Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie 2010 2014"

Transcriptie

1 Inleiding Verkiezingsprogramma Capelse ChristenUnie Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente. Dat doen we vanuit onze persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke overtuiging. De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als ze zich voor elkaar verantwoordelijk voelen en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons daarom in om verslaving, armoede en eenzaamheid tegen te gaan en te voorkomen. De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat kunnen we niet alleen. Als inwoners van onze gemeente zijn we geen losse eenheden die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien. Gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van burgers (sportclubs, verenigingen e.d.) vormen de basis van de samenleving. Daarin wil de ChristenUnie investeren. Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn, maar als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, kan diversiteit de gemeenschap versterken. Wij willen ons inzetten voor de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor het bijzonder onderwijs. Wij staan voor eenduidige normen waarbinnen de veelkleurige waarden van onze samenleving zich kunnen ontwikkelen. Wij willen dat doen vanuit een solide basis en ontlenen onze waarden aan de Bijbel. Wij willen ons inzetten voor duurzame economische ontwikkeling,goede zorg voor de schepping en dus voor mens, natuur, landschap en milieu. Dit heeft onze grote aandacht en betrokkenheid. Het is een belangrijke taak van de gemeente om criminaliteit en overlast tegen te gaan. Met elkaar kunnen we iets doen tegen hufterigheid op straat en vervuiling van onze leefomgeving. Echter, de overheid heeft niet alles in de hand. De politiek kan niet alles oplossen. We hebben elkaar nodig. Samen kunnen we iets moois van onze gemeente maken. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan. Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen van God. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun! Het verkiezingsprogramma en de activiteiten in de afgelopen periode staan op de website Meer informatie: Secretaris ChristenUnie: Jan van Rossen IJsselzoom LB Capelle aan den IJssel Doe alles onder gebed en dankzegging! Psalm 90,17: Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, het werk van onze handen, bevestig dat. 1

2 Speerpunt 1: Dienstbare overheid Visie van de ChristenUnie In een goed functionerende gemeente is er een gezonde samenwerking tussen een dienstbare overheid en een verantwoordelijke samenleving. Veel burgers zetten zich in voor plaatselijke verenigingen, wijken, kerken en noem maar op. De kwaliteit van onze samenleving wordt bepaald door de inzet van de vrijwilligers. Juist door samen actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen vormen we een sterke samenleving. De ChristenUnie wil daarom vanuit de politiek inzetten op samenwerking. Samen met burgers uit onder meer buurten, bedrijven, welzijnsorganisaties, verenigingen en kerken willen wij actief en betrokken werken aan een leefbare gemeente. Samen bouwen aan de maatschappij om ons heen. De ChristenUnie wil daarin betrokken en betrouwbaar zijn. Betrokken op de samenleving, betrokken op het individu. Betrouwbaar in het doen van beloftes en het nemen van besluiten. Zo krijgen we een samenleving die de zwakken beschermt en die rechtvaardige regels stelt en handhaaft. Dat is een samenleving die verantwoord omgaat met de schepping en die bestuurd wordt door een betrouwbare overheid. Samenwerking een duidelijk beleid rond samenlevingsgericht werken, communicatie, gebruik van Internet, klantgerichtheid en afhandeling van klachten een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming en burgerinitiatief een eerlijk, helder en consequent subsidiebeleid (eigen bijdrage en eigen fondswerving door gesubsidieerde instellingen is een must) contacten met burgers meer via Internet, maar zonder het fysieke contact te vervangen goede samenwerking tussen college van B&W en gemeenteraad en tussen coalitie partijen en niet-coalitiepartijen ten dienste van de burgers regionale samenwerking op basis van een transparante en democratisch gelegitimeerde wijze Veiligheid In onze gemeente moet het veilig leven, wonen en werken zijn. Duidelijkheid over normen, gecombineerd met consequente handhaving, is belangrijk. Het negeren en overschrijden van normen moet worden aangepakt. Daarom is het jammer dat de gemeente weinig te zeggen heeft over de feitelijke inzet van de politie. Handhaving van de rechtsorde en het beschermen van burgers is één van de kerntaken van de overheid. Criminaliteit, onleefbaarheid en onveiligheid dienen dan ook krachtig bestreden te worden. Het is voor onze burgers van belang dat er duidelijke en heldere regels bestaan en dat die regels ook gehandhaafd worden. Handhaven of gedogen? is daarom voor de ChristenUnie geen vraag! Handhaving mag niet achterwege blijven en een gedoogcultuur kan niet en wil de ChristenUnie niet. De overheid kan het echter niet alleen, maar zal als geloofwaardig handhaver van wetten en regels moeten appelleren aan de verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties. De ChristenUnie wil verandering brengen in de idee dat burgers bij de overheid alleen hun recht halen zonder zelf een positieve bijdrage aan de samenleving te willen geven. Burgers zijn niet alleen consumenten maar ook producenten van een bloeiende gemeente. Helaas was de gemeente te laat bij Schollevaar-Oost, de Uiverstraat en de oude Hoven. De komende jaren moet voorkomen worden dat buurten in de problemen komen. Veiligheid meetinstrument voor vroegsignalering van problemen afspraken maken met woningcorporatie Com.Wonen over woningtoewijzing in kwetsbare buurten afspraken maken met politie over meer surveillance in de weekenden en de nachtelijke uren schade, zoals graffiti, aan publieke eigendommen op daders (en eventueel ouders) verhalen geen uitbreiding van de graffitimuren, op kosten van de gemeenschap brandveiligheid versterken door middel van het actueel houden van gebruikersvergunningen 2

3 aanwezige rampenplannen actueel houden en regelmatig speciale oefeningen voor doelgroepen zoals ouderen, gehandicapten en kinderen direct optreden tegen illegale bouwwerken en illegale bewoning tegengaan van gokken in het belang van de burger en ter bestrijding van criminaliteit inzetten van bevoegdheid van de burgemeester indien dit noodzakelijk is in het belang van de openbare orde voortzetting en voortdurende actualisering van het integrale veiligheidsbeleid inzetten op buurtveiligheidteams en stadstoezicht / BOA s als aanvulling op de taken van de politie een effectieve aanpak van probleemjongeren (zet ze in als veiligheidsadviseurs, voorlichters op scholen of stadswachten) het zoveel in haar vermogen ligt tegengaan door de gemeente van vestiging van coffeeshops, gokhallen, bordelen en sekswinkels alle mogelijkheden benutten om de zondagsrust te waarborgen. Geen gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden tot openstelling van winkels op zondag Communicatie Het is van belang dat het gemeentebestuur zijn beleid toelicht en uitlegt, zodanig dat de boodschap overkomt. Daarbij dient speciaal aandacht te zijn voor laaggeletterden. In dat kader is voorlichting aan burgers van belang voor de democratie in de lokale gemeenschap. De ChristenUnie hecht dan ook aan het opstellen en het voortdurend evalueren van een gemeentelijke communicatienota. De komende vier jaar zullen in het teken staan van meer inspraak, luisteren en samenwerken met onze burgers. Dit kan worden gerealiseerd door de gemeentelijke website, het burgerinitiatief en een goede informatieverstrekking via de wekelijkse informatiepagina s. Communicatie een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming en gebruik van Internet ontplooiing van initiatieven om jongeren, ouderen en andere doelgroepen meer bij de politiek te betrekken verder gaan met het meldpunt overbodige, onnodige, betuttelende, beperkende regels versterking van positie van adviesorganen zoals BGC, WMO-adviesraad, St. Natuurvrienden en WOP Financieel perspectief Om beleid daadwerkelijk te kunnen uitvoeren is er geld nodig. De gemeente heeft twee bronnen van inkomsten, te weten de uitkering die de gemeente krijgt van het Rijk (uitkering Gemeentefonds) en de gemeentelijke belastingen. De ChristenUnie is een groot voorstander van een gezond financieel beleid. Dit betekent dat structurele uitgaven moeten worden gedekt door structurele inkomsten. Tevens is de ChristenUnie voorstander van een sluitende meerjarenbegroting waarin alle bekende of redelijkerwijs te verwachten uitgaven zijn opgenomen, met een daarbij behorend meerjarig dekkingsplan. Het meerjarig financieel perspectief vertoont door de huidige financiële crisis een minder rooskleurig beeld. Dat betekent echter niet dat automatisch de gemeentelijke belastingen moeten worden verhoogd. Als de uitkering uit het gemeentefonds wordt verlaagd moet eerst gekeken worden naar een andere wijze van het opheffen van het dan ontstane of dreigende tekort op de meerjarenbegroting. Dat kan inhouden dat bezuinigingen moeten worden doorgevoerd of dat geplande investeringen moeten worden opgeschoven, heroverwogen of getemporiseerd. Het is naar de mening van de ChristenUnie van groot belang dat het college van B&W op een goede, tijdige en inzichtelijke wijze de gemeenteraad informatie verschaft over de financiële positie van de gemeente. Financiën transparantie over de besteding van middelen voldoende reserves en voorzieningen om financiële schokken te kunnen opvangen bij bezuinigingen allereerst de uitgaven van de gemeente aanpakken, zoals subsidies en de formatie en buitengewoon voorzichtig zijn met grote investeringen, zoals de unilocaties producten van de gemeente zijn gebaseerd op kostendekkendheid 3

4 lokale lasten (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) stijgen maximaal met het inflatiecijfer ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor minima en ouderen met alleen AOW jaarlijks opstellen van een heldere en inzichtelijke begroting met betrouwbare kengetallen 4

5 Speerpunt 2: Bloeiende samenleving Visie van de ChristenUnie De samenleving is er, naar de mening van de ChristenUnie, mee gebaat dat er aandacht is voor het publieke, voor het gezamenlijke, voor wat ons bindt. Wij willen vanuit de Bijbelse opdracht graag meewerken aan een samenleving waarin we omzien naar elkaar. De ChristenUnie is van mening dat er in een samenleving met samenhang geïnvesteerd moet worden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt naar onze mening mogelijkheden om aan die in de samenleving noodzakelijke sociale cohesie met elkaar te werken. Het gemeentebestuur van Capelle wil echter te veel sturen en wil hiërarchisch bepalen hoe de WMO uitgevoerd wordt. De gemeente hoort Capellenaren en organisaties, zoals het verenigingsleven, buurtwerk, jongerenwerk en de kerken, voldoende ruimte te bieden. De gemeente hoort zich te richten op de samenwerking, hoort deze te stimuleren, een visie te ontwikkelen en de randvoorwaarden te scheppen. Dan hebben wij het volste vertrouwen dat Capellenaren en organisaties hun verantwoordelijkheid zullen oppakken. En de woorden van de gemeente moeten gepaard gaan met daden. Belangrijke samenbindende voorzieningen als de kinderboerderij, speeltuin, volkstuinen en wijkwinkelcentra moeten beschermd worden. Kunst, cultuur en sport kunnen mensen samenbinden en bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid. Bij sociale samenhang, de overdracht van waarden en normen en het investeren in onderlinge verantwoordelijkheid en relaties spelen opvoeding en onderwijs een grote rol. Daarnaast is het, juist met het oog op integratie en acceptatie van achterstandsgroepen van belang dat er streng wordt opgetreden tegen overlast en wetsovertreding. Buurt in de buurten zoeken naar een bewoner die Buco wordt (buurtcontactpersoon), waar de gemeente via het WOP afspraken mee maakt en waardoor zodoende taken aan de buurt worden overgedragen het beschikbaar stellen van middelen voor buurtschoonmaakacties (geen subsidie, maar gereedschap, afvalzakken en een cadeautje als dank) en kleine subsidies voor straatfeesten het stimuleren van buurtbeheer van speel- en hangplekken, uitleenpunten voor sport en spel naast Linc en de Jeugdraad ook kerken en andere organisaties dezelfde mogelijkheden en ruimte geven in jeugd- en jongerenwerk Jeugd en Gezin De problematiek van alcohol- en drugsgebruik, vernielingen en overlast vraagt een integrale aanpak vanuit zorg en repressie. De ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en zal daarom initiatieven die gezond gedrag stimuleren steunen. Gok-, game- en drankverslaving bij jongeren willen we tegengaan. Eenzaamheid onder jongeren is één van de oorzaken van de vlucht naar verslaving. De ChristenUnie wil deze vereenzaming aanpakken door het verstevigen van het netwerk rond jongeren. Jongeren hebben ruimte nodig, de ChristenUnie wil ze die ruimte bieden en daarbij voorzieningen voor de jeugd realiseren. De woonomgeving moet voor jongeren een positieve uitstraling hebben. We pleiten voor gezinsvriendelijke, veilige wijken, waar ruimte is om te spelen en te sporten en om elkaar te ontmoeten. naast het bestaande Centrum voor Jeugd en Gezin aan de Linie ook CJG s in Schollevaar en s Graveland. In deze CJG s zit ook: zorg voor preventie van echtscheidingen (via huwelijks- of relatiecursussen) en hulpaanbod bij en na een echtscheiding, vooral gericht op (emotionele) problemen bij kinderen en coouderschap cursus opvoedingsondersteuning aanbieden voor de ouders van kinderen op zowel basisschool als voortgezet onderwijs gerichte voorlichting over (voorkomen van) schulden bij jongeren 5

6 Onderwijs gelijke behandeling voor scholen die niet aangesloten zijn bij de Brede School Netwerken (BSN) BSN gebruiken voor sociale cohesie, bijvoorbeeld: o In de avond jongeren aan het sporten en tegelijkertijd de ouders op cursus o Verplicht eerst huiswerkbegeleiding en daarna sport en spel betrokkenheid en participatie van ouders, ook bij openbare scholen, bevorderen afstemming met de zogenaamde Zorg Advies Teams (ZAT s) 1 in het onderwijs met de leerplichtambtenaren en het Centrum voor Jeugd en Gezin stevige aanpak met scherpe doelstellingen om schooluitval te voorkomen campagnes tegen pesten en voorlichting herkennen van pesten onderhoud van de scholen dient duurzaam te zijn en een samenwerking van school en gemeente. het besteden van tientallen miljoenen aan nieuwe unielocaties voor IJsselcollege en Comenius is slechts aanvaardbaar als andere opties niet mogelijk zijn en de kosten opgevangen kunnen worden een gezond binnenklimaat ontstaat door goede huisvesting, inrichting, ventilatie, schoonmaak en gedrag. Dat vraagt een gezamenlijke aanpak van schoolbestuur, ouders, gemeente, provincie, bedrijfsleven en belangenorganisaties. Alle scholen moeten in 2014 op aanvaardbaar niveau worden gebracht. noodlokalen staan als regel maximaal 5 jaar integratie verdient blijvende aandacht, ook als er geen incidenten zijn de buurtmoeders lijken een effectieve manier om Capellenaren in nood / isolement te bereiken gebruik de bestaande kwaliteiten en rolmodellen uit de eigen groep, bijvoorbeeld mentoraat door succesvolle allochtone jongeren de maatschappelijke rol van de scouting erkennen, waarderen en bevorderen Kunst en cultuur stimulering van de amateurkunst en de uitstraling voor de Capellenaren huidige muziekaanbod door SKVR is geen gelijkwaardige variant voor de Capelse Muziekschool. Waar zijn de meer dan duizend leerlingen van toen gebleven? Er is sprake van kapitaal- & sociale vernietiging. Het muziekonderwijs moet breed beschikbaar zijn, het leren spelen van een instrument en daarin doorgroeien, moet mogelijk en betaalbaar blijven in Capelle het Isalatheater omvormen naar een multifunctioneel centrum om excessen te voorkomen wordt subsidie gekoppeld aan voorwaarden betreffende geweld, discriminatie, godslastering en zedelijkheid stadsplein aantrekkelijker en levendiger maken met activiteiten die door de bewoners en de buurt gedragen worden. Invulling kan zeer goed plaats vinden in samenwerking met het verenigingsleven en belangengroepen. Dit in nauwe samenwerking met de goed functionerende markt boekenaanbod bibliotheek herzien zodat het past bij de wensen van de Capellenaren Sport het bevorderen van multifunctionele sportcomplexen die de relatie tussen sportverenigingen, wijkbewoners en scholen verbeteren versterken van culturele- en sportactiviteiten in de wijken het stimuleren van zelfbeheer van sportverenigingen behouden van vangnetzwemmen zodat alle kinderen een zwemdiploma hebben creëer een kanonetwerk met aanlegplaatsen op natuurlijke punten. voor de jonge jeugd in het Schollebos gedurende de zomervakantie een beschermd strandje, zodat ook de jonge bewoners die geen vakantie kunnen hebben toch ontspanningsmogelijkheden geboden worden. 1 In deze teams zitten voor een deel dezelfde partijen als binnen de CJG s: (school-)maatschappelijk werk (vaak bekostigd door gemeenten, soms door onderwijs), jeugdgezondheidszorg (gemeenten), jeugdzorg (provincie), leerplicht (gemeenten), en zorgbegeleiders vanuit de school. Het is een casusoverleg. 6

7 Zorg de inbreng van de WMO-adviesraad is heel waardevol en willen wij versterken (College moet bij afwijken van advies WMO-adviesraad eerst de raad informeren) doorgaan met periodiek de tevredenheid van de gebruikers WMO meten onderdelen van WMO niet marktgericht aanbesteden maar werken met reële salarisnorm het gaat bij de WMO om mensen, niet om papier en boekhouden! wijkschouwen door ouderen en gehandicapten en vervolgens de buitenruimte aanpakken blijvende betrokkenheid met onze Pallieterburght, zorgvoorziening voor ernstig zieke kinderen tussen ziekenhuis en thuis nagaan of een kleinschalig hospice voor ouderen mogelijk is algemene invalide parkeerplaatsen op de juiste plekken laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening en dus geen wachtlijsten GGZ-cliënten hebben vaak veel schulden, en per 1 januari 2010 moeten ze ook zelf de dagopvang betalen. (D.A.C.). Dat is een probleem en vraagt om betrokkenheid vanuit de gemeente het ChristenUnie 2de Kamerlid mw. Ortega heeft geregeld dat er meer geld naar o.a. kerken gaat om de schuldenproblematiek aan te pakken. De gemeente is hier geen regisseur en moet ruimte geven,bijvoorbeeld om buddy's op te leiden die 1 op 1 iemand weer op de rails krijgen afspraken met woningbouwcorporaties en energieleveranciers om betalingsachterstanden te signaleren en huisuitzetting te voorkomen; hier moet in een vroeg stadium en proactief overleg plaats vinden met de inkomensambtenaar, schuldhulpverlening en sociale dienst samenwerking bij schuldhulpverlening met maatschappelijk werk voor de psychologische kant van schulden actief beleid om het niet-gebruik (door onwetendheid) van de bijzondere bijstand terug te dringen misbruik van voorzieningen snel opsporen en aanpakken / straffen de gemeente geeft het goede voorbeeld door stage en werkervaringsplaatsen te bieden zwemonderwijs bekostigen voor kinderen waarvan de ouders op bijstandsniveau leven 7

8 Speerpunt 3: Duurzame leefomgeving Visie van de ChristenUnie De ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. Wij willen als goede rentmeesters op een verantwoordelijke en dus duurzame manier omgaan met de schepping. Dat bepaalt onze keuzes op terreinen als natuur, energie en klimaat, maar ook op het gebied van afval, mobiliteit en bebouwing. De verschillende belangen zoals groen, water, wonen, en wegen overvragen de beschikbare ruimte. Het wordt steeds belangrijker dat de overheid duidelijke ruimtelijke keuzes maakt. De belangen van bestaande en nieuwe ruimtevragers moeten goed worden afgewogen. De overheid moet daar zijn werkwijze op aanpassen. Daarom wil de ChristenUnie investeren in binnenstedelijk bouwen en zijn we voorstander van meervoudig ruimtegebruik Samenwerking vraagt om overleg met velerlei betrokkenen, zoals medeoverheden, grondeigenaren en belangenorganisaties. Dat vergt veel tijd. Maar door belanghebbenden in het voortraject goed te betrekken, kunnen vaak bezwaren later in het proces worden ondervangen. De nadruk moet liggen op participatie om langdurige (en kostbare) juridische procedures te voorkomen. Ruimtelijke samenhang Capelle moet de vergrijzing fysiek kunnen opvangen en de starters een plek geven Capelle is geen groeigemeente meer, een inwoneraantal tussen inwoners is het maximum als we bouwen dan doen we het volgens het steen-voor-steen principe, geen opoffering van groen en water meer als we bouwen dan doen we dat op basis van woonbehoeften van (toekomstige)bewoners, niet op basis van opbrengstmaximalisatie hoogbouw alleen waar dat past en geconcentreerd in het centrum sociale samenhang is uitgangspunt bij bestemmingsplannen en bij uitbreidings- en inbreidingsplannen e.d. Door functiemenging (wonen en werken) wordt de sociale controle bevorderd. open ruimten zijn onmisbaar: pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en oppervlaktewater. Het zijn de longen van dorp of stad. Binnenstedelijk bouwen is goed, maar de leefbaarheid mag niet in het geding komen. behoud van karakteristieke Capelse kenmerken zoals het slagenlandschap en groene aders( s-gravenweg), ook dient zorgvuldig omgegaan te worden met de lintbebebouwing langs de Capelseweg woningbouw is niet langer meer de financieringsbron van gemeentelijke plannen Duurzaam bouwen We bouwen alleen nog op basis van de volgende uitgangspunten: - bouwen met duurzame materialen, die op verantwoorde wijze geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn. - woningen die klimaatneutraal zijn of zelfs energie produceren. - levensloopbestendigheid van een woning of wijk: mensen kunnen hun hele leven in hetzelfde huis blijven wonen, ongeacht hun omstandigheden (echtpaar, gezin, ouderen, zorgbehoevend etc.). bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moet daadwerkelijk getoetst en gehandhaafd worden of aan de wettelijke duurzaamheidseisen en de criteria van eventueel verleende subsidie(s) is voldaan. in het rioleringsplan moet rekening worden gehouden met hevige regenval (afvoercapaciteit). Bij vervanging van riolering worden uitsluitend gescheiden stelsels aangelegd. (afvalwater en hemelwater gescheiden) leveringscontracten met energiebedrijven voor gemeentelijke gebouwen zijn gebaseerd op 100% duurzame energie 8

9 zorg dat in lokale verkeers- en vervoersplannen CO 2 -emissiereductie integraal opgenomen wordt (aandacht besteden aan alternatieven voor de auto, fietsverkeer stimuleren en faciliteren) opzetten van infrastructuur voor duurzaam vervoer door o.a. parkeerplaatsen met elektrapalen voor elektrisch aangedreven auto s, om accu s op te kunnen laden. informeren en ondersteunen (subsidies) van particuliere woningeigenaren t.a.v. energiebesparende maatregelen voor het gehele huishouden stimuleren van het gebruik van zonne-energie, zonder ingewikkelde of tijdrovende gemeentelijke procedures Groen en buitenruimte Houdt Capelle schoon en leefbaar. geef voorlichting over de mogelijkheden die er zijn om het milieu goed te beheren en verontreiniging tegen te gaan door milieubewust gedrag bij burgers en ondernemers. Maak het aantrekkelijk om afval gescheiden in te leveren, beloon dit. van hondenbezitters mag gevraagd worden het vuil op te ruimen waar er geen uitlaatzone is. Op die plekken is een scherpe handhaving wenselijk Capelle doet mee aan landelijke dagen rond afval, zwerfvuil, compost, etc. (Nederland Schoon, Opzoomeren e.d.) (http://www.afvalonline.nl/agenda). Hiermee kan een gemeente extra acties ondernemen om afvalscheiding onder de aandacht te brengen bij de burgers. Individuele burgers, scholen en organisaties kunnen worden betrokken bij een zwerfafval-opruim-project. stimuleer burgers (door subsidieverstrekking) om bij reconstructies van tuinen infiltratiekratten in de grond te plaatsen. Hiermee wordt het hemelwater, daar waar het valt, vastgehouden en langzaam in de bodem opgenomen. verplicht winkels, scholen en dergelijke het eigen erf schoon te houden, inclusief de directe omgeving van de voorziening. zorg voor een duidelijk beleid betreffende het kappen van groen. Als groennorm geldt (landelijke Nota Ruimte) van 75m2 groen per woning. Herbeplanting moet bovenaan staan in het te voeren beleid, ook voor particulieren. geef de mogelijkheid herdenkingsbomen te planten, aanschaf en planten door bewoners, onderhoud door gemeente. elke wijk een eigen onderhoudsploeg Visie van de ChristenUnie De overheid moet zorgen voor een goed niveau van infrastructuur voor wonen, arbeid, verkeer en telecommunicatie, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen. De ChristenUnie laat zich leiden door drie criteria: veiligheid (o.a. verkeersveiligheid), milieu (bescherming van Gods schepping: mensen, dieren, groen) en leefbaarheid (lawaai, CO 2, hoeveelheid groen, etc.). Ruimtelijk beleid legt veelal de basis voor het mobiliteitsbeleid. Hoe meer integraal deze twee beleidsterreinen benaderd worden, hoe beter. Dit vergt een langetermijnvisie. Mobiliteit is zowel een groot goed als een probleem (vervuiling, lawaai e.d.). Het is zaak een goede balans te vinden en de (auto)mobiliteitsstromen te beheersen. Verkeer & Vervoer bij het opstellen van plannen met betrekking tot ruimtelijke ordening invoering van een bereikbaarheidstoets en toegankelijkheidstoets. Hiermee wordt bereikt dat er met de mobiliteit efficiënt wordt omgegaan. OV-haltes dienen toegankelijk te zijn voor mobiliteitsbeperkten Capelle dient een goed OV-netwerk te hebben waardoor alle belangrijke voorzieningen kunnen worden bereikt: stadscentrum, ziekenhuis, OV knooppunten voetgangers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Wij willen daar extra zorg aan besteden, te beginnen met het (beter) verlichten van de zebrapaden en die voorzien van waarschuwingslichten voor het overige verkeer. 9

10 ontlast de Algerabrug en Algeraweg door het nastreven van een oeververbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk in de vorm van een brug of tunnel of (tijdelijk) een passende veerpontverbinding. bewaak milieunormen op het gebied van geluid en fijnstof veroorzaakt door autoverkeer in het gebied rond Algeraweg en Abram van Rijckevorselweg Fietsbeleid het Capelse fietsbeleid moet actief worden uitgevoerd en gemonitord; hiervoor iseen budget binnen de begroting. scheidt de fietsroutes binnen de gemeente zo veel mogelijk van het overige verkeer. op rotondes binnen de bebouwde kom heeft de fiets voorrang. bij bouwplannen van een bedrijf een fietsenstalling aanleggen voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen in wijken, bij trein-, metro- en bushaltes en bij publieksvoorzieningen; de gemeente investeert samen met de partijen inhet spoor in de stations- en metro-omgeving, weesfietsen worden regelmatig verwijderd fietstunnel bij kruising A. van Rijckevorselweg-Kanaalweg Werk & Economie De visie van de ChristenUnie Werk is een belangrijk middel om de gaven waarmee God de mens gesierd heeft, te ontplooien. Bovendien draagt werken bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en is het een goed middel om een inkomen te verwerven waarmee voorzien kan worden in de eigen levensbehoeften en die van anderen. Werkgelegenheid en werkloosheid bevorder het scheppen van werkgelegenheid die past bij de behoeften van de beroepsbevolking. Zo wordt woon-werk-verkeer teruggedrongen en het beroep op bijstand verminderd. Gerichte bedrijfsacquisitie en regionale samenwerking vergemakkelijken dit. laat de gemeente bevorderen dat bedrijven stageplaatsen aanbieden aan hen die moeilijk een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt en laat de gemeente daarbij zelf het goede voorbeeld geven. zorg dat werk in de prostitutie, gokhallen en coffeeshops niet als passende arbeid beschouwd wordt voor werkzoekenden. beschouw het opvoeden van kleine, nog niet schoolgaande kinderen als passend werk voor alleenstaande ouders met gezinsverantwoordelijkheid. Stimuleer in die situaties verdere scholing. ga zondagsopenstelling van winkels zoveel mogelijk tegen (inclusief avondopenstelling van supermarkten op zondag). 10

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA

VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA VIANEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2010-2014 Vianen zelfstandig, sociaal en leefbaar Uitgangspunten. Uitgangspunten voor ons verkiezingsprogramma zijn de CDA - kernwaarden: gerechtigheid, solidariteit, gespreide

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter!

Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018. Meppel verdient Beter! Verkiezingsprogramma CDA Meppel 2014-2018 Meppel verdient Beter! Vastgesteld op de ledenvergadering van 25 november 2013 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voor een gezond Smallingerland!

Voor een gezond Smallingerland! Voor een gezond Smallingerland! CDA verkiezingsprogramma 2010 2014 Op dinsdag 3 maart 2010 wordt er een nieuwe gemeenteraad gekozen. Het CDA wil met dit verkiezingsprogramma laten zien wat het de komende

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Alternatieve begroting 2014

Alternatieve begroting 2014 Alternatieve begroting 2014 GroenLinks Rotterdam kiest ervoor om in economisch lastige tijden te blijven investeren in de stad. Dat doen we door meer geld uit te trekken voor bijvoorbeeld onderwijs, het

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel Capelle aan den IJssel 1. ChristenUnie, partij van christenen voor alle mensen Deze verkiezingen gaan over mensen. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school om de hoek, de

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008

Startnotitie jeugd- en jongerenbeleid Dalfsen 2009-2012 Segment-groep, J. de Zeeuw september 2008 Startnotitie jeugd en jongerenbeleid Dalfsen 20092012 Segmentgroep, J. de Zeeuw september 2008 1. Inleiding De gemeente wil de huidige nota jeugdbeleid 20052008 evalueren en een nieuwe nota integraal jeugdbeleid

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2010-2014

Programma Gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2010-2014 Programma Gemeenteraadsverkiezingen Emmen 2010-2014 versie 28-12-2009 pagina 1 van 12 INHOUD 1 DIENSTBARE OVERHEID...4 1.1 ROL VAN GEMEENTE...4 1.2 VEILIGHEID...5 1.3 FINANCIËN...5 2 DUURZAME LEEFOMGEVING...

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Begroting 2014 Meerjarenbegroting

Begroting 2014 Meerjarenbegroting Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! GBWP wil als grootste coalitiepartij de burger niet extra laten betalen voor de Haagse

Nadere informatie

Daadkrachtig voor een betere toekomst!

Daadkrachtig voor een betere toekomst! Daadkrachtig voor een betere toekomst! Een stevige gemeente Omdat de rijksoverheid steeds meer taken overdraagt aan gemeenten, is er behoefte aan sterke en daadkrachtige gemeenten. Ook Krimpen aan den

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela

Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Evaluatie aanpak probleemjongeren Pekela Presentatie Raadsvergadering Pekela 29 november 2011 Erna Muntendam Doelstelling evaluatie In kaart brengen welke activiteiten de diverse instellingen verrichten

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING

PROGRAMMABEGROTING PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Verkiezingspamflet

Verkiezingspamflet Verkiezingspamflet 2014-2018 Dienend Betrokken Haarlemmermeer Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 De ChristenUnie-SGP Haarlemmermeer baseert haar standpunten op de Bijbel. De Bijbel is een bron van

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een werkstad waar mensen van vele

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. in het kort. lijst 5

Verkiezingsprogramma. in het kort. lijst 5 Verkiezingsprogramma in het kort lijst 5 Roel Veerman is 32 jaar en zit nu vier jaar in de gemeenteraad. Hij is als senior accountmanager werkzaam bij Rovecom bv, een middelgroot ICT-bedrijf te Hoogeveen.

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018

PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 PROGRAMMABEGROTING 2015-2018 Programma 1 : Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs 1A Lokale gezondheidszorg Inleiding Op grond van de Wet publieke gezondheid (Wpg) heeft de gemeente de taak door middel van

Nadere informatie

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014

Partijprogramma. SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Partijprogramma SP Roermond 2010-2014 Na jaren is er de laatste 4 jaar een echt sociaal geluid in Roermond te horen: Dat van de SP Om ook in de toekomst te zorgen

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN

DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN WMO W A A I E R Obstakels - Voorwaarden en Aanbevelingen DE GGZ IN DE 9 PRESTATIEVELDEN 1 Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid van dorpen wijken en buurten Obstakels Isolement Vooroordelen

Nadere informatie

"Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne"!

Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne! "Alle kinderen mogen meedoen; ook in Deurne" Beleidsplan van de Stichting Leergeld Deurne 2014-2018. Versie 3 juli 2014 1. INLEIDING: Participeren in de samenleving kunnen meedoen is voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen

Voorzitter 1. Zorg voor iedereen Voorzitter, Wat de ChristenUnie betreft maken we deze Algemene Beschouwingen zo concreet mogelijk. Ik begin daarom meteen met een belangrijke conclusie: met het voorliggende collegewerkprogramma en de

Nadere informatie

Lokale paragraaf gezondheidsnota

Lokale paragraaf gezondheidsnota Lokale paragraaf gezondheidsnota Aanleiding: Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen. Deze taak staat beschreven in de Wet Publieke Gezondheid.

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Kennis, innovatie en methodiekontwikkeling

Kennis, innovatie en methodiekontwikkeling Kennis, innovatie en methodiekontwikkeling Frontlijnsturing en uitvoering in de praktijk Situatie achterstandswijken (mensen) 60000 gezinnen leven langdurig in armoede 30000 gezinnen zijn omgevallen Gezin

Nadere informatie

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen

Huis van Renkum. Doelen waaraan wordt bijgedragen Huis van Renkum Doelen waaraan wordt bijgedragen Het Huis van Renkum draagt in de meest brede zin bij aan het hoofddoel van de gemeente Renkum: het vergroten van de zelfredzaamheid, het sociaal functioneren

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007

Nota van B&W. Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Onderwerp Onderwerpen Omnibus 2007 Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Mevr. M. E. Spruyt Telefoon 5113719 E-mail: m.spruyt@haarlem.nl Concernstaf/Strategie en Beleidscoördinatie Reg.nr.

Nadere informatie

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit

7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit 7 speerpunten voor aanpak van winkelcriminaliteit ChristenUnie [NAAM GEMEENTE] Ruimte voor eigen tekst Foto Lijsttrekker Contactgegevens fractie Website datum Veilig Winkels 7 speerpunten voor aanpak van

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg

Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Verkiezingsprogramma 2014 Afdeling Woudenberg Inleiding Wij zijn CDA Woudenberg. Sinds jaar en dag een actieve partij binnen de gemeentepolitiek in ons dorp. Wij leveren een positieve bijdrage aan het

Nadere informatie

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon

AMSTERDAMMERS AAN HET WERK. Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon AMSTERDAMMERS AAN HET WERK Gemeentelijk werk voor tenminste het minimumloon 1 Samenvatting De weg uit armoede is werk. De vraag hoe mensen weer aan het werk geholpen kunnen worden is actueel. De flinke

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht

Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Verkiezingsprogramma Kansrijk Sliedrecht Sliedrecht is een dorp vol met kansen. Althans zo zien wij dat als CDA. Er zijn binnen Sliedrecht volop mogelijkheden om dingen (nog) beter te doen, anders te doen

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Maastricht. Verkiezingsprogramma 2010-2014: OP WEG NAAR EEN B(L)OEIENDE SAMENLEVING

Maastricht. Verkiezingsprogramma 2010-2014: OP WEG NAAR EEN B(L)OEIENDE SAMENLEVING Maastricht Verkiezingsprogramma 2010-2014: OP WEG NAAR EEN B(L)OEIENDE SAMENLEVING 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Dienstbare Overheid 2.1 De rol van de gemeente 2.2 Veiligheid 2.3 Financiën 3. Duurzame

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

buurtprofiel Schrijverswijk

buurtprofiel Schrijverswijk buurtprofiel Schrijverswijk bevolking De buurt Schrijverswijk in de wijk Veenendaal-Noordwest telde in 2016 1.420 inwoners; dat is ruim 2% van de Veenendaalse bevolking. Jongeren zijn oververtegenwoordigd:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Internationalisering > wegnemen barrières grensoverschrijdend vervoer > werken waar je wilt > meer innovatie over de grenzen heen Internationalisering Maastricht is de meest internationale

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Borger-Odoorn. D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen vijf richtingwijzers als leidraad:

Borger-Odoorn. D66 heeft ideeën en plannen om de balans te herstellen. Daarbij dienen vijf richtingwijzers als leidraad: Borger-Odoorn 1 Verkiezingsprogramma 2014-2018 Op 19 maart 2014 kiezen de Nederlanders hun vertegenwoordigers in de nieuwe gemeenteraden. In de gemeente Borger-Odoorn is het belangrijkste thema waarschijnlijk

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

- - - } Cultuur leeft en wordt beleefd, actief én passief A B Een culturele infrastructuur die past bij de identiteit van een culturele hoofdstad C D Een bruisende binnenstad

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota

UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota UITVOERINGSPROGRAMMA WELZIJN/WMO 2012 (gewijzigde expeditie) Bijlage 1: Doelstellingen Integrale Welzijnsnota WELZIJN ALGEMEEN 1 Het zo optimaal mogelijk laten participeren van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht

Nadere informatie

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden.

Onderwerp: Nota lokaal gezondheidsbeleid: Gezondheid, welzijn en welbevinden. Vergadering: 21 5 2013 Agendanummer: 7 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L.W.Top, 0595 447716 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L.W.Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren 1) Programmaonderdeel Zorg uit het verkiezingsprogramma 2012 2) Toelichting bij standpunt(en) bij stellingen uit de Stemwijzer Huisartsenzorg Zorg Solidariteit in de zorg staat onder

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Gemeente

Hoofdstuk 2. Gemeente Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 2. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie