INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf Auteurs Inhoudstafel II. De beleids- en beheerscyclus Inhoudsopgave A. Situering II.A / 1 1. Uitgangspunten beleids- en beheerscyclus II.A / Lokale autonomie II.A / Raad en college aan het stuur II.A / Eén geïntegreerd plan II.A / Rapporteren om bij te sturen II.A / Meerjarenplanning II.A / Financiële evenwichten II.A / Manier van werken II.A / 4 2. ESR voor lokale besturen II.A / Inleiding II.A / Sectoren II.A / Nieuwe boekhoudregels voor lokale overheden II.A / 9 B. Planning II.B / 1 1. Visie en aanpak II.B / Conceptuele benadering meerjarenplan II.B / 1 1. Inleiding II.B / 1 2. De complexe omgeving van Vlaamse gemeentebesturen in kaart gebracht II.B / 2 Afl. 35, februari 2013 Inhoudsopgave / 1

2 3. De strategische managementperspectieven toegelicht II.B / Klassiek rationeel perspectief II.B / Gedragsmatig of incrementeel perspectief II.B / Stakeholdersmanagementperspectief II.B / Suggesties voor een werkbare strategische beleidsvorming II.B / Besluit II.B / Bibliografie II.B / Van strategie naar beleidsplanning II.B / Wat is strategie? II.B / Willen, moeten en kunnen II.B / Beleidsplanning: een zicht op de toekomst II.B / Wat wordt er van een beleidsplan verwacht? II.B / Het onderscheid tussen strategie, plannen en planning II.B / Beleids- en beheerscyclus II.B / De SWOT-analyse in de beleidsplanning II.B / Basisdefinitie van de SWOT-analyse II.B / Voordelen II.B / Nadelen en gevaren II.B / Een goed begin is het halve werk: het kader II.B / De confrontatiematrix II.B / Visie, Missie en Doelstellingen II.B / Afstemming van doelstellingen II.B / Kenmerken van goede doelstellingen II.B / Doelstellingen en indicatoren II.B / Doelstellingen en middelen II.B / Waarden en bedrijfscultuur II.B / Wie werkt aan de beleidsplannen? II.B / De evaluatie van het beleid II.B / Nuttige publicaties II.B / Beleids-en beheerscyclus: beleidsplanning II.B / De beleids- en beheerscyclus op twee niveaus II.B / Top-down en bottom-up II.B / Missie en visie: een duidelijk kader creëren II.B / Het subproces beleidsplanning II.B / Conceptuele benadering Budget II.B / Situering II.B / Het conceptuele kader II.B / Inleiding II.B / De gebruikers van de financiële standaardrapportering II.B / 54 Inhoudsopgave / 2 Afl. 35, februari 2013

3 3. De informatiebehoeften van de gemeenteraad en de OCMW-raad II.B / Functies van het budget II.B / Aandachtspunten II.B / Het concept II.B / Vertaling van de aandachtspunten II.B / De beleidsfunctie van het budget II.B / De autorisatiefunctie van het budget II.B / De beheersfunctie van het budget II.B / Samenvatting van het concept II.B / Aandachtspunten II.B / Consolidatie II.B / Internationale standaarden II.B / Bibliografie II.B / Budgetteren: tips en valkuilen voor lokale besturen II.B / Inleiding II.B / Definitie van budgetteren II.B / Begroting en budgettering: een opdracht voor elke politiek of ambtelijk verantwoordelijke in een lokaal bestuur II.B / Ook gezinnen werken met budgetten II.B / Het gevaar van de aanwasbegroting II.B / Het gevaar van de wensenbegroting en van het daarmee samenhangende hakbijlcomité II.B / Risico s van een budgettering op basis van het vorige budget II.B / Het vastekostensyndroom II.B / Overige zwakten van een meer traditionele budgettering II.B / Zero Based Budgettering II.B / De budgettaire-enveloppeaanpak II.B / Let ook op voor het camel nose-effect II.B / Nieuwe budgettaire regels voor Waalse gemeenten II.B / Regelgeving II.B / Meerjarenplan II.B / Meerjarenplan: algemeen II.B / Regelgeving II.B / Het meerjarenplan als document II.B / Periode II.B / Aanpassingen van het meerjarenplan II.B / Digitale rapportering II.B / Meerjarenplan: verbijzonderingen per entiteit II.B / Gemeenten II.B / OCMW s II.B / Autonome Gemeentebedrijven en OCMW-verenigingen van publiek recht II.B / 128 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 3

4 2.2. Budget II.B / Algemeen II.B / Regelgeving II.B / Het budget als document II.B / Verbijzonderingen per entiteit II.B / Gemeenten II.B / OCMW s II.B / AGB s en OCMW-verenigingen van publiek recht II.B / Praktijkvoorbeelden II.B / Prioritisering van wegenwerken in Evergem II.B / Prioriteiten bepalen tussen beleidsdomeinen II.B / Overzichtslijst Gekende Problemen II.B / Startnota: grondige doorlichting van het probleem II.B / Prioriteitsbepaling binnen wegen- en rioleringsprojecten II.B / Wegingsysteem II.B / Prioriteitspunten II.B / Kostprijsefficiëntie II.B / Willen we de politici hiermee een hak zetten en buiten spel plaatsen? II.B / Bijlage: afweging prioriteiten handleiding rekenblad II.B / De infrastructuur voor het autoverkeer II.B / Fietsinfrastructuur II.B / Voetgangersinfrastructuur II.B / Afvalwaterinfrastructuur (DWA) II.B / Regenwaterinfrastructuur (RWA) II.B / Parkeerinfrastructuur II.B / Ruimtelijke beleving II.B / Budgetopmaak volgens de principes van de BBC Ervaringen van twee pioniers II.B / Problemen met de doelstellingenboom II.B / Problemen met de evenwichtsvereisten II.B / Problemen met de geproduceerde documenten II.B / Aandachtspunten: overgedragen kredieten (formulier T), vergelijken tussen jaren, de conversie van het resultaat II.B / Vergelijken tussen jaren II.B / De conversie van het resultaat II.B / De overgedragen kredieten (formulier T) II.B / Algemene balans: positief II.B / Budgetteren op doelstellingen: de Antwerpse aanpak II.B / Uitgangspunt: Stadsbrede samenwerking II.B / Groepsbrede doelstellingen II.B / Opbouw van de doelstellingen II.B / Volledige werking in doelstellingen II.B / 233 Inhoudsopgave / 4 Afl. 44, maart 2014

5 5. Wisselwerking tussen regisseur en operationeel directeur als basis voor groepsbrede samenwerking II.B / Regisseur (regisserend directeur) II.B / Operationeel directeur II.B / Wisselwerking tussen regisseur en operationeel directeur als basis voor budgettering II.B / Financiële rapportering en beschikbaarheidscontrole II.B / Complexiteit II.B / De financiële cyclus borgt de strategische cyclus II.B / 237 C. Uitvoering, tussentijdse rapportering en beheerscontrole II.C / 1 1. Visie en aanpak II.C / Soorten boekhouden II.C / 1 1. Wat wordt er met boekhouden en de boekhouding bedoeld? II.C / 1 2. De verschillende dimensies van de boekhouding II.C / Situering II.C / Indeling volgens de registratietechniek II.C / Indeling volgens de inhoud van de registratie II.C / 4 3. Situering van de in de lokale besturen wettelijk opgelegde boekhoudingen II.C / De nieuwe gemeenteboekhouding II.C / De nieuwe OCMW-boekhouding II.C / De boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus II.C / 8 4. Geraadpleegde literatuur II.C / Rapporteren in lokale besturen II.C / Ter inleiding II.C / Wat leert de literatuur ons over rapporteren? II.C / Rapporteren in functie van de managementbehoeften II.C / Rapporteren in functie van doelstellingen II.C / Rapporteren volgens de decreten II.C / Rapporteren in functie van doelstellingen (decretaal) II.C / Rapporteren in functie van het naleven van wetgeving en procedures II.C / Rapporteren in functie van de beschikbaarheid van betrouwbare financiële informatie en beheersinformatie II.C / Rapporteren over het economisch gebruik van middelen II.C / Rapporteren over de bescherming van activa II.C / Rapportering over het voorkomen van fraude II.C / Rapporteren in functie van interne controle II.C / 38 Afl. 41, november 2013 Inhoudsopgave / 5

6 3.8. Conclusie in verband met rapporteren volgens de decreten II.C / Praktische hints en tips II.C / Hoe starten met het opzetten van rapportering? II.C / Richtlijnen voor een leesbaar rapport II.C / Conclusies II.C / Beheerscontrole in de Vlaamse gemeenten II.C / Inleiding II.C / Beheerscontrole in het Gemeentedecreet II.C / Beheerscontrole als element van behoorlijk bestuur en van een geïntegreerde beleids- en budgetcyclus II.C / Beheerscontrole: ook dat nog? II.C / Hoe verhoudt beheerscontrole zich tot interne controle? II.C / Ontwikkeling van volwaardige beheerscontrole: een ambitie op lange termijn II.C / Beheerscontrole: een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele managementteam met mogelijk een coördinerende rol van de financieel beheerder II.C / Samenvattend II.C / Werken met indicatoren: do s en don ts II.C / Indicatoren en interne controle II.C / Financiële en niet-financiële indicatoren II.C / Financiële indicatoren II.C / Niet-financiële indicatoren II.C / Do s : wat kan men met prestatie-indicatoren doen? II.C / Indicatoren om te verantwoorden II.C / Indicatoren om te alloceren II.C / Indicatoren om te leren: benchlearning II.C / Indicatoren om te detecteren: knipperlicht II.C / Don ts : wat doet men het best niet? II.C / Indicatoren als windowdressing II.C / Indicatoren als laatste oordeel II.C / Indicatoren als bouwstenen, managementmodellen als bouwplan II.C / Conclusie II.C / Financiële monitoring: een voorstel tot aanpak II.C / Situering II.C / Het klassieke financiële proces als vertrekbasis II.C / De transformatie tot een financieel managementproces II.C / De sleutelrol van de financiële analyse II.C / Maatwerk II.C / Het opzetten van een financieel MIS II.C / Praktijktips II.C / Praktijkvoorbeelden II.C / 78 Inhoudsopgave / 6 Afl. 41, november 2013

7 7. Naar een klare kijk! II.C / Beleids-en beheersinformatie II.C / Inleiding II.C / Government governance en de beleids- en beheerscyclus II.C / Linken met andere rapporteringen II.C / Hoe brengt men de rapporteringsbehoeften in kaart? II.C / Over welke producten en diensten wil men informatie generen? II.C / Over welke dimensies wil men rapporteren? II.C / Op welke manier gaat men kosten en overhead toewijzen aan de producten en diensten? II.C / Wanneer gaat men aan wie rapporteren? II.C / Op welke manier gaat men de plannings- en rapporteringscyclus automatiseren? II.C / Besluit II.C / Beleidsmonitoring II.C / Wat is beleidsmonitoring? II.C / Waarom aan beleidsmonitoring doen? II.C / Hoe past beleidsmonitoring in de beleids- en beheerscyclus? II.C / Beleidsmonitoring door middel van een organisatiedashboard II.C / Dashboarden opbouwen II.C / De dashboarden op een beheersbare manier voeden met informatie II.C / Regelgeving en normen II.C / Regelgeving voor gemeenten en OCMW s II.C / Boekhoudregels volgens de BBC II.C / De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS): naar een harmonisatie van de financiële rapportering binnen de (inter)nationale overheidscontext? II.C / Inleiding II.C / De IPSASB II.C / Doelstellingen II.C / Rechtskracht II.C / Het conceptuele boekhoudkader II.C / Begrip II.C / Keuze van het conceptuele boekhoudkader II.C / Het concept van de boekhoudkundige entiteit II.C / Het conceptuele boekhoudkader van de IPSAS II.C / Het conceptuele boekhoudkader voor Vlaamse lokale besturen II.C / De IPSAS II.C / Overzicht IPSAS II.C / 113 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 7

8 4.2. Financiële rapportering op kasbasis II.C / Financiële rapportering op vermogensbasis II.C / IPSAS-overeenstemming II.C / De toepassing van IPSAS II.C / Internationaal II.C / België II.C / Praktijkvoorbeelden II.C / Het gebruik van meetsystemen in het OCMW van Balen II.C / Inleiding II.C / Resultaten en plannen: niks nieuws onder de zon? II.C / Niet alleen plannen maar ook borgen II.C / Meten wat gepland is? II.C / Het OCMW van Balen II.C / Voorstelling II.C / Aanleidingen tot meten in het OCMW II.C / De discussie II.C / Knelpuntennota II.C / Theoretisch basisschema (zie figuur 1) II.C / Maandelijkse statistieken (zie figuur 2) II.C / Projectfiches (zie figuur 3) II.C / Een globaal meetsysteem II.C / Strategie- en stuurkaarten II.C / Strategiekaarten II.C / Stuurkaarten II.C / Vijf jaar meet- en cijferwerk II.C / Sterke punten II.C / Moeilijke punten II.C / En verder? II.C / Bibliografie II.C / Interne rapportage opvolging II.C / Opvolgen en bijsturen: essentiële onderdelen van de beleids- en beheerscyclus II.C / Strategisch management: de uitdaging is niet het plannen, maar het realiseren II.C / Rapporteren om tijdig te kunnen bijsturen en de kans te maximaliseren dat de doelstellingen behaald worden II.C / Geïntegreerd lokaal management heeft vele gezichten. De raad, het college en het topmanagement moeten het overzicht houden om te kunnen sturen II.C / Vele perspectieven en specialismen II.C / Nood aan een portaal om intuïtief en interactief te kunnen opvolgen en opzoeken II.C / 162 Inhoudsopgave / 8 Afl. 44, maart 2014

9 3. Het interactief operationeel plan, interactief, inzichtelijk en intuïtief opvolgen en sturen II.C / Wat zit er in het interactief operationeel plan? II.C / Navigatie II.C / Doelstellingen II.C / Verantwoordelijkheden II.C / Indicatoren II.C / Financieel II.C / Managementsamenvatting II.C / Dashboard II.C / Technische architectuur van het interactief operationeel plan II.C / Overzicht van bronsystemen II.C / Cognos datawarehouse II.C / 172 D. Jaarrekening en evaluatie II.D / 1 1. Visie en aanpak II.D / Beleidsevaluatie: terugkijken én vooruitkijken naar beleidsdoelstellingen om te verantwoorden maar ook om te leren II.D / 1 1. Wat, waarom en wanneer? II.D / 1 2. Hoe beleid evalueren? II.D / 4 3. De BBC als opportuniteit II.D / De beoordeling van de financiële toestand van de gemeente op basis van de jaarrekening II.D / 8 1. Inleiding II.D / 8 2. Het financieel profiel II.D / 8 3. De liquiditeitspositie II.D / 9 4. De financiële middelen en vastrentende effecten II.D / Leningen ten laste van de gemeente (inclusief leasing) II.D / Financieel draagvlak en schuldgraad II.D / Enkele diverse kengetallen II.D / Regelgeving II.D / Algemeen II.D / Regelgeving II.D / De jaarrekening als document II.D / Verbijzonderingen per entiteit II.D / Gemeenten II.D / Regelgeving II.D / Totstandkoming van de jaarrekening II.D / De jaarrekening op de gemeenteraad II.D / Toezicht op de jaarrekening II.D / Districten II.D / OCMW s II.D / Regelgeving II.D / 49 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 8 1

10 2.2. Totstandkoming van de jaarrekening II.D / De jaarrekening op de OCMW-raad II.D / Toezicht op de jaarrekening II.D / AGB s en OCMW-verenigingen van publiek recht II.D / Regelgeving II.D / Totstandkoming van de jaarrekening II.D / De jaarrekening op de raad II.D / Uitzonderingen II.D / 61 E. Externe audit II.E / 1 1. Visie en aanpak II.E / 1 2. Regelgeving II.E / Voorgeschiedenis II.E / Definitie en aanpak II.E / Organisatie II.E / Audituniversum II.E / Rapportering II.E / Financiering II.E / 6 III. Administratieve organisatie Inhoudsopgave A. Organogram III.A / 1 B. De financiële functie III.B / 1 1. Visie en aanpak III.B / Model van rolverdeling tussen secretaris, financieel beheerder en andere actoren in de Vlaamse gemeenten en OCMW s III.B / 1 1. Inleiding III.B / 1 2. Uitgangspunten en structuur van het model III.B / Waarom en aard van het model III.B / Rolverdeling in relatie tot de grote luiken en fasen binnen de hele beleids-, budget- en beheerscyclus III.B / 3 Inhoudsopgave / 8 2 Afl. 44, maart 2014

11 2.3. Essentiële rol van de leden van het managementteam/ budgethouders III.B / Samenwerking, onder eenduidige leiding van de secretaris maar met een op deelaspecten voldoende krachtige onafhankelijke positie van de financieel beheerder III.B / Synergie met andere centrale functies in het middelenbeheer III.B / Functiescheiding: geen heilig principe, wel een nuttige maar juist te gebruiken maatregel van risicobeheer III.B / Enkele aandachtspunten qua betalingen en kasbeheer III.B / 9 3. Planning en budgettering III.B / Bestedingscyclus III.B / Belastingen- en inkomstencyclus III.B / Kasbeheer en thesauriebeheer III.B / Boekhouding, registratie, monitoring, beheerscontrole, rapportering en jaarrekening III.B / Regelgeving III.B / Praktijkvoorbeelden III.B / 26 C. Budgethouderschap III.C / 1 1. Budgethouderschap in de praktijk III.C / 1 2. Enkele bedenkingen bij de toepassing van het budgethouderschap in de lokale besturen III.C / Budgethouderschap: hoe denken besturen er zelf over? III.C / De rol van de budgethouder in de beleids- en beheerscyclus III.C / Budgethouderschap in relatie tot de politiek III.C / De plaats van de budgethouder binnen het organogram III.C / Randvoorwaarden voor de invoering van budgethouderschap III.C / Budgethouderschap, een poging tot gemeentelijke invulling in de stad Geel III.C / Inleiding III.C / Een budgethouder avant la lettre III.C / Waarom budgethouders? III.C / Een noodzaak III.C / Praktische redenen III.C / Principiële redenen III.C / Wettelijke basis? III.C / De Nieuwe Gemeentewet III.C / Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit III.C / Interne regelementen op lokaal niveau III.C / Waarom werkt het of soms ook niet? III.C / 57 Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 9

12 4.6. Toekomst voor de budgethouder? III.C / Den Bell in Antwerpen: projectgebonden budgethouderschap III.C / Het hele gebouw III.C / Het voorwerp van het budgethouderschap III.C / Snelle beslissingen III.C / De ambtenaar tekent III.C / De secretaris stuurt III.C / Multidisciplinair team III.C / Eigen budgetten, eigen codes III.C / Politici in de beleidsgroep III.C / Operationeel middel III.C / Bijlagen III.C / 65 D. De rol van ICT III.D / 1 1. Visie en aanpak III.D / Aan welke vereisten zou accountingsoftware voor lokale besturen moeten voldoen? III.D / 1 1. Inleiding III.D / 1 2. Conformiteit met de wetgeving en andere regels van het boekhouden III.D / Tijdigheid van de boeking III.D / Volledigheid van de boeking III.D / De boekhouding is onveranderlijk en onuitwisbaar III.D / Vergelijkbaarheid van de boekhouding III.D / 5 3. Controle van de aannemelijkheid van gegevens III.D / Ex ante controles III.D / Ex post controles III.D / 7 4. Ondersteuning van het budgethouderschap en van IVA s III.D / Budgethouderschap III.D / IVA s in de rol van budgethouder III.D / Het creëren van transparantie van staten III.D / De inhoud van de staten III.D / Herprintbaarheid van de staten III.D / De opbouw van de staten III.D / Rapportering III.D / Opleiding in het kader van de nieuwe software III.D / Ondersteuning van de gebruikers van de nieuwe software III.D / De gewenste documentatie betreffende de software III.D / Meta-documentatie III.D / De technische documentatie III.D / Gebruikersdocumentatie III.D / De mogelijkheden tot integratie met andere software III.D / De vereisten en mogelijkheden in verband met back-ups III.D / Back-up III.D / 20 Inhoudsopgave / 10 Afl. 34, december 2012

13 10.2. Archivering III.D / Bewaartermijnen III.D / Beveiliging en integriteit van de software III.D / Toegangsbeveiliging III.D / Beveiliging software III.D / Traceerbaarheid III.D / Besluit III.D / Regelgeving III.D / 24 IV. Financieel beheer Inhoudsopgave A. Thesaurie- en liquiditeitenbeheer IV.A / 1 1. Algemeen IV.A / Thesaurie- en liquiditeitenbeheer IV.A / 1 1. Ter inleiding: situering, definitie en doelstellingen IV.A / 1 2. De thesaurieplanning IV.A / Inkomende geldstromen IV.A / Uitgaande geldstromen IV.A / 4 3. Het betalingsverkeer IV.A / 5 4. Het beheer van de dagelijkse saldi IV.A / De beschikbare thesaurie IV.A / Het bankrekeningenbeheer IV.A / 7 5. Financiële instrumenten voor thesauriebeheer IV.A / Beleggingsinstrumenten op korte termijn IV.A / Kredieten op korte termijn IV.A / Rapportering thesauriebeheer IV.A / De beschikbare thesaurie op dag x IV.A / De thesaurieplanning IV.A / De gemiddelde thesaurie en rendement van de geldmiddelen IV.A / Bijlagen IV.A / Schuldfinanciering en beheer IV.A / Gent legt regels vast voor beleggen en lenen IV.A / Wat voorafging IV.A / Het risico minimaliseren IV.A / Diversificatie IV.A / Het college bepaalt de limieten IV.A / Toegelaten producten IV.A / 22 Afl. 35, februari 2013 Inhoudsopgave / 11

14 6. Automatiseren en rapporteren IV.A / De organisatie IV.A / Bijlage: Gemeenteraadsbesluit over de beleggingen en financieringen van de stad Gent IV.A / Doelstellingen IV.A / Beslissingscriteria IV.A / Limieten IV.A / Toegelaten instrumenten IV.A / Rapporteringen IV.A / Financiering van de buitengewone dienst op basis van de thesauriebehoefte: de aanpak van de stad Gent IV.A / Het oude concept IV.A / Sterktes en zwaktes IV.A / Beleids- en beheerscyclus IV.A / De principes van het nieuwe concept IV.A / Permanente en tijdelijke thesauriebehoefte IV.A / Drie thesaurieplanningen IV.A / Voldoet aan voorwaarden IV.A / Alternatieve financiering van ouderenvoorzieningen via de uitgifte van obligaties Het project Zorgflats van het OCMW van Schoten IV.A / Het project IV.A / Financiële constructie met btw-optimalisatie IV.A / Aanpak van het pps-project IV.A / De obligatielening IV.A / Het prospectus IV.A / Fiscale aspecten IV.A / De financiële haalbaarheidsstudie IV.A / Een stand van zaken IV.A / Financiële crisis: is de uitgifte van schuldpapier voor het grote publiek een nieuwe financieringsbron? IV.A / Inleiding IV.A / De gevolgen van de financiële crisis op de schuldfinanciering IV.A / Verkorting van de leningduur IV.A / Beperking van het leningvolume IV.A / Wantrouwen in de overheid IV.A / Gemeenten de markt op IV.A / De staatsbon als voorbeeld IV.A / Stadsobligaties IV.A / Thesauriebewijzen IV.A / Gemeentebons IV.A / Besluit IV.A / 56 1 Inhoudsopgave / 12 Afl. 35, februari 2013

15 2.5. De kredietwaardigheid van Vlaamse lokale besturen IV.A / 56 2 Samenvatting IV.A / Inleiding IV.A / Het wettelijke kader IV.A / De Belgische Grondwet IV.A / De organieke wetten en decreten IV.A / Andere relevante wetgeving IV.A / De organisatie van het bestuurlijk toezicht IV.A / Het toezicht op de gemeenten IV.A / Het toezicht op de OCMW s IV.A / Financiële informatie in de beleidsrapporten en de toelichtingen IV.A / Financieel evenwicht IV.A / Schulden IV.A / Overige financiële informatie IV.A / De tijdigheid van de financiële rapporten IV.A / Gemeenten IV.A / OCMW s IV.A / De financiering van lokale besturen IV.A / Gemeenten IV.A / OCMW s IV.A / De schulden van de lokale besturen IV.A / Gemeenten IV.A / OCMW s IV.A / Vlaamse gemeenten hebben geen rating IV.A / De rating van de Vlaamse overheid IV.A / De rating van Belfius IV.A / Het ontbreken van financiële ongelukken IV.A / Waarom lenen steeds moeilijker wordt IV.A / Inleiding IV.A / Vertrouwen IV.A / Basel III en andere regelgeving IV.A / Wat? IV.A / Solvabiliteit IV.A / Liquiditeit IV.A / Mogelijke remedies IV.A / Zorgzaam omgaan met leningen IV.A / Raamovereenkomsten IV.A / Rapportering IV.A / Andere financiers IV.A / Desintermediatie IV.A / Centralisering via de Vlaamse overheid IV.A / Nieuw financieringsvehikel? IV.A / Besluit IV.A / 58 7 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 13

16 2.7. Alternatieve financieringen binnen de stad Gent IV.A / De financiële crisis IV.A / Een strategie voor langetermijnfinanciering IV.A / Kader IV.A / Diversificatie IV.A / Beleggingen IV.A / Ethisch beleggen IV.A / Inleiding IV.A / Regelgeving IV.A / Het thesauriebeheer door de financieel beheerder IV.A / Beleggingen op korte en lange termijn IV.A / Kapitaalgarantie IV.A / Roerende voorheffing IV.A / Beleggingsinstrumenten IV.A / Kortetermijnproducten IV.A / Middellange- en langetermijnproducten IV.A / Concrete oplossingen IV.A / Maatschappelijk verantwoord beleggen IV.A / Achtergrond IV.A / Regelgeving IV.A / De vraag naar MVB-producten IV.A / Het aanbod aan MVB-producten IV.A / Referenties IV.A / Over de auteurs IV.A / Kader beleggingen en financieringen Gent IV.A / Debiteuren- en crediteurenbeheer IV.A / 75 B. Belangrijke financiële stromen voor lokale besturen IV.B / 1 1. Het Gemeentefonds IV.B / Historische schets IV.B / Hoogte van het fonds IV.B / Het verdelend mechanisme IV.B / 2 1. Bijzondere financiering van de centrumsteden en kuststeden IV.B / 3 2. Andere criteria IV.B / Centrumfunctie IV.B / Fiscale draagkracht IV.B / Open Ruimten IV.B / Sociale maatstaven IV.B / Waarborgregeling IV.B / Correctie voor gemeenten met lage fiscaliteit IV.B / Afhouding financiering externe audit IV.B / Betalingswijze IV.B / Elia-compensatie IV.B / 10 Inhoudsopgave / 14 Afl. 44, maart 2014

17 2. De onroerende voorheffing IV.B / Wat is onroerende voorheffing IV.B / Kadastraal inkomen IV.B / Tarief IV.B / Invordering onroerende voorheffing IV.B / 13 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 14 1

18

19 1. Inkohiering IV.B / Inning IV.B / Niet-betaling IV.B / Ambtshalve ontheffing IV.B / Navordering IV.B / Doorstorting opcentiemen IV.B / Tarieven opcentiemen IV.B / De aanvullende personenbelasting IV.B / De belasting IV.B / De personenbelasting IV.B / De aanvullende personenbelasting IV.B / Procedure IV.B / Procedure IV.B / Alternatief: voorschottensysteem IV.B / Enkele cijfers IV.B / 20 C. De BTW-plicht IV.C / 1 1. Lokale besturen en de btw IV.C / Inleiding IV.C / 1 1. De belastingplicht in het algemeen IV.C / 2 2. Gevolgen van het statuut van de belastingplicht IV.C / 3 3. De periodieke btw-aangifte IV.C / 3 4. De btw-boekhouding IV.C / 4 5. De vrijgestelde belastingplichtige IV.C / 4 6. De gemengde belastingplichtige IV.C / 5 7. De gedeeltelijke belastingplichtige IV.C / De belastingplicht van gemeenten en OCMW s IV.C / 6 1. Recente wijzigingen IV.C / 6 2. Analyse van artikel 6 IV.C / Nieuwe tekst van artikel 6, lid 1 btw-wetboek sinds 1 juli 2007 IV.C / Nieuwe tekst van artikel 6, lid 2 btw-wetboek sinds 1 juli 2007 IV.C / Nieuwe tekst van artikel 6, lid 3 btw-wetboek sinds 1 juli 2007 IV.C / Schematisch overzicht IV.C / Praktische aanpak IV.C / Conclusie IV.C / De analyse van de btw-situatie van een grote stad: het voorbeeld van Antwerpen IV.C / Aanleiding: onduidelijkheid over btw-plicht IV.C / Doelstellingen en methodologie van de enquête IV.C / Eerste resultaten van de enquête IV.C / Conclusie IV.C / 28 Afl. 35, februari 2013 Inhoudsopgave / 15

20 D. Aankoopbeleid IV.D / 1 1. Het belang van een goed inkoopbeleid: wat kunnen lokale besturen leren van de privésector? IV.D / Het belang van inkoop IV.D / De positie van inkoop IV.D / Het profiel van de inkoopfunctie IV.D / 3 1. De strategische inkoopfunctie IV.D / 3 2. De tactische inkoopfunctie IV.D / 4 3. De operationele inkoopfunctie IV.D / Het inkoopontwikkelingsmodel IV.D / De Inkoop Portfolio Matrix (Kraljic Matrix) IV.D / Centraal versus decentraal inkopen IV.D / 7 1. Het decentrale model IV.D / 7 2. Het centrale model IV.D / 8 3. Het decentrale model met een centrale kernfunctie IV.D / Competenties en competentiemanagement IV.D / Beroepscode en ethiek IV.D / Besluit IV.D / Nuttige links & literatuur IV.D / 11 E. PPS IV.E / 1 1. Design, build, finance & maintain. Ook voor lokale besturen? IV.E / Inleiding IV.E / Wat is DBFM? IV.E / Wat zijn de verschillende voorwerpen van een DBFM-overeenkomst? IV.E / 3 1. Design IV.E / 3 2. Build IV.E / 4 3. Finance IV.E / 4 4. Maintenance IV.E / Wat zijn de voordelen van DBFM-overeenkomsten? IV.E / Wat zijn de nadelen van DBFM-overeenkomsten? IV.E / De ESR95-reglementering IV.E / DBFM ook voor lokale besturen? IV.E / 9 F. Specifieke topics IV.F / 1 1. De impact van het Europese begrotingsbeleid op de lokale besturen IV.F / Het Europese begrotingsbeleid nader bekeken IV.F / De complexe Belgische overheidscontext IV.F / Gevolgen voor de Vlaamse lokale besturen IV.F / 6 1. Omschrijving lokale overheid IV.F / 6 2. De kwaliteit van de statistieken IV.F / 7 3. Normering IV.F / 10 Inhoudsopgave / 16 Afl. 35, februari 2013

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door.

Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen, door. FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2001-2002 Vergelijking boekhouding gemeenten en OCMW s en convergentiemogelijkheden Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in

Nadere informatie

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus

Klaar BBC. voor de. Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus Klaar voor de start? Draaiboek voor de planning, voorbereiding en opstart van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus vs. 02 januari 2013 Het kader van - Uitvoering gemeentedecreet en OCMW-decreet - Vlaams

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Open Data Handleiding 2.0

Open Data Handleiding 2.0 Open Data Handleiding 2.0 Praktijkgerichte handleiding voor de publicatie en het beheer van Open Data mbv het Vlaams Open Data Platform Contactpersoon: Noël Van Herreweghe Programma-manager Open Data bij

Nadere informatie

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid

Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID Vlaamse overheid Managementleidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID 3 Inhoud I. Inleiding... 4 1. Algemene

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid.

Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. Straf- en administratieve sancties in Vlaamse regelgeving. Aanbevelingen voor een sterker handhavingsbeleid. ICW Eindrapport 7 December 2009 Auteurs: - Deel I: Dr. L. DEBEN - Deel II: Dr. K. VAN AEKEN

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Handreiking contractbeheer en contractmanagement

Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Handreiking contractbeheer en contractmanagement Colofon Auteur Pauline Bos, Pro 10 Samenstelling en redactie Eveline de Bruin, VNG Klankbordgroep Bart

Nadere informatie

Governance Principes MediRisk

Governance Principes MediRisk Governance Principes MediRisk MediRisk acht transparantie en naleving van de Governance Principes die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars van groot belang. De Governance Principes, hierna

Nadere informatie

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING

GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING GOVERNANCE PRINCIPES INLEIDING In december 2010 publiceerde het Nederlandse Verbond van Verzekeraars de Governance Principes, hierna de Code Verzekeraars. Hierin worden voor Nederlandse Verzekeringsmaatschappijen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie