de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw E. Verveer, bureau Getikt (af tape) Aanwezig 19 leden: de heren T.W. Pauw, D. van Meeuwen, T.C.C. den Braanker, J.P. Tanis, J.C. Buchner, mevrouw G.J. Visser-Schlieker, mevrouw C.A. de Bruin, de heer L. van den Heuvel, mevrouw L.P.M. Dekker-de Graaff, mevrouw C. Galle-Prins, de heren B. van der Plas, W.H. Blanken, mevrouw M. Bisschop- Roodbeen, de heer M. Visser, mevrouw K. Verschoor, de heren J. van Gameren, A. den Besten, F. van der Klis en J.J. Huisman Afwezig - Wethouders de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten 1. OPENING, LOTING VOLGORDE SPREKERS de voorzitter Dames en heren, leden van de raad, belangstellenden. Goed om u hier vanmiddag te ontmoeten bij deze openbare raadsvergadering ten behoeve van de begroting. We hebben een wat aangepaste agenda, en dat komt door de begrotingen van 2008 van het SCD (Service Centrum Drechtsteden), SGB (Sociaal Geografisch Bureau) en de BDD (Belastingdienst Drechtsteden). Daartoe heeft u een aangepast voorstel bereikt en heeft u de gelegenheid om onder agendapunt 4.b. uw zienswijze te geven, zodat uw vertegenwoordigers dat op 12 december mee kunnen nemen naar de Drechtraad. Dat is één. Met betrekking tot de procesgang, voorbereidend aan deze algemene beschouwingen heeft mevrouw Visser een verklaring af te leggen, danwel wenst mevrouw Visser een verklaring af te leggen en ondergetekende aansluitend daarop ook. Ik denk dat het goed is om daar mee te beginnen. mevrouw Visser Dank u wel, voorzitter. Ik lees hem maar gewoon voor, alle inleidende schermutselingen zijn niet echt van belang. Al jarenlang heeft PRO Sliedrecht moeite met de wijze van behandelen van de begrotingen in de raad van Sliedrecht. Wat door vele fracties wordt beschouwd als het politieke hoogtepunt van het jaar, is in onze ogen niet meer dan het voorlezen van reeds bekende algemene beschouwingen, waarbij geen enkele mogelijkheid tot discussie en interruptie is. Wij waren daarom blij met de nieuwe afspraken, namelijk alleen het college van B & W zou vooraf kennis mogen nemen van de diverse bijdragen en de fracties zouden zich door elkaar laten verrassen, om tijdens de behandeling van de begroting een

2 open discussie mogelijk te maken. Tot onze teleurstelling is interrumperen ook dit jaar, tijdens de eerste termijn, een brug te ver voor de overige partijen. De eerste termijn zou dit jaar wel voor het eerst sinds jaren interessant kunnen worden voor burgers en bestuur, omdat de 5 bijdragen niet bekend zijn bij anderen dan het college van B & W. Tot onze verontwaardiging moesten wij vrijdag 9 november vaststellen dat, tegen alle herhaalde afspraken in, de onder embargo verstuurde bijdragen naar de pers in ieder geval ook zijn doorgestuurd naar alle (burger) raadsleden van Sliedrecht. Onze verontwaardiging en teleurstelling over het geschonden vertrouwen heeft ons er toe doen besluiten om onze bijdrage voor de eerste termijn niet voor te lezen. Uit het oogpunt van onze verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers, en uit respect voor diegenen die de begrotingsvergadering zien als het politieke hoogtepunt van het jaar, zullen wij wel aanwezig zijn bij de eerste termijn, en deelnemen aan de discussie in tweede termijn, omdat dan interruptie en discussie mogelijk zijn. En dat heb ik afgelopen zaterdag geschreven: nu het embargo rondom deze algemene beschouwingen toch al is geschonden hebben wij besloten onze bijdrage via onze website (www.prosliedrecht.nl) openbaar te maken, en samen met deze verklaring te sturen naar het college van B&W, alle (burger) raadsleden en de pers. Inmiddels is de eerste termijn ook netjes op de publieke tribune verspreid zodat iedereen er kennis van kan nemen. Dank u wel. de voorzitter Dan, geachte raad, ben ik u een verklaring schuldig over het onderling verspreiden van de algemene beschouwingen van uw fracties. In de vergadering van het groot presidium van 30 januari 2007 zijn er ten aanzien van de algemene beschouwingen de volgende afspraken gemaakt. Er vindt vooraf geen onderlinge verspreiding tussen de gemeenteraadsfracties plaats en de algemene beschouwingen worden voor de vergadering niet op Internet/Intranet geplaatst. De reactie van de portefeuillehouders in eerste termijn wordt in politieke hoofdlijnen op papier gezet en evenals de algemene beschouwingen van de fracties na afloop van de eerste termijn verspreid. In tegenstelling tot deze afspraak heeft onderlinge verspreiding wel plaatsgevonden, hetgeen ik ten zeerste betreur. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het hier zonder opzet een menselijke fout betrof. Ik verwacht dat dit ongelukkige incident, waarvoor ik mijn verontschuldigingen aanbied, geen invloed zal hebben op de gang van zaken en sfeer van deze algemene beschouwingen. Dames en heren, na deze verklaringen, de opening van de vergadering volgt de loting/spreekvolgorde. PRO Sliedrecht. mevrouw Verschoor Ik heb eigenlijk nog een vraag naar aanleiding van wat er net gebeurd is. is dat gepast, kan dat? de voorzitter Alles is gepast, alles kan? mevrouw Verschoor Oké, dan maak ik van die gelegenheid gebruik. Kijk, het betreft hier een menselijke fout; dat kan gebeuren. Ik las het vanochtend in de mail, het standpunt van PRO Sliedrecht. Wat mijn gevoel nu zegt: er worden hier excuses gemaakt voor een fout. Dat kan gebeuren, ik maak ze elke dag, misschien vandaag wel, wie weet? En toch denkt u niet: fout, nou, oké ik bedoel, we spelen nu gewoon het spel met elkaar, en ik zou u toch willen uitnodigen om het spel te spelen. mevrouw Visser Dat is het juist: we spelen gewoon een spel. mevrouw Verschoor Ja, maar dan gewoon in de goede zin van het woord. Het gaat nu beginnen en ik vind het toch gepast om te zeggen dat ik vind dat als er excuses zijn gemaakt, er dan toch verder gegaan moet worden, zonder verwijten. mevrouw Visser Wij kijken daar toch anders tegenaan. de heer Tanis Voorzitter, ik heb behoefte om de opmerking van de fractie van de VVD te onderstrepen. U heeft geconstateerd dat er een menselijke fout is gemaakt; nou, dat kan inderdaad gebeuren, dat ben ik met de vorige spreker eens. Ik vind eigenlijk, simpel gezegd, door het niet

3 voorlezen van de algemene beschouwingen, nou goed, hij is nu op papier uitgedeeld, begreep ik, worden de burgers eigenlijk afgestraft voor een fout die gemaakt is binnen de ambtelijke organisatie. Wij vinden het niet voorlezen van de algemene beschouwingen door één van de fracties ook een fout. de voorzitter Mediation lukt niet altijd; ik wil het hier maar bij laten. Ik leg dus even de eerste spreker om. Ik draai het papier om. De tweede spreker is de PvdA, de heer Van Gameren; de derde is de VVD, de vierde is het CDA; de vijfde is de SGP/ChristenUnie. Ik stel voor straks achter het spreekgestoelte plaats te nemen, in ieder geval voor de eerste ronde. Dat met betrekking tot de opening, spreekvolgorde en de wijze waarop. 2. SPREEKRECHT de voorzitter Van het spreekrecht heeft niemand gebruik willen maken deze middag. 3. VASTSTELLEN VAN DE AGENDA de voorzitter Dan is de agenda hierbij vastgesteld. 4. a. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN de voorzitter Hierbij gepasseerd. 4.b. ZIENSWIJZE BEGROTINGEN 2008 VAN HET SCD (Service Centrum Drechtsteden), SGB (Sociaal Geografisch Bureau) en de BDD (Belastingdienst Drechtsteden) de voorzitter Wie van u wenst het woord? De heer Van Gameren, de heer Pauw, de heer Den Besten, de heer Tanis. De heer Van Gameren. de heer Van Gameren We hebben uw voorstel met betrekking tot de zienswijze over die begrotingen gelezen. Er wordt voorgesteld om een definitief oordeel te laten afhangen van ontwikkelingen in de naaste toekomst ten aanzien van het Service Centrum Drechtsteden. Ik zal daar in de algemene beschouwingen ook nog een opmerking over maken, maar we maken ons grote zorgen over de oplopende kosten van het Service Centrum Drechtsteden en het teruglopend voordeel wat we in de toekomst wellicht van het Service Centrum Drechtsteden kunnen verwachten. Over dat verhaal wil ik nog één opmerking maken. In uw voorstel om een reactie te melden aan het Drechtstedenbestuur rept u van een definitief oordeel. Dat zou kunnen suggereren dat er ook een voorlopig oordeel is. Daar neem ik dan even afstand van, als er een voorlopig oordeel impliciet in besloten is. Ik dacht dat we hier zouden besluiten dat het definitieve oordeel het echte oordeel is en dat er op dit moment geen oordeel geveld wordt over die begrotingen. Misschien is het een beetje taalkundige muggenzifterij, maar definitief houdt in dat er ook een ander oordeel van te voren is geweest, een voorlopig oordeel. Dus ik wil daar nog even een reactie op horen. de heer Pauw Dank u wel, voorzitter. Het is een tijd lang onduidelijk geweest wat nu de reden was dat we het hier bespraken. Bij de laatste twee commissies hebben we al een aantal redenen gehoord. Wethouder Van Kooten zei: die tweehonderd zoveel duizend euro is het matje, en dat is het dan. Er werd gesuggereerd een gezamenlijk Sliedrechts standpunt in de Drechtraad; daar werd de suggestie op gewekt. Nou, volgens ons is die al een tijdje afwezig. Dus ja, wat is nu het verhaal wat je vandaag moet gaan vertellen? Dus ik houd het even bij een aantal constateringen, voorzitter, dat de voordelen die er zouden zijn, minnen zijn geworden. Nou, dat hadden we al voorspeld. Volgens ons kun je geen kant op. Dat was ook de reden dat wij niet mee wilden doen. Zou die min nog groter worden, dan moet en blijft Sliedrecht meebetalen. Dat is volgens mij zo afgesproken. Dus we hopen maar dat alles binnen de perken blijft, maar vrezen met grote vreze voor de toekomst. Dank u wel.

4 de heer Den Besten Dank u wel, voorzitter. Ik heb de indruk dat dit punt gaat om uw voorstel om een definitief oordeel toch pas medio april uit te spreken; dat die visie onderbouwd kan worden ten aanzien van de oplopende tekorten en wat de impact, zo noemt u dat geloof ik, op de begroting zou kunnen zijn. Nou, wij volgen dat voorstel, dus we schorten ons definitief oordeel even op tot medio april. de heer Tanis In de commissie hebben we er vrij uitvoerig met elkaar over gesteggeld, wat nou precies de stand van zaken was, en nut en noodzaak van dit voorstel zoals het hier op tafel ligt. Onze fractie is er ook eigenlijk niet gelukkig mee. Aan de ene kant hebben we er begrip voor, gezien de opstartfase waar het Service Centrum Drechtsteden nu in verkeert. Aan de andere kant vinden we het eigenlijk een, laat ik het maar simpel zeggen zoals het is, ongewenste situatie, dat we op deze manier met begrotingen voor het volgende jaar om moeten gaan. Daar komt nog bij natuurlijk, en meerdere sprekers hebben daar aan gerefereerd, dat er nogal wat onduidelijkheden en wat onzekerheden boven de markt hangen. Aan de andere kant staat er wel met nadruk, en wij willen dat ook onderstrepen omdat dat voor ons een belangrijk uitgangspunt is, onderaan pagina 1, dat het totaal van de uitgaven van de 3 begrotingen blijft binnen het budgettaire kader uit het bestuursplan. En wij vinden eigenlijk dat we van het college een inspanningsverplichting zouden willen horen om het inderdaad daar bij te houden. En de heer Pauw heeft er al aan gerefereerd, dat wethouder Van Kooten heeft gezegd: die euro zou het matje moeten zijn. Nou, wat ons betreft mag het ook best een graadje minder. Dat was het, voorzitter. de voorzitter Dank u wel. Wethouder Van Kooten. Nee, eerst wethouder Van de Ven. wethouder Van de Ven Zoals dit voorstel aangeeft, voorzitter, is het bedoeld om de zienswijze van uw fracties aan te geven. Dat dit nodig is om te behandelen in de Drechtraad van 12 december aanstaande en dat bij de Zomernota 2008 een stand van zaken zal worden weergegeven hoe het er met het geheel voorstaat. dat is wat ik er kort over zeggen kan, voorzitter. de heer Buchner Voorzitter, ik kan het weer niet verstaan. de voorzitter Wilt u het herhalen? Ik zei net tegen de griffier: ligt het aan mij, of is het zo slecht te verstaan? Dus het ligt niet alleen aan u, meneer Buchner. wethouder Van de Ven Ik zal het nog een keer proberen. Dit voorstel is er om uw zienswijze weer te geven, wat diverse fracties dan ook doen. Het is ook de bedoeling om dit mee te nemen bij de behandelingen in de Drechtraad die op 12 december aanstaande zullen plaatsvinden. U krijgt bij de Zomernota 2008 de stand van zaken weergegeven van het Service Centrum Drechtsteden. de heer Tanis voorzitter, mag ik een aanvullende vraag stellen? Ik had het iets scherper neergelegd. Ik had eigenlijk gevraagd aan het college of het college het met ons eens is dat het eigenlijk een inspanningsverplichting zou moeten zijn om het bij die te laten, en zo mogelijk nog te verminderen. de voorzitter Ja, maar dat vond ik meer een vraag voor wethouder Van Kooten. wethouder Van Kooten Dank u wel, voorzitter. Misschien even nog een paar sprekers dan tegelijkertijd maar meenemen. Het is inderdaad zo, we hebben de plussen en de minnen van 2008 geprognosticeerd op basis van de berekeningen van Berenschot geeft een tekortje van , dat loopt op tot plus. Maar even voor uw beeldvorming: we hebben noch plussen, noch minnen in de begroting zitten. Dat is misschien een kleine geruststelling. Dus we hebben ook geen plussen die geprognosticeerd zijn, nu al in onze meerjarenramingen opgenomen. Dat geeft ons toch wel weer wat lucht en kunnen we hier in wat meer vrijheid opereren dan wellicht andere gemeenten. Het definitief oordeel; ik ben het wel met de heer Van Gameren eens, daar zou je taalkundig een wat

5 andere invulling aan kunnen geven. Dat laat onverlet dat u als raad wel heeft ingestemd met het bestuursplan van december 2006 waarin zeg maar 30 miljoen is geraamd om daarbinnen deze operatie te kunnen realiseren. Het definitief oordeel gaat inderdaad zeg maar over de plussen die geprognosticeerd zijn en die we voor u inzichtelijk hebben gemaakt. Dat is in deze begroting al voor een stukje geraamd. Die , ja, daar houden we toch wel rekening mee omdat we later starten. Nu is de prognose 1 april, en ik hoop dat we het inderdaad kunnen realiseren. En er zit nog een stukje bij voor de hogere projectkosten, zijnde 8 ton, wat inmiddels alweer een stukje minder is geworden. Dus ja, er zitten inderdaad nog wat onzekerheden in en daarom is eigenlijk aangegeven: kom met uw definitieve oordeel als al die onzekerheden inzichtelijk zijn gemaakt en we ook met elkaar weten wat daar de impact van is. Laat ik u dan geruststellen, dat we proberen binnen het totale kader van het bestuursplan te blijven, met aansluiting van twee dingen die ook genoemd zijn in het voorstel, de indexering en de verschuivingen binnen de bestaande begrotingen. Ik noem u slechts een enkele: de extra formatie voor de belastingen. Die zit overigens ook wel in die 30 miljoen, uitgaande van die indexering, dus dat moet op zich denken wij wel met die twee aanvullingen te realiseren zijn. En wij zullen er alles aan doen om toch de extra gelden die gevraagd worden, tot een minimum te beperken en zo mogelijk terug te dringen. de voorzitter Tweede ronde. De heer Pauw, de heer Van Gameren. de heer Van Gameren Even ter afronding van deze discussie dan; ik begrijp de opmerking van de wethouder. Ik begrijp dus nu dat wij impliciet al besloten hebben over de begroting in maart; dat was de begroting zoals die overlegd is toen wij besloten over te gaan tot een Service Centrum Drechtsteden, en dat is dan het eerste oordeel. Een definitief oordeel schorten we dus daarmee op. Ja? Oké. de heer Pauw In tegenstelling tot de heer Van Gameren begrijp ik het niet meer, maar dat zal ongetwijfeld te maken hebben met mijn beperkte financiële kennis. Ik heb wel gelezen dat er een stelpost van drie ton staat in de begroting 2008, dus er zit wel degelijk volgens mij iets aan voor een lichte buffer voor het volgend jaar, stel dat het mis gaat. Ik heb even een heel concrete vraag aan de wethouder en dan houd ik er over op. Er staat een staatje op blz. 4 waarin de besparingen staan aangegeven. Het saldo in 2008 is Maar daar moet ik die toch bij optellen? En dan gaan we het heel simpel houden: het Service Centrum Drechtsteden kost de Sliedrechtse inwoner in euro per persoon. En ik vind dat heel bezwaarlijk als mijn rekensom klopt. wethouder Van Kooten Nee, u moet 1 onderscheid maken. Die is incidenteel geld, en de besparingen die we voor u inzichtelijk hebben gemaakt zijn structurele middelen en daar zit wel een verschil in. Dus als je het per jaar bekijkt moet je die 221 plus die 34 nemen, maar daar tegenover staat, als je wat verder een doorkijkje neemt en je zou de cijfers nemen zoals ze op papier staan, dan bespaar je dus structureel geld. de heer Pauw Ik snap inderdaad, de toekomst is dus 2009 en verder, en niet 2008, en er zit nog wat aan te komen want die meneer is hier geweest toen ik voorzitter van de commissie was. Die had het over indexering van salariskosten en nog een aantal dingen. Dus het wordt allemaal nog veel erger; erger in de zin van dat het bedrag hoger wordt. Niet dat het geheel erger wordt, maar het bedrag wordt hoger. Er is best een grote kans dat die stelpost van drie ton in de begroting ook nog wel eens op kan gaan. wethouder Van Kooten Die drie ton moet u echt zien als, doordat we later starten kun je je besparing minder snel realiseren, plus dat je mogelijk nog wat langer extra formatie in moet huren. Daar is die stelpost voor opgenomen. de voorzitter Nog iemand van u? Niet? Mag ik concluderen, en dan kijk ik toch even in de richting van PRO Sliedrecht

6 de heer Pauw Er staat zienswijze in de agenda, voorzitter, en die heb ik zojuist gegeven. Als ik vervolgens een mening moet geven, dan wil ik dat graag doen. Wij waren tegen het Service Centrum Drechtsteden en ook tegen dit voorstel, als dat gevraagd wordt. de voorzitter Het ging om een zienswijze, maar het is wel goed om gewoon te weten hoe u op dit moment in zijn algemeenheid kijkt tegen, en dan concludeer ik dat u op zich de zienswijze heeft geuit, dat u allen de gelegenheid daartoe heeft gehad, dus dat wij het agendapunt bij deze kunnen afsluiten. Wij kunnen de zienswijze via de Drechtraad kenbaar maken. Dan is dit agendapunt hierbij gepasseerd en gaan we over naar de begroting. 5. VASTSTELLEN VAN DE PROGRAMMABEGROTING 2008 a. Algemene beschouwingen 1 e en 2 e termijn b. Besluitvorming en vaststellen programmabegroting 2008 Samenvattend stellen wij u voor: 1. de programmabudgetten vast te stellen, inclusief de voor 2008 vermelde investeringen en de mutaties voor nieuw beleid, zoals aangegeven in hoofdstuk de in hoofdstuk 6 van de voorliggende begroting genoemde risico s te bevestigen. 3. de subsidieplafonds vast te stellen zoals deze zijn vermeld in overzicht 12 f. 4. in te stemmen met de in hoofdstuk 5 aangegeven aanpassingen van de tarieven per 1 januari 2008 van: a. het rioolaansluitrecht van eigenaren b. de gebruikersheffing rioolrecht c. de hondenbelasting; d. de begrafenisrechten; e. de tarieven van de legesverordening; f. de havengelden; g. de marktgelden; h. de precariorechten; i. de onroerende-zaakbelastingen. 5. in te stemmen met de vaststelling van de milieuleges op basis van de begroting 2008 van de Milieudienst Zuid-Holland Zuid. 6. de in overzicht 12g opgenomen exploitatieprognoses van de bouwgrondexploitaties vast te stellen. de voorzitter We hebben de agenda vastgesteld, we hebben de sprekersvolgorde vastgesteld, waarbij in ieder geval voor de eerste termijn PRO Sliedrecht dit voorbij laat gaan. Wij beginnen met de PvdA, zijnde, veronderstel ik, meneer van Gameren.

7 PvdA, de heer Van Gameren Voorzitter, collega-raadsleden en dames en heren. Voor ons ligt de programmabegroting In financieel opzicht een heel mooie begroting. Was er voor 2006 nauwelijks nog ruimte voor nieuw beleid, dit jaar is het de tweede keer dat we wederom voor structureel nieuwe dingen kunnen doen en voor éénmalige investeringen kunnen doen. Het college en raad blijken samen in staat het voornemen, gesteld aan het begin van deze raadsperiode in 2006, om te proberen elk jaar de structurele ruimte met te doen toenemen voor nieuw beleid, te realiseren. Al onze wensen waarvoor we nog geld zochten bij de Zomernota zijn nu gehonoreerd. De moties die we daarvoor aangekondigd hadden, kunnen dus achterwege blijven. Dat betekent ondermeer: voor een uitbreiding met 40 peuterspeelzaalplaatsen structureel extra voor vandalisme- en overlastbestrijding - meer geld naar het wijkwerk: voor onderhoudswerkzaamheden per wijk - ruimte in de meerjarenbegroting voor het nieuwe station Baanhoek West - extra geld voor de nieuwbouw in De Grienden met zorgwoningen - een bijdrage in het gezondheidscentrum naast het ziekenhuis - voetbalkooien in het park en onder het A15-viaduct - een skatebaan en - een nieuwe gemeentewerf. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Voeg ook daarbij dat we ook geld vonden voor een aantal forse tegenvallers, bij de realisatie van gezamenlijke gemeentelijke dienst, het Servicecentrum Drechtsteden, bij Drechtwerk en de nieuwbouw van de Grienden, en u begrijpt dat wij ons in de begroting zeer wel kunnen vinden. En dat dat anders kan, zien we in een aantal buurgemeenten in de Drechtsteden, waar soms de broekriem moet worden aangehaald. We zijn als nieuwe raad met een nieuwe coalitie nu ongeveer zo n anderhalf jaar onderweg, en hebben voor de eerste keer een volledig raadsjaar gedraaid. Daarom gebruik ik deze algemene beschouwingen ook om dat wat we bereikt hebben, kort op rij te zetten en aandacht te besteden aan waar onze zorgen voor de toekomst liggen. Dat past dan beter bij de begroting. In april 2006 opende de PvdA-fractie met vier speerpunten: verbetering van het duale bestuur en participatie van de burger, verankering van het sociaal beleid, uitgevoerd door de SDD en uitvoering van nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, eveneens door de SDD, meer goedkope woningen, in het bijzonder voor starters en een nieuwe impuls waar het gaat om verbetering van het milieu. Bezien we het eerste, dan is er een goed begin gemaakt met een sterkere positie van de raad. Er is merkbaar meer ruimte voor de inbreng van de raad; al te zelfstandig optreden van het college wordt niet langer altijd bedekt met de mantel der collegialiteit en de sturing van het presidium is in ieder geval beter geworden en in mijn optiek goed hersteld. Ook wordt nu door de fractievoorzitters en leden van de commissie Burger en Bestuur op gezette tijden gediscussieerd met het college over de wat grotere onderwerpen en langere termijn visie. Dat mondde uit in de raadsbreed opgestelde en bevestigde missienotitie Sliedrecht 2010 en verder. Onverlet dat positieve verzoeken wij het college in het verlengde hiervan de cyclus van verantwoording beter in te richten. Namelijk: Begroting, Zomernota, Rekening met inhoudelijk jaarverslag, halfjaarlijkse managementrapportage en vervolgens uiteraard weer de begroting. Indien de begroting zodanig en beter wordt ingericht dat daarin ook zo concreet mogelijk genoemd staat wat in het nieuwe jaar wordt gedaan om doelstellingen en subdoelstellingen te bereiken, dan zal het niet zo n grote toer zijn om dat snel te kunnen doen. Daarmee wordt voorkomen dat lopende het jaar van de hak op de tak en over alles en nog wat het college moet worden bevraagd, en kunnen we gewoon op twee momenten in het jaar het college haar prestaties laten verantwoorden. Dan het tweede speerpunt. Het is wethouder Lavooi die zeer nauw betrokken is bij het reilen en zeilen van de Sociale Dienst Drechtsteden en de uitvoering van de WMO door diezelfde gezamenlijke sociale dienst. Wij hadden daar immers zorg dat Sliedrecht zijn sociale gezicht zou kwijtraken. Er is nu gezorgd voor een goede bezetting van de relevante adviescommissie, zodat ook van onderaf een goede werking bewaakt kan worden. Vooralsnog wachten we de resultaten van het eerste jaar af en zullen dan bezien in hoeverre dat beantwoordt aan onze verwachtingen.

8 De vraag aan het college is dan ook wanneer zij denkt te komen met een eerste evaluatie van SDD en de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Het derde speerpunt blijft dat er meer goedkope woningen zouden moeten komen. Dat blijft een moeilijke opgave. In vorige raadsperioden is eigenlijk alle gemeentelijke grond (vrijkomende grond onder Ireneschool, onder de Zetsteen, onder de Bonkelaar e.d) min of meer weggegeven, zonder enige randvoorwaarde te stellen wat voor woningbouw daarop zou moeten komen, bijvoorbeeld goedkope woningen voor starters. Gevolg is dat Sliedrecht het eldorado is geworden voor projectontwikkelaars die maar één doel kennen: zoveel mogelijk winst maken, en dus fors de lucht in willen met voor starters onbetaalbare appartementen. En in deze seniorenappartementen wonen dan de ouders van de kinderen die daardoor worden weggejaagd uit Sliedrecht omdat zij die woningen niet kunnen betalen. Al met al een zorgelijke ontwikkeling, die van ons het nodige weerwerk vergt om ervoor te zorgen dat Sliedrecht op verschillende plaatsen niet verrommelt tot een willekeurige verzameling flats. Zoals u weet schiet er dan voor een raadslid niets anders op dan maar tegen de bestemmingsplanwijzigingen te stemmen omdat er geen goedkope woningen in zitten, en ik denk dat dat geen goede gang van zaken zou zijn. Bij de vorige begroting heb ik op deze plek al gezegd: graag innovatieve en ludieke oplossingen voor het bouwen van jongerenhuisvesting en starterswoningen. Wil het college naast de gebruikelijke bemoeienis met ruimtelijke reconstructieplannen op woningbouwgebied toch nog eens kijken naar andere mogelijkheden? U heeft niet voor niets zo n in een pot stimulering woningbouw. Wat ons betreft zou die eigenlijk alleen voor starterswoningen gebruikt moeten worden. Het laatste, vierde punt: het milieu weer beter op de kaart zetten. Ook dat gaat moeizaam. Positief is dat opnieuw gekeken wordt naar de inzet van het gebruik van restwarmte van bijvoorbeeld Dupont de Nemours voor verwarming in Sliedrecht, dat er een nieuwe impuls wordt gegeven aan duurzaam bouwen en dat we bijna klaar zijn met het scheiden van het rioolstelsel en de regenwaterafvoer. De aandacht voor het bestrijden van de consequenties van de klimaatverandering is het afgelopen jaar fors in de schijnwerpers gekomen. Met alle respect voor alle goede bedoelingen blijft wat we als gemeente concreet doen, nog steeds erg mager. Wij vragen het college dan ook eens te bezien of, en zo ja welke, concrete zaken de gemeente kan ondernemen op bijvoorbeeld energiebesparingterrein, bij voorkeur in samenspraak met de bevolking. Wij zien het antwoord graag bij de Zomernota tegemoet. Dan nog kort over de toekomst. Staan we er financieel goed voor, grote zorgpunten zijn er ook. Heb ik er al wat genoemd, belangrijk is ook de grote druk vanuit de Dordtse regenten om steeds meer taken over te hevelen naar de zoals zich dat nu laat aanzien dure-. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. We zouden de financiële tegenvallers die ons het laatste halfjaar zijn gepresenteerd, en blijkbaar er in de toekomst nog aankomen, eens moeten optellen. Dat liegt er niet om. Bovendien blijkt nu ook al dat de besparing die ooit voor Sliedrecht is berekend op ruim 7 ton per jaar (en gelukkig nog niet is ingeboekt) nu al met ruim 2 ton naar beneden moet worden bijgesteld. En dan zwijg ik maar van de reservering in de begroting 2008 voor een eventuele tegenvaller. Wij vragen ons af wat er uiteindelijk overblijft van die voorgespiegelde besparing. Je kunt op dit punt niet terug en daarom zitten we eigenlijk vast aan tegenvallers. Daar moeten we in de toekomst maar rekening mee gaan houden in het financiële beleid. Waar wij met een gezamenlijke gemeentelijke dienst op de terreinen financiële administratie, belastingen en personeelszaken het wel welletjes vonden, probeert Dordrecht onverdroten de trein te laten doordenderen, op naar uitkleding van de lokale bevoegdheden in de aangesloten gemeenten. Wij zijn daar duidelijk in geweest: nu eerst maar op de plaats rust, eerst de ingezette samenwerkingen goed op de rails hebben en dan pas nadenken wat misschien nog meer zou moeten. Zo hebben we onze hakken al in het zand gezet waar het gaat om een herziening van de ROM-D, zeg maar een gezamenlijk grondbedrijf binnen de Drechtsteden. Wij zien daar niets in. En laat ik helder zijn: voor onze fractie zijn discussies over herindelingen van gemeenten in de Waard, zoals die recent actueel geworden zijn, niet aan de orde. Sliedrecht blijft gewoon zelfstandig zoals we dat besloten hebben in de Missienotitie. Maar er zijn ook dingen die ons weer moed geven. Zoals de afronding van de problematiek rond de Lockhorst en de komst de zogenaamde Transformatievisie Merwedezone. Wij denken dat dat goede zaken zijn. Dat gaat immers om een plan voor een nieuw recreatiegebied ten noorden van de spoorlijn,

9 met ook plaats voor de eventueel te verplaatsen voetbalvelden. Maar ook vanwege het begin van de bouw in Baanhoek West, de besluitvorming over het Winklerplein en straks hopelijk ook over het gebied rond de Bonkelaar en over het Plaatje. Al met al dingen die deze raad, voortbouwend op het werk van onze voorgangers, op de kaart heeft gezet. Dingen die ons na aan het hart liggen en waarvan we denken dat die goed zijn voor de bewoners van Sliedrecht. En dat alles onder ons motto: Sliedrecht: verdiepend in water, innovatief op land en samen zorgen voor de mens. VVD, mevrouw Verschoor Dit zijn onze eerste politieke beschouwingen als nieuwe fractievoorzitter én nieuw fractieraadslid van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Burgerparticipatie. De VVD vindt dat burgers betrokken moeten worden bij de politiek; samen ideeën opperen en beleid ontwikkelen. Het resultaat van de werkgroep Hondenbeleid ( Omslag van gedrag ) is hier een treffend voorbeeld van. Inwoners van Sliedrecht hebben vanuit verschillende optieken een totaalplan geschreven voor nieuw hondenbeleid. Het plan mag er zijn en de reactie van ons college ook. In de begroting voor 2008 wordt het nieuwe beleid al gedeeltelijk verzilverd; één jaar eerder dan verwacht. De werkgroep heeft te kennen gegeven een groot voorstander te zijn van de afschaffing van de hondenbelasting. De VVD wil eerst dat er gewerkt wordt aan deze omslag van gedrag. Meer ruimte en mogelijkheden voor hondenbezitters hoort hier bij. Dit moeten we op zijn minst een jaar proberen. De VVD is verheugd dat voor de ontwikkeling van het Willem Dreespark opnieuw een werkgroep in het leven is geroepen waarin burgers, omwonenden en belanghebbenden samen aan de slag gaan. De VVD is voorstander van dit soort initiatieven en hoopt dat er vele zullen volgen. Vrijwilligers van alle wijkplatforms; dank voor jullie inzet! Veiligheid. Er lijkt steeds meer draagvlak te komen voor het gebruik van mobiele camera s om de veiligheid van burgers beter te garanderen. De VVD is hier voorstander van. De gemeente dient de veiligheid van haar burgers zo goed mogelijk te bewaken. Mobiele camera s werken niet alleen preventief, het maakt ook opsporing vele malen eenvoudiger. Wij verwachten dan ook dat de eerste proeven binnenkort van start gaan. We verwachten goede resultaten. Er is uitgebreid gesproken over een nieuwe vergadervorm. De VVD is daar duidelijk over; wij willen zo snel mogelijk van start. Tanende belangstelling van pers en publiek, dualisme en de Drechtraad zijn voldoende redenen om het over een andere boeg te gooien. Wordt het spel anders als je de spelregels verandert? Neen, zo simpel is het niet. We moeten ook aan onze vergadercultuur werken. De heer Tanis heeft dat ook al geroepen. Kort en bondig in plaats van lang en dradig. De raad heeft drie functies: kaderstellend, initiërend en volksvertegenwoordigend. En daar wil ik het graag bij laten. Financiën. We zijn blij met het gedegen financieel beleid. Onze voorzieningen zijn op peil, onze reserves zijn gevuld en we houden geld over voor nieuw beleid; zowel incidenteel als structureel. Dat is goed en belangrijk en biedt kansen aan allerlei groepen. B&W heeft, met deze incidentele extra gelden, een voorstel gemaakt richting de onvervulde wensen. De grootste post van dit overzicht deed onze wenkbrauwen fronsen. Hé, ,= om een lift te vervangen die 3 jaar oud is? Wat is er aan de hand? De lift waarover het gaat is een plateaulift waarmee inderdaad niets aan de hand blijkt. Het voldoet aan alle wet- en regelgeving en is door zijn zuinigheid zelfs Al Gore-proof. Hét systeem voor een gebouw als de Reling. Is het financieel beleid in Sliedrecht zo rooskleurig dat we een goed werkende lift binnen drie jaar als schroot afvoeren? De VVD komt met een motie voor minder dan 10% van deze kosten. Daarmee kunnen anders actieven, mindervaliden en 55-plussers de lift geheel zelfstandig bedienen. Sociaal beleid. De VVD is tegen betutteling en voor eigen verantwoordelijkheid. Dit moet ook zeker gelden voor ons Sliedrechts sociaal beleid. Er wordt in 2008 structureel en incidenteel geld beschikbaar gesteld voor peuterspeelzalen. Bij al deze extra middelen vragen wij ons af of wij hier ons doel niet voorbijschieten. Weten wij eigenlijk wel goed wat het doel is? Er wordt gesteld dat al deze middelen gebruikt worden om problemen op te sporen. Welke probleemgevallen zijn er eigenlijk? Verwarren we landelijk beleid in grote steden, waar de sociaaldemografische opbouw van de bevolking hemelsbreed verschilt met die van Sliedrecht, niet met onze situatie? Moeten wij eigenlijk

10 wel voorop lopen? En wethouder, zijn we verantwoordelijkheden aan het overnemen of helpen we verantwoordelijken zich te redden? Hoe maken we dit onderscheid? De VVD vindt dat we wachtlijsten moeten oplossen voor ouders die de keuze hebben gemaakt voor een peuterspeelzaal. We moeten oppassen dat we de rol van de peuterspeelzaal niet groter maken dan de rol/verantwoordelijkheid die de ouders hebben. In essentie is de peuterspeelzaal de plek waar een peuter onder begeleiding kan spelen, zodat de ouder even de handen vrij heeft (en dat is ook wel eens fijn). Het lesprogramma veiligheid in onderwijs ondersteunt de VVD van harte. Hierin nemen we verantwoordelijkheid niet over. We leren jongeren door middel van onderwijs de verantwoordelijkheid zelf te nemen. Vervolgens zullen ze hier zelf mee aan de slag moeten. De rollen zijn hier duidelijk. Drechtwerk staat voor een uitdaging. Het aantal werknemers groeit en de subsidiestroom vanuit de overheid vermindert. Dit betekent ook een uitdaging voor ons college; er moet volledig medewerking gegeven worden aan passende arbeid voor de medewerkers van Drechtwerk binnen onze gemeentelijke grenzen. Wij onderkennen dat Drechtwerk een belangrijke regiofunctie heeft voor de verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten, herintreders en anderen. Wij blijven Drechtwerk dus een warm hart toedragen, want ook voor deze groep geldt; beter de warmte van een baan dan de kilte van een uitkering. Drechtsteden. De gemeente krijgt steeds meer beslissingsbevoegdheid over onderwerpen die eerst landelijk werden geregeld. Daar is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een goed voorbeeld van. Een groot deel van onze begroting gaat inmiddels naar beleidsvelden van de WMO. Binnen de Drechtsteden zijn de krachten gebundeld om deze wet zo goed mogelijk uit te voeren. Burgers blijven ook in Sliedrecht bediend worden. Het lokale loket bevalt goed en moet worden gecontinueerd. Geld vanuit Drechtsteden moet beschikbaar blijven om dit loket open te houden. Regionaal bedenken is lokaal bedienen. Het Service Center Drechtsteden gaat in 2008 van start. Voor medewerkers van de gemeente Sliedrecht betekent dit een nieuwe werkplek en een nieuwe uitdaging. Wij wensen ze succes; vol vertrouwen zien wij de ontwikkelingen van het SCD tegemoet. De VVD is voor constructief meewerken aan samenwerking binnen Drechtsteden. Bestuurlijk Nederland kan efficiënter en slagvaardiger; de Drechtsteden lopen hiermee voorop. Wij vinden wel dat de Sliedrechtse belangen goed bekeken moeten worden. Dat kan betekenen: spitsroeden lopen. We willen de belangen van ons dorp terugzien in de plannen van het Drechtstedenbestuur. Wij verwachten ook dat de raad opkomt voor de belangen van Sliedrecht. Bij onvoldoende herkenning in die plannen moeten we voor ons dorp gaan staan. Bouwen. Er wordt gebouwd in Sliedrecht, maar wat ons opvalt zijn de plaatsen waar nog steeds niet gebouwd wordt. De Kerkbuurt kent leegstand en oogt op sommige plekken verrommeld. Dat is niet goed in een gebied dat een aantrekkelijk winkelgebied wil zijn en een brede doelgroep probeert aan te trekken. De concurrentie tussen winkelcentra is ook groot; er zijn vele aantrekkelijke winkelomgevingen waar de consument uit kan kiezen. Het unieke winkelcentrum dat Sliedrecht rijk is, bestaat uit een historisch dijklint waarop veelal zelfstandige ondernemers een eigen en uniek winkelconcept voeren. Dit uitgangspunt, gecombineerd met goede bereikbaarheid en gratis parkeren biedt voldoende kansen. Graag horen wij van het college welke acties zij wil ondernemen om ons unieke centrum te behouden als A-locatie. Baanhoek-West; de heikikkers zijn gered (wij zagen de laatste tijd opvallend veel reigers in die buurt), dus we kunnen aan de slag. Toch lijkt het erop dat dit niet zo heel snel vordert. We horen graag van de verantwoordelijke bestuurder hoe het zit met de actie, of er vertraging is opgetreden en wanneer de eerste woningen, met overbekend Sliedrechts feestgedruis, opgeleverd gaan worden. Sport, Cultuur en Recreatie. Eén onderdeel van de begroting 2008 gaat over sport, cultuur en recreatie. Een mooi en belangrijk onderdeel voor alle inwoners van Sliedrecht. En het aardige is, iedere inwoner van Sliedrecht kan zonder al te veel inspanning genieten van deze drie onderdelen. Je fietst door Sliedrecht, of loopt, of rent of skate, al naar gelang de inspanning die je leveren wil, op onze goed onderhouden trottoirs en fietspaden (SPORT), je geniet van al het groen door ons bomenbeleid, groenonderhoudsplan, parkenbeleid (RECREATIE) en snuift tegelijkertijd allerlei culture impulsen op die je tegemoet schitteren in diverse monumenten, architectonische hoogstandjes en kunstzinnig aangelegde wegen (CULTUUR). Er wordt verwacht dat de behoefte aan sport, cultuur en recreatie zal toenemen.

11 Sportbeoefening is een essentieel onderdeel voor jeugdigen én volwassenen. Het goede nieuws is, zoals ik net zei, dat diverse sporten op straat beoefend kunnen worden. De VVD vindt het een uitgelezen kans dat onder het ruime viaduct van de A15 weldra twee sportterreinen zullen zijn; voor onze voetballers en voor onze skaters! Dit kan mooie resultaten hebben. Wie kent niet de verhalen van topvoetballers die op de straten en pleinen uit het dorp van hun jeugd begonnen zijn? Wie weet welke resultaten dit nog voor onze jeugdige Sliedrechtse talentjes in petto kan hebben. Ons zalencentrum biedt een kleinschalig, maar goed en afwisselend programma. Heeft u culturele dorst, bezoek de Lockhorst!. De VVD ondersteunt het culturele aanbod en bekijkt ook de kosten. Welke acties denkt het college te gaan ondernemen om de kosten in de hand te houden? Het Hollands Glorie programma waarin Sliedrecht participeert met andere Drechtstedengemeenten denkt na over het verleiden van de toenemende stromen van buitenlandse toeristen om onze regio te bezoeken. De bakermat van de baggerindustrie staat in ons dorp; we verwachten dat het Baggermuseum hier flink van profiteren kan. De VVD heeft een realistisch mensbeeld en vindt dat mensen kansen moeten krijgen om zelf te streven naar hun geluk en ontplooiingsmogelijkheden. Tot zover onze bijdrage aan de algemene beschouwingen in eerste termijn. Ik wil een motie indienen. MOTIE Vervangen liftinstallatie in gebouw de Reling De gemeenteraad van Sliedrecht, in vergadering bijeen op maandag 12 november 2007, Constaterende dat: - zowel in de Zomernota 2007 onder 4.2. Nieuw beleid met incidentele effecten als in de programmabegroting 2008 op pagina 125 wordt voorgesteld te bestemmen voor een nieuwe liftinstallatie in gebouw de Reling; - de huidige liftinstallatie in de Reling nu ongeveer drie jaar oud is en waarbij aangemerkt dat de technische levensduur minimaal 25 jaar is; - dit type liftinstallatie in toenemende mate in ook openbare gebouwen wordt geïnstalleerd en dat tot heden volgens de leverancier meer dan van deze liftinstallaties zijn geplaatst Overwegende dat: - het vervangen van de drie jaaroude liftinstallatie in principe kapitaalvernietiging is - het overgrote deel van de bezoekers van de Reling de liftinstallatie zonder problemen weet te bedienen - deze plateaulift in vergelijking met andere liftinstallaties uitermate energiezuinig en dus milieuvriendelijk is Verzoekt het college van burgemeester en wethouders - een onafhankelijke deskundige een prijsaanbieding te laten aanvragen bij de leverancier van de liftinstallatie teneinde technische aanpassingen te laten aanbrengen om de lift nog meer eenvoudig bedienbaar te maken, waarmee met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 80 tot 90% van het gereserveerde bestemmingsbedrag bespaard kan worden - de alsdan aangeboden prijsaanbieding te laten beoordelen door de onafhankelijke deskundige - - advies uit te laten brengen aan burgemeester en wethouders en de raad, en tot dat moment het bestemmingsbedrag in reserve te houden. En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door de fractie van de VVD, mevrouw Verschoor en Dhr. Van der Klis.

12 de voorzitter Dank u wel. CDA, de heer Den Besten Voorzitter, raad. Dit is de eerste bijdrage aan de algemene beschouwingen van de nieuwe, frisse, jonge fractievoorzitter en ik ben daar zeer enthousiast over, dat zult u begrijpen. Voorzitter, ik heb begrepen dat wethouder Van Kooten, en in zijn kielzog het hele college, deze begroting een Calvinistische begroting heeft genoemd, ergens. Nou zal blijken dat ik een gereformeerde preek houd, en het is misschien wel aardig om aan het eind van deze dag vast te stellen wat ons nader aan het hart ligt: Calvinistisch of gereformeerd. Gereformeerd, voorzitter, omdat ik het doe in drie punten. Het CDA en de begroting 2008 is de titel, en het eerste punt is: wat vindt het CDA goed? Want ook daar hebben we naar gekeken, want zo hoort dat. Het veiligheidsbeleid. Tal van maatregelen worden genoemd om de veiligheid van de burger te beschermen en te vergroten, zoals zichtbare aanwezigheid van de politie bij scholen op bepaalde tijdstippen. Maar ook een proefneming met mobiele camera s in de gevoelige uitgaanscentra van Sliedrecht juicht het CDA toe. Een nauwe samenhang op dit gebied ligt er met het jeugdbeleid. Met name ook particuliere initiatieven om jeugd op te vangen en een warm onderkomen te bieden, en daarmee dus mogelijke jeugdcriminaliteit te voorkomen, ondersteunt het CDA van harte. Het past ook binnen de doelstellingen om de burger te motiveren in hun eigen verantwoordelijkheid hoe in de samenleving van Sliedrecht te komen tot harmonieuze verhoudingen. In dat verband stelt het CDA voor om de stichting Pand 33 een waarderingssubsidie te verstrekken; een motie daartoe wordt ingediend. Wat vindt het CDA nog eer goed? Het milieubeleid. Eveneens worden vele maatregelen genomen op het terrein van het milieu. Zo wordt een aanzienlijk bedrag ( euro) gereserveerd voor professionele ondersteuning van het college als het gaat om de bestrijding van overlast en hinder van de bedrijven aan de overkant van de Merwede, alsook bijvoorbeeld een bedrijf als de Bioderij. Ook de nadruk op duurzaam bouwen en verbouwen heeft de volle instemming van het CDA, zeker waar het gaat om potentiële verbouwers van woningen te wijzen op en te stimuleren tot het gebruik van duurzame materialen. Ook het nieuwe actieprogramma t.a.v. de bestrijding van hondenpoep, juicht het CDA van harte toe. Woningbouw voor starters. Binnen het woningbouwprogramma komt meer nadruk te liggen op het bouwen van starterswoningen om het met name voor jongeren mogelijk te maken dat woningen beschikbaar komen die passen bij een beginnersbudget. Deze komen zowel in de Kerkbuurt (gebied van van der Knaap) als in Baanhoek West. Ook de voortzetting startersleningen heeft onze instemming. In combinatie met het voorgaande punt moeten deze maatregelen er toe leiden dat nieuwe starters op de woningmarkt niet hoeven uit wijken naar andere plaatsen, maar gewoon in Sliedrecht kunnen blijven en daarmee zorgen voor een evenwichtige opbouw van de leeftijdsgroepen. Uitbreiding van het dienstenpakket in het gemeentekantoor. In 2008 zal het gemeentebestuur komen met een voorstel hoe de dienstverlening aan de burger uitgebreid kan worden, bijvoorbeeld door ook op zaterdagmorgen beschikbaar te zijn voor de burger en tevens dat dan hetzelfde pakket diensten verstrekt kan worden als gedurende de normale openingstijden van de werkweek. Wat ook goed is, voorzitter: voorlopig geen reservering van gelden voor Manden Maken 2 van de Drechtsteden. Dit betekent een pas op de plaats maken voor wat Drechtsteden betreft en daar is het CDA mee eens. We hebben de overtuiging dat het proces van samenwerking een grens nadert waarbij de regie van Sliedrecht op tal van zaken overgaat in die van de Drechtsteden, die daarmee onontkoombaar afstevenen op één Drechtstad. Toch hamert het college in de inleiding op de begroting op de eigen identiteit van de gemeente Sliedrecht en daarom is het CDA van mening dat verdere ontwikkelingen niet eerder mogen plaatsvinden dan nadat de bevolking van Sliedrecht hierover is geraadpleegd. De uitkomst daarvan moet het college en de raad legitimeren welke stappen we nog gaan zetten op het gebied van samenwerking met andere gemeentes. Tot slot het sociale beleid. Het CDA juicht het streven naar een 3% gunstiger ontwikkeling van het ww-klantenbestand dan het landelijke gemiddelde van harte toe, onder het motto hoe meer mensen aan de slag, hoe beter.

13 Nu het tweede punt. Wat vindt het CDA zorgelijk in de begroting? Ten eerste: minachting voor signalen vanuit de gemeenteraad. Zorgelijk acht het CDA de wijze waarop het college omgaat met signalen vanuit de commissies van de gemeenteraad, toch het belangrijkste orgaan van de gemeente. Ik zal drie voorbeelden noemen. Voorbeeld 1. Bij de behandeling van de zomernota is door het CDA gewezen op het ontbreken van middelen ten behoeve van wijkvoorzieningen in Baanhoek West, zoals een buurthuis en een sportruimte. Tot onze stomme verbazing lezen we in de begroting in overzicht C: het opnemen van gelden in de begroting 2008 is verstandig. Toch is door B&W ook dit, kennelijk ambtelijk advies, niet opgevolgd. We komen er straks op terug. Voorbeeld 2. Regelmatig moet het CDA de vinger leggen bij verkeerde dekking, bij onder andere de comptabiliteitsbesluiten, waar het college ongedisciplineerd een dekking vindt in een reserve of voorziening die volgens de criteria daar niet voor bedoeld is. Een mooi voorbeeld hiervan is het voorstel voor de speelvoorzieningen onder het viaduct over de Stationsweg, waarbij een beroep gedaan wordt op de voorziening speelgelegenheden die nooit méér mag bevatten dan voor het grootonderhoud en renovaties nodig is, en uitsluitend volgens die criteria bedoeld is voor onderhoud en reparatie. Geen nieuwe investering dus. En voorbeeld 3. In hoofdstuk 4 onder de kop woningbouw staat een staatje met inwonertallen en woningen ten behoeve van ondermeer de ontvangsten uit het gemeentefonds. Het blijkt hetzelfde staatje te zijn als van de Zomernota, terwijl bij de behandeling daarvan is gezegd dat het staatje aangepast moet worden in verband met tegenvallende woningproductiecijfers. De aanpassing heeft niet plaatsgevonden, en het CDA vindt dit ronduit slordig. Gelukkig heeft het CDA geconstateerd dat in de begroting zelf wel van nieuwe, naar beneden bijgestelde cijfers is uitgegaan. Zorgelijk is het CDA ook over de financiën op de lange termijn. Ondanks een in het vooruitzicht gestelde financiële meevaller op het terrein van efficiency, bijv. bij het Service Centrum Drechtsteden (een onmogelijke naam overigens), waarvan de voordelen steeds kleiner en de nadelen steeds groter worden (zie blz. 86 van de begroting), vraagt het CDA zich af of en hoe we belangrijke voorzieningen, zoals een zwembad annex zalencentrum kunnen behouden als nieuwe woningbouw, en dus middelen in het gemeentefonds, na Baanhoek West ophouden. Zelfs met inschakeling van Optisport zijn we jaarlijks meer dan euro kwijt aan deze voorzieningen. Is er soms toch iets fout gegaan bij de onderhandelingen met deze private partij? Ook de ontwikkelingen bij Drechtwerk en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden, al eerder genoemd hier, maken het CDA niet vrolijk. Wat vindt het CDA verkeerd in de begroting? De OZB verhoging van 4.75%. Bij de behandeling van de Zomernota heeft het CDA aangekondigd met een amendement te komen om de lasten pondspondsgewijs te verdelen met de bedrijven. Nu echter duidelijk is dat volgens de junicirculaire de gemeente er met 1.2 miljoen op vooruitgaat (waarvan volgens de memorie van antwoord drie ton af gaat als bestemd voor de WMO) vindt het CDA dat ook de eigenaren rechtstreeks de voordelen van deze meevaller moeten ondervinden, en dus dat de verhoging van de OZB slechts 2% mag omvatten, namelijk de inflatiecorrectie, en daarmee een gelijke behandeling krijgen als de bedrijven. Het CDA zal daartoe een amendement indienen. Geen maatschappelijke voorzieningen in Baanhoek West. Het CDA stelt voor om in ieder geval de jaarlijkse exploitaties (genoemd wordt een bedrag van euro) nu al op te nemen in de stelpost van nieuw beleid voor het jaar 2009, zodat enige geruststelling voor de toekomst verzekerd is. Afhankelijk van de reactie van het college zal het CDA de raad om een uitspraak vragen. Investeringen in een recreatief knooppunt in Sliedrecht-Noord. Zoals we doorgaans geen water naar de zee dragen, doen we ook geen groen bij groen erbij. Een beetje water bij groen is voor ons nog wel te doen. Zeker niet als het gevolg daarvan is dat toekomstige woningbouwmogelijkheden aldaar daarmee onmogelijk worden gemaakt. Dat blijkt althans uit de brief die het college gestuurd heeft naar GS van de provincie en die in de eerstvolgende commissie Ruimte en Groen behandeld zal worden. Nu heeft wethouder Lavooi het CDA bezworen dat er een relatie ligt tussen de nog uit te brengen nota Woonvisie en dit gebied, en derhalve zal het CDA nu niet met een amendement komen, maar wel roept het CDA het college op de onderhandelingen met GS opnieuw te voeren met de Provinciale

14 Ruimtelijke Structuurvisie in de hand, waar uitdrukkelijk over dit gebied geschreven staat en ik citeer blz. 65 onder het kopje Strategische opgave Transformatie Merwedezone Integrale transformatie en herinrichting van de Merwedezone, gericht op herstructurering van wonen en werken, versterking van groenblauwe kwaliteiten in de overgangszone naar het Groene Hart. Het opnemen van Stationspark 1 in het herstraatprogramma Het CDA is daartegen omdat het herstraten van Stationspark 1 alles te maken heeft met het verzakken van rioleringen. Daarom stelt het CDA voor de kosten van het hiermee samenhangende herstraten van dit kantoorpark, analoog aan het bedrijvenpark Nijverwaard, te betalen uit de Voorziening onderhoud en egalisatie product riolering. Daarmee wordt geld vrijgemaakt voor andere straten in Sliedrecht en het college zal ongetwijfeld in staat zijn om een paar namen uit het prioriteitenlijstje te noemen. Aangezien wethouder Van Kooten niet van plan was (volgens de notulen van de commissie Ruimte en Groen, maar een bekering is natuurlijk nooit uitgesloten) om een nieuwe zienswijze over te nemen, zal het CDA de raad vragen dat wel te doen. Ten slotte heeft u ons gevraagd met een voorstel te komen wat te doen met het surplus van euro van de Algemene Bestemmingsreserve. Het CDA stelt voor dit bedrag te storten in de reserve infrastructurele werken, omdat toekomstige uitgaven zoals bijvoorbeeld een ontsluitingsplan voor het Plaatje het fonds snel zal doen opdrogen. Dit alles onder de voorwaarde dat niet tijdens de rit de criteria voor deze reserve veranderd worden. Het CDA wenst de raad en het college veel wijsheid, visie en vooral Gods zegen toe voor het jaar MOTIE PAND 33 De gemeenteraad van Sliedrecht, in vergadering bijeen op maandag 12 november 2007, Constaterende dat: - het predikantenechtpaar Vroland destijds het woon- en winkelpand Kerkbuurt 264 heeft aangekocht met het doel het oude winkelpand geschikt te maken als recreatie- en ontmoetingsruimte voor de jeugd van Sliedrecht - dat vervolgens is besloten tot het oprichten en in stand houden van een stichting Pand 33, die zich ten doel stelt om vanuit een interkerkelijk samenwerkingsverband activiteiten te ontwikkelen voor alle jeugd van Sliedrecht; - op zaterdag 3 maart om uur Pand 33 als recreatie- en ontmoetingsruimte voor de jeugd van Sliedrecht onder grote publieke belangstelling in gebruik is genomen; - dat als gevolg van een groter dan verwachte toeloop van jongeren honderden jongeren kwamen op Pand 33 af- het bestuur van de stichting met aanloopproblematiek werd geconfronteerd - dat mede in overleg met het gemeentebestuur de nodige maatregelen zijn genomen om omgevingsoverlast tegen te gaan. Overwegende dat: - inmiddels is gebleken dat de activiteiten van de stichting naast allerlei al aanwezige activiteiten voor de jeugd van Sliedrecht zonder meer in een behoefte voorzien; - dat zoals blijkt uit het raadsakkoord voor de periode er zorgvuldig moet worden omgegaan met subsidieaanvragen en betrokkenheid van instellingen, van welke achtergrond dan ook, als dit ten dienste is van de inwoners, en dat uit de algemene subsidieverordening van de gemeente Sliedrecht 2003, hoofdstuk L/P blijkt dat het toekennen van een waarderingssubsidie tot de mogelijkheden behoort.

15 Besluit: - het bestuur van de stichting Pand 33 een eenmalige waarderingssubsidie toe te kennen van euro en dit bedrag te dekken uit de post voor onvoorziene uitgaven van de gemeentebegroting En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door de fractie CDA. de voorzitter Dank u wel. de heer Den Besten Tenslotte een amendement voor neerwaartse bijstelling OZB tarief voor eigenaren van woningen. AMENDEMENT De gemeenteraad van Sliedrecht, in vergadering bijeen op maandag 12 november 2007, Constaterende dat: - Volgens programma 10, Financiën en organisatie, thema algemene heffingen, blz. 64 van de programmabegroting gestreefd wordt naar een stijging van de belastingtarieven met maximaal het inflatiepercentage; - In de Zomernota 2007 behandelde de raad van 9 juli 2007 voor wat betreft de tariefverhogingen OZB voor 2008 is uitgegaan van een tariefstijging van 4,75% voor de eigenaren van woningen, bestaande uit 2% inflatie en een extra stijging van 2,75% - dat voor de gebruikers en eigenaren van de bedrijven voor wat betreft de OZB is uitgegaan van een tariefstijging van 2% voor beide categorieën Overwegende dat: - aanpassing van het tarief OZB aan de prijsontwikkeling te rechtvaardigen is, doch dat het doorvoeren van een extra tariefsverhoging goed dient te worden onderbouwd; - dat na de behandeling van de Zomernota gebleken is dat de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zoals blijkt uit de junicirculaire voor 2008 met ruim 8 ton (blz. 70 van de programmabegroting) is toegenomen. - dat dit bedrag in het kader van de begroting 2008 grotendeels is gebruikt voor het opvangen van tegenvallers in vergelijking met de Zomernota en nieuwe beleidsvoornemens. - daarnaast in het Kompas van donderdag 8 november 2007 door het college is gesteld dat sprake is van een hele mooie sluitende begroting waarin mogelijke plussen nog niet zijn verwerkt; - dat in het kader van een toekomstbestendig financieel beleid het van belang is tegenvallers binnen de begroting zoveel te compenseren door dienovereenkomstige verlaging van het uitgavenniveau. - dat bij hantering van dit uitgangspunt meer dan voldoende financiële middelen vrijkomen om de voorgestelde extra tariefverhoging van 2,75% OZB voor eigenaren van woningen ongedaan te maken en dat het daardoor noodzakelijk is een bezuiniging van rond euro (2.75 van ) door te voeren op het totale uitgavenpakket van de gemeente Sliedrecht van ongeveer 47 miljoen. Besluit: - de verhoging van het tarief OZB voor de eigenaren van woningen voor 2008 te beperken tot 2%, zijnde het voor dat jaar te verwachten inflatiepercentage, en voor de te mislopen inkomsten compensatie te zoeken in de vorm van aanpassing van het gemeentelijke uitgavenniveau en met de uitvoering hiervan het college te belasten.

16 En gaat over tot de orde van de dag. Ondertekend door de fractie CDA. de voorzitter Dank u wel. Ik nodig de heer Tanis uit. SGP/ChristenUnie, de heer Tanis Dank u wel, voorzitter. Als ik de motie van het CDA aanhoor, dan kan ik me wel voorstellen dat er tegenwoordig heel veel predikanten zijn die er maar voor kiezen om hun teksten in te leveren bij binnenkomst, moet ik heel eerlijk zeggen, geachte fractievoorzitter. Maar daar discussiëren we straks nog wel even verder over. Voorzitter, wij hebben er voor gekozen om onze algemene beschouwingen wel voor te lezen. Er staat ook een aantal suggesties in, waarbij het ondanks dat het nog niet gebruikelijk is, mevrouw Visser refereerde daar al aan, om met elkaar te discussiëren tijdens het uitspreken van de algemene beschouwingen, wij het wel heel prettig zouden vinden als de andere fracties zouden reageren op een aantal suggesties en ideeën van onze fractie. Begin vorige maand zijn de uitkomsten van het opinieonderzoek 21minuten.nl naar buiten gebracht. Ongeveer mensen hebben meegewerkt aan het onderzoek. Hoewel er uiteraard kanttekeningen te plaatsen zijn bij de uitkomsten van dit soort onderzoeken, is de trend die gesignaleerd wordt, wel interessant. Als 50% van de respondenten aangeeft zich niet vertegenwoordigd te voelen in de politiek, en krap 60% van mening is onvoldoende invloed te hebben op het bestuur, dan geeft dat te denken. Ondanks alle pogingen om de kloof tussen de burger en de politiek te verkleinen ervaart de burger deze kloof dus nog steeds. Aan de andere kant een merkwaardige paradox, een vreemde tegenstelling. Ondanks weinig vertrouwen in diezelfde overheid is er toch sprake van een hoog verwachtingspatroon van de kant van de burger. Dit blijkt ook uit een recente publicatie in Binnenlands Bestuur (Zie Binnenlands bestuur van 2 november Het NIPO heeft een onderzoek gehouden onder mensen van 18 jaar en ouder over de tevredenheid en draagvlak onder burgers voor hun gemeente), waar de resultaten van een door het NIPO gehouden onderzoek gepubliceerd zijn. Gemeenten zien de burger te veel als klant en richten zich te veel op dienstverlening. Daardoor geven ze aan andere gemeentetaken onvoldoende prioriteit waardoor de afstand tussen burger en gemeente blijft toenemen. Burgervriendelijke dienstverlening is belangrijk, maar onvoldoende om het vertrouwen te krijgen van de burger. Einde citaat. Onze fractie wil uiteraard graag de uitkomsten van dit onderzoek in de commissie Nieuwe Stijl bespreken. Aan de andere kant: de liefde moet wel van twee kanten komen. Als de burger betrokkenheid wil, maar vervolgens de andere kant op kijkt als er mogelijkheden zijn om inspraak te hebben, dan verliest diezelfde burger het recht om te spreken. We zullen er dan ook alles aan moeten doen om de opkomst bij verkiezingen te vergroten, de burger te stimuleren om mee te denken bij inspraakrondes et cetera. Onze fractie, en dit is één van die suggesties, vraagt in dit kader aandacht voor de activiteiten van het Instituut van Publiek en Politiek (IPP): een gezamenlijk project van politici en bestuurders lijkt ons de moeite waard. Een belangrijke manier om te werken aan de kloof tussen burger en politiek is communicatie. Helaas hebben we ook het afgelopen jaar een aantal voorbeelden voorbij zien komen die laten zien dat dit onderwerp nog meer aandacht behoeft. Het vooraf, in een vroeg stadium spreken met betrokkenen over bouwplannen vergroot niet alleen het draagvlak, maar geeft burgers ook de gelegenheid hun ideeën te ventileren. Wat ons betreft zou het huidige beleid (zou moeten bestaan uit een vijftal fasen: initiatief (startnotitie), opstellen programma (wat), ontwerp (varianten), voorbereiding (technische plannen) en realisatie) verder uitgebouwd en beter verankerd moeten worden in de ambtelijke organisatie, met uiteraard een relatie naar het wijk- en buurtbeheer. Een ander belangrijk aandachtspunt voor onze fractie is de onvoldoende samenhang in de samenleving. Ondanks economische bloei is er angst voor eenzaamheid en uitsluiting. Naar onze mening is er een relatie met het loslaten van de geboden die we van God hebben ontvangen. Richtlijnen die we niet als een keurslijf mogen zien, maar die gegeven zijn ten goede van de samenleving. Onze fractie ondersteunt dan ook de ideeën die het college heeft om de sociale cohesie,

17 en daarmee ook de sociale weerbaarheid te vergroten. Wat ons betreft zou er sprake moeten zijn van een naadloos aansluiten op een aantal beleidsterreinen. Ik noem er drie: veiligheid, jeugdbeleid, wijken buurtbeheer. Als het over de veiligheid gaat, dan blijkt ook uit het onderzoek van het NIPO dat dit door de burgers als belangrijkste taak voor de gemeente gezien wordt. Heel recent hebben we in de commissie Burger en Bestuur kennis kunnen nemen van de criminaliteitscijfers. De toename van vandalisme en zinloos geweld vereist extra aandacht en inzet. We hebben waardering voor de ambitieuze plannen en zullen de uitvoering kritisch volgen, maar wat ons betreft moet er vooral aandacht zijn voor de lange termijn. Eenmalige acties leveren op langere termijn immers onvoldoende rendement op. Wat ons betreft zouden de besparingen die ontstaan door de regionale samenwerking van de brandweer bestemd kunnen worden ten behoeve van het verbeteren van de veiligheid. We horen graag van de portefeuillehouder wanneer hij de plannen met betrekking tot de uitbreiding van de veiligheid en handhaving aan de raad gaat voorleggen, waar cameratoezicht wat ons betreft maar een onderdeel van zou moeten zijn. Zie: niet gehonoreerde projecten (onder 2). Het jeugdbeleid. Jongeren die daar aan meedoen zorgen in de praktijk minder vaak voor overlast. Onze fractie pleit dan ook voor decentralisatie van het jongerenwerk in relatie met het wijk- en buurtbeheer. Jongeren, verenigingen en politie hebben hier hun eigen verantwoordelijkheid, waarbij ook het bedrijfsleven wat ons betreft ingeschakeld zou moeten worden. Wij pleiten daarom voor een integraal jeugdbeleid voor onze jongeren van 0 18 jaar. Door de taak van ouders, jeugdzorg, scholen, bedrijfsleven en jeugdwerk op elkaar af te stemmen ontstaat er een sluitende aanpak die de zorg ten goede zal komen. Overigens willen we benadrukken dat het jeugdbeleid niet geproblematiseerd mag worden. Gelukkig gaat er ook heel veel goed. Uit het onderzoek van het NIPO blijkt verder dat 60% van de respondenten de relatie met de gemeente typeert als wijkbewoner. Burgers zoeken de toegevoegde waarde van de gemeente dus vooral in hun nabije leefomgeving. Onze fractie heeft in dat kader waardering voor de huidige aanpak van het wijken buurtbeheer. Wat ons betreft zouden alle projecten en processen, waar bewoners belanghebbenden zijn in relatie met het wijk- en buurtbeheer bezien moeten worden. De WMO biedt wat ons betreft ook een prima aanknopingspunt bij dit thema. De besteding van het extra wijkbudget zou dan ook niet in de plaats mogen komen van het reguliere budget van weg- en waterbouw. De beschikbare gelden zouden besteed kunnen worden aan verbetering van de sociale infrastructuur. We zullen als politiek, meer nog dan tot nu toe, met onze burgers in gesprek moeten. Ook met de minderheden in onze plaats. Om respect voor elkaar te krijgen, te spreken over de waarden en normen die ons land tientallen jaren een eigen gezicht en een gevoel van veiligheid en saamhorigheid hebben gegeven. In dat kader vindt onze fractie het ook van belang dat er een loket beschikbaar blijft voor het vluchtelingenwerk. Als daar behoefte aan blijkt te zijn, vinden we dat de gemeente dit moet faciliteren en dat de ontheemde medemens geen slachtoffer mag worden van bezuinigingen. Zoals bekend komt er met ingang van 2008 een verplicht eigen risico in de ziektekostenverzekering in plaats van de huidige no claimregeling. Onze vraag aan de portefeuillehouder minimabeleid is of hij bereid is binnen de Regionale Sociale Dienst zich hard te maken voor een (gedeeltelijke) compensatie daarvan aan de minima binnen Drechtsteden, of als blijkt dat dit niet haalbaar is, aan onze lokale minima. Een heel ander onderwerp: het openbaar bestuur. Het afgelopen jaar hebben we als raad en college met wisselend succes de nodige ervaring opgedaan met het dualisme. Onze fractie zit daar ambivalent in. Nog te vaak vervallen we als raad in onze oude werkwijze. Nog te vaak ziet het college het dualisme als een bedreiging. We hopen dat de nieuwe commissiestructuur, naast de activiteiten van onder andere de rekenkamercommissie, een bijdrage levert aan het veranderen van de cultuur. Meer dan tot nu toe moet aan de ene kant het college de raad in de gelegenheid stellen haar doelen en kaders te kunnen stellen, zodat ook de raad het college in het uitwerkingsproces de ruimte kan geven en de ambtelijke denk- en werkwijze en ondersteuning zou daar wat ons betreft nog beter op gericht moeten worden. Onze fractie is van mening dat de raad betrokken moet worden bij de personele uitbreiding van de griffie. De tijdelijke invulling die door het college geregeld is, dient wat ons betreft structureel geregeld te worden om de nieuwe commissie-

18 structuur tot een succes te maken. Dit kan gefinancierd worden uit de besparingen die door de vorming van het SCD ontstaan. Ook wij willen onze waardering uitspreken voor de activiteiten van de werkgroep hondenpoep. Er zijn een aantal waardevolle suggesties gedaan die wat ons betreft de komende tijd uitgewerkt moeten worden. Wat ons betreft zal er eind volgend jaar een evaluatie plaats moeten vinden. Mocht blijken dat de overlast structureel is verminderd, dan zijn wij van mening dat dit zou moeten leiden tot een vermindering of een andere tariefstelling van de hondenbelasting. De woningbouw. We zijn blij dat de komende periode een aantal projecten daadwerkelijk afgerond zal gaan worden. We hopen ook dat op korte termijn de plannen op het Watertorenterrein, het Winklerplein, de Bonkelaar en het gezondheidscentrum De Grote Rivieren gerealiseerd kunnen worden. Aandachtspunten voor de toekomst blijven wat ons betreft de starterswoningen en de sociale woningbouw. Er lijkt beweging te komen in het project Baanhoek West. Verwacht de wethouder nog steeds dat de eerste paal eind 2008 de grond in zal gaan? Andere grote projecten zijn onder andere de herstructurering van de Staatsliedenbuurt en de oude uitbreiding. Wanneer verwacht de wethouder een plan van aanpak te kunnen presenteren? Deze plannen moeten wat ons betreft ingebed worden in de woonvisie, zodat we uit kunnen gaan van het eigene van Sliedrecht, dat we de regie terugwinnen van de ambitieuze projectontwikkelaars, en met elkaar kunnen werken aan een aangenaam woon- en leefmilieu. De zorg voor het milieu heeft voor ons een hoge prioriteit. De fractie is dan ook van mening dat Sliedrecht op korte termijn aan moet haken bij de initiatieven die ontwikkeld zijn om plastic flessen en andere kunststofverpakkingen in te zamelen. Wij zien uit naar het aangekondigde raadsvoorstel. Daarnaast zouden we graag een actieve, pro actieve rol zien van het college bij werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Medio 2005 is de lokale duurzaamheidsmeter opgesteld, waarbij een aantal aanbevelingen gegeven waren. We zijn benieuwd wat er met deze aanbevelingen is gebeurd. Zeker op het gebied van bewustwording, het stimuleren van bijvoorbeeld het fietsgebruik en energie- en waterbesparing is wat ons betreft nog het nodige te bereiken. Grote projecten. Voor wat betreft de nog niet gehonoreerde projecten: op korte termijn zetten wij in op de revitalisering van het Dreespark, uiteraard in overleg met de betrokkenen en de bewoners, én het reserveren van gelden ten behoeve van de voorzieningen in Baanhoek West. Financiën. De begroting laat een positief saldo zien. Er is geld beschikbaar voor nieuw beleid, er kan gereserveerd worden voor toekomstige grote projecten, kortom, financieel gezien gaat het Sliedrecht voor de wind. Onze waardering voor het financiële beleid dat het college het afgelopen jaar heeft gevoerd. Onze fractie is van mening dat de verminderde bijdrage aan Drechtwerk, ongeveer ,-, toegevoegd zou moeten worden aan de ABR ten behoeve van de voorzieningen in Baanhoek West. Overigens zijn er wel een aantal latente risico s te noemen. Meerdere sprekers hebben ze al genoemd, dus ik laat ze nu even weg, maar het zijn voor ons wel aanleidingen om kritisch op de winkel te blijven passen. Economie. Economisch gezien hebben we momenteel de wind mee. Onze fractie vindt wel dat we niet op onze lauweren moeten rusten, maar blijvend moeten werken aan goede voorwaarden voor ondernemerschap. Goed renderende ondernemingen zorgen immers ook voor werkgelegenheid. Een wervingsbeleid voor ondernemingen, waarbij naast het milieu de werkgelegenheid een belangrijk criterium is, moet nog meer geactiveerd worden. Onze fractie betreurt het dat de economische structuurvisie nog niet opgesteld is. Juist vraagstellingen over: welke bedrijven moeten een plaats krijgen in Sliedrecht, aan welke voorwaarden moet worden voldaan, hoe kunnen we dit bereiken, komen dan aan de orde. We moeten lokaal weten wat we willen, en ons niet uitsluitend laten leiden door Drechtsteden. Afrondend, en of dat Calvinistisch is of gereformeerd, dat laat ik graag aan een ieder over: dagelijks mogen wij als Christenen leven uit wat we iedere zondag belijden in de kerk: Ik geloof in God de Vader, de Schepper van hemel en aarde. Die overtuiging, dat geloof, dat God niet alleen de aarde heeft geschapen, maar ook voor ons zorgt, geeft niet alleen richting aan ons leven, maar geeft ons ook

19 kracht en inspiratie om ons politieke werk te doen. Dat geloof geeft ons leven een meerwaarde, omdat we bezig mogen zijn in afhankelijkheid van God. Niet alleen hoeven te leven voor het hier en nu, maar in afwachting, in verwachting van de toekomst die op ons wacht. Wij willen bezig zijn met de vraagstukken van onze tijd om iets te kunnen betekenen voor onze samenleving. Niet omdat wij zelf zo belangrijk zijn, maar omdat God het waard is om door ons ook in het maatschappelijke leven gediend te worden. We hebben daarbij het welzijn van onze naasten, onze burgers op het oog. We hopen dat het college, de ambtenaren én de raad wijsheid krijgen om de plannen die we maken voor onze burgers ook daadwerkelijk uit te voeren. Wij wensen u daarbij de zegen van God toe. Ik dank u wel. de voorzitter Ik constateer dat we aan de schorsing toe zijn. Ik schors de vergadering tot uur. SCHORSING de voorzitter Ik heropen de vergadering. Dames en heren, iedereen is gezeten, heb ik inmiddels geconstateerd. Na deze schorsing zal ik als eerste het woord voeren. In zijn algemeenheid wil ik u als fracties complimenteren over de korte algemene beschouwingen en de beperkingen die u zich heeft opgelegd omtrent de detaillering hiervan. Kortom, een reactie op hoofdlijnen. De algemene beschouwingen van de SGP/ChristenUnie spreken over belang van een goede communicatie om de kloof tussen burger en politiek te slechten. Wijk- en buurtbeheer kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de betrokkenheid. De besteding van het extra wijkbudget is aanvullend van aard en zal voor nieuwe fysieke wensen en voor verbetering van de sociale infrastructuur worden ingezet. Het bevorderen van sociale samenhang, sociale cohesie en sociale weerbaarheid zijn hierbij belangrijke aspecten en activiteiten. Het gaat niet meer alleen om een gerichte en kwalitatieve dienstverlening; de verwachtingen van de burger zijn anders gestemd; meer woon- en leefomgeving gericht. U verzoekt om behandeling van het door NIPO gehouden onderzoek. Ik stel u voor om, na een voorbereiding door een ad hoc werkgroep, waarin Communicatie, Wijkgericht werken en Griffie vertegenwoordigd zijn, met nadere voorstellen te komen ter verbetering van participatie en communicatie van de burger. Met betrekking tot veiligheid kunt u in het voorjaar 2008 een nadere uit van het plan van aanpak Veiligheid, vandalisme en overlast tegemoet zien. Daarbij zal ook de dekking aan de orde zijn. Het afgelopen jaar hebben we als raad en college met wisselend succes de nodige ervaring opgedaan met het dualisme. Zo drukt u zich uit in uw algemene beschouwingen. Net als u moet ook het college en de ambtelijke organisatie een bijdrage leveren aan het veranderen van de cultuur. Dat doe je gezamenlijk en met de nodige inzet. Dat doe je kaderstellend en initiërend van beide kanten. Het is maatwerk, gebaseerd op wensen en behoeften. De nieuwe vergadervorm kan hier een belangrijke bijdrage leveren. Het biedt de mogelijkheid om ook de volksvertegenwoordigende rol meer in te vullen. De zorg voor het milieu heeft voor u een hoge prioriteit. De prioriteit ligt op dit moment op het verminderen danwel stabiliseren van de milieubelasting. Bewustwording is in belangrijke mate een activiteit van onze inwoners zelf. Het stimuleren daartoe kan een overheidsactiviteit zijn. Ik kom hier op terug. De lokale duurzaamheidsmeter was een initiatief van het COS Zuid-Holland Zuid. Het COS is een onafhankelijke regionale instelling voor mondiale vraagstukken, onder andere gespecialiseerd in duurzame ontwikkeling. Op 27 september 2005 is hiervoor een bijeenkomst in Sliedrecht belegd, in de Lockhorst. De lokale duurzaamheidsmeter was primair bedoeld om een bijdrage te leveren aan de discussie over duurzaamheid. Alhoewel met deze lokale duurzaamheidsmeter en de daarin gedane aanbevelingen niet actief aan de slag is gegaan, wil dit niet zeggen dat sindsdien aan het aspect duurzaamheid geen aandacht is besteed. In 2006/2007 is bijvoorbeeld in diverse artikelen in het Kompas aandacht besteed aan het voorkomen van afval en het scheiden van afval. Zo kennen we het convenant duurzaam bouwen, wordt de meerwaarde en de mogelijkheid van de realisering van een warmtenet onderzocht, wordt Max Havelaar-koffie gebruikt op het raadhuis en kennen we een energiecoördinator. Overigens, dames en heren, duurzaamheid en energiebeleidbesparing vallen onder portefeuillehouders Lavooi en van de Ven, en ik heb deze beantwoording voor hen meegenomen. U vindt straks overigens ook nog een lijstje op tafel van twee kantjes waarin u kunt zien met welke milieuactiviteiten we op dit moment bezig zijn. De PvdA. Uw

20 algemene beschouwingen hebben voor het college in zijn algemeenheid een positieve strekking. Wat opvalt, is dat u de Boerenklaas sessies als werkbijeenkomsten van de raad waardeert. Als belangrijk document is hier de raadsbreed aanvaarde Missienota Sliedrecht 2010 en verder uit voortgekomen; dat mag best eens vermeld. Met betrekking tot het milieubeleid stelt u dat het beter op de kaart zetten moeizaam verloopt. Op het milieuterrein spelen veel belangrijke kwesties. Ik heb het voor u eens geïnventariseerd. Zoals ik al eerder stelde, vraagt het milieubeleid om een grote inzet en daarbij behorende middelen. Een milieubeleidsplan ontbreekt op dit moment. Ik stel u voor in 2008 hier prioriteit aan te geven, zodat nadere afwegingen kunnen worden gemaakt. Energiebesparing is nodig en nuttig, bij voorkeur in samenspraak met de bevolking. We zullen dat met elkaar moeten invullen en waarmaken; we komen daar in 2008 bij u op terug. Overigens stel ik een overzicht beschikbaar. PRO Sliedrecht. De openbare orde en veiligheid blijft om nieuwe plannen en initiatieven vragen. Toezicht en preventie en strakkere aanpak van overlast zullen hierbij aan de orde zijn. Niet als incident, maar 365 dagen per jaar. De radiostilte rondom het Plaatje, de clustering van watergebonden werkgelegenheid en het initiatief om te komen tot een kennis- en innovatiecentrum voor de binnenvaart zal in voorjaar 2008 leiden tot de bespreking van deze ontwikkelingen. Uw zorg voor het milieu is ons bekend. Het college zet zich in om de toekomstige overlast en schade voor de gezondheid te beperken. Het GES onderzoek leidt binnen de lokale gezondheidszorg tot activiteiten, vermeld in de binnenkort te bespreken nota gezondheidszorg. Met betrekking tot het CDA; u vraagt aandacht voor het veiligheidsbeleid en erkent daarbij de nauwe samenhang op dit gebied met het jeugdbeleid. Op 29 november 2007 zal in de commissie B&B een experiment met mobiele camera s worden gepresenteerd. Uw steun daartoe stellen wij zeer op prijs. Het milieubeleid verdient veel aandacht, inzet en middelen, zoals ik reeds verwoordde. Dit wordt nadrukkelijk door u onderschreven. De VVD. U verdient waardering voor de korte en krachtige uitspraken die u als nieuwe fractie doet. Uw opmerkingen met betrekking tot burgerparticipatie worden door het college onderschreven. Na de activiteitomslag van gedrag met betrekking tot de hondenbezitters zullen in navolging daarvan komende activiteiten op eenzelfde wijze worden opgepakt. De veiligheid staat ook bij u hoog in het vaandel, en terecht. De nieuwe vergadervorm stelt hoge eisen aan ons allen. Voor een deel is het het wegwerken van een vergadercultuur. Het sturen op hoofdlijnen, een goede taakafbakening tussen college en raad is hierbij van belang. De tanende belangstelling van pers en publiek kan hierbij een halt worden toegeroepen. Het politieke spel wordt anders; meer discussie en hopelijk meer belangstelling voor en door onze inwoners. Dank u wel. de heer Van Meeuwen Bij interruptie, voorzitter; beantwoording van vragen van PRO Sliedrecht is natuurlijk aardig, maar het blijft voor ons volledig in de lucht hangen, want wij weten niet waar u het over heeft. Wij hebben namelijk die algemene beschouwingen niet gehoord, noch gelezen. de voorzitter Dan schort u uw oordeel over de beantwoording met betrekking tot die onderdelen maar op, maar ik heb toch gemeend ze uit te moeten spreken. En ik denk ook dat het college, daar hadden we een uitzondering voor gemaakt met betrekking tot de beantwoording van de algemene beschouwingen, dus het college heeft het ook in die lijn gewoon opgepakt als zijnde dat wij de vragen die PRO Sliedrecht aan ons zou stellen, of de opmerkingen die PRO Sliedrecht in onze richting zou maken, ook gewoon in de voorbereiding zouden betrekken. Ik had overigens nog de hoop dat ik de fractievoorzitter zou kunnen overtuigen, maar dat is mij hedenochtend niet gelukt. de heer Van Meeuwen Ik denk dat u als college rechtmatig gehandeld heeft, maar voor ons als raadsleden hangt dit er gewoon bij, nu. de voorzitter U krijgt in ieder geval mijn antwoorden, en zo ligt het voor zover ik weet, bij de overige collegeleden op hetzelfde. Mag ik wethouder Van Kooten uitnodigen? wethouder Van Kooten Dank u wel, voorzitter. Leden van de raad, laat ik beginnen met een algemene opmerking. Dank voor de waardering die is uitgesproken voor ons financiële beleid, want ik zeg dat dat gewoon van ons allen is. De voorzitter heeft het net al even aangegeven: ik wil toch recht doen aan

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR

NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR NOTULEN COMMISSIE BURGER EN BESTUUR Van : vergadering raadscommissie Burger en Bestuur Datum : 15 mei 2003 Aanwezig : de heer J.P. Tanis voorzitter de heer G.M. van Dijk } de heer A. Pietersen } de heer

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur

Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur Wat ruist daar? Naar helderheid en eenvoud in het openbaar bestuur VNG-Commissie Talent! 2 Zo nu en dan keek hij achter zich, of de poedervloed

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie