BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN"

Transcriptie

1 DIRECTIE GEBOUWEN EN FACILITAIR BEHEER Kortrijksesteenweg Gent BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. DGFB/JN/12.29/HOGESCHOOL GENT Boekenverkoop op verschillende campussen van de Hogeschool Gent academiejaar OFFERTEFORMULIER DIENT INGEVULD DOOR DE INSCHRIJVER

2 DGFB/JN/12.29 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 4 I.4 PRIJSOPGAVE... 4 I.5 KWALITATIEVE SELECTIE... 5 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 5 I.7 VOLMACHT... 5 I.8 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.9 OPENING VAN DE OFFERTES... 6 I.10 GESTANDDOENINGSTERMIJN... 6 I.11 GUNNINGSCRITERIA... 7 I.12 VARIANTEN... 8 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 8 I.14 WIJZIGINGSBERICHTEN... 8 I.15 VERGISSINGEN EN LEEMTES... 8 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 9 II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 9 II.2 BORGTOCHT... 9 II.3 PRIJSHERZIENINGEN... 9 II.4 LEVERINGSTERMIJN... 9 II.5 OPLEVERING... 9 II.6 VERPAKKINGEN II.7 LEVERINGSPLAATS II.8 BETALINGEN II.9 VERTROUWELIJKHEID III. TECHNISCHE EN AANVULLENDE CONTRACTUELE BEPALINGEN BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER... 1 BIJLAGE 2: INDICATIEVE BOEKENLIJST... 3 BIJLAGE 3: STUDENTENAANTALLEN... 4 BIJLAGE 4: ACADEMISCHE KALENDERS... 5 Blz. 2

3 DGFB/JN/12.29 Inlichtingen Inlichtingen in verband met deze procedure kunnen verkregen worden bij: Wouter Moons Stafmedewerker overheidsopdrachten Directie Gebouwen en Facilitair beheer Hogeschool Gent Tel: Inhoudelijke inlichtingen kunnen verkregen worden bij: Sofie Vandroemme Coördinator dienst bibliotheken Directie Onderwijs Hogeschool Gent Tel: Tel: GSM: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 116, 1ste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 30 kalenderdagen gebracht. Artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 Er wordt geen borgtocht gevraagd aangezien de boeken rechtstreeks aan de studenten worden verkocht. Artikel 57 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 De termijn van voorlopige oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. Artikel 66 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 Boetes wegens laattijdige uitvoering bedragen minimaal 55 EUR per kalenderdag vertraging. Artikel 56 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 Aan de leverancier wordt een bijzondere terugnameplicht inzake verpakkingen en verpakkingsafval opgelegd. Blz. 3

4 DGFB/JN/12.29 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: Boekenverkoop op verschillende campussen van de Hogeschool Gent academiejaar I.2 Identiteit van de opdrachtgever Hogeschool Gent Kortrijksesteenweg Gent I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. I.4 Prijsopgave Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige opdracht beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. In de offerte dient een vast kortingspercentage te worden opgegeven dat zal toegekend worden op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers. Dit impliceert dat de prijs per boek niet hoger mag zijn dan de prijs die de Hogeschool Gent zelf, met korting, bij de uitgever zou bekomen. De korting kan enkel toegekend worden bij wijze van rechtstreekse korting op de boeken en dit uitsluitend ten voordele van de student. Blz. 4

5 DGFB/JN/12.29 I.5 Kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie boekjaren. Deze moet minimaal ,00 EUR bedragen in elk van de 3 laatste boekjaren. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van gelijkaardige campusverkopen (=verkoop van boeken aan studenten op de campus zelf en de organisatie ervan) gerealiseerd in de afgelopen 3 jaar. Hierbij wordt bij iedere referentie het volgende vermeld: de gerealiseerde omzet, de datum van uitvoering, het aantal campussen, de instelling (en eventueel het aantal studenten) waarvoor ze verricht werd en een korte omschrijving van de gehanteerde werkwijze. Minstens 1 referentie moet betrekking hebben op een campusverkoop met een omzet van minstens ,00 EUR incl. btw (=omzet campusverkoop inclusief de daaraan gekoppelde naverkoop). Deze referentie dient gestaafd te worden met een ondertekend certificaat of ondertekende verklaring van goede uitvoering van de opdrachtgever (met opgave van de contactgegevens van de contactpersoon bij de opdrachtgever). De Hogeschool Gent behoudt zich het recht voor om deze referenties te controleren en daarbij indien nodig de opdrachtgever(s) te contacteren. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult het standaard offerteformulier in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. I.7 Volmacht De offerte die door gemachtigden wordt ingediend, vermeldt duidelijk de volmachtgever of de volmachtgevers waarvoor wordt gehandeld. De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. Ze kunnen zich beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. Blz. 5

6 DGFB/JN/12.29 I.8 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de referentie van het bestek DGFB/JN/12.29 Algemene offerteaanvraag - Boekenverkoop op verschillende campussen van de Hogeschool Gent Academiejaar Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding " OFFERTE DGFB/JN/12.29 Algemene offerteaanvraag - Boekenverkoop op verschillende campussen van de Hogeschool Gent Academiejaar " Deze tweede omslag moet geadresseerd zijn aan: Hogeschool Gent Directie Gebouwen en Facilitair Beheer De heer Jos Nollet, directeur Kortrijksesteenweg Gent Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting (de heer Jos Nollet of zijn afgevaardigde) voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de leverancier nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. I.9 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Hogeschool Gent, Site Kortrijksesteenweg, gebouw CA, vergaderzaal 4e verdieping, Kortrijksesteenweg 14 te 9000 Gent Datum: 5 juni 2012 om uur I.10 Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 30 kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste datum voor het indienen van de offertes. Blz. 6

7 DGFB/JN/12.29 I.11 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Korting aan studenten Zeer belangrijk Bij de beoordeling van dit criterium wordt rekening gehouden met het in de offerte van de inschrijver opgegeven vast kortingspercentage (voor gangbare hand- en studieboeken). Dit kortingspercentage moet betrekking hebben op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers, wat impliceert dat de prijs per boek niet hoger mag zijn dan de prijs die de Hogeschool Gent zelf, met korting, bij de uitgever zou bekomen. De korting kan enkel toegekend worden bij wijze van rechtstreekse korting op de boeken, en dit uitsluitend ten voordele van de student. Bij de beoordeling van dit criterium zal in mindere mate ook rekening gehouden worden met het in de offerte van de inschrijver opgegeven vast kortingspercentage voor niet-commerciële uitgaven. Dit kortingspercentage moet betrekking hebben op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers. Om een idee te kunnen vormen van welk soort boeken er besteld zal worden, werd bij dit bestek een indicatieve lijst van boeken gevoegd op basis van boeken die gedurende het vorige academiejaar werden besteld (bijlage 2). Om een idee te kunnen vormen van de omvang van de opdracht werd tevens als bijlage bij dit bestek een document gevoegd met studentenaantallen (bijlage 3). De totale omvang van de opdracht wordt ingeschat op een omzet van ongeveer ,00 EUR. 2 Werkwijze en service bij campusverkoop en naverkoop van boeken Zeer belangrijk Bij de beoordeling van dit criterium wordt ondermeer rekening gehouden met: Aantal personeelsleden dat ter beschikking wordt gesteld op de campusverkoopdagen, eventuele extra verkoopmomenten (naast de in het bestek voorziene verplichte verkoopmomenten), wijze van communicatie met de opdrachtgever, kassasysteem en aantal kassa's dat wordt voorzien, de wijze(n) van betaling door de student (proton, bancontact,...), de voorwaarden (kortingpercentage) indien studenten om persoonlijke redenen niet op de verkoopdagen aanwezig konden zijn (buiten de situatie van latere inschrijving), flexibiliteit van de inschrijver indien er wijzigende situaties optreden, stappen die worden ondernomen bij uitverkochte titels, nabijheid boekhandel rekening houdend met naverkoop van boeken, modaliteiten naverkoop (duur en plaats van naverkoop), mogelijkheden en modaliteiten bijbestelling boeken door studenten, mogelijkheid en wijze van opvolgbaarheid van de beschikbaarheid van boeken, transparantie (naar de Hogeschool Gent toe) omtrent aantal aangekochte boeken en verkoopprijs, eventuele andere bijkomende vormen van dienstverlening enz. Indien er verschillen in werkwijze en service zijn naar gelang de campus waar de boekenverkoop plaatsvindt, dient dit duidelijk vermeld te worden. Voormelde informatie dient opgenomen te worden in een ondertekend en gedateerd document dat bij de offerte wordt gevoegd. 3 Korting aan het onderwijzend personeel Minder belangrijk Kortingspercentage op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers dat wordt verleend aan het onderwijzend personeel van de Hogeschool Gent op vertoon van hun personeelskaart voor de aankoop van boeken die rechtstreeks gerelateerd zijn met hun onderwijsopdracht (onafhankelijk van de campusverkoop en onafhankelijk van het verplicht aan te bieden gratis presentexemplaar per titularis). Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de volgens deze afweging voordeligste inschrijver. Blz. 7

8 DGFB/JN/12.29 I.12 Varianten Er zijn geen vrije, verplichte of facultatieve varianten toegestaan. I.13 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen kan aanleiding geven tot de wering van de offerte wegens onregelmatigheid. I.14 Wijzigingsberichten Wijzigingsberichten bekend gemaakt op e-notification en/of in het Publicatieblad van de Europese Unie en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver wordt derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. I.15 Vergissingen en leemtes Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemtes vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans minsten TIEN dagen vóór het indienen van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behalve als de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. Blz. 8

9 DGFB/JN/12.29 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: de heer Jos Nollet Adres: Directie Gebouwen en Facilitair Beheer, Kortrijksesteenweg 14 te 9000 Gent Telefoon: Fax: II.2 Borgtocht Er wordt geen borgtocht gevraagd. II.3 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. II.4 Leveringstermijn zie technische bepalingen II.5 Oplevering De opdracht wordt opgeleverd in twee fases. De eerste oplevering vindt plaats in december 2012 en dus na de volledige uitvoering van de campusverkoop in het eerste deel van het academiejaar De tweede oplevering vindt plaats in juni 2013 en dus na de volledige uitvoering van de campusverkoop in het tweede deel van het academiejaar Binnen de 30 kalenderdagen na het nazicht van de leveringen, wordt naargelang het geval een proces-verbaal opgesteld van oplevering of van weigering van oplevering. Blz. 9

10

11 DGFB/JN/12.29 III. Technische en aanvullende contractuele bepalingen 1. De Hogeschool Gent als instelling De Hogeschool Gent is één van de 22 Vlaamse hogescholen. Ze is in 1995 tot stand gekomen uit een fusie van dertien instellingen. In 2001 volgde een tweede fusie tussen de Hogeschool Gent en Mercator, de hogeschool van de provincie Oost-Vlaanderen. De Hogeschool Gent is een openbare onderwijsinstelling (= Vlaamse autonome hogeschool), die bestaat uit acht (onderwijs)faculteiten: - Faculteit Mens en Welzijn - Faculteit Natuur en Techniek - Faculteit Bedrijf en Organisatie - School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium - Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen - Geassocieerde faculteit Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen - Geassocieerde faculteit Toegepaste Taalkunde - Geassocieerde faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde Daarnaast bestaat de Hogeschool Gent uit een reeks ondersteunende, uitvoerende of beleidsvoorbereidende directies en diensten. Zij verenigt in zich de meest uiteenlopende domeinen van hoger onderwijs, gaande van technologische opleidingen over de verzorgende sector tot kunstenopleidingen. De algemene leiding van de hogeschool wordt waargenomen door de raad van bestuur, de voorzitter van die raad, het bestuurscollege, de algemeen directeur en diens centrale administratie. De decanen en faculteitsraden nemen de onderwijsorganisatie voor hun rekening. De onderzoeksraad van de Hogeschool Gent is een adviserend, beslissingsvoorbereidend orgaan dat toeziet op de optimale invulling van de decretale opdrachten van onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling van de kunsten. Het onderzoeksfonds moet helpen bij het voeren van een efficiënt en krachtig beleid inzake deze activiteiten. Het is een financieel instrument dat onafhankelijk is van extern subsidiërende instanties. De studentenparticipatie is in de Hogeschool Gent geconcretiseerd in de Hogeschool Gent Studentenraad. Uit elk van de faculteiten zit een student in die studentenraad. De studentenraad biedt naast haar eigen werking ook onderdak aan alle studenten uit de faculteitsraden en de opleidingscommissies, de participatiecommissie, de algemene vergadering van studentenvoorzieningen Sovoreg en de leden van de raad van bestuur. 2. Algemene bepalingen in verband met deze overheidsopdracht Deze opdracht betreft: - de campusverkoop van boeken (= verkoop ter plaatse op de in dit bestek aangegeven campussen van de Hogeschool Gent) aan studenten van de Hogeschool Gent - de organisatie van deze campusverkoop - de naverkoop van boeken gedurende het academiejaar tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald (= minimumvereisten waaraan zeker moet voldaan zijn!!) In de offerte dient een vast kortingspercentage te worden opgegeven dat zal toegekend worden op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers. Dit impliceert dat de prijs per boek niet hoger mag zijn dan de prijs die de Hogeschool Gent zelf, met korting, bij de uitgever zou bekomen. De korting kan enkel toegekend worden bij wijze van rechtstreekse korting op de boeken en dit uitsluitend ten voordele van de student. De boeken worden rechtstreeks door de studenten ter plaatse aangekocht tegen de door de inschrijver in zijn offerte opgegeven kortingspercentages. Blz. 11

12 DGFB/JN/ Locatie campusverkoop en doelpubliek De campusverkoop dient plaats te vinden op 3 verschillende campussen van de Hogeschool Gent: Campus Schoonmeersen - locatie: gebouw A van de campus Schoonmeersen gelegen te 9000 Gent, Voskenslaan 362, lokaal A voor de volgende faculteiten: o Faculteit Mens en Welzijn o Faculteit Natuur en Techniek o Faculteit Bedrijf en Organisatie (behalve de in Aalst gesitueerde opleidingen toegepaste informatica, bedrijfsmanagement en office management) o Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen o Geassocieerde faculteit Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen Campus Mercator - locatie: op de campus Mercator in één van de volgende gebouwen: o ofwel Abdisstraat 1 (gebouw A) o ofwel Groot-Brittaniëlaan 45 (gebouw B) o ofwel Nonnemeersstraat (gebouw C) o ofwel Nonnemeersstraat (gebouw D) o ofwel Henleykaai 84 (gebouw G) De exacte locatie wordt na toewijzing meegedeeld. - voor de volgende faculteiten: o Geassocieerde faculteit Toegepaste Taalkunde o Geassocieerde faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde Campus Aalst - locatie: gebouw BEST op de campus Aalst gelegen te 9300 Aalst, Arbeidsstraat 14. De exacte locatie wordt na toewijzing meegedeeld. - voor de in Aalst gesitueerde opleidingen toegepaste informatica, bedrijfsmanagement en office management van de faculteit Bedrijf en Organisatie. Voor de School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium van de Hogeschool Gent zullen in principe slechts enkele opleidingen een beperkt aantal boeken aankopen bij de boekhandel aan wie deze overheidsopdracht wordt toegewezen, m.n. de opleidingen landschaps- en tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling. Deze studenten moeten aan dezelfde kortingspercentages als de andere studenten van de Hogeschool Gent boeken kunnen aankopen bij de boekhandel aan wie deze overheidsopdracht wordt toegewezen en dit ofwel op één van voormelde campussen ofwel rechtstreeks in de boekenwinkel (tijdens of na de campusverkoop). Blz. 12

13 DGFB/JN/ Tijdstippen waarop de campusverkoop dient plaats te vinden De boekenverkoop van de Hogeschool Gent dient minstens plaats te vinden op de hierna vermelde tijdstippen, waarmee in de offerte rekening dient gehouden te worden. Voor wat de verwijzing naar het eerste en tweede semester betreft bij de tijdstippen, worden als bijlage de academische kalenders gevoegd (bijlage 4). campus Schoonmeersen: - van maandag 17 september 2012 tot en met vrijdag 28 september 2012, daarna minstens 2 dagen in de week tot half oktober (dinsdag en donderdag). - minimum drie dagen tijdens de eerste drie weken van het tweede semester, wellicht aansluitend (verplicht te voorzien indien de opdrachtgever hiertoe zou beslissen exacte data zijn overeen te komen). campus Mercator: - van maandag 17 september 2012 tot en met vrijdag 28 september minimum drie dagen tijdens de eerste drie weken van het tweede semester (verplicht te voorzien indien de opdrachtgever hiertoe zou beslissen exacte data zijn overeen te komen). campus Aalst: - op maandag 17 en dinsdag 18 september ingeval er behoefte aan bestaat, één dag bij het begin van het tweede semester (verplicht te voorzien indien de opdrachtgever hiertoe zou beslissen exacte data zijn overeen te komen). 5. Verbintenissen van de partijen in het kader van de boekenverkoop: A. De Hogeschool Gent verbindt zich ertoe: - zelf de boekenlijsten op te vragen bij haar onderwijzend personeel. - uiterlijk op 6 juli 2012 een eerste boekenlijst te bezorgen aan de gekozen boekhandel. - uiterlijk op 24 augustus 2012 een aanvullende boekenlijst over te maken aan de gekozen boekhandel. - op de boekenlijsten volgende gegevens per boek te vermelden: de titel, de naam van de auteur, de uitgever, het ISBN-nummer, het opleidingsonderdeel, de naam van de lector(en) of docent (en) van het betreffende opleidingsonderdeel, modeltraject betrokken studenten, alsook de richtaantallen. - uiterlijk op 21 december 2012 een bijkomende boekenlijst aan de gekozen boekhandel te bezorgen in geval er ook voor het tweede semester een boekenverkoop wordt georganiseerd. - de juiste verkoopdagen ad valvas te melden aan de studenten. - een lokaal of ruimte ter beschikking te stellen met de nodige tafels. B. De gekozen boekhandel verbindt zich ertoe: - de verkoop volledig zelf te organiseren op de voorziene plaats(en) en op de overeengekomen tijdstippen. In het geval bepaalde verkoopdata nog niet vaststaan, over de noodzaak eraan en over de exacte data tijdig nader te overleggen met de Hogeschool Gent. - de laagst mogelijke prijs aan te bieden ten voordele van de studenten. - vóór de start van het academiejaar aan de door de Hogeschool Gent aangeduide contactpersonen de prijzen van de op de doorgegeven boekenlijst vermelde boeken door te geven samen met de beschikbaarheid ervan. - de boeken rechtstreeks te verkopen aan de studenten. - na de verkoop, het restant van de boeken onmiddellijk mee te nemen naar de winkel en dit restant gedurende een bepaalde periode te reserveren voor de studenten tegen een voordelige prijs. Blz. 13

14 DGFB/JN/ in het kader van de flexibilisering aan de studenten die aantonen pas na de campusverkoop te zijn ingeschreven op de Hogeschool Gent, eenzelfde korting aan te bieden als diegene die tijdens de campusverkoop werd verleend aan de studenten. - van elk boek een presentexemplaar te voorzien voor de titularissen (één boek per titularis, dus meerdere boeken indien een opleidingsonderdeel door verschillende onderwijspersoneelsleden wordt gedoceerd) van de opleidingsonderdelen waarvoor de boeken dienen te worden aangeschaft. 6. Vrijblijvend Het staat de inschrijver vrij om los van de campusverkoop ook een korting te verlenen aan andere personeelsleden dan onderwijzende personeelsleden van de Hogeschool Gent en dit op vertoon van hun personeelskaart. Tevens mag ook een korting worden aangeboden aan de alumni van de Hogeschool Gent. In dat geval wordt de korting ook in de offerte vermeld. Hiermee zal evenwel geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de offertes. Blz. 14

15 DGFB/JN/12.29 BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BOEKENVERKOOP OP VERSCHILLENDE CAMPUSSEN VAN DE HOGESCHOOL GENT ACADEMIEJAAR Algemene offerteaanvraag Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Ofwel (1) Vennootschap De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen een kortingspercentage van: Korting voor studenten Kortingspercentage op gangbare hand- en studieboeken: % Kortingspercentage op niet commerciële uitgaven: % Korting voor onderwijzend personeel Kortingspercentage op gangbare hand- en studieboeken: % Kortingspercentage op niet commerciële uitgaven: % Blz. 1

16 DGFB/JN/12.29 Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: B.T.W. nummer (alleen in België): Ondernemingsnummer: adres voor notificatie en berichtgeving in verband met deze overheidsopdracht: Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Bij de offerte te voegen documenten De gevraagde informatie en documentatie met het oog op de kwalitatieve selectie. Voldoende informatie en documentatie voor de beoordeling van de conformiteit van de offerte met het bestek en voor de vergelijking ervan aan de hand van de gunningscriteria (dit document dient ook gedateerd en ondertekend te zijn). Eventuele volmacht. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 99 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 2

17 BIJLAGE 2: INDICATIEVE BOEKENLIJST DGFB/JN/12.29

18 BIJLAGE 2: INDICATIEVE BOEKENLIJST Faculteit Titel ISBN Aantal (raming) FBO Affaires.com FBO An introduction to international legal English FBO Arbeidsrecht FBO Basisboek consolidatie met toepassingen in BE GAAP en IFRS FBO Basisboekhouden van begin tot eindbalans( inclusiefoefeningen) FBO Basiscursus Webdesign Dreamweaver CS FBO Belasting over de toegevoegde waarde FBO België voor beginners FBO Beslagrecht, kort begrip van het beslag- en excecutierecht FBO Bijzondere overeenkomsten in kort bestek FBO Binnormen FBO Boekhouden een kennismaking FBO Budgettering - Gebudgetteerde balans en gebudgetteerde resultatenrekening FBO Burgerlijk procesrecht FBO Business vocabulary in use FBO Comme convenu FBO Communicatiewijzer FBO Computerboekhouden met octopus FBO Consumentengedrag: de basis FBO Cost Accounting FBO Cost Accounting: Analytisch exploitatieboekhouden FBO De fiscale procedure FBO De jaarrekening doorgelicht FBO Deutsche Wirtschaftssprache für Anfänger GRUNDSTUFE Lehr - und arbeitsbuch FBO Dienstenmarketing FBO Economie Vandaag FBO En la oficina FBO English for the Financial Sector FBO English in Use - Law Professional FBO Enquète research FBO ERP en businessmanagement FBO ERP en businessprocesses FBO Espaces de communication FBO Espagnol profesional FBO Essential environment FBO Express Series English for Logistics FBO Externe controle in de praktijk FBO Financial accounting 2 delen FBO Financial Statement Analysis. A Case Study Approach FBO Financieel management FBO Financiële wiskunde editie 2011! FBO Gids successie en vermogensplanning FBO Grammaire FBO Grammar for Business FBO Handboek Accountancy in de publieke en non-profitsector - Accountancy, financieel management en auditing FBO Handboek Bedrijfsfinanciering FBO Handboek boekhouden: Belgisch boekhoudrecht FBO Handboek boekhouden: IFRS; De IFRS standaarden boekhoudkundig vertaald FBO Handboek financieel beheer FBO Handboek Internationaal en Europees belastingrecht FBO Handboek Management accounting FBO Handboek personenbelasting FBO Handboek registratie- en successierechten FBO Handboek vennootschapsbelasting FBO Handels en financiële technieken FBO Het belang van de Antwerpse voorwaarden FBO Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsmechanismen FBO Inkoop FBO Inleiding tot de internationale fiscaliteit FBO Inleiding tot het recht FBO Integrale gevalstudie boekhouden FBO Intelligent Business Coursebook pre intermediate! Speciale editie met CD FBO Intelligent Business Coursebook upper intermediate! FBO Intercultural Business Communication (5th Edition) /9

19 Faculteit Titel ISBN Aantal (raming) FBO Internationale marketing FBO Juridische verwijzigen en afkortingen FBO Kërngeschäft Deutsch FBO Kluwer studentencodex FBO Landeskunde Osterreich FBO Larcier wetboek deel 1 (speciaal uitgegeven voor de faculteit Bedrijf en Organisatie) FBO Larcier wetboek deel 2 (speciaal uitgegeven voor de faculteit Bedrijf en Organisatie) FBO Larcier Wetboeken: milieurecht FBO Logistiek in ketens FBO Lokale belastingen en fiscus 20 FBO Marketingcommunicatie FBO Marketingcommunicatiestrategie FBO Marketingplanning FBO Marktonderzoek FBO Marktonderzoek, Methoden en toepassingen FBO Ondernemen caseboek FBO Onderzoek met SPSS en Excel FBO Personenbelasting Initiatiecursus FBO Praktijkboek rechtsmethodologie FBO Praktisch administratief recht FBO Praktisch basisboek management FBO Praktisch handels en economisch recht FBO Praktisch personenbelasting FBO Praktisch sociaal recht FBO Praktisch vennootschapsrecht FBO Praktisch verzekeringsrecht FBO Praktisch werkboek management FBO Principes van marketing 5de e FBO Professional English in Use Marketing FBO Rapporteren: voorschriften en nuttige wenken FBO Regionale belastingen en fiscus ng 20 FBO Rekeningenstelsel FBO Schrijven van verslag tot eindwerk FBO Scorend afstuderen FBO Sociale zekerheidsrecht FBO Strafprocesrecht, leidraad voor de rechtspracticus FBO Strafrecht, leidraad voor de rechtspracticus FBO Tekstvaardig, tekstgids FBO Tekstvaardig, werkboek FBO The Business Intermediate FBO The strategy and Tactis of Pricing. A guide to growing more profitably FBO Thematische Woordenschat Duits FBO Toolbook Direct Marketing FBO Vennootschapsbelasting - basiscursus FBO Vennootschapsboekhouden (inclusief verenigingen en stichtingen) FBO Vocabulaire 2000-exercices Tome A FBO Vocabulaire 2000-exercices Tome B FBO Zo werkt Europa na Lissabon FBO Boekhouden, een kennismaking FBO Exercices d'oral en contexte, niv, intermédiaire FBO Les combines du téléphone (fixe et portable) FBO Erreurs courantes comises en français FBO Inleiding tot het recht FBO Word 2007/2010 voor wie echt met Word wil werken FBO Word 2007/2010 voor wie echt met Word wil werken FBO Haydi Türkçe Konusalum FBO Tekstvaardig tekstgids FBO Tekstvaardig werkboek FBO Comme Convenu FBO Deitel Java how to program FBO OO-programmeren in Java met Blue J ng 50 FBO MS Access FBO Het complete handboek XML 1, FBO Databasesystems, a practical approach to design FBO Cobol FBO Methoden en technieken van onderzoek FBO Statistiek met Excel FBO English Vocabulary in Use FBO Cuaderno /9

20 Faculteit Titel ISBN Aantal (raming) FBO Bien s'exprimer à l'écrit et à l'oral FBO Bled, les 50 règles d'or de l'orthographe FBO Le français des affaires, lexique didactique du français FBO Le français des affaires,grammaire française FBO Bescherelle,la conjugaison pour tous FBO MS Excel versie FBO Duitse spraakkunst voor Nederlandstaligen FBO L'exercisier, manuel d'expression Française FBO Affaires à suivre FBO Orthographe niveau intermédiaire FBO Vocabulaire progressif du français des affaires FBO Bescherelle, L'essentiel FBO Medische termen in woord en geschrift FBO Telephoning in English FBO Adobe in Design CS FBO Dreamweaver FBO Internationale handels-en betalingstechnieken FBO Intercultural Business Communication FBO Market leader Course book ng 30 FBO Market leader Practice file ng 30 FBO-Aalst Basisboek consolidatie FBO-Aalst Boekhouden op computer met pro-acc laatste versie 40 FBO-Aalst Bedrijfseconomie FBO-Aalst Bin-boekje FBO-Aalst Boekhouden een kennismaking FBO-Aalst Colegas 1 : Tekstboek FBO-Aalst Colegas 1: Werkboek FBO-Aalst Communicatiewijzer FBO-Aalst Cost-Accounting FBO-Aalst De arbeidsongevallenverzekering FBO-Aalst De jaarrekening doorgelicht (studentenversie) laatste versie 81 FBO-Aalst Dienstenmarketingmanagement FBO-Aalst Toolbook Direct Marketing FBO-Aalst Economie vandaag FBO-Aalst English FBO-Aalst English for the financial sector student s book + cd!! FBO-Aalst English grammar in use (+key) (mét cd-rom) 3th ed FBO-Aalst English Vocabulary in Use upper-intermediate met cd FBO-Aalst Externe controle in de praktijk Nieuwste versie 21 FBO-Aalst Gids successie- en vermogensplanning FBO-Aalst Grammaire FBO-Aalst Handboek bedrijfsfinanciering Studenteneditie FBO-Aalst Handboek boekhouden Vennootschapsboekhouden (incl verenigingen en stichtingen) versie FBO-Aalst Handels- en financiële technieken ng 155 FBO-Aalst Head First Web Design FBO-Aalst Indesign CS5 De basis FBO-Aalst Inleiding tot het recht ng 25 FBO-Aalst Java, how to program (9 th ed) FBO-Aalst Kostprijscalculatie en managementaccounting (laatste versie!) FBO-Aalst Kostprijscalculatie en managementaccounting:oefenboek (laatste versie!) FBO-Aalst L exercisier FBO-Aalst Leerboek ICT-toepassingen FBO-Aalst Market Leader upper-intermediate course book FBO-Aalst Modern English pronunciation + cd FBO-Aalst MS Access FBO-Aalst MS Excel FBO-Aalst PowerPoint FBO-Aalst Praktisch basisboek Management: leerboek FBO-Aalst Praktisch basisboek Management: praktijkboek FBO-Aalst Praktisch handels- en economisch recht FBO-Aalst Praktisch social recht FBO-Aalst Professional English in Use: Marketing FBO-Aalst Salesmanagement FBO-Aalst Tekstvaardig: tekstgids FBO-Aalst Tekstvaardig: werkboek FBO-Aalst Wetboek Vennootschaps- en boekhoudwetgeving ng 40 FBO-Aalst Word De basis FBO-Aalst Word gevorderd FBO-Aalst Verzekeringen voor beginners FBO-Aalst Bijlage rekeningstelsel bij handboek boekhouden (zonder boek) 60 3/9

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF. 2008.0281

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Bijlage(n) SF. 2008.0281 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PERSONEEL EN ORGANISATIE Brussel, 27 februari 2009 correspondentieadres Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën Kunstlaan 19H bus 2, 1000 BRUSSEL Nationale School

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Europese aanbesteding Midoffice Suite

Europese aanbesteding Midoffice Suite Europese aanbesteding Midoffice Suite Alphen aan den Rijn, Delft, Ede, Nieuwegein en Zoetermeer onder aanvoering van EGEM en begeleid door M&I/Argitek Europese aanbesteding 2006-023405 Commercieel vertrouwelijk

Nadere informatie

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie