Homologatie diploma tandarts

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Homologatie diploma tandarts"

Transcriptie

1 Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van licentiaat in de tandheelkunde. De opleiding omvat minstens 5 studiejaren. Vanaf academiejaar dienen de pas afgestudeerde tandartsen nog een extra stagejaar te volbrengen alvorens als zelfstandige aan de slag te kunnen gaan. Het diploma moet vooraf geviseerd worden door de Provinciale Geneeskundige Commissie van de provincie waar de beroepsactiviteit hoofdzakelijk wordt uitgeoefend. A. ADRESSEN PROVINCIALE GENEESKUNDIGE COMMISSIE Antwerpen Italiëlei 124 bus Antwerpen 03/ Vlaams-Brabant en Brussel (NL) Philipssite 3B bus Heverlee 016/

2 Oost-Vlaanderen St.-Lievenslaan Gent 09/ West-Vlaanderen Limburg St. Jozefsstraat 10 bus Hasselt 02/ Hoogstraat 9 (2de verdieping) 8000 Brugge 050/ B. STAGEJAAR Voor het behalen van de beroepstitel van Algemeen Tandarts wordt er sedert het academiejaar na de basisopleiding een stagejaar ingericht. Tot dan kreeg je als afgestudeerd tandarts automatisch een RIZIV-nummer. Voortaan zullen de studenten verplicht worden het stagejaar te volgen voor het behalen van de beroepstitel Algemeen Tandarts. Deze titel geeft de tandarts het recht autonoom een zelfstandige praktijk uit te oefenen. Het stagejaar duurt 12 maanden en wordt georganiseerd door de universiteit. 1. Voorwaardenomhetstagejaartestarten Om het stagejaar te kunnen starten, moet men aan volgende voorwaarden voldoen: Houder zijn van het wettelijk diploma van Tandarts (Master in de Tandheelkunde vanaf juli 2009) of een erkenning bezitten van gelijkwaardigheid van een buitenlands diploma met een Vlaams diploma van Tandarts uitgereikt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Ingeschreven zijn aan een Vlaamse Universiteit in de Postgraduaat Opleiding Algemeen Tandarts. In het bezit zijn van een visum afgeleverd door de Provinciaal Geneeskundige Commissie. In het bezit zijn van een identificatiecode als stagiair Algemeen Tandarts bij het RIZIV (RIZIV- nummer als stagiair). Dit nummer wordt verkregen mits voorlegging van een bewijs van het indienen van het stageplan Algemeen Tandarts bij de Erkenningscommissie Algemeen Tandarts van de FOD Volksgezondheid. In het bezit zijn van een vergunning voor het gebruik van röntgenstraling voor tandheelkundige diagnose (aan te vragen bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Overeenkomstmeteenstagemeester

3 De stagiair is vrij zijn stagemeester(s) te kiezen.een opleidingsovereenkomst tussen stagemeester en stagiair dient door beide partijen ingevuld en ondertekend te worden. Aangezien de stagiair meerdere stagemeesters kan hebben (maximum 3), dient dit te gebeuren voor iedere stagemeester afzonderlijk. Specifieke formulieren hiervoor worden ter beschikking gesteld op 3. Statuutvandestagiair De stagiair werkt als zelfstandige en is onderworpen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen (zie verder in deze startersgids). De stagiair betaalt zelf de wettelijke sociale bijdragen en sluit zich daartoe aan bij een sociaal verzekeringsfonds. De stagiair krijgt een vergoeding die in twaalfden wordt uitbetaald. Deze vergoeding bedraagt op jaarbasis minimaal euro tijdens het stagejaar, zoals voorzien bij het Ministerieel Besluit van 23 maart Dit bedrag evolueert mee met de gezondheidsindex. 4. Attesterenvanprestatiesenmakenvanvoorschriften De attestering van de prestaties verricht door de stagiair, en dus het invullen van de getuigschriften voor verstrekte hulp, gebeurt door de stagemeester gebruik makend van het RIZIV-nummer van de stagemeester. Het voorschrijven van medicatie kan door de stagiair gebeuren. De stagiair maakt hiervoor gebruik van de eigen voorschriftenboekjes en het eigen RIZIV-nummer. 5. IndienenerkenningsaanvraagAlgemeenTandarts De stagiair moet voor het bekomen van de erkenning Algemeen Tandarts binnen de 14 dagen na het beëindigen van het stagejaar de volgende documenten aangetekend versturen naar de Erkenningscommissie Algemeen Tandarts: 1 Het volledig ingevuld stageboek 2 Eventueel het door de stagiair persoonlijk ingevuld evaluatiedocument stagemeester en stagiair (www.health.fgov.be) 3 De scriptie 4 Universitair attest van het met succes afgelegd Postgraduaat Algemene Tandheelkunde 5 Eventueel certificaat van deelname aan wetenschappelijke vergaderingen 6 Eventueel kopie van publicaties, ed.

4 De Erkenningscommissie heeft 60 dagen de tijd om het ingediende dossier te bestuderen. Het Rijksinstituut voor ziekteen invaliditeitsverzekering (RIZIV) A. INSCHRIJVING Indien u wenst dat uw patiënten een terugbetaling ontvangen via de ziekenfondsen, moet u ingeschreven worden bij het RIZIV. R.I.Z.I.V. Tervurenlaan Brussel T B. VOORSCHRIFTFORMULIEREN Tandartsen doen hij het RIZIV een aanvraag voor geneesmiddelenvoorschriften (voorschrijfmodel 702) en (eventueel) toelatingsaanvragen voor uitneembare tandprothesen (formulieren 41 en 41bis), aanvraag om tegemoetkoming van de verzekering voor behandeling orthodontie (formulieren model 42 en 43) en preventiekaarten (model 64). Deze formulieren worden gratis geleverd door het RIZIV.

5 C. ATTESTEN VAN VERSTREKTE ZORGEN Vanaf 1 juli 2006 moet u de dient u de getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken bestellen bij De Post en niet meer bij de FOD Financiën. SPEOS, een dochteronderneming van De Post, voert deze opdracht uit. Hoe bestellen? via internet op per briefwisseling: via een voorgedrukt bestelformulier, onder gefrankeerde omslag verzenden naar RIZIV - getuigschriften, postbus 10011, 1740 Ternat via fax: het voorgedrukte bestelformulier, faxen naar 02/ Contactcenter: Tel: 02/ , elke werkdag van 8.00 u. tot u. en zaterdag van 8.30 u. tot u. Levering: De levering van de attesten gebeurt binnen de 9 werkdagen na de betaling. Betaling: Vooraf betalen is verplicht. Er wordt een korting toegestaan bij bestelling van méér dan 1 doos. Tandartsen en de Kruispuntbank van ondernemingen Het starten als zelfstandige brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee. Een daarvan is de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De KBO is een beveiligd register waarin de gegevens van de Belgische ondernemingen zijn opgenomen. Op het ogenblik dat een onderneming voor de eerste keer geregistreerd wordt in de KBO, ontvangt ze een uniek

6 identificatienummer: het ondernemingsnummer. Zoals elke burger binnen het Rijksregister een uniek identificatienummer heeft, heeft ook elke onderneming in de KBO een uniek ondernemingsnummer dat gebruikt wordt in alle verdere correspondentie met de overheid. Vóór 30 juni 2009 waren enkel vrije beroepen met personeel, een vennootschap of onderworpen aan BTW opgenomen in de KBO. Volgens de nieuwe wet van 20 maart 2009 moet vanaf 30 juni 2009 al wie start met een vrij beroep zich laten inschrijven via een erkend ondernemingsloket. De vrije beroepers die hun activiteiten al uitoefenden voor 30 juni 2009, zullen automatisch opgenomen worden in de KBO. Ze kunnen de Public Search raadplegen om na te gaan of ze ingeschreven zijn en of hun inschrijving volledig is. Dit kan via de website A. KOSTPRIJS Sinds 1 januari 2006 geldt een uniek tarief voor alle inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen in de KBO. De inschrijvingen of wijzigingen waarop dit tarief van toepassing is, zijn: - de begin -of stopzettingsdatum van de onderneming of van een vestigingseenheid; - de economische activiteiten; - de personen die de ondernemersvaardigheden bewijzen; - de lokalisatie van een vestigingseenheid. Vanaf 1 januari 2009 bedraagt dit eenheidstarief 75 euro per vestigingseenheid. Dit tarief geldt voor alle ondernemingsloketten! De eerste inschrijving van een vrije beroeper die geen handelsactiviteiten uitoefent, is gratis. Dit in tegenstelling tot de handelsondernemingen, waarvoor de eerste inschrijving wel betalend is. Latere wijzigingen en stopzettingen zijn, net zoals voor alle ondernemingen, betalend. Diverse verplichtingen tandarts A. CONTRACT VOOR GEVAARLIJK MEDISCH AFVAL

7 U dient regelmatig uw gevaarlijk medisch afval te laten ophalen door een erkend ophaler. Indien gewenst kan u met hen een contract afsluiten voor het ophalen en de verwerking van uw gevaarlijk medisch afval. B. GEBRUIK RÖNTGENAPPARATUUR MELDEN Om röntgenapparatuur te mogen gebruiken, dient een tweeledige vergunning aangevraagd te worden bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): 1 - Exploitatievergunning: De inrichting moet over een exploitatievergunning beschikken, opgesteld op het adres waar de praktijk wordt uitgeoefend; 2 - Individuele vergunning: overeenkomstig de bepalingen van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen, is de tandarts eveneens verplicht om over een individuele vergunning te beschikken. Deze individuele vergunning wordt toegekend op basis van het diploma. Vaak zal het diploma van tandarts niet volstaan om dit toestel te mogen gebruiken. Er zal dan een bijkomende cursus tegen radioprotectie gevolgd moeten worden. Na het volgen van deze cursus ontvangen de deelnemers een certificaat dat garant staat voor de erkenning van de bevoegdheid van de gebruiker. Meer informatie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Ravensteinstraat Brussel T F C. MILIEUVERGUNNING TANDARTSEN Voor wie? Als u een hinderlijke activiteit ontplooit, moet u een milieuvergunning aanvragen. Deze milieuvergunning vervangt een aantal vroeger bestaande vergunningen, zoals de exploitatievergunning en lozingsvergunning. Welke vergunning? De hinderlijke ondernemingen worden ingedeeld in drie klassen. Een milieuvergunning van klasse 1 moet aangevraagd worden bij de Bestendige Deputatie van de provincie waar u uw werkzaamheden uitoefent. Een milieuvergunning van klasse 2 bekomt u bij het College van Burgemeester en Schepenen. Voor een onderneming van klasse 3 volstaat een eenvoudige melding op het gemeentehuis. Onder welke klasse uw onderneming valt, hangt onder meer af van het vermogen van de installaties, het aantal liter afvalwater dat u loost, de plaats waar uw onderneming gevestigd is, enz. Voor het tandartsenkabinet gaat het om volgende vergunningen:

8 Rubriek 3.6: Lozen van afvalwater afkomstig van tandartsenpraktijken klasse 3 Rubriek 14: Inrichtingen voor het vervaardigen van fotografische producten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kw tot en met 100 kw klasse 3 Rubriek 24: Laboratoria klasse 3 Vergunningen A. SABAM SABAM mag auteursrechten eisen op muziekwerken die op openbare plaatsen ten gehore gebracht worden. Het bedrag van de auteursrechten staat in functie van de oppervlakte, het aantal toehoorders, de geluidssterkte,... De tarieven kunnen geraadpleegd worden op Het contract kan worden afgesloten bij het inningskantoor van uw regio. Ook voor het muziekje bij de wachttoon van de telefoon dient u (per toestel) SABAM te betalen (indien de auteur van deze muziek geen 70 jaar dood is). Voor een wachtkamer van 10m2 betaalt u in ,20 EUR, inclusief 6% BTW. SABAM Aarlenstraat BRUSSEL Tel: 02/ Fax: 02/ B. BILLIJKE VERGOEDING Ook voor de uitvoerders en producenten van muziekwerken kan een vergoeding voor het spelen van muziek in openbare plaatsen gevraagd worden. De Billijke Vergoeding is eveneens van toepassing bij dienstverlening. Onder de

9 groep diensten vallen onder andere de praktijken van alle vrije beroepen (diensten van juridisch, medisch of andere aard). Voor de betaling of de berekening van de tarieven zijn alle ruimtes die voor het publiek of derden toegankelijk zijn van toepassing. U dient dit aan te geven bij: Voor de Horeca: HONEBEL C.V. Sint Goriksstraat Brussel Tel.: 02/ Voor de bioscopen: F.C.B. Koningstraat Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/ Voor alle andere: OUTSOURCING PARTNERS N.V. Pb Gent 12 Tel.: 070/ Fax: 070/ Sociaal statuut en sociale bijdragen A. AANSLUITEN Loontrekkenden en ambtenaren moeten zelf geen actie ondernemen om in regel te zijn met hun sociaal statuut. De bijdragen die zij betalen voor hun sociale zekerheid worden automatisch afgetrokken van hun loon. Als zelfstandige, helper of helpster, meewerkend echtgenoot of echtgenote moet u zich zélf aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds stuurt ieder kwartaal een afrekening van de sociale bijdrage die u moet betalen. Via die bijdragen opent u rechten op kinderbijslag, gezondheidszorg, pensioen en faillissementsverzekering. Dit alles is het sociaal statuut van de zelfstandige.

10 Ten laatste 90 dagen na de start van uw activiteit moet u een verklaring van aansluiting ondertekenen bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Overschrijdt u die termijn, dan wordt u automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas en worden intresten aangerekend wegens laattijdige aansluiting. TIP! De zelfstandige die zich tijdig aansluit, krijgt uitstel van betaling voor de eerste twee kwartalen. Hierdoor kunnen sociale bijdragen eventueel naar een volgend fiscaal jaar geschoven worden, waardoor u een besparing kan realiseren aan belastingen en sociale bijdragen. Vennootschapsbijdrage Hoewel het sociaal statuut enkel voor natuurlijke personen georganiseerd wordt, moet ook de vennootschap jaarlijks een bijdrage betalen aan het sociaal verzekeringsfonds. Deze bijdrage is afhankelijk van het balanstotaal. Vennootschappen met een balanstotaal tot ,42 EUR betalen 347,50 EUR vennootschapsbijdrage. Voor vennootschappen met een balanstotaal groter dan ,42 EUR is de bijdrage vastgesteld op 852,50 EUR. In bepaalde gevallen kan de startende vennootschap gedurende de eerste drie jaren van een vrijstelling genieten. De vennootschap die meent recht te hebben op de vrijstelling, moet zelf het initiatief nemen en aan de hand van bewijsstukken aantonen dat ze cumulatief voldoet aan de volgende voorwaarden: 1 - ingeschreven zijn als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Deze vrijstelling geldt niet voor de vennootschap ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen; en 2 - dat de zaakvoerder(s) én de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn, tijdens de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap maximaal drie jaar als zelfstandige verzekeringsplichtig zijn geweest. B. BIJDRAGEN BEGINNENDE ZELFSTANDIGEN De sociale bijdragen worden volgens een ingewikkeld mechanisme berekend. Uiteindelijk komt het erop neer dat u op uw nettobedrijfsinkomen van drie jaar geleden 22% aan sociale bijdragen betaalt voor uw inkomen onder de ,93 EUR en 14,16% voor de schijf tussen ,93 EUR en ,19 EUR. Voor nog hogere schijven betaalt u geen sociale bijdragen. Voorlopige bijdragen Als beginnende zelfstandige zijn uw werkelijke inkomsten, die als basis dienen voor de berekening van uw bijdragen, nog niet gekend. Daarom betaalt u gedurende de eerste drie jaren elk kwartaal een voorlopige bijdrage. Voor de berekening ervan kunt u kiezen uit twee mogelijkheden: 1) Voorlopige bijdragen berekend op een minimuminkomen: Gedurende de eerste drie jaren als zelfstandige betaalt u voorlopige bijdragen berekend op een minimuminkomen. Van zodra uw sociaal

11 verzekeringsfonds de definitieve inkomsten voor uw 1ste volledige kalenderjaar van de fiscus heeft ontvangen, wordt het minimuminkomen vergeleken met uw werkelijk inkomen. Op het verschil moet u dan nog sociale bijdragen bijbetalen. 2) Voorlopige bijdragen berekend op een door u geschat inkomen: Indien u inschat dat uw inkomen hoger zal liggen dan het minimuminkomen laat u uw bijdragen best berekenen op basis van dit geschatte inkomen. Deze methode biedt een aantal voordelen: 1 - U vermijdt om vanaf het derde jaar van uw activiteit te moeten afrekenen met hoge bijbetalingen. 2 - U betaalt hogere sociale bijdragen tijdens uw eerste jaren. Hierdoor nemen de aftrekbare beroepskosten toe waardoor u minder belastingen moet betalen. 3 - Het inkomen van de eerste drie jaren daalt omdat u meer sociale bijdragen betaalt. Daarom zal u ook in het vierde, vijfde en zesde jaar van uw activiteit minder sociale bijdragen betalen. Minimum bijdragen voor starters 2009 HOOFDBEROEP Tot einde van eerste volledige kalenderjaar Voorlopige bijdrage Bijdragepercentage per kwartaal (*) 606,00 20,5% Tweede kalenderjaar 620,78 21% Derde kalenderjaar 635,56 21,5% BIJBEROEP Tot einde van eerste volledige kalenderjaar Voorlopige bijdrage Bijdragepercentage per kwartaal (*) 67,05 20,5% Tweede kalenderjaar 68,68 21% 70,32 Derde kalenderjaar 21,5% (*) Sociale bijdragen exclusief beheerskost van het sociaal verzekeringsfonds.

12 Definitieve bijdragen Het systeem van voorlopige bijdragen en herziening geldt voor de eerste drie volledige jaren van je zelfstandige activiteit. Vanaf het vierde jaar worden de sociale bijdragen berekend op het beroepsinkomen van het derde voorafgaande jaar. Zelfstandigen in hoofdberoep betalen een minimumbijdrage van ongeveer 650,34 EUR per kwartaal. De bijdragen voor een bijberoep worden op dezelfde manier berekend, maar op basis van het inkomen kunnen ze lager zijn. C. BIJBETALING: WANNEER? Als het beroepsinkomen van 2009 of 2010 (*) hoger ligt dan de forfaitaire minimuminkomsten waarop de voorlopige minimumbijdrage werd berekend, dan kan u zich verwachten aan een bijbetaling in de loop van 2011/2012. (*) Als u zelfstandige wordt na , dan geldt uw beroepsinkomen van 2010 (omdat u in 2009 geen 4 kwartalen zelfstandig bent). Voorbeeld bijbetaling Beroepsinkomen = EUR Voorlopige bijdrage 2009 = 606,00 EUR Definitieve bijdrage 2009 = 1.281,25 EUR Bijbetaling in 2011/2012: 1.281,25 606,00 = 675,25 x 4 kwartalen = EUR Tip! bonus bij hogere voorafbetalingen Voorafbetalingen boven het wettelijk minimum kunnen u een bonus opleveren van 0,75 % per kwartaal, gelegen tussen de voorafbetaling en de regularisatie. Dit komt neer op een intrest van 3 % per jaar. Een eenvoudig verzoek tot uw sociaal verzekeringsfonds volstaat. Verplichte en vrije verzekeringen A. SOCIALE VERZEKERINGEN Door de betaling van sociale bijdragen opent de zelfstandige in hoofdberoep rechten in de sociale zekerheid op het vlak van: - gezondheidszorgen; - gewaarborgd inkomen (vanaf de 2de maand) bij arbeidsongeschiktheid; - pensioen;

13 - gezinsbijslag. - faillissementsuitkering Deze rechten zijn echter aan de lage kant. In veel gevallen is het aangewezen een bijkomende verzekering af te sluiten. 1. Gezondheidszorgen - Grote en kleine risico s De zelfstandigen hebben voor de terugbetaling van hun ziektekosten dezelfde rechten als werknemers. Grote risico's: verblijfskosten in het ziekenhuis (ligdagprijs, toezichtshonorarium, geneesmiddelen); heelkundige ingrepen, reanimatie, bevallingen; röntgenfoto's; radio -en radiumtherapie (bestralingen); grote (duurdere) laboratoriumonderzoeken; nierdialyse; synthesemateriaal (pacemaker, heupprothese, implantaten,...); rolwagen, hulptoestellen voor het lopen;... Kleine risico's: raadplegingen, bezoeken, adviezen van huisarts of specialist; kleine heelkundige ingrepen zoals puncties, wondhechting; vele courante laboratoriumonderzoeken; tandverzorging (vullingen, prothesen, orthodontie); kinesitherapie en fysiotherapie (therapeutische verstrekkingen); verpleegzorgen (inspuitingen, wondverzorging, toiletten,...); brilglazen vanaf een bepaalde sterkte, hoortoestellen, orthopedische zolen, toestellen en andere prothesen; geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer en afgehaald in een apotheek; behandeling van huidziekten; Gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid De zelfstandige die arbeidsongeschikt wordt ingevolge ziekte of ongeval krijgt vanwege zijn ziekenfonds een dagvergoeding ter compensatie van het inkomensverlies. Men moet volledig arbeidsongeschikt erkend worden door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds en alle persoonlijke beroepsactiviteiten stopzetten. Deze uitkering wordt slechts toegekend vanaf de 2de maand van de ongeschiktheid.

14 De zelfstandige die hetzij : - een hogere daguitkering verlangt; - de dagvergoeding vroeger wenst te ontvangen; - zich enkel voor ongevallen en invaliditeit wenst te verzekeren; kan een bijkomende verzekering afsluiten bij een private verzekeringsmaatschappij. De kostprijs is uiteraard afhankelijk van het gewenste bedrag en het verzekeringsrisico. Reken op een gemiddelde jaarlijkse premie van ongeveer EUR. De kostprijs is een fiscaal aftrekbare beroepskost. 3. Moederschapsuitkering De vrouwelijke zelfstandige in hoofdberoep en de meewerkende echtgenote heeft bij een geboorte recht op een moederschapsuitkering. De periode van moederschapsrust omvat 8 weken (9 weken bij een meerling). U bent niet verplicht om alle weken op te nemen. Maar u bent wel verplicht om de week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum (verplichte voorbevallingsrust) en de twee weken na de bevalling (verplichte nabevallingsrust) de bevallingsrust op te nemen.de resterende weken mag u opnemen in de periode van twee weken voor de verplichte voorbevallingsrust en de 21 weken na de verplichte nabevallingsrust. U dient de rust op te nemen in periodes van 7 kalenderdagen. Enkel indien u ten minste 6 weken (7 weken bij een meerling) rust opneemt zal u recht openen op een moederschapsuitkering. De moederschapsuitkering is een vast bedrag van 368,36 EUR per week. U dient deze aan te vragen bij uw ziekenfonds waarna zij u de uitkering in twee schijven uitbetalen. Hiertoe moet het geboorteattest aan het ziekenfonds worden afgeleverd. 4. Adoptie-uitkering Vanaf 1 februari 2007 hebben zelfstandigen die bijdragen voor een hoofdberoep betalen en meewerkende echtgenotes in het maxistatuut, recht op een uitkering gedurende de periode van adoptieverlof. Het adoptieverlof bedraagt maximaal 4 weken bij adoptie van een kind tussen 3 en 8 jaar en maximaal 6 weken bij adoptie van een kind jonger dan 3 jaar. Bij adoptie van een gehandicapt kind, kan de duur van het verlof verdubbeld worden. De uitkering bedraagt 368,36 EUR per week. 5. Moederschapshulp De moederschapshulp beoogt een betere verzoening tussen het privéleven en het professionele leven van de vrouwelijke zelfstandige die moeder wordt. In het stelsel van de loontrekkende kan in bepaalde omstandigheden de moederschapsrust verlengd worden. Omdat die mogelijkheid niet bestaat voor de zelfstandige moeder werd gezocht naar een gepast alternatief.

15 De moederschapshulp bestaat in de toekenning van een uitkering onder de vorm van 105 dienstencheques aan de vrouwelijke zelfstandige die de bijdragen voor een hoofdberoep verschuldigd is en die na 31 december 2005 bevallen is. De aanvraag moet worden ingediend bij het sociaal verzekeringsfonds waar de zelfstandige moeder is aangesloten. Dit kan per post, fax, per of ter plaatse aan de balie. Als de aanvraag door een andere persoon bezorgd wordt aan het sociaal verzekeringsfonds, moet de aanvraag ondertekend zijn door de vrouw zelf. De aanvraag kan ten vroegste ingediend worden vanaf de zesde maand van de zwangerschap en ten laatste op het einde van de vijftiende week die volgt op de geboorte. Na die datum is de aanvraag niet meer ontvankelijk. 6. Pensioen Het pensioen van de zelfstandige is laag. Het pensioen wordt berekend in functie van het inkomen, de jaren activiteit als zelfstandige en de gezinssituatie. De bedragen van het minimumpensioen op normale leeftijd met volledige loopbaan zijn: Via het sociaal verzekeringsfonds kan men deelnemen aan het (Sociaal) VAP. Opgelet: er zijn 2 soorten: het Gewoon en het Sociaal VAP. Het Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen voorziet in een rust- en/of overlevingspensioen. De maximaal te besteden en fiscaal aftrekbare bijdrage wordt berekend op basis van het wettelijk vastgelegde percentage van 8,17% op hetzelfde inkomen waarop de sociale bijdragen worden berekend en dit met een maximum van 2.781,06 EUR. De minimum jaarlijkse bijdrage bedraagt 100 EUR. Het pensioenkapitaal wordt opgebouwd op basis van vrije stortingen, binnen de fiscale grenzen, die elk een vast rendement krijgen tot op einddatum van het contract of tot het ingaan van de pensioenleeftijd (vanaf 60 jaar). Jaarlijks ontvangt men bovenop de gedane stortingen, afhankelijk van de winstresultaten, een jaarlijkse winstdeelname (spaarbonus). Het Sociaal Vrij Aanvullend Pensioen voorziet in dezelfde hoofdwaarborgen als het Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen (zie hierboven). Men mag echter 15 % meer storten dan in het Gewoon VAP. Hiervoor krijgt men bovenop de hoofdwaarborgen extra aanvullende waarborgen die u de garantie geven dat in geval van arbeidsongeschiktheid door een ziekte of een ongeval : - uw aanvullend pensioen verder wordt betaald tot uiterlijk 65 jaar ; - u een aanvullende invaliditeitsrente ontvangt die wordt gestort tot uiterlijk 65 jaar.

16 Indien u als vrouwelijke aangeslotene, ten gevolge van een bevalling, geniet van moederschapsrust, dan worden er twee kwartalen gestort in uw vrij aanvullend pensioen. En wanneer een ernstige ziekte zich voordoet voorzien we een extra aanvullende uitkering die tegemoet komt aan uw behoefte om snel over financiële middelen te beschikken! Deze waarborg vergoeding bij ernstige ziekte heeft volgende voordelen : 1! deze bijkomende vergoeding komt bovenop de rente bij arbeidsongeschiktheid ; 2! men krijgt als zelfstandige dadelijk een uitkering indien men getroffen wordt door een ernstige ziekte. Zo komt deze extra uitkering tegemoet aan de dringende behoefte op het moment dat de ernstige ziekte wordt vastgesteld en men een aantal maatregelen moet nemen in het licht van de continuïteit van de onderneming ; 3! het betreft volgende ernstige ziekten : kanker, leukemie, multiple sclerose, tuberculose, ziekte van Parkinson en ziekte van Hodgkin (allen erkend door de Minister van Sociale Zaken) ;! en niet onbelangrijk, het betreft een kostenvergoeding, d.w.z. dat de uitkering niet belastbaar is! De maximaal te besteden en fiscaal aftrekbare bijdrage in het Sociaal VAP wordt berekend op basis van 9,40% van uw netto-belastbare inkomen, hetzelfde inkomen waarop uw sociale bijdragen worden berekend. Het maximum te besteden bedrag bedraagt 3.199,76 EUR. De minimum jaarlijkse bijdrage bedraagt dan 111,12 EUR. Dus: 15 % meer storten dan in het Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen betekent ook een hogere fiscale aftrekbaarheid. Men kan maximaal 418,70 EUR méér fiscaal vrijstellen in het Sociaal VAP dan in het Gewoon VAP! De aanvullende waarborgen worden gefinancierd met 10% van uw bijdrage (= het wettelijk minimum). Dat betekent dat men ten opzichte van het Gewoon Vrij Aanvullend Pensioen 5 % meer pensioenkapitaal opbouwt in een Sociaal VAP. Dus: 5% meer pensioenopbouw + extra aanvullende waarborgen. DUBBELE ZEKERHEID VIA HET SOCIAAL VAP. 7. Kinderbijslagen

17 De zelfstandige in hoofdberoep zal voor de kinderen ten laste rechten openen op kinderbijslag voor zover de partner zelf geen ander (minstens halftijds) beroep uitoefent waardoor er recht op kinderbijslag zou bestaan in het stelsel van de loontrekkende of de ambtenaren. De kinderbijslag voor de zelfstandige bedraagt: Eerste kind: 78,00 per maand; Tweede kind: 154,33 per maand; Derde kind: 230,42 per maand. Ingeval van geboorte wordt een kraamgeld uitbetaald van 1129,95 EUR voor het eerste kind en 850,15 EUR voor een volgend kind. 8. Verplichte verzekering meewerkende echtgenote De meewerkende echtgenote van een zelfstandige die geen eigen gelijkwaardig statuut heeft, moet zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Wie geboren is vóór 1956 kan kiezen voor het ministatuut of voor het maxistatuut. Het maxistatuut is sedert 1 juli 2005 verplicht voor meewerkende echtgenotes die geboren zijn na In het ministatuut betaalt men alleen een bijdrage voor de verzekering arbeidsongeschiktheid. De bijdrage in het ministatuut ligt tussen de 23,35 EUR en 131,68 EUR per kwartaal (excl. beheerskosten). In het maxistatuut betaalt men een volwaardige sociale bijdrage (minimum 285,69 EUR per kwartaal excl. beheerskosten) die ook rechten geeft in de sectoren geneeskundige verzorging, kinderbijslagen en pensioen. 9. Faillissementsuitkering Gefailleerde zelfstandigen kunnen in aanmerking komen voor: Behoud van rechten gedurende maximaal vier kwartalen voor kinderbijslag en gezondheidszorgen; Een maandelijkse uitkering gedurende ten hoogste twaalf maanden. De bedragen van de maandelijkse faillissementsverzekering zijn dezelfde als deze van het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen: Gerechtigde zonder gezinslast: 873,81 Gerechtigde met gezinslast: 1.158,09 B. ANDERE VERZEKERINGEN 1. Beroepsaansprakelijkheid De zelfstandige die door zijn fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid schade berokkent aan een derde kan hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Tegen de gevolgen van een dergelijke schade kan men zich indekken door het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

18 2. Verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing De zelfstandige die over bedrijfslokalen beschikt die voor het publiek of cliënteel toegankelijk zijn, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de schade die deze oplopen wanneer ze betrokken worden in een brand of ontploffing. Om zich tegen de gevolgen te dekken bestaat er een verplichte verzekering die voorziet in minimumwaarborgen voor lichamelijk en stoffelijk letsel. 3. Andere verzekeringen Voor een doelmatig beheer van de ondernemingsrisico s bestaan er nog allerhande verzekeringen: - brand -en stormschade - bedrijfsvoertuigen - productaansprakelijkheid - machinebreuk - rechtsbijstand Boekhoudkundige documenten De tandarts is verplicht om een boekhouding te voeren. Hij moet alle beroepsontvangsten en uitgaven bijhouden in een dagboek. A. ONTVANGSTBEWIJSBOEKJE De tandheelkundige moet een ontvangstbewijs uitreiken telkens hij of zij honoraria, de terugbetaling van kosten, enz. in verband met de verstrekking int. Het is daarbij van geen enkel belang of de verstrekking thuis bij de patiënt, in de spreekkamer of in een inrichting voor geneeskundige verzorging gebeurt. Het ontvangstbewijs moet immers aan de patiënt worden uitgereikt als kwijting voor de honoraria, bezoldigingen en terugbetalingen van kosten en andere beroepsontvangsten door de tandheelkundige. Op elk ontvangstbewijs moet de geneesheer de naam, de voornamen, het adres en het beroep vermelden. Hij moet op verzoek van de ambtenaar van de directe belastingen zijn ongebruikte ontvangstbewijsboekjes tonen. Deze boekjes moeten bewaard worden gedurende 6 jaar. Voor tandartsen bestaan volgende ontvangstbewijzen. - Mod. E (oranje) = zelfstandige; - Mod. F (groen) = in een inrichting voor geneeskundige verzorging

19 B. FISCAAL DAGBOEK De tandarts moet zijn ontvangsten en uitgaven optekenen in een fiscaal dagboek. Het dagboek bestaat uit een kolom ontvangsten en een kolom uitgaven, op hun beurt verdeeld in verschillende rubrieken. Het dagboek mag geleverd worden door iedere drukker maar vóór gebruik moet het genummerd en geparafeerd worden door de hoofdcontroleur van de directe belastingen. BTW De diensten van tandartsen zijn volgens art van het BTW Wetboek vrijgesteld van BTW. De leveringen en herstellingen van tandprothesen die gepaard gaan met de verzorging rechtstreeks aan de patiënten van de tandarts, zijn eveneens vrijgesteld van BTW. Indien de tandarts tandprothesen herstelt of levert voor personen die niet bij hem in behandeling zijn, wordt deze activiteit wel onderworpen aan de BTWwetgeving. De verkoop van tandpasta, tandenborstels, e.a. is wel onderworpen aan de BTWwetgeving. A. ACTIVERING ONDERNEMINGSNUMMER BIJ DE BTW Alvorens de activiteit te starten moet het ondernemingsnummer bij de BTW geactiveerd worden. Dit gebeurt met het formulier 604 A dat gratis verkrijgbaar is op ieder BTW-controlekantoor. Deze aanvraag tot BTW- identificatie kan ook gebeuren via het ondernemingsloket, wanneer u zich als handelaar laat inschrijven in de KBO. Zo wordt uw BTW-nummer samen met uw ondernemingsnummer aangevraagd en geactiveerd. Als u een uitoefenaar van een vrij beroep bent, of wanneer u geen handelaar bent, neemt u best rechtstreeks contact met uw BTWcontrolekantoor. B. VERPLICHTINGEN EN RECHTEN IN DE GEWONE BTW-REGELING 1. Uitreiken of ontvangen van facturen Uitzondering: het afleveren van een factuur is doorgaans niet verplicht bij leveringen aan particulieren. 2. Bijhouden van de BTW-boekhouding

20 De BTW-boekhouding omvat normaal: - een inkomend en uitgaand factuurboek; - een dagontvangstenboek; - een tabel van bedrijfsmiddelen. Boekhouding op papier of elektronisch bijhouden? Kiest u voor een boekhouding op papier of een elektronische versie? U kunt dat vrij bepalen. Wordt het papier, dan moet u gebruik maken van ingebonden en ingenaaide registers die de gedrukte melding van het aantal bladzijden omvatten. De drukker levert samen met deze registers een identificatieformulier af. U vult dit formulier in vóór de ingebruikname van de boeken, dagtekent en ondertekent het en bezorgt het aan het BTW controlekantoor. Het bevat de naam van uw onderneming, uw ondernemingsnummer, het doel van de boeken en de plaats in de reeks, het aantal bladzijden van de registers plus de naam en het ondernemingsnummer van de drukker. Sinds januari 2006 is het ook mogelijk facturen enkel nog elektronisch te bewaren (Wet diverse bepalingen BS ). Sedert 7 februari 2007 heeft men eveneens de mogelijkheid om het dagboek van ontvangsten elektronisch digitaal te bewaren. C. PERIODIEK AANGEVEN VAN DE BTW U moet periodiek een aangifte doen van de belastbare beroepswerkzaamheden en van de gegevens die nodig zijn voor het berekenen van de BTW en van de aftrek. Tijdstip van deze aangifte: 1. a) jaaromzet exclusief BTW > EUR: maandelijkse aangifte, uiterlijk op de 20ste van de maand na de maand waarop de handelingen betrekking hebben; 2. b) jaaromzet exclusief BTW < EUR: mogelijkheid tot indienen van een kwartaalaangifte, uiterlijk op de 20ste van de maand na het betreffende kwartaal, mits betaling van voorschotten. In de volgende sectoren geldt een maximumgrens van EUR jaaromzet om te kunnen kiezen voor de kwartaalaangiften: 1. a) minerale oliën;

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE

Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Startersgids SCHOONHEIDS- SPECIALIST KAPPER VOETVERZORG(ST)ER MASSEUR/MASSEUSE Schoonheidsspecialiste p. 1 INHOUD Startersgids Schoonheidsspecialist Kapper Voetverzorg(st)er Masseur/Masseuse U gaat als

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1

Startersgids GARAGIST. Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST Startersgids Garagist p. 1 Startersgids GARAGIST INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Beroepen die onder de vestigingswet vallen... 6 Motorvoertuigen intersectoraal...

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE

U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE U START EEN ACTIVITEIT ALS ZELFSTANDIGE Humanresourcesbeheer --Selectie, rekrutering en evaluatie --Opleidingscentrum --Interimbemiddeling --Interimmanagement --Beheer van de afwezigheden --Afwezigheidscontrole

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Slachtoffer van een ongeval

Slachtoffer van een ongeval Een ongeluk is gauw gebeurd: in de privésfeer, maar ook in uw beroepsleven. Hoe kunnen het ziekenfonds, de verzekeringsmaatschappij of overheidsinstellingen instaan voor de uitbetaling van een vergoeding?

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België

september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België september 2014 Zich vestigen als zelfstandige in België 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 Brussel Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

De boekhouding. Oorsprong

De boekhouding. Oorsprong 1 De boekhouding Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een (overheids)instelling. Iemand die in deze discipline werkzaam is, wordt een boekhouder

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid

Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid Juli 2008 1 Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid 2 Woord vooraf Sociale zekerheid.

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie