INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL"

Transcriptie

1 INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT GESLACHT, LEEFTIJD, AFKOMST OF HANDICAP.

2 De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor iedereen die toenadering zoekt tot de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel, organiseert een Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder De VGC De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari Op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest is de VGC bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. VGC heeft als doel de levenskwaliteit in de stad te verhogen en mensen nieuwe kansen te geven. Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe kansen bieden aan mensen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brussels hoofdstedelijk gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, 2

3 grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft lokale en intermediaire taken, oefent provinciale bevoegdheden uit en vervult gemeentelijke opdrachten als een overkoepeling voor het gewest wenselijk is of als gemeenten hun taken niet ten volle waarmaken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft structurele banden, van institutionele, financiële, politieke en/of inhoudelijke aard, met de Vlaamse Gemeenschap en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 3

4 De politieke organen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn de Raad en het College. De Raad is het beraadslagende orgaan en is samengesteld uit de 17 Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het uitvoerende orgaan is het College, dat bestaat uit de twee Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het Brusselse lid van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij. De administratie vervult een drievoudige taak voor het College: Zij bereidt het beleid voor. Zij voert de beslissingen van het College correct en nauwgezet uit. Zij evalueert de effecten van het gevoerde beleid. Organisatiestructuur van de administratie 4

5 De leidend ambtenaar De leidend ambtenaar staat aan het hoofd van de VGCadministratie en is verantwoordelijk voor het algemeen en strategisch management. De volgende diensten worden rechtstreeks door de leidend ambtenaar aangestuurd: Diensten leidend ambtenaar Hiertoe behoren de kanselarij (secretariaat van het College), de juridische dienst, het documentatiecentrum, de archiefwerking en het informatiemanagement. Cel stedelijk beleid Lander Loeckx De VGC wil bijdragen aan een kwaliteitsvolle, duurzame en democratische ontwikkeling van de stad. Binnen dit bredere beleidskader vervult de cel Stedelijk Beleid van de VGC drie verschillende opdrachten: Stedelijke ontwikkelingsprogramma s opvolgen en coördineren De cel Stedelijk Beleid coördineert het Stedenfondsprogramma van de VGC. Verder staat de cel Stedelijk Beleid in voor de opvolging van de Duurzame Wijkcontracten en andere stedelijke herwaarderingsprogramma s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Stadsvernieuwingsinstrumenten. De cel Stedelijk Beleid bouwt ook een werking rond Europese fondsen en projecten uit. Transversale interne en externe dynamiek ondersteunen De cel Stedelijk Beleid ondersteunt de transversale dynamiek in de VGC. Ze bevordert de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen in de VGC, om zo te komen tot een meer geïntegreerd stedelijk beleid. De cel Stedelijk Beleid zoekt ook aansluiting bij het stedelijk beleid en de programma s van andere overheden en wil komen tot een beter gecoördineerd beleid. Het betreft samenwerking met Brusselse gemeenten, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse overheid en Vlaamse steden, o.a. via het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS). Inspraak, participatie en innovatie De cel Stedelijk Beleid bevordert de participatie van burgers, het middenveld en tal van andere actoren aan het stedelijk beleid van de VGC. Dat doet ze door diverse vormen van inspraak en participatie te organiseren, waaronder het inspraaktraject Stadspiratie. Met haar stedelijk beleid wil de VGC meewerken aan het Brussel van morgen. Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan daarin centraal. Hiertoe lanceert de VGC ook een projectoproep Innoverende stedelijke netwerken. 5

6 Meet- en weetcel De Meet- en Weetcel / Expertisecentrum staat in voor de wetenschappelijke onderbouw van het VGC-beleid. Haar kerntaken vallen uiteen in drie grote clusters: wetenschappelijk onderzoek, dataverzameling, meten en operationaliseren van (indicatoren in) beleidsplannen De meet- en weetcel verzorgt de wetenschappelijke begeleiding van onderzoeken die in opdracht van de VGC uitgevoerd worden. Communicatie & ICT / Events De dienst Communicatie & ICT / Events staat in voor de ondersteuning, de dienstverlening en de aansturing van: ICT ICT is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het informaticabeleid van de VGC en bestaat uit twee ploegen: aan de ene kant Infrastructuur en aan de andere kant Ontwikkeling. Infrastructuur zorgt voor de aankoop, de installatie, het beheer en het onderhoud van alle ICT-hardware en telefonie én van het VGC-netwerk. De ontwikkelaars schrijven toepassingen en software en volgen projecten op. Bovendien kan de directie Personeel en HRM beroep doen op ICT om opleidingen informatica te geven. Ten slotte verzorgt ICT een servicedesk, waar u terecht kunt voor support op het netwerk, telefonie, hardware, programma s en applicaties, en met al uw vragen over informatica. Communicatie (& Events) Communicatie staat in voor enerzijds de interne communicatie zoals het intranet, interne personeelsnieuwsbrief, taalondersteuning, en anderzijds de externe bedrijfscommunicatie van de VGC. De Vlaamse Gemeenschapscommissie communiceert gericht en duidelijk. Ze helpt iedereen graag verder, of u nu Brusselaar of Brusselliefhebber bent, en speelt daarbij in op de behoeften met een kwalitatief aanbod. Facilitair beheer De facilitaire dienstverlening staat in voor : 6

7 de uitleendienst de mobiele ploeg mobiliteit /het wagenpark het stock- en magazijnbeheer Preventiedienst en welzijn op het werk De preventieadviseur ondersteunt op onafhankelijke wijze de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers om de maatregelen uit de welzijnswet toe te passen. De preventieadviseur adviseert de VGC-administratie over: 1 de arbeidsveiligheid; 2 de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk; 3 de psychosociale aspecten van het werk; 4 de ergonomie; 5 de arbeidshygiëne; 6 de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 7 de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu op de arbeidsomstandigheden. 7

8 De algemene beleidsdirecties De algemene beleidsdirecties hebben een centrale positie in het geheel van de organisatie. Ze staan in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het vlak van: Cultuur, Jeugd en Sport Welzijn, Gezondheid en Gezin Onderwijs en Vorming De algemene directie cultuur, jeugd en sport De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het gebied van Cultuur, Jeugd en Sport: Cultuur Algemeen cultuurbeleid: behandelt relevante dossiers voor de gehele algemene directie Cultuur. Subsidies worden voornamelijk toegekend voor: educatieve initiatieven, initiatieven rond cultuurcommunicatie, cultuurparticipatieprojecten. Kunsten: ondersteuning van initiatieven rond kunsteducatie, zoals bijv. Jeugd en Muziek. Lasso, het overkoepelend kunsteducatief netwerk, werd in opdracht van de VGC ontwikkeld om de krachten van verschillende kunsteducatieve werkingen te bundelen en te versterken. Erfgoed: de erfgoedcel is een actieve speler in het brede Brusselse erfgoedveld en stelt zich beschikbaar van diegenen die bewust met cultureel erfgoed bezig zijn. De erfgoedcel is het aanspreekpunt voor de Brusselse erfgoedsector. Musea en cultureel toerisme: het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Brusselse musea bestaat hoofdzakelijk uit overkoepelende initiatieven die vaak gebeuren in samenwerking met de Brusselse Museumraad. Sociaal-cultureel werk ondersteunt sociaal-culturele en etnisch culturele verenigingen, en seniorenorganisaties en amateurkunsten De entiteit gemeenschapscentra volgt de werking op van de 22 Brusselse gemeenschapscentra, waarvan de VGC inrichtende overheid is. Streekgericht bibliotheekbeleid. Het lokaal cultuurbeleid ondersteunt de werking van de gemeentelijke diensten bevoegd voor Nederlandstalige cultuur. Jeugd 8

9 Jeugdbeleid: de opmaak van een jeugdbeleidsplan met strategische en operationele doelstellingen en daaraan gekoppelde acties. Van hieruit ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie verschillende regionale partners en lokale jeugd(werk)initiatieven. Dit gebeurt niet alleen voor hun werking, maar ook voor infrastructuur, projecten en kadervorming. Ondersteuning jeugd (werk)aanbod: de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt het Nederlandstalige aanbod voor kinderen en jongeren op vlak van communicatie en informatie. Beroepskrachten en vrijwilligers worden ondersteund via expertisedeling, onthaalmomenten en begeleiding op maat. Jeugdraad: de jeugddienst staat in voor het secretariaat van de jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en haar werkgroepen. Eigen aanbod: de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert een vrijetijds- en vakantieaanbod in jeugdcentrum Aximax. Daarnaast staat de Vlaamse Gemeenschapscommissie in voor een aanvullend vormingsaanbod voor jeugdwerkers en eigen events. Meer informatie of Sport Het VGC-sportbeleid bestaat erin zoveel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier te laten bewegen en sporten, bij voorkeur in een Nederlandstalige omgeving. De VGC-sportdienst wil dit bereiken via sensibilisering, via het kenbaar maken, ondersteunen en het mee ontwikkelen en uitbouwen van een Nederlandstalige kwaliteitsvol en laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod. De VGC-sportdienst neemt die actieve regierol op in het Brussels Nederlandstalig sportgebeuren zowel op het regionaal als het lokaal vlak en dit op een zichtbare manier, in complementariteit en samenspraak met tal van partners. Voor meer informatie: sportinbrussel.be / De algemene directie onderwijs en vorming In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgen elke schooldag ongeveer kinderen, jongeren en volwassenen les. Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft niet alleen recht op een stoel(tje) in de klas, maar mag ook excellent onderwijs verwachten. En daar werkt de algemene directie Onderwijs en Vorming van de VGC volop aan mee. De VGC positioneert zich daarbij als regisseur in het complexe veld van Onderwijs en Vorming vanuit twee invalshoeken: 9

10 Enerzijds voert de VGC een netoverschrijdend onderwijs- en vormingsbeleid dat complementair is aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en het lokale school- en vormingsbeleid ondersteunt. De algemene directie Onderwijs en Vorming stelt zich op als expertisecentrum, aanspreekpunt, spreekbuis en belangenbehartiger voor het Nederlandstalig onderwijs en de Nederlandstalige vormingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Concreet werkt het team onderwijs- en vormingsbeleid onder andere aan het volgende: nemen van maatregelen om de capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zoveel mogelijk af te stemmen op de vraag door subsidies aan te bieden voor capaciteitsuitbreiding voor het basis- en secundair onderwijs; zorgen voor een kwaliteitsvolle infrastructurele leeromgeving en materialen voor wie wil leren in Brussel door bijvoorbeeld subsidies aan te bieden voor energiezorg op school, uitdagende speelplaatswerking, uitrusting, renovaties, enz.; opzetten en ondersteunen van kwaliteitsbevorderende initiatieven voor een kwaliteitsvol onderwijs en vorming op maat van Brussel; ondersteunen van leerkrachten- en docententeams om met de Brusselse realiteit om te gaan. Bijvoorbeeld door het optimaliseren van taalcoaching in het volwassenonderwijs, het opstellen van een taalbeleidsplan per sector, ondersteunen van projecten die inspelen op de armoedeproblematiek, enz.; opzetten van acties om het Brusselse Nederlandstalige onderwijs- en vormingsaanbod bekend te maken; stimuleren van een brede leeromgeving voor wie wil leren in Brussel. Bijvoorbeeld: uitbouwen en ondersteunen van Brede Schoolinitiatieven, inhoudelijke ondersteunen van scholen om een uitdagende speelplaatswerking uit te bouwen, ontwikkelen van een speelpleinwerking in samenwerking met de scholen enz.; ondersteunen van projecten die een volledige leerloopbaan en een integraal ontwikkelingsproces van lerenden bevorderen, binnen het Nederlandstalig netwerk in Brussel. Bijvoorbeeld: acties ter preventie van spijbelen, uitbouwen van een leerwinkel, tweedekansonderwijs enz.; faciliteren van de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in samenwerking met VDAB, ACTIRIS, Tracé, ; actief werken aan de positieve beeldvorming van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Bijvoorbeeld: organiseren van evenementen ter waardering van de leerkrachten- en docententeams zoals de Avond van het Nederlandstalig onderwijs, Dag van de leerkracht, enz.; Anderzijds is de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook de inrichtende overheid van scholen, en heeft ze een onderwijsbeleid voor deze onderwijsinstellingen. Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs o Zaveldal is een kleine multiculturele school voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het hartje van Brussel. Leerlingen secundair onderwijs met een licht verstandelijke beperking (type 1) of ernstige sociale en/of gedragsstoornissen (type 3) krijgen er een onderwijsaanbod OV3. Opleidingsvorm 10

11 3 heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op een integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu. o Vanaf 1 september 2015 wordt het huidige aanbod voor type 1 en type 3 hervormd tot type basisaanbod. o De school biedt drie opleidingen aan: metselaar, boekbinder en onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak. o Zaveldal biedt ook GON-begeleiding aan (Geïntegreerd Onderwijs) waarbij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs ondersteuning krijgen. Kasterlinden, Buitengewoon Basis- en Secundair Onderwijs en Kasterlinden, Internaat o Kasterlinden is een groene moderne campus waar twee scholen voor buitengewoon onderwijs en een internaat zijn gehuisvest. Leerlingen met een visuele handicap (type 6), een auditieve beperking (type 7) of een spraak- of taalstoornis (type 7) krijgen er een onderwijs in OV1, OV2 of OV3. o De opleidingsvormen 1 en 2 bereiden leerlingen voor op zelfstandig wonen en werken in een beschermde leef- en werkomgeving. Opleidingsvorm 3 heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op een integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu. o Vanaf 1 september 2015 organiseert de school ook onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9). o Beide scholen bieden ook GON-begeleiding (Geïntegreerd Onderwijs) aan waarbij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs ondersteuning krijgen. o Kinderen en jongeren die onderwijs volgen op de campus, maar ook kinderen met specifieke onderwijsbehoeften uit andere scholen in de buurt, kunnen zich inschrijven in het internaat van Kasterlinden. Kinderen tussen 3 en 21 jaar kunnen er verblijven in een aangepast leef- en leerklimaat en krijgen er zorg op maat. CLB Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs o Dit Centrum voor Leerlingbegeleiding begeleidt een 75 tal basis- en secundaire scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant. Elke leerling, ouder en school krijgt van het CLB gespecialiseerde begeleiding op de volgende vier domeinen: schoolloopbaan leren en studeren psychisch en sociaal functioneren preventieve gezondheidszorg De VGC werkt complementair met het aanbod van andere Brusselse scholen. De VGC maakt unieke keuzes wat betreft opleidingsaanbod, methodieken en doelstellingen. De VGC wil als inrichtende macht dagelijks innoverend en kwaliteitsvol onderwijs organiseren. 11

12 De algemene directie welzijn, gezondheid en gezin De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het gebied van Welzijn, Gezondheid en Gezin. Daarnaast zijn er binnen de algemene directie twee operationele diensten actief: Logo Brussel en Revalidatiecentrum De Poolster. Welzijn en Gezondheid De Vlaamse Gemeenschapscommissie implementeert de Vlaamse beleidsopties voor Welzijn en Gezondheid in Brussel en voert een innoverend en aanvullend welzijns- en gezondheidsbeleid, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie. Vanuit haar regierol tekent de VGC het algemene kader voor het welzijns- en gezondheidsbeleid uit. Voor de realisatie van dit beleid doet de Vlaamse Gemeenschapscommissie maximaal een beroep op partners en initiatiefnemers uit het werkveld. De VGC zet hierbij in op de ondersteuning en de subsidiëring van initiatieven op vlak van uitbouw, uitbreiding en vernieuwing van kwaliteitsvolle, laagdrempelige dienst- en hulpverlening waarbij de noden van de hulpvrager centraal staan. De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt een beleid op vlak van: De kwaliteit en de toegankelijkheid van het welzijns- en -gezondheidsaanbod; Gezondheidsbevordering en preventie in het basisonderwijs en de kinderopvang; Jeugdwelzijn en de bestrijding van schooluitval; Welzijn voor personen met een beperking; Woonzorg en ouderenwelzijn; Multidisciplinaire samenwerking, netwerking en afstemming van het welzijns- en gezondheidsaanbod, zowel op de eerste als de tweede lijn; Outreachend en empowerend werken naar kwetsbare doelgroepen. Daarnaast neemt de werkeenheid Welzijn en Gezondheid binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie enkele transversale thema s op: Vrijwilligerswerk: de ondersteuning van overkoepelende initiatieven en samenwerking met het steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Armoedebestrijding: de ontwikkeling van een armoedebeleid vanuit een integrale visie en zorgt voor afstemming op het Vlaamse en Brusselse armoedebeleid. Integratie en Inburgering De VGC voert en ontwikkelt een gecoördineerd en transversaal beleid met betrekking tot integratie en inburgering dat een antwoord biedt op de reële noden in de stedelijke samenleving. De belangrijkste krijtlijnen van dit beleid zijn de volgende: Het hanteren van een beleidsinstrumentarium dat vertrekt vanuit de Brusselse realiteit en aansluit bij de Vlaamse regelgeving; 12

13 Inzetten op interculturalisering en het voeren van een inclusief beleid gericht op toegankelijkheid van voorzieningen; Streven naar een evenredige participatie; Bevorderen van sociale cohesie en het samenleven in diversiteit. 13

14 Logo Brussel Logo Brussel werkt samen met een netwerk van organisaties aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Logo Brussel staat in voor informatie en advies en voert campagnes rond gezondheidspromotie op maat van Brussel. Logo Brussel werkt samen met Brusselse zorgverleners, welzijns- en gezondheidsorganisaties, scholen, CLB s, buurtwerkingen, sportorganisaties en externe diensten voor bescherming op het werk. Logo Brussel heeft extra aandacht voor de gezondheidsnoden van maatschappelijk kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen. Ook grootstedelijke gezondheidsproblemen zoals tbc, aids en toegang tot de preventieve gezondheidszorg krijgen aandacht. Logo Brussel is erkend en gesubsidieerd door De Vlaamse Gemeenschap. Revalidatiecentrum De Poolster Revalidatiecentrum 'De Poolster' onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leeren ontwikkelingsstoornissen, op vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, geheugen, concentratie,... Verder richt De Poolster zich op kinderen met meer specifieke problemen zoals verstandelijke beperking, gedragsmoeilijkheden, overbeweeglijkheid, ADHD of autisme. Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen terecht in De Poolster. Zowel het onderzoek als de behandeling verlopen multidisciplinair en ambulant. Het centrum wil bijdragen tot een maximale ontplooiing van zijn bezoekers, teneinde een bevredigende sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken. Het revalidatiecentrum bestaat uit een team van gespecialiseerde therapeuten: audiologen, ergotherapeuten, kinesist, logopedisten, maatschappelijk assistent, neus-keel-oorarts en psychologen. 14

15 De beleidsuitvoerende entiteiten De beleidsuitvoerende entiteiten staan naast de voorbereiding en evaluatie voornamelijk in voor de uitvoering van het beleid. De entiteiten ressorteren elk onder een algemene beleidsdirectie. Ze werken voor alle transversale thema s nauw samen met de cel Stedelijk beleid. Entiteit Gemeenschapscentra De Gemeenschapscentra willen Brusselaars ontmoetings- en ontplooiingskansen geven en hun stem laten horen. De 22 gemeenschapscentra doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming. Het is op deze plaatsen in de stad dat sociaal-culturele en sociaal-artistieke projecten ontstaan en kunnen groeien. De werking wordt gekenmerkt door een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. GC Candelaershuys Ukkel GC De Kriekelaar Schaarbeek GC De Kroon Sint-Agatha-Berchem GC De Linde Haren GC De Maalbeek Etterbeek GC De Markten - Brussel GC De Pianofabriek Sint-Gillis GC De Platoo Koekelberg GC De Rinck - Anderlecht GC De Vaartkapoen Sint-Jans-Molenbeek GC De Zeyp Ganshoren GC Den Dam - Oudergem GC Elzenhof Elsene GC Essegem Jette GC Everna - Evere GC Heembeek-Mutsaard Neder-Over-Heembeek GC Kontakt Sint-Pieters-Woluwe GC Nekkersdal - Laken GC Op-Weule Sint-Lambrechts-Woluwe GC Ten Noey Sint-Joost-ten-Node GC Ten Weyngaert Vorst GC WaBo Watermaal-Bosvoorde Entiteit onderwijscentrum 15

16 Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten. Het OCB is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel op het vlak van taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en Brede School. Daarnaast ondersteunt het OCB de speelpleinwerking in Brussel. Ondersteuning: ondersteuning op maat van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Op vraag van het schoolteam wordt er een ondersteuningstraject opgezet. Vorming en uitwisseling: organiseren van vormingen en uitwisselingsmomenten voor leerkrachten, directies en Brede Schoolcoördinatoren. Onderwijsbibliotheek: uitlenen en raadplegen van leermiddelen en documentatie omtrent onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context. Studiedienst: zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de OCB-werking. Ze ontwikkelt en bundelt expertise en deelt die met het OCB-team en de ruimere onderwijswereld. Projecten: het OCB organiseert een aantal projecten vanuit de opgebouwde expertise (bv. Zomerschool). Entiteit gezin De Entiteit Gezin wil de kansen van gezinnen met (jonge) kinderen in de Nederlandstalige kinderopvang van baby s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning vergroten. De Entiteit Gezin staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gezinsbeleid. De VGC zet daarbij, vanuit haar regierol, in op de volgende strategische inhoudelijke doelstellingen: De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod (capaciteitsuitbreiding), met inbegrip van de begeleiding van bouwprojecten De VGC informeert ouders actief over het Nederlandstalig aanbod en zorgt voor maximale toegankelijkheid (evenwichtig opnamebeleid) 16

17 De VGC ondersteunt de voorzieningen in verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking De VGC stimuleert innovatieve projecten en initiatieven (laboratorium-functie) De Entiteit Gezin heeft ook een eigen ondersteuningsaanbod. Meer bepaald wordt gezorgd voor een vormingsaanbod voor medewerkers en/of vrijwilligers van initiatiefnemers en op maat van voorzieningen een ondersteuningstraject opgezet op het vlak van taalontwikkeling en het leren van Nederlands. De Entiteit Gezin realiseert deze opdrachten in partnerschap met het werkveld en streeft een goede samenwerking na met andere beleidsdomeinen (onderwijs, vrije tijd ) en met de Vlaamse Gemeenschap en met andere betrokken overheden. De algemene directie ondersteuning en facility De algemene directie Ondersteuning en Facility beheer staat in voor een geïntegreerd zakelijk beheer en bestaat uit drie directies: Personeel, HRM en Onthaal Financiën, Begroting en Aankoop Gebouwen en Patrimonium Directie personeel, HRM en onthaal De directie Personeel en HRM is verantwoordelijk voor het sturen van het personeelsbeleid en personeelsbeheer, zodat de Vlaamse Gemeenschapscommissie waar nodig over het gepaste aantal medewerkers met de nodige competenties beschikt, om de opdrachten en de door het College genomen beleidsopties te realiseren. Wervingen en personeelsbewegingen examens en selecties interne mobiliteit vervangingspool Een geïntegreerd personeelsbeheer ziektebeheer dossierbeheer (verlofvormen ) salaris en pensioenen Personeelsontwikkeling competentiemanagement 17

18 competentieontwikkeling (vorming, loopbaantrajecten, lerende organisatie) motivatie en valorisatie van de medewerkers evaluatie loopbaanbegeleiding vorming lerende organisatie diversiteitsbeleid HR-ontwikkelingen Sociaal overleg syndicaal overleg statutaire aangelegenheden Lander Loeckx Sociale dienst/werking Onthaal Catering Interne en externe verzending Directie financiën, begroting en aankoop De directie Financiën en Begroting staat in voor een goed beheer van de financiële middelen. Deze directie maakt de begroting op en zorgt voor het dagelijks beheer van de financiële middelen, de boekhouding en de thesaurie, de bestellingen, de facturering en het schuldbeheer. Begroting en rekening Financieel beleid Boekhouding Thesaurie Boekhoudkundige inventaris Algemene financiële begeleiding Begeleiding en ondersteuning externe organisaties in de beleidsdirecties Financiële controles van de besteding van VGC-middelen bij externe organisaties en instellingen Aankoopdienst en contractbeheer (voor administratie + eventuele verzelfstandigde diensten) 18

19 besteldienst nazicht facturen en leveringen contractbeheer (onderhoud, energie, reprografie, verzekeringen) Directie gebouwen en patrimonium De directie Gebouwen en Patrimonium ondersteunt het bevoegd VGC-collegelid om voor de administratiehuizen, de gemeenschapscentra, de jeugdhuizen en -centra, de bibliotheken, de kinderdagverblijven, en andere, zowel instandhoudingswerken als nieuwbouwwerken en verbouwingswerken uit te voeren. Naast het beheer van de eigen infrastructuur levert de directie studiewerk en advies aan interne en externe klanten in verband met gesubsidieerde infrastructuur. Beheer gebouwenpatrimonium Beheer huurcontracten Opvolging verbouwingen en renovaties eigen gebouwen Opvolging verbouwingen en renovaties aan gebouwen van derden Opvolgen infrastructuuraspecten bij investeringssubsidies Opmaak en opvolging investeringsplan 19

20 Het functiespecifiek aanwervingsexamen voor boekhouder niveau B Als deskundige aan het werk Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein. Als deskundige in een statutaire functie doorloop je een stageperiode van 9 maanden. Tijdens deze periode word je driemaandelijks geëvalueerd en kan je intekenen op specifieke vormingen die je wegwijs maken in het werken voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het algemeen, en in je nieuwe functie in het bijzonder. Je legt de eed af en na een positieve evaluatie ben je statutair ambtenaar. Als deskundige in een contractuele functie doorloop je een startperiode van 9 maanden. Tijdens deze periode word je net als de stagiair driemaandelijks geëvalueerd en kan je eveneens intekenen op specifieke vormingen. Beschrijving De deskundige-boekhouder zorg je voor de uitvoering van de taken opgelegd aan de hoofdboekhouder, door het begrotings- en rekeningstelsel van toepassing op de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Opdrachten Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen het beleidsdomein Helpen van VGC-collega s in de aankoopsoftware Contactpersoon voor de verschillende leveranciers 20

21 Toepassen, ontwikkelen en optimaliseren van boekhoudkundige concepten, werkprocessen en procedures Voorstellen uitwerken om deze processen en procedures uit te verbeteren Brainstormen over nieuwe procedures Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot het beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren) Verantwoordelijkheid voor de opvolging van bepaalde deelaspecten van de boekhouding met betrekking tot bepaalde kosten of ontvangsten Opvolgen van kredieten en uitvoeren van boekhoudkundige verrichtingen Dateren, scannen en boeken van verschillende boekhoudkundige documenten Maken van betaallijsten Maken en opvolgen van rapporteringen zowel in het boekhoudprogramma, de rapporteringssite als in Excel. Competenties Waardegebonden competenties Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies. dienstbaar zijn integer handelen betrokken zijn De juiste competenties bij de juiste persoon op de juiste plaats Niveaugebonden competenties Interactief gedrag mondeling vaardig zijn schriftelijk vaardig zijn samenwerken Omgaan met informatie problemen analyseren oordelen vormen Probleemoplossend gedrag resultaatgericht handelen klantgericht handelen 21

22 Beheersmatig gedrag plannen en organiseren opvolgen van taken en processen Functiegebonden competenties cijfermatig denken vaktechnische kennis Openstaande functies Binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn er op korte termijn verschillende functies als deskundige-boekhouder in te vullen. Enerzijds gaat het over 2 deskundigenboekhouder overheidsboekhouding, anderzijds over 1 deskundige-boekhouder gemeenschapscentra (vzw s). De deskundige-boekhouder overheidsboekhouding (statutaire functie) zorgt voor de uitvoering van de taken opgelegd aan de boekhouder, van toepassing op het begrotingsen rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hij implementeert beleidsbeslissingen en staat in voor de interne en externe dienstverlening binnen het beleidsdomein. Hij ontwikkelt en optimaliseert de boekhoudkundige concepten, processen en procedures. Hij beheert op operationeel niveau de dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren), volgt de kredieten op en voert boekhoudkundige verrichtingen uit. Hij zorgt ook voor de financiële analyse en controle op de verantwoording van gesubsidieerde verenigingen. Als deskundige-boekhouder gemeenschapscentra (vzw s) (contractuele functie) zorg je voor de uitvoering van de taken, opgelegd aan de boekhouder, van toepassing op de gemeenschapscentra van de VGC. Je leidt de boekhouddienst bestaande uit een team van drie hulpboekhouders die instaat voor het voeren van de boekhoudingen van de gemeenschapscentra en volgt de boekhoudkundige verplichtingen van de gemeenschapscentra op. Toelatingsvoorwaarden voor het functiespecifiek aanwervingsexamen van boekhouder Algemene toelatingsvoorwaarden 22

23 een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; de burgerlijke en politieke rechten genieten; aan de dienstplichtwetten voldoen; onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door het College te verlenen vrijstelling; de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt; Specifieke toelatingsvoorwaarden Bachelor- of graduaatdiploma boekhouden Kandidaten moeten aan de diploma- of ervaringsvoorwaarden voldoen op 24 mei 2015 Laatstejaarsstudenten worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of studiegetuigschrift hebben voorgelegd; Houders van een buitenlands diploma dienen een academisch gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving; Slagen in het vergelijkend aanwervingsexamen via een objectieve procedure. Selectieprocedure Het programma voor het functiespecifiek aanwervingsexamen voor boekhouder niveau B bestaat uit een cv-screening, een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Kandidaten dienen op de schriftelijke en de mondelinge proef 50 % te behalen en 60% in het geheel. Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een schriftelijk examen dat door de voorzitter van de jury wordt opgesteld en beoordeeld en uit een numerieke test die door Ascento wordt opgesteld en beoordeeld. CV-screening 23

24 De CV-screening wordt georganiseerd om na te gaan of de kandidaten in aanmerking komen om deel te nemen aan het aanwervingsexamen. Schriftelijk gedeelte De jury organiseert een schriftelijk gedeelte met functierelevante situaties en vragen, waarbij de waarden- niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden. De proef zal afgenomen worden in het gebouw van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Voor de schriftelijke proef dient men ten minste 50% van de punten (50/100) te behalen om te slagen, waarna men opgenomen wordt in een reserve voor functies op niveau B. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Mondeling gedeelte Kandidaten die slaagden voor het schriftelijk gedeelte, worden uitgenodigd voor het mondelinge gedeelte. Dit gedeelte bestaat uit een interview met de jury waarbij de specifieke competenties voor de functie van boekhouder getoetst worden. Indien men slaagt voor het mondelinge gedeelte wordt men opgenomen in een functiegebonden reserve. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Interview Het mondelinge gedeelte bestaat uit een jurygesprek (interview). Hier gebeurt de evaluatie van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie evenals van zijn/haar motivatie en professionele verwachtingen. Het gesprek wordt schriftelijk voorbereid aan de hand van een situatieschets. De kandidaten worden geïnterviewd door de jury. Men dient minstens 50% van de punten te behalen om te slagen. Eindrangschikking Om te slagen dienen kandidaten 50% te behalen op het schriftelijke gedeelte, 50% te behalen op het mondelinge gedeelte en 60% op het schriftelijke en het mondelinge gedeelte samen. 24

25 De examenjury De jury wordt gevormd door een voorzitter, twee interne en twee externe juryleden, en een secretaris: Voorzitter: de heer Thierry Delrue, directeur Financiën en Begroting; Intern jurylid: mevrouw Soetkin Suetens, directeur Personeel en HRM; Intern jurylid-expert: de heer Koen Peirlinck, deskundige Financiën en Begroting; Extern jurylid: de heer Patrick Braet, financieel beheer provincie West-Vlaanderen; Secretariaat: extern bureau. Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie keurt, op voorstel van de jury, de twee aanwervingsreserves goed. Mogelijkheid tot beroep Je hebt de mogelijkheid om tegen de beslissing van de examenjury beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Dit kan via een verzoekschrift tot nietigverklaring; je kan tevens een verzoekschrift tot schorsing van de beslissing van de examenjury indienen. Een verzoekschrift tot nietigverklaring en tot schorsing moet per aangetekend schrijven verstuurd worden aan de Raad van State Griffie afdeling bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel telefoon: Dit beroep bij de Raad van State moet ingediend worden binnen de zestig dagen nadat de brief met de beslissing van de examenjury je werd betekend, zoniet zal de Raad van State jouw beroep als onontvankelijk (wegens laattijdige indiening) verwerpen. Timing De schriftelijke proef zal doorgaan op zaterdag 6 juni Het interview met de examenjury is gepland op 22 en eventueel 23 juni Gelieve bovenstaande data zeker vrij te houden. Beslissing door het College op 25 juni

26 Ons aanbod Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van deskundige een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen EUR en EUR (geïndexeerde maandwedde ongehuwd geen personen ten laste 0 jaar anciënniteit: 2270,52 EUR bruto en 1 511,88 EUR netto), aangevuld met andere voordelen. Voltijdse relevante en aantoonbare beroepservaring in de privésector en/of als zelfstandige kan voor maximaal 10 jaar in rekening worden gebracht bij de salarisvaststelling. Voordelen Abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer: NMBS en De Lijn; MIVB-abonnement; hospitalisatieverzekering; fietsvergoeding; maaltijdcheques; verhuispremie voor werknemers die naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuizen; stadspremie voor werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele werkuren, mogelijkheid tot verkorte Uiterste inschrijvingsdatum: zondag 24 mei 2015 Inschrijving Solliciteren kan door het standaard-cv en het kandidatuurstellingsformulier volledig en correct in te vullen en een kopie van het vereiste diploma toe te voegen uiterlijk op zondag 24 mei 2015 en dit via de website van Jobpunt Vlaanderen: De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma dient als bijlage toegevoegd te worden. Zoniet is je kandidatuur ongeldig. 26

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL

DE NIEUWSTE VACATURES VIND JE STEEDS BOVENAAN IN DE BUNDEL VACATUREBUNDEL B-pool: Versie van woensdag 3 juni 2015 Antwerpen telt meer dan een half miljoen inwoners, met evenveel wensen en noden. De bewoners leggen de lat hoog voor een gesmeerde dienstverlening

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem

INFORMATIEBUNDEL. ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem INFORMATIEBUNDEL ADMINISTRATIEF HOOFDMEDEWERKER Gemeente Sint-Martens-Latem Inschrijvingsformulier Administratief Hoofdmedewerker Naam Voornaam Straat + Nummer Gemeente + Postcode Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0026) Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Bibliothecaris/Informatiemanager (m/v) 1.2 Definitie Het ontwikkelen van een beleidsvisie en het leiden en coördineren

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING

GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING GEWESTELIJKE BELEIDSVERKLARING Meer nog dan voorheen staat Brussel voor een tweesprong. Sinds het 25 jaar geleden het levenslicht zag, is de eerste roeping van het Brussels Hoofdstedelijk gewest steeds

Nadere informatie

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V)

CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Toerisme Vlaanderen werft aan met een werfreserve met rangschikking van 2 jaar in statutair dienstverband: CONSULENT CORPORATE COMMUNICATION (M/V) Team: Entiteit: Niveau: Graad: Standplaats: Operating

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad

Inleiding. Cultuur, sport, jeugd en onderwijs - subsidiereglement Kunst maakt de stad Subsidiereglement Kunst maakt de stad - toelage voor bijdragen aan Antwerpse stedelijke prioriteiten door kunstenorganisaties die decretaal gesubsidieerd worden Inleiding Het stedelijk kunstbeleid - stimuleert

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid

departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid departement diensten voor het algemeen regeringsbeleid P. 2-3 SECRETARIS-GENERAAL VAN HET DEPARTEMENT DAR P. 6-7 P. 10-11 AFDELING KANSELARIJ AFDELING CONTACTPUNT VLAAMSE INFOLIJN (CPVI) AFDELING STAFDIENST

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie