Afwezig: (*fractievoorzitters)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig: (*fractievoorzitters)"

Transcriptie

1 NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter A.E. Koopmanschap PVDA F.A.L. Polsbroek, N.C. Portegijs, R. Verheuvel* SP P. Visser, W. H. van Vugt* VVD J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* Groen Links F. Eerkens, R.M. Smit, H.G. Uiterdijk* CDA - Leefbaar Diemen R. Herder*, G. Smit-van der Wal Democraten Diemen M.J. Israël* D 66 K. de Haan, J.D.W. Klaasse* Wethouders der Notulist Griffier Afwezig: R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. M. L. van Mark M. Smis H. van Berkum Y.N. de Baay, E.R.R. Pengel, M.G.F. Tokkie* 1a. OPENING EN MEDEDELINGEN VAN DE VOORZITTER De VOORZITTER: Dames en heren, goedenavond. Hartelijk welkom op deze ingelaste vergadering. Mag ik vragen aan een ieder om plaats te nemen. Ik open de vergadering met de mededeling dat ik bericht van verhindering heb van de heer Pengel wegens ziekte. Ook mevrouw De Baay is afwezig. Van anderen heb ik niks gehoord. Wij weten dat een aantal van ons op dit moment terugkomen van een bijeenkomst in Diemen Noord. 1b. VASTSTELLING AGENDA De VOORZITTER: Doordat sommige van ons nog terug moeten komen wil ik u voorstellen om eerst agendapunt 3 te behandelen en daarna agendapunt 2. Kunt u akkoord gaan met dat voorstel? Ja. Akkoord. 3. GRIFFIE: - PROFIEL GRIFFIER VOOR WERVING EN BENOEMING SELECTIECOMMISSIE - INSTRUCTIE GRIFFIER - INSTELLING WERKGEVERSCOMMISSIE GRIFFIE De VOORZITTER: Dan beginnen wij met het voorstel van de griffie: werving profiel, instructie griffier en instelling werkgeverscommissie van de griffie. De leden van het Presidium hebben daar hun werk in gedaan. Daar kunnen dus ook de vragen aan gesteld worden. Misschien wil de heer Mulder, bij afwezigheid van de voorzitter, een kleine aftrap doen op dit punt. 1

2 De heer MULDER: U overvalt mij. Het is natuurlijk de voorzitter die dit punt zou moeten behandelen. Wij hebben binnen het Presidium uitgebreid gesproken over het profiel dat voorligt. Het Presidium heeft vooral gekeken naar het aspect procesmanager. Wij hebben dat op basis van de gedane ervaringen in de afgelopen paar jaren gedaan. De nieuwe werkwijze van de raad hebben we geïmplementeerd en dat heeft Gritta inhoudelijk zeer ondersteund. De nieuwe werkwijze is ingeburgerd. Wij hebben allemaal ons inburgeringsexamen gehaald. Het grootste gedeelte van de raad is toch opnieuw binnengekomen. Wij vinden de taken van de procesmanager het allerbelangrijkste. Dat eventjes als aftrap. Verder is het profiel dat er ligt redelijk aansluitend op wat het VNG en ook de brancheorganisatie van de raadsgriffiers hebben ontwikkeld. Het komt voor 90% overeen met de omschrijvingen van alle griffiers in Nederland. In dat kader hebben wij ons huiswerk gedaan. Wij hebben het ook naar eer en geweten gedaan. Wij vernemen daar natuurlijk graag uw reactie op, zodat wij het kunnen accorderen en dat wij daar ons voordeel mee kunnen doen. De heer Grondel voegt zich bij de raadsvergadering om uur. Mevrouw Uiterdijk voegt zich bij de raadsvergadering om uur. De heer VERHEUVEL: In eerste plaats wil ik de leden van het Presidium danken voor de uiterst zorgvuldige manier waarop zij dit hebben aangepakt. Ik vond het erg prettig dat wij ook in het Seniorenconvent de gelegenheid hebben gehad om hier een advies over te geven. Ik vond het een perfecte procedure. Ik vind de stukken er prima uitzien. Ik wens het Presidium en de werkgeverscommissie alle succes toe met het vinden van iemand die aan al deze kwalificaties voldoet. De heer EERKENS: De heer Mulder, ik hoop in deze periode te slagen voor het inburgeringsexamen. Ik denk dat ik wat dat betreft aan de goede kant ben als u dan voorzitter bent van de examencommissie. Ik wil ook het Presidium bedanken voor de uitgebreide beschrijving en de zoektocht naar een schaap met vijf poten. Ik zou graag willen weten of er iets bekend is over de procedure. Zijn er dingen die wij zouden moeten weten? Of ligt dat wel in voldoende veilige en duidelijke handen bij het Presidium zelf? Hoe doe je dat nu? Is er een soort vakblad voor aankomende griffiers? Kun je daarin adverteren? En derde punt is de vraag of wij voldoende budget hebben om zo n zeer gekwalificeerd persoon te betalen? Dat was het. Dank u wel. De heer KLAASSE: Ik wil mij vooral aansluiten bij de heer Verheuvel. Ik wil ook graag het Presidium bedanken voor het voorwerk dat zij geleverd hebben en ook voor het werk dat zij mogelijkerwijs nog gaan doen als selectieinstrument. De heer Tokkie heeft ook aangegeven dat het Presidium mogelijkerwijs meer vergoeding zou moet krijgen als zij ook de taak van werkgeversfunctie op zich nemen. Daar werd in het Seniorenconvent in eerste instantie afwijzend op gereageerd. Ik denk ook dat het heel moeilijk haalbaar is. Ik wil wel graag mijn dankbaarheid uitspreken naar het Presidium dat zij deze extra taak op zich willen nemen. De heer PORTEGIJS: (interrumpeert) Even voor de helderheid. De suggestie van de heer Tokkie was op persoonlijke titel. Dat was niet namens het Presidium. De andere Presidiumleden waren daar niet voor. De heer KLAASSE: Dat is correct. Dat heeft de heer Tokkie ook aangegeven. De heer ISRAËL: Ik wilde niet iets zeggen over de griffier, maar ik wilde wat zeggen over de plaats van het Presidium. Het wordt nu geïnstitutionaliseerd. Er zijn nu superraadsleden die 2

3 in het Presidium zitten. Het Presidium is gewoon een verlengde van het Seniorenconvent en niet anders. Het is een agendacommissie en dat wil ik toch wel nadrukkelijk benadrukken. Het Presidium bestaat niet uit superraadsleden die beslissen voor de raad. Dat doet nog steeds het Seniorenconvent. De heer VERHEUVEL: Mag ik hierop onmiddellijk reageren? Volgens het reglement van orde van de gemeenteraad in Diemen is deze hele taak weggelegd, en dat staat op schrift, voor het Presidium. Het staat zwart op wit in ons reglement dat het Presidium deze taak op zich neemt. Punt uit. Mevrouw Van der Mark voegt zich bij de raadsvergadering om uur. De VOORZITTER: U mag daarop reageren, maar ik wil ook even iets zeggen over dat verlengde van het Presidium en het Seniorenconvent. Daar is natuurlijk ook enige interpretatie over mogelijk. De heer ISRAËL: Het Presidium is inderdaad ingesteld door de raad. Daar kom ik niet aan. Ik wil de plaats van het Presidium anders vaststellen dan u dat doet. De VOORZITTER: Ik ga u voorstellen om hier niet de plaats van het Presidium te bespreken. Het staat in ieder geval op die manier niet op de agenda. Wij hadden natuurlijk de griffie op de agenda staan, dus ik stel voor dat wij het daarbij laten. Mevrouw HERDER: Ik wil het Presidium veel succes toewensen met de keuze voor een nieuwe griffier. De VOORZITTER: De heer Mulder, misschien heeft u nog een reactie op de opmerkingen die gemaakt zijn? De heer MULDER: Ten eerste hartelijk dank voor de waardering tot nu toe. Wij zullen inderdaad ons uiterste best doen om ons zeker niet als superraadsleden op de voorgrond te stellen. Zo voel ik mij ook absoluut niet. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Wij zijn allemaal gelijk in dat kader. Even over de procedure. Er is een uiterst zorgvuldige procedure afgesproken in het Presidium. Als het goed is, is dat ook naar het Seniorenconvent gegaan. Hierin staat de gehele procedure beschreven. Als u daar belangstelling voor heeft dan kunt u dat vanzelfsprekend krijgen. Als u een tje naar mij stuurt, dan kunt u dat van mij krijgen. Wij zoeken inderdaad een beetje naar een schaap met vijf poten. Wij zullen vanzelfsprekend ons uiterste best doen om dat voor elkaar te krijgen. U vroeg of wij voldoende budget hadden voor zo n geweldige griffier. Het antwoord daarop is ja. Het past binnen de huidige formatie die is vastgesteld. Dat is verder geen enkel punt. De werkgeversrol is nu geheel bij het Presidium neergelegd. In eerste instantie bij de voorzitter van het Presidium, maar het hele Presidium zal hem daarbij ondersteunen. Tot zover. De VOORZITTER: Dank u wel de heer Mulder. Misschien kunt u de toezegging doen dat het schema bij de raadszending van aanstaande vrijdag zit? De heer MULDER: Prima. 3

4 De VOORZITTER: Is er behoefte aan een tweede termijn over dit onderwerp? Niet. Mag ik dan met uw instemming constateren dat over het profiel, de instructie en de instelling van de werkgeverscommissie uw raad, voor zover aanwezig, unaniem is? Vastgesteld. Dank u wel. 2. COLLEGEPROGRAMMA De heer SCHOLTEN: Een deel van de toelichting heeft u uiteraard al kunnen vinden in het coalitieakkoord, maar ik wil hier toch even wat zeggen over het programma van dit College. Dan gaat het met name over wat ons drijft en wat ons bijeen brengt. Diemen is een goede gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren. Voor dit College staat de samenleving centraal. Wat betekent dat? Dat betekent dat we ruimte en gelegenheid willen maken voor alle inwoners en ondernemers die zich in willen en kunnen zetten voor buren, familie, verenigingen, sport, cultuur, kunst, duurzaamheid en milieu. Maar het betekent voor dit College ook kansen bieden aan alle Diemenaren die hulp nodig hebben om mee te komen in de maatschappij. Het betekent ook Diemenaren aanspreken op hun gedrag wanneer zij de samenleving of de kwaliteit van de samenleving verzieken of wanneer zij misbruik maken van voorzieningen. Diemenaren zijn wat ons betreft mondig, volwassen en betrokken. Het College wil de Diemenaar dan ook serieus nemen. Dat betekent hen nog beter te betrekken bij plannen, ontwikkelingen, de buurt en het beleid. Maar het betekent ook serieus nemen door goede dienstverlening te leveren, goed te luisteren naar klachten en deze op adequate wijzen op te lossen. Dit College is zich wel degelijk bewust van de financiële beperkingen die er zijn en die ongetwijfeld ook gaan komen. Maar wij kiezen er wel voor om Diemen aantrekkelijker en levendiger te maken. Dat is goed voor het aantrekken van investeringen. Investeringen die nodig zijn in het winkelcentrum, in wonen en in allerlei andere faciliteiten die Diemen aardig en leuk maken. Maar ook investeringen in bedrijven. Het aantrekkelijk maken van Diemen en het lokken van investeringen is uiteindelijk ook goed voor alle Diemenaren die reeds geïnvesteerd hebben in het dorp, in een bedrijf, in een eigen winkel of in een eigen woning. Dat staat, wat het College betreft, centraal. Wij moeten zorgen dat Diemen een aantrekkelijke gemeente is en blijft. De heer VERHEUVEL: De fractie van de PvdA is tevreden, zelfs verheugd, over de inhoud van dit Collegeprogramma. Zoals de heer Scholten net al zei zitten wij in een ingewikkelde situatie. Dit Collegeprogramma laat dat ook zien. Wij hebben desondanks een ambitieus programma voorgeschoteld gekregen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit College in staat is om, ondanks alle financiële problemen die voor de deur staan, Diemen er goed doorheen te krijgen. Wij hebben bewondering voor de manier waarop het College erin geslaagd is om bijvoorbeeld de begroting voor het jaar 2011 sluitend te krijgen. Dit hele Collegeprogramma geeft ook uiting van het feit dat men zich bewust is van alle mogelijkheden die er in Diemen zijn. Daar zijn wij zeer blij om. Diemen is een fantastische gemeente en dat moeten wij vooral zo houden, ondanks alle financiële problemen. Dit is een eerste aanzet die het College ons nu geeft. Zoals gezegd, wij zijn daar bijzonder tevreden mee. Wij zien vol verwachting uit naar de toekomst en naar de uitwerking op onderdelen van dit Collegeprogramma. Wij zijn ook benieuwd naar de verdere gedetailleerde uitwerking van alle programma s. Er is al een eerste aanzet gemaakt door de programma s beter te kwantificeren. Er is duidelijker inzicht gegeven in wat men precies en wanneer wilt bereiken. Dat is nog lang niet voltooid. Dat moet straks ook in alle programma s doorklinken. Maar er is in ieder geval een heel goede aanzet gemaakt. Wat dat betreft zijn wij zeer tevreden en wensen wij het College alle succes voor de toekomst. Dank u wel. Mevrouw WIELAGE: Dit is een eerste reactie van de VVD op het Collegeprogramma. De VVD heeft het Collegeprogramma uiteraard goed doorgenomen. De tekst van het 4

5 Collegeprogramma is ongeveer gelijk aan de tekst in de begroting 2011 en verder. Het omvat een lijst met activiteiten voor de komende vier jaar. Wat ons betreft spreekt er geen gemeenschappelijke visie uit. Dit programma gaat uit van meer. Het lijkt erop dat alle coalitiepartijen hun wensenlijstje hebben ingeleverd en alles lijkt te kunnen worden gehonoreerd. Uiteraard wel binnen een gegeven financieel kader. Je kunt je afvragen of er wel voldoende binding is tussen deze bondgenoten. In de regel geldt namelijk: hoe meer men moet schrijven, des te minder men daadwerkelijk met elkaar deelt. De VVD staat, en dat weet u allemaal, voor eerlijk, daadkrachtig en consistent bestuur. De eerste twee ontbreken wat ons betreft bij dit College. De rekening wordt immers direct al bij de burgers neergelegd in de vorm van forse lastenverhogingen. De afgelopen Collegeperioden is het beleid geweest dat de afvalstoffenheffing en de rioolheffing kostendekkendheid moeten zijn. Dat hebben wij altijd aan de burgers medegedeeld. Voor de afvalstoffenheffing is zelfs een egalisatiereserve ingesteld om fluctuaties in de tarieven te voorkomen. Wij hadden met elkaar afgesproken dat dat ongewenst was. Nu blijkt dat deze heffingen nog niet kostendekkend zijn. Dat blijkt uit een rapport lokale heffingen die dit College klaarblijkelijk niet naar de raad heeft gestuurd. Zonder voldoende uitleg worden de heffingen zonder pardon fors verhoogd. En het kan nog verder oplopen. Wij vinden het onbegrijpelijk dat een partij als D 66, die de burger geen OZB verhoging heeft beloofd bij de verkiezingen, dit kan accepteren en de burgers hiermee durft te confronteren. Ook wordt de brede school in Diemen Noord wederom ter consultatie aan diverse belangengroepen voorgelegd. Vast op voorwaarde van de SP, die immers in het verleden fel gestreden heeft tegen de bouw van de brede school aan de Tureluurweg. Maar als het merendeel van de ondervraagden of geconsulteerden goede argumenten heeft voor een optie die veel duurder uitvalt dan de optie brede school aan de Tureluurweg, bent u dan bereid dat ook te gaan uitvoeren? En hoe gaat u dat dan financieren? Of bent u alleen op zoek naar argumenten om de komst van de brede school aan de Tureluurweg te kunnen onderbouwen? Of weet u al wat u wilt en is dit een actie voor de bühne? Wij vinden dat geen eerlijke politiek bedrijven. Hiermee dicht u niet het gat tussen de burgers en de politiek, maar vergroot u die alleen maar. Neem dat de burger maar eens kwalijk. In consistent beleid vindt u de VVD aan uw zijde: Verdere uitbouw van de dienstverlening zoals al ingezet en kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte; hier hebben we een inhaalslag te plegen vanwege capaciteitsgebrek in de afgelopen jaren. We zijn vanaf januari 2010 op sterkte, dus kunnen achterstanden eindelijk worden ingehaald. Voortzetten van integraal veiligheidsbeleid en de realisatie van al geplande nieuwbouw. Maar wel binnen een solide financieel kader wat ons betreft. Waarbij we niet de zaken voor ons uit schuiven, maar nu zorgen voor orde op zaken met als uitgangspunt de nieuwe financiële werkelijkheid, wat de VVD betreft. U schrijft ook over de vervanging van beveiligingspersoneel door boa s. Hiermee wijkt u dus wel af van het gevoerde veiligheidsbeleid. Bij navraag blijkt dat dit niet zinvol is. Het leidt tot hogere kosten en is minder flexibel. Wij vragen ons af waarom u dit in uw programma opschrijft, terwijl de kennis bekend is. Uw Collegeprogramma heeft als titel Diemen Durft. Diemen durft de lasten voor de burgers fors te verhogen waarbij dit College hard op zoek is naar de bovengrens van wat toelaatbaar is. Diemen durft te bezuinigen. Wat pijnloos en moeiteloos kan worden bezuinigd is voorgesteld, maar dan zijn wij er nog niet. Er ligt voor de komende jaren nog een forse taakstelling, een negatief saldo dat na 2014 zelfs oploopt tot 1,6 à 1,9 miljoen. Daar durft dit College nog geen maatregelen voor te treffen. Pijnlijke besluiten worden uitgesteld. U gaat dezelfde weg bewandelen als met de brede school. Diemen durft ondanks forse financiële problemen nieuw beleid voor te stellen. Versterking van het armoede beleid, terwijl uit een recent gehouden Rekenkameronderzoek blijkt dat het armoedebeleid in Diemen bovengemiddeld goed is. Diemen durft een MBO school voor stellen, maar op basis waarvan? Investeren in duurzame energie en windmolens en investeren in kunst en cultuur, maar zonder erbij te vertellen hoe u dit alles denkt te gaan financieren. Wij vinden dit mensen een worst 5

6 voorhouden. De kans dat de bezuinigingen forser zullen uitpakken is reëel aanwezig en dan zult u zaken misschien moeten terugdraaien. De kans bestaat dat u zich dan gaat verschuilen achter de landelijke bezuinigingen in plaats van rekening te houden met de nu al bekende Diemense bezuinigingstaakstelling. Regeren is vooruit zien en naar onze optiek doet u dat onvoldoende. Waar u dat wel doet verschuift u de problemen naar de periode na dit College. Weinig chique en toont geen leiderschap, iets waar Diemen juist nu behoefte aan heeft. U hoopt door samenwerking met andere partijen fors te kunnen bezuinigen. In het verleden werd samenwerking uiteindelijk bijna altijd duurder. Denk aan de Meerlanden voor wat betreft de afvalstoffenheffing, de brandweer en recent de Brede Hoed. De huur voor het OKC zal fors hoger gaan uitvallen. Wij willen u vragen het financiële voordeel echt goed te laten inschatten of zelf goed in te schatten, voordat u tot samenwerkingsverbanden overgaat. En houdt de gewenste Diemense zelfstandigheid daarbij voor ogen. Bij de begrotingsbehandeling zal de VVD nader ingaan op het door u voorgestelde financiële beleid. Voor nu willen wij het hierbij laten. Mevrouw HERDER: Wij hebben het Collegeprogramma gelezen als een sprookje. Wij hopen, en zullen dat ook nauwlettend volgen, dat alles binnen de gestelde termijnen ook uitgevoerd gaat worden. Een sprookje moet je een sprookje laten, dus wij laten het hierbij. De heer KLAASSE: Wij als D 66 staan uiteraard achter dit Collegeprogramma. Wij delen veel met de andere drie partijen. Daar is ook dit Collegeakkoord uitgekomen. Uiteraard zijn er altijd accentverschillen, maar dat is ook logisch. Wij gaan niet als één partij verder bij de volgende verkiezingen. Dat is logisch. Je zal altijd je eigen karakter blijven behouden. We zien heel veel punten terug op het gebied van onderwijs, cultuur, recreatie en ruimtelijke ontwikkeling die D 66 ook absoluut een warm hart toedraagt. Het klopt dat wij niet voor een OZB verhoging waren. Uiteindelijk kom je er toch op uit dat zaken bekostigd moet worden. De OZB verhoging had hoger uit kunnen vallen, maar gelukkig is dat ons bespaard gebleven. Toch weer een klein winstpuntje. Ik weet niet in hoeverre ik ook al meer concrete vragen kan stellen over het Collegeprogramma? Het Collegeprogramma leest misschien als een sprookje, maar het was voor mij ook heel duidelijk waar de gemeente mee bezig is. Wij zijn toch nieuwelingen in dit geheel. Het maakt het heel concreet wat doelstellingen en activiteiten zijn, alhoewel dat bij sommige programma s een beetje door elkaar wordt gegooid. Is het handig om daar nu gedetailleerdere vragen over te stellen? Is dat de bedoeling? De VOORZITTER: U kunt gelijk concrete vragen stellen. De heer KLAASSE: Goed. Even misschien een korte begin vraag. Er is net een kabinet gevormd en er wordt heel veel gespeculeerd over de bezuinigingen. Heeft het College misschien al enig inzicht daarin? Er wordt nog wel eens gezegd dat het iets minder niet rooskleurig is dan het van te voren is voorgesteld. Dan wordt ik inderdaad misschien blij gemaakt met een dode mus door dit soort krantenartikelen. Verder hebben wij bij programma 0 een vraag. Is het houden van 34 actieweken en 6x een buurtschouw een verandering ten opzichte van het beleid dat hiervoor was? Is het een uitbreiding of is het hetzelfde gebleven? De samenwerking met Ouder-Amstel wordt genoemd. Wij vragen ons af of er ook visie is op samenwerking met andere gemeenten? Of misschien met stadsdelen van Amsterdam? Verder hebben wij een vraag over de boa s en het beveiligingspersoneel. Daar wordt telkens een afweging tussen gemaakt. Daar bestaan heel veel verschillende visies over. Wij vragen ons af wat nu echt goedkoper is. Sommigen zeggen de boa s, anderen zeggen het beveiligingspersoneel. Hoe zit dat? Wat is kwalitatief beter? Zou je een prijs-kwaliteit verhouding kunnen toekennen aan de twee opties? Soms zijn de zaken nogal vaag gelaten. 6

7 Het interesseren van particulieren die bereid zijn te investeren. Dat gaat over cultuurhistorie. Ik vraag mij af waarin zij dan bereid zijn om te investeren. Wat is de visie van het College op het gebied van cultuurhistorie en waarin geïnvesteerd mag worden? En welke visie heeft de gemeente ten aanzien van de afspraken met de Welzijnsstichting? Er wordt gezegd afspraken maken met Welzijnsstichting. Wat zou dan de inhoud zijn van dergelijke afspraken? Nu blijft dat allemaal nog een beetje vaag. Sommige programma s zijn echt heel duidelijk, anderen wat minder. Vijf en zeven vind ik ietsje minder duidelijk opgesteld. Er staan niet echt concrete doelstellingen. Soms wordt onderzoek doen als doelstelling gezien. Volgens mij is dat hooguit een middel. Als aanpassen van grofvuilinzameling een doelstelling is, dan kan je het aanpassen, maar welke richting wil je dat op aanpassen? Daar lijkt mij ook wel een doel achter te mogen zitten. Wat wil je daarmee dan bereiken? Als de huidige situatie beter is, dan lijkt mij een aanpassing juist slechter. Behalve wat details, vind ik het over het algemeen wel een helder geschreven stuk met duidelijke doelstellingen en soms iets minder duidelijke doelstellingen. Dank u wel. De heer VAN VUGT: Ik zal, om de tijd wat te besparen, niet alle punten doornemen die ik wel van plan was door te gaan nemen. Dan ga ik er ook acht minuten over doen. Ik wil het eigenlijk in drie minuten proberen te doen. Ik pak er een paar speerpunten uit die mij als SP er opgevallen zijn en waar ik iets aan zou willen toevoegen. Wegen, verkeer en vervoer. De bestrijding van het sluipverkeer en parkeeroverlast vallen mij daarbij op. Uitbreiding van de blauwe zones vinden wij een goed instrument. Wat de SP betreft, en dat hebben wij al eens eerder gezegd, mag heel Diemen één blauwe zone worden met een progressief tarief voor de tweede en derde auto per huishouden. Het doortrekken van lijn 9 behoort tot een verbeterend OV en daar staan wij heel erg achter. Ook staan wij achter het toegankelijk maken van bushaltes voor invaliden. Uiteraard is het stimuleren van fietsgebruik de allerbeste maatregel, voor wie tenminste kan fietsen. Wij moeten dan ook zorgen dat er voldoende fietsenrekken zijn, zodat de fietsen ook gestald kunnen worden. Een ander punt waar ik iets over wil opmerken is onderwijs en kinderopvang. Het voorbeeld van de brede school is net al aan de orde gesteld door de VVD. Wij als SP zijn heel tevreden dat deze discussie gevoerd wordt. De keuze voor een locatie zal binnenkort een ontknoping krijgen. Die discussie is aan de gang en de beslissing zal ergens rond december komen. De SP is tevreden over het feit dat de discussie nog een keer grondig gevoerd gaat worden en dat alle betrokken hierbij geraadpleegd worden, en niet alleen de schoolbesturen. Dat vinden wij belangrijk. Ik sla een aantal andere speerpunten maar over omwille van de tijd. Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie. Ik begrijp dat u blij bent dat de discussie gevoerd wordt. Onze vraag is eigenlijk, dat wanneer de discussie gevoerd is en er blijkt dat een meerderheid voor een nieuwbouw van twee scholen is wat 3 miljoen meer kost, of u bereid bent om dat bedrag ook te investeren? De heer VAN VUGT: De vraag is mij duidelijk. Vanmiddag werd mij door een journalist ook gevraagd wat mijn voorkeur was. Ik heb daar eigenlijk geen voorkeur over uitgesproken. Hoewel er bij de SP een voorkeur was voor één van de drie opties, vind ik dat ik de drie opties naast elkaar moet gaan afwegen. Ik ben nieuw. Ik vind dat ik de drie opties naast elkaar moet afwegen. De argumenten staan op internet. Ik heb nog geen tijd gehad om alle voors en tegens goed tegen elkaar af te wegen. Er staan ook een aantal opmerkingen van burgers op internet. Ik neem er ruim de tijd voor om daar goed naar te kijken. Het aspect van kosten zal zeker zwaar wegen. Maar voor mij is het niet zo dat de meeste stemmen gelden. Wij nemen wel onze eigen verantwoordelijkheid voor de keuze die gemaakt wordt. De afweging vindt, in 7

8 eerste instantie plaats, binnen onze eigen fractie plaats. In tweede instantie binnen deze raad en niet door wat de bevolking daar als meest staat te roepen. Mevrouw WIELAGE: Dat was mijn vraag ook niet. Mijn vraag was: stel dat u ook vindt dat er goede argumenten zijn en u geluisterd heeft naar de belangengroepen en er een voorkeur is voor een duurdere variant die 3 miljoen meer kost, of u bereid bent om dat te investeren. De heer VAN VUGT: Als wij dat geld niet hebben, dan kunnen wij het ook niet investeren. Mevrouw WIELAGE: (interrumpeert) Dan weet ik voor nu voldoende. Dank u wel. De heer VAN VUGT: De participatie inkomen en zorg is voor de SP een belangrijk punt. Een goed minimabeleid, dat door de VVD enigszins is aangevallen, vinden wij een absolute must. Wij zijn tevreden met de nieuwe beleidslijn om de referteperiode van vijf naar drie jaar te verkorten en de inkomensgrens van 115% te verhogen. Ten slotte nog ruimtelijke ontwikkeling. Het staan allerlei plannen gemeld over de herontwikkeling op de Sniep. Sociale huurwoningen bij nieuwbouwprojecten vindt de SP een goede keuze. Een nieuw initiatief dat de SP ook van harte verwelkomt is het stimuleren van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook de aandacht voor de detailhandel, kleine ondernemers en plaatselijke winkels, krijgt veel waardering van de SP. Een belangrijk gegeven is dat de markt op een geschikte en centrale plaats moet blijven. Wij moeten ons ervan bewust zijn dat het aantrekken van bezoekers van de markt tegelijkertijd ook een stimulans is voor de hele middenstand in diezelfde omgeving. Ik heb nog een heleboel andere speerpunten waar ik nog heel veel over kan zeggen, maar ik slik ze in om de tijd te sparen. Ik wilde het hierbij laten. Mevrouw UITERDIJK: Ik had ook een hele pagina met speerpunten waar GroenLinks ontzettend blij mee is. Maar dan hoort u mij ongeveer hetzelfde verhaal houden als de heer Van Vugt. Waarvoor dank. Dat is een voorbeeld dat wij een hechte coalitie vormen waarbij heel veel gedeelde wensen zijn. Ja, daar zijn wij bereid om in te investeren. Ja, wij hebben van het College een transparant programma gekregen waarin de burger en alle kiezers duidelijk kunnen zien waar wij de accenten willen leggen en hoe wij dat gaan doen. Het Collegeprogramma is inderdaad ook al in de begroting opgenomen. Dat laat zien dat wij het programma en het geld dat wij daarvoor reserveren in één beweging al hebben meegenomen. GroenLinks is dus erg blij met het Collegeprogramma. Wij herkennen daarin alles wat in het Coalitieakkoord was neergelegd. Het was ook de opdracht aan onze wethouders om met dat programma terug te komen. Zij maken duidelijke keuzes en geven transparant beleid aan. Het transparante beleid is de brede school en de consultatieronde met alle partijen. Toch heeft dat Collegeprogramma een goede eigenschap. Het is namelijk niet al teveel tekst. Dat betekent dat hier en daar dingen nog niet helemaal zijn ingevuld, omdat het de bedoeling is om samen, met de hele raad, inwoners van Diemen, bedrijven, andere partijen, partijen buiten Diemen en potentiële investeerders, dat programma te verwezenlijken. Dat is het doel dat wij nastreven in de komende vier jaar. De VVD lijkt wat terug te schrikken voor deze onzekere en creatievere punten in het programma. Wij nodigen hen van harte uit om mee te denken. Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie. Over welke creatieve punten heeft u het? Van welke creatieve punten schrikken wij van terug? Mevrouw UITERDIJK: Over de investeringen waarvan u verwacht dat wij ze niet rond kunnen krijgen, of dat de gemeente daarbij in de problemen zou komen. 8

9 Mevrouw WIELAGE: Mevrouw Uiterdijk, het is niet rond. Alleen 2011 is sluitend. De jaren daarna laten forse tekorten zien waar het College blijkbaar zelf niet uitkomt en graag met de raad gaat praten, omdat ze zelf niet met een voorstel kunnen komen. Mevrouw UITERDIJK: Wij kunnen wel degelijk met voorstellen komen. Maar zoals aangegeven: wij willen niet dat wij met voorstellen komen waar mensen van denken dat het allemaal voorgekookt is. We willen samen met de burger en samen met de organisaties in Diemen bekijken hoe wij de keuzes het beste kunnen maken. Daarvoor is een ontwikkeling van visie nodig. Dat is belangrijker dan een bedrag met zoveel procent naar beneden te halen, omdat dat nu eenmaal de taakstelling is. Mevrouw WIELAGE: Wel jammer dat u dan ook niet aan de burger vraagt of zij graag 17% lastenverhoging willen. Had dat dan ook even aan de burgers gevraagd. Mevrouw UITERDIJK: Dacht u nu werkelijk dat wij dat aan de burger hoeven te vragen? Ik denk dat het antwoord voor ons allemaal heel helder is. Uiteindelijk wil iedereen graag slapend rijk blijven. Dat is iedereen ook van harte gegund. Maar daardoor is het beleid dat wij voorstellen heel transparant. We binden er geen doekjes om. Dat zult u toch wel met mij eens zijn. Zoals aangegeven zijn wij blij met het programma. Wij zijn blij dat wij opnieuw met een College te maken krijgen dat hard gaat werken om onze ambities te realiseren. Dat is de afgelopen vier jaar ook gelukt. Wij hebben er alle vertrouwen in dat er weer vier prachtige jaren aankomen. Wij willen graag een groen en duurzaam Diemen met een robuuste inkomensondersteuning. Wij zijn dus ook bijzonder blij dat nu de referteperiode is teruggebracht naar drie jaar. Die ondersteuning en het duurzame Diemen zijn voorwaarden voor de kwaliteit van de samenleving in Diemen die wij allemaal zo belangrijk vinden. Daarnaast zijn wij blij dat er hard wordt gewerkt om de luchtkwaliteit in Diemen te gaan verbeteren en dat we werken aan duurzame energie voor Diemen. En dan niet alleen voor het gemeentehuis en de gemeenteauto s, maar ook dat dit ten goede gaat komen aan de portemonnee van de Diemenaren. Wij hopen dat het ons lukt om duurzame en goedkopere energie voor elkaar te krijgen. Dank u wel. De heer ISRAËL: Wij beschouwen dit Coalitieprogramma als een stuk van de coalitie. Wij hebben als zodanig daar kennis van genomen. Wij zullen tijdens de begroting hierop terugkomen. Wij hopen alleen dat wij in de komende jaren een open discussie kunnen blijven voeren en dat het dualisme overeind blijft. Dank u wel. De heer VERHEUVEL: Krijg ik de kans om nog te reageren op een uitspraak van een partij? De VOORZITTER: Ja, maar wij gaan eerst even het College het woord geven. Dan kan er vast een tweede termijn komen als u dat wilt. Dan heeft u die kans. De heer VERHEUVEL: Oh, dat is jammer. Ik had het eigenlijk meteen willen doen. De VOORZITTER: Dan had u even moeten interrumperen meneer Verheuvel. De heer SCHOLTEN: Ik zal even een hoop punten behandelen. Dan begin ik met de laatste spreker die de oproep doet tot dualisme en serieuze gesprekken. Dat is precies wat het College wilt. Maar het College wilt daar ook belangrijke organisaties, ondernemers en bewoners bij betrekken. Daar gaan wij ook serieus in gesprek. U hoeft het College niet van het dualisme te overtuigen, maar misschien wel enkele van uw mederaadsleden die vragen om acuut 9

10 uitgewerkte voorstellen. Wij willen eerst het gesprek aangaan over wat wij met elkaar belangrijk vinden. Op basis daarvan is dit College heus in staat u voorstellen voor te leggen en ook in dialoog met u die voorstellen af te wegen, en waar nodig en mogelijk andere voorstellen aan te nemen. Het is dus ook aan u, de raad. Dat is geen zwaktebod van het College, want die voorstellen kunnen wij echt wel maken. Als wij naar de begroting kijken, naar de ruimte die er nog is en het tempo waarin die financiële middelen afnemen, dan hebben wij ook de tijd om daar met elkaar serieuze afwegingen in te maken en serieuze gesprekken over te voeren. Het gaat niet alleen om boekhouden, maar het gaat wat het College betreft om de samenleving. Zoals ik in mijn inleiding zei, het investeren in de samenleving en het zorgen dat deze gemeente een bloeiend dorp blijft waar het prettig wonen en vertoeven is, is nodig om investeringen van derden aan te trekken. Maar ook om de investeringen van al die mensen die al iets in Diemen doen veilig te stellen. Wij nemen de tijd om dat goed te doen. Zoals u ook al aan de begroting heeft kunnen zien, zullen wij in de kadernota 2012 uiteindelijk met definitieve voorstellen komen op basis van de gesprekken die wij gevoerd hebben. Lastenverzwaring. Die keuze is gemaakt en hij is denk ook niet zo raar. Daar waar wij met zijn allen goede diensten neer willen zetten en een leefbare samenleving willen hebben, waar ook inwoners van Diemen belang hebben bij die leefbare samenleving, zien wij ook dat wij daar een prijs voor mogen en durven vragen. U kunt uiteraard discussiëren over hoe hoog die prijs moet zijn. De VVD weet zelf als geen ander dat lastenverhogingen onomkeerbaar en onvermijdelijk zijn in het financiële beleid. Maar ik zie bij de begroting graag voor 1,2 miljoen alternatieve bezuinigingsvoorstellen tegemoet. Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie voorzitter. De VVD is het daar niet mee eens. Het klopt niet dat u zegt dat wij dat als geen ander weten. De VVD vindt dat u eerst moet kijken naar alle mogelijke bezuinigingen. Wij hebben begin dit jaar een prachtig boek van de ambtenaren gekregen waarin staat wat alle mogelijkheden zijn. Dat is tot in den treuren al uitgezocht en voorgekauwd. U heeft daar tot op heden gewoon onvoldoende gebruik van gemaakt. Dan vinden wij niet dat u, als u dat huiswerk nog niet heeft gedaan, al met zulke forse lastenverzwaringen mag komen. Wij zijn daar gewoon op tegen. De heer SCHOLTEN: Helder. Ik zie voor 1,2 miljoen bezuinigingsvoorstellen tegemoet bij de begroting. Laten wij dat gesprek dan hier in de raad hebben. Ik zie ernaar uit. Uiteraard, dat boek is verschenen. De keuzes moeten nog gemaakt worden. Als wethouder Financiën kan ik u nu ook al mededelen dat wat mij betreft dat boek onvoldoende keuzes aan ons voorlegt. Er zijn meer keuzes en mogelijkheden. Die zullen wij de eerst komende maanden ook onderzoeken en met u bespreken. Dat boek is wat ons betreft nog volstrekt onvoldoende. Verschuiven van lasten naar de toekomst. Ik neem het maar voor wat het is. Volgens mij verschuiven wij geen lasten naar de toekomst, alleen zien wij wel dat in de toekomst steviger bezuinigd moet worden. Nogmaals, wij nemen daar de tijd voor. En die tijd hebben wij ook gecreëerd door een aantal maatregelen die wij in de begroting van 2011 hebben genoemd. D 66 had het over het nieuwe kabinet en wat de betekenis voor de gemeente is van het financiële beleid van dit kabinet. Daar kun je divers naar kijken. In ieder geval uit diverse publicaties van het VNG, maar ook van het kabinet zelf met doorberekeningen van het CPB, mag je in ieder geval verwachten dat de kortingen op het gemeentefonds minder groot en omvangrijk zullen zijn zoals die in onze meerjarenbegroting verondersteld worden. Tegelijkertijd wil ik u ook wel waarschuwen dat op een aantal punten het kabinetsbeleid wat vaag is. Op de eerste pagina staat een prachtige zin. Het kabinet gaat bezuinigen op ambtenaren en op haar eigen uitgaven door taken door te schuiven naar de lokale overheid. Ik lees daar niet anders dan dat wij die taken krijgen en dat wij worden geacht dit voor minder geld te doen. Deze gemeente is heel efficiënt. Dat zal voor een groot deel misschien best nog 10

11 wel lukken. Maar er zitten wat mij betreft ook nog wel wat twijfels in. In zijn algemeenheid: die korting op het Gemeentefonds zal beduidend minder zijn, maar er zitten wat mij betreft nog een aantal ongewisse punten in het kabinetsbeleid. Er is voor het College nog geen aanleiding om minder behoedzaam op financieel gebied naar de toekomst te kijken. Ik wil graag nog even wat zeggen over de samenwerking met Ouder-Amstel en andere gemeenten. Die samenwerking is nodig en die doen wij ook op een aantal punten al. Ik zal u even iets schetsen over de omgevingsdiensten, die wij overigens voor een deel verplicht met elkaar moeten gaan doen, waar wij allerlei milieutoezichten en bouwtoezichten verscherpen en binnen strakkere termijnen moeten doen. Dat is bij uitstek een punt om met andere gemeenten bij samen te werken. Uw raad heeft eerder dit jaar ook gesproken over samenwerking in inkoop combinatie. Daar zijn wij ook ingestapt. Zo kan ik mij nog een hele hoop samenwerkingsvormen voorstellen die wel degelijk geld opleveren. Het is wat flauw om de brandweer als voorbeeld te nemen waar de kosten alleen maar oplopen. Het is waar, maar tegelijkertijd zijn de laatste jaren de taakstelling van de brandweer en het inhoud geven van een opdracht aanzienlijk uitgebreid. U kunt dat hand in hand laten gaan. Datzelfde geldt voor de samenwerking op het gebied van afvalinzameling. Uiteraard is dat duurder geworden, maar ik heb u nog niet aan horen tonen dat het aan de samenwerking ligt of dat het misschien wel ligt aan de hogere eisen die gesteld worden. Uiteraard zal het College heel strikt kijken naar de financiële plussen en minnen, maar naar de kwalitatieve plussen en minnen bij samenwerking. Ouder-Amstel is een zelfstandige gemeente die ook binnen het gebied van de Stadsregio opereert. In die zin zijn zij een heel natuurlijke partner om wat meer naar elkaar te kijken en wat meer de samenwerking mee te zoeken. Het is ook onze buurgemeente. Natuurlijk hebben wij meer buurtgemeenten, bijvoorbeeld Muiden en Weesp. Maar zij zitten in een proces van een mogelijke fusie en zij zitten buiten de Stadsregio. Dat maakt samenwerking op een aantal punten lastiger. Samenwerking met de buren Amsterdam Oost/Amsterdam Zuid-Oost zullen wij opzoeken waar het kan. Maar op een aantal punten hebben zij hun eigen Amsterdamse samenwerkingsverband, waar wij ook op een aantal punten in participeren. Wij kijken daar wel degelijk naar. Het beperkt zich niet tot Ouder- Amstel, maar Ouder-Amstel is wel een heel logische partner om wat steviger naar te kijken. Maar daar waar Amsterdam zich aandient voor samenwerking doen wij dat overigens ook van harte. Wij doen dat al op het gebied van jeugd, gezondheid, brandweer en de bibliotheek. Dan sluipverkeer en blauwe zone. Sluipverkeer blijft een groot probleem in Diemen. Wij kijken daar regelmatig naar en wij tellen ook. Met Amsterdam Oost en Amsterdam Zuid-Oost zijn wij bezig om het verkeer weer in aparte modellen te gaan beschrijven om zo met elkaar goed te kunnen kijken naar de mogelijke effecten van maatregelen en wijzigingen in het verkeersgebied in en rondom Diemen. Ik begrijp uw opmerkingen over een blauwe zone in heel Diemen, maar als wethouder van Financiën zeg ik ook dat wij alleen een lastenverhoging gaan doen waar dat nodig en nuttig is. Er zijn een hele hoop plekken in Diemen waar die blauwe zone helemaal niet nodig is, omdat er voldoende parkeergelegenheid in die buurt is. Ik zie daar dus geen enkele aanleiding om 85,- per twee jaar te vragen voor een dienst die niet nodig is. De blauwe zone is een goede en werkbare manier in Diemen voor parkeerregulering. Het bevat weinig regels en ook weinig kosten, ook al hebben sommige mensen daar andere opvattingen over. Wij gaan dat niet uitbreiden naar heel Diemen. Wij blijven wel voortdurend zorgen voor voldoende parkeerruimte. De heer VAN VUGT: Mag ik een heel kleine interruptie plegen? Ik was vanmiddag bij de discussie over de brede school. Waar die nieuwe brede school ook gaat komen, daar gaan parkeerproblemen ontstaan in Diemen Noord. Diemen Noord is tot nu toe nog gevrijwaard van blauwe zone perikelen, maar het is onontkoombaar om in de omgeving van de nieuwe 11

12 school locatie blauwe zone te gaan invoeren. Het is eigenlijk al redelijk snel dat de uitbreiding van de blauwe zone in Diemen Noord ook plaats zal gaan vinden. De heer SCHOLTEN: U heeft misschien een betere glazen bol dan ik. Natuurlijk gaan daar parkeerproblemen ontstaan. Overigens maar op een beperkt aantal uren van de dag. Daar zal dus een regulering plaats moeten vinden. Dat kan de blauwe zone zijn, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Diemen Noord is denk ik wat groter dan de directe omgeving van die school. De doelstelling van het parkeerbeleid is zorgen dat er geparkeerd kan worden in de buurt door bewoners, mensen die er werken en mensen die op bezoek komen. Zolang het niet nodig is om extra maatregelen te nemen om die doelstelling te realiseren, zullen wij die extra maatregelen ook niet nemen. Voorzitter, even een korte vraag. Ik neem aan dat u zelf nog even in wilt gaan op de vragen over boa s, maar anders wil ik dat graag van u overnemen. Oké. Dan ben ik nu klaar. Mevrouw PIETERSEN: D 66 heeft mij een vraag gesteld over de 34 actieweken. Dat is een voortzetting van beleid dat in 2008 geïmplementeerd is in het kader van wijkgericht werken. De doelstelling van de actieweken is om extra aandacht te geven aan specifieke buurten. Ja, het is gewoon een voorzetting. Nee, geen nieuw beleid. Dan heeft u een vraag gesteld over initiatieven van particulieren voor cultureel-historische gebouwen. U leest dat letterlijk zoals dat er staat. Wij wachten op initiatieven van particulieren voor een cultuurhistorisch gebouw of monument. Een heel mooi voorbeeld daarvan is de Smidse. Daar kan je verschillend over denken hoe dat verder ontwikkeld moet worden. Ook de medewerking van Stadsherstel is belangrijk. Stadsherstel speelt daar een grote rol in. Daar verleent de gemeente haar medewerking aan. Er wordt verder ook een recreatieve functie aan gegeven. Er is zelfs een kunstenaar bezig om daar iets te doen. Dat zijn allemaal particuliere initiatieven binnen een cultureel-historisch gebeuren. Zo moet u dat lezen. Dan heeft u een opmerking gemaakt over de grofvuilinzameling. Zoals u leest wordt in april 2011 het hele afvalinzamelingsysteem geëvalueerd. Dat staat er eigenlijk. Er staat niet exact evaluatie, maar het gaat in april 2011 gebeuren. Dan zal er gekeken worden naar verbeterpunten en hoe wij daar verder mee omgaan. Ik hoop dat uw vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. De VOORZITTER: Als u klaar bent, dan geef ik het woord aan de heer Grondel. De heer GRONDEL: Er zijn drie punten. Is het eerlijke politiek om nog een keer een discussie over de brede school in Diemen Noord te voeren? Het is raar om dat niet eerlijk te noemen, maar saluut. Het is een heel bewuste keuze van deze coalitie om de discussie die duidelijk loopt, met name onder ouders, maar ook in de wijk over de ingeslagen richting, nog een keer serieus te voeren. Mede om zowel mensen te kunnen informeren over wat werkelijk de voorstellen zijn, als om argumenten die belangrijk zijn en leven mee te kunnen nemen in een definitieve beslissing. Een element dat daar een rol in speelt is dat elk serieus alternatief in beeld is gekomen. Ik denk dat een van de elementen waar je een afweging in moet maken geld is. Het is uiteindelijk aan u om die afweging te maken. Het College is bezig om zo goed mogelijk verschillende argumenten en afwegingen boven tafel te krijgen. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik het zelf buitengewoon prettig vind om serieus met ouders, leerkrachten en omwonenden te kunnen praten. Zo kunnen misverstanden weggenomen worden en kunnen overwegingen, zoals parkeren, meegenomen worden in een definitief besluit. Ik denk dat dat eerlijke politiek is. Dan de vraag over energie. VVD vroeg of het niet raar was dat wij geen dekking hadden. In de begroting zit een dekking voor een medewerker die het energiebeleid, vanuit klimaat maar ook vanuit besparing, vorm gaat geven. Investeringen in windmolens gaan wij door anderen laten doen. Door het realiseren van plekken waar dat kan, bieden wij 12

13 daartoe die gelegenheid. Daar is dekking voor zover wij dat zelf moeten doen. Het derde punt dat aangekaard is kwam van D 66. Er staat een zin dat wij afspraken maken met de SWD. Maar waar gaan die dan over en in welke richting? Wij hebben nagelaten om dat in detail uit te werken. Wat wij vooral willen aangeven is dat het de bedoeling is om in een vierjaarscyclus met de SWD afspraken te maken wat zij in de komende vier jaar gaan doen. Prioriteiten die wij stellen, signalen die zij geven over prioriteiten die zij zouden willen stellen is uiteindelijk een belangrijk besturingselement om die afspraken te maken. Eigenlijk is dit de agenda. De invulling van die richting gaat mee voor evaluatie, deels op wat u heeft gezien van hun ambities en op voorstellen van het College. Die vullen wij dan nader in. Op dit moment is het vooral de agenda die wij hier neerzetten. Dat waren de punten die aan mij gesteld zijn. De VOORZITTER: Dan wil nog even één punt bespreken, namelijk het onderzoek naar de boa s en het beveiligingspersoneel. Er is natuurlijk niet voor niets in het coalitieakkoord aangegeven dat er een verzoek is om daar onderzoek naar te doen. Dat staat ook in het Collegeakkoord en in de begroting komt dat terug. Dat betekent dus ook dat wij daar onderzoek naar doen. Een aantal van u zegt dat boa s goedkoper zijn en anderen zeggen dat beveiligingspersoneel goedkoper is. Dat betekent dat wij daar goed naar moeten kijken. Wat willen wij ermee en wat we willen daarmee bereiken? Dat vraagt enige onderzoek. Dat betekent dat het niet eerder dan nadat de begroting is vastgesteld en begin volgend jaar aan de orde kan zijn. Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie mevrouw de voorzitter. Toen wij bij de technische vragenronde daarover spraken, werd duidelijk gezegd dat eigenlijk nu al bekend is dat inhuur eenderde minder kost dan wanneer wij boa s zouden inzetten. Er is toen ook gezegd dat bij ziekte vervanging door het ingehuurde bedrijf wordt geregeld. Dat is veel gunstiger. Er is nu heel veel contact tussen het bedrijf en de buurtregisseur, de wijkcoördinator. Er is sprake van een all-in tarief. De inzet is flexibel aan te passen. Bovendien zijn deze mensen speciaal getraind in het observeren van deze situaties. Het is eigenlijk heel erg duidelijk dat het aan alle kanten beter is om het huidige beleid voort te zetten. Als het al zo bekend is, vraag ik mij toch af waarom door deze coalitie gezegd wordt dit nog eens te gaan onderzoeken. We gaan geen dingen onderzoeken die wij allang weten hoop ik. De VOORZITTER: Dat gaan wij ook niet doen. Daar waar wij het weten kunnen wij dat ook bij elkaar zetten. Wat natuurlijk gebeurd is, is dat het in het Coalitieakkoord is geschreven en in het Collegeprogramma is overgenomen om uit te zoeken. U mag van ons verwachten dat wij u daar een fatsoenlijk antwoord op geven. Niet alleen in het kader van de technische vragen. De dingen die u heeft genoemd zijn inderdaad gezegd, ik heb ze ook gehoord. Ze maken dus ook onderdeel uit van het antwoord dat er zal komen. Het is ook een beweegreden geweest om het in het Coalitieakkoord op te nemen. Die zullen wij dus ook moeten bekijken. Er zitten diverse kanten aan en die gaat u ook terugkrijgen in uw antwoord op de vraag wat het resultaat van het onderzoek zal zijn. Ten aanzien van veiligheid wil ik u even iets meegeven. Wij hebben natuurlijk met elkaar het meerjarenplan veiligheid vastgesteld voor de zomer. In november zult u het uitvoeringsplan integrale veiligheid voor het jaar 2011 krijgen. Daarin zult u zien wat het uitwerkingsplan voor 2011 is, voor wat betreft de onderdelen veiligheid en integrale veiligheid zoals wij die in Diemen hier hebben. Dat ziet u in feite ook in het stuk staan. Dat is wat ik er nog aan toe wilde voegen. Ik wil kijken of er behoefte is aan een tweede termijn. TWEEDE TERMIJN 13

14 De heer VERHEUVEL: Even in volgorde. Ik ben het met de heer Israël eens dat er sprake is van dualisme. Waar u naar vraagt gaat zeker gebeuren. Het is ook zeker onze bedoeling dat hier in de raad open en bloot gesproken gaat worden en niet in achterkamertjes. Het ligt ons ook nauw aan het hart dat deze raad een forum is waar discussie mogelijk is. In antwoord op de kritiek van de VVD moet ik zeggen dat ik mij kan voorstellen dat zij op punten kritiek hebben. Dat is hun rol ook als oppositiepartij. Ik ben het vanzelfsprekend niet eens met de inhoud, maar het is in ieder geval constructieve kritiek waar wij wat mee kunnen doen. Wij kunnen er in ieder geval op antwoorden en argumenten geven waarom wij het niet met hen eens zijn. Dat laatste valt mij nu een beetje tegen van de kritiek van Leefbaar Diemen. Om dit Collegeprogramma af te schilderen als een sprookje, terwijl er allerlei onderdelen in dit programma staan die heel dicht op hun lijf geschreven zijn, valt mij heel erg tegen. Ik had bijvoorbeeld verwacht dat Leefbaar Diemen lof zou hebben geuit over het programma participatie inkomen en zorg, maar met name richting het verkorten van de referteperiode en het verhogen van de inkomensgrens. Dit zijn allerlei onderwerpen die tegemoet komen aan de wensen die Leefbaar Diemen al jaren uit. Ik had wat dat betreft een compliment verwacht. Mevrouw SMIT: Ter interruptie. Wij zouden het ook zeer toejuichen als het niet over de ruggen van andere mensen gaat. De heer VERHEUVEL: Dat is natuurlijk een opmerking die ik maar even voor u laat. Het gaat erom dat alle burgers in Diemen meebetalen aan het uitvoeren van dit programma. U heeft jaren gepleit om dit te doen. Nu staat het erin en nu zegt u dat het een sprookje is. U komt dan met het argument dat de rest van de burgers ervoor moet betalen. Dat is nogal wiedes. Dat is altijd zo. Wie wilt u dan dat het betaalt? U heeft er jaren om gevraagd, dus ik had een groot compliment van Leefbaar Diemen gedacht te krijgen. Nu zegt Leefbaar Diemen dat het een sprookje is. Dat valt mij heel erg tegen. Mevrouw HERDER: U zit hier toch niet voor een compliment? De heer VERHEUVEL: Nee, maar om het programma nu als een sprookje af te doen, terwijl het een serieus Collegeprogramma is waar zoveel in staat dat u erg moet aanspreken, vind ik jammer. Ik had een iets andere reactie van u verwacht. Het valt mij een beetje tegen van Leefbaar Diemen. Dank u wel voorzitter. Mevrouw WIELAGE: Het antwoord dat u heeft gegeven over de boa s is duidelijk. Voor ons blijft de vraag staan wat de reden geweest is, terwijl deze informatie beschikbaar was, om toch een onderzoek te laten doen naar het vervangen van het beveiligingspersoneel door de boa s. Daar zijn wij toch nieuwsgierig naar. Wij gaan ervan uit dat de coalitie ook met u praat. Dan nog even terugkomend op de brede school. De VVD is altijd voor een gesprek met de burger. Dat hebben wij ook gedaan in het verleden. U heeft dat, de heer Grondel, in het verleden heel erg goed gedaan. U heeft al consultatieavonden gehouden. Ik ben er zelf geweest in het verleden. Er is met de burgers gesproken. We kunnen die ronde natuurlijk weer opnieuw doen. Dan hopen wij dat het de zaak niet verder vertraagt. Praten is altijd goed. Wij hebben alleen al gesproken. Blijkbaar is er de wens van de SP om opnieuw te praten, omdat zij tegen de brede school op de Tureluurweg zijn. Laten we gewoon man en paard noemen. Dan vragen wij ons toch in alle serieusheid af of, als er een nieuw alternatief is die een paar miljoen meer kost, u dat dan ook gaat doen in deze tijden? We zitten al fors in de rode cijfers en we mogen al blij zijn als er überhaupt nog een brede school kan komen in Diemen Noord. Wij hebben met pijn en moeite die reservering gemaakt voor 9 miljoen. Dat is eigenlijk onze vraag. Gaat u dat ook serieus doen? En hoe denkt u dat dan te gaan dekken in de toekomst? 14

15 Als we als antwoord van de SP krijgen dat als het meer geld gaat kosten zij het niet gaan doen, dan hoeft u de burgers ook niet te spreken. Dan is het een gelopen race, want het geld hebben wij dan gewoon niet. Ik laat het hier even bij. Mevrouw HERDER: Ik heb een paar vragen aan het College. Wij vroegen ons af wat een proeftuinparticipatie is. Bij programma 2 gaat het over het KCC. Wij zijn tot de conclusie gekomen, naar aanleiding van klachten van inwoners, dat het nieuwe computerprogramma gewoon niet goed werkt. Wanneer je als bewoner en als raadslid op maandagochtend belt, dan wordt er steeds gezegd dat er nog zeven wachtenden voor u zijn. Dat hebben wij van verschillende mensen gehoord en zelf geprobeerd. Dat gaat een hele ochtend zo door. Bij navraag bij de dames, en niets dan lof voor de dames van de receptie en van dit nummer, blijkt dat het systeemsoftware niet werkt. Dan wil ik graag dat het College daar aandacht aan schenkt. Ik heb al eerder naar voren gebracht dat de Ouderenbonden het heel erg op prijs zouden stellen wanneer de gemeente in contact treedt met de corporaties over het keurmerk Veilig Wonen. Dat wordt tot nog toe eigenlijk niet gedaan, terwijl in de meeste woningen ouderen komen wonen. Wij denken dat het toch de taak van de gemeente is om erop toe te zien dat corporaties hier aandacht aan besteden. Dan vragen wij ons af wat een cursusbureau is. Je zou zeggen dat het een bureau is waar cursussen worden aangeboden. Maar goed, dat wil ik graag weten. De busbaan in Diemen Zuid staat weer op de lijst. Wij hopen en verwachten natuurlijk ook dat daar in zoverre aandacht aan wordt besteed dat er niet onnodige onderzoeken gaan plaatsvinden. Tien jaar geleden zijn er al onderzoeken gedaan en ik dacht een paar jaar geleden ook. Daar hebben we eigenlijk nooit een resultaat van gehoord. Daar zouden wij ook graag een antwoord op willen. Tot zover. De heer KLAASSE: In eerste instantie danken wij voor de antwoorden van het College. Het waren heel duidelijke antwoorden. Vooral over de vele samenwerkingsverbanden die wij hebben met de gemeenten die hier omheen liggen. Nog even een klein puntje ten aanzien van de formulering van doelstellingen. Ik had het al even gehad over het aanpassen van grofvuilinzameling. Ik zou gewoon voor willen stellen om dat heel simpel aan te passen door te zeggen: het verbeteren van de tevredenheid van de bewoners ten aanzien van grofvuilinzameling. Dan heb je echt een doelstelling gesteld. Aanpassen lijkt mij op zich geen doelstelling. Ik denk dat op die manier nog redelijk wat doelstellingen verscherpt kunnen worden. Verder ben ik blij dat het College de uiting geeft van behoedzaam financieel beleid. Ook als er een paar zonnestralen aan de horzin schijnen, door een mogelijk positief regeringsakkoord van de VVD en het CDA. Heel goed dat het behoedzaam wordt opgepakt. De ambities, waar ook door de VVD over gesproken werd, zijn volgens mij durf. Volgens mij is het durf op het moment dat je heel veel ambities stelt. Zaken die je voor een deel kan waarmaken op basis van investeringen, zaken die voor een deel ook aan externe factoren liggen, zoals een MBO naar Diemen toehalen. Dat is absoluut niet makkelijk en het is ook niet zeker dat dit zomaar gaat gebeuren. Dat is echt een hele hoge ambitie. Ik heb liever een College dat heel veel ambities stelt en van de tien ambities er acht waarmaakt, dan een College dat helemaal geen ambities stelt. Ik denk dat deze insteek goed is. Ik denk dat daar het Collegeakkoord Diemen Durft op slaat. Uiteraard kan zo n College daar later aan gehouden worden. Dan heb je durf getoond en durf kan ook wel eens misgaan. De heer SCHOLTEN: Mevrouw Herder, het klopt dat het nog niet goed werkt. De kinderziektes zijn er inmiddels uitgehaald en wij hopen hier jaren mee voort te gaan. Sommige vernieuwingen vallen helaas niet in één dag goed. Daar heb je soms enkele dagen voor nodig. Er wordt ontzettend hard gewerkt en het komt goed. Keurmerk Veilig Wonen en andere zaken. Wij hebben in de vorige raad een Woonvisie vastgesteld. Daar hebben wij ook 15

16 iets gezegd over de keurmerken. Daar hebben wij wel vastgesteld dat wij die keurmerken niet allemaal stuk voor stuk gaan opleggen, maar dat wij ze als uitgangspunt nemen. Daar is met de Ouderenbonden ook over gesproken. Daar zijn langzamerhand de prioriteiten in de keurmerken geformuleerd. Er zijn met de Key nog gesprekken gaande over de inrichting van de Kiezel en de mogelijkheden om die beter toegankelijk te maken voor ouderen. Wij hebben daar wel voortdurend aandacht voor, maar wij hebben ook in die Woonvisie vastgesteld dat wij het niet integraal gaan uitvoeren. Om de doodeenvoudige reden dat die op een aantal punten vrij stevig kostenverhogend zijn. Wij kunnen ook naar de projecten zelf kijken en naar de mogelijkheden die er in de projecten zelf zijn om dat te realiseren. Dat is helaas niet overal hetzelfde. Bij de busbaan gaan wij inderdaad geen onnodig onderzoek doen. Natuurlijk zijn sommige dingen tien jaar geleden onderzocht en verworpen, maar de ontwikkelingen staan niet stil. Ook de ontwikkeling van de wijk Diemen Zuid staat niet stil. Wij vinden het toch nodig om te kijken of er andere routes in Diemen Zuid zijn. Niet alleen vanuit verkeersoverwegingen, maar voornamelijk vanuit sociale veiligheid. Routes waar zowel autoverkeer als fietsverkeer en voetgangers geconcentreerd worden zodat er meer levendige routes ontstaan. Dat onderzoek zullen wij gefaseerd doen. Ook daar gaan wij met de bewoners in Diemen Zuid praten. Het eerste wat wij doen is verkeerskundig kijken. Kan het verkeerskundig überhaupt wel? We moeten ook kijken naar de effecten van sluipverkeer. Past het ruimtelijk? Dan kunnen wij met Diemen in discussie of dit een richting is die wij op willen en kunnen? Daarnaast doen wij nog een hele hoop andere onderzoeken op gebied van geluid en milieu. Maar wij hebben het juist in mootjes geknipt om te zorgen dat je niet allerlei onnodige dingen doet zolang we het nog niet over het basisbesluit eens zijn. Voorzitter, even over uw terrein, omdat mevrouw Herder bij een aantal dingen vroeg hoe het in het coalitieoverleg geweest is. Wij hebben u wel op de hoogte gehouden, maar u bent niet bij al die coalitiebesprekingen geweest. Dat gaat met name over de inzet van het particuliere beveiligingsbedrijf in Diemen Zuid en om dat wel of niet door boa s te vervangen. Dat is een korte uitdrukking van wat er in het coalitieoverleg besproken is. Er zijn regelmatig twijfels over het functioneren van het beveiligingsbedrijf. Niet zozeer dat die mensen het slecht doen, maar over de effecten daarvan. Zouden we die effecten kunnen verbeteren door als gemeente dat wat meer naar ons toe te trekken, door bijvoorbeeld die boa s, en een andere samenwerking met de politie te creëren? Het is een wat breder onderzoek dan een boekhoudkundig onderzoek of het een goedkoper is dan de ander. Het onderzoek richt zich ook op de vraag of we de veiligheidsprestatie kunnen verbeteren door het anders aan te pakken? Als daar forse financiële consequenties aanzitten, dan zullen die meegenomen moeten worden in de definitieve afweging. Het is dus niet een puur boekhoudkundig onderzoek. Het is een onderzoek naar de vraag of wij in staat zijn om de veiligheidsprestatie van al die instanties die daar bezig zijn, zoals het spoorweg, de metro, gemeente en politie, te verbeteren door daar veranderingen in aan te brengen? Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie. Zo is dat niet gepresenteerd bij de beantwoording van de technische vragen. Er is niet gezegd dat het een puur boekhoudkundig verhaal was. Er is juist tegen ons gezegd dat met name op het aspect van de veiligheid het huidige beleid juist zo goed is, omdat er een heel goed contact is tussen dit bedrijf en de buurtregisseur/wijkcoördinator. Juist deze mensen zijn zo goed getraind in het observeren van situaties. Zij zijn daarin gespecialiseerd en de boa s niet. Juist op het kwalitatieve aspect is die avond ingegaan. De heer SCHOLTEN: Voorzitter, dan neem ik aan dat de VVD het met de opmerkingen van die ambtenaar eens is. Dat kan voor uw veiligheidsplan van volgend jaar op een aantal punten een wat makkelijkere discussie geven. 16

17 Mevrouw HERDER: Ter interruptie. Leefbaar Diemen was er ook bij en is het ook eens met de opmerking van de ambtenaren. De heer SCHOLTEN: Dan wordt de discussie voor de voorzitter nog makkelijker. De VOORZITTER: De heer Scholten, was dat uw beantwoording? De heer SCHOLTEN: Ja. De heer GRONDEL: Nog even de brede school. U zegt terecht dat wij al een keer gesproken hebben met die wijk. Dat klopt, maar toen waren de plannen nog niet uitgewerkt. Toen was er alleen nog maar een globaal beeld. We zijn nu een heel stuk verder met de uitwerking. Daar zitten allerlei aspecten aan, zoals verkeer en hoogte van het gebouw. Dat zijn zaken die opnieuw met bewoners besproken moesten worden. In de aanloop bleek er met name onder ouders de discussies te zijn of het niet te groot was. Ik ben ervoor om serieus aan mensen de mogelijke alternatieven te laten zien en niet met een vast verhaal daar naartoe te gaan. Natuurlijk kan dat ook een ander verhaal zijn. Dan is het uiteindelijk aan u, op voorstel van het College, gehoord hebbende alle discussies, om een keuze te maken. Ik merk dat als je echt in gesprek gaat met mensen zij heel erg bereid zijn om het geheel breder te zien dan hun eigen vierkante centimeters. Alleen dat proces al is ontzettend belangrijk. Op het moment dat wij met de SP en D 66 aan tafel kwamen, wisten wij dat er aarzelingen waren. Dit was de beste oplossing om die aarzelingen op te lossen. U zegt wel dat de SP tegen de brede school is, maar u heeft de fractievoorzitter horen zeggen dat hij zich gaat verdiepen. Hij heeft op voorhand geen mening. Ik snap best dat er frustratie is. Ik heb ook gemerkt, en met name bij teamleden die zeiden dat we toch wisten wat we gingen doen, dat na afloop van de avond leraren zeggen dat ze snappen waarom wij dit doen. Ik vind het goed dat die discussie nog een keer goed gevoerd wordt. Discussie over fijnstof en dicht bij de snelweg leeft. Het is ook goed om dat serieus mee te kunnen wegen. Ik snap dat u zich zorgen maakt over het tijdspad. Wij hebben afgesproken dat wij in december en uiterlijk in januari de knoop doorhakken. Dat betekent dat er nauwelijks vertraging optreedt. Ik denk eerlijk gezegd ook dat deze discussie een positief effect zal hebben op het bestemmingsplan dat daarna in inspraak zal gaan. Daar kunnen wij aan een eventuele rechter laten zien als mensen bezwaar maken hoe zorgvuldig wij gewogen en geluisterd hebben. Dat zal dat deel van het proces alleen maar versnellen. Mevrouw WIELAGE: Ter interruptie. Ik begrijp hieruit dat u inderdaad bereid bent een duurdere school voor te stellen als dat uit de argumenten blijkt die u straks te horen krijgt. Bijvoorbeeld om op locatie van de Duif een brede school neer te zetten. Dan is het ook een reële discussie. Dat neemt niet weg dat wij er nog een fors bedrag bij moeten zien te pinnen. Maar daar komt u vast met goede voorstellen voor. Ik wilde nog iets zeggen, maar dat ben ik kwijt. Ik kom daar straks nog wel op terug. De heer GRONDEL: Als ik het bedrag zou kunnen pinnen, dan zou ik dat graag doen. Maar dat terzijde. Er was nog een vraag van Leefbaar Diemen over het cursusbureau SWD. Dat is een onderdeel van de brede school aanpak. Wij hebben toen als raad twee besluiten genomen. Eén is het huisvestingsplan waarin wij gezegd hebben dat wij alle scholen tot één school willen bouwen. Maar er moet ook inhoud in de brede school, zoals het verbinden van alle typen activiteiten in ons dorp zoals een muziekschool en sport. Om dat te kunnen verbinden heb je iemand nodig die een soort makelaarsfunctie vervult om dat aan elkaar te schakelen. De SWD heeft gezegd dat zij die rol graag willen vervullen. Zij zijn er al mee bezig. Ik kan u 17

18 vertellen dat in Diemen Zuid de cursussen draaien. Dat doen zij uit eigen initiatief. Maar dat moet een nieuwe organisatie worden. Zij hadden gevraagd om een structurele subsidie. Wij hebben gezegd dat wij hen twee jaar op gang willen helpen voor een bepaald bedrag. In beginsel moet het dan uit de cursusgelden van ouders betaald kunnen worden, of eventueel uit de verschuiving binnen de Stichting Welzijn. Of dat haalbaar is moet blijken in die twee jaar. Maar het is dermate cruciaal voor de hele brede school vorming dat het College het de moeite waard vindt om die startsubsidie te geven. Dat is het voorstel. Dan nog MBO. Even om misverstanden weg te werken. Dit College zegt niet dat er een MBO komt. Dit College zegt dat het College mee zal werken aan initiatieven voor een MBO. Als die niet komen, dan kan het College daar niet op afgerekend worden. De heer ISRAËL: Uit uw opmerking begrijp ik dat de verhouding met de SWD heel erg aan het veranderen is. Wij zijn eigenlijk wel nieuwsgierig hoe dat gaat. Wij hebben altijd met verbazing naar de gang van zaken gekeken. Ik zou u willen vragen of u daar een keer een discussie over zou willen voeren, zodat wij daar ook wat meer over weten. Vooral ook omdat de SWD zoveel met de samenleving verbonden is. De heer GRONDEL: Op zich voeren wij die discussie al een tijd. Ik denk dat de SWD hier vorig jaar een goede presentatie heeft gehouden over hoe zij de toekomstontwikkeling zien. Wij hebben met u en hen afgesproken dat wij met hen daar de discussie over aangaan die in 2011 moet leiden tot nieuwe afspraken voor de komende periode. Welke taken nemen zij op zich en welke kaders stellen wij daaraan? Dat lijkt mij ook het moment om zo n discussie te voeren. Mevrouw PIETERSEN: Er zijn twee vragen. Eén van D 66 over tekstuele aanpassingen. Die nemen wij graag over. Dank voor de suggestie. Dan de tweede vraag van mevrouw Herder. Zij vroeg wat de proeftuinparticipatie is. Dat is aardig beeldspraak wat te maken heeft met de participatie van burger. Dat hoort bij de burgemeester thuis. Ik heb nog wel een moestuin voor u in de aanbieding. Dat heeft ook zeker te maken met de participatie. Het is wel leuk om even te vermelden dat op initiatief van wijkbewoners er een moestuin in ontwikkeling is, dat ook qua faciliteiten voor een klein deel door de gemeente Diemen wordt gedaan. Dat is ook zeker een leuk voorbeeld van participatie van de burger. Wat betreft de beeldspraak proeftuinparticipatie geef ik graag het woord aan de voorzitter. De VOORZITTER: Nog even een paar dingen. U hoort de discussie over de boa s. Het is dus nodig om daar even een aantal bij elkaar te zetten en u een fatsoenlijk antwoord te geven. Niet alleen de VVD, maar de gehele raad. Daar wordt om gevraagd en dat gaat u ook krijgen. Even over het punt van mevrouw Herder, het KCC. U heeft waarschijnlijk begrepen en gemerkt dat wij een nieuwe telefooncentrale hebben gekregen. Dat wil nog wel eens met wat startproblemen gepaard gaan. Blijkbaar is dat nu ook zo. Ik moet zeggen dat ik heel graag op diezelfde maandagochtend van u had gehoord dat zij niet bereikbaar waren. Ik vind het jammer dat dit nu hier moet. Alstublieft bel direct, u kent mijn nummer. Dan kan dat ook op die manier opgelost worden. Dan het punt van de proeftuinparticipatie. Het is een begrip dat gaat over nieuwe manieren van participeren, samenwerking en overleg tussen burgers en de gemeente. Dat is nog in ontwikkeling. De gedachte is om te kijken of wij daar volgend jaar mee kunnen starten om te kijken of ons dat nieuwe inzichten, manieren van werken en betrokkenheid van burgers kan opleveren. Ik denk dat het een goed proces is. Iedereen kent het verhaal van de kloof tussen de burger en het bestuur. De vraag is of dat ook zo is, maar een nieuwe manier om burgers en bewoners bij de gemeente te betrekken is nooit weg. Daar willen wij graag aan werken. Ik constateer dat wij twee termijnen hebben gehad. Ik stel vast 18

19 dat wij daar afdoende met elkaar over gesproken hebben. Ik stel ook vast dat wij wat dat betreft het agendapunt kunnen afronden. Wij hebben u gehoord. Wij gaan hard aan de slag. De eerst volgende gelegenheid dat wij over een groot aantal van deze onderwerpen spreken is denk ik tegen de tijd van de begroting. Mag ik van u zien in hoeverre wij eendrachtig dit Collegeprogramma kunnen accorderen? Wie zijn er voor het vaststellen van het Collegeprogramma? De fractie van GroenLinks, SP, D 66, Leefbaar Diemen en PvdA zijn voor. Ik mag aannemen dat de anderen tegen zijn. Daarmee is het voorstel vastgesteld. Dank u wel. 4. VERANTWOORDING FRACTIEVERGOEDING 2009 De VOORZITTER: Dan wil ik met u toe naar agendapunt 4, de verantwoording van de fractievergoeding Het is een punt waarvan ik even wil bezien in hoeverre daar woordvoerders voor zijn. De heer ISRAËL: Het nadeel is dat je jezelf moet herhalen als je lang in de raad zit. Maar ik wil het toch weer doen. Wij hebben opnieuw vastgesteld, deze keer in de fractiekamer waar de lijst van de vergoedingen ligt, dat er toch een heleboel uitgaven zijn. Wij hebben ons ook al eerder tegen verklaard. Er zitten een heleboel uitgaven bij, waarvan wij vinden dat die niet vergoed moeten worden. De raadsleden ontvangen grofweg 200,- per jaar voor hun onkostenvergoeding. Wij menen dat kleine uitgaven niet op de declaratie van de fractie thuishoort, maar dat de fractievergoeding voor het totaal van het politiek gebeuren is. Als ik zie dat gesubsidieerd bloemen gelegd worden, dan vraag ik mij af wat er aan de hand is. Die 200,- maakt ,- per jaar aan onkostenvergoeding. De heer VERHEUVEL: Ter interruptie. Ik vind het heel jammer dat wij nu opnieuw naar hetzelfde verhaal van de heer Israël moeten luisteren. Dat is elk jaar exact hetzelfde verhaal. Wanneer hij vindt dat het reglement, dat wij als raad hebben opgesteld over de verantwoording van de fractievergoeding, niet deugt, dan verzoek ik hem om met een voorstel te komen om dat reglement aan te passen. Wat ons betreft is er geen reden om het aan te passen. Maar als hij vindt dat het niet deugt, dan moet hij dat vragen en met voorstellen komen. Dan moet je niet elk jaar hetzelfde verhaal afsteken en tot in details gaan herhalen wat hij vindt dat er niet goed aan is en waarom hij vindt dat het allemaal uit de fractievergoeding kan. Dat verhaal heb ik nu al vier of vijf keer gehoord. Ik ben het beu. De heer ISRAËL: Ik kan stellen dat wij dus nu opnieuw met een motie zullen komen waar wij voorstellen om de fractievergoeding als totaal af te schaffen. Ik roep leden, die het daarmee eens zij, op ons te steunen. Die motie komt bij de begroting. De heer KLAASSE: Ter interruptie. Wij zijn helemaal nieuw, dus wij staan er niet bij. Maar volgens mij heeft Democraten Diemen 1016,33 uitgegeven. Ik weet niet waar dat dan aan is. Het zal vast een heel goede reden hebben. De heer ISRAËL: Dan had u boven in de fractiekamer naar de fractievergoedingslijsten moeten kijken. De fractie van Democraten Diemen heeft daar onder andere een avond voor de raad om de jeugd bij de politiek te betrekken van betaald, om het kortweg te zeggen. De heer VISSER: Een aantal mensen in de raad zijn nieuw en zij kennen de verhalen uit het verleden niet. Voor hen was het handiger geweest als ook alle stukken erbij zouden zitten. Voorgaande jaren was er een completer overzicht van alle uitgaven. 19

20 De VOORZITTER: (interrumpeert) Dit is de verantwoording over Dan hoeven die van de vorig jaren er niet bij denk ik de heer Visser. De heer VISSER: Het was wat transparanter, wat inzichtelijker. De VOORZITTER: We krijgen per jaar en we rekenen af per jaar. Ik stel voor dat wij het dan ook per jaar bespreken. Sommigen willen zich herhalen. Dat kan, al of niet gewaardeerd. Maar ik stel voor dat wij niet zoveel jaren teruggaan. De heer VISSER: Zoals het voorgaande jaren ging, met een overzicht per fractie, was het voor iedereen duidelijk. Ook voor de nieuwelingen onder ons. Ik wil eigenlijk met een motie komen. Die heb ik eind van de middag nog in elkaar zitten draaien. We worden geconfronteerd met een crisis. De burgers in Diemen worden geconfronteerd met lastenverzwaringen. Ik vind dat de raad dan ook niet achter kan blijven. De heer PORTEGIJS: (interrumpeert) De heer Visser, u heeft gehoord dat de heer Israël bij de begroting een dergelijke motie gaat indienen. Wij wachten op 4 of 11 november de tekst van die motie af. De heer VISSER: Dan kunnen wij misschien gezamenlijk iets doen. Dat is een goed voorstel. De heer VERHEUVEL: Ik zou, als ik de heer Visser was, mij in verbinding stellen met de heer Israël. De heer ISRAËL: Dank voor uw bemiddeling. De heer MULDER: Een paar opmerkingen. Ten eerste heb ik mij enigszins verbaasd. Vorig jaar hebben wij de stukken altijd toegevoegd gekregen. Dit jaar had ik dat ook verwacht. Sterker nog, ik zou er erg voor zijn om deze stukken ook gewoon op de website te zetten. Dan kunnen wij die transparantie ook aan alle burgers van Diemen toonbaar maken. Verder vallen mij altijd een paar dingen op. Het ene jaar declareert een fractie een behoorlijk bedrag voor het beheer van de website en het jaar daaropvolgend bij niks. Dan trekken mijn wenkbrauwen altijd even samen. Kennelijk wat geleerd. Een tweede is dat ik alle fracties oproep om altijd zeer terughoudend te zijn met uitgaven. De ene fractie doet dat wat meer dan de andere. Let op de kleintjes. Ik zal een motie over het beperken van de fractievergoeding zeker steunen. Ik wil nog niet zo ver gaan dat het helemaal afgeschaft moet worden. Die zal ik niet steunen, omdat ik denk dat je als fractie ook enige middelen moet hebben om het democratische proces te ondersteunen. Maar het kan wel een tikje minder, dat ben ik denk ik wel met veel fracties eens. Tot zover. De VOORZITTER: Misschien even over de procedure. De procedure is zodanig geweest dat de fracties een verantwoording hebben afgelegd middels de stukken die zijn verwerkt in dit voorstel. Dat stuk is in het Presidium aan de orde geweest. Daar is het geaccordeerd en zo is het nu op uw agenda gekomen. Daar kan een ieder een conclusie uit trekken, die nu of bij de begroting leidt tot welke motie dan ook. We zullen zien wat de samenwerking daarin oplevert. Mijn vraag aan u is of u akkoord kunt gaan met de verantwoording zoals die nu hier voorligt. De heer ISRAËL: In de vorige jaren werd de verantwoording van de partijen bij de stukken gevoegd. Dan kon je precies zien wat iedereen waaraan had uitgegeven. Dit jaar is de eerste keer dat het weg is. 20

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling

worden ervaren dan deze wijze van besteding. Het gaat om een tijdelijke inzet voor bestuurlijke krachtenbundeling Hermans ment. Ik zeg toe dat ik haar zowel over de IB-groep als over het herontwerp en de verhuizing zal informeren. Ik meen dat wij overeenstemming hebben op het punt van de computers in het onderwerp

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

8 Sociaal Leenstelsel

8 Sociaal Leenstelsel 8 Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015

Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Verslag van de OPENBARE BESLUITRONDE POLITIEKE AVOND van de gemeenteraad van Nijmegen d.d. 11 februari 2015 Aanwezig zijn: de leden: mw. A van den Berg, dhr. B.K. van Berkel, dhr. P.H.J. Boekhorst, mw.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 28 676 NAVO Nr. 190 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 november 2013 De vaste commissie voor Defensie en de vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 149 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 7 mei 2009 De vaste

Nadere informatie

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs

9 Wet studievoorschot hoger onderwijs 9 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

17 Europees Stabiliteitsmechanisme

17 Europees Stabiliteitsmechanisme 17 Europees Stabiliteitsmechanisme Aan de orde is de behandeling van: - het wetsvoorstel Goedkeuring van het Besluit van de Europese Raad van 25 maart 2011 tot wijziging van artikel 136 van het Verdrag

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Henriëtte van den Heuvel & Anita de Wit Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking Durf te twijfelen en deel dilemma s Bestuurders over intergemeentelijke samenwerking

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

VOORZITTER VOORZITTER

VOORZITTER VOORZITTER 1 Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 29 oktober 2009 en voortgezet op maandag 2 november 2009 in het gemeentehuis te Uithuizen.. Aanwezig: Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 36 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 5 augustus 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009

Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Verslag van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Deventer Datum: 22 april 2009 Voorzitter: Griffier: ir. A.P. Heidema drs. A.G.M. Dashorst Aanwezig: M.J. Ahne, O. Arslan, mw. G. Brouwer-Knol,

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 167 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie