Homologatie diploma tandarts

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Homologatie diploma tandarts"

Transcriptie

1 Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van licentiaat in de tandheelkunde. De opleiding omvat minstens 5 studiejaren. Vanaf academiejaar dienen de pas afgestudeerde tandartsen nog een extra stagejaar te volbrengen alvorens als zelfstandige aan de slag te kunnen gaan. Het diploma moet vooraf geviseerd worden door de Provinciale Geneeskundige Commissie van de provincie waar de beroepsactiviteit hoofdzakelijk wordt uitgeoefend. A. ADRESSEN PROVINCIALE GENEESKUNDIGE COMMISSIE Antwerpen Italiëlei 124 bus Antwerpen 03/ Vlaams-Brabant en Brussel (NL) Philipssite 3B bus Heverlee 016/

2 Oost-Vlaanderen St.-Lievenslaan Gent 09/ West-Vlaanderen Limburg St. Jozefsstraat 10 bus Hasselt 02/ Hoogstraat 9 (2de verdieping) 8000 Brugge 050/ B. STAGEJAAR Voor het behalen van de beroepstitel van Algemeen Tandarts wordt er sedert het academiejaar na de basisopleiding een stagejaar ingericht. Tot dan kreeg je als afgestudeerd tandarts automatisch een RIZIV-nummer. Voortaan zullen de studenten verplicht worden het stagejaar te volgen voor het behalen van de beroepstitel Algemeen Tandarts. Deze titel geeft de tandarts het recht autonoom een zelfstandige praktijk uit te oefenen. Het stagejaar duurt 12 maanden en wordt georganiseerd door de universiteit. 1. Voorwaardenomhetstagejaartestarten Om het stagejaar te kunnen starten, moet men aan volgende voorwaarden voldoen: Houder zijn van het wettelijk diploma van Tandarts (Master in de Tandheelkunde vanaf juli 2009) of een erkenning bezitten van gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma met een Vlaams diploma van Tandarts uitgereikt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Ingeschreven zijn aan een Vlaamse Universiteit in de Postgraduaat Opleiding Algemeen Tandarts. In het bezit zijn van een visum afgeleverd door de Provinciaal Geneeskundige Commissie. In het bezit zijn van een identificatiecode als stagiair Algemeen Tandarts bij het RIZIV (RIZIV- nummer als stagiair). Dit nummer wordt verkregen mits voorlegging van een bewijs van het indienen van het stageplan Algemeen Tandarts bij de Erkenningscommissie Algemeen Tandarts van de FOD Volksgezondheid. In het bezit zijn van een vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose (aan te vragen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Overeenkomstmeteenstagemeester

3 De stagiair is vrij zijn stagemeester(s) te kiezen.een opleidingsovereenkomst tussen stagemeester en stagiair dient door beide partijen ingevuld en ondertekend te worden. Aangezien de stagiair meerdere stagemeesters kan hebben (maximum 3), dient dit te gebeuren voor iedere stagemeester afzonderlijk. Specifieke formulieren hiervoor worden ter beschikking gesteld op 3. Statuutvandestagiair De stagiair werkt als zelfstandige en is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen (zie verder in deze startersgids). De stagiair betaalt zelf de wettelijke sociale bijdragen en sluit zich daartoe aan bij een sociaal verzekeringsfonds. De stagiair krijgt een vergoeding die in twaalfden wordt uitbetaald. Deze vergoeding bedraagt op jaarbasis minimaal euro tijdens het stagejaar, zoals voorzien bij het Ministerieel Besluit van 23 maart Dit bedrag evolueert mee met de gezondheidsindex. 4. Attesterenvanprestatiesenmakenvanvoorschriften De attestering van de prestaties verricht door de stagiair, en dus het invullen van de getuigschriften voor verstrekte hulp, gebeurt door de stagemeester gebruik makend van het RIZIV-nummer van de stagemeester. Het voorschrijven van medicatie kan door de stagiair gebeuren. De stagiair maakt hiervoor gebruik van de eigen voorschriftenboekjes en het eigen RIZIV-nummer. 5. IndienenerkenningsaanvraagAlgemeenTandarts De stagiair moet voor het bekomen van de erkenning Algemeen Tandarts binnen de 14 dagen na het beëindigen van het stagejaar de volgende documenten aangetekend versturen naar de Erkenningscommissie Algemeen Tandarts: 1 Het volledig ingevuld stageboek 2 Eventueel het door de stagiair persoonlijk ingevuld evaluatiedocument stagemeester en stagiair (www.health.fgov.be) 3 De scriptie 4 Universitair attest van het met succes afgelegd Postgraduaat Algemene Tandheelkunde 5 Eventueel certificaat van deelname aan wetenschappelijke vergaderingen 6 Eventueel kopie van publicaties, ed.

4 De Erkenningscommissie heeft 60 dagen de tijd om het ingediende dossier te bestuderen. Het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering (RIZIV) A. INSCHRIJVING Indien u wenst dat uw patiënten een terugbetaling ontvangen via de ziekenfondsen, moet u ingeschreven worden bij het RIZIV. R.I.Z.I.V. Tervurenlaan Brussel T B. VOORSCHRIFTFORMULIEREN Tandartsen doen hij het RIZIV een aanvraag voor geneesmiddelenvoorschriften (voorschrijfmodel 702) en (eventueel) toelatingsaanvragen voor uitneembare tandprothesen (formulieren 41 en 41bis), aanvraag om tegemoetkoming van de verzekering voor behandeling orthodontie (formulieren model 42 en 43) en preventiekaarten (model 64). Deze formulieren worden gratis geleverd door het RIZIV.

5 C. ATTESTEN VAN VERSTREKTE ZORGEN Vanaf 1 juli 2006 moet u de dient u de getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken bestellen bij De Post en niet meer bij de FOD Financiën. SPEOS, een dochteronderneming van De Post, voert deze opdracht uit. Hoe bestellen? via internet op per briefwisseling: via een voorgedrukt bestelformulier, onder gefrankeerde omslag verzenden naar RIZIV - getuigschriften, postbus 10011, 1740 Ternat via fax: het voorgedrukte bestelformulier, faxen naar 02/ Contactcenter: Tel: 02/ , elke werkdag van 8.00 u. tot u. en zaterdag van 8.30 u. tot u. Levering: De levering van de attesten gebeurt binnen de 9 werkdagen na de betaling. Betaling: Vooraf betalen is verplicht. Er wordt een korting toegestaan bij bestelling van méér dan 1 doos. Tandartsen en de Kruispuntbank van ondernemingen Het starten als zelfstandige brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. Een daarvan is de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een beveiligd register waarin de gegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen. Op het ogenblik dat een onderneming voor de eerste keer geregistreerd wordt in de KBO, ontvangt ze een uniek

6 identificatienummer: het ondernemingsnummer. Zoals elke burger binnen het Rijksregister een uniek identificatienummer heeft, heeft ook elke onderneming in de KBO een uniek ondernemingsnummer dat gebruikt wordt in alle verdere correspondentie met de overheid. Vóór 30 juni 2009 waren enkel vrije beroepen met personeel, een vennootschap of onderworpen aan BTW opgenomen in de KBO. Volgens de nieuwe wet van 20 maart 2009 moet vanaf 30 juni 2009 al wie start met een vrij beroep zich laten inschrijven via een erkend ondernemingsloket. De vrije beroepers die hun activiteiten al uitoefenden voor 30 juni 2009, zullen automatisch opgenomen worden in de KBO. Ze kunnen de Public Search raadplegen om na te gaan of ze ingeschreven zijn en of hun inschrijving volledig is. Dit kan via de website A. KOSTPRIJS Sinds 1 januari 2006 geldt een uniek tarief voor alle inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen in de KBO. De inschrijvingen of wijzigingen waarop dit tarief van toepassing is, zijn: - de begin -of stopzettingsdatum van de onderneming of van een vestigingseenheid; - de economische activiteiten; - de personen die de ondernemersvaardigheden bewijzen; - de lokalisatie van een vestigingseenheid. Vanaf 1 januari 2009 bedraagt dit eenheidstarief 75 euro per vestigingseenheid. Dit tarief geldt voor alle ondernemingsloketten! De eerste inschrijving van een vrije beroeper die geen handelsactiviteiten uitoefent, is gratis. Dit in tegenstelling tot de handelsondernemingen, waarvoor de eerste inschrijving wel betalend is. Latere wijzigingen en stopzettingen zijn, net zoals voor alle ondernemingen, betalend. Diverse verplichtingen tandarts A. CONTRACT VOOR GEVAARLIJK MEDISCH AFVAL

7 U dient regelmatig uw gevaarlijk medisch afval te laten ophalen door een erkend ophaler. Indien gewenst kan u met hen een contract afsluiten voor het ophalen en de verwerking van uw gevaarlijk medisch afval. B. GEBRUIK RÖNTGENAPPARATUUR MELDEN Om röntgenapparatuur te mogen gebruiken, dient een tweeledige vergunning aangevraagd te worden bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): 1 - Exploitatievergunning: De inrichting moet over een exploitatievergunning beschikken, opgesteld op het adres waar de praktijk wordt uitgeoefend; 2 - Individuele vergunning: overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, is de tandarts eveneens verplicht om over een individuele vergunning te beschikken. Deze individuele vergunning wordt toegekend op basis van het diploma. Vaak zal het diploma van tandarts niet volstaan om dit toestel te mogen gebruiken. Er zal dan een bijkomende cursus tegen radioprotectie gevolgd moeten worden. Na het volgen van deze cursus ontvangen de deelnemers een certificaat dat garant staat voor de erkenning van de bevoegdheid van de gebruiker. Meer informatie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat Brussel T F C. MILIEUVERGUNNING TANDARTSEN Voor wie? Als u een hinderlijke activiteit ontplooit, moet u een milieuvergunning aanvragen. Deze milieuvergunning vervangt een aantal vroeger bestaande vergunningen, zoals de exploitatievergunning en lozingsvergunning. Welke vergunning? De hinderlijke ondernemingen worden ingedeeld in drie klassen. Een milieuvergunning van klasse 1 moet aangevraagd worden bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar u uw werkzaamheden uitoefent. Een milieuvergunning van klasse 2 bekomt u bij het College van Burgemeester en Schepenen. Voor een onderneming van klasse 3 volstaat een eenvoudige melding op het gemeentehuis. Onder welke klasse uw onderneming valt, hangt onder meer af van het vermogen van de installaties, het aantal liter afvalwater dat u loost, de plaats waar uw onderneming gevestigd is, enz. Voor het tandartsenkabinet gaat het om volgende vergunningen:

8 Rubriek 3.6: Lozen van afvalwater afkomstig van tandartsenpraktijken klasse 3 Rubriek 14: Inrichtingen voor het vervaardigen van fotografische producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kw tot en met 100 kw klasse 3 Rubriek 24: Laboratoria klasse 3 Vergunningen A. SABAM SABAM mag auteursrechten eisen op muziekwerken die op openbare plaatsen ten gehore gebracht worden. Het bedrag van de auteursrechten staat in functie van de oppervlakte, het aantal toehoorders, de geluidssterkte,... De tarieven kunnen geraadpleegd worden op Het contract kan worden afgesloten bij het inningskantoor van uw regio. Ook voor het muziekje bij de wachttoon van de telefoon dient u (per toestel) SABAM te betalen (indien de auteur van deze muziek geen 70 jaar dood is). Voor een wachtkamer van 10m2 betaalt u in ,20 EUR, inclusief 6% BTW. SABAM Aarlenstraat BRUSSEL Tel: 02/ Fax: 02/ B. BILLIJKE VERGOEDING Ook voor de uitvoerders en producenten van muziekwerken kan een vergoeding voor het spelen van muziek in openbare plaatsen gevraagd worden. De Billijke Vergoeding is eveneens van toepassing bij dienstverlening. Onder de

9 groep diensten vallen onder andere de praktijken van alle vrije beroepen (diensten van juridisch, medisch of andere aard). Voor de betaling of de berekening van de tarieven zijn alle ruimtes die voor het publiek of derden toegankelijk zijn van toepassing. U dient dit aan te geven bij: Voor de Horeca: HONEBEL C.V. Sint Goriksstraat Brussel Tel.: 02/ Voor de bioscopen: F.C.B. Koningstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Voor alle andere: OUTSOURCING PARTNERS N.V. Pb Gent 12 Tel.: 070/ Fax: 070/ Sociaal statuut en sociale bijdragen A. AANSLUITEN Loontrekkenden en ambtenaren moeten zelf geen actie ondernemen om in regel te zijn met hun sociaal statuut. De bijdragen die zij betalen voor hun sociale zekerheid worden automatisch afgetrokken van hun loon. Als zelfstandige, helper of helpster, meewerkend echtgenoot of echtgenote moet u zich zélf aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stuurt ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die u moet betalen. Via die bijdragen opent u rechten op kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen en faillissementsverzekering. Dit alles is het sociaal statuut van de zelfstandige.

10 Ten laatste 90 dagen na de start van uw activiteit moet u een verklaring van aansluiting ondertekenen bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Overschrijdt u die termijn, dan wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas en worden intresten aangerekend wegens laattijdige aansluiting. TIP! De zelfstandige die zich tijdig aansluit, krijgt uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen. Hierdoor kunnen sociale bijdragen eventueel naar een volgend fiscaal jaar geschoven worden, waardoor u een besparing kan realiseren aan belastingen en sociale bijdragen. Vennootschapsbijdrage Hoewel het sociaal statuut enkel voor natuurlijke personen georganiseerd wordt, moet ook de vennootschap jaarlijks een bijdrage betalen aan het sociaal verzekeringsfonds. Deze bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal. Vennootschappen met een balanstotaal tot ,42 EUR betalen 347,50 EUR vennootschapsbijdrage. Voor vennootschappen met een balanstotaal groter dan ,42 EUR is de bijdrage vastgesteld op 852,50 EUR. In bepaalde gevallen kan de startende vennootschap gedurende de eerste drie jaren van een vrijstelling genieten. De vennootschap die meent recht te hebben op de vrijstelling, moet zelf het initiatief nemen en aan de hand van bewijsstukken aantonen dat ze cumulatief voldoet aan de volgende voorwaarden: 1 - ingeschreven zijn als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze vrijstelling geldt niet voor de vennootschap ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen; en 2 - dat de zaakvoerder(s) én de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, tijdens de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap maximaal drie jaar als zelfstandige verzekeringsplichtig zijn geweest. B. BIJDRAGEN BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN De sociale bijdragen worden volgens een ingewikkeld mechanisme berekend. Uiteindelijk komt het erop neer dat u op uw nettobedrijfsinkomen van drie jaar geleden 22% aan sociale bijdragen betaalt voor uw inkomen onder de ,93 EUR en 14,16% voor de schijf tussen ,93 EUR en ,19 EUR. Voor nog hogere schijven betaalt u geen sociale bijdragen. Voorlopige bijdragen Als beginnende zelfstandige zijn uw werkelijke inkomsten, die als basis dienen voor de berekening van uw bijdragen, nog niet gekend. Daarom betaalt u gedurende de eerste drie jaren elk kwartaal een voorlopige bijdrage. Voor de berekening ervan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden: 1) Voorlopige bijdragen berekend op een minimuminkomen: Gedurende de eerste drie jaren als zelfstandige betaalt u voorlopige bijdragen berekend op een minimuminkomen. Van zodra uw sociaal

11 verzekeringsfonds de definitieve inkomsten voor uw 1ste volledige kalenderjaar van de fiscus heeft ontvangen, wordt het minimuminkomen vergeleken met uw werkelijk inkomen. Op het verschil moet u dan nog sociale bijdragen bijbetalen. 2) Voorlopige bijdragen berekend op een door u geschat inkomen: Indien u inschat dat uw inkomen hoger zal liggen dan het minimuminkomen laat u uw bijdragen best berekenen op basis van dit geschatte inkomen. Deze methode biedt een aantal voordelen: 1 - U vermijdt om vanaf het derde jaar van uw activiteit te moeten afrekenen met hoge bijbetalingen. 2 - U betaalt hogere sociale bijdragen tijdens uw eerste jaren. Hierdoor nemen de aftrekbare beroepskosten toe waardoor u minder belastingen moet betalen. 3 - Het inkomen van de eerste drie jaren daalt omdat u meer sociale bijdragen betaalt. Daarom zal u ook in het vierde, vijfde en zesde jaar van uw activiteit minder sociale bijdragen betalen. Minimum bijdragen voor starters 2009 HOOFDBEROEP Tot einde van eerste volledige kalenderjaar Voorlopige bijdrage Bijdragepercentage per kwartaal (*) 606,00 20,5% Tweede kalenderjaar 620,78 21% Derde kalenderjaar 635,56 21,5% BIJBEROEP Tot einde van eerste volledige kalenderjaar Voorlopige bijdrage Bijdragepercentage per kwartaal (*) 67,05 20,5% Tweede kalenderjaar 68,68 21% 70,32 Derde kalenderjaar 21,5% (*) Sociale bijdragen exclusief beheerskost van het sociaal verzekeringsfonds.

12 Definitieve bijdragen Het systeem van voorlopige bijdragen en herziening geldt voor de eerste drie volledige jaren van je zelfstandige activiteit. Vanaf het vierde jaar worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van het derde voorafgaande jaar. Zelfstandigen in hoofdberoep betalen een minimumbijdrage van ongeveer 650,34 EUR per kwartaal. De bijdragen voor een bijberoep worden op dezelfde manier berekend, maar op basis van het inkomen kunnen ze lager zijn. C. BIJBETALING: WANNEER? Als het beroepsinkomen van 2009 of 2010 (*) hoger ligt dan de forfaitaire minimuminkomsten waarop de voorlopige minimumbijdrage werd berekend, dan kan u zich verwachten aan een bijbetaling in de loop van 2011/2012. (*) Als u zelfstandige wordt na , dan geldt uw beroepsinkomen van 2010 (omdat u in 2009 geen 4 kwartalen zelfstandig bent). Voorbeeld bijbetaling Beroepsinkomen = EUR Voorlopige bijdrage 2009 = 606,00 EUR Definitieve bijdrage 2009 = 1.281,25 EUR Bijbetaling in 2011/2012: 1.281,25 606,00 = 675,25 x 4 kwartalen = EUR Tip! bonus bij hogere voorafbetalingen Voorafbetalingen boven het wettelijk minimum kunnen u een bonus opleveren van 0,75 % per kwartaal, gelegen tussen de voorafbetaling en de regularisatie. Dit komt neer op een intrest van 3 % per jaar. Een eenvoudig verzoek tot uw sociaal verzekeringsfonds volstaat. Verplichte en vrije verzekeringen A. SOCIALE VERZEKERINGEN Door de betaling van sociale bijdragen opent de zelfstandige in hoofdberoep rechten in de sociale zekerheid op het vlak van: - gezondheidszorgen; - gewaarborgd inkomen (vanaf de 2de maand) bij arbeidsongeschiktheid; - pensioen;

13 - gezinsbijslag. - faillissementsuitkering Deze rechten zijn echter aan de lage kant. In veel gevallen is het aangewezen een bijkomende verzekering af te sluiten. 1. Gezondheidszorgen - Grote en kleine risico s De zelfstandigen hebben voor de terugbetaling van hun ziektekosten dezelfde rechten als werknemers. Grote risico's: verblijfskosten in het ziekenhuis (ligdagprijs, toezichtshonorarium, geneesmiddelen); heelkundige ingrepen, reanimatie, bevallingen; röntgenfoto's; radio -en radiumtherapie (bestralingen); grote (duurdere) laboratoriumonderzoeken; nierdialyse; synthesemateriaal (pacemaker, heupprothese, implantaten,...); rolwagen, hulptoestellen voor het lopen;... Kleine risico's: raadplegingen, bezoeken, adviezen van huisarts of specialist; kleine heelkundige ingrepen zoals puncties, wondhechting; vele courante laboratoriumonderzoeken; tandverzorging (vullingen, prothesen, orthodontie); kinesitherapie en fysiotherapie (therapeutische verstrekkingen); verpleegzorgen (inspuitingen, wondverzorging, toiletten,...); brilglazen vanaf een bepaalde sterkte, hoortoestellen, orthopedische zolen, toestellen en andere prothesen; geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer en afgehaald in een apotheek; behandeling van huidziekten; Gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid De zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt ingevolge ziekte of ongeval krijgt vanwege zijn ziekenfonds een dagvergoeding ter compensatie van het inkomensverlies. Men moet volledig arbeidsongeschikt erkend worden door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds en alle persoonlijke beroepsactiviteiten stopzetten. Deze uitkering wordt slechts toegekend vanaf de 2de maand van de ongeschiktheid.

14 De zelfstandige die hetzij : - een hogere daguitkering verlangt; - de dagvergoeding vroeger wenst te ontvangen; - zich enkel voor ongevallen en invaliditeit wenst te verzekeren; kan een bijkomende verzekering afsluiten bij een private verzekeringsmaatschappij. De kostprijs is uiteraard afhankelijk van het gewenste bedrag en het verzekeringsrisico. Reken op een gemiddelde jaarlijkse premie van ongeveer EUR. De kostprijs is een fiscaal aftrekbare beroepskost. 3. Moederschapsuitkering De vrouwelijke zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenote heeft bij een geboorte recht op een moederschapsuitkering. De periode van moederschapsrust omvat 8 weken (9 weken bij een meerling). U bent niet verplicht om alle weken op te nemen. Maar u bent wel verplicht om de week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum (verplichte voorbevallingsrust) en de twee weken na de bevalling (verplichte nabevallingsrust) de bevallingsrust op te nemen.de resterende weken mag u opnemen in de periode van twee weken voor de verplichte voorbevallingsrust en de 21 weken na de verplichte nabevallingsrust. U dient de rust op te nemen in periodes van 7 kalenderdagen. Enkel indien u ten minste 6 weken (7 weken bij een meerling) rust opneemt zal u recht openen op een moederschapsuitkering. De moederschapsuitkering is een vast bedrag van 368,36 EUR per week. U dient deze aan te vragen bij uw ziekenfonds waarna zij u de uitkering in twee schijven uitbetalen. Hiertoe moet het geboorteattest aan het ziekenfonds worden afgeleverd. 4. Adoptie-uitkering Vanaf 1 februari 2007 hebben zelfstandigen die bijdragen voor een hoofdberoep betalen en meewerkende echtgenotes in het maxistatuut, recht op een uitkering gedurende de periode van adoptieverlof. Het adoptieverlof bedraagt maximaal 4 weken bij adoptie van een kind tussen 3 en 8 jaar en maximaal 6 weken bij adoptie van een kind jonger dan 3 jaar. Bij adoptie van een gehandicapt kind, kan de duur van het verlof verdubbeld worden. De uitkering bedraagt 368,36 EUR per week. 5. Moederschapshulp De moederschapshulp beoogt een betere verzoening tussen het privéleven en het professionele leven van de vrouwelijke zelfstandige die moeder wordt. In het stelsel van de loontrekkende kan in bepaalde omstandigheden de moederschapsrust verlengd worden. Omdat die mogelijkheid niet bestaat voor de zelfstandige moeder werd gezocht naar een gepast alternatief.

15 De moederschapshulp bestaat in de toekenning van een uitkering onder de vorm van 105 dienstencheques aan de vrouwelijke zelfstandige die de bijdragen voor een hoofdberoep verschuldigd is en die na 31 december 2005 bevallen is. De aanvraag moet worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds waar de zelfstandige moeder is aangesloten. Dit kan per post, fax, per of ter plaatse aan de balie. Als de aanvraag door een andere persoon bezorgd wordt aan het sociaal verzekeringsfonds, moet de aanvraag ondertekend zijn door de vrouw zelf. De aanvraag kan ten vroegste ingediend worden vanaf de zesde maand van de zwangerschap en ten laatste op het einde van de vijftiende week die volgt op de geboorte. Na die datum is de aanvraag niet meer ontvankelijk. 6. Pensioen Het pensioen van de zelfstandige is laag. Het pensioen wordt berekend in functie van het inkomen, de jaren activiteit als zelfstandige en de gezinssituatie. De bedragen van het minimumpensioen op normale leeftijd met volledige loopbaan zijn: Via het sociaal verzekeringsfonds kan men deelnemen aan het (Sociaal) VAP. Opgelet: er zijn 2 soorten: het Gewoon en het Sociaal VAP. Het Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen voorziet in een rust- en/of overlevingspensioen. De maximaal te besteden en fiscaal aftrekbare bijdrage wordt berekend op basis van het wettelijk vastgelegde percentage van 8,17% op hetzelfde inkomen waarop de sociale bijdragen worden berekend en dit met een maximum van 2.781,06 EUR. De minimum jaarlijkse bijdrage bedraagt 100 EUR. Het pensioenkapitaal wordt opgebouwd op basis van vrije stortingen, binnen de fiscale grenzen, die elk een vast rendement krijgen tot op einddatum van het contract of tot het ingaan van de pensioenleeftijd (vanaf 60 jaar). Jaarlijks ontvangt men bovenop de gedane stortingen, afhankelijk van de winstresultaten, een jaarlijkse winstdeelname (spaarbonus). Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voorziet in dezelfde hoofdwaarborgen als het Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen (zie hierboven). Men mag echter 15 % meer storten dan in het Gewoon VAP. Hiervoor krijgt men bovenop de hoofdwaarborgen extra aanvullende waarborgen die u de garantie geven dat in geval van arbeidsongeschiktheid door een ziekte of een ongeval : - uw aanvullend pensioen verder wordt betaald tot uiterlijk 65 jaar ; - u een aanvullende invaliditeitsrente ontvangt die wordt gestort tot uiterlijk 65 jaar.

16 Indien u als vrouwelijke aangeslotene, ten gevolge van een bevalling, geniet van moederschapsrust, dan worden er twee kwartalen gestort in uw vrij aanvullend pensioen. En wanneer een ernstige ziekte zich voordoet voorzien we een extra aanvullende uitkering die tegemoet komt aan uw behoefte om snel over financiële middelen te beschikken! Deze waarborg vergoeding bij ernstige ziekte heeft volgende voordelen : 1! deze bijkomende vergoeding komt bovenop de rente bij arbeidsongeschiktheid ; 2! men krijgt als zelfstandige dadelijk een uitkering indien men getroffen wordt door een ernstige ziekte. Zo komt deze extra uitkering tegemoet aan de dringende behoefte op het moment dat de ernstige ziekte wordt vastgesteld en men een aantal maatregelen moet nemen in het licht van de continuïteit van de onderneming ; 3! het betreft volgende ernstige ziekten : kanker, leukemie, multiple sclerose, tuberculose, ziekte van Parkinson en ziekte van Hodgkin (allen erkend door de Minister van Sociale Zaken) ;! en niet onbelangrijk, het betreft een kostenvergoeding, d.w.z. dat de uitkering niet belastbaar is! De maximaal te besteden en fiscaal aftrekbare bijdrage in het Sociaal VAP wordt berekend op basis van 9,40% van uw netto-belastbare inkomen, hetzelfde inkomen waarop uw sociale bijdragen worden berekend. Het maximum te besteden bedrag bedraagt 3.199,76 EUR. De minimum jaarlijkse bijdrage bedraagt dan 111,12 EUR. Dus: 15 % meer storten dan in het Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen betekent ook een hogere fiscale aftrekbaarheid. Men kan maximaal 418,70 EUR méér fiscaal vrijstellen in het Sociaal VAP dan in het Gewoon VAP! De aanvullende waarborgen worden gefinancierd met 10% van uw bijdrage (= het wettelijk minimum). Dat betekent dat men ten opzichte van het Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen 5 % meer pensioenkapitaal opbouwt in een Sociaal VAP. Dus: 5% meer pensioenopbouw + extra aanvullende waarborgen. DUBBELE ZEKERHEID VIA HET SOCIAAL VAP. 7. Kinderbijslagen

17 De zelfstandige in hoofdberoep zal voor de kinderen ten laste rechten openen op kinderbijslag voor zover de partner zelf geen ander (minstens halftijds) beroep uitoefent waardoor er recht op kinderbijslag zou bestaan in het stelsel van de loontrekkende of de ambtenaren. De kinderbijslag voor de zelfstandige bedraagt: Eerste kind: 78,00 per maand; Tweede kind: 154,33 per maand; Derde kind: 230,42 per maand. Ingeval van geboorte wordt een kraamgeld uitbetaald van 1129,95 EUR voor het eerste kind en 850,15 EUR voor een volgend kind. 8. Verplichte verzekering meewerkende echtgenote De meewerkende echtgenote van een zelfstandige die geen eigen gelijkwaardig statuut heeft, moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Wie geboren is vóór 1956 kan kiezen voor het ministatuut of voor het maxistatuut. Het maxistatuut is sedert 1 juli 2005 verplicht voor meewerkende echtgenotes die geboren zijn na In het ministatuut betaalt men alleen een bijdrage voor de verzekering arbeidsongeschiktheid. De bijdrage in het ministatuut ligt tussen de 23,35 EUR en 131,68 EUR per kwartaal (excl. beheerskosten). In het maxistatuut betaalt men een volwaardige sociale bijdrage (minimum 285,69 EUR per kwartaal excl. beheerskosten) die ook rechten geeft in de sectoren geneeskundige verzorging, kinderbijslagen en pensioen. 9. Faillissementsuitkering Gefailleerde zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor: Behoud van rechten gedurende maximaal vier kwartalen voor kinderbijslag en gezondheidszorgen; Een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste twaalf maanden. De bedragen van de maandelijkse faillissementsverzekering zijn dezelfde als deze van het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen: Gerechtigde zonder gezinslast: 873,81 Gerechtigde met gezinslast: 1.158,09 B. ANDERE VERZEKERINGEN 1. Beroepsaansprakelijkheid De zelfstandige die door zijn fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid schade berokkent aan een derde kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Tegen de gevolgen van een dergelijke schade kan men zich indekken door het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

18 2. Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing De zelfstandige die over bedrijfslokalen beschikt die voor het publiek of cliënteel toegankelijk zijn, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de schade die deze oplopen wanneer ze betrokken worden in een brand of ontploffing. Om zich tegen de gevolgen te dekken bestaat er een verplichte verzekering die voorziet in minimumwaarborgen voor lichamelijk en stoffelijk letsel. 3. Andere verzekeringen Voor een doelmatig beheer van de ondernemingsrisico s bestaan er nog allerhande verzekeringen: - brand -en stormschade - bedrijfsvoertuigen - productaansprakelijkheid - machinebreuk - rechtsbijstand Boekhoudkundige documenten De tandarts is verplicht om een boekhouding te voeren. Hij moet alle beroepsontvangsten en uitgaven bijhouden in een dagboek. A. ONTVANGSTBEWIJSBOEKJE De tandheelkundige moet een ontvangstbewijs uitreiken telkens hij of zij honoraria, de terugbetaling van kosten, enz. in verband met de verstrekking int. Het is daarbij van geen enkel belang of de verstrekking thuis bij de patiënt, in de spreekkamer of in een inrichting voor geneeskundige verzorging gebeurt. Het ontvangstbewijs moet immers aan de patiënt worden uitgereikt als kwijting voor de honoraria, bezoldigingen en terugbetalingen van kosten en andere beroepsontvangsten door de tandheelkundige. Op elk ontvangstbewijs moet de geneesheer de naam, de voornamen, het adres en het beroep vermelden. Hij moet op verzoek van de ambtenaar van de directe belastingen zijn ongebruikte ontvangstbewijsboekjes tonen. Deze boekjes moeten bewaard worden gedurende 6 jaar. Voor tandartsen bestaan volgende ontvangstbewijzen. - Mod. E (oranje) = zelfstandige; - Mod. F (groen) = in een inrichting voor geneeskundige verzorging

19 B. FISCAAL DAGBOEK De tandarts moet zijn ontvangsten en uitgaven optekenen in een fiscaal dagboek. Het dagboek bestaat uit een kolom ontvangsten en een kolom uitgaven, op hun beurt verdeeld in verschillende rubrieken. Het dagboek mag geleverd worden door iedere drukker maar vóór gebruik moet het genummerd en geparafeerd worden door de hoofdcontroleur van de directe belastingen. BTW De diensten van tandartsen zijn volgens art van het BTW Wetboek vrijgesteld van BTW. De leveringen en herstellingen van tandprothesen die gepaard gaan met de verzorging rechtstreeks aan de patiënten van de tandarts, zijn eveneens vrijgesteld van BTW. Indien de tandarts tandprothesen herstelt of levert voor personen die niet bij hem in behandeling zijn, wordt deze activiteit wel onderworpen aan de BTWwetgeving. De verkoop van tandpasta, tandenborstels, e.a. is wel onderworpen aan de BTWwetgeving. A. ACTIVERING ONDERNEMINGSNUMMER BIJ DE BTW Alvorens de activiteit te starten moet het ondernemingsnummer bij de BTW geactiveerd worden. Dit gebeurt met het formulier 604 A dat gratis verkrijgbaar is op ieder BTW-controlekantoor. Deze aanvraag tot BTW- identificatie kan ook gebeuren via het ondernemingsloket, wanneer u zich als handelaar laat inschrijven in de KBO. Zo wordt uw BTW-nummer samen met uw ondernemingsnummer aangevraagd en geactiveerd. Als u een uitoefenaar van een vrij beroep bent, of wanneer u geen handelaar bent, neemt u best rechtstreeks contact met uw BTWcontrolekantoor. B. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN IN DE GEWONE BTW-REGELING 1. Uitreiken of ontvangen van facturen Uitzondering: het afleveren van een factuur is doorgaans niet verplicht bij leveringen aan particulieren. 2. Bijhouden van de BTW-boekhouding

20 De BTW-boekhouding omvat normaal: - een inkomend en uitgaand factuurboek; - een dagontvangstenboek; - een tabel van bedrijfsmiddelen. Boekhouding op papier of elektronisch bijhouden? Kiest u voor een boekhouding op papier of een elektronische versie? U kunt dat vrij bepalen. Wordt het papier, dan moet u gebruik maken van ingebonden en ingenaaide registers die de gedrukte melding van het aantal bladzijden omvatten. De drukker levert samen met deze registers een identificatieformulier af. U vult dit formulier in vóór de ingebruikname van de boeken, dagtekent en ondertekent het en bezorgt het aan het BTW controlekantoor. Het bevat de naam van uw onderneming, uw ondernemingsnummer, het doel van de boeken en de plaats in de reeks, het aantal bladzijden van de registers plus de naam en het ondernemingsnummer van de drukker. Sinds januari 2006 is het ook mogelijk facturen enkel nog elektronisch te bewaren (Wet diverse bepalingen BS ). Sedert 7 februari 2007 heeft men eveneens de mogelijkheid om het dagboek van ontvangsten elektronisch digitaal te bewaren. C. PERIODIEK AANGEVEN VAN DE BTW U moet periodiek een aangifte doen van de belastbare beroepswerkzaamheden en van de gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de BTW en van de aftrek. Tijdstip van deze aangifte: 1. a) jaaromzet exclusief BTW > EUR: maandelijkse aangifte, uiterlijk op de 20ste van de maand na de maand waarop de handelingen betrekking hebben; 2. b) jaaromzet exclusief BTW < EUR: mogelijkheid tot indienen van een kwartaalaangifte, uiterlijk op de 20ste van de maand na het betreffende kwartaal, mits betaling van voorschotten. In de volgende sectoren geldt een maximumgrens van EUR jaaromzet om te kunnen kiezen voor de kwartaalaangiften: 1. a) minerale oliën;

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht

Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Informatie over stopzetting, gelijkstelling wegens ziekte, voortgezette verzekering, overbruggingsrecht Incozina sociaal verzekeringsfonds vzw caisse d assurances sociales asbl Torhoutsesteenweg 384 B-8200

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut

SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20 december 2005 SITUERING SOCIAAL STATUUT. Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Inhoud Zeven vragen over het sociaal statuut Waar moet ik het sociaal statuut situeren? Wat moet ik doen? Hoeveel kost mijn sociaal statuut? SOCIAAL STATUUT VAN DE BEDRIJFSLEIDER Stef Van Attenhoven 20

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige!

Opleiding. Het statuut van de zelfstandige! Opleiding Het statuut van de zelfstandige! Wat doen Xerius en SD Worx? Start Bijberoep Hoofdberoep Ziekte Kind Vennootschap Stop KBO Aansluiting Omschakeling statuut Omschakeling statuut Begeleiding bij

Nadere informatie

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis)

verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot (koninklijk besluit nr. 38, art. 7 bis) Nr. tussenpersoon: Naam en voornaam:... Tel.: gsm: e-mail:... Ondernemingsloket FORMALIS:... Agentschap van Groep S te:... Andere:... verklaring van aansluiting van de meewerkende echtgenote/echtgenoot

Nadere informatie

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website 1 Help! Ik word zelfstandig(e). 2 3 4 www.gap-online.be www.twitter.com/gapugent Linkedin Discussiegroep via de website

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba

Aangeboden door Wouter Devloo tel 0484 187434 www.boekhouder.be B&A Advies bvba cic ZELFSTANDIGE : WANNEER WIE MOET AANGESLOTEN WORDEN BIJ SOCIALE KAS? Elke zelfstandige in België moet in principe sociale bijdragen betalen. U moet zich hiervoor aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

Aanvraag dienstencheques

Aanvraag dienstencheques Aanvraag dienstencheques MOEDERSCHAPSHULP VOOR ZELFSTANDIGEN DEEL 1 TERUG TE STUREN NAAR ZENITO SOCIAAL VERZEKERINGSFONDS WILLEBROEKKAAI 37 te 1000 BRUSSEL FAX : (02)403 06 62 E-MAIL : Info@zenito.be Aanvrager

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties

Inhoud 1. OLK. 2. Verzekeringsplicht. 3. Bijdrageplicht. 4. Stopzetting. 5. Vragen en reacties NCBL september 2010 Inhoud 1. OLK 2. Verzekeringsplicht 3. Bijdrageplicht 4. Stopzetting 5. Vragen en reacties 1. Ondernemingsloket Algemeen Inschrijven in Kruispuntbank van ondernemingen? (KBO) Rechtspersonen

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht

Inlichtingenformulier overbruggingsrecht STEUNT ELKANDER Vrij sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen v.z.w. (erkend door K.B. van 23.10.1967) - R.P.R. 0407.843.626 - Stichtend lid van Eunomia v.z.w. Kolonel Bourgstraat 113 1140 BRUSSEL

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Hervorming Sociale Bijdragen 2015

Hervorming Sociale Bijdragen 2015 Hervorming Sociale Bijdragen 2015 De reden van de hervorming van de sociale bijdragen is het gevolg van de bestaande kritiek op de kloof van 3 jaar tussen het behalen van de inkomsten en de inning van

Nadere informatie

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd

de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd de hervorming sociale bijdragen van zelfstandigen uitgelegd ZelFSTAnDIge Inhoud 1. Basisprincipe 2 2. Aanpassing van de sociale bijdragen 2 3. Regularisatie 4 4. Pro-rata berekening bij onvolledige bijdragejaren

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID.

Een vennootschap heeft wat wij noemen RECHTSPERSOONLIJKHEID. 8.VENNOOTSCHAPPEN 8.1.NATUURLIJKE PERSOON en RECHTSPERSOON Vooraleer wij over vennootschappen spreken moeten wij het onderscheid kennen tussen een natuurlijke persoon en een rechtspersoon. Een natuurlijke

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Even voorstellen. DEVLOO WOUTER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT B&A ADVIES BVBA Vennoot Zaakvoerder. www.boekhouder.be

Even voorstellen. DEVLOO WOUTER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT B&A ADVIES BVBA Vennoot Zaakvoerder. www.boekhouder.be Even voorstellen DEVLOO WOUTER ACCOUNTANT BELASTINGCONSULENT B&A ADVIES BVBA Vennoot Zaakvoerder www.boekhouder.be SOCIAAL STATUUT VAN DE STARTER Inhoud Zes vragen over het sociaal statuut Vooraf : Werknemers

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015

Inleiding/voorstelling. Opleiding: Sociale bijdragen 2015 Inleiding/voorstelling Opleiding: Sociale bijdragen 2015 01/01/2015 2 Inhoud 1. Bepaling referte-inkomen 2. Startende zelfstandige 3. Gevestigde zelfstandige 4. Gepensioneerde zelfstandige 5. Regularisaties

Nadere informatie

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen :

8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : 8. Vergelijking tussen verschillende vennootschapsvormen. Hierbij de verschillende afkortingen : EVBA = EENMANSVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID BVBA = BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp

Ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp 22 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot vastlegging van het model en het gebruik van het ontvangstbewijs-getuigschrift voor verstrekte hulp en van het dagboek te gebruiken door de geneesheren en de

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep

Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep - CARBOFISC BVBA BOEKHOUD- EN FISCAAL ADVIESKANTOOR Starten met een zelfstandige activiteit in bijberoep Oftewel loontrekkende Oftewel zelfstandige

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

1. Eenmanszaak versus vennootschap

1. Eenmanszaak versus vennootschap 1. Eenmanszaak versus vennootschap L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - enkele belangrijke voor- en nadelen van zelfstandig ondernemen versus ondernemen via vennootschappen opzoeken en toelichten

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche SINDS 1 JULI 2005 MOET ELKE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E) ZICH VERPLICHT ONDERWERPEN AAN HET ZOGEHETEN 'MAXISTATUUT'. HIERDOOR BOUWT DE MEEWERKENDE ECHTGENO(O)T(E)

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist

Checklist oprichting vennootschap. Identificatie. Nuttige adressen. Checklist Checklist oprichting vennootschap Identificatie rechtsvorm (bvba/nv/cva/cv/cvoha) naam verkorte benaming zetel (adres) telefoon fax kontaktpersoon Nuttige adressen accountant (adres, telefoon, fax, kontaktpersoon)

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep

Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep STATUUT VAN ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF BIJBEROEP Statuut van de Zelfstandige in hoofdberoep... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Rechten... Statuut Zelfstandige

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013.

Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1 Sociaal statuut van de zelfstandige Tekst opgesteld door Dirk Torfs, augustus 2000, laatst aangepast in januari 2013. 1. Wie is een zelfstandige? Een zelfstandige is een persoon die in België een beroepsbezigheid

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

BESTELBON BTW NIEUWE AANVRAAG

BESTELBON BTW NIEUWE AANVRAAG Bezorg dit aanvraagformulier aan de juiste postbus (zie laatste pagina onderaan). NIEUWE AANVRAAG BTW Dossier: 1. AANDUIDING VAN DE ONDERNEMING Ondernemingsnummer Naam 2. ADMINISTRATIEVE HOOFDZETEL Enkel

Nadere informatie

VIVIUM Omzetverzekering

VIVIUM Omzetverzekering VIVIUM Omzetverzekering Uw zaak blijft zijn omzet halen, ook als u buiten strijd bent Maandelijkse uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid Tot 60% van uw omzet gegarandeerd Mogelijkheid tot integrale uitbetaling

Nadere informatie

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1

Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Grenzen jaar 2017 versie 01/01/2017 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2017 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2017 54.648,70 EUR RSZ-grens zelfstandigen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar.

Uw aanvullend pensioen: méér dan de RIZIV-bijdragen. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid. Zeker van elkaar. Zeker van elkaar. Efficiënt bouwen aan pensioenzekerheid p.2 Inleiding: RIZIV als vangnet p.2 De troeven van VAPZ-RIZIV p.3 VAPZ met eigen middelen p.4 IPT? p.4 Plan op maat p.5 Besluit Uw aanvullend pensioen:

Nadere informatie

De holding. vdvaccountants.be

De holding. vdvaccountants.be 2. De oprichting van een holding. De holding werd in het verleden al onder vuur genomen. Daar waar het vroeger makkelijker was om voor een holding te kiezen, is dit nu het geval niet meer. De vraag is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434

Inhoudsopgave. Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 187434 Aangeboden door Inhoudsopgave SOCIAAL STATUUT EN SOCIALE BIJDRAGEN...2 A. AANSLUITEN...2 1. Verplichte aansluiting...2 2. Binnen welke termijn aansluiten?...2 B. BIJDRAGEN BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN...2

Nadere informatie

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche

Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Meewerkende echtgeno(o)t(e): informatiefiche Sinds 01/01/2003 was er een verplichte aansluiting van de meewerkende echtgeno(o)t(e) onder het 'mini-statuut'. Men kon toen vrijwillig toetreden tot het maxi-statuut.

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015

De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 De nieuwe berekening van de sociale bijdragen 2015 info@attentia.be www.attentia.be Inhoudstabel 1. De nieuwe berekening van de sociale bijdragen van de zelfstandigen in 20 vragen *... 2 1. Wanneer wordt

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 %

GIP opdracht. Bedrijfsanalyse. Roman Pieter. Informaticabeheer. Evaluatie. Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % Bedrijfsanalyse Roman Pieter Informaticabeheer Evaluatie Score Beoordeling Behaald A 85 % 100 % B 75 % - 85 % C 65 % - 75 % D 65 % - 55 % E 45 % - 55 % F < 45 % Opmerkingen Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

Werken via een vennootschap voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF voor dummies Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 1. OPRICHTING VENNOOTSCHAP ARGUMENTEN PRO S & CONTRA S 2. VENNOOTSCHAPSVORMEN 1. oprichting vennootschap:

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding...

Inhoudstafel. 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1. 2. Vragen en antwoorden over de algemene forfaitaire kostenvergoeding... Inhoudstafel 1. Wat is een kostenvergoeding precies?... 1 1.1. In principe een terugbetaling van kosten door uw vennootschap... 1 1.1.1. U heeft betaald voor uw vennootschap en zij betaalt u dat terug...

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER

Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Wat is je sociaal statuut? Les 3.a. van de module ONDERNEMERSRECHT binnen de opleiding BEDRIJFSBEHEER Zelfstandigen Je bent je eigen baas en werkt voor eigen rekening Geen bevelen krijgen: indien wel,

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving en grijp dus uw kans: Extra Aanvullend Pensioen vanaf 2017

Nieuwe regelgeving en grijp dus uw kans: Extra Aanvullend Pensioen vanaf 2017 AANVULLEND PENSIOEN Nieuwe regelgeving en grijp dus uw kans: Extra Aanvullend Pensioen vanaf 2017 Er zijn verschillende mogelijkheden om een extralegaal aanvullend pensioen op te bouwen. Voor zelfstandigen

Nadere informatie

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten

HAIO arts in opleiding. Fiscale aandachtspunten HAIO arts in opleiding Fiscale aandachtspunten Hoeveel belastingen betalen? Belastingen? Beroepskosten Art. 49 WIB: beroepskosten zijn aftrekbaar indien: 1. gedaan of gedragen tijdens het belastbaar tijdperk

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor:

Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Naam: Nationaal Nummer: Adres / Maatschappelijke zetel: Tel: Fax: E-mail: Exploitatiezetel(s): Activiteit: Kantoor Securex: Boekhoudkantoor: Starten Volmacht Securex Ondernemingsloket go-start Indien boekhoudkantoor:

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Charter voor goede dienstverlening

Charter voor goede dienstverlening Openingsuren Maandag 8.30-12u 13-16u Dinsdag 8.30-12u 13-16u Woensdag 8.30-12u Donderdag 8.30-12u 13-16u Vrijdag 8.30-12u Of na afspraak buiten de openingsuren Charter voor goede dienstverlening De Nationale

Nadere informatie

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier...

FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk. Datumregistratie ontvangst aanvraagformulier... WEBDOC AANVRAAG SOCIALE VERZEKERING IN GEVAL VAN FAILLISSEMENT OF GEDWONGEN STOPZETTING/ ONDERBREKING FORMULIER AANGETEKEND TERUGZENDEN NAAR ACERTA SVF, Groenenborgerlaan 16, 2610 Antwerpen - Wilrijk Vak

Nadere informatie

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen

Gewaarborgd inkomen. professionelen. Zekerheid voor uw inkomen Gewaarborgd inkomen professionelen Zekerheid voor uw inkomen Intro Zekerheid dankzij Gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschikt worden als gevolg van een ziekte of een ongeval. Het is ook financieel een zware

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

More than accountants

More than accountants More than accountants Eenmanszaak of vennootschap? Wat is voor u de juiste keuze? BEROEP VAN ADVOCAAT Advocaat oefent beroep vrij en onafhankelijk uit (Art. 437 en 444 Ger.W.) Niet onder gezag van een

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 2 Inleiding 2 Het begrip eenmanszaak 2 Het begrip vennootschap 3 Wat is rechtspersoonlijkheid? 4 Soorten rechtspersoonlijkheid: 4 Geen rechtspersoonlijkheid: 4 Verschillende

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

t HOP Je eigen praktijk De context van een zelfstandige beroepsactiviteit Betere zekerheid voor artsen

t HOP Je eigen praktijk De context van een zelfstandige beroepsactiviteit Betere zekerheid voor artsen t HOP Je eigen praktijk De context van een zelfstandige beroepsactiviteit Betere zekerheid voor artsen Starterdag HAIO 29-11-2014 1 Zenito Dienstengroep Alle administratieve verplichtingen Een degelijk

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1

Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Grenzen jaar 2016 versie 01/07/2016 1 Loongrenzen Aard grens Datum Bedrag RSZ-grens werknemers Loonplafond Riziv 01/01/2016 01/06/2016 41.573,16 EUR 42.404,95 EUR Maximumpensioen 80 %-grens 01/01/2016

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu?

Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat. wat nu? Stage beëindigd en nog niet erkend: Indara Robyns Juriste Vlaams Artsensyndicaat wat nu? Hoe vraag ik mijn erkenning aan? 6 de Staatshervorming: bevoegdheid tot erkenning overgeheveld naar de gemeenschappen

Nadere informatie