Meer Westland Minder Gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer Westland Minder Gemeente"

Transcriptie

1 Meer Westland Minder Gemeente Verkiezingsprogramma VVD Westland

2 VVD Westland onderscheidt zich door één gemeentehuis op één locatie woningbouw alleen in de dorpen bouwen naar behoefte opheffen Westland Marketing opheffen cultuurweb structurele uitgaven alleen met structurele inkomsten géén extra bestuurslagen

3 Inhoudsopgave Hoofdthema s en kernpunten... 4 Liberalisme en kernpunten... 4 Westland voorop! Economie... 5 Onderwijs en Arbeidsmarkt... 8 Verkeer en vervoer Bestuur ambitie en daadkracht Gemeentefinanciën Bestuurlijke daadkracht Sociaal en veilig Zorg Scholen / jeugd Wonen Woningmarkt Leefomgeving Veiligheid Programma in het kort Samenstelling verkiezingsprogrammacommissie: Elly van der Wilk (voorzitter), Lianda Heijl, Kalinka Kester, Geraldine van der Knaap, Bart Waasdorp, Pieter Varekamp Programma is vastgesteld in de ALV d.d. 21 oktober

4 Hoofdthema s en kernpunten VVD Westland heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een verkiezingsprogramma met de hoofdthema s o Economie o Bestuurlijke daadkracht o Sociaal en veilig Vanuit deze hoofdthema s richten we ons op de volgende kernpunten: o Inzetten op innovatie, groei en ontwikkeling van de Westlandse economie. o De gemeentefinanciën op orde. Geen belastingverhoging, minder uitgeven. o Een sterk en daadkrachtig lokaal bestuur. o Een fijne leefomgeving, zonder overlast en met zorg op maat. Liberalisme en kernpunten VVD Westland denkt en handelt ingegeven door de liberale beginselen. Vanuit die kernwaarden wil VVD Westland herkenbare politiek bedrijven. Naar de praktijk vertaald opereert VVD Westland vanuit de overtuiging dat vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid tot de fundamenten van onze samenleving behoren. VVD Westland staat open voor inbreng van alle burgers. VVD Westland is voor een zo groot mogelijke vrijheid van de burger. Echter, vrijheid is niet onbeperkt. Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook het besef hebt van verantwoordelijkheid. Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Het is de taak van de overheid om duidelijke, rechtvaardige spelregels op te stellen en te handhaven. Mensen die het zelf niet redden krijgen hulp geboden. Hiermee onderscheidt VVD Westland zich van andere politieke partijen. Liberalen laten niet alles aan de overheid over, maar investeren in de mensen zelf en bieden hen kansen. Wanneer het niet zelfstandig lukt, is er natuurlijk altijd hulp beschikbaar. Ook liberaal is te denken in kansen in plaats van risico s. VVD Westland geeft aan die basisbeginselen graag invulling in de politieke praktijk en richt zich van daar uit op economie, bestuurlijke daadkracht en een sociale, veilige leefomgeving. Westland voorop! We zien graag dat de Westlandse economische prestaties op de kaart staan bij de landelijke en provinciale overheid, zodat deze overheden meewerken aan en betrokken zijn bij de ontwikkeling van het Westland. Onze contacten met ministers, staatssecretarissen en leden van Tweede Kamerfracties en provinciale staten helpen daarbij. Door VVD Westland weet politiek Den Haag dat Westland om de hoek ligt! Westlanders zijn in belangrijke mate het liberale gedachtegoed toegedaan. Niet voor niets stemde 48% van de Westlanders op de VVD bij de landelijke verkiezingen in Ook lokaal is de VVD een sterk merk. VVD Westland maakt zich sterk voor een fijne en veilige leefomgeving. Liberalen laten dat niet aan de overheid over. Liberalen proberen het eerst zelf te doen. Westland is en blijft een aangename plek voor Westlanders oud en nieuw om te wonen, te werken en te recreëren. Iedereen doet mee, niemand staat aan de zijlijn! 4

5 1.Economie De Westlandse ondernemers en bedrijven zijn sterk in vernieuwing. Westland is ver buiten de landsgrenzen bekend om zijn innovatiekracht. In deze economisch lastige tijden vragen bedrijven om positief meedenken en willen ze zo goed mogelijk ondersteund worden door de overheid. Het is aan de gemeente om de stelregel wat kan de gemeente doen om dit mogelijk te maken? te hanteren, niet alleen in visies, maar juist in de praktijk. Dat vergt in het bestuur een andere houding. Daar werkt VVD Westland volop aan mee. Hetzelfde geldt voor de middenstand. Leegstand kan niet door de gemeente worden voorkomen of opgelost, de gemeente kan wel de rol van coördinator op zich nemen, de verbinding vormen tussen winkeliers en andere belanghebbenden, zodat vernieuwing en goed bezet winkeloppervlak in evenwicht is. Dat betekent ook prioriteiten stellen ten aanzien van gemeentelijke uitgaven. Wat doen we wel, wat doen we niet? Wel investeren in infrastructuur, onderwijs, innovatie en welzijn. Niet investeren in dure marketingcampagnes en onnodige subsidies. Dankzij VVD Westland kan de gemeente niet meer ongelimiteerd grond aankopen, wat miljoenen scheelt aan slecht besteed geld. VVD Westland vindt dat de gemeente bedachtzaam moet omgaan met grond aan- en verkopen. De kosten van met geleend geld grond kopen moeten worden teruggedrongen. Dat kan door deze gronden te verkopen of verpachten. Strategisch gelegen gronden worden niet verkocht. Aankoop gebeurt alleen wanneer dat voor nu noodzakelijk is en het economisch of maatschappelijk voordeel oplevert binnen een termijn van vijf jaar. We zijn trots op de glastuinbouw en alle bedrijvigheid rondom de glastuinbouw. De Westlandse agrosector gedijt hier buitengewoon goed. Bij een dergelijke ondernemende streek hoort een op zijn taken berekend wegennet, voor nu en voor de langere termijn. Vaak gaat de gemeente niet over het wegennet, maar de provincie of het rijk. VVD Westland maakt zich sterk voor een goede bereikbaarheid, vanuit goed lokaal bestuur en de korte lijnen naar provincie en rijk. Agrarisch bedrijven cluster (Agrocluster) De Westlandse economie wordt in grote mate gedragen door het Agrocluster. Met het agrocluster bedoelen we het agrarisch bedrijvencluster, inclusief daaraan gerelateerde bedrijven bijvoorbeeld handel, transport en toeleveranciers. Het agrocluster is dus meer dan tuinbouwbedrijven alleen. Wat dit cluster sterk maakt, is de keteneconomie. Naast glastuinbouw is ook de handel, het onderwijs, de logistieke dienstverlening, de energie en toeleveringssector onderdeel van de Westlandse economie. De keteneconomie biedt de ruimte aan bedrijven zich te ontwikkelen en te groeien. Het Westlandse bedrijfsleven zorgt voor een bloeiende en dynamische lokale economie. VVD Westland wil deze lokale keteneconomie een goede toekomst bieden. VVD Westland wil samen met het bedrijfsleven het voortouw nemen als het gaat om ontwikkel- en vestigingsmogelijkheden. Sturend zijn in besluitvorming, in lobby en bij afspraken met de provinciale en rijksoverheid. Praktische daadkracht kan ondergebracht worden in de zogenaamde PPS-constructie (Publiek Private Samenwerking). Concreet wil de VVD besluitvorming en uitvoering 5

6 versnellen wat betreft de infrastructuur: een tweede oeververbinding onder de Waterweg, aanpassing van wegen voor goede verbindingen tussen agrobedrijventerreinen (glastuinbouw, veiling, agro-logistieke centra). Ruimte in het Westland is schaars; anderzijds liggen aanzienlijke oppervlakten braak. Grond moet renderen. Dat kan door inzet als recreatiegebied of aanwending door het bedrijfsleven. Met bijvoorbeeld PPS of pachtconstructies kunnen gronden aangeboden worden. Gezien de omvang van het ongebruikt grondbezit ziet VVD Westland voordeel van het in pacht geven aan bedrijven of ondernemingen. Naast verbetering van de infrastructuur is VVD Westland voorstander van verduurzaming van het agrocluster. De agrosector heeft meer en meer te maken met eisen vanuit de overheid en de markt ten aanzien van duurzaam produceren en verhandelen. Bedrijven en bedrijfsterreinen die willen inzetten op verduurzaming, op het gebied van energie, productie of transport, moeten daartoe in de gelegenheid gesteld worden. Dat betekent duidelijke besluitvorming, goede ruimtelijke ordening en een goed investeringsklimaat. Het agrocluster is één van de economische pijlers van de Nederlandse economie. Dat wordt vorm gegeven door de Greenport. VVD Westland wil dat de gemeente samen met het Westlandse agrocluster hierin stuurt, en tegelijkertijd uitvoerend is en resultaten boekt. Resultaten die zichtbaar zijn, dus de plek op de rijksagenda bewaken en stimuleren, sturend zijn in relevante infrastructurele besluiten, verbindingen leggen met kennis- en onderzoeksinstellingen en uitgaan van een gunstig ondernemersklimaat voor de sector. Ondernemen Westland is meer dan het agrocluster. Westland heeft een groot aantal ondernemers en midden- en klein bedrijf. Ondernemers die toegevoegde waarde leveren, niet alleen voor het bedrijfsleven, ook voor de Westlandse maatschappij, zoals werkgelegenheid, handel, recreatie en vernieuwing. Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde toekomst. VVD Westland ondersteunt ondernemerschap maximaal. Detailhandel vormt een belangrijk onderdeel van het Westlandse bedrijfsleven. Tevens draagt de detailhandel bij aan de leefbaarheid in de Westlandse dorpen. VVD Westland is voor revitalisatie van de winkelgebieden in Poeldijk, Monster, De Lier en s-gravenzande. Samen met de ondernemers uit de detailhandel wil VVD Westland invulling geven aan aantrekkelijke winkelgebieden, goede bereikbaarheid en een goed klimaat om te ondernemen. De gemeente heeft hier een regiefunctie. Er dreigt een overschot aan oppervlak, dus uitbreiding van het winkelareaal moet worden ingekleurd door herbestemmen van detailhandel. Industrie, handel en kennisbedrijven maken het ondernemersdomein compleet. Voor deze ondernemers moet Westland voordelen bieden, zoals een goede bereikbaarheid, professionele dienstverlening van de gemeentelijke overheid, zodat zij hun toegevoegde waarde maximaal kunnen benutten. Daarmee zijn zij van economisch belang voor de overige ondernemers en de Westlandse inwoners. VVD Westland maakt Westland interessant voor ondernemers. 6

7 VVD Westland staat voor: o minder regels, opschonen van gemeenteregels o vergunningaanvragen worden op tijd door de gemeente afgehandeld o financiële lasten zo laag mogelijk houden: dat geeft ondernemers meer ruimte, met name in lastige tijden o ondernemers / zzp ers moeten kunnen rekenen op de medewerking van de gemeente met het verstrekken van vergunningen via het bedrijvenloket zonder bureaucratie. 7

8 Werk en Inkomen VVD Westland wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde baan. Daarom vindt VVD Westland dat de gemeente mensen moet ondersteunen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Wie in een uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Dat betekent ook dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel op vooruit gaat. Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning. In de gevallen waarin het een werkzoekende niet lukt zelfstandig een baan te krijgen, wil VVD Westland de gemeente laten bemiddelen tussen werkgevers en werkzoekenden. De middelen die de gemeente hiervoor van de landelijke overheid krijgt, worden voor deze taak ook ingezet. Onderwijs en Arbeidsmarkt Goed onderwijs zorgt ervoor dat mensen zich kunnen ontplooien en een baan kunnen vinden die bij hen past. Daarnaast is een goed opgeleide beroepsbevolking van groot belang voor de lokale economie. VVD Westland vindt dat de gemeente zinvolle samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven moet stimuleren door hen zo nodig met elkaar in contact te brengen. Meer kennis in het onderwijs van de praktijk, voor de ondernemer betere afstemming van het onderwijs op de praktijk. Gezien de omvang en het belang van de lokale agrocluster-keteneconomie is dit een vereiste. Ook hier ziet VVD Westland voordeel bij een publiek private samenwerking (PPS): onderwijs en bedrijfsleven bij elkaar brengen. Dat zorgt voor een betere afstemming van onderwijs op de bedrijfspraktijk, brengt praktijk in het onderwijs en kan een bron voor innovatie en onderzoek zijn. Met de bouw van de Horti Campus is Westland op de goede weg. Onderwijs is breder dan de gemeente zelf. VVD Westland ziet voordeel in afstemming met buurgemeenten. Duurzaamheid Duurzaam wil zeggen voor langere duur. Dat betekent streven naar het beste tussen maximale waarde en zo min mogelijk belastende bij- of restproducten. Dat levert technologische, economische en beleidsmatige vraagstukken op. Duurzaamheid is een kans voor technologische en economische ontwikkelingen. Dat past in de ondernemerscultuur van het Westland. Niet alleen op het gebied van energie, ook op het gebied van milieu. VVD Westland wil duurzaamheid stimuleren door ondernemers ruimte te geven, bijvoorbeeld door vergunningverlening of door medeinitiatiefnemer te zijn zoals bij ontwikkeling van geothermie. Er is de laatste decennia veel bereikt ten aanzien van verduurzaming. VVD Westland vindt dat de afstemming tussen verduurzaming en de ondersteunende technologie in balans moet zijn. De gemeente werkt samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en tuinders aan het oplossen van de waterproblematiek. Gemeente Westland en Delfland zoeken innovatieve oplossingen om de kans op wateroverlast te verkleinen. De waterkwaliteit wordt verbeterd door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispaaiplaatsen. De gemeente en Delfland zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor stevige dijken en kades. De veiligheid van de Westlander staat voorop! Voor een goede waterhuishouding is elk bedrijf aangesloten op het riool of heeft een gesloten waterkringloop. Evenals bij onderwijs is ook hier afstemming met buurgemeenten belangrijk. Toerisme en recreatie Vanuit de historie bezien zijn recreatie en toerisme een klein deel van de Westlandse economie. We zien dat de toeristische sector sterk groeit. Dat sluit aan op verdere ontwikkeling van de acht kilometer kustlijn die onze gemeente heeft. Recreatie en toerisme worden een belangrijker onderdeel van de Westlandse economie. VVD Westland ondersteunt ondernemers in recreatie en 8

9 toerisme. De laatste decennia is in de kuststrook nieuwe natuur aangelegd. VVD Westland wil bewaken dat deze natuur beschikbaar is voor recreatie en niet uitsluitend afgeschermd zal worden voor natuurbescherming. Verkeer en vervoer Goede mobiliteit is voorwaarde voor een goede economische motor: efficiënte en effectieve goederen- en personenverplaatsing is noodzakelijk. Dat betekent dat de Westlandse infrastructuur zich naar behoefte moet mee ontwikkelen. Dat kan beter dan nu het geval is. VVD Westland maakt zich sterk voor ontwikkeling en groei van het wegennet, fietspaden en beschikbaarheid van goed openbaar vervoer. Verbetering en groei is niet beperkt tot meer asfalt: de inzet van verkeersmanagementsystemen dragen daar evenzeer aan bij. Een juiste ontsluiting van bedrijventerreinen en tuinbouwgebieden is cruciaal, nu en in de toekomst. In brede zin zet VVD Westland zich in voor een krachtige lobby met buurgemeenten en bedrijfsleven; een lobby ook naar provincie en rijksoverheid, een lobby met als kernpunt een snelle aanleg van de oeververbinding (Blankenburg tunnel). VVD Westland is voor snelle uitvoering van het 3-in-1 project, waarbij Maasdijk voor lokaal verkeer en fietsers goed bereikbaar blijft, tegen reële kosten. Ten behoeve van goede bereikbaarheid wil VVD Westland inzetten op verbreding van de Oost-West verbinding (N213) en Noord-Zuid (N211). VVD Westland staat voor: o Minder regelgeving, zodat ondernemers in de recreatieve en toeristische sector die een kwaliteitsslag willen maken niet gehinderd worden o Waar willen we wel, en waar willen we geen recreatie; duidelijkheid naar de ondernemer o Natuur beschikbaar stellen voor recreatie, en niet uitsluitend voor natuurbescherming waardoor die natuur niet meer voor de Westlander toegankelijk is o Werken aan een toekomstbestendig wegennet. Hiertoe dient het Westlandse Verkeer- en Vervoerplan (WVVP) te worden geactualiseerd o Snelle totstandkoming van de oeververbinding met een actieve lobby samen met bedrijfsleven naar provincie en rijk o Realisatie van een tweede tunnel naar de Maasvlakte met directe aansluiting op het rijkswegennet 9

10 2.Bestuur ambitie en daadkracht Gemeentefinanciën De gemeentefinanciën staan onder druk: er gaat meer geld uit dan er binnenkomt. Enerzijds is er sprake van minder economische groei. Deze trend zorgt voor minder inkomsten. Anderzijds heeft gemeente Westland een aanzienlijke hoeveelheid grond aangekocht met geleend geld. Naar verwachting zullen de omstandigheden niet zodanig veranderen dat op korte termijn van buitenaf, dat wil zeggen buiten de gemeentelijke invloedsfeer, verbetering te verwachten valt. De rentekosten vormen een forse aanslag op het gemeentebudget. VVD Westland vindt dat deze tegenvallers niet ten laste van de Westlander en Westlandse bedrijven mogen komen. Er zullen rigoureuze keuzes gemaakt moeten worden. Een deel van de gronden zullen afgestoten moeten worden; andere delen zullen hoe dan ook geëxploiteerd (huur, pacht) kunnen worden. Posten die geen financieel of maatschappelijk rendement opleveren zullen geschrapt moeten worden, bijvoorbeeld citymarketing, onnodige subsidies en er moet worden ingezet op beperken van rentekosten. Gemeentelijke lasten Structurele lasten worden betaald met structurele inkomsten. Dat is voor de gemeente Westland geen gebruikelijke handelwijze geweest, de laatste jaren. Leven van incidentele meevallers is wel een heel beperkte manier van boekhouden en is bovendien niet toekomstbestendig. De lasten voor bewoners en ondernemingen worden tot een minimum beperkt. Er wordt geleefd naar wat er binnenkomt, dus geen lasten doorschuiven naar een volgende collegeperiode. En alleen publiek geld inzetten voor kerntaken van de gemeente! Ook moet zoveel mogelijk worden samengewerkt met de regio, wanneer dat leidt tot kostenbesparing en efficiëntere afhandeling van zaken. Het subsidiebeleid moet doordacht, evenwichtig en zorgvuldig zijn. Daar heeft het in de afgelopen jaren aan ontbroken. Natuurlijk staat VVD Westland voor eigen verantwoordelijkheid eerst, en alleen als het echt niet lukt of als een belangrijk onderdeel van de Westlandse samenleving ten onder dreigt te gaan, kan de overheid al dan niet tijdelijk de helpende hand bieden. Verenigingen en instellingen die geen behoefte hebben aan overheidsbemoeienis moeten dan ook vooral vrij gelaten worden hun goede werken voort te zetten. Hetzelfde geldt voor sportverenigingen. Waar culturele organisaties en sportverenigingen wel behoefte aan hebben is goede accommodatie. Daar kan de gemeente hen bij helpen door een evenwichtig accommodatiebeleid te hanteren. Geschikte locaties tegen een betaalbaar tarief, een subsidiebeleid waarbij aanvragen worden getoetst aan objectieve criteria en aanpassing van het verouderde vergunningstelsel. Daar maakt VVD Westland zich sterk voor. 10

11 Bestuurlijke daadkracht Het gemeentebestuur is buiten de gemeente de ambassadeur van Westland. VVD Westland vindt dat deze gemeente, met ruim inwoners, met een landelijk belangrijke economische factor het glastuinbouwcluster zijn positie moet opeisen. VVD Westland hecht aan een heldere, duidelijke taakstelling voor de gemeente. Wat kan een burger van zijn gemeentebestuur verwachten en wat ligt op zijn eigen weg? De gemeente voert zijn wettelijke taken voortvarend en naar behoren uit, richt zich op het welzijn van zijn burgers door hulp te bieden aan mensen die het zelf niet redden, ziet toe op een gebalanceerd woningaanbod, een goede woonomgeving, met passende voorzieningen, een goed en actief vestigingsbeleid en bovenal een goede bereikbaarheid in het belang van de Westlandse bedrijven. De gemeente beperkt zich tot deze kerntaken en doet die kerntaken goed! Dus wel goede zorg voor de openbare ruimte in plaats van geld over de balk smijten met z.g. marketing of een cultuurweb. Dat zijn geen overheidstaken, daar is het bedrijfsleven veel beter in en culturele instellingen zitten niet op betutteling te wachten. Jaar na jaar geen besluiten nemen over een nieuw gemeentehuis en dan bij gebrek aan bestuurlijke kracht binnen de coalitie maar kiezen voor twee gemeentehuizen, het is aan de burger niet uit te leggen. VVD Westland staat open voor wensen van de inwoners, maar zorgt als goed bestuurder voor besluitvorming na afweging van alle belangen. VVD Westland staat voor: o Afstoten of exploiteren van braakliggende gemeentegronden in de Westlandse zoom o Schrappen van posten die niets tastbaars opleveren, zoals onnodige subsidies o Ontkoppeling van afvalstoffenheffing en OZB o Geen verhoging van OZB o Afschaffen hondenbelasting o Geld beschikbaar hebben voor de buitenruimte o Structurele lasten betalen met structurele inkomsten o Taakstellende bezuinigingen doorvoeren o Leven naar wat er binnenkomt en geen lasten doorschuiven naar een volgende collegeperiode o Instellingen en verenigingen helpen met waar ze behoefte aan hebben: goede en betaalbare accommodatie en een duidelijk subsidiebeleid o De gemeente beperkt zich tot zijn wettelijke taken en doet die z.g. kerntaken goed o Eén gemeentehuis op één locatie 11

12 3.Sociaal en veilig VVD Westland heeft de laatste jaren veel ingezet op contact met de Westlander. Zo zijn fractie en bestuur met regelmaat te vinden in een van de dorpen waar zij vragen naar wensen, ongenoegen en naar wat er juist goed gaat. De informatie die tijdens die zogenaamde kladblokacties is verkregen is in dit programma zo veel mogelijk verwerkt. Zorg In de zorg gaat veel veranderen. Het Rijk draagt zijn taken wat betreft de financiering, uitvoering en inkoop van specialistische jeugdzorg en jeugdbescherming over naar de gemeente. Niemand houdt van verandering. De kosten van zorg zijn echter dusdanig uit de hand gelopen dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn. Er is winst te behalen door jeugdzorg, WMO, AWBZ en de Participatiewet bij gemeenten neer te leggen. De gemeentelijke overheid is dichter bij de zorggebruikers; kortere lijnen en afstemming van de zorgverleners levert winst en kwalitatieve zorgverbetering op. VVD Westland vindt dat ook eerst gekeken moet worden naar wat de burgers zelf kunnen, of zelf kunnen regelen. Voor al die mensen die echte hulp nodig hebben moet maatwerk geleverd kunnen worden. Het recht op zorg wordt vervangen door de zorgplicht van de gemeente. Dat betekent voor de jeugdzorg: eerst kijken wat ouders en kinderen zelf kunnen, dan in hun netwerk kijken, en pas daarna komt de overheid aan bod. VVD Westland is ervan overtuigd dat dit alleen werkt als de toegang tot hulp goed geregeld is, bij voorkeur via de consultatiebureaus, waar immers al deskundige mensen zitten en de scholen met daarbij een regisseursrol voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. De route via de huisarts blijft uiteraard ook openstaan. Op dit moment houdt de gemeente zich nog vooral bezig met preventie en opvoedingsondersteuning. Daar komen dus de zwaardere taken bij, zoals jeugdbescherming en - hulpverlening, jeugdreclassering, het Advies- & Meldpunt Kindermishandeling en crisisopvang. Met de overgang naar gemeenten van alle jeugdhulp per ontstaan de randvoorwaarden om een omslag te maken in de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen die het nodig hebben. Wat VVD Westland betreft komt er meer nadruk op minder regels en meer regie. Waar nu gemiddeld zes tot negen hulpverleners per probleemgezin betrokken zijn, wil de VVD 1 plan voor 1 gezin met 1 (eind)verantwoordelijke. Voorzieningen als het consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderopvang en naschoolse opvang, zijn noodzakelijk in de huidige samenleving. Het is de taak van de overheid om toe te zien op de kwaliteit van deze voorzieningen. VVD Westland wil, om de sociale samenhang te versterken, een goede relatie tussen onderwijs en wijkgericht werken bevorderen. De gemeente krijgt maximale beleidsvrijheid, decentraliseren is loslaten. Er zullen geen schotten zijn tussen WMO, jeugdhulp en sociale zaken hetgeen maximale ruimte geeft voor een integrale benadering en het leggen van verbindingen. De noodzaak voor jeugdhulp moet leidend zijn voor de ondersteuning. Scholen / jeugd VVD Westland wil dat de jeugd in de gemeente in vrijheid kan opgroeien en zich kan ontwikkelen vanuit het eigen talent. Daarbij is de rol van de ouders cruciaal. Het is de taak van de ouders om samen met het onderwijs de jeugd voor te bereiden op een zinvolle rol in de maatschappij. Brede scholen combineren onderwijs met kinderopvang, naschoolse opvang, zorg, welzijn, sport of cultuur. Hierdoor krijgen kinderen meer kansen om zich te ontwikkelen. Bij de oprichting van een brede school in het primair onderwijs moet de gemeente kaders stellen. Het samenbrengen en verbinden van participanten die elkaar verrijken wanneer ze in één gebouw worden gehuisvest staat 12

13 voorop. De inzet van jeugdcoördinatoren heeft geen toegevoegde waarde. Het verdient de voorkeur de middelen voor jeugdcoördinatoren in te zetten voor deugdelijk bewegingsonderwijs. Ook moet er aandacht zijn voor natuur-, milieu- en verkeerseducatie. Zo wordt de jeugd op het echte leven voorbereid. VVD Westland wil dat de brede scholen naast activiteiten voor kinderen ook ruimte bieden aan bij voorbeeld ouders voor een centrale ontmoetingsruimte. Zo is de beschikbare ruimte ook beter bezet. VVD Westland pleit voor goed onderhoud van scholen met een optimaal binnenklimaat. Wij vinden dat daarbij het uitgangspunt moet zijn frisse scholen, scholen met een gezond binnenklimaat en groene schoolpleinen. Dit willen we bereiken door onder meer samenwerking met Westlandse bedrijven. Belangrijk liberaal thema is verdraagzaamheid: ruimte laten voor jongeren, waarbij de grens is daar waar andere individuen in hun vrijheid worden beknot of overlast ervaren. Gezamenlijke betrokkenheid van ouders, buurtbewoners, jeugd, gemeente, politie en jongerenwerk is noodzakelijk bij het voorkomen en oplossen van problemen zoals overlast. VVD Westland onderschrijft het Gouden Hokbeleid (spelregels Westlandse hokken) de inzet van sportverenigingen om jongeren het verenigingsgevoel mee te 'geven'. In sport kunnen veel jongeren hun energie kwijt en dit draagt bij aan hun gezondheid en welzijn. VVD Westland vindt in het jeugd- en jongerenwerk vooral een meerwaarde wat betreft preventie. Voortijdige schoolverlaters moeten de kans krijgen te zorgen voor inrichting van het eigen leven. Stoppen met je opleiding betekent aan het werk zijn, werk aanpakken dat voorhanden is, waardevol zijn voor de samenleving (werk en vrijwilligerswerk). Hier ligt ook een taak bij het Regionaal meld- en coördinatiepunt dat actief aan de slag gaat om jongeren terug te begeleiden richting school, het zoeken naar (vrijwilligers-) werk of hulp bij sollicitaties. Wonen Veel mensen wonen met plezier in de dorpen van Westland. VVD Westland vindt het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt om het eigen leven in te richten en op te bouwen, (liefst) binnen het Westland. Voor diegenen die toe zijn aan hun eerste huis wil VVD Westland geschikte woningen voor starters. Door huizen te bouwen voor een- of tweepersoonshuishoudens bedien je deze groep, die na gezinsvorming vanzelf doorstromen naar bij voorbeeld een eengezinswoning. Levensloopbestendig bouwen is voor VVD Westland een vereiste. Daardoor kan men ongeacht de gezinsomstandigheden en fysieke situatie in hetzelfde huis blijven wonen. Denk b.v. aan drempelvrij en brede deuren, zodat men later ook met een rollator uit de voeten kan in het huis waar men eerst met zijn jonge gezin woonde. Er kan voldoende en aangepast aan de vraag worden gebouwd door prestatieafspraken met woningcorporaties en regievoering vanuit de gemeente op de wensen van projectontwikkelaars. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zal de gemeente extra taken krijgen zoals begeleiding en verzorging van langdurig zorgbehoeftige ouderen en gehandicapten. De gemeente staat voor de opgave om met minder geld meer (kwetsbare) mensen maatschappelijk actief te houden. Bij voorkeur in de eigen woonomgeving. En natuurlijk: huisvesting voor senioren midden in de dorpen, niet aan de rand. Midden in het dorp zijn de sigaren- en bladenboer, de supermarkt, boekhandel en bibliotheek binnen loopafstand. Zo hebben bewoners in de centra van de dorpen alle gemakken onder handbereik. Bij voorkeur vindt seniorenhuisvesting dan ook plaats binnen de centrumringen van de dorpen! Aan Westlanders moet ruimte worden geboden om de zaken op hun eigen manier te regelen, ook buiten de bestaande kaders om. Belangrijk is dat de gemeente hen hierbij ruimte biedt, meedenkt en ook buiten bestaande kaders durft te gaan. Daarnaast vindt VVD Westland dat mensen zelf moeten kunnen bepalen waar en met wie ze wonen, ook als ze zorg nodig hebben. Daarom kiest VVD Westland voor het scheiden van wonen en zorg. De zorg wordt georganiseerd rondom het wonen, en de zorgaanbieder is te gast bij de cliënt. 13

14 Woningmarkt Een woning voor elke Westlander, maar niet tegen elke prijs. Zoals in heel Nederland heeft ook Westland te maken met een stagnerende woningmarkt. De gemeente heeft de laatste jaren fors ingezet op woningbouw. De realisatie en afzet blijven achter. Wat VVD Westland betreft wordt de woningbouw afgestemd op de Westlandse behoefte. Nu en in de toekomst. De woningmarkt fungeert prima voor de huidige behoeftevraag. VVD Westland zet dan ook in op bouwen naar behoefte. Wat de toekomstige behoefte betreft, ingegeven door demografische cijfers, zal er voldoende differentiatie in typen woningen moeten zijn. Hierin heeft de gemeente een sturende taak. De verplichte 30% sociale woningbouw moet afgeschaft worden: niet zonder meer alleen op basis van regionale afspraken. Ook hier zullen demografische ontwikkelingen de belangrijkste factor zijn voor de hoeveelheid sociale woningbouw. De woningcorporaties moeten gehouden worden aan hun kerntaak: het bouwen, beheren en verhuren van woningen die bestemd zijn voor bewoners met een laag inkomen. Westland heeft arbeidsmigranten nodig. De taak van de gemeente ligt vooral op het terrein van de ruimtelijke ordening. De markt moet zijn werk doen. De werkgever is de eerst verantwoordelijke voor goede huisvesting van de (tijdelijke) arbeidsmigrant. De gemeente komt in actie als de markt een vraag stelt. Daarbij houdt de gemeente toezicht op de huisvesting, die moet in orde zijn. Ook ziet de gemeente erop toe dat de arbeidsmigrant bij terugkeer naar het eigen land zich uitschrijft uit de gemeentelijke basisadministratie. Voor starters en jonge gezinnen moet betaalbaar worden gebouwd. Daarmee wordt het eigen huizenbezit voor de Westlander bereikbaar. VVD Westland is voor flexibilisering van woningrealisatie. De gemeente maakt het kader voor het bouwplan, de uitvoering van dat kader moet gefaseerd en in kleinere aantallen, zodat vraag en behoefte beter op elkaar aansluiten. In aanvulling op bouwprojecten kunnen verlaten panden aangepast worden voor jongeren en/of arbeidsmigranten. Ook het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO), vrije kavelbouw en consumentgericht bouwen is onderdeel van het bouwpalet dat de gemeente moet ondersteunen. Leefomgeving Naast een gezonde economie is een prettige en goede leefomgeving belangrijk. Onder een goede leefomgeving verstaan we prettig wonen, gelegenheid tot recreëren, goede vervoersmogelijkheden en gebruik van het water. VVD Westland vindt het onderhoud van de woonomgeving een kerntaak van de gemeente. Dat geldt voor de wegen, speelpleinen en de groenvoorziening. Waar mogelijk wil VVD Westland voorzien in goed toegankelijke en voldoende parkeergelegenheid. Waar onvoldoende parkeergelegenheid is moeten er blauwe zones komen. VVD Westland is tegen betaald parkeren. Er is inmiddels een goede slag gemaakt met deregulering in het domein van de woonomgeving. Wat betreft het kappen van bomen pleit de VVD voor volledige afschaffing van de kapvergunning. VVD Westland is er voorstander van de deregulering voort te zetten. De VVD is voor een snelle doorlooptijd en duidelijkheid over de afhandeling van bouwvergunningen; dat duurt nu te lang. VVD 14

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen

Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Meer Werk Beter Onderwijs Minder Belastingen Verkiezingsprogramma 2014-2018 D66 Nijmegen Versie november 2013: Definitief programma, zonder opmaak 1 TOP 10 1. D66 verbindt ondernemers, onderwijs en overheid

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019

Limburg 100% Sociaal. Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 Limburg 100% Sociaal Verkiezingsprogramma SP Limburg 2015-2019 1 Inleiding Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel

Nadere informatie

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar

OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar OPA, ALTIJD DICHTBIJ Verkiezingsprogramma 2014-2018 Onafhankelijke Partij Alkmaar Verkiezingsprogramma Onafhankelijke Partij Alkmaar - OPA 0 Over de Onafhankelijke Partij Alkmaar De Onafhankelijke Partij

Nadere informatie

Meer stad, minder gemeente

Meer stad, minder gemeente Meer stad, minder gemeente Voorstellen voor een sterk, leefbaar en veilig Den Haag Verkiezingsprogramma 2014-2018 Voorwoord Beste Hagenaar, U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. Met

Nadere informatie

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1

GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 GOED VOOR ELKAAR Verkiezingsprogramma 2015 2018 1 Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard De Vereniging Gemeente Belang Krimpenerwaard (VGBK ) is een lokale politiek partij die opkomt voor de inwoners

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Werk en toekomst! Samen.

Werk en toekomst! Samen. Werk en toekomst! Samen. Voor elkaar. Voor Drenthe. PvdA Januari 2015 Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Drenthe 2015-2019 2 Bekijk alle speerpunten op pag. 21 Beste kiezer, In december werd ik gekozen

Nadere informatie

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken

SAM staat voor kwaliteit van leven in onze plattelandsgemeente, voor kwaliteit van onderwijs, wonen en werken 1 Vol energie gaat SAM de uitdaging aan om ook de komende jaren een bijdrage te leveren aan een samenleving met aandacht voor de menselijke maat en de gemeenschap waarin we wonen. De komende veranderingen

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie