Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 VOORWOORD INLEIDING Europees Visserijfonds Regionale ontwikkeling en de LEADER-aanpak Figuur 1 De kenmerken van de LEADER aanpak Regionale ontwikkeling op het Hoogeland Figuur 2 betrokken gemeenten EVF Actieplan Hoogeland Figuur 3 Visserijgebied Hoogeland VISSERIJGEMEENSCHAPPEN IN NOORD GRONINGEN; EEN SITUATIEANALYSE Figuur 4 Hoogeland inwoners en oppervlakte Werkgelegenheid in de primaire sector Figuur 5 Visserijbedrijven De geschiedenis van de visserijgemeenschappen De visserij De vloot De havens De visafslag Lauwersoog Handel en verwerking Overige bedrijfstakken Sociaal-culturele aspecten van de visserijgemeenschappen Belangenorganisaties Cultuur en identiteit ACTIEPLAN; SWOT-ANALYSE Figuur 6 Uitkomsten SWOT-analyses visserij ACTIEPLAN: THEMA S De visserman; visserij als aantrekkelijk beroep met een positief imago De visserij; een innovatieve en duurzame bedrijfstak De vissersdorpen; economische versterking door recreatie en toerisme Samenwerking en netwerkvorming ORGANISATIE EN WERKWIJZE

7 5.1 Lokale Actiegroep EVF Hoogeland Figuur 7 organogram EVF Hoogeland Plattelandshuis Hoogeland Selectie projecten Vernieuwing en monitoring Communicatie Landelijk Netwerk Platteland FINANCIËN Tabel 8 financieringstabel Tabel 9 Financiële verdeling per actielijn BIJLAGEN Bijlage 1: Samenstelling LAG-EVF Hoogeland Bijlage 2: Afkortingen Bijlage 3: Afkortingen vlootregistratie Bijlage 4: Bronnen Bijlage 5: Geraadpleegde personen Bijlage 6: Outputindicatoren Bijlage 8 Aanvraagformulier Programma Landelijk Gebied

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 figuur 3 Visserijgebied Hoogeland 16

17 17

18 18

19 19

20 1 2 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45

46

47

48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 Prioriteiten en maatregelen uit het EVF Omschrijving vanuit EVF EU-indicator Streef waarde Art 44: Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden Duurzame ontwikkeling van visserijgebieden - Investeringen (privaat t.o.v. overheid) - Aantal projecten - Aantal deelnemers per project 1: Kernthema s uit de Ontwikkelingsstrategie Kernthema 1: Samenwerking Kernthema 2: Innovatie in de sector via voorbeeld projecten Pilotprojecten die laten zien hoe de samenwerking tussen vissers, ketenpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen gestimuleerd kan worden en tot duurzaam economische activiteiten kan leiden. (internationale) samenwerking tussen vissers (of vissersgroepen) en kennisinstellingen (Imares, NIOZ) om innovatieve voorbeeldprojecten voor een duurzame visserij te ontwikkelen, zoals productvernieuwing, de ombouw van bedrijven naar andere activiteiten of vangsten, nieuwe productiemethoden als aquacultuur, nieuwe, innovatieve technologieën, efficiëntieverbetering door samenwerking tussen vissers, verbetering van het visstandbeheer, het ontwikkelen van selectiever vistuig, maar ook het ontwikkelen van nieuwe markten; - Investeringen (privaat t.o.v. overheid) - Aantal projecten - Aantal deelnemers per project - Investeringen (privaat t.o.v. overheid) - Aantal projecten - Aantal deelnemers per project 1: : Kernthema 3: Economische diversificatie Modernisering, verbreding en verduurzaming van bestaande bedrijven in de richting van productvernieuwing, kostprijsverlaging, verbreding met nieuwe economische activiteiten (inclusief infrastructurele voorzieningen), projecten op het gebied van een versterking en verduurzaming van de locale of regionale sociaal-culturele identiteit van vissersdorpen. - Investeringen (privaat t.o.v. overheid) - Aantal projecten - Aantal deelnemers per project 1: Totaal aantal projecten 30 63

64 Aanvraagformulier Programma Landelijk Gebied Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en dat alle noodzakelijke bijlagen zijn bijgevoegd, een incomplete subsidieaanvraag kan niet in behandeling worden genomen! Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Regeling: ILG/EU/LEADER Promis nr: SAS nr : Paraaf ontvangst: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLG-betaalorgaan: Kenmerk: Paraaf ontvangst: Aanvraag voor subsidieverlening op grond van het Programma Landelijk Gebied Groningen A. AANVRAGER Rechtsvorm van de aanvrager Wat is de juridische vorm van de aanvrager? Gegevens aanvrager particulier Naam en voorletters aanvrager Geslacht aanvrager en geboortedatum Particulier (Natuurlijk persoon), ga naar vraag 2 Rechtspersoon, te weten NV/ BV/ VOF / Stichting/ Maatschap/ Vereniging/ Anders namelijk (verwijderen wat niet van toepassing is)., ga naar vraag 4 Overheid, te weten.., ga naar vraag 4 (doorhalen wat niet van toepassing is). M/V Ga door naar vraag 7 Gegevens aanvrager rechtspersoon of overheidsorganisatie Naam (overheids)organisatie Naam en voorletters contactpersoon Functie contactpersoon binnen de (overheids)organisatie Ga door naar vraag 7 Adresgegevens aanvrager Adresgegevens aanvrager : Straat en huisnummer Postcode en plaats Postbus Postcode en plaats Telefoonnummer/mobiel nummer Telefax adres Website 64

65 Overige gegevens aanvrager Is aanvrager ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? a. Inschrijfnummer KvK b. Bedrijfsinformatie Kode- nummer Is aanvrager een agrarische onderneming? a. Voert de aanvrager als private partij een overheidstaak uit? Ja. Beantwoord ook vraag 8a en 8b. Voeg een uittreksel uit de Kamer van Koophandel of statuten bij *) Nee. Ga naar vraag 9. a. Inschrijfnummer KvK:.. b. BIK nummer: Ja, relatienummer Dienst Regelingen: Nee Ja Nee, ga naar vraag 11 b. Is er een uitvoeringsovereenkomst voor deze taak?*) Is aanvrager/ betrokken bij een juridisch samenwerkingsverband in verband met dit project? *) Ja. Voeg kopie van deze uitvoeringsovereenkomst bij Nee Ja. Voeg kopie van dit samenwerkingsverband bij Nee Bankgegevens aanvrager Bankgegevens aanvrager: Naam bank Adres Tenaamstelling rekening Bankrekeningnummer Machtiging *) Wordt aanvrager in het kader van deze aanvraag vertegenwoordigd door een gemachtigde? *) NAW- gegevens gemachtigde: Naam organisatie, indien van toepassing: Naam gemachtigde Straat en huisnummer Postcode en plaats Postbus Postcode en plaats Telefoonnummer/mobiel nummer Telefax adres Website Geldt de machtiging ook voor de financiële afhandeling via de rekening van de gemachtigde? Bank gegevens gemachtigde: Naam bank Adres Tenaamstelling rekening (post)bankrekeningnummer Ja. Stuur machtigingsverklaring mee. Nee, ga naar vraag 17. Ja. Vul onder vraag 16 de bankgegevens gemachtigde in. Nee, ga naar vraag

66 B. PROJECTGEGEVENS Inhoudelijke projectgegevens Naam project (kies een logische aanduiding van maximaal 5 woorden) Locatie waar het project wordt uitgevoerd: Plaats(en): Gemeente(n): Doelstelling van het project. *) Doelgroep van het project.*) Wat levert het project concreet en meetbaar op?*) Relevante gebiedsplannen/-kaders en beleidsnota s *) a. b. c. 23. Voorgenomen startdatum project *) Geplande einddatum project *) Nee, want aan te besteden bedrag valt onder Aanbesteding Lees eerst de toelichting op het aanvraagformulier! 25. Valt het project/uw organisatie onder aanbestedingsregels? *) drempelwaarde, ga naar vraag 27 Ja, want overheid Ja, want publiekrechtelijke instelling Ja, want totale overheidssubsidie meer dan 50% Nee, want geen van bovenstaande situaties is van toepassing, ga naar vraag a. In welke categorie valt het project? *) (meerdere keuzes mogelijk) b. Welk aanbestedingsbeleid zal worden gevolgd? *) (meerdere keuzes mogelijk) Type aanbesteding: Werken Leveringen Diensten Aan te besteden bedrag (excl. BTW): Europees Provinciaal Eigen, kopie aanbestedingsbeleid bijvoegen Vergunningen, verklaringen van geen bezwaar en andere wettelijke vereisten a. Zijn er vergunningen/procedures of planwijzigingen noodzakelijk die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van het project? *) b. Zo ja, welke? Ja Nee, ga naar vraag 28 Nvt, ga naar vraag 28 c. Zijn deze procedures voor de start van het project gereed? Ja Nee 66

67 a. Is de noodzakelijke grondverwerving voor dit project gerealiseerd? b. Zo nee, wanneer zal de grondverwerving plaatsvinden? Ja, ga door naar vraag 29 Nee Datum: C. FINANCIËN Financiële projectgegevens Is uw organisatie BTW-plichtig?*) Kunt u de BTW op dit project verrekenen?*) Ja Nee, ga naar vraag 31 Ja Nee Overzicht van de Projectbegroting *) Projectkosten BTW - Zelfwerkzaamheid:.. uren x = Totale kosten Kosten ( ) + Eventuele te verrekenen opbrengsten uit het project Te declareren bedragen/voorschotten bij Betaalorgaan per jaar *). Bedragen % van totale kosten

68 Van welke instanties is een financiële bijdrage in de projectkosten voorzien *) Financier Gemeente Bedrag in *) % van het totaal Toegezegd bedrag *) Ja ILG Overige bijdrage provincie Nee Ja Nee Ja Rijk Nee Ja Waterschap Nee Ja Overig Nee Ja Particuliere middelen: - Eigen middelen - Eigen uren Nee Ja Nee Subtotaal - Zelfwerkzaamheid + EU/POP *) + Totaal Is voor het project ook andere EU-subsidie aangevraagd? *) Ja, bij. Nee D BIJLAGEN De navolgende bijlagen zijn verplicht: 1. Projectomschrijving volgens leidraad met verplichte bijlagen (zie leidraad projectomschrijving) *) 2. Kopie van de toezeggingen/aanvragen van de bijdragen van de overige financiers *) In geval aanvrager eigen aanbestedingsrichtlijn volgt: 3. Kopie eigen aanbestedingsrichtlijn. Voorts is/zijn bijgevoegd (aankruisen welke van toepassing zijn): Uittreksel uit de Kamer van Koophandel of statuten van de aanvrager *) Kopie van de door beide partijen ondertekende Uitvoeringsovereenkomst publieke taken *) Een door de aanvrager en gemachtigde ondertekende machtigingsverklaring *) Door deelgenoten ondertekende samenwerkingsovereenkomst *) 68

69 E ONDERTEKENING DOOR AANVRAGER OF DAARTOE GEMACHTIGDE De aanvrager verklaart: akkoord te zijn met het openbaar maken van persoonsgegevens *) alle gegevens in het aanvraagformulier en de bijlagen naar waarheid en beste weten te hebben verstrekt, bekend te zijn met de bepaling van additionaliteit van de EU en daarnaar te handelen *), niet in surseance van betaling of in staat van faillissement te zijn, bekend te zijn met en zich te houden aan de voorwaarden en verplichtingen, zoals bepaald in de Kadersubsidieverordening behorende bij het pmjp Groningen *) zich bereid alle gewenste informatie te verschaffen aan de functionarissen die door de subsidieverstrekkers daartoe zijn aangewezen en mee te zullen werken aan controles. Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend, (plaats) (datum) (handtekening) (naam) (functie) 69

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 18 Aanvulling op andere handelsregisterformulieren print wis Waarom dit formulier? Dit formulier gebruikt u wanneer de inschrijvings- of wijzigingsformulieren onvoldoende ruimte bieden om de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4)

Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Aanvraag van een tegemoetkoming voor projecten in het kader van duurzame ontwikkeling van visserijgebieden (EVF As4) Secretariaat Plaatselijke Groep Provinciaal Ankerpunt Kust Wandelaarskaai 7, 8400 OOSTENDE

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus

Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus Offerte- aanvraagformulier Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Octrooibureaus > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door de verzekeringnemer en/of verzekerde volledig

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL

AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL AANVRAAGFORMULIER OZP-PAKKETPOLIS ONDERHOUDNL deze aanvraag betreft : een nieuw af te sluiten verzekering AANVRAGER/VERZEKERINGNEMER (dat is degene wiens risico wordt verzekerd) rechtsvorm : eenmanszaak

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims.

Dit formulier is niet bedoeld voor het indienen van bouwschadeclaims. PARTICULIER Verzoek om schadevergoeding Met dit formulier kunt een verzoek om vergoeding van schade indienen op grond van de Beleidsregel met betrekking tot de behandeling en beoordeling van aanvragen

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie

Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Verzoek om ontheffing op grond van de Wet wapens en munitie Datum aanvraag Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie om een ontheffing

Nadere informatie

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl

8075 RA Elspeet www.merdeka-solar.nl BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Recht op teruggaaf naar aanleiding van het Fuchs-arrest Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u volgens recente publicaties van het Ministerie van

Nadere informatie

adoptie ingediend zijn.

adoptie ingediend zijn. Uw correspondent: Dossier: Datum: AANVRAAG OM EEN ADOPTIEPREMIE Met dit formulier vraagt u een adoptiepremie aan als werknemer. Wie als werknemer werkloos, invalide of gepensioneerd is, blijft voor de

Nadere informatie

BTW TERUGGAAF SERVICE. Subtitel

BTW TERUGGAAF SERVICE. Subtitel BTW TERUGGAAF SERVICE Subtitel BTW TERUGGAAF SERVICE Geachte heer, mevrouw, Als u als particulier zonnepanelen koopt, heeft u recht op teruggaaf van de betaalde btw. Dit is financieel interessant voor

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden over producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Aanvraagformulier ZZP-pakket werkend met gereedschap Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Behandelaar Fish controle Dit pakket is uitsluitend bestemd voor

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING voor - Horecabedrijven - Coffeeshops - Seksbedrijven Integraal aanvraagformulier voor een drank- en horecavergunning (artikel 3 Drank- en Horecawet) en/of exploitatievergunning

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek

Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Bijlagen bij de Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek Augustus 2005 Versie 6.05 BIJLAGEN Deze bijlagen zijn bedoeld om de implementatie te ondersteunen van de gedragscode

Nadere informatie

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering

Rialto.Tóch verzekerd. Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Rialto.Tóch verzekerd Aanvraagformulier Motorrijtuigverzekering Toelichting U heeft een mededelingsplicht. Dit houdt in dat u ons alles doorgeeft wat van belang kan zijn. Anders krijgt u bij een schade

Nadere informatie

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten.

Ja, ik verleen Meeùs toestemming om mij via elektronische berichtgeving (bijvoorbeeld e-mail) op de hoogte te houden van producten en diensten. In te vullen door Meeùs Relatie Polisnr. Mij. nr. Inc. code Prod. nr. Subag./Coll. nr. Branchevereniging voor Klussenbedrijven Behandelaar Fish controle Belangrijk Op de derde pagina van dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening

Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening 1 Aanmeldingsformulier Beleggingsrekening Eerste rekeninghouder Naam Voorletter(s) Geslacht Man Vrouw Geboortedatum Burgerlijke staat Alleenstaand Ongehuwd Samenwonend Gehuwd Geregistreerd partner Burgerservicenummer

Nadere informatie