Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)"

Transcriptie

1 Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, F.H. Deuzeman, J.B. Diepemaat, E. Eerenberg, mw. J.E.L. Futselaar, G.C. Hanna, mw. C.J.M. Hannink, mw. W.R. van der Hoek, J.C.R. van Houdt, E.J. Ilgün, J. Kerkwijk, mw. N.A. Klerk, mw. A. Koç, J. Kort, mw. M.J.E.H. Kronenburg, mw. V.M. Leonhart, A.J. Le Loux, L.J.J. van Lier, J.A. van Lijf, M.A. van Luttikhuizen, B.J. Sanders, S. Salikram, J. Sundaram, W. Tekkelenburg, C. Turgut, F. Uçar, G.J. van der Veen, A. Veldt, mw. M. Visser-Voorn, P.C.M. van der Vloet, R. Wessels, E.G.H. Westerbeek en mw. P.M. Wilkinson-Hillen W. van der Noordt, dhr. Kort (vanaf ca. 22:15u) 1 Opening Er is bericht van verhindering van dhr. vd Noordt (ES) De voorzitter, dhr. den Oudsten, is ivm verplichtingen elders, later. Mevr. Broekman Veltman zit de vergadering zolang voor. 2 vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad) Geen vragen 3 vaststellen agenda Het voorstel onder B1, herinrichting openbare ruimte Stadsweide Koningsplein eo, wordt naar de hamerstukken verplaatst. Er worden 4 actuele moties aan de agenda toegevoegd als laatste bij de bespreekpunten: - Motie formatieproces, indiener dhr. Kerkwijk (D66) - Motie werven van winkels buiten de binnenstad naar de binnenstad; indiener mevr. Koc (CDA) - Motie onderzoek rekenkamer naar nota van opvang naar wonen, indiener dhr. Kort (GL) - Motie openhouden buurthuis Galvani, indiener dhr. vd Berg (BBE) 4 Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 5 -- De besluitenlijsten van 11 november en 16 december 2013 worden overeenkomstig vastgesteld. Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 1

2 6 Bespreekstukken R 1 Rekenkameronderzoek Vastgoedbeleid 1.De conclusies en aanbevelingen van het recente rekenkameronderzoek "Veronderstelde werkelijkheid" over te nemen. 2.Het college van burgemeester en wethouders op te dragen uitvoering te geven aan de volgende aanbevelingen: - Werk aan een breder bereik van vastgoed-economische kennis - Voeg een strategisch doel toe aan het VBE: effectiever vastgoedbeleid - Leg meer regie over het gemeentelijk vastgoed in al zijn aspecten bij VBE - Laat VBE de huurrelatie met de eindgebruikers onderhouden - Licht de raad in als geen marktconforme huur wordt gehanteerd - Maak een realistische risico-inventarisatie van de vastgoedportefeuille 3.Het college van burgemeester en wethouders op te dragen te komen met voorstellen om uitvoering te geven aan de volgende aanbevelingen: - Hanteer een beleidskader voor het maatschappelijk rendement van vastgoed - Stop met cosmetisch boekhouden - Hanteer een realistische huurprijs voor de eigen organisatie en subsidierelaties - Hanteer een kostprijsdekkende huur van 15 jaar 1 stem tegen (mevr. Futselaar SP) en 37 stemmen voor (de rest) Aangenomen moties Motie 1, dhr. Kerkwijk (D66) ea Terugbrengen aandeel stille reserves in het weerstandsvermogen, inhoudende: Draagt het college op: - scenario s uit te werken om het aandeel van de stille resreves in het weerstandsvermogen terug te brengen inclusief het verwachte effect daarvan op de begroting; - in deze scenario s uit te gaan van 0%, 10%, 15%, 25% en maximaal 50% aandeel van de stille reserves binnen het weerstandsvermogen; - bij het uitwerken van de scenario s rekening te houden met de bevindingen van de accountant, die op verzoek van de rekeningencommissie op 25 november 2013 bij de controle van de jaarrekening 2013 extra controle uitvoert op de stille reserve; - deze scenario s voor te leggen aan de raad voor eind mei Besluit: Motie 1 is aangenomen met 18 stemmen tegen (PvdA, VVD, CDA) en 20 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 2

3 Motie 2, dhr. Bouwman (PvdA) ea, expliciet oordeel accountant vastgoedbeleid, inhoudende: Spreekt uit dat: - de accountant, bij de controle van de jaarrekening 2013, expliciet zijn oordeel moet worden gevraagd over de door de rekenkamer geconstateerde risico s van het vastgoedbedrijf, de huidige rekensystematiek en het hanteren van een kostprijsdekkende huur van 30 versus 15 jaar. - Deze aandachtspunten in het controle protocol dienen te worden opgenomen. Besluit: Motie 2 is aangenomen met 38 stemmen voor (unaniem) C 1 Aanpassen regie op vastgoed stuknummer Voortvloeiend uit de toezegging van de Portefeuillehouder Vastgoed bij de behandeling van de programmabegroting, naar aanleiding van de aanbeveling van de Rekenkamercommissie en behandeling in de Stedelijke Commissie van 13 januari jl.in te stemmen met: a. Vastgoed dat niet in portefeuille is bij VBE (panden Planeconomie categorie overig, Onderwijs, DCW, Volkspark en de exploitatie van de bedrijfsverzamelgebouwen Spinnerij en CeeCeeCentre en de Wijkcentra), onder voorbehoud van nadere besluitvorming over de financiële consequenties, onder te brengen in portefeuille bij VBE. Hiermee wordt meer regie in al zijn aspecten neergelegd bij VBE en neemt inzicht en sturing voor Raad en College toe. b. Een marktconforme en realistische financiële systematiek, naast de huidige kostendekkende systematiek, te ontwikkelen voor portefeuilleonderdelen die overgedragen worden vanuit de programma s naar VBE. De looptijd van deze systematiek zal aangepast worden op de te verwachten exploitatieduur. Aanvulling van de reserve vastgoed vanaf 2021 vanuit het spaarprogramma maakt hier zo nodig onderdeel van uit. c. In te stemmen met de planning aanpassing regie op vastgoed. d. Per onderdeel de condities waaronder het vastgoed wordt overgedragen, het effect op de financiële positie van VBE en mogelijke gevolgen voor de programma s, inclusief begrotingswijziging ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen. Coform voorstel met 6 stemmen tegen (D66) en 32 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 3

4 C 2 Update motie cultureel vastgoed en vervreemding vastgoed stuknummer Als uitvloeisel van de motie Cultureel Vastgoed, in te stemmen met de hieronder weergegeven besluiten van het College: a. Het Nationaal Muziekkwartier een huurkorting te verlenen voor de periode van 5 jaar middels het niet indexeren van de huursom in de jaren 2014 tot en met De cumulatieve huurderving van 1,25 miljoen euro voor de eerste vijf jaren en de cumulatieve huurderving hiervan voor de jaren 2019 tot en met 2037 van 6,75 miljoen euro te dekken uit de reserve vastgoed. En daarbij kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. vervreemden van vastgoed en van de stand van zaken m.b.t. de (on)mogelijkheden tot vervreemden van het Muziekkwartier. b. Het pand aan de Espoortstraat 182 voor een periode van 15 jaren in erfpacht over te dragen aan Stichting Villa de Bank en de boekwaarde van die periode à euro in één keer ten laste te brengen van het product Cultuur en de overige eigenaarslasten à euro jaarlijks ten laste te brengen van het product Cultuur. c. Het pand en de ondergrond aan de Hoge Bothofstraat 166 tegen boekwaarde, à euro, te verkopen aan Stichting B93, onder de voorwaarde dat de huidige functie behouden blijft en een anti speculatiebeding in de overeenkomst opgenomen wordt. d. Het eigendom van het voormalige gymlokaal, gelegen aan Het Stroink 108, middels een opstal overeenkomst voor een symbolisch bedrag over te dragen aan Bewoners Team Stroinkslanden (BTS) en de boekwaarde van euro ten laste te brengen van het programma WZW. e. Het eigendom van het voormalige schoolgebouw aan de Meeuwenstraat 160, middels een opstalrecht, over te dragen aan Stichting Beien en de boekwaarde van euro af te boeken ten laste van de egalisatiereserve kapitaallasten Onderwijshuisvesting. 2. Als uitvloeisel van het traject, Vervreemding Vastgoed, kennis te nemen van de voortgang van de verkoopdoelstellingen van het VBE. Verworpen of ingetrokken Amendementen (een scan van deze amendementen vindt u als bijlage bij de besluitenlijst) A B Dhr. Kerkwijk (D66) ea Dhr. vd Vloet (fractie vdvloet) Cultureel vastgoed Update motie cultureel vastgoed Ingetrokken Verworpen met 1 stem voor (dhr. vdvloet) en 37 stemmen tegen (de rest) met 1 stem tegen (dhr. vd Vloet) en 37 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 4

5 G 1 Vaststellen verordening BRP en het reglement BRP stuknummer De 'Verordening Basisregistratie personen' vast te stellen. Verworpen amendementen C Dhr. vd Vloet (fractie vdvloet) Verordening Basisregistratie Personen (BRP) Verworpen met 1 stem voor (dhr. vd Vloet) en 37 stemmen tegen (de rest) met 1 stem tegen (fractie vdvloet) en 37 stemmen voor (de rest) G Drank- en horecabeleid stuknummer a. het vaststellen van de nota Drank- en horecabeleid 2014; b. het vaststellen van de Drank- en Horecaverordening Enschede 2014, een en ander conform bijgevoegd raadsvoorstel met 38 stemmen voor (unaniem) Aangenomen moties Motie 3, dhr. Sanders (BBE) ea, drank en horecabeleid 2014, inhoudende: Draagt het college op: Het Drank- en Horecabeleid 2014 zodanig aan te passen te wijzigen dat de bepalingen m.b.t. de maatschappelijke taken die aan de Vitale Sport Verenigingen op grond van de subsidie-verordeningen worden opgedragen, hier naadloos op aansluiten en zij hun welzijn- en maatschappelijke taken ten aanzien van en met betrekking tot de ouderen zonder conflicten kunnen uitvoeren, eventueel binnen vastgestelde schenktijden. De betreffende artikelen in de Drank- en Horecaverordening 2014 zodanig aan te passen dat conflictering is uitgesloten en deze daar waar noodzakelijk aan te passen door bijvoorbeeld in de verordening te bepalen en toe te voegen en maatschappelijke activiteiten" als bedoeld in de subsidieverordening sport. (E.e.a. conform de VNG Nieuwe modelverordening Drank- en Horecawet met kenmerk: ECGR/U Lbr. 13/023 d.d. 15 maart 2013). Voor het zomerreces 2014 aan de Raad een voorstel voor te leggen en in deze periode met het handhavingsbeleid ter zake rekening te houden met bovenstaande constateringen en overwegingen. Besluit: Motie 3 is aangenomen met 10 stemmen tegen (GL, SP, CU, ES, MVV, vdv) en 28 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 5

6 Motie 4, dhr. Eerenberg (d66) ea, studenten en drank en horecabeleid 2014, inhoudende: Draagt het college op: Actief met overkoepelende studentenorganisaties rond de tafel te gaan zitten om de gevolgen van de nieuwe regels in kaart te brengen en de ervaringen tot op heden te bespreken; * Studentenorganisaties waar nodig te assisteren bij het implementeren van de nieuwe regelgeving; * in de handhaving geen focus te leggen op studentenorganisaties. Besluit: Motie 4 is aangenomen met 8 stemmen tegen (CDA, vdv) en 30 stemmen voor (de rest) Motie 5, dhr. Eerenberg (d66) ea, uitgaan; ook voor jongeren leuk, inhoudende: Draagt het college op: * in gesprek te blijven met de horecaondernemers in de stad om af te spreken dat jongeren tussen de 16 en 18 jaar gewoon welkom zijn in de Enschedese uitgaansgelegenheden; * in de zomer van 2014 terug te koppelen of de nieuwe wetgeving of de uitwerking daarvan gezorgd hebben voor een toename van onverantwoord drinkgedrag buiten de horecagelegenheden om. Besluit: Motie 5 is aangenomen met 8 stemmen tegen (PvdA 1 lid, CDA, CU, vdvloet) en 30 stemmen voor (de rest) Verworpen moties 6 Dhr. Diepemaat (VVD) Vrijgeven sluitingstijden horeca Verworpen met 12 voor (VVD, D66, PvdA 1 lid) en 26 tegen (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 6

7 E Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015 stuknummer de nota "Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015" vast te stellen Aangenomen Amendementen Amendement D, dhr. Bouwman (PvdA) ea vaststellen principebesluiten inrichting en sturing jeugdzorg en Wmo, inhoudende: Besluit: Punt 1 te wijzigen in: Kennis nemen van de beslispunten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 24 van de nota Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf En toe te voegen de besluiten 2 en 3: - de beslispunten 1, 2, 3, 4, 5, 14, 21 en 23 van de nota Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015 vast te stellen; - de reeds eerder, expliciet door de gemeenteraad, besloten beslispunten 6 en 22 van de nota Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015 te bekrachtigen. Besluit: Amendement D is aangenomen met 1 stem tegen (MVV) en 36 stemmen voor (de rest) Amendement E, mevr. Futselaar (SP) ea, sturing jeugdzorg en Wmo, inhoudende: Besluit: 1. Een beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen: met dien verstande dat beslispunt 3 in de nota is gewijzigd in De raad ieder kwartaal te informeren over de voortgang van de transities WMO en jeugdzorg en daarbij te beginnen met een nulmeting ; 2. Een beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen: de doelstellingen van de wijkteams te betrekken bij de behandeling van de kadernota Besluit: Amendement E is aangenomen met 11 stemmen tegen (VVD, D66) en 26 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 7

8 Conform met inachtneming van de aangenomen amendementen D en E met 3 stemmen tegen (GL, MVV) en 34 stemmen voor (de rest) Aangenomen moties Motie 7, mevr. Hannink (GL) ea, werkgelegenheid in de zorg, inhoudende: Draagt het college op: - er al het mogelijke aan te doen om te voorkomen dat de bezuinigingen ten koste gaan van goede zorgverlening; - de bezuinigingen zoveel mogelijk te behalen door vermindering van bureaucratie en vergroting van efficiëntie. Besluit: Motie 7 is aangenomen met 14 stemmen tegen (D66 verdeeld, BBE, VVD, vdv) en 23 stemmen voor (de rest) Verworpen/ingetrokken moties 8 Dhr. Ilgun Cliëntenraden Ingetrokken **Actuele moties** M 9 Motie MAU, Meerjarige aanvullende uitkering, ingediend door mevr. Klerk (PvdA) ea, inhoudende: besluit: 1. Het college op te roepen de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te bewegen tot een heroverweging van de beslissing rond de MAU-aanvraag Enschede, waarbij rekening wordt gehouden met een integrale afweging van alle relevante factoren zoals aangedragen door de gemeente Enschede. 2. Het college op te roepen de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om aanvullende ruimte en middelen ter compensatie als de MAU daartoe onvoldoende mogelijkheden biedt. 3. Het college op te roepen om de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer te bewegen de staatssecretaris aan te spreken op een integrale afweging van alle beschikbare informatie bij de beslissing omtrent MAUaanvragen. De staatssecretaris heeft hierin een eigenstandige verantwoordelijkheid. Besluit: Motie 9 is aangenomen met 37 stemmen voor (unaniem) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 8

9 M 10 Motie (in)formateur, ingediend door dhr. Kerkwijk D66 ea, inhoudende: Draagt het presidium op: Om tijdig voor de raad van 10 maart 2014 met een voorstel aan de raad te komen op welke wijze het proces van formatie met het instellen van een (in)formateur via regeling door de raad vorm kan worden gegeven; Daarbij een concreet voorstel te doen om het Reglement van Orde van de gemeenteraad in hoofdstuk III uit te breiden met een nieuw artikel, met daarin ten minste de beschrijving op welke wijze: De nieuwe raad een (in)formateur benoemt, inclusief opdracht De (in)formateur publiekelijk verantwoording aflegt over zijn/haar bevindingen Op basis van het verslag van de informateur, de nieuwe raad een formateur benoemt, inclusief opdracht, als zij daartoe besluit Besluit: Motie 10 is aangenomen met 18 stemmen tegen (PvdA, VVD, CDA) en 19 stemmen voor (de rest) M 11 Motie onderzoek rekenkamer nota van opvang naar wonen Besluit: 1. De rekenkamer te verzoeken op korte termijn, uiterlijk voor de behandeling van de programmabegroting 2015, een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de maatschappelijke, beleidsmatige, organisatorische en financiële aspecten van de gemeentelijke maatschappelijke opvang; 2. Te bepalen dat het onderwerp van onderzoek zich onder meer zal uitstrekken over: resultaten: de mate waarin doelstellingen van beleid worden gehaald; oorzaken: de factoren en omstandigheden waaraan het eventueel niet behalen van beleidsdoelstellingen toegerekend kunnen worden; kwaliteit van beleidsvorming gemeente: de kwaliteit van bij de beleidsvorming gehanteerde aannames en prognoses; tussentijdse evaluatie en bijsturing: de mate waarin beleidsdoelstellingen werden gemonitord en beleid en uitvoering tijdig werden bijgestuurd waar nodig; informatievoorziening aan College van B&W en Gemeenteraad: de mate waarin politiek en bestuur over sturingsinformatie beschikten; toekomst: de mate waarin de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen nog realistisch zijn; het doen van aanbevelingen: voor een toekomstbestendige gemeentelijke maatschappelijke opvang in de geest van de beleidsnota 'van opvang naar wonen'; Besluit: Motie 11 is verworpen met 16 stemmen voor (PvdA, GL, SP, MVV, vdv) en 21 stemmen tegen (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 9

10 M 12 Motie openhouden buurthuis Galvani Draagt het college op: - Openstelling van buurthuis Galvani te waarborgen conform eerder gedane toezeggingen, tot het moemnt waarop het nieuw te realiseren Hart van de Wijk is opgeleverd. De motie is niet in stemming gebracht en wordt aangehouden tot de volgende raadsvergadering. Eerst zal nadere bespreking plaatsvinden in de stadsdeelcommissie Oost. M Motie winkels buiten binnenstad naar binnenstad In verband met de tijd, is op verzoek van mevr. Koc, de motie doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering d.d. 10 maart Hamerstukken B 1 Herinrichting openbare ruimte Stadsweide Koningsplein en omgeving stuknummer ) Kennis te nemen van het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimtestadsweidekoningsplein en omgeving (inclusief kunst); 2) Hiervoor een uitvoeringskrediet( 4 miljoen) beschikbaar te stellen voor een bedrag van ,-; 3) Het uitvoeringskrediet te dekken metefrogelden ( 4 miljoen), bijdrage vanuit de MSI ( 2,3 miljoen), bijdragen derden ( 0,2 miljoen) en de reservestadsverfraaiing ( 0,1 miljoen). 4) De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2014 aan te brengen. Stemverklaring PvdA Stemverklaring GL Stemverklaring CDA Stemverklaring MVV B 2 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het koningsplein stuknummer Het nemen van het verzoeksbesluit tot onteigening van de percelen kadastraal bekend gemeente Enschede sectie B nummers 7875, 7876 en 7877, welke percelen in eigendom zijn van Deltaborgh Investments B.V. te Enschede Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 10

11 B 3 Vaststellen wijziging 68 Welstandsnota Enschede stuknummer het vaststellen van Wijziging 68 van de Welstandsnota Enschede B 4 Vaststellen BP stadscentrum Saxion stuknummer Het bestemmingsplan Stadscentrum-Saxion vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP ; 2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan. B 5 Indienen van een subsidieaanvraag voor de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor een negental projecten stuknummer Een subsidieaanvraag in te dienen voor de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven ter grootte van ,- bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de volgende projecten: a. Aansluiting EHS en omgeving luchthaven b. ADT - woongebieden c. Woningbouw Keppelerdijk - Driehoek d. Parkweg e. Schuttersveld f. Stadsweide - Koningsplein g. Velve Lindenhof h. Oldenzaalsestraat - Bergweg i. Fietspad Zuid Esmarkerrondweg Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 11

12 C 3 Vaststellen bestemmingsplan Schipholtstraat Het vaststellen van de nota "Samenvatting en beantwoording zienswijzen behorende bij bestemmingsplan "Schipholtstraat 2011" en degenen die een zienswijze met betrekking tot dit plan aan de Raad kenbaar hebben gemaakt, hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat de ingediende zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot een wijziging van het bestemmingsplan; 2. Het bestemmingsplan "Schipholtstraat 2011" gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00028; 3. Het niet vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 2. genoemde bestemmingsplan. C 5 Voorbereidingsbesluit diverse woongebieden stuknummer Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden, die zijn aangegeven op de hierbij behorende verbeelding conform NL.IMRO.0153.VB ; 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit met ingang van 6 februari 2014 in werking treedt. C 6 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boswinkelbeekweg 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boswinkelbeekweg overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP ; 2. Het niet vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan; 3. Het vaststellen van de nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen en degenen die een zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar hebben gemaakt hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 12

13 C 7 Wijziging 66 Welstandsnota Het vaststellen van Wijziging 66 van de Welstandsnota. F 1 Projectafwijkingsbesluit winkels-appartement Kalanderstraat 1 Medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van een projectafwijkingsbesluit voor het bouwen van winkels met hierboven appartementen aan de Kalanderstraat 23-31, door voor te nemen een verklaring van geen bedenkingen af te geven; 2 De onder 1 bedoelde voorgenomen verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend. F 2 1 ste wijziging legesverordening De 1e wijziging van de Legesverordening 2014 vast te stellen Sluiting Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 13

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 11 november 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 11 november 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013) Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, D. Bouwman, K. Boz, mw. A.A. Broekman-Veltman,

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- A

Voorstel Gemeenteraad VII- A Voorstel Gemeenteraad VII- A Onderwerp Portefeuillehouder Update - motie Cultureel Vastgoed en Vervreemding vastgoed Algemeen agendaletter C Programma BMO Aangeboden aan Raad 3 februari 2014 Stuknummer

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- A

Voorstel Gemeenteraad VII- A Voorstel Gemeenteraad VII- A Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvoorstel strategie op vastgoed en financiële gevolgen concentratie vastgoed Agendaletter E Programma BMO Aangeboden aan Raad 18 december 2014

Nadere informatie

Vaststellen hamerstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering

Vaststellen hamerstukken voor de eerstvolgende raadsvergadering Voorzitter: Secretaris: Deelnemers vergadering: Afwezig m.k. E.G.H. Westerbeek & mevr. A.A. Broekman-Veltman (bij agendapunt II-b) A. van Loon & J.G.M. Heuvel (bij agendapunt II-b) PvdA: G.C. Hanna, K.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Besluitenlijst van de raadsvergadering van 22 september 2014 Aanwezig: M. Sahinturk (CDA), A. van Zeeland (CDA), J. Hendriks (CDA), M. Thijssen (CDA), C. Angevaren (VVD), L. van Heeswijk (VVD), R. Gertsen

Nadere informatie

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur

Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur KORT Verslag De hierna vermelde raadsstukken liggen ter visie en zijn verkrijgbaar bij de stadhuisbibliotheek, tel. 5113150 Datuum donderdag 26 juni 2008 om 19.30 uur 1. Vragenuur De vragen van het CDA

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder 1 e loco-secretaris R.W. Schiettekatte (tot

Nadere informatie

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren.

Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake de Boulevard. Woordvoerder is de heer B. van Bijsteren. Vergadering Raad 04-07-2013 Tijd: 00:00-00:00 Voorzitter: 1 Opening De voorzitter opent de vergadering. 2 Vragenhalfuurtje raadsleden Er zijn bij de raadsgriffie vragen binnengekomen van de VVD inzake

Nadere informatie

VERONDERSTELDE WERKELIJKHEID. Conclusies en aanbevelingen betreffende het vastgoedbeleid van de gemeente Enschede

VERONDERSTELDE WERKELIJKHEID. Conclusies en aanbevelingen betreffende het vastgoedbeleid van de gemeente Enschede VERONDERSTELDE WERKELIJKHEID Conclusies en aanbevelingen betreffende het vastgoedbeleid van de gemeente Enschede Rekenkamercommissie gemeente Enschede 19 november 2013 Aanleiding Onderzoek naar vastgoedbeleid

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1

Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 Besluitenlijst gemeenteraad Hengelo Ov. Pag. 1 VERGADERING D.D. 26-02-2013 AGENDAPUNT B1 REG.NR. 12G201670 PORTH./SECTOR Lievers Wijziging CAR-UWO per 1 januari 2013 ten behoeve van het personeel van de

Nadere informatie

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel

RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar. W. van Bemmel gemeente Den Helder Registratienummer: BI08.00854 Portefeuillehouder: Raadsvoorstel H. Boskeljon / B. Fritzsche Van afdeling: RWO/ grondzaken Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar.

Nadere informatie

Besluitenlijst RAADSVERGADERING

Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst RAADSVERGADERING Besluitenlijst openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 26 maart 2015 om 20.40 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA BESLUIT 1. Opening

Nadere informatie

Overzicht moties. E. Eerenberg 13-02-2015 MO: wordt opgenomen in de afweging rondom het sociaal deelfonds. SP Motie Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Overzicht moties. E. Eerenberg 13-02-2015 MO: wordt opgenomen in de afweging rondom het sociaal deelfonds. SP Motie Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 ID Ingediend in Fractie Onderwerp Portefeuillehouder Stand van Zaken Einddatum 31 RAAD 30-06-2014 - II.2. (GEWIJZIGD 24 juni 2014) RVS beleidsplan jeugdhulp 2015-2018 SP Motie Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen

Vermeerzaal 1.03. Pvda en Trots: Raadsinformatiebrief 2012-145: Combinatiefunctionaris Hessels/Bongers. Oostlander/Pen De Raad 18-12-2012 Aanvang: 19:00 *gewijzigd / toegevoegd ten opzichte van eerder gepubliceerde versie Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 19:00 19:15 - - VERVALLEN: Vragen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 7 juli 2015, locatie Raadszaal, aanvang 19:00 uur tot 21:45 uur Definitieve agenda

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd.

1. Vaststelling agenda Op verzoek van de IPV-fractie wordt de motie Containerruil als agendapunt 13 aan de agenda toegevoegd. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 28 januari 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013

Agenda en notulen. Publicatieblad openbare bekendmakingen gemeente Brummen. Datum: 5 juni 2013 Weeknummer: 23. Forum Ruimte 13 juni 2013 Agenda en notulen Forum Ruimte 13 juni 2013 Op donderdag 13 juni 2013 vindt het forum Ruimte plaats. Locatie: Tjark Rikscentrum Eerbeek De onderwerpen die op de agenda staan: Vragenronde Ter kennisname

Nadere informatie

Bijlage 1: Reactie op rapport Veronderstelde werkelijkheid, Conclusies en aanbevelingen betreffende het vastgoedbeleid van de gemeente Enschede.

Bijlage 1: Reactie op rapport Veronderstelde werkelijkheid, Conclusies en aanbevelingen betreffende het vastgoedbeleid van de gemeente Enschede. Bijlage 1: Reactie op rapport Veronderstelde werkelijkheid, Conclusies en aanbevelingen betreffende het vastgoedbeleid van de gemeente Enschede. Reikwijdte onderzoek In haar onderzoek heeft de Rekenkamer

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

Gemeenteraad Landsmeer

Gemeenteraad Landsmeer Gemeenteraad Landsmeer BESLUITENLIJST RAADSVERGADERING VAN 04 december 2014 Voorzitter Raadsgriffier Aanwezige raadsleden Afwezige raadsleden Aanwezige collegeleden A.N. Nienhuis C.B.H. Heusingveld N.H.W.

Nadere informatie

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam

openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam GemeenteWATERLAND Besluitenlijst openbare raadsvergadering en voorbereidende vergadering Vergadering gehouden op: 26 maart 2015 Tijd: 19.30 uur Locatie: raadzaal, Pierebaan 3 te Monnickendam Aanwezigen

Nadere informatie

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

( ) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring (x) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 26 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Gemeenteraad 1 Agendanr. 6.1 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Lijst van toezeggingen (inclusief moties)

Lijst van toezeggingen (inclusief moties) Toezeggingen 29 apr 2008 Raad MEAS een half jaar na gereedkomen en bewoning regelt het college i.o.m. bewoners een verkeerstelling en doet daarvan verslag aan raad P.M. 31 jan 2010 BSOD verkeerssituatie

Nadere informatie

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimtelijke Zaken van 8 december 2011 Datum: 8 december 2011 Aanvang: 20:00 uur Einde: 23:30 uur Vergaderlocatie: Raadzaal, raadhuis Voorzitter: Carlo van Esch

Nadere informatie

Van 14 januari 2014 Openbaar

Van 14 januari 2014 Openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 7 januari 2014. Advies Akkoord. BW-006671 2 Onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden, deelopdracht: Belastingen BV Advies 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST

OPENBARE BESLUITENLIJST OPENBARE BESLUITENLIJST collegevergadering d.d. Aanwezig: Burgemeester A.M. Demmers-van der Geest Wethouders J. de Jonge, A. Vader, D. Verboom, S. Stroosnijder Gemeentesecretaris H.W. Moerdijk Wnd. bestuurssecretaris:

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Gemeenteraad De raadsvergadering is donderdag 10 juli 2014 geschorst,vanavond 14 juli gaat het verder om 19.30 uur. Aan de orde zijn dan nog de volgende agendapunten 1. Opening, berichten van verhindering

Nadere informatie

p e r s b e r i c h t

p e r s b e r i c h t p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 127 Groningen, 5 november 2015 Besluiten Provinciale Staten 4 november 2015 Provinciale

Nadere informatie

Van 6 november 2012 openbaar

Van 6 november 2012 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 30 oktober 2012. Advies Akkoord. BW-005130 2 Onderwerp Verder doorvoeren van de Kanteling in de Wmo. I Advies Aan de raad voorstellen: 1. Instemmen met de

Nadere informatie

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande.

Als stemcijfer wordt getrokken nr. 15, de heer Ad van de Sande. Agenda Gemeenteraad Besluitvormende raadsvergadering. Uitnodiging voor de vergadering op dinsdag 25 november 2014 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 1 Opening De voorzitter

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur

BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur BESLUITENLIJST van de raadsvergadering van 13 mei 2014 19.30 uur - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Aanwezig: Raad: De heren L.A.J. Schellekens (Lijst Riel-Goirle),

Nadere informatie

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 21 april 2015, week 17 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes en H.J.W. Raat, wethouders, mr. R.J.T. Schurink,

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Jg. 48 / Nr. 2 / 2015 Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? Jan Veuger. Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede (fotograaf: Wilminktheater Enschede)

Jg. 48 / Nr. 2 / 2015 Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? Jan Veuger. Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede (fotograaf: Wilminktheater Enschede) Jg. 48 / Nr. 2 / 2015 Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? P. 132 Jan Veuger Vastgoedbeleid Enschede als voorbeeld? Wilminktheater & Muziekcentrum Enschede (fotograaf: Wilminktheater Enschede) Jg. 48

Nadere informatie

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen

P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 3 juni Aanwezig: Voorzitter: College: Drs. J.F.N. Cornelisse P.J. Beers, B.J.N. Fintelman en J. Nieuwenhuizen Ambtenaren: -- Griffier: Aanwezig: J. van

Nadere informatie

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform

Kort verslag. 7. Wabo-projectbesluit bouw zorgkliniek aan de Schipholweg (023) (2013/23263) Besluit: conform Kort verslag Datum: raadsvergadering 21 maart 2013 1. Vragenuur De vragen gesteld door de fractie D66 inzake provinciale herverdeling worden beantwoord door burgemeester Schneiders De vragen gesteld door

Nadere informatie

Besluitenlijst. Omnummer: 22

Besluitenlijst. Omnummer: 22 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 22 september 2010 om 20.00 uur in het stadhuis. Afwezig: N. Vergunst Omnummer: 22 1. Opening en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

1. Plangebied Het plangebied van het voorbereidingsbesluit omvat de Trafolocatie ten zuidwesten van het station Leiden Centraal.

1. Plangebied Het plangebied van het voorbereidingsbesluit omvat de Trafolocatie ten zuidwesten van het station Leiden Centraal. Nr. : 06.0006. Dnst. : BOWO Voorbereidingsbesluit Trafolocatie. Leiden, 24 januari 2006. 2006. Wij stellen uw raad voor om het voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 Lijst nr. 21 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 23 mei tot en met vrijdag 27 mei 2011 PUBLIEKSDIENST Werkbezoek Uddel op 25 mei 2011 Voorstel dienst Publieksdienst: 1. instemmen

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 oktober 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 oktober 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015

DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 DEFINITIEF Besluitenlijst van de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 Aanwezig: de dames J.M. Nieboer (wethouder) en C.P. Verrips (directiesecretaris) en de heren

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur.

Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Besluitenlijst van de vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 17 december 2008 om 20.00 uur. Aanwezig 27 leden, te weten: de dames C.A.A. Bakker (D66), M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA),

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/10/2014 week 41. Nr. Afdeling 1. Inrichting Openbare Ruimte Beschikbaar stellen van krediet bouw -en woonrijpmaken

Nadere informatie

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder

Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder No. 354947-1 Besluitenlijst gemeenteraad Noordoostpolder "NOORDOOSTPOLDER RAAD Vergadering van de gemeenteraad 14 december 2015 Aanwezig: voorzitter griffier raadsleden de heer A. van der Werff de heer

Nadere informatie

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier)

Koggenland BESLUITENLIJST RAAD * - D14.003920. R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) ENLIJST RAAD * - Koggenland D14.003920 DATUM 26/05/2014 R. Posthumus (voorzitter), P.M. Tromp, (griffier) AANWEZIG CDA: N.C.J. Bijman, A.A.J. Tessel, J.A. Vlaar (wnd. vz.), R. Nooij, M.C.A. Sjerps; WD:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016.

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN LOCHEM, gehouden op maandag 18 april 2016. Voorzitter: Griffier: S.W. van t Erve, burgemeester M. Veenbergen De leden: Gemeentebelangen: mw. M.

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad

: 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Verslag Onderwerp : Besluitenlijst van de raadsvergadering van 12 november 2013 Datum, tijd & locatie Bestuursorgaan : 12 november 2013, stadhuis Grave, raadszaal : Gemeenteraad Aanwezig : dhr. W.T.H.

Nadere informatie

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008

PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 PS-besluitenlijst d.d. 25 en 26 juni 2008 Aan deze openbare besluitenlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van het door provinciale staten vastgestelde verslag bevat de formele besluitvorming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 17A, Venhuizen (OV989/41755)

Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 17A, Venhuizen (OV989/41755) Nr. 30766 205 Verleende omgevingsvergunning Burgemeester J. Zijpweg 7A, Venhuizen (OV989/4755) Het college van burgemeester en wethouders heeft een vergunning verleend voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte

Nadere informatie

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013

Besluitenlijst (1) OPENBAAR. Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 Besluitenlijst (1) Van de vergadering van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zaltbommel d.d. 8 januari 2013 OPENBAAR AANWEZIG: Burgemeester : A. van den Bosch Wethouder : A.C. van Balken Wethouder

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 17 juni 2014 Besluitenlijst van de agendastukken

B&W-vergadering d.d. 17 juni 2014 Besluitenlijst van de agendastukken B&W-vergadering d.d. 17 juni 2014 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 10 juni 2014. Secr. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

procedurevergadering overlegvergadering

procedurevergadering overlegvergadering Planning openstaande moties toezeggingen Statencommissie Ruimte en Leefomgeving Onderwerpen Uiterlijke Portefeuillehouder door GS Door GS aan te bieden onderwerpen aan de commissie Voorhangprocedure regionale

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : Raadsvergadering : 12 april 2016 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Beleid overschotten Collegevergadering : 15 maart 2016 agendapunt : 10 Portefeuillehouder : J.B. Boer

Nadere informatie

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis.

VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. VERSLAG VERGADERING RAADSCOMMISSIE op donderdag 30 september 2010, in het gemeentehuis. AANWEZIG: mevr. T. Bosgraaf-De Jong de heer B. Bosma mevr. A. Dijkstra-Wijbenga de heer G. Dijkstra de heer C.C.

Nadere informatie

Van 5 februari 2013 openbaar

Van 5 februari 2013 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering van 29 januari 2013. Advies Akkoord. BW-005538 2 Onderwerp Prestatieverslag inburgering 2012 I Advies 1. Kennisnemen van het bijgevoegde Prestatieverslag inburgering

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 22-05-2012 Registratienummer: 2012/7540 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff N Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf (voorzitter) J Weth. W. van Hees

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van, locatie raadzaal Stadhuis, aanvang 20.15 uur, einde 23.45 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad CONCEPT Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 2014 Verslag commissie Ruimte en Vastgoed (cie RV) Betreft openbare

Nadere informatie

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00

De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 De Raad 29-11-2005 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 B&W-kamer 1.25 Extra locatie 18:00 Tijd. voorbereidend intern overleg Projectgroep Veilig op Straat (VOS); presentatie Hotspots Herbouwvarianten

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014

Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering van de aangenomen moties tijdens de Politieke avonden van 17 september, 1 oktober en 15 oktober 2014 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015

CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 CONCEPT-BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEERT OP 1 OKTOBER 2015, VOORTGEZET OP 5 OKTOBER 2015 De raadsvergadering is live te volgen op TV (via kanaal van Weert FM) en via

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 4-2014. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 16 januari 2014 enlijst B&W Smallingerland - week 4-2014 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 16 januari 2014 Ont. 1. 958914 Omgevingsvergunning verbouw showroom tot bedrijfswoning De Kolken 56 te Drachten Het college heeft op

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig:

Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Openbare besluitenlijst Collegevergadering 21-04-2015 Aanwezig: Akkermans, D.A.M. (Burgemeester) Custers, Mr. J.E.M. (Wethouder) Willems, J.W. (Wethouder) Bisscheroux, J.W.P.M. (Wethouder) Opreij, Drs.

Nadere informatie

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:..

(x) advies aan AgC over vervolgbehandeling ( ) informatievergaring ( ) besluitvorming. ( ) besloten, met als reden:.. behandeling in PMC d.d. 5 februari 2013 Onderwerp Kredietaanvraag Brede school SOM Politieke Kamer 1 / 2 Agendanr. 5 Soort behandeling doel behandeling inspreekmogelijkheid openbaar/besloten (x) beeldvorming

Nadere informatie

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur.

Besluitenlijst. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Besluitenlijst Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Staphorst, d.d. 22 september 2015 om 19.30 uur. Aanwezig: Voorzitter : de heer T.C. Segers Griffier : mevrouw L. Randsdorp

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2008

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 8 januari 2008 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 januari 2008 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter J.C. Meijer drs. S.H. Binnendijk mr. F.H. Hansen W.A.J. van Veen mevr. ir. A. van

Nadere informatie

Besluitenlijst van de raadsvergadering

Besluitenlijst van de raadsvergadering Besluitenlijst van de raadsvergadering Datum: 23 april 2015 Opening: 20:00 uur Sluiting: 22:22 uur Agendapunt Onderwerp 1. Opening en mededelingen De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur en meldt

Nadere informatie

Actie/info Onderwerp Besluit

Actie/info Onderwerp Besluit BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2011. Aanwezig: H.H. Jonker, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde, wethouder

Nadere informatie

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42)

OPENBARE B&W-BESLUITEN n.a.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) OPENBARE B&W-BESLUITEN n.v. de B&W-VERGADERING VAN 12 oktober 2015 (week 42) Nr. O Interne controleplan gemeente Veenendaal 2015. O Subsidieregeling Rijden op groen gas Veenendaal. O Wijziging CAR/UWO

Nadere informatie

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot:

GEMEENTE GOIRLE Griffie. Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011. 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: Besluitenlijst raadsvergadering begroting d.d. 8 november 2011 Agendapunt Onderwerp 1. Vaststelling begrotingsstukken 2012 De raad besluit tot: I. tot vaststelling van de geamendeerde Programmabegroting

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 07/05/2013 week 19. 1. Vastgoed en Wonen Verkoop grond aan Grobel Vastgoed I B.V. Wethouder Den Besten 13.315

Nadere informatie

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015

Voortgangslijst van toezeggingen, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 Voortgangslijst van en, verwerkt t/m het Open Huis van 23 april 2015. Laatste aanpassing 13 mei 2015 1 Lijst van en aan de raad (gedaan tijdens raadsvergaderingen (R) én voorrondes (V)) Nr Omschrijving

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGEVERGADERING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 19 mei 2015 Portefeuillehouder: Dhr. C.J. Ruigrok Opsteller: Nes, Renate van de 1. 8105 opstelling kadernota bestemmingsplan bedrijventerreinen * Stem in met het opstellen van de kadernota bestemmingsplan Bedrijventerreinen

Nadere informatie

B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012

B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012 B&W-vergadering d.d. 7 februari 2012 Besluitenlijst van de agendastukken Nr. Voorstel, advies en beslissing Afdoening 1. Besluitenlijst van de bespreekstukken van 31 januari 2012. Vastgesteld. 2. Besluitenlijst

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Nr. e160018552 Casenr. 16e0004127 BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 mei 2016 Aanwezig: De heer A.A.J. Baars, burgemeester De heer mr. J. van den Bosch, wethouder De heer

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 15 december 2015 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, S. Siebenga, J.C.F. Broekhuizen, J.R. Zoetendal, mevrouw J. van der Laan en dhr. F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30

De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 De Raad 24-06-2008 Aanvang: 18:30 Tijd Zandfoort aan de Eem 18:30 Slotparade GA2030 20:30 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 20:45 Taskforce Armoede Voorbereiding besluit Tussenbalans

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 juli 2012,

OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 juli 2012, OVERZICHT CONFORMBESLUITEN van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 10 juli 2012, Aanwezig: J. Heijkoop, burgemeester T.A. Stoop, wethouder G.B. van der Vlies, wethouder F.J. van de Velde,

Nadere informatie

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen

Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Bijlage 5 Aanbevelingen Rekenkamer Breda in relatie tot nota Verbonden Partijen Aanbevelingen rapport Rekenkamer Breda 1. Geef als raad opdracht aan het college om samen met de raad een nieuwe Nota Verbonden

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Stedelijke Ontwikkeling Enschede. Stand van zaken en vooruitblik

Stedelijke Ontwikkeling Enschede. Stand van zaken en vooruitblik Stedelijke Ontwikkeling Enschede Stand van zaken en vooruitblik Agenda raadsbijeenkomst 13 mei Drie blokken: 1. Grip op Grond en Stedelijke Koers: stand van zaken 2. MPG 2013: informatie t.b.v. vaststelling

Nadere informatie

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014

Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Besluiten genomen in de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Purmerend van 30 oktober 2014 Voorzitter: de heer D. Bijl (burgemeester) Griffier: mevrouw J.F. Kamminga. Aanwezig: de dames H. Aslander

Nadere informatie

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch

Het bestemmingsplan legt gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden planologisch-juridisch voorstel raad en raadsbesluit gemeente Landgraaf Programma ONDERWERP: Vaststelling bestemmingsplan Steenen Kruis. Raadsvoorstelnummer: 63 PROGRAMMA 2. Ruimte en Herstructurering Documentnummer: Landgraaf,

Nadere informatie

Actuele financiële en vermogenspositie

Actuele financiële en vermogenspositie Actuele financiële en vermogenspositie werk aan de winkel Presentatie voor Auditcommissie 5 maart 2012 Actuele financiële positie (1) Nr. Ontwikkeling Mutatie 2012 2013 2014 2015 Saldo na besluitvorming

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 en 3 oktober 2012 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter mr. P. de Baat MPM drs. V.H. Kloos J.P. Nagengast MBA mw. M. (afwezig op 3

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 december 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 december 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 december 2015 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005)

BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) BESLUITENLIJST A-NOTA S WEEK 25 (20 t/m 24 juni 2005) Datum besluit College: dinsdag 28 juni 2005. Nr. Ingekomen stuk van: Onderwerp: 1. Vaststellen van de besluitenlijst van de Collegevergadering van

Nadere informatie