Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus"

Transcriptie

1 Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren, J. Darwinkel, A. Koolen, A.J. Poelstra, en A.J. Russchen PvdA: de dames J.R. Brink-Rozema voorzitter, G. Lokhorst-Weggemans, en K. Kiemel. de heren M.A. Brink, H.G.J. Schelling, A.H. Wekema en A.F.M. Witlox VVD: de heren N.B. Bossina, H.E. Emmens en J. Louwes GroenLinks: mevrouw A.C.M. Zeeman en de heer O. Huisman CDA: de heren G. Alssema en J.W. Stevenson ChristenUnie: de heer K. Haan Griffier: de heer W.F.C. Damman. College van Burgemeester en Wethouders: Burgemeester J.H. van der Laan (vanaf uur), wethouders de heren J. Dam en J. Kemkers (Gemeentebelangen), G. Wolters en O.L. Keizer (PvdA). Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Namens de Rekenkamercommissie De heer T. van den Bout (voorzitter) en mevrouw M. Buitenkamp (plv. voorzitter) 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Zij legt uit dat in het kader van haar cursus voor voorzitters van commissies zij als stage vanavond de vergadering voorzit. 2. Vaststellen agenda Op verzoek van de heer Van der Laan wordt agendapunt 11 (uitvoeringsprogramma integrale veiligheid) na punt 6 behandeld in verband met de aanwezigheid van de heer Holterman (Politie Drenthe). 3. Voorstel tot vaststelling notulen Raadscommissie van 15 november 2006 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van de notulen merkt de heer Bossina op dat niet alles even soepel is verlopen ten aanzien van de stembureaus. Hij dringt aan op een evaluatie. Deze moet vóór de Statenverkiezingen van 2007 hebben plaatsgehad. De heer Huisman ondersteunt de wens van een evaluatie en zal dan ook enkele punten aandragen. Mevrouw Lokhorst ondersteunt een evaluatie. De heer Kemkers vindt het aandragen van verbeterpunten een goed idee maar wijst op de wettelijke eisen die voor de organisatie van verkiezingen gelden. 1

2 De voorzitter concludeert dat er behoefte is aan een evaluatie van de verkiezingen. Deze evaluatie moet voor de komende verkiezingen gereed zijn. De heer Dam zegt de Raad toe in het eerste kwartaal een presentatie over water te laten houden. 4. Mededelingen: a. berichten van verhinderingen (zie hierboven). b. Inventarisatie gebruikmakers spreekrecht op grond van artikel 18 Verordening Raadscommissie Er hebben zich geen insprekers gemeld. c. Stand van zaken Veenhuizen Hierover zijn geen mededelingen. d. MaSTERplan Hierover zijn geen mededelingen. e. Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen Hierover zijn geen mededelingen. 5. Rapport Kostentoerekening en kostendekking van gemeentelijke heffingen in Noordenveld van de Rekenkamercommissie De heer Poelstra constateert dat belastingheffing en tariefstelling door de gemeente Noordenveld volgens het rapport conform de daarvoor geldende regels plaatsvinden. Hij noemt het Gemeentelijk Rioleringsplan in dit verband als aandachtspunt en wijst op het belang van zorgvuldige dossiervorming in verband met mogelijke juridische procedures. Hij vraagt naar het beleid met betrekking tot de marktgelden en is van mening dat de aanbevelingen in het rapport onverkort moeten worden doorgevoerd. De heer Bossina wil naar aanleiding van de passage In de begroting worden de lasten nu vermeld zonder compensabele BTW en lijkt er sprake te zijn van overdekking van de voorzitter van de Rekenkamercommissie weten of de burgers van Noordenveld niet teveel betalen en zo ja, waar dit geld dan blijft. Hij hoort graag van het College welke verbeterpunten worden doorgevoerd en of er sprake is van het ondersteunen van commerciële handel door middel van de marktgelden. De heer Alssema zegt ervan uit te gaan dat het College de aanbevelingen in het rapport uitvoert in de nota Lokale Heffingen. Mevrouw Zeeman verzoekt om een evaluatie van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie waarbij wordt aangegeven wat er met de aanbevelingen is gebeurd. Mevrouw Lokhorst ondersteunt dit verzoek. Zij vraagt zich af wanneer het College komt met de Nota Lokale Heffingen. De heer Van den Bout geeft een toelichting op de bedragen die genoemd zijn op pagina 26 van het rapport. Het gaat hier om berekening van de directe kosten. Dit is een taak van de vakgroep Financiën De Raad besluit al dan niet tot kostendekkendheid van de tarieven. Wethouder Wolters deelt mee dat de nota Lokale Heffingen voortvloeit uit art. 212 Gemeentewet. Hij zegt dat deze nota op een zodanig tijdstip beschikbaar komt dat hij kan worden betrokken bij de Voorjaarsnota. Bij de presentatie van de nota zal 2

3 discussie plaatsvinden over de BTW en de kostendekkendheid. Het College zal uitzoeken of er sprake is van het subsidiëren van commerciële handel door middel van marktgelden. De heer Van den Bout zegt toe dat de Rekenkamercommissie jaarlijks zal aangeven wat er met de aanbevelingen uit de rekenkamerrapporten is gebeurd. 6. Evaluatie GOA beleidsperiode Mevrouw Kars, verpleegkundige van Icare, demonstreert een methode die gebruikt wordt om ouders te stimuleren om hun kinderen te laten lezen. De heer Witlox deelt mee dat er veel activiteiten voor vooral jonge kinderen in de gemeente zijn ontwikkeld. De zwakke leerlingen zijn bereikt en hebben in deze periode veel vooruitgang geboekt. Geconcludeerd kan worden dat de resultaten zijn gehaald in de preschoolse leeftijd. Op de peuterspeelzalen wordt nu gerichter gewerkt en ook de samenwerking met de basisscholen is op gang gekomen. In de GOA periode is een goede infrastructuur opgebouwd. Ook de samenwerking met de randdiensten is goed op gang gekomen. Na deze beleidsperiode moet de gemeente verder met de Speerpunten en het Jeugdbeleidsplan. De ketenbenadering zal ook hier voorop moeten staan. De fractie van de PvdA hoopt dat in het overleg tussen alle genoemde instanties de stem van de jeugd en haar vertegenwoordigers niet verloren zal gaan. De fractie heeft vertrouwen in de verdere ontwikkeling van de doorlopende leer- en zorglijn wanneer de speerpunten en het jeugdbeleidsplan kunnen worden uitgevoerd. Mevrouw Zeeman verzoekt het College het jeugdplatform meer bij zaken te betrekken. Haar fractie kan verder instemmen met het voorstel. De heer Stevenson ziet graag een voorstel tegemoet met betrekking tot de aanbevelingen. Geldt het beleidsplan voor één of vier jaar? Hij vraagt naar de accommodatie voor jongeren. Ook zijn fractie vindt dat het jeugdplatform meer bij dit soort zaken moet worden betrokken. De heer Haan vindt het een tegenvaller dat de participatie van de ouders achterblijft. Hoe denkt het College de participatie van deze groep bij het peuterspeelzaalwerk te bevorderen? De heer Louwes zegt dat zijn fractie instemt met het voorstel. Hij verzoekt het jeugdplatform meer te betrekken en is benieuwd naar de accommodatie voor jongeren. De heer Russchen merkt op dat het achterstanden beleid zich richt op de verbetering van leerprestaties en schoolloopbanen van kinderen en jongeren binnen de doelgroep. Geconstateerde wordt dat nagenoeg alle doelstellingen op gemeentelijk niveau zijn gehaald. In het onder liggende evaluatierapport zijn duidelijk de vooraf gestelde prioriteiten aangegeven inclusief de bereikte resultaten van de afgelopen beleidsperiode Uit de inleiding blijkt dat aansluiting is gezocht met het jeugdbeleid in de gemeente Noordenveld en er actie punten opgenomen zijn ter bevordering van een sluitenden aanpak jeugdvoorzieningen, ruimte voor jeugdigen en afstemming peuterspeelzaalzorg-onderwijs-hulpverlening-jeugd en jongerenwerk Vanaf de basis zijn diverse activiteiten ontwikkeld waarvan deskundigheidsbevordering personeel een belangrijk speerpunt is. Hieruit blijkt visie voor de 3

4 toekomst. Intensivering van samenhang tussen diverse instellingen zoals Icare, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven etc. is de basis van succes. Noordenveld neemt deel aan het regionaal meld en coördinatiepunt. Door melding registratie en doorverwijzing blijft een voortijdige schoolverlater in beeld. Een effectieve samenwerking tussen scholen en ondersteunende instanties is dan nodig om een sluitende aanpak te verkrijgen. Op basis van de gegevens wordt geconcludeerd dat de doelstelling is gehaald. Inzicht krijgen in de deelname van de doelgroepleerlingen aan diverse vormen van voortgezet onderwijs. Ook hier zien we weer een keten-brede aanpak. Belangrijk is om voldoende aandacht te blijven geven om de ingezette trajecten te onderhouden. In de conclusies en aanbevelingen wordt opgemerkt dat een groot aantal items extra aandacht verdienen. Een van de items is ouderparticipatie Hoe kan deze worden gestimuleerd? Er zijn in de afgelopen GOA jaren diverse activiteiten ontwikkeld en geactualiseerd waarbij samenwerking met andere beleidsterreinen zijn geïntegreerd De fractie van Gemeentebelangen kan instemmen met de evaluatie. Ten aanzien van de speerpunten moet in het kader van ruimte voor jongeren de breedtesport een centrale plaats krijgen. Vervolgens verzoekt de heer Russchen om binnen de beleidsperiode regelmatig evaluaties te laten plaatsvinden om vroegtijdig te kunnen bijsturen. Mevrouw Zeeman vraagt naar vraagt naar de bezetting van het JongerenInformatiePunt (JIP) voor 2006 en Ook vraagt zij waarom De Toegang opnieuw is opgevoerd. De heer Keizer zegt dat het College het Jeugdplatform beter betrekt bij zaken en dat daarom regelmatig gesprekken met het platform zullen worden gehouden. Ook krijgt het een plek op de gemeentelijke website. Mevrouw Lokhorst geeft aan dat de Raad naar aanleiding van het bezoek aan WIN van die middag, binnenkort een gesprek zal hebben met het Jeugdplatform. De heer Keizer geeft aan dat het beleidsplan de periode 2006/2007 betreft. Er komt jaarlijks een verslag van de stuurgroep. Met betrekking tot de ruimte voor jeugdigen verwijst hij naar het Accommodatieonderzoek Roden. Het bevorderen van de participatie van de ouders zal hij via de stuurgroep proberen te bevorderen. Het JIP is een tijdje niet bezet geweest. Hij gaat ervan uit dat het JIP in het eerste kwartaal van 2007 weer bezet zal zijn. Tweede termijn Mevrouw Zeeman vraagt hoelang het JIP niet bezet is geweest. De heer Keizer antwoordt dat er een half jaar geen bezetting is geweest. Dit heeft te maken met het stopzetten van de Melkertbanen. Hij zoekt uit wie het JIP financiert. De voorzitter concludeert dat dit voorstel als B-voorstel wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 december. 4

5 7. Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 Er is een aangepast voorstel uitgereikt. Wethouder Keizer geeft een toelichting op de bedragen, naar aanleiding van opmerkingen daarover. Wat er in het nieuwe voorstel is veranderd, is duidelijk aangegeven. In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) is een bekostigingsplafond opgenomen en bij de begroting goedgekeurd door een raadsmeerderheid. Inmiddels is geconstateerd dat, doordat de bedragen wat lager zijn, dat bekostigingsplafond niet zal niet worden uitgegeven. Het beperkt zich tot de nu in het voorstel vermelde bedragen. De heer Koolen hoeft, nu een nieuw voorstel is ontvangen, op een deel van het financiële gedeelte niet meer in te gaan. Gemeentebelangen gaat akkoord met dit programma, met de volgende opmerkingen. Bij t Hoge Holt is de dekking van de kosten van tijdelijke huisvesting, inclusief een bedrag voor de sloop en extra vervoerskosten, wat merkwaardig. Ze worden ten laste gebracht van de rentebesparing. De fractie heeft duidelijk aangegeven dat bij besparingen op het budget die bedragen eerst terug moeten naar de algemene middelen. De fractie is er wel blij mee, dat deze kosten ,00 lager zijn dan de oorspronkelijke ,00. Voor de obs Roderwolde staat een onderhoudsbedrag genoemd van ,00. Door de toegekende subsidie van ,00 zijn er toch plannen de school af te breken en elders op te bouwen binnen een multifunctionele setting. Kan in de periode tot de eventuele nieuwbouw geen goed onderwijs meer worden gegeven, en zijn de onderhoudsmaatregelen echt noodzakelijk? Dit aanzienlijke bedrag kan mogelijk ook gebruikt worden voor nieuwbouw. In de overwegingen staat er een opmerking over. Toch vraagt de fractie hier aandacht voor. Gemeentebelangen verheugt het, dat een krediet beschikbaar kan worden gesteld voor vervangende nieuwbouw voor de Eskampen en de Esborg. De heer Emmens vindt goede huisvesting een van de pijlers van goed onderwijs. De VVD-fractie stemt in hoofdlijnen in met het voorstel. Door de toevoeging van de wethouder over het bekostigingsplafond heeft hij dezelfde vraag als de heer Koolen, over de rente. Wat hier staat, kan volgens hem niet. Over dit punt is ook een discussie gevoerd bij het MaSTERplan waarbij het IHP werd aangehaald. De rentevoordelen zouden naar de algemene middelen gaan, maar worden nu gebruikt voor de dekking. Dat is onjuist en onnodig. Inclusief de kosten van de tijdelijke vervangende huisvesting voor t Hoge Holt wordt binnen het bekostigingsplafond gebleven, zodat geen beroep hoeft worden gedaan op de rente uit de algemene middelen. Hij sluit aan bij de overige opmerkingen en vragen van de heer Koolen. Wethouder Keizer, die vraagt of hij denkt dat de ,00 ergens anders vandaan kan komen, verwijst hij naar pagina 1 van het voorstel. Daar staat duidelijk dat de kosten van de ingediende aanvragen binnen het vastgestelde bekostigingsplafond blijven. Het benodigde budget voor onderhoud en investeringen is ,00. Met de ,00 komt hij op ,00. Daarmee wordt binnen het 5

6 bekostigingsplafond gebleven. Daarom denkt hij dat de toevoeging van rente op deze manier niet nodig is, los van de vraag of dat wel kan. Wethouder Keizer antwoordt dat het wel ergens vandaan moet komen. De heer Haan kan enkele opmerkingen achterwege laten, wegens het aangepaste voorstel. Wat betreft Roderwolde, is de ,00 voor de multifunctionele accommodatie en daarbij ,00 voor onderhoud inderdaad merkwaardig. Wordt de school eerst voor dat bedrag onderhouden en komt er vervolgens een multifunctionele accommodatie? Navraag leert hem dat dat niet zo is maar dat, mits de multifunctionele accommodatie doorgaat, dit bedrag wordt gevoegd bij het al aanwezige geld en een bedrag aan subsidie. Aangezien dat nog niet genoeg is voor een multifunctionele accommodatie, zal het College te zijner tijd met een aanvullende kredietaanvraag moeten komen. De systematiek lijkt hem niet goed. Als je weet dat je een onderhoudpost niet nodig hebt, is het onjuist die nu op te voeren. Dan moet je in een keer het benodigde bedrag opvoeren, zo gauw je aan het multifunctionele centrum toe bent. Zou blijken dat dit niet gerealiseerd kan worden, kan het College verzoeken om het benodigde geld voor wat er moet gebeuren. Op de huidige manier krijgt de Raad vijf verschillende posten, om één centrum te realiseren. De ChristenUnie is niet voor deze niet-transparante werkwijze. Behoudens het punt van Roderwolde, dat het College zou moeten corrigeren, gaat de fractie akkoord met de voorgestelde bedragen voor onderhoud. De ChristenUnie stemt ook in met de bedragen voor onderwijskundige aanpassingen en uitbreiding van de capaciteit. De fractie gaat niet akkoord met het krediet voor vervangende nieuwbouw. In het verleden heeft die meermalen bedenkingen geuit tegen dit zeer ambitieuze plan maar is, gezien de toenmalige goede financiële positie van de gemeente, schoorvoetend akkoord gegaan. Door de huidige positie van de gemeente is het nu de tijd, de plannen aan te passen. Ook de ChristenUnie vindt goed onderwijs en goede accommodatie belangrijk, maar bepleit een doelmatige en functionele uitvoering, die soberder is dan staat gepland. Hij sluit aan bij de opmerkingen over het punt van de rentebesparing. Dit lijkt weer op creatief boekhouden, zoals ook gebeurde bij het Masterplan en het terugsluizen van de BTW. Op die manier moet het niet. De heer Alssema sluit aan bij de woorden van de heer Haan over Roderwolde. Het CDA is wel blij met een nieuwe Eskampen in Peize. Wie de huidige situatie bij deze school kent weet, dat het goed is dat daar een nieuw gebouw komt. De heer Haan heeft niet gezegd, dat er geen nieuwe schoolgebouwen moeten komen, maar pleit voor een soberder uitvoering. De heer Alssema gaat in op de opmerkingen over de bekostigingssystematiek. Had dit bedrag, als het hoort bij de beschikbare eenmalige ruimte, niet in de begroting meegenomen moeten worden? Het is bekend, dat de kredieten niet zijn besteed in Volgens hem moeten ze steeds weer door de Raad vastgesteld worden voor het volgende begrotingsjaar. 6

7 Het is verheugend, dat er toch een brede school subsidie wordt gebruikt voor de multifunctionele ruimte in Roderwolde. Mevrouw Zeeman is het eens met de opmerkingen over Roderwolde. GroenLinks is blij met de rijkdom van het toch kunnen bouwen van nieuwe scholen. De heer Witlox kent de Eskampen, die hij een jaar geleden heeft doorgelicht. Het is een vreselijk gebouw, met een heel goed team. Hij is blij, dat hier nieuwbouw komt. Wethouder Keizer antwoordt dat inderdaad in het algemeen deze rentebesparingen terugvloeien in de algemene middelen. In dit geval is sprake van een bijzondere situatie. De eenmalige bedragen voor tijdelijke huisvesting, extra vervoer en sloop van t Hoge Holt zijn niet opgenomen in de begroting voor Dit is eerder aan de Raad gemeld. Het College heeft ervoor gekozen de rentebesparingen ervoor te gebruiken. Door de gezamenlijke keuze t Hoge Holt op deze wijze te herhuisvesten, loop je tegen deze kosten aan. Het College vindt het verantwoord de kosten op deze manier te financieren en doet daarom dit voorstel om een en ander te kunnen realiseren. Voor Roderwolde zijn de onderhoudskosten echt noodzakelijk. Het is nog niet zover, dat tot een multifunctionele accommodatie gekomen kan worden. Als daar meer helderheid over is, wordt hopelijk daarvoor op deze manier financiering verkregen. In 2002/2003 is er al een bedrag voor gereserveerd. Er staat nog ,00. Het College heeft moeten besluiten deze dakreparatie ook op te nemen, omdat er anders op korte termijn geen goed onderwijs meer mogelijk is. Desgevraagd antwoordt hij de heer Koolen te verwachten, dat er volgend jaar helderheid zal zijn over de multifunctionele accommodatie en dat die in 2008 daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Als volgend jaar blijkt dat dit niet lukt, moet het bedrag worden geïnvesteerd in de huidige situatie. Omdat er geen middelen voor zijn, wordt op dit moment uitdrukkelijk wel het bedrag voor het herstel van het dak gevraagd. Hij antwoordt de heer Haan, dat de werkwijze juist heel transparant is en dat de financiering wordt goed aangegeven. Er wordt juist goed vooruitgekeken naar een mogelijke realisatie van de multifunctionele accommodatie in Roderwolde, die eigenlijk iedereen wil. Op deze manier en met de toegekende ,00 subsidie, is die te realiseren. Op het moment dat daadwerkelijk duidelijk is dat de multifunctionele accommodatie er kan komen, komt het College met een voorstel met de middelen, die er tot dusverre voor Roderwolde zijn. De heer Alssema heeft gevraagd of de kredieten die beschikbaar zijn gesteld, niet een soort overloopkredieten zijn, die door de Raad opnieuw vastgesteld moeten worden? Had hier niet de systematiek van de eenmalige ruimte moeten worden toegepast en had die niet in de begroting meegenomen moeten worden? Wethouder Keizer antwoordt dat het bij eenmalige ruimte die in de begroting is meegenomen gaat om nieuwe investeringen, die in 2007 worden gerealiseerd. In dit geval gaat het om investeringen, waarvan de Raad al eerder heeft gezegd, dat ze moeten gebeuren. Door allerlei omstandigheden zijn ze vertraagd. De kosten zijn wel in de begroting voor 2007 meegenomen, en een aantal van de investeringen 7

8 wordt in de loop van 2007 gedaan. De eenmalige ruimte van die investeringen hou je beschikbaar. Tweede termijn. De heer Koolen vindt de oplossing voor de tijdelijke huisvesting- en vervoerskosten prima. Zijn opmerking was, omdat het volgens het principe binnen de Raad niet de reguliere weg is. Voor Roderwolde ligt er een miljoen: , , ,00. Misschien is het nog niet genoeg, maar er moet goed mee aan de slag worden gegaan. Het is zonde als niet al het geld, dat ervoor bijeen geraapt is, voor de realisatie wordt gebruikt. Mocht het onverhoeds niet doorgaan, komt het College alsnog met een voorstel voor herstel van het dak. Als de wethouder stelt, dat er in de ruimte geen rek meer zit, gelooft hij dat. Wethouder Keizer is het met de heer Koolen eens. Er wordt geprobeerd het op deze manier te doen. De heer Emmens vindt dat de discussie over de rentetoevoeging nog niet is afgerond. In de eerste termijn heeft hij uitgelegd, dat die truc niet nodig is. Volgens de wethouder is het in dit uitzonderlijke geval nodig, maar langzamerhand wordt deze uitzondering regel. De VVD vindt dat dat niet kan. In het voorstel staat een bekostigingsplafond van ,00. Daarbinnen passen de investeringen van ,00 inclusief de kosten voor tijdelijke huisvesting en vervoer. De heer Koolen denkt dat het verschil zit in de structurele en de eenmalige kosten. De heer Emmens is van mening dat, als dat niet in de begroting zit, een begrotingswijziging moet worden doorgevoerd. Dan hou je het zuiver, waar ook de heer Haan op doelt. Dit geldt ook voor Roderwolde en de bedragen van ,00 en ,00. Wethouder Keizer, die deze manier heel transparant vindt, antwoordt hij dat de systematiek niet juist is. Dan moet het College schrijven dat vanuit het IHP kredieten niet zijn besteed, dat de rente daarvan is teruggevloeid naar de algemene middelen en dat het voorstelt om vanuit die algemene middelen een bedrag terug te halen. Dat lijkt een extra administratieve actie, maar is het niet. Dan is de systematiek duidelijk. Nu worden er per project rentevoordelen toegevoegd binnen het project. De afspraak is, dat dat niet kan. Dit is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Evenals de heer Alssema stelt hij de vraag over de rente van het krediet, de nog beschikbare kredieten en de redenen. Daar mag ook bij de raadsvergadering een antwoord op komen. Er moet minimaal een bedrag in zitten van ,00 niet bestede kredieten. Dat is erg veel. Deze rentetoevoeging aan het project kan niet en dat is ook niet nodig. De heer Haan is niet overtuigd. Hij sluit voor een deel aan bij de heer Emmens. In de gemeente wordt gehandeld volgens een bepaalde methodiek. Die moet je blijven volgen. Er komt volgend voorjaar duidelijkheid over de multifunctionele accommodatie Roderwolde. Als de pogingen om daartoe te komen lukken, wordt die in 2008 gerealiseerd. Tot die tijd zal het dak het wel volhouden. 8

9 Lukt de realisatie niet, moet in 2007 zo snel mogelijk het dak worden vervangen. Als dan de wethouder vraagt om financiën daarvoor, krijgt hij die. Er is geen reden om van de gangbare procedure af te wijken. Voor inzichtelijkheid, moet je je daar zoveel mogelijk aan houden. Hetzelfde geldt voor de rentebesparing. Hij blijft er moeite mee houden. Per saldo kom je, het linksom of rechtsom, op hetzelfde uit. Je moet je houden aan de methodiek, totdat hier wordt afgesproken, die niet langer te blijven hanteren. De heer Alssema sluit daarbij aan. Het gaat niet om de bedragen, maar om de methodiek. Mevrouw Zeeman meldt dat ook GroenLinks dat vindt. Wethouder Keizer maakt uit voornoemde woorden op dat, op het moment dat echt helder is dat die ,00 nodig is voor vervangende huisvesting van t Hoge Holt, de Raad met dat geld komt. Het College moet met een dekking komen en heeft aangegeven, het op deze manier te willen doen. Het heeft de keuze gemaakt, dat het geld er linksom moet komen. De voorzitter stelt voor, gezien de patstelling, hier een A-voorstel van te maken. Wethouder Keizer zal proberen om daarin met nadere uitleg te komen. Dit agendapunt gaat als A-voorstel door naar de Raad. 8. Verordening Onroerendezaakbelastingen 2007 De heer Haan gaat, gezien de financiële positie van de gemeente, akkoord met de maximale verhoging van 2,75%. Liever had de ChristenUnie alleen de inflatiecorrectie van 2% gezien. De heer Bossina wil, gezien de financiële positie van de burgers, de verhoging beperken tot 2%. De VVD-fractie stemt niet in met het voorstel. Op de vraag van de heer Huisman, welke burgers hij bedoelt, antwoordt hij dat het de burgers zijn, die bij de Voedselbank komen. De heer Huisman geeft aan dat die geen last hebben van deze verhoging. De heer Poelstra constateert dat het een verordening is, die de wetswijzigingen volgt. De methode dat uitgegaan wordt van de opbrengst en er een correctie plaatsvindt voor de waardestijging, vindt hij uitstekend. Het is wel jammer, dat er nog geen mogelijkheid is voor de bedrijfswoningen met bedrijven, die nog steeds onder de nietwoningen vallen. Het blijft een wens van Gemeentebelangen om die woningen bij boerderijen en dergelijke, onder het lagere tarief van de woningen te laten vallen. Voor de rest gaat de fractie akkoord. Wethouder Wolters antwoordt dat dit een, volgens hem juiste, uitwerking is van de besluiten van de Raad bij de begrotingsbehandeling. Toen heeft een meerderheid besloten tot een verhoging van 2,75%. Wellicht kan met name de VVD uit respect voor de Raad zeggen dat dit een goede vertaling is van het besluit, nu het College niet anders kan dan het besluit van de Raad uitvoeren. De heer Bossina vindt dat een aardige cirkelredenering. Dit agendapunt gaat als B-voorstel naar de Raad. 9

10 9. Legesverordening De heer Huisman gaat akkoord met het voorstel. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) komt eraan. Een evaluatie in 2008 is wellicht een goed moment, omdat dan die wet is ingevoerd. Stellen alle Drentse gemeenten en de provincie een vergelijkbare legesverordening vast? Volgens hem is ook een andere vaststelling van de bedragen mogelijk. Als je nu voor ,00 een huis wilt verbouwen heb je 920,00 aan leges en bij een verbouwing voor ,00 918,00 aan leges. Bij ,00 is het weer meer. Hoe hoger het bedrag van de verbouwing, hoe voordeliger je uit bent. De heer Haan heeft een vraag over artikel 4, Vrijstellingen. Attendeert de gemeente bij de vrijstellingen de aanvrager daarop of moet die daar zelf om vragen, met gebruikmaking van artikel 9, Teruggaaf? Hij heeft de indruk, dat het eerste het geval is. De heer Bossina laat weten dat de VVD tevreden is over de vrijstellingsmogelijkheid voor niet-commerciële activiteiten, en akkoord gaat. De heer Poelstra zegt dat Gemeentebelangen ook akkoord gaat. Er is gekozen voor afwijkingen van het VNG-model. De afdeling heeft aangegeven, dat de afwijkingen belangrijk zijn voor de aanvrager. Het is een goede zaak dat die door een aangepaste aanvraag veel goedkoper uit kan zijn dan bij het volgen van het model. Wat zijn de kosten voor de gemeente van vrijstelling voor verenigingen? Voor 2006 gaat het volgens de afdeling om 1.800,00. Het is een leuke steun in de rug van de verenigingen. Wethouder Kemkers bevestigt dat er in 2008 een evaluatie komt. Het College heeft bij de begrotingsbehandeling gezegd bezorgd af te wachten, wat er precies bij de invoering van de Wabo gebeurt. Mogelijk is 2008 te vroeg om de invloed van die wet vast te stellen. Dan is men waarschijnlijk nog bezig met de implementatie. Van andere gemeenten en de provincie heeft hij geen gegevens. Gezien de consequenties van niet aanpassen, neemt hij aan dat andere gemeenten in Drenthe dit ook doen. De heer Huisman wijst op de overgang van het ene bedrag naar het andere. Die wordt veroorzaakt door het werken met percentages. De bedragen worden berekend aan de hand van vastgestelde normbedragen, die niet kunnen worden gewijzigd. Dat kan betekenen dat je voor nadeel of voordeel hebt. Indien dit op een andere manier te regelen was, had het College dat gedaan. De heer Haan antwoordt hij dat, wanneer iemand een aanvraag indient waarbij blijkt dat die alleen toegekend kan worden met gebruikmaking van een vrijstellingsbepaling, dat wordt meegedeeld aan de betrokkene. Die wordt op de hoogte gesteld van de procedure. Als een aanvraag wordt ontvangen die bijvoorbeeld niet voldoet aan het bestemmingsplan, wordt die automatisch uitgelegd als een verzoek om een vrijstelling en als zodanig behandeld. Al eerder is in de Raad verzocht, te kijken naar een vrijstelling binnen APV vergunningen voor een aantal verenigingen en bijvoorbeeld kerken. Ook het Rheumafonds valt daaronder, als instantie met een niet commerciële doelstelling. Daar kan de gemeente op deze manier in voorzien. 10

11 De afdeling noemde vanmiddag een bedrag van 1.758,00 aan inkomstenderving. Er staat tegenover, dat de gemeente op deze manier geen kosten hoeft te maken voor het versturen van nota s. Met elkaar zijn het wel 133 vergunningen. De heer Poelstra heeft begrepen dat de vergunning op zich wel verleend wordt, omdat er dan de mogelijkheid is om voorwaarden te stellen. Wethouder Kemkers antwoordt dat de gemeente dan die kosten nog steeds moet maken. Dat wordt op deze manier juist voorkomen. Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 10. Slechtweeraccommodatie bij De Vluchtheuvel Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 11. Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De heer Darwinkel zegt dat zijn fractie kan instemmen met de prioriteitstelling in het voorstel. Hij vraagt of er speciale maatregelen worden overwogen om overlast door jongeren tijdens Oud en Nieuw tegen te gaan. De heer Emmens zegt dat het plan overeenkomt met de prioriteiten zoals die begin dit jaar door de Raad zijn gesteld. De heer Haan wil graag concreter omschreven doelstellingen. Ook wil hij, ondanks wat er in het plan staat, prioriteit bij de opvang van gedetineerden. Hij vraagt naar de uitgaansproblematiek in Noordenveld. Hij stelt aanpassing van de sluitingstijden van de horeca aan de orde. Ook vindt hij dat de 30km-gebieden volgens de regels moeten worden ingericht. De heer Alssema stemt in met het plan. De heer Huisman vindt de opmerking in het plan over het woonwagenkamp Roderesch stigmatiserend. Er blijkt geen sprake te zijn van overlast. In het kader van eventuele maatregelen tegen overlast met Oude en Nieuw vraagt hij om ondersteuning van particuliere initiatieven. De heer Schelling vraagt aandacht voor een aanpak met concrete doelstellingen, gericht op de jeugd. Ook pleit hij voor een koppeling van het uitvoeringsplan met het GOA-beleidsplan, voor een actievere wijkagent en voor meer blauw op straat. De heer Holterman reageert op de vragen. Er wordt rond oud en nieuw altijd teveel vernield, maar de afgelopen jaarwisseling zijn bij de politie minder meldingen binnengekomen dan het jaar daarvoor. De gemeente en de politie werken goed samen, en maken duidelijke afspraken. Bijvoorbeeld over het omgaan met het stoken van vuren. In de gemeente Tynaarlo is het afgelopen jaar afgesproken, dat alleen met een vergunning vooraf een of twee vuren maximaal per dorp zijn toegestaan. Dat leidde tot een rustige jaarwisseling. Het vuurtje stoken zou in Noordenveld ook verder teruggedrongen moeten worden, want dat ontaardt heel snel in vandalisme. De politie is op de goede weg, ook juist door de samenwerking met de gemeente. De politie zet zich maximaal in met de mensen die ze heeft. De wijkagenten geven aan, dat ze deze bezetting moet hebben, om goed te anticiperen op meldingen en vervelende voorvallen. 11

12 Tijdens de discussie over Roderesch, waren er juist wel klachten over het Woonwagenkamp, maar daarna is het rustig gebleven. Als het op papier staat wordt de indruk gewekt, dat er hier altijd trammelant is. Dat is echter niet zo. Het is beter de tekst aan te passen. De heer Huisman wil dat ook. Onderaan op de bladzijde staat een recente datum van december De heer Holterman antwoordt dat de informatie van eerder komt. De tekst moet veranderd worden, omdat de zaak wordt uitvergroot, terwijl je juist niet moet stigmatiseren. De heer Bossina ziet dat Norg er ook bij wordt genoemd. Hij kan zich niet voorstellen, dat daar iets aan de hand is geweest. De voorzitter stelt voor dat uit de tekst te schrappen. De heer Holterman gaat in op de opmerking, dat de vermelde cijfers rond het verkeersbeleid en de 30 en 60 kilometerzones wat kil zijn. Niet de politie stelt de eisen aan deze zones, maar het ministerie. Om zinvol te kunnen handhaven vindt de politie dat de inrichting zo moet zijn, dat mensen worden uitgenodigd om niet veel harder te rijden dan de toegestane snelheid. Momenteel worden met de wijkagenten klachten verzameld van de burgers over met name de 30, maar ook de 60 kilometerzones. Als bekend is waar klachten zijn, kan vooral op die plekken het komende jaar gerichter worden gecontroleerd. Door de beperkte capaciteit kan de politie niet altijd bij iedere zone controleren. Er komen wel eens klachten binnen uit Peize over de 30 kilometerzone. Dit gebied kan in het project Subjectieve Verkeersbeleving worden meegenomen. De tekst wordt vertaald naar de praktijk door de vraag waar, wat en wie gecontroleerd worden. Dat gebeurt met de collega s, zoals wijkagenten, die bijvoorbeeld melden waar gevaarlijke wegsituaties zijn. De politie wordt gevraagd te controleren. Dat het convenant wordt genoemd als meetlat is goed, want het is er juist om aan te zetten tot toezicht en handhaving op de plekken, die ertoe doen. De politie en zeker de wijkagent in Roden proberen actief de jeugdwerker mee te krijgen naar de hangplekken, om te bezien wat voor de jongeren gedaan kan worden. Het is ook een maatschappelijk en gemeentelijk probleem. Het gaat er niet om ze op te jagen, maar ze een alternatief te bieden. De opmerking over het namen vrijgeven verbaast hem. Natuurlijk is de politie gebonden aan de privacywetgeving. Er is vanavond een samenwerkingsovereenkomst getekend. Informatie kan onder bepaalde voorwaarden worden uitgewisseld. In het jongerennetwerk Noordenveld, waar de jeugdagent in zit, wordt ook informatie uitgewisseld en worden namen gegeven, wanneer er wat aan de hand is. Zomaar alle namen geven van wie wel eens iets gedaan zou kunnen hebben, kan niet. De politie ontving wel eens dat verzoek, maar dat is niet de bedoeling. Tweede termijn. De heer Huisman ziet dat in het veiligheidsplan Noordenveld wordt gesproken over inspanningen van de gemeente. Wat wordt bedoeld met de zin, dat er geen specifieke jongerenwerkers zijn aangesteld, en dat er bij de stichting WIN agogen werken, die tot hun taak kinderen- en jongerenwerk kunnen hebben? Is dat een visie op de mensen die daar werken? 12

13 Met name vanuit de jeugd en de buurten komt de klacht, dat de wijkagent te weinig tijd heeft. Dit is geen verwijt aan de wijkagent, maar aan de organisatie die te weinig tijd vrijmaakt om de wijkagent te laten doen, wat hij moet doen. Vaak moeten de wijkagenten per jaar een grote hoeveelheid processen verbaal opmaken of bekeuringen schrijven. Dat gaat ten koste van hun eigenlijke werk. De heer Holterman antwoordt dat de politie die zin niet heeft bedacht, maar de gemeente. Ook regionaal worden taken afgesproken, waar de politie en de partners (gemeenten) aan moeten voldoen. Daar is gezegd dat er per gemeente jeugdwerkers moeten zijn, die met de politie samenwerken. Het staat er zo, omdat Noordenveld geen jeugdwerkers heeft, maar agogen. Uiteindelijk gaat het om het effect. Inderdaad hebben wijkagenten te weinig tijd. De politie heeft meer werk, dan ze aankan. Dit is een landelijk probleem. Wijkagenten zullen altijd meer willen doen dan ze kunnen, gezien de beperkte tijd en alle andere taken. Het is niet zo, dat ze beter andere dingen kunnen gaan doen dan processen verbaal opmaken. Repressieve handhaving is nadrukkelijk een taak van iedere diender, zoals de wijkagent. Met op jaarbasis 50 processen verbaal of staande houdingen, is het tijdsbeslag niet zo groot. Het effect is dat het werkt. Hij verwacht van de wijkagenten dat ze op hangplekken komen. En dat ze gaan bekeuren in het geval van drankgebruik, het plegen van vernielingen, rondhangen op plekken waar dat niet mag, zoals scholen. De heer Huisman vindt dat ook een van de belangrijke taken, maar waarom moeten daar vereiste aantallen aan worden verbonden? Het gaat natuurlijk niet alleen om de wijkagenten, maar om het volledige politieapparaat. De heer Holterman legt uit dat dat moet, omdat de overheid de politie vraagt om meer repressief te handhaven en dat heeft vertaald in cijfers. Wanneer een diender zijn werk doet op straat, komt hij gemakkelijk aan dat quotum. Hij wil zeker niet dat er wordt gejaagd op bekeuringen, maar dat daar wordt gecontroleerd, waar het zinvol is. Als dat cijfer je enige doel is, is dat verkeerd. Het verhaal erachter is een leefbare samenleving. De heer Witlox heeft het afgelopen jaar vier keer naar tevredenheid een beroep gedaan op de wijkagent. Hij stond er binnen een uur, en hij heeft goed met hem kunnen werken en afspraken kunnen maken. De heer Schelling zegt in de richting van burgemeester Van der Laan dat het niet zijn bedoeling is, een uitgebreide jeugdparagraaf aan dit plan toe te voegen. Zijn uitgangspunt is dat, als je het goed doet bij de jeugd, je een goede burger krijgt. Daar zou in het plan wat breder op ingegaan moeten worden, gezien de probleemgroep en wat er nu in staat over de jeugd, om dit soort dingen te voorkomen en te bevorderen dat die ook zelf gehoord wordt. Burgemeester Van der Laan wil er volgend jaar nog eens naar kijken, maar de essentie is meer bestemd voor de wethouder jeugdbeleid en jongerenwerk, dan voor hem. Wethouder Keizer verwijst naar wat de heer Holterman erover heeft gezegd, bijvoorbeeld dat er op dat gebied veel gebeurt. De heer Stevenson zei dat gaat het om 2 tot 3%, waar je extra aandacht aan zou moeten geven. Geprobeerd wordt om die aandacht te geven binnen de stuurgroep, waar de heer Holterman op wijst. Ieder doet zijn uiterste best. 13

14 De voorzitter stelt vast dat dit agendapunt voor kennisgeving wordt aangenomen. 12. Modernisering gemeenschappelijke regeling Novatec-2 De heer Poelstra laat weten dat Gemeentebelangen het, zoals bekend, niet zo heeft op gemeenschappelijke regelingen. Dat geldt hier ook. De sterk verouderde regeling moest nodig worden aangepast. In de nieuwe regeling is het toezicht eenvoudiger, doordat alle leden van het algemeen bestuur ook in het dagelijks bestuur zitten. De Raad wordt goed geïnformeerd, conform afspraak, want hij zit overal bij. Wel geeft het tot stand brengen van de werkmaatschappijen een risico. Je kunt er steeds verder van verwijderd raken, totdat uiteindelijk de gemeenschappelijke regeling en daarmee de gemeenten de lasten moeten dragen. Dit geeft een vreemd gevoel. Is erover nagedacht om in de organisaties waarin wordt deelgenomen, voor investeringen die een bepaald bedrag te boven gaan, expliciete goedkeuring door het algemeen of dagelijks bestuur te laten geven? Dit om te grote risico s te voorkomen. Voor het overige gaat Gemeentebelangen akkoord met de nieuwe regeling. De heer Bossina wijst op de vaststelling in de vorige vergadering van de begroting van Novatec. De VVD-fractie was tevreden dat het zo goed gaat met Novatec, en dat die weer op de goede weg is. Nu staat in dit stuk een advies van de VNG aan gemeenten, om erg op te passen met de openeindfinanciering. Daar is de Raad inmiddels achter gekomen. Het was eleganter geweest deze waarschuwing tegen een valkuil bij de begroting expliciet aan de Raad mee te geven, om die bij de behandeling te betrekken. De fractie verzoekt het College te bevorderen, dat bij de volgende begroting de Raad goed inzicht heeft in de risico s. Het is niet erg als die gelopen moeten worden, als er maar goed inzicht is in de omvang. Als de risico s te groot worden, zou het College met alternatieven moeten komen. Er is gekozen voor een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur met dezelfde personele samenstelling. Dit kwam ook aan de orde bij het Recreatieschap, vanavond. De VVD vindt dit een vreemde constructie en vraagt uitleg. Je kunt toch één bestuurslaag schrappen? De heer Haan vindt de oude regeling dusdanig gedateerd, dat die voor vernieuwing in aanmerking komt. Op de nieuwe regeling staat de datum van 21 maart. Het is nu december. Waarom zit er zoveel tijd tussen? De nieuwe regeling is op 1 juni 2006 in werking getreden. Wat is nu nog de waarde van een discussie hierover in de Raad? De openeindregeling wordt het meest heikele theoretische punt genoemd. Er is een regeling die eraan voldoet, namelijk NovaWork. De VNG waarschuwt ervoor. De ChristenUnie vindt dat nu die regeling er is, je er niet meer aan moet komen. Daarbij moet het blijven, onder de condities zoals ze staan verwoord. Destijds is duidelijk uiteengezet waarom gekozen is voor de constructie NovaWork. De Raad heeft er de nodige vraagtekens bij gezet, maar ging er toch mee akkoord. Als zich een dergelijke situatie weer voordoet, moet de Raad als controlerend orgaan 14

15 hier vooraf over kunnen spreken, in plaats van dat het op een ander niveau besproken wordt. De fractie stelt het op prijs, als er structuur in de informatievoorziening wordt aangebracht, bijvoorbeeld via korte schriftelijke informatie per kwartaal. Voor de begroting en de jaarrekening worden data genoemd. Hij gaat ervan uit dat de Raad er vroegtijdig met de wethouder over kan spreken, om zijn inbreng mee te geven. De heer Stevenson sluit aan bij de gestelde vragen. Het CDA heeft zich de laatste jaren positief kritisch opgesteld tegenover gemeenschappelijke regelingen. De wethouders hebben tot dusverre een duidelijk geluid afgegeven. Het CDA durft de wethouder ook wat betreft Novatec het vertrouwen te geven. De regeling voor Novawork is inmiddels vastgesteld. Het aangaan van de nieuwe regeling en het laten vervallen van de oude, is nog een formaliteit. De financiële verplichtingen baren wel zorgen. Het CDA heeft er wel vertrouwen in, maar denkt dat het goed is om drempelbedragen en maximale bedragen per project vast te stellen in de Raad. Misschien kan die dat met de ervaring dit jaar voor het komende jaar per project bekijken. Hij neemt aan dat, als er meerdere projecten zijn, er wel eens een project mis gaat. Dat zou gecompenseerd moeten worden door de andere commerciële activiteiten. Als de Raad de risico s weet, moet die op afstand blijven en zich laten vertegenwoordigen door de wethouder. Het CDA stemt in met de nieuwe regeling. Mevrouw Zeeman brengt naar voren dat GroenLinks bij de begrotingsbehandeling haar vertrouwen al heeft uitgesproken in de aanpak van Novatec. Het is daarom logisch deze regeling te veranderen. GroenLinks gaat akkoord. Wethouder Wolters legt uit dat het onderscheid in algemeen bestuur en dagelijks bestuur noodzakelijk is. Gemeenschappelijke regelingen moeten volgens de wet verplicht beide organen hebben. Voor een werkbaar geheel zitten dezelfde mensen in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Vanwege de dualisering zitten er uitsluitend wethouders in de besturen van gemeenschappelijke regelingen. Als hij in de oude situatie in het dagelijks bestuur zaken voorbereid had, kon in het algemeen bestuur een andere wethouder van Noordenveld met andere geluiden aankomen. Daarom is er een personele unie gemaakt. Kort na de gemeenteraadsverkiezingen is in eerste instantie gezegd, dat de besluitvorming niet plaats hoefde te vinden in de betrokken gemeenteraden. Later bleek dat dat wel moest. De plannen waren er al in de vorige raadsperiode. Toen wilde men de behandeling over de verkiezingen heen tillen. Hij wilde ze wel met de Raad bespreken, maar zijn collega s niet. Dit stuk heeft betrekking op de openeindfinanciering van deelnemingen en niet op die van gemeenschappelijke regelingen. In de begroting van Novatec staat dat het noodzakelijk is, om tot steeds meer samenwerkingsverbanden te komen. Zo is er overleg met andere werkvoorzieningschappen om samen een bouwbedrijf op te richten. Er wordt bekeken of het mogelijk is met particuliere bedrijven joint ventures aan te gaan. De modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening is immers gericht op detacheren. Het is heel lastig om mensen uit deze doelgroep te detacheren. Je wilt ze zo lang 15

16 mogelijk een redelijk beschermde werkplek geven, terwijl je wel moet voldoen aan allerlei wetgeving. Daarom wordt gewerkt aan deze joint ventures. Investeringen in een afdeling van Novatec zijn meestal prima, maar voor een gezamenlijke investering met een ondernemer is de Raad wat angstig. Die investeringen moet de Raad echter op dezelfde manier behandelen, als investeringen in een afdeling van Novatec. Het open einde in deze regelingen moet goed worden vastgelegd. Daarom gaf hij bij de begrotingsbehandeling van Novatec aan, dat de Raad bij besloten vennootschap een bedrag aan aandelenkapitaal moet hebben, waarvoor de gemeente risico loopt. Dan weet de gemeente de maximale schade, als het mis gaat. Tekorten mogen niet automatisch worden aangevuld. Dan gaat de zaak failliet. Nu is het risico beperkt en is de openeinderegeling, die de VNG noemt, maar beperkt van toepassing. Het is eigenlijk geen openeinderegeling. Bij kwartaalrapportages gaat de Raad nagenoeg op de stoel van het bestuur zitten. Het bestuur moet het ook met kwartaalrapportages doen. De heer Haan wil niet op die stoel zitten. Omdat gemeenschappelijke regelingen ver van de Raad af staan, is hij geïnteresseerd in de ontwikkelingen daar. Wethouder Wolters doelt op de grote hoeveelheid werk en papier die dan op de Raad afkomt. Er zal dan toch een selectie moeten komen. Hij wil wel twee á drie keer per jaar specialisten uit de fracties bijpraten en achtergrondinformatie meegeven over het bedrijf en de sociale werkvoorziening. Zulke ontwikkelingen vind je niet terug in kwartaalrapportages. Als de Raad rapportages wil, stelt hij voor te volstaan met een halfjaarrapportage. De heer Haan beoogt een kwartaalrapportage van één of twee A4tjes. De suggestie van de wethouder neemt hij graag mee. Tweede termijn. De heer Stevenson vraagt of het College of het bestuur per project investeringsplafonds heeft afgesproken. De heer Poelstra ziet tussen investeringen in een afdeling binnen het bedrijf en deelname aan een joint venture duidelijk een verschil. In een joint venture beslis je niet alleen over de investering. Binnen het bedrijf heb je veel meer sturing. Dat is een risico. Je moet niet te lichtvaardig een zeperd hebben en failliet gaan. Het gaat om een stukje overheidsbedrijf. Wethouder Wolters vindt ook dat het gemeenschapsgeld betreft. Hij heeft niet lichtzinnig gesproken over een zeperd en failliet gaan, maar gezegd dat dat een beperking is van de openeinderegeling. Dat is de kern van de reactie op wat de VNG stelt. Een investeringsplafond is er niet op dit moment. Dat wordt per situatie bekeken in het dagelijks of algemeen bestuur. Dit agendapunt gaat als B-voorstel door naar de Raad. 13. Aandachtspunten De heer Huisman neemt aan dat bij punt 1 najaar 2007 niet juist is. Het was

17 Wethouder Dam antwoordt dat het niet de bedoeling is, dat het najaar 2007 wordt, maar voorjaar Eerder legde hij al uit, dat de vertraging heeft te maken met ziekte. Nu er is voorzien in vervanging, kan het weer volop worden opgepakt. Toezeggingen De heer Haan ziet bij de planning eigenlijk niets staan, behalve een keer oktober Dat is het inmiddels geweest. Hij verzoekt om een geactualiseerde planning, zodat de Raad weet wanneer er iets aankomt. Wethouder Keizer denkt dat punt 6 over de kosten van tijdelijke huisvesting van t Hoge Holt kan worden afgevoerd. Het verlagen van deze kosten is gelukt. Burgemeester Van der Laan stelt voor toezegging 7 inzake de Regiovisie te laten staan. Een termijn is afhankelijk van de besluitvorming, en daar is weer de financiële doorkijk van afhankelijk. Wethouder Dam stelt voor om bij het laatste punt, de excursie op het Klunderveen, een planning van voorjaar 2007 op te nemen. 14. Rondvraag Mevrouw Lokhorst vraagt er aandacht voor, dat Groot Bankenbosch in Veenhuizen tijdelijk zal gaan fungeren als grenshospitium voor vreemdelingen, die niet in dit land mogen blijven. In de praktijk zal het gaan om soms complete gezinnen, met kinderen. De PvdA-fractie is van mening, dat onschuldige kinderen niet opgesloten mogen worden in een cel. Voor ouders met kinderen moet een andere oplossing gevonden worden. Haar fractie beoordeelt na het bezoek op 19 december aan het grenshospitium in Groot Bankenbosch, of zij op dit punt in de Raad van 21 december terugkomt. Weet het College wat de wettelijke of andere mogelijkheden zijn om te voorkomen, dat kinderen eventueel worden opgesloten in de cel? De heer Huisman is erg geschrokken van een brief, die het College op 26 oktober heeft gestuurd naar het IVN afdeling Roden. In de brief staan onwaarheden, en het College schrijft dat het het overleg met IVN afdeling Roden opschort. Het mag niet aanwezig zijn bij het overleg op 14 december met het IVN Norg en IVN Peize. Er is een conflict ontstaan tussen het College en het IVN over het te snel in de pers brengen van zaken door het IVN. Volgens het College zijn er goede afspraken gemaakt. Je kunt van mening verschillen, maar het is niet goed dat het College dit machtsmiddel gebruikt, omdat het IVN zich daaraan niet zou houden. Hij weet niets van een afspraak, dat het IVN niet naar de pers zou mogen gaan. Het IVN Roden vindt het vervelend dat het College het overleg opschort. De vermelding in de brief, dat de gemeente bij het verlenen van een sloopvergunning geen rekening met de Flora- en Faunawet zou hoeven houden, is pertinent onjuist. Ook de gemeente moet toetsen, of een sloopvergunning verleend kan worden. Daar is de Flora- en Faunawet een van de instrumenten voor. Het IVN heeft aangegeven, dat daar vleermuizen zaten. Als dat zo is, mag de gemeente op dat moment geen sloopvergunning verlenen, maar moet er eerst verder onderzoek komen. 17

18 Hij verzoekt de brief te verspreiden onder de raadsleden en aan de orde te stellen in de raadsvergadering van 21 december aanstaande. Hij vraagt het College op dit moment deze IVN afdeling toch uit te nodigen voor het overleg op 14 december, in afwachting van de reactie van de Raad op het Collegebesluit. Hij heeft voor de vergadering met de wethouder overlegd, omdat hij dit punt liever niet aan de orde wilde stellen in de rondvraag. De wethouder heeft geantwoord dat toch maar te doen. Wethouder Dam heeft na het vooroverleg met de heer Huisman ruggespraak gehouden met het College. Deze zaak mag in de Raadscommissie aan de orde komen, omdat het College niets te verbergen heeft. Het heeft een goede reden, waarom het dit overleg in eerste instantie heeft stilgezet. Toen hij in april 2006 aantrad als wethouder, was de verhouding met het IVN Roden slecht. Met het IVN Peize en IVN Norg is die prima. Het College heeft met het IVN Roden gesproken. Ambtenaren, College en hijzelf hebben er veel tijd in gestopt om afspraken te maken over een werkbare verhouding. Er was bijvoorbeeld een breedvoerig artikel over de bomenkap op Mensinge. Daar is over gesproken, ook in de Raad, waarbij hij de achtergronden heeft gemeld. Er is uitgesproken dat partijen het inhoudelijk eens waren, maar dat enkele zaken niet goed gelopen waren, waarvoor wel een verklaring was. Ook het Haarveld werd erbij betrokken. Er is afgesproken, er een punt achter te zetten en over genoemde zaken niet meer te praten. Ook werd afgesproken eerst samen te gaan praten, alvorens naar de pers te gaan. Ondertussen had hij met het IVN Roden goed overleg over het monumentale bomenlijst en de criteria. Toen was bekend dat er in Nietap panden gesloopt zouden worden, na het afgeven van een sloopvergunning. Alvorens te slopen, is er een kapvergunning aangevraagd. Volgens het IVN was die kapvergunning niet volledig. Het bleek, dat het IVN gelijk had. Na het completeren van de vergunning, zag het IVN toch aanleiding, zijn bezwaar te handhaven. Ondertussen was de sloopvergunning verleend. Tijdens de sloop bleek dat één boom toch te dicht op het gebouw stond. Door het verwijderen van de fundering werd deze instabiel en gevaarlijk. Hij werd daarover in het buitenland gebeld en heeft gezegd dat, bij onstabiliteit en gevaar, de boom omgezaagd mocht worden. Hij heeft verzocht het IVN Roden te informeren. Na het inlichten van het IVN, meldde die binnen een uur het verhaal bij de pers. Toen was de maat vol. Na alle gesprekken bleek men zich niet aan de afspraak te houden. Daarna is besloten, de zaak stil te leggen. De brief, die het College op 26 oktober heeft gestuurd naar het bestuur van het IVN Roden, legt hij ter inzage. Er staat in dat het College het stopzetten van het overleg ook betreurt en dat het liever de dialoog aangaat, omdat je daarmee veel meer bereikt. Het College wil graag overleggen met het IVN. Zo nodig wordt er nu ook formeel mee overlegd. Over het informele overleg waren goede afspraken gemaakt, waar ook het IVN Roden zich in kon vinden. Partijen moeten zich er wel aan houden. Dit informele overleg wordt even opgeschort. Het College wacht op een reactie van het IVN op de brief. Hij hoopt dat die reactie aanknopingspunten biedt, om de dialoog weer te starten. Desgevraagd antwoordt hij 18

19 de heer Huisman dat is afgesproken om pas naar de pers te gaan, na een gezamenlijk gesprek. De voorzitter stelt voor dit punt in het presidium te behandelen. De overige raadsleden kennen de inhoud van de brief niet. De heer Huisman antwoordt dat behandeling in het presidium niet kan, tenzij het College toezegt de uitvoering van de brief op te schorten, totdat de Raad erover gesproken heeft. De kern van de brief is het IVN Roden uitsluiten van het informele overleg met alle IVN afdelingen in Roden op 14 december. Daarom stelt hij dit punt nu aan de orde. Hij verzoekt het College het IVN Roden toch uit te nodigen en daarna verder te kijken. De heer Alssema stelt voor dit te bespreken in het presidium op 13 december aanstaande. Wethouder Dam corrigeert dat hij niet 14 december, maar 13 december het overleg heeft met het IVN Peize en IVN Norg. De heer Poelstra hoort dat de wethouder wacht op het antwoord van het IVN Roden. Als dat IVN dit zo belangrijk vindt, moeten het snel met dat antwoord komen. De voorzitter concludeert dat dit op 13 december in het presidium verder wordt besproken. De heer Haan heeft wethouder Wolters vragen doen toekomen over de WMO. De gemeente heeft onlangs nieuwe contracten afgesloten voor zorg in het kader van de WMO. Zijn de diverse aanbieders die hierin participeren allemaal zorgaanbieders van thuiszorg, of zitten er ook andere, bijvoorbeeld schoonmaakbedrijven bij? Is de bewering van vakbonden, dat de Wet Overgang van Ondernemingen van toepassing is op de thuiszorg, juist? Dat zou betekenen dat deze medewerkers gegarandeerd hun baan behouden, ook als de gemeente de thuiszorg uitbesteedt aan een andere aanbieder. Die is verplicht de werknemers van de verliezende thuiszorginstelling over te nemen, tegen de oorspronkelijke arbeidsvoorwaarden. Heeft de wethouder met de aanbieders, op wie de keus is gevallen, afspraken gemaakt over de overgang van personeelsleden van andere organisaties? Het is duidelijk dat, als de Wet Overgang van Ondernemingen op deze mensen van toepassing is, waar veel deskundigen het over eens zijn, dit voor de nieuwe spelers een aanzienlijke kostenverzwaring kan betekenen. Wethouder Wolters antwoordt dat de aanbieders, op wie de keus is gevallen, alledrie thuiszorgaanbieders zijn. Volgens zijn informatie is de Wet Overgang van Ondernemingen niet van toepassing op de Thuiszorg. De heer Haan veronderstelt dat die informatie van de landelijke overheid komt. Vakbonden en rechtsgeleerden denken er anders over. Wethouder Wolters antwoordt dat er discussie over plaatsvindt. De informatie die hij en alle Drentse gemeenten hebben gekregen, heeft hij zojuist gegeven. Er zijn met de aanbieders, op wie de keus is gevallen, geen afspraken gemaakt over het overnemen van personeel. Gevraagd wordt of, wanneer deze wet van toepassing is, de continuïteit gewaarborgd is. Van de 15 aanbieders in deze gemeente verzorgden de twee grootste ruim 80% van het totale aanbod. Die twee horen bij de uitgekozenen, zodat bij 80% er niets 19

20 verandert voor de consument en het personeel. Bij de derde aanbieder gaat dat om 20%. De enige bij wie een probleem kan ontstaan is SamenZorg. De Raad heeft er een brief over ontvangen. Het gaat om een aandeel van 15%. SamenZorg heeft gedreigd met een kort geding, maar heeft zich teruggetrokken. Waarschijnlijk ziet men in, dat alles redelijk en fatsoenlijk gelopen is. Omdat het gaat om 20% van het totale zorgpakket, is niet onwaarschijnlijk, dat de personeelsleden overgenomen kunnen worden door de andere aanbieders. Hij denkt niet dat de populatie van de ISD zal toenemen ten gevolge van deze aanbesteding, om de voornoemde reden en omdat mensen altijd nog eerst in de Werkloosheidswet komen, alvorens in de bijstand. Gezien de arbeidsmarkt voor dit personeel verwacht hij dat er voldoende werk is om te voorkomen, dat mensen in de bijstand komen. Burgemeester Van der Laan corrigeert mevrouw Lokhorst dat het niet gaat om mensen, die niet in Nederland mogen blijven, maar die daar niet mogen arriveren. Daarom wordt er een grensregime toegepast. Gelet op de wetgeving is het nodig ze zodanig te huisvesten, dat ze niet vrij kunnen bewegen. Kunnen ze dat wel, hebben ze direct recht op een asielaanvraag. Momenteel stellen groeperingen op grond van het Europees verdrag Bescherming van de Rechten van de Mens deze wijze van werken ter discussie. Hij stelt voor de uitkomst hiervan af te wachten. Hij verwacht dat de gemeente voorlopig ook niet in staat zal zijn, om indruk te maken. Zij gaat hier niet over. Van dit soort zaken word je niet vrolijk. Toch kan dit met een redelijk gemoed worden geaccepteerd, aangezien er in Amsterdam geen brandveilige situatie is en er hier betere verblijfsmogelijkheden zijn, dan elders. Hij stelt voor de discussie uit te stellen tot na het bezoek aan Veenhuizen. Mevrouw Lokhorst heeft inderdaad in haar tekst staan dat het gaat om mensen, die het land niet in mogen. 15. Sluiting De voorzitter dankt de aanwezigen op de tribune voor hun aanwezigheid en sluit het openbare deel van de vergadering. 16. Opening besloten Raadscommissie 17. Exploitatie bedrijventerrein 18. Sluiting Van deze agendapunten is een apart verslag. 20

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit

Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand ontwerpbesluit Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 Voorstel Het programma voorzieningen huisvesting onderwijs 2007 vast te stellen zoals beschreven in bijgaand

Nadere informatie

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 22 december 2005 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 26 januari 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw

Nadere informatie

3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vergadering van 20 september 2007 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de vergadering van 20 september 2007 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 25 oktober 2007 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de dames A. Jansen

Nadere informatie

Notulen van de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 8 april 2009 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Notulen van de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 8 april 2009 om uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Notulen van de raadsvergadering van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 8 april 2009 om 22.15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de dames A. Jansen en T.A. Nijnuis,

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening

IIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei Opening G E M E E N T E N O O R D E N V E L D Adviezenlijst raadscommissie van 28 mei 2014 1. Opening 2. Vaststellen agenda» De voorzitter stelt voor om agendapunt 7 als eerste behandelen wegens de spreekrechtbijdrage

Nadere informatie

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 26 oktober 2006 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 26 oktober 2006 Deze worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 30 november 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: mevrouw T.A. Nijnuis,

Nadere informatie

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Rapport Een waarschuwing van de leerplichtambtenaar Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Gemeente Hoorn gegrond.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/290109 Documentnr.: RV08.0389 Roden, 21 januari 2009 Onderwerp Nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606 Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.5/220606 Roden, 15 juni 2006 Onderwerp Sociaal Wijkbeheer Voorstel Kennis nemen van de taakomschrijving van de wijkambtenaar sociaal wijkbeheer en instemmen om eenmalig

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast.

Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. 1 Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de gemeente naar aanleiding van een verzoek om bomen te rooien vanwege overlast. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het college van

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011

Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 t Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.3/25052011 G E M E E N T E NOORDENVEL RaacTdZSsv^/ü D L^*. Bululk Documentnr.: RV11.0167 Roden, 20 mei 2011 Onderwerp GGD Drenthe: jaarrekening 2010 en concept beleidsbegroting

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 juni 2016. De heer K. van Harten (fractie van de ChristenUnie) is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB (0162) Aan de fracties van VVD en PvdA de heer A.J.H. Wijers, mevrouw C.P.W. Bode-Zopfi Datum Uw kenmerk Ons kenmerk In behandeling bij DIR/DB d.bosmans@oosterhout.nl (0162) 48 91 03 Onderwerp Vragen ex art.

Nadere informatie

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren,

Gemeenteraad van Delft Postbus ME Delft. Delft, 8 april Geachte dames en heren, Gemeenteraad van Delft Postbus 78 2600 ME Delft Delft, 8 april 2013 Geachte dames en heren, Tijdens de vergadering van de raadscommissie SVR van 6 februari hebben wij onze bezwaren tegen het bestemmingsplan

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde.

Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8 te Zuidvelde. Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0167 Roden, 11 mei 2010 Onderwerp Aanvraag om bouwvergunning voor het oprichten (vervangende nieuwbouw) van twee mestsilo's op het perceel Peesterweg 8

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen 2011 28 september 2010 Samenvattend verslag van de openbare

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om uur in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 11 mei 2010 om 19.30 uur in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga,

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : 09 Datum : 23 september 2013 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss.

: mevrouw E.W. van Blom, mevrouw R.M. Roggeveen en de heren G.M. Plantinga, H. Heijndijk, M.C. Vinke, C.E. Vriend en J.A. Rouss. Verslag van de openbare vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken en Middelen, gehouden op maandag 12 mei 2014 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Rockanje. Aanwezig : mevrouw E.W.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig:

Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari Aanwezig: Verslag vergadering rekenkamercommissie d.d. 11 januari 2016 Dinsdag 12 januari vindt een gesprek plaats met een kandidaat voor de vacante positie. Indien dit gesprek positief verloopt zal aan de beide

Nadere informatie

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen

Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2011 In te stemmen met de concept begroting 2013 met inachtneming van eventuele zienswijzen Besluitenlijst gemeenteraad Noordenveld van 14 juni 2012 1. Opening 2. Vaststellen agenda Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering 30 mei 2012

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang.

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Verordening Wet Kinderopvang Noordenveld. Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Motivering Inleiding Op 6

Nadere informatie

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vaststelling agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. * Besluitenlijst raadsvergadering van 30 maart 2017. De heer G. Polinder, raadslid namens de SGP-fractie, is afwezig. Nr. ONDERWERP BESLISSING/TOEZEGGINGEN 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002

Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Besluitenlijst van de adviescommissie voor Inwonerszaken d.d.12 juni 2002 Aanwezig Voorzitter : De heer W.M. Dijkstra Secretaris : De heer J.W.C.J.M. de Kort (i.p.v. de heer M.J.P.M. Post) Leden : De heer

Nadere informatie

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja

*RV09.0182* Documentnr.: RV09.0182. Roden, 31 maart 2009. Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011. Onderdeel programmabegroting: Ja Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV09.0182 Roden, 31 maart 2009 Onderwerp Beheerplan gemeentelijke gebouwen 2009-2011 Onderdeel programmabegroting: Ja Voorstel - Instemmen met het Beheerplan

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO

Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, 21 juli 2005 Onderwerp Besluitvorming uitkomsten bezuinigingstaakstelling en uitkomsten reorganisatie ICO Voorstel Akkoord gaan met: op termijn opheffen. 2. Per 1

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013

ûjlhlu. Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 Roden, 11 december 2013 Raadd.d.\s l2.iľ? Aan de gemeenteraad î Agendapunt: 6.2/18122013 Documentnr.: RV13.1005 BesSuit: ûjlhlu. Roden, 11 december 2013 Onderwerp Privatisering Dörpshuus NijRoon Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld

Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke bedrijfsvoering gemeente Noordenveld Raadd.d.2*l^' l Aan de gemeenteraad Roden, 15 december 2010 G E M E E N T E t N OORDENVELD Agendapunt: 6.3/22122010 Documentnr.: RV10.0505 BesWt: Onderwerp Kredietaanvraag ten behoeve van het traject bestuurlijke

Nadere informatie

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater)

18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) 18 DECEMBER 2008: Besluit project Atalanta ( project dierenpark / centrum / theater) Bijdrage 1 e termijn Voorzitter, Hoe staat de DOP tegenover het project dierenpark / centrum / theater? Wij zouden er

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek

Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Feitenrelaas Stuurgroep Bedrijventerrein West Achterhoek Opgesteld door ir. R. Wolbers, secretaris van de Stuurgroep, d.d. 7 oktober 2013 Inleiding Dit feitenrelaas heeft betrekking op de bespreking en

Nadere informatie

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR.

Mevrouw Vermolen (VVD) vraagt enige verduidelijking omtrent de rol van de raad en de nieuwe directeur van OPOR. Verslag voorbespreking Vaststellen jaarrekeningen COPO en COVO 2008 26 november 2009 De heer R. van Schelven, voorzitter De heer H.J.B. Bakker, VVD Mevrouw B. Vermolen, VVD De heer e.p. Romijn, PvdA De

Nadere informatie

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen.

Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 5 Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 Voorstel: het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2009 vaststellen. De huisvesting van scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs,

Nadere informatie

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op:

De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Agenda Raad De voorzitter van de raad van de gemeente Terschelling roept de leden van de raad op tot het houden van een openbare vergadering op: Dinsdag 22 december 2015, aanvang 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen. Agenda Raadsvergadering Uitnodiging voor de vergadering op donderdag 27 oktober 2011 19:30-22:00 uur, locatie Raadzaal Voorzitter : Frank Duijnhouwer 1 Opening Belangstellenden zijn van harte welkom de

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 27-10-2016 Franeker, 16-9-2016 Onderwerp Huisvesting Waadhoeke Portefeuillehouder Burgemeester E. van Zuijlen Doel Passende huisvesting te organiseren en realiseren voor

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013

Besluitenlijst agendacommissie 27 augustus 2013 enlijst agendacommissie 27 augustus 2013 1 Opening, mededelingen en vaststellen agenda Aanwezig zijn de dames De Smoker, Ruisch, Van Dongen, Witsen Elias, Veldhuijzen- ten Kate en Van Hall (griffier) en

Nadere informatie

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen.

Beoogd resultaat Betere dienstverlening aan de klant door een duidelijke, efficiënte procedure en het voorkomen van regeldruk of vertragingen. Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (voortaan Wabo). Voorgesteld besluit:

Nadere informatie

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw J.M. Kiep-de Jongh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Vaststelling beleidsdoelen concept Cultuurnota en daarnaast Implementatie subsidieregeling combinatiefuncties 17 november 2009 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103

Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Aan de gemeenteraad Agendapunt 5.7/271103 Roden, 20 november 2003 Onderwerp Renovatie voormalig korfbalveld complex VV Peize Voorstel A. Een krediet van 94.700,00 (excl. BTW) beschikbaar stellen voor:

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester

de heer P.H. Roos (GroenLinks), de heer F.J.W. Saelman (VVD), de heer H.A. Stuurman (PvdA) de heer P.C. Tange, burgemeester Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 3 juli 07 in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de wethouders: de

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk.

De heer A. Bogerd, directeur van Stichting Syndion; De dames P. van Loon en G. Platerink van het Steunpunt Vrijwilligerswerk. Besluiten en afsprakenlijst van de vergadering van het Platform Maatschappelijke Verkenning (PMV) op donderdag 5 februari 2003 van 20.00 tot 22.45 uur in de raadzaal. Aanwezig: Voorzitter: De heer R. V.

Nadere informatie

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4.

3. Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. De toelichting bij agendapunt 3, hoort bij agendapunt 4. Verslag Overleg Commissie Bestuur en Middelen Datum 10 mei 2011 Registratienummer 11.011045 Aanwezig J. Doeland (voorzitter), E.R. Goossens (Dorpsbelangen), A. van Maanen (SGP), J.P. van den Broek (PvdA),

Nadere informatie

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water

Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Commissie Veiligheid, Voldoende en Schoon Water Concept verslag commissievergadering Veiligheid, Voldoende en Schoon Water van 10 juni 2015 Aanwezig: mevrouw Heeringa en de heren Doeven (voorzitter), Douwstra,

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan

Raadsvoorstel. BOA Oostzaan. Veiligheid. Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Inzet BOA Oostzaan Titel BOA Oostzaan Nummer 10 / 49 Datum 8 september 2010 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Inzet BOA Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6

AGENDAPUNT NR: Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november Pagina 1 van 6 AGENDAPUNT NR: 2008.0.107.917 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 27 november 2008 Pagina 1 van 6 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.107.917 Datum Zaaknummer 2008-11-02388

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (vastgesteld 3 maart 2011) Datum : donderdag 25 november 2010, 19.00 uur Aanwezig : Annemarie Reintjes, voorzitter Bertus Damen en Michèl Post (bewonersvereniging

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Steenbergen heeft nagelaten verzoekster tijdig op de hoogte te brengen van een wijziging van het bestemmingsplan, waardoor verzoekster onnodig

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii

iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii GEMEENTE t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf afdelingshoofd ADVIES VAN Datum ^> P 1 Mb/3.03 4 november 2008 Afdeling CC iiuiiiiiiiffiiiiiiiniioii ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Agendapunt nr.: Sector: Maatschappelijke Zorg Kerkrade, 28 september 2011. Aanbiedingsbrief Aan de raad. Nr.: 11it00744. Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb054,

Nadere informatie

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Bestuur BESLUITENLIJST (17550\...) BESLUITENLIJST Datum : woensdag 10 september 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer J.G. van Maanen (commissievoorzitter), de heer H. Mulder (raadslid

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 en Onderzoeksagenda 2008 Rekenkamercommissie Noordenveld

Jaarverslag 2007 en Onderzoeksagenda 2008 Rekenkamercommissie Noordenveld Jaarverslag 2007 en Onderzoeksagenda 2008 Rekenkamercommissie Noordenveld Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2007 van de Rekenkamercommissie Noordenveld. De Rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid,

Nadere informatie

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 27 oktober 2005 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voorstel tot vaststelling notulen vergadering Raad gemeente Noordenveld van 27 oktober 2005 De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Noordenveld, gehouden op donderdag 24 november 2005 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015

AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 AFSPRAKENLIJST PRESIDIUM 20 APRIL 2015 Aanwezig de leden: Tevens aanwezig: Afwezig: Rollingswier (voorzitter), De Boer (GroenLinks), Gilissen (VVD), Schipper (SP), Van Waveren (CDA), Haage (PvdA), Bos

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld.

BESLUITENLIJST. 4. Besluitenlijst van de vergadering van 16 juni 2016, inclusief Lijst toezeggingen De besluitenlijst is ongewijzigd vastgesteld. vormende raad (21525\...) BESLUITENLIJST Datum : donderdag 7 juli 2016 Tijd : aansluitend aan de Oordeelsvormende raad (23.40 uur) Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig Afwezig : de heer H.H.

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie