Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding Minimale systeemvereisten Windows Mac Router Inhoud van de doos Aanzichten van de drive Achteraanzicht LED-gedrag Specificaties en services De Internet Space 2 installeren De drive inschakelen Installatie en persoonlijk portaal aanmaken De drive uitschakelen Verbinding maken met uw webportaal Toegang thuis Externe toegang Bestanden uploaden Over mappen Bestanden van een computer overbrengen via het Webportaal Bestanden van een computer overbrengen via de Finder/Windows Verkenner Een printer aansluiten Windows-gebruikers Mac-gebruikers Over de interface van het HipServ-webportaal De HipServ Application starten Landingspagina en hoofdmenu De pagina Mediabibliotheek De pagina Mediabibliotheek weergeven Het onderdeel Mediabronnen FamilyLibrary MyLibrary MyComputers Een map selecteren Een map uit- en samenvouwen Het menu weergeven Een map toevoegen Een map verwijderen Bestanden uploaden Details bekijken Een map openen Een map verplaatsen Een map kopiëren Een map hernoemen Bestanden toevoegen aan een album Downloads toestaan... 31

2 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Delen met familie Delen met vrienden Contactpersonen configureren Delen met iedereen Delen met mediaspelers Bestanden delen met DMA's Een diavoorstelling weergeven Muzieknummers afspelen Een bestand downloaden Het onderdeel Albums Een album selecteren Het menu weergeven Details bekijken Delen uitschakelen Een album toevoegen Een album verwijderen Een album hernoemen Een diavoorstelling weergeven Muzieknummers afspelen Het onderdeel Bestanden Bestanden filteren De weergave instellen Zoeken naar bestanden en mappen Een bestand uploaden Een bestand selecteren Het menu weergeven Details bekijken Een bijschrift toevoegen Tags toevoegen Een bestand verwijderen Een bestand wissen Een bestand verplaatsen Een bestand kopiëren Een bestand hernoemen Bestanden toevoegen aan een album Een bestand gebruiken als de albumcover Een bestand downloaden Werken met afbeeldingen Een muzieknummer afspelen Een video afspelen De pagina Albums De pagina Albums weergeven Een album selecteren Een album bekijken Bestanden filteren De weergave instellen Toegang tot een bestand Een diavoorstelling weergeven Een video afspelen Muzieknummers afspelen Een bestand downloaden De pagina Voorkeuren De pagina Voorkeuren weergeven De pagina Voorkeuren gebruiken... 51

3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina Gebruiker Schijfruimte Wachtwoord wijzigen Windows-netwerkondersteuning Registratie Meldingen LAN-verbinding Datum en tijd Een nieuwe gebruiker toevoegen Gebruiker bewerken Afsluiten Software-updates USB Back-up van computers DesktopMirror (Back-uptoepassing) DesktopMirror starten Back-up configureren Mappen toevoegen aan de back-up Mappen wissen uit de back-up Het rapport bekijken Handmatige back-up van geselecteerde mappen Handmatige back-up van alle vermelde mappen Alle mappen in back-up herstellen Accountinstellingen wijzigen Het tabblad Identiteit Het tabblad Schema Het tabblad Geavanceerd Synchronisatiemodus Back-ups maken op USB-schijf Externe harde schijf: aansluiting Externe harde schijf: back-up Externe harde schijf: herstel van bestanden Externe harde schijf: loskoppeling Andere services itunes Muzieknummers toevoegen aan de itunes-bibliotheek Een itunes-client configureren Muzieknummers afspelen met een itunes-client Wizard HipServ-afbeeldingen Problemen oplossen Nieuwe versies van de handleiding Contact opnemen met de klantenservice Contactadressen voor technische ondersteuning van LaCie Garantie... 76

4 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 4 Copyrights Copyright 2009 LaCie. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LaCie worden verveelvoudigd, opgeslagen in een gegevenssysteem of worden overgedragen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier. Handelsmerken Apple, Mac en Macintosh zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. Microsoft, Windows XP, Windows Vista en Windows 7 zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. De overige handelsmerken die in deze handleiding worden genoemd, behoren toe aan hun respectieve eigenaren. Wijzigingen Het materiaal in dit document dient uitsluitend ter informatie en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel bij de voorbereiding van dit document redelijkerwijs alles in het werk is gesteld om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen, aanvaardt LaCie geen aansprakelijkheid voor gevolgen van fouten of weglatingen in dit document of gevolgen van het gebruik van de hierin opgenomen informatie. LaCie behoudt zich het recht voor om wijzingen of revisies in het ontwerp of de handleiding van het product aan te brengen, zonder voorbehoud en zonder de verplichting om iemand van dergelijke revisies en wijzigingen op de hoogte te stellen. Verklaring van conformiteit voor Canada Dit digitale apparaat van klasse A voldoet aan alle vereisten van de Canadese verordeningen voor interferentie veroorzakende apparatuur. FCC-verklaring LaCie Internet Space 2 Getest op conformiteit met FCC-normen voor thuis- en kantoorgebruik OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de kenmerken en beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. De apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer de apparatuur niet volgens de gebruikershandleiding geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. De garantie dat er geen storing bij een bepaalde installatie zal optreden, kan echter niet worden gegeven. Wanneer de apparatuur de ontvangst van radio of televisie stoort (dit kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen) wordt u verzocht de storing te verhelpen door één van de volgende maatregelen te treffen: Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. Sluit de apparatuur aan op een wandcontactdoos in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten. Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie. Wijzigingen in dit product die niet zijn goedgekeurd door LaCie kunnen ertoe leiden dat het niet voldoet aan de voorschriften van FCC & Industry Canada en zorgen ervoor dat de bevoegdheid van de gebruiker om deze apparatuur te bedienen komt te vervallen. Verklaring van CE-certificering van de fabrikant Wij, LaCie, verklaren plechtig dat dit product aan de volgende Europese normen voldoet: Klasse B EN60950, EN55022, EN , EN Onder verwijzing naar de volgende condities: Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG; EMCrichtlijn 89/336/EEG ROHS-overeenstemming Dit product is in overeenstemming met ROHS (Europese Richtlijn 2002/95/EC over Restrictie van Gevaarlijke Stoffen - Restriction of Hazardous Substances). LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: de garantie op de LaCie Internet Space 2 kan komen te vervallen wanneer de bovenstaande voorzorgsmaatregelen niet worden opgevolgd. OPMERKING: de hoofdkabel moet in overeenstemming met CEI of CEI zijn en het soort stekker moet overeenkomstig de normen van het land zijn waar u de apparatuur gebruikt.

5 Voorwoord Gebruikershandleiding pagina 5 Dit symbool op het product of op de verpakking duidt aan dat u het product niet mag wegwerpen met uw gewoon huishoudelijk afval. In plaats daarvan bent u ervoor verantwoordelijk uw niet meer bruikbare apparatuur af te voeren naar een daartoe aangewezen inzamelpunt voor recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Afzonderlijke inzameling en recycling van als afval afgevoerde apparatuur draagt bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en waarborgt dat de apparatuur wordt verwerkt op een manier die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Neem voor meer informatie over recyclingafgiftepunten voor afgedankte apparatuur contact op met de gemeente, de gemeentereinigingsdienst of met de leverancier van het product. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen Alleen bevoegde personen mogen onderhoud uitvoeren aan dit apparaat. Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig en volg de juiste procedure bij het installeren van het apparaat. Maak uw LaCie Internet Space 2 niet open en probeer het apparaat niet te demonteren of aan te passen. Breng nooit metalen voorwerpen in de drive om het risico op elektrische schokken, brand, kortsluiting of gevaarlijke emissies te vermijden. De LaCie Internet Space 2 bevat geen onderdelen die door de gebruiker onderhouden of gerepareerd kunnen worden. Als er sprake lijkt te zijn van een storing, laat het apparaat dan nakijken door gekwalificeerd LaCie-servicepersoneel. Stel het apparaat nooit bloot aan regen en gebruik het nooit in de buurt van water of onder vochtige of natte omstandigheden. Plaats nooit voorwerpen die vloeistof bevatten op de LaCie Internet Space 2, aangezien de vloeistof in de openingen terecht kan komen. Als u dit wel doet, neemt het risico van elektrische schokken, kortsluiting, brand en lichamelijk letsel toe. Voedingsvereisten V~, 0,9 A, Hz, (fluctuaties van voedingsspanning mogen niet groter zijn dan ± 10% van de nominale, transiënte overspanning volgens overspanningscategorie II). Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik Stel de LaCie Internet Space 2 niet bloot aan temperaturen buiten het bereik van 5 C tot 35 C. Bovendien moet de luchtvochtigheid bij gebruik binnen het bereik van 5% tot 80%, niet-condenserend, liggen en de luchtvochtigheid bij opslag binnen het bereik van 10% tot 90%, nietcondenserend. Als u dit wel doet, kan de LaCie Internet Space 2 beschadigd raken of kan de behuizing vervormen. Plaats de LaCie Internet Space 2 niet in de buurt van een hittebron en stel het apparaat niet bloot aan zonlicht (zelfs niet door een raam). Ook als u de LaCie Internet Space 2 in een omgeving plaatst die te koud of te vochtig is, kan het apparaat beschadigd raken. Vanwege het risico op oververhitting adviseert LaCie de gebruiker geen meerdere Internet Space 2-drives op elkaar te stapelen. Trek altijd het netsnoer van de LaCie Internet Space 2 uit het stopcontact als er kans is op blikseminslag of als het apparaat gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt. Anders is er een verhoogd risico op elektrische schokken, kortsluiting of brand. Gebruik uitsluitend de voeding die met het apparaat wordt meegeleverd. Gebruik de LaCie Internet Space 2 niet in de nabijheid van andere elektrische apparaten, zoals televisietoestellen of radio's. Als u dat wel doet, ontstaat er mogelijk interferentie die de werking van de andere producten negatief beïnvloedt. Plaats de LaCie Internet Space 2 niet in de nabijheid van bronnen van magnetische interferentie, zoals computerschermen, televisietoestellen of luidsprekers. Magnetische interferentie kan de werking en de stabiliteit van uw LaCie Internet Space 2 beïnvloeden. Plaats geen zware voorwerpen op de La- Cie Internet Space 2. Oefen nooit overmatige kracht uit op uw LaCie Internet Space 2. Als u een probleem ontdekt, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen in deze handleiding. BELANGRIJKE INFORMATIE: elk verlies en elke beschadiging of vernietiging van gegevens tijdens het gebruik van een LaCiedrive is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker en LaCie kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor het terughalen of herstellen van deze gegevens. Teneinde het verlies van uw gegevens te voorkomen, adviseert LaCie dringend TWEE exemplaren van uw gegevens te bewaren, de ene bijvoorbeeld op uw externe harde schijf en de andere op uw interne harde schijf, een andere externe harde schijf of op enig ander verwisselbaar opslagmedium. LaCie biedt daartoe een compleet assortiment cd- en dvd-stations. Meer informatie over het maken van back-ups kunt u vinden op onze website. BELANGRIJKE INFORMATIE: 1 GB = bytes. 1 TB = bytes. Eenmaal geformatteerd hangt de feitelijk beschikbare opslagcapaciteit af van de bedrijfsomgeving (gewoonlijk 10% minder). BELANGRIJKE INFORMATIE: sommige aangebrachte wijzigingen tijdens de levensduur van het product kunnen zorgen voor afwijkingen tussen de informatie en de schermafbeeldingen in de handleiding en de werkelijke gebruikerservaring. LET OP: wijzigingen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming voor het gebruik van deze apparatuur ongeldig maken. LET OP: een afgeschermd netsnoer is vereist om aan de emissielimieten van het FCC te voldoen en tevens om storing in de nabije radio- en televisieontvangst te voorkomen. Het is van wezenlijk belang dat alleen het meegeleverde netsnoer wordt gebruikt.

6 Inleiding Gebruikershandleiding pagina 6 1. Inleiding Gefeliciteerd! Als eigenaar van een LaCie Internet Space heeft u een nieuwe stap in de uitbreiding van uw digitale leven gezet. Al uw digitale media zoals foto's, video's, muziek en computerbestanden zijn nu overal beschikbaar thuis en waar u een internetverbinding hebt, wanneer u er maar toegang tot wilt. De Internet Space 2 dankt zijn universele toegankelijkheid aan de HipServ-software waarmee u de drive kunt beheren via een browser en bestanden op uw computer kunt overbrengen naar de drive. Zodra de drive is aangesloten en de software is geïnstalleerd, kunt u direct bestanden overbrengen en delen. Snelkoppelingen Klik op een onderwerp: De Internet Space 2 installeren Verbinding maken met uw webportaal Bestanden uploaden

7 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Minimale systeemvereisten Windows Computer met een Ethernet-netwerkadapter Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 of hoger Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen Ethernet-switch of router Webbrowsers: Internet Explorer 6.0 of hoger, Firefox 1.5 of hoger, Chrome 2.0 of hoger Mac Computer met een Ethernet-netwerkadapter Mac OS 10.4, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6 of hoger Minimale vrije schijfruimte: 600 MB aanbevolen Ethernet-switch of router Webbrowsers: Firefox 1.5 of hoger, Safari 2.0 of hoger, Chrome 2.0 of hoger BELANGRIJKE INFORMATIE: de prestaties van de LaCie Internet Space 2 kunnen variëren door externe invloeden zoals netwerkactiviteit, hardware, afstand en instellingen Router Uw router stuurt het lokaal gegevensverkeer in uw thuisnetwerk en zendt internetgegevens door een firewall. De firewall beschermt uw computer tegen kwaadaardige gegevens op het internet en maakt het verkeer van veilige gegevens door poorten mogelijk. Poorten 21 (FTP), 22 (SSH), 80 (HTTP) en 443 (HTTPS) moeten beschikbaar en niet geblokkeerd zijn voor een goede werking van de LaCie Internet Space 2. Het installatieprogramma configureert automatisch deze poorten met behulp van UPnP (Universal Plug and Play). Bij de meeste routers is UPnP beschikbaar en ingeschakeld waardoor de configuratie kan plaatsvinden. Het installatieprogramma geeft aan indien de configuratie succesvol is voltooid. Als UPnP beschikbaar is maar uitgeschakeld is, schakelt u UPnP in zoals beschreven in de documentatie van uw router. Als UPnP niet beschikbaar is, stelt u het toewijzen in van poorten 21, 22, 80 en 443 aan HipServ zoals beschreven in de documentatie van uw router. Gebruik TCP voor elke poort. U vindt een testprogramma voor poorttoewijzing op: html Als u de poorttoewijzing moet testen, gaat u naar deze site en klikt u op de knop Test Port Forwarding. BELANGRIJKE INFORMATIE: voor optimale prestaties gebruikt u een gigabit Ethernet-router en een gigabit Ethernet-kaart in uw hostcomputer.

8 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Inhoud van de doos 1. LaCie Internet Space 2 2. Externe voeding 3. Ethernet-kabel 4. Snelle installatiegids 5. Cd-rom met hulpprogramma's BELANGRIJKE INFORMATIE: bewaar de verpakking. Als het apparaat moet worden gerepareerd of onderhouden, moet het in de oorspronkelijke verpakking worden teruggestuurd.

9 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Aanzichten van de drive Achteraanzicht 1. Aan/uit-knop 2. Voeding 3. Ethernet-poort 4. USB-poort (voor aansluiting van externe harde schijf) Afb. 01

10 Inleiding Gebruikershandleiding pagina LED-gedrag De LED aan de voorzijde verandert om het gedrag van de drive aan te geven (Afb. 02). De volgende tabel geeft een overzicht van dit gedrag. LED-gedrag Uit Blauw: snel knipperend Blauw: statisch Blauw: knipperend Rood: statisch Aanwijzing Drive is uitgeschakeld Drive start op Drive is gereed Schijf wordt gebruikt Storing Afb. 02

11 Inleiding Gebruikershandleiding pagina Specificaties en services Meegeleverde software Systeemsoftware: Axentra HipServ Desktopsoftware: HipServ Desktop Agent, QuickConnect, Desktop Mirror (Back-up & Synchronisatie) voor Windows en Mac Ondersteunde media-indelingen* Mediatype Afbeeldingen Ondersteunde indelingen JPEG, GIF, PNG Mediaspelers De ingebouwde mediaserver in de LaCie Internet Space 2 maakt inhoud beschikbaar voor talrijke mediaspelers in uw thuisnetwerk. De mediaspeler moet één van de volgende normen ondersteunen: UPnP-AV (Universal Plug and Play - Audio Visual), DLNA (Digital Living Network Alliance) of Windows Media Connect. Enkele mediaspelers zijn bijvoorbeeld spelconsoles (Xbox 360 and PS3), digitale fotokaders, itunes-clients, IP-televisies, geluidssystemen met netwerkondersteuning (Sonos), digitale videospelers (Roku, NETGEAR Digital Entertainer, DLink DSM), en veel meer. Audio MP3 Services Video MPEG-4 (H.264), MOV, FLV *HipServ beschouwt andere, niet in deze lijst vermelde bestandstypes als documenten. Afhankelijk van uw browserinstellingen kunnen deze worden gedownload of geopend met toepassingen van andere fabrikanten. Naargelang het bestandstype kunt u het bestand afspelen in uw browser als u een geschikte plugin van een andere fabrikant hebt geïnstalleerd. itunes: De itunes-software van Apple op uw computer, verbonden met uw thuisnetwerk, kan muzieknummers op de La- Cie Internet Space 2 openen. De muziekbestanden moeten zich in mappen of albums bevinden die geconfigureerd zijn voor deling met DMA's of mediaspelers. Muziekbestanden verschijnen in de map GEDEELD > HipServ:iTunes. Mobiele apparatuur Talrijke mobiele apparaten (bijv. smartphones) kunnen toegang tot HipServ hebben. Enkele mobiele apparaten: Playstation Portable, iphone, Blackberry, enz. Mobiele apparatuur met toegang tot HipServ via het internet worden automatisch gestuurd naar een mobiele interface. Hip- Serv optimaliseert automatisch de mobiele interface voor het apparaat. Afhankelijk van het apparaat kunnen mobiele gebruikers het volgende: Bladeren doorheen albums Bladeren doorheen mappen in de Mediabibliotheek Een nieuwe map maken in de Mediabibliotheek Een bestand uploaden van het mobiele apparaat naar een map in de Mediabibliotheek Een bestand van een album of map downloaden naar het mobiele apparaat Zodra u de LaCie Internet Space 2 hebt geïnstalleerd, hebt u toegang via een mobiel apparaat door te gaan naar

12 De Internet Space 2 installeren Gebruikershandleiding pagina De Internet Space 2 installeren Volg deze stappen om uw LaCie Internet Space 2 in bedrijf te stellen: 2.1. De drive inschakelen 2.2. Installatie en persoonlijk portaal aanmaken Zodra u hebt gedaan met deze installatiestappen, gaat u verder met hoofdstuk 3. Verbinding maken met uw webportaal.

13 De Internet Space 2 installeren Gebruikershandleiding pagina De drive inschakelen 1. Sluit de voeding aan op een wandcontactdoos en op de LaCie Internet Space 2 (Afb. 03). 2. Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort aan de achterzijde van de LaCie Internet Space 2 (Afb. 04). Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een vrije "Ethernet-uitgangspoort" van uw router of hub (raadpleeg de documentatie van uw router of hub indien nodig). 3. Houd de aan/uit-knop ingedrukt tot de blauwe LED oplicht, dooft en opnieuw oplicht. Laat de knop nu los. De blauwe LED knippert terwijl de services van de Internet Space 2 worden gestart (Afb. 05). Als het lampje stopt met knipperen, is de drive klaar voor installatie. Ga verder met 2.1. De drive inschakelen. Afb. 03 LET OP: gebruik alleen de wisselstroomadapter die bij uw specifiek LaCie-apparaat is geleverd. Gebruik geen voeding van een ander LaCie-apparaat of een andere fabrikant. Als u een ander netsnoer of een andere voeding gebruikt, kan het apparaat beschadigd raken en wordt uw garantie ongeldig. Verwijder steeds de wisselstroomadapter voordat u uw LaCie-drive verplaatst. Als u de adapter niet verwijdert, kan er schade aan uw drive ontstaan en wordt uw garantie ongeldig. Router of hub TECHNISCHE OPMERKING: dankzij de voeding van Volt kunt u de LaCie-drive in het buitenland gebruiken. Als u deze functie wilt gebruiken, moet u wel een geschikte adapter of een geschikt netsnoer aanschaffen. LaCie accepteert geen verantwoordelijkheid voor schade aan de drive ten gevolge van het gebruik van een ongeschikte adapter. Bij gebruik van een andere dan een door LaCie goedgekeurde adapter wordt uw garantie ongeldig. Afb. 04 UIT IN Afb. 05

14 De Internet Space 2 installeren Gebruikershandleiding pagina Installatie en persoonlijk portaal aanmaken In deze stap configureert u niet alleen de drive voor registratie bij de serviceprovider maar maakt u de drive ook gereed voor gebruik in het thuisnetwerk en voor extern gebruik via het internet. BELANGRIJKE INFORMATIE: voordat u van start gaat, controleert u of uw router werkt en verbonden is met het internet, en of u toegang tot het internet hebt vanaf de computer die u gaat gebruiken voor de installatie van uw LaCie Internet Space 2. BELANGRIJKE INFORMATIE: als UPnP niet ingeschakeld is bij uw router, opent u de routerinterface en zorgt u ervoor dat de volgende poorten niet worden geblokkeerd (raadpleeg voor informatie de documentatie van uw router of uw internetprovider): poort 80 (http) of 443 (https) en poort 22 (ssh). Afb Leg de Setup & Utilities-cd-rom in het cd-rom-station van uw computer. De Installatiewizard verschijnt automatisch. Als u dit scherm niet ziet, dubbelklikt u op de cd-rom-pictogram in Deze computer/computer (Windows) of op het Bureaublad (Mac). 2. Klik op Stap 1 en volg de instructies op het scherm om het product te registreren en uw persoonlijk webportaal aan te maken. Tijdens dit proces hebt u de HipServ -productsleutel nodig die u terugvindt op het hoesje van de Setup & Utilities-cd-rom (Afb. 07). Bewaar de cd en sleutel zodat u de software later opnieuw kunt installeren indien dit zou nodig blijken. Bewaar de aangemaakte portaalnaam, gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plaats. Geïnstalleerde desktoptoepassingen Toepassing HipServ Agent HipServ Application HipServ Folders DesktopMirror Functie Start de andere desktoptoepassingen Organiseert digitale media in mappen en albums Biedt toegang tot digitale media via Verkenner/Finder Maakt een back-up van de geselecteerde mappen vervolg op de volgende pagina >> Afb. 07

15 De Internet Space 2 installeren Gebruikershandleiding pagina Klik op Stap 2 en volg de instructies om de desktoptoepassingen te installeren (raadpleeg de tabel rechts voor beschrijvingen). Wanneer stappen 1 en 2 zijn voltooid, ziet u groene vinkjes naast de twee stappen (Afb. 08). Herhaal deze stap op elke computer in uw netwerk waarvan u een back-up wenst te maken op de Internet Space 2. TECHNISCHE OPMERKING: zodra de installatie voltooid is, moeten poorten 1194 (of 1195) en 443 van uw router open zijn om externe toegang tot uw LaCie Internet Space 2 te krijgen, waar u zich ook bevindt. TECHNISCHE OPMERKING: Deze pagina bevat ook een link voor Reset Tools (Resethulpmiddelen) (Afb. 09). Hiermee kunt u de software opnieuw installeren waardoor alle gegevens op de drive worden verwijderen en de fabrieksinstellingen worden hersteld. Bovendien kunt u ook de drive resetten waardoor de netwerkinstellingen terug hun standaardwaarden verkrijgen (Afb. 10). Afb De drive uitschakelen Houd de aan/uit-knop drie seconden ingedrukt. De blauwe LED knippert terwijl de services van de Internet Space 2 worden afgesloten. Zodra de blauwe LED dooft, is de drive uitgeschakeld. Afb. 09 Afb. 10

16 Verbinding maken met uw webportaal Gebruikershandleiding pagina Verbinding maken met uw webportaal Of u nu toegang wenst tot uw Internet Space 2 via uw thuisnetwerk of onderweg via het internet, u moet steeds verbinding maken via het HipServ-webportaal dat u hebt aangemaakt in hoofdstuk 2. De gemakkelijkste manier om het webportaal te openen is de Hip- Serv Agent gebruiken die u hebt geïnstalleerd in hoofdstuk 2. Als u toegang tot de Internet Space 2 wilt vanaf een computer waarop de HipServ Agent is geïnstalleerd, raadpleegt u paragraaf 3.1. Toegang thuis voor informatie over het openen van het portaal. Als u toegang tot de Internet Space 2 wilt vanaf een computer waarop de HipServ Agent niet is geïnstalleerd (als u bijvoorbeeld onderweg bent), raadpleegt u paragraaf 3.2. Externe toegang voor informatie over het openen van het portaal. Afb. 11 Afb. 12

17 Verbinding maken met uw webportaal Gebruikershandleiding pagina Toegang thuis Tijdens het installatieproces in hoofdstuk 2 hebt u HipServ Agent geïnstalleerd. Deze toepassing biedt u een snelle manier om de andere HipServ-software te starten, inclusief het Webportaal (hier vermeld als de HipServ Application). De HipServ Application wordt in uw browser uitgevoerd. De toepassing geeft u niet alleen toegang tot uw mappen en albums in de mediabibliotheek maar u kunt deze ook gebruiken om albums te bekijken en voorkeuren in te stellen. Omdat de HipServ Application gebruik maakt van een webinterface, werkt deze op dezelfde manier op andere computers en met andere browsers. De HipServ Application is beschikbaar als de Internet Space 2 zich in uw lokaal thuisnetwerk bevindt of op afstand via het internet. Afb Eerst opent u de HipServ Agent: Windows-gebruikers: Start de HipServ Agent in het menu Start (Start > Alle programma's > Axentra > HipServ Desktop Applications > HipServ Agent > HipServ Agent). Het pictogram verschijnt in uw Systeemvak (Afb. 13). Mac-gebruikers: Start de HipServ Agent vanuit de map Programma's (Programma's > HipServ Desktop Applications). Het pictogram verschijnt in uw Menubalk. 2. Om verbinding te maken met het Webportaal klikt u vervolgens op het HipServ-pictogram in de Menubalk (Mac) of klikt u met de rechtermuisknop op het HipServ-pictogram in het Systeemvak (Windows, Afb. 13) en selecteert u Open HipServ Application. De HipServ Application (Webportaal) wordt in uw standaardbrowser geopend (Afb. 14). Afb. 14 OPMERKING: u kunt het Webportaal ook openen door gewoon te navigeren in uw browser naar homelacie.com. 3. Nadat u het Webportaal hebt gestart, moet u inloggen (tenzij u zich eerder hebt ingelogd). Voer Your Home Server Name (Naam van de thuisserver), Your User name (Uw gebruikersnaam) en Your Password (Uw wachtwoord) in. Vink desgewenst Remember me (Onthoud me) aan zodat u de volgende keer uw wachtwoord niet hoeft in te voeren. Klik op Sign In (Inloggen). Voor meer informatie over de navigatie in en het gebruik van het Webportaal raadpleegt u hoofdstuk 6. Over de interface van het HipServ-webportaal. Raadpleeg hoofdstuk 4. Bestanden uploaden voor informatie over het overbrengen van bestanden.

18 Verbinding maken met uw webportaal Gebruikershandleiding pagina Externe toegang Omdat de HipServ Application gebruik maakt van een webinterface, werkt deze op dezelfde manier op andere computers en met andere browsers. De toepassing geeft u niet alleen toegang tot uw mappen en albums in de mediabibliotheek maar u kunt deze ook gebruiken om albums te bekijken en voorkeuren in te stellen. Daarom is de HipServ Application beschikbaar als de Internet Space 2 zich in uw lokaal thuisnetwerk bevindt of op afstand via het internet. 1. Open een browser op een computer met een breedbandinternetverbinding en navigeer naar homelacie.com. 2. Log in door Your Home Server Name (Naam van de thuisserver), Your User name (Uw gebruikersnaam) en Your Password (Uw wachtwoord) in te voeren. Vink desgewenst Remember me (Onthoud me) aan zodat u de volgende keer uw wachtwoord niet hoeft in te voeren. Klik op Sign In (Inloggen) (Afb. 15). Afb. 15 Voor meer informatie over de navigatie in en het gebruik van het Webportaal raadpleegt u hoofdstuk 6. Over de interface van het HipServ-webportaal. Raadpleeg hoofdstuk 4. Bestanden uploaden voor informatie over het overbrengen van bestanden. Afb. 16

19 Bestanden uploaden Gebruikershandleiding pagina Bestanden uploaden HipServ biedt u verschillende manieren om multimedia-inhoud van uw computer over te brengen naar de Internet Space 2. Voor het overbrengen van bestanden via de netwerkverbinding met behulp van de Finder (Mac) of Windows Verkenner (Windows) raadpleegt u paragraaf 4.3. Bestanden van een computer overbrengen via de Finder/Windows Verkenner. Voor het overbrengen van bestanden via het Webportaal (Hip- Serv Application) raadpleegt u paragraaf 4.2. Bestanden van een computer overbrengen via het Webportaal Over mappen Wanneer u de opslag op de Internet Space 2 opent, ziet u de volgende mappen die niet kunnen worden gewijzigd (Afb. 17): Afb. 17 FamilyLibrary De map FamilyLibrary bevat de submappen FamilyDocuments, FamilyMusic, FamilyPhotos en FamilyVideos. Uw familie deelt deze mappen zodat ze toegankelijk zijn voor alle gebruikers. Let wel dat alle gebruikers de FamilyLibrary-mappen kunnen openen via Verkenner/Finder, zelfs indien de toegang is geblokkeerd of de Windows-netwerkondersteuning is uitgeschakeld. Raadpleeg Een nieuwe gebruiker toevoegen en Windows-netwerkondersteuning. MyLibrary De map MyLibrary bevat de submappen MyDocuments, MyMusic, MyPhotos en MyVideos. Elke gebruiker heeft zijn/haar eigen MyLibrary-mappen en alleen u hebt toegang tot uw mappen. Windowsnetwerkondersteuning moet ingeschakeld zijn opdat gebruikers hun MyLibrary-mappen kunnen zien. Raadpleeg Windowsnetwerkondersteuning. MyComputers De map MyComputers bevat een map voor elke computer die DesktopMirror, Vista Backup of Time Machine gebruikt. U hebt alleen toegang tot een MyComputers-map als uw inloggegevens werden gebruikt voor de configuratie van de back-up. Windowsnetwerkondersteuning moet ingeschakeld zijn opdat gebruikers hun MyComputers-mappen kunnen zien. Raadpleeg Windowsnetwerkondersteuning.

20 Bestanden uploaden Gebruikershandleiding pagina Bestanden van een computer overbrengen via het Webportaal Zodra u bent ingelogd in het Webportaal, kunt u bestanden handmatig of via slepen uploaden naar de Internet Space 2. In het Webportaal navigeert u gewoon naar de map waar u het bestand wenst op te slaan en klikt u op het pictogram Uploaden ( ) (Afb. 18). Dit proces wordt gedetailleerd uitgelegd in paragraaf Bestanden uploaden Bestanden van een computer overbrengen via de Finder/ Windows Verkenner Afb. 18 Hiervoor maakt de HipServ Agent een SMB-verbinding waardoor u uw bestanden kunt slepen van uw computer naar de Internet Space Eerst opent u de HipServ Agent: Windows-gebruikers: Start de HipServ Agent in het menu Start (Start > Alle programma's > Axentra > HipServ Desktop Applications > HipServ Agent > HipServ Agent). Het pictogram verschijnt in uw Systeemvak. Mac-gebruikers: Start de HipServ Agent vanuit de map Programma's (Programma's > HipServ Desktop Applications). Het pictogram verschijnt in uw Menubalk. 2. Om een SMB-verbinding te maken, klikt u op het HipServ-pictogram in de Menubalk (Mac) of klikt u met de rechtermuisknop op het HipServ-pictogram in het Systeemvak (Windows) en selecteert u Explore my HipServ folders (Verken mijn HipServmappen) (Afb. 19). Afb Deze toepassing vraagt u in te loggen (indien noodzakelijk) en opent Windows Verkenner (Windows) of Finder (Mac). De toepassing toont uw FamilyLibrary-, MyLibrary- en MyComputersmappen op een netwerkdrive (Afb. 19) tenzij de toegang is geblokkeerd. U hebt toegang tot de mappen in een familie-omgeving en u kunt bestanden groter dan 2 GB uploaden. Deze opdracht is beschikbaar wanneer de Internet Space 2 zich in uw lokaal thuisnetwerk bevindt of op afstand via het internet. Voor meer informatie over HipServ Folders raadpleegt u paragraaf 4.1. Over mappen. Afb. 20

21 Een externe USB-harde schijf aansluiten Gebruikershandleiding pagina Een printer aansluiten Dit hoofdstuk beschrijft hoe u een USB-printer aansluit op de LaCie Internet Space 2. Zo kunnen alle computers in het thuisnetwerk de printer delen. Let wel dat alleen afdrukken wordt ondersteund. Als u een multifunctionele printer hebt, wordt scannen niet ondersteund Windows-gebruikers 1. Sluit een USB-kabel aan van de printer op de LaCie Internet Space Blader naar HipServ met behulp van Verkenner. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in als u hierom wordt gevraagd. 3. Dubbelklik op HipServ. Het volgende bericht verschijnt. 4. Klik op OK. De Add Printer Wizard (Wizard Printer toevoegen) wordt gestart. Afb Selecteer de fabrikant en de printer en klik dan op OK. Afb. 22 Afb. 23

22 Een externe USB-harde schijf aansluiten Gebruikershandleiding pagina Mac-gebruikers 1. Sluit een USB-kabel aan van de printer op de LaCie Internet Space Ga naar Systeemvoorkeuren > Afdrukken en faxen (Afb. 24). 3. Klik op om een printer toe te voegen. 4. Klik op Windows en selecteer dan de werkgroep en HipServ (Afb. 25). 5. Selecteer Geregistreerde gebruiker, voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik vervolgens op Verbind. vervolg op de volgende pagina >> Afb. 24 Afb. 25 Afb. 26

23 Een externe USB-harde schijf aansluiten Gebruikershandleiding pagina Selecteer het printermodel in Druk af via en klik dan op Voeg toe. Bij het eerste afdrukproces wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in, vink Bewaar wachtwoord in mijn sleutelhanger aan en klik vervolgens op Verbind. Bij het volgende afdrukproces wordt u niet gevraagd om uw wachtwoord. Afb. 27

24 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Over de interface van het HipServ-webportaal De HipServ Application wordt in uw browser uitgevoerd. De toepassing geeft u niet alleen toegang tot uw mappen en albums in de Mediabibliotheek maar u kunt deze ook gebruiken om albums te bekijken en voorkeuren in te stellen. Omdat de HipServ Application gebruik maakt van een webinterface, werkt deze op dezelfde manier op andere computers en met andere browsers. De HipServ Application is beschikbaar als de LaCie Internet Space 2 zich in uw lokaal thuisnetwerk bevindt of op afstand via het internet De HipServ Application starten U kunt de HipServ Application starten via de HipServ Agent of door homelacie.com in uw browser te typen. Nadat u de HipServ Application (Webportaal) hebt gestart, moet u inloggen (tenzij u zich eerder hebt ingelogd) (Afb. 29). Voer Your Home Server Name (Naam van de thuisserver), Your User name (Uw gebruikersnaam) en Your Password (Uw wachtwoord) in. Vink desgewenst Remember me (Onthoud me) aan zodat u de volgende keer uw wachtwoord niet hoeft in te voeren. Klik op Sign In (Inloggen). Afb Landingspagina en hoofdmenu Landingspagina Nadat u de HipServ Application hebt gestart en bent ingelogd, verschijnt de landingspagina. Hier kunt u Albums, Mediabibliotheek of Voorkeuren selecteren. U kunt een achtergrondafbeelding voor de landingspagina instellen. Raadpleeg paragraaf Werken met afbeeldingen. U kunt ook de achtergrondafbeelding wissen. Raadpleeg paragraaf Gebruiker. Afb. 29 Hoofdmenu Het Hoofdmenu verschijnt bovenaan de Albums-, Mediabibliotheek- en Voorkeurenpagina. Het toont uw naam en biedt u de mogelijkheid om uit te loggen. Het Hoofdmenu bevat het Home- en Helpmenu. Met het Home-menu kunt u navigeren naar één van de andere pagina's. Het Helpmenu toont de gebruikershandleiding, maakt verbinding met de HipServ-ondersteuning en start een Snelle rondleiding. OPMERKING: de Snelle rondleiding is een uitstekende kennismaking met de HipServ Application (Webportaal) en het gebruik ervan. Afb. 30

25 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina De pagina Mediabibliotheek Op de pagina Mediabibliotheek kunt u uw bestanden organiseren met behulp van mappen en kunt u bestanden delen via albums. De pagina Mediabibliotheek beschikt over de volgende onderdelen: Media Sources (Mediabronnen), Albums, Files (Bestanden) en Details De pagina Mediabibliotheek weergeven Op de landingspagina klikt u op Mediabibliotheek. Op één van de andere pagina's klikt u op Home in het Hoofdmenu en selecteert u vervolgens Mediabibliotheek (Afb. 31). Afb Het onderdeel Mediabronnen Het onderdeel Media Sources (Mediabronnen) toont de FamilyLibrary-mappen (als u toegang hebt met uw account), uw MyLibrarymappen, en uw MyComputers-mappen. Merk op dat hoewel de submappen in FamilyLibrary en MyLibrary bestemd zijn voor specifieke bestandstypen, u toch om het even welk bestand in een map kunt plaatsen FamilyLibrary De map FamilyLibrary bevat de submappen FamilyDocuments, FamilyMusic, FamilyPhotos en FamilyVideos. Uw familie deelt deze mappen waardoor ze toegankelijk zijn voor alle gebruikersaccount in HipServ (tenzij de toegang is geblokkeerd voor de gebruikersaccount; raadpleeg Een nieuwe gebruiker toevoegen). Ze worden gedeeld met DMA's (digitale muziekadapters) waardoor de inhoud beschikbaar wordt voor mediaspelers in het thuisnetwerk. U kunt de inhoud in de mappen delen met vrienden of anderen door de bestanden in een album te plaatsen.

26 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina MyLibrary De map MyLibrary bevat uw private submappen MyDocuments, My- Music, MyPhotos en MyVideos. Elke gebruiker heeft zijn/haar eigen MyLibrary-mappen en alleen u hebt toegang tot uw mappen. Ze kunnen worden gedeeld met DMA's waardoor de inhoud beschikbaar wordt voor mediaspelers in het thuisnetwerk. U kunt de inhoud in de mappen delen met familie, vrienden of anderen door de bestanden in een album te plaatsen. Bestanden uploaden Map toevoegen Map verwijderen Map samenvouwen MyComputers De map MyComputers bevat een map voor elke computer die DesktopMirror, Vista Backup of Time Machine gebruikt. U hebt alleen toegang tot een MyComputers-map als uw inloggegevens werden gebruikt voor de configuratie van de back-up. Merk op dat de mappenstructuur in de MyComputers-map het zoeken en herstellen van afzonderlijke bestanden of volledige mappen vereenvoudigt. Menu weergeven Map uitvouwen U kunt ze downloaden via de HipServ Application of kunt u ze kopiëren en plakken via HipServ Folders. Mappen in MyComputers kunnen worden gedeeld met DMA's waardoor de inhoud beschikbaar wordt voor mediaspelers in het netwerk. U kunt de inhoud in de mappen delen met familie, vrienden of anderen door de bestanden in een album te plaatsen Een map selecteren Als u een map selecteert, wordt de mapnaam gemarkeerd en worden de submappen en bestanden in het onderdeel Files (Bestanden) weergegeven (Afb. 32). Afb. 32 Om een map te selecteren, klikt u op de mapnaam.

27 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een map uit- en samenvouwen Het uitvouwen van een map toont de submappen van die map. Als u een map wilt uitvouwen, klikt u op het rechtse pijltje ( ) naast de mapnaam. Het samenvouwen van een map verbergt de submappen van die map. Dit is handig wanneer vele mappen zijn geopend en u het overzicht op het scherm wilt bewaren. Als u een map wilt samenvouwen, klikt u op het pijltje naar onder ( ) naast de mapnaam Het menu weergeven De HipServ Application heeft een menu met opdrachten voor mappen. Als u het menu wilt weergeven, beweegt u de muis over een map. Een pijl verschijnt naast de naam. Klik op het rechtse pijltje ( ) om het menu weer te geven Een map toevoegen Het toevoegen van een map maakt een nieuwe submap in de huidige map. Het gebruik van submappen is een goede manier om uw inhoud georganiseerd te houden. Een nieuwe map in FamilyLibrary zal toegankelijk zijn voor alle gebruikers (tenzij de toegang is geblokkeerd voor de gebruikersaccount). Alleen u hebt toegang tot een map in MyLibrary. Als u een map wilt toevoegen, selecteert u de map waar u de submap wilt toevoegen en klikt u op het pictogram Nieuwe map ( ). Voer de naam van de map in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Create (Aanmaken).

28 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een map verwijderen Het verwijderen van map verwijdert de map en alle bestanden en submappen van die map op de LaCie Internet Space 2. Let goed op bij het verwijderen van mappen! Als u een map wilt verwijderen, selecteert u die map en klikt u op het pictogram Map verwijderen ( ). U kunt ook de map selecteren, het menu weergeven en vervolgens Delete (Verwijderen) selecteren. Let wel dat als u een map verwijdert, en een album bevat een verwijzing naar een bestand in de map, het item niet langer beschikbaar zal zijn in het album. Afb Bestanden uploaden Het uploaden van bestanden kopieert ze van uw computer naar de geselecteerde map. Als u een bestand uploadt naar een map in FamilyLibrary, zal het bestand toegankelijk zijn voor alle gebruikers (tenzij de toegang is geblokkeerd voor de gebruikersaccount). Alleen u hebt toegang tot een bestand dat is geüpload naar uw MyLibrary-mappen. TECHNISCHE OPMERKING: met de HipServ Application kunt u een bestand of een aantal bestanden kopiëren die kleiner zijn dan 2 GB. Als u bestanden wilt kopiëren die groter zijn dan 2 GB, gebruikt u HipServ Folders (4.3. Bestanden van een computer overbrengen via de Finder/Windows Verkenner) of DesktopMirror (raadpleeg 7. DesktopMirror (Back-uptoepassing)). Voor de selectie van de bestemming voor de upload selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Upload (Uploaden). U kunt ook de map selecteren en dan op het pictogram Uploaden ( ) klikken. Het venster Uploaden verschijnt. U kunt nu kiezen tussen Manual Upload (Handmatig uploaden) of Drag and Drop (Slepen). Met Handmatig uploaden kunt u afzonderlijke bestanden selecteren. Dit is ook de standaardmethode. Met Slepen kunt u meerdere bestanden en volledige mappen vanuit Verkenner/Finder slepen. Afb. 34 Als u Handmatig uploaden wilt gebruiken, klikt u op Manual upload (Handmatig uploaden) (deze optie is standaard geselecteerd) (Afb. 33). Klik op Add File (Bestand toevoegen), blader naar het bestand en klik vervolgens op Open (Openen). Voeg desgewenst meer bestanden toe. Klik op Upload (Uploaden) om het (de) bestand(en) te uploaden. Zodra het uploaden is voltooid, klikt u op Close (Sluiten). Als u Slepen wilt gebruiken, klikt u op Drag and Drop (Slepen). Een venster verschijnt met de melding om uw bestanden naar het venster te slepen (Afb. 34). Sleep het bestand vanuit Verkenner/Finder naar het venster. U kunt meerdere bestanden of mappen verslepen. Klik op Upload (Uploaden) om het bestand te uploaden. Zodra het uploaden is voltooid, sluit u het venster.

29 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Details bekijken Details bekijken toont informatie over de geselecteerde map en biedt u de mogelijkheid deze informatie te bewerken. Als u de details wilt bekijken, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens View Details (Details bekijken). U kunt ook de map selecteren en dan op het pictogram Details tonen ( ) klikken. De details verschijnen in het onderdeel Details dat wordt weergegeven naast het onderdeel Files (Bestanden). Bij de details van een map worden de naam van de map en het aantal bestanden en mappen in die map weergegeven Een map openen Het openen van een map toont de submappen en geeft de submappen en bestanden in het onderdeel Files (Bestanden) weer. Als u een map wilt openen, dubbelklikt u op de mapnaam. U kunt ook het menu weergeven en dan Open (Openen) selecteren Een map verplaatsen Het verplaatsen van een map plaatst deze op een andere locatie, samen met de submappen en bestanden van die map. Als de nieuwe locatie zich in FamilyLibrary bevindt, zal de map toegankelijk zijn voor alle gebruikers (tenzij de toegang is geblokkeerd voor de gebruikersaccount). Alleen u hebt toegang tot een map in MyLibrary. Als u een map wilt verplaatsen, sleept u deze naar een andere map. U kunt ook de map selecteren die u wilt verplaatsen, het menu weergeven en vervolgens Cut (Knippen) selecteren. Selecteer de doelmap, geef het menu weer en selecteer ten slotte Paste (Plakken). Let wel dat u geen map kunt knippen en plakken naar een andere toepassing en dat u geen gegevens kunt knippen en plakken van een andere toepassing naar de HipServ Application.

30 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een map kopiëren Het kopiëren van een map plaatst deze op een extra locatie, samen met de submappen en bestanden van die map terwijl de originele map wordt behouden. Als de nieuwe locatie zich in FamilyLibrary bevindt, zal de map toegankelijk zijn voor alle gebruikers (tenzij de toegang is geblokkeerd voor de gebruikersaccount). Alleen u hebt toegang tot een map in MyLibrary. Als u een map wilt kopiëren, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Copy (Kopiëren). Selecteer de doelmap, geef het menu weer en selecteer ten slotte Paste (Plakken). Let wel dat u geen map kunt kopiëren en plakken naar een andere toepassing en dat u geen gegevens kunt kopiëren en plakken van een andere toepassing naar de HipServ Application Een map hernoemen Het hernoemen van een map verandert de naam ervan. Als u een map wilt hernoemen, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Rename (Hernoemen). Voer de nieuwe naam in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Rename (Hernoemen). Let wel dat als u een map hernoemt, en een album bevat een verwijzing naar een bestand in de map, het item niet langer beschikbaar zal zijn in het album Bestanden toevoegen aan een album Met een album kunt u gerelateerde afbeeldingen, muzieknummers, video's en documenten uit meerdere mappen groeperen. Het album heeft een thema dat de stemming erin brengt door achtergrondafbeeldingen weer te geven. U kunt ervoor kiezen om het album te houden voor uw persoonlijk genot of om het te delen met uw familie, vrienden of iedereen. Een album bevat verwijzingen naar bestanden maar bevat geen kopieën van de bestanden zelf. Zo kunt u hetzelfde bestand in meerdere albums hebben zonder extra opslagruimte te gebruiken. Als u echter een bestand in een map verwijdert, is het niet langer beschikbaar in de albums. Als u bestanden van een map toevoegt aan een album, heeft dit geen invloed op de bestanden in de submappen. Bestanden toevoegen aan een bestaande album U kunt de inhoud van een map toevoegen aan een bestaande album. Als u de bestanden wilt toevoegen, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Add to Album > [Album Name] (Toevoegen aan album > [Albumnaam]).

31 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina 31 Een nieuwe niet-gedeelde album aanmaken U kunt de inhoud van een map toevoegen aan een nieuwe album die u alleen kunt zien. De map kan later worden gedeeld. Als u het album wilt aanmaken, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Add to Album > New (Toevoegen aan album > Nieuw). Het album heeft standaard dezelfde naam als de geselecteerde map. Voer desgewenst de naam van het album in en geef eventueel een beschrijving in. Selecteer een thema voor het album of kies het standaardthema (Afb. 35). Klik op Submit (Bevestigen) om het album aan te maken. Een nieuwe gedeelde album aanmaken U kunt de inhoud van een map toevoegen aan een nieuwe album. Het album kan worden gedeeld met familie en mediaspelers in het thuisnetwerk en met vrienden en anderen via het internet. Als u het album wilt aanmaken, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Share Selected Items (Geselecteerde items delen) (Afb. 36). Het album heeft standaard dezelfde naam als de geselecteerde map. Voer desgewenst de Name (Naam) van het album in en geef eventueel een Description (Beschrijving) in. Selecteer een thema voor het album of kies het standaardthema. Kies met wie u het album wilt delen zoals beschreven in de onderstaande paragrafen. Klik op Submit (Bevestigen) om het album aan te maken. Afb Downloads toestaan Het album streamt gecomprimeerde afbeeldingen om de bandbreedte optimaal te houden en de prestaties te verbeteren. U kunt personen die het album bekijken ook toestaan om de originele bestanden in de oorspronkelijke resolutie te downloaden. Dit is vooral belangrijk als het album documenten bevat omdat het album deze bestanden ziet maar niet kan openen. Als u wilt toestaan dat de bestanden worden gedownload, selecteert u Allow downloads for this album (Downloads toestaan voor dit album). Afb. 36

32 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Delen met familie Een album delen met familie maakt het beschikbaar voor de andere HipServ-gebruikers, tenzij de toegang is geblokkeerd voor hun account. Raadpleeg Een nieuwe gebruiker toevoegen. Het album verschijnt op hun Albums-pagina. Als u het album wilt delen met familie, selecteert u Share with other family accounts (Delen met andere familie-accounts) Delen met vrienden Een album delen met vrienden maakt het beschikbaar voor de geselecteerde contactpersonen. Als u het album wilt delen met uw vrienden, selecteert u Share with friends (Delen met vrienden) (Afb. 37). Afb. 37 Het afzenderadres instellen Als u een album voor het eerst deelt met vrienden, vraagt HipServ u naar uw adres. De door HipServ verzonden s om uw vrienden op de hoogte brengen over gedeelde albums geven dan aan dat de s van dit adres afkomstig zijn. Elke HipServgebruiker kan zijn/haar eigen adres instellen. U kunt uw adres later wijzigen. Raadpleeg Gebruiker. Een einddatum instellen Een album wordt standaard voor onbepaalde tijd gedeeld. Het instellen van een einddatum bepaalt hoe lang het album wordt gedeeld. Als u een einddatum voor het delen wilt instellen, selecteert u Share Until (Delen tot). Het album wordt standaard een maand gedeeld. Gebruik de kalender om de einddatum te wijzigen. Toegang beperken Wanneer u een album deelt met vrienden, kan HipServ ze een e- mail sturen met een link naar het album. Standaard kan iedereen die op de link klikt het album bekijken. Bij het beperken van de toegang wordt om een wachtwoord gevraagd. Als u de toegang wilt beperken, selecteert u Password-protect this album (Dit album beveiligen met wachtwoord). Wanneer een vriend voor het eerst klikt op de link in de , wordt hij/zij gevraagd een wachtwoord aan te maken. De volgende keer dat ze op de link klikken, wordt hen gevraagd naar dit wachtwoord.

33 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina 33 Uw vrienden en Wanneer u een album deelt met vrienden, kan HipServ ze een e- mail sturen met een link naar het album. Als u uw vrienden wilt en, moet u eerst uw contactpersonen configureren zoals hieronder beschreven. Dan kunt u Send to invitees ( naar genodigden versturen) selecteren of klikken op Send invitations (Uitnodigingen versturen) Contactpersonen configureren Met het configureren van de contactpersonen stelt u uw adresboek in en stelt u de lijst met contactpersonen op voor het huidige album. Uw adresboek bevat de namen en adressen van uw vrienden. Elke gebruiker heeft zijn eigen adresboek. U hoeft het adresboek slechts eenmaal samen te stellen hoewel u contactpersonen later kunt toevoegen en verwijderen naarmate vereist. De lijst met contactpersonen bevat vrienden waarmee u het album wilt delen en moet worden ingesteld voor elk nieuw album. Elk album kan met andere vrienden worden gedeeld. Afb. 38 Uw contactpersonen bekijken Het bekijken van uw contactpersonen toont uw adresboek en de lijst met contactpersonen voor het huidige album. Als u uw contactpersonen wilt bekijken, klikt u op het pictogram Vrienden toevoegen ( ) in de albumgegevens. Het venster Share with your contacts (Delen met uw contactpersonen) verschijnt (Afb. 38). Uw adresboek configureren Als u een vriend wilt toevoegen aan uw adresboek, klikt u op het pictogram Nieuwe contactpersonen aanmaken ( ). Voer de Contact name (Naam van de contactpersoon) en het Address ( adres) in en klik dan op Add (Toevoegen). Zodra u een vriend hebt toegevoegd aan uw adresboek, kunt u ze toevoegen aan de lijst met contactpersonen. Als u een vriend wilt verwijderen uit uw adresboek, selecteert u de vriend in de lijst van het adresboek en klikt u op het pictogram Contactpersoon verwijderen ( ). Als u een vriend uit uw adresboek wilt bewerken, selecteert u de vriend in de lijst van het Address Book (Adresboek) en klikt u op het pictogram Contactpersoon bewerken. U kunt dan zijn/haar naam of adres wijzigen.

34 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina 34 Lijst met contactpersonen samenstellen Als u een vriend wilt toevoegen aan de lijst met contactpersonen, selecteert u de vriend in de lijst van het adresboek en klikt u op Add >> (Toevoegen >>). Als u een vriend wilt verwijderen van de lijst met contactpersonen, selecteert u de vriend in de lijst Allowed Access (Verleende toegang) en klikt u op << Remove (<< Wissen). Let wel dat als u een uitnodiging t naar een vriend en hem/haar dan verwijdert van de lijst met contactpersonen, hij/zij niet langer toegang zal hebben tot het album. Een vriend zoeken Als u een lange vriendenlijst hebt en u wilt een specifieke persoon verwijderen of en, voert u enkele letters van zijn/haar naam in het veld Find in list (Zoeken in lijst) in. De lijst van het adresboek toont alleen de overeenstemmende gegevens. Uw contactpersonen bewaren Zodra u uw adresboek of lijst met contactpersonen hebt samengesteld, klikt u op Save (Opslaan) Delen met iedereen Een album delen met iedereen maakt het beschikbaar voor anderen via het internet. Het websiteadres verschijnt in de albumgegevens. Als u een album deelt met iedereen, wordt het ook automatisch gedeeld met de familie, inclusief gebruikers zonder toegang tot albums die worden gedeeld met familie. Als u het album openbaar wilt delen, selecteert u Share with everyone (Delen met iedereen). Een einddatum instellen Een album wordt standaard voor onbepaalde tijd gedeeld. Het instellen van een einddatum bepaalt hoe lang het album wordt gedeeld. Als u een einddatum voor het delen wilt instellen, selecteert u Share until (Delen tot). Het album wordt standaard een maand gedeeld. Gebruik de kalender om de einddatum te wijzigen.

35 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Delen met mediaspelers Als u bestanden deelt met mediaspelers, kunnen mediaspelers in uw thuisnetwerk inhoud in het album detecteren en openen. De mediaspeler moet één van de volgende normen ondersteunen: UPnP- AV, DLNA of Windows Media Connect. Enkele mediaspelers zijn bijvoorbeeld spelconsoles (Xbox 360 and PS3), digitale fotokaders, itunes-clients, IP-televisies, geluidssystemen met netwerkondersteuning (Sonos), digitale videospelers (Roku, NETGEAR Digital Entertainer, DLink DSM), en veel meer. Als u het album wilt delen met mediaspelers in uw thuisnetwerk, selecteert u Share with mediaplayers (Delen met mediaspelers) Bestanden delen met DMA's Als u bestanden deelt met DMA's (digital media adapters), kunnen mediaspelers in uw thuisnetwerk inhoud in de map detecteren en openen. De mediaspeler moet één van de volgende normen ondersteunen: UPnP-AV, DLNA of Windows Media Connect. Enkele mediaspelers zijn bijvoorbeeld spelconsoles (Xbox 360 and PS3), digitale fotokaders, itunes-clients, IP-televisies, geluidssystemen met netwerkondersteuning (Sonos), digitale videospelers (Roku, NETGE- AR Digital Entertainer, DLink DSM), en veel meer. Als u een map wilt delen met mediaspelers, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Delen met DMA. Alle submappen van die map worden eveneens gedeeld. Als u een map niet langer wilt delen met mediaspelers, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Unshare with DMA's (Delen met DMA's stoppen). U kunt dan het delen in- of uitschakelen voor de afzonderlijke submappen. Let wel dat bestanden worden gedeeld met mediaspelers als ze zich in een map of album bevinden die wordt gedeeld Een diavoorstelling weergeven Een diavoorstelling toont achtereenvolgend de afbeeldingen in de map. Afbeeldingen in submappen worden niet weergegeven, net zoals muzieknummers, video's of documenten. Als u een diavoorstelling wilt starten, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Slideshow (Diavoorstelling). De browser toont automatisch elke afbeelding met het bijschrift. Raadpleeg Een diavoorstelling weergeven.

36 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Muzieknummers afspelen De functie Muzieknummers afspelen speelt de muziek in de map af. Muzieknummers in submappen worden niet afgespeeld, net zoals afbeeldingen, video's of documenten. Als u muzieknummers wilt afspelen, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Autoplay (Automatisch afspelen). De browser speelt automatisch elk muzieknummer af en toont de albumillustratie en de naam van het huidige nummer. Raadpleeg Muzieknummers afspelen Een bestand downloaden Een bestand downloaden zorgt ervoor dat het bestand met de oorspronkelijke resolutie wordt opgehaald. Als u een bestand wilt downloaden, selecteert u de map, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Download (Downloaden). Een venster geeft de bestanden in de map in een lijst weer. Bestanden in submappen worden niet in de lijst weergegeven. Klik op de knop Download (Downloaden) naast het gewenste bestand. Afhankelijk van uw browserinstellingen kunt u het bestand openen, het downloaden naar een specifieke map of het downloaden naar de standaardmap.

37 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Het onderdeel Albums Het onderdeel Albums toont de albums die u hebt gemaakt en laat u toe deze te bewerken. Als u de albums van uw familie wilt bekijken (bijv. gedeelde albums gemaakt door andere gebruikers), selecteert u Albums in het menu Home Een album selecteren Als u een album selecteert, wordt de mapnaam gemarkeerd en worden de bestanden in het onderdeel Files (Bestanden) weergegeven. Om een album te selecteren, klikt u op de albumnaam Het menu weergeven De HipServ Application heeft een menu met opdrachten voor albums. Afb. 39 Als u het menu wilt weergeven, beweegt u de muis over een album. Een pijl verschijnt naast de naam. Klik op het pijltje ( ) om het menu weer te geven Details bekijken Details bekijken toont informatie over het geselecteerde album en biedt u de mogelijkheid deze informatie te bewerken. Als u de details wilt bekijken, selecteert u het album, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens View Details (Details bekijken). U kunt ook het album selecteren en dan op het pictogram Details tonen ( ) klikken. De details verschijnen in het onderdeel Details dat wordt weergegeven naast het onderdeel Files (Bestanden). Bij de details van een album wordt het volgende weergegeven: de naam van het album, het aantal bestanden in het album, de beschrijving, het thema en hoe het album wordt gedeeld Delen uitschakelen Delen uitschakelen voorkomt dat anderen uw album bekijken. Als u het delen wilt uitschakelen, selecteert u het album en bekijkt u de details. Vink de opties Album Sharing (Album delen) en Social Networking Sites (Sociale netwerksites) (Afb. 39) uit.

38 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een album toevoegen Als u een album wilt toevoegen, klikt u op het pictogram Nieuw album ( ). Voer de Name (Naam) van het album en een optionele Description (Beschrijving) in. Selecteer het thema en stel de opties voor het delen in. U kunt dan mappen en/of bestanden slepen van mappen naar het album Een album verwijderen Het verwijderen van een album verwijdert de toegang tot de bestanden ervan maar de bestanden blijven in de mappen. Als u een album wilt verwijderen, selecteert u dat album en klikt u op het pictogram Album verwijderen ( ). U kunt ook het album selecteren, het menu weergeven en vervolgens Delete (Verwijderen) selecteren Een album hernoemen Het hernoemen van een album verandert de naam ervan. Als u een album wilt hernoemen, selecteert u het album, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Rename (Hernoemen). Voer de nieuwe naam in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Rename (Hernoemen). Let wel dat als u een album hernoemt dat wordt gedeeld met vrienden of iedereen, de originele link niet langer zal werken. De link zal echter verwijzen naar een pagina met al uw albums zodat ze het album met de nieuwe naam kunnen vinden Een diavoorstelling weergeven Een diavoorstelling toont achtereenvolgend de afbeeldingen in het album. Muzieknummers, video's en documenten worden niet weergegeven. Als u een diavoorstelling wilt starten, selecteert u het album, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Slideshow (Diavoorstelling). De browser toont automatisch elke afbeelding met het bijschrift. Raadpleeg Een diavoorstelling weergeven.

39 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Muzieknummers afspelen De functie Muzieknummers afspelen speelt de muziek in het album af. Afbeeldingen, video's en documenten worden niet weergegeven. Als u muzieknummers wilt afspelen, selecteert u het album, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Autoplay (Automatisch afspelen). De browser speelt automatisch elk muzieknummer af en toont de albumillustratie en de naam van het huidige nummer. Raadpleeg Muzieknummers afspelen.

40 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Het onderdeel Bestanden Het onderdeel Files (Bestanden) toont de submappen en bestanden in de geselecteerde map, of de bestanden in het geselecteerde album Bestanden filteren Het filteren van de bestanden geeft aan welke bestandstypen worden weergegeven. Als u de bestanden wilt filteren, selecteert u All Files (Alle bestanden), Images (Afbeeldingen), Music (Muziek) of Videos (Video's) in de lijst Media Filter (Mediafilter). Het onderdeel Files (Bestanden) toont alleen bestanden van het geselecteerde type. Afb De weergave instellen Het instellen van de weergave controleert hoe de bestanden in de huidig geselecteerde map of het album worden weergegeven in het onderdeel Files (Bestanden). Als u de weergave wilt instellen, selecteert u Thumbnail (Miniatuur), List (Lijst) of Shuffle (Gemengd) in de lijst Views (Weergaven). Miniatuur De miniatuurweergave geeft een afbeelding weer voor elk bestand dat aangeeft wat het bestand bevat (Afb. 40). Het toont ook de naam, de grootte en het bijschrift van het bestand. Als u de muis beweegt over een bestand in de miniatuurweergave, verschijnt de pijl Opties waarmee u het menu kunt weergegeven. Afb. 41 Lijst De lijstweergave gebruikt een tabel om de bestanden weer te geven (Afb. 41). De lijstweergave toont voor elk bestand de naam van het bestand, indien het bestand beschikt over tags, het bijschrift, de datum, het type en de grootte. Als u de muis beweegt over een bestand in de lijstweergave, verschijnt een pijl waarmee u het menu kunt weergegeven. Gemengd De gemengde weergave geeft een grotere afbeelding weer voor elk bestand (Afb. 42). Het toont ook de naam en het bijschrift van het bestand. U kunt bladeren doorheen de bestanden door op de afbeelding links of rechts van het huidige bestand te klikken. Het menu is niet beschikbaar in de gemengde weergave. Afb. 42

41 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Zoeken naar bestanden en mappen Bij het zoeken naar bestanden en mappen worden alle mappen gecontroleerd waar u toegang tot heeft en geeft items met bijschriften, tags of bestandsnamen weer die aan de zoekcriteria voldoen. Als u een zoekopdracht wilt starten, voert u tekst in het veld Search (Zoeken) in en klikt u op het pictogram Zoeken ( ) (Afb. 43). Het onderdeel Files (Bestanden) toont bestanden die de zoektekst bevatten in het bijschrift, de tags of de bestandsnaam. Het toont ook mappen die de zoektekst bevatten in de mapnaam. De zoekterm wordt gemarkeerd. Als u een woord invoert, ziet u alle items die het woord delen. Als u meer dan een woord invoert, worden de zoekresultaten beperkt tot items die alle woorden bevatten. Zodra de bestanden verschijnen, kunt u ze toevoegen aan een album om ze te delen met familie, vrienden of iedereen. Afb. 43 De volgende afbeelding toont bijvoorbeeld de resultaten na het zoeken naar church. Het eerste bestand heeft Church als tag. De tag verschijnt in het onderdeel Details. Het tweede bestand heeft Church in het bijschrift. Het derde bestand heeft Church.jpg als bestandsnaam. Raadpleeg Een bijschrift toevoegen en Tags toevoegen Een bestand uploaden Als u een bestand wilt uploaden, selecteert u de doelmap en uploadt u het bestand. Raadpleeg Bestanden uploaden. U kunt ook gebruik maken van HipServ Folders (raadpleeg 4.3. Bestanden van een computer overbrengen via de Finder/Windows Verkenner) of DesktopMirror (raadpleeg 7. DesktopMirror (Back-uptoepassing)) Een bestand selecteren U kunt een bestand selecteren in de miniatuur- of lijstweergave. Als u een bestand selecteert, wordt het gemarkeerd en kunt u een handeling erop uitvoeren. Als het onderdeel Details wordt weergegeven, toont het de gegevens van het bestand. Om een bestand te selecteren, klikt u erop. Als u meerdere afzonderlijke bestanden wilt selecteren, houdt u de Ctrl-toets ingedrukt terwijl u op de bestanden klikt. Als u een bereik van bestanden wilt selecteren, klikt u op het eerste bestand en houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u op het laatste bestand klikt.

42 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Het menu weergeven De HipServ Application heeft een menu met opdrachten voor bestanden. U kunt het menu weergeven in de miniatuur- of lijstweergave. Het menu is niet beschikbaar in de gemengde weergave. Als u het menu wilt weergeven, beweegt u de muis over een bestand. In de lijstweergave verschijnt een pijl ( ) naast de naam. In de miniatuurweergave verschijnt de pijl Opties ( ) bij de afbeelding. Klik op de pijl om het menu weer te geven. Het menu heeft verschillende opdrachten naargelang het bestand zich in een map of een album bevindt en naargelang het bestand een afbeelding, muzieknummer, video of document is Details bekijken Details bekijken toont informatie over het geselecteerde bestand en biedt u de mogelijkheid deze informatie te bewerken (Afb. 44). Als u de details wilt bekijken, selecteert u het bestand, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens View Details (Details bekijken). U kunt ook het bestand selecteren en dan op het pictogram Show Details (Details tonen) ( ) klikken. De details verschijnen in het onderdeel Details dat wordt weergegeven naast het onderdeel Files (Bestanden). Bij de details voor alle bestanden worden de naam, de grootte, het bestandstype en de datum weergegeven. Als het bestand zich in een map bevindt, toont het onderdeel Details de tags en het bijschrift. Bij muzieknummers wordt ook de duur weergegeven, net zoals de grootte bij afbeeldingen en de duur en grootte bij video's Een bijschrift toevoegen Het toevoegen van een bijschrift bewaart een beschrijving van het bestand. Het bijschrift verschijnt wanneer een bestand in een map of album wordt bekeken. U kunt zoeken naar een bestand door tekst uit het bijschrift in te voeren. Raadpleeg Zoeken naar bestanden en mappen. Afb. 44 Als u een bijschrift wilt toevoegen aan een bestand, selecteert u eerst de map van het bestand. Selecteer het bestand, geef het menu weer en selecteer vervolgens View Details (Details bekijken). Voer het bijschrift in het veld Caption (Bijschrift) in van het onderdeel Details. In de miniatuurweergave kunt u ook het bestand selecteren, op de melding Click to add caption (Klik om bijschrift toe te voegen) klikken en vervolgens het bijschrift invoeren. In de lijstweergave kunt u het bestand selecteren en vervolgens het bijschrift invoeren in de kolom Caption (Bijschrift).

43 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Tags toevoegen Het toevoegen van tags bewaart extra informatie over het bestand. De tags verschijnen in het onderdeel Details bij het bekijken van een bestand in een map. De tags verschijnen niet wanneer u een album bekijkt. U kunt zoeken naar een bestand door tekst uit de tags in te voeren. Raadpleeg Zoeken naar bestanden en mappen. Als u tags wilt toevoegen aan een bestand, selecteert u eerst de map van het bestand. Selecteer het bestand, geef het menu weer en selecteer vervolgens View Details (Details bekijken). U kunt ook het bestand selecteren en dan op het pictogram Show Details (Details tonen) ( ) klikken. Voer de tags in het veld Tags van het onderdeel Details in. Met tags kunt u elk bestand op uw LaCie Internet Space 2 beschrijven. Als u bestanden consequent een tag geeft, kunt u ze gemakkelijker vinden, in het bijzonder als het aantal bestanden langzaam toeneemt. Veronderstel bijvoorbeeld dat u een aantal foto's van Jane's 11e verjaardag hebt genomen die u in uw vakantiehuis hebt gevierd. U voert de volgende tags in voor elke foto: verjaardag, Jane, elf, vakantiehuis. Op sommige foto's kunt u Mary of Joe zien. Daarom voert u Mary of Joe in als tags voor die foto's. Later kunt u zoeken naar foto's van de verjaardag van personen. Foto's met tags van alle verjaardagen verschijnen, inclusief de foto's met tags van Jane's verjaardag. Of u kunt zoeken naar foto's van uw vakantiehuis. Alle foto's met tags van het vakantiehuis verschijnen, inclusief de foto's met tags van Jane's verjaardag. Als u zoekt naar verjaardag vakantiehuis, verschijnen alleen de foto's van verjaardagen die u hebt gevierd in het vakantiehuis. Merk op dat u tags kunt toevoegen aan muzieknummers, video's, documenten en foto's Een bestand verwijderen Het verwijderen van een bestand verwijdert het uit de map. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd verwijderen. Als u een bestand wilt verwijderen, selecteert u eerst de map van het bestand. Selecteer het bestand, geef het menu weer en selecteer vervolgens Delete (Verwijderen). Let wel dat als u een bestand verwijdert, en een album bevat een verwijzing naar dit bestand, het item niet langer beschikbaar zal zijn in het album.

44 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een bestand wissen Het wissen van een bestand verwijdert het uit het album maar laat het bestand in de originele map staan. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd wissen. Als u een bestand wilt wissen, selecteert u eerst de album van het bestand. Selecteer het bestand, geef het menu weer en selecteer vervolgens Remove (Wissen) Een bestand verplaatsen Het verplaatsen van een bestand plaatst het in een andere map. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd verplaatsen. Als u een bestand wilt verplaatsen, selecteert u eerst de map van het bestand en sleept u het vervolgens naar een andere map. U kunt ook het bestand selecteren, het menu weergeven en vervolgens Cut (Knippen) selecteren. Selecteer de doelmap, geef het menu weer en selecteer ten slotte Paste (Plakken). Let wel dat u geen bestand kunt knippen en plakken naar een andere toepassing en dat u geen gegevens kunt knippen en plakken van een andere toepassing naar de HipServ Application Een bestand kopiëren Het kopiëren van een bestand plaatst het in een extra map terwijl het ook in de originele map blijft staan. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd kopiëren. Een bestand kopiëren dupliceert de originele versie met de volledige resolutie die is opgeslagen in de map en niet de gecomprimeerde versie weergegeven in de HipServ Application. Als u een bestand wilt kopiëren, selecteert u eerst de map van het bestand. Selecteer het bestand, geef het menu weer en selecteer vervolgens Copy (Kopiëren). Selecteer de doelmap, geef het menu weer en selecteer ten slotte Paste (Plakken). Let wel dat u geen bestand kunt kopiëren en plakken naar een andere toepassing en dat u geen gegevens kunt kopiëren en plakken van een andere toepassing naar de HipServ Application.

45 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een bestand hernoemen Het hernoemen van een bestand verandert de naam ervan. U kunt alleen een bestand in een map hernoemen. Als u een bestand wilt hernoemen, selecteert u eerst de map van het bestand. Selecteer het bestand, geef het menu weer en selecteer vervolgens Rename (Hernoemen). Voer de nieuwe naam in wanneer u hierom wordt gevraagd en klik vervolgens op Rename (Hernoemen). Let wel dat als u een bestand hernoemt, en een album bevat een verwijzing naar dat bestand, het item niet langer beschikbaar zal zijn in het album Bestanden toevoegen aan een album Een bestand toevoegen aan een album voegt een verwijzing naar het bestand toe maar kopieert het bestand zelf niet. Zo kunt u hetzelfde bestand in meerdere albums hebben zonder extra opslagruimte te gebruiken. Als u echter een bestand in een map verwijdert, is het niet langer beschikbaar in de albums. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd toevoegen. Als u een bestand wilt toevoegen aan een album, selecteert u eerst de map van het bestand en sleept u vervolgens het bestand naar het album. U kunt ook het bestand selecteren, het menu weergeven en dan Add to Album > New (Toevoegen aan album > Nieuw), Add to Album > [Album Name] (Toevoegen aan album > Albumnaam) of Share Selected Items (Geselecteerde items delen) selecteren. Let wel dat als u meerdere bestanden selecteert en vervolgens Add to Album > New (Toevoegen aan album > Nieuw) of Share Selected Items (Geselecteerde items delen) kiest, geen standaardnaam wordt toegewezen aan het album Een bestand gebruiken als de albumcover Een bestand gebruiken als de albumcover zorgt ervoor dat de afbeelding verschijnt als het albumpictogram op de pagina Albums. U kunt een afbeeldingen, muzieknummer, video of document gebruiken. Een muziekbestand gebruikt zijn albumillustratie (indien beschikbaar). Een document gebruikt de algemene documentafbeelding. Als u een bestand wilt gebruiken als albumcover, selecteert u eerst het album. Selecteer het bestand, geef het menu weer en selecteer vervolgens Use as Album Cover (Gebruiken als albumcover).

46 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een bestand downloaden Een bestand downloaden zorgt ervoor dat het bestand met de oorspronkelijke resolutie wordt opgehaald. U kunt meerdere bestanden tegelijkertijd downloaden. Als u een bestand wilt downloaden, selecteert u het bestand, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Download (Downloaden). Een venster geeft een lijst met de geselecteerde bestanden weer. Klik op de knop Download (Downloaden) naast het gewenste bestand. Afhankelijk van uw browserinstellingen kunt u het bestand openen, het downloaden naar een specifieke map of het downloaden naar de standaardmap Werken met afbeeldingen Gebruiken als achtergrond van landingspagina Een afbeeldingen gebruiken als de achtergrond van de landingspagina zorgt ervoor dat het verschijnt op uw landingspagina. Als u de achtergrond van de landingspagina wilt instellen, selecteert u de afbeelding, geeft u het menu weer en selecteert u vervolgens Use as Landing Page Background (Gebruiken als achtergrond van landingspagina). U kunt de afbeelding verwijderen uit de landingspagina. Raadpleeg Gebruiker. Bekijken Een afbeelding bekijken geeft het weer in een gepauzeerde diavoorstelling. Als u een afbeelding wilt bekijken, dubbelklikt u erop. U kunt ook de map selecteren, het menu weergeven en vervolgens View (Bekijken) selecteren. Als u de diavoorstelling afspeelt, geeft het de andere afbeeldingen in de geselecteerde map of het geselecteerde album weer. Raadpleeg Een diavoorstelling weergeven. Rechtsom draaien Een afbeelding rechtsom draaien draait het naar rechts. Als de afbeelding wordt gebruikt in een album, wordt het daar ook gedraaid. Als u een afbeelding wilt draaien, selecteert u eerst de map van het bestand. Selecteer het bestand, geef het menu weer en selecteer dan Rotate Clockwise (Rechtsom draaien). Linksom draaien Een afbeelding linksom draaien draait het naar links. Als de afbeelding wordt gebruikt in een album, wordt het daar ook gedraaid. Als u een afbeelding wilt draaien, selecteert u eerst de map van het bestand. Selecteer het bestand, geef het menu weer en selecteer dan Rotate Counterclockwise (Linksom draaien).

47 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een muzieknummer afspelen Een muzieknummer afspelen speelt de muziek in de map of het album af, te beginnen met het geselecteerde nummer. Als u een muzieknummer wilt afspelen, dubbelklikt u erop. U kunt ook de map selecteren, het menu weergeven en vervolgens Play (Afspelen) selecteren. Raadpleeg Muzieknummers afspelen Een video afspelen Een video afspelen toont de video. Als u een video wilt afspelen, dubbelklikt u erop. U kunt ook de map selecteren, het menu weergeven en vervolgens Play (Afspelen) selecteren. Raadpleeg Een video afspelen.

48 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina De pagina Albums Een album is een groep gerelateerde afbeeldingen, muzieknummers, video's en documenten. Het album heeft een thema dat de stemming erin brengt door achtergrondafbeeldingen weer te geven. Het delen van een album kan worden gedeactiveerd voor persoonlijk genot, of het kan worden geactiveerd voor familie, vrienden en anderen. Op de pagina Albums kunt u uw albums bekijken en ook de albums die u deelt met uw familie en met iedereen. Als de toegang is geblokkeerd voor uw account, ziet u geen albums die worden gedeeld met familie. Raadpleeg Een nieuwe gebruiker toevoegen De pagina Albums weergeven Op de landingspagina klikt u op Albums (Afb. 45). Op één van de andere pagina's klikt u op Home in het Hoofdmenu en selecteert u Albums. Afb Een album selecteren Een album selecteren markeert het en activeert de knoppen Slideshow (Diavoorstelling) en Download (Downloaden) bovenaan het scherm. Als u een album wilt selecteren, klikt u erop Een album bekijken Een album bekijken toont de afbeeldingen, video's, muzieknummers en documenten (Afb. 46). Dit is dezelfde weergave die familie, vrienden en anderen zien als ze uw gedeeld album openen. Afb. 46 Als u een album wilt bekijken, dubbelklikt u erop Bestanden filteren Het filteren van de bestanden geeft aan welke bestandstypen worden weergegeven. Als u de bestanden wilt filteren, selecteert u All Files (Alle bestanden), Images (Afbeeldingen), Music (Muziek) of Videos (Video's) in de lijst Media Filter (Mediafilter). Het album geeft alleen bestanden van het geselecteerde type weer.

49 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina De weergave instellen De weergave instellen regelt hoe bestanden worden weergegeven door het album. Als u de weergave wilt instellen, selecteert u Thumbnail (Miniatuur) of Shuffle (Gemengd) in de lijst Views (Weergaven). Miniatuur De miniatuurweergave geeft een afbeelding weer voor elk bestand dat aangeeft wat het bestand bevat. Het toont ook de naam en het bijschrift van het bestand. Raadpleeg De weergave instellen. Eerste afbeelding tonen Volledig scherm Vorige afbeelding tonen Diavoorstelling pauzeren / afspelen Volgende afbeelding tonen Laatste afbeelding tonen Weergaveduur instellen Sluiten Gemengd De gemengde weergave geeft een grotere afbeelding weer voor elk bestand. Het toont ook de naam en het bijschrift van het bestand. U kunt bladeren doorheen de bestanden door op de afbeelding links of rechts van het huidige bestand te klikken. Raadpleeg De weergave instellen. Afb Toegang tot een bestand Dubbelklikken op een bestand opent of downloadt het als volgt: Een afbeelding wordt weergegeven in een gepauzeerde diavoorstelling. Een video wordt afgespeeld. Een muzieknummer wordt afgespeeld, gevolgd door andere muzieknummers in het album. Een document wordt geopend of gedownload, afhankelijk van uw browserinstellingen Een diavoorstelling weergeven Een diavoorstelling toont achtereenvolgend de afbeeldingen in het album, samen met hun bijschriften (Afb. 47). Muzieknummers, video's en documenten worden niet weergegeven. U kunt een diavoorstelling starten via de pagina Albums of na het weergeven van een album. Als u een diavoorstelling wilt starten via de pagina Albums, selecteert u het album en klikt u vervolgens op Slideshow (Diavoorstelling). Als u een diavoorstelling wilt starten na het weergeven van een album, klikt u op Slideshow (Diavoorstelling). U kunt ook een diavoorstelling weergeven als u dubbelklikt op een afbeelding en vervolgens op de knop Play (Afspelen) klikt. Met de werkbalk, rechts afgebeeld (Afb. 47), kunt u de diavoorstelling regelen.

50 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een video afspelen Een video afspelen toont de video. Als u een video wilt afspelen, dubbelklikt u erop. Met de werkbalk, rechts afgebeeld, kunt u het afspelen regelen (Afb. 48) Muzieknummers afspelen De functie Muzieknummers afspelen speelt de muziek in het album af. Afbeeldingen, video's en documenten worden niet weergegeven. Als u de muzieknummers wilt afspelen na het weergeven van een album, klikt u op Play All (Alles afspelen). Video afspelen / pauzeren Afspelen stoppen Trackpositie wijzigen Dempen Volume instellen Volledig scherm Help Sluiten U kunt ook een muzieknummer afspelen als u erop dubbelklikt. Alle muzieknummers in het album zullen automatisch worden afgespeeld, te beginnen met het geselecteerde nummer. Als u klikt op het pictogram Amazon.com, wordt een nieuw browservenster geopend met vergelijkbare albums die u kunt aankopen. Met de werkbalk, rechts afgebeeld (Afb. 49), kunt u het afspelen regelen Een bestand downloaden Het album streamt gecomprimeerde afbeeldingen om de bandbreedte optimaal te houden en de prestaties te verbeteren. Een album kan zo worden geconfigureerd dat de personen die het bekijken, de originele bestandsversies met de volledige resolutie kunnen downloaden. Dit is vooral belangrijk als het album documenten bevat omdat het album deze bestanden ziet maar niet kan openen. Raadpleeg Downloads toestaan. Een bestand downloaden zorgt ervoor dat het bestand met de oorspronkelijke resolutie wordt opgehaald. U kunt alle bestanden downloaden via de pagina Albums, of afzonderlijke bestanden na het weergeven van een album. Afb. 48 Afb. 49 Naar eerste nummer gaan Naar vorig nummer gaan Pauzeren / afspelen Volume instellen Dempen Afspelen stoppen Help Naar volgend nummer gaan Sluiten Naar laatste nummer gaan Trackpositie wijzigen Als u alle bestanden wilt downloaden via de pagina Albums, selecteert u het album en klikt u vervolgens op Download (Downloaden). Een venster geeft een lijst weer met alle bestanden in het album. Klik op de knop Download (Downloaden) naast het gewenste bestand. Afhankelijk van uw browserinstellingen kunt u het bestand openen, het downloaden naar een specifieke map of het downloaden naar de standaardmap. Als u een bestand wilt downloaden na het weergeven van een album, selecteert u het bestand door erop te klikken. U kunt meerdere bestanden selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u erop klikt. Na het selecteren van de bestanden klikt u op Download (Downloaden). Een venster geeft een lijst met de geselecteerde bestanden weer. Klik op de knop Download (Downloaden) naast het gewenste bestand. Afhankelijk van uw browserinstellingen kunt u het bestand openen, het downloaden naar een specifieke map of het downloaden naar de standaardmap. U kunt ook een document downloaden als u erop dubbelklikt.

51 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina De pagina Voorkeuren De beheerder kan voorkeuren voor gebruikers, de server en het beheer instellen. Sommige voorkeuren zijn, waar vermeld, beschikbaar voor alle gebruikers. Andere voorkeuren vereisen de toestemming van de beheerder De pagina Voorkeuren weergeven Op de landingspagina klikt u op Preferences (Voorkeuren). Op één van de andere pagina's klikt u op Home in het Hoofdmenu en selecteert u vervolgens Preferences (Voorkeuren) De pagina Voorkeuren gebruiken De pagina Preferences (Voorkeuren) geeft de verschillende groepen met instellingen weer (Afb. 50). Als u de groep wilt uit- of samenvouwen, klikt u op groepnaam. Klik bijvoorbeeld op User (Gebruiker) om de gebruikersvoorkeuren uit te vouwen. Klik een tweede keer om de groep samen te vouwen. Afb. 50 Als u uw wijzigingen wilt opslaan, klikt u op Submit (Bevestigen). Als u de opgeslagen voorkeuren wilt herstellen, klikt u op Restore (Herstellen) Gebruiker Alle gebruikers kunnen hun gebruikersvoorkeuren instellen (Afb. 51). Afb. 51 Taal De lijst Language (Taal) stelt de taal in voor de gebruikersinterface van de HipServ Application. De talenselectie hangt af van uw regio. De standaardtaal is standaardtaal van uw computer. Achtergrond van landingspagina wissen Als u klikt op de knop Clear Landing Page Background (Achtergrond van landingspagina wissen), wordt de afbeelding van uw landingspagina verwijderd. Afzender s voor delen Het veld Sharing s Sender (Afzender s voor delen) stelt het adres van de afzender in voor berichten die worden verstuurd door HipServ wanneer u een album deelt met vrienden.

52 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina 52 Welke actie ondernemen als bestand reeds bestaat Het keuzeveld What to do when a file already exists (Welke actie ondernemen als bestand reeds bestaat) stelt de actie in die wordt ondernomen wanneer u een bestand kopieert of verplaatst naar een map dat reeds een bestand met dezelfde naam bevat. U kunt kiezen tussen: Overwrite old file (Oud bestand overschrijven) Het nieuwe bestand vervangt het oude bestand. Keep existing file (Bestaand bestand houden) Het oude bestand wordt bewaard en het nieuwe bestand wordt niet gekopieerd/verplaatst. Rename new file (Nieuw bestand hernoemen) Het oude bestand wordt bewaard en het nieuwe bestand wordt gekopieerd/ verplaatst maar ook hernoemd. Nieuwe albums standaard delen met mediaspelers Het keuzeveld Share new albums with media players by default (Nieuwe albums standaard delen met mediaspelers) regelt het al dan niet standaard delen van nieuwe albums met mediaspelers in uw thuisnetwerk. U kunt de instelling opheffen wanneer u een album aanmaakt of bewerkt. De mediaspeler moet één van de volgende normen ondersteunen: UPnP-AV (Universal Plug and Play - Audio Visual), DLNA (Digital Living Network Alliance) of Windows Media Connect. Enkele mediaspelers zijn bijvoorbeeld spelconsoles (Xbox 360 and PS3), digitale fotokaders, itunes-clients, IP-televisies, geluidssystemen met netwerkondersteuning (Sonos), digitale videospelers (Roku, NETGEAR Digital Entertainer, DLink DSM), en veel meer. No (Nee) Nieuwe albums worden niet gedeeld met mediaspelers. Yes (Ja) Nieuwe albums worden gedeeld met mediaspelers. Nieuwe albums standaard delen met andere familieleden Het keuzeveld Share new albums with other family members by default (Nieuwe albums standaard delen met andere familieleden) regelt het al dan niet standaard delen van nieuwe albums met andere HipServ-gebruikers. U kunt de instelling opheffen wanneer u een album aanmaakt of bewerkt. No (Nee) Nieuwe albums worden niet gedeeld met familie. Yes (Ja) Nieuwe albums worden gedeeld met familie. Helptips verbergen Het keuzeveld Hide help tips (Helptips verbergen) regelt het al dan niet verschijnen van helptips bij het starten van de HipServ Application. No (Nee) Helptips worden weergegeven. Yes Helptips worden niet weergegeven.

53 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Schijfruimte Alle gebruikers kunnen de schijfruimte op de LaCie Internet Space 2 bekijken (Afb. 52). Used (Gebruikt) Het veld Gebruikt toont hoeveel schijfruimte wordt gebruikt. Free (Vrij) Het veld Vrij toont hoeveel schijfruimte beschikbaar is. Afb Wachtwoord wijzigen Alle gebruikers kunnen hun wachtwoord wijzigen. Als u een back-up maakt van uw computer met DesktopMirror en u wijzigt uw wachtwoord, moet u DesktopMirror bijwerken met uw nieuw wachtwoord (raadpleeg 7.9. Accountinstellingen wijzigen). Voer uw nieuw wachtwoord in het veld Password (Wachtwoord) in (Afb. 53) en voer dan uw nieuw wachtwoord opnieuw in het veld Confirm Password (Wachtwoord bevestigen) in. Afb Windows-netwerkondersteuning De beheerder kan de toegang controleren via HipServ Folders tot de private mappen MyComputers en MyLibrary. Let wel dat deze instelling niet de toegang tot de FamilyLibrary-mappen controleert. Een gebruiker heeft altijd toegang tot deze mappen via Verkenner/Finder. Windows-netwerkondersteuning inschakelen Het keuzeveld Enable Windows networking (Windows-netwerkondersteuning inschakelen) regelt de mogelijke toegang van gebruikers tot hun private mappen via HipServ Folders (Afb. 54). Afb. 54 Yes (Ja) Gebruikers hebben toegang tot hun private mappen via Verkenner/Finder. No (Nee) Gebruikers hebben geen toegang tot hun private mappen via Verkenner/Finder.

54 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina 54 Werkgroepnaam Het veld Workgroup name (Werkgroepnaam) stelt de naam van de werkgroep in. De werkgroep geeft de computers in uw thuisnetwerk toegang tot de LaCie Internet Space 2 via Verkenner/Finder en tot de eventueel aangesloten USB-printer Registratie De beheerder kan de naam van de Internet Space 2 wijzigen (Afb. 55). De serviceprovider zorgt er automatisch voor dat de apparaatnaam uniek is en meldt u indien u een andere naam moet proberen. Afb. 55 Als u de apparaatnaam wijzigt, hebben vrienden en anderen geen toegang tot gedeelde albums via de eerder geleverde links. Als u DesktopMirror gebruikt, moet u de HipServ-naam bijwerken (raadpleeg 7.9. Accountinstellingen wijzigen). HipServ-naam Het veld HipServ Name (HipServ-naam) stelt de apparaatnaam in voor uw LaCie Internet Space 2. Afb Meldingen De beheerder kan het adres instellen voor meldingen over de LaCie Internet Space 2 (Afb. 56). Meldingen Het veld Notifications (Meldingen) stelt het adres in voor meldingen over de LaCie Internet Space 2.

55 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina LAN-verbinding De beheerder kan gegevens over het IP-adres voor de LaCie Internet Space 2 instellen. IP-adres automatisch verkrijgen Het keuzeveld Obtain IP address automatically (IP-adres automatisch verkrijgen) regelt het al dan niet verkrijgen van een dynamisch IP-adres van de router voor de LaCie Internet Space 2. Yes (Ja) De LaCie Internet Space 2 verkrijgt automatisch een dynamisch IP-adres van de router met DHCP. In de meeste gevallen dient u deze instelling te gebruiken (Afb. 58). No (Nee) De LaCie Internet Space 2 gebruikt het statische IPadres ingevoerd in het veld Server IP address (IP-adres server). Dit is zelden vereist maar het kan de prestaties voor externe gebruikers mogelijk verbeteren. Als u No (Nee) selecteert, worden de velden Server IP address (IP-adres server), Server netmask (Netmasker server), en Gateway (Gateway) geactiveerd (Afb. 59). Afb. 57 Afb. 58 Afb. 59

56 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina 56 DNS server 1 Het veld DNS server 1 (DNS server 1) stelt de primaire domeinnaam van de server in. Dit wordt automatisch verkregen van de DHCPconfiguratie van uw router en wordt door uw internetaanbieder geleverd. DNS server 2 Het veld DNS server 2 (DNS server 2) stelt de secundaire domeinnaam van de server in. Dit wordt automatisch verkregen van de DHCP-configuratie van uw router en wordt door uw internetaanbieder geleverd. IP-adres server Het veld Server IP address (IP-adres server) stelt het statische IP-adres in voor de LaCie Internet Space 2. Vraag het statische IP-adres aan uw internetaanbieder en gebruik het om het dynamische IP-adres te vervangen dat standaard in het veld verschijnt. Het veld Server IP address verschijnt alleen als Obtain IP address automatically (IPadres automatisch verkrijgen) is ingesteld op No (Nee). Netmasker server Het veld Server netmask (Netmasker server) stelt het subnetmasker in. U kunt kiezen tussen: /32 ( ) netmask.24 ( ) /16 ( ) /8 ( ) Het subnetmasker bepaalt het adresbereik van het subnet. Gegevens naar adressen in het subnet (bijv. tussen uw computer en de LaCie Internet Space 2) worden gestuurd in het netwerk. Gegevens naar adressen buiten het subnet (bijv. tussen een externe gebruiker en de LaCie Internet Space 2) worden gestuurd naar het internet. De meeste thuisnetwerken met minder dan 255 nodes gebruiken netmask.24. Het veld Server netmask (Netmasker server) verschijnt alleen als Obtain IP address automatically (IP-adres automatisch verkrijgen) is ingesteld op No (Nee). Gateway Het veld Gateway stelt het IP-adres van het apparaat in dat gegevens stuurt van de LaCie Internet Space 2 naar het internet (bijv. de router). Het veld Gateway verschijnt alleen als Obtain IP address automatically (IP-adres automatisch verkrijgen) is ingesteld op No (Nee).

57 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Datum en tijd De beheerder kan de datum en tijd voor de LaCie Internet Space 2 instellen. Datum en tijd via het internet instellen Het keuzeveld Set date and time from the Internet (Datum en tijd via het internet instellen) regelt hoe de datum en tijd worden verkregen door de LaCie Internet Space 2. U kunt kiezen tussen: Yes (Ja) De LaCie Internet Space 2 verkrijgt de datum en tijd van NTP-servers (network time protocol). In de meeste gevallen dient u deze instelling te gebruiken. Als u Yes (Ja) selecteert, wordt het veld Internet Time Servers (Internettijdservers) geactiveerd (Afb. 60). Afb. 60 No (Nee) De beheerder stelt de datum en tijd in voor de LaCie Internet Space 2. Als u No (Nee) selecteert, worden de instellingen voor Date and Time (Datum en tijd) geactiveerd (Afb. 61). Internettijdservers Het veld Internet Time Servers (Internettijdservers) stelt de NTP-servers in die worden gebruikt door de LaCie Internet Space 2. In de meeste gevallen dient u de standaard NTP-servers te gebruiken. Het veld Internet Time Servers verschijnt als Set date and time from the Internet (Datum en tijd via het internet instellen) is ingesteld op Yes (Ja). Afb. 61 Datum De instelling Date (Datum) stelt de huidige datum in. Stel de datum in door te klikken op het pictogram Calendar (Kalender) en dan het jaar, de maand en de dag te kiezen. De instelling Date (Datum) verschijnt als Set date and time from the Internet (Datum en tijd via het internet instellen) is ingesteld op No (Nee). Tijd De instelling Time (Time) stelt de huidige tijd in. Stel de tijd in door de pijlen omhoog en omlaag te gebruiken nadat u op het uur en de minuten hebt geklikt. De instelling Time (Tijd) verschijnt als Set date and time from the Internet (Datum en tijd via het internet instellen) is ingesteld op No (Nee). Land Met het veld Country (Land) kunt u uw land selecteren. Stad Met het veld City (Stad) kunt u een stad selecteren in uw tijdszone.

58 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Een nieuwe gebruiker toevoegen De beheerder kan nieuwe gebruikers toevoegen. Op deze manier kan elk familielid beschikken over zijn/haar eigen MyLibrary-mappen (Afb. 62). Gebruikersnaam account Het veld Account User Name (Gebruikersnaam account) stelt de naam van de gebruiker in. Deze moet minstens drie tekens bevatten. Schermnaam Het optionele veld Display Name (Schermnaam) stelt de naam in die verschijnt in het Hoofdmenu van de HipServ Application. De schermnaam verschijnt ook op de pagina Albums voor de albums van de gebruiker. Indien deze wordt gebruikt, moet hij minstens drie tekens bevatten. Afb. 62 Wachtwoord Het veld Password (Wachtwoord) stelt het wachtwoord van de gebruiker in. Het moet minstens zes tekens bevatten en één van de tekens moet een cijfer zijn. Wachtwoord bevestigen Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Confirm Password (Wachtwoord bevestigen) in. Aanmaken als beheerder Het selecteren van het keuzevakje Create as Administrator (Aanmaken als beheerder) geeft de gebruiker beheerdersrechten. De standaardinstelling wijst geen beheerdersrechten toe. Een gebruiker met beheerdersrechten heeft toegang tot alle voorkeuren. Een gebruiker zonder beheerdersrechten heeft alleen toegang tot de voorkeuren voor User (Gebruiker), Diskspace (Schijfruimte) en Change Password (Wachtwoord wijzigen). Gebruiker toegang verlenen tot Family-map Het selecteren van het keuzevakje Let user access family folder (Gebruiker toegang verlenen tot Family-map) geeft de gebruiker toegang tot de FamilyLibrary-mappen en laat ze toe albums te bekijken die worden gedeeld met familie. De standaardinstelling verleent toegang. Als u de toegang tot de FamilyLibrary-mappen uitschakelt, kan een gebruiker ze nog steeds openen met Verkenner/Finder via HipServ Folders.

59 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Gebruiker bewerken De beheerder kan gebruikersaccounts bewerken (Afb. 63). Gebruikersnaam account De lijst Account User Name (Gebruikersnaam account) bevat de eerder toegevoegde gebruikers en laat u toe de account te selecteren die u wilt bewerken. Schermnaam Het optionele veld Display Name (Schermnaam) stelt de naam in die verschijnt in het Hoofdmenu van de HipServ Application. De schermnaam verschijnt ook op de pagina Albums voor de albums van de gebruiker. Indien deze wordt gebruikt, moet hij minstens drie tekens bevatten. Wachtwoord Het veld Password (Wachtwoord) stelt het wachtwoord van de gebruiker in. Het moet minstens zes tekens bevatten en één van de tekens moet een cijfer zijn. Afb. 63 Als u uw eigen beheerdersaccount bewerkt, moet u het wachtwoord opnieuw invoeren, zelfs indien u het niet wijzigt. Als de gebruiker een back-up maakt van zijn/haar computer met DesktopMirror, moet hij/zij DesktopMirror bijwerken met het nieuwe wachtwoord (raadpleeg 7.9. Accountinstellingen wijzigen). Wachtwoord bevestigen Voer het wachtwoord opnieuw in het veld Confirm Password (Wachtwoord bevestigen) in. Aanmaken als beheerder Het selecteren van het keuzevakje Create as Administrator (Aanmaken als beheerder) geeft de gebruiker beheerdersrechten. Een gebruiker met beheerdersrechten heeft toegang tot alle voorkeuren. Een gebruiker zonder beheerdersrechten heeft alleen toegang tot de voorkeuren voor User (Gebruiker), Diskspace (Schijfruimte) en Change Password (Wachtwoord wijzigen). Gebruiker toegang verlenen tot Family-map Het selecteren van het keuzevakje Let user access family folder (Gebruiker toegang verlenen tot Family-map) geeft de gebruiker toegang tot de FamilyLibrary-mappen en laat ze toe albums te bekijken die worden gedeeld met familie. Als u de toegang tot de FamilyLibrary-mappen uitschakelt, kan een gebruiker ze nog steeds openen met Verkenner/Finder via HipServ Folders.

60 Over de interface van het HipServ-webportaal Gebruikershandleiding pagina Afsluiten De beheerder kan de LaCie Internet Space 2 afsluiten of opnieuw opstarten (Afb. 64). Als u de LaCie Internet Space 2 wilt afsluiten, klikt u op Shutdown (Afsluiten). Afb. 64 Als u de LaCie Internet Space 2 opnieuw wilt opstarten, klikt u op Restart (Opnieuw opstarten) Software-updates De beheerder kan controleren of firmware-updates beschikbaar zijn voor de LaCie Internet Space 2. Als u wilt controleren of firmware-updates beschikbaar zijn, klikt u op de knop Check Now (Nu controleren) (Afb. 65). Als er geen updates beschikbaar zijn, verschijnt Your HipServ is up-to-date (Uw HipServ is up-to-date). Afb USB Gebruik dit onderdeel om aangesloten externe USB-harde schijven te beheren (Afb. 66). U ziet naast de informatie over een aangesloten harde schijf ook de optie om de harde schijf te formatteren of verwijderen. Voor informatie over het gebruik van een externe USBharde schijf om een back-up van uw Internet Space 2 te maken, raadpleegt u hoofdstuk 8. Back-ups maken op USB-schijf. Afb Back-up van computers De Internet Space 2 kan worden gebruikt voor de back-up van uw computer als u Windows Backup of Time Machine gebruikt (Afb. 66). In dit onderdeel activeert u de service door het keuzevakje aan te klikken en een wachtwoord aan te maken. Na de activering zorgt de service ervoor dat de Internet Space 2 een geldige backupbestemming is voor deze back-uptoepassingen. Afb. 67

61 DesktopMirror (Back-uptoepassing) Gebruikershandleiding pagina DesktopMirror (Back-uptoepassing) Met DesktopMirror kunt u de pc's en Mac's in uw thuisnetwerk backuppen naar de LaCie Internet Space 2 (Afb. 68). De DesktopMirrortoepassing maakt regelmatig een back-up van de geselecteerde mappen. Vista Backup en Time Machine kunnen de LaCie Internet Space 2 gebruiken als de back-upschijf. Inhoud uit back-ups is altijd beschikbaar, zelfs indien de computer is uitgeschakeld. Merk op dat de mappenstructuur in de MyComputers-map het zoeken en herstellen van afzonderlijke bestanden of volledige mappen vereenvoudigt. DesktopMirror maakt een back-up van de bestanden in één richting: van de computer naar de LaCie Internet Space 2. Het maakt een back-up van de bestanden in de vermelde mappen aan de hand van de instellingen in het tabblad Schedule (Schema). Bestanden die niet zijn gewijzigd sinds de laatste back-up worden genegeerd. Nieuwe en bijgewerkte bestanden op de computer worden gekopieerd naar de LaCie Internet Space 2. Verwijderde bestanden worden verwijderd van de LaCie Internet Space 2. Afb. 68

62 DesktopMirror (Back-uptoepassing) Gebruikershandleiding pagina DesktopMirror starten Tijdens het installatieproces in hoofdstuk 2 hebt u HipServ Agent geïnstalleerd. Deze toepassing biedt u een snelle manier om de andere HipServ-software, inclusief DesktopMirror, op te starten. 1. DesktopMirror opstarten: Windows-gebruikers: Klik op het HipServ-pictogram in het Systeemvak en selecteer Open HipServ DesktopMirror (Hip- Serv DesktopMirror openen). Mac-gebruikers: Klik op het HipServ-pictogram in de menubalk en selecteer Open HipServ DesktopMirror (HipServ DesktopMirror openen). U kunt DesktopMirror ook op deze manieren opstarten: Windows-gebruikers: Navigeer naar Start > Alle Programma's > Axentra > HipServ Desktop Applications > Desktop Mirror > Desktop Mirror. Mac-gebruikers: Navigeer naar Programma's > HipServ Desktop Applications en start dan Desktop Mirror. Mappen waarvan u nooit een back-up hebt gemaakt, verschijnen in rood. Mappen waarvan een back-up moet worden gemaakt, zijn geel. Mappen waarvan u succesvol een back-up is gemaakt, zijn groen.

63 DesktopMirror (Back-uptoepassing) Gebruikershandleiding pagina Back-up configureren Wanneer u DesktopMirror voor het eerst start, moet u het configureren. Als uw computer wordt gebruikt door meerdere gebruikers, moet elke gebruiker DesktopMirror starten en de back-up zelf configureren. 1. Voer de HipServ Name (HipServ-naam) (indien vereist), de User Name (Gebruikersnaam) en het Password (Wachtwoord) in, en klik dan op Next (Volgende). Als u inlogt bij de HipServ Application met deze inloggegevens, verschijnt de back-upmap voor de computer onder MyComputers. 2. De map My Documents (pc) of Documents (Mac) is geselecteerd voor back-up. Klik op Next (Volgende). 3. Als DesktopMirror wordt geblokkeerd door Windows Firewall, klikt u op Unblock (Blokkering opheffen). 4. Selecteer wanneer de back-up van de bestanden moet worden uitgevoerd en klik dan op Next (Volgende). Een back-up kan worden uitgevoerd wanneer een interval verloopt, of op een bepaald dagelijks of wekelijks tijdstip, en wanneer u Desktop- Mirror start. 5. Selecteer eventueel Start backing up my folders when I click finish (Back-up van mijn mappen starten wanneer ik klik op Voltooien), en klik dan op Finish (Voltooien). Het venster van Hip- Serv DesktopMirror toont de status van de back-up Mappen toevoegen aan de back-up Het toevoegen van een map voegt de map en de bestanden en submappen van die map toe aan de volgende back-ups. Als u een map wilt toevoegen, kiest u File > Add (Bestand > Toevoegen) of klikt u op het pictogram Add (Toevoegen) ( ). Blader naar de map die u wilt toevoegen en klik dan op OK Mappen wissen uit de back-up Het wissen van een map wist de map en de bestanden en submappen van die map uit de volgende back-ups. Deze wordt gewist op de LaCie Internet Space 2 tijdens de volgende back-up. Als u een map wilt wissen, selecteert u de map die u wilt wissen uit de back-up. Kies File > Remove (Bestand > Wissen) of klik op het pictogram Remove (Wissen) ( ). Klik op OK om te bevestigen.

64 DesktopMirror (Back-uptoepassing) Gebruikershandleiding pagina Het rapport bekijken Een rapport wordt na elke back-up of elk herstel gemaakt. Het rapport wordt bovenaan het logboek van de Back-upactiviteit toegevoegd. Het rapport bekijken toont de meest recente toevoeging aan het logboek. Als u het rapport wilt bekijken, kiest u View > View Report (Weergave > Rapport bekijken). Het venster Backup Activity (Back-upactiviteit) verschijnt (Afb. 69) Handmatige back-up van geselecteerde mappen Nadat u de mappen toevoegt aan de back-up, kunt u de geselecteerde mappen handmatig back-uppen. Als u de geselecteerde mappen handmatig wilt back-uppen, selecteert u de mappen voor de back-up. U kunt meerdere mappen selecteren door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u op de mappen klikt. Kies Tools > Backup Selected Item(s) (Extra > Geselecteerde items back-uppen). Een back-up van de nieuwe en gewijzigde bestanden in de geselecteerde mappen wordt gemaakt. Afb Handmatige back-up van alle vermelde mappen Nadat u de mappen toevoegt aan de back-up, kunt u de vermelde mappen handmatig back-uppen. Als u alle vermelde mappen handmatig wilt back-uppen, kiest u Tools > Backup All Items (Extra > Alle items back-uppen). Een back-up van de nieuwe en gewijzigde bestanden in de vermelde mappen wordt gemaakt Alle mappen in back-up herstellen Het herstellen van alle mappen in de back-up kopieert hun bestanden naar de computer. Als u alle mappen in een back-up wilt herstellen, kiest u Tools > Restore (Extra > Herstellen). Mappen en bestanden op de HipServ worden toegevoegd aan of vervangen de mappen op de computer. U kunt gemakkelijk een afzonderlijk bestand herstellen door het te downloaden via de HipServ Application of door het te kopiëren en plakken via HipServ Folders.

65 DesktopMirror (Back-uptoepassing) Gebruikershandleiding pagina Accountinstellingen wijzigen Met accountinstellingen wijzigen kunt u de apparaatnaam, de gebruikersnaam, het wachtwoord en het back-upschema aanpassen. Als u de accountinstellingen wilt wijzigen, kiest u Tools > Account Settings (Extra > Accountinstellingen) Het tabblad Identiteit Selecteer het tabblad Identity (Identiteit) om de hostnaam van de HipServ, de gebruikersnaam of het wachtwoord te wijzigen (Afb. 70). Dit hebt u nodig voor het wijzigen van de apparaatnaam (raadpleeg Registratie) of als een gebruiker zijn/haar wachtwoord wijzigt (raadpleeg Gebruiker bewerken). Afb Het tabblad Schema Selecteer het tabblad Schedule (Schema) om de tijdstippen voor de back-up van bestanden aan te passen (Afb. 71). Als u Timed Backup (Geplande back-up) selecteert, maakt Desktop- Mirror een automatische back-up van de bestanden. U kunt Backup every (Back-up maken elke) of Backup at (Back-up maken op/om) selecteren. Met Backup every (Back-up maken elke) kunt u het interval tussen back-ups selecteren: van 5 minuten tot 24 uur. Met Back at (Back-up maken op/om) kunt u de tijd en de dag voor de back-up selecteren. Als u Backup at program startup (Back-up maken bij opstarten van programma), maakt DesktopMirror een back-up van de bestanden wanneer het wordt opgestart. Zo controleert u wanneer de back-ups plaatsvinden. Afb Het tabblad Geavanceerd Selecteer het tabblad Advanced (Geavanceerd) om de back-upmap op de LaCie Internet Space 2 te bekijken (Afb. 72). Afb. 72

66 DesktopMirror (Back-uptoepassing) Gebruikershandleiding pagina Synchronisatiemodus U kunt de synchronisatiemodus van DesktopMirror gebruiken om bestanden in beide richtingen te kopiëren van uw Internet Space 2 naar uw computer en van uw computer naar de Internet Space 2. Als u een back-up maakt van een map via de synchronisatiemodus van DesktopMirror en dan extra bestanden uploadt naar die map, worden de bestanden automatisch gekopieerd naar uw computer. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat u reist met uw laptop en u koopt een nieuwe muziek-cd die u ript naar uw map Mijn muziek op uw laptop. In de veronderstelling dat u reeds DesktopMirror hebt geconfigureerd om een geplande back-up te maken van de map Mijn muziek op uw laptop, zal de synchronisatiemodus de nieuwe bestanden kopiëren naar de Internet Space 2 wanneer u Desktop- Mirror opent. De synchronisatie werkt in beide richtingen wat kan worden aangetoond door verder in te gaan op het eerder vermelde voorbeeld: als iemand thuis muziekbestanden kopieerde naar de Internet Space 2, worden die bestanden gekopieerd naar uw laptop wanneer u DesktopMirror opent. Als u een geplande back-up instelt (raadpleeg Het tabblad Schema), vindt dit proces automatisch plaats. In het andere geval moet u DesktopMirror openen om de synchronisatie uit te voeren.

67 Back-ups maken op USB-schijf Gebruikershandleiding pagina Back-ups maken op USB-schijf Met de Internet Space 2 kunt u een externe USB-harde schijf aansluiten om een back-up te maken van bestanden op de Internet Space 2. Als bestanden op de Internet Space worden beschadigd of per ongeluk verwijderd, kunt u ze met deze functie herstellen naar hun originele locaties. Als u bovendien Windows Back of Time Machine gebruikt, kunt u een back-up van uw computer maken op de Internet Space 2. Dit hoofdstuk bespreekt de back-up van de Internet Space 2 op een externe USB-harde schijf. Voor informatie over de activering van de Windows Backup- of Time Machine-service raadpleegt u paragraaf Back-up van computers. Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende onderdelen: 8.1. Externe harde schijf: aansluiting 8.2. Externe harde schijf: back-up 8.3. Externe harde schijf: herstel van bestanden 8.4. Externe harde schijf: loskoppeling

68 Back-ups maken op USB-schijf Gebruikershandleiding pagina Externe harde schijf: aansluiting Voor u een back-up kunt maken van bestanden, moet u een harde schijf aansluiten op uw Internet Space 2 via de USB-poort aan de achterzijde. LaCie adviseert het gebruik van een harde schijf die compatibel is met USB 2.0. TECHNISCHE OPMERKING: De Internet Space 2 is niet compatibel met externe harde schijven die de HFS+-indeling (Macintosh) gebruiken. Sluit een harde schijf aan die geformatteerd is in de NTFS- of FAT32-indeling (MS DOS). Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de externe harde schijf voor informatie over de indeling van het bestandssysteem. 1. Zorg ervoor dat de Internet Space 2 is ingeschakeld en aangesloten op uw netwerk. Afb Sluit de voedingskabel van de externe USB-harde schijf aan (als deze er een heeft) en schakel de schijf in (indien nodig). 3. Sluit de USB-kabel van de externe harde schijf aan op de USBpoort aan de achterzijde van de Internet Space 2, net zoals u de externe harde schijf zou aansluiten op uw computer (Afb. 73). 4. Controleer of de harde schijf juist aangesloten is. Log in bij de HipServ Application (Webportaal) en klik op de link Administer HipServ (HipServ beheren). Klik op USB onder System (Systeem) (Afb. 74). Als een foutmelding verschijnt, moet de harde schijf worden geformatteerd. U kunt een aangesloten harde schijf formatteren door te klikken op de knop Format (Formatteren) naast de vermelding van de harde schijf. Afb. 74

69 Back-ups maken op USB-schijf Gebruikershandleiding pagina Externe harde schijf: back-up Op de landingspagina klikt u op de link Backup (Back-up). Beweeg de muis over de map waarvan u een back-up wenst te maken en klik dan op de grijze pijl. Selecteer vervolgens USB Backup > Add to Backup (USB > Toevoegen aan back-up) (Afb. 75). Wanneer u een back-up van bestanden maakt op een externe harde schijf, dupliceert de Internet Space 2 het bestandspad op de externe harde schijf zodat alle gegevens van de back-up worden georganiseerd in Backup (Back-up) net zoals bij de originele locatie. Als u dus een bestand kopieert uit MyLibrary, verschijnt een MyLibrary-map in Backup (Back-up) met alle mappen die leiden naar het bestand waarvan een back-up werd gemaakt. Als u de back-up wilt starten, klikt u op de knop Backup Now (Nu back-uppen) (Afb. 76). Afb. 75 OPMERKING: klik op de grijze pijl naast een bestand of map om een menu weer te geven dat u aangeeft indien er reeds een back-up van het bestand of de map bestaat in Backup (Back-up) Externe harde schijf: herstel van bestanden Wanneer u per ongeluk bestanden van de Internet Space 2 verwijdert of wijzigingen aanbrengt aan bestanden die ongedaan moeten worden gemaakt, kunt u de bestanden in de back-up op de externe harde schijf in een paar klikken terughalen naar hun originele locaties op de Internet Space 2. Klik op de knop Restore (Herstellen) (Afb. 77) om het proces te starten. Afb Externe harde schijf: loskoppeling Navigeer naar Preferences > Administration > USB (Voorkeuren > Beheer > USB) en klik op de knop Eject (Verwijderen) naast de harde schijf. LET OP: het niet veilig verwijderen van de externe harde schijf voor het loskoppelen van de USB-kabel kan leiden tot gegevensverlies en/of beschadiging van de schijf. Gebruik altijd Safely Remove Drive (Harde schijf veilig verwijderen) bij het loskoppelen van een externe harde schijf. Afb. 77

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Digitale camera Softwarehandleiding

Digitale camera Softwarehandleiding EPSON digitale camera / Digitale camera Softwarehandleiding Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden

Nadere informatie

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installatie- en configuratiehandleiding Lees dit document voordat u Mac OS X installeert. Dit document bevat belangrijke informatie over de installatie van Mac OS X. Systeemvereisten

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2

Welkom bij de Picture Package Producer 2 Handleiding voor Picture Package Producer2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap

Nadere informatie

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen

Introductie. Handleiding: Owncloud instellen Introductie QSIT Owncloud is de hollandse en 100% privacy-veilige variant van Dropbox of Google Drive. Het stelt u in staat om vanaf elk apparaat aan dezelfde bestanden te werken. Omdat wij onze servers

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL VOOR MAC OSX-CLIENT GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van

Nadere informatie

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox.

U gaat naar de site van Dropbox. Klik nu op de grote knop Download Dropbox. Dropbox Weg met USB-sticks, leve Dropbox! Met het programma wisselt u eenvoudig bestanden (foto's, documenten, muziek) uit tussen verschillende gebruikers en apparaten. Stap 1: Downloaden Klik hierboven

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

MediaShare. Gebruikershandleiding Nederlands

MediaShare. Gebruikershandleiding Nederlands MediaShare Gebruikershandleiding Nederlands Inhoud Inleiding 3 Het MediaShare-apparaat 3 Voorpaneel 4 Achterpaneel 4 Overzicht van LED s en connectoren 4 Toegang tot de MediaShare 4 Lokaal netwerk 4 MediaShare

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

P-touch Transfer Manager gebruiken

P-touch Transfer Manager gebruiken P-touch Transfer Manager gebruiken Versie 0 DUT Inleiding Belangrijke mededeling De inhoud van dit document en de specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Nadere informatie

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Handleiding voor de installatie van de software Nederlands LB9153001A Inleiding Opties P-touch Editor Printerstuurprogramma P-touch Address Book (uitsluitend Windows

Nadere informatie

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan

Basislessen: Google Drive. Les 1: Google Drive gebruiken om opdrachten, lesmaterialen en meer op te slaan Basislessen: Google Drive Neem eerst de basislessen hieronder door en voer alle activiteiten uit. Het wordt aanbevolen om een ander(e) tabblad, venster, browser of computerscherm beschikbaar te houden

Nadere informatie

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen

Netwerk Media. Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Netwerk Media Handleiding voor het delen van bestanden en mappen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Introductie... 2 Instellen van UpnP in Windows Vista... 3 Ínstellen van UPnP in Windows 7... 4 Bestanden

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Secure Backup Installatiehandleiding Handelsmerken en auteursrechten Handelsmerken Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Alle anderen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX

Uw gebruiksaanwijzing. LACIE BOX U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LACIE BOX. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LACIE BOX in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties,

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR SMARTPHONES EN TABLETS MET HET ios BESTURINGSSYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR ANDROID-SMARTPHONES EN -TABLETS GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na de installatie wordt in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2. 2. Software installeren... 3 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 Minimale systeemvereisten... 2 2. Software installeren... 3 3. LaCie Shortcut Button gebruiken... 4 3.1. Installatie... 4 3.2.

Nadere informatie

Secure File Sync - Quick Start Guide

Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync - Quick Start Guide Secure File Sync Quick Start Guide 1. Installatie van de applicatie op een computer; 2. Gebruik van de applicatie; 3. Bestanden delen vanuit de applicatie; 4. Gebruik

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Cursus DropBox. Installeren. Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop.

Cursus DropBox. Installeren. Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop. Cursus DropBox Installeren Waar haal ik het? Surf naar www.dropbox.com en klik op de grote downloadknop. Installatie Open het bestand Dropbox.exe Klik op Ja of Uitvoeren Klik op Install Ik ga er vanuit

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden.

Qlik Sense Desktop. Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik Sense Desktop Qlik Sense 1.1 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alle rechten voorbehouden. Qlik, QlikTech, Qlik

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Linksys PLEK500 Powerline-netwerkadapter Inhoud Overzicht...............3 Kenmerken.................... 3 Hoe Powerline-netwerken werken........... 4 Installatievoorbeeld.......................

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Handleiding voor aansluitingen

Handleiding voor aansluitingen Pagina 1 van 6 Handleiding voor aansluitingen Windows-instructies voor een lokaal aangesloten printer Opmerking: Wanneer u een lokaal aangesloten printer installeert en het besturingssysteem niet wordt

Nadere informatie

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING

SIM SAVER KORTE HANDLEIDING SIM SAVER KORTE HANDLEIDING (WinXP en 2000: Indien u het toestel niet in dezelfde USB-poort steekt, zal de drive voor de tweede poort opnieuw moeten worden gedefinieerd. Dit probleem heeft te maken met

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding

Windows Vista /Windows 7- installatiehandleiding Laserprinter Serie Windows Vista / 7- installatiehandleiding U dient eerst alle hardware in te stellen en de driver te installeren, pas dan kunt u de printer gebruiken. Lees de Installatiehandleiding en

Nadere informatie

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1 Admin handleiding Dropbox kun je vanaf elke computer met een internetverbinding gebruiken. Met behulp van een e- mailadres maak je je eigen dropbox aan. Dropbox stelt gratis 2 gb opslagruimte ter beschikking,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500

Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Gebruikershandleiding voor de WNDR4500 Handleiding voor het gebruik van met de WNDR4500-router ReadySHARE Printer ReadySHARE-toegang Desktop NETGEAR Genie Time Machine 2012 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen

Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Google Drive: uw bestanden openen en ordenen Gebruik Google Drive om vanaf elke gewenste locatie uw bestanden, mappen, Google-documenten, Google-spreadsheets en Google-presentaties op te slaan en te openen.

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER

GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER GEEF UW INVESTERINGEN EEN BOOST MET LIVE TRADER Klaar om LIVE TRADER te gebruiken? Ontdek de belangrijkste functies van deze tool. Het hoofdscherm gebruiken De modules organiseren Effecten zoeken Het overzicht

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Installatiehandleiding Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert.

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING

LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR SHARP INFORMATION DISPLAY DOWNLOADER Versie 1.1 GEBRUIKSAANWIJZING Inleiding Deze software Kan controleren of er nieuwe versies zijn van de gebruikte software. Indien er een nieuwe versie is,

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter

Inleiding. Belangrijke veiligheidsinstructies. Nederlandse versie. LD000020 Sweex Powerline USB Adapter LD000020 Sweex Powerline USB Adapter Inleiding Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Powerline adapter. Met behulp van deze Powerline adapter kan snel en eenvoudig een netwerk worden gecreëerd

Nadere informatie

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0

Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Handleiding: MRJ Online Back-up versie 1.0 Inhoudsopgave. Over deze handleiding.... 3 Inleiding... 4 1. Installatie Windows XP/Vista/7/2000/2003 of 2008... 5 2. Backupset maken... 11 3. Extra Backupset

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

Installeren van het programma:

Installeren van het programma: Versie: 1.0 Gemaakt door: Whisper380 Eigenaar: Whisper380-computerhulp.net Datum: 20-2-2011 Inhoudsopgave Installeren van het programma:...3 Configureren van het programma:...7 Mappen aanmaken:...9 Groepen

Nadere informatie

Snel op weg met webworxx e-mail

Snel op weg met webworxx e-mail pagina 1 van 23 Snel op weg met webworxx e-mail U heeft kleur bekend en gekozen voor webworxx e-mail. Met deze handleiding helpen wij u graag snel op weg bij het instellen van uw e-mailaccount. Firefox

Nadere informatie

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS

PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS PRINTERS EN GEGEVENS DELEN TUSSEN COMPUTERS Inleiding. Het komt vaak voor dat iemand thuis meer dan 1 computer heeft, bijvoorbeeld een desktop computer en een laptop. Denk maar eens aan de situatie dat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Mac

Gebruikershandleiding voor Mac Gebruikershandleiding voor Mac Inhoud Aan de slag... 1 Het formatteerhulpprogramma voor de Mac gebruiken... 1 De FreeAgent-software installeren... 4 Stations veilig uitwerpen... 9 Uw stations beheren...

Nadere informatie

4.5 Een IP camera toevoegen

4.5 Een IP camera toevoegen 4.5 Een IP camera toevoegen 4.5.1 De IP camera gebruiksklaar maken 1 Draai de antenne vast op de IP camera. 2 Sluit de adapterkabel aan op de IP camera. Steek hierna de stekker van de IP camera in het

Nadere informatie

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter

Inhoud verpakking. Terminologielijst. Powerline Adapter Powerline Adapter Let op! Stel de Powerline Adapter niet bloot aan extreme temperaturen. Plaats het apparaat niet in direct zonlicht of in de directe nabijheid van verwarmingselementen. Gebruik de Powerline

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren.

SSL VPN. In deze handleiding zullen wij onderstaande SSL mogelijkheden aan u uitleggen. - SSL VPN account/groep creëren. SSL VPN SSL VPN SSL VPN is een web based versie van VPN waarbij er geen VPN client software nodig is. Het wordt niet beperkt door netwerkomgevingen en is zeer eenvoudig te configureren. SSL staat voor

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer. De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten. Beelden bekijken. Beelden naar een computer kopiëren Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden naar een computer kopiëren Gekopieerde beelden bewerken Overbodige gedeelten van films

Nadere informatie

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken

Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Conceptronic CFULLHDMA Hoe Samba/CIFS en NFS te gebruiken Voor firmware versie 01.09.10.06 en hoger 1. Introductie De Conceptronic CFULLHDMA is een streaming Full HD mediaspeler, gebaseerd op de UPnP AV

Nadere informatie

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602

Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Installatiehandleiding Powerline 500 Wi-Fi-access point XWNB5602 Inhoud Inhoud van de verpakking................................ 3 Hardware-eigenschappen................................ 4 Beschrijving

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows XP) Werk je met Windows XP? Hoewel Windows 7 dan geen upgrade-installatie ondersteunt, kun je toch eenvoudig van Windows XP naar Windows 7 overstappen

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer

Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Handleiding van de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer Welkom bij de Picture Package DVD Viewer De Picture Package DVD Viewer starten en afsluiten Beelden bekijken Beelden

Nadere informatie

Thuisnetwerk instellen met Windows

Thuisnetwerk instellen met Windows Thuisnetwerk instellen met Windows Een thuisnetwerk kan behoorlijk lastig zijn om in te stellen. Gelukkig heeft Microsoft genoeg hulpmiddelen om alles in goede banen te leiden, of u nu Windows XP, Vista

Nadere informatie

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIEHANDLEIDING

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIEHANDLEIDING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUD VAN VERPAKKING HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L STROOMADAPTER ADAPTER NEDERLANDS ETHERNETKABEL (CAT5 UTP) SLUIT DE

Nadere informatie

Opleiding: Webmail outlook 2007

Opleiding: Webmail outlook 2007 Opleiding: Webmail outlook 2007 1. Inloggen Via de website: 1. http://webmail.hostedexchange.be of via 2. http://www.mpcterbank.be/personeel e-mailadres = voornaam.achternaam@mpcterbank.be wachtwoord:

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001

Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Installatiehandleiding voor de Powerline 500 WiFi toegangspunt XWN5001 Technische ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR producten hebt gekozen. Zoek, nadat u uw product hebt geïnstalleerd, het serienummer

Nadere informatie

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016

Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Contict Drive Versie 3.0 Laatst herzien: juni 2016 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Contict Drive!... 2 2. Aan de slag met Contict Drive... 3 2.1 Registreren... 3 2.2 Een Vault aanmaken... 4 2.3 Contict Drive

Nadere informatie

Bestanden bewaren met SkyDrive

Bestanden bewaren met SkyDrive Bestanden bewaren met SkyDrive Wat is SkyDrive? Met SkyDrive (www.skydrive.live.com) kun je bestanden opslaan op een beveiligde, gratis website. De bestanden kun je overal ter wereld weer downloaden. De

Nadere informatie

HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE. Laatst bijgewerkt: January 18, 2016

HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE. Laatst bijgewerkt: January 18, 2016 HANDLEIDING ENTERPRISE DRIVE Laatst bijgewerkt: January 18, 2016 Inhoudsopgave 1 Enterprise Drive installeren...3 2 Enterprise Drive voor de eerste maal opstarten...3 3 Deelnemen aan Spaces (Een uitnodiging

Nadere informatie

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruike

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruike Seagate Access voor Personal Cloud Gebruike 2015 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken

Nadere informatie

NAS 159 Time Machine Beste praktijk

NAS 159 Time Machine Beste praktijk NAS 159 Time Machine Beste praktijk Een back-upmap instellen voor Time Machine en een back-up maken van uw Mac A S U S T O R C O L L E G E CURSUSDOELSTELLINGEN Na afronding van deze cursus, moet u in staat

Nadere informatie

Handleiding Nero ImageDrive

Handleiding Nero ImageDrive Handleiding Nero ImageDrive Nero AG Informatie over copyright en handelsmerken De handleiding van Nero ImageDrive en de volledige inhoud van de handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn eigendom

Nadere informatie

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruikers handleiding

Seagate Access voor Personal Cloud Gebruikers handleiding Seagate Access voor Personal Cloud Gebruikers handleiding 2015 Seagate Technology LLC. Alle rechten voorbehouden. Seagate, Seagate Technology, het Wave-logo en FreeAgent zijn handelsmerken of geregistreerde

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13

Inhoud Installatie en Setup... 5 IRISCompressor gebruiken... 13 Gebruikshandleiding Inhoud Introductie... 1 BELANGRIJKE OPMERKINGEN... 1 Juridische informatie... 3 Installatie en Setup... 5 Systeemvereisten... 5 Installatie... 5 Activering... 7 Automatische update...

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING

TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING LCD MONITOR TOUCH DISPLAY DOWNLOADER GEBRUIKSAANWIJZING Versie 1.0 Modellen waarop dit van toepassing is (sinds januari 2016) PN-60TW3/PN-70TW3/PN-80TC3/PN-L603W/PN-L703W/PN-L803C (De verkrijgbaarheid

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. 16 november 2015 Inhoud 3 Inhoud Fiery Driver Configurator...5 Systeemvereisten...5

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Inhoud. Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3. Een USB-printer delen... 5. Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6

Inhoud. Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3. Een USB-printer delen... 5. Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6 Premium-functies Inhoud Een USB-apparaat op het netwerk delen... 3 Een USB-printer delen... 5 Een back-up van uw Mac maken met Time Machine... 6 NETGEAR genie-app... 8 2 Een USB-apparaat op het netwerk

Nadere informatie

Nieuwe versie! BullGuard. Backup

Nieuwe versie! BullGuard. Backup 8.0 Nieuwe versie! BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIEHANDLEIDING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Sluit alle geopende toepassingen, met uitzondering van Windows. 2 3 Volg de aanwijzingen op

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4 Stap 3: Windows

Nadere informatie

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom

Voor alle printers moeten de volgende voorbereidende stappen worden genomen: Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom Windows NT 4.x In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Voorbereidende stappen" op pagina 3-24 "Stappen voor snelle installatie vanaf cd-rom" op pagina 3-24 "Andere installatiemethoden" op pagina

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u de router op uw Local Area Network (LAN) installeert en verbinding maakt met het internet. Er wordt uitgelegd hoe

Nadere informatie

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Nieuw toegevoegd: Uitleg driver (her) installeren nadat Windows Vista en Windows 7 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Nieuw toegevoegd:

Nadere informatie

Boot Camp Installatie- en configuratiegids

Boot Camp Installatie- en configuratiegids Boot Camp Installatie- en configuratiegids Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Benodigdheden 4 Installatie-overzicht 4 Stap 1: Controleren of er updates nodig zijn 4 Stap 2: Uw Mac voorbereiden voor Windows 4

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

N150 draadloze micro-usbadapter

N150 draadloze micro-usbadapter N150 draadloze micro-usbadapter WNA1000M installatiehandleiding In deze handleiding wordt de Express-installatie met de NETGEAR Smart Wizard en de installatie van Windows standalone stuurprogramma's uitgelegd.

Nadere informatie

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista)

Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Eenvoudig overstappen naar Windows 7 (ik heb Windows Vista) Werk je met Windows Vista? Je kunt eenvoudig een upgrade naar Windows 7 uitvoeren. Bij een upgrade blijven de bestaande gegevens en programma

Nadere informatie

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad

Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Office 365 gebruiken op uw iphone of ipad Snelstartgids E-mail controleren U kunt uw iphone of ipad instellen voor het versturen en ontvangen van e-mail van uw Office 365-account. Altijd toegang tot uw

Nadere informatie

Handleiding Werken met Office 365

Handleiding Werken met Office 365 Handleiding Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren... 5 Werken met Office 365 Outlook... 6 Werken met Outlook 2007/2010... 6

Nadere informatie

MKB Werkplek Online Doe-het-zelf data- en mailmigratie

MKB Werkplek Online Doe-het-zelf data- en mailmigratie MKB Werkplek Online Doe-het-zelf data- en mailmigratie Inhoudsopga ve 1 Inleiding... 3 2 Wat u moet weten vooraf... 4 2.1 Uw domein voorbereiden op het gebruik van e-mail op MKB Werkplek Online... 4 2.2

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network

D-Link AirPlus G. Telenet WiFi Home Network D-Link AirPlus G Telenet WiFi Home Network 2 Telenet WiFi Home Network: je draadloze verbinding met het internet De installatie en beveiliging van WiFi Home Network is niet moeilijk en met deze installatiegids

Nadere informatie

Wifi-instellingengids

Wifi-instellingengids Wifi-instellingengids Wifi-verbindingen met de printer Verbinding met een computer maken via een wifi-router Direct verbinding maken met een computer Verbinding met een smartapparaat maken via een wifi-router

Nadere informatie