VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009"

Transcriptie

1 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie

2 Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Spanning op de arbeidsmarkt Evenredige deelname van kansengroepen op de arbeidsmarkt Een meer flexibele arbeidsmarkt Vlotte combinatie van arbeid en gezin Maatregelen op het vlak van werkgelegenheid De Europese context en de Vlaamse invulling Actief ouder worden aanmoedigen en herstructureringen in goede banen leiden De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren en het levenslang leren stimuleren Een sluitende preventieve aanpak van de werkloosheid realiseren en langdurig werkzoekenden kansen bieden via een versterkt curatief beleid De evenredige arbeidsdeelname van allochtone en andere kansen-groepen op de arbeidsmarkt bevorderen Een vlotte combinatie van arbeid en zorg mogelijk maken Bijdrage ESF-middelen aan het Vlaams werkgelegenheidsbeleid Armoedebestrijding en gelijke kansen Maatregelen Vlaams Relanceplan Herstel het vertrouwen Het akkoord samen op de bres voor 50+ uitvoeren De tewerkstellingspremie 50+ heroriënteren Overbruggingspremie Competenties versterken Het actief herstructureringsbeleid verder verbreden Een Front Office herstructureringen Een herstelplan voor de beschutte sector Sociaal Investeringsfonds (SIFO) Sectoraal engagement Versterking van het Preventief bedrijfsbeleid Overleg met bedrijven in het kader van herstructureringen Maatregelen Vlaams Regeerakoord

3 Voorwoord In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan om tegen 2010 van Europa de meest competitieve en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang. Tegelijkertijd beoogde de strategie de instandhouding en de modernisering van het Europees sociaal model, onder meer door te streven naar volledige werkgelegenheid via een actief werkgelegenheidsbeleid. De staats- en regeringsleiders engageerden zich in dat kader om tegen 2010 de werkzaamheidsgraad op te trekken tot 70%, om de deelname aan permanente vorming te doen stijgen tot 12,5% en om 85% van de schoolverlaters te laten afstuderen met een diploma hoger secundair onderwijs. Als sluitstuk van deze benadering werden ook doelstellingen (richtsnoeren) aangenomen om langdurige werkloosheid te vermijden in de toekomst, en dit zowel via een preventief spoor (sluitende aanpak, nieuwe start) als via een curatief spoor (activering van langdurig werklozen). Deze doelstellingen werden vertaald in richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten. Sinds 2004 maken zij deel uit van een geïntegreerde strategie voor groei en werkgelegenheid. Op basis van deze geïntegreerde richtsnoeren stellen de lidstaten een hervormingsprogramma op voor 3 jaar. Jaarlijks rapporteren ze over de geboekte vooruitgang via de zogeheten voortgangsrapportering. Ook de Vlaamse Overheid geeft actief invulling aan de strategie via Vlaamse hervormingsprogramma s en -voortgangsrapportages. Een eerste keer gebeurde dat in 2005 met het Vlaams Hervormingsprogramma Lissabonstrategie: groei en jobs. Dit hervormingsprogramma omvatte op het vlak van werkgelegenheid 5 grote uitdagingen: actief ouder worden aanmoedigen en herstructureringen in goede banen leiden, de aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt verbeteren en de deelname aan het levenslang leren stimuleren, een sluitende preventieve aanpak realiseren en langdurig werklozen kansen bieden via een versterkt curatief beleid, de evenredige arbeidsdeelname van allochtonen en andere kansengroepen op de arbeidsmarkt bevorderen en een vlotte combinatie van arbeid en zorg mogelijk maken. Deze vijf doelstellingen werden in het Vlaams Hervormingsprogramma opnieuw hernomen en geactualiseerd. Aan de vooravond van de herziening van de Lissabonstrategie, sinds het uitbreken van de financieel-economische crisis en met het aantreden van een nieuwe Vlaamse Regering, bevindt het voortgangsrapport 2009 zich duidelijk op een scharniermoment. In het rapport wordt dan ook niet alleen gerapporteerd over de maatregelen in uitvoering van het aangepast Vlaams Hervormingsprogramma Er wordt ook vermeld welke maatregelen de Vlaamse overheid genomen heeft ter bestrijding van de financieeleconomische crisis en er wordt stil gestaan bij de belangrijkste sociaal-economische klemtonen van het Vlaams Regeerakkoord Dit document bundelt voor u op overzichtelijke wijze de belangrijkste vaststellingen uit het voortgangsrapport op vlak van werkgelegenheid. Zo willen we u nog beter informeren over de hervormingen op onze arbeidsmarkt en de voortgang in het licht van de Lissabondoelstellingen. Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal 3

4 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid Sinds het uitbreken van de economische crisis verloren al minstens mensen hun job als gevolg van collectief ontslag. Tijdelijke en uitzendcontracten, in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een omvangrijk segment op de arbeidsmarkt, werden massaal stopgezet. En de rekrutering via interimarbeid, maar ook via andere instroomkanalen, is in sommige sectoren nagenoeg volledig stilgevallen (textielsector, metaalsector, ). Hoewel er heel wat bedrijven zijn die ook in crisistijd nog mensen aanwerven, slinkt het jobaanbod (-21% minder openstaande vacatures op jaarbasis, 2009/Q2). Als gevolg van dit alles wordt Vlaanderen - voor het eerst in jaren - opnieuw geconfronteerd met stijgende werkloosheidscijfers: in geen tijd van naar meer dan Vlaamse werklozen in juli 2009 (+21,3%), en nog eens bijna tijdelijk werklozen. De gevolgen van de economische crisis maken dat het niet zo eenvoudig is om de resultaten van het arbeidsmarktbeleid in 2008 in een lange termijnperspectief te plaatsen. De huidige economische crisis dreigt immers te leiden tot een harde landing voor de Lissabonstrategie. De belangrijkste conjunctuurinstellingen verwachten een economische krimp van minstens -3%. In termen van werkgelegenheid betekent dit een daling van de Vlaamse werkgelegenheid van minstens -0,7% in 2009 en minstens -1% in Rekening houdend met de bevolkingsgroei betekent dit dat ook de werkzaamheidsgraad 1 in 2009 en 2010 vermoedelijk zal teruglopen, tot hoogstens 65,7% in 2009 en 64,8% in 2010 (tov. 66,5% in 2008). Vanaf 2011 zou de werkgelegenheid opnieuw toenemen Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt alsmaar belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te trekken. In Europese context kent de Vlaamse arbeidsmarkt een forse instroom van goed opgeleide jongeren: anno 2008 beschikt 87,7% van de Vlaamse jarigen over een diploma van tenminste hoger secundair onderwijs, tegenover slechts 78,5% gemiddeld in de EU-27 (structuurindicator 6). De Europese Lissabon-doelstelling van 85% is dan ook bereikt. Anderzijds wordt Vlaanderen nog steeds geconfronteerd met een ongekwalificeerde uitstroom (vroegtijdige schoolverlaters) uit het onderwijs, in het bijzonder bij de jongens (9,6%), en in veel mindere mate bij de meisjes (7,5%). In 2008 is de globale ongekwalificeerde uitstroom verder gedaald tot 8,5%. Dankzij de leerplicht tot 18 jaar ligt het aandeel schoolverlaters dat het secundair onderwijs verlaat zonder startkwalificaties in Vlaanderen structureel beneden het Europese gemiddelde van 15,2%. Toch zijn er twijfels bij de precisie van de indicator. In tegenstelling tot de EAK-gegevens (waarop deze indicator totnogtoe werd gebaseerd), tonen administratieve gegevens voor Vlaanderen aan dat het aandeel schoolverlaters zonder kwalificatie blijft toenemen. De ongekwalificeerde uitstroom ligt volgens deze meetmethode ook hoger: 14,5% voor de totale groep, 18% voor de jongens en 11% voor de meisjes. Deze cijfers wijzen vermoedelijk op een onderschatting van het probleem in de EAK-enquête. De ongekwalificeerde uitstroom blijft in elk geval een structureel probleem voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Het wordt nog een hele uitdaging om de in het Pact 2020 vooropgestelde halvering van de ongekwalificeerde uitstroom te realiseren. Het Vlaamse Gewest presteert andermaal minder goed wat de deelname aan levenslang leren betreft. In 2008 is de opleidingsdeelname verder afgebrokkeld naar 7,6%. Vlaanderen presteert hierdoor opnieuw beneden het Europees gemiddelde (9,6% in 2008), en is steeds verder verwijderd van de Europese benchmark van 12,5% tegen Er zijn tevens een aantal groepen, bijvoorbeeld laaggeschoolden (3,3%) en 50-plussers (4,8%), die opvallend minder 1 Gaat om HERMREG ramingen (administratieve bronnen) die andere resultaten geven dan de gangbare cijfers over werkzaamheid (bron: EAK). 4

5 deelnemen aan permanente vorming. Ook in 2008 blijven Vlaamse mannen (7,3%) minder participeren aan opleidingen dan vrouwen (7,9%). Tabel 1: Opleiding en vorming, internationale vergelijking, jaarcijfers, , in % Europese Vlaams Gewest EU-27 doelstelling Opleidingsniveau van de jongeren aandeel jarigen 85 86,5 86,9 87,7 77,9 78,1 78,5 dat minimaal een diploma hoger secundair onderwijs heeft behaald Ongekwalificeerde uitstroom (vroegtijdige schoolverlaters)* aandeel jarigen 10 10,0 9,3 8,5 15,2 15,2 die geen diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald en die geen onderwijs of opleiding meer volgen Deelname aan levenslang leren aandeel jarigen 12,5 8,3 7,9 7,6 9,6 9,7 9,6 dat deelneemt aan opleiding of vorming Bron: FOD Economie - ADSEI EAK, Eurostat LFS, bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE * In de Vlaamse invulling van de indicator ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs worden studenten in de schoolvakantie, niet meegeteld als ongekwalificeerde uitstroom. Daardoor, en doordat met jaargemiddelden gewerkt wordt, is de score voor Vlaanderen niet vergelijkbaar met de Europese score (EU-27), die gebruik maakt van tweede kwartaal cijfers en niet uitzuivert voor schoolvakanties 1.2. Spanning op de arbeidsmarkt De stijgende lijn van het totale aantal ontvangen vacatures bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) die in 2003 ingezet werd, kent in 2008 een knik. In 2008 ontving de VDAB werkaanbiedingen uit het normaal economisch circuit (NEC) zonder de uitzendopdrachten. Dat zijn er 4,4% minder dan een jaar eerder. Daarmee begint de impact van de economische crisis op de Vlaamse arbeidsmarkt duidelijk te worden. Ook tijdens de eerste maanden van 2009, liggen de ontvangen jobaanbiedingen bij de VDAB op een aanzienlijk lager niveau. De spanning op de Vlaamse arbeidsmarkt is anno 2008 verder toegenomen, maar minder dan in de voorgaande jaren. Dit kan afgeleid worden uit de verdere daling van de spanningsindicator tot 2,9 niet-werkende werkzoekenden per vacature in Maandcijfers voor 2008 laten vanaf november terug een toename zien en ook in de beginmaanden van 2009 neemt de spanningsindicator verder toe. Er lijkt daarmee een einde te komen aan de voortdurende krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt. Toch blijft het voor de werkgevers moeilijk om bepaalde werkaanbiedingen in te vullen. De lijst met de zogenaamde knelpuntberoepen, waar de invulling van vacatures moeilijker verloopt, bevat immers een aantal hardnekkige knelpunten gaande van ingenieurs tot bouwvakkers. Voor deze beroepen blijft er een structureel probleem in de afstemming tussen vraag en aanbod op de Vlaamse arbeidsmarkt. 5

6 Tabel 2: Vraag naar arbeid in het Vlaamse Gewest, , jaargemiddelde Aantal ontvangen vacatures (NEC zonder uitzendopdrachten) Spannings 4,6 4,9 6,4 7,3 6,8 6,1 4,4 3,3 2,9 indicator Bron: VDAB 1.3. Evenredige deelname van kansengroepen op de arbeidsmarkt De werkzaamheidsgraad 2 kende een bescheiden toename met 0,4 procentpunt tot 66,5% in Dit is een beduidend zwakkere stijging dan in 2007 (+1,1 procentpunt). In het laatste kwartaal van 2008 daalde de Vlaamse werkzaamheidsgraad, wellicht een gevolg van de economische crisis. Het Vlaamse Gewest blijft nog wel boven het EU-27-gemiddelde van 65,9% (structuurindicator 3). De Vlaamse ILO-werkloosheidsgraad blijft relatief laag (3,9% in 2008) in internationale context (EU-27: 7%). Ook het aandeel langdurig werkzoekenden ligt in het Vlaamse Gewest (1,4%) lager dan het Europees gemiddelde (2,6%) (structuurindicator 10). De verschillen tussen de provincies in Vlaanderen (structuurindicator 11) zijn klein vergeleken met de verschillen tussen de gewesten in ons land. Zo ligt de arbeidsdeelname van de jarigen ruim 9 procentpunten hoger in het Vlaamse Gewest (66,5%) dan in het Waalse Gewest (57,2%) en bijna 11 procentpunten hoger dan in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (55,6%). In vergelijking met 1999 is de kloof met beide gewesten toegenomen, voor het Waalse Gewest zelfs tot het hoogste niveau in jaren in Ook op het vlak van de (ILO-)werkloosheidsgraad zijn en blijven de regionale verschillen groot. De situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een werkloosheidsgraad van 16% is het meest precair, maar ook het Waalse Gewest (10,1%) bereikt in 2008 een niveau dat dubbel zo hoog is als het Vlaamse (3,9%). Net zoals de arbeidsdeelname, groeit de kloof met het Brussels Hoofdstedelijke Gewest inzake werkloosheid en komt in 2008 op ruimschoots 12 procentpunten. De kloof met de werkloosheidsgraad in het Waalse Gewest blijft hangen rond 6 procentpunten. Tabel 3: Evolutie van de regionale verschillen, , in procentpunten Regionale verschillen in de werkzaamheidsgraad Kloof werkzaamheidsgraad Waals 7,9 7,8 8,0 8,6 7,5 9,2 8,8 8,9 9,2 9,3 Gewest Kloof werkzaamheidsgraad 8,7 9,0 9,4 9,0 9,7 10,2 10,1 11,6 11,4 10,9 Brussels Gewest Regionale verschillen in de werkloosheidsgraad Kloof werkloosheidsgraad Waals 7,4 6,1 5,9 5,7 5,2 6,7 6,4 6,8 6,2 6,2 Gewest Kloof werkloosheidsgraad 10,7 9,8 9,0 9,8 10,1 10,5 11,0 12,7 12,8 12,1 Brussels Gewest Bron: FOD Economie ADSEI EAK, bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE 2 De werkzaamheidsgraad staat voor het aantal werkende inwoners in de leeftijdsgroep jaar. 6

7 Bij vrouwen neemt de werkzaamheidsgraad toe tot 60,8% (2008), waardoor de genderkloof verder afbrokkelt tot 11,2 procentpunten. In Europees perspectief scoort de vrouwelijke arbeidsdeelname in het Vlaamse Gewest behoorlijk en is de 60%-doelstelling tegen 2010 nu al bereikt. Op vlak van ILO-werkloosheid doen de Vlaamse vrouwen (4,2%) het in 2008 nog steeds minder goed dan de mannen (3,7%). Tabel 4: Werkzaamheidsgraad, naar kansengroepen en internationaal vergeleken, , jaargemiddelde, in % streef- Vlaams Gewest België* EU-27* norm Totale bevolking 70 63,5 62,9 64,3 64,9 65,0 66,1 66,5 62,4 65,9 (15-64 jaar) Vrouwen ( ,2 55,0 56,7 57,8 58,3 59,8 60,8 56,2 59,1 jaar) Jongeren 34,4 32,6 32,8 31,8 32,0 31,5 31,7 27,4 37,6 (15-24 jaar) Laaggeschoolden 52,1 52,0 52,4 52,3 52,2 54,2 53,3 49,4 56,6 (25-64 jaar) Ouderen 50 25,6 26,5 29,5 30,7 31,4 34,2 34,3 34,5 45,6 (55-64 jaar) Allochtonen** 37,5 35,5 38,5 40,6 40,6 42,0 43,8 39,8 59,2 (15-64 jaar) Bron: FOD Economie - ADSEI EAK, Eurostat LFS bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE * Cijfer 2008: website Eurostat 14/5/2009 ** Niet-EU-15 nationaliteit in , niet-eu-25 nationaliteit in en niet-eu-27 nationaliteit vanaf 2007 Een aantal kansengroepen op de Vlaamse arbeidmarkt hebben nog steeds voortdurende aandacht nodig. De arbeidsdeelname bij de Vlaamse jongeren (15-24 jaar) blijft in 2008 beperkt tot minder dan 1 op 3 en ligt daarmee lager dan het EU-27-gemiddelde (37,6%), maar dit heeft te maken met het feit dat haast 60% van hen nog studeert. De voorbije jaren nam de arbeidsdeelname van de 55-plussers met rasse schreden toe, om in 2008 nagenoeg stil te vallen. Met ruim 34 op 100 zijn de Vlaamse oudere werkenden nog een eind verwijderd van het Europese gemiddelde van 45,6% in 2008 (structuurindicator 4). De 50%-benchmark tegen 2010 lijkt dan ook een onhaalbare kaart. Ouderen die niet werken zitten meer in de inactiviteit (o.m. systeem van vervroegde brugpensioenen) dan in de werkloosheid. De ILO-werkloosheidsgraad van de jarigen lag in 2008 met 3,6% onder die van de totale bevolking op beroepsactieve leeftijd (3,9%) in het Vlaamse Gewest. De kloof in arbeidsdeelname tussen laag- en hooggeschoolden bedraagt nog steeds 33,4 procentpunten in 2008 en evolueert nauwelijks. Naast de ondervertegenwoordiging in de werkzaamheid hebben de laaggeschoolden ook een hoger risico op werkloosheid, al ligt in EU-27 opzicht de werkloosheidsgraad bij de laaggeschoolden eerder aan de lage kant. De werkzaamheidsgraad van personen met niet-eu27 nationaliteit is in het Vlaamse Gewest anno 2008 aangegroeid met 1,8 procentpunt ten opzichte van Niettegenstaande een verdere afname in 2008, blijft er een aanzienlijke kloof (23,1 procentpunten) gapen met de werkzaamheidsgraad van mensen met de Belgische (of Europese) nationaliteit. De lage werkzaamheidsgraad van de niet-eu-burgers is er omdat een groter aandeel onder hen inactief is (voornamelijk vrouwen) en omdat ze tevens af te rekenen krijgen met een aantal drempels in hun zoektocht naar werk. In Europees perspectief scoort Vlaanderen niet goed voor deze 7

8 indicator. De precaire positie van de allochtonen komt ook tot uiting bij een ILOwerkloosheidsgraad van 23,3% (tegen 3,5% bij Vlamingen met de Belgische of Europese nationaliteit). In het tweede kwartaal van 2007 bedroeg de werkzaamheidsgraad van personen met een handicap in Vlaanderen 42,2%, wat toch een stuk lager is dan de gemiddelde arbeidsdeelname (65,6%) van de totale bevolking op arbeidsleeftijd. Personen met een handicap kennen een hogere ILO-werkloosheidsgraad (4,7%) dan het Vlaamse gemiddelde (3%) en zitten ook meer in de inactiviteit. Toch nam de werkzaamheidsgraad van deze groep sterker toe dan gemiddeld. De arbeidsdeelname van mensen met een handicap of langdurige gezondheidsproblemen is tussen 2002 en 2007 gestegen van 37,4% naar 42,2%. Dit is 2,2 procentpunten sterker dan de toename van de totale werkzaamheidsgraad in dezelfde periode (15-64 jaar). Tabel 5: ILO-werkloosheidsgraad, naar kansengroepen en internationaal vergeleken, , jaargemiddelde, in % Vlaams Gewest België* EU-27* Totale bevolking 4,9 5,7 5,4 5,5 5,0 4,4 3,9 7,0 7,0 (15-64 jaar) Vrouwen ( ,7 6,3 6,6 6,3 5,8 5,1 4,2 7,6 7,5 jaar) Jongeren 11,6 15,5 13,6 14,2 12,5 11,7 10,5 18,0 15,5 (15-24 jaar) Laaggeschoolden 6,2 7,4 7,0 7,9 7,5 6,3 6,0 10,8 9,8 (25-64 jaar) Ouderen 3,8-3,5 3,8 4,6 3,5 3,6 4,4 5,1 (55-64 jaar) Allochtonen** (15-25,3 27,3 25,4 25,2 25,2 21,4 23,3 27,4 14,5 64 jaar) Bron: FOD Economie - ADSEI EAK, Eurostat LFS bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE * Cijfer 2008: website Eurostat 14/5/2009 ** Niet-EU-15 nationaliteit in , niet-eu-25 nationaliteit in en niet-eu-27 nationaliteit vanaf Een meer flexibele arbeidsmarkt De Vlaamse en Europese arbeidsmarkt is sinds de jaren negentig flexibeler geworden en deze evolutie zet zich nog steeds door. Het aandeel tijdelijk loontrekkende werkenden is in het Vlaamse Gewest de voorbije jaren overwegend aan het afbrokkelen en komt in 2008 op 6,9%. Dit is een stuk lager dan het EU- 27-gemiddelde van 14%. Meer dan elders in de Europese Unie blijkt het contract voor onbepaalde duur de norm te zijn in Vlaanderen. Tijdelijke arbeid is net als deeltijdarbeid een overwegend vrouwelijke aangelegenheid, maar minder uitgesproken. Ook bij de jarigen komen tijdelijke arbeidsovereenkomsten relatief meer voor. Tijdelijk werk doet voor deze leeftijdcategorie vaak dienst als intredekanaal. De arbeid volgens een afwijkend uurrooster blijft in Europees opzicht relatief beperkt: nog geen 10% van de Vlaamse loontrekkenden werkt in ploegverband tegenover 17,7% in de EU- 27. Ook in de overige atypische arbeidsvormen zijn de Vlamingen minder tewerkgesteld dan gemiddeld genomen in de Europese Unie in Vrouwen werken meer op zaterdag en zondag dan mannen. Nachtwerk, avondwerk en ploegenarbeid kent dan weer meer succes bij de mannen. 8

9 Het aandeel deeltijds werkenden is in het Vlaamse Gewest gestegen van 18,2% in 2001 naar 23,2% in Deeltijdarbeid is overigens nog steeds in hoge mate een vrouwelijk fenomeen. Bijna drie op vijf vrouwen die deeltijds werken geven aan dit te doen omwille van de combinatie arbeid-gezin/privé. Het aandeel deeltijdse arbeid ligt in Vlaanderen ook opmerkelijk hoger dan het Europese gemiddelde (17,6% in 2008). Figuur 1: Aandeel loontrekkenden met een tijdelijk contract of afwijkend uurrooster in 2007, internationale vergelijking, jaargemiddelde, in % 25 22, ,6 17, ,0 14,4 12,1 11,5 9,3 10 6,9 8,0 8,0 5 4,3 0 tijdelijke arbeid* nachtarbeid avondwerk zaterdagwerk zondagwerk ploegenarbeid Vlaams Gewest EU-27 Bron: FOD Economie - ADSEI EAK, Eurostat LFS, bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE* De toenemende populariteit van deeltijdarbeid kan gedeeltelijk verklaard worden door het succes van maatregelen zoals loopbaanonderbreking en tijdskrediet, dienstencheques en tijdelijke werkloosheid. Steeds meer Vlamingen onderbreken hun loopbaan. Vooral vrouwen maken gebruik van de mogelijkheid tot loopbaanonderbreking/tijdskrediet. Mannen doen dit beduidend minder, al valt er ook bij hen, en dan vooral bij de 50-plussers, een stijgende trend waar te nemen. In 2008 kozen meer dan Vlamingen voor een gehele of gedeeltelijke loopbaanonderbreking/tijdskrediet. Dat zijn 70% van de werknemers in België die gebruik maakten van dit stelsel. Dit wijst op een groeiende maatschappelijke behoefte, met name voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Ook via het systeem van dienstencheques, gesubsidieerde tewerkstelling in voornamelijk huishoudelijke activiteiten, zijn heel wat deeltijdse banen voor vrouwen gecreëerd. Anno 2009 kent Vlaanderen ca dienstenchequegebruikers (ingeschreven in de laatste 12 maanden). Ongeveer twee derde van de dienstenchequegebruikers woont in het Vlaams Gewest. Tenslotte is er het systeem van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen. In tijden van economische crisis laat het werkgevers toe om werknemers op non-actief te plaatsen en hierdoor ontslag te vermijden. Zodra de vraag weer opveert, kan de werknemer opnieuw aan de slag, waardoor de werkgever substantiële turnoverkosten (werving, selectie, ontslag, ) vermijdt. 9

10 De werknemer kan de vrijgekomen arbeidstijd gebruiken voor aan zorg, maatschappelijk zinvolle activiteiten of om zijn/haar competenties aan te scherpen. Het gebruik van de maatregel nam dan ook sterk toe in het afgelopen jaar: Vlaanderen telt in juli tijdelijk werklozen, dat is een stijging op jaarbasis met +47,5%. De evolutie van de tijdelijke werkloosheid is, naast een graadmeter voor flexibiliteit in crisistijden, ook een goede voorspeller van de toekomstige werkgelegenheid. Figuur 2: Evolutie van de tijdelijke werkloosheid (januari 2001-juli 2009) Tijdelijke w erkloosheid Trendniveau tijdelijke w erkloosheid jan/01 apr/01 jul/01 okt/01 jan/02 apr/02 jul/02 okt/02 jan/03 apr/03 jul/03 okt/03 jan/04 apr/04 jul/04 okt/04 jan/05 apr/05 jul/05 okt/05 jan/06 apr/06 jul/06 okt/06 jan/07 apr/07 jul/07 okt/07 jan/08 apr/08 jul/08 okt/08 jan/09 apr/09 jul/09 Bron: RVA (Bewerking: Departement WSE) 1.5. Vlotte combinatie van arbeid en gezin Indien men meer mensen aan het werk wil hebben en houden moet er ook oog zijn voor de kwaliteit van arbeid, de werkbaarheid van de jobs. Een werkbare combinatie van werk en gezinsleven is hierbij een belangrijk aandachtspunt en kan bijdragen tot de verhoging van de werkzaamheidsgraad. In vergelijking met 2004 (nulmeting) is de werkbaarheid bij de werknemers in 2007 gestegen van 52,3% naar 54,1%. Dit komt er op neer dat ruim de helft van alle loontrekkenden in Vlaanderen hun baan als kwaliteitsvol ervaren en geen werkbaarheidsknelpunten signaleren. Deze werknemers zijn niet psychisch vermoeid door hun werk, zijn gemotiveerd in hun werk, hebben voldoende leermogelijkheden in hun werk en hun werk - privé balans is in evenwicht. De werk-privé balans wordt door 10,8% van de Vlaamse werknemers in 2007 wel als problematisch ervaren. Dat is een lichte vermindering tegenover 2004 (11,8%). Er is geen opvallend verschil naar geslacht; wel naar leeftijd. Werknemers tussen 30 en 50 jaar hebben het meer dan anderen moeilijk om werk en privé te combineren. In 2007 werd ook voor het eerst gepeild naar de werkbaarheid bij zelfstandige ondernemers. Meer dan de helft (52,3%) heeft wel problemen met de werkomstandigheden. Zo meldt meer dan één op drie zelfstandige ondernemers problemen met de combinatie werkprivé. Er is hierbij weinig onderscheid tussen mannen en vrouwen. De jarige ondernemers signaleren de meeste problemen om werk en privé op elkaar af te stemmen. De beschikbaarheid van voldoende en toegankelijke kinderopvang is een van de elementen die bijdraagt tot een soepelere combinatie werk-gezin en tevens van belang is voor het verhogen van de arbeidsdeelname van vrouwen en mannen. Met 36 plaatsen in de kinderopvang per 100 kinderen jonger dan 3 jaar voldoet het Vlaamse Gewest in 2008 aan de Europese doelstelling (tegen 2010) van 33 opvangplaatsen per 100 kinderen (jonger dan 3 jaar). 10

11 Sinds 2000 is het aantal opvangplaatsen per 100 kinderen in stijgende lijn; wat niet alleen te maken heeft met het toenemende aantal plaatsen, maar ook met het afnemende aantal 0- tot 3-jarigen. Sinds 2003 is het aantal kinderen jonger dan 3 jaar opnieuw aan het klimmen. In 2006 gaf dit aanleiding tot een daling van het aantal plaatsen per 100 kinderen. In 2007 is dit door een stijging van het aanbod recht getrokken en ook in 2008 breidde het aantal opvangplaatsen verder uit. Figuur 3: Aandeel Vlaamse werknemers en zelfstandige ondernemers in een niet-problematische versus problematische situatie voor de onderscheiden werkbaarheidsdimensies in 2007, in % 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% werknemers zelfstandigen werknemers zelfstandigen werknemers zelfstandigen werknemers zelfstandigen Psychische vermoeidheid Welbevinden in het werk Leermogelijkheden Werk-privé balans Problematisch 28,8 36,7 18,1 8,2 19,9 5,6 10,8 34,5 Niet problematisch 71,2 63,3 81,9 91,8 80,1 94,4 89,2 65,5 Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor, SERV - STV Innovatie & Arbeid 11

12 2. Maatregelen op het vlak van werkgelegenheid 2.1. De Europese context en de Vlaamse invulling In 2010 zal het 10 jaar geleden zijn dat Europese staatshoofden en regeringsleiders op de Europese top te Lissabon de ambitieuze strategische doelstelling hebben afgesproken om de werkzaamheidsgraad te verhogen tot 70% van de totale bevolking (60% voor vrouwen, 50% voor 55-plussers). Tegelijkertijd sprak werden concrete targets afgesproken om de deelname aan het levenslang leren te verhogen, de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs terug te dringen en een sluitende aanpak van de werkloosheid vorm te geven. Onderstaand scorebord geeft de Vlaamse prestaties en vooruitgang weer in het licht van de belangrijkste Lissabondoelstellingen. Tabel 6: Vlaamse prestaties in het licht van de Lissabondoelstellingen op het vlak van de werkgelegenheid ( ) Doelstelling Objectief 2010 evolutie t.o.v. 00 Werkzaamheidsgraad totale bevolking 63,5% 66,1% 66,5% 70,0% +4,7% Werkzaamheidsgraad vrouwen 54,0% 59,8% 60,8% 60,0% +12,6% Werkzaamheidsgraad 55-plussers 25,6% 34,2% 34,3% 50,0% +34,0% Aandeel 22-jarigen met een diploma hoger secundair onderwijs 85,4% 86,9% 87,7% 85,0% +2,7% Deelname aan permanente vorming 11,6% 7,9% 7,6% 12,5% -34,5% Sluitende preventieve aanpak van de werkloosheid (>25 jaar) 91,3% 88,0% 88,4% 100,0% -3,2% Sluitende preventieve aanpak van de werkloosheid (<25 jaar) 92,8% 93,9% 94,7% 100,0% +2,0% Activering voor langdurig werklozen 18,9% 21,0% 23,0% 25,0% +21,7% Aanwezigheid van kinderopvang 32,0% 34,5% 36,0% 33,0% +12,5% Vroegtijdige schoolverlaters 11,6% 9,3% 8,5% 10,0% -26,7% Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek EAK, Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE), Kind en Gezin, VDAB (bewerking Departement WSE), VSAWSE (Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie) Anno 2008 heeft Vlaanderen op heel wat terreinen al een mooi parcours afgelegd. Dankzij de economische hoogconjunctuur van de voorbije jaren zijn er steeds meer mensen aan het werk in Vlaanderen. Anno 2008 zijn 66,5% van de Vlamingen op actieve leeftijd aan het werk, dit zijn er drie op 100 meer dan bij aanvang van de Lissabonstrategie in Vlaanderen presteert hiermee ruim boven het Belgische gemiddelde (62,4%) en ook iets boven het Europese gemiddelde (65,9%), maar blijft desondanks toch nog een stuk verwijderd van de Europese Lissabondoelstelling van 70% tegen Voor vrouwen realiseert Vlaanderen wél reeds de Europese doelstelling van een arbeidsdeelname van minstens 60%. De doelstelling van een hogere arbeidsdeelname wordt verder ondersteund door de hoge scholingsgraad van de bevolking (88% van de 22-jarigen is minstens in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs, slechts 8,5% van de Vlaamse jongeren verlaat vroegtijdig het onderwijs) en uitgebreide voorzieningen voor kinderopvang (als gevolg van de aanhoudende investeringen reeds 36 opvangplaatsen per 100 kinderen jonger dan 3 jaar in 2008). Op al deze terreinen realiseert Vlaanderen nu reeds de Lissabondoelstellingen voor 2010, en behoort het tot de Europese top. Vooral doordat het aantal langdurig werklozen sterk afnam in de voorbije jaren, evolueerde ook het activeringspercentage voor langdurig werklozen gunstig. Anno 2008 wordt bijna 23% van de langdurig werklozen geactiveerd door de Vlaamse Overheid. Dat is een stijging van +20% in vergelijking met 2000, het startjaar van de Lissabonstrategie, en bovendien niet ver verwijderd van de Europese doelstelling van 25% activering. 12

13 Figuur 4: Vlaamse prestaties in het licht van de Lissabondoelstellingen op het vlak van de werkgelegenheid (benchmark 2010=100%) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% Werkzaamheidsgraad totale bevolking (66,5%) Werkzaamheidsgraad vrouwen (60,8%) VL 2000 VL2007 VL 2008 VL 2000 VL2007 VL 2008 Werkzaamheidsgraad 55- plussers (34,5%) VL 2000 VL2007 VL 2008 Aandeel 22-jarigen met een diploma hoger secundair onderwijs Deelname aan permanente vorming (7,9%) Sluitende preventieve aanpak van de werkloosheid (>25 jaar) (88,4%) Sluitende preventieve aanpak van de werkloosheid (<25 jaar) (93,9%) Activering voor langdurig werklozen (22,5%) Aanwezigheid van kinderopvang (36%) VL2007 VL 2008 VL 2000 VL2007 VL 2008 VL 2000 VL 2000 VL2007 VL 2008 VL 2000 VL2007 VL 2008 VL 2000 VL2007 VL 2008 VL 2000 VL2007 VL 2008 Vroegtijdige schoolverlaters (8,5%) VL 2000 VL2007 VL 2008 Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek EAK, Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE), Kind en Gezin, VDAB (bewerking Departement WSE), VSAWSE (Vlaams subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie) Bovendien kampt de Vlaamse arbeidsmarkt met een aantal structurele pijnpunten, die economisch heropleving op korte termijn en hervorming op lange termijn in de weg staan. In het bijzonder voor 55-plussers, blijft de erg lage arbeidsdeelname (34,3% in 2008) een structureel pijnpunt, zowel in vergelijking met het Europese gemiddelde (44,7%) als met de vooropgestelde doelstelling van 50% arbeidsdeelname in Dat de werkzaamheidsgraad van deze groep niet langer toeneemt in 2008, na een periode van aangehouden groei, maakt de doelstelling nog minder haalbaar. De andere prioritaire kansengroepen maakten wel nog een inhaalbeweging in 2008 (niet EU-burgers, personen met een arbeidshandicap, ), al blijft ook voor hen de kloof met de totale arbeidsdeelname relatief groot. Ook het levenslang leren blijft een structureel aandachtspunt voor de Vlaamse arbeidsmarkt. De deelname aan permanente vorming daalt voor het 4e jaar op rij in Vlaanderen tot minder dan 8% in Hierdoor raakt Vlaanderen steeds verder verwijderd van het Europees gemiddelde van 10% en de Europese doelstelling van 12,5% tegen De daling doet zich zowel voor bij werkenden als bij werkzoekenden. Dat de deelname aan permanente vorming 13

14 opnieuw toeneemt in het laatste kwartaal van 2008, is een hoopvol teken dat mogelijk wijst op een kentering in positieve zin. In het licht van de huidige economische crisis, is een verhoogde inspanning in competentieversterking op de arbeidsmarkt in elk geval welkom. Tenslotte blijft ook de preventieve aanpak van de werkloosheid een permanent aandachtspunt voor Vlaanderen. De afgelopen jaren werd deze aanpak steeds sluitender, in het bijzonder voor jonge werkzoekenden. Maar het tijdig bereik van volwassenen (met een opleidings- en/of begeleidingsaanbod door VDAB) blijft nog een eind verwijderd van de vooropgestelde Europese doelstelling. Deze Europese doelstelling zegt echter niets over de intensiteit van de begeleiding. Slechts 14,7% van de Vlaamse werkzoekenden ouder dan 25 jaar is langdurig werkzoekend geworden zonder deelname aan een competentieversterkende actie (module 4-6). In 2007 was dit nog 16,3%. Deze achterstand kan nagenoeg volledig worden toegeschreven aan de 50-plussers. De invoering van een systematische aanpak in 2009 zal allicht voor een sneller bereik van de doelgroep en dus voor een hoger sluitend bereik bij volwassenen zorgen. In dit voortgangsverslag 2009 wordt voor elk van de vijf beleidsprioriteiten uit het Vlaams hervormingsprogramma een stand van zaken opgemaakt. De focus ligt daarbij voornamelijk op de Vlaamse beleidsrealisaties in de periode Actief ouder worden aanmoedigen en herstructureringen in goede banen leiden: Zonder 50-plussers, en hun talenten en competenties, op de arbeidsmarkt, haalt Vlaanderen nooit de Lissabondoelstellingen tegen Daarom sloten de Vlaamse Regering en sociale partners een akkoord Samen op de bres voor 50+, dat de nieuwe krachtlijnen vastlegt voor het actief ouder worden in Vlaanderen. Ook in volle crisistijd houdt Vlaanderen vast aan het mobiliseren, versterken en inzetten van zoveel mogelijk talenten op de arbeidsmarkt. Als het kan, door een tijdelijke terugval in de vraag te overbruggen voor de bedrijven en hun werknemers. Als het moet, door herstructureringen in goede banen te leiden, met bijzondere aandacht voor ouderen en andere kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt o.a. tijdelijke werknemers. 2 De aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt verbeteren en het levenslang leren stimuleren; Om tegemoet te komen aan de dalende tendens in het levenslang leren en om competenties op peil te houden in tijden van economische crisis, voorziet de Vlaamse Regering een versnelde uitvoering van de Competentieagenda Tegelijkertijd wordt in het Pact 2020 en in het nieuwe regeerakkoord de basis gelegd voor de lerende samenleving van de toekomst. 3 Een sluitende preventieve aanpak van de werkloosheid realiseren en langdurig werkzoekenden kansen bieden via een versterkt curatief beleid; de forse instroom van nieuwe werkzoekenden zette de Vlaamse Regering ertoe aan om nog sluitender dan voorheenwerkzoekenden uit te nodigen voor een aangepast en verplicht preventief traject, waar nodig met competentieversterking (beroepsopleiding, werkervaring, ). Ook wie langdurig werkzoekend is geworden, wordt niet losgelaten. Voor hen voorziet de Vlaamse Regering een aangepast traject en waar nodig een duurzame job in de sociale economie. In toenemende mate wordt een begeleidingsaanbod op maat uitgewerkt, dat rekening houdt met de achterstandspositie van prioritaire kansengroepen. 4 De evenredige arbeidsdeelname van allochtone en andere kansengroepen op de arbeidsmarkt bevorderen; Vanuit de blijvende achterstandspositie van kwetsbare kansengroepen op de Vlaamse arbeidsmarkt, geeft de Vlaamse regering nieuwe impulsen aan evenredige arbeidsdeelname en diversiteit op de werkvloer via het zogeheten impulsbeleid. Ook de sociale economie wordt versterkt, met het oog op een duurzame inschakeling van kansengroepen in crisistijden en het realiseren van maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast blijft de Vlaamse Regering ook streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. 14

15 5 Een vlotte combinatie van arbeid en gezin mogelijk maken; de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen heeft een groeiende maatschappelijke behoefte doen ontstaan naar ondersteuningsinstrumenten voor de combinatie arbeid-gezin. De Vlaamse Regering ondersteunt deze behoefte o.a. met kinderopvang, aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet en via de ontwikkeling en uitbouw van de lokale diensteneconomie Actief ouder worden aanmoedigen en herstructureringen in goede banen leiden Actief ouder worden aanmoedigen In het najaar van 2008 bereikten de Vlaamse Regering en sociale partners een nieuw akkoord over de tewerkstelling van 50+ers. Het akkoord Samen op de bres voor 50+ bouwt voort op de ervaring met de bestaande aanpak en instrumenten (actief 50+, de tewerkstellingspremie 50+, diversiteitsplannen 50+, Jobkanaal, loopbaanbegeleiding, leeftijdsbewust personeelsbeleid, ). Centraal in het akkoord staat het recht op specifieke begeleiding van mensen die na hun 50ste aan de slag gaan of blijven. Het akkoord richt zich zowel op werkzoekenden, werknemers als werkgevers, en omvat vier belangrijke pijlers: 50- plussers aan het werk houden, vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen, werkgevers aanzetten om 50-plussers aan te werven, een verbeterde aanpak voor werkzoekende 50- plussers. 50-plussers aan het werk houden Om 50+ers aan de slag te houden, wordt een specifiek loopbaanbeleid uitgewerkt dat zich preventief richt naar werkgevers en werknemers. De Vlaamse sociale partners werken hiertoe, samen met het expertisecentrum Leeftijd en Werk (e-l&w), aan een sensibiliseringsactie naar werkgevers en werknemers. Deze sensibiliseringscampagne wordt verder ondersteund met een hulpbox met checklist. Het expertisecentrum Leeftijd en Werk is goed geplaatst om mee vorm te geven aan deze omslag naar langer (en aangepast) werken. Opgericht in uitvoering van het Meerbanenplan in 2006, stimuleert het expertisecentrum bedrijven en organisaties tot een cultuuromslag die langer werken aantrekkelijk maakt. Dat doet het aan de hand van leerrijke praktijken op vlak van ergonomie, competentieontwikkeling, werktijdarrangementen, zelfsturende teams, peterschapsprojecten, enz. Met een buitendienst van 13 regionale projectontwikkelaars leeftijd en werk, staat het expertisecentrum ook borg voor de ontwikkeling van een leeftijdsbewust personeelsbeleid o.m. via diversiteitsplannen Leeftijd en Werk in de Vlaamse ondernemingen. Uiteraard zal ook het bestaande loopbaanbeleid de genomen initiatieven in het kader van het akkoord mee opnemen en uitdragen. Vlaanderen investeert reeds langer in toegankelijke loopbaanbegeleiding, aanvankelijk als een piliootproject binnen het ESFprogramma en nadien ook verankerd in het reguliere werkgelegenheidsbeleid. Maar de vertegenwoordiging van 45- en 50-plussers in de dienstverlening blijft wel een structureel aandachtspunt. Sinds 2005 hebben de erkende centra voor loopbaanbegeleiding zowat begeleidingen opgestart, waarvan ongeveer 10% 50-plussers. Sinds de start van de werking wisten de oudere werknemers hun aandeel in de loopbaanbegeleiding wel te verdubbelen, van nauwelijks 6% in 2005 tot bijna 12% vandaag (stand van zaken mei 2009). 15

16 Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen Het akkoord voorziet ook afspraken om het vacatureaanbod beter af te stemmen op de 50-plussers. In een gesprek tussen de 50+-consulent en de werkzoekende wordt voortaan nagegaan of de vacature overeenstemt met de beroepsspecifieke elementen, de ervaringen, de geschiktheid en de competenties vervat in het profiel van de werkzoekende. Als de kloof naar werk te groot is moet het traject van de werkzoekende uitgebreid worden met aangepaste methodieken en instrumenten zoals jobhunting (het opzoeken van vacatures op het profiel van de werkzoekende), jobdating (ontmoeting tussen werkgevers en sollicitanten) of jobkanaal. In 2008 vonden ongeveer 900 oudere werkzoekenden een job via Jobkanaal 3, dat is iets meer dan in 2007 (+3,7%). In 2008 gaat het om één op vijf plaatsingen (tegenover 1 op 4 in 2007). Bovendien staan tegenover 900 plaatsingen ook bijna verwijzingen door VDAB of derdenorganisaties. Dit betekent dat slechts 9% van de verwijzingen van 50-plussers effectief leidt tot vacature-invulling, tegenover 12% in de totale doelgroep. Uit VDAB-onderzoek blijkt evenwel dat het ontvangen van verwijzingen de maandelijkse uitstroomkans van alle kansengroepen (incl. 45-plussers) beduidend vergroot. In de eerste jaarhelft van 2009 daalt deze plaatsingsratio nog verder tot 7%. In volle crisistijd stabiliseert de reële plaatsing van 50-plussers (50-plussers verhogen hun aandeel in de plaatsingen zelfs tot 28%). Tabel 7: Verwijzingen en plaatsingen via Jobkanaal voor 50-plussers ( ) Evolutie ' (t.e.m. juni) Evolutie '09 Verwijzing 50+ (A) ,1% ,8% aandeel in totale verwijzing 37,9% 28,1% -9,8ppt 36,5% -14,4ppt Plaatsing 50+ (B) ,7% ,4% Aandeel in totale plaatsing 25,3% 21,0% -4,3ppt 28,1% -7,1ppt Plaatsingsratio 50+ (B/A) 7,0% 9,1% -2,1ppt 7,1% -1,9ppt Bron: Jobkanaal (Bewerking: Departement WSE) Werkgevers aanzetten om 50-plussers aan te werven Zowel de sectoren als de werkgeversorganisaties engageren zich in het akkoord Samen op de bres voor 50+ om hun leden warm te maken voor de aanwerving van oudere werknemers. De sectorale werkgeversorganisaties zullen een leeftijdsbewuste code uitwerken waaraan selectiebureaus zich in de toekomst moeten houden. De sociale partners doen hetzelfde voor hun eigen organisaties én voor aanwervingen bij de overheid. Ook in het kader van Jobkanaal wordt extra aandacht besteed aan oudere werknemers. Er wordt ook een prijs in het leven geroepen voor werkgevers en werknemers die uitmunten in leeftijdsbewust personeelsbeleid. Leeftijdsbewust personeelsbeleid wordt verder ook gestimuleerd via de zogeheten diversiteitsplannen leeftijd en werk. Via deze diversiteitsplannen 50+, worden in de Vlaamse bedrijven specifieke acties opgezet voor de instroom, opleiding, retentie en/of doorstroom van oudere werknemers. In 2008 konden 77 diversiteitsplannen leeftijd en worden afgesloten. Daarnaast richt ongeveer 90% van de klassieke diversiteitsplannen, zich onder andere tot oudere werknemers en/of werkzoekenden. Eenzelfde diversiteitsplan kan zich immers op meerdere prioritaire kansengroepen richten (allochtonen, personen met een arbeidshandicap, 50-plussers) en stelt streefcijfers op voor de instroom, doorstroom, opleiding en retentie van deze groepen in het bedrijf. In 2008 werden via ingediende diversiteitplannen in meer dan 600 bedrijven streefcijfers mbt oudere werknemers opgenomen. Het betreft ambities voor de instroom, doorstroom, opleiding en/of retentie van in totaal plussers. Deze streefcijfers, zo leert de ervaring tot nu toe, worden meestal ook behaald in concrete resultaten. 3 Jobkanaal is een semi-gesloten vacaturecircuit voor kansengroepen, waaronder 50-plussers. Het kwam tot stand als antwoord op de geringe plaatsingskans voor werkzoekenden uit kansengroepen en de nood aan een actieve vraagzijdepolitiek. 16

17 De Vlaamse tewerkstellingspremie 50+ De aanwerving van oudere werkzoekenden wordt verder ondersteund via de tewerkstellingspremie 50+, een tijdelijke loonkostsubsidie voor werkgevers die oudere werknemers aanwerven (en gedurende minstens vijf kwartalen ononderbroken tewerkstellen met een contract van onbepaalde duur). Sinds de start van de premie in april 2006 tot op heden (stand op eind juni 2009) werd voor ca plusssers een tewerkstellingspremie aangevraagd. Ongeveer premies (75%) werden ook effectief toegekend. Concreet betekent dit dat werkzoekende 50-plussers effectief aan de slag zijn gegaan in een duurzame job (bijna 100% van de werknemers is na 18 maanden nog aan het werk). De premieaanvraag kwam pas echt op kruissnelheid na een versoepeling van de toegang tot het stelsel in Samen met een grotere bekendheid van de maatregel en een aantal flankerende maatregelen (50+clubs bij VDAB, het activerend herstructureringsbeleid, begeleidende en informerende acties via Jobkanaal, diversiteitsplannen, e.a.), zorgde deze hervorming voor een stijging met +45% aanvragen in Met ingang van 1/01/2009 wordt de tewerkstellingspremie 50+ opnieuw hervormd. De bestaande premiecategorieën worden heringedeeld en het hoogste premiebedrag wordt opgetrokken tot euro/maand (zie tabel). Deze hervorming moet de aanwervingskans van 50-plussers in crisistijden verder ondersteunen. Medio 2009 stellen we vast dat de premieaanvraag overeind blijft en zelfs blijft stijgen (+7% in de eerste jaarhelft van 2009), wat wijst op een mogelijk positief effect. Jaarlijks wordt voor de tewerkstellingspremie 50+ een budget van 26,5 miljoen euro voorzien. De meerkost van de recente hervorming van het premiestelsel wordt geraamd op 5,5 miljoen euro in 2009 en 8,5 miljoen euro in Als gevolg van het optrekken van de hogere premiecategorieën merken we dat de premie-aanvraag voorlopig op peil blijft. een lichte verschuiving ten voordele van de hoogste looncategorieën: bijna de helft van de premieaanvraag heeft betrekking op de looncategorieën hoger dan euro op maandbasis. Tabel 8: de tewerkstellingspremie 50+ na hervorming (vanaf ) Bruto loongrenzen premiebedrag per kwartaal per maand per kwartaal per maand <2400 < > > Bron: VDAB (Bewerking: Departement WSE) Verbeterde aanpak werkzoekende 50-plussers De invoering van een preventieve, systematische begeleidingsaanpak voor werkzoekende 50-plussers vormt het sluitstuk van het nieuwe akkoord. Momenteel organiseert de VDAB al infosessies voor werkloze 50+ers en 50+clubs waarin de werkzoekenden onderling ervaringen kunnen uitwisselen en tips krijgen bij het naar werk zoeken. De resultaten van deze aanpak actief 50+ blijven echter onder de verwachtingen. Sinds de start van de preventieve werking werden ca werkzoekenden opgeroepen voor deelname aan een verplichte informatiesessie bij de VDAB of de vakbonden (stand ). Iets meer dan werkzoekenden (of 12%) stroomde nadien op vrijwillige basis door naar de 50+clubs (een specifieke en exclusieve sollicitatieruimte waar de werkzoekende 50-plusser terecht kan voor collectieve sollicitatietraining, maatgerichte trajectbegeleiding, e.d.m).naast de 50+clubs kunnen werkzoekende 50-plussers ook beroep doen op andere modules van de trajectwerking. Ongeveer werkzoekenden (of 26%) besliste om vrijwillig in een traject te stappen. De vrijblijvende begeleiding van werkzoekende 50-plussers heeft de ondervertegenwoordiging in de trajectwerking onvoldoende kunnen keren. Het aandeel oudere werkzoekenden in de begeleiding naar werk bedraagt op dit moment zowat 6,7% (stand 06-17

18 2009), tegenover een aandeel van gemiddeld 15,5% in de totale werkzoekendenpopulatie. Werkzoekende 50-plussers worden ook minder sluitend bereikt dan andere werkzoekenden, hun kans op langdurige werkloosheid is ook groter (zie ) Daarom wordt van start gegaan met een verplicht begeleidingsaanbod, in eerste instantie voor jarigen uit de nieuwe instroom van (kortdurig) werkzoekenden. Deze groep vertegenwoordigt ongeveer werkzoekenden op jaarbasis, die verplicht zullen deelnemen aan de informatiesessie en waarvan 75% geraamd wordt door te stromen naar de 50+-clubs. Samen met de verwachte spontane doorstroom van nog eens werkzoekenden, betekent dit een opname van werkzoekenden op jaarbasis in de 50+-clubs. De begeleiding verloopt via een multi-channel approach, waarbij oudere werkzoekenden in overleg met de consulent kunnen kiezen uit de diverse beschikbare kanalen voor bemiddeling (automatische matching, face-to-face gesprekken, ) met de mogelijkheid deze keuze steeds te herroepen. Bovendien er is duidelijk nood aan meer maatwerk. Dit geldt in het bijzonder voor de groep 50-plussers. Er is immers een groot verschil van persoon tot persoon, en moeten competenties, motivatie, en fysieke en psychische geschiktheid moeten dan ook goed in kaart worden gebracht. Met name de fysieke en psychische geschiktheid blijkt een relatief groot probleem voor de doelgroep. Een recente steekproef door de VDAB leert dat bijna Vlaamse werklozen kampen met medische, mentale, psychische en/of psychiatrische problemen (MMPP), waarvan 70% ouder dan 40 jaar. MMPP-problemen nemen toe met de leeftijd en worden niet zelden gecombineerd met een arbeidshandicap, een gering opleidingsniveau en een hoge werkloosheidsduur. Om aan deze problemen tegemoet te komen wordt een systematische screening uitgewerkt, die de afstand van de werkloze tot de arbeidsmarkt in kaart brengt op de vier geschetste domeinen (competenties, motivatie, fysieke en psychische geschiktheid). De vakbonden, die nu reeds instaan voor de organisatie van informatiesessies, passen de inhoud ervan aan en krijgen een rol toebedeeld in de pre-screening van werkzoekende 50-plussers (sollicitatiecompetenties, loopbaanmogelijkheden, MMPP,.). Werkzoekende 50-plussers met een MMPP-problematiek worden naar specifieke MMPP-trajecten of vrijwilligerswerk toegeleid. De niet MMPP-werkzoekenden komen in een traject dat opgesteld wordt op basis van de screeningsresultaten, en dat toeleidt naar een passende dienstbetrekking. Indien uit de evaluatie blijkt dat, ondanks een passende begeleiding en een passend jobaanbod, de werkloze medewerking weigert, gebeurt er transmissie van gegevens naar de RVA. Deze transmissie kan aanleiding geven tot een (tijdelijke) schorsing van de werkloosheidsuitkering voor de werkzoekende 50-plusser (zoals dit voor andere werkzoekenden het geval is). Het nieuwe regeerakkoord houdt vast aan de uitvoering van het 50+-akkoord Samen op de Bres. De systematische benadering wordt bij een positieve evaluatie stapsgewijs en rekening houdend met de economische conjunctuur, uitgebreid naar alle 50-plussers die instromen in de werkloosheid. Om mensen langer aan de slag te houden wordt tevens werk gemaakt van een geïntegreerde sensibiliseringscampagne (zie hoger). 18

19 Herstructureringen in goede banen leiden Door de huidige economische terugval komen steeds meer bedrijven in de problemen. Ondernemingen zoeken in eerste instantie uitwegen om afdankingen te vermijden. Steeds meer bedrijven staan open voor formules van individuele en collectieve arbeidsherverdeling. Om ontslagen te vermijden zijn ook werknemers bereid om (tijdelijk) iets minder uren te werken. Voor sommigen vervult de (eventueel tijdelijke) arbeidsduurvermindering de behoefte om werk en vrije tijd beter te combineren. Anderen zullen de vrijgekomen tijd willen benutten om hun competenties aan te scherpen en hun positie op de arbeidsmarkt te versterken. De Vlaamse Regering ondersteunt deze systemen met een tijdelijke overbruggingspremie (maart december 2010). De overbruggingspremie komt verder aan bod in deel 4 betreffende de financiële en economische crisis. 4 Indien voor werknemers ontslag toch onontkoombaar is, worden ze zo snel mogelijk begeleid naar een nieuwe job. Dat gebeurt in Vlaanderen via een activerend herstructureringsbeleid, dat berust op drie pijlers: de regionale toetsing van sociale begeleidingsplannen, de werking van de tewerkstellingscellen en de sociale interventieadviseurs en de werking van het sociaal interventiefonds (het vroegere Herplaatsingsfonds). De nieuwe federale en Vlaamse regelgeving naar aanleiding van de economische crisis zorgt ervoor dat de doelgroep, het toepassingsgebied en de reikwijdte van het Vlaamse beleid steeds groter wordt. 5 Regionale toetsing van sociale begeleidingsplannen Bedrijven met meer dan 20 werknemers, die een collectief ontslag doorvoeren dienen voortaan ook de procedure regionale toetsing te volgen. Hierbij toetst de regionale minister het activerend karakter van het sociaal begeleidingsplan en in het bijzonder van het outplacementaanbod. Dit sociaal begeleidingsplan moet de hertewerkstellingskansen van de getroffen werknemers maximaliseren. Het Vlaamse toetsingskader, dat criteria oplegt rond de kwaliteit van het outplacement, werd ten gevolge van het nieuwe federale KB aangepast (zie hoger). Het toetsingskader voorziet onder meer in een begeleiding van minimaal 30 uur gedurende 3 maand voor 45-jarigen en 60 uur gedurende 6 maand voor + 45-jarigen (gelijklopend met de Federale normen inzake outplacement). Sinds 20/4/2006 (start regionale toetsing) tot op heden werden 87 dossiers onderworpen aan de regionale toetsing. Daarvan werden er slechts 6 negatief geadviseerd. Deze negatieve adviezen kwamen tot stand in de beginfase van de regionale toetsing. Sinds 2008 werden er geen negatieve adviezen meer gegeven omdat er voorafgaandelijk aan de finale indiening van het sociaal plan overleg werd gepleegd tussen de Vlaamse overheid en het bedrijf en omdat de outplacementkantoren ondertussen vertrouwd zijn geraakt met het Vlaams toetsingskader. Samen met het effect van de economische crisis op het aantal herstructureringen, heeft het nieuwe KB van 22/04/2009 (door de verruimde reikwijdte) een sterk opwaarts effect op het werkvolume van de regionale toetsing. Op basis ven eerdere ramingen werd geraamd dat het aantal dossiers ten gevolge van de wetswijziging en de economische crisis tot een 260 kan oplopen jaarlijks. 4 Zie verder deel 3. 5 Zie verder deel 3. 19

20 Actieve begeleiding naar werk in de tewerkstellingscellen Vandaag zijn 30 sociale interventieadviseurs (SIA s) actief bij de VDAB. Zij staan in voor de eerste opvang van werknemers in bedrijven in herstructurering en voor de coördinatie van de permanente tewerkstellingscellen 6. Hun aantal werd recent nog opgetrokken (van 25 naar 30), als gevolg van de toename van het aantal meldingen van collectief ontslagen bij de VDAB. Tussen november 2008 en maart 2009, in volle crisisperiode, vertegenwoordigden deze meldingen samen meer dan met collectief ontslag bedreigde werknemers tegenover in dezelfde periode een jaar voordien. Het aantal SIA-dossiers neemt hierdoor gevoelig toe. Sinds de start van de werking in 2006 werden bijna werknemers na een collectief ontslag geregistreerd als werkzoekende bij de VDAB (stand van zaken eind juni 2009). 50% van alle ingeschreven werkzoekenden werd ook effectief ingeschreven in een tewerkstellingscel, waarvan 85% in een ad hoc en 15% in een permanente tewerkstellingscel. Van diegenen ingeschreven in een tewerkstellingscel volg(d)en 77% outplacement. Het aandeel van 50plussers in de tewerkstellingscellen en in outplacement ligt substantieel hoger dan van -50jarigen o.m. omwille van het verplicht karakter voor bedrijven die de verlaagde brugpensioenleeftijd aanvragen (KB 2006). 46% van alle ex-werknemers in outplacement zijn ouder dan 50 jaar. Om de kwaliteit van het outplacementaanbod te verbeteren in de toekomst, werd recent een samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de VDAB en de outplacementsector (Federgon). Het akkoord bevat o.m. afspraken over een gestandaardiseerde informatiedoorstroming (tussen outplacementkantoren en de VDAB in het kader van de tewerkstellingcellen), over de certificering van outplacement (via de oprichting van een certificatie-orgaan) en de actieve bemiddeling door de outplacementbureau s. Daarnaast wordt een gedragscode voor outplacement ingevoerd, met o.a. bepalingen over de afstand tussen de woonplaats van de werknemer en de locatie van het outplacementbureau, maatwerk (bereik kansengroepen), opvolging van de klant bij hertewerkstelling, herinstapgarantie bij tijdelijke tewerkstelling enzomeer. De werking van de tewerkstellingscellen en het steeds kwalitatievere outplacementaanbod, zorgden ervoor dat de uitstroom naar werk voor met ontslag bedreigde werknemers aanvankelijk lichtjes kon stijgen. Als gevolg van een grotere instroom van collectief ontslagen werknemers, proportioneel meer dossiers KB en een groeiend aandeel 50- plussers hierin (van 14% in 2006 naar 36% in 2008 en van 14% naar 68% in dossiers KB2006), nam de uitstroomkans voor collectief ontslagen werknemers nadien af. De uitstroomkans van 50-plussers naar werk blijft een permanent aandachtspunt voor het activerend herstructureringsbeleid. Tussen mei 2006 (start KB 2006 activerend herstructureringsbeleid) en december 2008 stroomden ongeveer ontslagen werknemers uit naar werk 8 Dit is 55% van de totale groep geregistreerde collectief ontslagen werknemers. Bij oudere werknemers ligt de uitstroom na 6 maanden bijna de helft lager (27%), in het bijzonder bij collectief ontslagen werknemers in het kader van KB2006 (12% voor 50-plussers, tegenover 41% voor de totale doelgroep). 6 Deze permanente tewerkstellingscellen zijn opgericht om ook opvang en begeleiding te voorzien voor werknemers die het slachtoffer zijn van kleine en middelgrote collectieve ontslagen. Vlaanderen telt vandaag 15 permanente tewerkstellingscellen, verspreid over de RESOC-gebieden, waarvan er 12 operationeel zijn. 7 Deze werknemers en hun bedrijven (in het kader van het KB 2006) hebben, na het doorlopen van een verplichte periode van 6 maanden in de tewerkstellingscel nog steeds het vooruitzicht op vervroegd brugpensioen. Zij dienen beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt tot de leeftijd van 58 jaar, behalve wanneer zij 38 jaar beroepsverleden kunnen aantonen. 8 Dit wordt gemeten 6 maand na registratie als collectief ontslagen werknemer 20

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 Van crisis naar crisis: nieuwe onzekerheid reeds voelbaar op de arbeidsmarkt VDAB Studiedienst 1. Inleiding In de Lentenota 2011 werd nog gesproken over

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang

Verandering Voor Vooruitgang Verandering Voor Vooruitgang Verkiezingsprogramma Vlaamse, federale en Europese verkiezingen 25 mei 2014 Verandering Voor Vooruitgang Kiezen voor Verandering voor Vooruitgang Op 25 mei 2014 kiest u tussen

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

act 2020 Pact 2020 P Pact 2020 2020 0 Pact Pact 2020 020 Pact 2020 Pact 2 Pact Kernindicatoren

act 2020 Pact 2020 P Pact 2020 2020 0 Pact Pact 2020 020 Pact 2020 Pact 2 Pact Kernindicatoren act 2020 Pact 2020 P 020 Pact 2020 Pact 2 0 Pact Pact 2020 Pact 2020 2020 Pact 2020 Kernindicatoren Meting voorjaar 2011 VOORWOORD De Vlaamse Regering keurde eind december 2009 een set van kernindicatoren

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden in opdracht van VIONA, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Onderzoeksteam: Prof. Dr. Filip Abraham (K.U.Leuven)

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België.

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Marc De Vos Directeur Itinera Institute Docent Arbeidsrecht UGent en VUB Lid Hoge Raad

Nadere informatie

Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.)

Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.) Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2013 SAMENSTELLING Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Studiedienst van de Vlaamse Regering VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

1 Resultaten per discriminatiegrond

1 Resultaten per discriminatiegrond Samenvatting 1 Resultaten per discriminatiegrond 1.1 Leeftijd I. Discriminatiegraad leeftijd Uit de geaggregeerde gedragstesten blijkt dat 45-plussers een aanzienlijk risico lopen gediscrimineerd te worden

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie