Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden 2006-2010"

Transcriptie

1 Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden Bijstelling Ambitie-akkoord Coalitie van 21 april 2006 na reacties alle fracties op 1 juni 2006 Inleiding Op 1 juni 2006 hebben vrijwel alle fracties gereageerd op het Ambitie-akkoord Van de raadsvergadering op 1 juni 2006 is een woordelijk verslag opgemaakt. Daarnaast hebben de fracties Gemeentebelangen en CDA schriftelijk een reactie aangeleverd. Diverse reacties van de fracties zijn verwerkt in het bijgestelde ambitie-akkoord (zie bijlage 1: Ambities Raad Heusden ), dat als voorstel aan de Raad wordt voorgelegd ter vaststelling. Alle reacties zijn beknopt opgenomen in de bijlage Reacties fracties op Ambitie-akkoord (zie bijlage 2). Vele onderwerpen en daarbij ingenomen standpunten handelen over uitvoering van bestaand of in de ambities aangekondigd nieuw beleid. In de meerjaren voorjaarsnota en daarvan afgeleide jaarbegrotingen komen deze onderwerpen aan de orde. Met een sterretje is aangegeven welke onderwerpen zijn verwerkt in het ambitie-akkoord (met verwijzing paginanummer en alineanummer, afgekort bijvoorbeeld met p3a9 ) of ter discussie en behandeling gebracht worden in voorjaarsnota en daarvan afgeleide jaarbegrotingen. Overzicht wijzigingen in het ambitie-akkoord 1. Aangegeven is dat het om werkbezoeken van college én ook raad gaat. 2. De passage over interpretering van de subsidieregels is aangepast:.. subsidieregels bieden de inwoner een goed houvast. Bij uitzondering kunnen activiteiten afzonderlijk op hun merites worden beoordeeld en gemotiveerd- al dan niet gesubsidieerd. 3. De revitalisering Schroef is verduidelijkt, verwijzend naar de brede instemming medio 2001 met rapport Marktplan Adviesgroep over het sportpark De Schroef in Drunen. 4. Bij Natuur en Milieu is verbreding van het groene karakter aangegeven in Alle (te subsidiëren) mogelijkheden worden uitgebuit om het duurzame karakter van de gemeente een extra, toekomstgerichte impuls te geven. 5. Na Initiatieven van burgers (burgerinitiatieven, burgerinitiatiefkringen rond projecten) worden gestimuleerd is toegevoegd Eigen verantwoordelijkheid nemen krijgt ruimer baan. 6. Geschrapt is Binnen bepaalde termijn oplossen van langdurige knelpunten uit het verleden. 7. HMW (Heusdense Manier van Werken) is met een voetnoot gekarakteriseerd als De burger centraal door innovatief, integraal en flexibel werken. 8. Na De samenwerking met andere gemeenten en op het gebied van de derde wereld, zoals nu met Otjiwarongo, blijft gecontinueerd is toegevoegd Met minder bestuurders en meer inwoners. 9. Geschrapt Versluierende boekhoudtechnieken als de rekenrente is geworden Versluierend taalgebruik is uit den boze. 10. Na Bedrijven die niet volgens de formele voorschriften gevestigd zijn, worden afhankelijk van de houding van de overheid in het verleden, alsnog gefaciliteerd, of geholpen aan alternatieve locaties, of gehandhaafd is toegevoegd Uiteraard in alle redelijkheid en binnen de wettelijke mogelijkheden. Is dat niet mogelijk dan wordt er gehandhaafd. 11. De grondpolitiek paragraaf is bij Ruimte, Wonen en Infrastructuur gezet. BIJLAGEN 1. Ambities Raad Heusden , d.d. 29 augustus Reacties fracties op Ambitie-akkoord , d.d. 29 augustus Aanbiedingsbrief Ambities Raad Heusden Voorstel Coalitiefracties, , 1/1

2 Ambities Raad Heusden Ondernemend en Sociaal 5 september 2006 op voorstel van Heusden Een, PvdA, VVD en GroenLinks Inhoud pagina Voorwoord 1 Inleiding 2 Welzijn, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur 2 Openbare orde, Veiligheid en Handhaving 4 Natuur en Milieu 4 Dualistisch bestuur en Financiën 5 Economie en Werkgelegenheid 6 Ruimte, Wonen en Infrastructuur 7 Voorwoord Open staan voor initiatieven, luisteren naar hartenkreten van inwoners, bedrijven en organisaties, werken aan het oplossen van knelpunten en investeren op de toekomst, vormen leidraad voor de coalitie. Vanzelfsprekend hoort daar een grote openheid van bestuurlijk handelen bij. Ingespeeld wordt op de doorlopend veranderende maatschappij. De daarvoor noodzakelijke veranderingsgezinde grondhouding is kenmerkend voor de coalitie. Waar mogelijk wordt het goede van het verleden beschermd, maar niet tegen elke prijs. De coalitie wil verbetering en vernieuwing ruim baan geven om bij de tijd te blijven en mee de toekomst vorm te geven. In die sfeer wil de coalitie belanghebbenden, belangstellenden en deskundigen mobiliseren om samen met de overheid onze gemeente in te richten. Niet in de laatste plaats kunnen inwoners, bedrijven en organisaties, die om wat voor reden dan ook klem zitten of zijn geraakt, rekenen op extra aandacht van het gemeentelijk bestuur. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 1/8

3 Inleiding Het voorliggende ambitieakkoord beoogt niet een blauwdruk te bieden voor de komende bestuursperiode. Dat zou ook in strijd zijn met de indringende wens van de coalitie om samen met belanghebbenden, belangstellenden en deskundigen vorm te geven aan nieuw noodzakelijk beleid én versterking en versnelling van de uitvoering. De coalitie wil een betrouwbare gemeentelijke overheid zijn die duidelijk én rechtvaardig is. Lang niet iedereen kan zijn zin krijgen, maar aan het lijntje houden moet uit den boze zijn. Heldere besluitvorming biedt aan de betrokken inwoner kansen om andere (rechts)wegen te bewandelen. Creativiteit en inventiviteit van wie dan ook worden op prijs gesteld. In het dualistische bestuur worden ook de ideeën en voorstellen van de oppositie serieus genomen. De macht van het getal wordt zo veel als mogelijk is vermeden. Argumenten en eventuele alternatieven tellen. In die bestuurscultuur passen de voorgestane veranderingen van de vergaderstructuur en -cultuur, het oppakken van werkbezoeken (van college en van raad) en het in dialoog gaan met betrokken inwoners. Daarin past ook het overboord zetten van te gedetailleerde regelingen. Ook in de toekomst wil de coalitie de gemeente Heusden als dynamische, leefbare én groene gemeente op de kaart zetten. Voor het uitwerken van de ambities is het noodzakelijk de StructuurvisiePlus op onderdelen bij te stellen. Het inrichtingsplan, dat voor de toekomst van onze gemeente zo belangrijk is, geeft te weinig richting aan oplossingen van bestaande knelpunten en biedt te weinig toekomstperspectief. De coalitie legt in dit akkoord zaken vast die zij wil uitvoeren. Daarnaast zijn procedures afgesproken die leiden tot een stabiel college. De beperkte detaillering toont het in elkaar uitgesproken vertrouwen en biedt ruimte aan de gehele Raad tot eigen kaderstelling. Welzijn, Onderwijs, Sport, Kunst en Cultuur Het vrijwilligerswerk blijft een grote beleidsprioriteit houden in onze gemeente. Belemmeringen worden waar mogelijk weggenomen. De subsidie- en accommodatienota s worden vereenvoudigd. Uiteraard mag dat niet leiden tot onoverkomelijke breekpunten met het verleden. Bij de financiële ondersteuning van activiteiten gaat het om de maatschappelijke relevantie en draagvlak. De daaraan ontleende subsidieregels bieden de inwoner een goed houvast. Bij uitzondering kunnen activiteiten afzonderlijk op hun merites worden beoordeeld en -gemotiveerd- al dan niet gesubsidieerd. In dit licht worden de consequenties van de bezuinigingen herzien. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 2/8

4 Onderzocht wordt of het privatiseren van accommodaties win-win-situaties oplevert voor de betrokken organisaties én het gemeentebestuur. De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning vergt een extra inspanning. De gemeente gaat niet meewerken aan een bureaucratisch uitvoerings- en controleapparaat. Dat kan ook als de individuele indicatiestelling zorgvuldig en gedegen plaatsvindt. Aansluiting wordt gezocht op lonende initiatieven van Waalwijk (dat een landelijke pilotfunctie heeft) en met name Den Bosch. Extra energie wordt gestoken in het gestructureerd informeren van de inwoners over de veranderingen. De Heusdense initiatieven om te komen tot eigen Heusdens kunstonderwijs (muziek, dans en beeldend) krijgen de kans om verder ontwikkeld te worden. In het belang van het kind wordt bij de voor- en vroegschoolse educatie in peuterspeelzalen de vereiste professionaliteit ingezet, bij voorkeur in combinaties met gelijksoortige functies (bijvoorbeeld brede school). Daarnaast wordt tijdens de verdere schoolloopbaan van het kind de strijd tegen spijbelen en voortijdig schoolverlaten geïntensiveerd. Het speciaal onderwijs in de drie grootste kernen wordt mede in relatie met het leerlingenvervoer verdergaand uitgewerkt. De breed ondersteunde nota Integraal Jeugdbeleid wordt met verve uitgewerkt. De overlegplatforms van de gemeente (op de gebieden sport, gehandicapten, ouderen, vesting Heusden, allochtonen en cultuur) worden serieus genomen. Zij worden -indien dat nodig blijkt te zijn- aanvullend gefaciliteerd. Met hun adviezen wordt gemotiveerd omgegaan. Ook de stichtingen, met name De Aleph en Sphinx, worden serieus betrokken bij het gewenste welzijns-, kunst- en cultuurbeleid van de gemeente. In de regel krijgen lokale kunstenaars de voorkeur om hun werk aan de gemeente aan te bieden. De besluitvorming over de herstructurering ) van het sportpark De Schroef in Drunen wordt in het begin van deze bestuursperiode weer opgepakt. De coalitie wil in de drie grootste kernen komen tot multifunctionele faciliteiten. Het idee van de brede school krijgt daarin een centrale plaats en wordt inhoudelijk verdergaand uitgewerkt. De coalitie gaat zich inspannen voor de oplossing van huisvestingsproblemen van vrijwilligersorganisaties. Op korte termijn moeten oplossingen worden gevonden voor vrijwilligersorganisaties als HTR, islamitische verenigingen en muziektheater Applaus. ) Het door alle toenmalige fracties toegejuichte voorstel van Marktplan Adviesgroep: Opening in de breedte Een nieuw perspectief voor Sport- en Recreatiepark De Schroef, mei Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 3/8

5 Expliciete aandacht krijgen een goede spreiding van de faciliteiten voor sociaal-culturele activiteiten. Alle overheidsgebouwen in de gehele gemeente worden op hun mogelijkheden herijkt en al dan niet met een herschikking van functies anders ingericht. Ook hier gaat het weer om win-win-situaties te bereiken. Het toelaten van commerciële uitbating wordt daarbij niet uit de weg gegaan. Financiële ondersteuning wordt geboden aan zwakkeren in de maatschappij om deel te kunnen nemen aan sociaal-culturele en sportactiviteiten. Dat dient te gebeuren op een uitnodigende en volstrekt anonieme manier. Openbare orde, Veiligheid en Handhaving Intensieve samenwerking van betrokken instanties als politie, justitie, opbouwwerk, zorg en gemeente, wordt transparant uitgewerkt. Ook onze inwoners moeten beter weten waar ze aan toe zijn. Initiatieven uit de buurt of wijk, die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van de eigen omgeving, worden gestimuleerd. Expliciete handhaving is de laatste schakel in de keten van maatregelen tot verbetering van de leefbaarheid voor onze inwoners. Extra energie wordt besteed aan het motiveren van inwoners om ook op te letten op beschadiging van hun leefomgeving. Met bemiddelaars wordt eerst gepoogd oplossingen te vinden voor uit de hand gelopen situaties. Maatstaven worden aangelegd om lang gedoogde situaties in alle redelijkheid op te schonen en -in goed overleg- acceptabel op te lossen. Natuur en Milieu Explicieter dan tot nu toe wordt aangegeven op welke wijze de gemeente Heusden zijn groene karakter blijft waar maken. Het verwerven van betaalbaar groen krijgt alle kansen. Integrale publiek-private initiatieven zijn daarbij zeker welkom. Alle (te subsidiëren) mogelijkheden worden uitgebuit om het duurzame karakter van de gemeente een extra, toekomstgerichte impuls te geven. De centrale ecologische verbindingszone wordt benut tot het uitbouwen van een recreatieve toeristische as vanaf de Vesting Heusden tot in de Drunense Duinen. Bebossing, fietspaden en campings maken dit ook economisch haalbaar. Het ophalen van afval wordt verdergaand geoptimaliseerd door de invoering van volumeen frequentiegerichte diftar aanpak (gedifferentieerde tarieven). In deze bestuurperiode wordt een ultieme inspanning verricht om te komen tot een gifvrije onkruidbestrijding. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 4/8

6 Meegewerkt wordt met andere overheden en organisaties aan oplossingen van de geluidshinder van de A59 en de lichthinder van de glastuinbouw. Dualistisch bestuur en Financiën De coalitie gaat inwoners, bedrijven en organisaties, meer betrekken bij het werk van het gemeentelijk bestuur. Het bestuur onderscheidt zich vooral met een ja, mits houding en dus niet een nee, tenzij houding. Initiatieven van burgers (burgerinitiatieven, burgerinitiatiefkringen rond projecten) worden gestimuleerd. Eigen verantwoordelijkheid nemen krijgt ruimer baan. Met periodieke bevolkingsenquêtes wordt de klanttevredenheid getoetst en de mogelijkheid geboden om het gemeentebestuur te beïnvloeden. Het College gaat goed voorbereide kernbezoeken afleggen, die nadien teruggekoppeld worden aan alle betrokkenen. Daarbij wordt aangegeven tot welke bijstelling van beleid of wijziging van de prioritering van de uitvoering, het bezoek gaat leiden of kan gaan leiden. Langdurige knelpunten uit het verleden worden binnen de kortst mogelijke termijn slagvaardig opgelost. Te denken valt aan het afwerken van de package-deal met Van Hulten, de verkeersonveiligheid in Drunen op de kruispunten Dillenburgstraat - Grotestraat alsook Parklaan - Wolfshoek, als ook in de Hugo de Grootstraat (parkeerhavens). De Heusdense Manier van Werken ) wordt zichtbaar voor de inwoners met kracht uitgebouwd. Onderzocht gaat worden of de backoffices van de gemeentehuizen te concentreren zijn in het gemeentehuis Vlijmen. Uiteraard blijven de frontoffice-faciliteiten in Drunen. Nagegaan wordt of het frontoffice in de Vesting niet beter in een multifunctioneel centrum van Oudheusden gesitueerd kan worden. De vrijgekomen ruimte in Drunen kan een extra stimulans geven aan de verlevendiging van het centrum. De coalitie wil komen tot een raadsprogramma, waar alle wensen van de raadsleden in geformuleerd worden. De prioriteiten in de uitvoering worden vastgelegd in de voorjaarsnota s en de daarop volgende begrotingen. Het college evalueert elk kwartaal onder onafhankelijke begeleiding het eigen functioneren. De samenwerking met andere gemeenten en op het gebied van de derde wereld, zoals nu met Otjiwarongo, blijft gecontinueerd. Met minder bestuurders en meer inwoners. ) De burger centraal door innovatief, integraal en flexibel werken. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 5/8

7 De financiën van de gemeente worden transparanter zichtbaar gemaakt voor in ieder geval de grote programma s en projecten. Dit in samenhang met de reserves en voorzieningen. Jaarlijks wordt in meerjaren perspectief aangegeven wat nog beïnvloedbaar is en wat de vrije ruimte is. Versluierend taalgebruik is uit den boze. Extra inspanning wordt gegeven aan het verwerven van subsidies. Als dat lukt, dan worden uiteraard de beleidsprioriteiten bijgesteld. Zeker wanneer het om substantiële subsidies gaat. Verhoging van de onroerende zaakbelasting kan pas aan de orde zijn als sprake is van investeringen ten behoeve van het algemeen en maatschappelijk nut. Efficiencykorting op de uitkering van het gemeentefonds wordt niet ongedaan gemaakt door verhoging van de onroerend zaakbelasting. Economie en Werkgelegenheid De Wet Werk & Bijstand wordt maximaal benut om zoveel mogelijk mensen maatschappelijk actief te krijgen en te begeleiden naar deelname aan de arbeidsmarkt. De huidige samenwerking met ISD, CWI en WML wordt op effectiviteit getoetst. Zonodig worden de (werk)afspraken bijgesteld. De economische activiteiten worden waar mogelijk ingevuld op daarvoor geschikte bedrijventerreinen. Onderzocht wordt waar bedrijvigheid die niet bedoeld is voor het Hoog gelokaliseerd kan worden. De mogelijkheden worden verwerkt in de StructuurvisiePlus. Mogelijke bedrijfsverplaatsingen krijgen extra aandacht, zeker waar integrale voordelen voor wonen en werken te behalen zijn. In dit kader wordt bijzondere aandacht gegeven aan het industrieterrein Vliedberg. Bedrijven die niet volgens de formele voorschriften gevestigd zijn, worden afhankelijk van de houding van de overheid in het verleden, alsnog gefaciliteerd, of geholpen aan alternatieve locaties, of gehandhaafd. Uiteraard in alle redelijkheid en binnen de wettelijke mogelijkheden. Is dat niet mogelijk dan wordt er gehandhaafd. Bedrijvigheid die nergens terecht kan (zelfs niet op een bedrijventerrein met hoge milieucategorie) noemt men Nimby-bedrijvigheid (Not In My Back Yard (Niet in mijn achtertuin)). Deze bedrijvigheid dient in de StructuurvisiePlus en het daarvan afgeleid bestemmingsplan te worden erkend. Toerisme en recreatie worden sterker dan tot nu toe mogelijk gemaakt én bevorderd. Daarbij wordt expliciet het bedrijfsleven uitgenodigd mee te denken om een en ander betaalbaar te maken én aantrekkelijk voor de recreanten. Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 6/8

8 Oplossingen worden uitgewerkt voor het parkeren in en om de Vesting. In het bijzonder wordt het centrum aantrekkelijker gemaakt voor inwoners en recreanten. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met de door de weekse winkelnering. De glastuinbouw is als hoogwaardige geïndustrialiseerde bedrijvigheid niet meer weg te denken in onze gemeente. De afspraken met de glastuinbouw worden herijkt en eenduidig vastgelegd. De coalitie is bereid mee te werken aan een geconcentreerde en gestructureerde beperkte uitbouw van het huidige glastuinbouwareaal. Geen medewerking wordt gegeven aan het toelaten van bedrijven om reden van goedkope grond. Wel wordt medewerking gegeven aan een verbetering van infrastructuur en voorzieningen, die leiden tot gunstiger energiehuishouding en waterverbruik. Ruimte, Wonen en Infrastructuur De StructuurvisiePlus wordt op onderdelen bijgesteld. Meer dan tot nu toe wordt inhoud gegeven aan de concentratie van wonen en werken rond de Maasroute (Waalbossuitwerking). De Structuurvisie wordt een echte opmaat tot de inhaalslag van bestemmingsplannen, waardoor de (ondernemende) inwoners weten waar ze aan toe zijn. Voor Oudheusden wordt de totaalvisie herijkt en uitgewerkt. Het initiatief van Focolare wordt met voorrang ingepast in onze gemeenschap. De Wolput-lob krijgt een werkfunctie. Ook de afspraken met de initiatiefnemers voor een paardensportaccommodatie (Zes onder één dak) worden met snelheid opgepakt. Mogelijke inbreidingslocaties krijgen voorrang, echter niet ten koste van het groene karakter van de kernen. Het welstandsbeleid kan aanzienlijk vereenvoudigd worden. Wel dient goed vastgelegd te worden wat de gemeente echt beschermd wil zien. Op korte termijn worden concrete plannen gemaakt voor het bouwen van starterswoningen en ouderenvoorzieningen, ook in onze kernen. Alle mogelijkheden om betaalbare woningen te kunnen bouwen voor mensen met een beperkte portemonnee worden benut. De door de provincie extra toegewezen wooncontingenten worden maximaal benut. In onze Belvedère-gebieden (verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving en behoud van het cultureel erfgoed; ten oosten van Oudheusden) wordt niet gebouwd. Hoogste prioriteit wordt gegeven aan het duurzaam bouwen in onze gemeente. Daarin wil onze gemeente mee voorop lopen en dus stimuleren. Dat is investeren op de toekomst én op termijn goed voor de portemonnee van de bewoners. Concrete prestatieafspraken worden gemaakt met projectontwikkelaars en woningcorporaties. Met Woonveste zal gediscussieerd worden over de invulling van hun wettelijke taak voor ook onze gemeenschap. In goed overleg met de gemeente zijn voor Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 7/8

9 de uitwerking van die taken wederzijdse meetbare en controleerbare afspraken te maken. Een gewillig oor wil de coalitie geven aan inwoners die zelf de eigen straat of buurt willen revitaliseren of herinrichten. Waar mogelijk wordt mee gedacht én of mee geïnvesteerd. Het GVVP (Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan) wordt herijkt. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het doortrekken van de parallelstructuur, de op- en afritten van de A59, een rondweg noordelijk om Vlijmen, de ontsluiting van het Hoog en veilige fietspaden. Hernieuwde energie wordt gestoken in het verbeteren van de bereikbaarheid van de kernen. Ingespeeld wordt op nieuwe initiatieven van kleinschalig openbaar vervoer. De grondpolitiek wordt geëvalueerd en zonodig bijgesteld. Aan de orde komen daarbij onder andere de voorgenomen verkoop van 12 ha bosgrond op de Margriet, de verkoop van cultuurgronden, het toepassen van de wet voorkeursrecht gemeente, de kavelruil. Onderzocht wordt of, en zo ja op welke wijze, in Heusden gronden zijn in te zetten om gewassen te telen voor de duurzame biobrandstoffen. Daarbij is in te spelen op de maatregelen van Rijk en Provincie (onderzoekcapaciteit én subsidies). Ambitie Raad Heusden , Voorstel, , 8/8

10 Fractie Onderwerp Standpunt In ambitieakkoord of ter discussie 1 GB Structuurvisie Geen behoefte aan wijziging; concrete voorstellen worden op waarde in geschat 2 GB Vergaderstructuur Alleen verbeteracties commissiestructuur 3 GB Woningbouw Allen er mee eens 4 GB Subsidieregelingen Terughoudend met cofinanciering; afwegen prioriteiten 5 GB Lichthinder glastuinbouw Landelijk beleid; Heusden hoeft niet voorop te lopen 6 GB Gemeentelijke lastendruk Beperkt houden; verhoging alleen met inflatiecorrectie 7 GB Sporthal Onder de Bogen In 2008 te realiseren (staat al in de begroting) p3a9 8 GB Jongereninitiatief Uitbouwen naar burgerinitiatief p51a 9 GB Kernbezoeken Ook raad de wijken in met openbaar spreekuur 10 GB Parkeerwachten In centra Drunen en Vlijmen e.v. als parkeerwacht Vesting 11 GB Flexibel bestemmingsplan Het Hoog II; strook langs de Tuinbouwweg bestemd worden voor kleine bedrijfjes met een woonfunctie gebruik makend van bestaande woningen ter plaatse. 12 GB Nieuwe fietspaden Vrij- ofaanliggend fietspad Tuinbouwweg/Oultremontweg; doortrekken vrijliggend fietspad langs de Nieuwkuijkseweg De Zeeg naar het afwateringskanaal 13 GB Kunstonderwijs Onderzoek muziekonderwijs afwachten 14 GB Peuterspeelzaalwerk Vasthouden aan besluitvorming GB Sportaccommodaties Realiseren RKDVC en VV Haarsteeg (in raadsperiode) 16 GB Multifunctionele accommodatie Voormalige Mavo en de gymzaal aan de Demer 17 GB Cultuurnota Opstellen voor versterking aanwezige potenties 18 GB Monumentenbeleid Actief, met subsidieregeling bijzondere onderhoudskosten 19 GB Illegaal grondgebruik Voortzetting project (motie GB 50 k 2005) 20 GB Gifvrije onkruidbestrijding Rekening houden gewenste kwaliteitsniveau openbaar groen, verkeersveiligheid, financiële gevolgen en milieurendement. 21 GB Waterplan Opstellen rekening houdend met de Europese Kaderrichtlijn Water (KWR). 22 GB Groene buitengebied In stand houden; Wolputlob is daar een onderdeel van 23 GB Langdurige knelpunten Oplossen goede zaak echter zonder verzwakking eigen onderhandelingspositie door termijnstelling 24 GB Backoffice in Vlijmen Concentratie mag niet leiden tot investering in uitbreiding Vlijmen en tot afbouw frontoffice Drunen 25 GB Versluierend boekhouden Als die al zou bestaan: afschaffen rekenrente; rekenrente is bedrijfseconomisch verantwoord 26 GB Gedoogde situaties Legaliseren alleen in alle redelijkheid en binnen de wettelijke mogelijkheden en anders handhaven 27 GB Nimby bedrijven Geen uitzonderingspositie 28 GB Parkeerbeleid Vesting Alleen betaald parkeren op zaterdag/zondag op die plaatsen waar nu ook al betaald moet worden. De overige dagen volstaan met een blauwe zone met kort parkeren. Parkeervergunningen voor inwoners handhaven. 29 GB Glastuinbouw Vraagtekens bij uitbreiding ( beperkte uitbouw ); vooralsnog à la structuurvisie 30 GB Woningbouw Moet grote prioriteit krijgen met speciale aandacht voor de doel-groepen starters en senioren; taakstelling 350 woningen in de kleine kernen voornamelijk in Oudheusden te realiseren; Zowel aan de zuid-zijde als aan de oostzijde van de huidige kern Oudheusden ruimte te creëren voor woningbouw en/of een sportpark voor Heusden en Herpt 31 GB Wegeninfrastructuur Reconstructie van de Naulandseweg; parallelstructuur doortrekken tot aan Vlijmen-oost. 32 CDA Hoe extra uitgaven opvangen? Bezien in meerjarenbegroting (extra fte wethouders, herziening structuurvisie, vele herijkingen bestaand beleid, consequenties te herziene bezuinigingen, afbouw rekenrente, niet verhogen OZB, wegvallen voorgenomen verkopen eigendommen, versnelling uitvoering GVVP) 33 CDA Financiën transparant maken Uitstekend, in samenhang met reserves en voorzieningen? (is dit een uitnodiging tor potverteren???) 34 CDA Rekenrente afbouwen Heeft men de consequenties overdacht, of is dat niet belangrijk? Reacties fracties op Ambitie-akkoord , 1 / 4

11 Fractie Onderwerp Standpunt In ambitieakkoord of ter discussie 35 CDA Verkoop cultuurgronden Niet duidelijk 36 CDA Vestigen voorkeursrecht Niet duidelijk 37 CDA Revitalisering de Schroef Hoe zit het hier mee ook qua besluitvorming? 38 CDA Deregulering Hoe toch rechtszekerheid burger? Ten koste van wettelijke taken? Eerst inventariseren? 39 CDA Brede School Wat is de visie op de Brede School? Wat bedoelt men met overheidsgebouwen? Brede school kan specifieke huisvestingsproblemen p3a9 oplossen! 40 CDA Opschonen lang gedoogde situaties Is belonen van burgers die zich niet houden aan wet en regel 41 CDA Verlichting sportvelden Hoe is het standpunt overigens van het college over verlichting bij sportvelden, of ligt dit politiek gevoelig? 42 CDA De bevolkingsenquêtes Voortzetting van de enquêtes van de heer v.d. Lee of gewoon het reguliere tevredenheidsonderzoek mee? 43 CDA Hondenoverlast Visie over hondenoverlast? 44 CDA Ecologische verbindingszones Kan de coalitie aangeven hoe campings zich verdragen met een ecologischeverbindingszone? 45 CDA Diftar Voor Diftar was reeds gekozen of gaat men hier aanvullende maatregelen nemen? 46 CDA Milieustrsaat en Gemeentewerf Moeten de Milieustraat en de Gemeentewerf niet herijkt worden? 47 CDA Centrumplan Vlijmen Verdere uitwerking. 48 CDA Openbaar groen Verbetering onderhoud. 49 CDA Accomodatiebeleid Wegwerken van verschillen tussen gemeentelijke en eigen accommodaties van verenigingen, Uitbreidingen van accommodaties van verenigingen, onder meer Voetbalvereniging Haarsteeg, RKDVC, Korfbalvereniging Zwartwit en de Hockeyvereniging VMHC. 50 CDA Sociaal beleid Armoedebeleid, gezins- en relatiebeleid, 51 CDA Ouderenbeleid. Met t project Ouderenproof van de provincie kan opgepakt worden. Om ouderen te activeren om de zelfredzaamheid van ouderen te vergroten. 52 CDA Jeugdbeleid Bijvoorbeeld instellen van een jongerenplatform, of het aanstellen van een jeugdambassadeur. 53 CDA Bedrijfsverzamelgebouwen Mogelijk maken 54 CDA Dorps- of wijkraden In alle kernen instellen. 55 H1 Ambitieakkoord coalitie Geen dichtgetimmerd programma, maar ruimte voor de Raad 56 H1 Raadsstukken Vóór stukken aan de Raad worden aangeboden toetsen op uitvoerbaarheid en handhavingmogelijkheden. 57 H1 Collegeprogramma Raad geeft College de opdracht te komen tot een collegeprogramma. 58 H1 Constructief werken Laten we constructief met elkaar werken in de raad voor onze burgers. 59 H1 Handhaving Handhavingtekst is blijkbaar onduidelijk, dus verbeteren (geen beloning overtreders) 60 H1 Woonomgeving Voor onze inwoners van met name kleine kernen. 61 H1 Speeltoestellen Teveel wordt in het onderhoud gestopt en eigenlijk is geen budget beschikbaar voor nieuwe dingetjes. 62 H1 Subsidiebeleid Jeugdnatuurwacht graag nieuw leven inpompen 63 H1 Subsidiebeleid Collectieve vrijwilligersverzekering zitten vrijwilligers met smart op te wachten. 64 H1 Kernenbezoek Kernenbezoek door raadsleden 65 H1 Communicatie- en mediabeleid Geen herhaling Scherper/ Heusdense Courant-verhaal rond de gemeentepagina. 66 H1 Aanbestedingsbeleid Een keer op de agenda 67 H1 Hondenbeleid Herijken: afschaffen van de belasting is ons credo. 68 PvdA Ondernemend en sociaal Spreekt ons zeer aan; sociale aspect wat scherper naar voren halen. 69 PvdA Betaalbaar wonen Betekent 40% sociale woningbouw, projectontwikkelaars afdwingen betaalbaar te bouwen, initiatieven uit de samenleving voor betaalbaar bouwen ondersteunen én de inwoners informeren 70 PvdA Allochtonen Overlegvormen serieus nemen, dus minder vrijblijvend meer participerend, 15% stageplaatsen voor allochtonen ook binnen de gemeente (oproep provincie) en het liefst eigen aanname van werknemers. Reacties fracties op Ambitie-akkoord , 2 / 4

12 Fractie Onderwerp Standpunt In ambitieakkoord of ter discussie 71 PvdA Wmo Eigen verantwoordelijkheid en eigen daden brengt een zwakke groep, die wegens ziekte of anderszins niet zo goed die verantwoordelijkheid kunnen nemen, in de knel. 72 PvdA Milieu Onkruidbestrijding dient gifvrij te gebeuren. p4a9 73 PvdA Peuterspeelzalen Vereiste professionaliteit betekent dat een besluit van december 2005 moet worden teruggedraaid 74 PvdA Jongeren Steeds zeldzamer, dus, vooral zorgen dat het hier aantrekkelijk wonen, recreëren en uitgaan is voor deze groep. Dus meer aandacht voor jongeren en hun initiatieven. 75 PvdA Raad de wijk in Daar gaat de raad zelf over 76 GL Sociaal en ondernemend Klinkt als muziek in de oren. 77 GL Vernieuwde vergaderstructuur Kijken daar erg naar uit. 78 GL Gezamenlijk raadsprogramma Erg vóór 79 GL Accommodatie- en subsidiebeleid Meer transparante en rechtvaardige verdeelsleutel 80 GL Wmo Er mogen geen bezuinigingen op de zorg komen. Zo efficiënt mogelijke en klantvriendelijke organisatie. Eén zorgloket Formulieren en p3a2 dergelijke vereenvoudigen. 81 GL Cultuurraad Kan belangenbehartiger, adviesorgaan en impulsgever zijn voor de kunst en cultuur en ook de cultuureducatie mede bevorderen. p3a7 82 GL Kasteel in Heusden-Vesting Onderzoek naar mogelijke reconstructie van kasteel(ruïne) in Heusden-Vesting, met woningen en vergaderruimten 83 GL Wereldkinderfeest Voorbeeld van activiteiten die in het kader van de leefbaarheid en veiligheid meer ondersteund en gefaciliteerd moeten worden 84 GL Kleinschalige sportprojecten In de wijken. Te denken wij trapveldjes en anderszins 85 GL Natuur en milieu/duurzaamheid Stimuleringsfonds voor milieuvriendelijke initiatieven, duurzaam bouwen, energiebesparing in kassen en andere bedrijven, windmolens en zonnecellen, biologische landbouw, gifvrije onkruidbestrijding, ondertekenen van het klimaatverbond, duurzaam inkopen. 86 GL De lichthinder van de kassen Bestemmingsplanaanpassing, als ondernemers zich niet aan het convenant houden over het afschermen van het licht. 87 GL A59 Krachtiger opstelling College, in de discussie met Rijkswaterstaat. 88 GL Stedenband met Otjewarongo Verankeren en verbreden met minder bestuurders en ambtenaren uitgewisseling en veel meer mensen uit de lokale gemeenschap 89 GL Transparanter bestuur Ambtelijk project, om alle schriftelijke communicatie leesbaarder, begrijpelijker en korter te maken. Regels en regelingen die er zijn, toetsen op uitvoerbaarheid en handhavingsmogelijkheden. 90 GL Economie en werkgelegenheid Meer aandacht voor jongeren. 91 GL Bredere bufferstroken Tussen enerzijds wonen en natuurgebied, en anderzijds bedrijven (inclusief landbouw en glastuinbouw). 92 GL Autovrije winkelcentra Zoveel mogelijk stimuleren. 93 GL Landschapsbeheer Stimuleringsregeling voor initiatieven van agrarisch landschapsbeheer 94 GL Buitengebied Bestemmingsplan waarin de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorie meer centraal staan. 95 DMP Ambitieakkoord Veel algemeenheden, open deuren, en goede bedoelingen; het gaat om daden. Heel goed opletten, om echt nieuw beleid te kunnen ontdekken. 96 DMP Definitief collegeprogramma, Met harde planningen, transparante, concrete en afrekenbare termen met financiële gevolgen 97 DMP Deregulering Welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur; de subsidie- en accommodatienota s worden vereenvoudigd. Bestaande regels worden slechts een richtlijn. Dit leidt tot onduidelijkheid en onzekerheid voor de verenigingen en instellingen. Daarnaast leidt dit al snel tot ad hoc beslissingen, en willekeur door het college. DMP is het hier volstrekt mee oneens. 98 DMP Privatisering accommodaties Onderzoek naar win-win situatie door privatisering accommodaties zien wij als positief. p3a1 99 DMP Speciaal onderwijs Vlijmen DMP leest met genoegen, dat er ook in de kern Vlijmen speciaal onderwijs komt. p3a5 100 DMP Revitalisering De Schroef Wat wordt bedoeld, met deze mistige uitspraak? Probeert u hiermee uw voorgenomen besluit tot sloop van de Voorste Venne te p3a8 versluieren? 101 DMP Handhaven Alle illegale gebeurtenissen legaliseren: nieuwe manier van handhaven? Reacties fracties op Ambitie-akkoord , 3 / 4

13 Fractie Onderwerp Standpunt In ambitieakkoord of ter discussie 102 DMP Natuur en milieu Met belangstelling zien wij uit naar de discussie met onder andere de natuur- en milieuverenigingen, omtrent het uitbouwen van een centrale, ecologische verbindingszone, met campings en fietspaden. 103 DMP Gifvrije onkruidbestrijding Ultieme inspanning te komen tot een gifvrije onkruidbestrijding is heuse fopspeen. 104 DMP A59 Ten aanzien van het meewerken met andere overheden en organisaties aan oplossingen van geluidshinder van de A-59 neemt de coalitie een volstrekt passieve houding aan. In de verkiezingstijd was dit echt anders. 105 DMP Evaluatie collegefunctioneren Evaluatie eigen functioneren onder begeleiding toont het ontbreken van voldoende vertrouwen in elkaars en onderling functioneren. 106 DMP Rekenrente De rekenrente is een heel normaal en leidt juist tot duidelijkheid en stabiliteit in je financieel beleid. Als je dit versluierende techniek noemt, is enige uitleg op zijn plaats. 107 DMP OZB De fikse korting op de uitkering van de gemeentefonds niet ongedaan gemaakt wordt door verhoging van de OZB, is opnieuw zo n open deur. 108 DMP Glastuinbouw DMP is blij met de extra ruimte die geboden lijkt te worden aan de glastuinbouw. p7a8 109 DMP Wet voorkeursrecht gemeenten Evaluatie toepassen WVG is slechts opgenomen, om partijen bij elkaar te brengen. De tijd zal het leren. 110 DMP StructuurvisiePlus Bijstelling Structuurvisie leidt voor velen tot onnodige vertraging van de bestemmingsplannen, en geeft wederom van een periode van onduidelijkheid voor onze inwoners en bedrijven. 111 LTA Ondernemende boer Koetje in de wei en de boerenklomp vindt men prachtig. Maar de ondernemende boer, daar heeft men dan wat meer problemen mee. 112 LTA Ondernemend en sociaal Je kunt een euro maar één keer uitgeven.; software is sociaal, ondernemend is hardware 113 LTA Eigen verantwoordelijkheid Mis een beetje stukje eigen verantwoordelijkheid voor ons als burgers in de gemeente Heusden: Heusden-gevoel, dat dat terug gaat komen. 114 LTA Openbare veiligheid Voormalige gemeente Drunen had commissie Bestrijding van de kleine criminaliteit die in een paar jaar tijd met hulp van de burgers heel veel goed gedaan. Criminaliteit teruggebracht, de black spots voor een groot stuk uitgebannen. Dat soort zaken zijn erg belangrijk. 115 LTA Verleviging kernen Meer aandacht voor onderhoud van wegen, bermen,, buitengebied prima. Gifvrij onkruid bestrijden: prima. Echter wordt alles te eenvoudig groen. En een mooi perkplantje, of een vaste plant die bloeit, zie je niet meer. 116 LTA Vergaderstructuur Geen arena maar een kinderbox. Laat dat alsjeblieft voorbijgaan. Laten we met zijn allen gaan ondernemen, en zorgen dat ook onze gemeente Heusden opgaat in de vaart der volkeren. 117 DDE Ambitie-akkoord Niet zoveel nieuws. 118 DDE Mobiliseren van deskundigen Eerst teveel externe bureaus nu kiest men er zelf voor. 119 DDE Subsidienota Vereenvoudigen, zonder onoverkomelijke breekpunten met het verleden. Dat betekent terugdraaien bezuiniging van ,- en daarmee mooi weer spelen. 120 DDE Eigen Heusdens kunstonderwijs Met andere woorden: lokaal organiseren. Dat wordt alleen nog maar lesgegeven in die instrumenten, die in een harmonie meedoen. Het is heel goed mogelijk, om samen met de CMD de lokale vraag goed in te vullen. 121 DDE Lokale kunstenaars Kunnen als eerste hun werk aan de gemeente aanbieden. Krijgen wij dan alsnog het kunstwerk van de plassende honden bij de nieuwe rotonde, op de kruising aan de Dillenburgstraat? 122 DDE Backoffice concentreren In Vlijmen. Wat gaat dit kosten? Wij gooien geen miljoenen euro s weg. 123 DDE Illegale bedrijven Bedrijven die niet volgens formele voorschriften gevestigd zijn, worden afhankelijk van de houding van het college in het verleden alsnog gefaciliteerd, of geholpen aan alternatieve lokaties, of gehandhaafd. 124 DDE De Wolputlob Krijgt een mooie werkfunctie. Naadloos te koppelen koppelen aan het terugnemen van de Structuurvisie. Namelijk: de Structuurvisie geeft te weinig richting aan de oplossingen van bestaande knelpunten en biedt te weinig toekomstperspectief. Hierdoor kunnen langlopende afspraken nu niet gehonoreerd worden. 125 DDE Wat kan niet? De Vismarkt in Heusden autovrij zal worden gemaakt. 126 DDE Wat kan niet? De Voorste Venne plaats maken voor woningbouw. De Voorste Venne vormt het hart van het cultureel Drunen en is uniek te noemen door de verzameling van activiteiten en de bouwstijl. p8a2 Reacties fracties op Ambitie-akkoord , 4 / 4

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter,

Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012. Voorzitter, Politieke bijdrage fractie PvdA begroting 2012 Voorzitter, In uw inleidende tekst geeft u aan dat zich niet wil laten gijzelen door het rijksbeleid en de daarbij behorende bezuinigingen. U wilt nu duidelijkheid

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming

HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming HOE WERKT DE GEMEENTE? Het beïnvloeden van beleid en besluitvorming Beleidsvorming in de gemeente volgt redelijk vaste stappen. In dit document leest u welke stappen dat zijn. Daardoor kunt u op tijd bij

Nadere informatie

COALITIEPROGRAMMA ANDIJK. CDA - VVD GroenLinks KRACHTIG, SOCIAAL EN TOEKOMSTGERICHT

COALITIEPROGRAMMA ANDIJK. CDA - VVD GroenLinks KRACHTIG, SOCIAAL EN TOEKOMSTGERICHT COALITIEPROGRAMMA CDA - VVD GroenLinks ANDIJK KRACHTIG, SOCIAAL EN TOEKOMSTGERICHT Inhoudsopgave Inleiding 1 Programma Openbare Orde & Veiligheid 2 Programma Beheer Openbare Ruimte 3 Programma Economische

Nadere informatie

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010.

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Voorwoord Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de lokale politieke partij Roerstreek Lokaal! voor de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Deze lokale politieke partij is voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni

Voorzitter, Voorjaarsnota CDA Zaltbommel 2016, 25 juni Voorzitter, CDA Zaltbommel laat zich inspireren door christelijke waarden en normen. We spreken mensen aan op gedeelde waarden zoals menselijk geluk, wederzijds respect en fatsoen en het omzien naar elkaar.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies

Raadsvoorstel. bezuinigingen op subsidies Raadsvoorstel Inleiding Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 heeft u besloten om vanaf 2014 structureel 300.000,00 te gaan bezuinigen op subsidies. Via dit voorstel wordt u verzocht een besluit

Nadere informatie

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering.

Het evenementenbeleid dat in 2009 voor het laatst door uw raad werd aangepast behoeft actualisering. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr.: 14 Onderwerp: Vaststellen evenementenbeleid vervat in de nota Op en Top Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg

Afdeling Rhenen-Elst-Achterberg RHENEN IS VAN ONS ALLEMAAL! PROGRAMMA RAADSPERIODE 2014 2018 De PvdA wil dat Rhenen een gemeente is waar - iedereen gelijke kansen heeft - het veilig leven, wonen en werken is - het kwetsbare wordt beschermd

Nadere informatie

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans

VVD- Best. Verkiezingsprogramma Best in Balans VVD- Best Verkiezingsprogramma 2014-2018 Best in Balans 20 oktober 2013 Best in Balans Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014-2018 genaamd Best in Balans. Met dit verkiezingsprogramma willen we u laten

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen Nr.: 18 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen d.d. 2 mei 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen M. Buijs A.A.G.

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011

Advies raadswerkgroep grote projecten 18 mei 2011 Inleiding Deze notitie bevat een advies van de raadswerkgroep informatievoorziening grote projecten over hoe de kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad bij projectmatig werken (PMW) verder

Nadere informatie

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg

Onderwerp: Aankoop van kassencomplex met woonhuis van fam. Van Oijen, Tuinbouwweg 31 in Haarsteeg Samenvatting: Inleiding: Met fam. Van Oijen is overeenstemming bereikt over de aankoop van hun kassencomplex met woonhuis aan de Tuinbouwweg 31. Afweging: De aankoop van het glastuinbouwbedrijf aan de

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015

Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 Verslag Ondernemersavond 22 januari 2015 1 Ondernemersavond 22 januari 2015 Munnikkenhof Grijpskerke Geachte ondernemer, Hartelijk dank voor uw aanwezigheid op de ondernemersavond op 22 januari j.l. Zoals

Nadere informatie

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding.

Inzet van middelen: dekking Dekking vindt plaats vanuit de reguliere financiële middelen armoedebestrijding. Raad V200900744 Onderwerp: Kaders nota armoedebeleid Collegevoorstel Inleiding: De gemeente Heusden kiest voor een nieuwe aanpak van armoedebestrijding. Deze aanpak wordt vastgelegd in een nota armoedebeleid.

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD

COALITIEAKKOORD 1 COALITIEAKKOORD 2014-2018 INLEIDING Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma s van de deelnemende partijen en de constructieve besprekingen tussen de coalitiepartners Ameland 82, CDA

Nadere informatie

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma

Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Noord-Beveland Verkiezingsprogramma 2014-2018 Algemeen: De Partij van de Arbeid in de Noord-Bevelandse samenleving De leidende gedachte voor de PvdA is een mensvriendelijke samenleving,

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2. onderwerp omschrijving afd inv. fin. effect bedrag 2004 2005 2006 2007

BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2. onderwerp omschrijving afd inv. fin. effect bedrag 2004 2005 2006 2007 BELEIDSVELD 1 - BESTUUR EN COMMUNICATIE Bijlage 2 - jumelage Idstein budget 13.000 inc ipv structureel BO 13 13 13 13 - intergem. Samenwerking stelpost voor incidentale projecten 9.000 BO 9 9 9 9 - gemeenschappelijke

Nadere informatie

Toename bevolking v.a. 2008

Toename bevolking v.a. 2008 Collegevoorstel Inleiding De provincie prognosticeert de ontwikkeling van de woningbouw en bevolking voor elke gemeente. Het is aan elke gemeente om deze prognose om te zetten in een planning en deze te

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.

Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. Inleiding De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten.

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Begroting 2017, 10 november 2016

Begroting 2017, 10 november 2016 VVD Roermond Bart Lickfeld Begroting 2017, 10 november 2016 Dank Wij zijn Roermond! Voor de VVD niet zo maar een loze kreet of slogan maar voor ons het gedachtengoed waarmee wij de wereld in kijken. Want

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 27 januari 2015 Corr. nr.: 2015.01082 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de structuurvisie Loon op Zand 2030: De recreatieve kamer

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 11 juli Secretaris Uitnodigingen:

Nr. Afdeling Zaak Poho Onderwerp Samenvatting Advies Besluit BP 0.1 Secretaris B&W besluitenlijst 11 juli Secretaris Uitnodigingen: Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Maandag 17 juli 2017 om 9.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen Aanwezig: Nr. Burgerparticipatie Burgemeester

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord

Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Verkiezingsprogramma PvdA Feijenoord Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de Partij van de Arbeid. Wij staan voor een spreiding van kennis, macht

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Voorstel aan de raad. Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Cultuuragenda Kansen

Nadere informatie

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie.

Feitelijke informatie Het bijgevoegde memo geeft een overzicht van de stand van zaken in relatie tot de inhoud van de motie. Zaaknummer 00449154 Onderwerp Motie PvdA over zonnepanelen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 30 juni 2015 nam de raad een motie van de PvdA aan om te onderzoeken of het plaatsen van zonnepanelen

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK

QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1 (2007/28317) QUICK SCAN PROGRAMMABEGROTING 2008 LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN RIJSWIJK 1. ONDERZOEKSVRAGEN 1. Kan de raad met de programmabegroting beoordelen of de voorgenomen beleidsmaatregelen doeltreffend

Nadere informatie

Nieuw perspectief voor Westerveld

Nieuw perspectief voor Westerveld Nieuw perspectief voor Westerveld Verkiezingsprogramma voor de gemeenteraad 2014 2018 1 STERK Westerveld is een nieuwe lokale politieke kiesvereniging in de gemeente Westerveld De politieke missie van

Nadere informatie

Hoe groen zijn de partijprogramma s

Hoe groen zijn de partijprogramma s Hoe groen zijn de partijprogramma s Een onderzoek over wat er door de verschillende partijen is opgeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 Werkwijze Alle 8 partijprogramma s zijn

Nadere informatie

De coalitie, bestaande uit CDA en VVD, kiest voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen voor de periode

De coalitie, bestaande uit CDA en VVD, kiest voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen voor de periode Met raad en daad Concept coalitieakkoord op hoofdlijnen Inleiding De coalitie, bestaande uit CDA en VVD, kiest voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen voor de periode 2010-2014. In het akkoord is de toekomstvisie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16 juni 2009 Nummer voorstel: 2009/81 Voor raadsvergadering d.d.: 30-06-2009 Agendapunt: 16 Onderwerp:

Nadere informatie

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven.

1. Vaststelling agenda De agenda wordt conform voorstel vastgesteld. 2. Ingekomen en verzonden stukken Er wordt gehandeld als aangegeven. RAADSVERGADERING Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Brummen op donderdag 29 oktober 2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Brummen AGENDA 0. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden.

Op 31 januari 2017 heeft uw raad een aantal moties aangenomen. Met deze brief berichten wij u over de wijze waarop de afhandeling plaats zal vinden. De gemeenteraad van 's-hertogenbosch Uw brief van : Ref. : J. Pawiroredjo Uw kenmerk : - Tel. : (073) 615 5675 Ons kenmerk : BAZ/BO Fax : Datum : 22 februari 2017 E-mail : j.pawiroredjo@s-hertogenbosch.nl

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten!

Begroting 2013 Meerjarenbegroting Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Begroting 2013 Meerjarenbegroting 2014-2016 Het is de kunst om het geld dat je beschikbaar hebt optimaal in te zetten! Waar staan we nu als gemeente? Economisch herstel gaat erg langzaam. Financieel hebben

Nadere informatie

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder

Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Vertrouwen in de toekomst, Samen Verder Verkiezingsprogramma Samen Verder Raadsperiode 2014-2018 Waar staat Samen Verder voor?! Daadkrachtig Bestuur Samen Verder staat voor een daadkrachtig bestuur van

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid

Startnotitie. Voorstelnummer RV/16/00658. Startnotitie leesstimulering en laaggeletterdheid Datum vergadering gemeenteraad 5 april 2016 Voorstelnummer RV/16/00658 Agendapunt 8 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.G. Marringa S. van Alfen Samenlevingszaken

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: Visie dijken - Herstructurering bedrijventerreinen

Collegevoorstel. Zaaknummer: Visie dijken - Herstructurering bedrijventerreinen Zaaknummer: 00342937 Collegevoorstel Inleiding Dit voorstel gaat over het ter beschikking stellen van financiële middelen voor de realisatie van de visie op de dijken van Heusden. Een beperkt deel van

Nadere informatie

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007

K a n s e n. voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t. Onderzoeksrapport. Mei 2007 K a n s e n voor particulier natuurbeheer i n B r a b a n t Onderzoeksrapport Mei 2007 Opdrachtgever: Uitvoerenden: In samenwerking met: Provincie Noord-Brabant Brabants Landschap Brabants Particulier

Nadere informatie

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden BN&M VVD 22 maart 2010 Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. De fracties van BN&M en de VVD hebben samen een akkoord gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND

Helmond, stad van het doen. Programmabegroting gemeente Helmond HELMOND Helmond, stad van het doen Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving

Nadere informatie

Coalitieprogramma s regio Oost

Coalitieprogramma s regio Oost Coalitieprogramma s regio Oost Van: Aan: C.c.: Datum: 7 juli 2014 H.M. Immink t +31 (0)55 3 686 868 e h.immink@bouwendnederland.nl Betreft: Coalitieprogramma s gemeenten regio oost Inleiding: 83 coalitieprogramma

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien

Voorzitter, dames en heren. Het blijft waaien Voorzitter, dames en heren Het blijft waaien 1. De economische storm is nog steeds niet geluwd. Integendeel hij waait erger dan te voren. Griekse toestanden doen Europa letterlijk op z n grondvesten schudden.

Nadere informatie

Tijd voor duidelijkheid! Heusden Nieuwskrant juni 2015

Tijd voor duidelijkheid! Heusden Nieuwskrant juni 2015 CDA Heusden zit sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 in de oppositie. Wij distantiëren ons van het beleid zoals dat sindsdien in onze gemeente is gevoerd. Er wordt te weinig bereikt en de gemeente

Nadere informatie

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004.

Nr. : Dnst. : Griffie. Beleidsuitgangspunten Cultuurnota. Leiden, 13 april 2004. Nr. : 04. 0060 Dnst. : Griffie Beleidsuitgangspunten Cultuurnota Leiden, 13 april 2004. Uw Raad heeft in zijn vergadering van 12 november 2003 in een motie het College verzocht om met spoed een cultuurnota

Nadere informatie

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen

Op VVD Aalsmeer kun je rekenen Op VVD Aalsmeer kun je rekenen De lokale VVD-fractie Aalsmeer/Kudelstaart Verkiezingsprogramma 2018-2022 1 Wat heeft VVD Aalsmeer de afgelopen jaren voor jou bereikt? Vanaf 2010 heeft de gemeenteraadsfractie

Nadere informatie

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid.

Hoofdfunctie 0, bestuur. 0.2 Nieuw beleid. Voorzitter, Met de kadernota hebben we een bestaand instrument waarmee we invulling kunnen geven aan de nieuwe werkwijze van de Raad binnen het duaal bestuur. Nog belangrijker als voorheen is deze kadernota,

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Beschouwing begroting 2017 Raad 10 november 2016 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Veere kan meer dan op de winkel passen alleen kopte de Middelburgse & Veerse Bode van 26 oktober

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: Agendapunt: No. /'09 Dokkum, ONDERWERP: Wmo Verordening 2014 SAMENVATTING: De Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018

Toon uw daadkracht 1 Algemene beschouwingen VVD begroting 2018 1 De VVD Oostzaan is trots op haar inwoners en op het dorp. Een dorp met vele mogelijkheden. Oostzaan is een groene buffer tussen Zaanstad, Purmerend en Amsterdam. Oostzaan heeft een rijk verenigingsleven

Nadere informatie

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel.

Gesprekken met de Verenigingen Dorpsbelangen over de perspectiefwissel. Classificatienummer : Registratienummer : Onderwerp : Gesprekken perspectiefwissel Verenigingen Bespreking d.d. : 16-05-2011 Plaats : Gemeentehuis Slochteren Opgesteld door : E. Sander Datum : 6 juli 2011

Nadere informatie

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2

Inleiding. Tegenbegroting 2015 PvdA Utrecht pagina 2 Tegenbegroting 2015 Inleiding Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Dat zijn de idealen van de sociaal-democratie. In deze tegenbegroting 2015 vertaalt de PvdA Utrecht deze

Nadere informatie

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid 14 juni 2017 Idaerd - Eagum Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Idaerd - Eagum 1 Inleiding De zes dialoogavonden van de gemeente

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 191050 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: 03-11-2015 Agendapunt: 49-02-00 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Kunst- en cultuurbeleid "De Kunst van Samen" 2016-2020 Het

Nadere informatie

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D02444 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu hebben verschillende fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen aan de

Nadere informatie

M. Buijs B.M. Groen A.A.G. van Mierlo dr. M.G.M. van der Poel

M. Buijs B.M. Groen A.A.G. van Mierlo dr. M.G.M. van der Poel NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden, gehouden op 2 november 2006, locatie gemeentehuis te Vlijmen. Voorzitter Griffier drs. H.P.T.M. Willems A.J. Emmen Aanwezige leden

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OWZCM11. Tijdelijke huisvesting Modus Collegevoorstel Inleiding Stichting Modus is de lokale instelling die ondersteuning biedt aan ouderen en mantelzorgers in het kader van prestatievelden 3 en 4 (respectievelijk het geven van informatie,

Nadere informatie

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD

BESCHOUWING. Gemeente LINGEWAARD CDA LINGEWAARD BESCHOUWING PROGRAMMA BEGROTING 2014 14 november 2013 Gemeente LINGEWAARD FRACTIE: Jacqueline Leenders van Heck Henk Gertsen Harrie Arends Theo Peren (fractievoorzitter) Programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Procesafspraken en plan van aanpak vrijwilligersbeheer buurthuizen

Procesafspraken en plan van aanpak vrijwilligersbeheer buurthuizen Zaaknummer 00444533 Onderwerp Procesafspraken en plan van aanpak vrijwilligersbeheer buurthuizen Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Op 7 juli 2015 stemde de raad in met de actualisering van

Nadere informatie

Algemene beschouwingen CDA Weert

Algemene beschouwingen CDA Weert Algemene beschouwingen CDA Weert begroting 2016 www.cdaweert.nl Algemene Beschouwingen CDA Weert op de begroting 2016 van de gemeente Weert Dames en heren, hierbij de beschouwingen van het CDA op de voorliggende

Nadere informatie

Resultaten maatschappelijke dialoog

Resultaten maatschappelijke dialoog Resultaten maatschappelijke dialoog Veere Dinsdag 31 mei 2016, Verenigingsgebouw "Het Akkoord" Deelnemers Aanwezig Stadsraad Veere Toneelvereniging Tot Leringhe ende Vermaeck Shantykoor Het Veerse Scheepstuig

Nadere informatie

Bijlage 3. gemeente Heusden Splitsing raadsprogramma 2002-2006 naar bevoegdheden conform duaalstelsel

Bijlage 3. gemeente Heusden Splitsing raadsprogramma 2002-2006 naar bevoegdheden conform duaalstelsel Bijlage 3 gemeente Heusden Splitsing raadsprogramma 2002-2006 naar bevoegdheden conform duaalstelsel 1 INHOUDSOPGAVE Beleidsveld 1 Beleidsveld 2 Beleidsveld 3 Beleidsveld 4 Beleidsveld 5 Beleidsveld 6

Nadere informatie

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening

B. Mag de verdere ontwikkeling van het Dru-complex eventueel meer geld van de gemeente kosten? - Ja - Nee - Geen mening DE VRAGEN VOOR HET BURGERBEGROTINSGFORUM OP 30 OKTOBER 2010 Groep 1: Leefbaarheid A. Zaal: Loungezaal. Gespreksleider: Jan Finkenflügel. 1 Het idee in de begroting is dat een goed voorzieningenniveau van

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

Analyse oriënterend raadsdebat d.d. 22 mei 2003 over de Voorjaarsnota 2003-2007

Analyse oriënterend raadsdebat d.d. 22 mei 2003 over de Voorjaarsnota 2003-2007 Analyse oriënterend raadsdebat d.d. 22 mei 2003 over de Voorjaarsnota 2003-2007 De heer Musters maakt, namens de fractie Gemeentebelangen, kenbaar te kiezen voor investeringen op het beleidsveld Sport

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend

Datum: Informerend. Datum: Adviserend Oplegvel 1. Onderwerp Financiële afwikkeling Regionaal Platform Arbeidsmarkt Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Verantwoord anders. Coalitieakkoord Coalitieakkoord gemeente Steenwijkerland 1

Verantwoord anders. Coalitieakkoord Coalitieakkoord gemeente Steenwijkerland 1 Verantwoord anders Coalitieakkoord 2014 2018 Coalitieakkoord 2014-2018 gemeente Steenwijkerland 1 Verantwoord anders coalitieakkoord 2014-2018, Steenwijkerland Inleiding De verkiezingsuitslag van 19 maart

Nadere informatie

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van

Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan Welzijn en zorg Barneveld van Aan het college van B&W van de gemeente Barneveld Voorthuizen, 24 februari 2012 Betreft: Opmerkingen bij de reactie van de gemeente op ons Advies: Beleidsplan 2012-2015 Welzijn en zorg Barneveld van 25-11-2011.

Nadere informatie