1.1. Ontstaansgeschiedenis Bestuurlijke gegevens Menselijk & financieel potentieel Afbakening werkingsgebied CVWO 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. Ontstaansgeschiedenis 7. 1.2. Bestuurlijke gegevens 9. 1.3. Menselijk & financieel potentieel 11. 1.4. Afbakening werkingsgebied CVWO 12"

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave: 1. Historiek & situering CVWO 1.1. Ontstaansgeschiedenis Bestuurlijke gegevens Menselijk & financieel potentieel Afbakening werkingsgebied CVWO Missie Brucovo vzw 3. Visie Brucovo vzw 4. Interne analyse 4.1. Administratieve toestand m.b.t. onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen van de centra Alle administratieve bevoegdheden per CVO (c.q. de bevoegdheden die in de regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de betreffende referteperiode NIET plaatsvinden) Alle effectieve bevoegdheden per CVO (c.q. deze die effectief worden uitgeoefend in de 19 gemeenten van het Gewest in februari 2010) Effectieve situatie m.b.t. het onderwijsaanbod en de vestigingsplaatsen van de centra waarvan de centrumbesturen aangesloten zijn bij het CVWO 37 a) Aantal lesurencursist per centrum in Brussels Hoofdstedelijk Gewest 37 b) Delers per studiegebied 50 c) In- en uitstroom andere consortia Doorlichting van de opleidingen/studiegebieden Algemeen profiel huidige cursistenpopulatie Opleidingsniveau en nationaliteit Socio-economisch statuut en opleidingsniveau Socio-economisch statuut en nationaliteit

3 Slaagpercentage, geslacht en opleidingsniveau Geslacht, leeftijd en socio-economisch statuut Overzicht niet-unieke opleidingen Opleidingen basiseducatie Opleidingen studiegebied Algemene vorming Opleidingen studiegebied Nederlands tweede taal Andere studiegebieden en opleidingen Secundair Volwassenenonderwijs HBO opleidingen Aantal lineaire/modulaire opleidingen Indeling studiebewijzen Dag-, avond- of weekendonderwijs Duale trajecten Gecombineerd onderwijs/ Open Leercentrum/ Elektronisch leerplatform Studievoortgang Inventaris infrastructuur Inventarisatie samenwerkingsverbanden Gesignaleerde probleemstellingen Gedetineerdenwerking Externe analyse op macroniveau 5.1. Institutionele kenmerken Brussels Hoofdstedelijk Gewest Demografische kenmerken Economische kenmerken Sectoren van dichterbij bekeken Knelpuntberoepen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sociaal-economische kenmerken Arbeidsmarkt Welzijnskenmerken Leven onder de armoedegrens 241 3

4 Leefloners in opmars Kinderopvang Kenmerken educatieve participatie Externe analyse op mesoniveau 6.1. Opleidingsaanbod aangrenzende consortia: vzw Groene Rand Opleidingsaanbod Franstalig Volwassenenonderwijs (EPS) VDAB opleidingsaanbod Brussel Opleidingsaanbod Syntra/ middenstandsopleidingen Opleidingsaanbod Sociaal Cultureel Werk Opleidingsaanbod onderwijsactoren Nederlandstalig secundair onderwijs Nederlandstalig hoger onderwijs Analyse leerbehoeftes en leervragen 7.1. Leerbehoeftes en leervragen vanuit de activiteitensectoren en knelpuntberoepen Leerbehoeftes en leervragen vanuit de Brusselse Centra Volwassenenonderwijs Leerbehoeftes en leervragen vanuit de (potentiële) cursisten Leerbehoeftes en leervragen vanuit de overheden Leerbehoeftes en leervragen vanuit het Huis van het Nederlands SWOT-analyse 8.1. Consortium Aanbod Gedetineerdenwerking Prioriteiten Strategische en operationele doelstellingen 9.1. Strategische n operationele doelen Brucovo vzw Evaluatie en monitoring 4

5 10.1. Evaluatie: INK-model Monitoring 294 Bibliografie Bijlagen

6 Woord vooraf Het opleidingsplan van het Brussels Consortium Volwassenenonderwijs , versie 3.0 oktober 2010, tracht een eerste zicht te krijgen op de huidige ontwikkeling van de centra volwassenenonderwijs en centrum basiseducatie binnen de 19 gemeentes van het Brussels Gewest; dit plan biedt daarnaast ook een eerste analyse van de externe actoren en maatschappelijke ontwikkelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het consortium werd opgericht op 24 januari 2008, de directeur -afgevaardigd bestuurder ging midden augustus aan de slag, alle centra werden bevraagd, protocollen uitgewerkt (o.m. met het Huis van het Nederlands Brussel en VDAB-RDB), een tweedelijns-ombudsdienst opgericht, een medewerker communicatie aangeworven, een eerste communicatiecampagne opgestart (in kader van de SID-IN in Vlaams-Brabant- Brussel), de onderwijscoördinator voor de Brusselse arresthuizen ging begin mei aan de slag en een tweede grote publiekscampagne werd uitgewerkt voor midden augustus 2009 ( Brussel: een smeltkroes aan opleidingen ). Daarnaast diende elk consortium in een tijdsspanne van 6 maanden (na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Brucovo vzw en de Vlaamse regering op 15 januari 2009) een eerste fase van het opleidingsplan af te werken (fase van gegevensverzameling) (versie 1.0). Dit werd door het consortium opgeleverd op 15 juli Daarna werd de analysefase opgestart en werden de strategische en operationele doelstellingen geformuleerd ( najaar 2009). In het voorjaar kregen we ook de eerste cursistengegevens doorgestuurd vanuit het departement VWO. Deze werden opgenomen (op niveau van de studiegebieden) en aldus werd een 2 de versie gefinaliseerd in april 2010 ( versie 2.0). Het was - gezien de krappe personeelsbezetting en de vele andere opdrachten van het consortium- niet eenvoudig om in 2009 een eerste interne en externe analyse af te werken. Door het ontbreken van exacte en geverifieerde cijfergegevens ( m.n. voor cursistenprofiel) bleef het bij een verkennende analyse van de consortiumregio-en centra. Niettemin werd wel verder gewerkt aan de analyse en doelstellingen (wat resulteerde in een Jaaractieplan 2010). In de samenwerkingsovereenkomsten tussen de consortia en de Vlaamse overheid had de overheid zich geëngageerd tot het ter beschikking stellen van de geverifieerde gegevens die de overheid via de verplichte registratie van de centra krijgt. In 2009 was de bevoegde administratie, omwille van interne organisatie, daar nog niet in geslaagd. Vanuit de verschillende consortia is er een werkgroep gegevensverzameling opgericht, die ook participeerde aan een werkgroep vanuit de administratie volwassenenonderwijs. Daar zijn tenslotte afspraken gemaakt over het anonimiseren van cursistengegevens, zodat tenslotte alle geverifieerde cursistenaantallen-en gegevens van de Brusselse (regio-eigen en regiovreemde) centra in het voorjaar ( ref. periode ) en begin september 2010 (ref. periode ) integraal zijn doorgestuurd. Dit maakt dat we op 31 oktober 2010 het eigenlijke Opleidingsplan ( met daarin alle gevraagde gegevens) dienen op te leveren voor de overheid ; dit wil niet zeggen dat er in de tussenperiode niets is verwezenlijkt door het Brussels Consortium ( we verwijzen daarbij naar de Jaaractieplannen 2009 en 2010, en het jaarverslag 2009, zie zoals onze projectwerking rond instellingsoverschrijdende trajectbgeleiding en doorstroming, het communicatieplan-en succesvolle campagnes ( naar cursisten, leerkrachten en intermediairen), de uitbouw van de Brusselse gedetineerdenwerking, de samenwerking met het Brussels Huis van het Nederlands rond geïntegreerde taaltrajecten en niveaubepaling, het inburgeringsproject met consortia Leuven en Groene Rand, Het opleidingsplan is een neverending story ; het blijft een voortdurend work in progress waarbij het proces van samenwerking en afstemming tussen de centra én tussen de centra en andere opleidingsactoren prioritair blijft. Dit opleidingsplan een gedegen basis om het aanbod van de Brusselse centra verder te diversifiëren en drempelverlagend te maken ( via een door alle centra gedragen programmatieplan ), zodat àlle personen die in het Brussels Gewest wonen en / of werken een gelijke (instap)kans krijgen om effectief langer én breder te leren. 6

7 1. Historiek & Situering CVWO 1.1. Ontstaansgeschiedenis Het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 voorziet in de oprichting en financiering van regionale netoverschrijdende samenwerkingsverbanden (met rechtspersoonlijkheid) van centra volwassenenonderwijs en basiseducatie. Deze samenwerkingsverbanden worden 'consortia volwassenenonderwijs' genoemd. In Vlaanderen werden op basis van het decreet 13 werkingsgebieden voor de consortia afgebakend. Ook in de regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest diende een consortium opgericht te worden. In het decreet volwassenenonderwijs (artikel 74) worden de doelstellingen van de consortia als volgt omschreven: 1. het aanbod van opleidingen die door de centra georganiseerd worden, optimaliseren en op elkaar afstemmen; 2. de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven; 3. knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaleren aan de overheid; 4. als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socioculturele en sociaaleconomische actoren; 5. de dienstverlening optimaliseren voor de cursisten in de centra; 6. alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. De Vlaamse overheid geeft de consortia op basis van dit decreet (artikel 75) volgende doelstellingen: 1. de realisatie van de hierboven vermelde doelstellingen; 2. de opmaak van een vijfjaarlijks opleidingsplan voor het werkingsgebied. Dit opleidingsplan omvat ten minste de volgende elementen: a. een omgevingsanalyse van de opleidingsbehoeften in het werkingsgebied; b. een overeenkomst waaruit blijkt dat het opleidingsaanbod van de Centra voor Volwassenenonderwijs enerzijds en het opleidingsaanbod van het Centrum voor Basiseducatie anderzijds op elkaar afgestemd zijn en op elkaar aansluiten; c. een overzicht waaruit blijkt dat er op voldoende toegankelijke wijze opleidingen basiseducatie, opleidingen van het studiegebied algemene vorming en opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal worden georganiseerd; d. een afsprakenkader, waarin de samenwerking met de andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nader wordt bepaald, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van opleidingsinfrastructuur, lesmateriaal en deelname aan cursussen; 3. de organisatie van een ombudsdienst voor de cursisten van alle centra binnen het werkingsgebied. De ombudsdienst is een bemiddelingsorgaan op het niveau van het consortium volwassenenonderwijs voor geschillen tussen cursisten en een centrumbestuur. De ombudsdienst brengt jaarlijks verslag uit aan de Vlaamse Regering over haar activiteiten. De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten voor de werking, het jaarverslag en de organisatie van die ombudsdienst; 4. een samenwerkingsprotocol afsluiten met de Huizen van het Nederlands die een werking hebben binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs; 5. een met redenen omkleed advies verlenen over de aanvragen van de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid; 6. een met redenen omkleed advies verlenen over de aanvragen van de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het aanwenden van leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe in bijkomende vestigingsplaatsen; 7. de coördinatie en de ondersteuning van de centra bij de organisatie van duale trajecten en geïntegreerd leren; 7

8 8. de coördinatie en de ondersteuning van de centra bij de uitwerking van een onderwijs- en vormingsbeleid voor gedetineerden, de organisatie van het detecteren van de onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden en de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden; 9. alle opdrachten, die een centrumbestuur apart aan het consortium volwassenenonderwijs toewijst of die de centra gezamenlijk aan het consortium volwassenenonderwijs toewijzen, uitvoeren. Bij de oprichting van het consortium diende voldaan aan volgende voorwaarden: - het consortium volwassenenonderwijs wordt opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk conform de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen; - de bevoegdheid over de opdrachten, vermeld in artikel 75, 1, wordt toegekend aan de algemene vergadering; - er wordt een afgevaardigd bestuurder aangesteld; alle centrumbesturen van erkende centra met een hoofdvestigingsplaats of een vestigingsplaats in het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs kunnen zich aansluiten bij het consortium volwassenenonderwijs; - het bestuur van het Centrum voor Basiseducatie binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs heeft zich aangesloten, rekening houdende met artikel 82, 2 en 3. Stichting Brussels Consortium Volwassenenonderwijs Vanaf mei 2007 werd met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het consortium voor deze regio voorbereid. Decretaal diende het consortium voor de regio VI gevormd te zijn voor 1 september 2008, maar in functie van de subsidies was de deadline februari Via een tiental verkennende gesprekken en 3 plenaire bijeenkomsten waar afgevaardigden van alle centrumbesturen actief aan participeerden, werd de stichting van het consortium en een vzw voorbereid. Op 24 januari 2008 werd de oprichtingsakte van de vzw Brussels Consortium Volwassenenonderwijs (Brucovo) ondertekend (voorwaarde 1) op een plechtige stichtingsvergadering in de spiegelzaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Alle centra voor volwassenenonderwijs die actief zijn in regio VI werden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij en mee te werken aan het consortium (voorwaarde 4). De oprichtingsakte werd ondertekend door zeven centrumbesturen, waaronder dat van het Brusselse centrum voor basiseducatie (voorwaarde 5). Drie centrumbesturen ondertekenden een intentie tot toetreding, omdat ze nog niet klaar waren met hun interne besluitvorming rond de toetreding. Vervolgens werden de statuten neergelegd en gepubliceerd in het staatsblad van 28/02/2008. Op de tweede Algemene Vergadering van 26/02/08 traden de drie centrumbesturen die een intentieverklaring hadden ondertekend toe tot de vzw. Vanaf dan maken alle centrumbesturen (en hun centra) voor volwassenenonderwijs die actief zijn in regio VI deel uit van de vzw Brussels Consortium Volwassenenonderwijs. Op dat moment waren er toen centrumbesturen die 12 onderwijsinstellingen beheerden, lid van de vzw. Op 26 augustus 2008 werd de fusie bekend gemaakt in de Algemene Vergadering van de CVO s St.Lukas en Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen en vroedvrouwen met CVO Lethas. Dit werd ook statutair gewijzigd. Op 31/12/08 waren dus tien centrumbesturen lid van de vzw, die verantwoordelijkheid dragen voor 10 onderwijsinstellingen. 8

9 De leden van de vzw zijn diegenen die inrichtende macht zijn van centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie met een vestigingsplaats in het administratief werkingsgebied van het consortium. Een centrumbestuur wordt in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Het lid duidt ook een afgevaardigde aan voor elke onderwijsinstelling waarvoor het lid de verantwoordelijkheid draagt. De leden beslissen autonoom over hun afgevaardigden. Statutair draagt de algemene vergadering verantwoordelijkheid over de decretale opdrachten (voorwaarde 2). De heer Bart Vandecasteele, die vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie het oprichtings- en opstartproces mee ondersteunde, werd tijdelijk aangesteld als afgevaardigd bestuurder, in afwachting van een definitieve selectie-procedure (voorwaarde 3). Na een selectieprocedure werd Daevy Amerlynck op 18 augustus 2008 bevestigd als directeur -afgevaardigd bestuurder. De vzw werd voorlopig gehuisvest in de lokalen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Algemene Directie Onderwijs en Vorming, te St. Agatha-Berchem; in oktober 2008 werd een vaste lokatie gevonden in centrum Brussel (Prinsenstraat 8). Deze huisvesting liep tot 1 sept Daarna verhuisde het team van Brucovo naar de Priemstraat 53 ( samen lokatie met CBE Brusselleer en vzw Intec Brussel). Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Regering De concretisering van de decretale opdrachten van de consortia gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering. In april 2008 werd hiermee gestart tijdens de infosessie voor de consortia. In de periode mei - augustus vonden verschillende onderhandelingen plaats tussen alle consortia en de Vlaamse Regering. Na verschillende besprekingen in de raad van bestuur (26mei, 18 juni, 26 augustus,18 september), keurde het consortium de samenwerkingsovereenkomst unaniem goed op de algemene vergadering op 18 september 2008 (principieel akkoord 7/10/08). Een aantal opmerkingen werden vanuit Brucovo doorgegeven (zie RVB 26/08-18/09), en één wijziging werd opgenomen in het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst. De goedkeuring en de ondertekening van deze overeenkomst is een subsidie-voorwaarde voor het consortium. Op 15 januari 2008 werd deze samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de Vlaamse regering. Bij deze goedkeuring werd de overeenkomst unilateraal door de Vlaamse regering gewijzigd. De reserve-opbouw van het consortium werd daarbij beperkt tot 20% van de jaarlijkse toelage. In deze samenwerkingsovereenkomst worden onder meer de concrete modaliteiten van het opleidingsplan bepaald Bestuurlijke gegevens Algemene vergadering De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle leden van de vereniging. Leden die een rechtspersoon zijn, laten zich vertegenwoordigen door afgevaardigden. De bevoegdheden van de AV zijn de volgende 1. het vervullen van de opdrachten van het consortium, zoals opgenomen in het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007; 2. opnemen en uitsluiten van leden van de vereniging; 3. bestuurders benoemen en afzetten; 4. de voorzitter benoemen en afzetten; 9

10 5. de gedelegeerd bestuurder benoemen en afzetten; 6. de maatschappelijke zetel van de vereniging bepalen; 7. het huishoudelijk reglement goedkeuren; 8. het werkingsreglement, aangenomen door het lokaal onderhandelingscomité zoals bepaald in het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, bekrachtigen; 9. de statuten goedkeuren en wijzigen; 10. de commissarissen benoemen en afzetten, evenals hun eventuele vergoeding vaststellen; 11. jaarlijks de begroting en de rekeningen goedkeuren; 12. kwijting aan bestuurders en commissarissen geven; 13. zich uit spreken over de ontbinding van de vereniging met inachtneming van de wettelijke beschikkingen terzake; 14. alle andere gevallen die voortvloeien uit de wet, het decreet volwassenenonderwijs of de statuten. Lijst van bestuurders en de veranderingen in de samenstelling gedurende 2009 CVO s actief in BHG CVO Brussel Harald De Muynck ( directeur) secretaris Ina Massij (adj-directeur) CVO Lethas Veerle Adams (directeur) Kris De Nys (adj-directeur) verantwoordelijke PR CVO Elishout COOVI Ingrid Van Cauter (dir7ecteur) Katrien Dedobbeleer (adj-directeur) CVO KHNB Jeanine Billens (directeur) vicevoorzitter Freddy Bollaerts (adj-directeur) CVO HLFSW Herman de Cnijf (directeur)-penningmeester Luc Maes (voorzitter) CBE Brusselleer Jan Van Gompel (directeur) Betty Depaepe (voorzitter) CVO Meise-Jette Ria Cauchie (directeur) Marcel Belgrado (voorzitter) CVO Strombeek Miek Van de Velde (directeur) Hubert Swaelens (voorzitter) CVO VIVA SVV Brabant Marleen De Raedemaeker (directeur) Nele Gerits ( SVV) Voorzitter Guy Devroede 10

11 Op 18 september 2008 werd, na beslissing en bevestiging door de Algemene Vergadering, een wijziging in de samenstelling van de algemene vergadering doorgevoerd: door de fusie van de onderwijsinstellingen CVO- St. Lukas en CVO- Vervolmakingscentrum Vroedvrouwen en Verpleegkundigen met Lethas CVO (die allen ressorteerden onder één centrumbestuur), dienden de afgevaardigden van de twee eerstgenoemde instellingen ontslag te nemen uit de algemene vergadering en raad van bestuur. De afgevaardigden I. De Witte (CVO-St. Lukas) en M. Foulon (CVO-Vervolmakingscentrum) namen dan ook ontslag. Op de Algemene Vergadering van 26/08/08 werd ook een ontslag van gedelegeerd bestuurder ad interim (Bart Vandecasteele) en benoeming van (Daevy Amerlynck) voorgesteld. De ontslagen en benoemingen werden geacteerd in het verslag en akte gewijzigd bij de griffie. In september 2009 fuseren de centra Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en het CVO Leergangen voor Fiscale Wetenschappen; vanaf 1 sept.2009 is er dus één centrum minder en komt het CVO Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen in de plaats. Raad van bestuur De vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze Raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, die benoemd en afgezet worden door de Algemene Vergadering. Ze worden gekozen door de leden. De Raad van Bestuur bestaat uit de afgevaardigden van de leden die inrichtende macht zijn van een onderwijsinstelling De voorzitter van de Algemene Vergadering zit de Raad van Bestuur voor, doch is formeel geen bestuurder. In de oprichtingsakte werd G. Devroede aangesteld als voorzitter; daarnaast werden eveneens een ondervoorzitter (J. Billens), een penningmeester (H. De Cnijf), een secretaris (H. De Muynck)en een PRverantwoordelijke (K. Denys) verkozen. Samen met een extra bestuurslid (J. Van Gompel) vormen zij het dagelijks bestuur van de vereniging. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de zaken van de vereniging. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet, het decreet volwassenenonderwijs of door de statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan derhalve alle daden van bestuur en beschikking stellen die nodig zijn om de doelstellingen van de vereniging na te streven. De bestuurders van de Raad van Bestuur zijn dezelfde als de leden van de Algemene Vergadering 1.3. Menselijk & financieel potentieel Menselijk potentieel Er werd in de loop van de eerste werkingsjaren besloten door de leden volgende medewerkers aan te werven: directeur-afgevaardigd bestuurder, Daevy Amerlynck, FTE vanaf 18 augustus 2008 assistent administratie & communicatie, Gökben Üner, FTE vanaf 3 november 2008 onderwijscoördinator gedetineerden, Marleen Strubbe, ½ FTE vanaf 1 mei 2009, FTE vanaf 1 september 2010 Sien Van den Hoof, stafmedewerker 4/5 FTE, van 18 augustus 2009 tot 1 september 2010 Bieke Deloof, stafmedewerker ½ FTE vanaf 1 september 2010 tot 31 december 2010 toeleidingsagenten NT2 doorstroomproject vanaf 1 december 2009: Khadija Bouarga (4/5 FTE), Sylvie Declerck ( ½ FTE), Bieke Deloof (1/2 FTE) Financieel potentieel 11

12 De consortia volwassenenonderwijs worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Deze financiering bestaat uit een algemene subsidie en een specifieke subsidie voor de coördinatie van het onderwijs aan gedetineerden. Jaarlijks voorziet de overheid voor de financiering van alle consortia. Van deze globale subsidie wordt voorzien voor de coördinatie van gedetineerdenwerking. Deze middelen worden over de consortia verdeeld op basis van het totaal aantal lesurencursist, gegenereerd door de aangesloten centrumbesturen in de afgesloten en geverifieerde referteperiode die voorafgaat aan het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst, namelijk de referteperiode van 1/09/2007 tot 31/03/2008. Ieder jaar worden per ministerieel besluit de subsidies bekend gemaakt; aldus kreeg Brucovo vzw volgens het M.B. van 6/04/2009 voor de periode van 1 januari tot 31 december 2009 een subsidie van ,24 ( , gedetineerdenwerking) toebedeeld. Voor de periode 1 januari tot 31 december 2010 werd een besparingsmaatregel toegepast ; Brucovo vzw diende in te leveren. De begroting werd dan ook navenant aangepast. Deze subsidie wordt in drie schijven uitbetaald: twee voorschotten van 45 % en een saldo van 10 %( nadat het consortium het financieel rapport en activiteitenverslag aan de afdeling Volwassenenonderwijs heeft bezorgd). Wettelijk mag er een reservefonds worden aangelegd het totale bedrag van de overdrachten naar dit reservefonds mag cumulatief de limiet niet overschrijden van de 20 % van de toegekende werkingsenveloppe. De middelen voorzien voor de onderwijscoördinatie gedetineerden worden over de consortia verdeeld op basis van de gemiddelde jaarpopulatie van de strafinrichtingen binnen het werkingsgebied. Er is een basistoelage voorzien, aangevuld met een forfaitaire toelage op basis van de gemiddelde jaarpopulatie. Voor 2008 ontving Brucovo vzw slechts de basistoelage, namelijk De reden daarvoor was dat de Vlaamse Gemeenschap (in kader van hun Strategisch Plan Hulp-en Dienstverlening aan Gedetineerden) ook eenzelfde inspanning naar de Brusselse gevangenissen verwacht van de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niet de volledige toelage voor de Brusselse arresthuizen willen voorzien (alwaar het Nederlandstailig-en anderstalig cliënteel in de minderheid is ten opzichte van de Franstalige meerderheid). Brucovo nam meermaals contact met de Vlaamse gemeenschap in functie van het bekomen van een objectieve norm (en aldus ook de forfaitaire toelage te bekomen). Via een tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (projectsubsidie) werd bekomen dat de onderwijscoôrdinator vanaf sept voltijds aan de slag kan Afbakening werkingsgebied CVWO Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (omvat 19 gemeentes), wordt beschouwd als één vestigingsplaats. In dit gebied zijn 6 in het gewest gevestigde CVO s en 1 CBE actief. Deze zijn gelegen in Anderlecht (2 centra), Brussel (2 centra), Elsene, Schaarbeek en Ganshoren. Er zijn ook nog 3 CVO s van buiten het BHG, die in Brussel regiovreemde onderwijsbevoegdheden uitoefenen (zetel te Wolvertem-Meise, Strombeek-Bever, Leuven). 12

13 Lijst centra waarvan het centrumbestuur aangesloten is bij CVWO (zie fiches in bijlage) Centrum voor Volwassenenonderwijs LETHAS / Leergangen voor talen, handel, kaderopleiding nursing specifieke lerarenopleiding Adres Dir. Veerle Adams Landsroemlaan Ganshoren Telefoon/fax T: F: /website 13

14 Instellingsnr Bestuur/IM Net Naam centrum Adres VZW Sint-Goedele Brussel Vrij Gesubsidieerd Onderwijs CVO Brussel Wnd. Dir. Harald De Muynck Materiaalstraat Anderlecht Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Scholengroep Brussel (8, Oudstrijderslaan 200, Evere), alg. dir. Scholengroep Brussel J. Goris GO! / Gemeenschapsonderwijs CVO Elishout COOVI Adres Dir. Ingrid Van Cauter Emile Grysonlaan & 1070 Anderlecht Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net VGC-Onderwijs Officieel Gesubsidieerd Onderwijs Centrum voor Volwassenenonderwijs Kamer voor Handel en 14

15 Nijverheid van Brussel Adres Dir. Jeanine Billens Pleinlaan VUB - Lokaal D ELSENE Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net CVO KHNB Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (VOOP) CVO Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen Adres Dir. Herman Decnijf Stormstraat Brussel Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Naam centrum Adres HUB-ESHAL vzw Vrij Gesubsidieerd Onderwijs Centrum Basiseducatie Brusselleer Dir. Jan Van Gompel Marcqstraat Brussel Telefoon/fax T: F:

16 /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Vzw CBE Vzw ondersteund door VOCVO / federatie Basiseducatie Centrum voor volwassenenonderwijs Meise-Jette Adres Dir. Ria Cauchie Stationsstraat Meise Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Gemeentebestuur Meise Officieel Gesubsidieerd Onderwijs CVO Strombeek Adres Dir. Miek Vandevelde Gemeenteplein 1853 Strombeek-Bever Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Cultureel Centrum vzw VOOP Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVA SVV Brabant 16

17 Adres Dir. Marleen De Raedemaker Mechelsestraat Leuven Telefoon/fax T: F : /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Socialistisch vooruitziende vrouwen van Brabant vzw Vrij Gesubsidieerd Onderwijs Ieder Centrum voor Volwassenenonderwijs heeft zijn eigenheid, betreffende historiek, onderwijskoepel en beleidsmatige keuzes (al of niet intern of extern bepaald). Elk cvo wordt in bijlage in een fiche voorgesteld; de bestuurlijke gegevens, het aantal LUC en lesplaatsen, de personeelssamenstelling, de diverse aanwezige cursistenvoorzieningen, de wijze van werving en promotie, de wijze van programmatie, de huidige samenwerkingen met het Huis van het Nederlands Brussel (HvNB) en in functie van de gedetineerdenwerking, en tenslotte de studiegebieden waarin het CVO actief is. Analyse fiches (bijlage) - In de meeste in Brussel aanwezige centra is een onthaalruimte of balie aanwezig in de hoofdvestigingsplaats, evenals een ontmoetings- of recreatieve ruimte. Indien een lesplaats in een publieke ruimte is gelegen (bvb. gemeenschapsentrum) is dit ook meestal het geval. - Het beschikken over een bibliotheek en/of mediatheek hangt meestal samen met de aanwezigheid van een Open Leercentrum (dit is niet altijd op de hoofdvestigingsplaats, soms is dit in een andere locatie bvb. voor CVO Brussel in Moutstraat, voor CBE Brusselleer in het Huis van het Nederlands, ) - Wat het aantal personeelsleden betreft, hier zijn vanuit de centra geen sluitende cijfers over doorgegeven; feit is dat het kader per CVO divers is ingevuld (voltijdse, deeltijdse, freelance, vastbenoemde of contractuele leerkrachten, ). Ook het aantal directieleden, de personeelsleden met diverse en coördinerende taken zijn per CVO sterk verscheiden. Afhankelijk van centrum tot centrum (en sterk afhankelijk van de centrumgrootte of het organiseren van een niche-opleiding) zijn er 1 tot 7 directieleden, trajectbegeleiders, coaches, moduleverantwoordelijken, (deel)teamverantwoordelijken, technisch adviseurs, begeleiders OLC, al of niet voltijds aan de slag. - In de meeste CVO s zijn personeelsleden aanwezig voor ICT-coördinatie, financiën en administratieve taken (soms tot 10 krachten). - Promotie wordt door het merendeel van de CVO s via eigen bedeling van folders en affiches gedaan, naast mond-aan-mond reclame het meest efficiënte middel. Reclame via andere sites, krant en weekbladen, TV en radio wordt sporadisch gebruikt (vooral voor praktische en HBO-opleidingen). 17

18 - De programmatie gebeurt wisselend: soms via een omgevingsanalyse, meestal aangevuld via bevraging van cursisten, derden, medewerkers e.d. 18

19 2. Missie Brucovo vzw Er werd na diverse discussies in de Raad van Bestuur en de opleidingsplandag, consensus bereikt over een korte en effectieve omschrijving van de missie voor Brucovo: Samen werken aan meer participatie aan het Brussels Volwassenenonderwijs door beter bekend maken van het globaal aanbod en het vergroten en verfijnen van de leermogelijkheden Het volwassenenonderwijs dient in zijn geheel - in Brussel op de kaart worden gezet, refererend aan de participatieverhoging aan levenslang leren vanuit de het Verdrag van Lissabon (12,5 % van de beroepsactieve bevolking tussen j dient levenslang en levensbreed te leren). Deze missie impliceert dat: 1 er een sterker behoeftedekkend aanbod dient voorzien (gebaseerd op behoeftes vanuit cursisten, vanuit maatschappelijk middenveld, vanuit arbeidsmarkt Brussels Gewest, e.d.) 2 er een optimalisering en afstemming dient doorgevoerd van het opleidingsaanbod CVO s en CBE en andere opleidingsverstrekkers (doorstroom CBE CVO, actief in zoveel mogelijk studiegebieden, afstemming gelijkaardige opleidingen, enz.) 3 er een jaarlijkse doorlichting van alle opleidingen en cursistenprofiel dient voorzien, via het jaarlijks bijstellen van het opleidingsplan. Deze resultaten worden ook blijvend gesignaleerd aan de overheid. De strategische en operationele doelstellingen daaruit worden gezamenlijk onderschreven, meetbaar gemaakt en tegen bepaalde termijnen uitgevoerd. 4 er een optimalisering dient te komen van de dienstverlening voor de cursisten in de centra (via onder andere permanente promotiecampagnes, een goed werkende ombudsdienst, een website met zoekrobot) 5 er een gedegen en behoeftedekkend onderwijsaanbod dient uitgebouwd voor alle gedetineerden van de Brusselse gevangenissen in St. Gillis, Vorst en Berkendaal 19

20 3. Visie Brucovo vzw In deze visie trachten we aan te geven volgens welke structuren en acties wij onze missie willen realiseren. We gaan daarbij uit van de verschillende specifieke partners en publieksgroepen die het Brussels Consortium dient te bereiken. We vertrekken altijd van de behoeften en noden van deze partners en publieksgroepen om onze opdrachten te definiëren en daarna geven we aan hoe we deze willen realiseren. Publiek van de bestuursleden (directies en inrichtende machten van de 9 in het werkingsgebied van het consortium aanwezige centra voor volwassenenonderwijs en 1 centrum voor basiseducatie) Het consortium voorziet in overleg, uitwisseling, en afstemming tussen de verschillende centra inzake de vijf voornoemde doelstellingen uit de missie en dit in alle openheid - Conform de statuten wordt Brucovo bestuurd door de Raad van Bestuur en De Algemene vergadering. Voorzitter en afgevaardigd bestuurder coördineren de dagelijkse werking van Brucovo - Er vindt regelmatig overleg plaats op verschillende niveaus: 2- maandelijks overleg op de Raad van Bestuur, maandelijks overleg op het Dagelijks Bestuur, regelmatig overleg van de thematische werkgroepen: werkgroep promotie, werkgroep gedetineerdenwerking, werkgroep Hoger Beroepsonderwijs, e.a. - Middels de opmaak van een opleidingsplan (finalisering okt 2010) wordt er een jaarlijks strategisch actieplan en dito begroting opgemaakt. Binnen het opleidingsplan tekent het consortium niet enkel de lijnen voor het toekomstige onderwijsaanbod uit (middels een jaarlijks programmatieplan), maar worden ook de beleidslijnen voor de werking van het consortium en samenwerking met externe partners vastgelegd. - Advies en herschikking onderwijsbevoegdheden: het consortium heeft een duidelijke adviserende opdracht in deze ( zie decreet ). De toekomstige aanvragen dienen duidelijk te passen in en gelinkt te worden aan het opleidingsplan van het consortium. Publiek van leerkrachten en personeel van de centra Het consortium heeft hier een informatieve opdracht (over werking consortium en weerslag op cursisten en lesgevers) en een opdracht tot opwaardering van de leerkracht van het (Brussels) volwassenenonderwijs (versterken eigenheid en identiteit) - door ondersteuning en coördinatie projecten/trajecten duaal leren, geïntegreerd leren, gecombineerd leren, enz. - door het inzamelen van relevante informatie voor leerkrachten en deze te verspreiden via een semesteriële leerkrachtennieuwsbrief - door alle informatie inzake de werking van het consortium en nieuwe of herschikking van onderwijsbevoegdheden ter bespreking te brengen in het Lokaal Onderhandelingscomité van het Consortium (Locco) 20

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011

Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 Vlaamse Onderwijsraad Raad Levenslang en Levensbreed Leren Kunstlaan 6 bus 6 27 oktober 2009 1210 Brussel RLLL/MDR/DOC/021 Programmatiecriteria CVO - onderwijsbevoegdheid 2010 2011 1 Situering Het decreet

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs BETAALD EDUCATIEF VERLOF : VOLLEDIG UITGESLOTEN OPLEIDINGEN (alle modules) zijn in deze kleur aangeduid UITGESLOTEN MODULES zijn in deze kleur aangeduid Secundair volwassenenonderwijs algemene vorming

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw

ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw ONTWERP VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS (NN) vzw Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 3, juni 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Opleidingsbeurs 1 Proclamatie gedetineerden Wat is Aanvullende Algemene Vorming Samenwerking VDAB CVO SVV

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1)

BASISONDERWIJS Leerlingen. VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking. 1 Aantal inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) VOLWASSENENONDERWIJS Schoolbevolking 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs go vgo ogo Totaal 43.762 60.903 104.665 52.451 82.448 134.899 36.277

Nadere informatie

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2

Relevante regelgeving. 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 Relevante regelgeving 1. Europese en Vlaamse doelstellingen inzake levenslang leren 1 2 In 2001 werd in Vlaanderen het Pact van Vilvoorde ondertekend, dat vernieuwd werd in 2005. In navolging van het Europese

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING

BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING BASISONDERWIJS Leerlingen VOLWASSENENONDERWIJS SCHOOLBEVOLKING 1 inschrijvingen secundair volwassenenonderwijs per onderwijsnet en basiseducatie (1) Secundair volwassenenonderwijs 45.261 63.431 108.692

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 71678 MONITEUR BELGE 09.11.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Brussels Consortium Volwassenenonderwijs vzw

JAARRAPPORT 2011. Brussels Consortium Volwassenenonderwijs vzw JAARRAPPORT 2011 Brussels Consortium Volwassenenonderwijs vzw INHOUDSTAFEL I. Brussels Consortium Volwassenenonderwijs: algemene werking 1.Ontstaan.3 2. Missie / visie van het consortium..9 3. Administratieve

Nadere informatie

CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS Brussel vzw OPRICHTINGSAKTE

CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS Brussel vzw OPRICHTINGSAKTE BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS Brussel vzw OPRICHTINGSAKTE OPRICHTINGSAKTE Ondergetekenden, Centrum voor Basiseducatie Brussel vzw, inrichtende macht van Centrum voor Basiseducatie

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD

LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD LEVENSLANG LEREN RAPPORTERING FASE 1: ANALYSE VAN HET AANBOD STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS MEI 2010 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende het volwassenenonderwijs VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. betreffende het volwassenenonderwijs VERSLAG Stuk 1201 (2006-2007) Nr. 5 Zitting 2006-2007 21 mei 2007 ONTWERP VAN DECREET betreffende het volwassenenonderwijs VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht

Nadere informatie

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen?

2. Kan de minister voor de afgelopen drie schooljaren en referteperiodes de volgende gegevens verschaffen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van JORIS POSCHET datum: 8 september 2015 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Hoger beroepsonderwijs - Gegevens,

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen

Voorontwerp van decreet betreffende de versterking van het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen Op stapel 2013-02 19 april 2013 In de rubriek Op stapel geven de collega's van Onderwijsorganisatie en -personeel kort toelichting bij regelgeving die eerstdaags wordt gepubliceerd. De toelichting geeft

Nadere informatie

Digitale Week. Brussel. Organisaties en programma

Digitale Week. Brussel. Organisaties en programma Digitale Week Brussel s en programma KureghemNet Kureghemnet is een computerleercentrum in Kuregem, Anderlecht, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er zijn cursussen voor beginners en gevorderden, in het Nederlands

Nadere informatie

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS

SECUNDAIR VOLWASSENONDERWIJS Welke opleidingen worden terugbetaald? In deze lijst kan je zien welke examens en opleidingen altijd terugbetaald worden door de coördinatie: 1. Het inschrijvingsgeld voor de examens van alle aangeboden

Nadere informatie

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen.

De CVO s (centra voor volwassenenonderwijs) organiseren opleidingen voor volwassenen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 323 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 21 februari 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Centra voor volwassenenonderwijs

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs

Bijlage IX bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs Bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de regelgeving betreffende

Nadere informatie

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming,

Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming, SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING, DE PEDAGOGISCHE BEGELEIDINGSDIENSTEN EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Aanvulling data doorstroomproject 2011 deel inschrijvingen

Aanvulling data doorstroomproject 2011 deel inschrijvingen Aanvulling data doorstroomproject 2011 deel inschrijvingen Inschrijvingen Totaal aantal inschrijvingen : 188 (+/- 48% van het totaal aantal begeleidingen) Uitsturende organisatie: CVO Brussel 23 12,23%

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs

Secundair volwassenenonderwijs Secundair volwassenenonderwijs Opgelet: Enkel de opleidingen uit het VWO die voorkomen op deze lijst komen in aanmerking voor het verhoogde max. van 180u omdat ze voorbereiden op een knelpuntberoep. Voor

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.7 - April 2009-275- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

VR DOC.0885/2BIS

VR DOC.0885/2BIS VR 2016 1507 DOC.0885/2BIS Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis

Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Diplomagericht onderwijs in de gevangenis Colloquium Koning Boudewijnstichting Vorming en opleiding in de gevangenis Best Practices Brussel, 6 mei 2009 Diplomagericht onderwijs Onderwijsdiploma? Organisatie

Nadere informatie

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 1 2 december 2016 ( ) ingediend op. Deel 2 van een document bestaande uit twee delen

Ontwerp van decreet ( ) Nr. 1 2 december 2016 ( ) ingediend op. Deel 2 van een document bestaande uit twee delen ingediend op 1000 (2016-2017) Nr. 1 2 december 2016 (2016-2017) Ontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure

Nadere informatie

Deel 1. schoolbevolking. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs

Deel 1. schoolbevolking. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs Deel 1 schoolbevolking 1 Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.137.768 Auto 546.940 Bijzondere

Nadere informatie

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter;

over 1. mevr. Hilde CREVITS, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs voorzitter; VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR DE BASISEDUCATIE Brussel, 23 december 2016 PROTOCOL NR. 62. HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN IN DE VERGADERING VAN HET VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE

Nadere informatie

VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII

VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII VR 2017 1301 DOC.0017/2BIS VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII Hoofdstuk 5. Volwassenenonderwijs Art. V.1. In artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE

Tussen Vlaams minister van Onderwijs en Vorming, de heer Frank V ANDENBROUCKE Vlaamse overheid RLLL/EXT/ADV/005 bijl2 INTENTIEVERKLARING TOT ONTWIKKELING V AN MODULAIRE OPLEIDINGEN VOOR HET ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE, IN UITVOERING V AN ARTIKEL 15 V AN HET DECREET V AN 2 MAART

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.169.840 Auto 482.900 Bijzondere

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 7 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.343.824 Auto 587.186 Bibliotheek-,

Nadere informatie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 6 : Permanente vorming. 6.1. Volwassenenonderwijs. 6.1.1. Onderwijs voor sociale promotie

SCHOOLBEVOLKING. Deel 1. Hoofdstuk 6 : Permanente vorming. 6.1. Volwassenenonderwijs. 6.1.1. Onderwijs voor sociale promotie Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 6 : Permanente vorming 6.1. Volwassenenonderwijs 6.1.1. Onderwijs voor sociale promotie TOELICHTING a) Met ingang van 1/9/2007 trad het nieuwe decreet Volwassenenonderwijs

Nadere informatie

VR DOC.1134/2

VR DOC.1134/2 VR 2016 2110 DOC.1134/2 Voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving over de taalexamenregeling van het personeel, de studiegebieden en de programmatieprocedure voor het secundair volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Individuele

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Omgaan met complexe zorgsituaties (40lt) Certificaat

Nadere informatie

Opportuniteit: positief onder voorbehoud, overleg + validering sector (hulpmecanicien, technicus) Nieuwe opleiding

Opportuniteit: positief onder voorbehoud, overleg + validering sector (hulpmecanicien, technicus) Nieuwe opleiding Bijlage bij het actieplan kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2009-2010 Plan m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen Secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

VR DOC.1134/7

VR DOC.1134/7 VR 2016 2110 DOC.1134/7 VR 2016 2110 DOC.1134/7 VLAAMS ONDERHANDELINGSCOMITE VOOR DE BASISEDUCATIE Brussel, 21 oktober 2016 PROTOCOL NR. 60 HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011

OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 OVERZICHTSTABEL VERKORTE OPLEIDINGEN ZORGKUNDIGE IN DE CENTRA VOOR VOLWASSENENONDERWIJS OPLEIDINGSPROFIEL ZORGKUNDIGE 2011 VOOROPLEIDING VERKORT TRAJECT 1 Certificaat polyvalent Verzorgende CVO Bekwaamheidsattest

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 6 : Volwassenenonderwijs SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Aantal lesuren-cursist Studiegebied Aantal lesuren-cursist (1) Algemene vorming 1.776.556 Auto 640.634 Bibliotheek-,

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Overeenkomst met vzw Brussels Consortium Volwassenenonderwijs ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0618 van 15 juli 2010 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten

Nadere informatie

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017

ADVIES. Raad Volwassenenonderwijs. 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 ADVIES Raad Volwassenenonderwijs 28 juni 2005 RVOL/MDR/ADV/017 Advies over modulaire opleidingen in de studiegebieden Talen en NT2 van het secundair OSP, in uitvoering van artikel 15 van het decreet volwassenenonderwijs

Nadere informatie

CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS GROENE RAND vzw OPRICHTINGSAKTE

CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS GROENE RAND vzw OPRICHTINGSAKTE BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONSORTIUM VOLWASSENENONDERWIJS GROENE RAND vzw OPRICHTINGSAKTE Ondergetekenden, vzw Centrum Basiseducatie Midden Brabant, Nieuwstraat 5, 1830 Machelen, vertegenwoordigd door... vzw

Nadere informatie

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert

Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding. volwassenen. Liv Geeraert Oriëntatie en leerloopbaanbegeleiding voor volwassenen Liv Geeraert De Leerplek = een geïntegreerd loket: - Huis van het Nederlands - consortium volwassenenonderwijs - VDAB lokale werkwinkel (aanpalend)

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 20127 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2017/10445] 23 DECEMBER

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Horecagerelateerd onderwijs 2012 HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Horecagerelateerd onderwijs 2012 Cijfers schooljaar 2011-2012 2013 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste

Nadere informatie

A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs:

A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs: A. CVO LBC-NVK Antwerpen heeft in de vestigingsplaats Antwerpen onderwijsbevoegdheid voor volgende opleidingen van het hoger beroepsonderwijs: 1. Bedrijfsorganisatie 2. Boekhouden 3. Fiscale wetenschappen

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 11 19 januari 2011 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Eerst en vooral wensen wij u van harte het allerbeste voor 2011. Verder informeren we u via

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs

HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm. Desk Research 2011. Horecagerelateerd onderwijs HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Desk Research 2011 Horecagerelateerd onderwijs 2012 Guidea - Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca vzw Deze informatie werd met de grootste zorg samengesteld.

Nadere informatie

KANSEN OP LEREN, INTEGREREN EN KWALIFICEREN, EEN LEVEN LANG.

KANSEN OP LEREN, INTEGREREN EN KWALIFICEREN, EEN LEVEN LANG. KANSEN OP LEREN, INTEGREREN EN KWALIFICEREN, EEN LEVEN LANG. Brussel, Vlaamse Onderwijscommissie 21 juni 2016 Focus op secundair volwassenenonderwijs en CBE, gebaseerd op doorlichtingen en thematische

Nadere informatie

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs

afkortingen VGO Gesubsidieerd Vrij Onderwijs afkortingen ASO Algemeen secundair onderwijs BIS Begeleid Individueel Studeren B.O. Buitengewoon onderwijs BSO Beroepssecundair onderwijs Bu.S.O. Buitengewoon secundair onderwijs BVJ Beroepsvoorbereidend

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN. Buitengewoon lager onderwijs : Schoolbevolking naar type... 88 AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. HBO KSO NaPCO NGK OGO OVSG POVPO Se-n-Se TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS

Onderafdeling Vlaamse Gemeenschap. OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD ONDERWIJS SECTORCOMITE X ONDERWIJS (Vlaamse Gemeenschap) COMITE VOOR DE PROVINCIALE EN PLAATSELIJKE OVERHEIDSDIENSTEN Afdeling 2 Onderafdeling "Vlaamse Gemeenschap". OVERKOEPELEND ONDERHANDELINGSCOMITE VRIJ GESUBSIDIEERD

Nadere informatie

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies.

Dit document legt de procedure en de criteria vast om te komen tot dit advies. Raad levenslang en levensbreed leren RHE / 20 september 2011 RLLL-RLLL-BSL-001 RLLL-RLLL-ADV-002Bijl29 Procedure en criteria voor de beoordeling van opleidingsprofielen in het volwassenenonderwijs 1 Situering

Nadere informatie

OPLEIDINGSWIJZER. Motiverend zelfhulpboek voor wie werk wil. pagina 1

OPLEIDINGSWIJZER. Motiverend zelfhulpboek voor wie werk wil. pagina 1 OPLEIDINGSWIJZER Motiverend zelfhulpboek voor wie werk wil pagina 1 COLOFON pagina 2 pagina 3 INHOUD/VOORWOORD 1. Huizen van het Nederlands Cursusaanbod: Nederlands als tweede taal Brussel Huis van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 21 16 februari 2013 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 21 16 februari 2013 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 21 16 februari 2013 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Via deze Nieuwsflash informeren wij u graag over de laatste stand van zaken i.v.m. de activiteiten

Nadere informatie

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006?

2. Uit welke sectoren waren de werknemers afkomstig (procentueel) die opleidingscheques aanvroegen, respectievelijk in 2003, 2004, 2005, 2006? VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDER- WIJS EN VORMING Vraag nr. 95 van 7 februari 2007 van HILDE CREVITS

Nadere informatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie

Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 4 november 2008 RLLL/MDR /ADV/003 Advies over voorstellen van opleidingsprofielen en van referentiekader voor het leergebied wiskunde voor de basiseducatie VLAAMSE

Nadere informatie

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen

Hoofdstuk I - Algemene bepalingen SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN HET VLAAMS ONDERSTEUNINGSCENTRUM VOOR HET VOLWASSENENONDERWIJS Tussen de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de heer Frank Vandenbroucke, Vlaamse

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel januari Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2016-01 25 januari 2016 25-01-2016 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega's van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 maart 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00173 Onderwerp: Samenwerkingsovereenkomst rond het doorverwijzen van cursisten NT2 - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

STUDIEGEBIED VOEDING

STUDIEGEBIED VOEDING STUDIEGEBIED VOEDING Secundair volwassenenonderwijs Modulaire opleiding Bierkenner BO VO 026 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 8 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2008 1 Deel 1 Opleiding...

Nadere informatie

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Nummer 1, april 2014 brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Speciale EduSpot editie In dit nummer Nieuw Eduspot team Bekijk onze EduSpot film Website Eduspotter Bestel EduSpot brochures en affiches

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 2, februari 2012 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Oproep focusgroep 1 Oproep focusgroep Eduspot Gezocht: anderstalige HBO5-studenten voor interview/ focusgroep

Nadere informatie

Nieuwsflash nr. 26 12 november 2014 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs

Nieuwsflash nr. 26 12 november 2014 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Nieuwsflash nr. 26 12 november 2014 Kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs Geachte collega Via deze Nieuwsflash informeren wij u graag over de laatste stand van zaken i.v.m. de activiteiten

Nadere informatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie

Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie 4 ADVIES Raad Levenslang en Levensbreed Leren 21 maart 2006 RLLL/PCA/ADV/007 Advies over de modulaire opleiding NT2 alfa R1, traject 1.2 voor de basiseducatie VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000

Nadere informatie

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling

vrij katholiek onderwijs schooljaar Resultaten van de spoedtelling ALGEMEEN ONDERWIJSBELEID vrij katholiek onderwijs schooljaar 21213 Resultaten van de spoed D e Cel Gegevensbeheer van de Dienst Informatica heeft in samenspraak met de Verbonden en de diocesen opnieuw

Nadere informatie

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel

Op Stapel mei Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Op Stapel 2017-05 2 mei 2017 02-05-2017 Onderwijsorganisatie en -personeel Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel In de rubriek Op Stapel geven de collega s van de afdeling Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod Jongeren in een gemeenschapsinstelling

Nadere informatie

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking

nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS Huis van het Nederlands Brussel - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 437 van WILLY SEGERS datum: 1 maart 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs Studiegebied Opleiding Dekking Opmerkingen

Secundair volwassenenonderwijs Studiegebied Opleiding Dekking Opmerkingen Bijlage bij het actieplan kennis- en expertiseontwikkeling in het volwassenenonderwijs 2009-2010 Plan m.b.t. de ontwikkeling van nieuwe of de actualisering van bestaande opleidingsprofielen Secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

VR DOC.0535/1BIS

VR DOC.0535/1BIS VR 2017 0206 DOC.0535/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen

Nadere informatie

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013

PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN. Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB. Stand van zaken op 03 mei 2013 PROJECTFICHE AFSTEMMING BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE GEVANGENISSEN Samenwerking centra voor volwassenenonderwijs en VDAB Stand van zaken op 03 mei 2013 Betrokken partners VDAB Stuurgroep volwassenenonderwijs

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 68012 MONITEUR BELGE 14.11.2011 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

RANGSCHIKKING OPLEIDINGEN SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS

RANGSCHIKKING OPLEIDINGEN SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Bijlage 2 bij het Besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse bepalingen van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen voor het gewoon secundair onderwijs en de leermeester godsdienst

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor structurele subsidiëring of erkenning als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel E-mail: subsidiedossierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad voor het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen

Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Een nieuw Koninklijk Besluit betreffende bedrijfsbeheer: gevolgen voor de scholen 1 Inleiding Het getuigschrift

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie