happy family klantenreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "happy family klantenreglement"

Transcriptie

1 happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar of AXA bankagent. Artikel 2. Voor wie toegankelijk? Het programma staat open voor alle particuliere klanten van AXA Belgium voor zover ze voldoen aan de volgende voorwaarden : 1. natuurlijke personen die ten minste 18 jaar zijn 2. toetreden tot het programma via een verzekeringsmakelaar of AXA bankagent die deelneemt aan het Happy Family-programma. Zijn uitgesloten van het programma : rechtspersonen personen die de personeelsvoordelen van de Groep AXA genieten verzekeringnemers die betalingsachterstand hebben. Artikel 3. Afgestemd op het gezin Het programma laat toe aan de leden van een gezin die onder hetzelfde dak wonen om zich te groeperen in een Happy Family. Elk Happy Family-lid kan genieten van de toegekende voordelen. De leden van een Happy Family kiezen één van hen als titularis. Deze persoon ontvangt de correspondentie verbonden aan het programma, maar elk lid blijft de rechten en verplichtingen uitoefenen van de contracten die hij of zij heeft gesloten. Als de klant het enige lid is van een Happy Family, is hijzelf automatisch titularis. Elk lid van een Happy Family kan op ieder ogenblik uit de Happy Family treden. Artikel 4. Hoe tot het programma toetreden? De verzekeringsmakelaar of AXA bankagent creëert een Happy Family voor zijn klanten. De AXA-producten onderschreven door de verschillende leden van de Happy Family bij deze verzekeringsmakelaar of bankagent leveren Smiley s op.

2 Artikel 5. Welke producten leveren Smiley s op? De volgende AXA-producten, waarvan een Happy Family-lid verzekeringnemer is, leveren Smiley s op : Producten Auto : 1 Smiley voor elke BA Auto (voor een personenwagen of bestelwagen) 1 Smiley voor elke Mini Omnium of Omnium met dekking diefstal (voor een personenwagen of bestelwagen) in Global Car of Comfort Auto (Alle Risico s, Special Auto en Essentia) of in een product Auto ex-winterthur Producten Woning : 1 Smiley voor het geheel van de dekking Brand en andere basisdekkingen (voor een gebouw). Voor de producten Woning ex-winterthur leveren enkel de contracten Win at Home en WinBuilding Smiley s op 1 Smiley voor de dekking Diefstal in een contract Comfort Thuis, Global Home of Win at Home Producten Privé-Leven : 1 Smiley voor de dekking BA Privé-Leven (al dan niet opgenomen in een contract Woning) BONUS : De Happy Family kan per bonus maximaal 1 Smiley verkrijgen : Bonus 1 als een van haar leden ook lid is van het programma Happy You dankzij zijn producten Sparen & Beleggen Bonus 2 als een van haar leden kredietnemer is van een AXA Woonkrediet, met uitzondering van Woonkredieten ex-winterthur en Overbruggingskredieten, of als een van haar leden kredietnemer is van een Lening op afbetaling. De dekkingen met uitgestelde inwerkingtreding worden in de score verrekend zodra ze werden afgesloten. De kredieten worden in de score verrekend zodra het kredietbedrag beschikbaar is voor de kredietnemer. De geschorste, opgezegde of stopgezette dekkingen of contracten leveren geen Smiley s meer op vanaf het ogenblik waarop de schorsing, opzegging of stopzetting van kracht wordt. De producten waarvoor een betalingsachterstand bestaat, leveren geen Smiley s op. Artikel 6. De verschillende statuten Het programma omvat 2 statuten die voordelen opleveren voor de Happy Family-leden : SILVER : het totale aantal Smiley s verzameld door de Happy Family bedraagt 3 of 4. GOLD : het totale aantal Smiley s verzameld door de Happy Family bedraagt 5 of meer. De Happy Family die in totaal nog geen 3 Smiley s verzameld heeft, kan nog geen aanspraak maken op voordelen. De voordelen worden toegekend aan de contracten Auto, Woning en Privé-Leven waarvan één van de dekkingen een Smiley oplevert. Happy Family-leden hebben al dan niet toegang tot de voormelde contracten overeenkomstig de gebruikelijke aanvaardingscriteria van AXA. Het is dus mogelijk dat een Happy Family-lid niet kan genieten van een voordeel omdat het te verzekeren risico niet voldoet aan de voorwaarden om het contract te onderschrijven. De duur van de voordelen hangt af van het programma en staat los van de duur van de betrokken contracten, met uitzondering van het voordeel beschreven in punt 8.1. Een premiestijging die te wijten is aan het verlies van een voordeel kan niet worden beschouwd als een tariefverhoging waaruit een opzegrecht voortvloeit. Een voordeel is van toepassing bij de regeling van een schadegeval voor zover het Happy Family-lid er aanspraak kon op maken op de datum van het schadegeval.

3 Artikel 7. Silver-Voordelen Gratis spreiding van de betalingen Elk Happy Family-lid kan kiezen om zijn premies Auto en Woning per maand, per kwartaal of halfjaarlijks te betalen, zonder dat kosten in rekening worden gebracht voor de gekozen splitsing. De premie voor de dekking BA Privé-Leven kan eveneens worden gesplitst als ze deel uitmaakt van een contract Woning. De gratis premiesplitsing wordt automatisch toegekend vanaf de eerste premievervaldag die volgt op de toekenning van het Silver-statuut. Bij een maandelijkse premiesplitsing is bankdomiciliëring van de betalingen verplicht. Als een Happy Family-lid niet langer voldoet aan de voorwaarden om het voordeel te genieten, blijft de splitsing van de premies behouden maar zullen kosten in rekening worden gebracht. Het Happy Family-lid kan beslissen om deze splitsing stop te zetten of te wijzigen Terugbetaling van de premies in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden Voorwerp Deze dekking beoogt het financieel ondersteunen van de Happy Family wanneer een Happy Family-lid, dat een beroep uitoefent, getroffen wordt door een ongeval of ziekte in zijn privé- of beroepsleven. De hulp wordt toegekend bij volledige arbeidsongeschiktheid van minstens een maand of bij overlijden van een Happy Family-lid Wie is gedekt? Elk Happy Family-lid Silver of Gold dat nog geen 65 jaar is op het ogenblik van het schadegeval, en een beroep uitoefent op de dag voorafgaand aan het schadegeval Begin en einde De dekking gaat in op de dag dat het statuut Silver of Gold wordt toegekend. De dekking eindigt op de dag dat het statuut Silver niet meer verworven is. De tussenkomst blijft niettemin van toepassing voor elk schadegeval dat zich vóór deze datum heeft voorgedaan Beschrijving van de dekking De dekking bestaat in een terugbetaling aan het Happy Family-lid van de premies van de contracten Auto, Woning en Privé-Leven waarvan hij de (mede-)verzekeringnemer is, in verhouding tot de duur van zijn volledige arbeidsongeschiktheid. De duur van de terugbetaling wordt berekend per volledige week totale arbeidsongeschiktheid met een maximum van 26 weken per schadegeval. In geval van overlijden van één van de Happy Family-leden bestaat de dekking in een terugbetaling van een totaal bedrag gelijk aan 6 maanden premie van de contracten Auto, Woning en Privé-Leven waarvan het overleden Happy Family-lid de verzekeringnemer was op de datum van het overlijden. Deze terugbetaling komt toe aan de echtgeno(o)t(e) of de wettelijk samenwonende partner van de overledene, bij ontstentenis aan zijn kinderen, bij ontstentenis aan zijn ouders, bij ontstentenis aan de wettelijke erfgenamen, telkens voor gelijke delen. De premies die voor de berekening van de terugbetaling in aanmerking komen, zijn die van de lopende contracten Auto, Woning en Privé-Leven waarvan één van de dekkingen een Smiley oplevert en waarvan de laatste vervaldag het dichtst bij de datum van het schadegeval ligt Modaliteiten van de terugbetaling Bij een volledige arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand, wordt een eerste terugbetaling gedaan aan het Happy Family-lid op basis van de duur die in het medische attest wordt vermeld. Op het einde van de periode van 26 weken te rekenen vanaf de datum van het schadegeval, vindt een tweede betaling plaats als een ander medisch attest de duur van de oorspronkelijke volledige arbeidsongeschiktheid heeft verlengd. Elke nieuwe volledige arbeidsongeschiktheid, te wijten aan een zelfde oorzaak en ingetreden binnen de drie maanden volgend op het einde van de vergoeding voor de vorige volledige arbeidsongeschiktheid, wordt niet beschouwd als een nieuw schadegeval maar als een hervallen. In dat geval is het niet meer nodig dat de volledige arbeidsongeschiktheid langer dan een maand beloopt. De totale duur van de terugbetaling blijft begrensd tot 26 weken per schadegeval, met inbegrip van hervallen.

4 Als het Happy Family-lid overlijdt tijdens een periode van volledige arbeidsongeschiktheid waarvoor reeds een betaling is verricht, zal de totale betaling beperkt blijven tot een periode van 26 weken Grenzen van de dekking De tussenkomst is beperkt tot twee periodes van volledige arbeidsongeschiktheid in een jaar voor eenzelfde contract, ongeacht de duur van deze periodes Uitsluitingen Elke volledige arbeidsongeschiktheid van een Happy Family-lid toegeschreven aan een van de volgende oorzaken, geeft geen recht op enige premieterugbetaling : Opzettelijke daad van het Happy Family-lid Gebruik van alcohol, drugs of verdovende middelen door het Happy Family-lid Oorlog of feit van dezelfde aard en burgeroorlog Oproer en daden van collectief geweld. Terrorisme zoals gedefinieerd in artikel 2 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt gedekt in overeenstemming met de beperkingen in deze wet. Geeft evenmin recht op enige premieterugbetaling : de arbeidsongeschiktheid die reeds bestaat bij de aanvang van de dekking, noch de verzwaring van deze bestaande ongeschiktheid de contracten onderschreven na de aanvang van de arbeidsongeschiktheid. Het overlijden van een Happy Family-lid toegeschreven aan een van de volgende oorzaken, geeft geen recht op enige premieterugbetaling : Zelfmoord gepleegd minder dan een jaar na het van kracht worden van de dekking Oorlog of feit van dezelfde aard en burgeroorlog Oproer en daden van collectief geweld. Terrorisme zoals gedefinieerd in artikel 2 van de wet van 1 april 2007 betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme, wordt gedekt in overeenstemming met de beperkingen in deze wet Formaliteiten Bij een volledige arbeidsongeschiktheid dient het Happy Family-lid aan de maatschappij of aan zijn verzekeringsmakelaar of bankagent die dit zal doorsturen de bewijsstukken te bezorgen om de terugbetaling(en) mogelijk te maken, namelijk : De volledig ingevulde standaardverklaring Happy Family-arbeidsongeschiktheid vergezeld van het medische attest dat de periode van volledige arbeidsongeschiktheid bevestigt. Deze documenten moeten bij de maatschappij aankomen binnen de maand volgend op de datum waarop zich het schadegeval heeft voorgedaan dat de volledige arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt Elk medisch attest dat desgevallend de verlenging van de volledige arbeidsongeschiktheid bevestigt. De maatschappij behoudt zich het recht voor een controlearts te sturen om de arbeidsongeschiktheid vast te stellen. In geval van overlijden van een Happy Family-lid dienen zijn rechthebbende erfgenamen alle nodige bewijsstukken te bezorgen aan de maatschappij of aan de verzekeringsmakelaar of bankagent van de overledene, onder meer : Een uittreksel uit de overlijdensakte van het Happy Family-lid Een medisch attest dat de doodsoorzaak vermeldt Een attest van bekendheid Het nummer van de financiële rekening waarop de prestatie van de maatschappij gestort kan worden. Pas dan kan de terugbetaling gebeuren Een beknopt overzicht van de schadeverzekeringen Het gaat om een synthese die de voornaamste gegevens samenvat van de AXA schadeverzekeringen die al de Happy Family-leden onderschreven hebben bij de deelnemende verzekeringsmakelaar of AXA bankagent en van de producten die een Bonus-Smiley opleveren. De Happy Family-titularis kan dit document op elk ogenblik verkrijgen bij zijn verzekeringsmakelaar of bankagent. Dit document heeft een louter informatief karakter en vervangt geenszins de gegevens opgenomen in de bijzondere voorwaarden van de contracten die de Happy Family-leden onderschreven hebben, op de vervaldagberichten of in andere contractuele documenten. De dekkingen met uitgestelde inwerkingtreding zijn in dit overzicht opgenomen. De geschorste, opgezegde of stopgezette contracten zijn in dit overzicht opgenomen als hun datum van schorsing, opzegging of stopzetting later is dan de datum waarop het overzicht afgedrukt werd. De polissen

5 met betalingsachterstand komen eveneens in het overzicht voor maar leveren in voorkomend geval geen Smiley s meer op. De vermelde bedragen komen overeen met de premiesplitsing die het Happy Family-lid gekozen heeft en omvatten alle taksen. De vermelde bedragen geven een indicatie over de premie die elk Happy Family-lid moet betalen, maar aangezien het om een momentopname gaat op een gegeven datum, kunnen deze bedragen evolueren (indexering, herziening van de bonus-malus, aanpassing van het contract, ) tussen de datum waarop dit overzicht werd afgedrukt en het volgende betalingsverzoek. Artikel 8. GOLD-Voordelen 2010 De Happy Family Gold-leden genieten alle Silver-voordelen evenals de hierna beschreven voordelen jaar waardebehoud voor de Autoverzekering Voor zijn formule Aangenomen Afschrijving Plus, onderschreven in het kader van de omnium, geniet elk Happy Family Gold-lid van een gratis verlenging tot 48 maanden van de oorspronkelijke 24 maanden tijdens dewelke de verzekerde waarde van zijn voertuig voor 100% behouden blijft. Deze 48 maanden zijn te rekenen vanaf de eerste inverkeerstelling. In de 49ste maand bedraagt de verzekerde waarde 57% en daarna is de Aangenomen Afschrijving beschreven in de algemene voorwaarden van toepassing. De Aangenomen Afschrijving Plus, eveneens beschreven in de algemene voorwaarden, is in geen geval van toepassing. Voor de formule met een clausule Casco 30 Maanden wordt het behoud van de verzekerde waarde eveneens gratis verlengd van 30 maanden tot 48 maanden te rekenen vanaf de eerste inverkeerstelling. Bij beide formules blijven alle overige contractuele bepalingen van toepassing. Zowel bestaande contracten als nieuwe onderschrijvingen genieten onmiddellijk van dit voordeel voor toekomstige schadegevallen. Het Happy Family Gold-lid geniet van dit voordeel tot een vervanging van zijn voertuig na 11 maart 2011 of totdat hij de betrokken dekking omnium stopzet. Bestaande contracten formule Aangenomen Afschrijving Plus die genieten van een tariefvoordeel voor deze formule in het kader van de Gold-voordelen 2008, komen niet in aanmerking voor dit Gold-voordeel % korting op de formule Veiligheid Bestuurder voor de Autoverzekering Elk Happy Family Gold-lid geniet van een premievoordeel van 20% met betrekking tot de formule in vergoedende wijze Veiligheid van de Bestuurder in het kader van de Bescherming van personen vanaf de eerste premievervaldag die volgt op de toekenning van het statuut Gold tot de eerste premievervaldag waarop dit statuut Gold niet meer verworven is Gratis franchise voor de Woonverzekering Als het bedrag van de schade minstens euro exclusief btw bedraagt, ontvangt het Happy Family Gold-lid dat verzekeringnemer is van een contract Woning een schadevergoeding vermeerderd met 200 euro. Door dit financiële voordeel zal hij nagenoeg het volledige franchisebedrag kunnen recupereren. Dit voordeel is verworven vanaf de dag waarop het Happy Family-lid het Gold-statuut heeft en is niet beperkt tot één schadegeval. Het Happy Family Gold-lid dat reeds houder is van een Joker Woning behoudt deze maar bij een schadegeval zal het Gold-voordeel primeren op het gebruik van de Joker. De twee voordelen kunnen niet worden samengevoegd voor eenzelfde schadegeval. Als het Happy Family-lid bij de jaarlijkse herziening van de statuten zijn Gold-statuut verliest, zal hij nog altijd zijn Joker Woning als hij daar houder van is kunnen inzetten bij een toekomstig schadegeval, in overeenstemming met de toepassingsvoorwaarden van deze Joker. Het Gold-voordeel geldt voor alle dekkingen van het contract Woning, ook voor de dekking Natuurrampen van AXA.

6 Het kan daarentegen niet worden gebruikt in het kader van de BA Privé-Leven, de Rechtsbijstand, de Personenhulp en de dekking Natuurrampen van het Tariferingsbureau. Het voordeel geldt niet voor de contracten ex-winterthur die de optie Drempelvrijstelling bevatten. 8.4 Gratis franchise voor de verzekering BA Privé-leven De basisfranchise voorzien in de algemene voorwaarden van een contract BA Privé-leven onderschreven door een Happy Family Gold-lid wordt niet toegepast indien het bedrag van de door AXA uit te keren vergoeding minstens euro exclusief btw bedraagt. Dit voordeel is verworven vanaf de dag waarop het Happy Family-lid het Gold-statuut heeft en is niet beperkt tot één schadegeval. Het Gold-voordeel geldt voor alle dekkingen van het contract BA Privé-leven (al dan niet opgenomen in een contract Woning). Het kan daarentegen niet gebruikt worden in het kader van de Rechtsbijstand. Artikel 9. Evolutie van de statuten 9.1 Jaarlijkse herziening van het statuut Het Happy Family-statuut wordt eenmaal per jaar herzien zolang het Happy Family-programma behouden blijft. Het statuut bekomen bij deze herziening zal meegedeeld worden aan de titularis van de Happy Family. De datum van deze herziening valt binnen de 30 dagen volgend op 11 maart Als het Happy Family-lid bij deze jaarlijkse herziening zijn statuut verliest, kan hij vanaf deze datum geen aanspraak meer maken op de voordelen van dit statuut ook al is de oorspronkelijke vervaldatum van zijn contract, waarvan één van de dekkingen een Smiley oplevert, vastgelegd op een andere datum en ongeacht de andere bepalingen in dit reglement Evolutie van het statuut in de loop van het jaar Een Happy Family-lid kan het statuut Silver of Gold in de loop van het jaar verwerven zodra de Happy Family het vereiste aantal Smiley s verzameld heeft. Worden onmiddellijk in aanmerking genomen voor het statuut van een Happy Family : elke bijkomende onderschrijving van dekkingen die recht geven op Smiley s elke aansluiting van een nieuw Happy Family-lid die Smiley s aanbrengt elke eerste toekenning van het statuut Happy You aan een van de Happy Family-leden elke terbeschikkingstelling van een kredietbedrag aan een van de Happy Family-leden na ondertekening van een eerste krediet dat recht geeft op een Smiley overeenkomstig artikel 5. Een Happy Family-lid behoudt zijn statuut tenminste tot aan de jaarlijkse herziening, behalve : als zijn verzekeringsmakelaar of AXA bankagent niet langer deelneemt aan het Happy Familyprogramma als het beheer van een of meerdere van zijn contracten wordt toevertrouwd aan een andere verzekeringsmakelaar of AXA bankagent. Indien deze deelneemt aan het Happy Family-programma, moet de klant hem vragen de Happy Family zo snel mogelijk weer te creëren om zijn voordelen te behouden.

7 Artikel 10. Duur en wijziging van het programma Het Happy Family-programma met de in dit reglement beschreven voordelen is van kracht vanaf 15 maart 2010 tot en met 11 maart AXA kan het Happy Family-programma verlengen en beslist daarbij eenzijdig over de eventuele wijziging van het programma en de voordelen vanaf 12 maart Als het programma of een voordeel ervan niet meer verlengd wordt, zal het Happy Family-lid vanaf 12 maart 2011 geen aanspraak meer kunnen maken op de betrokken voordelen, ook al is de hoofdvervaldag van zijn contract waarvan één van de dekkingen een Smiley oplevert vastgelegd op een andere datum en ongeacht de andere bepalingen in dit reglement. Het Happy Family Gold-lid blijft echter genieten van het voordeel beschreven in punt 8.1, indien het programma verlengd wordt zonder verlenging van dit voordeel. Het Happy Family-reglement is ter beschikking bij de AXA verzekeringsmakelaar of AXA bankagent en op de AXA website ( AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Tel. : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel - Tel. : Tel. : http :// - BIC : AXABBE22 - IBAN BE KBO nr. : BTW BE RPR Brussel - KBFV A

happy family klantenreglement

happy family klantenreglement happy family klantenreglement Artikel 1. Algemeen kader Happy Family is een programma dat voordelen biedt voor de leden van een gezin dat producten Auto, Woning en Privé-Leven bezit bij eenzelfde verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Dit reglement 2008 is niet meer actueel. Het wordt u ter informatie gegeven, meer bepaald met betrekking tot het voordeel gold auto.

Dit reglement 2008 is niet meer actueel. Het wordt u ter informatie gegeven, meer bepaald met betrekking tot het voordeel gold auto. Dit reglement 2008 is niet meer actueel. Het wordt u ter informatie gegeven, meer bepaald met betrekking tot het voordeel gold auto Happy Family 2008, Gratis franchise voor de Autoverzekering, dat geldig

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond happy family 2009 welkom bij happy family, de verzekeringsformule die uw trouw beloont U hebt het zeker al vaak gemerkt, dikwijls wordt tijd noch moeite

Nadere informatie

www.axa.be 7.04.9215-0110 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel

www.axa.be 7.04.9215-0110 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2010 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar of surf

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2013 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET PROGRAMMA MYAXA FIDELITY

REGLEMENT VAN HET PROGRAMMA MYAXA FIDELITY REGLEMENT VAN HET PROGRAMMA MYAXA FIDELITY INLEIDING Dit document bevat de regels die gelden voor het getrouwheidsprogramma van AXA Belgium "MyAXA Fidelity" (hierna "het Programma"). Dit document bevat

Nadere informatie

Reglement modulo 50+

Reglement modulo 50+ Reglement modulo 50+ Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken Niet-Leven,

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

Reglement modulo leerkracht 2010

Reglement modulo leerkracht 2010 Reglement modulo leerkracht 2010 Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr. 0196 voor de beoefening van alle verzekeringstakken

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013)

Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Reglement van de DVV Stars (versie 01/08/2013) Inhoud Deel 1: Hoe DVV Stars sparen?... 2 Hoofdstuk 1: Hoe DVV Stars sparen in uw autopolis?... 2 Art. 1.1.1. Op welke voertuigen kunt u DVV Stars sparen?...

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken :

Globalia Pro. 1. De voordelen : 2. De voorwaarden : 3. De takken : 1. De voordelen : Bonus van 10% tot 15% (bij leven) op de jaarpremies Een contract - Een vervaldatum - Een premie Geen fractioneringskosten (indien domiciliëring) Geen poliskosten Uiterst voordelige tarieven

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op!

Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar. Autoverzekeringen. In alle zekerheid de weg op! Fortis AG Uw verzekeringen bij uw makelaar Autoverzekeringen In alle zekerheid de weg op! In onze mobiele wereld neemt de auto een belangrijke plaats in. Samen met uw familie maakt u er dan ook vaak gebruik

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren

Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar. Top Woning. Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Fortis AG - Uw verzekeringen bij uw makelaar Top Woning Eenvoudig en zeker... de snelste manier om uw goederen goed te verzekeren Een eenvoudige methode Tel volgens de instructies het aantal kamers van

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Extra kosten Eenvoudige Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Hagel op oogsten. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Hagel op oogsten Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u.

Peugeot Verzekering. Onze verzekering, even uniek als u. Peugeot Verzekering Onze verzekering, even uniek als u. Een volledige autoverzekering op maat! Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies worden niet langer berekend op basis van

Nadere informatie

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen

PUBLIEKE SECTOR. Bijstand. Specifieke bepalingen PUBLIEKE SECTOR Bijstand Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Publieke Sector De gemeenschappelijke bepalingen De specifieke bepalingen eigen aan elke verzekering

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

overzichtstabel dekkingen comfort thuis

overzichtstabel dekkingen comfort thuis overzichtstabel dekkingen comfort thuis Dit is een samenvattende tabel van de belangrijkste voorgestelde dekkingen e@sycosy, cosymo en cosymax. Deze tabel vervangt geenszins de algemene voorwaarden die

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud I. 3 Mandaat Baloise Insurance Deelnemende polissen Voorwaarden Aanvang Budgetplan Inning Toekenning van reeds betaalde sommen Voorbeeld

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA Verzekeringen o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar BA vastgoedmakelaar verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid vastgoedmakelaar Dientscode D07/448 FAX : 02/678.90.90 E-mail : professionalliability.production@axa.be 1. verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis

Cosy@home. Addendum bij de algemene voorwaarden Comfort Thuis Cosy@home Addendum bij de algemene Comfort Thuis Dekkings «Cosy@home» Bij AXA bent u vanaf de leeftijd van 50 jaar een "Happy Generation"-klant. Dankzij de zorg die u besteedt aan het vermijden van schadegevallen

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

PEUGEOT VERZEKERING. Onze autoverzekering, even uniek als u.

PEUGEOT VERZEKERING. Onze autoverzekering, even uniek als u. PEUGEOT VERZEKERING Onze autoverzekering, even uniek als u. EEN VOLLEDIGE AUTOVERZEKERING OP MAAT! ALLES BEGINT MET EEN VOLLEDIGE BA-DEKKING Niet alleen tijden veranderen, ook de autoverzekeringen. Premies

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

The Name in Sports Insurance

The Name in Sports Insurance Verzekering Sportfederaties Leden Polissen Niet-leden Polissen L.O. 1.102.184 A B.A. 1.102.185 A L.O. B.A. 1.102.184 B 1.102.185 B ADMINISTRATIEF BIJVOEGSEL Verzekeringnemer V.C.H.H.D. - AFDELING V.V.H.V.

Nadere informatie

PEUGEOT FINANCE de motor van uw dromen

PEUGEOT FINANCE de motor van uw dromen PEUGEOT FINANCE de motor van uw dromen Een Peugeot... Daar heeft u altijd al van gedroomd, maar hoe kunt u uw droom in vervulling laten gaan? Wie beter dan Peugeot Finance kan u een financieringsoplossing

Nadere informatie

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen):

Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): Verzekerde Kapitalen B.V. Uitbating: a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR b. Stoffelijke schade: 250.000-EUR Beroepsaansprakelijkheid Reisagentschap (wettelijke waarborgen): a. Lichamelijke schade: 2.500.000-EUR

Nadere informatie

Belangrijkste troeven

Belangrijkste troeven Belangrijkste troeven 1 2 3 4 5 6 Laagste bonus-malusgraad voor veilige bestuurders vanaf 30 jaar Geen premieverhoging bij een ongeval in fout dankzij de Safety Card Allianz 0-vrijstelling De waarde van

Nadere informatie

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT

TARIEFFICHE LICHTE VRACHT Inhoud TARIEFFICHE LICHTE VRACHT 1. Bonus-malusschaal in burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 1 2. Bijlage woonzones burgerrechtelijke aansprakelijkheid... 5 3. Volledige omnium met aankoopprijsgarantie...

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal en Vandalisme Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal en Vandalisme Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op

gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op auto- & motorverzekering gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op veiligheid van de bestuurder Waarom draagt u uw veiligheidsgordel of uw motorhelm? Omdat u zich bewust bent van de gevolgen

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus

verzekeringsvoorstel BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus verzekering van de burger rechtelijke BA raad van mede-eigendom commissaris syndicus Dienstcode D07/448 FAX : 02/622.81.85 e-mail : professionalliability.production@axa.be

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Onderwijsinstellingen

Onderwijsinstellingen Onderwijsinstellingen Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Algemene voorwaarden De administratieve bepalingen zijn eveneens van toepassing. DEFINITIES HOOFDSTUK I - OMVANG VAN

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

In geval van tegenspoed bent u beschermd!

In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! Bescherming van uzelf en uw naasten De Tak 21-schuldsaldoverzekering Credit Security Plan van North Europe Life Belgium biedt

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash

veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash veilig door het leven algemene voorwaarden accidental cash capital cash cover cash ALGEMENE VOORWAARDEN tijdelijke overlijdensverzekering capital cash - GTC BE TL 02 AXA BE V4 Artikel 1 - OP WELKE PERSONEN

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN

TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN TECHNISCHE OPLEIDING : AEDES VERZEKERINGEN INHOUDSTAFEL 1. OPMAKEN VAN EEN OFFERTE / VOORSTEL / POLIS 2. AANVRAGEN VAN EEN UITZONDERING AUTO / MOTO 3. DOMICILIATIEBERICHTEN AANMAKEN 4. BOEKHOUDING 5. SCHADEGEVALLEN:

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan

individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan individuele pensioentoezegging stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. een must voor elke zelfstandige bedrijfsleider 2. wie kan een IPT afsluiten? 3. hoe werkt de individuele pensioentoezegging?

Nadere informatie

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten.

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. spaarverzekering Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. Aanbod geldig van 24 augustus 2016 tot en met 21 oktober 2016. Informatiebrochure.

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL

Wachtpost VERZEKERINGSVOORSTEL Wachtpost Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen patiënten rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en

Nadere informatie

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Vervoerd materieel en koopwaar. Specifieke bepalingen TALENSIA Vervoerd materieel en koopwaar Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel

verzekeringsvoorstel BA Gerechtelijke Mandatarissen (Handels- en/of burgerlijke rechtbanken) Minnelijke vereffenaars van vennootschappen Verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Gerechtelijke Mandatarissen

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen Brochure

Gewaarborgd Inkomen Brochure AMMA VERZEKERINGEN Gewaarborgd Inkomen Brochure medische verzekeringen sinds 1944 onderlinge verzekeringsonderneming toegelaten door de Controledienst voor de Verzekeringen onder codenummer 0126 (K.B.

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

De toekenningsvoorwaarde voor de creatie en het behoud van uw Modulis-dossier. De Goedeklantbonus... of hoe Modulis u als goede klant beloont

De toekenningsvoorwaarde voor de creatie en het behoud van uw Modulis-dossier. De Goedeklantbonus... of hoe Modulis u als goede klant beloont UW MODULIS-GIDS Uw Modulis-gids Uw Modulis-voordelen De werking van Modulis De verzekeringen De toekenningsvoorwaarde voor de creatie en het behoud van uw Modulis-dossier De kenmerken van uw Modulis-dossier

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! Eén bestuurder op twee denkt dat zijn

Nadere informatie

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1!

Eindelijk, De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! De BA Max Aangeboden voor het leven aan alle goede bestuurders 1! Eindelijk, wordt de goede bestuurder vergoed voor zijn kwetsuren door zijn verzekering B.A. Auto! De BA Max Aangeboden voor het leven aan

Nadere informatie

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven!

U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U hebt de laagste Bonus-Malus? Ontdek uw exclusieve voordelen voor het leven! U rijdt al jaren zonder ongeval in fout? U hebt een verantwoordelijke rijstijl? Kortom u bent een goede bestuurder? Dan doen

Nadere informatie

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven!

4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Bonus-Malus -2 uniek en voor het leven! 4. Uw extra troef: Turbo Bonus, in een hogere versnelling naar de laagste bonusmalusgraad! Met Turbo Bonus tellen ongevallen van meer dan 5 jaar geleden niet meer mee voor de berekening van de bonus-malusgraad.

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Algemene informatie ING Autoverzekering

Algemene informatie ING Autoverzekering Algemene informatie ING Autoverzekering ingauto.be Identiteit en personalia van de betrokken partijen De ING Autoverzekering wordt u aangeboden door: Verzekeraar: ING Insurance Services nv naar Nederlands

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY

COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY 1 COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY Referte :.. Datum :.. INLEIDING Deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geregeld door de volgende contractuele

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen

REGLEMENT. Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen REGLEMENT Win 1 jaar gratis autoverzekering van Touring Verzekeringen ARTIKEL 1: ORGANISATOR Touring Verzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is op de Havenlaan 86C bus 117 in 1000 Brussel, organiseert

Nadere informatie

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL

V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN VERZEKERINGSVOORSTEL V.Z.W. HUISARTSENKRINGEN Burgerlijke aansprakelijkheid en uitbating lichamelijke ongevallen rechtsbijstand VERZEKERINGSVOORSTEL AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering.

The Classic Car Insurance & Assistance. Uitzonderlijk voertuig, uitzonderlijke verzekering. The Classic Car Insurance & Assistance Uitzonderlijk, uitzonderlijke verzekering. Since 1993 The Classic Car Insurance The Classic Car Assistance De Belgische Federatie voor Oude Voertuigen vzw werkt al

Nadere informatie

Inkomen Prevoca, een verzekering voor u onderhandeld

Inkomen Prevoca, een verzekering voor u onderhandeld De verzekering Gewaarborgd Inkomen Prevoca, een verzekering voor u onderhandeld Uw professionele carrière draait op volle toeren, maar sommige dingen zie je niet aankomen: een zware ziekte, een depressie,

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan

Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Waarom dit addendum? Addendum bij de contractvoorwaarden van uw Easy Fund Plan, ALSK-Fund Plan en Easy Future Plan Momenteel beschikt u enkel over de mogelijkheid om te investeren in beleggingsfondsen

Nadere informatie