Mobieltje. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 23 p. 24

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobieltje. Inhoud. p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 23 p. 24"

Transcriptie

1 Mobieltje 27 e jaargang nummer 2 Adressen en telefoonnummers Redactie Mobieltje: B. Akkerman Tel: Tj. van Beets Tel: B. Dijkstra Tel: Voorzitter: Mevr. A. van Keimpema Tel: e Voorzitter: Mevr. S. Langbroek Tel: Secretaris: E. de Vries Tel: Penningmeester en ledenadministratie: B. Akkerman, Boarskulp ML Stiens Tel: Coördinator oefengroepen, website, lay-out Mobieltje B. Dijkstra Tel: Activiteitencommissie: Mevr. E. van den Bos-Venema Tel: Mevr. G. van der Lecq Tel: Postbanknummer: t.n.v. Vereniging van Reumapatiënten Leeuwarden e.o. Secretariaat: Nijdamstrastate HL Leeuwarden Tel: Aanspreekpunt voor jongeren: Imre Damsma Tel: Adres website RPV Leeuwarden e.o. adres RPV Leeuwarden e.o. Copy inleveren voor 1 augustus 2007 (s.v.p. in Word) Drukwerk: Rekladruk Canterlandseweg 2 e 9061 CB Giekerk Tel: Fax: Inhoud Van de voorzitter Lezing Marieke Henselmans Verslag ALV Één voor allen, allen voor één Oefengroep Franeker Lintje voor Minke Agenda Weekend Groot Stokkert Pizza Bestuursleden gezocht Reisverslag Bert Dijkstra (14) Puzzel pagina Algemene informatie p. 2 p. 3 p. 5 p. 8 p. 9 p. 11 p. 12 p. 13 p. 15 p. 16 p. 17 p. 23 p. 24 1

2 Mijn laatste schrijven "Van de voorzitter" Persoonlijke omstandigheden hebben mij doen besluiten een jaar eerder dan de bedoeling was te stoppen met het voorzitterschap. Gelukkig heeft de ledenvergadering in maart besloten Sylvia Langbroek te benoemen tot vice-voorzitter en kan zij het nu alvast van mij overnemen en laat ik geen lege plaats in het bestuur achter. Wel is het een goede zaak dat de RPV zich conformeert aan de reumapatiëntenbond, dat er zo spoedig mogelijk weer een vice-voorzitter, tweede secretaris en tweede penningmeester wordt benoemd, om over 4 jaar niet in de problemen te komen want dan is het huidige bestuur weer aftredend. Op de laatste bondsvergadering werd medegedeeld dat er twee verenigingen zijn opgeheven bij gebrek aan bestuursleden en dat is toch niet wat we willen? Ik vraag u nogmaals met klem om u heen te zien, of er niet iemand in uw omgeving is die wat tijd over heeft om het bestuur te gaan versterken. Bij dezen bedank ik u hartelijk voor het in mij gestelde vertrouwen en wens u een pijnloze toekomst met uw reuma. Aan de onderzoekers zal het niet liggen. Hartelijke groeten: Antje van Keimpema. 2

3 Op 12 oktober WERELDREUMADAG organiseert de Reuma regioraad Friesland een lezing van Marieke Henselmans met het thema, Vrolijk besparen Marieke Henselmans is schrijfster, columniste bij het AD en is vooral bekend van het televisieprogramma Geen cent te makken van RTL. Zij schrijft op warmhartige, praktische en speelse wijze over opvoeden, consuminderen, relaties en andere huiselijke onderwerpen. Ze werd het meest bekend met het schrijven over besparen. Daar schreef ze verschillende boeken over, zoals Altijd Genoeg, De Bespaarkalender en Het Bespaardagboek van 2005 en Ze werkte meerdere seizoenen als besparingsdeskundige mee aan het tv-programma 'Geen cent te makken'. Marieke wordt veel gevraagd voor lezingen en workshops bij bedrijven, verenigingen of particulieren over opvoeden en Meer doen met minder. Marieke Henselmans is een veelgevraagde gastspreker over meer doen met minder Geen cent te makken? Of je nu met een beperkt budget een gezin moet runnen of een groot bedrijf: het komt allemaal neer op de balans tussen inkomsten en uitgaven. Zij inspireert met haar creativiteit, fantasie, opgewektheid en humor. Of het nu gaat over huishouden, boekhouden, opvoeden, leiding geven, verwennen, thuis of in het bedrijf: Marieke Henselmans heeft er verrassende besparende ideeën over. Bezoekers zijn geamuseerd, maar ook gesterkt. Wanneer: 12 oktober 2007 Waar: Van der Valk, Zonnedauw PE Drachten Tijd: uur zaal open om 19.00uur Voor wie: leden van de Friese Reumapatiënten verenigingen en belangstellenden Aan deze avond zijn geen kosten verbonden, U bent van harte welkom! 3

4 4

5 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 29 MAART J.L. Welgeteld 59 leden waren naar De Open Hof gekomen voor deze jaarlijkse bijeenkomst. Het bingospel na de pauze blijkt op zo n avond voor veel mensen een hoog gewaardeerde trekpleister te zijn. Toch waren er ook deze keer nog te weinig leden om zondermeer op de vergadering geldige besluiten te kunnen nemen. Met de haast gebruikelijke sluiting- en heropeningtruc werd dit weer opgelost. Voorz. Mevr. Van Keimpema heette ons welkom en noemde in het bijzonder Jitske Visser als enige aanwezig Lid van Verdienste; zij werd later vereerd met een bos bloemen. De andere Leden van Verdienste hadden zich afgemeld; o.a. Minnie Halma, die te kennen had gegeven haar bloemen graag door te geven aan Minke Geurts! In haar openingsspeech stond de voorz. o.a. stil bij de vergoeding voor het kuren door de zorgverzekeraars. Agis en De Friesland gaan dit in 2008 misschien aanpassen. Eerder was dit met 500,- per jaar verlaagd. De WMO is op 1 jan. jl. in gegaan. Hoe pakt dit in de praktijk uit voor onze leden? Het bestuur houdt dit echt goed in de gaten. De Reuma Bond (onze landelijke koepel) en het Reuma Fonds gaan samenwerken. Het bestuur is blij dat na een lange tijd van zorg de vacature in het secretariaat kon worden ingevuld. Vorig jaar hadden wij stil gestaan bij het in 2005 plotseling overlijden van Marretje v.d. Laan (penningmeester); begin dit jaar overleed Popke Wijbenga uit Zwaagwesteinde. Hij was één van de eerste bestuursleden van de mede door hem opgerichte reumaver. en een ware pionier op het punt van oefenen. Zeer gedreven en met grote inzet heeft zich beijverd voor het organiseren van oefengroepen en het vinden van geschikte locaties met extra verwarmd water. In de beginjaren, als er ergens geen fysiotherapeut, was kwam hij soms zelf om voor de groep staan. Ook al was het helemaal in Franeker (zelf meegemaakt). Dank zij hem heeft het oefenen een grote vlucht genomen en mede daardoor is het ledental van de vereniging sterk gegroeid. De vergadering hield staande een ogenblik stilte om daarmee respect en waardering te tonen voor wat hij voor de vereniging heeft betekend. Popke was Lid van Verdienste. Na de opening werd de agenda vrij vlot behandeld. De punten: mededelingen (geen), notulen vorige vergadering, verslag bestuursactiviteiten (om u tegen te zeggen) en het financiële verslag passeerden probleemloos de revue. De penningmeester kreeg applaus voor het door de accountant goed gekeurde positieve resultaat. Bij de bestuursverkiezing werden Ben Akkerman en Bert Dijkstra (afwezig/op reis) opnieuw gekozen. Beide kennen het klappen van de zweep en zijn bij veel leden wel bekend. Voor menigeen nieuw, behalve bij het bestuur, was de voorgedragen te benoemen 2e voorz. in de persoon van Sylvia 5

6 Langbroek. Toen zij zich zelf even voorstelde, bleek zij al een jaartje met het bestuur te hebben meegedraaid; eerder in de Jongerengroep zat en de nodige reumaproblemen aan den lijve had ondervonden. In de vacature van secretariaat stelde het bestuur voor Eelke de Vries te benoemen. Hij had al een paar jaar een admin. functie in het bestuur en kon zich nu verder vrij maken voor het grotere werk. Sylvia en Eelke werden beide met applaus als bestuursleden verwelkomd. Na deze benoemingen blijven er nog 2 vacatures open staan, nl. die van 2e secr. en 2e penningmeester. Een hoogtepunt vormde toch wel het afscheid van Minke Geurts. Voorz. Antje v. Keimpema prees haar grote betrokkenheid en inzet en noemde haar een duizendpoot die zich met bijna niet meer te tellen zaken had bezig gehouden. Naast het secretariaat (met: 2 x in een jubileumcommissie!) van onze RPV, was zij secretaris van de Regio Raad Friesland (hierin zitten de 5 Friese RPV en) en zit zij ook in de Bestuur Advies Raad ( BAR ) van de Reuma Bond. De voorz. besloot haar toespraak met het voorlezen van het Certificaat waarin Minke werd voorgedragen tot Lid van Verdienste. Een spontaan en warm zaalapplaus gaf met deze hulde blijk van de instemmende waardering. Blozend van emotie en liet Minke het allemaal over zich heen komen. In de rondvraag kwam het in de schoolvakanties vervallen van oefenen aan de orde. Dit speelde bijv. in het zwembad De Blauwe Golf, maar niet bij alle baden. De coördinator oefengroepen zat op Costa Rica en zodoende nam het bestuur dit mee. Ook was er nog enige discussie over de organisatie en kosten van het kuren. Mogelijk wordt dat in 2008 weer wat gunstiger. Toen verscheen in de deuropening mevr. J. Verhoeve, uit Uden (N.B.) Zij kwam namens de landelijke Reuma Bond en was vervangster 6

7 van Bondsvoorzitter Ernst Langhout die door z n verblijf in Indonesië verhinderd was. De Bondsvrouw zei behoorlijk onder de indruk te zijn van de verre reizen die de Friezen moeten maken naar landelijke vergaderingen. Als rolstoelgebruiker had zij speciaal voor Minke de lange reis naar Leeuwarden gemaakt. In lovende bewoordingen stond zij stil bij al datgene wat Minke heeft betekend in Reumaland. De Reuma Patiënten Bond wilde graag haar waardering laten blijken middels het toekennen van de Bondspenning. Na het voorlezen van de bijbehorende Oorkonde overhandigde mevr. Verhoeve, Minke de Bondspenning. De voorz. bedankte de Bondsvrouw voor haar komst met een bijzonder doel en onderstreepte dit met een boeket bloemen. Daarna sloot zij de officiële vergadering. In de pauze had men keus uit verschillende consumpties. Toen een paar mensen voor een advocaatje met slagroom hadden gekozen, volgden er al snel meer. Anderen kregen er zelfs spijt van dat zij wat anders hadden genomen ter voorbereiding en in afwachting van de bingo. De BINGO! (Sommige leden waren er speciaal voor gekomen) en kwamen als echte liefhebbers goed aan hun trekken. Elly en Geke maakten er met veel variaties in het spel een spannend en vooral gezellig uur van. Eelke de V. en Ben A. deden serieus en nauwlettend de cijfermatige kaartcontroles en hielden zo het correcte spelverloop in de gaten. Al met al was het snel nà tienen voordat de prijzentafel leeg was. Als Geke de avond afsluit met dank voor het komen en een tot ziens, wijst zij nog even op het reisje van 25 mei a.s. en de andere activiteiten. Al met al kunnen we terugzien op een gedenkwaardige avond. Tjebbe v. B. 7

8 ÉÉN VOOR ALLEN, ALLEN VOOR ÉÉN! Bij de Reumaregioraad Friesland zijn de vijf reumaverenigingen van Friesland aangesloten. Door samen te werken proberen de verenigingen de belangen van hun leden nog beter te behartigen. Twee keer per jaar wordt er een regioraadsvergadering gehouden. Een keer per jaar wordt het nuttige met het aangename verenigd door een besturenbijeenkomst te organiseren. RPF Súdwest Fryslân is deze avond de gastvereniging. Op zo n avond kan ook kennis gemaakt worden met nieuwe bestuursleden van de verschillende verenigingen. Dit jaar is gekozen voor een bredere aanpak door ook de bestuursmedewerkers uit te nodigen. Allen werden tussen 16:30 en 17:00 ontvangen in it Dielshus te Wommels. Om 17:00 uur opende Ans Neef (voorzitter Regioraad en voorzitter RPF Súdwest Fryslân) de bijeenkomst. Zij legde uit wat het doel was van de bijeenkomst en hoe de avond er verder uit zou zien. Na de koffie lichtte Betty van den Berg (secretaris van RPF Súdwest Fryslân) het werken met de vragen toe. Bij de samenstelling van de verschillende groepjes was rekening gehouden met de functie van de deelnemers en dat er verschillende verenigingen vertegenwoordigd waren binnen de groep. Daarna werd er per groepje gesproken over de vragen die gesteld waren. De antwoorden werden op flappen geschreven. Tijdens de bespreking van antwoorden is gebleken dat er op verschillende vlakken wel meer behoefte is aan samenwerking tussen de verschillende verenigingen. Iedereen heeft het een geslaagde en leerzame bijeenkomst gevonden en velen vinden het voor herhaling vatbaar. Verslag gemaakt i.o.v. de Regioraad. Betty van den Berg, secretaris RPF Súdwest Fryslân Korte samenvatting Minke Geurts, secretaris Regioraad Friesland. ********** 8

9 O E F E N G R O E P F R A N E K E R Na al de perikelen rondom het oefenen vorig jaar in Franeker, willen wij (oefengroep uur) even vertellen dat we erg blij zijn dat alles weer op z n zwemvliezen terecht is gekomen. Op bijgaande foto ziet u ons groepje. We hebben onze oude groep kunnen behouden en we zij er meestal allemaal. Ook zijn we blij met onze nieuwe therapeute Halberta. Al missen we Roberto Stoelwinder wel een beetje; hij was ons erg vertrouwd. Halberta zet ons flink aan het werk en zo nu en dan is het muisstil in het bad want dan moeten we nadenken bij een ingewikkelde oefening! Maar ja we willen natuurlijk wel even bijpraten over wat ons de afgelopen week zoal heeft bezig gehouden en is overkomen. En het gaat niet altijd over onze lichamelijke ongemakken, o nee. Over de brike setten van onze partners of van onszelf. (we hebben het geld zo goed verstopt dat we het niet meer kunnen vinden)! Het wel en wee in onze gezinnen delen we met elkaar; en helaas is er nog al eens wee, maar ook het wel. En dat kunnen we dan even kwijt. Maar ook vliegen de grappen en grollen soms door het bad zodat de juf ons tot orde moet roepen. Als de temperatuur van het water eens wat aan de lage kant is, heeft één van onze leden (we noemen geen namen) soms de neiging om de jas in het bad aan te houden. Maar dan gaan we flink in looppas en zijn we zomaar lekker warm. De oefeningen met de slang zijn niet voor iedereen even gemakkelijk en dat er één van onze twee mannen voorgetrokken wordt, daar zul je ons niet over horen. Hij mag namelijk als enige twee slangen gebruiken! Verder kunnen deze twee mannen zich prima in de groep dames handhaven. Het half uurtje vliegt om. Sommigen gaan dan nog even lekker bubbelen. Daarna gaat het kopje thee/koffie van Geert er wel in, soms met gebak wanneer er iemand van de groep jarig is geweest. Wij malen dan niet om wat extra calorieën. We hopen dat we nog lang op deze manier verder kunnen gaan. Sjoukje de Boer. 9

10 10

11 L I N T J E V O O R O N Z E M I N K E Een onvergetelijke dag. Zo zal Minke zich 29 april blijven herinneren. Met een smoes (een dagje uit met de familie) meegenomen naar het gemeentehuis in Damwoude. Eenmaal in de raadszaal drong het nog niet tot haar door dat het om haar ging, maar opeens. de verbazing en de ontroering. Zeven mensen waren in Damwoude om een koninklijke onderscheiding te ontvangen. De burgemeester hield voor elk van hen een kleine toespraak, toegespitst op het vele vrijwilligerswerk dat door elk van hen in de afgelopen jaren was verricht. Minke werd ook geprezen, zij zet zich al vanaf 1965 in voor allerlei organisaties o.a. de kerk en de RPV Leeuwarden e.o. Na het officiële gedeelte konden we onder het genot van een kopje koffie met gebak iedereen feliciteren. Minke, namens iedereen... bedankt, en veel plezier bij je toekomstige werkzaamheden. 11

12 Agenda september Opening nieuwe seizoen op donderdag 2007, met: Teake v/d Meer. Plaats: Open Hof te Leeuwarden Aanvang: uur [ zaal open uur ] Sluiting: uur Entree: 3,- incl. 1 consumptie, introducé welkom [ te betalen aan de zaal ] 12 oktober [ wereld reumadag ] een lezing in motel de Valk in Drachten over "vrolijk besparen" door Marieke Henselmans, [ze schrijft colums in het A.D] Aanvang uur Meer info op zie ook pagina 3 9 tot 15 november Week van de chronische zieken, de RPV Leeuwarden staat met een stand met info in het Medisch Centrum Leeuwarden en in de Sionsberg in Dokkum - november Reisfilm van Bert en Janneke, dit maal o.a. over Mali in West-Afrika, datum en meer info in het volgend Mobieltje 13 december Kerstfeest m.m.v Mannenkoor Patrimonium voor opgave en info, zie het volgende mobieltje. kijk ook regelmatig op de website: Soosmiddagen september Mevrouw Mud 5 oktober Kaarten maken (Mevrouw Janzen) 2 november Nynke de Boer 7 december Sinterklaasmiddag, cadeautje ( 2,50) + gedicht meenemen 4 januari Nieuwjaarsbingo en sjoelen 1 februari Kaarten maken (Desiree) 7 maart Zijden sjaal maken 4 april Mevrouw Toren Inlichtingen bij: Anneke de Haan tel Anjo Vellinga tel S.v.p. een schaartje en een mesje meenemen! Alle soosmiddagen worden gehouden op vrijdagmiddag in: de Open- Hof, Goudenregenstraat 77 te Leeuwarden. Aanvang uur. 12

13 Langweekend Groot Stokkert van vrijdag 1 t/m maandag 4 februari 2008! U kunt zich nu opgeven door onderstaand strookje in te vullen en op te sturen. Alle reumapatiënten in Friesland zijn uitgenodigd om mee te gaan naar dit mooie aangepaste hotel in Wapenveld Het arrangement ziet er als volgt uit: Langweekend van vrijdag 1 t/m maandag 4 februari 2008 Vervoer per bus van- en naar Groot Stokkert, opstapplaats Leeuwarden 3 overnachtingen in Groot Stokkert (vrijdag, zaterdag en zondag) Inclusief: ontbijt, lunch en diner Gebruik van alle faciliteiten (o.a. groot extra verwarmd zwembad) De prijs voor dit arrangement is 130 p.p. Niet leden betalen 150, U mag n.l. ook iemand meenemen U kunt tot 1 oktober 2007 gratis annuleren, wilt u hierna annuleren, dan dient u te beschikken over een eigen annulerings verzekering. Na het insturen van onderstaand strookje, krijgt u een uitgebreid opgave formulier van Groot Stokkert toegestuurd. Groot Stokkert in Wapenveld vlakbij Zwolle, is een aangepast hotel voor reumapatiënten, men kan hulp krijgen bij de verzorging (wassen en aankleden). Ook kunt U daar een scootmobiel huren. Dit kan allemaal op het uitgebreide opgave formulier worden aangegeven. Ik geef mij op voor het langw eekend Groot Stokkert van 1 t/m 4 febr Ik maak het verschuldigde bedrag vóór 15 september 2007 over op rekening t.n.v. vereniging van Reumapatiënten Lwd. o.v.v. Groot Stokkert Naam: dhr./mevr*... Adres: PC/woonplaats: Lid RPV: ja / nee* Naam RPV:. Telefoon: Naam introducé:. Lid RPV: ja / nee* Naam RPV:. Handtekening: (*doorhalen wat niet van toepassing is) U kunt het opgave strookje sturen aan: Elly v/d Bos-Venema - Hertog van Saxenlaan NS Franeker 13

14 14

15 P I Z Z A Net als voorgaande jaren hadden we ook nu een activiteit waarbij je zelf iets moest maken. Maar dan wel anders, namelijk een workshop in pizzeria Toscanini in Franeker. We bevonden ons in een zeer gevarieerd gezelschap, in de leeftijd van 22 tot ver in de 80, en slechts één heer, maar hij waakte uitstekend over zijn harem. Het was een leerzame en gezellige avond. We begonnen met een aperitiefje, in de vorm van stokbrood + een drankje. Daarna kregen we allemaal een stuk deeg, dit moesten we mooi plat en rond maken, nog een hele klus. Vervolgens kwamen er schalen op tafel met tomatensaus, kaas en allerlei soorten vleeswaren, ui, paprika ect. Een ieder kon zo naar eigen smaak zijn pizza samenstellen, daarna even in de oven en smullen maar. Een geslaagde avond, voor herhaling vatbaar. Geke 15

16 Gezocht! Versterking van het bestuur Wij zijn op zoek naar nieuwe kandidaten voor versterking van het bestuur, o.a. een 2 e penningmeester en een 2 e secretaris. Graag komen wij in contact met één of meerdere leden die zich in willen zetten voor onze vereniging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Eelke de Vries (secretaris) tel

17 Reisverslag Bert Dijkstra (14) Dit is alweer het laatste verslag van onze reis rond de Wereld. We hebben onze droomreis afgesloten op een heerlijk Mexicaans eilandje en hebben op weg naar de hoofdstad Mexico-city nog even de laatste cultuur opgesnoven. Met dit laatste verslag zijn we nog lang niet uitverteld over onze reizen, want reizen is nu eenmaal onze passie. We zouden nog vele Mobieltjes kunnen vullen met verhalen over andere reizen die we hebben gemaakt. Zo hebben we naast de vele landen die we tijdens onze wereldreis hebben aangedaan, ook nog landen als b.v. Egypte, India, Nepal, Ecuador, Jemen en Mali bezocht en we zijn net terug uit Costa-Rica, waar we onze zoon en schoondochter hebben opgezocht. Zij zijn ook een jaar lang aan het reizen rond de Wereld. Zo vader zo zoon zullen we maar zeggen. Wilt u meer weten over onze reizen? Neem dan een kijkje op onze website Ook geven we presentaties met films over onze belevenissen, wilt u hierover meer weten? Dag 315 Quito-Miami-Cancun De taxi is gebeld maar komt niet opdagen. Ook na een tweede telefoontje niet. Gelukkig stappen er twee meisjes uit een taxi die in ons hostal komen logeren. We nemen deze taxi maar. De taxichauffeur moet ook nog eerst tanken. We zitten een beetje op hete kolen, want het verkeer in Quito is nogal een chaos. Maar we zijn nog redelijk op tijd op het vliegveld. Hier staat een lange rij voor de incheckbalie voor de vlucht naar Miami. Veel stereotiepe Amerikanen. Er worden mensen tussen de rijen uitgepikt. Hiervan worden de koffers van te voren gecontroleerd. Onze bagage wordt doorgelabeld naar Cancun in Mexico. Nu moeten we in de lange rij voor de immigratie. Dit duurt bijna drie kwartier. Eindelijk zijn we er doorheen en kunnen we meteen door naar de wachthal. Hier is eindelijk koffie. Dag 316 Isla Mujeres We nemen een taxi naar Puorto Juarez. Hier stappen we op de snelboot naar Isla Mujeres. Dit mini eilandje ligt 11 km ten noorden van Cancun. Het is even een gedoe om de zware rugzakken op het voordek van de boot te krijgen, maar met behulp van de bemanning lukt het. Als we aankomen staat er maar één man die Boot naar Isla Mujeres kamers te huur heeft. Het lijkt niet zo veel bijzonders en we gaan zelf maar eens op onderzoek uit. We lopen eerst naar een hostal, maar hier hebben ze alleen maar dorm bedden (slaapzalen). Dit willen we niet. We vragen of ze ook een ander adres kunnen aanbevelen. Jawel, even verder op, 50 meter verder, daar hebben ze ook kamers voor een goede 17

18 prijs. We lopen er heen. Maar ook dit zit vol. De eigenaar is bezig te schilderen. Maar hij weet wel een paar adressen voor ons. Hij stopt met zijn schilderwerk en op blote voeten loopt hij met ons door het dorp. We moeten wel stevig stappen met de zware rugzakken en we hebben het verschrikkelijk heet. Het eerstvolgende adres is ook vol. Maar dan is het raak. Er is nog een kamer vrij in het hotelletje. We kunnen de prijs zelfs nog naar beneden praten en we hebben hier ook nog een eigen badkamer. Opgelucht gooien we rugzakken neer en gaan op zoek naar iets te eten. Daarna Isla Mujeres gaan we even op het strand kijken. We doen vandaag duur en huren ligbedden en een parasol. Het is erg warm en zo liggen we lekker in de schaduw. We zwemmen zo nu en dan. De zee is schitterend jade kleurig, met aflopende stranden en is heerlijk op badwater temperatuur. Hier houden we het wel even vol. s Avonds gaan we redsnapper (rode poon) eten. Het is ook tijd voor de was. Het droogt hier erg snel. We hebben een beetje last van de warmte als we gaan slapen, we moeten ook weer aan het lawaai van de fan wennen. We doen de oordoppen maar weer in en dan zzzzzzzzlapen. Dag 317 t/m dag 332 Isla Mujeres Strand, luieren, lekker eten (Mexicaanse taco s), Corona, hangmat, sombrero, kortom op z n Mexicaans. Alle indrukken van het afgelopen jaar de revue laten passeren en zo langzamerhand je proberen voor te stellen hoe het (drukke) leven er straks thuis weer uit zal zien. 18

19 Dag 334 Chichen Itza Onze vlucht naar Nederland vertrekt vanuit Mexico stad en we kunnen het natuurlijk niet nalaten om op weg hiernaartoe nog enkele bekende Mexicaanse bezienswaardigheden te bezoeken. Chichen Itza is de beste gerestaureerde Maya ruïne. De Itza s bouwden deze plaats in de 9 e Chichen Itza eeuw. In de glorietijd was het 25 km 2 groot. Het religieuze culturele centrum was 6 km 2 groot. Hiernaast leefden nog zo n 50 á 60 duizend mensen in hutjes er om heen. In het laatste deel van de 10 e eeuw is de stad verlaten. Niemand weet eigenlijk de reden hiervoor. Korte tijd later kwamen de Toltecs. De cultuur van de Toltecs werd gemengd met die van de Maya s. Er zijn afbeeldingen van de de Maya regengod Chac maar ook van Quetzalcoatl, de gevederde slang. Het is hier echt verschrikkelijk heet. Onze gids loopt met een paraplu op tegen de zon. De uitleg doet hij zo veel mogelijk in de schaduw van de bomen. Gelukkig staan er nogal veel bomen. Dag 341 Palenque We hebben enkele dagen in de toeristische badplaats Playa del Carmen vertoefd, maar nu gaat de terugreis toch echt beginnen. Via Tulum vertrekken we naar Palenque. Palenque 19 Vervolg op pagina.21

20 20

21 We nemen een collectivo naar de ruïnes. Het oude Palenque, ligt in de jungle op zo'n 6 kilometer afstand van de tegenwoordige stad Palenque. Wat de oorspronkelijke Maya naam van de stad is geweest weet niemand. Palenque betekent 'pallisade Het vormt een achtergrond die ons aan de Angkor Watt doet denken. De ruïnes liggen ook hier midden in de jungle. In Chichen Itza waren de gebouwen gemengd. Hier is het echt alleen Maya stijl. De ruines van Palenque waren eeuwenlang overwoekerd door dichte jungle, en werden pas in de tweede helft van de 18de eeuw door de Spanjaarden ontdekt, toen zij op onderzoek uitgingen naar aanleiding van verhalen van indianen over een stenen stad in de jungle. De stad beleefde zijn hoogtepunt van de zevende tot de negende eeuw: de klassieke periode, vooral onder de vorst Pakal, die leefde van 615 tot 683. Het moet geen gemakkelijke opgave geweest zijn dergelijke bouwwerken op te richten in een klimaat als dit, met primitieve hulpmiddelen. Hoewel ze op technologisch gebied achterliepen op de Europeanen waren de Maya's op intellectueel terrein zeer ontwikkeld. Hun kennis van astronomie was zo groot dat ze de eclipsen van de planeten konden voorspellen. Ze hadden een nauwkeurige kalender en een cyclische tijdsberekening waarin werelden opkwamen en weer ten onder gingen. De cyclus waarin wij ons nu bevinden begon in Augustus 3114 voor Christus en komt ten einde door een enorme vloed op 23 December 2012, zodat we nog maar een paar jaar te gaan hebben. Ze hadden een ingewikkeld schrift, dat begin tachtiger jaren ontcijferd is. Ook kenden ze bijvoorbeeld het getal 0, in tegenstelling tot de Europeanen in die tijd. Hun belangrijkste god was Chac, de regengod. Mensenoffers werden in de klassieke periode op kleine schaal gebracht. In de post-klassieke periode op grotere schaal. Erg populair waren bloedoffers, door eigen bloed af te tappen uit de oren en de tong. Na de tiende eeuw werd Palenque verlaten, zoals gebeurde met de meeste antieke steden in Midden Amerika. Waarom is niet bekend. De theorieën variëren van natuurlijke en ecologische rampen tot burgeroorlog, boerenrevolutie of invasie. Dag 343 Mexico stad -Teotihuacan Na een lange reis door centraal Mexico zijn we op onze laatste bestemming aangekomen. We bezoeken even buiten Mexico stad, Teotihuacan, In de toptijd (vijfde eeuw) leefden in deze stad mensen! Het was in die tijd dan ook één van de grootste steden ter wereld en hét economische, religieuze, culturele en militaire centrum van midden Amerika. Politie te paard in Mexico stad Dag 345 Mexico Schiphol Na een lange nacht en een tussenlanding op London Heatrow, staan we dan in de bagage hal van Schiphol. Nog even een controle bij de douane en dan kunnen we door de deuren. Daar staan de kinderen ons op te wachten. Het is een geweldig weerzien. We drinken met zijn allen een kopje echte Hollandse koffie en hebben heel veel om bij te praten.. 21

22 Ingang: Laene (tegenover stadspark aan de Harlingerweg) Voor groepen maken wij graag een passende afspraak Telefoon, (0517) Ook voor beauty-arrangementen bent u bij ons op het juiste adres, eventueel met overnachting 22

23 De puzzel in de maart editie viel blijkbaar goed in de smaak. Ik had 3 tot 4 keer zo veel oplossingen in de brievenbus dan vorige keren. De oplossing was (en dan moet de oude opgave er misschien even bij): 1 h, 2 - i, 3 e, 4 a, 5 - l, 6 d, 7 n, 8 b, 9 g, 10 m, 11 o, 12 f, 13 c, 14 k en 15 j. Op één na, had iedereen alles goed. De prijs gaat deze keer na loting naar Mevr. A. v.d. Werf Odolphi in Franeker. Gefeliciteerd! De Irisbon is al naar u onderweg. DE NIEUWE PUZZEL. Na enkele jaren nu eens wat anders; een bij veel lezers vast wel bekende soort een: Woordzoeker Zoek de gegeven woorden in het letterveld. De woorden kunnen alle kanten oplopen, zelfs van rechtsonder naar linksboven. Wanneer u ze allemaal in het letterveld hebt weggestreept, vormen de letters die overblijven in de leesrichting de oplossing. E T K E I Z M IJ L S I A A T E ALZHEIMER M K O S T E N S T IJ G I N G V A E K S I R N E M E N C I R R R D D Z T E E O G F E D W E I K I N I M E O M O E N V D I E T E N O C C O R I U W E O N N P H K E U A M P K E I E E T D R N A A W A L G O B H T B E E I E L R T U E I N R O Z S G N N G O I T E O A S N O O L R D C R E E L F A R E E R S R A I I O C P Z G A G T T R H E T E P B R R R U T L R R O I N I N E E I O S O E A E C E H N E S V G Z Z L I E K K N E V N G T De oplossing kan weer opgestuurd worden naar: Tj. van Beets, Molenweg 37, 8748 CN Witmarsum. Graag vóór 1 juli a.s. ARTROSE BEWEGEN CWI GEBORGENHEID GLAUCOOM HARTFALEN INFORMATIE INKOMEN KEUZE KOSTENSTIJGING LOTGENOTEN MARKTPRINCIPE MEDICALISERING OSTEOPOROSE REINTEGRATIE TAAISLIJMZIEKTE VERPLEEGKUNDIGE VERTROUWEN VRIENDENDIENST ZORGAANBIEDER 23

24 ALGEMENE INFORMATIE Reumatologen Alleen tel. afspraak tussen 8.30 en uur MCL (poli reumatologie) Tel: (058) Reumaconsulent Karin Rasing (telefonisch) spreekuur op maandag en woensdag tussen 11 en uur Tel: (058) Voor afspraken: zie poli reumatologie Reumabond Postbus BJ Amersfoort Tel: (033) Overzicht van alle reuma sites: Landelijk forum voor jongeren met reuma: De Reumalijn voor advies en informatie: tel: De Open Hof Goudenregenstraat CP Leeuwarden Tel: (058) Lidmaatschap: De kosten voor het lidmaatschap van de RPV zijn: 17,50 p. jaar. Een tweede lidmaatschap in een gezin kost 8,75 p. jaar. Betalen per acceptgirokaart kost 20,00 Opzeggen: schriftelijk, voor 1 december. Donateurs: U kunt ook donateur worden van de Reumapatiënten Vereniging Leeuwarden, voor 15,- (of meer) per jaar ontvangt u tevens ons verenigingsblad. Verjaardagen: Ieder lid ontvangt van de vereniging op zijn - haar verjaardag een felicitatiekaart. Bezoekersgroep: Er zijn leden die om gezondheidsredenen niet in staat zijn de verenigingsavonden bij te wonen. Die mensen willen wij graag bezoeken. Als u het op prijs stelt om een bezoekje van de RPV te krijgen (dit geldt ook voor een bezoekje in het ziekenhuis), laat het ons dan weten. U kunt dit doorgeven aan Mevr. Elly van den Bos, tel: of Geke van der Lecq, tel: De Bestuursleden: Onze bestuursleden hebben, net als u, ook een privé leven. Houdt u daar rekening mee, als ons belt (dus niet onder etenstijd of s avonds na uur). Telefoonnummers: Heeft u een adres of telefoonnummer nodig van iemand uit het Bestuur, de Redactie, de Activiteitencommisie, of de Sooscommissie? Voorin dit boekje vindt u ze allemaal. Kijk ook regelmatig eens op onze website! leeuwarden.nl ********** 24

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2008 nr.17

Nieuwsbrief 2008 nr.17 Nieuwsbrief 2008 Nieuwsbrief 2008 nr.17 Inhoud Voorwoord Tijdsoverwegingen 2 Tijdsoverwegingen. 3 Wauw! Een verslag van een bijzondere vakantie. 4 Mijn vakantie in Holland. 4 Kamperen in Delfgauw. 5 Vakantie

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

Nummer 123 / Jaargang 35 februari 2014. IN DIT NUMMER: De passie van mijn vader Heilige koe in Frankrijk Verslag Abarth treffen

Nummer 123 / Jaargang 35 februari 2014. IN DIT NUMMER: De passie van mijn vader Heilige koe in Frankrijk Verslag Abarth treffen Nummer 123 / Jaargang 35 februari 2014 IN DIT NUMMER: De passie van mijn vader Heilige koe in Frankrijk Verslag Abarth treffen COLOFON INHOUD VAN DE VOORZITTER Due Posti is het clubblad van het FIAT 124

Nadere informatie

Secr.: van Hogendorplaan 44B, 1272 GH Huizen Telefoon: 035 5256649 E-mail: janrebel@freeler.nl

Secr.: van Hogendorplaan 44B, 1272 GH Huizen Telefoon: 035 5256649 E-mail: janrebel@freeler.nl Secr.: van Hogendorplaan 44B, 1272 GH Huizen Telefoon: 035 5256649 E-mail: janrebel@freeler.nl 26 e jaargang nr.2 mei 2010 Informatiebulletin mei 2010 Camping Ot en Sien Norgerweg 2A, 9301 JM Roden, Tel.

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen

Oog. voor u. In dit nummer DUBBELINTERVIEW. Nieuwe Columniste. THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen Oog voor u Nieuwsmagazine Hoornvlies Patiënten Vereniging Jaargang 6 Nummer 3 In dit nummer THEMA Kinderen met het Syndroom van Down en hoornvliesaandoeningen DUBBELINTERVIEW Patrick Bosch en zijn ouders;

Nadere informatie

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG

uiten bandjaargang V G -ANWB voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG uiten 34 bandjaargang voorjaar 2015 Uitgave van de Vereniging van Gepensioneerden ANWB - Lid van het NVOG Geheel vernieuwd! Jan Barkhof uit de schaduw Mee naar het nieuwe Militair Museum Verhuizen naar

Nadere informatie

Nieuws uit het Verre Westen

Nieuws uit het Verre Westen Nieuws uit het Verre Westen Uitgave Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp Bulgaarsestraat 4 3028 BB Rotterdam bewoners@boomhwd.nl www.boomhwd.nl Afscheid raadsman Wim van Nieuwenhuize compliment!

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur

Oorlog zonder vader. kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu. discipline: Literatuur groep 7-8 Oorlog zonder vader kunst- en cultuurmenu: Kunstmenu discipline: Literatuur 2012-2013 Colofon Dit is een uitgave van: Kunst Centraal Postbus 160 3980 CD Bunnik tel: 030-659 55 20 fax: 030-659

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015

bode turnzaal PH huldigt jubilarissen Feestelijke opening Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 Kangoeroe Jaargang 62, Nr. 1, januari 2015 bode Feestelijke opening turnzaal PH huldigt jubilarissen Foto s: Jos Hougerhoud Clubblad van de koninklijk erkende Vughtse sportclub Prins Hendrik Speeltuin

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter?

GRENZENLOOS EEN EINDELOOS LAND MEDISCH FRANS THUIS IN ZWEDEN MAGAZINE. Ondernemen in Vancouver, BC. Redt u zichzelf bij de dokter? MAGAZINE GRENZENLOOS Grenzenloos.nl Voor emigranten, expats en tweedehuisbezitters 2 Mrt 2014 NR Liesbeth Arts Wonen in Frankrijk EEN EINDELOOS LAND Ondernemen in Vancouver, BC MEDISCH FRANS Redt u zichzelf

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland

Chadasjot. Nieuwsblad van WIZO Nederland Jaargang 18, nummer 2 APRIL 2007 Chadasjot Nieuwsblad van WIZO Nederland In dit nummer onder andere: Bezoek aan Rishon lezion en Afula Interview Margaret Mogendorff Nieuwe statuten ECWF Nieuws uit Israël

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

Beste Polar vrienden. Het jaar 2013 is al bijna weer verstreken en als Polarclub hebben we een uitstekend vakantie jaar gehad.

Beste Polar vrienden. Het jaar 2013 is al bijna weer verstreken en als Polarclub hebben we een uitstekend vakantie jaar gehad. Bestuur per 11 november 2010. POLARCIRKEL December 2013 nummer 115 Voorzitter/ Henk van Wijhe Penningmeester: Leeuweriklaan 31 2289 EE RIJSWIJK (ZH) hvwijhe@ziggo.nl 070 399 67 94 ING bank 4441285 t.n.v.

Nadere informatie