BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN"

Transcriptie

1 DIRECTIE GEBOUWEN EN FACILITAIR BEHEER Kortrijksesteenweg Gent BIJZONDER BESTEK van LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. DGFB/JN/12.29/HOGESCHOOL GENT Boekenverkoop op verschillende campussen van de Hogeschool Gent academiejaar OFFERTEFORMULIER DIENT INGEVULD DOOR DE INSCHRIJVER

2 DGFB/JN/12.29 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 4 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 4 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 4 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 4 I.4 PRIJSOPGAVE... 4 I.5 KWALITATIEVE SELECTIE... 5 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 5 I.7 VOLMACHT... 5 I.8 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 6 I.9 OPENING VAN DE OFFERTES... 6 I.10 GESTANDDOENINGSTERMIJN... 6 I.11 GUNNINGSCRITERIA... 7 I.12 VARIANTEN... 8 I.13 KEUZE VAN OFFERTE... 8 I.14 WIJZIGINGSBERICHTEN... 8 I.15 VERGISSINGEN EN LEEMTES... 8 II. CONTRACTUELE BEPALINGEN... 9 II.1 LEIDEND AMBTENAAR... 9 II.2 BORGTOCHT... 9 II.3 PRIJSHERZIENINGEN... 9 II.4 LEVERINGSTERMIJN... 9 II.5 OPLEVERING... 9 II.6 VERPAKKINGEN II.7 LEVERINGSPLAATS II.8 BETALINGEN II.9 VERTROUWELIJKHEID III. TECHNISCHE EN AANVULLENDE CONTRACTUELE BEPALINGEN BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER... 1 BIJLAGE 2: INDICATIEVE BOEKENLIJST... 3 BIJLAGE 3: STUDENTENAANTALLEN... 4 BIJLAGE 4: ACADEMISCHE KALENDERS... 5 Blz. 2

3 DGFB/JN/12.29 Inlichtingen Inlichtingen in verband met deze procedure kunnen verkregen worden bij: Wouter Moons Stafmedewerker overheidsopdrachten Directie Gebouwen en Facilitair beheer Hogeschool Gent Tel: Inhoudelijke inlichtingen kunnen verkregen worden bij: Sofie Vandroemme Coördinator dienst bibliotheken Directie Onderwijs Hogeschool Gent Tel: Tel: GSM: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 24 december 1993 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van ) betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van ) tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 4. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 116, 1ste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 30 kalenderdagen gebracht. Artikel 5 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 Er wordt geen borgtocht gevraagd aangezien de boeken rechtstreeks aan de studenten worden verkocht. Artikel 57 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 De termijn van voorlopige oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. Artikel 66 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 Boetes wegens laattijdige uitvoering bedragen minimaal 55 EUR per kalenderdag vertraging. Artikel 56 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 Aan de leverancier wordt een bijzondere terugnameplicht inzake verpakkingen en verpakkingsafval opgelegd. Blz. 3

4 DGFB/JN/12.29 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: Boekenverkoop op verschillende campussen van de Hogeschool Gent academiejaar I.2 Identiteit van de opdrachtgever Hogeschool Gent Kortrijksesteenweg Gent I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van de algemene offerteaanvraag. I.4 Prijsopgave Ten aanzien van de vaststelling van de prijzen, wordt onderhavige opdracht beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. In de offerte dient een vast kortingspercentage te worden opgegeven dat zal toegekend worden op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers. Dit impliceert dat de prijs per boek niet hoger mag zijn dan de prijs die de Hogeschool Gent zelf, met korting, bij de uitgever zou bekomen. De korting kan enkel toegekend worden bij wijze van rechtstreekse korting op de boeken en dit uitsluitend ten voordele van de student. Blz. 4

5 DGFB/JN/12.29 I.5 Kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring betreffende de totale omzet over de laatste drie boekjaren. Deze moet minimaal ,00 EUR bedragen in elk van de 3 laatste boekjaren. Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van gelijkaardige campusverkopen (=verkoop van boeken aan studenten op de campus zelf en de organisatie ervan) gerealiseerd in de afgelopen 3 jaar. Hierbij wordt bij iedere referentie het volgende vermeld: de gerealiseerde omzet, de datum van uitvoering, het aantal campussen, de instelling (en eventueel het aantal studenten) waarvoor ze verricht werd en een korte omschrijving van de gehanteerde werkwijze. Minstens 1 referentie moet betrekking hebben op een campusverkoop met een omzet van minstens ,00 EUR incl. btw (=omzet campusverkoop inclusief de daaraan gekoppelde naverkoop). Deze referentie dient gestaafd te worden met een ondertekend certificaat of ondertekende verklaring van goede uitvoering van de opdrachtgever (met opgave van de contactgegevens van de contactpersoon bij de opdrachtgever). De Hogeschool Gent behoudt zich het recht voor om deze referenties te controleren en daarbij indien nodig de opdrachtgever(s) te contacteren. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult het standaard offerteformulier in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. I.7 Volmacht De offerte die door gemachtigden wordt ingediend, vermeldt duidelijk de volmachtgever of de volmachtgevers waarvoor wordt gehandeld. De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt, of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht. Ze kunnen zich beperken tot verwijzing naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt. Blz. 5

6 DGFB/JN/12.29 I.8 Indienen van de offerte De offerte opgesteld op papier wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de datum van de zitting waarop de offertes worden geopend en de referentie van het bestek DGFB/JN/12.29 Algemene offerteaanvraag - Boekenverkoop op verschillende campussen van de Hogeschool Gent Academiejaar Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding " OFFERTE DGFB/JN/12.29 Algemene offerteaanvraag - Boekenverkoop op verschillende campussen van de Hogeschool Gent Academiejaar " Deze tweede omslag moet geadresseerd zijn aan: Hogeschool Gent Directie Gebouwen en Facilitair Beheer De heer Jos Nollet, directeur Kortrijksesteenweg Gent Iedere offerte moet bij de voorzitter van de zitting (de heer Jos Nollet of zijn afgevaardigde) voor de opening van de offertes toekomen alvorens hij de zitting opent. Nochtans wordt een offerte die te laat toekomt, in aanmerking genomen voor zover: 1 de aanbestedende overheid aan de leverancier nog geen kennis heeft gegeven van haar beslissing, 2 en de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de dag vastgesteld voor de ontvangst van de offertes bij de post als aangetekende zending is afgegeven. I.9 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Hogeschool Gent, Site Kortrijksesteenweg, gebouw CA, vergaderzaal 4e verdieping, Kortrijksesteenweg 14 te 9000 Gent Datum: 5 juni 2012 om uur I.10 Gestanddoeningstermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 30 kalenderdagen, ingaande de dag na de uiterste datum voor het indienen van de offertes. Blz. 6

7 DGFB/JN/12.29 I.11 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: Nr. Beschrijving Gewicht 1 Korting aan studenten Zeer belangrijk Bij de beoordeling van dit criterium wordt rekening gehouden met het in de offerte van de inschrijver opgegeven vast kortingspercentage (voor gangbare hand- en studieboeken). Dit kortingspercentage moet betrekking hebben op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers, wat impliceert dat de prijs per boek niet hoger mag zijn dan de prijs die de Hogeschool Gent zelf, met korting, bij de uitgever zou bekomen. De korting kan enkel toegekend worden bij wijze van rechtstreekse korting op de boeken, en dit uitsluitend ten voordele van de student. Bij de beoordeling van dit criterium zal in mindere mate ook rekening gehouden worden met het in de offerte van de inschrijver opgegeven vast kortingspercentage voor niet-commerciële uitgaven. Dit kortingspercentage moet betrekking hebben op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers. Om een idee te kunnen vormen van welk soort boeken er besteld zal worden, werd bij dit bestek een indicatieve lijst van boeken gevoegd op basis van boeken die gedurende het vorige academiejaar werden besteld (bijlage 2). Om een idee te kunnen vormen van de omvang van de opdracht werd tevens als bijlage bij dit bestek een document gevoegd met studentenaantallen (bijlage 3). De totale omvang van de opdracht wordt ingeschat op een omzet van ongeveer ,00 EUR. 2 Werkwijze en service bij campusverkoop en naverkoop van boeken Zeer belangrijk Bij de beoordeling van dit criterium wordt ondermeer rekening gehouden met: Aantal personeelsleden dat ter beschikking wordt gesteld op de campusverkoopdagen, eventuele extra verkoopmomenten (naast de in het bestek voorziene verplichte verkoopmomenten), wijze van communicatie met de opdrachtgever, kassasysteem en aantal kassa's dat wordt voorzien, de wijze(n) van betaling door de student (proton, bancontact,...), de voorwaarden (kortingpercentage) indien studenten om persoonlijke redenen niet op de verkoopdagen aanwezig konden zijn (buiten de situatie van latere inschrijving), flexibiliteit van de inschrijver indien er wijzigende situaties optreden, stappen die worden ondernomen bij uitverkochte titels, nabijheid boekhandel rekening houdend met naverkoop van boeken, modaliteiten naverkoop (duur en plaats van naverkoop), mogelijkheden en modaliteiten bijbestelling boeken door studenten, mogelijkheid en wijze van opvolgbaarheid van de beschikbaarheid van boeken, transparantie (naar de Hogeschool Gent toe) omtrent aantal aangekochte boeken en verkoopprijs, eventuele andere bijkomende vormen van dienstverlening enz. Indien er verschillen in werkwijze en service zijn naar gelang de campus waar de boekenverkoop plaatsvindt, dient dit duidelijk vermeld te worden. Voormelde informatie dient opgenomen te worden in een ondertekend en gedateerd document dat bij de offerte wordt gevoegd. 3 Korting aan het onderwijzend personeel Minder belangrijk Kortingspercentage op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers dat wordt verleend aan het onderwijzend personeel van de Hogeschool Gent op vertoon van hun personeelskaart voor de aankoop van boeken die rechtstreeks gerelateerd zijn met hun onderwijsopdracht (onafhankelijk van de campusverkoop en onafhankelijk van het verplicht aan te bieden gratis presentexemplaar per titularis). Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de volgens deze afweging voordeligste inschrijver. Blz. 7

8 DGFB/JN/12.29 I.12 Varianten Er zijn geen vrije, verplichte of facultatieve varianten toegestaan. I.13 Keuze van offerte Het bestuur kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen inzake één van deze clausules of beschikkingen kan aanleiding geven tot de wering van de offerte wegens onregelmatigheid. I.14 Wijzigingsberichten Wijzigingsberichten bekend gemaakt op e-notification en/of in het Publicatieblad van de Europese Unie en die betrekking hebben op de opdrachten in het algemeen of enkel op onderhavige opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver wordt derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en er rekening mee te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. I.15 Vergissingen en leemtes Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemtes vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans minsten TIEN dagen vóór het indienen van de offertes, schriftelijk kennis aan het bestuur, behalve als de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven. Blz. 8

9 DGFB/JN/12.29 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: de heer Jos Nollet Adres: Directie Gebouwen en Facilitair Beheer, Kortrijksesteenweg 14 te 9000 Gent Telefoon: Fax: II.2 Borgtocht Er wordt geen borgtocht gevraagd. II.3 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. II.4 Leveringstermijn zie technische bepalingen II.5 Oplevering De opdracht wordt opgeleverd in twee fases. De eerste oplevering vindt plaats in december 2012 en dus na de volledige uitvoering van de campusverkoop in het eerste deel van het academiejaar De tweede oplevering vindt plaats in juni 2013 en dus na de volledige uitvoering van de campusverkoop in het tweede deel van het academiejaar Binnen de 30 kalenderdagen na het nazicht van de leveringen, wordt naargelang het geval een proces-verbaal opgesteld van oplevering of van weigering van oplevering. Blz. 9

10

11 DGFB/JN/12.29 III. Technische en aanvullende contractuele bepalingen 1. De Hogeschool Gent als instelling De Hogeschool Gent is één van de 22 Vlaamse hogescholen. Ze is in 1995 tot stand gekomen uit een fusie van dertien instellingen. In 2001 volgde een tweede fusie tussen de Hogeschool Gent en Mercator, de hogeschool van de provincie Oost-Vlaanderen. De Hogeschool Gent is een openbare onderwijsinstelling (= Vlaamse autonome hogeschool), die bestaat uit acht (onderwijs)faculteiten: - Faculteit Mens en Welzijn - Faculteit Natuur en Techniek - Faculteit Bedrijf en Organisatie - School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium - Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen - Geassocieerde faculteit Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen - Geassocieerde faculteit Toegepaste Taalkunde - Geassocieerde faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde Daarnaast bestaat de Hogeschool Gent uit een reeks ondersteunende, uitvoerende of beleidsvoorbereidende directies en diensten. Zij verenigt in zich de meest uiteenlopende domeinen van hoger onderwijs, gaande van technologische opleidingen over de verzorgende sector tot kunstenopleidingen. De algemene leiding van de hogeschool wordt waargenomen door de raad van bestuur, de voorzitter van die raad, het bestuurscollege, de algemeen directeur en diens centrale administratie. De decanen en faculteitsraden nemen de onderwijsorganisatie voor hun rekening. De onderzoeksraad van de Hogeschool Gent is een adviserend, beslissingsvoorbereidend orgaan dat toeziet op de optimale invulling van de decretale opdrachten van onderzoek, dienstverlening en ontwikkeling van de kunsten. Het onderzoeksfonds moet helpen bij het voeren van een efficiënt en krachtig beleid inzake deze activiteiten. Het is een financieel instrument dat onafhankelijk is van extern subsidiërende instanties. De studentenparticipatie is in de Hogeschool Gent geconcretiseerd in de Hogeschool Gent Studentenraad. Uit elk van de faculteiten zit een student in die studentenraad. De studentenraad biedt naast haar eigen werking ook onderdak aan alle studenten uit de faculteitsraden en de opleidingscommissies, de participatiecommissie, de algemene vergadering van studentenvoorzieningen Sovoreg en de leden van de raad van bestuur. 2. Algemene bepalingen in verband met deze overheidsopdracht Deze opdracht betreft: - de campusverkoop van boeken (= verkoop ter plaatse op de in dit bestek aangegeven campussen van de Hogeschool Gent) aan studenten van de Hogeschool Gent - de organisatie van deze campusverkoop - de naverkoop van boeken gedurende het academiejaar tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald (= minimumvereisten waaraan zeker moet voldaan zijn!!) In de offerte dient een vast kortingspercentage te worden opgegeven dat zal toegekend worden op de officiële catalogusprijzen van de uitgevers. Dit impliceert dat de prijs per boek niet hoger mag zijn dan de prijs die de Hogeschool Gent zelf, met korting, bij de uitgever zou bekomen. De korting kan enkel toegekend worden bij wijze van rechtstreekse korting op de boeken en dit uitsluitend ten voordele van de student. De boeken worden rechtstreeks door de studenten ter plaatse aangekocht tegen de door de inschrijver in zijn offerte opgegeven kortingspercentages. Blz. 11

12 DGFB/JN/ Locatie campusverkoop en doelpubliek De campusverkoop dient plaats te vinden op 3 verschillende campussen van de Hogeschool Gent: Campus Schoonmeersen - locatie: gebouw A van de campus Schoonmeersen gelegen te 9000 Gent, Voskenslaan 362, lokaal A voor de volgende faculteiten: o Faculteit Mens en Welzijn o Faculteit Natuur en Techniek o Faculteit Bedrijf en Organisatie (behalve de in Aalst gesitueerde opleidingen toegepaste informatica, bedrijfsmanagement en office management) o Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen o Geassocieerde faculteit Toegepaste Bio-ingenieurswetenschappen Campus Mercator - locatie: op de campus Mercator in één van de volgende gebouwen: o ofwel Abdisstraat 1 (gebouw A) o ofwel Groot-Brittaniëlaan 45 (gebouw B) o ofwel Nonnemeersstraat (gebouw C) o ofwel Nonnemeersstraat (gebouw D) o ofwel Henleykaai 84 (gebouw G) De exacte locatie wordt na toewijzing meegedeeld. - voor de volgende faculteiten: o Geassocieerde faculteit Toegepaste Taalkunde o Geassocieerde faculteit Handelswetenschappen en Bestuurskunde Campus Aalst - locatie: gebouw BEST op de campus Aalst gelegen te 9300 Aalst, Arbeidsstraat 14. De exacte locatie wordt na toewijzing meegedeeld. - voor de in Aalst gesitueerde opleidingen toegepaste informatica, bedrijfsmanagement en office management van de faculteit Bedrijf en Organisatie. Voor de School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium van de Hogeschool Gent zullen in principe slechts enkele opleidingen een beperkt aantal boeken aankopen bij de boekhandel aan wie deze overheidsopdracht wordt toegewezen, m.n. de opleidingen landschaps- en tuinarchitectuur en landschapsontwikkeling. Deze studenten moeten aan dezelfde kortingspercentages als de andere studenten van de Hogeschool Gent boeken kunnen aankopen bij de boekhandel aan wie deze overheidsopdracht wordt toegewezen en dit ofwel op één van voormelde campussen ofwel rechtstreeks in de boekenwinkel (tijdens of na de campusverkoop). Blz. 12

13 DGFB/JN/ Tijdstippen waarop de campusverkoop dient plaats te vinden De boekenverkoop van de Hogeschool Gent dient minstens plaats te vinden op de hierna vermelde tijdstippen, waarmee in de offerte rekening dient gehouden te worden. Voor wat de verwijzing naar het eerste en tweede semester betreft bij de tijdstippen, worden als bijlage de academische kalenders gevoegd (bijlage 4). campus Schoonmeersen: - van maandag 17 september 2012 tot en met vrijdag 28 september 2012, daarna minstens 2 dagen in de week tot half oktober (dinsdag en donderdag). - minimum drie dagen tijdens de eerste drie weken van het tweede semester, wellicht aansluitend (verplicht te voorzien indien de opdrachtgever hiertoe zou beslissen exacte data zijn overeen te komen). campus Mercator: - van maandag 17 september 2012 tot en met vrijdag 28 september minimum drie dagen tijdens de eerste drie weken van het tweede semester (verplicht te voorzien indien de opdrachtgever hiertoe zou beslissen exacte data zijn overeen te komen). campus Aalst: - op maandag 17 en dinsdag 18 september ingeval er behoefte aan bestaat, één dag bij het begin van het tweede semester (verplicht te voorzien indien de opdrachtgever hiertoe zou beslissen exacte data zijn overeen te komen). 5. Verbintenissen van de partijen in het kader van de boekenverkoop: A. De Hogeschool Gent verbindt zich ertoe: - zelf de boekenlijsten op te vragen bij haar onderwijzend personeel. - uiterlijk op 6 juli 2012 een eerste boekenlijst te bezorgen aan de gekozen boekhandel. - uiterlijk op 24 augustus 2012 een aanvullende boekenlijst over te maken aan de gekozen boekhandel. - op de boekenlijsten volgende gegevens per boek te vermelden: de titel, de naam van de auteur, de uitgever, het ISBN-nummer, het opleidingsonderdeel, de naam van de lector(en) of docent (en) van het betreffende opleidingsonderdeel, modeltraject betrokken studenten, alsook de richtaantallen. - uiterlijk op 21 december 2012 een bijkomende boekenlijst aan de gekozen boekhandel te bezorgen in geval er ook voor het tweede semester een boekenverkoop wordt georganiseerd. - de juiste verkoopdagen ad valvas te melden aan de studenten. - een lokaal of ruimte ter beschikking te stellen met de nodige tafels. B. De gekozen boekhandel verbindt zich ertoe: - de verkoop volledig zelf te organiseren op de voorziene plaats(en) en op de overeengekomen tijdstippen. In het geval bepaalde verkoopdata nog niet vaststaan, over de noodzaak eraan en over de exacte data tijdig nader te overleggen met de Hogeschool Gent. - de laagst mogelijke prijs aan te bieden ten voordele van de studenten. - vóór de start van het academiejaar aan de door de Hogeschool Gent aangeduide contactpersonen de prijzen van de op de doorgegeven boekenlijst vermelde boeken door te geven samen met de beschikbaarheid ervan. - de boeken rechtstreeks te verkopen aan de studenten. - na de verkoop, het restant van de boeken onmiddellijk mee te nemen naar de winkel en dit restant gedurende een bepaalde periode te reserveren voor de studenten tegen een voordelige prijs. Blz. 13

14 DGFB/JN/ in het kader van de flexibilisering aan de studenten die aantonen pas na de campusverkoop te zijn ingeschreven op de Hogeschool Gent, eenzelfde korting aan te bieden als diegene die tijdens de campusverkoop werd verleend aan de studenten. - van elk boek een presentexemplaar te voorzien voor de titularissen (één boek per titularis, dus meerdere boeken indien een opleidingsonderdeel door verschillende onderwijspersoneelsleden wordt gedoceerd) van de opleidingsonderdelen waarvoor de boeken dienen te worden aangeschaft. 6. Vrijblijvend Het staat de inschrijver vrij om los van de campusverkoop ook een korting te verlenen aan andere personeelsleden dan onderwijzende personeelsleden van de Hogeschool Gent en dit op vertoon van hun personeelskaart. Tevens mag ook een korting worden aangeboden aan de alumni van de Hogeschool Gent. In dat geval wordt de korting ook in de offerte vermeld. Hiermee zal evenwel geen rekening gehouden worden bij de beoordeling van de offertes. Blz. 14

15 DGFB/JN/12.29 BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BOEKENVERKOOP OP VERSCHILLENDE CAMPUSSEN VAN DE HOGESCHOOL GENT ACADEMIEJAAR Algemene offerteaanvraag Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Alle bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. Natuurlijke persoon Ondergetekende (naam en voornaam): Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: Woonplaats (volledig adres): Telefoon: Fax: Ofwel (1) Vennootschap De vennootschap (benaming, rechtsvorm): Nationaliteit: met zetel te (volledig adres): Telefoon: Fax: vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): (De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) Ofwel (1) Tijdelijke vereniging De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: tegen een kortingspercentage van: Korting voor studenten Kortingspercentage op gangbare hand- en studieboeken: % Kortingspercentage op niet commerciële uitgaven: % Korting voor onderwijzend personeel Kortingspercentage op gangbare hand- en studieboeken: % Kortingspercentage op niet commerciële uitgaven: % Blz. 1

16 DGFB/JN/12.29 Algemene inlichtingen Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: B.T.W. nummer (alleen in België): Ondernemingsnummer: adres voor notificatie en berichtgeving in verband met deze overheidsopdracht: Betalingen De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer... van de financiële instelling... geopend op naam van.... Bij de offerte te voegen documenten De gevraagde informatie en documentatie met het oog op de kwalitatieve selectie. Voldoende informatie en documentatie voor de beoordeling van de conformiteit van de offerte met het bestek en voor de vergelijking ervan aan de hand van de gunningscriteria (dit document dient ook gedateerd en ondertekend te zijn). Eventuele volmacht. Gedaan te... De... De inschrijver, Handtekening:... Naam en voornaam:... Functie:... Belangrijke nota Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 99 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996). (1) Doorhalen wat niet van toepassing is Blz. 2

17 BIJLAGE 2: INDICATIEVE BOEKENLIJST DGFB/JN/12.29

18 BIJLAGE 2: INDICATIEVE BOEKENLIJST Faculteit Titel ISBN Aantal (raming) FBO Affaires.com FBO An introduction to international legal English FBO Arbeidsrecht FBO Basisboek consolidatie met toepassingen in BE GAAP en IFRS FBO Basisboekhouden van begin tot eindbalans( inclusiefoefeningen) FBO Basiscursus Webdesign Dreamweaver CS FBO Belasting over de toegevoegde waarde FBO België voor beginners FBO Beslagrecht, kort begrip van het beslag- en excecutierecht FBO Bijzondere overeenkomsten in kort bestek FBO Binnormen FBO Boekhouden een kennismaking FBO Budgettering - Gebudgetteerde balans en gebudgetteerde resultatenrekening FBO Burgerlijk procesrecht FBO Business vocabulary in use FBO Comme convenu FBO Communicatiewijzer FBO Computerboekhouden met octopus FBO Consumentengedrag: de basis FBO Cost Accounting FBO Cost Accounting: Analytisch exploitatieboekhouden FBO De fiscale procedure FBO De jaarrekening doorgelicht FBO Deutsche Wirtschaftssprache für Anfänger GRUNDSTUFE Lehr - und arbeitsbuch FBO Dienstenmarketing FBO Economie Vandaag FBO En la oficina FBO English for the Financial Sector FBO English in Use - Law Professional FBO Enquète research FBO ERP en businessmanagement FBO ERP en businessprocesses FBO Espaces de communication FBO Espagnol profesional FBO Essential environment FBO Express Series English for Logistics FBO Externe controle in de praktijk FBO Financial accounting 2 delen FBO Financial Statement Analysis. A Case Study Approach FBO Financieel management FBO Financiële wiskunde editie 2011! FBO Gids successie en vermogensplanning FBO Grammaire FBO Grammar for Business FBO Handboek Accountancy in de publieke en non-profitsector - Accountancy, financieel management en auditing FBO Handboek Bedrijfsfinanciering FBO Handboek boekhouden: Belgisch boekhoudrecht FBO Handboek boekhouden: IFRS; De IFRS standaarden boekhoudkundig vertaald FBO Handboek financieel beheer FBO Handboek Internationaal en Europees belastingrecht FBO Handboek Management accounting FBO Handboek personenbelasting FBO Handboek registratie- en successierechten FBO Handboek vennootschapsbelasting FBO Handels en financiële technieken FBO Het belang van de Antwerpse voorwaarden FBO Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en andere schadevergoedingsmechanismen FBO Inkoop FBO Inleiding tot de internationale fiscaliteit FBO Inleiding tot het recht FBO Integrale gevalstudie boekhouden FBO Intelligent Business Coursebook pre intermediate! Speciale editie met CD FBO Intelligent Business Coursebook upper intermediate! FBO Intercultural Business Communication (5th Edition) /9

19 Faculteit Titel ISBN Aantal (raming) FBO Internationale marketing FBO Juridische verwijzigen en afkortingen FBO Kërngeschäft Deutsch FBO Kluwer studentencodex FBO Landeskunde Osterreich FBO Larcier wetboek deel 1 (speciaal uitgegeven voor de faculteit Bedrijf en Organisatie) FBO Larcier wetboek deel 2 (speciaal uitgegeven voor de faculteit Bedrijf en Organisatie) FBO Larcier Wetboeken: milieurecht FBO Logistiek in ketens FBO Lokale belastingen en fiscus 20 FBO Marketingcommunicatie FBO Marketingcommunicatiestrategie FBO Marketingplanning FBO Marktonderzoek FBO Marktonderzoek, Methoden en toepassingen FBO Ondernemen caseboek FBO Onderzoek met SPSS en Excel FBO Personenbelasting Initiatiecursus FBO Praktijkboek rechtsmethodologie FBO Praktisch administratief recht FBO Praktisch basisboek management FBO Praktisch handels en economisch recht FBO Praktisch personenbelasting FBO Praktisch sociaal recht FBO Praktisch vennootschapsrecht FBO Praktisch verzekeringsrecht FBO Praktisch werkboek management FBO Principes van marketing 5de e FBO Professional English in Use Marketing FBO Rapporteren: voorschriften en nuttige wenken FBO Regionale belastingen en fiscus ng 20 FBO Rekeningenstelsel FBO Schrijven van verslag tot eindwerk FBO Scorend afstuderen FBO Sociale zekerheidsrecht FBO Strafprocesrecht, leidraad voor de rechtspracticus FBO Strafrecht, leidraad voor de rechtspracticus FBO Tekstvaardig, tekstgids FBO Tekstvaardig, werkboek FBO The Business Intermediate FBO The strategy and Tactis of Pricing. A guide to growing more profitably FBO Thematische Woordenschat Duits FBO Toolbook Direct Marketing FBO Vennootschapsbelasting - basiscursus FBO Vennootschapsboekhouden (inclusief verenigingen en stichtingen) FBO Vocabulaire 2000-exercices Tome A FBO Vocabulaire 2000-exercices Tome B FBO Zo werkt Europa na Lissabon FBO Boekhouden, een kennismaking FBO Exercices d'oral en contexte, niv, intermédiaire FBO Les combines du téléphone (fixe et portable) FBO Erreurs courantes comises en français FBO Inleiding tot het recht FBO Word 2007/2010 voor wie echt met Word wil werken FBO Word 2007/2010 voor wie echt met Word wil werken FBO Haydi Türkçe Konusalum FBO Tekstvaardig tekstgids FBO Tekstvaardig werkboek FBO Comme Convenu FBO Deitel Java how to program FBO OO-programmeren in Java met Blue J ng 50 FBO MS Access FBO Het complete handboek XML 1, FBO Databasesystems, a practical approach to design FBO Cobol FBO Methoden en technieken van onderzoek FBO Statistiek met Excel FBO English Vocabulary in Use FBO Cuaderno /9

20 Faculteit Titel ISBN Aantal (raming) FBO Bien s'exprimer à l'écrit et à l'oral FBO Bled, les 50 règles d'or de l'orthographe FBO Le français des affaires, lexique didactique du français FBO Le français des affaires,grammaire française FBO Bescherelle,la conjugaison pour tous FBO MS Excel versie FBO Duitse spraakkunst voor Nederlandstaligen FBO L'exercisier, manuel d'expression Française FBO Affaires à suivre FBO Orthographe niveau intermédiaire FBO Vocabulaire progressif du français des affaires FBO Bescherelle, L'essentiel FBO Medische termen in woord en geschrift FBO Telephoning in English FBO Adobe in Design CS FBO Dreamweaver FBO Internationale handels-en betalingstechnieken FBO Intercultural Business Communication FBO Market leader Course book ng 30 FBO Market leader Practice file ng 30 FBO-Aalst Basisboek consolidatie FBO-Aalst Boekhouden op computer met pro-acc laatste versie 40 FBO-Aalst Bedrijfseconomie FBO-Aalst Bin-boekje FBO-Aalst Boekhouden een kennismaking FBO-Aalst Colegas 1 : Tekstboek FBO-Aalst Colegas 1: Werkboek FBO-Aalst Communicatiewijzer FBO-Aalst Cost-Accounting FBO-Aalst De arbeidsongevallenverzekering FBO-Aalst De jaarrekening doorgelicht (studentenversie) laatste versie 81 FBO-Aalst Dienstenmarketingmanagement FBO-Aalst Toolbook Direct Marketing FBO-Aalst Economie vandaag FBO-Aalst English FBO-Aalst English for the financial sector student s book + cd!! FBO-Aalst English grammar in use (+key) (mét cd-rom) 3th ed FBO-Aalst English Vocabulary in Use upper-intermediate met cd FBO-Aalst Externe controle in de praktijk Nieuwste versie 21 FBO-Aalst Gids successie- en vermogensplanning FBO-Aalst Grammaire FBO-Aalst Handboek bedrijfsfinanciering Studenteneditie FBO-Aalst Handboek boekhouden Vennootschapsboekhouden (incl verenigingen en stichtingen) versie FBO-Aalst Handels- en financiële technieken ng 155 FBO-Aalst Head First Web Design FBO-Aalst Indesign CS5 De basis FBO-Aalst Inleiding tot het recht ng 25 FBO-Aalst Java, how to program (9 th ed) FBO-Aalst Kostprijscalculatie en managementaccounting (laatste versie!) FBO-Aalst Kostprijscalculatie en managementaccounting:oefenboek (laatste versie!) FBO-Aalst L exercisier FBO-Aalst Leerboek ICT-toepassingen FBO-Aalst Market Leader upper-intermediate course book FBO-Aalst Modern English pronunciation + cd FBO-Aalst MS Access FBO-Aalst MS Excel FBO-Aalst PowerPoint FBO-Aalst Praktisch basisboek Management: leerboek FBO-Aalst Praktisch basisboek Management: praktijkboek FBO-Aalst Praktisch handels- en economisch recht FBO-Aalst Praktisch social recht FBO-Aalst Professional English in Use: Marketing FBO-Aalst Salesmanagement FBO-Aalst Tekstvaardig: tekstgids FBO-Aalst Tekstvaardig: werkboek FBO-Aalst Wetboek Vennootschaps- en boekhoudwetgeving ng 40 FBO-Aalst Word De basis FBO-Aalst Word gevorderd FBO-Aalst Verzekeringen voor beginners FBO-Aalst Bijlage rekeningstelsel bij handboek boekhouden (zonder boek) 60 3/9

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400003811 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 52,00 Economie vandaag 2015 9789038224909

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400000834 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 50,00 Economie vandaag 2013 9789038221106

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2015.07/AB Open offerteaanvraag nr. FBO/OVH/2015.07/AB Reis Washington - New York 2016 1/17 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2015-2016

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2015-2016 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk Basisgrammatica Duits 9789062833061 1 BTO: Duits (B5I064) Ja 25,00 DaF kompakt A1-B1: Deutsch als Fremdsprache für Erwachsene - Kursbuch mit 3

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk Basisgrammatica Duits 9789062833061 1 BTO: Duits (B5I064) Ja 25,00 Deutsch für das Berufsleben B1. Kursbuch 9789460303203 1 BTO: Duits (B5I064)

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag

Bestek. voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP. Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving. algemene offerte-aanvraag Bestek voor de overheidsopdracht MET ALS VOORWERP Levering van camera's, webcastsysteem en schriftelijke verslaggeving algemene offerte-aanvraag Opdrachtgevend bestuur: Provincie Oost-Vlaanderen Blz. 1

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN DIENSTEN AAN DE VLAAMSE ICT ORGANISATIE VOOR EEN PERIODE VAN ÉÉN JAAR OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevende

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

alle boeken Economisch Frans 1 Grammaire 2000 1 ja Accounting A Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden

alle boeken Economisch Frans 1 Grammaire 2000 1 ja Accounting A Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden alle boeken Vak Titel Sem In voorraad eerste semester business analysis & valutation. IFRS edition. Text and Advanced financial statement analysis Cases. 1 strategisch managament Craft & executing 1 ondernemerschap

Nadere informatie

RE-BOOK IT Re-use knowledge 011/ (enkel bereikbaar tijdens de openingsuren)

RE-BOOK IT Re-use knowledge 011/ (enkel bereikbaar tijdens de openingsuren) RE-BOOK IT Re-use knowledge Eco- and euro friendly second-hand student books Agoralaan Gebouw D Kantoor B111 3590 Diepenbeek Hoofdgebouw Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek info@rebookit.be 011/26 87

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese School Mol Ontwerper Europese

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 2de semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 2de semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Sociaal recht in essentie 9789400002661 1 ACF: Arbeidsrecht (B-VIVN-B3G053) Nee 35,00 Initiatiecursus Personenbelasting 2013-2014 9789491804106 1 ACF: Inleiding fiscaliteit - personenbelasting

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER INSCHRIJVINGSFORMULIER Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Het leveren van een onderhoudsplan voor CAD software, voor de periode 01/01/2017-31/12/2019 RC1600314 1. Algemene verbintenis

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Lijst EW-TEW-HIR ( 13-14)

Lijst EW-TEW-HIR ( 13-14) Lijst EW-TEW-HIR ( 13-14) Beste studenten, Hier de lijst van boeken en cursussen die in het tweede semester zullen worden aangeboden door de VEK. Ook het handige boek Schrijven van verslag tot eindwerk

Nadere informatie