Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris Alain Zenner maart 2001

2

3 Pour une nouvelle culture fiscale Voorwoord Bij Koninklijk Besluit van 25 oktober 2000 werd ik in de Regering aangesteld als Regeringscommissaris, toegevoegd aan de Minister van Financiën, en meer specifiek belast met de vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude. Enkele dagen eerder had de Eerste Minister, tijdens zijn verklaring voor de Kamer op 17 oktober 2000, deze twee doelstellingen, die nauw verbonden zijn met de fiscale hervorming, aangehaald als zijnde prioritair voor de regenboogcoalitie. De regering wil immers een nieuwe fiscale cultuur bevorderen teneinde tot een meer rechtvaardige fiscaliteit te komen. Dit klimaat vertaalt zich in drie luiken : de vermindering van de fiscale en parafiscale druk, de herschikking van de betrekkingen tussen de fiscus en de belastingplichtigen - waaronder de vereenvoudiging van de fiscale procedures; en de strijd tegen de grote fiscale fraude. Deze drie luiken maken deel uit van eenzelfde strategie, met als doel het draaglijker en doorzichtiger maken van de fiscaliteit en het bewerkstelligen van de instemming met de belastingsbijdrage, en dit teneinde de financiering van de overheidsopdrachten met de nodige solidariteit te verzekeren en de grondslag te leggen voor een duurzame economische groei. 3

4 I. Vermindering van de fiscale en parafiscale druk Het eerste luik van dit nieuwe klimaat, dat uiteraard essentieel is, betreft de vermindering van de fiscale en de parafiscale druk, en meer specifiek de lasten op de arbeid, teneinde onze belastingdruk geleidelijk aan te herleiden tot het Europees gemiddelde. Tijdens voorgaande legislaturen heeft onze fiscaliteit ontoelaatbare hoogten bereikt. Tussen 1990 en 1999 is de globale belastingdruk toegenomen met 3 % van het B.N.P. Nochtans, «trop d impôt tue l impôt», fiscale buitensporigheid werkt altijd contraproductief 1. Voor het eerst sinds 1950, werd in het jaar 2000 het evenwicht in de Belgische begroting hersteld. De regering heeft niet enkel de ambitie om dit evenwicht te behouden maar zij wil ook geleidelijk aan het budgettair overschot verhogen tot 0,7 % van het BNP in Bijgevolg zou ons land de komende jaren moeten kunnen genieten van een omgekeerd sneeuwbaleffect dat, omwille van de daling van de interestlasten op de staatsschuld, meer bewegingsruimte zou toelaten op budgettair vlak. Daarenboven verplicht de fiscale concurrentie tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie ons tot meer redelijkheid ter zake. Anders lopen wij het risico dat er met de invoering van de Euro 2 en de creatie van de Europese vennootschap, naast een kapitaalvlucht, een uitbreiding zal komen van de techniek van tax shopping en van de delocalisatie van economische activiteiten. In dit perspectief, en gelijklopend met de vermindering van de door de werkgevers en werknemers betaalde sociale lasten, heeft de Minister van Financiën Didier Reynders het initiatief genomen voor een aantal maatregelen : herinvoering van de indexering van de belastingschalen, geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage en de ambitieuze hervorming van de personenbelasting voor een jaarlijks bedrag van 135 miljard Belgische frank, te bereiken over een periode van vier aanslagjaren. II. Hervorming van de betrekkingen tussen de administratie en de burgers Het tweede luik van dit nieuwe klimaat betreft de herschikking van de relaties tussen de administratie en de burgers, tussen het Ministerie van Financiën en de burgerbelastingplichtige. 1 Zie desbetreffend de werken van Arthur Laffer, en onder meer "The Laffer Curve" in Macroeconomics, 5 th edition, van Rudiger Dornbusch en Stanley Fischer, chapter 16, Budget deficits and the public debt, blzn. 606 en Gérard Moatti, "Paiements transfrontaliers : en attendant le big bang", Le Monde, 16 januari

5 De burger stelt zich terecht steeds minder tevreden met een arbitraire administratieve overheid en wenst in z n contacten met de autoriteiten met de nodige aandacht en loyauteit behandeld te worden. Bijgevolg is het noodzakelijk om de reeds geleverde inspanningen met het oog op het efficiënter, aandachtiger en doorzichtiger maken van de fiscale administratie verder te zetten en op te voeren. Vandaar de bekommernis om de vereenvoudiging van de fiscale procedures in de ruimste zin op te vatten : de reorganisatie van de fiscale diensten, hun doorgedreven informatisering en de herziening van de taxatieprocedures en de verhaalmogelijkheden. Naast het verderzetten van de hervorming van de fiscale procedure in de eigenlijke zin, is het noodzakelijk de menselijke, organisatorische en technische middelen te versterken teneinde de fiscus toe te laten haar essentiële taak in de beste omstandigheden te volbrengen. Dit betekent de terbeschikkingstelling van de nodige middelen om op een billijke, doelmatige, vooruitziende en loyale manier tot een goed overheidsbeheer te komen. De reorganisatie van het Ministerie van Financiën, die enkele jaren geleden werd ingezet, volgt haar verder verloop binnen de optiek van het Copernicusplan. In deze context zal ik er mij toe beperken volgende punten aan te halen : de aanwerving van nieuwe ambtenaren teneinde te voorzien in een opvulling van het personeelskader, een nieuw project betreffende een administratief en kwalitatief personeelsbeheer in samenspraak met een extern raadgever op het vlak van human resources en de heroriëntering van de administratieve cultuur in de richting van een resultaatsmanagement. Een tweede belangrijke pijler op het vlak van de modernisering is het beheer van de informatica. Dit is zowel belangrijk voor het garanderen van de continuïteit en de doelmatigheid van de diensten als voor het activeren van de overgang naar het e- government. In de loop van de laatste jaren werden de toegestane investeringen hoofdzakelijk besteed aan de problematiek van de millennium bug en aan de voorbereiding voor de overgang naar de Euro in Deze investeringen hebben de ingebruikname van nieuwe werkmiddelen mogelijk gemaakt. Deze inspanning zal in de loop van de volgende jaren versterkt worden gezien de regering enige maanden geleden een vijfjarenplan op het vlak van de informatica heeft goedgekeurd. Het aantal informatici zal binnenkort verdubbeld worden en voor het jaar 2001 werd reeds een eerste speciaal budget toegestaan van 440 miljoen Belgische frank. Zulks houdt een vermeerdering in van de beschikbare middelen van om en bij de 30 %. Dit budget zal aangewend worden voor een aantal duidelijk omlijnde projecten. Daarnaast moet men ook tot meer redelijkheid komen op het vlak van de fiscale controles. Terwijl enerzijds het Rekenhof onderstreept dat slechts een beperkt aantal fiscale dossiers het voorwerp uitmaken van een doeltreffende controle 3, gaan er anderzijds van alle kanten stemmen op die het toenemend conflictueel karakter waarmee sommige controles gepaard gaan betreuren e Boek van het Rekenhof, blz

6 Het ogenblik is aangebroken om het evenwicht, dat overduidelijk verbroken werd, te herstellen. Want, zoals André Barilari 4 in zijn recent werk gewijd aan de instemming met de belasting schrijft, moet men heden ten dage aan deze instemming een nieuwe dimensie toevoegen, met name de instemming met de controle. In het voorwoord van dit werk onderstreept de Franse Minister van Economie en Financiën Laurent Fabius dat er tussen de Staat en de burgers «als onderdeel van het sociaal contract een fiscaal contract moet bestaan». Wat de taxatieprocedures en de geschillenregeling betreft, moeten wij immers zo snel mogelijk komen tot een fundamentele herziening van de manier waarop een fiscale controle wordt uitgevoerd en van de manier waarop de fiscale geschillen worden behandeld. Hierbij zou ik de wens van de Minister van Financiën willen aanhalen om, vertrekkend vanuit de vereenvoudiging van diverse procedures op het vlak van directe belastingen en BTW, de geschillenprocedure diepgaand te harmoniseren en te reorganiseren. Een belangrijk objectief bestaat in het totstandbrengen van een eenheid van aanpak inzake taxatie en geschillenregeling. Door de controle-agent de verantwoordelijkheid te geven voor de geschillen waarvan hij aan de oorsprong ligt en door hem zelf te belasten met de verdediging van zijn dossier voor de rechtbank, zouden wij de agent opmerkzamer willen maken ten aanzien van de gevolgen van zijn beslissingen en zouden wij willen breken met een taxatiecultuur die soms te weinig genuanceerd is. III. Strijd tegen de grote fiscale fraude Het is niet mijn bedoeling om een heksenjacht te organiseren tegenover onze medeburgers, maar wel om de grensoverschrijdende criminaliteit te bekampen. Het derde luik van dit nieuwe fiscale klimaat zal dan ook de strijd tegen de grote fiscale fraude uitmaken. Wettelijk gezien slaat dit op de fraude die complexe mechanismen aanwendt of die gebruik maakt van werkmethodes met een internationale dimensie. In essentie gaat het over de bestrijding van een grensoverschrijdende criminaliteit van grote omvang die gebruik maakt van gesofisticeerde en kunstmatige structuren, welke veelal worden uitgedokterd door maffieuze organisaties waarvan de activiteit, buiten elk economisch project om, specifiek gericht is op het ontduiken van belasting of op het onrechtmatig genieten van belastingkredieten op grond van de Europese wetgeving terzake. 4 André Barilari, "Le consentement à l impôt", Presses de sciences politiques, Collection La bibliothèque du citoyen, 2000, blz

7 Men is er zich van bewust dat deze criminaliteit sterk is toegenomen in de negentiger jaren, meer bepaald tengevolge van de afschaffing van de douanegrenzen binnen de Europese Unie, van de opening van de voormalige Oostbloklanden naar het Westen toe, van de mondialisering van de economie en de informatisering alsmede van de versnelling der financiële transacties : één enkele computerklik volstaat om belangrijke kapitalen van de ene kant van de planeet naar de andere kant te sturen. Dit alles bemoeilijkt uitermate de uitvoering van de controles. Om de clandestiniteit van de occulte handelingen te waarborgen zijn alle middelen goed, de meest eenvoudige tot de meest gesofisticeerde. Het beroep doen op uitvlaggingsstructuren ( pavillons de complaisance of offshore vennootschappen), die aan de lopende band worden verkocht door weinig scrupuleuze staten, is systematisch. Daadwerkelijke netwerken van bankrekeningen worden uitgebouwd, in voorkomend geval met de medeplichtigheid van tussenpersonen die er een specialisatie van maken hun beroepsgeheim in te roepen teneinde justitie te dwarsbomen. Exotische financiële locaties worden regelmatig aangesproken : men noemt ze alzo fiscale paradijzen, voor onze fiscale administraties of voor onze rechters gaat het evenwel om minder fraaie locaties. Nochtans schromen de grote internationale banken er zich niet voor om aldaar filialen te openen. Sommige bedrijven specialiseren zich in geheime compensatieverrichtingen welke altijd efficiënt blijken om de onderzoekers te misleiden. En cash afhalingen, gevolgd door de fysieke transferts van de fondsen, hebben nog niets van hun actualiteit verloren. Ook op dit vlak moet de werkwijze van de administratie geherorïenteerd worden. Als ik een voorbeeld uit het verkeer zou mogen aanhalen, zou ik zeggen dat het natuurlijk gemakkelijker is om de voetganger op de bon te slingeren die naast het zebrapad oversteekt dan op te treden tegen de koppelbazen die de vrachtwagenchauffeurs uitbuiten, met alle gevolgen vandien voor de openbare veiligheid. Het is evident dat men daar moet optreden waar het schoentje het meest wringt. Het is pas op de dag dat onze medeburgers ervan overtuigd zullen zijn, niet alleen dat de fiscale druk redelijk is, maar dat men niet alleen de kleine vissen aanpakt maar evenzeer de grote, dat zij het niet strikt eerbiedigen van de fiscale wetgeving niet langer kunnen rechtvaardigen door de vaak geopperde overweging dat zij zich in een staat van wettelijke zelfverdediging zouden bevinden. IV. Bijdragen tot een wijziging van de mentaliteit en de organisatiemethodes Mijn doelstelling als Regeringscommissaris is niet om mij in de plaats te stellen van de administratie maar, met een multi-disciplinaire aanpak, de actie van de diensten en de instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij mijn opdracht te ondersteunen, te coördineren en te stimuleren. 7

8 De aanpassing van de mentaliteit en van de organisatiemethodes behoort tot de kern van de vereenvoudiging van de fiscale procedures en van de strijd tegen de grote fiscale fraude. De ontwikkeling van een nieuwe cultuur en van aangepaste werkmethodes en middelen zullen de leidraad vormen van mijn handelen en maken alzo de basisstructuur van onderhavig actieplan uit. Het is mijn wil om deze nieuwe cultuur te stimuleren door aanwezig te zijn op het terrein, om hen die de verantwoordelijkheid dragen om de hervormingen in de praktijk uit te werken aan te moedigen, om de realisatie ervan op te volgen, om de concrete moeilijkheden beter te kunnen inschatten en om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. De nieuwe werkcultuur welke wij betrachten, brengt eerst en vooral het wegwerken van de tussen de verschillende administraties bestaande tussenschotten met zich mee teneinde de coördinatie van de initiatieven te benadrukken. In haar eindrapport van 8 december 1998 heeft de Senaatscommissie, belast met het onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit, in haar aanbevelingen de multidisciplinaire aanpak van dit fenomeen beklemtoond. In dit opzicht werd onderlijnd, zoals bleek uit de affaire Dutroux, dat teveel diensten zich ingroeven op hun eigen terrein, zonder zich te bekommeren om nochtans essentiële elementen om doeltreffend te kunnen werken, zoals de uitwisseling van informatie en de nodige samenwerking met andere betrokken eenheden. Deze vaststelling heeft een algemene draagwijdte : zij geldt zowel voor het thema van de vereenvoudiging als voor dat van de strijd tegen de grote fraude. Een analoge toenadering tussen de verschillende administraties vormt trouwens het uitgangspunt van het Copernicusplan. Ik zal mij inspannen om dit concreet en in de mate van het nodige in de praktijk om te zetten door het afsluiten en het uitwerken van nieuwe samenwerkingsprotocollen zonder de noodzakelijke samenwerking die moet bestaan tussen de verschillende departementen, administraties en diensten die op een of andere manier bij mijn dubbele opdracht betrokken zijn uit het oog te verliezen, ongeacht of ze nu afhangen van Justitie, Binnenlandse Zaken, Economie, Arbeid en Tewerkstelling of Sociale Zaken. In dit perspectief zal er aandacht besteed worden aan een betere integratie van de bestaande informatica-uitrusting. Het huidige materiaal is immers niet op elkaar afgestemd, hetgeen het gevolg is van een verschillend uitgewerkte software en aangeschafte computerapparatuur. In dezelfde geest van multidisciplinaire benadering zullen de synergiën tussen de overheidsdiensten en de privé-sector worden gestimuleerd. Zowel wat de vereenvoudiging van de fiscale procedures als de strijd tegen de grote fiscale fraude betreft, hebben de economische actoren en hun beroepsorganisaties reeds hun wil te kennen gegeven om mee te werken aan de taken van het Commissariaat en om deel te nemen aan de uitwerking van zijn actieplan. Verschillende initiatieven ter zake vanwege de beroepsorganisaties laten ons thans reeds toe deze samenwerking op een concrete en snelle manier te organiseren. Voor het overige slaat het actieplan hoofdzakelijk op maatregelen van organisatorische of reglementaire aard. Dit plan zal handelen over het aanpassen aan de realiteit van normatieve teksten, over het efficiënter maken van de diensten, over het uitbrengen van precieze projecten die toelaten om de fiscale procedures te vereenvoudigen en over het sneller en doelgerichter optreden tegen criminele organisaties. 8

9 Tenslotte zou de actie van het Commissariaat niet volledig zijn als de dynamiek van het terrein niet zou aangevuld worden door een pedagogische inspanning. Vorming en informatieverstrekking zijn inderdaad onmisbaar. Hierbij zou ik willen wijzen op de recente publicatie van een brochure betreffende de opdracht en de waarden van de fiscale sector 5 die binnenkort zal gevolgd worden door een nieuwe brochure inzake de rechten en plichten van de belastingplichtige. De kennis van eenieders rechten en plichten is immers essentieel om de belasting op de meest doorzichtige manier te kunnen heffen en om kordaat te kunnen optreden ten aanzien van diegenen die deelnemen aan praktijken van ernstige en georganiseerde fraude. V. Voorafgaandelijke raadplegingen De opstelling van dit actieplan werd voorafgegaan door de opmaak van een uitgebreide inventaris op basis van contacten met betrokken personen en sectoren. In het kader van deze inventaris en de voorbereiding van het actieplan heb ik een hele reeks personaliteiten ontvangen. Zo heb ik ontmoetingen belegd met alle ambtenarengeneraal en talrijke andere hoge ambtenaren van het Ministerie van Financiën, met bij buitenlandse ambassades geaccrediteerde fiscale verbindingsofficieren, met bijstandsen nationale magistraten, met verantwoordelijken bij parketten en auditoraten van de rechtbanken van eerste aanleg of de arbeidsrechtbanken, met federale ombudsmannen, met verantwoordelijken van diverse Belgische en Europese instellingen wier activiteiten samenhangen met mijn opdrachten, met bestuurders van een aantal ter zake geïnteresseerde groeperingen of patronale organisaties, met de hoge leiding van de drie belangrijkste vakbonden, met verantwoordelijken van interprofessionele organisaties, met vertegenwoordigers van vrije en economische beroepen, met diverse universiteitsprofessoren, gespecialiseerde practici, raadgevers, onderzoekers, enzovoort. VI. Eerste initiatieven en realisaties Van bij mijn indiensttreding heb ik mij ingezet om een oplossing te vinden voor een aantal dringende zaken. Met het oog op het eindelijk daadwerkelijk uitvoeren van de wetgeving van 1992 en 1994 inzake de terbeschikkingstelling van ambtenaren van de fiscale administraties bij de parketten, de arbeidsauditoraten en de C.D.G.E.F.I.D., werden op 1 december 2000 vier koninklijke en ministeriële besluiten aangenomen in de Ministerraad. Na het advies van de Raad van State te hebben ingewonnen werden deze op 22 december 2000 ondertekende besluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 en 30 december Eenmaal een aan de politiehervorming gekoppelde wetswijziging doorgevoerd en de aanwerving van de desbetreffende agenten verricht, zullen fiscale en financiële specialisten hun medewerking kunnen verlenen aan bovenvermelde diensten. 5 Opdracht en waarden van de fiscale sector, Directie Vorming en Informatie van het Ministerie van Financiën, Kunstlaan 19H, 1000 Brussel. 9

10 Ik heb mij ook meteen ingelaten met de concrete uitwerking van de op 20 juli 2000 tussen de Ministers van Justitie en Financiën afgesloten samenwerkingsakkoorden inzake de strijd tegen de fraude in de sector van de minerale oliën en inzake de strijd tegen de BTW-carrouselfraude. De coördinatiestructuren van beide samenwerkingsprotocollen werden op 8 januari 2001 officieel geïnstalleerd. De operationele ondersteuningscellen werden reeds op papier uitgewerkt en zullen van start gaan zodra bovenvermelde aanwervingen afgehandeld zijn. In ditzelfde perspectief bereid ik momenteel, in samenwerking met de betrokken ministers, wetsontwerpen voor die het mogelijk zullen maken om de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie toe te kennen aan de ter beschikking van Justitie en de politiediensten gestelde fiscale ambtenaren alsmede aan een beperkt aantal ambtenaren der douane en accijnzen. Steeds binnen het bestek van de multidisciplinaire benadering heb ik op 19 januari laatstleden deelgenomen aan een studiedag over de fraude in de haven van Antwerpen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heb ik verantwoordelijken ontmoet van de verschillende diensten die met fraude worden geconfronteerd zowel binnen de havenzone als in de rand ervan. Ik heb eveneens kennis kunnen nemen van de diverse problemen waarmee zij te maken krijgen. Maar nog belangrijker, met het oog op een intense samenwerking heb ik de verschillende betrokken diensten met elkaar in contact kunnen brengen : de burgemeester en de schepen van veiligheid van de stad Antwerpen, de politiecommissaris, de Falconcel van de gemeentelijke politie, de havenpolitie, de ambtenaren van Douane en Accijnzen en de Bijzondere Belastingsinspectie. Mijn bezoek aan een taxatiekantoor in de Paleizenstraat te Schaarbeek en informatiestands van Financiën op twee salons, alsook mijn deelname aan een studiedag tussen verschillende Belgische en Nederlandse ambtenaren te Brugge en een seminarie van de Bijzondere Belastingsinspectie te Oostende, hebben mij in staat gesteld om een beter inzicht te krijgen in de werkzaamheden van het dit ministerie en de verscheidenheid van zijn werkdomeinen. Uiteindelijk werd op 7 februari 2001, in samenwerking met het Instituut van accountants en belastingconsulenten, een colloquium ingericht met betrekking tot de georganiseerde criminaliteit inzake fiscaliteit. Dit colloquium, waarop zo n deelnemers en een tiental gastsprekers aanwezig waren, heeft toelichting verstrekt bij de nieuwe tendensen waarmee de ondernemingen op fiscaal en boekhoudkundig vlak worden geconfronteerd en hun implicaties in de verschillende fraudedomeinen. Deze bijeenkomst is eveneens een gelegenheid geweest om de economische beroepen te sensibiliseren ten aanzien van hun nieuwe verplichtingen op het vlak van witwasoperaties en ten aanzien van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van fraudeurs 6. 6 De akten van het colloquium zijn beschikbaar op de site 10

11 VII. Draagwijdte van het actieplan Het actieplan dat ik hier voorstel, heeft zeker niet de ambitie het toepassingsgebied van mijn opdracht strikt af te bakenen. Het gaat enkel om een eerste reeks voorstellen die, op basis van de ervaring, eventueel zal kunnen worden aangevuld. Ik zal mij inspannen dit actieplan te doen opvolgen middels de publicatie van een overzichtstabel die toelaat om de vooruitgang van de voorziene projecten vast te stellen en om, in de mate van het mogelijke, de effecten ervan te meten. Wat de vooropgestelde maatregelen betreft, moet er een duidelijk onderscheid gemaakt worden gemaakt tussen de beide pijlers van het actieplan. Het is namelijk gebleken dat het gemakkelijker is om precieze projecten te definiëren en weer te geven op het vlak van de vereenvoudiging van de fiscale procedures dan op het vlak van de strijd tegen de grote fiscale fraude. Dit verschil wordt voor een stuk verklaard door het vernieuwende aspect van het tweede luik van mijn opdracht. Op het ogenblik van mijn aanstelling bestonden er namelijk weinig globale, gestructureerde en concrete projecten die ter zake konden uitgevoerd of opgevolgd worden. Daarentegen was het werk inzake de vereenvoudiging onder impuls van de Minister van Financiën, in samenwerking met het toenmalig Regeringscommissariaat belast met de administratieve vereenvoudiging alsmede met de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging, reeds grotendeels voorbereid. Zo werden er reeds initiatieven genomen inzake de opvolging van de herstructurering van de fiscale administraties in het kader van het Copernicus plan en de ontwikkeling van een vijfjarenplan op het stuk van de informatica. De aard van mijn twee taken is trouwens verschillend. De projecten die streven naar de realisatie van de vereenvoudiging van de fiscale procedures kunnen enkel nog bediscussieerd worden naar hun modaliteiten toe, eerder dan naar hun principes, gezien hun noodzaak voor iedereen evident is. De strijd tegen de grote fraude, daarentegen, roept tegengestelde waarden op en vereist vanuit verschillende invalshoeken delicate politieke keuzes vermits zij verder wil gaan dan een volgehouden inspanning van aanpassing op het vlak van preventie- en repressietechnieken ten aanzien van inbreuken die zowel qua vorm als qua omvang fluctueren in de tijd. Daar zou ik nog willen aan toevoegen dat er zich een minimum aan discretie opdringt ten opzichte van de maatregelen die genomen worden in de strijd tegen bepaalde frauduleuze praktijken. Het is evident dat ik de fraudeurs niet op de hoogte wens te brengen van het uur, de plaats en de modaliteiten van de acties die wij tegen hen zullen ondernemen. Alain Zenner Regeringscommissaris 26 maart

12 Afdeling 1. Vereenvoudiging van de fiscale procedures 1. Van één procedure naar meerdere procedures De fiscale procedure is, in de strikte zin van het woord, het geheel van regels en vormvereisten die moeten nageleefd worden om rechten te doen gelden. Vanuit deze invalshoek verwijst de fiscale procedure naar de wettelijke en reglementaire bepalingen die de toepasselijke principes vastleggen inzake de vestiging en de inning van de belasting : te vervullen vormvereisten, vaste termijnen, verhaalsmogelijkheden en hun modaliteiten, enzovoort. Deze principes hebben uiteraard de bedoeling om de inning van de belasting in de best mogelijke omstandigheden te verzekeren en dit zowel vanuit het standpunt van de administratie als vanuit het standpunt van de belastingplichtige burger. Bijgevolg is de fiscale procedure een fundamentele basis voor de acties die door het Ministerie van Financiën ondernomen worden. Procedure alleen staat evenwel niet garant voor goede resultaten. Haar inwerkingstelling vereist immers de mobilisatie van belangrijke menselijke en technische middelen die met elkaar gecombineerd moeten worden op basis van de organisatiemethodes. Zij veronderstelt ook de definitie van gepaste gedragslijnen opdat de toepassing van het recht zou kunnen gebeuren met een voortdurende aandacht voor de geest van de wet, eerder dan voor de letter alleen ervan. De taken die aan het Regeringscommissariaat zijn toevertrouwd, weerspiegelen de behoefte om de fiscale procedures in een ruimere context te plaatsen. Dit betekent dat men zich niet enkel mag beperken tot de rechtsregels, maar dat men ook aandacht moet besteden aan alle noodzakelijke fases die de goede uitwerking van deze regels verzekeren. 2. Vereenvoudiging, herstructurering en referentiewaarden De vereenvoudiging van de fiscale procedures situeert zich op een viervoudig vlak inzake de herstructurering van de administraties van het Ministerie van Financiën, herdefiniëring van de beginselen van behoorlijk bestuur, het herschrijven van wettelijke en reglementaire teksten alsmede de informatieverstrekking aan het publiek. Van oudsher was Financiën op een verticale en gesegmenteerde manier georganiseerd : administratie van de directe belastingen, administratie van de BTW, registratie en domeinen, administratie van het kadaster, administratie van de douane en accijnzen en de administratie van de bijzondere belastingsinspectie. Bovendien heeft zich in de loop der tijden eerder een kwantitatieve dan een kwalitatieve benadering van de belastingen ontwikkeld : de vestiging van de belasting heeft voorrang verkregen op de effectieve invordering. 12

13 Deze situatie heeft geleid tot een steeds groter wordende breuk tussen de belastingplichtige burger en de fiscus. Het Ministerie van Financiën, zich bewust van deze scheeftrekking, heeft reeds enkele jaren geleden de aanzet gegeven tot een diepgaande herstructurering van zijn administraties. Sinds 1999 werd deze inspanning nog uitgebreid teneinde een doelmatiger en een klantgerichter dienstverlening te ontwikkelen. Zo wordt door het bijeenbrengen van de administraties die zich bezig houden met de directe en de indirecte belastingen (de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de BTW) de weg geëffend voor een organisatie die gebaseerd zal zijn op het type klant (particulieren, KMO s, grote ondernemingen). Deze toenadering moet worden verder gezet. Gelijklopend met deze inspanning tot herstructurering, heeft de fiscale administratie er zich ook toe aangezet om een expliciete definitie te geven van haar opdracht en haar fundamentele waarden. In de optiek van de vereenvoudiging van de fiscale procedures zal de klemtoon gelegd worden op een grotere rechtszekerheid voor de burger, de kwaliteit van het onthaal, een duidelijke en correcte informatieverstrekking aan het publiek, de gelijke behandeling en de afwezigheid van vooroordelen ten aanzien van de belastingplichtigen, enzovoort. Daarnaast moet, bij de behandeling van dossiers, ook de efficiëntie en het naleven van de termijnen beklemtoond worden. De elementen die in dit actieplan worden aangehaald verwijzen, naast diverse concrete dossiers inzake vormelijke vereenvoudiging, naar een project van lange adem waarbij het geheel van de fiscale administraties rondom een aantal gemeenschappelijke basiswaarden zal georganiseerd worden, teneinde tot een dienstverlening te komen die beter afgestemd is op de behoeften van de burgers. 3. De belastingplichtige beter informeren I. Algemeen overzicht De reglementering op fiscaal vlak wordt, we hebben het reeds aangehaald, steeds complexer en minder stabiel. Deze situatie moet waar mogelijk verbeterd worden. Des te meer omdat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de vereenvoudiging van de fiscale procedure en de strijd tegen de fiscale fraude : hoe complexer en verfijnder een wet is hoe meer zij verdraaid en genegeerd kan worden. Niettegenstaande deze evidentie, moet worden opgemerkt dat de toenemende complexiteit van ons juridisch en administratief apparaat beantwoordt aan een basistendens. Zoals André Barilari beklemtoont : «Cette complexité et cette évolutivité sont également liées aux mécanismes démocratiques eux-mêmes. Les parlementaires cherchent légitimement à tenir compte des particularités et de la diversité des situations des catégories sociales, des forces économiques, des zones géographiques qui forment leur électorat. Ainsi la complexité est, pour bonne partie, le prix à payer à un contexte de développement économique et social et à la compétence parlementaire sur l impôt. Dans ce sens elle est inévitable» 7. 7 André Barilari, op.cit., p

14 De belastingplichtige, of het nu om een particulier of een vennootschap gaat, neemt niet langer genoegen met algemene regels waarvan de toepassing aan de discretionaire bevoegdheid van de administratie wordt overgelaten gevolgd door een controle a posteriori door justitie. Dit gegeven is niet alleen eigen aan de fiscaliteit : de publieke opinie wil een zo ruim en snel mogelijke toegang krijgen tot justitie en vraagt tegelijkertijd dat het recht met alle mogelijke situaties rekening houdt. Welnu, er is een evidente spanning tussen een exhaustief en een eenvoudig toegankelijk recht. Dit betekent dat het in fiscale materie net zoals in andere materies niet gemakkelijk is om de wet te vereenvoudigen. Daarom is het, in het licht van deze spanning tussen eenvoud en volledigheid, des te meer gerechtvaardigd dat de inspanning die moet geleverd worden op het vlak van de vereenvoudiging van de fiscale procedures begeleid wordt en zelfs voorafgegaan wordt door de nodige informatieverstrekking. Rekening houdend met de diversiteit van het publiek dat nauw betrokken is bij de fiscaliteit en rekening houdend met de verschillende subtiliteiten op het vlak van de vragen, zal de informatie naar het publiek moeten uitgaan van een op meerdere niveaus ontwikkelde strategie. Eerst en vooral betreft dit de terbeschikkingstelling aan de bevolking van een fiscale basisdocumentatie op papier, maar ook steeds meer op informatiedrager. Deze informatie met een algemene draagwijdte zal vanuit een optimale gebruiksvriendelijke invalshoek aan het grote publiek moeten worden voorgesteld. Zij zal de belastingplichtigen moeten kunnen vertrouwd maken met de belangrijkste regels op het vlak van de directe en de indirecte belastingen. Zij zal nuttig worden aangevuld door occasionele informatieverstrekking naar aanleiding van beurzen en andere evenementen waarop een groot publiek aanwezig is. Naast deze algemene informatie is het de bedoeling om aan een specifiek publiek een zo ruim mogelijke waaier van fiscale gegevens en referenties die door de administratie gebruikt worden ter beschikking te stellen. Omwille van hun officiële bron zullen deze gegevens (wetteksten, administratieve commentaar, rechtspraak, enz.) een grote betrouwbaarheid en actualiteitswaarde genieten. Teneinde tot een coherent gegevensbeheer te komen, vereist deze complexere informatie het op punt stellen van performante onderzoekscellen en voortdurende investeringen. II. Fiscale gegevensbanken op de internetsite van Financiën Momenteel stelt de Minister van Financiën informatie ter beschikking van zijn ambtenaren door middel van papieren documenten. Een gedeelte van deze informatie is beschikbaar voor het publiek mits betaling van abonnementsgeld. Deze documentatie bestaat hoofdzakelijk uit de verschillende fiscale wetboeken, de administratieve commentaar en de administratieve aanschrijvingen. Daarnaast omvat zij ook de administratieve cursussen. Dit zijn diegene waarover de nieuwe ambtenaren, als pedagogisch werkinstrument, beschikken bij hun indiensttreding bij het Ministerie van Financiën. 14

15 De administratie publiceert eveneens, op het vlak van de directe belastingen, een maandblad Bulletin der belastingen waarin de voornaamste wettelijke en reglementaire wijzigingen zijn opgenomen, alsook sommige administratieve aanschrijvingen, parlementaire vragen en rechtspraak. Wat de indirecte belastingen betreft, publiceert de administratie, per trimester, de BTW Revue die dezelfde informatie bevat als hierboven vermeld, maar dan op het vlak van kwestieuze belasting. Daarenboven stelt de administratie, per trimester, twee fiscale CD-Roms (CODIFISC en DOCUFISC) ter beschikking van haar ambtenaren. De eerste, die eveneens kan aangeschaft worden door de belastingplichtigen en hun raadgevers, bevat nagenoeg de volledige van kracht zijnde fiscale wetgeving, met inbegrip van de dubbele belastingverdragen. De tweede, tot op heden exclusief voorbehouden voor de ambtenaren, bevat, naast de wetboeken, de administratieve commentaar en een grote selectie van parlementaire vragen, enkele rulings en recente rechtspraak, maar vertoont alsnog enkele leemten. De internetsite van het departement van Financiën (adres : stelt ook een fiscaal memento voor dat een beknopte weergave is van een gedeelte van het positief recht dat van toepassing is in fiscale zaken. Niettegenstaande dat het om nuttige werkinstrumenten gaat, zijn de CD-Roms enkel consulteerbaar voor ambtenaren die over een CD-Rom lezer beschikken, wat zelden het geval is. Dit systeem, indien consulteerbaar op een draagbare computer, kan aangewend worden naar aanleiding van een fiscale controle ter plaatse. Dit vereist wel dat er regelmatige en dure bijwerkingen gebeuren, momenteel driemaandelijks, alsook dat er belangrijke materiële voorzieningen getroffen worden teneinde de verdeling ervan te verzekeren. Wat de informatie betreft die toegankelijk is via de internetsite van het Ministerie van Financiën, is het noodzakelijk dat de kwaliteit van de interface en de snelheid van verkrijging van de gezochte informatie verbeterd worden. De internetsite van het Departement zal moeten worden aangepast, gemoderniseerd en aangevuld teneinde aan het publiek en aan de ambtenaren een database ter beschikking te stellen die de meest volledige fiscale informatie bevat. Hiervoor kan men zich baseren op verschillende performante producten die door diverse privé firma s worden aangeboden en die zowel eenvoudig, snel als gebruiksvriendelijk zijn. Via deze internetsite zal de burger toegang hebben tot de inzake fiscaliteit actuele wetgeving (directe belastingen, BTW, douane, accijnzen, registratie, enz.), internationale fiscale overeenkomsten, administratieve commentaren, het geheel van de aanschrijvingen, rulings en relevante rechtspraak alsook gerichte informatie die het standpunt van de administratie weergeeft in het licht van de actualiteit. Daarentegen is het niet gepast om het grote publiek in kennis te stellen van artikels uit de rechtsleer vermits deze geen officieel gezag hebben. Het is echter wel de bedoeling dat de ter zake aangesproken privé partner deze rechtsbron alsook de fiscale rechtspraak, al dan niet in het voordeel van de administratie, ter beschikking zal stellen van de ambtenaren. 15

16 Dankzij een performante zoekmachine zal de toegang tot deze informatie veel gemakkelijker moeten verlopen. In dit opzicht en in het kader van het vijfjarenplan informatica , worden momenteel verschillende realisatie- en ontwikkelingsmogelijkheden bestudeerd, meer bepaald via out-sourcing, teneinde snel te kunnen antwoorden op de vraag van het publiek. In het kader van de inschakeling van een externe firma, zal er binnen afzienbare tijd een aanbesteding moeten uitgeschreven worden zodat de toekenning ervan in oktober 2001 kan plaatsvinden. Alsdan kan men eind 2001 tot de realisatie hiervan overgaan. Met ingang van 1 januari 2002 zal de fiscale documentatie op de internetsite van Financiën beschikbaar moeten zijn voor het publiek en de ambtenaren. De administratie, die natuurlijk verantwoordelijk zal blijven voor de redactionele inhoud, zal aan de weerhouden onderneming het geheel van haar gedigitaliseerde documentatie overmaken en zal instaan voor de regelmatige bijwerkingen ervan. Betrokken firma zal aan de administratie een gegevensbank en een zoekmachine ter beschikking stellen die gebaseerd zijn op de meest recente technologieën. Ter zake wordt onderlijnd dat de administratie reeds sedert geruime tijd haar eigen databanken, met een performant systeem op basis van sleutelwoorden, heeft ontwikkeld. Het spreekt voor zich dat bij de uitbouw van deze nieuwe fiscale gegevensbank met deze ervaring zal rekening worden gehouden. Deze op de internetsite geplaatste gegevensbank zal op termijn de belangrijkste documentatiebron van het Ministerie van Financiën worden. l Publicatie, in samenwerking met de privé-sector, via de internetsite van het departement, van een officiële fiscale documentatie, aangevuld en bijgewerkt, gebruiksvriendelijk en gratis toegankelijk voor burgers, ondernemingen, gespecialiseerde raadgevers en ambtenaren vanaf 1 januari l Deze gegevensbank zal op termijn de belangrijkste documentatiebron van het Ministerie van Financiën worden. III. Informatiebrochures inzake de rechten en de plichten van de belastingschuldigen en de belastingplichtigen Wanneer een belastingplichtige geconfronteerd wordt met agenten van de administratie belast met het onderzoek naar z n fiscale situatie, is hij niet altijd in staat om, bij gebrek aan toegankelijke informatie of professionele steun, exact te weten welke zijn rechten en plichten zijn. De moeilijkheid om in dergelijke situatie tot een evenwichtige dialoog te komen, resulteert vaak in wederzijdse spanningen. De federale ombudsmannen, die vaak geconfronteerd worden met klachten inzake acties van fiscale diensten, hebben reeds meermaals onderlijnd dat er, rekening houdend met het grote aantal betrokken burgers en ondernemingen alsmede met de financiële belangen die op het spel staan, een grote behoefte bestaat om de belastingplichtige beter te informeren. 16

17 Men moet ook toegeven dat een eenvoudige lezing van de wet, die eenieder geacht wordt te kennen, de meeste mensen niet in staat stelt om werkelijk te achterhalen, in een eenvoudige en toegankelijke taal, welke houding men als burger met inachtname van de wederzijdse verplichtingen, moet aannemen 8. Dit vermoeden "juristaxtuur" sluit in principe alle bezwaren, geopperd bij de inwerkingtreding van de sancties welke de overtreding van de wet met zich meebrengt, uit. Dit vermoeden kan evenwel worden weerlegd in geval van een niet te overwinnen vergissing of onwetendheid die onder meer kan voortvloeien uit moeilijkheden waarmee een onwetende, die rechtstreeks betrokken is met een probleem van reglementering welke toch duidelijk noch logisch geformuleerd is, wordt geconfronteerd. Zie ter zaken o.a. Arbeidshof, Mons, 18 januari Informatiebrochures zullen aan het publiek moeten ter beschikking gesteld worden, ofwel op aanvraag bij de Directie Vorming en Informatie van het Algemeen Secretariaat, ofwel door de tussenkomst van de taxatie- en invorderingsdiensten, ofwel naar aanleiding van specifieke aangelegenheden zoals handelsbeurzen of salons. Gebaseerd op verschillende thema s en zo dicht mogelijk aansluitend bij de vragen van het publiek, zullen zij, naar aanleiding van controles en andere ontmoetingen met fiscale overheden, garanderen dat de beide partijen de fundamentele wetsbepalingen naleven. Een eerste brochure, waarvoor het initiatief reeds werd genomen door de Minister van Financiën en die in de loop van de maand juni 2001 zal verdeeld worden, zal handelen over de rechten en de plichten van de belastingplichtige op het vlak van de directe belastingen en de BTW, wanneer hij geconfronteerd wordt met een fiscale controle. Andere brochures, die betrekking hebben op de verschillende facetten van de relatie tussen de overheid en de burgers (invordering, douanecontrole, enz.) zullen in de loop van het jaar 2001 verschijnen. Deze informatie zal zowel op papier als op elektronische wijze gepubliceerd worden. Een maximale toegankelijkheid van deze informatiebronnen zal de samenwerking vereisen van andere publieke overheden en gezagniveaus. De mogelijkheid om hiertoe toegang te verlenen via terminals die sommige gemeenten ter beschikking stellen van hun burgers zal, in samenwerking met deze gemeenten, overwogen worden. De balie, de instituten van bedrijfsrevisoren, accountants, fiscale raadgevers en andere professionals inzake boekhouden, alsook de bedrijfsverenigingen en de vakbonden, zullen, indien zij dit wensen, geassocieerd worden met deze projecten en zullen uitgenodigd worden om bij te dragen tot een grote publiciteit in verband met het bestaan van deze brochures. 8 Dit vermoeden "juris tantum" sluit in principe alle bezwaren, geopperd bij de inwerkingtreding van de sancties welke de overtreding van de wet met zich meebrengt, uit. Dit vermoeden kan evenwel worden weerlegd in geval van een niet te overwinnen vergissing of onwetendheid die onder meer kan voortvloeien uit moeilijkheden waarmee een onwetende, die rechtstreeks betrokken is met een probleem van reglementering, welke noch duidelijk noch logisch geformuleerd is, wordt geconfronteerd. Zie ter zake o.a. Arbeidshof, Mons, 18 januari

18 l Publicatie en verspreiding aan het grote publiek van informatie betreffende de rechten en de plichten van de belastingplichtigen : - naar aanleiding van een fiscale controle ; - betreffende de betaling en de invordering van de belasting ; - naar aanleiding van een douanecontrole ; - en meer algemeen alle andere omstandigheden van het leven waar er contacten zijn tussen de fiscus en de belastingplichtigen. l Deze brochures zullen eveneens op de internetsite van het Ministerie worden geplaatst. Verder zullen ze zo ruim mogelijk verspreid worden in samenwerking met partners uit de overheid en de privé-sector, en dit bijvoorbeeld door middel van terminals. IV. Occasionele informatieverstrekking De administratie is, in het kader van haar informatieverstrekking naar het grote publiek, reeds geruime tijd aanwezig op een aantal manifestaties zoals handelsbeurzen en salons. Op deze manifestaties zijn ambtenaren aanwezig die aan de bezoekers informatie kunnen verstrekken in verband met de opgeworpen fiscale vragen die op de desbetreffende beurzen aan bod komen. Voorbeelden van dergelijke manifestaties waar fiscale inlichtingen worden verstrekt zijn onder meer het autosalon, Batibouw, Zenith, en wat de carrière-mogelijkheden bij het Ministerie van Financiën betreft de door diverse universitaire instellingen georganiseerde Jobdays (KUL, RUCA, LUC, VLEKHO, enz.). Naar het schijnt, zouden ook andere manifestaties bereid zijn om een informatiestand van het Ministerie van Financiën te ontvangen. De administratie zou in staat moeten zijn om een zo groot mogelijk aantal verzoeken tot deelname aan informatiestanden in te willigen. Dit kan gebeuren door de verdere uitbouw van het coördinatieteam en door een ruimere participatie van bekwame ambtenaren te stimuleren. De aanschaf van nieuw presentatiemateriaal (stand, aantrekkelijke panelen, terminals) zou in de loop van het jaar 2001 moeten rond zijn teneinde het publiek een dynamischer en moderner beeld te geven van het Departement. De lijst van manifestaties waarop het Ministerie van Financiën zal aanwezig zijn, zal consulteerbaar zijn op de internetsite. l Toename van de aanwezigheid, met het oog op gepersonaliseerde informatieverstrekking, van teams van het Ministerie op beurzen, salons en andere publieke manifestaties. l Een dynamischer en moderner presentatie door de aanschaf van nieuwe materialen. l Publicatie op internet van de agenda van manifestaties waar een vertegenwoordiging van de administratie zal aanwezig zijn en publicatie van onderwerpen die in de toekomst mogelijk zullen behandeld worden. 18

19 V. Administratieve commentaar De huidige administratieve commentaar, die momenteel op papier en op CD-Rom beschikbaar is, blijft, zowel op het vlak van de directe als de indirecte belastingen, onvolledig en vertoont heel wat leemten vooral dan wat de bijwerkingen betreft. Zo is de commentaar met betrekking tot sommige artikelen niet beschikbaar en heeft men inzake bepaalde materies een grote vertraging opgelopen. Wat de in deze commentaar opgenomen rechtspraak betreft, gaat het vaak alleen om voor de administratie gunstige beslissingen. Dergelijke eenzijdige visie is onverenigbaar met de geherformuleerde doelstellingen en waarden van het Ministerie van Financiën 9. In dit opzicht kadert de inspanning die men heeft ondernomen om een andere administratieve cultuur te ontwikkelen perfect binnen de bezorgdheid om de taxatieambtenaren beter op te leiden. Het is namelijk evident dat zij eveneens snel op de hoogte moeten gebracht worden van de rechtspraak die ingaat tegen het standpunt van de administratie. Deze nieuwe benadering zal ook bijdragen tot het vermijden van eventuele geschillen. De verspreiding van de commentaar via de internetsite van het Ministerie veronderstelt een dynamisch informatiebeheer wat een snelle bijwerking vereist van de administratieve rechtspraak in functie van de gewijzigde wetgeving en de rechtspraak. l Volledige en regelmatige bijwerking van de administratieve commentaar op de internetsite van het departement. l Publicatie van het geheel van de relevante rechtspraak en dit ongeacht haar uitkomst. 4. Beslissingen en procedures doorzichtiger maken I. Algemeen overzicht Wat specifieke vragen betreft, waarvoor de wettekst een zekere appreciatiemarge toestaat die onverenigbaar is met de noodzakelijke rechtszekerheid, zal de belastingplichtige, ongeacht of het om een principiële kwestie dan wel een concrete toepassing gaat, de mogelijkheid moeten krijgen om voorafgaande akkoorden of een ruling-beslissing te bekomen. Deze akkoorden of beslissingen zullen snel moeten gepubliceerd worden teneinde de doorzichtigheid van de administratieve rechtspraak te bevorderen. Zij zullen door de administratie moeten gerespecteerd worden zolang er niet wordt afgeweken van de bepalingen die hierin zijn opgenomen bij hun afsluiting. Deze bekommernis tot meer duidelijkheid en rechtszekerheid zal haar verlengde moeten krijgen inzake de fiscale procedure en het geschillenbeheer. De wetten van 15 en 23 maart 1999 wijzigen bepaalde procedureregels op het vlak van de directe belastingen en de BTW. Zij houden een diepgaande reorganisatie van de werkwijze van de administratie in die zich voortaan moet houden aan striktere termijnen. Een verdere harmonisatie tussen de directe en de indirecte fiscaliteit lijkt wenselijk en wordt door de betrokken professionele milieus ingewacht. 9 Opdracht en Waarden van de fiscale sector, op.cit. 19

20 II. Voorafgaande beslissingen en ruling Meerdere wettelijke bepalingen staan de belastingplichtige toe om met de administratie een akkoord af te sluiten. Dit is onder andere het geval inzake het regime van de coördinatiecentra (cf. Koninklijk Besluit nr. 187 van 30 december 1982), inzake de aanvragen tot ruling die gericht worden aan de Commissie van de voorafgaande fiscale akkoorden (cf. artikel 345 W.I.B. 1992) en inzake het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 dat een systeem van voorafgaande beslissingen organiseert. Daarnaast zijn er, door middel van administratieve aanschrijvingen, op het vlak van de distributie- en dienstencentra analoge procedures tot stand gekomen. Deze bepalingen slaan weliswaar enkel op een beperkt aantal activiteiten of handelingen. Zo beoogt artikel 345 W.I.B die verrichtingen waarvoor moet nagegaan worden of zij wel degelijk beantwoorden aan rechtmatige financiële of economische behoeften. Het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 betreft de gevolgen, op het vlak van de directe en de indirecte belastingen, van investeringsprojecten in materiële en immateriële vaste activa op het Belgisch grondgebied en dit ongeacht de omvang van de investeringen Meer specifiek, artikel 345 van het W.I.B (ruling) bepaalt dat de administratie van de directe belastingen een voorafgaand schriftelijk akkoord geeft omtrent het feit dat : - een verrichting als vermeld in de artikelen 46, 1, eerste lid, 2, 211, 1, eerste lid, 269, zesde lid of 344, 2, wel degelijk beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften ; - de beroepsverliezen bedoeld in artikel 80 voortvloeien uit verrichtingen die beantwoorden aan wettelijke behoeften van financiële of economische aard ; - dividenden beantwoorden aan de voorwaarden van aftrek als vermeld in artikel 203 ; - voor de toepassing van artikel 344, 1, de juridische kwalificatie aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt ; - een verwerving of een wijziging van de controle van een vennootschap, als vermeld in de artikelen 207, derde lid, of 292bis, derde lid, wel degelijk beantwoordt aan rechtmatige financiële of economische behoeften. Vragen op het vlak van voorafgaande beslissingen moeten betrekking hebben op : - de gevolgen op het stuk van de directe en indirecte belastingen van een investering in materiële of immateriële vaste activa, met inbegrip van hun financiering, met uitzondering van de investeringen in financiële vaste activa, waarvan de realisatie is voorzien op het Belgisch grondgebied; - de voorwaarden inzake de facturering van de diensten verleend door een binnenlandse vennootschap of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap, die uitsluitend activiteiten van voorbereidende aard of met het karakter van hulpwerkzaamheden of bepaalde activiteiten inzake niet-commerciële informatieverstrekking aan de klanten uitoefenen; - de voorwaarden inzake de facturering van de diensten verleend door een binnenlandse vennootschap of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap die activiteiten inzake administratieve tussenkomst in de verkopen uitoefenen; - de fiscale gevolgen op de inkomsten van gespecialiseerde of aan het wetenschappelijk onderzoek verbonden personeelsleden evenals van het kaderpersoneel van een vennootschap dat tijdelijk aangesteld is voor de uitvoering van een investering of voor de uitvoering van een activiteit wanneer zij hun woonplaats of de zetel van hun fortuin niet in België gevestigd hebben; - het feit dat een voordeel verleend in de omstandigheden als vermeld in artikel 26 W.I.B niet abnormaal of goedgunstig is, of dat een betaling als vermeld in artikel 54 W.I.B wel degelijk beantwoordt aan een werkelijke en oprechte verrichting en dat zij de normale grenzen niet overschrijdt. 20

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 17 JANUARI

Nadere informatie

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst

Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Bemiddeling door de Fiscale Bemiddelingsdienst Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar KU Leuven Studiedag Bemiddeling door en voor de overheid & burgers 11 juni 2015 De doeltreffendheid van de bemiddeling

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EU - Contractenrecht A03 Brussel, 9 december 2010 MH/SL/AS A D V I E S over DE CONSULTATIE VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET EUROPEES CONTRACTENRECHT VOOR CONSUMENTEN

Nadere informatie

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn,

M (2015) 7. Overwegende dat deze samenwerking dus internationaal, interinstitutioneel en multidisciplinair moet zijn, AANBEVELING van het Benelux Comité van Ministers betreffende de ontwikkeling van een multilaterale samenwerking in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale fraude op Benelux- en Europees niveau M (2015)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE

CHARTER VAN HET AUDITCOMITE CHARTER VAN HET AUDITCOMITE INLEIDING 2 I. ROL 2 II. VERANTWOORDELIJKHEDEN 2 1. Financiële reporting 3 2. Interne controle - risicobeheer en compliance 3 3. Interne audit 4 4. Externe audit: de commissaris

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 29 / 95 van 27 oktober 1995 ------------------------------------------- O. ref. : 10 / A / 95 / 029 BETREFT : Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131)

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131) Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Vice-eersteminister en Minister van Financiën Wetgeving De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art.

Nadere informatie

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT ***

Vest. V. Beroepen A04 Brussel, BL/LC A D V I E S. over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** Vest. V. Beroepen A04 Brussel, 31.5.2002 BL/LC A D V I E S over DE REGLEMENTERING VAN DE TITEL EN HET BEROEP VAN LANDMETER-EXPERT *** 2 Op 22 februari 2002 werd aan de Ministerraad een voorontwerp van

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 6 november

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 6 november A D V I E S Nr. 1.873 ------------------------------ Zitting van woensdag 6 november 2013 ------------------------------------------------------- Voorontwerp van wet tot aanvulling en wijziging van het

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN 11 JULI 1997. Administratieve regeling van 11 juli 1997 tussen de Belgische en de Italiaanse Ministers van Financiën tot het gelijktijdig uitvoeren van belastingcontroles, overeenkomstig

Nadere informatie

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT

REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT REGELING TUSSEN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN VAN RWANDA EN BELGIE INZAKE DE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN NAAR HET INKOMEN EN NAAR HET VERMOGEN Artikel 1 Wettelijke grondslag

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009

CIRCULAIRE. AOIF nr. 24/2009. Brussel, 9 mei 2009 CIRCULAIRE AOIF nr. 24/2009 Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie Van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Centrale diensten Directie I/5A Ci.RH.241/598.219 ONDERWERP : Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

politieambt (CO-A-2015-034)

politieambt (CO-A-2015-034) 1/6 Advies nr 25/2015 van 1 juli 2015 Betreft: Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen wijzigingen aan de wet op het politieambt (CO-A-2015-034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN

BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN 5112/PC/MS BIJLAGE 1 BIJ DE MEDEDELING F.2 VAN AANSTELLING VAN EEN COMMISSARIS BIJ EEN MAATSCHAPPIJ VOOR ONDERLINGE BORGSTELLING De maatschappij voor onderlinge borgstelling...... (statutaire benaming).........

Nadere informatie

Ontwerp van samenwerkingsakkoord

Ontwerp van samenwerkingsakkoord Ontwerp van samenwerkingsakkoord Tussen: de Franse Gemeenschap Vertegenwoordigd door Mevrouw Fadila LAANAN, Minister van Cultuur, Audiovisuele Zaken, Gezondheid en Gelijkheid van Kansen En: de Vlaamse

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

De Minister van Economie heeft de Hoge Raad op 12 maart 2003 een ontwerp

De Minister van Economie heeft de Hoge Raad op 12 maart 2003 een ontwerp HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III 5 e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel.02/206.48.71 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be Advies van 2 april

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ A D V I E S Nr. 1.441 ------------------------------- Zitting van dinsdag 6 mei 2003 ------------------------------------------ Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/158 BERAADSLAGING NR. 13/074 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS)

PUBLIC 11642/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0109 (CNS) Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 september 200 (26.09) (OR. fr) PUBLIC 642/0 Interinstitutioneel dossier: 200/009 (CNS) LIMITE JUSTCIV NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/016 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998 EN OP 7 FEBRUARI 2012, BETREFFENDE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Federale Overheidsdienst FINANCIEN Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar International Fiscal Association Brussel

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (OR. en) 13915/03 ENFOPOL 92 COMIX 642 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad betreffende de beveiliging van de bijeenkomsten

Nadere informatie

PROTOCOL TUSSEN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK EN HET KONINKRIJK BELGIË

PROTOCOL TUSSEN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK EN HET KONINKRIJK BELGIË PROTOCOL TUSSEN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK EN HET KONINKRIJK BELGIË EN AANVULLEND PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling

Deontologische Code inzake notariële bemiddeling NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling (Aangenomen door de A.V. op 7 oktober 2003; gewijzigd door de A.V. op 24 oktober 2006 en gewijzigd door de A.V. van 22 oktober

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom ADVIES 2004/1 Samenvatting van het advies goedgekeurd op 2 juni 2004 en uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 MAART 2011. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 4 september 2008 ter bevordering van diversiteit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 54 van 14 juni 2002 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit betreffende

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

De waarheid over de notionele intrestaftrek

De waarheid over de notionele intrestaftrek De waarheid over de notionele intrestaftrek Februari 2008 Wat is de notionele intrestaftrek? Notionele intrestaftrek, een moeilijke term voor een eenvoudig principe. Vennootschappen kunnen een bepaald

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 10 / 95 van 5 april 1995 ------------------------------------------- O. ref. : A / 95 / 006 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties.

BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. ADVIES Nr 29 / 1997 van 5 november 1997 O. Ref. : 10 / A / 1997 / 014 BETREFT : Gebruik van het fiscaal identificatienummer in de betrekkingen met de buitenlandse fiscale administraties. De Commissie voor

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank ontvangen op 24 juni 2005; A. SITUERING, ONDERWERP EN RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG SCSZ/05/97 1 BERAADSLAGING NR. 05/034 VAN 19 JULI 2005 M.B.T. DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE BUITENLANDSE VERZEKERDEN, DOOR DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN AAN HET VLAAMS ZORGFONDS, MET HET

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N HANDELSPRAT - Fitness A04 Brussel, 29 september 2010 MH/SL/AS A D V I E S over EEN ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE FITNESS- EN WELLNESSCONTRACTEN

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK

TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK TETRALERT FISCALITEIT HYBRIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN (PPL), KUNSTMATIGE CONSTRUCTIES EN EINDE VAN DE DBI-AFTREK I. INLEIDING De Richtlijn 2011/96/EU betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET.

20 JULI BOUDEWIJN, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, ONZE GROET. 1 08.08.2016 20 JULI 1971 KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN EEN NATIONAAL COMITE VOOR DE VEILIGHEID DER BURGERLIJKE LUCHTVAART EN VAN PLAATSELIJKE COMITES VOOR DE VEILIGHEID DER LUCHTHAVENS

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening.

2. Het Europees Economisch en Sociaal Comité heeft op 22 mei 2013 advies uitgebracht over de voorgestelde insolventieverordening. Raad van de Europese Unie Brussel, 17 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0360 (COD) 16636/5/14 REV 5 ADD 1 MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: JUSTCIV 319 EJUSTICE 123 CODEC 2464 PARLNAT

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 18 juli 2017 A D V I E S Nr. 2.044 ------------------------------ Zitting van dinsdag 18 juli 2017 ----------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit houdende diverse maatregelen inzake detachering

Nadere informatie

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken

REKENHOF. Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken REKENHOF Consolideren en motiveren om vooruitgang te boeken STRATEGISCH PLAN 2010-2014 2 Inleiding Dit document stelt de resultaten voor van de strategische planning van het Rekenhof voor de periode 2010-2014.

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot een grensoverschrijdende samenwerking inzake de rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen 3 januari 2011 DGB

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5157/02 STUP 3 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep Drugshandel Ontwerp-conclusies van de Raad betreffende de noodzaak

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 27 juni

A D V I E S Nr Zitting van woensdag 27 juni A D V I E S Nr. 1.801 ----------------------------- Zitting van woensdag 27 juni 2012 ------------------------------------------- Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 31 mei A D V I E S Nr. 1.613 ----------------------------- Zitting van donderdag 31 mei 2007 ----------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 5 tot

Nadere informatie

HERZIENE EUROPESE CODE VAN NOTARIËLE DEONTOLOGIE

HERZIENE EUROPESE CODE VAN NOTARIËLE DEONTOLOGIE HERZIENE EUROPESE CODE VAN NOTARIËLE DEONTOLOGIE INLEIDING De Franse versie van deze herziening werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de CNUE op 11 december 2009 De werking van de Europese

Nadere informatie

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT

GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN CEL VERZOENING GESCHILLENREGLEMENT Geschillencommissie Reizen vzw Maatschappelijke zetel bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie NORTH GATE III

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 1/6 Advies 30/2016 van 8 juni 2016 Betreft: Advies uit eigen beweging over de mededeling door de Kruispuntbank van Ondernemingen van gegevens betreffende de functies die een persoon uitoefent binnen een

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars

Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars Reclame en marketing: een gemeenschappelijk kader voor beroepsbeoefenaars van de drie Instituten De reclame, het promoten van de diensten, de marketing, oftewel de communicatie vormt het verlengstuk van

Nadere informatie

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek,

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek, Recht is alomtegenwoordig. Of het nu gaat om een verbod iets te doen (door het rood licht rijden), een verplichting iets te doen (deelnemen aan verkiezingen), een werkwijze die men dient na te leven (procesrecht)

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : A /

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122.

Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, de artikelen 107 tot 122. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be Mededeling Brussel, 2 juni 2017 Kenmerk: NBB_2017_18 uw correspondent:

Nadere informatie