1.1. Ontstaansgeschiedenis Bestuurlijke gegevens Menselijk & financieel potentieel Afbakening werkingsgebied CVWO 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1. Ontstaansgeschiedenis 7. 1.2. Bestuurlijke gegevens 9. 1.3. Menselijk & financieel potentieel 11. 1.4. Afbakening werkingsgebied CVWO 12"

Transcriptie

1 1

2 Inhoudsopgave: 1. Historiek & situering CVWO 1.1. Ontstaansgeschiedenis Bestuurlijke gegevens Menselijk & financieel potentieel Afbakening werkingsgebied CVWO Missie Brucovo vzw 3. Visie Brucovo vzw 4. Interne analyse 4.1. Administratieve toestand m.b.t. onderwijsbevoegdheden en vestigingsplaatsen van de centra Alle administratieve bevoegdheden per CVO (c.q. de bevoegdheden die in de regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de betreffende referteperiode NIET plaatsvinden) Alle effectieve bevoegdheden per CVO (c.q. deze die effectief worden uitgeoefend in de 19 gemeenten van het Gewest in februari 2010) Effectieve situatie m.b.t. het onderwijsaanbod en de vestigingsplaatsen van de centra waarvan de centrumbesturen aangesloten zijn bij het CVWO 37 a) Aantal lesurencursist per centrum in Brussels Hoofdstedelijk Gewest 37 b) Delers per studiegebied 50 c) In- en uitstroom andere consortia Doorlichting van de opleidingen/studiegebieden Algemeen profiel huidige cursistenpopulatie Opleidingsniveau en nationaliteit Socio-economisch statuut en opleidingsniveau Socio-economisch statuut en nationaliteit

3 Slaagpercentage, geslacht en opleidingsniveau Geslacht, leeftijd en socio-economisch statuut Overzicht niet-unieke opleidingen Opleidingen basiseducatie Opleidingen studiegebied Algemene vorming Opleidingen studiegebied Nederlands tweede taal Andere studiegebieden en opleidingen Secundair Volwassenenonderwijs HBO opleidingen Aantal lineaire/modulaire opleidingen Indeling studiebewijzen Dag-, avond- of weekendonderwijs Duale trajecten Gecombineerd onderwijs/ Open Leercentrum/ Elektronisch leerplatform Studievoortgang Inventaris infrastructuur Inventarisatie samenwerkingsverbanden Gesignaleerde probleemstellingen Gedetineerdenwerking Externe analyse op macroniveau 5.1. Institutionele kenmerken Brussels Hoofdstedelijk Gewest Demografische kenmerken Economische kenmerken Sectoren van dichterbij bekeken Knelpuntberoepen Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sociaal-economische kenmerken Arbeidsmarkt Welzijnskenmerken Leven onder de armoedegrens 241 3

4 Leefloners in opmars Kinderopvang Kenmerken educatieve participatie Externe analyse op mesoniveau 6.1. Opleidingsaanbod aangrenzende consortia: vzw Groene Rand Opleidingsaanbod Franstalig Volwassenenonderwijs (EPS) VDAB opleidingsaanbod Brussel Opleidingsaanbod Syntra/ middenstandsopleidingen Opleidingsaanbod Sociaal Cultureel Werk Opleidingsaanbod onderwijsactoren Nederlandstalig secundair onderwijs Nederlandstalig hoger onderwijs Analyse leerbehoeftes en leervragen 7.1. Leerbehoeftes en leervragen vanuit de activiteitensectoren en knelpuntberoepen Leerbehoeftes en leervragen vanuit de Brusselse Centra Volwassenenonderwijs Leerbehoeftes en leervragen vanuit de (potentiële) cursisten Leerbehoeftes en leervragen vanuit de overheden Leerbehoeftes en leervragen vanuit het Huis van het Nederlands SWOT-analyse 8.1. Consortium Aanbod Gedetineerdenwerking Prioriteiten Strategische en operationele doelstellingen 9.1. Strategische n operationele doelen Brucovo vzw Evaluatie en monitoring 4

5 10.1. Evaluatie: INK-model Monitoring 294 Bibliografie Bijlagen

6 Woord vooraf Het opleidingsplan van het Brussels Consortium Volwassenenonderwijs , versie 3.0 oktober 2010, tracht een eerste zicht te krijgen op de huidige ontwikkeling van de centra volwassenenonderwijs en centrum basiseducatie binnen de 19 gemeentes van het Brussels Gewest; dit plan biedt daarnaast ook een eerste analyse van de externe actoren en maatschappelijke ontwikkelingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het consortium werd opgericht op 24 januari 2008, de directeur -afgevaardigd bestuurder ging midden augustus aan de slag, alle centra werden bevraagd, protocollen uitgewerkt (o.m. met het Huis van het Nederlands Brussel en VDAB-RDB), een tweedelijns-ombudsdienst opgericht, een medewerker communicatie aangeworven, een eerste communicatiecampagne opgestart (in kader van de SID-IN in Vlaams-Brabant- Brussel), de onderwijscoördinator voor de Brusselse arresthuizen ging begin mei aan de slag en een tweede grote publiekscampagne werd uitgewerkt voor midden augustus 2009 ( Brussel: een smeltkroes aan opleidingen ). Daarnaast diende elk consortium in een tijdsspanne van 6 maanden (na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen Brucovo vzw en de Vlaamse regering op 15 januari 2009) een eerste fase van het opleidingsplan af te werken (fase van gegevensverzameling) (versie 1.0). Dit werd door het consortium opgeleverd op 15 juli Daarna werd de analysefase opgestart en werden de strategische en operationele doelstellingen geformuleerd ( najaar 2009). In het voorjaar kregen we ook de eerste cursistengegevens doorgestuurd vanuit het departement VWO. Deze werden opgenomen (op niveau van de studiegebieden) en aldus werd een 2 de versie gefinaliseerd in april 2010 ( versie 2.0). Het was - gezien de krappe personeelsbezetting en de vele andere opdrachten van het consortium- niet eenvoudig om in 2009 een eerste interne en externe analyse af te werken. Door het ontbreken van exacte en geverifieerde cijfergegevens ( m.n. voor cursistenprofiel) bleef het bij een verkennende analyse van de consortiumregio-en centra. Niettemin werd wel verder gewerkt aan de analyse en doelstellingen (wat resulteerde in een Jaaractieplan 2010). In de samenwerkingsovereenkomsten tussen de consortia en de Vlaamse overheid had de overheid zich geëngageerd tot het ter beschikking stellen van de geverifieerde gegevens die de overheid via de verplichte registratie van de centra krijgt. In 2009 was de bevoegde administratie, omwille van interne organisatie, daar nog niet in geslaagd. Vanuit de verschillende consortia is er een werkgroep gegevensverzameling opgericht, die ook participeerde aan een werkgroep vanuit de administratie volwassenenonderwijs. Daar zijn tenslotte afspraken gemaakt over het anonimiseren van cursistengegevens, zodat tenslotte alle geverifieerde cursistenaantallen-en gegevens van de Brusselse (regio-eigen en regiovreemde) centra in het voorjaar ( ref. periode ) en begin september 2010 (ref. periode ) integraal zijn doorgestuurd. Dit maakt dat we op 31 oktober 2010 het eigenlijke Opleidingsplan ( met daarin alle gevraagde gegevens) dienen op te leveren voor de overheid ; dit wil niet zeggen dat er in de tussenperiode niets is verwezenlijkt door het Brussels Consortium ( we verwijzen daarbij naar de Jaaractieplannen 2009 en 2010, en het jaarverslag 2009, zie zoals onze projectwerking rond instellingsoverschrijdende trajectbgeleiding en doorstroming, het communicatieplan-en succesvolle campagnes ( naar cursisten, leerkrachten en intermediairen), de uitbouw van de Brusselse gedetineerdenwerking, de samenwerking met het Brussels Huis van het Nederlands rond geïntegreerde taaltrajecten en niveaubepaling, het inburgeringsproject met consortia Leuven en Groene Rand, Het opleidingsplan is een neverending story ; het blijft een voortdurend work in progress waarbij het proces van samenwerking en afstemming tussen de centra én tussen de centra en andere opleidingsactoren prioritair blijft. Dit opleidingsplan een gedegen basis om het aanbod van de Brusselse centra verder te diversifiëren en drempelverlagend te maken ( via een door alle centra gedragen programmatieplan ), zodat àlle personen die in het Brussels Gewest wonen en / of werken een gelijke (instap)kans krijgen om effectief langer én breder te leren. 6

7 1. Historiek & Situering CVWO 1.1. Ontstaansgeschiedenis Het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 voorziet in de oprichting en financiering van regionale netoverschrijdende samenwerkingsverbanden (met rechtspersoonlijkheid) van centra volwassenenonderwijs en basiseducatie. Deze samenwerkingsverbanden worden 'consortia volwassenenonderwijs' genoemd. In Vlaanderen werden op basis van het decreet 13 werkingsgebieden voor de consortia afgebakend. Ook in de regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest diende een consortium opgericht te worden. In het decreet volwassenenonderwijs (artikel 74) worden de doelstellingen van de consortia als volgt omschreven: 1. het aanbod van opleidingen die door de centra georganiseerd worden, optimaliseren en op elkaar afstemmen; 2. de samenwerking en afstemming met andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nastreven; 3. knelpunten, behoeften en oplossingen inzake opleidingen voor volwassenen signaleren aan de overheid; 4. als intermediair aanspreekpunt fungeren tussen de centra en andere opleidingsverstrekkers en socioculturele en sociaaleconomische actoren; 5. de dienstverlening optimaliseren voor de cursisten in de centra; 6. alle mogelijke vormen van samenwerking tussen de centra stimuleren en ondersteunen. De Vlaamse overheid geeft de consortia op basis van dit decreet (artikel 75) volgende doelstellingen: 1. de realisatie van de hierboven vermelde doelstellingen; 2. de opmaak van een vijfjaarlijks opleidingsplan voor het werkingsgebied. Dit opleidingsplan omvat ten minste de volgende elementen: a. een omgevingsanalyse van de opleidingsbehoeften in het werkingsgebied; b. een overeenkomst waaruit blijkt dat het opleidingsaanbod van de Centra voor Volwassenenonderwijs enerzijds en het opleidingsaanbod van het Centrum voor Basiseducatie anderzijds op elkaar afgestemd zijn en op elkaar aansluiten; c. een overzicht waaruit blijkt dat er op voldoende toegankelijke wijze opleidingen basiseducatie, opleidingen van het studiegebied algemene vorming en opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal worden georganiseerd; d. een afsprakenkader, waarin de samenwerking met de andere publieke verstrekkers van opleidingen voor volwassenen nader wordt bepaald, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van opleidingsinfrastructuur, lesmateriaal en deelname aan cursussen; 3. de organisatie van een ombudsdienst voor de cursisten van alle centra binnen het werkingsgebied. De ombudsdienst is een bemiddelingsorgaan op het niveau van het consortium volwassenenonderwijs voor geschillen tussen cursisten en een centrumbestuur. De ombudsdienst brengt jaarlijks verslag uit aan de Vlaamse Regering over haar activiteiten. De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten voor de werking, het jaarverslag en de organisatie van die ombudsdienst; 4. een samenwerkingsprotocol afsluiten met de Huizen van het Nederlands die een werking hebben binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs; 5. een met redenen omkleed advies verlenen over de aanvragen van de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het verkrijgen van bijkomende onderwijsbevoegdheid; 6. een met redenen omkleed advies verlenen over de aanvragen van de Centra voor Volwassenenonderwijs voor het aanwenden van leraarsuren en ambten opgericht op basis van de puntenenveloppe in bijkomende vestigingsplaatsen; 7. de coördinatie en de ondersteuning van de centra bij de organisatie van duale trajecten en geïntegreerd leren; 7

8 8. de coördinatie en de ondersteuning van de centra bij de uitwerking van een onderwijs- en vormingsbeleid voor gedetineerden, de organisatie van het detecteren van de onderwijs- en vormingsbehoeften van gedetineerden en de begeleiding van het onderwijstraject van gedetineerden; 9. alle opdrachten, die een centrumbestuur apart aan het consortium volwassenenonderwijs toewijst of die de centra gezamenlijk aan het consortium volwassenenonderwijs toewijzen, uitvoeren. Bij de oprichting van het consortium diende voldaan aan volgende voorwaarden: - het consortium volwassenenonderwijs wordt opgericht in de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk conform de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen; - de bevoegdheid over de opdrachten, vermeld in artikel 75, 1, wordt toegekend aan de algemene vergadering; - er wordt een afgevaardigd bestuurder aangesteld; alle centrumbesturen van erkende centra met een hoofdvestigingsplaats of een vestigingsplaats in het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs kunnen zich aansluiten bij het consortium volwassenenonderwijs; - het bestuur van het Centrum voor Basiseducatie binnen het werkingsgebied van het consortium volwassenenonderwijs heeft zich aangesloten, rekening houdende met artikel 82, 2 en 3. Stichting Brussels Consortium Volwassenenonderwijs Vanaf mei 2007 werd met steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het consortium voor deze regio voorbereid. Decretaal diende het consortium voor de regio VI gevormd te zijn voor 1 september 2008, maar in functie van de subsidies was de deadline februari Via een tiental verkennende gesprekken en 3 plenaire bijeenkomsten waar afgevaardigden van alle centrumbesturen actief aan participeerden, werd de stichting van het consortium en een vzw voorbereid. Op 24 januari 2008 werd de oprichtingsakte van de vzw Brussels Consortium Volwassenenonderwijs (Brucovo) ondertekend (voorwaarde 1) op een plechtige stichtingsvergadering in de spiegelzaal van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Alle centra voor volwassenenonderwijs die actief zijn in regio VI werden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij en mee te werken aan het consortium (voorwaarde 4). De oprichtingsakte werd ondertekend door zeven centrumbesturen, waaronder dat van het Brusselse centrum voor basiseducatie (voorwaarde 5). Drie centrumbesturen ondertekenden een intentie tot toetreding, omdat ze nog niet klaar waren met hun interne besluitvorming rond de toetreding. Vervolgens werden de statuten neergelegd en gepubliceerd in het staatsblad van 28/02/2008. Op de tweede Algemene Vergadering van 26/02/08 traden de drie centrumbesturen die een intentieverklaring hadden ondertekend toe tot de vzw. Vanaf dan maken alle centrumbesturen (en hun centra) voor volwassenenonderwijs die actief zijn in regio VI deel uit van de vzw Brussels Consortium Volwassenenonderwijs. Op dat moment waren er toen centrumbesturen die 12 onderwijsinstellingen beheerden, lid van de vzw. Op 26 augustus 2008 werd de fusie bekend gemaakt in de Algemene Vergadering van de CVO s St.Lukas en Vervolmakingscentrum voor Verpleegkundigen en vroedvrouwen met CVO Lethas. Dit werd ook statutair gewijzigd. Op 31/12/08 waren dus tien centrumbesturen lid van de vzw, die verantwoordelijkheid dragen voor 10 onderwijsinstellingen. 8

9 De leden van de vzw zijn diegenen die inrichtende macht zijn van centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie met een vestigingsplaats in het administratief werkingsgebied van het consortium. Een centrumbestuur wordt in de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Het lid duidt ook een afgevaardigde aan voor elke onderwijsinstelling waarvoor het lid de verantwoordelijkheid draagt. De leden beslissen autonoom over hun afgevaardigden. Statutair draagt de algemene vergadering verantwoordelijkheid over de decretale opdrachten (voorwaarde 2). De heer Bart Vandecasteele, die vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie het oprichtings- en opstartproces mee ondersteunde, werd tijdelijk aangesteld als afgevaardigd bestuurder, in afwachting van een definitieve selectie-procedure (voorwaarde 3). Na een selectieprocedure werd Daevy Amerlynck op 18 augustus 2008 bevestigd als directeur -afgevaardigd bestuurder. De vzw werd voorlopig gehuisvest in de lokalen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Algemene Directie Onderwijs en Vorming, te St. Agatha-Berchem; in oktober 2008 werd een vaste lokatie gevonden in centrum Brussel (Prinsenstraat 8). Deze huisvesting liep tot 1 sept Daarna verhuisde het team van Brucovo naar de Priemstraat 53 ( samen lokatie met CBE Brusselleer en vzw Intec Brussel). Samenwerkingsovereenkomst Vlaamse Regering De concretisering van de decretale opdrachten van de consortia gebeurt op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Regering. In april 2008 werd hiermee gestart tijdens de infosessie voor de consortia. In de periode mei - augustus vonden verschillende onderhandelingen plaats tussen alle consortia en de Vlaamse Regering. Na verschillende besprekingen in de raad van bestuur (26mei, 18 juni, 26 augustus,18 september), keurde het consortium de samenwerkingsovereenkomst unaniem goed op de algemene vergadering op 18 september 2008 (principieel akkoord 7/10/08). Een aantal opmerkingen werden vanuit Brucovo doorgegeven (zie RVB 26/08-18/09), en één wijziging werd opgenomen in het ontwerp van samenwerkingsovereenkomst. De goedkeuring en de ondertekening van deze overeenkomst is een subsidie-voorwaarde voor het consortium. Op 15 januari 2008 werd deze samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd door de Vlaamse regering. Bij deze goedkeuring werd de overeenkomst unilateraal door de Vlaamse regering gewijzigd. De reserve-opbouw van het consortium werd daarbij beperkt tot 20% van de jaarlijkse toelage. In deze samenwerkingsovereenkomst worden onder meer de concrete modaliteiten van het opleidingsplan bepaald Bestuurlijke gegevens Algemene vergadering De Algemene Vergadering wordt gevormd door alle leden van de vereniging. Leden die een rechtspersoon zijn, laten zich vertegenwoordigen door afgevaardigden. De bevoegdheden van de AV zijn de volgende 1. het vervullen van de opdrachten van het consortium, zoals opgenomen in het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007; 2. opnemen en uitsluiten van leden van de vereniging; 3. bestuurders benoemen en afzetten; 4. de voorzitter benoemen en afzetten; 9

10 5. de gedelegeerd bestuurder benoemen en afzetten; 6. de maatschappelijke zetel van de vereniging bepalen; 7. het huishoudelijk reglement goedkeuren; 8. het werkingsreglement, aangenomen door het lokaal onderhandelingscomité zoals bepaald in het decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, bekrachtigen; 9. de statuten goedkeuren en wijzigen; 10. de commissarissen benoemen en afzetten, evenals hun eventuele vergoeding vaststellen; 11. jaarlijks de begroting en de rekeningen goedkeuren; 12. kwijting aan bestuurders en commissarissen geven; 13. zich uit spreken over de ontbinding van de vereniging met inachtneming van de wettelijke beschikkingen terzake; 14. alle andere gevallen die voortvloeien uit de wet, het decreet volwassenenonderwijs of de statuten. Lijst van bestuurders en de veranderingen in de samenstelling gedurende 2009 CVO s actief in BHG CVO Brussel Harald De Muynck ( directeur) secretaris Ina Massij (adj-directeur) CVO Lethas Veerle Adams (directeur) Kris De Nys (adj-directeur) verantwoordelijke PR CVO Elishout COOVI Ingrid Van Cauter (dir7ecteur) Katrien Dedobbeleer (adj-directeur) CVO KHNB Jeanine Billens (directeur) vicevoorzitter Freddy Bollaerts (adj-directeur) CVO HLFSW Herman de Cnijf (directeur)-penningmeester Luc Maes (voorzitter) CBE Brusselleer Jan Van Gompel (directeur) Betty Depaepe (voorzitter) CVO Meise-Jette Ria Cauchie (directeur) Marcel Belgrado (voorzitter) CVO Strombeek Miek Van de Velde (directeur) Hubert Swaelens (voorzitter) CVO VIVA SVV Brabant Marleen De Raedemaeker (directeur) Nele Gerits ( SVV) Voorzitter Guy Devroede 10

11 Op 18 september 2008 werd, na beslissing en bevestiging door de Algemene Vergadering, een wijziging in de samenstelling van de algemene vergadering doorgevoerd: door de fusie van de onderwijsinstellingen CVO- St. Lukas en CVO- Vervolmakingscentrum Vroedvrouwen en Verpleegkundigen met Lethas CVO (die allen ressorteerden onder één centrumbestuur), dienden de afgevaardigden van de twee eerstgenoemde instellingen ontslag te nemen uit de algemene vergadering en raad van bestuur. De afgevaardigden I. De Witte (CVO-St. Lukas) en M. Foulon (CVO-Vervolmakingscentrum) namen dan ook ontslag. Op de Algemene Vergadering van 26/08/08 werd ook een ontslag van gedelegeerd bestuurder ad interim (Bart Vandecasteele) en benoeming van (Daevy Amerlynck) voorgesteld. De ontslagen en benoemingen werden geacteerd in het verslag en akte gewijzigd bij de griffie. In september 2009 fuseren de centra Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen en het CVO Leergangen voor Fiscale Wetenschappen; vanaf 1 sept.2009 is er dus één centrum minder en komt het CVO Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen in de plaats. Raad van bestuur De vzw wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Deze Raad is samengesteld uit minstens drie bestuurders, die benoemd en afgezet worden door de Algemene Vergadering. Ze worden gekozen door de leden. De Raad van Bestuur bestaat uit de afgevaardigden van de leden die inrichtende macht zijn van een onderwijsinstelling De voorzitter van de Algemene Vergadering zit de Raad van Bestuur voor, doch is formeel geen bestuurder. In de oprichtingsakte werd G. Devroede aangesteld als voorzitter; daarnaast werden eveneens een ondervoorzitter (J. Billens), een penningmeester (H. De Cnijf), een secretaris (H. De Muynck)en een PRverantwoordelijke (K. Denys) verkozen. Samen met een extra bestuurslid (J. Van Gompel) vormen zij het dagelijks bestuur van de vereniging. De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden voor het bestuur van de zaken van de vereniging. Al wat niet uitdrukkelijk door de wet, het decreet volwassenenonderwijs of door de statuten aan de Algemene Vergadering is voorbehouden, behoort tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur kan derhalve alle daden van bestuur en beschikking stellen die nodig zijn om de doelstellingen van de vereniging na te streven. De bestuurders van de Raad van Bestuur zijn dezelfde als de leden van de Algemene Vergadering 1.3. Menselijk & financieel potentieel Menselijk potentieel Er werd in de loop van de eerste werkingsjaren besloten door de leden volgende medewerkers aan te werven: directeur-afgevaardigd bestuurder, Daevy Amerlynck, FTE vanaf 18 augustus 2008 assistent administratie & communicatie, Gökben Üner, FTE vanaf 3 november 2008 onderwijscoördinator gedetineerden, Marleen Strubbe, ½ FTE vanaf 1 mei 2009, FTE vanaf 1 september 2010 Sien Van den Hoof, stafmedewerker 4/5 FTE, van 18 augustus 2009 tot 1 september 2010 Bieke Deloof, stafmedewerker ½ FTE vanaf 1 september 2010 tot 31 december 2010 toeleidingsagenten NT2 doorstroomproject vanaf 1 december 2009: Khadija Bouarga (4/5 FTE), Sylvie Declerck ( ½ FTE), Bieke Deloof (1/2 FTE) Financieel potentieel 11

12 De consortia volwassenenonderwijs worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Deze financiering bestaat uit een algemene subsidie en een specifieke subsidie voor de coördinatie van het onderwijs aan gedetineerden. Jaarlijks voorziet de overheid voor de financiering van alle consortia. Van deze globale subsidie wordt voorzien voor de coördinatie van gedetineerdenwerking. Deze middelen worden over de consortia verdeeld op basis van het totaal aantal lesurencursist, gegenereerd door de aangesloten centrumbesturen in de afgesloten en geverifieerde referteperiode die voorafgaat aan het afsluiten van de samenwerkingsovereenkomst, namelijk de referteperiode van 1/09/2007 tot 31/03/2008. Ieder jaar worden per ministerieel besluit de subsidies bekend gemaakt; aldus kreeg Brucovo vzw volgens het M.B. van 6/04/2009 voor de periode van 1 januari tot 31 december 2009 een subsidie van ,24 ( , gedetineerdenwerking) toebedeeld. Voor de periode 1 januari tot 31 december 2010 werd een besparingsmaatregel toegepast ; Brucovo vzw diende in te leveren. De begroting werd dan ook navenant aangepast. Deze subsidie wordt in drie schijven uitbetaald: twee voorschotten van 45 % en een saldo van 10 %( nadat het consortium het financieel rapport en activiteitenverslag aan de afdeling Volwassenenonderwijs heeft bezorgd). Wettelijk mag er een reservefonds worden aangelegd het totale bedrag van de overdrachten naar dit reservefonds mag cumulatief de limiet niet overschrijden van de 20 % van de toegekende werkingsenveloppe. De middelen voorzien voor de onderwijscoördinatie gedetineerden worden over de consortia verdeeld op basis van de gemiddelde jaarpopulatie van de strafinrichtingen binnen het werkingsgebied. Er is een basistoelage voorzien, aangevuld met een forfaitaire toelage op basis van de gemiddelde jaarpopulatie. Voor 2008 ontving Brucovo vzw slechts de basistoelage, namelijk De reden daarvoor was dat de Vlaamse Gemeenschap (in kader van hun Strategisch Plan Hulp-en Dienstverlening aan Gedetineerden) ook eenzelfde inspanning naar de Brusselse gevangenissen verwacht van de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en niet de volledige toelage voor de Brusselse arresthuizen willen voorzien (alwaar het Nederlandstailig-en anderstalig cliënteel in de minderheid is ten opzichte van de Franstalige meerderheid). Brucovo nam meermaals contact met de Vlaamse gemeenschap in functie van het bekomen van een objectieve norm (en aldus ook de forfaitaire toelage te bekomen). Via een tussenkomst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (projectsubsidie) werd bekomen dat de onderwijscoôrdinator vanaf sept voltijds aan de slag kan Afbakening werkingsgebied CVWO Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (omvat 19 gemeentes), wordt beschouwd als één vestigingsplaats. In dit gebied zijn 6 in het gewest gevestigde CVO s en 1 CBE actief. Deze zijn gelegen in Anderlecht (2 centra), Brussel (2 centra), Elsene, Schaarbeek en Ganshoren. Er zijn ook nog 3 CVO s van buiten het BHG, die in Brussel regiovreemde onderwijsbevoegdheden uitoefenen (zetel te Wolvertem-Meise, Strombeek-Bever, Leuven). 12

13 Lijst centra waarvan het centrumbestuur aangesloten is bij CVWO (zie fiches in bijlage) Centrum voor Volwassenenonderwijs LETHAS / Leergangen voor talen, handel, kaderopleiding nursing specifieke lerarenopleiding Adres Dir. Veerle Adams Landsroemlaan Ganshoren Telefoon/fax T: F: /website 13

14 Instellingsnr Bestuur/IM Net Naam centrum Adres VZW Sint-Goedele Brussel Vrij Gesubsidieerd Onderwijs CVO Brussel Wnd. Dir. Harald De Muynck Materiaalstraat Anderlecht Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Scholengroep Brussel (8, Oudstrijderslaan 200, Evere), alg. dir. Scholengroep Brussel J. Goris GO! / Gemeenschapsonderwijs CVO Elishout COOVI Adres Dir. Ingrid Van Cauter Emile Grysonlaan & 1070 Anderlecht Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net VGC-Onderwijs Officieel Gesubsidieerd Onderwijs Centrum voor Volwassenenonderwijs Kamer voor Handel en 14

15 Nijverheid van Brussel Adres Dir. Jeanine Billens Pleinlaan VUB - Lokaal D ELSENE Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net CVO KHNB Vrij Gesubsidieerd Onderwijs (VOOP) CVO Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen Adres Dir. Herman Decnijf Stormstraat Brussel Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Naam centrum Adres HUB-ESHAL vzw Vrij Gesubsidieerd Onderwijs Centrum Basiseducatie Brusselleer Dir. Jan Van Gompel Marcqstraat Brussel Telefoon/fax T: F:

16 /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Vzw CBE Vzw ondersteund door VOCVO / federatie Basiseducatie Centrum voor volwassenenonderwijs Meise-Jette Adres Dir. Ria Cauchie Stationsstraat Meise Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Gemeentebestuur Meise Officieel Gesubsidieerd Onderwijs CVO Strombeek Adres Dir. Miek Vandevelde Gemeenteplein 1853 Strombeek-Bever Telefoon/fax T: F: /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Cultureel Centrum vzw VOOP Centrum voor Volwassenenonderwijs VIVA SVV Brabant 16

17 Adres Dir. Marleen De Raedemaker Mechelsestraat Leuven Telefoon/fax T: F : /website Instellingsnr Bestuur/IM Net Socialistisch vooruitziende vrouwen van Brabant vzw Vrij Gesubsidieerd Onderwijs Ieder Centrum voor Volwassenenonderwijs heeft zijn eigenheid, betreffende historiek, onderwijskoepel en beleidsmatige keuzes (al of niet intern of extern bepaald). Elk cvo wordt in bijlage in een fiche voorgesteld; de bestuurlijke gegevens, het aantal LUC en lesplaatsen, de personeelssamenstelling, de diverse aanwezige cursistenvoorzieningen, de wijze van werving en promotie, de wijze van programmatie, de huidige samenwerkingen met het Huis van het Nederlands Brussel (HvNB) en in functie van de gedetineerdenwerking, en tenslotte de studiegebieden waarin het CVO actief is. Analyse fiches (bijlage) - In de meeste in Brussel aanwezige centra is een onthaalruimte of balie aanwezig in de hoofdvestigingsplaats, evenals een ontmoetings- of recreatieve ruimte. Indien een lesplaats in een publieke ruimte is gelegen (bvb. gemeenschapsentrum) is dit ook meestal het geval. - Het beschikken over een bibliotheek en/of mediatheek hangt meestal samen met de aanwezigheid van een Open Leercentrum (dit is niet altijd op de hoofdvestigingsplaats, soms is dit in een andere locatie bvb. voor CVO Brussel in Moutstraat, voor CBE Brusselleer in het Huis van het Nederlands, ) - Wat het aantal personeelsleden betreft, hier zijn vanuit de centra geen sluitende cijfers over doorgegeven; feit is dat het kader per CVO divers is ingevuld (voltijdse, deeltijdse, freelance, vastbenoemde of contractuele leerkrachten, ). Ook het aantal directieleden, de personeelsleden met diverse en coördinerende taken zijn per CVO sterk verscheiden. Afhankelijk van centrum tot centrum (en sterk afhankelijk van de centrumgrootte of het organiseren van een niche-opleiding) zijn er 1 tot 7 directieleden, trajectbegeleiders, coaches, moduleverantwoordelijken, (deel)teamverantwoordelijken, technisch adviseurs, begeleiders OLC, al of niet voltijds aan de slag. - In de meeste CVO s zijn personeelsleden aanwezig voor ICT-coördinatie, financiën en administratieve taken (soms tot 10 krachten). - Promotie wordt door het merendeel van de CVO s via eigen bedeling van folders en affiches gedaan, naast mond-aan-mond reclame het meest efficiënte middel. Reclame via andere sites, krant en weekbladen, TV en radio wordt sporadisch gebruikt (vooral voor praktische en HBO-opleidingen). 17

18 - De programmatie gebeurt wisselend: soms via een omgevingsanalyse, meestal aangevuld via bevraging van cursisten, derden, medewerkers e.d. 18

19 2. Missie Brucovo vzw Er werd na diverse discussies in de Raad van Bestuur en de opleidingsplandag, consensus bereikt over een korte en effectieve omschrijving van de missie voor Brucovo: Samen werken aan meer participatie aan het Brussels Volwassenenonderwijs door beter bekend maken van het globaal aanbod en het vergroten en verfijnen van de leermogelijkheden Het volwassenenonderwijs dient in zijn geheel - in Brussel op de kaart worden gezet, refererend aan de participatieverhoging aan levenslang leren vanuit de het Verdrag van Lissabon (12,5 % van de beroepsactieve bevolking tussen j dient levenslang en levensbreed te leren). Deze missie impliceert dat: 1 er een sterker behoeftedekkend aanbod dient voorzien (gebaseerd op behoeftes vanuit cursisten, vanuit maatschappelijk middenveld, vanuit arbeidsmarkt Brussels Gewest, e.d.) 2 er een optimalisering en afstemming dient doorgevoerd van het opleidingsaanbod CVO s en CBE en andere opleidingsverstrekkers (doorstroom CBE CVO, actief in zoveel mogelijk studiegebieden, afstemming gelijkaardige opleidingen, enz.) 3 er een jaarlijkse doorlichting van alle opleidingen en cursistenprofiel dient voorzien, via het jaarlijks bijstellen van het opleidingsplan. Deze resultaten worden ook blijvend gesignaleerd aan de overheid. De strategische en operationele doelstellingen daaruit worden gezamenlijk onderschreven, meetbaar gemaakt en tegen bepaalde termijnen uitgevoerd. 4 er een optimalisering dient te komen van de dienstverlening voor de cursisten in de centra (via onder andere permanente promotiecampagnes, een goed werkende ombudsdienst, een website met zoekrobot) 5 er een gedegen en behoeftedekkend onderwijsaanbod dient uitgebouwd voor alle gedetineerden van de Brusselse gevangenissen in St. Gillis, Vorst en Berkendaal 19

20 3. Visie Brucovo vzw In deze visie trachten we aan te geven volgens welke structuren en acties wij onze missie willen realiseren. We gaan daarbij uit van de verschillende specifieke partners en publieksgroepen die het Brussels Consortium dient te bereiken. We vertrekken altijd van de behoeften en noden van deze partners en publieksgroepen om onze opdrachten te definiëren en daarna geven we aan hoe we deze willen realiseren. Publiek van de bestuursleden (directies en inrichtende machten van de 9 in het werkingsgebied van het consortium aanwezige centra voor volwassenenonderwijs en 1 centrum voor basiseducatie) Het consortium voorziet in overleg, uitwisseling, en afstemming tussen de verschillende centra inzake de vijf voornoemde doelstellingen uit de missie en dit in alle openheid - Conform de statuten wordt Brucovo bestuurd door de Raad van Bestuur en De Algemene vergadering. Voorzitter en afgevaardigd bestuurder coördineren de dagelijkse werking van Brucovo - Er vindt regelmatig overleg plaats op verschillende niveaus: 2- maandelijks overleg op de Raad van Bestuur, maandelijks overleg op het Dagelijks Bestuur, regelmatig overleg van de thematische werkgroepen: werkgroep promotie, werkgroep gedetineerdenwerking, werkgroep Hoger Beroepsonderwijs, e.a. - Middels de opmaak van een opleidingsplan (finalisering okt 2010) wordt er een jaarlijks strategisch actieplan en dito begroting opgemaakt. Binnen het opleidingsplan tekent het consortium niet enkel de lijnen voor het toekomstige onderwijsaanbod uit (middels een jaarlijks programmatieplan), maar worden ook de beleidslijnen voor de werking van het consortium en samenwerking met externe partners vastgelegd. - Advies en herschikking onderwijsbevoegdheden: het consortium heeft een duidelijke adviserende opdracht in deze ( zie decreet ). De toekomstige aanvragen dienen duidelijk te passen in en gelinkt te worden aan het opleidingsplan van het consortium. Publiek van leerkrachten en personeel van de centra Het consortium heeft hier een informatieve opdracht (over werking consortium en weerslag op cursisten en lesgevers) en een opdracht tot opwaardering van de leerkracht van het (Brussels) volwassenenonderwijs (versterken eigenheid en identiteit) - door ondersteuning en coördinatie projecten/trajecten duaal leren, geïntegreerd leren, gecombineerd leren, enz. - door het inzamelen van relevante informatie voor leerkrachten en deze te verspreiden via een semesteriële leerkrachtennieuwsbrief - door alle informatie inzake de werking van het consortium en nieuwe of herschikking van onderwijsbevoegdheden ter bespreking te brengen in het Lokaal Onderhandelingscomité van het Consortium (Locco) 20

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Open leren maakt vrij

Open leren maakt vrij Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen Academiejaar 2013-2014 Open leren maakt vrij Interdisciplinair project - Eindrapport Onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen Academiejaar 2013-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1. Doelstelling... 2 2. Toepassingsgebied... 2 3. Lokale werkafspraken...

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014

HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 HoGent Studentenraad Jaarverslag 2013-2014 You can leave your hat on Baby take off your coat Real slow And take off your shoes I'll take off your shoes Baby take off your dress Yes yes yes Ach, die studentenraad,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 Voorontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 DE VLAAMSE REGERING, Op gezamenlijk voorstel van de leden van de Vlaamse Regering; Na beraadslaging,

Nadere informatie

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE

MEERJARENPROGRAMMA BELGIE MAP EIF België 2007-2013 p.1 / 34 Verbeterde versie 20 nov 2008 MEERJARENPROGRAMMA BELGIE LIDSTAAT: BELGIE FONDS: EUROPEES INTEGRATIEFONDS VOOR DE ONDERDANEN VAN DERDE LANDEN VERANTWOORDELIJKE AUTORITEIT:

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 stuk ingediend op 778 (2010-2011) Nr. 1 29 oktober 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 verzendcode: IED 2 Stuk 778 (2010-2011) Nr. 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015

CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 CENTRUMREGLEMENT VAN HET PCVO MODERNE TALEN HASSELT SCHOOLJAAR 2014-2015 A. WELKOM IN HET PROVINCIAAL CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS MODERNE TALEN (PCVO MODERNE TALEN) B. CENTRUMREGLEMENT 1. Studieaanbod

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie