HOOFDSTUK 1 - VORM EN INHOUD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 1 - VORM EN INHOUD"

Transcriptie

1 Juli 2011, Deventer

2 INHOUDSOPGAVE INLEIDING blz. 04 HOOFDSTUK 1 - VORM EN INHOUD 1.1 Vaststellen van de doelgroep blz Missie en Visie 1.3 Opzet van de Jeugdtheaterschool 1.4 Verantwoording van de opzet van de jeugdtheaterschool 1.5 Doelstellingen 1.6 Waarborgen van kwaliteit blz. 06 HOOFDSTUK 2 LEERTRAJECTEN ONDERBOUW 2.1 Opbouw leertraject onderbouw blz Lesdoelen 2.3 Lesstof 2.4 Presentaties 2.5 Indeling Jaargang 1 t / m 3 onderbouw blz. 08 HOOFDSTUK 3 - LEERTRAJECTEN BOVENBOUW 3.1 De bovenbouw in schema blz Lesdoelen 3.3 Lesstof 3.4 Presentaties 3.5 Indeling Jaargang 1 t / m 5 bovenbouw HOOFDSTUK 4 - ORGANISATIE 4.1 Het Theaterschip blz De jeugdtheaterschool als organisatie 4.3 Inschrijving van deelnemers 4.4 De docenten 4.5 Gastdocenten en andere medewerkers 4.6 Extra aanbod voor jeugd en jongeren HOOFDSTUK 5 OVERIG AANBOD VAN DE JTS 5.1 Nog een voorstelling blz Productieklas 5.3 En dan ook nog 3

3 INLEIDING (Dit leerplan is herzien op 13 juli Met ingang van het seizoen wordt met de herziene versie gewerkt.) Het Theaterschip is vanaf het seizoen gestart met een JTS (jeugdtheaterschool) voor jeugd en jongeren uit de Regio Deventer. Het doel is jeugd en jongeren een podium te bieden voor hun eigen theatrale ambities, voor hun spelplezier maar ook voor het ontwikkelen van jeugd en / of jongerentheater met jeugd en jongeren. Om dit initiatief te kaderen en vorm te geven is een plan opgesteld. Dit plan behelst de doelen van de Jeugdtheaterschool, een visie op theater door kinderen en jongeren en een idee betreffende de verschillende trajecten die de deelnemers kunnen volgen, de lesinhoud per jaargang en de te bieden podia. Kortom een leerplan JTS Theaterschip. Met dit plan denkt het Theaterschip een goede structuur te bieden aan de deelnemers van de jeugdtheaterschool. Het plan is echter niet statisch en zal jaarlijks worden geëvalueerd en zonodig aangepast. Jowin Heemskerk Erik-Jan Post 4

4 HOOFDSTUK 1 - VORM EN INHOUD 1.1 VASTSTELLEN VAN DE DOELGROEP Het Theaterschip richt zich met de jeugdtheaterschool (JTS) specifiek op deelnemers tussen de 7 en 23 jaar. Dit is onderverdeeld in een onderbouw (basisschool leerlingen) en bovenbouw (voortgezet onderwijs). Daarnaast ontstaat er vanaf het komende seizoen een Productieklas die zich uitsluitend richt op talentvolle jongeren die verder willen met theater. 1.2 MISSIE en VISIE De missie die ten grondslag ligt aan de JTS is om kinderen en jongeren uit de regio Deventer de kans te geven om een meerjarig leer- en presenteertraject te volgen waarin zoveel mogelijk facetten en vormen van het acteren aan bod komen. Het uitgangspunt van de JTS is de speler vertrouwen te bieden in de leersituatie en plezier te laten ervaren tijdens de lessen en het spelen. Daarnaast wil de JTS de aandacht vestigen op het nemen van de eigen verantwoordelijkheid en de speler laten leren door te ontdekken, te verbreden en te verbeteren. Tot slot staat de JTS voor (spel)ontwikkeling, het onderste uit de kan halen en een creatieve lesmethode. 1.3 OPZET VAN DE JEUGDTHEATERSCHOOL De opzet van de JTS wordt gekenmerkt door de volgende punten: De JTS kent verschillende trajecten. De maximale duur van het complete traject is 11 jaargangen (onderbouw en bovenbouw). Elk jaar wordt er vanuit een drietal themablokken de aandacht gevestigd op verschillende spelelementen. Tijdens het leertraject worden de elementen uitgebreid en uitgediept. De JTS kenmerkt zich door een presentatiegericht leerproces. Elk trimester wordt daarom afgesloten met een presentatie of er wordt gewerkt aan een voorstelling. In de opzet van de JTS is meegenomen dat er ook aandacht zal worden besteed aan muziek en beweging. De JTS biedt de deelnemers diverse podia. De JTS wil zowel groepsgericht als individueel lesgeven. De JTS is gehuisvest op het Theaterschip en als zodanig onderdeel van een breed opererende Stichting die naast Educatie ook een Productiehuis en Bedrijfstheaterafdeling aan boord heeft. 1.4 VERANTWOORDING VAN DE OPZET VAN DE JEUGDTHEATERSCHOOL Het Theaterschip is van mening dat een deelnemer zich het beste ontwikkelt wanneer hem een praktijkgerichte leeromgeving wordt geboden. Dit geldt niet alleen voor de lessen die hij zal volgen, maar ook voor de afsluiting van een trimester (themablok) en / of jaargang. Binnen de JTS zal het accent tijdens de blokken verschuiven van een leerles naar een presentatieles. Binnen het totale leertraject zal een aantal onderwerpen meerdere malen aan bod komen. Dit zal geen herhaling zijn, maar een verdieping. Het aanleren van de spelvaardigheden zal niet alleen in groepsverband maar (daar waar nodig) ook individueel plaatsvinden. Er zal niet alleen worden gewerkt aan spelelementen. Ook beweging, stem en muzikaliteit zullen gedurende de jaren aandacht krijgen. 1.5 DOELSTELLINGEN Het Theaterschip stelt zich het volgende ten doel: 1. De deelnemers zijn in staat om aan het einde van het volledige traject een voorstelling te spelen waarbij: 5

5 Basisvaardigheden in spel op een overtuigende wijze worden ingezet; Eigenheid in spel een belangrijk kenmerk is; Spelvoorwaarden als plezier en durf de boventoon voeren; Vertrouwen in eigen kunnen en leeromgeving de basis zijn voor een repetitieperiode. 2. De deelnemers zijn in staat om aan het einde van het volledige traject aan te tonen inzicht te hebben in: Verschillende speelstijlen; De basis van dramaturgie (opbouw van een scène / stuk en betekenis geven); Het belang van muziek in combinatie met spel; Het belang van beweging in combinatie met spel; Termen uit het theater; (Onder andere: 5 w s en hoe, Samenspel, Inleving, Beleving, Richten, Actiereactie, Schakelen, Introvert/Extravert, Magie.) Het evalueren van (eigen) spel. 1.6 WAARBORGEN VAN KWALITEIT Het Theaterschip wil de kwaliteit van de lessen en presentaties waarborgen door te werken met gekwalificeerde docenten en regisseurs. Het Theaterschip kijkt hierbij nadrukkelijk naar de specifieke kwaliteiten / competenties van de docenten en zet hen dan ook in waar hij het best tot zijn recht komt. Daar waar nodig zal er extern worden ingehuurd als de kennis van bepaalde facetten niet aan boord is. Dan valt bijvoorbeeld te denken aan een clownsworkshop gegeven door een clown of mime door een mimespeler. Van de docenten wordt tevens verwacht dat ze affiniteit hebben met de doelgroep, over goede docentvaardigheden beschikken en op de hoogte zijn van de hedendaagse ontwikkelingen binnen het theater. Om de kwaliteit nog verder te bevorderen zal Het Theaterschip zich aan het begin van elk trimester buigen over alle deelnemers om ervoor te zorgen dat de leeromgeving zo ideaal mogelijk is en zal Het Theaterschip dit, waar nodig, communiceren naar ouders van (en) deelnemers. 6

6 HOOFDSTUK 2 LEERTRAJECT ONDERBOUW 2.1 OPBOUW LEERTRAJECT ONDERBOUW Met onderstaand schema zal het totale leertraject worden weergegeven: De Onderbouw bestaat uit maximaal 5 lesjaren, in principe ga je na elk les jaar door naar de volgende groep Onderbouw Jaargang 1 Groep 4 Onderbouw Jaargang 2 Groep 5/6 onderbouw Jaargang 3 Groep 7/8 Naar de bovenbouw De jaargangen genoemd bij de onderbouw lopen synchroon aan groepen 4, 5, 6, 7 en 8 van de basisschool. In de onderbouw willen we kinderen in aanraking laten komen met spelen en leren spelen. De jaargangen dienen vooral om de basisvaardigheden van toneelspelen en theater aan te leren. Daartoe heeft het Theaterschip de lesjaren opgedeeld in 3 blokken van 9 weken. Elk blok kent zijn eigen thema en elk blok wordt afgesloten met een presentatie aan boord van het Theaterschip voor vrienden en familie. Zo wordt een presentatie meer een kijkje in de keuken van en verzekerd dat de spelers van een veilige(r) omgeving. De keuze voor gecombineerde groepen 4/5, 5/6, 6/7 en 7/8 is gemaakt op basis van organisatorische overwegingen en op basis van pedagogische ontwikkeling. We kiezen bewust voor heterogene groepen door de prikkelende groepsdynamiek die daar vanuit kan ontstaan. 2.2 LESDOELEN Tijdens de onderbouw wordt er elk jaargang in 3 blokken van 9 lessen gewerkt aan de volgende algemene doelen: 1. De deelnemer is aan het eind van het blok in staat het wie, wat en waar toe te passen in een scène. 2. De deelnemer is aan het eind van het blok in staat zich voor te doen als een ander persoon en kan enkele eigenschappen spelen. 3. De deelnemer is aan het eind van het blok in staat om een improvisatie te spelen. 2.3 LESSTOF De lesstof voor de onderbouw zal veelal bestaan uit improvisatieopdrachten, concentratieoefeningen, presentatieoefeningen en kennismakingsopdrachten (voor zowel de groep als de leerstof). Elk blok richt zich 4 tot 5 lessen op het aanleren van vaardigheden. Daarna zal er gewerkt worden aan een korte presentatie. 2.4 PRESENTATIES Aan het einde van een blok wordt er een korte presentatie gehouden. Voor het eerste jaar basiscursus is de duur van een presentatie ongeveer 10 minuten. Voor het tweede jaar is dat 15 minuten, voor het derde, vierde en vijfde jaar wordt er gestreefd naar een presentatie van ongeveer 20 minuten. De presentaties zullen ruimte laten voor zowel groeps- als individuele onderdelen. De presentaties voor de basiscursus vinden alleen plaats op Het Theaterschip. 7

7 De deelnemers komen wel in aanmerking om deel te nemen aan het Dickens Festijn in december. Daarmee wordt jaarlijks de stap naar buiten gemaakt. 2.5 INDELING JAARGANGEN 1 T/M 3 ONDERBOUW Jaargang 1A kent de volgende 3 thema s: 1. SPROOKJES - BASISVAARDIGHEDEN In deze cursus zal gewerkt worden aan een deel van de basis van het spelen. De nadruk ligt voornamelijk op spelplezier, (spel)concentratie, speldurf en het leren toepassen van de 5 W s. 2. JEUGDBOEKEN - BASISVAARDIGHEDEN IMPROVISATIE In deze cursus zal gewerkt worden aan het improvisatietalent van de deelnemer. De deelnemer zal leren om improvisatieregels toepasbaar te maken, een scène op te bouwen en te zoeken naar creatieve oplossingen in spel. 3. DISNEY BASISVAARDIGHEDEN TEKST In deze cursus zal de nadruk liggen op het reageren op de medespeler en actief spel. Jaargang 1B kent de volgende 3 thema s: 1. DICKENSVERHALEN - BASISVAARDIGHEDEN In deze cursus zal gewerkt worden aan een deel van de basis van het spelen. De nadruk ligt voornamelijk op spelenergie, het leren toepassen van de 5 W s in een scène en het zoeken naar creatieve oplossingen in spel. 2. VRIJ THEMA BASISVAARDIGHEDEN IMPROVISATIE In deze cursus zal gewerkt worden aan het improvisatietalent van de deelnemer. De deelnemer zal leren om improvisatieregels toepasbaar te maken, een scène op te bouwen en te zoeken naar creatieve oplossingen in spel. 3. ANNIE M.G. SCHMIDT BASISVAARDIGHEDEN TEKST Deze cursus geeft de deelnemers inzicht in de kracht van muziek tijdens spel, als middel om tot spel te komen en als ondersteunend middel tijdens een voorstelling. Als uitgangspunt voor de presentatie wordt een sprookje tot musical gemaakt. Jaargang 2A kent de volgende 3 thema s: 1. GEDICHTEN ELEMENTAIR SPEL In deze cursus zal de nadruk liggen op het reageren op de medespeler en actief spel. Daarnaast zal gewerkt worden aan een transparante stijl van spelen. 2. STATUS EN CLOWNERIE - IMPROVISATIE In deze cursus zal de deelnemer leren om basisvaardigheden te combineren en toe te passen, een scène te ontwerpen, vanuit hoge en lage status te spelen en accuraat te (re)ageren op zijn medespeler(s). Daarnaast zal er gewerkt worden aan het visuele aspect van een scène. 3. DISNEY EN TELEVISIE - MUSICAL In deze cursus wordt er naar aanleiding van een verhaal, musical of tekst gewerkt aan een korte presentatie waarbij de nadruk ligt op zowel het individuele als groepsproduct. De deelnemers komen in aanraking met inlevend en belevend spel en leren dat vorm te geven. Ook leren ze techniek om zang en spel op een gecombineerde wijze te presenteren. 8

8 Jaargang 2B kent de volgende 3 thema s: 1. TYPES EN ROLLEN - IMPROVISATIE In deze cursus leren de deelnemers hoe ze kunnen komen tot een typering of een personage. Ze leren zoeken naar de oneindige mogelijkheden van hun creativiteit, ze leren hoe ze een rol kunnen interpreteren en ze leren hoe ze dat expressief kunnen maken in spel. Ze maken kennis met een groteske speelstijl en psychologische speelstijl. 2. MUSICAL - ZELFGESCHREVEN In deze cursus wordt er naar aanleiding van een verhaal, musical of tekst gewerkt aan een korte presentatie waarbij de nadruk ligt op zowel het individuele als groepsproduct. De deelnemers komen in aanraking met inlevend en belevend spel en leren dat vorm te geven. Ook leren ze techniek om zang en spel op een gecombineerde wijze te presenteren. 3. ELEMENTAIR SPEL DIALOOG EN MONOLOOG In deze cursus zal de nadruk liggen op het reageren op de medespeler en actief spel. Daarnaast zal gewerkt worden aan een transparante stijl van spelen. Jaargang 3A kent de volgende 3 thema s: 1. TEKSTTHEATER - KOMEDIE In deze cursus zal de deelnemer in aanraking komen met het spelen vanuit tekst, tekstbehandeling en tekstinterpretatie. De nadruk zal ook liggen op het actief maken van een tekst, de opbouw van een geschreven scène en het eigen maken van een geschreven rol. 2. MUZIEKTHEATER - FILMMUZIEK Deze cursus geeft de deelnemers inzicht in de kracht van muziek tijdens spel, als middel om tot spel te komen en als ondersteunend middel tijdens een voorstelling. 3. SPEL EN BEWEGING - STREETDANCE In deze cursus leren de deelnemers hoe ze kunnen komen tot een typering of een personage. Ze leren zoeken naar de oneindige mogelijkheden van hun creativiteit, ze leren hoe ze een rol kunnen interpreteren en ze leren hoe ze dat expressief kunnen maken in spel. Jaargang 3B kent de volgende 3 thema s: 1. SPEL EN BEWEGING MODERN EN KLASSIEK Deze cursus geeft de deelnemers inzicht in de kracht van beweging (zowel individueel als in groepsverband) en hoe dat toepasbaar gemaakt kan worden in een scène. Daarnaast wordt hen basistechniek aangeleerd waaronder ruimtebesef en het richten naar één punt. 2. MUZIEKTHEATER - SONGTEKSTEN In deze cursus zal de deelnemer in aanraking komen met het spelen vanuit tekst, tekstbehandeling en tekstinterpretatie. De nadruk zal ook liggen op het actief maken van een tekst, de opbouw van een geschreven scène en het eigen maken van een geschreven rol. 3. TEKSTTHEATER - TRAGEDIE Op basis van een bestaande tekst wordt er gewerkt aan spel en invulling van een aantal scènes. HOOFDSTUK 3 LEERTRAJECT BOVENBOUW 9

9 3.1 DE BOVENBOUW IN SCHEMA Bovenbouw 1 v.a. 12 jaar lesjaar Bovenbouw 2 v.a. 13 jaar productiejaar Bovenbouw 3 v.a. 14 jaar lesjaar Bovenbouw 4 v.a. 15 jaar productiejaar Bovenbouw 5 v.a. 16 jaar werkplaats De JTS heeft voor jongeren vanaf 12 jaar een 5-jarig traject uitgestippeld waarbij de lesstof is afgestemd op de presentaties en voorstellingen. Dit verschilt per blok of jaargang. Wanneer je je aanmeldt voor de JTS, stroom je normaal gesproken in bij bovenbouw 1. Wel houdt de JTS rekening met opgedane ervaring en leeftijdscategorieën. 3.2 LESDOELEN De doelen van de bovenbouw komen overeen met de doelen van de onderbouw. Er wordt wel gestreefd naar verdieping. Het doel is dat de jongeren zich door middel van de lesstof ontwikkelen tot meer zelfstandige theatermakers/spelers met een eigen kleur en identiteit. De criteria voor het behalen van een blok zijn onder andere: Het creatief omgaan met de lesstof; Het samenwerken met de groep. 3.3 LESSTOF De lesstof wordt behandeld in 2 blokken. Het eerste blok wordt afgerond rond of tijdens het Humorfestival (eind december). Het tweede blok wordt afgerond tijdens het festival Havenwerk. De basisvaardigheden zullen worden aangescherpt en spelelementen zullen worden uitgebreid. Ook komen theoretisch inzicht en evaluatietechniek aan de orde. Elk blok heeft een eigen noemer. De eerste 4 lessen zullen worden ingericht om de deelnemers de nodige vaardigheden te leren. Daarna wordt er gericht gewerkt aan een presentatie of voorstelling. 3.4 PRESENTATIES De presentaties en voorstellingen van de lesgroepen zullen worden gegeven op het schip. Ook zal er gestreefd worden naar deelname tijdens het Dickens Festijn en het Humor Festival. De presentaties en voorstellingen van de lesgroepen duren ongeveer minuten. 3.5 INDELING JAARGANGEN 1 T/M 5 BOVENBOUW Jaargang 1 kent de volgende 2 thema s: 1. ONTWERPEND SPEL In dit cursusblok zal de groep werken aan een korte presentatie waarbij de nadruk gelegd wordt op het eigen ontwerp ervan. Hierin wordt behalve een stukje dramaturgie ook meegenomen: de bepaling en ontwikkeling van een speelstijl, de vormgeving en de rolopbouw. 2. MULTIDISCIPLINAIR In dit blok komen de deelnemers in aanraking met meerdere theaterdisciplines. Ze leren hoe een locatie gebruikt kan worden om tot een idee te komen, hoe beweging en muziek kunnen worden gebruikt en wat multimediale instrumenten kunnen toevoegen aan een theatervoorstelling. Hieronder kan bijvoorbeeld het acteren voor een camera vallen. 10

10 Jaargang 2 kent de volgende 2 thema s: 1. SPEELSTIJLEN Het eerste blok bestaat uit het maken van een voorstelling voor het Humorfestival. Naar aanleiding van 4 lessen over speelstijlen wordt een speelstijl gekozen en wordt er een toneelstuk gemaakt op basis van improvisatie. 2. LOCATIETHEATER Na de kerstvakantie staat het blok locatietheater op het programma. Op locatie zal er dan een voorstelling worden gemaakt. Deelnemers komen in aanraking met de theatrale gegevens van een locatie en leren hoe de locatie kan worden gebruikt voor een voorstelling. Jaargang 3 kent de volgende 2 thema s: 1. TEKSTTHEATER NIEUW NEDERLANDS REPERTOIRE Dit blok geeft de deelnemers inzicht in het repertoire van de hedendaagse Nederlandstalige schrijvers. De nadruk ligt op het creatief te werk gaan met een scène en het invullen van spel op een bijpassende wijze. Daarnaast wordt hen basistechniek aangeleerd waaronder richten en schakelen. 2. MUZIEKTHEATER Deze cursus geeft de deelnemers inzicht in de kracht van muziek tijdens spel, als middel om tot spel te komen en als ondersteunend middel tijdens een voorstelling. Jaargang 4 kent de volgende 2 thema s: 1. TEKSTTHEATER In het eerste blok wordt er gewerkt aan een voorstelling voor het Humorfestival. Er wordt gewerkt met een vaste tekst die (na een voorselectie van de docent) gekozen wordt door de groep. De deelnemers krijgen te maken met onderwerpen als tekstbehandeling, tekstinterpretatie en personagebepaling vanuit de tekstuele gegevens. 2. DE KEUZE VAN DE DOCENT Na de kerstvakantie wordt er gewerkt aan een productie die vanuit de docent wordt opgezet en geregisseerd. De docent staat als regisseur voor de groep en geeft inzicht in het regieproces, richt zich (vooral individueel) op spelinhoudelijke thema s en geeft invulling aan regieonderdelen als vormgeving, conceptmatig werken en dramaturgie. Jaargang 5 is een werkplaatsjaar 1. THEATERMAKEN 1 In het eerste blok wordt er gewerkt aan een voorstelling voor het Humorfestival. Thema en ideeën komen vanuit de groep. 2. THEATERMAKEN 2 Na de kerstvakantie wordt, in overleg met de spelersgroep, gekeken naar wat zij op dat moment willen maken. De docent fungeert als coach en eindregisseur. 11

11 HOOFDSTUK 4 - ORGANISATIE 4.1 HET THEATERSCHIP Het Theaterschip heeft als organisatie een drietal afdelingen waarmee zij naar buiten treedt. Het Theaterschip kent een productiehuis, een afdeling bedrijfstheater en een afdeling educatie. De Jeugdtheaterschool valt onder de afdeling educatie. 4.2 DE JEUGDTHEATERSCHOOL ALS ORGANISATIE De organisatie van de JTS is in handen van Jowin Heemskerk (hoofd educatie). Bij de JTS kan worden ingeschreven voor een jaar (27 lessen) met de mogelijkheid tot het volgen van 2 proeflessen. Vanuit de afdeling educatie zal onder andere bepaald worden welke docenten er les zullen geven aan de JTS, welke tijden er voor de verschillende blokken gereserveerd worden, hoeveel deelnemers er kunnen worden toegelaten, wanneer een cursus doorgang heeft en hoe de contacten met derden tot stand komen. Een cursus zal doorgang vinden bij minimaal 8 inschrijvingen. Niet elke cursus is toegankelijk voor nieuwe deelnemers. Bij het niet (tijdig) betalen van cursusgelden behoudt de leiding van de JTS het recht deelname aan de cursus te ontzeggen. Er zal minimaal 2 x per jaar worden geëvalueerd met de leerlingen en eventueel de ouders. 4.3 INSCHRIJVING VAN DEELNEMERS Iedereen die tussen de 7 (groep 4) en 23 jaar is vrij om in te schrijven voor de JTS. Er zijn geen toelatingseisen voor de JTS en er worden geen audities gehouden. De deelname aan een cursus is voor de organisatie van Het Theaterschip bepalend voor de doorstroom van de deelnemer. Inschrijving is pas geldig als het cursusgeld is voldaan. 4.4 DE DOCENTEN De JTS werkt met verschillende docenten die worden ingezet op cursussen waarin zij het beste tot hun recht komen. Indeling van de docenten gebeurt door te kijken naar kwaliteiten en competenties van elke betreffende docent. Elke docent die betrokken is bij de JTS werkt tevens als acteur of regisseur of als docent op een andere locatie. Van de docenten wordt verlangd dat zij naast het lesgeven ook evalueren met de deelnemers en met betrokken docenten van de JTS. 4.5 GASTDOCENTEN EN ANDERE MEDEWERKERS Het Theaterschip zal gebruik maken van gastdocenten. Deze docenten komen uit het theaterwerkveld, hebben ervaring met de betreffende doelgroep en hebben een eigen specialisatie waar de JTS graag gebruik van wil maken. Binnen de organisatie van de JTS zal verder regelmatig gebruik gemaakt worden van een productieleider die zorgt voor alle nevenactiviteiten die de JTS organiseert. 4.6 EXTRA AANBOD VOOR JEUGD EN JONGEREN Naast de lessen en presentaties zal Het Theaterschip de deelnemers een aantal workshops aanbieden. Voorbeelden van aan te bieden workshops zijn: camera-acteren, theatervechten, zwaardvechten, dans, theatertechniek, grimeren, clownerie en maskertheater. 12

12 HOOFDSTUK 5 OVERIG AANBOD VAN DE JTS 5.1 NOG EEN VOORSTELLING? Wanneer een deelnemer alles heeft doorlopen heeft hij zicht op deelname aan een volgende voorstelling. De JTS biedt uitgeleerde deelnemers de mogelijkheid om voor een tweede keer mee te doen aan de laatste jaargang Theatermaken. De Productieklas kan ook een vervolgstap zijn. Tot slot biedt de JTS uitzicht op deelname bij andere projecten die buiten de JTS vallen maar wel vallen onder Het Theaterschip. 5.2 Productieklas Vanuit de jeugdtheaterschool en ook vanuit aanvragen van derden wordt het Theaterschip steeds vaker gevraagd om projecten en producties te spelen op festivals of bij speciale gelegenheden. Om dit soort aanvragen de kwaliteit te bieden die het Theaterschip graag ziet, én om jong talent een podium te bieden buiten het Theaterschip, start de JTS de Productieklas. De Productieklas werkt elk seizoen naar 2 (reguliere) voorstellingen toe. Deze voorstellingen worden gemaakt voor het Humorfestival en Festival Havenwerk. De invulling van de voorstellingen is afhankelijk van de wensen van de groep, de docent en eventuele bijzondere aanvragen. Daarnaast werkt de Productieklas aan verschillende projecten en voorstellingen waarmee de verschillende aanvragen en opdrachten kunnen worden ingevuld. Te denken valt aan korte voorstellingen die naar festivals gaan, locatieprojecten en bedrijfstheaterprojecten. Voor de Productieklas worden de spelers persoonlijk gevraagd. Daarnaast kunnen JTS-ers gevraagd worden per project. Vaak zal het dan gaan om de invulling van specifieke rollen of specifieke kunde (bijvoorbeeld steltlopen). Deelnemers die worden gevraagd voor de productieklas repeteren 2 uur per week. Natuurlijk moeten ze daarnaast soms beschikbaar zijn voor de aangevraagde projecten. 5.3 EN DAN OOK NOG Naast het reguliere lesprogramma, als beschreven in de vorige hoofdstukken, bestaat er voor de deelnemers van de JTS nog een aantal mogelijkheden waar zij aan kunnen meedoen. Voorbeelden hiervan zijn een voorstelling voor Deventer Op Stelten of een Theaterwerkweek. Ook organiseert Het Theaterschip workshops waar de deelnemers zich voor kunnen inschrijven. Tot slot heeft Het Theaterschip een productiehuis. Bij gebleken geschiktheid is er de mogelijkheid dat een deelnemer van de JTS gevraagd wordt om met een professionele voorstelling mee te spelen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de lopende projecten en de mogelijkheden die de projecten bieden. Naast de reguliere Theaterschool start het Theaterschip komend seizoen ook musicalklassen. Deze musicalklassen werken volgens hetzelfde principe als de reguliere Theaterschool, maar zullen meer nadruk leggen op zang en dans. Het rendement in zang- en dansontwikkeling is in de musicalklassen een groter aandachtspunt. Daarmee wordt de aandacht voor spelontwikkeling kleiner. We zullen de spelontwikkeling van de deelnemers natuurlijk niet uit het oog verliezen. Op de woensdagavond biedt het Theaterschip ook aan volwassenen de mogelijkheid te acteren. Voor deze groep geldt hetzelfde leerplan, maar geven we meer de vrijheid aan deelnemers en betreffende docent om in te gaan op eigen wensen en behoeftes. Daarmee creëren we een plek waar doorontwikkeld kan worden en op een legitieme manier spelplezier en kwaliteit samen kunnen gaan. 13

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015

Rhedelijk Cultureel. Leerplan. September 2015 Rhedelijk Cultureel Leerplan September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Ter inleiding 3 2. Missie en visie 4 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Doelstellingen 2.4 Werkwijze 3. Uitgangspunten en kwaliteitsbeleid 5 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015

INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 INFORMATIE BOEKJE 2014-2015 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan? Wil jij graag acteren, regisseren of performen? Wil jij op het podium staan? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek

Nadere informatie

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014

INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 INFORMATIE BOEKJE 2013-2014 WELKOM Droom jij er van om in de spotlights te staan, te acteren, te zingen of misschien wel te dansen? Dan ben je bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek aan het juiste adres!

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Kunstvakken II drama. Inleiding

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Kunstvakken II drama. Inleiding PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2017 Vak: Kunstvakken II drama Inleiding In het derde en vierde leerjaar bereid je je voor op het Centraal Schriftelijk Eindexamen Drama in de vierde klas. Omdat

Nadere informatie

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK INFORMATIEBOEKJE 2016-2017 WELKOM Wil jij graag toneelspelen en theatermaken? Dan ben je bij onze theaterschool aan het juiste adres! Bij ons kun je theaterlessen volgen

Nadere informatie

Eerste periode: Hierin wordt middels een praktijktoets en een theorietoets Blok 2: Fysiek theater getoetst.

Eerste periode: Hierin wordt middels een praktijktoets en een theorietoets Blok 2: Fysiek theater getoetst. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Kunstvakken II drama Inleiding In het derde en vierde leerjaar bereid je je voor op het Centraal Schriftelijk Eindexamen Drama in de vierde klas. Omdat drama vooral

Nadere informatie

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR!

www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! www.shine-houten.nl mail@shine-houten.nl 06-26340416 SHINE THE PLACE TO BE FOR PEOPLE WITH A ARTISTIC FLAVOUR! Shine Wij zijn SHINE, een centrum voor podiumkunsten. Graag willen wij u hierbij kennis laten

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Theaterschool De Trap

Theaterschool De Trap Theaterschool De Trap Leerplan 4-jarige deeltijdopleiding tot acteur en theatermaker 1 1. INLEIDING Theaterschool De Trap is een begrip in Nederland op het gebied van professionele (deeltijd) opleidingen.

Nadere informatie

landelijke oriëntatie cursus theaterscholen

landelijke oriëntatie cursus theaterscholen landelijke oriëntatie cursus theaterscholen Inleiding: Binnen het Hoger beroepsonderwijs bieden vier hogescholen theater opleidingen aan. Het gaat om de opleidingen drama, kleinkunst, mime, regie, docent

Nadere informatie

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK

THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK THEATERSCHOOL WESTELIJKE MIJNSTREEK INFORMATIEBOEKJE 2017-2018 WELKOM Bij Theaterschool Westelijke Mijnstreek is de magie en kracht van theater steeds het uitgangspunt. Vanuit deze magie en kracht maken

Nadere informatie

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond

Jeugdtheaterschool 2016 / Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond Jeugdtheaterschool 2016 / 2017 Floreffestraat 21 A 5705 AR Helmond 0492 47 52 55 info@annatheater.nl www.annatheater.nl Jeugdtheaterschool Annatheater Onze Jeugdtheaterschool is een plek waar kinderen

Nadere informatie

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama -

Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - Cultuureducatie met Kwaliteit Nijmegen - Vaardigheidslijn Drama - In de vaardigheidslijn drama wordt gebruik gemaakt van spelvaardigheden, verbeelden en vormgeven in een opbouwende lijn voor de groepen

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier

Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Aanbod Kunst- en Cultuureducatie voor de basisscholen in De Lier Dario Fo, ondernemers in de kunst Poeldijk, 13 december 2012 Inleiding Op de vraag van de gezamenlijke basisscholen uit De Lier voor een

Nadere informatie

Mevr. Rockx en Dhr Verdaasdonk

Mevr. Rockx en Dhr Verdaasdonk Welkom op Graaf Engelbrecht bij het vak Theater, Het is je gelukt om door de selectieprocedure heen te komen zodat je een mooie periode in je leven kan door brengen op de Graaf. Wat deze periode vooral

Nadere informatie

De blijft je hele leven een rol spelen

De blijft je hele leven een rol spelen Laat je zien. In de Theaterklas. Stilletjes zijn we er heel trots op: onze Theaterklas. Omdat we ernstig vermoeden dat geen enkele andere middelbare onderwijsinstelling op dit hoge niveau programma s aanbiedt

Nadere informatie

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7.

Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool. 1. Definitie. 2. Visie. 3. Doelen. 4. Werkvormen. 5. Leerlijnen. 6. Materialen. 7. Inhoudsopgave curriculum drama op de basisschool 1. Definitie 2. Visie 3. Doelen 4. Werkvormen 5. Leerlijnen 6. Materialen 7. Rapportage 8. Budget 9. Evaluatie en bijstelling 10. Leerlijn drama Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdtheaterschool Krimpen aan den IJssel 2013-2014

Beleidsplan Jeugdtheaterschool Krimpen aan den IJssel 2013-2014 Beleidsplan Jeugdtheaterschool Krimpen aan den IJssel 2013-2014 1 Inleiding Met veel plezier bieden we u een plan aan voor Jeugdtheaterschool Krimpen aan den IJssel. Al jaren spelen familievoorstellingen

Nadere informatie

Mevr. Rockx en Dhr Verdaasdonk

Mevr. Rockx en Dhr Verdaasdonk Welkom op Graaf Engelbrecht bij het vak Theater, Het is je gelukt om door de eerste 2 jaar heen te komen. Nog even en je moet de keuze van je profiel maken en wie weet bestaat die wel uit een pakket met

Nadere informatie

Programma Open Dag 19 november 16

Programma Open Dag 19 november 16 Programma Open Dag 19 november 16 1/ Voorwoord Hartelijk welkom op de open dag van Codarts! Muziek is jouw passie, je lust en je leven. Je weet nu al dat je daar straks verder mee wil. Dan ben je bij Codarts

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6

praktijkvakken spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 Bijlage B, Onderwijs Examen Regelement, 2014-2015 EC EC jaar 1 Zwolle Arnhem spel 6 6 beweging 2 2 stem 2 2 muziek 2 2 scenografie 2 2 Theatermaken 6 6 theatergeschiedenis 3 3 theatertheorie 3 3 cultuurgeschiedenis

Nadere informatie

Verbindt Ontwikkelt Ontmoet

Verbindt Ontwikkelt Ontmoet Verbindt Ontwikkelt Ontmoet Cultuuraanbod 2017-2018 Over ONs Building Arts zet kunst in als middel door haar cursisten persoonlijk en individueel te coachen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Niet alleen

Nadere informatie

Toneel! voor kinderen

Toneel! voor kinderen kom op Toneel! voor kinderen Is hofplein iets voor jou? Schrijf je in voor 1 mei www.jeugdtheaterschoolhofplein.nl DE JeugdTHEATERSCHOOL Thuis spelen zingen en dansen is natuurlijk leuk maar nog leuker

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Projecten Teambegeleidingen. 1. Drama met kwaliteit

Projecten Teambegeleidingen. 1. Drama met kwaliteit Projecten Teambegeleidingen Regie Podiumpresentatie Vertelvoorstellingen Workshops Onderwijsbegeleiding Walter Roozendaal Hovenierstraat 75 1825 AB Alkmaar Tel. 072-5619011 Triodos Bank NL49 TRIO 0254

Nadere informatie

Rhedelijk Cultureel Onderwijs

Rhedelijk Cultureel Onderwijs Rhedelijk Cultureel Onderwijs Alles over ons aanbod voor scholen 2016/2017 Stichting Rhedelijk Cultureel is een kunstorganisatie die staat voor kwalitatief hoogwaardige educatie. Wij werken naar een talentontwikkelingssysteem

Nadere informatie

groepsgevoel in de klas te versterken.

groepsgevoel in de klas te versterken. MIK aanbod onderwijsteam /32 MIKspecials Theater - Spelen kan iedereen. Er is geen techniek voor nodig. Spelen kan ook onderwijsteam MIKspecials overal; in de klas of op locatie. Theaterspel bevordert

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Thema-overzicht Thema-overzicht Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Kern van het thema Het thema Functies

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen.

CREATIEF DENKEN in ONDERWIJS Worskhops, training, begeleiding en materialen. in NDERWIJS Creativiteit en Creatief Denken Creativiteit is een unieke eigenschap van de mens. Kijk om je heen, alles wat verzonnen en gemaakt is, vindt zijn oorsprong in het menselijk brein. Dat geldt

Nadere informatie

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op]

Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] Nieuw in Tilburg! [Geef tekst op] +31613021720 Info@muziekschoolmontauban.nl www.muziekschoolmontauban.nl Over Muziekschool Montauban Muziekschool Montauban staat voor de bereikbaarheid van muziekles voor

Nadere informatie

BROCHURE juli 2011 VOOR BASIS-, VOORTGEZET- EN BEROEPSONDERWIJS

BROCHURE juli 2011 VOOR BASIS-, VOORTGEZET- EN BEROEPSONDERWIJS BROCHURE juli 2011 VOOR BASIS-, VOORTGEZET- EN BEROEPSONDERWIJS tellingen educatief theaterschool festivals zakelijk voorstellingen educatief theaterschool festivals zakelijk voorstellingen educat Het

Nadere informatie

Capellenborg: gewoon bijzonder!

Capellenborg: gewoon bijzonder! INFOR MATIE Capellenborg: gewoon bijzonder! De basisschoolperiode zit er bijna op en nu moet de keuze voor een middelbare school gemaakt worden. Op onze kleine school krijg je de beste begeleiding en meeste

Nadere informatie

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen.

danstheater Iedereen kan dansen KUNSTHUIS Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. danstheater Iedereen kan dansen Danstheater IMPRO VI stimuleert het plezier in beweging via expressie het is toegankelijk voor iedereen. KUNSTHUIS open academie lingewaard www.openacademie.nl t is de lazersklas?

Nadere informatie

Een voorstelling met een duidelijk doel

Een voorstelling met een duidelijk doel wwwexpertisecentrum-kunsttheorienl Een voorstelling met een duidelijk doel Door middel van een kleine theatertour wil Mevrouw Maas de consumptiemaatschappij kritisch onder de loep nemen Ze heeft genoeg

Nadere informatie

Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8

Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8 Drama: verdeling vakinhoud leerlijn groep 1-8 Toelichting schema Groen gemarkeerd = aanbevolen door vakdocent (minimaal) Geel gemarkeerd = stapje verder Rol opbouw Houding: Fysiek en Mimiek Stem Hoofdemoties

Nadere informatie

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING

JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING muziekvereniging Door Eendracht Sterk Hall JEUGDPLAN MUZIEKOPLEIDING VERSIE APRIL 2009-1- INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING.. 3 2.0 DE OPLEIDING.. 3 2.1 STAP 1 BLOKFLUITOPLEIDING.. 3 2.2 STAP 2 INSTRUMENTOPLEIDING...

Nadere informatie

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo)

Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Kunst en cultuur (PO-havo/vwo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw havo/vwo onderbouw exameneenheden havo/vwo bovenbouw exameneenheden Vakkernen 1. Produceren en presenteren 54:

Nadere informatie

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl

Seizoen 2012-2013. Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Seizoen 2012-2013 Alles is muziek! www.zeistermuziekschool.nl Liefde voor muziek De Zeister Muziekschool is hèt trefpunt voor muziek in Zeist. Iedereen die iets met muziek wil doen - van spelen tot luisteren,

Nadere informatie

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ?

THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? THEATER DEGASTEN WIE ZIJN WIJ? Hoewel we sinds februari 2013 stichting DEGASTEN zijn, bestaan we al sinds 2003 onder de naam Jong RAST, in Amsterdam. Jong RAST bestaat sinds 2003 als talentontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving

de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving de theater havo/vwo Middelbare school voor theater, film en vormgeving goede balans in theorie- en praktijklessen Op De Theaterhavo/vwo volg je het reguliere HAVO of VWO lesprogramma gecombineerd met 6

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling Boekwerk Voorstel voor een project omschrijving 1.1 Doelstelling Het doel van het te ontwikkelen lespakket Boekwerk is leerlingen op een nieuwe manier bezig te laten zijn met taal, boeken en vakinhoud.

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT UNIEK? WAAROM De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool in Nederland een grote mate van

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom je

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013

Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Gemeente Dalfsen, Cultuureducatie Projectplan Buitenschoolse activiteiten 2010-2013 Inleiding De gemeente Dalfsen wil voor haar jonge inwoners een cultureel en kunstzinnig klimaat scheppen waarin zoveel

Nadere informatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie

Leerlijnen Cultuureducatie. SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Leerlijnen Cultuureducatie SKVR Projectbureau Onderwijs & Innovatie Programma Ontwikkelproces SKVR activiteiten in verlengde leertijd Waarom leerlijnen cultuureducatie Van praktijk naar leerlijn Kinderen

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - Philharmonie zuidnederland zoekt 2 basisscholen uit Brabant die, in zeer nauwe samenwerking, willen werken aan een schoolbreed

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering...

1. Visie op cultuureducatie... 1. 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4. 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... Inhoud 1. Visie op cultuureducatie... 1 2. Cultuureducatie binnen de programmering... 4 3. Culturele activiteiten buiten de programmering... 5 4. De volgende culturele instellingen leveren een bijdrage

Nadere informatie

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep.

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. BASIC Vraag basisschool Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. Inhoud Muzikale vorming in alle groepen op basis van eigen materiaal van de school aangevuld met materiaal uit het Muziekbord. Op

Nadere informatie

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan.

Een doorgaande lijn van plus naar klas. Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. STUDIEGIDS 2017-2018 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Een doorgaande lijn van plus naar klas Goede praktische ideeën en tips, ik heb veel inspiratie opgedaan. De trainer sluit goed aan bij vragen

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Plusklas! In deze gids zetten we de details van

Nadere informatie

lezing Krachtig Onderwijzen

lezing Krachtig Onderwijzen lezing Krachtig Onderwijzen 25 september 2013 www.bazalt.nl Bazalt Postbus 21778 3001 AT Rotterdam Tel: 088-5570570 1 Doelen Informatie over de werking van het brein in relatie tot onderwijs en ontwikkeling

Nadere informatie

Theaterwerkplaats/ Theaterklas 4 [12-16] 2 Masterclasses [10-16] 3. Jeugd Theaterklas 1,2,3 [ ] 4 Musicalklassen [8+ 10+] 5

Theaterwerkplaats/ Theaterklas 4 [12-16] 2 Masterclasses [10-16] 3. Jeugd Theaterklas 1,2,3 [ ] 4 Musicalklassen [8+ 10+] 5 Hierbij de brochure van Jeugdtheaterschool TIJ. U vindt hierin alle lesinformatie, data, locaties en kosten van al onze lessen. Neem de lesinformatie voor de lessen van uw zoon of dochter goed door! Jongeren

Nadere informatie

Centrum voor de kunsten

Centrum voor de kunsten regio Ontdek jezelf bij De Muzehof 2014 2015 Centrum voor de kunsten Muzehof Coehoornsingel 1, Zutphen - info@muzehof.nl - muzehof.nl muzehof Centrum voor de kunsten is dé ontmoetingsplek op het gebied

Nadere informatie

Ja, ik wil! Een creatiever Twente!

Ja, ik wil! Een creatiever Twente! Ja, ik wil! Een creatiever Twente! kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente Contactpersoon: Angelina Schoonewille a.schoonewille@kaliberkunstenschool.nl 06-206 185 18 088-486 8704 www.kaliberkunstenschool.nl/creatievertwente

Nadere informatie

De Ambitie. Theaterschool voor volwassenen

De Ambitie. Theaterschool voor volwassenen De Ambitie Theaterschool voor volwassenen Middelburg, augustus 2013 Colofon Scoop 2013 Samenstelling Leontien Poppe Scoop Zeeuws instituut voor sociale en culturele ontwikkeling Kousteensedijk 7 Postbus

Nadere informatie

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs :

Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Marijke Schekkerman Specialist in Gifted Education www.debegaafdenwijzer.nl e-mail: debegaafdenwijzer@upcmail.nl Opzet cursus Talentontwikkeling: Excellent en begaafd (in het) onderwijs : Aanleiding: Steeds

Nadere informatie

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement

Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Evaluatie SamenOud training Anders denken, anders doen Casemanagement Deelprogramma voor wijkverpleegkundigen en ouderenadviseurs die opgeleid worden tot casemanager SamenOud R. Brans April 2013 Inhoud

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Museum De Hermitage in Amsterdam

Museum De Hermitage in Amsterdam Museum De Hermitage in Amsterdam Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Onder de naam De Hermitage voor Kinderen besteedt het museum sinds tien jaar veel aandacht aan educatie en talentontwikkeling

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

DE VELDHOVENSE REVUE 2016

DE VELDHOVENSE REVUE 2016 DE VELDHOVENSE REVUE 2016 auditie informatiepakket in het theater willen mensen verrast worden, met iets dat ze verwachten Tristan Bernard WELKOM Voor je ligt het auditie informatiepakket van De Veldhovense

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS

STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS STUDIEGIDS 2016 SPECIALISATIEMODULE OPZET VAN EEN PLUSKLAS Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze module Plusklas! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje.

Nadere informatie

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK?

WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAT MAAKT DE VRIJESCHOOL UNIEK? WAAROM DE VRIJESCHOOL De vrijeschool heeft een geheel eigen kijk op onderwijs, die gebaseerd is op het mensbeeld uit de antroposofie. Daarbinnen heeft iedere vrijeschool

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM

CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM CREATIEVE TYPES VIND JE OP DE ERASMUS KUNSTSTROOM HET ERASMUS KUNSTSTROOM VOOR CREATIEVE TYPES DOOR TE KIEZEN VOOR DE KUNSTSTROOM MAAK JE KENNIS MET DE CREATIEVE WERELD Voor toekomstige artiesten en kunstenaars,

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Wat houdt het programma van de theaterklas in? In de theaterklas werken we met lesmodules die telkens een periode van vier weken omvatten. De lessen b

Wat houdt het programma van de theaterklas in? In de theaterklas werken we met lesmodules die telkens een periode van vier weken omvatten. De lessen b Theaterklas Wat houdt het programma van de theaterklas in? In de theaterklas werken we met lesmodules die telkens een periode van vier weken omvatten. De lessen beginnen steeds met fysieke oefeningen,

Nadere informatie

Een geslaagde activiteit

Een geslaagde activiteit Een geslaagde activiteit Toelichting: Een geslaagde activiteit Voor Quest 4 heb ik een handleiding gemaakt met daarbij de bijpassend schema. Om het voor de leerkrachten overzichtelijk te maken heb ik gebruik

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht...

a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... a.roland holst c ollege QUEST een avontuurlijke zoektocht... de uitdaging... Hallo, ik ben Hanna. Dit jaar ben ik begonnen aan QUEST. QUEST past prima bij mij. Dat denk ik zelf, dat denken mijn ouders

Nadere informatie

Talentontwikkeling binnen verschillende Kunstklassen Het Stedelijk Lyceum Kottenpark, Enschede

Talentontwikkeling binnen verschillende Kunstklassen Het Stedelijk Lyceum Kottenpark, Enschede Talentontwikkeling binnen verschillende Kunstklassen Het Stedelijk Lyceum Kottenpark, Enschede Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Het Stedelijk Lyceum Kottenpark biedt onderwijs voor

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

TALENT CLASSES. The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work. (Émile Zola 1873)

TALENT CLASSES. The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work. (Émile Zola 1873) TALENT CLASSES The artist is nothing without the gift, but the gift is nothing without work (Émile Zola 1873) 1. Inleiding Binnen FanWork zijn wij altijd op zoek naar ontwikkeling, verbetering van onze

Nadere informatie

voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar

voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar S U M M E R S C H O O L 2 0 1 3 voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar NV VERSE BEKKEN maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus van 11.00 18.00 uur in Groningen (tijdens festival Noorderzon!) Locatie Theaterwerkplaats

Nadere informatie

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs

Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs Taakomschrijving en aandachtspunten voor leerkrachten basisonderwijs 1. In de tweede en/of derde week van september komt de muzische vormer een halve dag naar uw school voor een intakegesprek. Doelstellingen:

Nadere informatie

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk

Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Reclame maken, doe je zo! Groep 6 Les 3 Camera, Set, Action! Les 1 Camera, Set, Action! Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk Groep 6 90 minuten Samenvatting van de les De leerlingen

Nadere informatie

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document.

Verder dien je het aanmeldingsformulier geheel in te vullen. Zie achteraan dit document. Doe mee met de #3fm #DJ #Talentschool 2013-2014 Op 22 juni 2013 start een nieuwe serie van 3 workshops onder leiding van Timo Komst. Je kan je hiervoor vanaf nu aanmelden. De workshops worden gegeven in

Nadere informatie

12peciale voorlichtingns-eum,

12peciale voorlichtingns-eum, _ M R E T AS S S CLA T RUIM DOND E TALE R O O V ERDA G ARI JANU 12peciale voorlichtingns-eum, S the ver het a avond o ium en gymnas erclass de mast NT! MASTERCLASS IETS VOOR JOU? Ben jij altijd op zoek

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Wie is ROPE theater op maat?

Wie is ROPE theater op maat? Wie is ROPE theater op maat? De basis van ROPE bestaat uit Roel Pot en Peter Douw. In 1989 ontmoetten zij elkaar voor het eerst, uiteraard..op het toneel. En nu jaren later zijn ze nog steeds bij elkaar.

Nadere informatie

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld.

Voor het beoordelen en het becijferen van de modules en projecten wordt door de docenten een scoringsformulier van competenties ingevuld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Innovatieve Techniek Inleiding Innovatieve Techniek is een vak waarbij je een brede oriëntatie op techniek krijgen. Je werkt in de vorm van modules en projecten,

Nadere informatie

Programma Kinderen Maken Muziek

Programma Kinderen Maken Muziek Programma Kinderen Maken Muziek Periode 2015-2017 Inleiding Kinderen Maken Muziek wil een bijdrage leveren aan het versterken van de sociale cohesie door kinderen samen een instrument te leren bespelen.

Nadere informatie

Deskundigheid in Creatief Vermogen

Deskundigheid in Creatief Vermogen Deskundigheid in Creatief Vermogen 2017-2018 Creatief Vermogende trainer in het partnerschap/ netwerk Creatief Vermogen Utrecht wil creativiteit in het hart van het primair onderwijs plaatsen. De professionaliteit

Nadere informatie

Talent in Ieder Kind Lesplan 2014-2015

Talent in Ieder Kind Lesplan 2014-2015 Talent in Ieder Kind Lesplan 2014-2015 Inhoud Inleiding.. Blz 3 Groep 5 Algemene Muzikale Vorming Introductie, leerdoelen Blz 5 Werkwijze.. Blz 6 Groep 6 Dans en zang Introductie Blz 7 Leerdoelen... Blz

Nadere informatie

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs -

MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - MUZIEK VOOR JONGE GASTEN - een Raamwerk voor schoolbreed muziekonderwijs - De philharmonie zuidnederland is in seizoen 2013/2014 begonnen als nieuw orkest dat is ontstaan door het samengaan van Het Brabants

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie