Installatiehandleiding Aadres

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding Aadres"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding Aadres AaRiverside B.V. Versie 1.82, april

2 2

3 Introductie De installatie van Aadres en een daarbij behorende applicatie wordt uitgevoerd in een aantal stappen : 1. Voorbereiding 2. Installatie en configuratie van MySQL 3. Aanpassing van MySQL 4. Installatie van Aadres op de server 5. Installatie van de applicatie op de server 6. Installatie van Aadres op de client(s) 7. Installatie van ICT-Control Op de installatie-disk staan de volgende files root-directory : Zowel in de AaRiverside- als in de MySQL-directories worden tijdens de installatie- en updateprocedures wijzigingen in files aangebracht. Indien de directories opgenomen worden onder Program Files (32-bits systemen) of Program Files (x86) (64-bits systemen) moeten onder Windows Vista en hoger (Windows Server 2008 en Windows 7) extra beveiligingshindernissen worden genomen. Om de drempel te verlagen verdient het aanbeveling om de programmatuur in separate directories op te nemen. Dit is de default aanname van het installatie- en update-proces. Op serversystemen zal het vaak wenselijk zijn om de programmatuur niet op de systeemdisk te plaatsen maar op een andere, b.v. disk D:. De disk(s) en/of directories van de programmatuur (directories AaRiverside resp. MySQL) moeten over voldoende machtigingen (permissions) beschikken om een gewone gebruiker te laten updaten. 3

4 De machtigingen kunnen na installatie worden aangebracht. Aangezien het installatieproces zal worden uitgevoerd met administrator-rechten, behoeven de machtigingen pas achteraf te worden gewijzigd. Onder Windows Vista kunnen de machtigingen aangepast worden via de eigenschappen van de disk of directory : In bovenstaand voorbeeld wordt de directory C:\AaRiverside t.b.v. gewone gebruikers van voldoende machtigingen voorzien (extra bevoegdheden zijn Full control en daarmee automatisch Modify en Write ). De inhoud van de installatiedisk moet worden overgebracht naar de server met AaUtils. Om e.e.a. uit te kunnen voeren moet het installatie-proces over administrator-rechten beschikken en moet AaUtils met Run as administrator gestart worden. 4

5 Op Windows Vista kan door UAC (User Access Control) op sommige punten in het installatieproces om toestemming tot uitvoering van een programma gevraagd worden. Er moet dan toestemming gegeven worden. AaUtils beschikt over een aantal functies welke via de commandline gekozen kunnen worden, b.v. aautils /serverinstall. Indien AaUtils zonder commandline-parameters wordt gestart zoals bij Run as administrator wordt eerst een frontrunner getoond : Bij de keuze Server install volgt het venster : Bij het commando Install wordt de installatie-directory gevuld en na het kopieren worden automatisch twee processen gestart : de installatie van MySQL en de setup van Aadres met de projectsoftware. Voordat verder gegaan kan worden met de setup van Aadres moeten de installatie en setup van MySQL afgerond zijn. Indien MySQL reeds op de server aanwezig is kan het installatieproces hiervan worden afgebroken. 5

6 Installatie MySQL Aan de hand van de hieronder getoonde screenshots wordt de installatie van MySQL uitgelegd. Start de installatie : install-mysql Dit een doorverwijzing naar "mysqlessential win32.msi" (het versienummer, in dit geval kan uiteraard afwijken). Bij installatie via AaUtils wordt deze stap automatisch gezet. De keuze "Typical" vereenvoudigt het installatie-proces en biedt voldoende faciliteiten voor Aadres. Indien de default installatie-locatie ongewenst is kan deze via het vorige scherm gewijzigd worden; kies dan voor "Custom" setup. In het algemeen zal dit deel van de installatie minder dan één minuut duren. 6

7 Registratie van MySQL is niet verplicht maar er is ook geen enkel bezwaar tegen. De optie "Configure" staat standaard aan. De installatie wordt aldoende automatisch gevolgd door het configureren. Na eerste installatie kan de "Configuration Wizard" ook geactiveerd worden vanuit het Windows Startmenu. Vanwege een aantal specifieke settings kan niet volstaan worden met een standaard configuratie. 7

8 De verschillende keuzes hebben gevolgen voor het samenstellen van de MySQLparameterfile. Deze instellingen worden vervolgens door aautils/serversetup overruled. De default-setting kan gehandhaafd worden. Aadres gebruikt zowel de MyISAM- als de InnoDB-engine voor de opslag van gegevens, deze keuze is dus "Multifunctional". Afhankelijk van de beschikbare server kan een andere drive dan "C:" noodzakelijk zijn; het is dan beter om de installatie-locatie van MySQL als geheel aan te passen omdat de keuze in dit scherm uitsluitend de InnoDB-engine betreft. De verschillende keuzes hebben gevolgen voor het samenstellen van de MySQLparameterfile. Deze instellingen worden vervolgens door aautils/serversetup overruled. De default-setting kan gehandhaafd worden. 8

9 De keuze voor TCP/IP spreekt voor zich, de poort mag niet afwijken van de standaard waarde. Een andere characterset is ook toegestaan maar zal in het algemeen niet nodig zijn. Bovendien heeft een afwijkende keuze een samenhang met de Windows-installatie Installeren als Windows-service is een must evenals automatisch starten. Handmatig starten of stoppen van de service kan via het Windows Startmenu : Settings / Control Panel / Administrative Tools / Services. Starten en stoppen kan ook via de commandline : net start mysql net stop mysql De aanpassing van het Windows Path is geen noodzaak maar wel handig. Gezien de leveringsvoorwaarden welke bij de gebruiker bekend zijn, wordt hier een password, exclusief te gebruiken door AaRiverside, ingevoerd. Het toevoegen van een anonymous account wordt sterk ontraden. 9

10 De laatste acties moeten uiteindelijk leiden tot een draaiende MySQL. Een eventuele firewall moet ingesteld worden voor het toestaan van MySQL op poort Een eventueel voorafgaande installatie moet (na een gestructureerde Uninstall) afgesloten worden met het verwijderen van de MySQLdirectory (meestal dus in Program Files). Na beeindiging kan MySQL getest worden via de commandline. Het standaard clientprogramma mysql.exe kan via het Windows Startmenu geactiveerd worden. Een prompt voor een password en een positieve reactie daarop zegt eigenlijk al voldoende : MySQL is operationeel. 10

11 Indien het openen van poort 3306 t.b.v. MySQL niet automatisch wordt uitgevoerd kan dit ook handmatig gedaan worden. Bijvoorbeeld onder Windows Vista via Control Panel Windows Firewall, tab Exceptions, commando Add port : Om te testen of e.e.a. gelukt is kan met de mysql-commandline utility een poging gedaan worden om contact te leggen met de server. 11

12 Aanpassingen MySQL Na installatie moeten een aantal parameters van MySQL, specifiek voor het gebruik van Aadres, gewijzigd worden. Deze parameters worden vastgelegd in de configurationfile "my.ini", welke gevonden kan worden in de MySQL-directory. Deze file is een standaard.ini-file, de aanpassingen betreffen de [mysqld]-sectie en kunnen worden uitgevoerd met een standaard editor zoals Notepad : max_connections=1000 max_allowed_packet=64m query_cache_size=64m table_cache=2048 tmp_table_size=16m thread_cache_size=64 key_buffer_size=64m read_rnd_buffer_size=256k sort_buffer_size=256k innodb_lock_wait_timeout=1 innodb_buffer_pool_size=256m Deze aanpassingen worden pas geeffectueerd na het opnieuw starten van MySQL, b.v. via de commandline : net stop mysql net start mysql Deze aanpassingen worden automatisch door de setup-procedure van Aadres uitgevoerd. Hierna kunnen nog een grafisch administrator- en query-programma (mysqladministrator win.msi resp. mysql-query-browser win.msi) en een ODBC-driver (mysql-connector-odbc win32.msi) t.b.v. MySQL geinstalleerd worden. Installatie kost slechts een paar minuten en de programma's zijn handige hulpmiddelen, b.v. om te controleren of bovenstaande parameters zijn doorgevoerd. Verder wordt geadviseerd om met de standaard MySQL-client mysql.exe (staat separaat op de installatie-disk) op minimaal één werkstation te testen of de verbinding met de server tot stand kan worden gebracht : mysql -h <host-name-or-ip> -u <username> -p NB. Op Linux- en Unix-systemen zal de configurationfile t.b.v. MySQL vaak in de /etc-directory geinstalleerd zijn en een iets andere naam hebben b.v. : /etc/my.cnf 12

13 Setup Aadres en applicatie op de server Na installatie van MySQL en controle of deze installatie gelukt is, kunnen Aadres en de applicatie aangebracht worden : aautils /serversetup <projectnaam> <projectdirectory> Deze functie wordt na het installatieproces van Aadres automatisch met de juiste parameters geactiveerd en presenteert zich met het volgende venster : Bij deze setup worden de volgende acties uitgevoerd : 1. de MySQL service wordt gestopt, 2. de op de vorige bladzijde genoemde parameters worden ingesteld, 3. de MySQL service wordt gestart, 4. de applicatie-, productie- en test-database worden aangemaakt en geladen, 5. de backup-procedure wordt ingesteld, 6. er worden 2 desktop-shortcuts aangemaakt, één voor login in de productiedatabase en één voor de update van Aadres en de applicatie via het WWW 7. de backup-procedure wordt toegevoegd aan "Scheduled Tasks" in Windows (elke nacht om 2 uur), 8. de nieuwe "Scheduled Task" wordt getest (bij Windows 2000 moet deze test handmatig worden uitgevoerd). NB1. Een desktop-shortcut voor de testdatabase wordt niet standaard aangemaakt maar kan eenvoudig van die voor de productiedatabase worden afgeleid. NB2. De standaard backup-procedure verzorgt de "dump" van alle databases welke bij de applicatie behoren op basis van de applicatie-naam (ook wel project-naam). Indien extra databases worden toegevoegd naast de twee standaard databases ("_data" en "_test") worden deze automatisch meegenomen in deze backup-procedure zonder dat deze procedure gewijzigd behoeft te worden. NB3. Van elke database wordt een "dump" vervaardigd van het filetype ".sqlbu". Gezamenlijk worden deze in een gecomprimeerd bestand (ZIP) opgeslagen in de "backup"-subdirectory onder vermelding van de datum. Voor elke dag ontstaat dus een separate backup; de backupsubdirectory moet dus regelmatig door de gebruiker opgeschoond worden! 13

14 Tijdens de setup wordt regelmatig de voortgang getoond, b.v. : Het einde van de setup wordt aangekondigd met : Tot slot moeten een aantal zaken gecontroleerd worden : 1. of de desktop-shortcuts werken en aangelogd kan worden, 2. of de Task Scheduler voorzien is van de backup-procedure, 3. of de automatische start van de backup-procedure werkt ("Run"-commando in de Task Scheduler), 4. of de backup-procedure het gewenste resultaat opgeleverd heeft (in de projectdirectory is een subdirectory "Backups" opgenomen waarin per dag een gezipte backup wordt geplaatst). De systeembeheerder moet gewezen worden op diens verantwoordelijkeid om, bij voorkeur dagelijks, een externe backup op b.v. CD, DVD of USB-stick of via FTP te verzorgen. Desgewenst kan hiervoor de batchfile "extrabackup.bat" gebruikt worden welke door de standaard backup-procedure wordt aangeroepen. De systeembeheer ("sysman") moet minimaal één gebruiker aanmaken met het standaard programma "Onderhoud gebruikers" en niet vergeten het MySQL-gebruiksrecht vast te leggen (knop "Opnieuw aanmaken gebruiksrecht") en een hoofdmenu te koppelen. 14

15 Installatie Aadres op een werkstation De installatie van een nieuwe werkplek t.b.v. Aadres kan op eenvoudige wijze uitgevoerd worden met het hulpprogramma "aautils.exe". Dit programma wordt naast "aadres.exe" op de server geinstalleerd en kan vanuit de installatie-map gestart worden, op voorwaarde dat die map in het Windows-Netwerk gedeeld ("shared") is. Het installatie-programma kan ook vanaf het Internet gestart worden, toets daarvoor in de adresbalk van Internet Explorer het volgende : Internet Explorer zal hierna de volgende melding geven : bij Windows Vista en hoger wordt Save geadviseerd : Na de download kan aautils.exe vanuit de downloadmap als administrator uitgevoerd worden. Bij Windows XP (en Windows Server 2003) kan de utility direct vanaf het internet gestart worden en kan bovenstaande tussenstap worden overgeslagen. 15

16 Bij alle Windows-versie zal nog een waarschuwing volgen : Na het starten moet eerst de keuze voor Client install en setup gemaakt worden : en vervolgens moet op de gewenste server ingelogd worden : 16

17 na inloggen volgt : na Install kan desgewenst nog een volgende snelkoppeling gemaakt worden : Na voltooing van "Install and Setup" zal blijken dat er een snelkoppeling aan het Windows werkblad is toegevoegd. Bij Windows Vista en hoger moet nog gecontroleerd worden of de de directory AaRiverside van voldoende machtigingen voorzien is. Zoniet dan moeten de machtigingen alsnog aangebracht worden (zie ook begin van deze documentatie m.b.t. de voorbereidingen bij het installeren van de server). Ingeval van onvoldoende gebruiksrechten in de Program Files directory kan ook gekozen worden voor installatie in een separate directory (zoals bij de server). 17

18 Installatie ICT Control Met de remote-support oplossing van ICT-Control (www.ict-control.com) kunnen de server en desgewenst een aantal werkstations van de gebruiker op afstand worden bestuurd. Besturen betekent in deze context : de hardware- en software-configuraties kunnen worden bekeken, commando's kunnen op afstand worden uitgevoerd via VNC (Virtual Network Computing) en bestanden kunnen worden uitgewisseld. ICT Control werkt in een Secure Environment (HTTPS), gebruikt voor zowel de server als voor de client een eenvoudige installatie-procedure en vereist niet meer dan een Internet verbinding met minimaal Internet Explorer 5.5. Het besturingssysteem is minimaal Windows 98 of Windows NT 4.0. Indien een firewall of router actief is moet de uitgaande TCP-poorten 80 en 1120 open staan. Een nieuwe site (klant) van AaRiverside moet eenmalig binnen de VSME (Virtual Secure Management Environment) van ICT Control geregistreerd worden. Vanaf dat moment kunnen één of meerdere werkstations (of servers) bij de klant aangesloten worden. Installatie van de client-software kan in principe binnen één minuut worden uitgevoerd. Hieronder wordt het proces van administreren van een nieuwe klant, het installeren van de client-software en het aanloggen aan die client beschreven. Een uitgebreide beschrijving van de installatie-procedure van ICT-Control is te vinden op het adres : Aanloggen gaat via het adres : https://portal.ict-control.com Let op : https en niet http! Kies in de treeview in het linkerpaneel voor "Gecontracteerde klanten / Nieuwe klant", vul de gewenste gegevens in (minimaal de bedrijfsnaam) en kies voor "Stap 2". 18

19 Voeg eventueel een logo toe en beperk desgewenst het maximum aantal toe te voegen devices (PC's) en kies voor "Update". Kies in de treeview in het linkerpaneel voor "Gecontracteerde klanten / Zoek klant", zoek de klant op, kies het juiste tabblad en klik het sleutel-icon. Kies en bevestig het wachtwoord. 19

20 Selecteer de klant en kies in de onderste treeview voor "ict-control configuratie / Beheerders en rechten" en kies het wijzigings-icoon. Zet alle rechten open en vergeet niet het "Save"-icon te activeren. Vanaf nu kunnen nieuwe clients geinstalleerd en geregistreerd worden. Kies in de treeview in het linkerpaneel voor "Download software / ict-control client agent" en volg de aanwijzingen voor downloading. Installatie van de client agent kan ook uitgevoerd worden via : of Na de download kan de client agent uitgepakt en gestart worden. 20

21 Toets hier de aan de klant toegekende gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord, de agent zal zichzelf installeren, registreren en als NT-service starten. Als de agent actief is en verbiding heeft gelegd met het control-center, wordt in de Windows "icontray" het ICT-Control icon in oranje getoond. De PC kan nu elders bestuurd worden via een keuze in de treeview voor "Asset management / Alle systemen" en vervolgens een keuze voor de juiste PC met een rechter muisklik in de lijst in het rechter paneel. Opmerkingen : 1. Indien een PC wordt "overgenomen" via VNC zal dit voor de eigenaar altijd zichtbaar zijn via een duidelijk herkenbaar informatie-venster. 2. De "overnemende" PC moet eenmalig voorzien worden van de "ict control admin agent" (zie software downloads van ICT Control), deze agent mag niet bij de gebruiker van Aadres geinstalleerd worden. 3. Op routers en firewalls behoeven geen binnenkomende poorten (zeer kwetsbaar) t.b.v. ICT Control opengezet te worden! 21

22 Update Aadres en applicatie op de server (WebUpdate) Een update van Aadres en applicatie kan op semi-automatische wijze, met behulp van het Internet, worden uitgevoerd : aautils /serverupdate <projectnaam>. De standaard installatie-procedure zorgt automatisch voor een desktop-shortcut met bovenstaande procedure. De procedure start eerst een dialoog waarin de naam van het project en de login-gegevens bekend gemaakt moeten worden : Daarna worden eerst twee bestanden vanaf de website van AaRiverside geladen : Na de download wordt de update daadwerkelijk in de database aangebracht en wordt het einde aangekondigd met : Hierna volgt nog de automatische client-update-procedure zoals omschreven bij "Login" van de "Gebruikerhandleiding Aadres". 22

23 Installatie in een bestaande MySQL-omgeving Aadres en de bijbehorende applicatie kunnen in een bestaande MySQL-omgeving ingepast worden op voorwaarde dat er sprake is van minimaal versie , de InnoDB-databaseengine beschikbaar is en de MySQL-systeembeheerder de op bladzijde 9 genoemde parameters wenst in te stellen. De MySQL-server is niet gebonden aan het MS Windows platform, met name installaties op Linux-varianten komen veelvuldig voor. Ook in deze omgevingen kan Aadres functioneren. Bij de "eigen" installatie maakt Aadres voor een aantal beheerstaken gebruik van zogenaamd "root-access" op de MySQL-server (met name bij de update-procedure, zie vorige blad en het toekennen van gebruiksrecht aan nieuwe gebruikers, zie Gebruikershandleiding Aadres). In een bestaande situatie zal dit "root-access" vanwege beveiligings-aspecten voor de MySQLsysteembeheerder niet acceptabel zijn. Vandaar dat bij de installatie een aantal aspecten anders ingesteld moeten worden. Het volgende is van belang : 1. De basis-installatie van Aadres en applicatie wordt standaard uitgevoerd op een "vaste" werkplek waarop ook de update-procedure gedraaid zal worden. 2. De MySQL-systeembeheerder moet minimaal de databases "itsclean" en "itsclean_data" aanmaken : - CREATE DATABASE itsclean; - CREATE DATABASE itsclean_data; 3. De MySQL-systeembeheerder moet minimaal de gebruikers "itsclean", "sysman" en "user" aanmaken : - GRANT GRANT GRANT GRANT GRANT GRANT ALL ON itsclean.* TO itsclean IDENTIFIED BY 'itsclean'; ALL ON itsclean_data.* TO itsclean; SELECT ON itsclean.* TO sysman IDENTIFIED BY 'sysman'; ALL ON itsclean_data.* TO sysman; SELECT ON itsclean.* TO user IDENTIFIED BY 'user'; SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON itsclean_data.* TO user; 4. Eventuele andere "gewone" gebruikers moeten aangemaakt worden zoals "user". 5. Indien op de MySQL-server een Firewall en/of andere beschermings-software actief is moet de toegang tot MySQL (poort 3306) geopend worden en moeten de geplande werkstations toegang kunnen krijgen tot de server. 6. De basis-werking van MySQL kan getest worden met de mysql-client zoals die is geinstalleerd door Aadres (mysql.exe in de standaard installatie-directory). De user "itsclean" moet hiervoor gebruikt worden en een van de eerste acties moet het wijzigen van het password zijn (het nieuwe password is "eigendom" van AaRiverside) : - SET PASSWORD = PASSWORD('<nieuw wachtwoord>'); 7. Het is van belang om een aantal parameters van MySQL te controleren : - SHOW VARIABLES LIKE '%version%'; - SHOW VARIABLES LIKE '%max%'; - SHOW VARIABLES LIKE '%innodb%'; 23

24 8. De "version" moet minimaal zijn, bij de "max"-parameters zijn de waarden van "max_connections" (1000) en "max_allowed_packet" (64M of ) van belang en bij "innodb" de waarde van "innodb_lock_wait_timeout" (1). Verder moet "have_innodb" op "YES" staan. 9. Met "SHOW DATABASES" kan het bestaan van "itsclean" en "itsclean_data" gecontroleerd worden. 10. De applicatie- en data-databases moeten geimporteerd worden : - USE itsclean; SOURCE itsclean.sql; USE itsclean_data; SOURCE itsclean_data.sql; of SOURCE itclean_data.sqlbu; 11. Indien de klant lokale backups wenst moet de backup-procedure (backup.bat) aangepast worden off cd "C:\Program Files\AaRiverside\ItsClean" aautils /backupdb itsclean <servernaam hier toevoegen> for /F "" %%a in (aabudate.txt) do set datum=%%a del backups\backup%datum%.zip pkzipc -add backups\backup%datum% *.sqlbu call extrabackup backups\backup%datum%.zip 12. De shortcut van de WebUpdate moet aangepast worden (servernaam toevoegen, normaal wordt de updateprocedure op de MySQL-server uitgevoerd) : aautils /serverupdate itsclean. <servernaam> 13. Het geheel moet getest worden. Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker met de functie "Onderhoud gebruikers" (zie Gebruikershandleiding Aadres) kan het toekennen (of intrekken) van gebruiksrecht op de MySQL-database niet door Aadres uitgevoerd worden, dit moet "met de hand" door de MySQL-systeembeheerder gedaan worden. Het wijzigen van het wachtwoord van een gewone gebruiker kan op de normale wijze door die gebruiker zelf worden uitgevoerd. De installatie van een werkplek kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden, zie "Installatie Aadres op een werkstation". NB1. Op Linux- en Unix-systemen zal de configurationfile t.b.v. MySQL vaak in de /etcdirectory geinstalleerd zijn en een iets andere naam hebben b.v. : /etc/my.cnf NB2. De "remote" serverupdate-procedure kan ook op een werkstation in de standaard Windows-omgeving gebruikt worden. Voorwaarde is dat een MySQL-user "itsclean" met het standaard password beschikbaar is. 24

25 Functies van AaUtils serverinstall / serverinternet ServerInstall gaat vooraf aan ServerSetup, brengt de componenten over van de installatiedisk naar de server, initieert de installatie van MySQL en prepareert het de setup van de server. Met ServerInternet wordt gekozen voor installatie vanaf de website van AaRiverside, een installatiedisk is dan niet nodig. Commandline parameters : 1. project (default ItsClean) 2. directory to install (default C:\AaRiverside\ItsClean) 3. MySQL base (default C:) Foutmeldingen : 1. Project not as <package_data> notation please! 2. Source directory not OK! serversetup ServerSetup past de settings van MySQL aan, verzorgt het initieel vullen van de programmatuur-, data- en testdatabases, verzorgt het zetten van de gebruiksrechten van de systeembeheers, maakt de backup-procedure aan, maakt de desktop shortcuts aan en activeert scheduled tasks voor de standaard backup-procedure. Commandline parameters : 1. project 2. directory to install Foutmeldingen : 1. itsclean.sql does not exist! 2. itsclean_data.sql does not exist! 3. itsclean_test.sql does not exist! 4. Could not connect to MySQL! install Install is de default procedure om een client te installeren. Foutmeldingen : 1. Project as <package_data> notation please! 2. Could not connect to MySQL! 25

26 backupdb BackupDB verzorgt een standaard database-backup op basis van de eerste parameter, de project-prefix. Van alle databases met die prefix wordt een.sqlbu -file gemaakt. Tevens wordt een textfile aabudate.txt aangemaakt waarvan de inhoud gebruikt kan worden om een archief van alle backupfiles te vervaardigen. De inhoud van deze file betreft de datum in het formaat yyyymmdd. Tijdens het vervaardigen van de backup wordt de voortgang getoond. Commandline parameters : 1. project 2. server (optioneel; als deze parameter gebruikt wordt zal aan de server worden aangelogd onder de username welke gelijk is aan de project-prefix; deze optie kan gebruikt worden als de backup op een extern werkstation en niet op de server gemaakt moet worden) Foutmeldingen : 1. Directory <installdirectory> does noet exist! 2. Could not connect to MySQL! 3. No access (onvoldoende MySQL-rechten) 4. Unknown database ftpupload Met FTPUpload kan een file naar een FTP-site worden gekopieerd. Tijdens het uploaden van de file wordt de voortgang getoond. Commandline parameters : 1. path van file 2. hostname van de server 3. username 4. password Foutmeldingen : 1. Diverse meldingen m.b.t. het maken van de verbinding met de server en vervolgens het datatransport zijn mogelijk 26

27 serverupdate Met ServerUpdate wordt een nieuwe versie applicatiesoftware vanaf het internet of vanaf CD geladen. Commandline parameters : 1. project 2. directory to install (of. voor directory van aautils.exe) 3. webadres (. ingeval van CD) 4. server (default niet gevuld voor localhost, servernaam of IP-adres indien niet local) Indien geen enkele parameter is ingevuld worden project ItsClean en directory C:\AaRiverside\ItsClean toegepast. Indien slechts een project en een driveletter worden ingevuld, zoals in aautils /serverupdate ItsClean D:, wordt de driveletter aangevuld : aautils /serverupdate ItsClean D:\AaRiverside\ItsClean. Foutmeldingen : 1. Directory <installdirectory> does noet exist! 2. Could not connect to MySQL! 3. Other MySQL processes are still running! 4. Unknown database or no access 5. itsclean.sql could not be removed! (onvoldoende Windows-rechten!) 6. itsclean.version could not be removed! (onvoldoende Windows-rechten!) 7. itsclean.sql does not exist! 8. itsclean.version does not exist! 9. Unknown version 10. Corrupted versionfile 11. No need for update 12. No access (onvoldoende MySQL-rechten) 13. Unknown database De serverupdate kan ook door de systeembeheerder sysman vanaf elke werkplek worden uitgevoerd via een keuze in het systeembeheermenu van Aadres. Indien in het dialoogvenster van ServerUpdate het password webinstall en vervolgens de Update -button wordt gekozen verschijnt in de linkeronderhoek van het venster een button Server Install. Het gebruik van deze button initieert de functie ServerInternet. 27

28 supporthost Met SupportHost wordt de hosting software voor remote support gestart. Deze functie van AaUtils wordt door Aadres aangeroepen als de gebruiker de remote support functie activeert en kan ook vanuit de frontrunner van AaUtils geactiveerd worden. Commandline parameters : 1. supportname in het formaat xxxxx.yyyyy waarin xxxxx is de verkorte bedrijfsnaam en yyyyy is de gebruikersnaam 28

29 Remote Support Met de functie supporthost van AaUtils wordt de host-functie van het support netwerk op de werkplek van de gebruiker geïnitieerd. Deze hostfunctie is een compacte implementatie van de uitgebreide functionaliteit van het toegepaste remote support framework. Het framework bestaat uit : 1. Portal Gateway 2. Portal Control 3. Portal Host Portal Gateway De gateway is het verbindende element in het support netwerk en functioneert v.w.b. de Internet-communicatie als een HTTP-server. Alle berichtenverkeer tussen host en control vindt plaats via de gateway welke in staat is om gelijktijdig duizenden verbindingen te onderhouden. Het userinterface t.b.v. de setup is het volgende : Het starten van de gateway kan als gewoon programma. Het verdient echter de voorkeur om de gateway als Windows-service te installeren en starten. Let op : onder Windows Vista en Windows 7 kan de service alleen geinstalleerd worden als de gateway als Administrator gestart is ( Run as Administrator ). Als de gateway gestart is toont het venster een lijst met ingelogde gebruikers, zowel supporters als hosts. 29

30 Portal Control De control-functie is van belang voor de supporter. Het userinterface t.b.v. de setup is het volgende : Het venster voor de setup van de verbinding met de gateway is : De default setting van compression is in de praktijk voldoende. 30

31 Als de login gelukt is wordt een venster met de ingelogde hosts getoond : De primaire functie View Desktop wordt geactiveerd door selectie van een host en het activeren van de desbetreffende button. Het scherm van de host wordt getoond en muis en toetsenbord functioneren binnen het control-window virtueel op de host. In het host-window kan een hulpvenster worden geactiveerd door de muis in de linkerbovenhoek te plaatsen : Met het sleuteltje kan de Windows-Login of TaskManager geactiveerd worden, met Host Settings wordt het volgende venster geopend : De van toepassing zijnde settings worden bij de Portal Host beschreven. 31

32 De File Explorer activeert een window voor het verzenden en ontvangen van bestanden : In dit venster wordt de voortgang van de actuele zendingen getoond. Het uploaden en downloaden kan simultaan en onafhankelijk van de view-functie worden uitgevoerd. Het uploaden en downloaden wordt gestart m.b.v. drag-and-drop. Drop op het bovenstaande venster voor upload en drop vanuit de host op het volgende venster voor download. Met de Explore -button wordt een file explorer op de host gestart : De getransporteerde bestanden worden in een speciale INBOX geplaatst welke zichtbaar wordt gemaakt na het einde van het transport. 32

33 Met Chat kan een tekst-conversatie met de host worden gevoerd : Ook de chat-functie kan onafhankelijk van en simultaan met de overige functies worden uitgevoerd. Met Show Desktop To Host kan het gehele scherm van de supporter of een deel daarvan aan de host getoond worden. NB. Deze laatste functie en chat kunnen alleen toegepast worden als de host de volle versie betreft, niet de functie zoals geimplementeerd in AaUtils. 33

34 Portal Host De setup van de volle versie van de host ziet er als volgt uit : De werking v.w.b. de gegevens van de gateway is hetzelfde als bij de Portal Control. Voor gebruik op servers is het installeren als Windows-service aan te raden. Eenmaal gestart wordt een venster met de ingelogde supporters getoond. Met Change Settings kunnen users en superusers worden gedefinieerd (worden door AaUtils niet gebruikt) en kunnen desktopsettings worden vastgelegd. De volgende afwijkende settings worden voor gebruik in combinatie met Aadres geadviseerd : 8 bit colors send screen in 1 complete frame 8 frames per second Indien een host vaak en intensief bezocht zal worden is het installeren van de Video Mirror Driver aan te raden. De driver kan gratis gedownload worden en als plug-and-play -driver geinstalleerd worden (dus zonder reboot). Toepassing van de driver zorgt er voor dat de CPUbezetting van de host tijdens remote support aanzienlijk verlaagd wordt en de response aldoende verbeterd. 34

35 Online dump De systeembeheerder sysman is bevoegd om een snapshot van de actuele database te maken (deelfunctie van systeembeheer ). Indien deze functie door de superuser wordt gestart kunnen de dumps ook opgehaald en geactiveerd worden. De FTP-acties zijn gebaseerd op de al dan niet default gegevens betreffende de FTP-server zoals weergegeven op de eerste tab. De werkwijze is als volgt : haal de inhoud van de dumpdirectory op, deze wordt getoond in de grid kies een dumpfile en download deze ruim de gekozen dumpfile meteen op, de FTP-server beschikt over een beperkte capaciteit save de gecomprimeerde file indien nodig in een eigen directory geef het commando om te decomprimeren de aangegeven databasename mag overschreven worden load de geselecteerde database, er zal om een bevestiging gevraagd worden (een bestaande database met dezelfde naam zal overschreven worden) sluit het window en selecteer de gewenste database vergeet niet om de database te actualiseren a.d.h.v. actuele versie van de applicatie 35

36 De superuser is ook bevoegd om een kopie van de huidige database te maken en om andere databases te verwijderen. Het betreft altijd databases met het project -prefix ( itsclean_ in de voorbeelden). Het uitsluiten van filestore (optie ook beschikbaar bij dump database) kan uitkomst bieden voor snelle troubleshooting; de tabel zal vaak meer dan de helft van de database omvatten terwijl ze voor de troubleshooting vaak geen essentiële informatie bevat. Het systeem verzorgt bij de restore voor een lege filestore. Aan de systeembeheerder sysman kan deze bevoegdheid ook toegekend worden; e.e.a. vereist twee acties : 1. aan de bevoegdheden van de user sysman moet de parameter dbcopy=1 toegevoegd worden 2. alle database-rechten van sysman moeten worden ingetrokken en vervolgens weer worden aangemaakt WAARSCHUWING : De gebruiker moet worden overtuigd van het feit dat e.e.a. niet zonder risico is, met name de drop -faciliteit kan tot problemen leiden! 36

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding

Perceptive Process Design & Enterprise. Installatiehandleiding Perceptive Process Design & Enterprise Installatiehandleiding 2013 Lexmark International Technology S.A. Datum: 31-10-2013 Versie: 3.0.3 Perceptive Software is a trademark of Lexmark International Technology

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Compad Bakkerij Support Handleiding

Compad Bakkerij Support Handleiding Compad Compad Bakkerij Support Handleiding Geldig tot en met: 8 augustus 2012 Latest Content: i:\handboek\compad bakkerij\compad bakkerij supportboek.docx Auteur: Carol Esmeijer, Compad Software Compad

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

6/10 Bestandstoegang

6/10 Bestandstoegang Storage 6/10 Bestandstoegang 6/10.1 Beheer van bestandstoegang in Open Enterprise Server 2 In NetWare hoefde u eigenlijk helemaal niet na te denken over bestandstoegang. De toegang tot bestanden werd min

Nadere informatie

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8

Windows 2000. Tips, Trucs en Achtergronden. Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Windows 2000 Tips, Trucs en Achtergronden Gino Damen 18 december 2001 Versie 1.8 Inhoudsopgave Upgraden naar Windows 2000?... 1 De systeem eisen... 2 Hardware compatibiliteit... 2 Software compatibiliteit...

Nadere informatie

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014

Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Xelion 6.8 Handleiding Installatie en Beheer December 2014 Document versie 6.8 Gedetailleerd overzicht van alle beheerfuncties van Xelion 6. Dit document is bedoeld voor beheerders en operators Ten geleide

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers

Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Overstappen op Linux voor Windows gebruikers Een stap voor stap installatie handleiding en introductie in Linux document versie 0.72_1 Op dit werk is de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license)

Solid Edge with Synchronous Technology 5. Installatie handleiding (floating license) Let op! Maakt u gebruik van Teamcenter, Teamcenter Express of Solid Edge Insight neem dan contact op met Bosch Engineering. Solid Edge with Synchronous Technology 5 Installatie handleiding (floating license)

Nadere informatie

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver

Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Netwerken deel 2: Home- en mediaserver Prakticum: Freenas 8.0.1 door Auteur: zondag 17 februari 2013 Versie: U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw, in samenwerking

Nadere informatie

Technical White Paper

Technical White Paper Technical White Paper VMware vcloud Director Opgesteld door: Andy Janssens 3SNB Inhoudsopgave 1 Cloud Computing, wat is het en wat houdt het in?... 4 1.1 Wat is Cloud Computing?... 4 1.2 Welke Cloud Computing

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Secure FTP Handleiding

Secure FTP Handleiding Secure FTP Handleiding Aansluiten op Equens Secure File Transfer Final 26-Januari-2015 Classification: Open Version 4.2 Content 1 Inleiding 5 1.1 Onderhoud van dit document 5 1.2 Doelgroep van dit document

Nadere informatie

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER

WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER WHITEPAPER WORKSPACE MANAGER Whitepaper Workspace Manager Aug 2008 Gepubliceerd door BRAIN FORCE Vendelier 69 3905 PD Veenendaal Nederland www.brainforce.nl Auteursrecht De informatie in dit document,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4

Inhoudsopgave. 1. Algemeen... 4. 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 4 1.1. Hoe werkt kort gezegd de online back-upsoftware?... 4 2. Solcon Backup Manager Pro (OBM) / Solcon Backup Manager Lite (ACB)4 2.1. Kunnen we OBM aanpassen aan onze persoonlijke

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen

CamTech. RAS Plus. Gebruikershandleiding. Remote Administration System Plus HELPDESK : 0900-27274357. Postbus 218 510 AE Drunen CamTech RAS Plus Remote Administration System Plus Gebruikershandleiding Postbus 218 510 AE Drunen Thomas Edisonweg 5 5151 DH Drunen HELPDESK : 0900-27274357 techhelp@aras.nl www.aras.nl Remote Administration

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie