Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014"

Transcriptie

1 Inleiding Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging. De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons daarom in om verslaving, armoede en eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen. Als inwoners van onze gemeente zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van burgers (sportclubs, verenigingen e.d.) vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren. Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn, maar als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, kan diversiteit de gemeenschap versterken. Wij willen ons inzetten voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor het bijzonder onderwijs. Wij staan voor eenduidige normen waarbinnen de veelkleurige waarden van onze samenleving zich kunnen ontwikkelen. Wij willen dat doen vanuit een solide basis en ontlenen onze waarden aan de Bijbel. Wij willen ons inzetten voor duurzame economische ontwikkeling,goede zorg voor de schepping en dus voor mens, natuur, landschap en milieu. Dit heeft onze grote aandacht en betrokkenheid. Het is een belangrijke taak van de gemeente om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Met elkaar kunnen we iets doen tegen hufterigheid op straat en vervuiling van onze leefomgeving. Echter, de overheid heeft niet alles in de hand. De politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we iets moois van onze gemeente maken. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan. Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen van God. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun! Het verkiezingsprogramma en de activiteiten in de afgelopen periode staan op de website Meer informatie: Secretaris ChristenUnie: Jan van Rossen IJsselzoom LB Capelle aan den IJssel Doe alles onder gebed en dankzegging! Psalm 90,17: Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat. 1

2 Speerpunt 1: Dienstbare overheid Visie van de ChristenUnie In een goed functionerende gemeente is er een gezonde samenwerking tussen een dienstbare overheid en een verantwoordelijke samenleving. Veel burgers zetten zich in voor plaatselijke verenigingen, wijken, kerken en noem maar op. De kwaliteit van onze samenleving wordt bepaald door de inzet van de vrijwilligers. Juist door samen actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen vormen we een sterke samenleving. De ChristenUnie wil daarom vanuit de politiek inzetten op samenwerking. Samen met burgers uit onder meer buurten, bedrijven, welzijnsorganisaties, verenigingen en kerken willen wij actief en betrokken werken aan een leefbare gemeente. Samen bouwen aan de maatschappij om ons heen. De ChristenUnie wil daarin betrokken en betrouwbaar zijn. Betrokken op de samenleving, betrokken op het individu. Betrouwbaar in het doen van beloftes en het nemen van besluiten. Zo krijgen we een samenleving die de zwakken beschermt en die rechtvaardige regels stelt en handhaaft. Dat is een samenleving die verantwoord omgaat met de schepping en die bestuurd wordt door een betrouwbare overheid. Samenwerking een duidelijk beleid rond samenlevingsgericht werken, communicatie, gebruik van Internet, klantgerichtheid en afhandeling van klachten een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming en burgerinitiatief een eerlijk, helder en consequent subsidiebeleid (eigen bijdrage en eigen fondswerving door gesubsidieerde instellingen is een must) contacten met burgers meer via Internet, maar zonder het fysieke contact te vervangen goede samenwerking tussen college van B&W en gemeenteraad en tussen coalitie partijen en niet-coalitiepartijen ten dienste van de burgers regionale samenwerking op basis van een transparante en democratisch gelegitimeerde wijze Veiligheid In onze gemeente moet het veilig leven, wonen en werken zijn. Duidelijkheid over normen, gecombineerd met consequente handhaving, is belangrijk. Het negeren en overschrijden van normen moet worden aangepakt. Daarom is het jammer dat de gemeente weinig te zeggen heeft over de feitelijke inzet van de politie. Handhaving van de rechtsorde en het beschermen van burgers is één van de kerntaken van de overheid. Criminaliteit, onleefbaarheid en onveiligheid dienen dan ook krachtig bestreden te worden. Het is voor onze burgers van belang dat er duidelijke en heldere regels bestaan en dat die regels ook gehandhaafd worden. Handhaven of gedogen? is daarom voor de ChristenUnie geen vraag! Handhaving mag niet achterwege blijven en een gedoogcultuur kan niet en wil de ChristenUnie niet. De overheid kan het echter niet alleen, maar zal als geloofwaardig handhaver van wetten en regels moeten appelleren aan de verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties. De ChristenUnie wil verandering brengen in de idee dat burgers bij de overheid alleen hun recht halen zonder zelf een positieve bijdrage aan de samenleving te willen geven. Burgers zijn niet alleen consumenten maar ook producenten van een bloeiende gemeente. Helaas was de gemeente te laat bij Schollevaar-Oost, de Uiverstraat en de oude Hoven. De komende jaren moet voorkomen worden dat buurten in de problemen komen. Veiligheid meetinstrument voor vroegsignalering van problemen afspraken maken met woningcorporatie Com.Wonen over woningtoewijzing in kwetsbare buurten afspraken maken met politie over meer surveillance in de weekenden en de nachtelijke uren schade, zoals graffiti, aan publieke eigendommen op daders (en eventueel ouders) verhalen geen uitbreiding van de graffitimuren, op kosten van de gemeenschap brandveiligheid versterken door middel van het actueel houden van gebruikersvergunningen 2

3 aanwezige rampenplannen actueel houden en regelmatig speciale oefeningen voor doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten en kinderen direct optreden tegen illegale bouwwerken en illegale bewoning tegengaan van gokken in het belang van de burger en ter bestrijding van criminaliteit inzetten van bevoegdheid van de burgemeester indien dit noodzakelijk is in het belang van de openbare orde voortzetting en voortdurende actualisering van het integrale veiligheidsbeleid inzetten op buurtveiligheidteams en stadstoezicht / BOA s als aanvulling op de taken van de politie een effectieve aanpak van probleemjongeren (zet ze in als veiligheidsadviseurs, voorlichters op scholen of stadswachten) het zoveel in haar vermogen ligt tegengaan door de gemeente van vestiging van coffeeshops, gokhallen, bordelen en sekswinkels alle mogelijkheden benutten om de zondagsrust te waarborgen. Geen gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden tot openstelling van winkels op zondag Communicatie Het is van belang dat het gemeentebestuur zijn beleid toelicht en uitlegt, zodanig dat de boodschap overkomt. Daarbij dient speciaal aandacht te zijn voor laaggeletterden. In dat kader is voorlichting aan burgers van belang voor de democratie in de lokale gemeenschap. De ChristenUnie hecht dan ook aan het opstellen en het voortdurend evalueren van een gemeentelijke communicatienota. De komende vier jaar zullen in het teken staan van meer inspraak, luisteren en samenwerken met onze burgers. Dit kan worden gerealiseerd door de gemeentelijke website, het burgerinitiatief en een goede informatieverstrekking via de wekelijkse informatiepagina s. Communicatie een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming en gebruik van Internet ontplooiing van initiatieven om jongeren, ouderen en andere doelgroepen meer bij de politiek te betrekken verder gaan met het meldpunt overbodige, onnodige, betuttelende, beperkende regels versterking van positie van adviesorganen zoals BGC, WMO-adviesraad, St. Natuurvrienden en WOP Financieel perspectief Om beleid daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is er geld nodig. De gemeente heeft twee bronnen van inkomsten, te weten de uitkering die de gemeente krijgt van het Rijk (uitkering Gemeentefonds) en de gemeentelijke belastingen. De ChristenUnie is een groot voorstander van een gezond financieel beleid. Dit betekent dat structurele uitgaven moeten worden gedekt door structurele inkomsten. Tevens is de ChristenUnie voorstander van een sluitende meerjarenbegroting waarin alle bekende of redelijkerwijs te verwachten uitgaven zijn opgenomen, met een daarbij behorend meerjarig dekkingsplan. Het meerjarig financieel perspectief vertoont door de huidige financiële crisis een minder rooskleurig beeld. Dat betekent echter niet dat automatisch de gemeentelijke belastingen moeten worden verhoogd. Als de uitkering uit het gemeentefonds wordt verlaagd moet eerst gekeken worden naar een andere wijze van het opheffen van het dan ontstane of dreigende tekort op de meerjarenbegroting. Dat kan inhouden dat bezuinigingen moeten worden doorgevoerd of dat geplande investeringen moeten worden opgeschoven, heroverwogen of getemporiseerd. Het is naar de mening van de ChristenUnie van groot belang dat het college van B&W op een goede, tijdige en inzichtelijke wijze de gemeenteraad informatie verschaft over de financiële positie van de gemeente. Financiën transparantie over de besteding van middelen voldoende reserves en voorzieningen om financiële schokken te kunnen opvangen bij bezuinigingen allereerst de uitgaven van de gemeente aanpakken, zoals subsidies en de formatie en buitengewoon voorzichtig zijn met grote investeringen, zoals de unilocaties producten van de gemeente zijn gebaseerd op kostendekkendheid 3

4 lokale lasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) stijgen maximaal met het inflatiecijfer ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor minima en ouderen met alleen AOW jaarlijks opstellen van een heldere en inzichtelijke begroting met betrouwbare kengetallen 4

5 Speerpunt 2: Bloeiende samenleving Visie van de ChristenUnie De samenleving is er, naar de mening van de ChristenUnie, mee gebaat dat er aandacht is voor het publieke, voor het gezamenlijke, voor wat ons bindt. Wij willen vanuit de Bijbelse opdracht graag meewerken aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar. De ChristenUnie is van mening dat er in een samenleving met samenhang geïnvesteerd moet worden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt naar onze mening mogelijkheden om aan die in de samenleving noodzakelijke sociale cohesie met elkaar te werken. Het gemeentebestuur van Capelle wil echter te veel sturen en wil hiërarchisch bepalen hoe de WMO uitgevoerd wordt. De gemeente hoort Capellenaren en organisaties, zoals het verenigingsleven, buurtwerk, jongerenwerk en de kerken, voldoende ruimte te bieden. De gemeente hoort zich te richten op de samenwerking, hoort deze te stimuleren, een visie te ontwikkelen en de randvoorwaarden te scheppen. Dan hebben wij het volste vertrouwen dat Capellenaren en organisaties hun verantwoordelijkheid zullen oppakken. En de woorden van de gemeente moeten gepaard gaan met daden. Belangrijke samenbindende voorzieningen als de kinderboerderij, speeltuin, volkstuinen en wijkwinkelcentra moeten beschermd worden. Kunst, cultuur en sport kunnen mensen samenbinden en bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid. Bij sociale samenhang, de overdracht van waarden en normen en het investeren in onderlinge verantwoordelijkheid en relaties spelen opvoeding en onderwijs een grote rol. Daarnaast is het, juist met het oog op integratie en acceptatie van achterstandsgroepen van belang dat er streng wordt opgetreden tegen overlast en wetsovertreding. Buurt in de buurten zoeken naar een bewoner die Buco wordt (buurtcontactpersoon), waar de gemeente via het WOP afspraken mee maakt en waardoor zodoende taken aan de buurt worden overgedragen het beschikbaar stellen van middelen voor buurtschoonmaakacties (geen subsidie, maar gereedschap, afvalzakken en een cadeautje als dank) en kleine subsidies voor straatfeesten het stimuleren van buurtbeheer van speel- en hangplekken, uitleenpunten voor sport en spel naast Linc en de Jeugdraad ook kerken en andere organisaties dezelfde mogelijkheden en ruimte geven in jeugd- en jongerenwerk Jeugd en Gezin De problematiek van alcohol- en drugsgebruik, vernielingen en overlast vraagt een integrale aanpak vanuit zorg en repressie. De ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en zal daarom initiatieven die gezond gedrag stimuleren steunen. Gok-, game- en drankverslaving bij jongeren willen we tegengaan. Eenzaamheid onder jongeren is één van de oorzaken van de vlucht naar verslaving. De ChristenUnie wil deze vereenzaming aanpakken door het verstevigen van het netwerk rond jongeren. Jongeren hebben ruimte nodig, de ChristenUnie wil ze die ruimte bieden en daarbij voorzieningen voor de jeugd realiseren. De woonomgeving moet voor jongeren een positieve uitstraling hebben. We pleiten voor gezinsvriendelijke, veilige wijken, waar ruimte is om te spelen en te sporten en om elkaar te ontmoeten. naast het bestaande Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Linie ook CJG s in Schollevaar en s Graveland. In deze CJG s zit ook: zorg voor preventie van echtscheidingen (via huwelijks- of relatiecursussen) en hulpaanbod bij en na een echtscheiding, vooral gericht op (emotionele) problemen bij kinderen en coouderschap cursus opvoedingsondersteuning aanbieden voor de ouders van kinderen op zowel basisschool als voortgezet onderwijs gerichte voorlichting over (voorkomen van) schulden bij jongeren 5

6 Onderwijs gelijke behandeling voor scholen die niet aangesloten zijn bij de Brede School Netwerken (BSN) BSN gebruiken voor sociale cohesie, bijvoorbeeld: o In de avond jongeren aan het sporten en tegelijkertijd de ouders op cursus o Verplicht eerst huiswerkbegeleiding en daarna sport en spel betrokkenheid en participatie van ouders, ook bij openbare scholen, bevorderen afstemming met de zogenaamde Zorg Advies Teams (ZAT s) 1 in het onderwijs met de leerplichtambtenaren en het Centrum voor Jeugd en Gezin stevige aanpak met scherpe doelstellingen om schooluitval te voorkomen campagnes tegen pesten en voorlichting herkennen van pesten onderhoud van de scholen dient duurzaam te zijn en een samenwerking van school en gemeente. het besteden van tientallen miljoenen aan nieuwe unielocaties voor IJsselcollege en Comenius is slechts aanvaardbaar als andere opties niet mogelijk zijn en de kosten opgevangen kunnen worden een gezond binnenklimaat ontstaat door goede huisvesting, inrichting, ventilatie, schoonmaak en gedrag. Dat vraagt een gezamenlijke aanpak van schoolbestuur, ouders, gemeente, provincie, bedrijfsleven en belangenorganisaties. Alle scholen moeten in 2014 op aanvaardbaar niveau worden gebracht. noodlokalen staan als regel maximaal 5 jaar integratie verdient blijvende aandacht, ook als er geen incidenten zijn de buurtmoeders lijken een effectieve manier om Capellenaren in nood / isolement te bereiken gebruik de bestaande kwaliteiten en rolmodellen uit de eigen groep, bijvoorbeeld mentoraat door succesvolle allochtone jongeren de maatschappelijke rol van de scouting erkennen, waarderen en bevorderen Kunst en cultuur stimulering van de amateurkunst en de uitstraling voor de Capellenaren huidige muziekaanbod door SKVR is geen gelijkwaardige variant voor de Capelse Muziekschool. Waar zijn de meer dan duizend leerlingen van toen gebleven? Er is sprake van kapitaal- & sociale vernietiging. Het muziekonderwijs moet breed beschikbaar zijn, het leren spelen van een instrument en daarin doorgroeien, moet mogelijk en betaalbaar blijven in Capelle het Isalatheater omvormen naar een multifunctioneel centrum om excessen te voorkomen wordt subsidie gekoppeld aan voorwaarden betreffende geweld, discriminatie, godslastering en zedelijkheid stadsplein aantrekkelijker en levendiger maken met activiteiten die door de bewoners en de buurt gedragen worden. Invulling kan zeer goed plaats vinden in samenwerking met het verenigingsleven en belangengroepen. Dit in nauwe samenwerking met de goed functionerende markt boekenaanbod bibliotheek herzien zodat het past bij de wensen van de Capellenaren Sport het bevorderen van multifunctionele sportcomplexen die de relatie tussen sportverenigingen, wijkbewoners en scholen verbeteren versterken van culturele- en sportactiviteiten in de wijken het stimuleren van zelfbeheer van sportverenigingen behouden van vangnetzwemmen zodat alle kinderen een zwemdiploma hebben creëer een kanonetwerk met aanlegplaatsen op natuurlijke punten. voor de jonge jeugd in het Schollebos gedurende de zomervakantie een beschermd strandje, zodat ook de jonge bewoners die geen vakantie kunnen hebben toch ontspanningsmogelijkheden geboden worden. 1 In deze teams zitten voor een deel dezelfde partijen als binnen de CJG s: (school-)maatschappelijk werk (vaak bekostigd door gemeenten, soms door onderwijs), jeugdgezondheidszorg (gemeenten), jeugdzorg (provincie), leerplicht (gemeenten), en zorgbegeleiders vanuit de school. Het is een casusoverleg. 6

7 Zorg de inbreng van de WMO-adviesraad is heel waardevol en willen wij versterken (College moet bij afwijken van advies WMO-adviesraad eerst de raad informeren) doorgaan met periodiek de tevredenheid van de gebruikers WMO meten onderdelen van WMO niet marktgericht aanbesteden maar werken met reële salarisnorm het gaat bij de WMO om mensen, niet om papier en boekhouden! wijkschouwen door ouderen en gehandicapten en vervolgens de buitenruimte aanpakken blijvende betrokkenheid met onze Pallieterburght, zorgvoorziening voor ernstig zieke kinderen tussen ziekenhuis en thuis nagaan of een kleinschalig hospice voor ouderen mogelijk is algemene invalide parkeerplaatsen op de juiste plekken laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening en dus geen wachtlijsten GGZ-cliënten hebben vaak veel schulden, en per 1 januari 2010 moeten ze ook zelf de dagopvang betalen. (D.A.C.). Dat is een probleem en vraagt om betrokkenheid vanuit de gemeente het ChristenUnie 2de Kamerlid mw. Ortega heeft geregeld dat er meer geld naar o.a. kerken gaat om de schuldenproblematiek aan te pakken. De gemeente is hier geen regisseur en moet ruimte geven,bijvoorbeeld om buddy's op te leiden die 1 op 1 iemand weer op de rails krijgen afspraken met woningbouwcorporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden te signaleren en huisuitzetting te voorkomen; hier moet in een vroeg stadium en proactief overleg plaats vinden met de inkomensambtenaar, schuldhulpverlening en sociale dienst samenwerking bij schuldhulpverlening met maatschappelijk werk voor de psychologische kant van schulden actief beleid om het niet-gebruik (door onwetendheid) van de bijzondere bijstand terug te dringen misbruik van voorzieningen snel opsporen en aanpakken / straffen de gemeente geeft het goede voorbeeld door stage en werkervaringsplaatsen te bieden zwemonderwijs bekostigen voor kinderen waarvan de ouders op bijstandsniveau leven 7

8 Speerpunt 3: Duurzame leefomgeving Visie van de ChristenUnie De ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. Wij willen als goede rentmeesters op een verantwoordelijke en dus duurzame manier omgaan met de schepping. Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als natuur, energie en klimaat, maar ook op het gebied van afval, mobiliteit en bebouwing. De verschillende belangen zoals groen, water, wonen, en wegen overvragen de beschikbare ruimte. Het wordt steeds belangrijker dat de overheid duidelijke ruimtelijke keuzes maakt. De belangen van bestaande en nieuwe ruimtevragers moeten goed worden afgewogen. De overheid moet daar zijn werkwijze op aanpassen. Daarom wil de ChristenUnie investeren in binnenstedelijk bouwen en zijn we voorstander van meervoudig ruimtegebruik Samenwerking vraagt om overleg met velerlei betrokkenen, zoals medeoverheden, grondeigenaren en belangenorganisaties. Dat vergt veel tijd. Maar door belanghebbenden in het voortraject goed te betrekken, kunnen vaak bezwaren later in het proces worden ondervangen. De nadruk moet liggen op participatie om langdurige (en kostbare) juridische procedures te voorkomen. Ruimtelijke samenhang Capelle moet de vergrijzing fysiek kunnen opvangen en de starters een plek geven Capelle is geen groeigemeente meer, een inwoneraantal tussen inwoners is het maximum als we bouwen dan doen we het volgens het steen-voor-steen principe, geen opoffering van groen en water meer als we bouwen dan doen we dat op basis van woonbehoeften van (toekomstige)bewoners, niet op basis van opbrengstmaximalisatie hoogbouw alleen waar dat past en geconcentreerd in het centrum sociale samenhang is uitgangspunt bij bestemmingsplannen en bij uitbreidings- en inbreidingsplannen e.d. Door functiemenging (wonen en werken) wordt de sociale controle bevorderd. open ruimten zijn onmisbaar: pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en oppervlaktewater. Het zijn de longen van dorp of stad. Binnenstedelijk bouwen is goed, maar de leefbaarheid mag niet in het geding komen. behoud van karakteristieke Capelse kenmerken zoals het slagenlandschap en groene aders( s-gravenweg), ook dient zorgvuldig omgegaan te worden met de lintbebebouwing langs de Capelseweg woningbouw is niet langer meer de financieringsbron van gemeentelijke plannen Duurzaam bouwen We bouwen alleen nog op basis van de volgende uitgangspunten: - bouwen met duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. - woningen die klimaatneutraal zijn of zelfs energie produceren. - levensloopbestendigheid van een woning of wijk: mensen kunnen hun hele leven in hetzelfde huis blijven wonen, ongeacht hun omstandigheden (echtpaar, gezin, ouderen, zorgbehoevend etc.). bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moet daadwerkelijk getoetst en gehandhaafd worden of aan de wettelijke duurzaamheidseisen en de criteria van eventueel verleende subsidie(s) is voldaan. in het rioleringsplan moet rekening worden gehouden met hevige regenval (afvoercapaciteit). Bij vervanging van riolering worden uitsluitend gescheiden stelsels aangelegd. (afvalwater en hemelwater gescheiden) leveringscontracten met energiebedrijven voor gemeentelijke gebouwen zijn gebaseerd op 100% duurzame energie 8

9 zorg dat in lokale verkeers- en vervoersplannen CO 2 -emissiereductie integraal opgenomen wordt (aandacht besteden aan alternatieven voor de auto, fietsverkeer stimuleren en faciliteren) opzetten van infrastructuur voor duurzaam vervoer door o.a. parkeerplaatsen met elektrapalen voor elektrisch aangedreven auto s, om accu s op te kunnen laden. informeren en ondersteunen (subsidies) van particuliere woningeigenaren t.a.v. energiebesparende maatregelen voor het gehele huishouden stimuleren van het gebruik van zonne-energie, zonder ingewikkelde of tijdrovende gemeentelijke procedures Groen en buitenruimte Houdt Capelle schoon en leefbaar. geef voorlichting over de mogelijkheden die er zijn om het milieu goed te beheren en verontreiniging tegen te gaan door milieubewust gedrag bij burgers en ondernemers. Maak het aantrekkelijk om afval gescheiden in te leveren, beloon dit. van hondenbezitters mag gevraagd worden het vuil op te ruimen waar er geen uitlaatzone is. Op die plekken is een scherpe handhaving wenselijk Capelle doet mee aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil, compost, etc. (Nederland Schoon, Opzoomeren e.d.) (http://www.afvalonline.nl/agenda). Hiermee kan een gemeente extra acties ondernemen om afvalscheiding onder de aandacht te brengen bij de burgers. Individuele burgers, scholen en organisaties kunnen worden betrokken bij een zwerfafval-opruim-project. stimuleer burgers (door subsidieverstrekking) om bij reconstructies van tuinen infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Hiermee wordt het hemelwater, daar waar het valt, vastgehouden en langzaam in de bodem opgenomen. verplicht winkels, scholen en dergelijke het eigen erf schoon te houden, inclusief de directe omgeving van de voorziening. zorg voor een duidelijk beleid betreffende het kappen van groen. Als groennorm geldt (landelijke Nota Ruimte) van 75m2 groen per woning. Herbeplanting moet bovenaan staan in het te voeren beleid, ook voor particulieren. geef de mogelijkheid herdenkingsbomen te planten, aanschaf en planten door bewoners, onderhoud door gemeente. elke wijk een eigen onderhoudsploeg Visie van de ChristenUnie De overheid moet zorgen voor een goed niveau van infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en telecommunicatie, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen. De ChristenUnie laat zich leiden door drie criteria: veiligheid (o.a. verkeersveiligheid), milieu (bescherming van Gods schepping: mensen, dieren, groen) en leefbaarheid (lawaai, CO 2, hoeveelheid groen, etc.). Ruimtelijk beleid legt veelal de basis voor het mobiliteitsbeleid. Hoe meer integraal deze twee beleidsterreinen benaderd worden, hoe beter. Dit vergt een langetermijnvisie. Mobiliteit is zowel een groot goed als een probleem (vervuiling, lawaai e.d.). Het is zaak een goede balans te vinden en de (auto)mobiliteitsstromen te beheersen. Verkeer & Vervoer bij het opstellen van plannen met betrekking tot ruimtelijke ordening invoering van een bereikbaarheidstoets en toegankelijkheidstoets. Hiermee wordt bereikt dat er met de mobiliteit efficiënt wordt omgegaan. OV-haltes dienen toegankelijk te zijn voor mobiliteitsbeperkten Capelle dient een goed OV-netwerk te hebben waardoor alle belangrijke voorzieningen kunnen worden bereikt: stadscentrum, ziekenhuis, OV knooppunten voetgangers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Wij willen daar extra zorg aan besteden, te beginnen met het (beter) verlichten van de zebrapaden en die voorzien van waarschuwingslichten voor het overige verkeer. 9

10 ontlast de Algerabrug en Algeraweg door het nastreven van een oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk in de vorm van een brug of tunnel of (tijdelijk) een passende veerpontverbinding. bewaak milieunormen op het gebied van geluid en fijnstof veroorzaakt door autoverkeer in het gebied rond Algeraweg en Abram van Rijckevorselweg Fietsbeleid het Capelse fietsbeleid moet actief worden uitgevoerd en gemonitord; hiervoor iseen budget binnen de begroting. scheidt de fietsroutes binnen de gemeente zo veel mogelijk van het overige verkeer. op rotondes binnen de bebouwde kom heeft de fiets voorrang. bij bouwplannen van een bedrijf een fietsenstalling aanleggen voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen in wijken, bij trein-, metro- en bushaltes en bij publieksvoorzieningen; de gemeente investeert samen met de partijen inhet spoor in de stations- en metro-omgeving, weesfietsen worden regelmatig verwijderd fietstunnel bij kruising A. van Rijckevorselweg-Kanaalweg Werk & Economie De visie van de ChristenUnie Werk is een belangrijk middel om de gaven waarmee God de mens gesierd heeft, te ontplooien. Bovendien draagt werken bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en is het een goed middel om een inkomen te verwerven waarmee voorzien kan worden in de eigen levensbehoeften en die van anderen. Werkgelegenheid en werkloosheid bevorder het scheppen van werkgelegenheid die past bij de behoeften van de beroepsbevolking. Zo wordt woon-werk-verkeer teruggedrongen en het beroep op bijstand verminderd. Gerichte bedrijfsacquisitie en regionale samenwerking vergemakkelijken dit. laat de gemeente bevorderen dat bedrijven stageplaatsen aanbieden aan hen die moeilijk een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt en laat de gemeente daarbij zelf het goede voorbeeld geven. zorg dat werk in de prostitutie, gokhallen en coffeeshops niet als passende arbeid beschouwd wordt voor werkzoekenden. beschouw het opvoeden van kleine, nog niet schoolgaande kinderen als passend werk voor alleenstaande ouders met gezinsverantwoordelijkheid. Stimuleer in die situaties verdere scholing. ga zondagsopenstelling van winkels zoveel mogelijk tegen (inclusief avondopenstelling van supermarkten op zondag). 10

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

WONEN WERKEN WELZIJN

WONEN WERKEN WELZIJN DUIVEN WONEN WERKEN WELZIJN Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 WAT WIL DE SP? Een samenleving waarin menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit voorop staan. Daarvoor strijden

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis?

Verkiezingsprogramma 2014-2018. Zó! Zoetermeer. Voorwoord. Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Verkiezingsprogramma 2014-2018 Zó! Zoetermeer Voorwoord Heeft u ook zo n zin in de tijd na de crisis? Op het moment dat we dit verkiezingsprogramma samenstellen weten we nog niet hoe lang het gaat duren

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie