en ambachtelijke zones, met uitzondering van de ontwikkeling ervan en de ruimtelijke- en milieuaspecten 2. Publieksgerichte bevoegdheden: toerisme, Paalse Plas, mijnterreinen, evenementen, tewerkstelling en PWA 3. Administratiegerichte bevoegdheden: kermissen en markten 4 e schepen: schepenen van financiën, onderhoud, begraafplaatsen, erediensten en informatie: Annie LEYSSENS 1. Beheersmatige bevoegdheden: financiën, onderhoud van gebouwen en wegen, groenvoorzieningen, bermen en parken, gemeentelijke werkplaatsen, poetspersoneel 2. Publieksgerichte bevoegdheden: public relations, informatie en voorlichting 3. Administratiegerichte bevoegdheden: begraafplaatsen, erediensten, verzekeringen 5 e schepen: schepen van openbare werken, gebouwen en feestelijkheden: Selahattin KOCAK 1. Beheersmatige bevoegdheden: openbare werken, stedelijke gebouwen en patrimonium, wagenpark, studiedienst, waterlopen, rioleringen en waterbeheersing, nutsvoorzieningen 2. Publieksgerichte bevoegdheden: feestelijkheden en ontvangsten, jumelages en internationale contacten 3. Administratiegerichte bevoegdheden: aanbestedingen en overheidsopdrachten, PPS-dossiers (technische aspecten) 6 e schepen: schepen van cultuur, onderwijs en personeel: Patrick WITTERS ( ) Mario VOLDERS ( ) 1. Beheermatige bevoegdheden: onderwijs, basiseducatie, vorming 2. Publieksgerichte bevoegdheden: cultuur, bibliotheken, monumentenzorg 3. Administratiegerichte bevoegdheden: algemeen personeelsbeleid en syndicaal overleg, informatica en automatisering, verkiezingen 7 e schepen: schepen van leefmilieu en sport: Dave SCHOPS ( ) Gilbert LAMBRECHTS ( ) 1. Beheersmatige bevoegdheden: leefmilieu en natuurbehoud, afvalbeleid en huisvuilomhaling, containerpark 2. Publieksgerichte bevoegdheden: sport en recreatie 3. Administratiegerichte bevoegdheden: waters en bossen, energie Sportbeleidsplan Beringen

11 Samenstelling gemeenteraad De gemeenteraad richt in zijn midden acht gemeenteraadscommissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De acht beleidscommissies zijn de volgende: 1 Commissie: algemeen beleid, politie, brandweer, civiele veiligheid, preventiebeleid, bevolking en burgerlijke stand, juridische aangelegenheden, secretariaat, PPS-dossiers (juridische- en beleidsaspecten). Leden: MONDELAERS Marcel, TREKELS Ludo, VUEGEN Margot, VANHOUDT Leonie, CAKIR Zeynep, FANNES Myriam, KEUNEN Rita, THEUNIS Marcel. 2 Commissie: sociaal beleid, gezin, buitenschoolse opvang, lokale integratiedienst, volksgezondheid, jeugd, speelpleinwerking, OCMW en overlegcomité, ontwikkelingssamenwerking. Leden: WEBERS Maurice, THEUNIS Roger, VUEGEN Margot, PIRENS Freddy, SNIJERS Caroline, STUYCK Leslie, TIELENS Lowie, DANIELS Tamara. Lid met raadgevende stem: DE ZUTTER Mark. 3 Commissie: ruimtelijke ordening en gemeentelijke structuurplanning, grondbeleid, sociale huisvesting, woonbeleid, dorpskernvernieuwing, mobiliteit, verkeersveiligheid en infrastructuur, stedenbouw: bouwvergunningen en verkavelingen. Leden: WOUTERS-CUYPERS Anne, VOLDERS Mario, VANHEES Jean, LETEN August, FANNES Myriam, VANBRABANT Alfons, KEUNEN Rita, VANHAMEL Jan. 4 Commissie: middenstand, handel, lokale economie, KMO s, industrieterreinen en ambachtelijke zones, met uitzondering van de ontwikkeling ervan en de ruimtelijke- en milieuaspecten, toerisme, Paalse Plas, mijnterreinen, evenementen, tewerkstelling en PWA, kermissen en markten. Leden: KOC Ahmet, THEUNIS Roger, TREKELS Ludo, PIRENS Freddy, SNIJERS Caroline, VANHEYST John, DANIELS Tamara, DE ZUTTER Mark. 5 Commissie: financiën, onderhoud van gebouwen en wegen, groenvoorzieningen, bermen en parken, gemeentelijke werkplaatsen, poetspersoneel, public relations, informatie en voorlichting, begraafplaatsen, erediensten, verzekeringen. Leden: LEYSSENS Annie, VOLDERS Mario, VANHEES Jean, AERTS Pierre, CAKIR Zeynep, LAMBRECHTS Gilbert, SOEFFERS Danny, DOUCET Veronique. Lid met raadgevende stem: VANHAMEL Jan. 6 Commissie: openbare werken, stedelijke gebouwen en patrimonium, wagenpark, studiedienst, waterlopen, riolering en waterbeheersing, nutsvoorzieningen, feestelijkheden en ontvangsten, jumelages en internationale contacten, aanbestedingen en overheidsopdrachten, PPSdossiers (technische aspecten). Leden: KOCAK Selahattin, THEUNIS Roger, VANHEES Jean, CAKIR Zeynep, LETEN August, VANHOUDT Leonie, LESPOIX Melissa, VANBRABANT Alfons. Lid met raadgevende stem: THEUNIS Marcel. 7 Commissie: onderwijs, basiseducatie, vorming, cultuur, bibliotheken, monumentenzorg, algemeen personeelsbeleid en syndicaal overleg, informatica en automatisering, verkiezingen. Leden: WITTERS Patrick, SOEFFERS Danny, VOLDERS Mario, VANHOUDT Leonie, AERTS Pierre, VANHEES Eugeen, TIELENS Lowie, DE ZUTTER Mark. 8 Commissie: leefmilieu en natuurbehoud, afvalbeleid en huisvuilomhaling, containerpark, sport en recreatie, waters en bossen, energie. Leden: SCHOPS Dave, VANHEES Eugeen, STUYCK Leslie, AERTS Pierre, LAMBRECHTS Gilbert, LESPOIX Melissa, VANHEYST John, VANHAMEL Jan. Sportbeleidsplan Beringen

12 3.2.2 Demografie van de gemeente Op telde Beringen inwoners. Binnen de provincie Limburg is Beringen de 3 de grootste gemeente qua bevolkingsgrootte en binnen het arrondissement Hasselt is Beringen ook de 3 de grootste gemeente. Totale bevolkingscijfers Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Aantal inwoners per deelgemeente op 31 december 2006 Beringen Beverlo Koersel Paal Totaal Bevolkingsdichtheid per km² = inwoners oppervlakte Oppervlakte Beringen 754ha 24a 08ca Beverlo 1 655ha 47a 29ca Koersel 3 068ha 09a 73ca Paal 2 353ha 69a 88ca TOTAAL 7 831ha 50a 98ca Op ,05 459,14 521,20 444,70 515,80 Op ,71 462,88 526,45 450,78 521,59 Op ,72 464,16 428,47 452,40 524,33 Beringen 702ha 27a 08ca Beverlo 1 655ha 75a 34ca Koersel 3068ha 09a 73ca Paal 2353ha 69a 88ca TOTAAL ha 82a 03ca Op ,52 466,97 533,42 459,75 533,86 Sportbeleidsplan Beringen

13 Percentage vreemdelingen in Beringen t.o.v. de totale Beringse bevolking Toestand Totale bevolking Vreemdelingen Percentage vreemdelingen t.o.v. totale bevolking Leeftijdsgroep Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal Man Vrouw Totaal 0-4 jaar ,05 2,34 2, jaar ,21 1,61 1, jaar ,43 2,10 2, jaar ,43 3,28 2, jaar ,23 6,25 5, jaar ,84 8,06 6, jaar ,31 6,49 6, jaar ,56 5,99 5, jaar ,48 5,41 5, jaar ,25 5,24 5, jaar ,25 5,51 5, jaar ,59 5,52 5, jaar ,15 5,51 5, jaar ,98 4,97 4,97 TOTAAL ,68 4,99 4,84 De groep mannen en vrouwen van de leeftijd jaar (medioren) vertegenwoordigt 23 procent van de totale Beringse bevolking. Het is de grootste doelgroep en tevens een belangrijke leeftijdsgroep. Hij wordt gekenmerkt door een dalende trend in de sportparticipatie met als belangrijkste reden het tijdgebrek. Het maatschappelijk fenomeen - de vergrijzing van de bevolking - blijft zich voortzetten. De groep 65+ vertegenwoordigt 14,5 procent van de totale Beringse bevolking. Evolutie aantal mannen en vrouwen; percentages allochtone man - vrouw van 2000 tot 2006 % allochtone % allochtone gemiddeld % Jaartal Man Vrouw Totaal mannen vrouwen allochtonen ,94 7,07 7, ,66 5,78 5, ,64 5,61 5, ,35 5,46 5, ,17 5,24 5, ,86 5,05 4, ,68 4,99 4, t.o.v ,65 5,86 5,75-32,56-29,42-30,98 Het totaal aantal inwoners van Beringen is met 5,75 procent gestegen sinds het jaar Het aandeel van het aantal vrouwen in Beringen ligt iets hoger dan het aantal mannen. Opvallend is de grote daling van het aantal allochtonen in Beringen, zowel het percentage allochtone vrouwen als het percentage allochtone mannen neemt jaarlijks een beetje af. Over een tijdsspanne van zeven jaar is er een daling van gemiddeld dertig procent waar te nemen. Deze schijnbaar dalende trend van het aantal allochtonen kan een gevolg zijn van de snel-belg-wet die is ingevoerd in Het aantal allochtonen is dus nog steeds een doelgroep die aandacht verdient. Sportbeleidsplan Beringen

14 Evolutie per leeftijdcategorie van 2000 tot 2006 Jaartal tov ,70 5,39 21,05 De huidige samenleving wordt gekenmerkt door een ontgroening (minder jongeren) en een vergrijzing (meer ouderen). In bovenstaande tabel blijkt deze trend zich ook in Beringen voor te doen. Een lichte jaarlijkse afname van het aantal jongeren (0-17 jaar) en een meer uitgesproken jaarlijkse toename van de ouderen (65 +). Gezien over een tijdspanne van zeven jaar wordt een daling van het aantal jongeren (geboortes) vastgesteld t.o.v. het jaar 2000 van 1,70 procent. Daarnaast is er een toename van het aantal 65-plussers in 2006 t.o.v met meer dan 20 procent. Sportbeleidsplan Beringen

15 3.3 Gemeentelijke dienst sport en recreatie: Dienst sport & recreatie Beringen Organigram dienst sport & recreatie Beringen Bijlage 1: organigram stad Beringen. Sportbeleidsplan Beringen

16 3.3.2 Coördinatie, openingsuren en taken van de gemeentelijke dienst sport en recreatie Dienst sport & recreatie Beringen Mijnschoolstraat Beringen T F Openingsuren: Maandag: uur uur Dinsdag: uur uur Woensdag: uur uur Donderdag: uur uur Vrijdag: uur Administratieve taken - verwerken in- en uitgaande briefwisseling - vergaderingen voorbereiden, rapporteren en opvolgen: o.a. dagelijks bestuurraad van bestuuralgemene vergadering + werkgroepen van vzw en sportraad - inventariseren sportclubs - inventariseren sportaccommodaties - inventariseren (sport)materialentoestellen - uitschrijven van bestelbons, formulieren, e.a. - gebruiksovereenkomsten, onderhoudscontracten en (sub)concessies opmaken - bezetting sporthallen (4), zwembad (1) en voetbalstadion opmaken (jaarlijks, maandelijks) - dienst- en verlofregeling personeel - opvragen prijzen i.f.v. aankopenherstellingenaanpassingen - bestekken en lastenboeken voorbereiden i.v.m. leveringen en werken - opstellen van nota's voor schepencollege, gemeenteraad, vzw Sport & Recreatie, sportraad, personeel en clubs - jaarverslagen: werking sportcentrum recreatiecentra, financieel verslag en sportpromotieplan - subsidiedossiers samenstellen + financiële verantwoording achteraf - aanvragen lesgevers bij Vlabus Promotionele taken - nuttige informatie en documentatie doorspelen naar de clubs (= voorlichting + advies) - contacteren van de media (pers, vrije radio, TV-Publiek, e.a.) i.v.m. activiteiten - promotie voeren via gemeentelijke kanalen (B-magazine, website, ) - contacten leggen met hogere instanties (op provinciaal en Vlaams vlak) in verband met eigen of overkoepelende organisaties - ondersteunen van private initiatieven (zoals stages, cursussen) - zelf organiseren van sportpromotionele activiteiten: zie tabel activiteiten dienst sport & recreatie Technische taken - contacteren technische dienst + werkplaatsen i.v.m. vervoer, onderhoud, herstellingen en aanpassingen - controle op de (technische) werkzaamheden - aankopen van (onderhouds-)producten en materialen + onderzoek van de marktaanbiedingen betreffende deze producten en materialen - functionele verbeteringenbijsturingen aanbrengen aan bestaande installaties en uitrustingen - doorgeven en verwerken van de opmerkingen van Labo Derva, Hygiënebegeleiding Limburg, Gezondheidsinspectie i.v.m. het zwembad, sporthallen, Mijnstadion, en andere recreatieve infrastructuur. - afsluiten onderhoudscontracten (bijv. sportinstallaties, beweegbare vloer, kuismachines, e.a.) Sportbeleidsplan Beringen

17 Financiële taken - maandelijkse facturatie voor gebruik van de sportaccommodaties (sporthallen, zwembad & Mijnstadion) - voorstellen begroting (begrotingswijziging) (vzw + sportraad) - afrekening cafetaria s sporthallen - beheer inkomstenuitgaven recreatiecentra - jaarlijkse afrekening tennisclubs en voetbalclubs - (wekelijkse) betaling van aankoopfacturen - innen deelnemersbijdragen sportpromotieactiviteiten - betalingen lesgevers (Vlabus) voor promotionele activiteiten of lessenreeksen Aantal en functie van de personeelsleden van de dienst sport en recreatie Naast de sportfunctionaris diensthoofd omvat het organigram van de dienst sport & recreatie 1 VTE sportfunctionaris, 2,5 administratieve medewerkers, 1 badmeester-technieker, 4 badmeesters, 12 zaalverantwoordelijken en 1 VTE recreatiedomeinverantwoordelijke. Concreet gaat het over 27 personeelsleden, verspreid over administratie, zwembad, (4) sporthallen, (2) recreatiedomeinen en Mijnstadion. Deze personeelsleden zijn bijkomend verantwoordelijk voor enkele kleinere openluchtaccommodaties, zoals Finse piste, fit-o-meter, oriëntatieloopparcours en beachvolleybalvelden. Gezien de hoeveelheid sport- en recreatieve infrastructuur is er nood aan extra personeel. Specifiek wordt aan een administratief medewerker, een tweede recreatiedomeinverantwoordelijke en een sportpromotor gedacht. Deze laatste is onmisbaar voor een degelijke uitvoering en opvolging van het huidig sportaanbod en heeft een belangrijke rol te vervullen in het komende sportbeleidsplan. Bijlage 2: functiebeschrijvingen Coördinaten en werking van de stuurgroep sportbeleidsplan Samenstelling stuurgroep Voorzitter sportraad: Louis Bervoets Voorzitter vzw Sport & Recreatie en schepen van sport: Dave Schops Vorige voorzitter vzw Sport & Recreatie: Patrick Heymans Coach: Johan Schepers Sportfunctionaris diensthoofd: Luc Schoofs Sportfunctionaris: Mirjam Poelmans Samenstelling klankbordgroep Sportraad Beringen (cfr. externe sportactoren) Gemeentelijke ondersteuning voor de sportverenigingen en de anders georganiseerde sport Financiële ondersteuning In de gemeentebegroting worden jaarlijks een aantal kredieten voorzien, waar sportverenigingen en de anders georganiseerde sport rechtstreeks of onrechtstreeks beroep kunnen op doen. Een kort overzicht: Subsidie sportraad: Subsidie jeugdsport in de clubs : Bijdrage in de werkingskosten vzw Sport& Recreatie: Investeringssubsidie voetbalclubs (FOSVA): In 2007 vertegenwoordigt dit in de gemeentebegroting een bedrag van max euro. Sportbeleidsplan Beringen

18 Materiële ondersteuning De sportverenigingen in Beringen kunnen materiële ondersteuning op twee manieren krijgen. Ofwel voldoen ze aan het van toepassing zijnde gemeentelijk retributiereglement, waarbij ze borg en huur dienen te betalen. Ofwel worden de materialen gratis ter beschikking gesteld, indien deze binnen gemeentelijke infrastructuur wordt verplaatst en gebruikt. Voor de eigen (dienst)activiteiten geldt een retributievrijstelling, waar meewerkende of participerende sportverenigingen eveneens kunnen van genieten Andere vormen van ondersteuning Sportverenigingen kunnen dikwijls op medewerking van de stedelijke werkplaatsen rekenen in geval van (grotere) onderhouds- en herstellingswerken. Op de meeste vragen wordt positief geantwoord indien haalbaar en redelijk qua termijn en kosten Overzicht van andere gemeentelijke diensten waarop de dienst sport & recreatie beroep doet voor zijn werking Een korte opsomming: Personeelsdienst Technische dienst Studiedienst Groendienst Milieudienst Financiële dienst Juridische dienst Stedelijke werkplaatsen Jeugddienst Dienst toerisme Overzicht van andere gemeentelijke diensten die sport gebruiken in hun gemeentelijke werking Voornamelijk de volgende diensten: Jeugddienst (sportacademie, sportklassen, sportkampen) Sociale Ombudsdienst (buurtvoetbal, senioren, mindervaliden, allochtonen) Politie (trainingen) Brandweer (trainingen) Dienst toerisme (5x Beringen) Sportbeleidsplan Beringen

19 3.4 Andere beheersvormen: vzw Sport & Recreatie Samenstelling vzw Sport & Recreatie De vzw bestaat uit een algemene vergadering waar een raad van bestuur en een dagelijks bestuur uit gekozen worden. De algemene vergadering De algemene vergadering bestaat uit max. 40 leden, waarvan een meerderheid wordt afgevaardigd door de politieke fracties zetelend in de gemeenteraad; de rest wordt afgevaardigd door de sportraad enof uit belanghebbende of geïnteresseerde derden of deskundigen. De raad van bestuur De raad van bestuur bestaat uit max. 21 leden, aangeduid door de algemene vergadering. Ook hier hebben de politieke fracties de meerderheid. Het dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur wordt aangeduid door de raad van bestuur en is als volgt samengesteld: - voorzitter (en schepen van sport): Dave Schops - ondervoorzitters: Marcel Put en Pierre Aerts - secretaris: Patrick Heymans - schatbewaarder: Omer Breugelmans + de voorzitters van de accommodatiewerkgroepen De sportfunctionarissen mogen alle vergaderingen volgen en zijn adviesleden met raadgevende stem Taken vzw Sport & Recreatie De vzw Sport & Recreatie heeft enerzijds volgende polyvalente infrastructuur rechtstreeks in beheer: - sportcentrum S.A.C. (turnhal, voetbalveld, atletiekpiste) - sporthal Paal - sporthal Beverlo - sportcentrum Koersel (sporthal, nevenlokalen, polyvalent buitenterrein) - zwembad Beringen - recreatiedomein Koersels Kapelleke (speeltuin, minigolf, trickpin, plonsvijver, wandelpaden, uitkijktoren, oriëntatieloopparcours, fit-o-meter) - watersportcentrum Paalse Plas (surfen, zeilen, vissen) - Finse looppiste Paal Anderzijds heeft de vzw Sport & Recreatie gebruiksovereenkomsten met de tennisclubs van Beringen, Paal en Koersel (3) en met de voetbalclubs KVK Beringen, RS Beverlo, AC Tervant, WVV Koersel, Stal Sport, Flandria Paal en FC Turkse (7). Verder zijn er overeenkomsten afgesloten met PC Beringen i.v.m. de petanqueterreinen S.A.C, en met Natuureducatief centrum De Watersnip i.v.m. recreatiedomein Koersels Kapelleke Verantwoordelijkheden De vzw Sport & Recreatie heeft volgende doelstellingen en verantwoordelijkheden: - het uitbaten en beheren van de stedelijke sport en recreatieve infrastructuur - het adviseren van de stad betreffende het beheer, de oprichting, verbouwing of aanpassing van stedelijke sport en recreatieve infrastructuur - het stimuleren en coördineren van de sportbeoefening in de stedelijke sport en recreatieve infrastructuur, samen met de sportraad Sportbeleidsplan Beringen

20 3.5 Sportaanbod van de dienst sport en recreatie Inventaris van de eigen sportactiviteiten in Beringen Lessenreeksen Promotieweek Jaarlijkse éénmalige activiteiten Permanente activiteiten Nordic Walking Vlaamse Zwemweek Eindhappening scholen Sportklasse Start to swim Seniorensportweek Avon(d)turenpark Sportacademie Start to run Scholenveldloop Sport Overdag Blijven lopen Kampioenenhulde ploegen Seniorensport schoolsporten Kampioenenhulde individuele sporten Begeleid schoolzwemmen Vlaanderen wandelt Grizzly omnisportclub Vlaanderen fietst Sportlint Loopcriterium Tornooien Vorming Sportkampen Stedelijk voetbaltornooi jeugd Voorjaar en najaar Omnisportkamp: Krokusvakantie Stedelijk voetbaltornooi seniors Omnisportkamp: Paasvakantie Recreatieve veldvoetbaldag Omnisportkamp: Herfstvakantie Bedrijventornooi Omnisportkamp: Kerstvakantie Recreatieve zaalvoetbaldag Activiteiten die door de sportraad en de dienst sport en recreatie in 2006 werden georganiseerd Eenmalige activiteiten Gala van de Gouden Beer (kampioenen ploegsporten).5 ploegen Kampioenenfuif (individuele kampioenen en schoolkampioenen) kampioenen G watersportdag:..91 deelnemers Kia D Max: leerlingen Avonturenpark..322 leerlingen Scholenveldloop 506 leerlingen Bedrijvensportdag.4 ploegen Werkgroepactiviteiten: Stedelijk voetbaltornooi miniemen. 7 ploegen Stedelijk voetbaltornooi seniors (juli en augustus). 8 ploegen Recreatieve voetbaldag ( ) deelnemers Vlaanderen wandelt ( ) 385 deelnemers Vlaamse Zwemweek ( ) Zaalvoetbaldag voor recreatieploegen ( ). 10 ploegen Vormingsavonden 2006: Eventmanagement ( ). 19 deelnemers Mediamanagement ( ) 20 deelnemers Werken met vrijwilligers ( ) 29 deelnemers Permanente activiteiten 2006 Sportkampen..850 deelnemers Sportbeleidsplan Beringen

Avelgem sportief! Sportwegwijs...

Avelgem sportief! Sportwegwijs... sportief! Sportwegwijs... Sportdienst De sportdienst staat in voor de sportieve dienstverlening aan de inwoner van, aan de se sportraad en VZW Sportbeheer. Contact: Sportdienst Doorniksesteenweg 226 8580

Nadere informatie

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be VAN 13 T/M 21 SEPTEMBER 2014 Een organisatie van Bloso ism - De gemeentelijke sportdienst - De gemeentelijke sportraad - De Hamse sportclubs Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be

Nadere informatie

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment:

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment: VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Gemeente: Kampenhout Coach: Marjolein van Poppel.. Vergaderdatum: 17.07.2007 Volgnummer Overlegmoment: Stuurgroep 7 (overleg 8) Aanwezigen: Marjolein Van Poppel: coach

Nadere informatie

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2015.

Nadere informatie

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be

in te dienen voor 1 april 2011 APB Sport, Boomgaardstraat 22 bus 1 2600 Berchem ; subsidies@apbsport.provant.be Aanvraagformulier 2011 2 de golf NIEUWE PROJECTEN Subsidies voor jeugd- en gehandicaptensportprojecten in het kader van het Jeugdsportfonds Camille Paulus 1. IDENTITEIT ORGANISATIE: Naam organisatie voluit:

Nadere informatie

WEEK VAN DE SPORTCLUB

WEEK VAN DE SPORTCLUB WEEK VAN DE SPORTCLUB Van ZATERDAG 10 tem ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011 Een organisatie van Bloso ism : 1. de gemeentelijke sportdienst 2. de gemeentelijke sportraad Hamme 3. de lokale sportclubs WEEK VAN DE

Nadere informatie

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011

SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011 SPECIFIEKE OMGEVINGSANALYSE VOOR SPORT TASK FORCE BRUSSEL, 2011 Inleiding Een Brussels huishouden spendeerde anno 2009 gemiddeld ongeveer 250 aan musea, schouwspelen en soortgelijke activiteiten. Dat staat

Nadere informatie

SPORTDIENST: GEMEENTELIJK EILAND MET ALLE EXPERTISE? BART VAN DE WEGHE, DIRECTEUR BURGER & OMGEVING AALTER

SPORTDIENST: GEMEENTELIJK EILAND MET ALLE EXPERTISE? BART VAN DE WEGHE, DIRECTEUR BURGER & OMGEVING AALTER SPORTDIENST: GEMEENTELIJK EILAND MET ALLE EXPERTISE? BART VAN DE WEGHE, DIRECTEUR BURGER & OMGEVING AALTER GEMEENTE AALTER 20.250 inwoners 8.192 ha 6 woonkernen GEMEENTEBESTUUR Gemeente en OCMW 1 gebouw

Nadere informatie

Moyson François, Pas Veerle, Van der Stighelen Jonas, Filip Van den Reym

Moyson François, Pas Veerle, Van der Stighelen Jonas, Filip Van den Reym Sportraad Maandag 25 november 2015 AC Aanwezigen: Verontschuldigd: Afwezigen: De Buyser Gilbert, De Decker Catharina, De Maeyer Alfons, De Maeyer Jan, De Smedt Piet, De Smet Prosper, Geert Pas, Kristof

Nadere informatie

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst

Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs. Vragenlijst Opleidingen Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs Vragenlijst Beste sporter, trainer, bestuurslid, supporter, Met steun van de Vlaamse overheid biedt Rode Kruis-Vlaanderen 225 sportclubs een opleiding

Nadere informatie

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :...

3... 2... ... NAAM VAN DE VERENIGING :... ZETEL :... E MAIL ADRES :... WEBSITE :... SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR. Voorzitter :... Ondervoonitter :... Provincie WEST-VLAANDEREN AANVRAAG TOELAGE 2006 Arrondissement Brugge GEMEENTE JABBEKE AANVRAAG VOOR HET BEKOMEN VAN EEN GEMEENTELIJKE TOELAGE ( de aanvraag dient voor 31 aueustus 2005 te worden I ingediend

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur

Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4 Meerjarenplanning sportinfrastructuur Hoofdstuk 4: Meerjarenplanning sportinfrastructuur 1. SWOT analyse Kansen: - Uitbreiden van de openingsuren - Veel open ruimten beschikbaar - Meer gebruik

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Legende: Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting. Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking

Legende: Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting. Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking Legende: S.D. = Strategische Doelstelling O.D. = Operationele Doelstelling Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking S.D. Uitbouw sportdienst zodat

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. STATUTEN Hoofdstuk 1 : DOEL Artikel 1. De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Communicatie

Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5 Communicatie Hoofdstuk 5: Communicatie 1. SWOT analyse Kansen: - Opleidingen voor beheer webpagina voor clubs - Website van de gemeente - Samenwerking met de jeugddienst dienst Vrije tijd -

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Participatie Sport. 1. Uitnodiging + verslag raad van bestuur sportraad 2 april Beringen,

Participatie Sport. 1. Uitnodiging + verslag raad van bestuur sportraad 2 april Beringen, Participatie Sport 1. Uitnodiging + verslag raad van bestuur sportraad 2 april 2013 Beringen, 2013-03-22 Vergadering van de Raad van bestuur van de sportraad Geachte Hierbij nodigen wij u vriendelijk uit

Nadere informatie

ALTERNATIEVE BEHEERSVORMEN. PPS Avant la lettre Al bijna 30 jaar een succesvolle samenwerking tussen clubs en gemeente

ALTERNATIEVE BEHEERSVORMEN. PPS Avant la lettre Al bijna 30 jaar een succesvolle samenwerking tussen clubs en gemeente PPS Avant la lettre Al bijna 30 jaar een succesvolle samenwerking tussen clubs en gemeente BORNEM - LIGGING Uithoek Provincie Antwerpen Oost-Vlaanderen - Vlaams Brabant Gouden driehoek 45 km 2 - mooiste

Nadere informatie

SPORT VOOR VOLWASSENEN

SPORT VOOR VOLWASSENEN SPORT VOOR VOLWASSENEN IN Vzw Sportbeheer eva Ontmoetingscentrum Polderbos Polderbos 20 9840 DE PINTE 09/280.98.48 09/280.98.59 Ondernemingsnummer: 0442164602 Email: sport@depinte.be VU: Inge Temmerman,

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen

Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Subsidiereglement sportclubs Kluisbergen Artikel 1 Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, worden aan de erkende sportclubs uit Kluisbergen, die een aanvraagdossier

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

De kracht van sportpromotie-klassiekers

De kracht van sportpromotie-klassiekers De kracht van sportpromotie-klassiekers Programma Sportacademie - Herzele Jonathan De Henau (sportpromotor) Sportmaand Bonheiden Petra Mees (sportpromotor) Sportclubondersteuning Breda Suzan Swiers (adviseur

Nadere informatie

PDF Create! 5 Trial.

PDF Create! 5 Trial. F Create! Tr.nuane.om.sinsport.be e. VLAAMSE IMPULSSUBSIDIE 2009-2013 Sportbeleidsplan 2008 2013 10.000/jaar Vlaamse beleidssubsidies voor: 1) ondersteuning erkende sportlubs nieu subsidiereglement, juni

Nadere informatie

Inleiding Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders 3

Inleiding Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders 3 Inhoudstafel Dit hoofdstuk werd uit het beleidsplan 2007-2013 gelicht vandaar dat de nummering werd aangehouden. Dit is hoofdstuk 5 van het nieuwe decreet van 9 maart 2007 omtrent de impulssubsidie. Inleiding

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 20 juni 2016

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 20 juni 2016 Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 20 juni 2016 Bespreekpunt (B-punt) DEPARTEMENT FINANCIËN 35 2016_GEM_00180 Retributie voor het aanbieden van diensten door de afdeling samenleven, vrije tijd

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Goedgekeurd in zitting gemeenteraad 19 december 013 1 LEDE - SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN Hoofdstuk I: Algemene bepalingen. Artikel 1 a) Dit reglement is enkel van toepassing op de erkende

Nadere informatie

Sportbeleidsplan 2008 2013 gemeente Assenede

Sportbeleidsplan 2008 2013 gemeente Assenede Sportbeleidsplan 2008 2013 gemeente Assenede Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Voorwoord 5 2 Inleiding 6 3 Samenvatting 7 4 Missie 9 4.1 Missie van de gemeente Assenede 9 4.2 Missie van de sportdienst Assenede

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 8 november 2011

Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 8 november 2011 Verslag van de beheerraad van de Overpeltse sportraad van 8 november 2011 Aanwezig : G. Janssen, voorzitter, G. Evens, secretaris, R. Witters, P. Vandersanden,, L. Swinnen,, C. Rabijns, leden, D. ten Haaf,

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking 6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking Voor de periode 2009 2013 is het thema voor de impulssubsidie de kwaliteit van

Nadere informatie

Gemeente Sint-Genesius-Rode

Gemeente Sint-Genesius-Rode Gemeente Sint-Genesius-Rode VERENIGINGSSPORTBELEIDSPLAN 2008-2013 VOORWOORD Het sportoverleg van Sint-Genesius-Rode heeft kennis genomen van het nieuwe sport voor allen decreet en onthaalde het op een

Nadere informatie

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN

1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN 1.STATUTEN JEUGDRAAD WICHELEN Artikel 1: oprichting en erkenning In uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR SPORTBELEID

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR SPORTBELEID STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR SPORTBELEID BENAMING, DOELSTELLINGEN, SECRETARIAAT EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Artikel 1. Artikel 2. Onder de benaming Stedelijke Raad voor Sportbeleid wordt te Roeselare een

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Rechtsvorm: feitelijke vereniging vzw andere:.. Datum oprichting:.

Nadere informatie

SPORTCLUB. WEEK van de VAN 12 T/M 20 SEPTEMBER 2015

SPORTCLUB. WEEK van de VAN 12 T/M 20 SEPTEMBER 2015 WEEK van de SPORTCLUB VAN 12 T/M 20 SEPTEMBER 2015 - Een organisatie van Bloso ism De gemeentelijke sportdienst De gemeentelijke sportraad De Hamse sportclubs Gemeentelijke sportdienst * Kaaiplein 32 *

Nadere informatie

Uurrooster Versie 31 Juli 2017

Uurrooster Versie 31 Juli 2017 Uurrooster 2017-2018 Versie 31 Juli 2017 Afdeling : Badminton Plaats Sport Recreatie Multimove + Minibad woensdag 15u30 17u00 Sporthal MMMB1 25 09u00 10u30 Sporthal MMMB2 25 Recreatie Minibad woensdag

Nadere informatie

JEUGDSPORT DE PINTE. https://www.facebook.com/sportdepinte

JEUGDSPORT DE PINTE. https://www.facebook.com/sportdepinte JEUGDSPORT IN Vzw Sportbeheer eva Ontmoetingscentrum Polderbos Polderbos 20 9840 DE PINTE 09/280 98 48 09/280 98 59 Ondernemingsnummer 0442164602 E mail sport@depinte.be https//www.facebook.com/sportdepinte

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen.

Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. Subsidiereglement ter ondersteuning van kwalitatieve uitbouw van sportverenigingen. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Voor de periode van 01.01.2014 tot en met 31.12.2019 worden, binnen de perken van de

Nadere informatie

Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan

Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan Bijkomend hoofdstuk sportbeleidsplan 2008-2013 Impulssubsidies BORGLOON sportbeleidsplan 2008-2013 1 Hoofdstuk V sportbeleidsplan Borgloon 2008-2013 : Gegevensanalyse IMPULSSUBSIDIES Bij de opmaak van

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

SPORTGALA: Vrijdagavond 11 september vanaf 19u30

SPORTGALA: Vrijdagavond 11 september vanaf 19u30 SPORTGALA: Vrijdagavond 11 september vanaf 19u30 25 jarig bestaan sportcentrum Veldmeers en sportraad Iedereen welkom SPORT-ZAPAVOND VANAF 17u Vrijdagavond 18 september Kinderen tussen 6 en 14 jaar kunnen

Nadere informatie

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep

Jaarprogramma 2015. Tarief : 10 per periode Minimum aantal deelnemers : 12 per groep Jaarprogramma 2015 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2013 MSI Beweegpret 55+ aan Zet A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional

Nadere informatie

Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente

Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente Bepaal mee het Sportbeleid in je gemeente De gemeente Malle is momenteel druk bezig met de opmaak van het sportbeleidsplan. Dat beleidsplan zal de komende 6 jaar bepalen wat er op sportgebied (promotie,

Nadere informatie

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment:

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment: VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Gemeente: Kampenhout Coach: Marjolein van Poppel.. Vergaderdatum: 14.06.2007 Volgnummer Overlegmoment: Stuurgroep 5 (overleg 6) Aanwezigen: Marjolein Van Poppel: coach

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

STAD OUDENBURG Sectie sport

STAD OUDENBURG Sectie sport STAD OUDENBURG Sectie sport BETREFT: SUBSIDIEREGLEMENT VOOR OUDENBURGSE SPORT- VERENIGINGEN EN ONDERWIJSINSTELLINGEN OP BASIS VAN EEN PUNTENSYSTEEM, GOEDGEKEURD BIJ GEMEENTERAADSBESLISSING VAN 28 NOVEMBER

Nadere informatie

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013

College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 College van burgemeester en schepen van 2 januari 2013 001 Schepencollege. Taakverdeling. 002 Schepencollege. Vergadermomenten schepencollege. 003 Schepencollege. Zitdagen van de leden van het schepencollege.

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING

ALGEMENE VERGADERING ALGEMENE VERGADERING Gemeentelijke Sportraad (GSR) Beveren Donderdag 20 november 2014 19.30 uur in zaal Olympia VERWELKOMING Alle aanwezigen van harte welkom op de jaarlijkse algemene vergadering van GSR

Nadere informatie

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen?

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Enkele cijfers Vergelijking Vlaanderen en West-Vlaanderen Vlaanderen West-Vlaanderen N = 308 N = 32 (64 in totaal)

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud

Dit gemeenteraadsbesluit behandelt de volgende onderwerpen: Inhoud Retributiereglement van de gemeentelijke sporthal en kantine te Sint-, de gemeentelijke sporthal te Watervliet, het multifunctioneel buitensportterrein te Sint- en de deelname aan sportieve organisatie

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Externe analyse (2008)

Externe analyse (2008) Externe analyse (2008) Trends volgens STEP: uitgeschreven 1. Sociologisch 1.1 Sociologisch: algemeen 1.1.1 Sportbeoefenaars 1.1.1.1 Aantal aangesloten leden in de sportclubs van de erkende en gesubsidieerde

Nadere informatie

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 22 mei 2017

GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 22 mei 2017 Gemeenteraad GOEDGEKEURD Besluit Zitting van 22 mei 2017 Akkoordpunt (A-punt) DEPARTEMENT FINANCIËN 7 2017_GEM_00116 Retributie voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, aanslagjaren 2017-2019 (ingang

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren

Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Aanvraag van een subsidie voor erkende sportclubs in Vleteren Gemeentebestuur Vleteren Dienst jeugd en sport Veurnestraat 4 8640 Vleteren 057/400 901 Jeugd_sport@vleteren.be www.vleteren.be Ontvangstdatum:

Nadere informatie

Sportbeleidsplan Veurne HOOFDSTUK 7 IMPULSSUBSIDIE

Sportbeleidsplan Veurne HOOFDSTUK 7 IMPULSSUBSIDIE Sportbeleidsplan Veurne 2008-2013 HOOFDSTUK 7 IMPULSSUBSIDIE Naast de vier verplichte hoofdstukken, biedt het decreet Lokaal sport-voor-allen beleid; de mogelijkheid om een extra hoofdstuk te voorzien

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SPORTDAG

AANVRAAGFORMULIER SPORTDAG AANVRAAGFORMULIER SPORTDAG Beste leerkracht Het BLOSO-sportcentrum heet U van harte welkom. Vriendelijk bedankt om voor het BLOSO CENTRUM te kiezen. Wij doen ons best om u een aangename sportdag te bezorgen!

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

Minikids Grand Slam krokus. Multisport Grand Slam krokus. Voetbal Grand Slam krokus

Minikids Grand Slam krokus. Multisport Grand Slam krokus. Voetbal Grand Slam krokus http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Zoekterm: voetbal Minikids Grand Slam krokus 6u verschillende activiteiten gebaseerd op sport en diverse spellen. Balspelen (mini-tennis, kinball, voetbal, dans,

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD 23 APRIL 2015

ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD 23 APRIL 2015 ALGEMENE VERGADERING SPORTRAAD 23 APRIL 2015 OPENING VERGADERING Voorzitter Erwin Jönsson I. VERWELKOMING Schepen van Sport Koen Helsen II. OVERZICHT ADVIEZEN GEGEVEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE

VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/ Rek.nr. BE VZW T.C. KEY POINT LOTELINGSTRAAT 5 BIS 2812 MUIZEN TEL 015/41.50.95 E-MAIL : tennisschool@keypointtennis.be Rek.nr. BE 56 1430 8880 2288 WWW.KEYPOINTTENNIS.BE LENTE (SEPTEMBER - APRIL) reeks van 22 lessen

Nadere informatie

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland.

Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Gemeentereglement voor de verdeling van de toelagen aan de sportverenigingen in Heuvelland. Art.1. Iedere sportvereniging kan onder bepaalde voorwaarden erkend worden door de sportraad van Heuvelland.

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

A. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen en organisaties aangesloten bij en erkend door de Kortrijkse sportraad.

A. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen en organisaties aangesloten bij en erkend door de Kortrijkse sportraad. 10.2. Sportcentra A. Gebruik sportinfrastructuur door sportverenigingen en organisaties aangesloten bij en erkend door de Kortrijkse sportraad. vrijstelling De sportvereniging of organisatie in kwestie

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD VAN KNOKKE-HEIST STATUTEN

GEMEENTELIJKE SPORTRAAD VAN KNOKKE-HEIST STATUTEN Gemeentelijke Sportraad van Knokke- Heist Buitengewone Algemene Vergadering van 5 juli 2008 GEMEENTELIJKE SPORTRAAD VAN KNOKKE-HEIST STATUTEN Overeenkomstig het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 9

Nadere informatie

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008

Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Subsidiereglement sportclubs goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 december 2008 Dit subsidiereglement kwam tot stand in het kader van het Sport-voor-allendecreet van 9 maart 2007, dat het lokale sportbeleid

Nadere informatie

WEEK VAN DE SPORTCLUB

WEEK VAN DE SPORTCLUB WEEK VAN DE SPORTCLUB van ZATERDAG 10 tem ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011 Een organisatie van Bloso ism : 1. de gemeentelijke sportdienst Hamme 2. de gemeentelijke sportraad Hamme 3. de lokale sportclubs Inhoud

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

Gemeenteraad Verslag communicatie Zitting van 26 juni 2017

Gemeenteraad Verslag communicatie Zitting van 26 juni 2017 Gemeenteraad Verslag communicatie Zitting van 26 juni 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Freddy Pirens, voorzitter; de heer Maurice Webers, burgemeester; mevrouw Anne Cuypers, schepen; de heer Gilbert

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen

1. Algemene bepalingen GEMEENTELIJK REGLEMENT Betreffende de subsidiëring van verhoging van de sportkwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren in de sportverenigingen 2014-2019 Artikel 1 1. Algemene

Nadere informatie

Nummer 3/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/

Nummer 3/2016. Nieuwsbrief. Fedes VZW. Lieven Bauwensstraat Brugge. Tel.: 050/ Fax: 050/ Nummer 3/2016 Nieuwsbrief Fedes VZW Lieven Bauwensstraat 20 8200 Brugge Tel.: 050/35.13.05 Fax: 050/36.18.60 info@fedes.be Wat mag je verwachten in dit nummer: 2 1. Inhoudstafel 2 2. K.A.V.V.V. VZW en

Nadere informatie

Gemeentelijke subsidies voor sport

Gemeentelijke subsidies voor sport 1 Gemeentelijke subsidies voor sport Puntensysteem voor de toekenning van de subsidies aan gemeentelijk herkende sportverenigingen in de gemeente Wichelen. 1. Afspraken met het schepencollege en de gemeenteraad

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

Jeugd (tot 12 jaar) 15,00 n.v.t.(*) Volwassenen 30,00 n.v.t.(*)

Jeugd (tot 12 jaar) 15,00 n.v.t.(*) Volwassenen 30,00 n.v.t.(*) GEMEENTE GRIMBERGEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 APRIL 2008 ONDERWERP: Retributiereglement inzake het ter beschikking stellen van de gemeentelijke sportinfrastructuur

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie