Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept-besluitenlijst vergadering van de Raad op 16 december 2013 (vast te stellen in de raadsvergadering op 3 februari 2013)"

Transcriptie

1 Aanwezig: Afwezig: De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier) en de leden: A.S. Arι, N. van den Berg, A.K. Boersma, K. Boz, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, F.H. Deuzeman, J.B. Diepemaat, E. Eerenberg, mw. J.E.L. Futselaar, G.C. Hanna, mw. C.J.M. Hannink, mw. W.R. van der Hoek, J.C.R. van Houdt, E.J. Ilgün, J. Kerkwijk, mw. N.A. Klerk, mw. A. Koç, J. Kort, mw. M.J.E.H. Kronenburg, mw. V.M. Leonhart, A.J. Le Loux, L.J.J. van Lier, J.A. van Lijf, M.A. van Luttikhuizen, B.J. Sanders, S. Salikram, J. Sundaram, W. Tekkelenburg, C. Turgut, F. Uçar, G.J. van der Veen, A. Veldt, mw. M. Visser-Voorn, P.C.M. van der Vloet, R. Wessels, E.G.H. Westerbeek en mw. P.M. Wilkinson-Hillen W. van der Noordt, dhr. Kort (vanaf ca. 22:15u) 1 Opening Er is bericht van verhindering van dhr. vd Noordt (ES) De voorzitter, dhr. den Oudsten, is ivm verplichtingen elders, later. Mevr. Broekman Veltman zit de vergadering zolang voor. 2 vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad) Geen vragen 3 vaststellen agenda Het voorstel onder B1, herinrichting openbare ruimte Stadsweide Koningsplein eo, wordt naar de hamerstukken verplaatst. Er worden 4 actuele moties aan de agenda toegevoegd als laatste bij de bespreekpunten: - Motie formatieproces, indiener dhr. Kerkwijk (D66) - Motie werven van winkels buiten de binnenstad naar de binnenstad; indiener mevr. Koc (CDA) - Motie onderzoek rekenkamer naar nota van opvang naar wonen, indiener dhr. Kort (GL) - Motie openhouden buurthuis Galvani, indiener dhr. vd Berg (BBE) 4 Vaststellen besluitenlijsten vorige vergaderingen 5 -- De besluitenlijsten van 11 november en 16 december 2013 worden overeenkomstig vastgesteld. Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 1

2 6 Bespreekstukken R 1 Rekenkameronderzoek Vastgoedbeleid 1.De conclusies en aanbevelingen van het recente rekenkameronderzoek "Veronderstelde werkelijkheid" over te nemen. 2.Het college van burgemeester en wethouders op te dragen uitvoering te geven aan de volgende aanbevelingen: - Werk aan een breder bereik van vastgoed-economische kennis - Voeg een strategisch doel toe aan het VBE: effectiever vastgoedbeleid - Leg meer regie over het gemeentelijk vastgoed in al zijn aspecten bij VBE - Laat VBE de huurrelatie met de eindgebruikers onderhouden - Licht de raad in als geen marktconforme huur wordt gehanteerd - Maak een realistische risico-inventarisatie van de vastgoedportefeuille 3.Het college van burgemeester en wethouders op te dragen te komen met voorstellen om uitvoering te geven aan de volgende aanbevelingen: - Hanteer een beleidskader voor het maatschappelijk rendement van vastgoed - Stop met cosmetisch boekhouden - Hanteer een realistische huurprijs voor de eigen organisatie en subsidierelaties - Hanteer een kostprijsdekkende huur van 15 jaar 1 stem tegen (mevr. Futselaar SP) en 37 stemmen voor (de rest) Aangenomen moties Motie 1, dhr. Kerkwijk (D66) ea Terugbrengen aandeel stille reserves in het weerstandsvermogen, inhoudende: Draagt het college op: - scenario s uit te werken om het aandeel van de stille resreves in het weerstandsvermogen terug te brengen inclusief het verwachte effect daarvan op de begroting; - in deze scenario s uit te gaan van 0%, 10%, 15%, 25% en maximaal 50% aandeel van de stille reserves binnen het weerstandsvermogen; - bij het uitwerken van de scenario s rekening te houden met de bevindingen van de accountant, die op verzoek van de rekeningencommissie op 25 november 2013 bij de controle van de jaarrekening 2013 extra controle uitvoert op de stille reserve; - deze scenario s voor te leggen aan de raad voor eind mei Besluit: Motie 1 is aangenomen met 18 stemmen tegen (PvdA, VVD, CDA) en 20 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 2

3 Motie 2, dhr. Bouwman (PvdA) ea, expliciet oordeel accountant vastgoedbeleid, inhoudende: Spreekt uit dat: - de accountant, bij de controle van de jaarrekening 2013, expliciet zijn oordeel moet worden gevraagd over de door de rekenkamer geconstateerde risico s van het vastgoedbedrijf, de huidige rekensystematiek en het hanteren van een kostprijsdekkende huur van 30 versus 15 jaar. - Deze aandachtspunten in het controle protocol dienen te worden opgenomen. Besluit: Motie 2 is aangenomen met 38 stemmen voor (unaniem) C 1 Aanpassen regie op vastgoed stuknummer Voortvloeiend uit de toezegging van de Portefeuillehouder Vastgoed bij de behandeling van de programmabegroting, naar aanleiding van de aanbeveling van de Rekenkamercommissie en behandeling in de Stedelijke Commissie van 13 januari jl.in te stemmen met: a. Vastgoed dat niet in portefeuille is bij VBE (panden Planeconomie categorie overig, Onderwijs, DCW, Volkspark en de exploitatie van de bedrijfsverzamelgebouwen Spinnerij en CeeCeeCentre en de Wijkcentra), onder voorbehoud van nadere besluitvorming over de financiële consequenties, onder te brengen in portefeuille bij VBE. Hiermee wordt meer regie in al zijn aspecten neergelegd bij VBE en neemt inzicht en sturing voor Raad en College toe. b. Een marktconforme en realistische financiële systematiek, naast de huidige kostendekkende systematiek, te ontwikkelen voor portefeuilleonderdelen die overgedragen worden vanuit de programma s naar VBE. De looptijd van deze systematiek zal aangepast worden op de te verwachten exploitatieduur. Aanvulling van de reserve vastgoed vanaf 2021 vanuit het spaarprogramma maakt hier zo nodig onderdeel van uit. c. In te stemmen met de planning aanpassing regie op vastgoed. d. Per onderdeel de condities waaronder het vastgoed wordt overgedragen, het effect op de financiële positie van VBE en mogelijke gevolgen voor de programma s, inclusief begrotingswijziging ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen. Coform voorstel met 6 stemmen tegen (D66) en 32 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 3

4 C 2 Update motie cultureel vastgoed en vervreemding vastgoed stuknummer Als uitvloeisel van de motie Cultureel Vastgoed, in te stemmen met de hieronder weergegeven besluiten van het College: a. Het Nationaal Muziekkwartier een huurkorting te verlenen voor de periode van 5 jaar middels het niet indexeren van de huursom in de jaren 2014 tot en met De cumulatieve huurderving van 1,25 miljoen euro voor de eerste vijf jaren en de cumulatieve huurderving hiervan voor de jaren 2019 tot en met 2037 van 6,75 miljoen euro te dekken uit de reserve vastgoed. En daarbij kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. vervreemden van vastgoed en van de stand van zaken m.b.t. de (on)mogelijkheden tot vervreemden van het Muziekkwartier. b. Het pand aan de Espoortstraat 182 voor een periode van 15 jaren in erfpacht over te dragen aan Stichting Villa de Bank en de boekwaarde van die periode à euro in één keer ten laste te brengen van het product Cultuur en de overige eigenaarslasten à euro jaarlijks ten laste te brengen van het product Cultuur. c. Het pand en de ondergrond aan de Hoge Bothofstraat 166 tegen boekwaarde, à euro, te verkopen aan Stichting B93, onder de voorwaarde dat de huidige functie behouden blijft en een anti speculatiebeding in de overeenkomst opgenomen wordt. d. Het eigendom van het voormalige gymlokaal, gelegen aan Het Stroink 108, middels een opstal overeenkomst voor een symbolisch bedrag over te dragen aan Bewoners Team Stroinkslanden (BTS) en de boekwaarde van euro ten laste te brengen van het programma WZW. e. Het eigendom van het voormalige schoolgebouw aan de Meeuwenstraat 160, middels een opstalrecht, over te dragen aan Stichting Beien en de boekwaarde van euro af te boeken ten laste van de egalisatiereserve kapitaallasten Onderwijshuisvesting. 2. Als uitvloeisel van het traject, Vervreemding Vastgoed, kennis te nemen van de voortgang van de verkoopdoelstellingen van het VBE. Verworpen of ingetrokken Amendementen (een scan van deze amendementen vindt u als bijlage bij de besluitenlijst) A B Dhr. Kerkwijk (D66) ea Dhr. vd Vloet (fractie vdvloet) Cultureel vastgoed Update motie cultureel vastgoed Ingetrokken Verworpen met 1 stem voor (dhr. vdvloet) en 37 stemmen tegen (de rest) met 1 stem tegen (dhr. vd Vloet) en 37 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 4

5 G 1 Vaststellen verordening BRP en het reglement BRP stuknummer De 'Verordening Basisregistratie personen' vast te stellen. Verworpen amendementen C Dhr. vd Vloet (fractie vdvloet) Verordening Basisregistratie Personen (BRP) Verworpen met 1 stem voor (dhr. vd Vloet) en 37 stemmen tegen (de rest) met 1 stem tegen (fractie vdvloet) en 37 stemmen voor (de rest) G Drank- en horecabeleid stuknummer a. het vaststellen van de nota Drank- en horecabeleid 2014; b. het vaststellen van de Drank- en Horecaverordening Enschede 2014, een en ander conform bijgevoegd raadsvoorstel met 38 stemmen voor (unaniem) Aangenomen moties Motie 3, dhr. Sanders (BBE) ea, drank en horecabeleid 2014, inhoudende: Draagt het college op: Het Drank- en Horecabeleid 2014 zodanig aan te passen te wijzigen dat de bepalingen m.b.t. de maatschappelijke taken die aan de Vitale Sport Verenigingen op grond van de subsidie-verordeningen worden opgedragen, hier naadloos op aansluiten en zij hun welzijn- en maatschappelijke taken ten aanzien van en met betrekking tot de ouderen zonder conflicten kunnen uitvoeren, eventueel binnen vastgestelde schenktijden. De betreffende artikelen in de Drank- en Horecaverordening 2014 zodanig aan te passen dat conflictering is uitgesloten en deze daar waar noodzakelijk aan te passen door bijvoorbeeld in de verordening te bepalen en toe te voegen en maatschappelijke activiteiten" als bedoeld in de subsidieverordening sport. (E.e.a. conform de VNG Nieuwe modelverordening Drank- en Horecawet met kenmerk: ECGR/U Lbr. 13/023 d.d. 15 maart 2013). Voor het zomerreces 2014 aan de Raad een voorstel voor te leggen en in deze periode met het handhavingsbeleid ter zake rekening te houden met bovenstaande constateringen en overwegingen. Besluit: Motie 3 is aangenomen met 10 stemmen tegen (GL, SP, CU, ES, MVV, vdv) en 28 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 5

6 Motie 4, dhr. Eerenberg (d66) ea, studenten en drank en horecabeleid 2014, inhoudende: Draagt het college op: Actief met overkoepelende studentenorganisaties rond de tafel te gaan zitten om de gevolgen van de nieuwe regels in kaart te brengen en de ervaringen tot op heden te bespreken; * Studentenorganisaties waar nodig te assisteren bij het implementeren van de nieuwe regelgeving; * in de handhaving geen focus te leggen op studentenorganisaties. Besluit: Motie 4 is aangenomen met 8 stemmen tegen (CDA, vdv) en 30 stemmen voor (de rest) Motie 5, dhr. Eerenberg (d66) ea, uitgaan; ook voor jongeren leuk, inhoudende: Draagt het college op: * in gesprek te blijven met de horecaondernemers in de stad om af te spreken dat jongeren tussen de 16 en 18 jaar gewoon welkom zijn in de Enschedese uitgaansgelegenheden; * in de zomer van 2014 terug te koppelen of de nieuwe wetgeving of de uitwerking daarvan gezorgd hebben voor een toename van onverantwoord drinkgedrag buiten de horecagelegenheden om. Besluit: Motie 5 is aangenomen met 8 stemmen tegen (PvdA 1 lid, CDA, CU, vdvloet) en 30 stemmen voor (de rest) Verworpen moties 6 Dhr. Diepemaat (VVD) Vrijgeven sluitingstijden horeca Verworpen met 12 voor (VVD, D66, PvdA 1 lid) en 26 tegen (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 6

7 E Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015 stuknummer de nota "Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015" vast te stellen Aangenomen Amendementen Amendement D, dhr. Bouwman (PvdA) ea vaststellen principebesluiten inrichting en sturing jeugdzorg en Wmo, inhoudende: Besluit: Punt 1 te wijzigen in: Kennis nemen van de beslispunten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 24 van de nota Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf En toe te voegen de besluiten 2 en 3: - de beslispunten 1, 2, 3, 4, 5, 14, 21 en 23 van de nota Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015 vast te stellen; - de reeds eerder, expliciet door de gemeenteraad, besloten beslispunten 6 en 22 van de nota Inrichting en sturing Jeugdzorg en Wmo vanaf 2015 te bekrachtigen. Besluit: Amendement D is aangenomen met 1 stem tegen (MVV) en 36 stemmen voor (de rest) Amendement E, mevr. Futselaar (SP) ea, sturing jeugdzorg en Wmo, inhoudende: Besluit: 1. Een beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen: met dien verstande dat beslispunt 3 in de nota is gewijzigd in De raad ieder kwartaal te informeren over de voortgang van de transities WMO en jeugdzorg en daarbij te beginnen met een nulmeting ; 2. Een beslispunt aan het raadsvoorstel toe te voegen: de doelstellingen van de wijkteams te betrekken bij de behandeling van de kadernota Besluit: Amendement E is aangenomen met 11 stemmen tegen (VVD, D66) en 26 stemmen voor (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 7

8 Conform met inachtneming van de aangenomen amendementen D en E met 3 stemmen tegen (GL, MVV) en 34 stemmen voor (de rest) Aangenomen moties Motie 7, mevr. Hannink (GL) ea, werkgelegenheid in de zorg, inhoudende: Draagt het college op: - er al het mogelijke aan te doen om te voorkomen dat de bezuinigingen ten koste gaan van goede zorgverlening; - de bezuinigingen zoveel mogelijk te behalen door vermindering van bureaucratie en vergroting van efficiëntie. Besluit: Motie 7 is aangenomen met 14 stemmen tegen (D66 verdeeld, BBE, VVD, vdv) en 23 stemmen voor (de rest) Verworpen/ingetrokken moties 8 Dhr. Ilgun Cliëntenraden Ingetrokken **Actuele moties** M 9 Motie MAU, Meerjarige aanvullende uitkering, ingediend door mevr. Klerk (PvdA) ea, inhoudende: besluit: 1. Het college op te roepen de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te bewegen tot een heroverweging van de beslissing rond de MAU-aanvraag Enschede, waarbij rekening wordt gehouden met een integrale afweging van alle relevante factoren zoals aangedragen door de gemeente Enschede. 2. Het college op te roepen de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te verzoeken om aanvullende ruimte en middelen ter compensatie als de MAU daartoe onvoldoende mogelijkheden biedt. 3. Het college op te roepen om de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer te bewegen de staatssecretaris aan te spreken op een integrale afweging van alle beschikbare informatie bij de beslissing omtrent MAUaanvragen. De staatssecretaris heeft hierin een eigenstandige verantwoordelijkheid. Besluit: Motie 9 is aangenomen met 37 stemmen voor (unaniem) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 8

9 M 10 Motie (in)formateur, ingediend door dhr. Kerkwijk D66 ea, inhoudende: Draagt het presidium op: Om tijdig voor de raad van 10 maart 2014 met een voorstel aan de raad te komen op welke wijze het proces van formatie met het instellen van een (in)formateur via regeling door de raad vorm kan worden gegeven; Daarbij een concreet voorstel te doen om het Reglement van Orde van de gemeenteraad in hoofdstuk III uit te breiden met een nieuw artikel, met daarin ten minste de beschrijving op welke wijze: De nieuwe raad een (in)formateur benoemt, inclusief opdracht De (in)formateur publiekelijk verantwoording aflegt over zijn/haar bevindingen Op basis van het verslag van de informateur, de nieuwe raad een formateur benoemt, inclusief opdracht, als zij daartoe besluit Besluit: Motie 10 is aangenomen met 18 stemmen tegen (PvdA, VVD, CDA) en 19 stemmen voor (de rest) M 11 Motie onderzoek rekenkamer nota van opvang naar wonen Besluit: 1. De rekenkamer te verzoeken op korte termijn, uiterlijk voor de behandeling van de programmabegroting 2015, een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de maatschappelijke, beleidsmatige, organisatorische en financiële aspecten van de gemeentelijke maatschappelijke opvang; 2. Te bepalen dat het onderwerp van onderzoek zich onder meer zal uitstrekken over: resultaten: de mate waarin doelstellingen van beleid worden gehaald; oorzaken: de factoren en omstandigheden waaraan het eventueel niet behalen van beleidsdoelstellingen toegerekend kunnen worden; kwaliteit van beleidsvorming gemeente: de kwaliteit van bij de beleidsvorming gehanteerde aannames en prognoses; tussentijdse evaluatie en bijsturing: de mate waarin beleidsdoelstellingen werden gemonitord en beleid en uitvoering tijdig werden bijgestuurd waar nodig; informatievoorziening aan College van B&W en Gemeenteraad: de mate waarin politiek en bestuur over sturingsinformatie beschikten; toekomst: de mate waarin de oorspronkelijke beleidsdoelstellingen nog realistisch zijn; het doen van aanbevelingen: voor een toekomstbestendige gemeentelijke maatschappelijke opvang in de geest van de beleidsnota 'van opvang naar wonen'; Besluit: Motie 11 is verworpen met 16 stemmen voor (PvdA, GL, SP, MVV, vdv) en 21 stemmen tegen (de rest) Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 9

10 M 12 Motie openhouden buurthuis Galvani Draagt het college op: - Openstelling van buurthuis Galvani te waarborgen conform eerder gedane toezeggingen, tot het moemnt waarop het nieuw te realiseren Hart van de Wijk is opgeleverd. De motie is niet in stemming gebracht en wordt aangehouden tot de volgende raadsvergadering. Eerst zal nadere bespreking plaatsvinden in de stadsdeelcommissie Oost. M Motie winkels buiten binnenstad naar binnenstad In verband met de tijd, is op verzoek van mevr. Koc, de motie doorgeschoven naar de volgende raadsvergadering d.d. 10 maart Hamerstukken B 1 Herinrichting openbare ruimte Stadsweide Koningsplein en omgeving stuknummer ) Kennis te nemen van het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimtestadsweidekoningsplein en omgeving (inclusief kunst); 2) Hiervoor een uitvoeringskrediet( 4 miljoen) beschikbaar te stellen voor een bedrag van ,-; 3) Het uitvoeringskrediet te dekken metefrogelden ( 4 miljoen), bijdrage vanuit de MSI ( 2,3 miljoen), bijdragen derden ( 0,2 miljoen) en de reservestadsverfraaiing ( 0,1 miljoen). 4) De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de begroting 2014 aan te brengen. Stemverklaring PvdA Stemverklaring GL Stemverklaring CDA Stemverklaring MVV B 2 Onteigening ten behoeve van de realisatie van het koningsplein stuknummer Het nemen van het verzoeksbesluit tot onteigening van de percelen kadastraal bekend gemeente Enschede sectie B nummers 7875, 7876 en 7877, welke percelen in eigendom zijn van Deltaborgh Investments B.V. te Enschede Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 10

11 B 3 Vaststellen wijziging 68 Welstandsnota Enschede stuknummer het vaststellen van Wijziging 68 van de Welstandsnota Enschede B 4 Vaststellen BP stadscentrum Saxion stuknummer Het bestemmingsplan Stadscentrum-Saxion vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP ; 2. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan. B 5 Indienen van een subsidieaanvraag voor de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven voor een negental projecten stuknummer Een subsidieaanvraag in te dienen voor de kosten van het opsporen en ruimen van explosieven ter grootte van ,- bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor de volgende projecten: a. Aansluiting EHS en omgeving luchthaven b. ADT - woongebieden c. Woningbouw Keppelerdijk - Driehoek d. Parkweg e. Schuttersveld f. Stadsweide - Koningsplein g. Velve Lindenhof h. Oldenzaalsestraat - Bergweg i. Fietspad Zuid Esmarkerrondweg Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 11

12 C 3 Vaststellen bestemmingsplan Schipholtstraat Het vaststellen van de nota "Samenvatting en beantwoording zienswijzen behorende bij bestemmingsplan "Schipholtstraat 2011" en degenen die een zienswijze met betrekking tot dit plan aan de Raad kenbaar hebben gemaakt, hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat de ingediende zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot een wijziging van het bestemmingsplan; 2. Het bestemmingsplan "Schipholtstraat 2011" gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00028; 3. Het niet vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 2. genoemde bestemmingsplan. C 5 Voorbereidingsbesluit diverse woongebieden stuknummer Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de gebieden, die zijn aangegeven op de hierbij behorende verbeelding conform NL.IMRO.0153.VB ; 2. Te bepalen dat het onder 1 genoemde voorbereidingsbesluit met ingang van 6 februari 2014 in werking treedt. C 6 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Boswinkelbeekweg 1. Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Boswinkelbeekweg overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP ; 2. Het niet vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde bestemmingsplan; 3. Het vaststellen van de nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen en degenen die een zienswijze omtrent dit plan aan de raad kenbaar hebben gemaakt hiervan in kennis te stellen en mede te delen dat de ingediende zienswijzen aanleiding geven tot aanpassing van het bestemmingsplan. Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 12

13 C 7 Wijziging 66 Welstandsnota Het vaststellen van Wijziging 66 van de Welstandsnota. F 1 Projectafwijkingsbesluit winkels-appartement Kalanderstraat 1 Medewerking te verlenen aan het in procedure brengen van een projectafwijkingsbesluit voor het bouwen van winkels met hierboven appartementen aan de Kalanderstraat 23-31, door voor te nemen een verklaring van geen bedenkingen af te geven; 2 De onder 1 bedoelde voorgenomen verklaring van geen bedenkingen als definitief aan te merken, indien er geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit worden ingediend. F 2 1 ste wijziging legesverordening De 1e wijziging van de Legesverordening 2014 vast te stellen Sluiting Ambtelijk concept Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. 13

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Tussen witte paaltjes en grote projecten. Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Tussen witte paaltjes en grote projecten Opsporing en aanpak van risico s bij het Centrumplan in Eijsden 20 mei 2011 Tussen witte paaltjes en grote projecten - Opsporing en aanpak van risico s bij het

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079

Overzicht Moties Provinciale Staten Registratienummer : 1342079 1E+06 7 1181597 29.06.11 Wetenschappelijjke steunfunctie Flevoland Verzoekt het college samen met maatschappelijke partners tot een duurzame oplossing voor de wetenschappelijke steunfunctie Flevoland te

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 4 Datum: 5 november 2013. Deelsessie: 21.25 23.00 uur in de Calamiteitenzaal Doel: Beeldvorming/Oordeelvorming. Onderwerp: Programmabegroting 2014. Toelichting: In de programmabegroting

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2011 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 3 november 2011 Pagina 2 van 110 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA...

Nadere informatie

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften. in de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek naar een effectieve behandeling van bezwaarschriften in de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 21 Maart 2013 1 Het algemeen belang als drijfveer voor het overheidshandelen. De overheid is er

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014

Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Bijgewerkt: Griffie: 04-02-2013 AZ 26-02-2013 SO: 22-11-2012 Welzijn: 26-10-2012 Stand van zaken aangenomen moties 2010-2014 Datum Onderwerp met korte beschrijving Fatale datum Dienst Datum 28-01-2013

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko

Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem. 9 juli 2007. Al Rekko Doel of middel? Intergemeentelijke samenwerking door de gemeente Gulpen-Wittem 9 juli 2007 Al Rekko Inhoudsopgave 1. Inleiding 7 1.1 Aanleiding en doel 7 1.2 Onderzoeksvraag 7 1.3 Reikwijdte en beperkingen

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda

Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Ruimte om te Leren Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting Primair en Speciaal Onderwijs Breda Opdrachtgever: Stuurgroep Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting PO/SO Breda Breda, 2 december 2013 Status

Nadere informatie

Besluitenlijst 14 maart 2007

Besluitenlijst 14 maart 2007 Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 14 maart 2007 om 21.30 uur in het stadhuis. Afwezig: S. Akdemir M.C. Piepers M.J. van Hunnik H.S.

Nadere informatie

Energiebedrijf Rundedal

Energiebedrijf Rundedal RIS.5757 Energiebedrijf Rundedal Een gemeentelijke deelneming Onderzoek en Rapportage: J. Hulsegge en F. Nicolai Uitgave: Rekenkamercommissie gemeente Emmen Datum: Oktober 2012 Auteursrecht voorbehouden

Nadere informatie

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel

Sociaal statuut. Waterschap Rijn en IJssel BIJLAGE 1 Sociaal statuut Waterschap Rijn en IJssel (1 januari 2014 tot 1 januari 2016) INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 5 Artikel 1 Begripsbepalingen. 5 Artikel 2 Leeswijzer 7 Artikel 3

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie