OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om uur in het raadhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis"

Transcriptie

1 OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van Lavieren (PvdA), de heer L. Verwoert (PvdA), O. Yilmaz (PvdA), de heer Th. De Gelder (CDA), de heer J.H. Wesselius (CDA,), de heer A.C. van t Zelfde (CDA), de heer mr. A. Boele (SGP), de heer dr.ir H. Boersma (SGP), de heer B.W. de Leeuw (SGP), de heer F.C. de Gier (VVD), mevrouw C.E.J. Leeuwis (VVD), de heer H.F. Verweij (VVD), de heer A.J. Zwaan (ChristenUnie), de heer A.G. Clements (ChristenUnie), de heer J.R. Pardo Kruidenier (D 66) en de heer M. van der Plaat (D 66) Wethouders: Griffier: de heer A.L. Cardon (PvdA), de heer S.J. Veerman (CDA), de heer drs. P.J. Verheij RA (SGP) mevrouw A.D. Zandvliet de heer A.B. Blase Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 1 Opening en vaststelling agenda Dames en heren, goedenavond. Ik open hierbij de raadszitting van donderdag 22 april en die datum zeg ik er dan maar even bij o.a. omdat er zoveel mensen op de publieke tribune hebben plaatsgenomen, die mede hebben uitgekeken naar deze avond. Althans, dat gevoel heb ik gekregen toen ik een aantal van u welkom kon heten en bij uitzondering doe ik dat ook maar eens even expliciet. Natuurlijk is het zo dat ik de raadsleden van harte welkom heet vanavond, maar er zijn zoveel mensen speciaal naar deze avond toegekomen dat ik niet eens durf u allemaal te noemen omdat ik dan bijna de hele avond bezig ben. Maar weet dat u van harte welkom bent, niet alleen namens mijzelf natuurlijk maar ook namens alle raadsleden en misschien wel aanstaande wethouders, durf ik dan maar even te zeggen, want u begrijpt dat, als ik de familierelaties zou moeten opnoemen die op dit moment op de tribune zitting hebben, dat ik dan ook eigenlijk tot in de derde graad, zal ik maar zeggen, zou moeten weten hoe die relaties zich verhouden tot elkaar. Welkom allemaal. U bent vanuit allerlei politieke pluimage en dat hoort ook op een avond als vanavond zo te zijn. Het doet mij enige spijt dat een aantal mensen in de hal nog steeds staan, zie ik. Er wordt nu gezwaaid en dat betekent dat ik begrijp dat zij ook een stoel hebben gevonden en ik hoop ook dat het geluid daar achter Dag mijnheer Van Leeuwen, zelfs u bent aanwezig. Ook een familierelatie? Nee dat dan weer niet, maar wel en partijpolitieke kleur. U gaat ook nog een stoel vinden? Ja, u heeft mij gehoord. Dus in ieder geval begrijp ik daaruit dat ook het geluid in de hal te horen is en dat betekent maar weer, raadsleden, dat er vele mensen vanavond zullen meeluisteren naar de woorden die u spreekt. Een extra reden om die woorden weloverwogen uit uw mond te laten komen en om elkaar ook te laten uitspreken, zodat wij laten zien hoe een goed politiek debat en ook een raadsvergadering als vanavond verloopt. Welkom dus allen. Dit bij wijze van opening. En natuurlijk ook welkom aan de ambtelijke gelederen, de ambtelijke organisatie, de griffier en natuurlijk de mensen van de bodedienst die ons steeds van een natje zullen voorzien. Wij hebben een paar bijzondere agendapunten vanavond, waaronder natuurlijk het bespreken van het coalitieakkoord een opvallende is maar ook de benoeming van de wethouders en laat ik ook niet verhullen het mogelijke afscheid ook nog van een wethouder. Het staat allemaal op de agenda. Wij zullen daar successievelijk aan toekomen. Maar wij gaan natuurlijk ook gewoon de raadsvergadering en de agenda ordentelijk behandelen en dus ga ik ook aan u vragen of de agenda op deze manier kan

2 2 worden vastgesteld en dan kijk ik uiteraard naar de leden van de raad. Ja, die kan worden vastgesteld. En wat ik dan zal doen is bij de verschillende onderdelen van de agenda ook steeds even toelichten hoe dat agendapunt zal verlopen, want er zijn natuurlijk wat punten bij die maar eens in de vier jaar meestal zich voordoen. Er zal ook een enkele keer een schorsing plaatsvinden omdat er wat stemmen geteld moeten worden of anderszins en ik zal dat steeds per punt even toelichten, zodat niet alleen de insiders kunnen volgen wat er gebeurt, maar ook mensen die niet dagelijks een raadsvergadering meemaken. Dat bij wijze van opening. Voorzitter stelt aan de orde AGENDAPUNT 2 Spreekrecht burgers Aanwezige burgers kunnen het woord voeren over op de agenda voorkomende onderwerpen. Per spreker is maximaal vijf minuten beschikbaar en in totaal duurt dit punt hooguit 30 minuten. Het spreekrecht is van toepassing op de onderwerpen vanaf punt 5, tenzij het een besluit betreft waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan; het een benoeming, keuze, voordracht of aanbeveling van personen betreft; er een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. Nummer 2 van de agenda, het spreekrecht van de burgers en ik ga nu bezien of daar iemand gebruik van wil maken en de griffier fluistert mij in dat er geen mensen zich aangemeld hebben. Dus dat betekent dat ik ervan uitga dat wij dat punt ook hiermee gehad hebben en daarmee is punt 2 afgesloten en gaan wij over naar punt 3. Overigens zie ik dat mijn hamer ontbreekt, dus dat betekent dat ik het op mijn eigen gezag moet doen vanavond. Nou, dat, u snapt dat dat lastig voor me is maar ik doe mijn best. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 3 Actualiteiten De leden van de raad kunnen korte vragen stellen over zaken die de laatste twee dagen vóór de raadsvergadering actueel zijn geworden. Hierover kan een korte discussie worden gevoerd. Punt 3, het onderwerp van de actualiteiten. Er is natuurlijk één actualiteit, dat komt bij punt 5, het coalitieakkoord. Maar is er nog andere, een andere aanleiding om bij dit punt iemand het woord te geven? Dit is er niet. Dus dat betekent dat ook punt 3 daarmee behandeld is. Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 4 Vaststelling notulen openbare vergadering d.d. 24 maart En gaan wij naar punt 4, het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 24 maart jl. Zijn daar opmerkingen te maken bij agendapunt 4? Ook niet? Voorzitter stelt aan de orde: AGENDAPUNT 5 Bespreking akkoord PvdA, SGP en CDA De fracties van de PvdA, de SGP en het CDA hebben met elkaar een akkoord gesloten, waarin is vastgelegd wat zij in de raadsperiode willen waarmaken en dat de basis is voor het op te stellen collegeprogramma. Op vrijdg 16 april, na ondertekening door de drie partijen, zal het stuk zo snel mogelijk per aan de raadsleden worden verzonden. Het stuk zal dan ook beschikbaar zijn op

3 3 Het presidium stelt de raad voor de collegevorming en het akkoord te bespreken. Dat betekent dat wij al bij punt 5 zijn aangeland en ik heb zo het gevoel dat daar wel enkele sprekers bij zullen, zich zullen melden. Want punt 5 is de bespreking, zoals het hier staat, van het akkoord tussen de fracties of de partijen PvdA, SGP en CDA. En ik heb met het presidium, hebben wij voorgesproken hoe wij denken dat wij dit agendapunt het beste kunnen behandelen. U kent natuurlijk het onderliggende stuk en als u het niet kent, dan steek het nu omhoog het coalitieakkoord Alblasserdam sterk door verbinding, waarin deze drie partijen uitspreken hoe zij denken dat deze raadsperiode maar vooral natuurlijk ook het collegeprogramma eruit zou moeten zien of op basis waarvan dat zou moeten worden opgesteld. En wij gaan dat zo in bespreking brengen. Voordat wij dat doen, denk ik dat het goed is dat ik zo het woord geef aan de informateur die later ook formateur werd, de heer Ad Cardon. Die zal wat inleidende woorden spreken zoals ik heb begrepen. En ik denk dat wij daarna gewoon ordentelijk in twee termijnen, zoals wij dat meestal doen, de fractie het woord kunnen geven om te reageren èn op de woorden van de informateur/formateur Cardon èn op het akkoord wat voorligt. Als wij dat in de twee termijnen doen, dan kunnen wij volgens mij daarna afspreken dat op basis daarvan de rest van de agenda afgewikkeld kan worden vanavond. Maar laten wij eerst stilstaan bij dit akkoord en ik denk, mijnheer Cardon, dat ik u het woord mag geven om wat inleidende woorden, waarin u, ik heb begrepen, wat over het proces van de collegevorming wilt vertellen, maar misschien ook nog iets over de inhoud van het coalitieakkoord. Dat laat ik verder aan u en natuurlijk aan de raad om daar verder over te spreken. En ik zie een gebaar van de heer Boele. Wilt u eventueel toelichten? De heer Boele: Voorzitter, u refereert zojuist aan het presidium. Hadden wij ook niet afgesproken dat na de woorden van de formateur ook nog eerst de fractieleiders van de partijen die de coalitie vormen gelegenheid geven om daar wellicht nog aanvulling op te plegen en dat wij daarna met elkaar in gesprek gaan over het coalitieakkoord? Die volgorde staat mij althans bij. Ja, die volgorde staat mij ook bij maar ik dacht dat wij gingen combineren uw inbreng in eerste termijn met die reactie. Dus dat betekent dat na wethouder Cardon ik via u en de heer Veerman alle fracties successievelijk het woord geef. Is dat, komt dat tegemoet aan uw opmerking? Goed. Prima. Dat betekent voor u dat ik als zo meteen sprekers van politieke fracties het woord nemen, ook even zal toelichten, de naam en de partij erbij zal zeggen, zodat u ook kunt volgens wie op dat moment de inbreng heeft. En Ad Cardon is formateur/informateur en tegelijkertijd fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid en ik geeft u het woord. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik zou, zoals aangekondigd in de brief aan de raad, één en ander over het proces willen zeggen, over het motto, de bestuursstijl, een aantal hoofdlijnen voor de komende vier jaar en hoe wij daarmee verder gaan. Ik zou ook iets willen zeggen over de rol van Drechtsteden en ja, ik weet niet, het lijkt wel of wij op het spoor stonden, ja, ja, en over de drie wethouders. Want ongetwijfeld zou er iets over gevraagd kunnen worden. Dus laat ik maar beginnen daar iets over te zeggen. In ieder geval het proces. Hoe is het proces verlopen. Wij zijn begonnen met informatie en dat betekent dat met alle partijen gesproken is over met wie zouden wij dit college moeten vormen. Die verslagen zijn openbaar. Dus iedereen kan zien hoe dat gelopen is en met name als informateur heb ik de nadruk gelegd op programmavergelijking. Want ik bedoel, het gaat er toch in de politiek vooral om om je programma te kunnen realiseren. Nou, dat leidde ertoe dat na die informatieperiode wij hier in de raad een discussie gehad hebben en dat het ertoe geleid heeft dat wij, dat ik als formateur verder gegaan ben met CDA, SGP en ChristenUnie heeft ook nog aan tafel gezeten. Ik kan zeggen dat er stevig gesprekken heeft plaatsgevonden en dat is ook maar goed, denk ik, als je het over dat soort zaken gaan, want als ik zeg dat wij er tweeëndertig uur ingestoken hebben, dan wil dat niet zeggen, want er zei iemand tegen mij ja, ik werk toch ook, ja, ik bedoelde met die tweeëndertig uur dat het, nou ja, dat het stevige gesprekken waren. En het grappige was, dat was Veerman, in De Klaroen zag ik dat het Peter Verheij was, maar het was Veerman, die zei wij zullen ook tweeëndertigduizend uur met elkaar optrekken als het goed gaat. Want dan maken wij de rit af, tweeëndertigduizend. Dus dat wil ik even corrigeren, dat is aan jou, Sjoerd. Dat was heel mooi toen... Ja. OK. Maar ik mocht niet teveel uitweiden. Ik vind dat er goed onderhandeld is, dat er een mooi coalitieakkoord ligt met een goed resultaat. Daar denk ik dat wij trots op mogen zijn. En wij zien de samenwerking in het college

4 4 met vertrouwen tegemoet. Daarbij moet ik nog zeggen, wij hebben dus ook aardig wat verslagen van dit proces en ik heb al gezegd, mocht het niet meer duidelijk zijn, dan zullen wij teruggrijpen op die verslagen, als er wat verwarring mocht zijn over een bepaald punt. Maar dat is ook voor iedereen duidelijk. Dan het motto van het akkoord Alblasserdam sterk door verbinding. Het bestuur wil de relatie met de gemeente, inwoners versterken door vertrouwen uit te stralen. In gesprek te zijn met de bewoners meer nog dan wij tot nu toe gedaan hebben. Dus dat wil niet zeggen nou, de vorige periode ook niet aardig wat met de mensen gecommuniceerd te hebben, mijnheer Pardo, maar wat gaat u nog meer doen, gaan wij nog meer doen. En wij gaan open communiceren en tijdig, in een vroeg stadium dat niet de boel al dichtgespijkerd is, hè, dat de mensen in ieder geval nog de kans hebben om een rol te spelen, alhoewel het besluit hier altijd genomen moet worden. En dat kan soms niet populair zijn, maar besturen dat betekent nu eenmaal besluiten nemen en daar helderheid in verschaffen. Nou, de rol van de burgemeester die komt vooral ook tot uiting in dat binden en verbinden. Wij proberen, wij staan soms met de ruggen naar elkaar toe en wij proberen als gemeente in ieder geval die verbinding te leggen tussen allerlei groepen en het gemeentelijk apparaat en het gemeentelijk bestuur. En dat staat hoog in het vaandel, dat binden en verbinden. En dat heeft ook te maken met de bestuursstijl. Het zal een actieve verbinden en communicatieve bestuursstijl zijn. En hoe dat er precies uit zal gaan zien, dat zal de komende maanden vorm moeten krijgen. Wij willen dus hiermee op alle terreinen de banden versterken in de samenleving en in deze organisatie. Er ligt een goed stuk met hoofdlijnen voor de komende vier jaar en de kernthema s zijn, zoals u gezien hebt, degenen die het gelezen hebben, solidariteit en leefbaarheid. En ik heb er hier achter gezet voor degenen die af en toe de term sociale infrastructuur horen, dan gaat het dus om die solidariteit met elkaar, proberen Alblasserdam ook in moeilijke tijden in ieder geval, nou, te houden wat hier allemaal gebeurt. Want er gebeurt ontzettend veel in dit dorp. Er zijn van de , zijn er vrijwilligers werkzaam. Met name dat proberen overeind te houden dat is heel belangrijk. Dan is een thema verbinden en vertrouwen, ik heb het net al gezegd, dat wij moeten proberen contacten te leggen, te onderhouden en vertrouwen uit te stralen. Dat betekent wat wij zeggen dat gaan wij ook doen. En laten wij vooral ook zeggen wat wij niet kunnen, zodat men weet waar men op kan rekenen. Dan duurzaamheid is een thema. Dat is een heel breed thema. Dat zou je natuurlijk ook over relaties kunnen leggen of zeggen maar het gaat er ook om dat wij op het gebied van energie ongetwijfeld één en ander zullen opschrijven en in deze raad aan de orde zullen stellen en kijken of wij op dat terrein één en ander waar kunnen maken. En dan de financiële opgave. Voor iedereen zal het duidelijk zijn dat, als je kranten leest of anderszins geïnformeerd wordt over wat er in de maatschappij op dit moment gebeurt, dat betekent dat er zware tijden financieel aankomen en nou, die financiële opgave dat is een heel belangrijke. En ik denk, ik wil er direct nog iets over zeggen, dat dat ook een hele zware is, maar daar zullen wij vooral creatief moeten zijn. En dan bedoel ik niet creatief boekhouden maar dat betekent dat wij moeten zoeken naar mogelijkheden om, nou ja, wat ik daarnet al zei, deze gemeenschap zoals die er is in Alblasserdam en hoe die met elkaar omgaan, om te proberen dat niet te verschralen en zeker ook degenen die het moeilijk hebben, daar hebben wij ook één en ander over gezegd, en dan bedoel ik financieel, materieel. Dan, dit is de basis van het collegeprogramma dat de ambtelijke organisatie nu verder gaat uitwerken. Hier komen de concrete activiteiten, dat stuk wat wij nu behandelen zijn de hoofdlijnen, maar de concrete activiteiten die wij de komende vier jaar gaan uitvoeren, komen in het collegeprogramma. Dit is collegeakkoord. En wij zullen hopelijk eind juni een concept collegeprogramma hebben wat dan in deze raad aan de orde komt. Maar het is ook de bedoeling om dat concept collegeprogramma voor te leggen aan allerlei groeperingen in deze Alblasserdamse maatschappij en wij hopen dan in september die reacties mee te nemen in de behandeling van het collegeprogramma en de begroting 2011 en volgende. Dan de rol van Drechtsteden. Degenen die ingevoerd zijn, weten dat er op rijksniveau allerlei werkgroepen zijn en één van de werkgroepen die heeft het erover dat er eigenlijk dertig ongeveer grote regio s zouden moeten komen. Gemeenteregio s. En wij zijn ervan overtuigd, degenen die dit coalitieprogramma gemaakt hebben, dat wij moeten proberen om de zelfstandigheid van Alblasserdam trachten overeind te houden binnen een netwerkorganisatie en dat betekent dat wij met nou, laten wij zeggen met inzet en creativiteit moeten zoeken hoe wij verder kunnen samenwerken binnen Drechtsteden terwijl wij toch, nou ja, deze raad zoals wij die hebben, kunnen houden. Want die zeventien mensen van deze raad die lopen hier door deze gemeenschap, signaleren van alles en nog wat en nou ja, ikzelf moet er niet aan denken dat het Drechtstad zou worden, want dan gaat er voor

5 5 mij toch, nou ja, het lampje niet uit, maar in ieder geval dan zou het kunnen zijn dat ik me terugtrek in het Zeeuwse en dan van nou, zij doen maar. Maar ik hoop dat dat niet nodig is. Dit is trouwens een uitweiding. Dat staat er allemaal niet. Dan wil ik nog zeggen dat wij gekozen hebben voor drie wethouders. En een aantal zullen zeggen ja maar, eerder is er toch gezegd dat twee voldoende is. Nou, wij zijn ervan overtuigd dat, en ik heb het net gezegd, de financiële paragraaf heel belangrijk is en dat wij, het is natuurlijk toch altijd een karwei als je met drie partijen en dan de boel moet verdelen en je zou moeten zeggen nou, iedereen 60%, of wat, ik weet niet wat zij in Dordt gezegd hebben, geloof ik 80%. Nou, dat is allemaal krom werken. Ik denk dat, wat ik net zei, dat Drechtsteden, zoeken naar hoe wij verder moeten met die netwerkorganisatie, hoe wij financieel in Drechtsteden op moeten trekken, hoe wij financieel de rijksbezuinigingen moeten opvangen, dat het van groot belang is om te beschikken over financiële deskundigheid en wij hebben een kandidaat-wethouder die staat te springen om daar werk van te maken. Tijdens de vorming van dit collegeakkoord heeft hij ook wat scenario s gemaakt op ons verzoek. En nou, laat ik zeggen, ik ben een groot liefhebber van scenario s en ik vind dat het een succes is wat ik gezien heb. Dat zit er allemaal niet bij, maar wij hebben dus wat meer nog in de la zitten. En dat betekent, wanneer er nieuwe gegevens beschikbaar komen, dat wij die erin kunnen stoppen en kijken wat dat betekent voor Alblasserdam. Ik denk dat daar heel veel tijd mee gemoeid zal zijn. En bovendien, voor degenen die het niet weten, wij hebben met de burgemeester overeenstemming over het feit, en morgen wordt dat definitief gemaakt dan in een constituerende vergadering geloof ik dat het heet, ja, dat de burgemeester zegt nou, die portefeuilles die ik nu heb, nou, die hoeven niet per se. En dat is bij de, nou ja, ik druk het op mijn manier uit. Nee, je mag dat direct corrigeren, hoor. Je mag direct ook het woord voeren. Maar in ieder geval, de burgemeester stort zich vooral op de relaties en de communicatie en het binden, en niet alleen hier maar ook in netwerken erbuiten. En wat dat betreft, ben ik daar heel gelukkig mee. En ooit is mij een bepaalde portefeuille afgepakt en die komt nu weer terug in het politieke vlak bij de beoogd wethouder. Dus ik denk dat het een hele goede zaak is. Ja. Ja, ik kan het niet laten. Nee. OK. Nou, dan wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt, met name de directeur en haar assistentie en ik hoop bij de vorming van het collegeprogramma dat de medewerkers enthousiast meewerken om een smart stuk neer te leggen, waar wij echt op afgerekend kunnen worden. En nou, er komt een mooie sessie, begrijp ik, volgende week dinsdag waar de relatie met het ambtelijk apparaat gelegd wordt van wat betekent nou precies zo n akkoord en zo n collegeprogramma. En ik hoop dat dat ertoe leidt dat wij de komende vier jaar met een stuk komen wat reëel is en waar wij ook op afgerekend kunnen worden. En dat was het. Nee, ik kijk even naar de heer Pardo. Wij hadden beloofd niet te interrumperen, dus ik hou netjes, wacht netjes op mijn beurt. Heel goed. Heel goed. Dat lijkt me inderdaad verstandig. Volgens mij heeft de informateur, formateur en fractievoorzitter van de PvdA, wethouder, niet-wethouder, ook wel wethouder maar op dit moment fractievoorzitter Cardon voldoende toelichting gegeven voor dit moment en ik denk dat wij in de behandeling het zo kunnen doen, dat wij proberen in twee termijnen zoals wij dat meestal doen, dit stuk te bespreken. Ik zou onszelf willen oproepen om in de tijd wat discipline te betrachten om het ook aantrekkelijk te houden voor de mensen die willen luisteren. Dus houdt u in de gaten dat u in de twee termijnen die u besteedt misschien een minuut of tien per fractie zou kunnen besteden. Maar wij zullen het niet met een schaartje knippen, maar dat lijkt me een redelijke tijd waarin u de punten zou moeten kunnen maken, die u noemt. Ik denk dat wij het woord kunnen geven nu O ja, ik moet nog even zeggen, er is net een brief uitgereikt. Die hoeft u niet terstond te gaan lezen. Dat is een andere agendapunt. Dan vragen wij nog even uw mening daarover. Ik zag een aantal al bladeren, maar ik denk dat wij nu eerst ons concentreren op het gesprek over het coalitieakkoord. De brief gaat over een mogelijke brief van onze raad aan de Drechtraad, waar wij het vorige week over gehad hebben. Die kan nu nog even terzijde en ik denk dat ik nu het woord kan geven aan de heer Boele, fractievoorzitter van de SGP. De heer Boele: Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag vanuit het perspectief van de SGP-fractie nog een paar dingen toevoegen aan hetgene wat de onafhankelijke informateur en daarna formateur al naar voren gebracht heeft. Het was een hele goede beslissing van u, voorzitter, om de leden van de raad te vragen al kort na de verkiezingen om eens te reflecteren op het vraagstuk, hoe gaan wij nu een coalitie vormen in het licht van de gehouden verkiezingen. Dat gebeurde reeds op de avond na de dag van de

6 6 verkiezingen, 4 maart, en toen heeft de SGP-fractie naar voren gebracht dat wij gaarne beschikbaar zijn om onze verantwoordelijkheid te nemen voor het dagelijks besturen van deze gemeente. En tegelijkertijd hebben wij gezegd dat wij dat graag willen doen met de andere confessionele partijen uit de gemeenteraad, het CDA en de ChristenUnie. Het bleef even wat ons betreft bij die boodschap als het ging om de vraag hoe wij zouden kunnen komen tot een coalitievorming. Daaruit, de volgende dag is de heer Cardon als informateur aan de slag gegaan. En toen hebben wij tegen hem gezegd dat het ons dienstig lijkt om een coalitie te vormen bestaande uit deze drie confessionele partijen met de Partij van de Arbeid. En waarom de Partij van de Arbeid? Niet omdat die ongeschonden uit het verkiezingsstrijdtoneel gekomen was, integendeel zelfs, een aanzienlijk verlies geleden, maar wij vonden dat, als het gaat om de sociale infrastructuur in deze gemeente die van groot belang is zeker ook in de tijden die komen gaan, dat de Partij van de Arbeid daarin een wat meer prominente, wat meer representatieve rol kon vervullen dan de andere partij, die in aanmerking kon komen, de VVD, die overigens wel gewonnen had. Dat was een keuze die wij als fractie maakten. Een week later, 11 maart, de tweede openbare sessie waarin de informateur mededeling deed van de uitkomsten van zijn informatieronde, bleek dat er bij die partijen, SGP, CDA, CU en PvdA, een gemeenschappelijke opinie bestond dat de coalitieonderhandelingen zouden kunnen gaan plaatsvinden. En dat vonden wij een genoeglijke constatering mag ik wel zeggen. Al heel snel na dat moment zijn de onderhandelingen van start gegaan onder leiding van de heer Cardon. In de eerste gespreksronde was de fractie van de CU erbij. In de tweede gespreksronde niet meer. En ik wil hier niet verhullen dat onze fractie dat spijt. Ik wil ook melden dat wij in een goed collegiaal overleg met de CU-fractie indringend hebben gesproken over hun keuze om de onderhandelingen te beëindigen. Ik ga ervan uit, ik heb dat niet afgestemd met collega Zwaan maar dat hij straks ook in dit debat daar nog een paar dingen over zal zeggen of niet. Nou, dat komt dan misschien wel.. andere.. In ieder geval, het oorspronkelijke voorkeur van de SGP-fractie om met de drie, met de drie confessionele partijen een coalitie te vormen viel toen helaas weg. Dat zij zo. Voorzitter, wij zijn als onderhandelende partijen bepaald niet over één nacht ijs gegaan. En als ik de formateur zo nu en dan goed begreep, vond hij dat het eigenlijk een beetje allemaal lang, misschien wel eens een beetje te lang duurde. Je zou kunnen zeggen dat wij elkaars nieren hebben geproefd. En ik denk dat het een diepte-investering geweest is, die zich hopelijk in de komende jaren gaat vertalen in een hechte en een constructieve samenwerking. Wat wij gedaan hebben is, wij hebben behoorlijk diep borend een beschouwing gegeven met elkaar hoe het nou staat in gemeenteland. Er is heel veel aan de hand in gemeenteland. En wij hebben ook een beetje onder leiding van mijn linker buurman, collega Verheij, uitvoerig stilgestaan bij de financiële positie niet alleen van deze gemeente maar ook in zijn algemeenheid wat er in gemeenteland allemaal op ons af gaat komen. Ik denk dat dat goede onderhandelingen zijn geweest. Zo nu en dan was ook irritatie merkbaar en natuurlijk ook wel vermoeidheid, maar het resultaat, denk ik, mag er zeker zijn. En wij zijn buitengewoon benieuwd om te vernemen hoe de andere partijen in de raad, die er niet aan hebben deelgenomen, de ontvangst van dit stuk hebben gewaardeerd. Voorzitter, in die onderhandelingen zijn ons drie dingen manifest duidelijk geworden. In de eerste plaats is het van het allergrootste belang dat de gemeente Alblasserdam weer een goede, solide financiële basis gaat krijgen. En ook na de achterliggende twee jaar toen er gelukkig een kentering gekomen is in het financieel beleid van het vorige college, moet je vaststellen dat er nog steeds sprake is van een uiterst kwetsbare, bijna fragiele situatie als het gaat om de financiën van de gemeente. Er is nog steeds te weinig weerstandsvermogen. Er is nog steeds sprake van een uiterst krappe begroting. En dat allemaal in het licht van nog een hele hoop financiële tegenspoed die van rijkswege wordt aangekondigd. Hier ligt met andere woorden een buitengewoon belangrijke opgave voor het nieuwe college. Het zal niet veel gaan in de komende jaren, denken wij, in de komende vier jaren om meer en nieuw beleid, het zal vooral gaan om de vraag, hoe kunnen wij met steeds afnemende middelen komen tot het zo goed mogelijk overeind houden van bestaande voorzieningen. Dat is een belangrijke opgave en met elkaar, denk ik, hebben wij ervoor gezorgd dat in het coalitieprogramma wat er nu ligt een hele stevige financiële paragraaf staat die zich terdege rekenschap geeft van dit financiële perspectief. Het tweede wat ons opgevallen is, voorzitter, is dat het ook goed is om te werken aan een andere bestuursstijl. Dat is in deze raad een paar keer aan de orde geweest. Trouwens ook al ten tijde van Algemene Beschouwingen in de vorige collegeperiode. En wij hebben dat als onderhandelende partijen rondom een drietal kernbegrippen getypeerd. Het moet gaan om een meer herkenbaar, het moet gaan om een betrouwbaar en het moet gaan om een stabiel bestuur, een bestuursstijl. Het doet ons genoegen om nu te kunnen vaststellen dat het akkoord zich daar ook gemeenschappelijk rekenschap van gegeven heeft, er is nu een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd en dat er straks ook een nota gaat komen met de bedoeling om als raad in zijn geheel te praten over de vraag

7 7 hoe je kunt komen tot een nieuwe, meer bij deze tijd en bij onze gemeenschap passende stijl van besturen. En het derde wat ons is bijgebleven, voorzitter, is, en ik denk dat dat toch een hele belangrijke lijn voor de toekomst wordt, de gemeente en de overheid in zijn algemeenheid kan het allemaal niet meer alleen. Niet meer financieel alleen, ook niet als het gaat om het organiseren van kwesties. Dit programma wil ruim baan bieden voor het particuliere initiatief. En het doet ons ontzettend veel genoegen dat je ziet wat er allemaal gebeurt in de gemeenschap. Verleden week hadden wij de commissie Grondgebied en spraken wij met een Stichting Kinderboerderij over een eigenlijk door de gemeenschap zelf ondernomen initiatief om taken die wij voorheen zelf deden om die nou ook op het particulier initiatief terug te brengen. En je ziet bijvoorbeeld in het akkoord dat wij op dat spoor verder willen gaan als het gaat om het beheren van sport- en maatschappelijke voorzieningen. Ruim baan dus voor hetgene wat de gemeenschap zelf kan doen. Wij denken dat wij daar een hele grote kracht hebben, die wij als gemeentebestuur zouden moeten koesteren. Voorzitter, nog een paar afrondende opmerkingen. Drie partijen hebben elkaar nu gevonden en ik heb de indruk, ik spreek nu maar even voor mezelf maar ik geloof dat het gemeenschappelijk zo is, dat het een hechte band geworden is. Maar dat betekent althans voor de SGP-fractie niet dat andere partijen nu aan de zijlijn staan. Wij hebben ons goed gerealiseerd dat wij straks een trouwe coalitiepartij moeten zijn en ook willen zijn. Wij zullen ook proberen datgene wat wij hebben gekregen aan gaven in te brengen ten dienste van het besturen van deze gemeente maar tegelijkertijd willen wij ook in deze raad als SGP-fractie nieuwe stijl zelfstandig opereren en het college kritisch bejegenen. En tegelijkertijd met de raad als geheel komen tot onze controlerende rol jegens het college. Dat vind ik nog van belang om op te merken omdat het geenszins zo zal zijn dat straks de SGP-fractie, die zo gekenmerkt wordt door een soort duale positie, die gaat inleveren als wij straks een nieuwe coalitie gaan vormen. Dat is niet zo. Wij blijven ons spel spelen en onze rol vervullen maar natuurlijk wel in het licht van de verantwoordelijkheid die je ook hebt en vooral ook hebt voor het dagelijks besturen van deze gemeente. Voorzitter, het is voor de SGP-fractie wel weer even wennen. Na vier jaar onderbreking mogen wij weer aanschuiven aan de collegetafel. Ik werd twaalf jaar geleden fractievoorzitter van deze mooie partij. Hij bestaat trouwens nog veel langer dan twaalf jaar. En ik werd toen fractievoorzitter van een partij die aan het college deelnam. Dus acht jaar lang heb ik mogen oefenen in de rol van het zijn van leider van een partij die collegeverantwoordelijkheid droeg. Dat was vier jaar geleden zwaar wennen. Dat geef ik ook in alle oprechtheid toe. En ik begrijp ook heel goed dat dat ook nu voor de VVD-fractie zo gaat gelden. Daar zullen ongetwijfeld straks nog woorden over gewisseld worden. Maar het is ook weer goed, het was in het gevoel van thuis komen, om nu ook verantwoordelijkheid wat dichter bij het bestuur te krijgen. Daar zijn wij in de eerste plaats de kiezer maar ook de coalitiepartijen zeer erkentelijk voor. Wij zijn dus, voorzitter, beschikbaar U gaat afronden? Ja? De heer Boele: Ja. Wij zijn beschikbaar voor deze verantwoordelijkheid. Wij zien het als een opdracht. Er ligt een zware taak op het bestuur van deze gemeente te wachten. Wij weten en belijden dat wij dat niet zelf kunnen en daarom zeggen wij, moge de Here God het bestuur van deze gemeente en ons allemaal helpen, kracht te geven en zegenen. Dank je wel. Dat was een u kenmerkende afronding. Dus geef ik het woord aan de heer Veerman, fractie-voorzitter, de heer Wesselius, ik deed het verkeerd, fractievoorzitter van het CDA. De heer Wesselius: Dank u wel, MdV. De CDA-fractie is zeer ingenomen met het voorliggende coalitieakkoord. Dat zal niemand bevreemden. Wij bevinden ons tussen twee crises. Aan de horizon achter ons liggen nog de schaduwen van de bestuurlijke en plaatselijke financiële crisis van het verleden en aan de horizon voor ons liggen de uitdagingen van de globale financiële crisis die ook voor ons consequenties zal hebben. Wij bevinden ons daardoor in een interessant en spannend tijdsgewricht. In zo n tijd is het van groot belang dat er snel een nieuwe ploeg aan de slag kan. Daarom is het goed dat er een akkoord ligt en dat er weer gewerkt kan worden. MdV, voor het CDA is één ding duidelijk. Wij weten niet hoe de nabije toekomst eruit zal gaan zien. Op tal van gebieden is nog heel veel onduidelijk. Zeker op financieel gebied weten wij onvoldoende waar wij aan toe zijn en daardoor kunnen wij op tal

8 8 van punten slechts voorlopige keuzes maken. Wij kunnen spreken over ambities maar garanties kunnen wij eigenlijk niet geven. En juist daarom vinden wij het gezond dat er een globaal akkoord op tafel ligt. Wij herkennen ons in de hoofdlijnen, waarin ook de kernwoorden van het CDA zeer herkenbaar zijn. Dat zijn publieke gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap en gedeelde verantwoordelijkheid. De kernbegrippen van dit akkoord ademen dezelfde geest. Solidariteit en leefbaarheid, verbinden en vertrouwen en duurzaamheid. MdV, het akkoord laat ruimte voor keuzes. Keuzes die wij moeten maken zodra wij de feiten op tafel hebben, zodat wij ook de juiste verantwoorde keuzes kunnen maken. Het is goed dat er in het akkoord alvast is nagedacht over financiële scenario s. Denken in scenario s zal de komende jaren van groot belang zijn. Samen verkennen hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Risico s afwegen, opties verkennen en keuzes maken die passen bij een gezamenlijk beeld van de toekomst. Het globale karakter zou een reden voor kritiek op het akkoord kunnen zijn. Voor ons is dit karakter juist de juiste keuze op duit moment, in deze periode tussen twee crises. MdV, het CDA is bijzonder blij dat het lek in de eigen organisatie ondertussen boven is. Als wij nu de crisis in onze eigen gelederen niet onder controle zouden hebben gehad, was de toekomst behoorlijk hopeloos geweest. Maar hopen, wij hopen en verwachten bij de jaarrekening 2009 en bij de eerste Marap de positieve vruchten van de investering in de eigen organisatie te zien. De stappen die in de laatste jaren door het vorige college gezet zijn, zullen een stevige basis vormen voor het werk van het nieuwe college. In dankbaarheid mogen wij terugzien op de resultaten van het vorige college. Nu is het zaak om zo snel mogelijk dit akkoord om te zetten in een werkprogramma voor dit college en in tweede instantie in de begroting voor Daarin zal voor het eerst, daarin zal voor de eerstkomende jaren veel duidelijk worden. Keuzes gedragen door het nu voorliggende globale en richtinggevende akkoord moeten dan gemaakt worden. MdV, het globale en open karakter van het voorliggende akkoord geeft ruimte voor overleg. Dat is essentieel. In tijden zoals deze moeten wij elkaar vasthouden om de problemen onder controle te krijgen. Samen moeten wij werken aan oplossingen. Wij moeten elkaar niet alleen vasthouden als coalitie, wij moeten elkaar vasthouden als gehele gemeenteraad. Nee, meer dan dat, wij moeten elkaar vasthouden als Alblasserdamse gemeenschap. Het coalitieakkoord spreekt over verbetering van communicatie en bestuursstijl. Dat is cruciaal. De communicatie moet beter en de bestuursstijl moet anders. Samen met alle Alblasserdammers moeten wij oplossingen vinden voor de problemen die voor ons liggen. Samen dat betekent de overheid met alle inwoners en met haar organisaties. Wij moeten gebruik maken van de kennis, de kunde en de ervaring van de inwoners van ons dorp. MdV, de CDA-fractie geeft haar steun aan het voorliggende akkoord. Wij zullen ons inzetten om op basis van de richting die in het akkoord is aangegeven resultaten te boeken in deze onzekere tijden. Wij zullen ons ook inzetten om de dialoog in de gemeenteraad en in het dorp open te houden. Ieders inbreng is van belang, van coalitie en van oppositie. Ieders talenten zullen nodig blijken als het de komende jaren financieel zwaar weer wordt. Als wij in zo n tijd resultaten willen boeken, dan kunnen wij geen talent ongebruikt laten. Alblasserdam moet de komende jaren sterk zijn door verbondenheid in het dorp. Dat is de richting die het akkoord aanwijst en dat is de richting die wij zullen gaan met elkaar. MdV, het CDA kijkt vol spanning en vertrouwen uit naar de toekomst en wenst iedereen veel wijsheid en Gods zegen toe bij de stappen die voor ons liggen, het uitwerken van een collegeprogramma en de begroting, en de programmabegroting voor Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk naar Catharina Leeuwis, fractievoorzitter van de VVD, voor haar bijdrage. Mevrouw Leeuwis: Dank u wel, voorzitter. De VVD wil graag kort stilstaan bij het proces van informatie tot coalitievorming en wat uitgebreider bij de inhoud van het voorliggende coalitieakkoord. En wat betreft de coalitievorming, ja, het zal duidelijk zijn, het is niet onze keuze dat wij niet meebesturen aan de B&W-tafel. De informateur heeft destijds aangegeven dat op basis van programmatische vergelijking de eerste gesprekken met de SGP en het CDA gevoerd gingen worden en uiteindelijk hebben zij voor elkaar ook gekozen. Met zetelwinst voor de VVD en naast ons de opkomst van D 66 had het wat ons betreft meer recht gedaan aan de verkiezingsuitslag als het liberale geluid vanavond krachtig had geklonken in een akkoord. Het is echter gelopen zoals het is gelopen. Wij hebben nu een nieuwe realiteit en die geven wij vooralsnog het voordeel van de twijfel. En met die twijfel ben ik meteen bij de inhoud aangeland. Want die gaat niet over de personen, ook niet over het proces dat achter ons ligt maar over de inhoudelijke plannen en ambities van het nieuwe college. Overigens wil ik vanavond het debat niet op details voeren, immers, het akkoord gaat ook nog maar over hoofdlijnen en wordt nog uitgewerkt in een collegeprogramma. Op hoofdlijnen wil de VVD

9 9 dan ook haar eerste reactie geven. En dan eerst maar drie punten die de VVD positief vindt. Goede dienstverlening en minder regels. Zowel bestuur als organisatie zijn er immers voor het dorp. Wij moeten het burgers, ondernemers, instellingen niet moeilijk maken met ingewikkelde bureaucratie en het gaat er inderdaad om dat de vraag van mensen centraal staat. Kwalitatieve en waar noodzakelijk kwantitatieve organisatieontwikkeling ondersteunen wij. Los van de vraag hoeveel beleid je wilt uitvoeren en hoeveel ambtenaren je dan nodig hebt, nadrukkelijk wel in die volgorde natuurlijk, kennen wij zowel de kracht als de kwetsbaarheid van de organisatie. Het tweede. Betrokkenheid van bestuur en organisatie allebei bij het dorp en andersom ook serieus nemen en actief inzetten op goede communicatie. Nou, dat is precies zoals de VVD ook zelf in het gemeentebestuur zat en zit zowel in het college als in de raad. Goed dat het blijvend aandacht heeft. En wij zijn ook heel benieuwd naar de concrete invulling daarvan. Gewoon aardig en aanspreekbaar zijn, dat zijn volgens ons de makkelijke maar wel hele belangrijke stappen. Derde. Respect voor minderheidsposities. Dat is de norm in de verhouding tussen college en raad en ook in de bejegening van groepen in het dorp, lezen wij in het akkoord. Respect houdt het langste stand als het van twee kanten komt. En wat ons betreft, gaan wij op een constructieve en respectvolle manier de oppositie in. Overigens verwachten wij van de coalitiepartijen dat ook zij constructief, kritisch waar nodig en in het duale bestel zullen handelen. Wij verwachten bij deze norm dat er dus ook serieus geluisterd zal worden naar het liberale gedachtegoed. En bijvoorbeeld, om toch één detail te noemen, toeristen die op zondag willen recreëren, dat die daar vrij in blijven en o.a. gebruik kunnen blijven wijken van alle toeristische voorzieningen op Haven-Zuid. Dan vier zorgen die de VVD heeft. De eerste. Voor ons liberalen spreekt uit dit akkoord wel heel vaak gij zult en gij zijt. Gij zult leven zoals de overheid dat goed voor u vindt en daar gaan wij u op alle mogelijke manieren toe stimuleren. Want gij zijt allen erg hulpbehoevend. Nou, dat is echt niet zoals de VVD naar de overheid en naar burgers kijkt. Regel dat deskundigen goede voorlichting kunnen verzorgen. Ontneem mensen vooral niet de eigen verantwoordelijkheid en eigen regie. Wat de VVD betreft is de rijksbijdrage voor de WMO-taken die hier toch vaak bedoeld worden leidend. Twee. De band met Westwaard Wonen wordt ons inziens wel erg strak aangehaald. Prima als een woningcorporatie wil investeren in het dorp, maar alsjeblieft, laten wij de relatie wel zakelijk houden en dus ruimte laten voor concurrentie en samenwerking met andere partijen. Hoe ziet het nieuwe college die concurrentie voor zich? Concurrentie die immers goed is voor zowel financiën als voor kwaliteit. Derde zorg. Wij zien in het akkoord een hoop concrete ambitie toch wel in financieel moeilijke tijden, maar missen de prioriteitenlijst, de keuzes. Het is door de coalitiepartijen zelf ook aangegeven. Maar daarbij ook wel de paragraaf wie zal dat betalen. Het maatschappelijk middenveld waar dit college een beroep op wil doen, telt op dit moment terecht haar knopen. En kan onze organisatie al die nieuwe projecten er wel bij hebben, terwijl zij aan het huidige pakket toch echt meer, haar handen al meer dan vol heeft. Wij lezen dat de omvang van de formatie afgestemd wordt op wat volgens de nieuwe bestuursstijl gevraagd wordt, maar in die nieuwe bestuursstijl zit ook een stukje beleidsontwikkeling. En wij vragen ons af, is het nieuwe college nou van plan in deze tijd om meer ambtenaren aan te trekken voor nieuw beleid of gaan zij keuzes maken. En dat dan nog los van de bezuinigingen die eraan komen. En dat brengt me bij de vierde zorg, de invulling van die bezuinigingen. De financiële paragraaf zit op zich goed in elkaar. Het houdt de financiële spelregels overeind met betrekking tot het weerstandsvermogen, de reserve Landvast en het geeft ook wel inzicht in de bezuinigingsrichtingen. Maar dat inzicht bestaat er wel uit dat wij een kaalslag in de openbare ruimte en de verhoging van de lastendruk vrezen. Juist zaken, waarvoor burgers en bedrijven aandacht vragen tijdens overleggen. Juist die leefomgeving, waar de overheid een kerntaak heeft. Ondanks de zin dat geen enkel beleidsterrein buiten beschouwing blijft bij het invullen van bezuinigingen, komt die sociale infrastructuur waarbinnen burgers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, pas als laatste, na OZB-verhoging, aan bod. PvdA gefeliciteerd. Waar staan de coalitiepartijen? Dat is toch een vraag die ik wel wil stellen. Staan zij open voor een goed gesprek met burgers en bedrijven over deze volgorde van bezuinigingen? En ik ben wel benieuwd, zijn zij ook bereid om die volgorde te veranderen als zij goed luisteren naar wat het dorp wil. Goed luisteren naar burgers, ondernemers, instellingen. Precies dat wat de coalitie zichzelf ten doel stelt. Voorzitter, ik rond af. In het voorwoord van het coalitieakkoord staan twee zinnen naast elkaar die de VVD bijzonder zijn opgevallen en die boven het akkoord blijven zweven. Onze gemeente krijgt naar verwachting te maken met een forse vermindering van de rijksinkomsten en tegelijk streven wij ernaar het voorzieningenniveau in ons dorp op peil te houden. Voorzitter, als het maar geen vrijbrief wordt om geld bij de burgers op te halen. Dank u wel.

10 10 Dank u wel. Mevrouw Leeuwis was dat en ik kijk nu naar Arjan Zwaan, fractievoorzitter van de ChristenUnie. De heer Zwaan: Dank u wel. MdV, zoals ik daarnet al in mijn lichaamstaal duidelijk maakte, nee, ik had niet iets (onverstaanbare interruptie) voorbereid rondom het proces. Als je uitgedaagd wordt op een goede manier, altijd bereid om daar iets op te zeggen. Alleen het zal wel heel kort zijn, want het zal niet meer zijn als wat, denk ik, bekend is. Nee, wij hebben duidelijk gemaakt ook in de achterliggende periode dat in de gesprekken die wij gevoerd hebben, wat goede gesprekken waren, maar dat voor ons de afstand tot de collegetafel te groot werd en dat bracht voor ons het moment waarop wij de keuze hebben gemaakt, wat geen gemakkelijke keuze was, om te besluiten om niet deel te nemen in de coalitieonderhandelingen, maar onze rol hier in de raad op een goede manier te spelen en daar kom ik zo meteen verder ook nog op terug. MdV, met veel belangstelling hebben wij kennisgenomen van het coalitieakkoord. De titel Alblasserdam sterk door verbinding is wat ons betreft een veelbelovende. Het is nu nog vooral een ambitie die in het collegeprogramma verder uitgewerkt moet gaan worden ofte wel en of dat de wethouder Cardon dan wellicht niet goed geciteerd is in de krant, maar hij heeft het zojuist ook gezegd er zijn abstracte formuleringen die nu smart gemaakt mogen worden ofte wel concreet omgezet naar een programma van het college. De ChristenUnie begrijpt dat deze weg wordt gevolgd maar wij zijn natuurlijk uitermate benieuwd naar de uitwerking. En in die zin vinden wij ook wel de bewoordingen zoals die gekozen is door het CDA dat er voorlopige keuzes zijn waarop er ruimte is, ook wel een bijzondere aangename maar ook weer opvallend op het moment dat ik zou bijna zeggen de formateur aangeeft dat de verslagen in de achterzak zitten om eventueel na te kijken wat in een eerder stadium is gezegd. Als wij kijken naar het akkoord zelf zoals die nu voor ons ligt, is wat ons betreft opvallend dat aan het eind van het voorwaard, van het voorwoord een passage staat waarin het college aangeeft dat zij de omgeving bij de uitvoering zal betrekken. Dat is goed, maar is dat niet te mager? Juist als wij door een commissie Meijdam op het spoor zijn gezet van externe coalities. Het kan natuurlijk zijn dat wij uitvoering verkeerd hebben gelezen maar dat zien wij dan heel graag terug ook in het collegeprogramma. Wat betreft de opvolgende hoofdstukken van het akkoord het volgende. De ChristenUnie herkent veel onderdelen die ook voor ons van belang zijn en het past ook om hierover een positief en ondersteunend geluid te laten horen. Zo zijn te noemen de maatschappelijke rol van de kerken en de moskee, de gesprekken die met Landvast gevoerd gaan worden, de.. revitalisering van de oude bedrijfsterreinen, daar bijna ook nog aan gekoppeld een hele discussie over de bestemmingen op Vinkenwaard-Noord, namelijk dat die vastgelegd gaan worden, en dat er een onderzoek gaat komen naar de bestemming op de locatie Bochanen/Gemeentewerf. Een ander element waar wij heel content mee zijn maar wel uitermate benieuwd hoe dat verder zijn vervolg krijgt, is het gemeentelijk duurzaamheidplan. En net als de VVD zien wij dat er goede spelregels rondom Financiën. Eén vinden wij ook goed dat die erin staat, namelijk dat bij belastingmaatregelen bezien wordt hoe dat zij bezien wordt in het totaal van het financiële plaatje van de burger. Dus dat is, denk ik, ook wel iets waar wij mee aan de slag mogen. MdV, ik mag natuurlijk ook nog enkele kritische opmerkingen maken dan wel aandachtspunten meegeven voor de verdere uitwerking. Wat ons betreft, heeft u een visie neergelegd op de samenleving en dat is meer dan alleen de relatie tussen de gemeente en de burger. Deze verdieping herkennen wij niet in dit akkoord en graag zouden wij in de rol van de burgemeester maar ook daarmee voor de raad en het college meer zien dat wij daar ook kijken van hoe kijken wij naar de samenleving en hoe kunnen wij dat ondersteunen. Niet alleen in de relatie gemeente en burger maar ook de samenleving an sich, op zichzelf. Wat ons betreft hier aandacht voor bij de verdere uitwerking richting het collegeprogramma. Er staat ook een passage over de nieuwe welzijnsorganisatie. Daar hebben wij elkaar al vaker over gesproken. Er staat dat er ruimte is voor invulling van taken. Alleen er wordt niet direct de koppeling gemaakt met de financiële noodzaak. Alleen wordt de financiële noodzaak losgekoppeld van wat wij nu doen. Wij pleiten ervoor dat die ook echt wel gecombineerd zou mogen worden, want dat betekent dat je echt opnieuw kan zien, wat zijn de taken, welke financiële middelen hebben wij en door wie kan dat het beste uitgevoerd worden. Een derde punt wat wij in willen brengen, dat het van groot ver, van groot belang is om op stoom te blijven om antwoord te geven op de accommodatievragen van zwembad en sportvoorzieningen. Hierbij zou wat ons betreft Souburgh nadrukkelijk meegenomen moeten worden. Wij missen Souburgh

11 11 in dit verhaal, terwijl het volgens ons heel nadrukkelijk ook te maken heeft met de voorzieningen rondom sport en vrije tijd. Dan hebben wij ook gezien dat de relatie met Westwaard Wonen echt innig wordt, laat ik het maar even zo zeggen. Er wordt gezamenlijk een structuurvisie opgesteld en er komt zelfs een maatschappelijk investeringsprogramma. Mijn vraag is, hoe moeten wij dat zien in zijn ontwikkeling als er extern een coalitie is en is die discussie ook niet die wij met elkaar moeten voeren om dan ook te zien hoe dat een vervolg kan krijgen, waarbij wij zeker niet willen uitsluiten dat Westwaard Wonen daar een hele prominente rol zou kunnen spelen. Dan komen wij bij de financiën. Wij kregen toch een beetje het gevoel bij de financiën dat de ambities weer teruggebracht werden tot een soort wensenlijstje, waarbij wij nog moeten afvragen wat kan en wat niet kan. Het is wellicht een open deur, maar ja, soms moet je daar zelfs naar wijzen, dat dus de geschetste ontwikkelingsrichting niet gemakkelijk te realiseren is. En daarom maken wij graag gebruik van het aanbod om mee te denken, maar dan natuurlijk wel op het juiste moment, mee te denken over scenario s zoals dat ook door het CDA is aangedragen en wij zullen voluit onze verantwoording daarin willen nemen. In de portefeuilleverdeling is ons opgevallen dat er een interessante verdeling is gekomen. En één punt, waar wij ons tijdens de verkiezingen ook op gericht hebben, is gerealiseerd, namelijk dat een, er een wethouder Onderwijs is voor zowel de inhoud als de stenen. En daarin is, denk ik, ook goed om daarbij op te merken dat het een logische en misschien ook goede keuze is om wethouder Cardon het proces van verzelfstandiging van het openbaar onderwijs te laten afmaken. Onze oproep is wel om dit helder te communiceren, want er mag op geen enkele manier de indruk ontstaan dat er binnen het bestuur van Alblasserdam onderwijs gesplitst is nu niet in stenen of inhoud, maar in openbaar en bijzonder onderwijs. Neem dat echt mee, alsjeblieft. Tenslotte, MdV, wij wensen deze coalitie Gods zegen en wijsheid toe om te komen tot een uitwerking van een collegeprogramma en daar zullen wij als ChristenUnie-fractie in deze raad onze positief kritische rol spelen en bijbehorende verantwoordelijkheid nemen om te komen tot een stabiel en betrokken bestuur van Alblasserdam. Dank u wel. Dank u wel, mijnheer Zwaan. En ik geef het woord aan mijnheer Pardo van de fractie van D 66. Dank u, voorzitter. Voorzitter en raadsleden, inwoners van Alblasserdam, afgelopen vrijdag heeft ook D 66 notitie genomen van het bereikte akkoord tussen PvdA en CDA en SGP. En net als vele burgers in Alblasserdam waarschijnlijk waren ook wij heel nieuwsgierig wat dit toekomstige college ons zou voorhouden wat betreft de raadsperiode die op ons afkomt en de manier waarop zij de uitdagingen willen gaan aanpakken. Voordat ik inhoudelijk in het bereikte akkoord duik, wil ik eerst nog één en ander kwijt ook over het gelopen proces en de uitkomsten, en de uitkomst daarvan. Zoals D 66 ook al na de informatieronde heeft aangegeven, blijft het wat ons betreft betreurenswaardig dat de enige twee partijen die feitelijk raadszetelwinst hebben behaald tijdens de laatste verkiezingen, de VVD met één zetel winst en D 66 als nieuwkomer zelfs twee raadszetels, in de raad buiten het uiteindelijke college blijven. Als wij dit bijvoorbeeld vergelijken met de resultaten in een aangrenzende gemeente als Papendrecht dan is het bereikte resultaat voor die inwoners in Alblasserdam die dingen wellicht iets anders wilden, teleurstellend. Enkel de SGP met een bescheiden stemmenwinst die zich niet vertaalde in zetelwinst mag zich binnen dit nieuwe college de winnaar van de verkiezingen noemen. D 66 vindt het lovenswaardig dat de coalitiepartners uitzien naar een constructieve samenwerking en zoeken naar een sterke verbinding met de gehele raad zoals in de aanbiedingsbrief ook vermeld staat. In de praktijk zal moeten blijken in hoeverre dit slechts goed geformuleerde volzinnen zijn of dat de nieuwe coalitiepartners ook echt bereid zijn te luisteren naar progressief liberale geluiden uit de samenleving. De aard van het gelopen proces, en ik zou hier een vergelijking bijvoorbeeld met Zwijndrecht willen trekken, maakt dat de nieuwe coalitiepartners op dit punt nog op 1-0 achterstand staan. D 66 hoopt dat zij in staat zullen zijn de stand snel gelijk te trekken door ook geluiden van de niet-collegepartijen te betrekken in het uiteindelijke collegeakkoord. Het streven om te gaan, sorry, om te gaan voor duurzame maatschappelijke verhoudingen maakt van het luisteren naar andere geluiden in de samenleving en in de raad immers geen vrijblijvende optie maar bittere noodzaak. Zeker gezien de economische zware tijden die wij tegemoet gaan zien. D 66 spreekt de hoop uit dat het beoogde college te maken krijgt met een kritische raad die zich vanuit zijn dualistische rol opstelt. Dat wat betreft, dat wat dat betreft ook de coalitiepartijen zich niet vast laten beitelen op hetgeen wat hier staat. Of wat uiteindelijk uit het collegeakkoord komt rollen. Maar een complete raad die vanuit een dualistische visie alle taken en verantwoordelijkheden op zich neemt.

12 12 D 66 kan zich ook zeker vinden in de maatschappelijke context die in het begin van het akkoord geschetst wordt en is zich als politieke partij ook terdege bewust van de uitdagingen waar wij als gehele raad in de komende periode voor komen te staan. Tot zover mijn opmerkingen ten aanzien van het proces en ten aanzien van de introductie van het stuk. Dan het bereikte akkoord inhoudelijk. D 66 is blij, mijnheer Cardon, met de passage over de bestuursstijl, waar speciaal aandacht is voor de relatie tussen gemeente en burgers. Wij zijn blij met de rol die de burgemeester hier krijgt toebedeeld en wij kunnen dan ook niet wachten op de concrete invulling die bij deze passage uiteindelijk behoort. Wij zijn echt verheugd om daarnaar uit te kijken. Dan ook wel een kritische noot. D 66 leest verder een vrij algemeen verhaal, veel goede intenties, maar weinig concrete punten. Te vrijblijvend verhaal, waarin weinig keuzes worden gemaakt. Zoals de heer Cardon al heeft aangegeven, zou één en ander natuurlijk worden ingevuld in het collegeakkoord, maar het is met name die vrijblijvendheid van dit akkoord dat D 66 tegen de borst stuit. Maakt het nieuwe akkoord nu echt keuzes of kan je met dit stuk eigenlijk alle kanten op. Maakt het nieuwe, of volgens D 66 is dat laatste eigenlijk van toepassing en als illustraties wil ik een paar korte, vier korte passages uit het stuk halen, die ten aanzien van die sociale infrastructuur en de OZB-verhoging, geschetst tegen het kader van mogelijk moeilijke financiële tijden. Wat zijn nu echt de keuzes die deze coalitie maakt? Verschillende passages in dit akkoord verwijzen hierna. Op pagina 6 lezen wij Ook in moeilijke tijden streven wij ernaar de sociale infrastructuur zo veel mogelijk in stand te houden. Direct daaronder valt te lezen De omvang en de taken van een nieuw te vormen welzijnsorganisatie zijn vooralsnog gelijk aan die van de drie oude organisaties. De financiële situatie van de gemeente kan aanleiding zijn tot heroverweging van bepaalde taken. Nou, tot zover lijkt één en ander nog wel duidelijk. De tweede kwalificatie gaat voor D 66 iets verder dan de eerste, maar in principe kunnen zij, verenigen zij zich nog prima met elkaar. Ook in de financiële paragraaf op pagina 13 komen deze onderwerpen weer ter sprake. Omkaderd staan daar de beleidsterreinen waarop de coalitiepartners in eerste instantie denken uiteindelijk geld mogelijk te kunnen halen en de OZB wordt hier ook genoemd op basis van inflatie. Dus een verhoging op basis van inflatie. Sociale infrastructuur wordt hier verder niet vernoemd. Echter, direct onder die passage kunnen wij lezen, indien deze ontwikkelrichting, die genoemd zijn in de passage daarboven, niet voldoende oplevert om de taak, om aan de taakstelling te voldoen, zullen aanvullend ook deelgebieden werk en inkomen, maatschappelijke ondersteuning, sociale werkvoorziening aan de orde komen om bij te dragen. Dus dat zijn dus de terreinen die als eerste worden genoemd onder het kader als terreinen die bij moeten gaan dragen. Maar wat lezen wij vervolgens aan het eind van de pagina? De OZB wordt in principe alleen met de inflatie verhoogd, zoals in het kader genoemd staan. Maar daarboven verhogen wij de OZB uitsluitend indien daar aanwijsbare instandhouding van voorzieningen of sociale infrastructuur tegenoverstaat. Wat is nu onze vraag hierbij. Concrete vraag naar aanleiding van deze bloemlezing, zijn de coalitiepartijen, zijn de coalitiepartijen er nu uit wat er moet gebeuren indien er niet aan de taakstelling wordt voldaan. Vindt de beoogd wethouder van Financiën wellicht dat, volgens de letter van het akkoord, de sociale infrastructuur aan de beurt is of vindt de beoogd wethouder van Mensen, ik neem aan dat u zich nog steeds zo gaat noemen, vindt de beoogd wethouder van Mensen (Noot notulist: Interruptie: maar ook van straten en groen) Ook van straten en groen, maar goed. Maar vindt de beoogd wethouder juist dat wederom volgens de letter van het akkoord de OZB dan verhoogd zou moeten worden. Kortom, het akkoord geeft volgens D 66 geen uitsluitsel. Het gaat uiteindelijk om prioriteit en dat is te betreuren. Te betreuren in een tijd dat wij als gemeenschap, gemeente en raad vooral duidelijkheid nodig hebben. En d 66 had gehoopt die duidelijkheid hier wel te vinden. Nog een aantal inhoudelijke punten die ik in ieder geval genoemd zou hebben. D 66 durft de stelling aan dat de SGP van de drie coalitiepartners niet alleen de enige winnaar van de verkiezingen is. Op basis van de tekst van het coalitieakkoord zijn zij naar onze mening ook de overwinnaar in de coalitieonderhandelingen. Als D 66 willen wij dan ook met name de SGP van harte feliciteren met het bereikte resultaat. Petje af voor de onderhandelingskwaliteiten, want daar waar het, daar waar het akkoord namelijk wel concreet wordt, gaat het met name om punten die wat ons betreft op het blazoen van de SGP mogen worden bijgeschreven. D 66 is op de hoogte van de financiële capaciteiten van de heer Verweij, sorry, Verheij, maar erkent ook, zeker in crisistijden, de sleutelpositie van deze portefeuille binnen een coalitie. Als het gaat om die zojuist besproken ruimte die wij nog zien in het coalitieakkoord, dan is het in tijden van moeilijke economische tijden over het algemeen de financieel verantwoordelijke die de ruimte invult en uiteindelijk gaat het op het krediet van de SGP. Er wordt een voorschot, er wordt ook in het akkoord een voorschot genomen op een mooie plaats voor een nieuwe kerk. Volgens D 66 zeker geen passage die in een coalitieakkoord thuishoort. Indien

13 13 er een kerkgemeenschap is die een nieuw gebouw wil, dan zijn daar naar ons inzien normale gemeentelijke procedures voor. Geen enkele reden waarom een nieuw college een onderzoek zou moeten starten naar een geschikte locatie hiervoor in de gemeente. D 66 vraagt zich ook af waarom dit onderwerp binnen de passage van de locatie Bochanen/ATO wordt genoemd en wij geloven hier niet in louter toeval. Mochten binnen de besprekingen afspraken rondom dit onderwerp verder gegaan zijn dan in dit akkoord vermeld, dan zou D 66 dit ook graag vernemen. Onder diezelfde noemer kan wat D 66 betreft ook de passages rondom de rol van de kerk en de zondagsrust geschaard worden. De zondagsrust krijgt een prominente plek in het akkoord. Hier vraagt D 66 zich af of ook het respect voor de identiteit van degenen die hier anders over denken, binnen dit college is gewaarborgd. D 66 vindt de maatschappelijke rol van kerken ook van belang. Niet anders dan het belang van alle andere maatschappelijke organisaties en verenigingen. Aparte benoeming daarvan in een akkoord is wat D 66 betreft niet nodig en de concrete passage hierover in het akkoord roept bij ons ook nog de vraag op, wat concreet met stimulering bedoeld wordt. Als de grenzen van het openbaar bestuur zijn bereikt en naar ons, en, dan zijn er dus naar onze mening ook geen middelen om stimulering vorm te geven. Kortom, volgens D 66 heeft eenieder zijn eigen verantwoordelijkheid, het openbaar bestuur en de kerken. Dingen die wat D 66 betreft, die je niet door elkaar moet laten lopen. In het akkoord wordt tot drie keer toe de bouw van de nieuwe Ds. Joannes Beukelmanschool genoemd. En dit in geen enkele keer in combinatie met de moeilijke economische tijden die voor ons liggen. Wij zullen dit maar even de kracht van de herhaling in het akkoord noemen. Dan één opmerking ten aanzien van de portefeuille P&O. Mijnheer Pardo, u bent ook aan het slot van uw betoog gekomen? Ja, ik ga het afronden. Ik heb nog twee inhoudelijke punten die ik graag genoemd wil hebben. Een opmerking ten aanzien van de portefeuille Personeel en Organisatie. Ten aanzien van dit punt wil D 66 toch een sterke aanbeveling aan het nieuwe college doen deze portefeuille in handen van de burgemeester te geven. Zeker in het verleden is gebleken dat er een zekere levenswijsheid nodig is voor het beheren van deze portefeuille. Zonder, zonder, nee, ik wil dit wel even afmaken, zonder de heer Verheij ook maar iets te kort te doen, meent D 66 dat deze portefeuille terug moet naar waar die in de meeste gemeenten van onze omvang ligt, namelijk bij de burgemeester. Tenslotte is het ook de nieuwe burgemeester die o.a. op basis van zijn kwaliteiten op dit vlak is geselecteerd. Ik rond de inhoudelijke punten net als de ChristenUnie af met de portefeuille Onderwijs. Totaal ontoelaatbaar vinden wij het wat er in het akkoord met deze portefeuille wordt gedaan. D 66 heeft begrip voor het proces waar de heer Cardon zich momenteel ten aanzien van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in bevindt, maar vinden het totaal ontoelaatbaar dat de verantwoordelijkheid voor de portefeuille wordt gesplitst. Vanuit de Schoolwet is de gelijke behandeling van openbaar en bijzonder onderwijs geregeld en deze gelijke behandeling wordt naar ons inzien geborgd door de operationele verantwoordelijkheid bij één wethouder te leggen, wie dat dan ook zou mogen zijn. Gegeven de vele concrete punten die de SGP, die ik zojuist genoemd heb, die de SGP bij deze onderhandelingen heeft gescoord, lijkt het D 66 niet onlogisch en vanuit de praktijk ook praktisch gezien de ervaring van de heer Cardon, als de heer Cardon zijn verantwoorde, zijn huidige verantwoordelijkheid voor het onderwijs behoudt. Maar zelfs als de heer Verheij inderdaad die verantwoordelijkheid voor het onderwijs krijgt, dan is het wat D 66 betreft een verantwoordelijkheid die voor het gehele onderwijs openbaar, het gehele onderwijs geldt inclusief die verzelfstandiging van het openbare onderwijs. Iedere overgang van college heeft nu eenmaal te maken met ingewikkelde dossiers die overgedragen zullen moeten worden. Ik kan me voorstellen dat de heer Cardon het met pijn in het hart doet, maar daarin heeft het openbaar onderwijs wat ons betreft geen status aparte. Goed, tot zover de eerste termijn. Dank u wel. Misschien is het goed om even aan te geven dat de discussie over portefeuilleverdeling eigenlijk primair een discussie is die in het college van B&W dient plaats te vinden, want dat is de bevoegdheid van het college. Hij staat wel aangegeven bij het akkoord.

14 14 Nee, maar ik was ook nog niet klaar met mijn opmerking. Maar ik vind het wel goed om dat even aan te geven dat dat de bevoegdheid is van het college om dat te doen. Uiteraard is het goed om te luisteren naar de opvattingen die daarover heersen in de raad. Misschien is het op het punt van het openbaar onderwijs en het, wat u net noemt, toch even goed om een kleine objectieve kanttekening te maken van, omdat dat mogelijk aanleiding zou geven tot een misverstand. In het gemeentebestuur van Alblasserdam kennen wij de verantwoordelijkheid voor het totale onderwijs en de portefeuille die hier bedoeld wordt van de heer Verheij wordt ook geacht die portefeuille in te vullen voor zowel het bijzonder als voor het openbaar onderwijs. Nu is het ook zo dat in Alblasserdam de bijzondere situatie nog is dat het openbaar onderwijs, dat het bestuur daarvan in handen is van de gemeente. Bij veel andere gemeenten is dat al verzelfstandigd tot een eigenstandig bestuur. Dat is in Alblasserdam ook gepoogd eerder maar dat is nog niet gelukt en de functie van het bestuur van het openbaar onderwijs daarvan is het zeker grondwettelijk of anderszins niet verboden of zelfs, u zou kunnen zeggen dat het zelfs als gewenst is om die rollen te scheiden. Daarmee geef ik niet een politieke opvatting weer, maar ik denk dat het goed is om dit punt gewoon even genoemd te hebben zodat het in ieder geval niet tot misverstand leidt in de bespreking in tweede termijn. Goed, dat leek me even Met alle respect voor uw inhoudelijke toelichting, het ging mij in principe om een beantwoording vanuit de coalitiepartners op dit punt en de visie daarop. Ik begrijp uw formele punt. Ik heb ook niet gezegd dat in principe die, dat ik twijfel aan dat die invulling van de Schoolwet of iets dergelijks niet goed geborgd zou zijn, ik heb alleen aangegeven dat wij als D 66 vinden dat de volledige verantwoordelijkheid inclusief die verzelfstandiging gewoon het best geborgd is door dat in één, in één hand te leggen. Het leek me goed om dat even toe te lichten om in ieder geval het misverstand op dat punt wat mogelijk zou rijzen, om dat even uit de wereld te hebben. Dat heb ik, denk ik, met mijn woorden gedaan en natuurlijk kunt u vervolgens uw invulling geven ook in tweede termijn op dit punt. Ik denk dat het goed is dat wij tot die tweede termijn nu overgaan en dat wij dat in dezelfde volgorde doen als in de eerste termijn. Wij hebben nu allen kunnen luisteren naar de inbreng van alle partijen in de eerste termijn. Dus, mijnheer Cardon, ik kijk naar u. U heeft vast ook wat zitten noteren en nadenken over wat u in uw tweede termijn nog zou willen zeggen over de opmerkingen die zijn gemaakt. Gaat uw gang. TWEEDE TERMIJN Dank je wel, MdV. De meeste opmerkingen die gemaakt zijn, die komen volgens mij aan bod wanneer wij het collegeprogramma gaan behandelen. Er is ook heel duidelijk gesteld dat wij hier iets gebracht op hoofdlijnen en dan begrijp ik dat gezegd kan worden van nou, luister even, je kunt hier alle kanten mee op. Nou, dat ben ik dan van mening dat het niet zo is. En daarom heb ik ook gezegd aan het begin dat wij stevige gesprekken gevoerd hebben en de heer Boele heeft daar ook nog één en ander over gezegd. Het is niet voor niets dus dat wij tweeëndertig uur bij elkaar gezeten hebben en ik kan je verzekeren dat de vorige collegevorming, daar was ik ook bij betrokken, die heb ik zelf ook geleid, nou, die was snel voor elkaar dat kan ik je verzekeren. En hier ligt dus iets waar ik eerder van gezegd heb, als je hier stenen uittrekt dan valt het bouwwerk in elkaar, want het zit heel stevig in elkaar. En dat moge blijken hopelijk als wij aan het eind van de rit het collegeprogramma hier neerleggen in de raad. En ik begrijp dat de oppositie natuurlijk kan zeggen van de één zit er meer in dan de ander. Ik vind dat best. Ik denk niet dat het verstandig is om daarop in te gaan. Ik zeg nogmaals, wij hebben er lang over gedaan. De verslagen die tellen voor mij ook als, nou, handelingen om te komen tot dit akkoord. Die gaan wij niet prominent hier op tafel leggen. Maar het is niet zo dat zij geheim zijn. En dan zeg ik, als bepaalde zaken hier uitgelegd worden van ja maar, wij kunnen nog alle kanten uit, dan ontken ik dat. En wij zullen zien wanneer het collegeprogramma er ligt, nou, hoe het dan gaat. Er zijn een aantal opmerkingen gemaakt door de fractievoorzitter van de VVD waar ik nog wel iets over wil zeggen. Maar ook dat zal wat prominenter misschien terugkomen. Ik snap het dat de VVD zegt met Westwaard Wonen die relatie moet wel zakelijk zijn. Nou, het is juist de intentie om met Westwaard Wonen zakelijk op te trekken. Dat hebben wij ook trouwens in het vorige akkoord hebben wij dat heel duidelijk gesteld dat die een belangrijke rol kan spelen. U weet dat van de woningcorporatie verwacht wordt dat zij maatschappelijk bezig zijn en ik hoop dat wij zakelijk met Westwaard Wonen een aantal zaken in de komende periode kunnen realiseren die wij, als wij kijken

15 15 in, hoe heet dat, om dat te doen met projectontwikkelaars of wie dan ook, dat heb ik ook een- en andermaal gezegd, dan gaat het om winst, want anders ben je geen projectontwikkelaar en bij Westwaard Wonen dan ligt daar een andere, ja, drive achter. Maar goed, wij zullen het aantonen bij projecten die wij gaan doen dat wij dat zakelijk doen en dat de kwaliteit en de financiën daar een prominente rol in spelen. Natuurlijk kwaliteit en ook financiën. En dat wij wat ervaring hebben in de afgelopen periode waarvan je zegt, nou, was dat succesvol, dat was ook van beide kanten dat wij het beter moeten doen. En dat hebben wij ons ook voorgenomen. En dan zou u het kunnen hebben over dan hebben wij meer ambtenaren nodig, die discussie is natuurlijk ook gevoerd. En ik verwacht en dat zullen wij in de toekomst ook proberen te realiseren en ik heb niet voor niets gezegd Drechtsteden moeten wij nauwer in optrekken. En u weet ook dat wij, nou laten wij zeggen wij hebben nu voor die gemeente hebben wij zes ambtenaren Jeugd, zes ambtenaren Gezondheidszorg, zes ambtenaren noem maar op, en hebben wij misschien wel ik weet niet hoeveel mensen die zich bezighouden met projecten. Daar kunnen wij dus veel beter mee omgaan en op die weg zullen wij moeten gaan. Daarnaast kan het zijn dat je voor een bepaald onderwerp zegt van nou, dat missen wij volledig en ook kunnen wij dat niet bij de buren lenen. Wij zullen dat zien. Maar die zaken komen aan de orde en die zullen ook ongetwijfeld hier in de raad aan de orde komen. Dus daar komen wij op terug. Nou, die prioriteitenlijst. Ja, u hebt gelijk Wij gaan alles op een rij zetten wat wij willen en met name, met name behouden wat wij hebben. Want ik denk dat wij in Alblasserdam, nou ja, dat het een prachtige gemeente is, waar goede voorzieningen zijn en dat wij moeten proberen die te houden. En ik geloof niet dat er zoveel zaken in zitten hier in dit collegeakkoord, waar je van zegt nou, dat is allemaal totaal nieuw en wij hebben grootse plannen en hoe moeten wij dat allemaal betalen. Dat is niet mijn, mijn opvatting. Nou, en de kaalslag in de openbare ruimte, dat snap ik wel. Wij hebben gelukkig een, wij hebben in de vorige periode besloten om te kijken naar de kwaliteit van de buitenruimte. Wij hebben daar nu ervaring mee. En nou, ik begrijp dat u ten zeerste zult kijken of wij niet door het plafond heen zakken. En in het verleden is natuurlijk met name mijn partij er altijd van verdacht dat daar gerookt moest worden. En nou ja, ik vind het heel fijn dat u in dezen kritisch ons kan volgen en ik ben ook heel blij natuurlijk met deze portefeuille om te kijken waar liggen de randen en ja, ik zou niet graag willen dat het dorp er direct kaal en hobbelig bij zou liggen. Dus wij gaan ervoor. Maar ook dat zullen wij aantonen. Nou ja, goed, naar die burgers luisteren. Ja, dat is wel de intentie en nou ja, u hebt me een beetje meegemaakt, dat is niet alleen de intentie. Wij doen dat gewoon. Ja? Maar wij doen het beter en wij zoeken naar andere mogelijkheden nog om het te doen. Maar het is wel zo dat de burgers niet bepalen natuurlijk wat wij gaan doen. Wij hebben een politiek programma en af en toe, dat heb ik daarnet al gezegd, zullen wij dus moeten zeggen, dit is het. Want het is niet u vraagt en wij draaien. Dan de ChristenUnie. Ja, die welzijnsorganisatie daar komen wij ongetwijfeld nog een keer op terug. Maar u weet hoe zeer mij dat aan het hart ligt. En mijnheer Pardo heeft daar ook iets over gezegd. Nou, ik kan hem verzekeren dat wij daar flink over gesproken hebben en dat dat voor mij een heel belangrijk onderwerp is omdat ik, nou ja, ik heb het al meer gezegd en discussies over gehad met ook uw buren, en wij hebben nu een Algemene Subsidieverordening waar wij prestatieafspraken maken. En die hebben wij gemaakt en daar zijn wij mee bezig om dat, nou, te continueren. En natuurlijk doen dan zich situaties voor dat je zegt, als zij samenwerken, moet dat voordeel opleveren. En dan kan het voorkomen dat je zegt van OK, wij leggen meer accenten op nou ja, ouderen, het vrijwilligerswerk willen wij weer aandacht aan besteden de komende periode. Nou, dus, ik denk dat daar kansen liggen en daar komen wij beslist op terug. En dan, nou, Westwaard Wonen hebt u ook al gezegd. U sluit gelukkig geen prominente rol voor deze club uit, want ik zie het nog een beetje als Vroeger hadden wij een Gemeentelijk Woningbedrijf en nu hebben wij een behoorlijke Westwaard Wonen die ook met.. of hoe dat ook mag heten samengaat en de intentie is om hier in Alblasserdam nog een aantal dingen te realiseren, o.a. locatie Oude Wipmolen en wie weet wat voor moois daar kan ontstaan. Mijnheer Pardo. Nou, die sociale infrastructuur, ja, ik heb het al gezegd. Daar ga ik echt voor. En u kunt passages natuurlijk noemen maar zoals u het uitlegt, ik kan u verzekeren dat, wanneer die sociale infrastructuur in gevaar komt, maar wij zullen ook moeten definiëren wat is dat nou precies, ja, dat dan voor ons de OZB verhoogd mag worden. Van u geloof ik het gelijk, dat.

16 16 Heel goed. Nee, maar daar hebben wij het over gehad. En u hebt dat kader gezien. Daarin wordt eerst gekeken wat kunnen wij daar vinden, in dat kader. En als je het hebt over sociale werkvoorziening dat is dan Drechtwerk. Ik denk dat daar nog winst te halen is, want wij zijn bezig met de mensen die nu het dorp uitgaan naar de sociale werkvoorziening om die een plek in Alblasserdam te geven en dat moet goedkoper kunnen. Nou dat zijn ook maatschappelijk.. Wat zei u? Straks in de tweede termijn mag u ook nog opmerkingen maken, hoor. OK. Dan zijn er een aantal andere punten waar wellicht mijn medekompanen iets over kunnen zeggen. P&O naar de burgemeester, daar wil ik wel wat over zeggen. Nee, kijk, ik heb, met ambitie ben ik in de vorige periode begonnen aan de P&O-portefeuille, want ik heb gezegd nee, die burgemeester moet geen politieke portefeuilles hebben. Want er is een burgemeester op gesneuveld hier, hè, op dat P&O. Nou, en ik heb gezegd, dat ga ik doen. Maar ik heb dat een beetje te driftig aangepakt en ik ging te diep de organisatie in en toen is dat afgepakt. Ik moet het nog maar een keer zeggen. En toen is dat terechtgekomen bij een interim-burgemeester en met de huidige burgemeester hebben wij afgesproken, blijf dat nou doen tot er een vorming van een nieuw college is. En ik vind het heel verstandig dat hij gezegd heeft, laat mij nou mijn handen vrij hebben, ik ga met name me toeleggen op die verbinding hier in dat dorp. En u leest vermoedelijk ook De Klaroen en daar kunt u zien waar de burgemeester allemaal op bezoek gaat en ik denk dat het heel goed is en als hij dat ook in de regio doet, krijgt hij ook een functie heb ik begrepen. Mag ik niet zeggen, maar daar gaat hij ook iets doen. En hij komt in het bestuur van de gemeente Zuid-Holland, Zuid-Hollandse gemeenten. En het nieuwe kabinet ook. Ja. Dus dan kan hij voor ons dorp heel veel betekenen. Dan denk ik dat die P&O-functie, laten wij dat nou maar opknappen als politiek verantwoording, dan kun u ons echt ter verantwoording roepen. En het onderwijs splitsen. Ja, ik moet er iets over zeggen. Nee, kijk, er zijn van die directeuren van scholen geweest en die zeiden, stenen en mensen dat kan niet meer. Inhoud en huisvesting dat moet er één worden. Nou, ik vind het nog krom maar ik denk nou ja Dat is dus aan de orde geweest in de bespreking en toen werd er ook gezegd, dat werd ook door de andere coalitiepartijen, die vonden het toch ook verstandig. En Sjoerd Veerman die deed dus de huisvesting. Dat zijn allemaal regeltjes wat mij helemaal niet trekt. De inhoud wel. En toen hebben wij gezegd nou OK, dan alles in één hand. Dus het totale onderwijs gaat naar een andere portefeuillehouder. Alleen het afmaken van het proces van verzelfstandiging dat doe ik voor het openbaar onderwijs en zoals de burgemeester zei, dat is een, dat is morgen aan het college en ik ga ervan uit dat wij morgen niet een totaal ander idee hebben. Wij maken dit af, ook met name op dringend verzoek van de stuurgroep die ik zelf gezocht heb om dit proces te begeleiden en dat wil ik op een nette manier afhandelen. Dus aan het eind van het jaar stap ik uit het onderwijs. Mijnheer Cardon, u rondt af? Ja. Dat is.. afgerond. Ja

17 17 Mooi. Dank u wel. Volgens mij zijn daar al diverse reacties geweest op eerdere sprekers en ik kijk naar de heer Boele, weer van de SGP of hij daar wat aan toe wil voegen. Vast wel. De heer Boele: Ja. Dat hebt u goed geraden, voorzitter. Ja. Maar ik zal mijzelf proberen beperkingen op te leggen, want ik vind dat de heer Cardon als formateur van dit college inmiddels heel veel juiste dingen gezegd heeft. Dus dat ga ik geenszins allemaal herhalen. Maar ik wil wel als eerste in tweede termijn mijn, opnieuw, ik heb het al eens eerder gedaan in ander verband, mijn waardering uitspreken voor de wijze waarop de VVD-fractie in het bijzonder aan dit debat meedoet. En dat vind ik getuigen van, van hoge kwaliteit. Ik ben er zeer van onder de indruk, mag ik wel zeggen. Ik wil u verklappen dat ik vier jaar geleden op uw stoel zat in een vergelijkbare functie en ik heb juist vanmiddag nog eens even die raadsnotulen gelezen. En ik schaamde me een beetje voor de gebetenheid waar ik toen zelf in zat toen ik eigenlijk moest aanvaarden dat de SGP-fractie buiten het college kwam. Nou, met die ervaring van vanmiddag nog even voor in mijn hoofd, dacht ik dat doet mevrouw Leeuwis vanavond veel beter als ik toen en daar dus mijn, mijn gevoelens van veel respect voor. Ik ben ook heel blij, voorzitter, dat twee van de drie niet-collegepartijen hebben te kennen gegeven dat zij positief kritisch dit nieuwe college tegemoet willen treden. U gebruikte zelf voordeel van de twijfel, maar ook kritisch en positief en dat zei de heer Zwaan ook en dat vind ik een bemoedigende uitgangspositie voor het nieuwe college. Dat het niet alleen op steun kan rekenen van de coalitiepartijen maar dat het ook kan rekenen op een positief kritische bejegening van de partijen, althans twee van de drie en mogelijk van alle drie, van de twee van de drie partijen die niet aan de coalitie deelnemen. Voorzitter, ik kan de heer Pardo geruststellen. Hij had natuurlijk zijn tekst al gemaakt voor de eerste termijn toen hij opnieuw aandacht vroeg voor een kritische raad. Ik heb u gezegd dat u die wat ons betreft, kunt krijgen. De SGP-fractie heeft altijd de rol van een kritisch volger gehad, ook trouwens toen wij coalitiepartij in een vorige tijd waren en dat blijven wij vervullen. En wij hebben de overtuiging dat wij als raad met z n zeventienen een belangrijke, zelfs de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het bestuur van deze gemeente dragen en wij zullen die rol dus in de breedte van de raad gaan spelen met uitsluiting van niemand. En tegelijkertijd, ik zei het ook in eerste termijn, moet je er wel op rekenen dat wij ook coalitieverantwoordelijkheid dragen. In dat opzicht hebben wij wel een andere positie dan u als niet-collegepartij maar dat zal geen afbreuk doen aan de openheid en de kwaliteit en het kritische gehalte van het debat. Dat kunt u noteren, mijnheer Pardo. Vervolgens, voorzitter, ja, ik heb, had wat dingen van de VVD- en van de CU-fractie genoteerd en die zijn allemaal door de heer Cardon al afgevinkt. Een paar dingen nog van de kant van de D 66-fractie. Ja, u noemt ons de overwinnaar van de onderhandelingen. En toen dacht ik, hij heeft helemaal gelijk. Alleen, die andere onderhandelaars hebben dat helemaal niet in de gaten gehad. U hebt dat, u hebt dat slim geanalyseerd, mijnheer Pardo. Maar het is natuurlijk niet waar. En ik vind ook dat de voorbeelden die u aanhaalt er ook wel een beetje met de haren bijgesleept zijn. Je kunt ook soms proberen dingen te lezen in teksten, die er eigenlijk helemaal niet staan, omdat je met een, vanuit een soort van vooroordeel naar die teksten kijkt. Dat is een beetje het beeld wat ik kreeg toen ik u hoorde spreken. Als het nou gaat om de zondagsrust, echt een prominente passage in het akkoord zegt u, uw eigen woorden, nou, daar staat welgeteld één regel over dit thema in het akkoord en die regel is nog ongeveer gelijk aan de regel die er ook in het akkoord van de vorige coalitie stond waar de SGP niet aan deelnam. Dus als het nou een suggestie is dat straks heel de gemeente Alblasserdam onder de knoet van de SGP door moet, omdat wij een ferme passage over zondagsrust hebben opgenomen, dan zeg ik, dat is niet de tekst die in dit akkoord staat. En u noemt meer van die voorbeelden. De Beukelmanschool. En dan denk ik waarom haalt u nou de Beukelmanschool erbij. Ik roep in herinnering, mijnheer Pardo, dat de Beukelmanschool al jarenlang een urgent huisvestingsprobleem heeft. En dat al evenveel jaren er gewerkt wordt tussen het schoolbestuur en het gemeentebestuur aan een bouwplan voor het oplossen van het huisvestingsprobleem. Daar is de heer Veerman als wethouder Onderwijs stenen al die tijd mee bezig geweest. En zoals wij voor Het Palet in de achterliggende periode een prachtige oplossing hebben gevonden, en ik kan me nog herinneren, mijnheer Pardo, dat u toen voorop liep als ouder van kinderen van Het Palet om dat plan goed te entameren, u mag me zo meteen tegenspreken, zo willen wij proberen voor alle vormen van onderwijs goede huisvesting te vinden. En het enige wat wij nu hebben afgesproken is dat de coalitiepartijen vinden dat in deze periode dat langslepende Ds. Beukelmanschoolhuisvestingsprobleem moet worden opgelost. En daar gaan wij met elkaar voor. En wat die kerken betreft, wij weten, en dat weten vooral de mensen die wat langer in deze raad al functioneren, er zijn twee kerkgenootschappen die een groot huisvestingsprobleem hebben. Dat is de gemeente in de Kerkstraat en dat is de Jozuagemeente. Beide vragen zij al geruime tijd de aandacht van het gemeentebestuur voor hun huisvestingsprobleem. En wat wij nu hebben gezegd als coalitie-

18 18 partijen is, wij gaan proberen als gemeente die maatschappelijk gebleken behoefte, die wensen van een goede huisvesting op een goede manier te bejegenen. Dat is de intentie. Meer niet en ook minder niet. Er zit niets meer achter dan de teksten van het akkoord met zoveel woorden zeggen. Misschien dat ons de toekomst er regelmatig over zal gaan dat wij misverstanden wegnemen of verkeerde beelden met elkaar proberen te corrigeren. Wij zullen het gaan meemaken. Voorzitter, nog één ding. De sociale infrastructuur. Het sociaal beleid is niet alleen een kwestie waarvoor de Partij van de Arbeid zich in deze coalitie zal moeten warm maken. De heer Cardon heeft gezegd dat hij er met hart en ziel voor gaat. Daarin mag hij zich gesteund weten door onze fractie en ook door de CDA-fractie. Ook wij hebben een groot sociaal hart voor sociale crepeergevallen. En het doet ons veel genoegen dat een belangrijk deel van die portefeuille ook ter beschikking van de SGPwethouder gaat komen. Dank je wel. Dank je wel, mijnheer Boele. En dan kijk ik nu niet naar de heer Veerman maar gewoon naar de heer Wesselius voor zijn tweede termijn voor het CDA. De heer Wesselius: Dank u wel, MdV. Luisterend naar de bijdrage van zowel de D 66-fractie als van de VVD komt daar de vraag naar voren van ja, er staan mooie woorden in het akkoord waar het gaat om samen dingen doen en verbondenheid en je spreekt nou wel uit in eerste termijn dat je naar elkaar wilt luisteren en dat je het samen wilt doen, maar hoe reëel is dat nou. En ben je niet door de verslagen van de gesprekken die ergens in de kluis liggen zo meteen toch nog met handen en voeten gebonden en zitten wij hier niet een ritueel met elkaar te. Ik moet ook niet ontkennen dat er meer is besproken dan wat er in het verslag is gelegd en dat er tweeëndertig uur aan gesprekken is geweest, waarin een gezamenlijke intentie is uitgesproken. Ik ben er blij mee dat alle details die daar eventueel gepasseerd zijn niet hier zwart op wit op papier zijn gezet. Ik ben er blij mee dat wij een akkoord hebben waarmee wij ruimte laten voor dat gesprek. U zegt van het akkoord is niet duidelijk en geeft op een aantal punten geen heldere keuzes. Ik denk dat op een aantal punten het akkoord de richting aangeeft, maar dat wij over de invulling met elkaar daarover moeten spreken. En als u vraagt van ben je als CDA-fractie bereid om de komende jaren open dat gesprek in te gaan, dan kan ik niet heel veel anders doen, denk ik, dan ook terugverwijzen naar de afgelopen jaren, waarin wij wel coalitiepartij waren maar daar waar volgens ons nodig ook een duale houding hebben gekozen en ook bijzonder kritisch zijn geweest naar zowel het college wat de laatste vier jaar heeft gediend als het college wat daarvoor heeft gediend. De ruimte voor het gesprek is er altijd geweest en de ruimte voor het gesprek zal er zeker de komende jaren ook zijn. Dus in die zin, ja, ik kan het u niet bewijzen op dit moment, u mag ons er wel op aanspreken. Wil natuurlijk niet zeggen dat wij per definitie onze standpunten zullen herzien omdat er vanuit conservatief liberalisme of vanuit progressief liberalisme iets gevonden wordt. Wij willen er wel naar luisteren en op basis van argumenten daar ook eventueel de mening bijstellen. Kijk, in de bijdrage van de VVD gaat het op een gegeven moment over hoe gaat het nou met de spanning tussen de afnemende rijksbijdrage en het in stand houden van de voorzieningen. Dan wordt er iets gezegd in de geest van ja, als u daar naar het dorp luistert, dan weet u dat de OZB niet omhoog mag of woorden van die strekking. Mevrouw Leeuwis: Mag ik dat meteen even Ik zei, wij vrezen kaalslag in de openbare ruimte en verhoging van de lastendruk en juist, als je goed luistert naar de burgers bij wijkschouwen en bij wijkoverleggen, is dat hetgene waar veel aandacht voor gevraagd wordt. En ik vroeg me af in de volgorde van bezuinigingen die de nieuwe coalitiepartijen aangeven of er bereidheid is om ook in die wijkoverleggen nog serieus te luisteren en dan, nou ja, wat u zegt, om nog eens kritisch tegen het licht te behouden. De heer Wesselius: Dat wordt wat mij betreft ja. Natuurlijk gaan wij daar naar kijken en luisteren. Maar dat staat volgens mij ook helemaal niet ter discussie. Dat hebben wij ook uitgesproken dat die bereidheid er is. Maar dat wil niet zeggen dat je alles automatisch kunt doen wat je wilt. Daar zul je keuzes moeten maken en die keuzes die kun je pas maken op het moment dat je de opties op tafel hebt liggen. Je kunt nu hele algemene uitspraken doen van hier blijven wij altijd, te allen tijde van af. Dat gaat in deze tijden niet meer. Hoe wij zullen moeten jongleren, wij moeten heel veel ballen in de lucht houden en de keuze ligt er nu niet dat wij zeggen deze ballen die laten wij op voorhand vallen. In de periode die voor ons komt, waarvan wij ervan uitgaan dat de financiële dip in ieder geval een tijdelijk karakter heeft en dat er tekenen van herstel te zien zijn. Hoe sterk die zijn dat weet ik ook niet precies, maar het gaat een keer

19 19 beter worden. Wij moeten die periode overleven en het is zonde om nu dingen af te breken die je in principe zou kunnen laten overleven. Dus daar moet je kritisch met elkaar zijn en daar moet je het gesprek met elkaar aangaan. En dat kan betekenen dat je op het ene moment zegt van ja, met pijn in het hart nemen wij toch afscheid van een ambitie op een bepaald niveau en houden wij een andere in stand. Maar dat moeten wij gezamenlijk met elkaar doen en wij zijn klaar voor dat gesprek. Met u maar met alle fracties en alle leden van de gemeenteraad. Ja, de heer Boele zei al iets over de triomf van de SGP. Ik moet u zeggen dat ik dat niet herken. Ik denk dat alle partijen hier het collegeakkoord hun ding hebben. Als ik kijk, wat ik al in mijn eerste bijdrage, termijn, in mijn bijdrage in de eerste termijn aangaf, de geest van het akkoord daar herkennen wij ons enorm in. De verwijzing naar kijk eens, er staat iets over kerken in het akkoord, ja, daar kunnen wij ook heel goed mee leven. Juist als wij, juist als wij luisteren naar het dorp, waar toch een hele grote verbondenheid met kerken is, waar kerken een grote rol in het dorp spelen, ga ik daar dan ook niet aan voorbij op het moment dat je daar probeert zout op slakken te leggen die er niet zijn. Datzelfde geldt voor zondagsrust. Volgens mij is dat gewoon een heel breed gedragen wens in het dorp, waarbij je natuurlijk over de invulling met elkaar kunt spreken en daar zal de één verder in gaan dan de ander en ja goed, de opmerkingen die er in het akkoord staan die, die zijn, denk ik, duidelijk genoeg. Wij willen het beleid van de afgelopen jaren op dat punt voortzetten maar wij sluiten onze oren niet voor welke vraag dan ook. Maar het is niet onze favoriete discussie, zeg maar. Volgens mij zijn alle andere punten die benoemd zouden moeten worden, zijn benoemd. Dus ik wil het hierbij laten. Dank u wel, mijnheer Wesselius. En ik kijk naar mevrouw Leeuwis van de VVD voor haar tweede termijn. Mevrouw Leeuwis: Ja, wel een beetje bijzondere natuurlijk. Ik bedoel, aan ons zijn geen vragen gesteld. Je ziet natuurlijk wel een beetje van ja, wij hebben gevraagd, er komen antwoorden. Dus ik denk dat ik mijn tweede termijn maar gebruik om een soort afrondende conclusie voor onszelf te trekken. Wij kijken wel met spanning uit naar de concrete invulling in het collegeprogramma. Ik denk dat daar nog heel veel keuzes te maken zijn. Ik denk dat het ook nog helemaal niet makkelijk zal worden. En ik ben wel Ik geloof ook nog niet zo heel erg in wat er in het coalitieakkoord staat, dat nou ja, in dat contact met die burgers, hè, wat ik daarnet al aangaf, van nou, hoe serieus ben je dan bereid te luisteren en invulling te geven aan wat burgers willen, dat daar nog een andere volgorde van bezuinigen aan bod zal komen. Dus ja, wij zien echt heel erg uit naar dat collegeprogramma en wij zullen daar ook kritisch in zijn, want ook wij zitten bij wijkoverleggen, ook wij horen wat burgers en ondernemers vinden en ja, wij zijn voor minder uitgeven en minder beleid als je minder inkomsten hebt en vooral eigen verantwoordelijkheid hoog houden. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Leeuwis. En ik kijk naar de heer Zwaan van de ChristenUnie. De heer Zwaan: Ja, dank u wel. MdV, allereerst wil ik bedanken rondom de aanvullende opmerkingen rondom het onderwijs. Want juist dat was mijn punt, dat er heel snel ruis kan ontstaan en dat bleek drie minuten later al bij wijze van spreken hoe dat kan lopen. Dus ik ben heel blij en ik hoop ook dat dat goed genoteerd wordt naar buiten toe, want het is echt ontzettend belangrijk. Dat even als eerste kreet. In de reacties van de, met name de formateur en ook de heer Boele heeft er iets over gezegd, zijn wel een aantal aspecten genoemd. Alleen, ik wil er toch drie noemen waarbij ik, die ik nog wel een keer wil noemen, want op het moment dat ik zeg welzijnsorganisatie, dan lijkt het wel of dat de rest even wegvalt. Dus die noem ik nu niet. Dus ik ga nu even drie andere punten noemen die juist ook, denk ik, wezenlijk, van wezenlijk belang zijn om het traject naar een collegeprogramma en de discussie erna goed te kunnen voeren. Eén. Ik heb het voorbeeld genoemd van de visie van de burgemeester zoals hij die eerder heeft neergelegd en hoe wij daar invulling aan kunnen geven. Twee. Souburgh. Ga ik hem niet herhalen maar die heb ik nadrukkelijk genoemd. En drie. Ik heb Westwaard Wonen ook heel nadrukkelijk genoemd in dat proces van de structuurvisie. Daar moeten wij, denk ik, het goede debat met elkaar over gaan voeren en wat dat betreft, de heer Wesselius is wat mij betreft de verpersoonlijking van een duaal debat. Dus ik heb er ook alle

20 20 vertrouwen in dat wij die goed kunnen gaan voeren met elkaar. Maar dan ben ik toch nog van de formateur nog even benieuwd. Zijn de stukken nu geheim of openbaar? Mijnheer Cardon, u geeft even antwoord op deze direct aan u gestelde vraag? Ik zal antwoord geven, ja. Daar moeten wij het nog over hebben. Zonder gekheid, dat zouden wij de tweeëntwintigste doen en die is nog niet om. Goed. Mevrouw Leeuwis: Kan ik daar ook een vraag over stellen, voorzitter? Ja, wij zijn nu toch bezig. Gaat uw gang. Mevrouw Leeuwis: Nou ja, want het intrigeerde ons ook wel, die opmerking, maar als u daar toch nog een besluit over neemt, zou u dat dan eens ter kennis willen stellen aan de andere partijen die daar niet bij zijn, bij die bespreking? Want als er iets, in welke vorm dan ook, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, niet geheim is, dan willen wij daar best ook wel inzicht in. U wordt gevraagd, mijnheer Cardon, dat als het openbaar zou zijn dat dan de andere fracties daar ook graag inzicht in willen hebben. Ik neem aan dat u dat Nee, dat heb ik gehoord. Precies. Dat wou ik even bevestigen. Ja. Lijkt me verstandig om dat even met elkaar vast te stellen. U heeft het gehoord. Dan ga ik kijken, ja, mijnheer, ik ben even de draad kwijt, mijnheer Pardo komt nu aan de beurt van D 66. Gaat uw gang. De heer Pardo Dank u wel. Ja. Mijnheer Cardon, eerst eens even bij u. U heeft mij heel duidelijk antwoord gegeven op de vraag wat nu uiteindelijk, want dat was mijn reden voor dat betoog of het voorlezen van die verschillende passages uit het akkoord en wat is nu het eerst aan de beurt. U geeft daar een heel duidelijk antwoord in. Mijnheer Pardo, als het erop aankomt dan gaat de OZB verhoogd worden ten bate van de sociale infrastructuur. Ik heb dat de andere twee partijen niet zo expliciet horen zeggen, dus ik vraag dadelijk nog, nogmaals even misschien een laatste reactie van goh, geldt dat ook in die mate, kijk bijvoorbeeld naar de beoogde, naar de beoogde van financiën, geldt dat ook in diezelfde mate voor u. Want onze indruk was uit die directe passage onder het omkaderde dat juist het eerstvolgende wat aan de beurt kwam ook niet alleen, zoals mijnheer Cardon zojuist vermeldde, het (Noot notulist: onverstaanbare interruptie) niet alleen die sociale werkvoorziening maar ook die maatschappelijke ondersteuning staat daar genoemd. Ik geloof dat de heer Boele staat te popelen om antwoord te geven. De heer Boele: Nou, u hoeft Ik wil mijn zin even afmaken.

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur.

Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. INFORMATIEVERSLAG 1 Inleiding Op 31 maart 2014 heeft de gemeenteraad van Enschede mij benoemd tot informateur. Als verkenner heb ik van 26 tot en met 28 maart 2014 al vertrouwelijke gesprekken gevoerd

Nadere informatie

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015

Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 M.H.F. Schuurmans-Wijdeven mr. G.J. Jansen 31 maart 2015 Provincie Gelderland Advies informateurs na verkiezingen Provinciale Staten 2015 Inleiding

Nadere informatie

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012

M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner. Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk. Zaltbommel, 23 november 2012 M.H.J.C. Nienhuis Van Doremaele Verkenner Gemeenteraad van Ridderkerk Koningsplein 1 Ridderkerk Zaltbommel, 23 november 2012 Geachte leden van de gemeenteraad, Op 16 oktober jongstleden gaf u mij opdracht

Nadere informatie

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn:

Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: Opmerkingen vooraf Het draaiboek is gebaseerd op de gang van zaken tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010. De belangrijkste verschillen zijn: 1. Er is nu geen pré-informatiefase nodig om te onderzoeken

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars

Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014. handreiking Presidium aan de onderhandelaars Protocol collegeonderhandelingen Woerden 2014 handreiking Presidium aan de onderhandelaars Presidium gemeenteraad Woerden Januari 2014 Inleiding Het Presidium, zoals dat fungeerde in de raadsperiode van

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

Verslag van het informatieproces in de gemeente Tynaarlo

Verslag van het informatieproces in de gemeente Tynaarlo Verslag van het informatieproces in de gemeente Tynaarlo Naar aanleiding van de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2014 Eelde, 4 april 2014 Jan Smits 1. De verkiezingsuitslag Op 19 maart 2014 vonden

Nadere informatie

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam

Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Publieksversie op basis van Discussienotitie Bestuurlijke Toekomst Alblasserdam Alblasserdam stap verder in discussie bestuurlijke toekomst De gemeente Alblasserdam bezint zich op haar bestuurlijke toekomst.

Nadere informatie

Verslag van bevindingen. Verkennende fase

Verslag van bevindingen. Verkennende fase Verslag van bevindingen Verkennende fase Informateur dhr. Koelewijn Veenendaal, 16 november 2016 1. Inleiding Aanleiding van deze verkennende fase is het aangeboden ontslag van de 5 wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen

Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen COALITIEVORMING Handreiking voor meedenken bij coalitievorming na gemeenteraadsverkiezingen Na de gemeenteraadsverkiezingen bespreken de politieke fracties in de raad wie wethouder wordt en welke beleids-

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

3 Inspreekrecht burgers 4 Actualiteiten 5 Bekrachtiging geheimhouding Besluit tot bekrachtiging van geheimhouding op de volgende stukken:

3 Inspreekrecht burgers 4 Actualiteiten 5 Bekrachtiging geheimhouding Besluit tot bekrachtiging van geheimhouding op de volgende stukken: BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 24 april 2013 van 19.30 uur - 20.20 uur in het gemeentehuis. Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 410 Kabinetsformatie 2012 Nr. 1 BRIEF VAN DE VERKENNER Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 september 2012

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAADSSESSIE GEMEENTE HAARLEMMERMEER OP DONDERDAG 20 januari 2005 Onderwerp: Voorzitter: Aanwezig zijn de leden: Griffie: Portefeuillehouders: Financieel meerjarenbeleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015

Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO. Opgesteld door: A. Franken. Datum: 23 december 2015 BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052311094 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: Van afdeling: PenO Opgesteld door: A. Franken Datum: 23 december 2015 Overleg gepleegd met:

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Praat met de Gemeenteraad

Praat met de Gemeenteraad Praat met de Gemeenteraad Griffie, januari 2016 Zakboekje voor inwoners en instellingen Inhoudsopgave Voorwoord...3 De gemeenteraad...4 De werkwijze...4 Het Beeld - rondetafelgesprekken...5 Het Debat debatraad...5

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H.

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter. Dhr. R. van Lavieren. Dhr. J.H. Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 14 februari 2012 Aanvang Einde Plaats : 20.45 uur : 21.50 uur : burgerzaal Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Afwezig: Dhr. R. van Lavieren Dhr. O. Yilmaz Dhr. J.H.

Nadere informatie

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5).

De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk (Pastoor van Winkelstraat 5). Vergadering Gemeenteraad 24-05-2007 Plaats: Raadshuis van Landerd, Pastoor van Winkelstraat 5, Schaijk Tijd: 18:30 Voorzitter: De raadsvergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis in Schaijk

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis.

Praktische zaken. Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis. Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt De raad van Beuningen organiseert deze ideeënmarkt voor het eerst, dus voor alle duidelijkheid hebben we een aantal mogelijke vragen (met antwoorden) voor u op

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn

Raadsvoorstel 2004/ Lokaal Sociaal Beleid. M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Raadsvoorstel 2004/ Onderwerp Portefeuillehouder Commissie Datum Raadsvergadering M. Steffens-van de Water en H. Tuning Samenleving en Welzijn Context In wat voor gemeente willen wij wonen? Wat vo or gemeente

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Werkgroep 1/2 Ambtenaren

Werkgroep 1/2 Ambtenaren Werkgroep 1/2 Ambtenaren - Daadkrachtigere besluitvorming door stabieler college (3 stickertjes) - Op hoofdlijnen door: o Beantwoording vooraf (1 sticker) o Investeren in informatieronde - Meer structuur

Nadere informatie

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen

Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voorzitter, Inbreng Ruben Mink Algemene beschouwingen Voordat ik kom tot de bijdrage van de CDA-fractie wil ik graag een groot compliment maken. Zoals u misschien wél verwacht had, gaat dat compliment

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek

UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek UT-Onderzoek Collegevorming: Informateurs, formateurs en de rol van de bestuurlijke driehoek Bas Denters Hoogleraar Bestuurskunde, Universiteit Twente Afgezien van het inmiddels een kwart eeuw oude proefschrift

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014

Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014 Verloop van de coalitieonderhandelingen 2014 Inleiding De afgelopen weken zijn er allerlei berichten verschenen in de media over het verloop van de coalitieonderhandelingen. Normaal gesproken zijn wij

Nadere informatie

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld?

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Concept-profielschets 1. Inleiding Wij zoeken een nieuwe burgemeester! Dit vanwege het vertrek van onze vorige burgemeester, de heer drs.

Nadere informatie

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Situatie John volgt een opleiding coaching. Hij wil dat vak dolgraag leren. Beschikt ook over de nodige bagage in het begeleiden van mensen, maar

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

De gemeenteraad is er voor u!

De gemeenteraad is er voor u! A M S T E LV E E N. N L / G E M E E N T E R A A D De gemeenteraad is er voor u! Gemeentebestuur De gemeente Amstelveen wordt net als iedere gemeente in Nederland - bestuurd door een gemeenteraad en een

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week

Online Titel Competentie Groepsfase Lesdoel Kwink van de Week onderbouw Les 1 Online Dit ben ik! Besef van jezelf Forming Ik kan mezelf voorstellen aan een ander. Ken je iemand nog niet? Vertel hoe je heet. Les 2 Online Hoe spreken we dit af? Keuzes maken Norming

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen.

Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Mijnheer de voorzitter, Ons motto van dit jaar is Gelukkig komen er weer verkiezingen. Het is herfst en de winter komt er snel weer aan. Zo ook de verkiezingen in maart volgend jaar. En dat is al merkbaar.

Nadere informatie

Laat Wijdemeren de gemeente Stichtse Vecht in de steek?

Laat Wijdemeren de gemeente Stichtse Vecht in de steek? Schriftelijke vragen van De Lokale Partij www.delokalepartij.org twitter: @DeLokalePartij_ email: info@delokalepartij.org Wijdemeren, 28 juli 2015. Schriftelijke vragen De Lokale Partij Laat Wijdemeren

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen

Voorzitter: Van Miltenburg. Mededelingen Voorzitter: Van Miltenburg Mededelingen Op de tafel van de Griffier ligt een lijst van ingekomen stukken. Op die lijst staan voorstellen voor de behandeling van deze stukken. Als voor het einde van de

Nadere informatie

Betoog 28 juni 2012 Verantwoordings&Perspectiefnota, door Aris Leijendekker

Betoog 28 juni 2012 Verantwoordings&Perspectiefnota, door Aris Leijendekker Betoog 28 juni 2012 Verantwoordings&Perspectiefnota, door Aris Leijendekker Spreuken 24 zegt: betoont gij u slap ten dage der benauwdheid dan komt uw kracht in het nauw; vrij vertaald: als er moeilijke

Nadere informatie

Annette Koops: Een dialoog in de klas

Annette Koops: Een dialoog in de klas Annette Koops: Een dialoog in de klas Als ondersteuning bij het houden van een dialoog vindt u hier een compilatie aan van Spreken is zilver, luisteren is goud : een handleiding voor het houden van een

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten

Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: Sliedrecht, 31 maart 2014 Onderwerp: Benoeming (plaatsvervangende) leden Drechtraad en toekenning van de stemgewichten Beslispunten De heren

Nadere informatie

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten.

Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond 2011 toe! Ik vind het geweldig om jullie als provinciecollega s te ontmoeten. Toespraak CdK Ank Bijleveld voor de interne nieuwjaarsbijeenkomst van de provincie Overijssel op maandag 3 januari 2011. Beste collega s, Namens het college van GS wens ik jullie een gelukkig en gezond

Nadere informatie

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013.

Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Meerjarenprogramma begroting 2015-2017 en 2 e concernbericht 2013. Voorzitter, college, collega raadsleden, mensen op de publieke tribune, luisteraars van de Zuidwest FM en lezers van onze GBWP bijdrage.

Nadere informatie

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase

Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken. Introductiefase Les 2 Integratie Leestekst: Begeleid Werken "Welkom:... " Introductiefase 1. "In de vorige les hebben we weer met een kaart gewerkt. Daarop stonden alle 4 de vragen die we de vorige lessen gebruikt hebben

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Een goed leven voor.

Een goed leven voor. Een goed leven voor. Juultje Holla - Perspectief - maart 2013 Als onderdeel van het ZonMW project Zeggenschap en Inclusie Met dank aan Rob, die mij hierbij enorm geholpen heeft. Een goed leven voor. Een

Nadere informatie

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof

Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording art. 39 vragen Museum het Valkhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De fractie van

Nadere informatie

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose

De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose De laatste peiling voor de verkiezingen en de prognose Aanvankelijk leek deze verkiezingen zich te voltrekken op een manier waarbij VVD en PvdA ieder steeds meer kiezers weg gingen trekken van andere partijen.

Nadere informatie

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A

Boris van Norren TI1A. Reflectieverslag. Boris van Norren 0835560 TI1A Reflectieverslag Boris van Norren 0835560 1 Inhoudsopgave Zelfreflectie week 1... 3 Zelfreflectie week 2... 4 Zelfreflectie week 3... 5 Zelfreflectie week 4... 6 Zelfreflectie week 5... 7 Zelfreflectie

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Wat doet de yup met Lombok? - Komst van de yup zet eensgezindheid in volkswijk onder druk.

Wat doet de yup met Lombok? - Komst van de yup zet eensgezindheid in volkswijk onder druk. Bijdrage Has Bakker 13 april 2017 Geachte voorzitter, leden van de raad, het college, Utrechters, Wat doet de yup met Lombok? - Komst van de yup zet eensgezindheid in volkswijk onder druk. Een ronkende

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES

VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES ONDERWIJSMAGAZIJN VOOR LOB VRAGEN BIJ DE COMPETENTIES Landelijk Stimuleringsproject LOB in het mbo VRAGEN BIJ ONTDEK COMPETENTIES JE PASSIE MOTIEVEN INLEIDING In LOB-trainingen en tijdens gesprekken met

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 31 mei 2011 des avonds om 20.00 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 31 mei 2011 des avonds om 20.00 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op dinsdag 31 mei 2011 des avonds om 20.00 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA)de heer R. van Lavieren

Nadere informatie

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig

VIER OP EEN RIJ NIJKERK. Algemene beschouwingen Werkzaam Duurzaam Doelmatig VIER OP EEN RIJ Algemene beschouwingen 2012 Met het oog op een Zorgzaam Werkzaam Duurzaam Doelmatig NIJKERK Vier op een rij. Ruim de helft van deze raadsperiode is achter de rug. Tijd om terug te blikken

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester

Raad V200701046 versie 3 december 2007. Verordening functioneringsgesprekken burgemeester Raadsvoorstel Inleiding:In 2006 is met de fractievoorzitters de afspraak gemaakt dat er in de loop van 2007 een functioneringsgesprek zou worden gehouden met de burgemeester. In het kader van de voorbereiding

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen?

Voor een première bereid je je voor. Hoe zorg je er voor dat de kernboodschappen van de lokale PvdA helder en duidelijk naar voren komen? PvdA Overbetuwe inbreng kadernota 2014 Voorzitter, Een bijzondere vergadering voor u en mij. Onder uw leiding is het voor het eerst dat wij een kadernota bespreken. En al doet mijn grijze haardos anders

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen?

EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour AGENDA. 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? EVALUATIE FUNCTIONEREN COMMISSIE SAMENLEVING 14 formulieren retour Rol Griffie AGENDA 1. Zijn de agenda's en stukken tijdig ontvangen? Ja en neen 13 1 agenda's wel, stukken niet altijd. 2. Zijn de agenda's

Nadere informatie

Coalitievorming 2014. 01, gesprek CDA

Coalitievorming 2014. 01, gesprek CDA 01, gesprek CDA Dhr. A.C. Strop (CDA) Dhr. A.C. van t Zelfde (CDA) Karakter verslag Openbaar, verslag op hoofdlijnen Zaterdag 22 maart zijn met de zes fracties verkennende gesprekken gevoerd. De gespreksverslagen

Nadere informatie

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering

Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester. Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam zoekt een burgemeester Gemeente in verandering Hardinxveld-Giessendam is op zoek naar een nieuwe burgemeester. Deze profielschets geeft informatie over onze gemeente en beschrijft

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Meneer de voorzitter, leden van de Raad en andere aanwezigen. Het coalitie akkoord:

Meneer de voorzitter, leden van de Raad en andere aanwezigen. Het coalitie akkoord: Meneer de voorzitter, leden van de Raad en andere aanwezigen. Het coalitie akkoord: Meneer de voorzitter, het coalitie akkoord is een belangrijk akkoord. Het geeft de visie van de coalitie weer over de

Nadere informatie

Keihard kiezen voor de klant

Keihard kiezen voor de klant Keihard kiezen voor de klant Toespraak van Merel van Vroonhoven bij de Verzekeringsbranchedag 2014 Keihard kiezen op 25 november 2014 in Utrecht Dames en heren, Wat een zaal met mensen! Ik heb in de afgelopen

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 27 september 2011

Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 27 september 2011 Aanvang : 19.30 Einde : 21.20 Plaats : burgerzaal Verslag raadscommissie Bestuur d.d.: 27 september 2011 Aanwezig: Dhr. A.J. Zwaan voorzitter Dhr. R. van Lavieren Dhr. L. Verwoert Dhr. J.H. Wesselius Dhr.

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad

Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad 1 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.RZOP8.OOZ Initiatiefvoorstel Beter debatteren in commissie en raad Samenvatting Door GroenLinks is in een motie aan de deelnemers van de debattraining

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/67 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 7-10-2014 Nummer voorstel: 2014/67 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 4 Onderwerp:

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1.

Y-choice. Luister naar De keuzes die je maakt van Van Dik Hout. Het nummer staat op de CD Het beste van 1994-2001. De songtekst vind je in bijlage 1. Kiezen Opwarmertje Een eigen keuze (Naar: Kiezels 10 e jaargang, nr. 5) Laat één jongere beginnen met het noemen van een drietal belangrijke zaken uit zijn leven, bijvoorbeeld iemand kiest scooter, voetbal

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Notitie functioneringsgesprekken

Notitie functioneringsgesprekken Notitie functioneringsgesprekken In de handreiking voor functioneringsgesprekken met burgemeesters, enkele jaren terug opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, wordt

Nadere informatie