VVE Beheer B.V

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VVE Beheer B.V. 000093648"

Transcriptie

1 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging Rijswijk, 22 september Geachte leden, Bijgaand gelieve u aan te treffen de uitndiging vr de algemene ledenvergadering van 1ktber Deze vergadering is een zgenaamde eerste vergadering waarvan in het verleden is gebleken dat de pkmst, vr het behalen van het qurum m rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, niet vldende was. Er met ingevlge het vigerende reglement een datum zijn vr de zgenaamde eerste vergadering, maar ter besparing van ksten is er geen zaal gereserveerd en zal er geen representant van ns kantr aanwezig zijn. Uw aanwezigheid p 1 ktber 2010 is derhalve niet ndzakelijk. Een zgenaamde tweede vergadering zal cnfrm het reglement wrden gehuden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na 1 ktber In deze vergadering kunnen ngeacht het aantal aanwezige stemmen rechtsgeldige besluiten wrden genmen ver de geagendeerde nderwerpen. VVE Beheer B.V De tweede vergadering is vralsng gepland p wensdag 20 ktber 2010 m 20.30U. U zult hiervr ng een separate uitndiging ntvangen. In het vertruwen hgachting, u hiermee geïnfrmeerd te hebben, tekenen wij, met vriendelijke greten en... :s de Verenigde Administratiekantren,Z;E Beheer.V. /><... "<, KAP. Rsdrff

2 VvE De Oude scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Rijswijk, 21 september Geachte leden, Hierdr hebben wij het genegen u uit te ndigen tt het bijwnen van de algemene ledenvergadering te huden p: Datum Lcatie Aanvang vrijdag 1 ktber 2010 ten huize van de vrzitter. 09:00 uur. Vr de agenda etc. verwijzen wij graag naar de bijlage(-n). de heer R. Hen. Atlanta 54 te Capelle aan den Ijssel Het zal u bekend zijn dat, indien het qurum niet wrdt gehaald, een nieuwe ("tweede") vergadering dient te wrden uitgeschreven met alle prblemen, vertraging en ksten van dien het uiterste geval kunt u een medelid f eventueel ns een schriftelijke machtiging vrzien van st;;:' 0 racht verlenen in e.(truweer vergadering te kunnen verwelkmen tekenen wij, met vriendelijke greten, VVE Beheer B.V (KAP. Rsdrff) aam. Appartementsadres huisnummer. Machtigt hierbij hem/haar te vertegenwrdigen p de vergadering van vrijdag 1 ktber 2010 en vr hem / haar de stem uit te brengen. Handtekening Datum D1952

3 01952 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL AGEDA Algemene ledenvergadering dd. vrijdag 1ktber 2010, Lcatie: ten huize van de vrzitter, de heer R. Hen, Atlanta 54te Capelle aan den Ijssel Aanvang: 09:00 uur. 1 Opening. 2 Vaststellen aantal aanwezige stemmen. 3 presentatie inzake brandpreventie. 4 website, hudt u, uzelf p de hgte? Vrtgaan f niet? 5 Vaststellen ntulen vergadering 27ktber Jaarstukken (mndeling) verslag van de kascmmissie. 7 Bespreken en vaststellen van dejaarstukken alsmede het dechargeren van de bestuurder / administrateur ver het bekjaar 2009 (de financiële stukken zijn dr mstandigheden ng niet dr alle kascmmissieleden bestudeerd. Om te vrkmen dat u dubbele bescheiden ntvangt zenden wij u deze na, nadat ze zijn aangepast aan de pmerkingen). 8 Bestemmen explitatiesald Besluitvrming uit te veren nderhudswerkzaamheden a.d.h.v. het herziene meerjarennderhudsplan alsmede de hieruit vrtvleiende financiële cnsequenties. VVE Beheer B.V Verzek tt aanpassen regeltijden mechanische ventilatie en/f plaatsing eigen systeem. 11 Bespreken en vaststellen begrting en verdeling bijdrage leden Hierbij zal ndermeer het advies nrmbedragen vr nderhudsreserveringen aan de rde kmen. 12 Het (her)benemen van de leden van de kascmmissie. 13 Het (pnieuw) vaststellen van de incassprcedure (zie bijlage). 14 Het (pnieuw) vaststellen van het Huishudelijk Reglement (HHR). Op verzek is een afschrift bij WE Beheer pvraagbaar. 15 Rndvraag. 16 Sluiting. Om de vrtgang van de vergadering te bevrderen verzeken wij u geen nrmale nderhuds- f persnlijke financiële aangelegenheden aan de rde te stellen. Wij adviseren u hierver tijdens nrmale kantruren cntact p te nemen met WE Beheer B.V.

4 VVE Beheer B.V., 18/08/2010 Pag 1 van OVERZICHT BEGROTIG VvE.nr.: 1952 De Oude Scheepswerf At1anta 1/65 CAPELLE AA DE IJSSEL Peride bekjaar : 01/07/2Q10-30/06/2011 Peride begrting: 01/07/ /06/ ,00 (jaarbedrag) A {gehele VvE (glk aand.» OPSTALVERZEKERIG WA VERZEKERIG ODERHOUD HYDROFOOR WATER HO. BESTUURDER RES OVOORZIE RESERVERIG A-KOSTE DIVERSE, A-KOSTE KLEI ODERHOUD A BESTUURSAASPR.VERZ. Ksten KvK DIVERSE BEGROOT EXPL SALDO A TOTAAL KOSTEGROEP B (etage appartementen) ODERHOUD LIFT SCHOOMAKE ELEKTRICITEIT RESERVERIG B-KOSTE KLEI ODERHOUD B 5.200,00 960,00 350,00 125, , , ,00 0, ,00 300,00 52, ,00 0, , , , , , ,00 VVE Beheer B.V TOTAAL KOSTEGROEP ,00 C {gehele VvE (sp1.akt» RETE/BAKKOSTE 2.000,00- TOTALE ,00

5 VVE Beheer B.V.. 18/08/2010 Pag 1 van PBOVl_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2011 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2011 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Ttaal A, (gehele VvE (glk aand.)) Ttaal B, (etage appartementen) Ttaal C, (gehele VvE (spl,akt)) , ,00 Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (5st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand,)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting 1.079, Bijdrage na afrnding 1.078,80 89,90 VVE Beheer B.V /65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) 760, (27st.) 91/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding 1.838, (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) 1.108,31 92,36 72/4907 B (etage appartementen) ,13 72/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting ,52 Bijdrage na afrnding 1.686,00 140,50

6 VVE Beheer B.V., 18/08/2010 Pag 2 van PBOV1_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2011 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2011 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) 977, /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) 38,52-3,21- Bijdrage vlgens begrting 2.047,37 170,61 Bijdrage na afrnding 2.047, (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) 1.108, /4907 B (etage appartementen) 843,90 70,32 101/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) 33,26-2,77- Bijdrage vlgens begrting 1.918,95 159,91 Bijdrage na afrnding 1.918,80 159, (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) 1.108,31 92,36 100/4907 B (etage appartementen) 835, /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) 32,93-2,74- Bijdrage vlgens begrting 1.910,92 159,24 Bijdrage na afrnding 1.911,00 159,25 VVE Beheer B.V /65 A (gehele VvE (glk aand.)) 1.108,31 92,36 124/4907 B (etage appartementen) 1.036,07 86,34 124/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) 40,83-3,40- Bijdrage vlgens begrting 2.103,55 175,30 Bijdrage na afrnding 2.103,60 175, (lost.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) ,36 94/4907 B (etage appartementen) 785,41 65,45 94/6074 C (gehele VvE (spt.akt i) ,58- Bijdrage vlgens begrting ,23 Bijdrage na afrnding 1.863,00 155,25 Ttaal bijdragen alle appartementen , ,22

7 &() vve beheer Te treffen maatregelen bij niet-betalen dr leden / ud leden alsmede wat te den met de daarmee gepaard gaande ksten Onderstaand de prcedure zals deze wrdt gevlgd in het geval dat leden van de vereniging niet vlden aan het tijdig betalen van de vrscht-, definitieve- en/f extra bijdragen, waarnder k de stkksten en ksten vrtvleiend uit water- en/] electraverbruik. Vanzelfsprekend hebben leden die tijdig betalen "niets te vrezen". Mcht u echter een keer niet in de gelegenheid zijn tijdig te betalen dan zal, indien vraf cntact wrdt pgenmen met de bestuurder/administratief beheerder (hierna te nemen WE Beheer), wrden bezien f een regeling mgelijk is. Een individuele betalingsregeling dient te allen tijde schriftelijk te zijn vereengekmen alvrens in werking te treden. Bij het niet nakmen van een betalingsregeling wrdt deze znder nadere ingebrekestelling geacht te zijn ntbnden en zal de incass mgaand en nverkrt wrden vrtgezet, in die zin dat ng een derde, laatste smmatie wrdt geznden zals bedeld nder punt 3 van deze prcedure. De praktijk: U bent verplicht maandelijks bij vruitbetaling één/twaalfde van de dr de vergadering vastgestelde vrschtbijdrage aan de VvE te vlden. Wij adviseren u m uw bank te vragen hiervr zrg te dragen middels een autmatische peridieke verschrijving. Ok kunt u zelf in ieder pakket "telebanking" peridieke verschrijvingen aanmaken. De betaling van de verschuldigde (vrscht-)bijdrage kan niet wrden verrekend f pgeschrt in verband met een (vermeende) vrdering p de VvE f de gezamenlijke eigenaars. / De Prcedure: 1. Ongeveer 4 tt 5 weken na de vervaldag (= de 1 van iedere maand) ntvangt een "nalatige betaler" een aanmaning waarvan de ksten 9,85 bedragen. 2. Betaalt men niet dan vlgt na enige weken wederm een - dit maal aangetekende - aanmaning waarvan de aanvullende ksten 26,50 bedragen. 3. Indien men dan ng niet tt betaling binnen de gestelde termijn vergaat vlgt een laatste smmatie (de aanvullende ksten bedragen 135,--) en wrdt de vrdering "uit handen" gegeven aan een dr WE Beheer aan te wijzen bureau, welk bureau buitengerechtelijke- en zndig gerechtelijke handelingen zal verrichten ter incassering van de vrdering. De vergadering verleent daarbij tevens aan WE Beheer de machtiging vr het instellen van en berusten in rechtsvrderingen en het aangaan van dadingen. De aanvullende ksten (waarnder ndermeer gemaakte rechercheksten en kster kadaster vallen) wrden vermeerderd met de verschuldigde rente en de ksten vr de buitengerechtelijke incassverrichtingen van de dan in te schakelen advcaat f deurwaarder en (in vrkmend geval) met alle gerechtelijke ksten en eventuele executieksten. VVE Beheer B.V Ter zake van de buitengerechtelijke incassverrichtingen zal "de nalatige betaler" dienen te betalen: ver de eerste 2.500,- een bedrag gelijk aan 15%van de ttale achterstand (dit met een minimum van 135,--) en ver het eventuele meerdere een bedrag gelijk aan 10%, een en ander te vermeerderen met de geldende BTW (thans tçx). 5. Middels deze prcedure verplichten de appartementseigenaars zich jegens elkaar dat alle werkelijk dr de WE gemaakte nksten m tt vldening van zijn f haar achterstand te geraken, zwel gerechtelijke als buitengerechtelijke ksten, vr rekening kmen van de "nalatige betaler". Dit is redelijk en billijk nu alle appartementseigenaars aansprakelijk zijn vrjaarlijkse tekrten van de WE en vr de schulden en ksten; dit betekent dat appartementseigenaars recht en belang hebben er vr zrg te dragen niet aansprakelijk te zijn vr die tekrten, schulden en ksten als gevlg van het niet (tijdig) betalen van verschuldigde bijdragen. 6. De verschuldigde rente zal de "nalatige betaler" aanvullend in rekening wrden gebracht en zal ten gunste van de vereniging kmen. 7. De eerder genemde aanmaningsksten kmen ten gede van WE Beheer ter vergeding van ksten gemaakt m de incassprcedure uit te veren. In het bijzndere geval dat een zaak "uit handen" wrdt gegeven dient daar veel aandacht aan te wrden besteed. Te denken valt aan verleg met een advcaat, veren van telefngesprekken, rapprtage stand van zaken, etc., etc., met alle ksten van dien. 8. Alle in deze prcedure genemde ksten gelden binnen de vereniging per eigenaar, niet per appartementsrecht. Alle genemde ksten zijn - en wrden - p basis van deze prcedurejaarlijks geïndexeerd. Deze prcedure zal, met inachtneming van vrnemde indexering, van kracht blijven tt het mment dat de vergadering ter zake een nieuw besluit neemt. Als sprake is van penstaande ksten in de zin van deze prcedure gebruikt de vereniging betalingen eerst vr het verrekenen van betreffende ksten en verschuldigde rente. Het bedrag dat van de betaling verblijft, WE Beheer B.V. lp 2010 der 1van 2 Op aanvragen, aanbiedingen en tt stand gekmen vereenkmsten ten beheve van Verenigingen van Eigenaren zijn de dr ns nder nummer 4763 bij de K.v.K.Haaglanden gedepneerde vrwaarden van tepassing. Afschrift wrdt u p aanvraag verstrekt. K.v.K.Haagianden nummer: BTW-nummer: L004887S17BOl I f:f, I 4' COSE YM'YGM

8 &V vve beheer wrdt gebruikt vr vereffening van steeds de udste achterstallige bijdrage, tenzij schriftelijk anders wrdt vereengekmen. 9. Zlang dr de vergadering niet de vrschtbijdrage vr een bekjaar is vastgesteld, meten de eigenaars de laatstelijk vastgestelde vrschtbijdrage vlden. 10. De aanmaningsksten van WE Beheer die (namens de VvE) ten laste kmen van "de nalatige betaler" zullen steeds als een extra bijdrage aan de vereniging wrden beschuwd. Peridiek zal/zullen het/de desbetreffende bedrage-en) dr de vereniging aan WE Beheer wrden drbetaald. Het gestelde in deze prcedure is k p dit tarief van tepassing. 11. De aanmaningsksten zijn alleen dan niet verschuldigd als kan wrden aangetnd dat aanmaningen niet zijn verstuurd naar het vr de verzending daarvan dr "de nalatige betaler" tijdig schriftelijk pgegeven adres. 12. Indien geen schriftelijke pgave is gedaan dan gaat WE Beheer ervan uit dat het adres van het appartementsrecht f een laatstelijk bekend adres het crrespndentieadres is. Van belang is dus dat de leden en vrmalig leden WE Beheer hun adreswijzigingen altijd stipt en nauwkeurig drgeven. In geval van meerdere eigenaars zal één crrespndentieadres meten wrden gekzen en bij een schriftelijke adreswijziging van meerdere eigenaars van één appartementsrecht, dient de adreswijziging (vr een gezamenlijk adres) dr al die eigenaars te wrden ndertekend. 13. Leden waarvan de invrdering van de achterstand al uit handen lpt en die na een gerechtelijk vnnis wederm een achterstand in de bijdragen hebben pgebuwd, zijn direct in gebreke. De vrdering wrdt alsdan, na éénmalig een smmatie cnfrm de vrnemde smmatie (tarief 135,--), uit handen gegeven. De daarmee samenhangende ksten welke gelijk zijn aan de eerder genemde buitengerechtelijke incassksten te vermeerderen met de verschuldigde rente en eventuele prcesksten kmen vr rekening van het betreffende lid. 14. Bij het vaststellen van extra bijdragen kan bij vergaderbesluit van deze incassprcedure wrden afgeweken. Znder een afwijkend incassbesluit blijft deze prcedure nverkrt van kracht. 15 WE Beheerwrdt gemachtigd bij spedeisend belang te bezien f de extra bijdrage in een krt geding prcedure kan wrden gevrderd waarmee tevens de machtiging wrdt verleend deze prcedure p te starten. Eénen ander in verleg met de behandelend advcaat / juridisch adviseur. verigens laat deze incassprcedure nverlet dat WE Beheer znder meer het recht heeft namens de VvE in een geding verweer te veren en namens de WE te allen tijde cnservatire maatregelen te nemen, inclusief het pstarten van de daarmee ndzakelijk te veren bdemprcedure, z dit dr WE Beheer ndzakelijk wrdt geacht. Vr het eerder dan na verzending van de smmatie uit handen geven van een vrdering vr het nemen van cnservatire maatregelen, is de nalatige betaler-e 175,--verschuldigd waarvr het gestelde hiervr nder punt 7 van tepassing is, te vermeerderen met alle ksten in de zin van deze prcedure. VVE Beheer B.V Bij verenigingen waarp een stk- water f elektra-afrekening van tepassing is, geldt het navlgende: WE Beheer is gemachtigd m een brgsm vast te stellen bij verkp van een appartementsrecht gedurende het lpende bekjaar. Er zal, afhankelijk van de datum van verdracht, een brgsm wrden vastgesteld naar rat van het aantal resterende maanden van het bekjaar met een maximum van 625,-- en een minimum van 215,--. Bij verkp van een appartementsrecht f lidmaatschapsrecht is de verkper gehuden m vrafgaande aan de verdracht zelf het warmtemeterbedrijf f betreffend nutsbedrijf een tussentijdse meterpname te laten verrichten, bij in gebreke blijven waarvan alle (meer-)ksten vr rekening van verkper zullen kmen; dit laat nverlet de verhaalsmgelijkheden bij de kper. Wat te den bij vragen: Mchten er bij u vragen f nduidelijkheden bestaan f wilt u een actueel rekeningverzicht ntvangen? Wij adviseren u m per cntact p te nemen met het Financieel Callcenter. Het Telefnisch zijn de medewerkers van het Financieel Callcenter - p werkdagen tussen telefnnummer bereikbaar. en uur - via WE BeheerB.V. JP2010def 2 van 2 Op aanvragen, aanbiedingen en tt stand gekmen vereenkmsten ten beheve van Verenigingen van Eigenaren zijn de dr ns nder nummer 4763 bij de K.v.K.Haaglanden gedepneerde vrwaarden van tepassing. Afschrift wrdt u p aanvraag verstrekt. K.v.K.Haaglanden nummer: BTW-nummer: L BOl VM'VGM

9 VvE De Oude Scheepswerf te CAPELLE AA DE IJSSEL Aan de leden van de Vereniging van Eigenaren Geachte leden, Met referte aan de vr i ktber 2010 uitgeschreven vergadering delen wij u mee dat in bedelde vergadering nvldende stemmen aanwezig waren. Ingevlge het vr uw VvE vigerende reglement van splitsing ndigen wij u hierdr uit vr een nieuwe ("tweede") vergadering te huden p: Datum Lcatie Aanvang 20 ktber 2010 De Gaarde, De Vallei 2 te Capelle aan den Ijssel 20:00 uur. Vr de agenda etc. verwijzen wij graag naar eerder tegeznden bijlage(-n). In deze vergadering zal ver de aanhangige nderwerpen een besluit wrden genmen ngeacht het aantal stemmen dat ter vergadering kan wrden uitgebracht. l;;!erstegeval kunt u een medelid f eventueel ns een schriftelijke machtiging vrzien van stempdracli verlenen....jj.1-w<;;.t,..l.ljj.. ln het vtr:ergaderi ng te kunnen verwel kmen tekenen wij. met vrlendell] ke greten, (KAP. Rsd rff) aam. Appartementsadres huisnummer.. Machtigt hierbij hem/haar te vertegenwrdigen p de vergadering van 20 ktber 2010 en vr hem / haar de stem uit te brengen. Handtekening Datum D 1952

10 OTVAGE - 6 OKT VVE BEHEER Af) vve beheer Verenigde Administratiekantren vrvve Beheer B.V. Bezekadres: Ampèrelaan 4 Pstadres: Pstbus CD Rijswijk T: F: GO wwwvve-behesr.nl VvE: De Oude Scheepswerf PlaatS:L..LEAA DE IJSSEL COde:c Bekjaar: 2009/2010 Ondergetekende(n), lid/leden van de kascmmissie van de vereniging, delen u mee de administratie van de vereniging ver genemd bekjaar en de erp aansluitende rekening en verantwrding van de bestuurder/administrateur te hebben gécntrleerd. Zij gaan ermee akkrd en geven de vergadering in verweging de bestuurder/administrateurte dechargeren vr het dr hem in de verslagperide geverde financiële beheer. aam/namen: datum:?',!j handtekening(en): ç,- ----_._-=:::. Op aanvragen, aanbiedingen en tt stand gekmen vereenkmsten ten behevevan Verenigingen van Eigenaren zijnde dr ns nder nummer 4753 bij de Kv,K. Haaglanden gedepneerde vrwaarden van tepassing. Afschriftwrdt u p aanvraag verstrekt. K.v.K.Haagianden nummer: BTW-nummer: L BOI VM'VGM

11 VVE Beheer B.V., 11/10/2010 Pag 1 van EXPLOITATIE-OVERZICHT VvE.nr.: 1952 De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL Peride bekjaar: 01/07/ /06/2010 Begrting (en) 01/07/ /06/ ,00 (jaarbedrag) BEGROTIG EXPLOITATIEKOSTE BEGROTIG A (gehele VvE (glk aand.) 4010 OPSTALVERZEKERIG 4013 WA VERZEKERIG 4024 ODERHOUD HYDROFOOR 4044 WATER 4045 HO. BESTUURDER 4098 RES OVOORZIE 4140 RESERVERIG A-KOSTE 4308 DIVERSE, A-KOSTE 4569 KLEI ODERHOUD A 4804 BESTUURSAASPR.VERZ Ksten KvK 4999 DIVERSE 5001 BEGROOT EXPL SALDO A VOORDELIG EXPLOITATIESALDO TOTAAL KOSTEGROEP 4.940, ,25 910,00 935,13 325,00 0,00 75,00 101, , , , , , ,00 0,00 0, , ,90 625,00 255,30 50,00 51, , ,93 0,00 0, , , , ,00 960,00 350,00 125, , , ,00 0, ,00 300,00 52, ,00 0, ,00 B (etage appartementen) 4023 ODERHOUD LIFT 4026 SCHOOMAKE 4043 ELEKTRICITEIT 4141 RESERVERIG B-KOSTE 4570 KLEI ODERHOUD B VOORDELIG EXPLOITATIESALDO 5.500, , , , , , , , , ,09 705, , , , , ,00 TOTAAL KOSTEGROEP , , ,00 C (gehele VvE (sp1.akt» 4049 RETE/BAKKOSTE VOORDELIG EXPLOITATIESALDO 2.000, , , ,00- TOTAAL KOSTEGROEP 2.000, , ,00- TOTALE , , ,00

12 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 1 van PBOVl_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2010 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2010 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Ttaal A. (gehele VvE (glk aand.)) Ttaal B. (etage appartementen) Ttaal C. (gehele VvE (spl.akt)) Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (5st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting e Bijdrage na afrnding /65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) (27st.) 91/6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding

13 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 2 van PBOV1_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2010 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2010 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) ,36 101/4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting ,91 Bijdrage na afrnding (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding /65 A (gehele VvE (glk aand.)) ,36 124/4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (lost.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding Ttaal bijdragen alle appartementen

14 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 1 van PBOVl_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2011 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2011 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Ttaal A. (gehele VvE (glk aand.)) Ttaal B. (etage appartementen) Ttaal C. (gehele VvE (spl.akt)) Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (5st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding /65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) (27st.) C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding

15 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 2 van PBOV1_7: VERDELIGE E BIJDRAGE De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL VvE: 1952 VERDELIG VOOR BOEKJAAR: 01/07/ /06/2011 Prlngatie: Per maand geldend vr de peride: 01/07/ /06/2011 De peridieke bijdrage wrdt zndig afgernd p 5 centen. Appartement Aandeel Per bekjaar Per maand (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (8st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) B (etage appartementen) C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (2st.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding /65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding (lost.) 1/65 A (gehele VvE (glk aand.)) /4907 B (etage appartementen) /6074 C (gehele VvE (spl.akt)) Bijdrage vlgens begrting Bijdrage na afrnding Ttaal bijdragen alle appartementen

16 VvE-nummer: 1952 De Oude Scheepswerf CAPELLE AA DE IJSSEL Bekjaar : 01/07/ /06/2010 Balans per 30/06/2010 DEBET CREDIT 6 OPKAPPE ETREE 8.858,99 10 OG TE BET REK 3.670,05 11 OG TE OTV GELDE 1.893,38 14 VOORUIT OTV BIJDR 9.253,80 15 OG TE OTV BIJDR 1.364,35 16 ICASSOKOSTE 39,40 20 VOORUITBETAALDE REK 6.144,15 21 RESERVE A-KOSTE , Kleine kas (Verschure 698,62 22 RESERVE B-KOSTE , AB /AMRO BAK 92,21 23 RESERVE C-KOSTE 7.297, AB/AMRO Vermgens Sp , RES OVOORZIE , IG vh Pstbank 9.881, VRD.EXPL.SALDO A 1.424, RETEMEERREK , VRD.EXPL.SALDO B 705, VRD.EXPL.SALDO C 1.399, , ,63 ============= =============

17 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 1 van PBOVl_2: MUTATIES GROOTBOEKUMMER VvE-nummer Wnplaats amen : 1952 CAPELLE AA DE IJSSEL De Oude Scheepswerf Bekjaar 01/07/ /06/2010 () Grtbeknummer: 6 OPKAPPE ETREE (C) Datum Afsnr Omschrijving Beking Kruisrekening 01/01/2010 EXTRA 01/02/2010 EXTRA 24/02/2010 I8AL 01/03/2010 EXTRA 31/03/2010 I13AY 01/04/2010 EXTRA 07/04/ AV 01/05/2010 EXTRA 05/05/2010 I18BV 01/06/2010 EXTRA 09/06/2010 I23AE Ttaal mutaties Opknappen entree januari 2010 Opknappen entree februari 2010 Van Dmmele 694 Opknappen entree maart 2010 Van Dmmele 699 Ie termijn Opknappen entree april 2010 WinWin Opknappen entree mei 2010 Van Dmmele 735 2e slttermijn Opknappen entree juni 2010 Lmans OG TE OTV BIJDR OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank OG TE OTV BIJDR IG vh Pstbank

18 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 2 van PBOV1_2: MUTATIES GROOTBOEKUMMER VvE-nummer Wnplaats amen : 1952 : CAPELLE AA DE IJSSEL : De Oude Scheepswerf At 1anta 1/65 Bekjaar 01/07/ /06/2010 C) Grtbeknummer: 21 RESERVE A-KOSTE CC) Datum Afsnr Omschrijving Beking Kruisrekening 01/07/2009 BALAS 26/08/2009 I34AF 02/09/2009 I35BG 16/09/2009 I37AD 07/10/2009 I40AK 27/10/2009 M01AA 27/10/2009 M01AI 11/11/2009 I45AL 10/02/2010 I6AE 07/04/ AU 14/04/2010 I15AC 05/05/2010 I18BP 30/06/2010 M02AA Ttaal mutaties Inbrengen beginbalans Jcs Van Dmmele 427 Ie termijn Van Dmmele 455 Van Dmmele 482 2e slttermijn adelig expl sald a-ksten vbj Cnfrm begrting Van Dmmele 498 De Grep VF05298 De Grep VF05690 Duijvelaar Jvn Rms , BEGIBALAS 930, IG vh Pstbank 3,034, IG vh Pstbank IG vh Pstbank IG vh Pstbank MEMORIAAL 43, MEMORIAAL 1, IG vh Pstbank 8.568, IG vh Pstbank 3.583, IG vh Pstbank IG vh Pstbank IG vh Pstbank MEMORIAAL ,52

19 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 3 van PBOV1_2: MUTATIES GROOTBOEKUMMER VvE-nummer Wnplaats amen 1952 CAPELLE AA DE IJSSEL De Oude Scheepswerf Bekjaar 01/07/ /06/2010 () Grtbeknummer: 22 RESERVE B-KOSTE (C) Datum Afsnr Omschrijving Beking Kruisrekening 01/07/2009 BALAS 27/10/2009 M01AB 27/10/2009 M01AK 31/12/2009 I52BP Inbrengen beginbalans Vrdelig expl sald b-ksten vbj Cnfrm begrting Otis BEGIBALAS MEMORIAAL MEMORIAAL IG vh Pstbank Ttaal mutaties

20 VVE Beheer B.V.. 11/10/2010 Pag 4 van PBOV1_2: MUTATIES GROOTBOEKUMMER VvE-nummer Wnplaats amen 1952 CAPELLE AA DE IJSSEL De Oude Scheepswerf At 1anta 1165 Bekjaar 01/07/ /06/2010 () Grtbeknummer: 23 RESERVE C-KOSTE (C) Datum Afsnr Omschrijving Beking Kruisrekening 01/07/2009 BALAS 27/10/2009 M01AC Inbrengen beginbalans Vrdelig expl sald c-ksten vbj 5.687, BEGIBALAS 1.610, MEMORIAAL Ttaal mutaties

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek gemeente Losser Wm-klanttevredenheidsnderzek gemeente Lsser De Wm dr de bril van de aanvrager Augustus 2010 Clfn Uitgave I&O Research BV Statinsplein 11 Pstbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapprtnummer 2010/

Nadere informatie

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING

HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING 1 HET AUTONOME HUIS VOOR MEER ZELFVOORZIENING NIEUWSBRIEF NR 12 -- NOV jaargang 2013 De inhud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt wrden vr publicaties en nderricht, mits brnvermelding en de vermelding

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

W-3 Welstand en Monumenten

W-3 Welstand en Monumenten L^ICX^Ö 1/ s'e^^is W- Welstand en Mnumenten Midden Nederland Aan de den van de deelnemende gemeenten van Welstand en Mnumenten Midden Nederland ns kenmerk : 15-41 Bijlage : 1 nderwerp : Jaarverslagen jaarrekening

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie)

Demo-vak\A30. In plant hergebruii^pfb? > 40% zoab-granulaat in ZOAB. B I D O C (bibliotheek en documentatie) Dem-vak\A30 In plant hergebruii^pfb? > 40% zab-granulaat in ZAB B I D C (biblitheek en dcumentatie) Dienst Weg- en Waterbuwkunde Pstbus 5044, 2600 GA DELFT Tel. 05-258 363/364 ( Dem-vak A30 (In plant hergebruik

Nadere informatie

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten

Richtlijn. Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten Clfn Richtlijn Aspecifieke lage rugklachten ISBN 90-76906-58-0 2003, Kwaliteitsinstituut vr de Gezndheidszrg CBO Pstbus 20064,

Nadere informatie

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive

www.blueskygroup.nl geschiktheidstoets rekenrente 10 Geschiktheidstoets DNB 12 Geld of goede zorg 18 De bruidsschat certified pensioenexecutive Blauw heeft heel veel betekenissen, maar staat wat Blue Sky Grup betreft vr energie. Ok in de lucht. De lucht is blauw mdat de stfdeeltjes en de mleculen van de damp kring de blauwe straling weerkaatsen

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker

Notities Economisch en Financieel Recht Prof. C. Van Acker Ntities Ecnmisch en Financieel Recht Prf. C. Van Acker INLEIDING Praktische Zaken: -slides beschikbaar vanaf zndagavnd -2 dcumentatiebundels + slides -besprken teksten zijn te kennen vr het mndelinge examen

Nadere informatie

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA

2014-2015. Trainingsinformatieblad nr. 31_O. Coöperatie Baronije UA nr. 31_O Cöperatie Barnije UA 2014-2015 Cöperatie Barnije UA Edisnbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Pstbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: cntact@barnije.nl KVK: 30283429

Nadere informatie

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK

OPZET EN UITVOERING VAN ONDERZOEK Peter van t Riet, Inge Strijker, Wim Trster Lectraat ICT en Onderwijsinnvatie, Hgeschl Windesheim, Zwlle 2011 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 ONDERZOEK IN HET HBO... 3 3 VIER SOORTEN ONDERZOEK... 3 Tepassingsgericht

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl

Nieuwsbrief 1 Groen Licht www.nieuwkortenoord.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht www.nieuwkrtenrd.nl Nieuwsbrief 1 Gren Licht Dit is een nieuwsbrief, speciaal gericht p de actie Gren Licht in Nieuw Krtenrd. Subsidie beschikbaar gesteld dr Prvincie vr Gren Licht

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers)

Hoofdstuk 1 KMO S Voordelen van een kleine onderneming : Nadelen van een kleine onderneming: Functies in een onderneming:(4 pijlers) Hfdstuk 1 KMO S zijn ndernemingen die niet meer dan 1 van de vlgende criteria verschrijden : -gemiddeld aantal werknemers

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie