Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: http://www.restor- hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines."

Transcriptie

1 Handleiding over coöperaties Permalink: 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt volledig bij de auteurs. Het vertegenwoordigt niet noodzakelijk de mening van de Europese Unie. Noch het EACI noch de Europese Commissie is verantwoordelijk voor het gebruik, in welke vorm dan ook, van de informatie opgenomen in deze publicatie.

2 1. Inleiding Context Doel van het document Algemeen overzicht Coöperaties Principes van een coöperatie... 5 Vrijwillig en open lidmaatschap... 5 Democratische controle door de leden... 5 Economische participatie door de leden... 5 Autonomie en onafhankelijkheid...6 Onderwijs, vorming en informatieverstrekking...6 Samenwerking tussen coöperaties...6 Aandacht voor de gemeenschap Waarom een coöperatie? Het project Het projectteam Voor het project...8 Potentiële sites zoeken...8 Sponsors zoeken Algemeen financieel plan Beperkingen van het model Constanten die worden gebruikt Algemene veronderstellingen (technische en economische) Veronderstellingen van de opbrengsten en uitgaven van de coöperatie Veronderstellingen van de financiering van de coöperatie Veronderstellingen van initiële investeringen/globaal Veronderstellingen van initiële investeringen/site Veronderstellingen van terugkerende kosten/site Interpretatie van de resultaten: globale cijfers Interpretatie van de resultaten: cashflow Interpretatie van de resultaten: rentabiliteit Aan de slag De juridische entiteit voor de coöperatie oprichten...21 Oprichters...21 Statuten van de coöperatie...22 Startkapitaal Financieel plan Oprichting van een coöperatie Afhandeling portefeuille Portefeuille van sites prioriteren Alternatieven voor een overeenkomst met de eigenaars onderzoeken Interesseverklaringen door eigenaars laten ondertekenen (volgens prioritering)

3 5.3 Gedetailleerde architecturale analyse Technisch plan & documenten voor vergunningen klaar om voor te leggen...25 Overeenkomsten met de eigenaars klaar om te worden ondertekend...25 Gedetailleerd financieel plan Fondsenwerving Aanbiedingsprogramma communicatiecampagne Subsidies aanvragen Leningen aanvragen Realisatie Productie De productielocatie onderhouden...27 Elektriciteit verkopen...27 Stimuleringsmaatregelen beheren

4 1. Inleiding 1.1 Context Het RESTOR Hydro- project, ondersteund door het IEE- programma (Intelligent Energy Europe), wil het potentieel voor micro- waterkrachtcentrales in Europa valoriseren. Een van de belangrijkste belemmeringen die het project moest aanpakken, was het financiële aspect: sites voor micro- waterkrachtcentrales worden door hun kleine schaal maar al te vaak als niet rendabel genoeg beschouwd voor de banken. De oplossing die in het project wordt voorgesteld, bestaat erin meerdere sites voor micro- waterkrachtcentrales binnen een regio te verzamelen en de kosten door een plaatselijke coöperatie te laten financieren. Lokale burgers zullen de mogelijkheid krijgen om een aandeel van het project met mede- eigendom te kopen. Meer informatie over het RESTOR Hydro- project vindt u op 1.2 Doel van het document In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe zo'n coöperatie moet worden opgericht. Het is gericht op iedereen met basisondernemersvaardigheden die potentieel voor micro- waterkrachtcentrales zien in een regio en die bereid zijn dat potentieel aan te boren met een door de gemeenschap gedreven model. Technische en economische veronderstellingen zullen van land tot land verschillen; daarom worden in deze tekst slechts voorbeelden gebruikt. Bij elke stap van het project moet worden onderzocht hoe toepasselijk deze richtlijnen in een lokale context zijn en als gevolg daarvan moet de aanpak dienovereenkomstig worden aangepast. 1.3 Algemeen overzicht Hieronder vindt u een algemeen stappenplan. We raden u aan dat plan te volgen om een coöperatie te starten, op te richten en te leiden om het potentieel voor micro- waterkrachtcentrales ten volle te benutten. Elke stap zal nauwkeurig worden beschreven en zal worden aangevuld met andere projectdocumenten met inbegrip van de technische, financiële en juridische overzichten (zie het onderdeel "download" van de website). 3

5 FIGUUR 1 ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE OPRICHTING VAN EEN COÖPERATIE VOOR MICRO- WATERKRACHTCENTRALES 4

6 2. Coöperaties Een coöperatie is "een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren" (definitie van een coöperatie van de Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA)). Bij coöperaties gaat het er niet om grote winst voor de aandeelhouders te maken, maar eerder om waarde voor de klanten te creëren; dat zijn de kenmerken die coöperaties zo uniek maken. 2.1 Principes van een coöperatie Coöperaties kunnen ook volgens een reeks ideale principes van de coöperatieve beweging werken, zoals gedefinieerd door de ICA: Vrijwillig en open lidmaatschap "Coöperaties zijn vrijwillige organisaties; ze staan open voor iedereen die gebruik kan maken van hun diensten en die verantwoordelijkheid als lid wil opnemen zonder enige discriminatie op basis van gender, sociale afkomst, ras, politieke voorkeur of religie." Democratische controle door de leden "Coöperaties zijn democratische organisaties die worden beheerd door hun leden. Zij participeren actief in het uitstippelen van het beleid en in het nemen van beslissingen. Mannen en vrouwen die als vertegenwoordigers werden verkozen, zijn verantwoording schuldig aan de leden. In coöperaties van het eerste niveau hebben leden een gelijk stemrecht volgens het principe: één lid, één stem. Ook coöperaties van andere niveaus zijn democratisch georganiseerd." Economische participatie door de leden "De leden dragen op een billijke manier bij tot het kapitaal van hun coöperatie en ze hebben er democratische controle over. Gewoonlijk is minstens een deel van het kapitaal gemeenschappelijk eigendom van de coöperatie. Als de leden een compensatie ontvangen voor het kapitaal dat ze als lid inbrengen, dan is dat doorgaans een bescheiden compensatie. De meerwaarde wordt toegewezen aan alle of een deel van de volgende doelen: de ontwikkeling van de coöperatie, bv. door de opbouw van reserves waarvan ten minste een deel ondeelbaar is; restorno s aan leden in verhouding tot hun transacties met de coöperatie; het ondersteunen van andere activiteiten, goedgekeurd door de leden." 5

7 Autonomie en onafhankelijkheid "Coöperaties zijn autonome, zelfredzame organisaties die door hun leden worden beheerd. Als ze overeenkomsten met andere organisaties en/of met overheden aangaan, of als ze extern kapitaal aantrekken, doen ze dat op zo n manier dat de democratische controle door hun leden en de autonomie van de coöperatie is gewaarborgd." Onderwijs, vorming en informatieverstrekking "Coöperaties voorzien in onderwijs en vorming voor hun leden, hun verkozen vertegenwoordigers, hun managers en werknemers, zodat zij op een doeltreffende manier kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van hun coöperatie. Zij informeren het grote publiek vooral jonge mensen en opiniemakers over de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen." Samenwerking tussen coöperaties "Door samen te werken in lokale, regionale, nationale en internationale structuren, versterken coöperaties de coöperatieve beweging en bieden ze de doeltreffendste dienstverlening aan hun leden." Aandacht voor de gemeenschap "Coöperaties dragen bij tot de duurzame ontwikkeling van de samenleving in een kader dat door hun leden is gedragen." 2.2 Waarom een coöperatie? Het coöperatieve model is perfect geschikt voor de exploitatie van sites voor micro- waterkrachtcentrales en het zal: participatie van de lokale gemeenschap bevorderen, wat de sociale acceptatie van waterkracht zal bevorderen; de lokale investeringen in de productie van hernieuwbare energie verhogen en alternatieve financieringsmogelijkheden bieden; de administratieve problemen in verband met vergunningen, belastingen en de werking verminderen door algemene taken samen te voegen; de investerings- en exploitatiekosten verminderen door de onderhandelingsinvloed van kleine exploitanten voor leveranciers en stroomgebruikers te maximaliseren. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat het potentieel van waterkracht vroeg of laat zal worden benut. Door vandaag een coöperatie op te richten, zullen lokale mensen niet worden geconfronteerd met een krachtcentrale in hun achtertuin en het ongemak dat ermee gepaard gaat zonder een deel van de opbrengst ervan te ontvangen. In plaats 6

8 daarvan zou een coöperatie ervoor zorgen dat zij van de rechtstreekse regionale langetermijnvoordelen kunnen genieten. 7

9 3. Het project 3.1 Het projectteam Een typisch coöperatief project wordt door een projectteam geleid. Die groep participanten zal alle noodzakelijke stappen nemen totdat de coöperatie is opgericht. Het projectteam kan bestaan uit iedereen die potentieel in een regio ziet en die een coöperatie wil oprichten om dat potentieel aan te boren. Meestal is het een team van gemotiveerde mensen die het project zullen leiden tot de oprichting van de coöperatie en die al dan niet een rol blijven spelen in de coöperatie eens die is opgericht. Die mensen moeten basisvaardigheden in de volgende domeinen hebben (of in staat zijn om extern advies te vragen): - projectmanagement; - communicatie; - ondernemerschap; - financieel beheer; - juridische zaken; - technologie en engineering voor micro- waterkracht; - de elektriciteitsmarkt (vooral de stimuleringsmaatregelen van de overheid, en de rol van de verschillende actoren: transporteurs, leveranciers, toezichthouders, managers van het distributiesysteem, balansverantwoordelijken enz.). 3.2 Voor het project De activiteiten in deze fase bestaan erin te zorgen dat aan de basisvoorwaarden wordt voldaan: - Het potentieel is echt en bereikt de kritische massa die nodig is om het project te kunnen uitvoeren. - De eigenaars zijn bereid om samen te werken. - Er is geen onmiskenbare juridische of politieke hindernis en er is voldoende belangstelling vanuit de gemeenschap. - De kritische massa hangt af van context tot context. Het project moet vooral groot genoeg zijn om voor de banken aanvaardbaar te zijn en om baat te vinden van schaalvoordelen. PRAKTISCHE VOORBEELDEN: - IN BELGIË WORDT DE DREMPEL ROND 200 KW EN 2 MW GESCHAT. - IN HET VK HEBBEN WE VOORBEELDEN DIE BEGINNEN BIJ 50 KW (1 PROGRAMMA < Potentiële sites zoeken De regio in kwestie moet groot genoeg zijn om voldoende potentieel te bereiken, maar moet nog betekenisvol genoeg zijn voor de burger om er zich cultureel mee te kunnen 8

10 identificeren, zodat de term "lokaal project" nog steek houdt. Als vuistregel geldt dat een potentiële coöperator (of belanghebbende van de coöperatie) met de auto een van de sites waarin hij heeft geïnvesteerd, tijdens een eendaagse excursie moet kunnen bezoeken. Allereerst moet het waterkrachtpotentieel van de regio worden beoordeeld. Daarvoor bestaan verschillende benaderingen: - met de lokale bevolking praten, vragen waar er oude molens of andere structuren zijn; - op kaarten kijken, d.w.z. rivieren onderzoeken; - naar de bibliotheek gaan en zoeken naar geschiedkundige verwijzingen naar oude molens; - op de Restor Hydro- molenkaart zoeken. Daarnaast moet het belang van de eigenaar of ontwikkelaar worden onderzocht; een zeer cruciale activiteit die goede communicatieve vaardigheden vereist. Zodra de besluitvormer is gevonden, moet het projectteam hem en/of haar benaderen en de doelstellingen van het project uitleggen en de voordelen die het de gemeenschap zou brengen. Financiële overeenkomsten kunnen op dit punt niet worden afgesloten, aangezien die van de rentabiliteitsstudie afhangen die in een later stadium wordt uitgevoerd. Maar dit is wel het moment waarop de besluitvormer een samenwerking moet overwegen. Zo niet, moet de site worden geschrapt. Sponsors zoeken Zodra u voldoende interessante sites hebt, is het tijd om binnen de gemeenschap op zoek te gaan naar geïnteresseerden. U zou ten minste mensen uit de volgende groepen moeten vinden die bereid zijn het idee te ondersteunen: - moleneigenaars; - gemeentes; - groepen burgers; - onderwijsnetwerken. Steun van die mensen zal van essentieel belang zijn voor het opstarten van uw initiatief. Als niemand in uw gemeenschap van de voordelen van het project kan worden overtuigd, dan zal het project simpelweg geen succes worden. 9

11 4. Algemeen financieel plan Gebruik de template "algemeen financieel plan" om de rentabiliteit van uw projectportefeuille te bepalen. Vul de veronderstellingen in onder de tab "veronderstellingen" en bekijk de resultaten onder de tabs "resultaten" en "grafieken". Wees voorzichtig en wijzig geen andere tabs of formules. Hoewel de template door iedereen kan worden gebruikt, moet die worden opgesteld door mensen met de volgende vaardigheden: - Inzicht in de technische aspecten van de productie van micro- waterkracht in het algemeen: de technische veronderstellingen zijn essentieel in het model, en verkeerde veronderstellingen kunnen tot verkeerde conclusies leiden. - Inzicht in de economische aspecten van energieproductie: de economische en boekhoudkundige veronderstellingen hebben ook een diepe impact op de algemene cijfers. Om de eindresultaten te kunnen interpreteren, is ook enige kennis van financieel beheer en boekhouden noodzakelijk; de template is namelijk bedoeld om de introductie met professioneel advies te vergemakkelijken en vervangt professioneel advies niet. 4.1 Beperkingen van het model Om het model niet nodeloos gecompliceerd te maken, moet GEEN rekening worden gehouden met de volgende aspecten. Zorg ervoor dat deze vereenvoudigingen in uw situatie aanvaardbaar zijn (d.w.z. met een minimale impact op de resultaten): Item btw Wettelijke reserve Reden Er wordt geen rekening gehouden met btw, omdat coöperaties in de meeste EU- landen btw- neutraal zijn. Er is echter wel een impact op de cashflow (tot 3 maanden vertraging om de btw gelijk te laten uitkomen) die over het hoofd wordt gezien. In de meeste EU- landen moeten coöperaties een percentage voordelen in een wettelijke reserve zetten totdat die reserve 10% van het vast kapitaal is. Aangezien het vast kapitaal eerder klein is in vergelijking met de voordelen, heeft het daardoor geen significante invloed op de cijfers. 10

12 Exacte tijdlijn van inkomend en uitgaand kasgeld Het model gaat ervan uit dat geld direct na het aanbiedingsprogramma beschikbaar zal zijn. Het kan echter even duren voordat subsidies zijn overgeschreven of voordat geld daadwerkelijk van de leden van de coöperatie wordt geïnd. Hetzelfde geldt voor de inkomsten uit de verkoop van elektriciteit; het model gaat ervan uit dat het geld beschikbaar zal zijn in hetzelfde jaar als waarin de elektriciteit wordt geproduceerd. Het kan echter zijn dat de factuur met een vertraging van enkele weken/maanden wordt verzonden en het geld overgeschreven. Anderzijds nemen we aan dat al het projectwerk (civiele werkzaamheden, consultancy enz.) meteen wordt betaald, hoewel gunstigere betalingsvoorwaarden kunnen worden overeengekomen met de leveranciers. 4.2 Constanten die worden gebruikt Naam Voorgestelde standaardwaarde Alternatieven en uitleg # uur uur/jaar Aantal uur per jaar CO 2 - equivalent Verbruik van een huishouden 542 kg/mwh Van 3,50 MWh/jaar Van consumption/ 4.3 Algemene veronderstellingen (technische en economische) De RESTOR Hydro- adviescommissie (gehouden op 30/07/2013 in Brussel) heeft geadviseerd om twee financiële plannen op te stellen: een normaal plan met realistische veronderstellingen en een plan voor de bank. De redenering erachter is dat de bank, in het kader van projectfinanciering, op veilig moet spelen (een percentiel van 10) op het vlak van prijsonzekerheid en operationele risico's. Veronderstellingen voor de bank zijn in KLEUR aangeduid naast de normale uitleg. Naam Voorgesteld bereik Alternatieven en uitleg 11

13 Aantal vollasturen Tussen en uur per jaar Hangt af van de technologie (onderhoud enz.) en de omgeving (vorst, overstromingen van de rivier, droge periodes). VOOR DE BANK: PERCENTIEL VAN 10 IS GEBASEERD OP DE DEBIETDUURLIJN (FDC, FLOW DURATION CURVE) Indexatie (kosten van levensonderhoud) Ongeveer 2% Beste plan gebaseerd op historische waarden en voorspelling van het BCE VOOR DE BANK: 2,5% Indexatie (energieprijzen) Ongeveer 5% Beste plan gebaseerd op historische waarden en voorspellingen van deskundigen (economen, energiespecialisten enz.) VOOR DE BANK: WEGENS DE ONZEKERHEDEN IN DE EVOLUTIE VAN DE ENERGIEPRIJZEN (SCHALIEGAS ) IS EEN INFLATIE VAN DE ENERGIEKOSTEN VAN 1% EEN MAXIMUM IN EEN VOOR DE BANK AANVAARDBAAR FINANCIEEL PLAN. 4.4 Veronderstellingen van de opbrengsten en uitgaven van de coöperatie Naam Beheerkosten Voorgesteld bereik tot /jaar Alternatieven en uitleg Nodig om de coöperatie elke dag te kunnen leiden. Dat omvat boekhoudkundige kosten, wettelijke verplichtingen, verschillende belastingen op activiteiten, administratiekosten enz. Het hangt grotendeels af van het feit of het dagelijkse beheer aan een extern bedrijf wordt uitbesteed (dat kan duur zijn). 12

14 Stimuleringsmaatregelen voor een groene/gedecentraliseerde productie Afhankelijk van het land meestal 25 tot 100/MWh Stimuleringsmaatregelen van de overheid voor de productie van groene energie kunnen maatregelen zijn gebaseerd op een certificaat of op een feed- in- tarief. In sommige landen bestaan er ook ecolabelsystemen (certificaat van oorsprong) en vergoedingen door neteigenaars om de netten te stabiliseren. Elektriciteitsprijs B2B 20-60/MWh Elektriciteitsprijs (excl. btw) bij verkoop aan energieleveranciers Elektriciteitsprijs B2C /MWh Elektriciteitsprijs (excl. btw) bij verkoop aan eindgebruikers (gemiddelde dag- en nachtprijs) Compensatie voor de eigenaar 0-15/MWh Er zijn verschillende manieren om de eigenaar van de site te compenseren voor het gebruik van zijn site door de coöperatie om elektriciteit te produceren (zie paragraaf...). Het is zinvol om een cijfer te nemen dat evenredig is met de geproduceerde elektriciteit, want: % korting voor lokaal verbruik 5-15% - het is eerlijk om volgens de omvang en het potentieel van de site te vergoeden; - dat is een soort stimuleringsmaatregel voor de eigenaar om de productie van elektriciteit te steunen. Dat is een stimulans voor de eindgebruiker om voor lokaal geproduceerde elektriciteit te kiezen in plaats van elektriciteit van hun oude leverancier. Belastingtarief 25-50% Meestal tussen 25% (verlaagd tarief voor bedrijven met een sociaal oogmerk) en 34% 13

15 Afschrijvingsduur 15 tot 40 jaar Tussen 15 jaar (=looptijd van de lening) en 40 jaar (=verwachte levenscyclus van het materiaal) # jaar zonder dividenden 2-4 Het is verstandig om het kapitaal niet te verdelen totdat er inkomsten worden gegenereerd. Dividenden achteraf 3-6% Wordt elk jaar door de algemene vergadering gestemd op basis van de jaarwinst die door de wet kan worden gelimiteerd. 4.5 Veronderstellingen van de financiering van de coöperatie Naam % gefinancierd door de bank Looptijd van de lening Interest van de lening % gefinancierd door premies en subsidies Prijs per aandeel Voorgestelde standaardwaarde 40-65% Ongeveer 15 jaar 2-7% Tot 35% Meestal rond de 250 Alternatieven en uitleg Voor een pilootproject adviseren we een getal onder de drempel van 50%, omdat banken zo zullen worden gerustgesteld door het aandeel kapitaal dat op een andere manier wordt verzameld. De meeste banken laten geen langere looptijd toe. 10 JAAR IS ZELFS BETER EN REALISTISCHER Hangt af van de onderhandelingen met de banken. Voornamelijk structuurfondsen (maar andere fondsen kunnen in een bepaalde regio of land van toepassing zijn) In de meeste EU- landen is er geen verplichting. Een hoge prijs zal meestal het aanbod tot rijke mensen beperken. 14

16 % ter plekke verbruikte elektriciteit 0-100% Dat komt overeen met het percentage geproduceerde elektriciteit waarvan wordt verwacht dat die ter plaatse zal worden verbruikt. De rest zal aan de elektriciteitsmarkt worden verkocht. Dat hang af van: - de technische/praktische mogelijkheid om directe lijnen of een klein lokaal distributienetwerk te creëren; - de wettelijke mogelijkheid om energie lokaal te verdelen; - de aanwezigheid van vraag in een eerlijke omgeving. Dat is een essentieel element voor de rentabiliteit, aangezien energie die lokaal wordt verbruikt aan een veel hogere prijs (B2C) kan worden verkocht dan de elektriciteit die aan de elektriciteitsmarkt (B2B) wordt verkocht. Merk op dat het percentage gefinancierd door het aanbiedingsprogramma van de andere 2 percentages zal worden afgeleid. 4.6 Veronderstellingen van initiële investeringen/globaal Naam Voorgesteld bereik Alternatieven en uitleg Opstartkosten van een coöperatie 5 tot zie paragraaf "startkapitaal" 4.7 Veronderstellingen van initiële investeringen/site Naam Voorgesteld bereik Alternatieven en uitleg # sites 1-20 Zorg ervoor dat de kritische massa wordt bereikt. 15

17 Gemiddeld productievermogen Verbinding met lokale gebruikers Eenvoudige aansluiting op het net kw Ongeveer 2.000/verbruikspunt Ongeveer Gemiddelde binnen de portefeuille. Dat is een belangrijke factor in de berekening van de winstgevendheid. Het productievermogen moet de verwachte werkelijke productiecapaciteit zijn, niet de ontwerpcapaciteit. Kan hoger zijn als er wegen moeten worden overgestoken of lange afstand afgelegd enz. Op het laagspanningsnetwerk (d.w.z. voor beperkt productievermogen) Technische voorstudie, vergunningen, milieueffectbeoordeling Uitrusting, civiele werkzaamheden, technisch projectmanagement Zie paragraaf "startkapitaal" Hangt grotendeels af van de grootte. Vergeet de kosten van de visbypass niet indien van toepassing (kan 5 tot 20% van de totale investeringskosten zijn). 4.8 Veronderstellingen van terugkerende kosten/site Naam Onderhoudskosten Verzekeringskosten Voorgestelde standaardwaarde Ongeveer 2.000/jaar/site Ongeveer 1.000/site Alternatieven en uitleg Onderhoudscontract, reserveonderdelen, regelmatig bezoek enz. Brand, vandalisme, verplichte verzekeringen enz. Er wordt geen rekening gehouden met een verzekering die gederfde inkomsten compenseert in geval van onverwachte gebeurtenissen. 16

18 4.9 Interpretatie van de resultaten: globale cijfers Item Productievermogen Geproduceerde energie # huishoudens consumptie equivalent Gespaarde CO 2 Reden Totaal productievermogen Totale hoeveelheid geproduceerde energie die per jaar wordt verwacht. De opgewekte energie komt overeen met het jaarlijkse verbruik van dat aantal huizen. Totale hoeveelheid gespaarde CO 2 Totale investering Technische voorstudie, vergunningen, milieueffectbeoordeling Uitrusting, civiele werkzaamheden, technisch projectmanagement Coöperatie oprichten Aansluitingen - Financiering door banken - Financiering door subsidies - Financiering door het aanbiedingsprogramma Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) Netaansluiting + lokale aansluitingen (indien van toepassing) De kritische massa van 1 miljoen euro moet worden bereikt. Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) # aandelen nodig Statistisch gezien (van coöperaties in België gebaseerd op aandelen van 250) bezit een familie 4 aandelen. Totale inkomsten - Van stimuleringsmaatregele n - Van B2B Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) 17

19 - Van B2C Zie hierboven (totaalcijfers) Totale uitgaven - Exploitatiekosten - Beheerkosten - Compensatie voor de eigenaar EBITDA EBITDA per aandeel Aflossing van de lening Afschrijvingen Terugverdienperiode IRR Onderhoud en verzekeringen Zie hierboven (totaalcijfers) Zie hierboven (totaalcijfers) Financiële verhouding die staat voor "winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en herwaarderingen". Een goede manier om de rentabiliteit van de activiteiten te beoordelen. EBITDA per aandeel Annuïteit van de banklening Jaarlijkse afschrijving van de investering De tijd die nodig is om de kosten van een investering terug te verdienen. Dit soort projecten heeft meestal een terugverdienperiode tussen 15 en 20 jaar. Projecten met terugverdienperiodes langer dan 25 jaar moeten zorgvuldig worden overwogen. Interne- opbrengstvoet (Internal Rate of Returns), gebaseerd op de EBITDA vs. opbrengst, voor 25 jaar 4.10 Interpretatie van de resultaten: cashflow De eerste grafiek toont de evolutie van de cashflow voor de eerste 27 jaar. 18

20 1,200,000 1,000, , , , , , , NeXo cashflow NeXo cashflow uit bedrijfsaczviteiten NeXo cashflow uit financieringsaczviteiten Inkomsten (geïndexeerd) FIGUUR 2 VOORBEELD VAN DE EVOLUTIE VAN DE CASHFLOW VOOR DE EERSTE 27 JAAR De inkomsten zijn de inkomsten verkregen uit de verkoop van elektriciteit. De netto cashflow uit de bedrijfsactiviteiten zijn de inkomsten min de kosten om elektriciteit te produceren (verzekering, onderhoud, interest van de lening, administratieve kosten enz ). De netto cashflow uit de financieringsactiviteiten zijn de kosten in verband met de financieringsactiviteiten: aflossing van het geleend kapitaal en dividenden. De netto cashflow is de som van de netto cashflow uit de bedrijfsactiviteiten en de netto cashflow uit de financieringsactiviteiten, d.w.z. de totale hoeveelheid contant geld die elk jaar in (of uit) het bedrijf stroomt. En een gedetailleerdere verdeling voor het 10e jaar: 42,158 47, ,182 31,328 59,262 86, ,997 inkomsten op. kosten interest lening kapitaal lening belaszngen dividenden nexo cashflow FIGUUR 3 VOORBEELD VAN DE VERDELING VAN DE CASHFLOW VOOR HET 10E JAAR Operationele kosten: Alle kosten in verband met de productie van elektriciteit (onderhoud, verzekering, beheerkosten en compensatie voor de eigenaar). 19

21 4.11 Interpretatie van de resultaten: rentabiliteit 1,200,000 1,000, , ,000 EBITDA 400, ,000 NeXowinst na belaszngen (geen gerapporteerd verlies) Inkomsten (geïndexeerd) , ,000 FIGUUR 4 VOORBEELD VAN DE EVOLUTIE VAN DE RENTABILITEIT VOOR DE EERSTE 27 JAAR En een gedetailleerdere verdeling voor het 10e jaar: inkomsten 47, , ,453 31,328 59, ,997 op. kosten afschrijving interesten belaszngen nexowinst en - verlies FIGUUR 5 VOORBEELD VAN DE VERDELING VAN DE WINST VOOR HET 10E JAAR 20

22 5. Aan de slag 5.1 De juridische entiteit voor de coöperatie oprichten Om een coöperatie op te richten, zal het projectteam de volgende vier verplichte elementen moeten verzamelen: - oprichters; - statuten van de coöperatie; - startkapitaal; - financieel plan. Oprichters Een lokale coöperatie moet door gemotiveerde lokale actoren worden gestart en geleid. Dat is de belangrijkste succesfactor in een dergelijke onderneming, en de enige manier om de levensvatbaarheid op lange termijn en blijvende lokale betrokkenheid en voordelen te garanderen. Die actoren zullen in de statuten van de coöperatie worden vermeld en zullen aanwezig moeten zijn bij de oprichting (of anders moeten ze een afgevaardigde sturen). De oprichters zijn meestal: - gemeentes; - (private of publieke) bedrijven die in het kader van een MVO- programma handelen; - geëngageerde particulieren, van een bestaande (of voor dit doel opgerichte) lobby van burgers, verenigingen, scholen, of andere coöperaties die de filosofie en waarden van de lokale coöperatie delen; - eigenaars van sites; - leden van het projectteam. Er zijn 2 soorten oprichters: Oprichters die investeren Dit moeten invloedrijke mensen zijn die interesse tonen of iedere andere groep die in het project gelooft en bereid is aan het startkapitaal bij te dragen. Oprichters die besturen Dit zijn typisch lokale mensen die niet alleen voor een deel van het kapitaal zorgen, maar die ook de stuurgroep voor de eerste periode zullen vormen. De beslissing om een oprichter te zijn die al dan niet bestuurt, hangt af van de bereidheid van de particulier (of het bedrijf) om een actieve rol te spelen. Merk op dat ten minste één (idealiter tussen drie en tien) oprichter bereid moet zijn die rol te spelen, aangezien dat verplicht is om een coöperatie op te richten. 21

23 Statuten van de coöperatie Het projectteam zal dan starten met een template van statuten voor coöperaties (van een soortgelijke bestaande coöperatie in dezelfde juridische context, gevonden op een website van de overheid, of verschaft door een jurist) en zal die op basis van de input van de oprichters bijwerken. Ten eerste moet het projectteam overwegen om accreditaties te verkrijgen (als die in de regio bestaan). Die overeenkomsten kunnen moeilijk te verkrijgen zijn, aangezien een aantal voordelen en beperkingen aan de accreditatie zijn verbonden. Sommige activiteiten zullen regelmatig moeten worden uitgevoerd (rapportage enz.) om de accreditatie te houden. Die opties moeten zorgvuldig worden geëvalueerd met de oprichtende leden (en een juridisch adviseur indien nodig). VOORBEELD IN BELGIË: - GOEDGEKEURD DOOR DE NATIONALE RAAD VOOR DE COÖPERATIE - COÖPERATIE "MET SOCIAAL OOGMERK" - Item Voorgestelde standaardwaarde Alternatieven en uitleg Naam n.v.t. Zorg ervoor dat die nog niet is gebruikt. Hoofdkantoor n.v.t. Duur onbeperkt Normaal gesproken wordt een coöperatie voor onbepaalde tijd opgericht. Identiteit van de oprichters Kapitaal & prijs van de aandelen n.v.t Afhankelijk van het land het bedrag dat zal worden vrijgegeven en de herkomst van het kapitaal moeten worden vermeld. Een hoge koers van het aandeel zal meestal de toegang tot rijke mensen beperken. Begin en einde van het maatschappelijk jaar 1 januari 31 december 22

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen

Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie. Perspectieven, kansen en bedreigingen Projectplan Start van de Boer-Burger Energie coöperatie Perspectieven, kansen en bedreigingen Geert van Kempen Maurice Wolters Arvalis 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens... 3 1. Achtergrond projectplan...

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN

PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN PROJECTHANDBOEK RICHTSNOEREN September 2011 Page 1 / 105 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Nr. 1: Presentatie van het NWE-Programma 3 Nr. 2: De programmaprioriteiten 5 PROJECTONTWIKKELING Nr. 3: Het opstarten van

Nadere informatie

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie.

Handboek LEC, proces om te komen tot een lokale energie cooperatie. Stappenplan om te komen tot oprichting van een lokale energie coöperatie (LEC). Inhoud: 1: De voorfase 2: Hoe organiseren? 3: De opstart van de LEC 4: Na oprichting 5: Bezint eer ge begint 6: Drie belangrijke

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Hoe maak ik een businessplan voor mijn erfgoedproject

Hoe maak ik een businessplan voor mijn erfgoedproject 01 Hoe maak ik een businessplan voor mijn erfgoedproject Foto voorzijde: Bolton All Souls (door Andy Marshall) 02 Hoe maak ik een businessplan voor mijn erfgoedproject Deze handleiding legt uit hoe u een

Nadere informatie

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02..

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02.. CO-4-ENERGY - PROJECT NR 4221 - BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA EEN COÖPERATIEF VERGISTINGSINSTALLATIE MODEL VERSIE : 3 DATUM : 26.02..2014 Het ontwerpen van

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

geld niet van bewust.

geld niet van bewust. 5 geld In dit hoofdstuk wordt gekeken hoe een open source-softwareomgeving aan fondsen kan komen. Dit is niet alleen bestemd voor ontwikkelaars die worden betaald om aan open source-softwareprojecten te

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Autodelen: een handboek voor lokale besturen

Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen Autodelen: een handboek voor lokale besturen colofon Deze publicatie is een uitgave van Bond Beter Leefmilieu in het kader van het Europese MoMo-project More

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO

Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Als het er op aankomt Werken aan een toekomstbestendige SHO Adviesrapport in opdracht van het bestuur, met instemming van de Raad van Toezicht van de Samenwerkende Hulporganisaties. 3 februari 2014. Colofon

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie

Cloudcomputing. Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie Cloudcomputing Een kans voor de Belgische economie ii Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking

Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking TNO TNO-rapport 031.21018 Sociale ondernemingen en werknemers met een arbeidsbeperking Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.tno.nl Datum 21 februari 2011 Auteurs Aukje Smit Bart de Graaf

Nadere informatie

Verkenning Decentrale energieopwekking

Verkenning Decentrale energieopwekking Verkenning Decentrale energieopwekking Rapportage van verkenning naar sectorale belemmeringen en regeldruk in de topsector Energie Dit geanonimiseerde document is in licentie gegeven op basis van een Creative

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie