Meer Westland Minder Gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer Westland Minder Gemeente"

Transcriptie

1 Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland

2 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen Westland Marketing opheffen cultuurweb structurele uitgaven alleen met structurele inkomsten géén extra bestuurslagen

3 Inhoudsopgave Hoofdthema s en kernpunten... 4 Liberalisme en kernpunten... 4 Westland voorop! Economie... 5 Onderwijs en Arbeidsmarkt... 8 Verkeer en vervoer Bestuur ambitie en daadkracht Gemeentefinanciën Bestuurlijke daadkracht Sociaal en veilig Zorg Scholen / jeugd Wonen Woningmarkt Leefomgeving Veiligheid Programma in het kort Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie: Elly van der Wilk (voorzitter), Lianda Heijl, Kalinka Kester, Geraldine van der Knaap, Bart Waasdorp, Pieter Varekamp Programma is vastgesteld in de ALV d.d. 21 oktober

4 Hoofdthema s en kernpunten VVD Westland heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een verkiezingsprogramma met de hoofdthema s o Economie o Bestuurlijke daadkracht o Sociaal en veilig Vanuit deze hoofdthema s richten we ons op de volgende kernpunten: o Inzetten op innovatie, groei en ontwikkeling van de Westlandse economie. o De gemeentefinanciën op orde. Geen belastingverhoging, minder uitgeven. o Een sterk en daadkrachtig lokaal bestuur. o Een fijne leefomgeving, zonder overlast en met zorg op maat. Liberalisme en kernpunten VVD Westland denkt en handelt ingegeven door de liberale beginselen. Vanuit die kernwaarden wil VVD Westland herkenbare politiek bedrijven. Naar de praktijk vertaald opereert VVD Westland vanuit de overtuiging dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid tot de fundamenten van onze samenleving behoren. VVD Westland staat open voor inbreng van alle burgers. VVD Westland is voor een zo groot mogelijke vrijheid van de burger. Echter, vrijheid is niet onbeperkt. Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook het besef hebt van verantwoordelijkheid. Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Het is de taak van de overheid om duidelijke, rechtvaardige spelregels op te stellen en te handhaven. Mensen die het zelf niet redden krijgen hulp geboden. Hiermee onderscheidt VVD Westland zich van andere politieke partijen. Liberalen laten niet alles aan de overheid over, maar investeren in de mensen zelf en bieden hen kansen. Wanneer het niet zelfstandig lukt, is er natuurlijk altijd hulp beschikbaar. Ook liberaal is te denken in kansen in plaats van risico s. VVD Westland geeft aan die basisbeginselen graag invulling in de politieke praktijk en richt zich van daar uit op economie, bestuurlijke daadkracht en een sociale, veilige leefomgeving. Westland voorop! We zien graag dat de Westlandse economische prestaties op de kaart staan bij de landelijke en provinciale overheid, zodat deze overheden meewerken aan en betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Westland. Onze contacten met ministers, staatssecretarissen en leden van Tweede Kamerfracties en provinciale staten helpen daarbij. Door VVD Westland weet politiek Den Haag dat Westland om de hoek ligt! Westlanders zijn in belangrijke mate het liberale gedachtegoed toegedaan. Niet voor niets stemde 48% van de Westlanders op de VVD bij de landelijke verkiezingen in Ook lokaal is de VVD een sterk merk. VVD Westland maakt zich sterk voor een fijne en veilige leefomgeving. Liberalen laten dat niet aan de overheid over. Liberalen proberen het eerst zelf te doen. Westland is en blijft een aangename plek voor Westlanders oud en nieuw om te wonen, te werken en te recreëren. Iedereen doet mee, niemand staat aan de zijlijn! 4

5 1.Economie De Westlandse ondernemers en bedrijven zijn sterk in vernieuwing. Westland is ver buiten de landsgrenzen bekend om zijn innovatiekracht. In deze economisch lastige tijden vragen bedrijven om positief meedenken en willen ze zo goed mogelijk ondersteund worden door de overheid. Het is aan de gemeente om de stelregel wat kan de gemeente doen om dit mogelijk te maken? te hanteren, niet alleen in visies, maar juist in de praktijk. Dat vergt in het bestuur een andere houding. Daar werkt VVD Westland volop aan mee. Hetzelfde geldt voor de middenstand. Leegstand kan niet door de gemeente worden voorkomen of opgelost, de gemeente kan wel de rol van coördinator op zich nemen, de verbinding vormen tussen winkeliers en andere belanghebbenden, zodat vernieuwing en goed bezet winkeloppervlak in evenwicht is. Dat betekent ook prioriteiten stellen ten aanzien van gemeentelijke uitgaven. Wat doen we wel, wat doen we niet? Wel investeren in infrastructuur, onderwijs, innovatie en welzijn. Niet investeren in dure marketingcampagnes en onnodige subsidies. Dankzij VVD Westland kan de gemeente niet meer ongelimiteerd grond aankopen, wat miljoenen scheelt aan slecht besteed geld. VVD Westland vindt dat de gemeente bedachtzaam moet omgaan met grond aan- en verkopen. De kosten van met geleend geld grond kopen moeten worden teruggedrongen. Dat kan door deze gronden te verkopen of verpachten. Strategisch gelegen gronden worden niet verkocht. Aankoop gebeurt alleen wanneer dat voor nu noodzakelijk is en het economisch of maatschappelijk voordeel oplevert binnen een termijn van vijf jaar. We zijn trots op de glastuinbouw en alle bedrijvigheid rondom de glastuinbouw. De Westlandse agrosector gedijt hier buitengewoon goed. Bij een dergelijke ondernemende streek hoort een op zijn taken berekend wegennet, voor nu en voor de langere termijn. Vaak gaat de gemeente niet over het wegennet, maar de provincie of het rijk. VVD Westland maakt zich sterk voor een goede bereikbaarheid, vanuit goed lokaal bestuur en de korte lijnen naar provincie en rijk. Agrarisch bedrijven cluster (Agrocluster) De Westlandse economie wordt in grote mate gedragen door het Agrocluster. Met het agrocluster bedoelen we het agrarisch bedrijvencluster, inclusief daaraan gerelateerde bedrijven bijvoorbeeld handel, transport en toeleveranciers. Het agrocluster is dus meer dan tuinbouwbedrijven alleen. Wat dit cluster sterk maakt, is de keteneconomie. Naast glastuinbouw is ook de handel, het onderwijs, de logistieke dienstverlening, de energie en toeleveringssector onderdeel van de Westlandse economie. De keteneconomie biedt de ruimte aan bedrijven zich te ontwikkelen en te groeien. Het Westlandse bedrijfsleven zorgt voor een bloeiende en dynamische lokale economie. VVD Westland wil deze lokale keteneconomie een goede toekomst bieden. VVD Westland wil samen met het bedrijfsleven het voortouw nemen als het gaat om ontwikkel- en vestigingsmogelijkheden. Sturend zijn in besluitvorming, in lobby en bij afspraken met de provinciale en rijksoverheid. Praktische daadkracht kan ondergebracht worden in de zogenaamde PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking). Concreet wil de VVD besluitvorming en uitvoering 5

6 versnellen wat betreft de infrastructuur: een tweede oeververbinding onder de Waterweg, aanpassing van wegen voor goede verbindingen tussen agrobedrijventerreinen (glastuinbouw, veiling, agro-logistieke centra). Ruimte in het Westland is schaars; anderzijds liggen aanzienlijke oppervlakten braak. Grond moet renderen. Dat kan door inzet als recreatiegebied of aanwending door het bedrijfsleven. Met bijvoorbeeld PPS of pachtconstructies kunnen gronden aangeboden worden. Gezien de omvang van het ongebruikt grondbezit ziet VVD Westland voordeel van het in pacht geven aan bedrijven of ondernemingen. Naast verbetering van de infrastructuur is VVD Westland voorstander van verduurzaming van het agrocluster. De agrosector heeft meer en meer te maken met eisen vanuit de overheid en de markt ten aanzien van duurzaam produceren en verhandelen. Bedrijven en bedrijfsterreinen die willen inzetten op verduurzaming, op het gebied van energie, productie of transport, moeten daartoe in de gelegenheid gesteld worden. Dat betekent duidelijke besluitvorming, goede ruimtelijke ordening en een goed investeringsklimaat. Het agrocluster is één van de economische pijlers van de Nederlandse economie. Dat wordt vorm gegeven door de Greenport. VVD Westland wil dat de gemeente samen met het Westlandse agrocluster hierin stuurt, en tegelijkertijd uitvoerend is en resultaten boekt. Resultaten die zichtbaar zijn, dus de plek op de rijksagenda bewaken en stimuleren, sturend zijn in relevante infrastructurele besluiten, verbindingen leggen met kennis- en onderzoeksinstellingen en uitgaan van een gunstig ondernemersklimaat voor de sector. Ondernemen Westland is meer dan het agrocluster. Westland heeft een groot aantal ondernemers en midden- en klein bedrijf. Ondernemers die toegevoegde waarde leveren, niet alleen voor het bedrijfsleven, ook voor de Westlandse maatschappij, zoals werkgelegenheid, handel, recreatie en vernieuwing. Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde toekomst. VVD Westland ondersteunt ondernemerschap maximaal. Detailhandel vormt een belangrijk onderdeel van het Westlandse bedrijfsleven. Tevens draagt de detailhandel bij aan de leefbaarheid in de Westlandse dorpen. VVD Westland is voor revitalisatie van de winkelgebieden in Poeldijk, Monster, De Lier en s-gravenzande. Samen met de ondernemers uit de detailhandel wil VVD Westland invulling geven aan aantrekkelijke winkelgebieden, goede bereikbaarheid en een goed klimaat om te ondernemen. De gemeente heeft hier een regiefunctie. Er dreigt een overschot aan oppervlak, dus uitbreiding van het winkelareaal moet worden ingekleurd door herbestemmen van detailhandel. Industrie, handel en kennisbedrijven maken het ondernemersdomein compleet. Voor deze ondernemers moet Westland voordelen bieden, zoals een goede bereikbaarheid, professionele dienstverlening van de gemeentelijke overheid, zodat zij hun toegevoegde waarde maximaal kunnen benutten. Daarmee zijn zij van economisch belang voor de overige ondernemers en de Westlandse inwoners. VVD Westland maakt Westland interessant voor ondernemers. 6

7 VVD Westland staat voor: o minder regels, opschonen van gemeenteregels o vergunningaanvragen worden op tijd door de gemeente afgehandeld o financiële lasten zo laag mogelijk houden: dat geeft ondernemers meer ruimte, met name in lastige tijden o ondernemers / zzp ers moeten kunnen rekenen op de medewerking van de gemeente met het verstrekken van vergunningen via het bedrijvenloket zonder bureaucratie. 7

8 Werk en Inkomen VVD Westland wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. Daarom vindt VVD Westland dat de gemeente mensen moet ondersteunen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Dat betekent ook dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel op vooruit gaat. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. In de gevallen waarin het een werkzoekende niet lukt zelfstandig een baan te krijgen, wil VVD Westland de gemeente laten bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden. De middelen die de gemeente hiervoor van de landelijke overheid krijgt, worden voor deze taak ook ingezet. Onderwijs en Arbeidsmarkt Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij hen past. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de lokale economie. VVD Westland vindt dat de gemeente zinvolle samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moet stimuleren door hen zo nodig met elkaar in contact te brengen. Meer kennis in het onderwijs van de praktijk, voor de ondernemer betere afstemming van het onderwijs op de praktijk. Gezien de omvang en het belang van de lokale agrocluster-keteneconomie is dit een vereiste. Ook hier ziet VVD Westland voordeel bij een publiek private samenwerking (PPS): onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar brengen. Dat zorgt voor een betere afstemming van onderwijs op de bedrijfspraktijk, brengt praktijk in het onderwijs en kan een bron voor innovatie en onderzoek zijn. Met de bouw van de Horti Campus is Westland op de goede weg. Onderwijs is breder dan de gemeente zelf. VVD Westland ziet voordeel in afstemming met buurgemeenten. Duurzaamheid Duurzaam wil zeggen voor langere duur. Dat betekent streven naar het beste tussen maximale waarde en zo min mogelijk belastende bij- of restproducten. Dat levert technologische, economische en beleidsmatige vraagstukken op. Duurzaamheid is een kans voor technologische en economische ontwikkelingen. Dat past in de ondernemerscultuur van het Westland. Niet alleen op het gebied van energie, ook op het gebied van milieu. VVD Westland wil duurzaamheid stimuleren door ondernemers ruimte te geven, bijvoorbeeld door vergunningverlening of door medeinitiatiefnemer te zijn zoals bij ontwikkeling van geothermie. Er is de laatste decennia veel bereikt ten aanzien van verduurzaming. VVD Westland vindt dat de afstemming tussen verduurzaming en de ondersteunende technologie in balans moet zijn. De gemeente werkt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en tuinders aan het oplossen van de waterproblematiek. Gemeente Westland en Delfland zoeken innovatieve oplossingen om de kans op wateroverlast te verkleinen. De waterkwaliteit wordt verbeterd door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. De gemeente en Delfland zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor stevige dijken en kades. De veiligheid van de Westlander staat voorop! Voor een goede waterhuishouding is elk bedrijf aangesloten op het riool of heeft een gesloten waterkringloop. Evenals bij onderwijs is ook hier afstemming met buurgemeenten belangrijk. Toerisme en recreatie Vanuit de historie bezien zijn recreatie en toerisme een klein deel van de Westlandse economie. We zien dat de toeristische sector sterk groeit. Dat sluit aan op verdere ontwikkeling van de acht kilometer kustlijn die onze gemeente heeft. Recreatie en toerisme worden een belangrijker onderdeel van de Westlandse economie. VVD Westland ondersteunt ondernemers in recreatie en 8

9 toerisme. De laatste decennia is in de kuststrook nieuwe natuur aangelegd. VVD Westland wil bewaken dat deze natuur beschikbaar is voor recreatie en niet uitsluitend afgeschermd zal worden voor natuurbescherming. Verkeer en vervoer Goede mobiliteit is voorwaarde voor een goede economische motor: efficiënte en effectieve goederen- en personenverplaatsing is noodzakelijk. Dat betekent dat de Westlandse infrastructuur zich naar behoefte moet mee ontwikkelen. Dat kan beter dan nu het geval is. VVD Westland maakt zich sterk voor ontwikkeling en groei van het wegennet, fietspaden en beschikbaarheid van goed openbaar vervoer. Verbetering en groei is niet beperkt tot meer asfalt: de inzet van verkeersmanagementsystemen dragen daar evenzeer aan bij. Een juiste ontsluiting van bedrijventerreinen en tuinbouwgebieden is cruciaal, nu en in de toekomst. In brede zin zet VVD Westland zich in voor een krachtige lobby met buurgemeenten en bedrijfsleven; een lobby ook naar provincie en rijksoverheid, een lobby met als kernpunt een snelle aanleg van de oeververbinding (Blankenburg tunnel). VVD Westland is voor snelle uitvoering van het 3-in-1 project, waarbij Maasdijk voor lokaal verkeer en fietsers goed bereikbaar blijft, tegen reële kosten. Ten behoeve van goede bereikbaarheid wil VVD Westland inzetten op verbreding van de Oost-West verbinding (N213) en Noord-Zuid (N211). VVD Westland staat voor: o Minder regelgeving, zodat ondernemers in de recreatieve en toeristische sector die een kwaliteitsslag willen maken niet gehinderd worden o Waar willen we wel, en waar willen we geen recreatie; duidelijkheid naar de ondernemer o Natuur beschikbaar stellen voor recreatie, en niet uitsluitend voor natuurbescherming waardoor die natuur niet meer voor de Westlander toegankelijk is o Werken aan een toekomstbestendig wegennet. Hiertoe dient het Westlandse Verkeer- en Vervoerplan (WVVP) te worden geactualiseerd o Snelle totstandkoming van de oeververbinding met een actieve lobby samen met bedrijfsleven naar provincie en rijk o Realisatie van een tweede tunnel naar de Maasvlakte met directe aansluiting op het rijkswegennet 9

10 2.Bestuur ambitie en daadkracht Gemeentefinanciën De gemeentefinanciën staan onder druk: er gaat meer geld uit dan er binnenkomt. Enerzijds is er sprake van minder economische groei. Deze trend zorgt voor minder inkomsten. Anderzijds heeft gemeente Westland een aanzienlijke hoeveelheid grond aangekocht met geleend geld. Naar verwachting zullen de omstandigheden niet zodanig veranderen dat op korte termijn van buitenaf, dat wil zeggen buiten de gemeentelijke invloedsfeer, verbetering te verwachten valt. De rentekosten vormen een forse aanslag op het gemeentebudget. VVD Westland vindt dat deze tegenvallers niet ten laste van de Westlander en Westlandse bedrijven mogen komen. Er zullen rigoureuze keuzes gemaakt moeten worden. Een deel van de gronden zullen afgestoten moeten worden; andere delen zullen hoe dan ook geëxploiteerd (huur, pacht) kunnen worden. Posten die geen financieel of maatschappelijk rendement opleveren zullen geschrapt moeten worden, bijvoorbeeld citymarketing, onnodige subsidies en er moet worden ingezet op beperken van rentekosten. Gemeentelijke lasten Structurele lasten worden betaald met structurele inkomsten. Dat is voor de gemeente Westland geen gebruikelijke handelwijze geweest, de laatste jaren. Leven van incidentele meevallers is wel een heel beperkte manier van boekhouden en is bovendien niet toekomstbestendig. De lasten voor bewoners en ondernemingen worden tot een minimum beperkt. Er wordt geleefd naar wat er binnenkomt, dus geen lasten doorschuiven naar een volgende collegeperiode. En alleen publiek geld inzetten voor kerntaken van de gemeente! Ook moet zoveel mogelijk worden samengewerkt met de regio, wanneer dat leidt tot kostenbesparing en efficiëntere afhandeling van zaken. Het subsidiebeleid moet doordacht, evenwichtig en zorgvuldig zijn. Daar heeft het in de afgelopen jaren aan ontbroken. Natuurlijk staat VVD Westland voor eigen verantwoordelijkheid eerst, en alleen als het echt niet lukt of als een belangrijk onderdeel van de Westlandse samenleving ten onder dreigt te gaan, kan de overheid al dan niet tijdelijk de helpende hand bieden. Verenigingen en instellingen die geen behoefte hebben aan overheidsbemoeienis moeten dan ook vooral vrij gelaten worden hun goede werken voort te zetten. Hetzelfde geldt voor sportverenigingen. Waar culturele organisaties en sportverenigingen wel behoefte aan hebben is goede accommodatie. Daar kan de gemeente hen bij helpen door een evenwichtig accommodatiebeleid te hanteren. Geschikte locaties tegen een betaalbaar tarief, een subsidiebeleid waarbij aanvragen worden getoetst aan objectieve criteria en aanpassing van het verouderde vergunningstelsel. Daar maakt VVD Westland zich sterk voor. 10

11 Bestuurlijke daadkracht Het gemeentebestuur is buiten de gemeente de ambassadeur van Westland. VVD Westland vindt dat deze gemeente, met ruim inwoners, met een landelijk belangrijke economische factor het glastuinbouwcluster zijn positie moet opeisen. VVD Westland hecht aan een heldere, duidelijke taakstelling voor de gemeente. Wat kan een burger van zijn gemeentebestuur verwachten en wat ligt op zijn eigen weg? De gemeente voert zijn wettelijke taken voortvarend en naar behoren uit, richt zich op het welzijn van zijn burgers door hulp te bieden aan mensen die het zelf niet redden, ziet toe op een gebalanceerd woningaanbod, een goede woonomgeving, met passende voorzieningen, een goed en actief vestigingsbeleid en bovenal een goede bereikbaarheid in het belang van de Westlandse bedrijven. De gemeente beperkt zich tot deze kerntaken en doet die kerntaken goed! Dus wel goede zorg voor de openbare ruimte in plaats van geld over de balk smijten met z.g. marketing of een cultuurweb. Dat zijn geen overheidstaken, daar is het bedrijfsleven veel beter in en culturele instellingen zitten niet op betutteling te wachten. Jaar na jaar geen besluiten nemen over een nieuw gemeentehuis en dan bij gebrek aan bestuurlijke kracht binnen de coalitie maar kiezen voor twee gemeentehuizen, het is aan de burger niet uit te leggen. VVD Westland staat open voor wensen van de inwoners, maar zorgt als goed bestuurder voor besluitvorming na afweging van alle belangen. VVD Westland staat voor: o Afstoten of exploiteren van braakliggende gemeentegronden in de Westlandse zoom o Schrappen van posten die niets tastbaars opleveren, zoals onnodige subsidies o Ontkoppeling van afvalstoffenheffing en OZB o Geen verhoging van OZB o Afschaffen hondenbelasting o Geld beschikbaar hebben voor de buitenruimte o Structurele lasten betalen met structurele inkomsten o Taakstellende bezuinigingen doorvoeren o Leven naar wat er binnenkomt en geen lasten doorschuiven naar een volgende collegeperiode o Instellingen en verenigingen helpen met waar ze behoefte aan hebben: goede en betaalbare accommodatie en een duidelijk subsidiebeleid o De gemeente beperkt zich tot zijn wettelijke taken en doet die z.g. kerntaken goed o Eén gemeentehuis op één locatie 11

12 3.Sociaal en veilig VVD Westland heeft de laatste jaren veel ingezet op contact met de Westlander. Zo zijn fractie en bestuur met regelmaat te vinden in een van de dorpen waar zij vragen naar wensen, ongenoegen en naar wat er juist goed gaat. De informatie die tijdens die zogenaamde kladblokacties is verkregen is in dit programma zo veel mogelijk verwerkt. Zorg In de zorg gaat veel veranderen. Het Rijk draagt zijn taken wat betreft de financiering, uitvoering en inkoop van specialistische jeugdzorg en jeugdbescherming over naar de gemeente. Niemand houdt van verandering. De kosten van zorg zijn echter dusdanig uit de hand gelopen dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Er is winst te behalen door jeugdzorg, WMO, AWBZ en de Participatiewet bij gemeenten neer te leggen. De gemeentelijke overheid is dichter bij de zorggebruikers; kortere lijnen en afstemming van de zorgverleners levert winst en kwalitatieve zorgverbetering op. VVD Westland vindt dat ook eerst gekeken moet worden naar wat de burgers zelf kunnen, of zelf kunnen regelen. Voor al die mensen die echte hulp nodig hebben moet maatwerk geleverd kunnen worden. Het recht op zorg wordt vervangen door de zorgplicht van de gemeente. Dat betekent voor de jeugdzorg: eerst kijken wat ouders en kinderen zelf kunnen, dan in hun netwerk kijken, en pas daarna komt de overheid aan bod. VVD Westland is ervan overtuigd dat dit alleen werkt als de toegang tot hulp goed geregeld is, bij voorkeur via de consultatiebureaus, waar immers al deskundige mensen zitten en de scholen met daarbij een regisseursrol voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De route via de huisarts blijft uiteraard ook openstaan. Op dit moment houdt de gemeente zich nog vooral bezig met preventie en opvoedingsondersteuning. Daar komen dus de zwaardere taken bij, zoals jeugdbescherming en - hulpverlening, jeugdreclassering, het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling en crisisopvang. Met de overgang naar gemeenten van alle jeugdhulp per ontstaan de randvoorwaarden om een omslag te maken in de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen die het nodig hebben. Wat VVD Westland betreft komt er meer nadruk op minder regels en meer regie. Waar nu gemiddeld zes tot negen hulpverleners per probleemgezin betrokken zijn, wil de VVD 1 plan voor 1 gezin met 1 (eind)verantwoordelijke. Voorzieningen als het consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderopvang en naschoolse opvang, zijn noodzakelijk in de huidige samenleving. Het is de taak van de overheid om toe te zien op de kwaliteit van deze voorzieningen. VVD Westland wil, om de sociale samenhang te versterken, een goede relatie tussen onderwijs en wijkgericht werken bevorderen. De gemeente krijgt maximale beleidsvrijheid, decentraliseren is loslaten. Er zullen geen schotten zijn tussen WMO, jeugdhulp en sociale zaken hetgeen maximale ruimte geeft voor een integrale benadering en het leggen van verbindingen. De noodzaak voor jeugdhulp moet leidend zijn voor de ondersteuning. Scholen / jeugd VVD Westland wil dat de jeugd in de gemeente in vrijheid kan opgroeien en zich kan ontwikkelen vanuit het eigen talent. Daarbij is de rol van de ouders cruciaal. Het is de taak van de ouders om samen met het onderwijs de jeugd voor te bereiden op een zinvolle rol in de maatschappij. Brede scholen combineren onderwijs met kinderopvang, naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen. Bij de oprichting van een brede school in het primair onderwijs moet de gemeente kaders stellen. Het samenbrengen en verbinden van participanten die elkaar verrijken wanneer ze in één gebouw worden gehuisvest staat 12

13 voorop. De inzet van jeugdcoördinatoren heeft geen toegevoegde waarde. Het verdient de voorkeur de middelen voor jeugdcoördinatoren in te zetten voor deugdelijk bewegingsonderwijs. Ook moet er aandacht zijn voor natuur-, milieu- en verkeerseducatie. Zo wordt de jeugd op het echte leven voorbereid. VVD Westland wil dat de brede scholen naast activiteiten voor kinderen ook ruimte bieden aan bij voorbeeld ouders voor een centrale ontmoetingsruimte. Zo is de beschikbare ruimte ook beter bezet. VVD Westland pleit voor goed onderhoud van scholen met een optimaal binnenklimaat. Wij vinden dat daarbij het uitgangspunt moet zijn frisse scholen, scholen met een gezond binnenklimaat en groene schoolpleinen. Dit willen we bereiken door onder meer samenwerking met Westlandse bedrijven. Belangrijk liberaal thema is verdraagzaamheid: ruimte laten voor jongeren, waarbij de grens is daar waar andere individuen in hun vrijheid worden beknot of overlast ervaren. Gezamenlijke betrokkenheid van ouders, buurtbewoners, jeugd, gemeente, politie en jongerenwerk is noodzakelijk bij het voorkomen en oplossen van problemen zoals overlast. VVD Westland onderschrijft het Gouden Hokbeleid (spelregels Westlandse hokken) de inzet van sportverenigingen om jongeren het verenigingsgevoel mee te 'geven'. In sport kunnen veel jongeren hun energie kwijt en dit draagt bij aan hun gezondheid en welzijn. VVD Westland vindt in het jeugd- en jongerenwerk vooral een meerwaarde wat betreft preventie. Voortijdige schoolverlaters moeten de kans krijgen te zorgen voor inrichting van het eigen leven. Stoppen met je opleiding betekent aan het werk zijn, werk aanpakken dat voorhanden is, waardevol zijn voor de samenleving (werk en vrijwilligerswerk). Hier ligt ook een taak bij het Regionaal meld- en coördinatiepunt dat actief aan de slag gaat om jongeren terug te begeleiden richting school, het zoeken naar (vrijwilligers-) werk of hulp bij sollicitaties. Wonen Veel mensen wonen met plezier in de dorpen van Westland. VVD Westland vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om het eigen leven in te richten en op te bouwen, (liefst) binnen het Westland. Voor diegenen die toe zijn aan hun eerste huis wil VVD Westland geschikte woningen voor starters. Door huizen te bouwen voor een- of tweepersoonshuishoudens bedien je deze groep, die na gezinsvorming vanzelf doorstromen naar bij voorbeeld een eengezinswoning. Levensloopbestendig bouwen is voor VVD Westland een vereiste. Daardoor kan men ongeacht de gezinsomstandigheden en fysieke situatie in hetzelfde huis blijven wonen. Denk b.v. aan drempelvrij en brede deuren, zodat men later ook met een rollator uit de voeten kan in het huis waar men eerst met zijn jonge gezin woonde. Er kan voldoende en aangepast aan de vraag worden gebouwd door prestatieafspraken met woningcorporaties en regievoering vanuit de gemeente op de wensen van projectontwikkelaars. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal de gemeente extra taken krijgen zoals begeleiding en verzorging van langdurig zorgbehoeftige ouderen en gehandicapten. De gemeente staat voor de opgave om met minder geld meer (kwetsbare) mensen maatschappelijk actief te houden. Bij voorkeur in de eigen woonomgeving. En natuurlijk: huisvesting voor senioren midden in de dorpen, niet aan de rand. Midden in het dorp zijn de sigaren- en bladenboer, de supermarkt, boekhandel en bibliotheek binnen loopafstand. Zo hebben bewoners in de centra van de dorpen alle gemakken onder handbereik. Bij voorkeur vindt seniorenhuisvesting dan ook plaats binnen de centrumringen van de dorpen! Aan Westlanders moet ruimte worden geboden om de zaken op hun eigen manier te regelen, ook buiten de bestaande kaders om. Belangrijk is dat de gemeente hen hierbij ruimte biedt, meedenkt en ook buiten bestaande kaders durft te gaan. Daarnaast vindt VVD Westland dat mensen zelf moeten kunnen bepalen waar en met wie ze wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Daarom kiest VVD Westland voor het scheiden van wonen en zorg. De zorg wordt georganiseerd rondom het wonen, en de zorgaanbieder is te gast bij de cliënt. 13

14 Woningmarkt Een woning voor elke Westlander, maar niet tegen elke prijs. Zoals in heel Nederland heeft ook Westland te maken met een stagnerende woningmarkt. De gemeente heeft de laatste jaren fors ingezet op woningbouw. De realisatie en afzet blijven achter. Wat VVD Westland betreft wordt de woningbouw afgestemd op de Westlandse behoefte. Nu en in de toekomst. De woningmarkt fungeert prima voor de huidige behoeftevraag. VVD Westland zet dan ook in op bouwen naar behoefte. Wat de toekomstige behoefte betreft, ingegeven door demografische cijfers, zal er voldoende differentiatie in typen woningen moeten zijn. Hierin heeft de gemeente een sturende taak. De verplichte 30% sociale woningbouw moet afgeschaft worden: niet zonder meer alleen op basis van regionale afspraken. Ook hier zullen demografische ontwikkelingen de belangrijkste factor zijn voor de hoeveelheid sociale woningbouw. De woningcorporaties moeten gehouden worden aan hun kerntaak: het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor bewoners met een laag inkomen. Westland heeft arbeidsmigranten nodig. De taak van de gemeente ligt vooral op het terrein van de ruimtelijke ordening. De markt moet zijn werk doen. De werkgever is de eerst verantwoordelijke voor goede huisvesting van de (tijdelijke) arbeidsmigrant. De gemeente komt in actie als de markt een vraag stelt. Daarbij houdt de gemeente toezicht op de huisvesting, die moet in orde zijn. Ook ziet de gemeente erop toe dat de arbeidsmigrant bij terugkeer naar het eigen land zich uitschrijft uit de gemeentelijke basisadministratie. Voor starters en jonge gezinnen moet betaalbaar worden gebouwd. Daarmee wordt het eigen huizenbezit voor de Westlander bereikbaar. VVD Westland is voor flexibilisering van woningrealisatie. De gemeente maakt het kader voor het bouwplan, de uitvoering van dat kader moet gefaseerd en in kleinere aantallen, zodat vraag en behoefte beter op elkaar aansluiten. In aanvulling op bouwprojecten kunnen verlaten panden aangepast worden voor jongeren en/of arbeidsmigranten. Ook het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), vrije kavelbouw en consumentgericht bouwen is onderdeel van het bouwpalet dat de gemeente moet ondersteunen. Leefomgeving Naast een gezonde economie is een prettige en goede leefomgeving belangrijk. Onder een goede leefomgeving verstaan we prettig wonen, gelegenheid tot recreëren, goede vervoersmogelijkheden en gebruik van het water. VVD Westland vindt het onderhoud van de woonomgeving een kerntaak van de gemeente. Dat geldt voor de wegen, speelpleinen en de groenvoorziening. Waar mogelijk wil VVD Westland voorzien in goed toegankelijke en voldoende parkeergelegenheid. Waar onvoldoende parkeergelegenheid is moeten er blauwe zones komen. VVD Westland is tegen betaald parkeren. Er is inmiddels een goede slag gemaakt met deregulering in het domein van de woonomgeving. Wat betreft het kappen van bomen pleit de VVD voor volledige afschaffing van de kapvergunning. VVD Westland is er voorstander van de deregulering voort te zetten. De VVD is voor een snelle doorlooptijd en duidelijkheid over de afhandeling van bouwvergunningen; dat duurt nu te lang. VVD 14

15 Westland wil de beeldkwaliteitsplannen voor bebouwing afschaffen. VVD Westland wil een pilot voor welstandsvrij bouwen, te beginnen in de braakliggende gebieden. VVD Westland wil de OZB in geen geval verhogen, niet voor burgers en niet voor bedrijven! Voor het midden- en klein bedrijf is verlaging van de OZB de eerste hulp bij economische nood. Ter vergelijking, de OZB in Den Haag is aanzienlijk lager dan in het Westland. Westland moet een interessante omgeving voor het bedrijfsleven blijven! In het verlengde daarvan moet de afvalstoffenheffing zelfvoorzienend zijn. De koppeling met de OZB moet losgelaten worden. Wat betreft de financiën van de leefomgeving en wonen moet Westland pas op de plaats maken. Er is een aanzienlijke hoeveelheid grond gekocht, met geleend geld. De rente daarvan vormt een aanslag op het gemeentebudget. Hoe langer het duurt, hoe meer het kost. Dat drijft de kosten van deze gronden op. Tegelijkertijd concurreren verschillende bouwlocaties binnen de gemeente met elkaar. Door deze concurrentie versnippert de vraag, waardoor efficiënt en betaalbaar bouwen moeilijker wordt. Tevens concurreren omliggende gemeenten mee: zij hebben veelal goedkopere ontwikkelkosten vanwege lagere grondkosten. VVD Westland is voorstander van het realiseren van betaalbare woningen door kleinere huizen c.q. appartementen te bouwen en verlies op grondposities te nemen. Tegelijkertijd zullen gronden afgestoten moeten worden. Twee vliegen in één klap: realisatie van woningen (bouwen naar vraag) en inperken van financiële schade. Veiligheid Zorgen voor veiligheid van de burgers is een van de kerntaken van de overheid. Deze taken kunnen wel door anderen dan overheidsfunctionarissen worden uitgevoerd als gegarandeerd is dat dit betrouwbare mensen zijn en dat zij geen bevoegdheden krijgen die echt aan de overheid toebehoren. Zo ziet VVD Westland voor de kleine criminaliteit een toegevoegde waarde in de z.g. BOA s (buitengewoon opsporingsambtenaar) en in de buurtpreventie. De verhuftering van de samenleving gaat ook aan Westland niet voorbij. Laat de echte politietaken over aan de politie (opsporing, hulp bij ongelukken, inzet bij grote evenementen, ordehandhaving, e.d.) en laat boa s en buurtpreventen het leed dicht bij huis tot hun taak rekenen. De buurtpreventen hebben door hun zichtbaarheid ook een toegevoegde waarde bij inbraakpreventie en het in het gelid houden van jeugdige overlastgevers. Door woningbouw te concentreren in de kernen in plaats van in het buitengebied worden ook de dorpskernen in de avond en het weekend levendig. Zo voorkom je spookkernen en gevoel van onveiligheid. Ook voor die gevoelens heeft VVD Westland een open oog en oor. Dat wil niet zeggen dat VVD Westland de inzet van politie op een laag pitje zet. Integendeel, er moet meer blauw op straat en ook zichtbare aanwezigheid in de uitgaansgebieden. De politie staat in goed contact met de middenstand en de horeca. Diefstal met z.g. rooftassen en het skimmen van pinautomaten, om maar eens wat onderwerpen te noemen, kun je niet overlaten aan BOA s. Daar moet de politie een richtinggevende rol in spelen. Wijkagenten moeten zichtbaar aanwezig zijn en hun buurt als hun broekzak kennen. Zo speelt de politie ook de hoofdrol bij het voorkomen of verminderen van bv. overlast door hangjeugd. De gemeente stimuleert koppeling tussen onderwijs, welzijn, cultuur, zorg en sport om probleemgedrag van jongeren zo vroeg mogelijk te signaleren. Criminaliteit zoals beroving, inbraak en ernstig wangedrag wordt niet getolereerd. Investeren in de maatschappij is naast een taak van de ouders ook een opdracht aan de overheid. VVD Westland staat voor zero tolerance en ziet als hulpmiddel de inzet van cameratoezicht. Hulpdiensten als de brandweer en de reddingsbrigades moeten goed zijn georganiseerd en professioneel zijn uitgerust. De vrijwilligers die zich voor deze diensten inzetten, zijn professioneel in hun taakuitoefening. Dat moet ruimschoots tot waardering leiden. Als betrokkenheid van de overheid nodig is, staat de gemeente daarvoor open. Vrijwilligersmanagement en overleg met werkgevers van deze vrijwilligers moeten een hoge prioriteit krijgen. Door regionalisering van de brandweer komt de aansturing van de korpsen meer op afstand van de gemeenten. Dat mag niet ten koste gaan van de motivatie van lokale vrijwilligers. 15

16 VVD Westland staat voor: o Een sociaal vangnet voor wie het echt nodig heeft. Eerst proberen zelf de mouwen uit de handen te steken o De veranderingen in de zorgplicht van de gemeente positief benaderen door een gemeentelijke organisatie die op zijn taak is berekend. Zorg op maat. o Voor iedere Westlander een betaalbare woning. Het woningaanbod houdt rekening met wensen van de bewoners en speelt in op wijzigingen in de leeftijdsopbouw o Huizen bouwen die bij het leven passen, dus zo lang mogelijk in hetzelfde huis kunnen blijven wonen o Het onderwijs sluit aan bij de wensen van het bedrijfsleven o Buurtpreventie en boa s zijn samen met de politie onmisbaar voor een veilige leefomgeving o Een pilot voor welstandsvrij bouwen 16

17 Programma in het kort Economie Gemeentelijke overheid: professionele overheid met minder regels Lage gemeentelijke lasten, betere prestaties Structurele kosten alleen betalen uit structurele inkomsten Grondbezit: grond moet renderen, niet braak liggen Beschikbaarheid van gronden voor recreatie, groen of bedrijfsleven Pachtconstructies om braakliggende gronden beschikbaar te maken Gemeentelijke financiën: wel investeren, niet consumeren Investeren in infrastructuur, geen gelden naar onnodige subsidies Géén verhoging OZB Tuinbouwcluster: er verdwijnt geen meter glastuinbouw meer uit het Westland. Het tuinbouwcluster draagt de Westlandse economie Ondernemen: ondernemerschap ondersteunen door professionele gemeentelijke overheid Ruimte voor innovatie en groei door lage lasten en heldere besluitvorming Bestuurlijke daadkracht Politiek is niet voor bange mensen. Er moeten weloverwogen beslissingen worden genomen in een aanvaardbare tijd. Na 10 jaar nog geen nieuw gemeentehuis is bestuurlijke onmacht Verstandig boekhouden: niet meer uitgeven dan er binnenkomt Met wat er binnenkomt nieuwe plannen maken, zodat de uitgaven weer geld opleveren Minder regels: geen terrasheffing voor de horeca, geen hondenbelasting, welstandsvrij bouwen als proef. Pas een nieuwe regel invoeren als er een andere regel voor verdwijnt Wettelijke taken: zorg en welzijn, goede woonomgeving, veilige wegen en doorstroming van het verkeer, veilig gevoel op straat, voldoende woonruimte, zorg voor milieu, openbaar onderwijs en voldoende schoolruimte. Dat zijn kerntaken van de gemeente en die doet de gemeente goed Als VVD Westland naar Den Haag belt, wordt er opgenomen! Korte lijntjes naar de landelijke politiek werkt in het voordeel van Westland Sociaal en veilig Iedereen in Westland steekt de handen uit de mouwen. Sociaal vangnet voor wie het écht nodig heeft. Hard optreden bij verspilling en fraude bij uitkeringen en zorg. Zorgplicht van de gemeente: niemand houdt van veranderingen, maar we zien ook voordelen met een goede gemeentelijke organisatie en als we ook eerst kijken wat de mensen zelf kunnen. Lukt dat niet, dan is er zorg op maat. Een betaalbare woning voor elke Westlander. Rekening houden met de wensen van inwoners en inspelen op wijzigingen in leeftijdsopbouw en de verschillende soorten woningen. Levensloop bestendig bouwen: huizen bouwen waar men in iedere levensfase kan blijven wonen. Investeren in onderwijs dat aansluit bij het bedrijfsleven. Een goede opleiding moet leiden tot een goede baan. 17

18 VOLKSPARTIJ VOOR VRIJHEID Secretariaat EN DEMOCRATIE WESTLAND Watersnip AH 's-gravenzande 18

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken

Verkiezingsprogramma. Daadkrachtig en betrokken Verkiezingsprogramma Daadkrachtig en betrokken Als Volkspartij voor Vrijheid en Democratie willen we betrokken zijn. Betrokken bij de inwoners en ondernemers van de Gemeente Veere. De VVD is er van overtuigd

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Kernpunten VVD Loon op Zand

Kernpunten VVD Loon op Zand Kernpunten VVD Loon op Zand 2014-2018 Jouw VVD Jouw Gemeente Kies VVD Loon op Zand: Krachtig en Transparant! Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Solide en eerlijk bestuur... 4 II. Minder regels en meer ondernemerschap...

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018

Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN. Verkiezingsprogramma 2014 2018 Afdeling OIRSCHOT DE BEERZEN Secretariaat: De Korenaar 21 5688 TS Oirschot Telefoon: 0499 479060 E mail: secretaris@vvdoirschot.nl Internet: www.vvdoirschot.nl Economisch herstel Verkiezingsprogramma 2014

Nadere informatie

! " # $!! % &!! ' (! )!! * +!

!  # $!! % &!! ' (! )!! * +! Elke vier jaar worden verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. Ook in Soest. Daarbij is het gebruikelijk dat lokale afdelingen, zoals de VVD Soest/Soesterberg, aangeven welke toekomst ze voor

Nadere informatie

Samen voor jouw Toekomst!

Samen voor jouw Toekomst! Verkiezingsprogramma SGP Zederik 2014 2018 Jongeren editie Samen voor jouw Toekomst! Een principiële keus, voor nu en later V e r k i e z i n g s p r o g r a m m a S G P Z e d e r i k 2 0 1 4 2018 Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap

Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Ruimte voor initiatief en ondernemerschap Verkiezingsprogramma VVD Winterswijk 2014-2018 Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de VVD Winterswijk voor de periode 2014 2018. De VVD wil werken

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota

Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota Heel het Kind Samenvatting van de concept kadernota 2 Samenvatting van de concept kadernota - Heel het Kind Heel het Kind Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Jeugdwet aangenomen. Daarmee

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid:

Dit zijn onze keuzes voor een verantwoord financieel beleid: Algemeen Het CDA baseert zijn politiek op vier pijlers: Gerechtigheid, Gespreide Verantwoordelijkheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Grote woorden, die tegelijk concrete handvatten bieden voor de alledaagse

Nadere informatie

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken!

Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen Natuurlijk samenwerken! Haarlemmermeer, 2 april 2013 Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van denken met een duidelijke visie om de problemen aan te pakken. Ons motto; Een liberaal lokaal Haarlemmermeer En meedenken is meedoen

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma "Naar een transparante en eerlijke toekomst"

www.liberaalhardenberg.com Verkiezingsprogramma Naar een transparante en eerlijke toekomst Verkiezingsprogramma 2014 2018 "Naar een transparante en eerlijke toekomst" Inleiding De afgelopen vier jaar heeft Liberaal Hardenberg als eenmansfractie steeds de strijd aangebonden met gevestigde opvattingen

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent :

Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Verkiezingsprogramma VVD, gemeenteraadsverkiezingen Grootegast 2010-2014 De VVD is een liberale partij verankerd op sterke pijlers, dat betekent : Vrijheid ; De vrijheid hebben zichzelf te zijn in geestelijk,

Nadere informatie

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013

Workshop decentralisaties sociaal domein. 30 september 2013 Workshop decentralisaties sociaal domein 30 september 2013 Inhoud Stimulansz Even voorstellen De 3 decentralisaties Wat kan de meerwaarde van sport zijn? Aan de slag met het kaartspel Stimulansz We zijn

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. "Alles van waarde is weerloos"

Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard. Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018. Alles van waarde is weerloos Verkiezingsprogramma GroenLinks Hoeksche Waard 2014-2018 Werken en Leven in een Groene Hoeksche Waard "Alles van waarde is weerloos" Lucebert Dat moet dus beschermd worden 1 December 2013 Inhoud 1. Maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld

Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor op de Programmabegroting Raadsvoorstel Een beter Venlo voor hetzelfde geld Meerjaren tegenbegroting SP- Venlo met alternatieven voor 2015-2018 op de Programmabegroting Raadsvoorstel 2014-63 Een beter Venlo voor hetzelfde geld Voor u ligt de tegenbegroting van de SP- Venlo voor

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe

Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Bouwen in Vertrouwen SGP Overbetuwe Verkiezingsprogramma 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Samenleven... 3 Zondagsrust en 24-uurs economie... 3 Mantelzorg stimuleren en meer

Nadere informatie

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Het Eerlijke Alternatief V

Het Eerlijke Alternatief V Het Eerlijke Alternatief V Alternatieve Begroting op de Stadsbegroting van 2015-2018 VVD Nijmegen, november 2014 INLEIDING Voor u ligt de alternatieve begroting 2015-2018, getiteld Het Eerlijke Alternatief.

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT

VERKIEZINGSPROGRAMMA SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Voor individuele vrijheid Voor sociale rechtvaardigheid Voor maatschappelijke verantwoordelijkheid SPEERPUNTEN 50PLUS ROTTERDAM OMDAT HET OM ROTTERDAMMERS GAAT Rotterdam is van oudsher een havenstad, een

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten

Stelselherziening Jeugdzorg. Platform Middelgrote Gemeenten Stelselherziening Jeugdzorg Standpunten van het Platform Middelgrote Gemeenten 12 april 2011 I. Aanleiding Een belangrijk onderdeel van het bestuursakkoord tussen Rijk en gemeenten is de stelselherziening

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT

MdV UITGESPROKEN TEKST GELDT MdV De begroting is wederom een knap staaltje werk waar door heel veel medewerkers in dit huis veel energie en vakmanschap in is gestoken. Dat verdient waardering, zowel richting college als richting al

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN

KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN KIES LOKAAL LEEFBAARHEID, LASTENVERLICHTING EN SOLIDARITEIT IN DIEMEN Programma 2014-2018 STERK VOOR DIEMEN - LEEFBAARHEID EN SOLIDARITEIT Inleiding Diemen moet de komende jaren heftige beslissingen nemen!

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant

Bevolkings- en woningbehoeftenprognoses provincie Noord-Brabant en regio West-Brabant VERSLAG BETREFT Bouwberaad West-Brabant DATUM 1 maart 2012 VOORZITTER J.P. Schouw VERSLAG Bijeenkomst Bouwberaad West-Brabant Opening en toelichting De voorzitter van het Bouwberaad, de heer J.P. Schouw,

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Ruim baan voor inwoners en ondernemers. Verkiezingsprogramma Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Gemeenteraadsverkiezingen Ridderkerk

Ruim baan voor inwoners en ondernemers. Verkiezingsprogramma Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Gemeenteraadsverkiezingen Ridderkerk Ruim baan voor inwoners en ondernemers Verkiezingsprogramma Volkspartij voor Vrijheid en Democratie Gemeenteraadsverkiezingen Ridderkerk 2014-2018 1. Inhoudsopgave Voorblad (pagina 1) 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Waar het CDA in De Marne voor staat:

Waar het CDA in De Marne voor staat: Waar het CDA in De Marne voor staat: 1 Samen leven: Mensen maken hun samenleving: Het CDA wil initiatieven uit dorpen steunen. Het is uw woonomgeving. 2 Verkeer: Aandacht voor verkeersveiligheid. Goede

Nadere informatie

afd:!gemeente!hellendoorn.!

afd:!gemeente!hellendoorn.! afd:gemeentehellendoorn. Gemeenteraadsverkiezingen2014. Voorwoord Alhoeweldeeerstelichtpuntjesaandehorizonverschijnen,looptdeeconomischerecessie nog als een rode draad door ons land. Met name ondernemers

Nadere informatie

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt Bijeenkomst VNG, 27 maart 2013 Marco van Dorst marco@moveo.nu, 0114-630998 / 06-22110077 Intentieverklaring UPGRADE 24 januari 2013 ondertekende groot aantal

Nadere informatie

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan;

Vanuit een sterke en in meerjarenperspectief sluitende begroting zijn er een aantal punten waar de VVD bij stil wil staan; Begroting 2012 Na een uitgebreid traject richting de voorjaarsnota 2011 waarbij de samenleving zeer welkom en nauw betrokken is, hebben wij op 9 juni de voorjaarsnota vastgesteld waarin de ombuigingen

Nadere informatie

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen

Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen Enkhuizen Samen naar beter! verkiezingsprogramma SP-Westfriesland-Oost gemeenteraadsverkiezingen 2014 - Enkhuizen Hieronder vind je het SP-verkiezingsprogramma voor gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Enkhuizen

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag

Maak van uw gemeente. een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Maak van uw gemeente een sportgemeente! Olympische ambities van morgen als motor voor lokale vernieuwing en ontwikkeling vandaag Op 3 maart 2010 gaat Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO

PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO PvdA Hillegom Antwoorden op vragen omroep BO Wat is de naam van uw partij? PvdA Hillegom Wie is uw lijsttrekker? Annemieke van Dijk en Fred van Loenen Wie is uw wethouderskandidaat? De PvdA heeft in Hillegom

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag

tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag 02 Visie Er is in Noord-Limburg nauwelijks geschikte tijdelijke en betaalbare woonruimte voor mensen met een urgente woonvraag.

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN. Samenvatting ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN Samenvatting Kompas voor de zorg voor de jeugd in Fryslân De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de taken van de gemeente. De 27 Friese gemeenten

Nadere informatie

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort

kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort kiezen voor evenwicht tussen jong & oud in Zandvoort 5 Bijdragen aan een krachtige gemeenschap met ruimte voor evenwicht. Inhoud Woord vooraf 5 Richting, ruimte en resultaat Maatschappelijke omgeving 6

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit

Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Jeugdigen en Gezinnen Versterken Dichtbij kind en gezin, meer samenhang en kwaliteit Inleiding Per 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugdigen. Hieronder vallen de jeugd-ggz

Nadere informatie

Kies voor een Nieuw Hattem!

Kies voor een Nieuw Hattem! Kies voor een Nieuw Hattem! 1 Voorwoord De financiën van de gemeente Hattem zijn op dit moment niet stabiel; in de afgelopen 4 jaar zijn de reserves gehalveerd, de schulden verdubbeld en de lasten voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 PARTIJ BENEDEN LEEUWEN WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER WIJ ZORGEN voor onze GEMEENTE en voor BENEDEN LEEUWEN in het BIJZONDER Voorwoord

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

De VVD maakt werk van Terneuzen.

De VVD maakt werk van Terneuzen. De VVD maakt werk van Terneuzen. R. Noët E. Beumer P. Broekhuysen J. Maris J.P. Hubregsen J.v. Harmelen 3 WWW.VVDTERNEUZEN.NL Speerpuntenplan campagne Terneuzen 1. Er moet een volwaardig ziekenhuis in

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

CDA Weststellingwerf. Visie en programma

CDA Weststellingwerf. Visie en programma CDA Weststellingwerf Visie en programma 2014 2018 HELDER GROEN Vertrouwen Verbinden Verantwoordelijkheid Visie Het CDA draagt het christelijk democratisch gedachtegoed uit. De samenleving staat hierbij

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Visie Beheer Openbare Ruimte

Visie Beheer Openbare Ruimte Visie Beheer Openbare Ruimte De openbare ruimte bestaat uit de ondergrondse en bovengrondse voorzieningen die in beheer zijn de gemeenten en bestaat uit riolering, plantsoenen, bomen, wegen, straten, pleinen,

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Stabiel en betrokken; Zichtbaar dichtbij!

Stabiel en betrokken; Zichtbaar dichtbij! ChristenUnie Papendrecht Verkiezingsprogramma 2010 2014 Stabiel en betrokken; Zichtbaar dichtbij! Inleiding Het programma dat voor u ligt is een samenvatting van de kernpunten waar de ChristenUnie zich

Nadere informatie

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg

Kernwoorden programma Aalburg. ChristenUnie Aalburg Kernwoorden programma Aalburg ChristenUnie Aalburg 2014-2018 Hier vind u het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie in Aalburg in een notendop. De hoofdlijnen waar we de komende 4 jaar voor willen gaan.

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON

Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON Meerjaren Beleidsplan Stichting WOON definitief Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 2 Visie en missie Stichting WOON... Missie... Visie... Missie Woontrainingshuis Kortgerecht... Visie Woontrainingshuis

Nadere informatie