Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden 2006-2010"

Transcriptie

1 Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden Bijstelling Ambitie-akkoord Coalitie van 21 april 2006 na reacties alle fracties op 1 juni 2006 Inleiding Op 1 juni 2006 hebben vrijwel alle fracties gereageerd op het Ambitie-akkoord Van de raadsvergadering op 1 juni 2006 is een woordelijk verslag opgemaakt. Daarnaast hebben de fracties Gemeentebelangen en CDA schriftelijk een reactie aangeleverd. Diverse reacties van de fracties zijn verwerkt in het bijgestelde ambitie-akkoord (zie bijlage 1: Ambities Raad Heusden ), dat als voorstel aan de Raad wordt voorgelegd ter vaststelling. Alle reacties zijn beknopt opgenomen in de bijlage Reacties fracties op Ambitie-akkoord (zie bijlage 2). Vele onderwerpen en daarbij ingenomen standpunten handelen over uitvoering van bestaand of in de ambities aangekondigd nieuw beleid. In de meerjaren voorjaarsnota en daarvan afgeleide jaarbegrotingen komen deze onderwerpen aan de orde. Met een sterretje is aangegeven welke onderwerpen zijn verwerkt in het ambitie-akkoord (met verwijzing paginanummer en alineanummer, afgekort bijvoorbeeld met p3a9 ) of ter discussie en behandeling gebracht worden in voorjaarsnota en daarvan afgeleide jaarbegrotingen. Overzicht wijzigingen in het ambitie-akkoord 1. Aangegeven is dat het om werkbezoeken van college én ook raad gaat. 2. De passage over interpretering van de subsidieregels is aangepast:.. subsidieregels bieden de inwoner een goed houvast. Bij uitzondering kunnen activiteiten afzonderlijk op hun merites worden beoordeeld en gemotiveerd- al dan niet gesubsidieerd. 3. De revitalisering Schroef is verduidelijkt, verwijzend naar de brede instemming medio 2001 met rapport Marktplan Adviesgroep over het sportpark De Schroef in Drunen. 4. Bij Natuur en Milieu is verbreding van het groene karakter aangegeven in Alle (te subsidiëren) mogelijkheden worden uitgebuit om het duurzame karakter van de gemeente een extra, toekomstgerichte impuls te geven. 5. Na Initiatieven van burgers (burgerinitiatieven, burgerinitiatiefkringen rond projecten) worden gestimuleerd is toegevoegd Eigen verantwoordelijkheid nemen krijgt ruimer baan. 6. Geschrapt is Binnen bepaalde termijn oplossen van langdurige knelpunten uit het verleden. 7. HMW (Heusdense Manier van Werken) is met een voetnoot gekarakteriseerd als De burger centraal door innovatief, integraal en flexibel werken. 8. Na De samenwerking met andere gemeenten en op het gebied van de derde wereld, zoals nu met Otjiwarongo, blijft gecontinueerd is toegevoegd Met minder bestuurders en meer inwoners. 9. Geschrapt Versluierende boekhoudtechnieken als de rekenrente is geworden Versluierend taalgebruik is uit den boze. 10. Na Bedrijven die niet volgens de formele voorschriften gevestigd zijn, worden afhankelijk van de houding van de overheid in het verleden, alsnog gefaciliteerd, of geholpen aan alternatieve locaties, of gehandhaafd is toegevoegd Uiteraard in alle redelijkheid en binnen de wettelijke mogelijkheden. Is dat niet mogelijk dan wordt er gehandhaafd. 11. De grondpolitiek paragraaf is bij Ruimte, Wonen en Infrastructuur gezet. BIJLAGEN 1. Ambities Raad Heusden , d.d. 29 augustus Reacties fracties op Ambitie-akkoord , d.d. 29 augustus Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden Voorstel Coalitiefracties, , 1/1

2 Ambities Raad Heusden Ondernemend en Sociaal 5 september 2006 op voorstel van Heusden Een, PvdA, VVD en GroenLinks Inhoud pagina Voorwoord 1 Inleiding 2 Welzijn, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur 2 Openbare orde, Veiligheid en Handhaving 4 Natuur en Milieu 4 Dualistisch bestuur en Financiën 5 Economie en Werkgelegenheid 6 Ruimte, Wonen en Infrastructuur 7 Voorwoord Open staan voor initiatieven, luisteren naar hartenkreten van inwoners, bedrijven en organisaties, werken aan het oplossen van knelpunten en investeren op de toekomst, vormen leidraad voor de coalitie. Vanzelfsprekend hoort daar een grote openheid van bestuurlijk handelen bij. Ingespeeld wordt op de doorlopend veranderende maatschappij. De daarvoor noodzakelijke veranderingsgezinde grondhouding is kenmerkend voor de coalitie. Waar mogelijk wordt het goede van het verleden beschermd, maar niet tegen elke prijs. De coalitie wil verbetering en vernieuwing ruim baan geven om bij de tijd te blijven en mee de toekomst vorm te geven. In die sfeer wil de coalitie belanghebbenden, belangstellenden en deskundigen mobiliseren om samen met de overheid onze gemeente in te richten. Niet in de laatste plaats kunnen inwoners, bedrijven en organisaties, die om wat voor reden dan ook klem zitten of zijn geraakt, rekenen op extra aandacht van het gemeentelijk bestuur. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 1/8

3 Inleiding Het voorliggende ambitieakkoord beoogt niet een blauwdruk te bieden voor de komende bestuursperiode. Dat zou ook in strijd zijn met de indringende wens van de coalitie om samen met belanghebbenden, belangstellenden en deskundigen vorm te geven aan nieuw noodzakelijk beleid én versterking en versnelling van de uitvoering. De coalitie wil een betrouwbare gemeentelijke overheid zijn die duidelijk én rechtvaardig is. Lang niet iedereen kan zijn zin krijgen, maar aan het lijntje houden moet uit den boze zijn. Heldere besluitvorming biedt aan de betrokken inwoner kansen om andere (rechts)wegen te bewandelen. Creativiteit en inventiviteit van wie dan ook worden op prijs gesteld. In het dualistische bestuur worden ook de ideeën en voorstellen van de oppositie serieus genomen. De macht van het getal wordt zo veel als mogelijk is vermeden. Argumenten en eventuele alternatieven tellen. In die bestuurscultuur passen de voorgestane veranderingen van de vergaderstructuur en -cultuur, het oppakken van werkbezoeken (van college en van raad) en het in dialoog gaan met betrokken inwoners. Daarin past ook het overboord zetten van te gedetailleerde regelingen. Ook in de toekomst wil de coalitie de gemeente Heusden als dynamische, leefbare én groene gemeente op de kaart zetten. Voor het uitwerken van de ambities is het noodzakelijk de StructuurvisiePlus op onderdelen bij te stellen. Het inrichtingsplan, dat voor de toekomst van onze gemeente zo belangrijk is, geeft te weinig richting aan oplossingen van bestaande knelpunten en biedt te weinig toekomstperspectief. De coalitie legt in dit akkoord zaken vast die zij wil uitvoeren. Daarnaast zijn procedures afgesproken die leiden tot een stabiel college. De beperkte detaillering toont het in elkaar uitgesproken vertrouwen en biedt ruimte aan de gehele Raad tot eigen kaderstelling. Welzijn, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur Het vrijwilligerswerk blijft een grote beleidsprioriteit houden in onze gemeente. Belemmeringen worden waar mogelijk weggenomen. De subsidie- en accommodatienota s worden vereenvoudigd. Uiteraard mag dat niet leiden tot onoverkomelijke breekpunten met het verleden. Bij de financiële ondersteuning van activiteiten gaat het om de maatschappelijke relevantie en draagvlak. De daaraan ontleende subsidieregels bieden de inwoner een goed houvast. Bij uitzondering kunnen activiteiten afzonderlijk op hun merites worden beoordeeld en -gemotiveerd- al dan niet gesubsidieerd. In dit licht worden de consequenties van de bezuinigingen herzien. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 2/8

4 Onderzocht wordt of het privatiseren van accommodaties win-win-situaties oplevert voor de betrokken organisaties én het gemeentebestuur. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vergt een extra inspanning. De gemeente gaat niet meewerken aan een bureaucratisch uitvoerings- en controleapparaat. Dat kan ook als de individuele indicatiestelling zorgvuldig en gedegen plaatsvindt. Aansluiting wordt gezocht op lonende initiatieven van Waalwijk (dat een landelijke pilotfunctie heeft) en met name Den Bosch. Extra energie wordt gestoken in het gestructureerd informeren van de inwoners over de veranderingen. De Heusdense initiatieven om te komen tot eigen Heusdens kunstonderwijs (muziek, dans en beeldend) krijgen de kans om verder ontwikkeld te worden. In het belang van het kind wordt bij de voor- en vroegschoolse educatie in peuterspeelzalen de vereiste professionaliteit ingezet, bij voorkeur in combinaties met gelijksoortige functies (bijvoorbeeld brede school). Daarnaast wordt tijdens de verdere schoolloopbaan van het kind de strijd tegen spijbelen en voortijdig schoolverlaten geïntensiveerd. Het speciaal onderwijs in de drie grootste kernen wordt mede in relatie met het leerlingenvervoer verdergaand uitgewerkt. De breed ondersteunde nota Integraal Jeugdbeleid wordt met verve uitgewerkt. De overlegplatforms van de gemeente (op de gebieden sport, gehandicapten, ouderen, vesting Heusden, allochtonen en cultuur) worden serieus genomen. Zij worden -indien dat nodig blijkt te zijn- aanvullend gefaciliteerd. Met hun adviezen wordt gemotiveerd omgegaan. Ook de stichtingen, met name De Aleph en Sphinx, worden serieus betrokken bij het gewenste welzijns-, kunst- en cultuurbeleid van de gemeente. In de regel krijgen lokale kunstenaars de voorkeur om hun werk aan de gemeente aan te bieden. De besluitvorming over de herstructurering ) van het sportpark De Schroef in Drunen wordt in het begin van deze bestuursperiode weer opgepakt. De coalitie wil in de drie grootste kernen komen tot multifunctionele faciliteiten. Het idee van de brede school krijgt daarin een centrale plaats en wordt inhoudelijk verdergaand uitgewerkt. De coalitie gaat zich inspannen voor de oplossing van huisvestingsproblemen van vrijwilligersorganisaties. Op korte termijn moeten oplossingen worden gevonden voor vrijwilligersorganisaties als HTR, islamitische verenigingen en muziektheater Applaus. ) Het door alle toenmalige fracties toegejuichte voorstel van Marktplan Adviesgroep: Opening in de breedte Een nieuw perspectief voor Sport- en Recreatiepark De Schroef, mei Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 3/8

5 Expliciete aandacht krijgen een goede spreiding van de faciliteiten voor sociaal-culturele activiteiten. Alle overheidsgebouwen in de gehele gemeente worden op hun mogelijkheden herijkt en al dan niet met een herschikking van functies anders ingericht. Ook hier gaat het weer om win-win-situaties te bereiken. Het toelaten van commerciële uitbating wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Financiële ondersteuning wordt geboden aan zwakkeren in de maatschappij om deel te kunnen nemen aan sociaal-culturele en sportactiviteiten. Dat dient te gebeuren op een uitnodigende en volstrekt anonieme manier. Openbare orde, Veiligheid en Handhaving Intensieve samenwerking van betrokken instanties als politie, justitie, opbouwwerk, zorg en gemeente, wordt transparant uitgewerkt. Ook onze inwoners moeten beter weten waar ze aan toe zijn. Initiatieven uit de buurt of wijk, die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de eigen omgeving, worden gestimuleerd. Expliciete handhaving is de laatste schakel in de keten van maatregelen tot verbetering van de leefbaarheid voor onze inwoners. Extra energie wordt besteed aan het motiveren van inwoners om ook op te letten op beschadiging van hun leefomgeving. Met bemiddelaars wordt eerst gepoogd oplossingen te vinden voor uit de hand gelopen situaties. Maatstaven worden aangelegd om lang gedoogde situaties in alle redelijkheid op te schonen en -in goed overleg- acceptabel op te lossen. Natuur en Milieu Explicieter dan tot nu toe wordt aangegeven op welke wijze de gemeente Heusden zijn groene karakter blijft waar maken. Het verwerven van betaalbaar groen krijgt alle kansen. Integrale publiek-private initiatieven zijn daarbij zeker welkom. Alle (te subsidiëren) mogelijkheden worden uitgebuit om het duurzame karakter van de gemeente een extra, toekomstgerichte impuls te geven. De centrale ecologische verbindingszone wordt benut tot het uitbouwen van een recreatieve toeristische as vanaf de Vesting Heusden tot in de Drunense Duinen. Bebossing, fietspaden en campings maken dit ook economisch haalbaar. Het ophalen van afval wordt verdergaand geoptimaliseerd door de invoering van volumeen frequentiegerichte diftar aanpak (gedifferentieerde tarieven). In deze bestuurperiode wordt een ultieme inspanning verricht om te komen tot een gifvrije onkruidbestrijding. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 4/8

6 Meegewerkt wordt met andere overheden en organisaties aan oplossingen van de geluidshinder van de A59 en de lichthinder van de glastuinbouw. Dualistisch bestuur en Financiën De coalitie gaat inwoners, bedrijven en organisaties, meer betrekken bij het werk van het gemeentelijk bestuur. Het bestuur onderscheidt zich vooral met een ja, mits houding en dus niet een nee, tenzij houding. Initiatieven van burgers (burgerinitiatieven, burgerinitiatiefkringen rond projecten) worden gestimuleerd. Eigen verantwoordelijkheid nemen krijgt ruimer baan. Met periodieke bevolkingsenquêtes wordt de klanttevredenheid getoetst en de mogelijkheid geboden om het gemeentebestuur te beïnvloeden. Het College gaat goed voorbereide kernbezoeken afleggen, die nadien teruggekoppeld worden aan alle betrokkenen. Daarbij wordt aangegeven tot welke bijstelling van beleid of wijziging van de prioritering van de uitvoering, het bezoek gaat leiden of kan gaan leiden. Langdurige knelpunten uit het verleden worden binnen de kortst mogelijke termijn slagvaardig opgelost. Te denken valt aan het afwerken van de package-deal met Van Hulten, de verkeersonveiligheid in Drunen op de kruispunten Dillenburgstraat - Grotestraat alsook Parklaan - Wolfshoek, als ook in de Hugo de Grootstraat (parkeerhavens). De Heusdense Manier van Werken ) wordt zichtbaar voor de inwoners met kracht uitgebouwd. Onderzocht gaat worden of de backoffices van de gemeentehuizen te concentreren zijn in het gemeentehuis Vlijmen. Uiteraard blijven de frontoffice-faciliteiten in Drunen. Nagegaan wordt of het frontoffice in de Vesting niet beter in een multifunctioneel centrum van Oudheusden gesitueerd kan worden. De vrijgekomen ruimte in Drunen kan een extra stimulans geven aan de verlevendiging van het centrum. De coalitie wil komen tot een raadsprogramma, waar alle wensen van de raadsleden in geformuleerd worden. De prioriteiten in de uitvoering worden vastgelegd in de voorjaarsnota s en de daarop volgende begrotingen. Het college evalueert elk kwartaal onder onafhankelijke begeleiding het eigen functioneren. De samenwerking met andere gemeenten en op het gebied van de derde wereld, zoals nu met Otjiwarongo, blijft gecontinueerd. Met minder bestuurders en meer inwoners. ) De burger centraal door innovatief, integraal en flexibel werken. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 5/8

7 De financiën van de gemeente worden transparanter zichtbaar gemaakt voor in ieder geval de grote programma s en projecten. Dit in samenhang met de reserves en voorzieningen. Jaarlijks wordt in meerjaren perspectief aangegeven wat nog beïnvloedbaar is en wat de vrije ruimte is. Versluierend taalgebruik is uit den boze. Extra inspanning wordt gegeven aan het verwerven van subsidies. Als dat lukt, dan worden uiteraard de beleidsprioriteiten bijgesteld. Zeker wanneer het om substantiële subsidies gaat. Verhoging van de onroerende zaakbelasting kan pas aan de orde zijn als sprake is van investeringen ten behoeve van het algemeen en maatschappelijk nut. Efficiencykorting op de uitkering van het gemeentefonds wordt niet ongedaan gemaakt door verhoging van de onroerend zaakbelasting. Economie en Werkgelegenheid De Wet Werk & Bijstand wordt maximaal benut om zoveel mogelijk mensen maatschappelijk actief te krijgen en te begeleiden naar deelname aan de arbeidsmarkt. De huidige samenwerking met ISD, CWI en WML wordt op effectiviteit getoetst. Zonodig worden de (werk)afspraken bijgesteld. De economische activiteiten worden waar mogelijk ingevuld op daarvoor geschikte bedrijventerreinen. Onderzocht wordt waar bedrijvigheid die niet bedoeld is voor het Hoog gelokaliseerd kan worden. De mogelijkheden worden verwerkt in de StructuurvisiePlus. Mogelijke bedrijfsverplaatsingen krijgen extra aandacht, zeker waar integrale voordelen voor wonen en werken te behalen zijn. In dit kader wordt bijzondere aandacht gegeven aan het industrieterrein Vliedberg. Bedrijven die niet volgens de formele voorschriften gevestigd zijn, worden afhankelijk van de houding van de overheid in het verleden, alsnog gefaciliteerd, of geholpen aan alternatieve locaties, of gehandhaafd. Uiteraard in alle redelijkheid en binnen de wettelijke mogelijkheden. Is dat niet mogelijk dan wordt er gehandhaafd. Bedrijvigheid die nergens terecht kan (zelfs niet op een bedrijventerrein met hoge milieucategorie) noemt men Nimby-bedrijvigheid (Not In My Back Yard (Niet in mijn achtertuin)). Deze bedrijvigheid dient in de StructuurvisiePlus en het daarvan afgeleid bestemmingsplan te worden erkend. Toerisme en recreatie worden sterker dan tot nu toe mogelijk gemaakt én bevorderd. Daarbij wordt expliciet het bedrijfsleven uitgenodigd mee te denken om een en ander betaalbaar te maken én aantrekkelijk voor de recreanten. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 6/8

8 Oplossingen worden uitgewerkt voor het parkeren in en om de Vesting. In het bijzonder wordt het centrum aantrekkelijker gemaakt voor inwoners en recreanten. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met de door de weekse winkelnering. De glastuinbouw is als hoogwaardige geïndustrialiseerde bedrijvigheid niet meer weg te denken in onze gemeente. De afspraken met de glastuinbouw worden herijkt en eenduidig vastgelegd. De coalitie is bereid mee te werken aan een geconcentreerde en gestructureerde beperkte uitbouw van het huidige glastuinbouwareaal. Geen medewerking wordt gegeven aan het toelaten van bedrijven om reden van goedkope grond. Wel wordt medewerking gegeven aan een verbetering van infrastructuur en voorzieningen, die leiden tot gunstiger energiehuishouding en waterverbruik. Ruimte, Wonen en Infrastructuur De StructuurvisiePlus wordt op onderdelen bijgesteld. Meer dan tot nu toe wordt inhoud gegeven aan de concentratie van wonen en werken rond de Maasroute (Waalbossuitwerking). De Structuurvisie wordt een echte opmaat tot de inhaalslag van bestemmingsplannen, waardoor de (ondernemende) inwoners weten waar ze aan toe zijn. Voor Oudheusden wordt de totaalvisie herijkt en uitgewerkt. Het initiatief van Focolare wordt met voorrang ingepast in onze gemeenschap. De Wolput-lob krijgt een werkfunctie. Ook de afspraken met de initiatiefnemers voor een paardensportaccommodatie (Zes onder één dak) worden met snelheid opgepakt. Mogelijke inbreidingslocaties krijgen voorrang, echter niet ten koste van het groene karakter van de kernen. Het welstandsbeleid kan aanzienlijk vereenvoudigd worden. Wel dient goed vastgelegd te worden wat de gemeente echt beschermd wil zien. Op korte termijn worden concrete plannen gemaakt voor het bouwen van starterswoningen en ouderenvoorzieningen, ook in onze kernen. Alle mogelijkheden om betaalbare woningen te kunnen bouwen voor mensen met een beperkte portemonnee worden benut. De door de provincie extra toegewezen wooncontingenten worden maximaal benut. In onze Belvedère-gebieden (verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultureel erfgoed; ten oosten van Oudheusden) wordt niet gebouwd. Hoogste prioriteit wordt gegeven aan het duurzaam bouwen in onze gemeente. Daarin wil onze gemeente mee voorop lopen en dus stimuleren. Dat is investeren op de toekomst én op termijn goed voor de portemonnee van de bewoners. Concrete prestatieafspraken worden gemaakt met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Met Woonveste zal gediscussieerd worden over de invulling van hun wettelijke taak voor ook onze gemeenschap. In goed overleg met de gemeente zijn voor Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 7/8

9 de uitwerking van die taken wederzijdse meetbare en controleerbare afspraken te maken. Een gewillig oor wil de coalitie geven aan inwoners die zelf de eigen straat of buurt willen revitaliseren of herinrichten. Waar mogelijk wordt mee gedacht én of mee geïnvesteerd. Het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) wordt herijkt. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het doortrekken van de parallelstructuur, de op- en afritten van de A59, een rondweg noordelijk om Vlijmen, de ontsluiting van het Hoog en veilige fietspaden. Hernieuwde energie wordt gestoken in het verbeteren van de bereikbaarheid van de kernen. Ingespeeld wordt op nieuwe initiatieven van kleinschalig openbaar vervoer. De grondpolitiek wordt geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Aan de orde komen daarbij onder andere de voorgenomen verkoop van 12 ha bosgrond op de Margriet, de verkoop van cultuurgronden, het toepassen van de wet voorkeursrecht gemeente, de kavelruil. Onderzocht wordt of, en zo ja op welke wijze, in Heusden gronden zijn in te zetten om gewassen te telen voor de duurzame biobrandstoffen. Daarbij is in te spelen op de maatregelen van Rijk en Provincie (onderzoekcapaciteit én subsidies). Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 8/8

10 Fractie Onderwerp Standpunt In ambitieakkoord of ter discussie 1 GB Structuurvisie Geen behoefte aan wijziging; concrete voorstellen worden op waarde in geschat 2 GB Vergaderstructuur Alleen verbeteracties commissiestructuur 3 GB Woningbouw Allen er mee eens 4 GB Subsidieregelingen Terughoudend met cofinanciering; afwegen prioriteiten 5 GB Lichthinder glastuinbouw Landelijk beleid; Heusden hoeft niet voorop te lopen 6 GB Gemeentelijke lastendruk Beperkt houden; verhoging alleen met inflatiecorrectie 7 GB Sporthal Onder de Bogen In 2008 te realiseren (staat al in de begroting) p3a9 8 GB Jongereninitiatief Uitbouwen naar burgerinitiatief p51a 9 GB Kernbezoeken Ook raad de wijken in met openbaar spreekuur 10 GB Parkeerwachten In centra Drunen en Vlijmen e.v. als parkeerwacht Vesting 11 GB Flexibel bestemmingsplan Het Hoog II; strook langs de Tuinbouwweg bestemd worden voor kleine bedrijfjes met een woonfunctie gebruik makend van bestaande woningen ter plaatse. 12 GB Nieuwe fietspaden Vrij- ofaanliggend fietspad Tuinbouwweg/Oultremontweg; doortrekken vrijliggend fietspad langs de Nieuwkuijkseweg De Zeeg naar het afwateringskanaal 13 GB Kunstonderwijs Onderzoek muziekonderwijs afwachten 14 GB Peuterspeelzaalwerk Vasthouden aan besluitvorming GB Sportaccommodaties Realiseren RKDVC en VV Haarsteeg (in raadsperiode) 16 GB Multifunctionele accommodatie Voormalige Mavo en de gymzaal aan de Demer 17 GB Cultuurnota Opstellen voor versterking aanwezige potenties 18 GB Monumentenbeleid Actief, met subsidieregeling bijzondere onderhoudskosten 19 GB Illegaal grondgebruik Voortzetting project (motie GB 50 k 2005) 20 GB Gifvrije onkruidbestrijding Rekening houden gewenste kwaliteitsniveau openbaar groen, verkeersveiligheid, financiële gevolgen en milieurendement. 21 GB Waterplan Opstellen rekening houdend met de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR). 22 GB Groene buitengebied In stand houden; Wolputlob is daar een onderdeel van 23 GB Langdurige knelpunten Oplossen goede zaak echter zonder verzwakking eigen onderhandelingspositie door termijnstelling 24 GB Backoffice in Vlijmen Concentratie mag niet leiden tot investering in uitbreiding Vlijmen en tot afbouw frontoffice Drunen 25 GB Versluierend boekhouden Als die al zou bestaan: afschaffen rekenrente; rekenrente is bedrijfseconomisch verantwoord 26 GB Gedoogde situaties Legaliseren alleen in alle redelijkheid en binnen de wettelijke mogelijkheden en anders handhaven 27 GB Nimby bedrijven Geen uitzonderingspositie 28 GB Parkeerbeleid Vesting Alleen betaald parkeren op zaterdag/zondag op die plaatsen waar nu ook al betaald moet worden. De overige dagen volstaan met een blauwe zone met kort parkeren. Parkeervergunningen voor inwoners handhaven. 29 GB Glastuinbouw Vraagtekens bij uitbreiding ( beperkte uitbouw ); vooralsnog à la structuurvisie 30 GB Woningbouw Moet grote prioriteit krijgen met speciale aandacht voor de doel-groepen starters en senioren; taakstelling 350 woningen in de kleine kernen voornamelijk in Oudheusden te realiseren; Zowel aan de zuid-zijde als aan de oostzijde van de huidige kern Oudheusden ruimte te creëren voor woningbouw en/of een sportpark voor Heusden en Herpt 31 GB Wegeninfrastructuur Reconstructie van de Naulandseweg; parallelstructuur doortrekken tot aan Vlijmen-oost. 32 CDA Hoe extra uitgaven opvangen? Bezien in meerjarenbegroting (extra fte wethouders, herziening structuurvisie, vele herijkingen bestaand beleid, consequenties te herziene bezuinigingen, afbouw rekenrente, niet verhogen OZB, wegvallen voorgenomen verkopen eigendommen, versnelling uitvoering GVVP) 33 CDA Financiën transparant maken Uitstekend, in samenhang met reserves en voorzieningen? (is dit een uitnodiging tor potverteren???) 34 CDA Rekenrente afbouwen Heeft men de consequenties overdacht, of is dat niet belangrijk? Reacties fracties op Ambitie-akkoord , 1 / 4

11 Fractie Onderwerp Standpunt In ambitieakkoord of ter discussie 35 CDA Verkoop cultuurgronden Niet duidelijk 36 CDA Vestigen voorkeursrecht Niet duidelijk 37 CDA Revitalisering de Schroef Hoe zit het hier mee ook qua besluitvorming? 38 CDA Deregulering Hoe toch rechtszekerheid burger? Ten koste van wettelijke taken? Eerst inventariseren? 39 CDA Brede School Wat is de visie op de Brede School? Wat bedoelt men met overheidsgebouwen? Brede school kan specifieke huisvestingsproblemen p3a9 oplossen! 40 CDA Opschonen lang gedoogde situaties Is belonen van burgers die zich niet houden aan wet en regel 41 CDA Verlichting sportvelden Hoe is het standpunt overigens van het college over verlichting bij sportvelden, of ligt dit politiek gevoelig? 42 CDA De bevolkingsenquêtes Voortzetting van de enquêtes van de heer v.d. Lee of gewoon het reguliere tevredenheidsonderzoek mee? 43 CDA Hondenoverlast Visie over hondenoverlast? 44 CDA Ecologische verbindingszones Kan de coalitie aangeven hoe campings zich verdragen met een ecologischeverbindingszone? 45 CDA Diftar Voor Diftar was reeds gekozen of gaat men hier aanvullende maatregelen nemen? 46 CDA Milieustrsaat en Gemeentewerf Moeten de Milieustraat en de Gemeentewerf niet herijkt worden? 47 CDA Centrumplan Vlijmen Verdere uitwerking. 48 CDA Openbaar groen Verbetering onderhoud. 49 CDA Accomodatiebeleid Wegwerken van verschillen tussen gemeentelijke en eigen accommodaties van verenigingen, Uitbreidingen van accommodaties van verenigingen, onder meer Voetbalvereniging Haarsteeg, RKDVC, Korfbalvereniging Zwartwit en de Hockeyvereniging VMHC. 50 CDA Sociaal beleid Armoedebeleid, gezins- en relatiebeleid, 51 CDA Ouderenbeleid. Met t project Ouderenproof van de provincie kan opgepakt worden. Om ouderen te activeren om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. 52 CDA Jeugdbeleid Bijvoorbeeld instellen van een jongerenplatform, of het aanstellen van een jeugdambassadeur. 53 CDA Bedrijfsverzamelgebouwen Mogelijk maken 54 CDA Dorps- of wijkraden In alle kernen instellen. 55 H1 Ambitieakkoord coalitie Geen dichtgetimmerd programma, maar ruimte voor de Raad 56 H1 Raadsstukken Vóór stukken aan de Raad worden aangeboden toetsen op uitvoerbaarheid en handhavingmogelijkheden. 57 H1 Collegeprogramma Raad geeft College de opdracht te komen tot een collegeprogramma. 58 H1 Constructief werken Laten we constructief met elkaar werken in de raad voor onze burgers. 59 H1 Handhaving Handhavingtekst is blijkbaar onduidelijk, dus verbeteren (geen beloning overtreders) 60 H1 Woonomgeving Voor onze inwoners van met name kleine kernen. 61 H1 Speeltoestellen Teveel wordt in het onderhoud gestopt en eigenlijk is geen budget beschikbaar voor nieuwe dingetjes. 62 H1 Subsidiebeleid Jeugdnatuurwacht graag nieuw leven inpompen 63 H1 Subsidiebeleid Collectieve vrijwilligersverzekering zitten vrijwilligers met smart op te wachten. 64 H1 Kernenbezoek Kernenbezoek door raadsleden 65 H1 Communicatie- en mediabeleid Geen herhaling Scherper/ Heusdense Courant-verhaal rond de gemeentepagina. 66 H1 Aanbestedingsbeleid Een keer op de agenda 67 H1 Hondenbeleid Herijken: afschaffen van de belasting is ons credo. 68 PvdA Ondernemend en sociaal Spreekt ons zeer aan; sociale aspect wat scherper naar voren halen. 69 PvdA Betaalbaar wonen Betekent 40% sociale woningbouw, projectontwikkelaars afdwingen betaalbaar te bouwen, initiatieven uit de samenleving voor betaalbaar bouwen ondersteunen én de inwoners informeren 70 PvdA Allochtonen Overlegvormen serieus nemen, dus minder vrijblijvend meer participerend, 15% stageplaatsen voor allochtonen ook binnen de gemeente (oproep provincie) en het liefst eigen aanname van werknemers. Reacties fracties op Ambitie-akkoord , 2 / 4

12 Fractie Onderwerp Standpunt In ambitieakkoord of ter discussie 71 PvdA Wmo Eigen verantwoordelijkheid en eigen daden brengt een zwakke groep, die wegens ziekte of anderszins niet zo goed die verantwoordelijkheid kunnen nemen, in de knel. 72 PvdA Milieu Onkruidbestrijding dient gifvrij te gebeuren. p4a9 73 PvdA Peuterspeelzalen Vereiste professionaliteit betekent dat een besluit van december 2005 moet worden teruggedraaid 74 PvdA Jongeren Steeds zeldzamer, dus, vooral zorgen dat het hier aantrekkelijk wonen, recreëren en uitgaan is voor deze groep. Dus meer aandacht voor jongeren en hun initiatieven. 75 PvdA Raad de wijk in Daar gaat de raad zelf over 76 GL Sociaal en ondernemend Klinkt als muziek in de oren. 77 GL Vernieuwde vergaderstructuur Kijken daar erg naar uit. 78 GL Gezamenlijk raadsprogramma Erg vóór 79 GL Accommodatie- en subsidiebeleid Meer transparante en rechtvaardige verdeelsleutel 80 GL Wmo Er mogen geen bezuinigingen op de zorg komen. Zo efficiënt mogelijke en klantvriendelijke organisatie. Eén zorgloket Formulieren en p3a2 dergelijke vereenvoudigen. 81 GL Cultuurraad Kan belangenbehartiger, adviesorgaan en impulsgever zijn voor de kunst en cultuur en ook de cultuureducatie mede bevorderen. p3a7 82 GL Kasteel in Heusden-Vesting Onderzoek naar mogelijke reconstructie van kasteel(ruïne) in Heusden-Vesting, met woningen en vergaderruimten 83 GL Wereldkinderfeest Voorbeeld van activiteiten die in het kader van de leefbaarheid en veiligheid meer ondersteund en gefaciliteerd moeten worden 84 GL Kleinschalige sportprojecten In de wijken. Te denken wij trapveldjes en anderszins 85 GL Natuur en milieu/duurzaamheid Stimuleringsfonds voor milieuvriendelijke initiatieven, duurzaam bouwen, energiebesparing in kassen en andere bedrijven, windmolens en zonnecellen, biologische landbouw, gifvrije onkruidbestrijding, ondertekenen van het klimaatverbond, duurzaam inkopen. 86 GL De lichthinder van de kassen Bestemmingsplanaanpassing, als ondernemers zich niet aan het convenant houden over het afschermen van het licht. 87 GL A59 Krachtiger opstelling College, in de discussie met Rijkswaterstaat. 88 GL Stedenband met Otjewarongo Verankeren en verbreden met minder bestuurders en ambtenaren uitgewisseling en veel meer mensen uit de lokale gemeenschap 89 GL Transparanter bestuur Ambtelijk project, om alle schriftelijke communicatie leesbaarder, begrijpelijker en korter te maken. Regels en regelingen die er zijn, toetsen op uitvoerbaarheid en handhavingsmogelijkheden. 90 GL Economie en werkgelegenheid Meer aandacht voor jongeren. 91 GL Bredere bufferstroken Tussen enerzijds wonen en natuurgebied, en anderzijds bedrijven (inclusief landbouw en glastuinbouw). 92 GL Autovrije winkelcentra Zoveel mogelijk stimuleren. 93 GL Landschapsbeheer Stimuleringsregeling voor initiatieven van agrarisch landschapsbeheer 94 GL Buitengebied Bestemmingsplan waarin de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorie meer centraal staan. 95 DMP Ambitieakkoord Veel algemeenheden, open deuren, en goede bedoelingen; het gaat om daden. Heel goed opletten, om echt nieuw beleid te kunnen ontdekken. 96 DMP Definitief collegeprogramma, Met harde planningen, transparante, concrete en afrekenbare termen met financiële gevolgen 97 DMP Deregulering Welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur; de subsidie- en accommodatienota s worden vereenvoudigd. Bestaande regels worden slechts een richtlijn. Dit leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid voor de verenigingen en instellingen. Daarnaast leidt dit al snel tot ad hoc beslissingen, en willekeur door het college. DMP is het hier volstrekt mee oneens. 98 DMP Privatisering accommodaties Onderzoek naar win-win situatie door privatisering accommodaties zien wij als positief. p3a1 99 DMP Speciaal onderwijs Vlijmen DMP leest met genoegen, dat er ook in de kern Vlijmen speciaal onderwijs komt. p3a5 100 DMP Revitalisering De Schroef Wat wordt bedoeld, met deze mistige uitspraak? Probeert u hiermee uw voorgenomen besluit tot sloop van de Voorste Venne te p3a8 versluieren? 101 DMP Handhaven Alle illegale gebeurtenissen legaliseren: nieuwe manier van handhaven? Reacties fracties op Ambitie-akkoord , 3 / 4

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Basisprogramma 20100-2014

Basisprogramma 20100-2014 Basisprogramma ChristenUnie Binnenmaas 20100-2014 STABIEL EN BETROKKEN WWW.BINNENMAASKIEST.NL pagina 1 van 22 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1 ROL VAN GEMEENTE... 5 2.2 VEILIGHEID...

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018

De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 De toekomst vormen we samen Coalitieakkoord 2014-2018 Gemeente Nieuwegein INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 2. Samenwerkingsagenda 3 3. Sociale agenda 5 4. Economische agenda 8 5. Samenlevingsagenda 11 6.

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ

:HUNHQ DDQ :HUN =RUJHQ YRRU =RUJ Inhoud Werken aan Werk, Zorgen voor Zorg 3 De ambities van deze coalitie 4 1. Bestuur en dienstverlening 5 2. Regionale samenwerking 8 3. Sociaal-maatschappelijk domein 10 4. Economie 14 5. Ruimte, wonen

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k

COALITIEAKKOORD 2014-2018. Mer k toch hoe Ster k COALITIEAKKOORD 2014-2018 Mer k toch hoe Ster k Coalitieakkoord 2014-2018 INLEIDING De komende vier jaar werkt het gemeentebestuur aan het versterken van de welvaart en het welzijn van alle inwoners van

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Programmabegroting 2014-2017

Programmabegroting 2014-2017 Programmabegroting 2014-2017 2 3 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Financiële recapitulatie... 9 Programma 1 Samenleving... 17 Programma 2 Werk & Inkomen... 21 Programma 3 - Veiligheid... 27 Programma 4 - Leefomgeving...

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort

Samen maken we de stad. Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort Samen maken we de stad Coalitieakkoord 2014 2018 Amersfoort 18 april 2014 Voorwoord De coalitie gaat de komende vier jaar samenwerken met de voltallige raad, met de stad en de regio. Dichtbij elkaar en

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Geen kop zonder eiland

Geen kop zonder eiland Geen kop zonder eiland Bestuurskrachtonderzoek Goeree-Overflakkee Gemeente Goedereede Bestuur & Management Consultants juni 2007 Projectteam BKO Goeree-Overflakkee Projectnummer: 336003 INHOUD SAMENVATTING,

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN

VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN VISIE VOOR DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN MAART 2014-2018 SOEVEREIN ONAFHANKELIJKE PIONIERS NEDERLAND AFDELING GEMEENTE EMMEN 100% openheid 100% transparantie 100% beslissingsrecht DE TIJD VAN VERNIEUWING

Nadere informatie

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66

Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Het wordt zomer Coalitieakkoord 2015-2018 OPA, VVD, CDA, D66 Coalitieakkoord 2015/2018 Inhoudsopgave Inleiding..2 1. Zorg....4 2. Veiligheid......6 3. Bereikbaarheid...8 4. Parkeren..9 5. Economie 10

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie