INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf Auteurs Inhoudstafel II. De beleids- en beheerscyclus Inhoudsopgave A. Situering II.A / 1 1. Uitgangspunten beleids- en beheerscyclus II.A / Lokale autonomie II.A / Raad en college aan het stuur II.A / Eén geïntegreerd plan II.A / Rapporteren om bij te sturen II.A / Meerjarenplanning II.A / Financiële evenwichten II.A / Manier van werken II.A / 4 2. ESR voor lokale besturen II.A / Inleiding II.A / Sectoren II.A / Nieuwe boekhoudregels voor lokale overheden II.A / 9 B. Planning II.B / 1 1. Visie en aanpak II.B / Conceptuele benadering meerjarenplan II.B / 1 1. Inleiding II.B / 1 2. De complexe omgeving van Vlaamse gemeentebesturen in kaart gebracht II.B / 2 Afl. 35, februari 2013 Inhoudsopgave / 1

2 3. De strategische managementperspectieven toegelicht II.B / Klassiek rationeel perspectief II.B / Gedragsmatig of incrementeel perspectief II.B / Stakeholdersmanagementperspectief II.B / Suggesties voor een werkbare strategische beleidsvorming II.B / Besluit II.B / Bibliografie II.B / Van strategie naar beleidsplanning II.B / Wat is strategie? II.B / Willen, moeten en kunnen II.B / Beleidsplanning: een zicht op de toekomst II.B / Wat wordt er van een beleidsplan verwacht? II.B / Het onderscheid tussen strategie, plannen en planning II.B / Beleids- en beheerscyclus II.B / De SWOT-analyse in de beleidsplanning II.B / Basisdefinitie van de SWOT-analyse II.B / Voordelen II.B / Nadelen en gevaren II.B / Een goed begin is het halve werk: het kader II.B / De confrontatiematrix II.B / Visie, Missie en Doelstellingen II.B / Afstemming van doelstellingen II.B / Kenmerken van goede doelstellingen II.B / Doelstellingen en indicatoren II.B / Doelstellingen en middelen II.B / Waarden en bedrijfscultuur II.B / Wie werkt aan de beleidsplannen? II.B / De evaluatie van het beleid II.B / Nuttige publicaties II.B / Beleids-en beheerscyclus: beleidsplanning II.B / De beleids- en beheerscyclus op twee niveaus II.B / Top-down en bottom-up II.B / Missie en visie: een duidelijk kader creëren II.B / Het subproces beleidsplanning II.B / Conceptuele benadering Budget II.B / Situering II.B / Het conceptuele kader II.B / Inleiding II.B / De gebruikers van de financiële standaardrapportering II.B / 54 Inhoudsopgave / 2 Afl. 35, februari 2013

3 3. De informatiebehoeften van de gemeenteraad en de OCMW-raad II.B / Functies van het budget II.B / Aandachtspunten II.B / Het concept II.B / Vertaling van de aandachtspunten II.B / De beleidsfunctie van het budget II.B / De autorisatiefunctie van het budget II.B / De beheersfunctie van het budget II.B / Samenvatting van het concept II.B / Aandachtspunten II.B / Consolidatie II.B / Internationale standaarden II.B / Bibliografie II.B / Budgetteren: tips en valkuilen voor lokale besturen II.B / Inleiding II.B / Definitie van budgetteren II.B / Begroting en budgettering: een opdracht voor elke politiek of ambtelijk verantwoordelijke in een lokaal bestuur II.B / Ook gezinnen werken met budgetten II.B / Het gevaar van de aanwasbegroting II.B / Het gevaar van de wensenbegroting en van het daarmee samenhangende hakbijlcomité II.B / Risico s van een budgettering op basis van het vorige budget II.B / Het vastekostensyndroom II.B / Overige zwakten van een meer traditionele budgettering II.B / Zero Based Budgettering II.B / De budgettaire-enveloppeaanpak II.B / Let ook op voor het camel nose-effect II.B / Nieuwe budgettaire regels voor Waalse gemeenten II.B / Regelgeving II.B / Meerjarenplan II.B / Meerjarenplan: algemeen II.B / Regelgeving II.B / Het meerjarenplan als document II.B / Periode II.B / Aanpassingen van het meerjarenplan II.B / Digitale rapportering II.B / Meerjarenplan: verbijzonderingen per entiteit II.B / Gemeenten II.B / OCMW s II.B / Autonome Gemeentebedrijven en OCMW-verenigingen van publiek recht II.B / 128 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 3

4 2.2. Budget II.B / Algemeen II.B / Regelgeving II.B / Het budget als document II.B / Verbijzonderingen per entiteit II.B / Gemeenten II.B / OCMW s II.B / AGB s en OCMW-verenigingen van publiek recht II.B / Praktijkvoorbeelden II.B / Prioritisering van wegenwerken in Evergem II.B / Prioriteiten bepalen tussen beleidsdomeinen II.B / Overzichtslijst Gekende Problemen II.B / Startnota: grondige doorlichting van het probleem II.B / Prioriteitsbepaling binnen wegen- en rioleringsprojecten II.B / Wegingsysteem II.B / Prioriteitspunten II.B / Kostprijsefficiëntie II.B / Willen we de politici hiermee een hak zetten en buiten spel plaatsen? II.B / Bijlage: afweging prioriteiten handleiding rekenblad II.B / De infrastructuur voor het autoverkeer II.B / Fietsinfrastructuur II.B / Voetgangersinfrastructuur II.B / Afvalwaterinfrastructuur (DWA) II.B / Regenwaterinfrastructuur (RWA) II.B / Parkeerinfrastructuur II.B / Ruimtelijke beleving II.B / Budgetopmaak volgens de principes van de BBC Ervaringen van twee pioniers II.B / Problemen met de doelstellingenboom II.B / Problemen met de evenwichtsvereisten II.B / Problemen met de geproduceerde documenten II.B / Aandachtspunten: overgedragen kredieten (formulier T), vergelijken tussen jaren, de conversie van het resultaat II.B / Vergelijken tussen jaren II.B / De conversie van het resultaat II.B / De overgedragen kredieten (formulier T) II.B / Algemene balans: positief II.B / Budgetteren op doelstellingen: de Antwerpse aanpak II.B / Uitgangspunt: Stadsbrede samenwerking II.B / Groepsbrede doelstellingen II.B / Opbouw van de doelstellingen II.B / Volledige werking in doelstellingen II.B / 233 Inhoudsopgave / 4 Afl. 44, maart 2014

5 5. Wisselwerking tussen regisseur en operationeel directeur als basis voor groepsbrede samenwerking II.B / Regisseur (regisserend directeur) II.B / Operationeel directeur II.B / Wisselwerking tussen regisseur en operationeel directeur als basis voor budgettering II.B / Financiële rapportering en beschikbaarheidscontrole II.B / Complexiteit II.B / De financiële cyclus borgt de strategische cyclus II.B / 237 C. Uitvoering, tussentijdse rapportering en beheerscontrole II.C / 1 1. Visie en aanpak II.C / Soorten boekhouden II.C / 1 1. Wat wordt er met boekhouden en de boekhouding bedoeld? II.C / 1 2. De verschillende dimensies van de boekhouding II.C / Situering II.C / Indeling volgens de registratietechniek II.C / Indeling volgens de inhoud van de registratie II.C / 4 3. Situering van de in de lokale besturen wettelijk opgelegde boekhoudingen II.C / De nieuwe gemeenteboekhouding II.C / De nieuwe OCMW-boekhouding II.C / De boekhouding volgens de beleids- en beheerscyclus II.C / 8 4. Geraadpleegde literatuur II.C / Rapporteren in lokale besturen II.C / Ter inleiding II.C / Wat leert de literatuur ons over rapporteren? II.C / Rapporteren in functie van de managementbehoeften II.C / Rapporteren in functie van doelstellingen II.C / Rapporteren volgens de decreten II.C / Rapporteren in functie van doelstellingen (decretaal) II.C / Rapporteren in functie van het naleven van wetgeving en procedures II.C / Rapporteren in functie van de beschikbaarheid van betrouwbare financiële informatie en beheersinformatie II.C / Rapporteren over het economisch gebruik van middelen II.C / Rapporteren over de bescherming van activa II.C / Rapportering over het voorkomen van fraude II.C / Rapporteren in functie van interne controle II.C / 38 Afl. 41, november 2013 Inhoudsopgave / 5

6 3.8. Conclusie in verband met rapporteren volgens de decreten II.C / Praktische hints en tips II.C / Hoe starten met het opzetten van rapportering? II.C / Richtlijnen voor een leesbaar rapport II.C / Conclusies II.C / Beheerscontrole in de Vlaamse gemeenten II.C / Inleiding II.C / Beheerscontrole in het Gemeentedecreet II.C / Beheerscontrole als element van behoorlijk bestuur en van een geïntegreerde beleids- en budgetcyclus II.C / Beheerscontrole: ook dat nog? II.C / Hoe verhoudt beheerscontrole zich tot interne controle? II.C / Ontwikkeling van volwaardige beheerscontrole: een ambitie op lange termijn II.C / Beheerscontrole: een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het hele managementteam met mogelijk een coördinerende rol van de financieel beheerder II.C / Samenvattend II.C / Werken met indicatoren: do s en don ts II.C / Indicatoren en interne controle II.C / Financiële en niet-financiële indicatoren II.C / Financiële indicatoren II.C / Niet-financiële indicatoren II.C / Do s : wat kan men met prestatie-indicatoren doen? II.C / Indicatoren om te verantwoorden II.C / Indicatoren om te alloceren II.C / Indicatoren om te leren: benchlearning II.C / Indicatoren om te detecteren: knipperlicht II.C / Don ts : wat doet men het best niet? II.C / Indicatoren als windowdressing II.C / Indicatoren als laatste oordeel II.C / Indicatoren als bouwstenen, managementmodellen als bouwplan II.C / Conclusie II.C / Financiële monitoring: een voorstel tot aanpak II.C / Situering II.C / Het klassieke financiële proces als vertrekbasis II.C / De transformatie tot een financieel managementproces II.C / De sleutelrol van de financiële analyse II.C / Maatwerk II.C / Het opzetten van een financieel MIS II.C / Praktijktips II.C / Praktijkvoorbeelden II.C / 78 Inhoudsopgave / 6 Afl. 41, november 2013

7 7. Naar een klare kijk! II.C / Beleids-en beheersinformatie II.C / Inleiding II.C / Government governance en de beleids- en beheerscyclus II.C / Linken met andere rapporteringen II.C / Hoe brengt men de rapporteringsbehoeften in kaart? II.C / Over welke producten en diensten wil men informatie generen? II.C / Over welke dimensies wil men rapporteren? II.C / Op welke manier gaat men kosten en overhead toewijzen aan de producten en diensten? II.C / Wanneer gaat men aan wie rapporteren? II.C / Op welke manier gaat men de plannings- en rapporteringscyclus automatiseren? II.C / Besluit II.C / Beleidsmonitoring II.C / Wat is beleidsmonitoring? II.C / Waarom aan beleidsmonitoring doen? II.C / Hoe past beleidsmonitoring in de beleids- en beheerscyclus? II.C / Beleidsmonitoring door middel van een organisatiedashboard II.C / Dashboarden opbouwen II.C / De dashboarden op een beheersbare manier voeden met informatie II.C / Regelgeving en normen II.C / Regelgeving voor gemeenten en OCMW s II.C / Boekhoudregels volgens de BBC II.C / De International Public Sector Accounting Standards (IPSAS): naar een harmonisatie van de financiële rapportering binnen de (inter)nationale overheidscontext? II.C / Inleiding II.C / De IPSASB II.C / Doelstellingen II.C / Rechtskracht II.C / Het conceptuele boekhoudkader II.C / Begrip II.C / Keuze van het conceptuele boekhoudkader II.C / Het concept van de boekhoudkundige entiteit II.C / Het conceptuele boekhoudkader van de IPSAS II.C / Het conceptuele boekhoudkader voor Vlaamse lokale besturen II.C / De IPSAS II.C / Overzicht IPSAS II.C / 113 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 7

8 4.2. Financiële rapportering op kasbasis II.C / Financiële rapportering op vermogensbasis II.C / IPSAS-overeenstemming II.C / De toepassing van IPSAS II.C / Internationaal II.C / België II.C / Praktijkvoorbeelden II.C / Het gebruik van meetsystemen in het OCMW van Balen II.C / Inleiding II.C / Resultaten en plannen: niks nieuws onder de zon? II.C / Niet alleen plannen maar ook borgen II.C / Meten wat gepland is? II.C / Het OCMW van Balen II.C / Voorstelling II.C / Aanleidingen tot meten in het OCMW II.C / De discussie II.C / Knelpuntennota II.C / Theoretisch basisschema (zie figuur 1) II.C / Maandelijkse statistieken (zie figuur 2) II.C / Projectfiches (zie figuur 3) II.C / Een globaal meetsysteem II.C / Strategie- en stuurkaarten II.C / Strategiekaarten II.C / Stuurkaarten II.C / Vijf jaar meet- en cijferwerk II.C / Sterke punten II.C / Moeilijke punten II.C / En verder? II.C / Bibliografie II.C / Interne rapportage opvolging II.C / Opvolgen en bijsturen: essentiële onderdelen van de beleids- en beheerscyclus II.C / Strategisch management: de uitdaging is niet het plannen, maar het realiseren II.C / Rapporteren om tijdig te kunnen bijsturen en de kans te maximaliseren dat de doelstellingen behaald worden II.C / Geïntegreerd lokaal management heeft vele gezichten. De raad, het college en het topmanagement moeten het overzicht houden om te kunnen sturen II.C / Vele perspectieven en specialismen II.C / Nood aan een portaal om intuïtief en interactief te kunnen opvolgen en opzoeken II.C / 162 Inhoudsopgave / 8 Afl. 44, maart 2014

9 3. Het interactief operationeel plan, interactief, inzichtelijk en intuïtief opvolgen en sturen II.C / Wat zit er in het interactief operationeel plan? II.C / Navigatie II.C / Doelstellingen II.C / Verantwoordelijkheden II.C / Indicatoren II.C / Financieel II.C / Managementsamenvatting II.C / Dashboard II.C / Technische architectuur van het interactief operationeel plan II.C / Overzicht van bronsystemen II.C / Cognos datawarehouse II.C / 172 D. Jaarrekening en evaluatie II.D / 1 1. Visie en aanpak II.D / Beleidsevaluatie: terugkijken én vooruitkijken naar beleidsdoelstellingen om te verantwoorden maar ook om te leren II.D / 1 1. Wat, waarom en wanneer? II.D / 1 2. Hoe beleid evalueren? II.D / 4 3. De BBC als opportuniteit II.D / De beoordeling van de financiële toestand van de gemeente op basis van de jaarrekening II.D / 8 1. Inleiding II.D / 8 2. Het financieel profiel II.D / 8 3. De liquiditeitspositie II.D / 9 4. De financiële middelen en vastrentende effecten II.D / Leningen ten laste van de gemeente (inclusief leasing) II.D / Financieel draagvlak en schuldgraad II.D / Enkele diverse kengetallen II.D / Regelgeving II.D / Algemeen II.D / Regelgeving II.D / De jaarrekening als document II.D / Verbijzonderingen per entiteit II.D / Gemeenten II.D / Regelgeving II.D / Totstandkoming van de jaarrekening II.D / De jaarrekening op de gemeenteraad II.D / Toezicht op de jaarrekening II.D / Districten II.D / OCMW s II.D / Regelgeving II.D / 49 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 8 1

10 2.2. Totstandkoming van de jaarrekening II.D / De jaarrekening op de OCMW-raad II.D / Toezicht op de jaarrekening II.D / AGB s en OCMW-verenigingen van publiek recht II.D / Regelgeving II.D / Totstandkoming van de jaarrekening II.D / De jaarrekening op de raad II.D / Uitzonderingen II.D / 61 E. Externe audit II.E / 1 1. Visie en aanpak II.E / 1 2. Regelgeving II.E / Voorgeschiedenis II.E / Definitie en aanpak II.E / Organisatie II.E / Audituniversum II.E / Rapportering II.E / Financiering II.E / 6 III. Administratieve organisatie Inhoudsopgave A. Organogram III.A / 1 B. De financiële functie III.B / 1 1. Visie en aanpak III.B / Model van rolverdeling tussen secretaris, financieel beheerder en andere actoren in de Vlaamse gemeenten en OCMW s III.B / 1 1. Inleiding III.B / 1 2. Uitgangspunten en structuur van het model III.B / Waarom en aard van het model III.B / Rolverdeling in relatie tot de grote luiken en fasen binnen de hele beleids-, budget- en beheerscyclus III.B / 3 Inhoudsopgave / 8 2 Afl. 44, maart 2014

11 2.3. Essentiële rol van de leden van het managementteam/ budgethouders III.B / Samenwerking, onder eenduidige leiding van de secretaris maar met een op deelaspecten voldoende krachtige onafhankelijke positie van de financieel beheerder III.B / Synergie met andere centrale functies in het middelenbeheer III.B / Functiescheiding: geen heilig principe, wel een nuttige maar juist te gebruiken maatregel van risicobeheer III.B / Enkele aandachtspunten qua betalingen en kasbeheer III.B / 9 3. Planning en budgettering III.B / Bestedingscyclus III.B / Belastingen- en inkomstencyclus III.B / Kasbeheer en thesauriebeheer III.B / Boekhouding, registratie, monitoring, beheerscontrole, rapportering en jaarrekening III.B / Regelgeving III.B / Praktijkvoorbeelden III.B / 26 C. Budgethouderschap III.C / 1 1. Budgethouderschap in de praktijk III.C / 1 2. Enkele bedenkingen bij de toepassing van het budgethouderschap in de lokale besturen III.C / Budgethouderschap: hoe denken besturen er zelf over? III.C / De rol van de budgethouder in de beleids- en beheerscyclus III.C / Budgethouderschap in relatie tot de politiek III.C / De plaats van de budgethouder binnen het organogram III.C / Randvoorwaarden voor de invoering van budgethouderschap III.C / Budgethouderschap, een poging tot gemeentelijke invulling in de stad Geel III.C / Inleiding III.C / Een budgethouder avant la lettre III.C / Waarom budgethouders? III.C / Een noodzaak III.C / Praktische redenen III.C / Principiële redenen III.C / Wettelijke basis? III.C / De Nieuwe Gemeentewet III.C / Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Comptabiliteit III.C / Interne regelementen op lokaal niveau III.C / Waarom werkt het of soms ook niet? III.C / 57 Afl. 34, december 2012 Inhoudsopgave / 9

12 4.6. Toekomst voor de budgethouder? III.C / Den Bell in Antwerpen: projectgebonden budgethouderschap III.C / Het hele gebouw III.C / Het voorwerp van het budgethouderschap III.C / Snelle beslissingen III.C / De ambtenaar tekent III.C / De secretaris stuurt III.C / Multidisciplinair team III.C / Eigen budgetten, eigen codes III.C / Politici in de beleidsgroep III.C / Operationeel middel III.C / Bijlagen III.C / 65 D. De rol van ICT III.D / 1 1. Visie en aanpak III.D / Aan welke vereisten zou accountingsoftware voor lokale besturen moeten voldoen? III.D / 1 1. Inleiding III.D / 1 2. Conformiteit met de wetgeving en andere regels van het boekhouden III.D / Tijdigheid van de boeking III.D / Volledigheid van de boeking III.D / De boekhouding is onveranderlijk en onuitwisbaar III.D / Vergelijkbaarheid van de boekhouding III.D / 5 3. Controle van de aannemelijkheid van gegevens III.D / Ex ante controles III.D / Ex post controles III.D / 7 4. Ondersteuning van het budgethouderschap en van IVA s III.D / Budgethouderschap III.D / IVA s in de rol van budgethouder III.D / Het creëren van transparantie van staten III.D / De inhoud van de staten III.D / Herprintbaarheid van de staten III.D / De opbouw van de staten III.D / Rapportering III.D / Opleiding in het kader van de nieuwe software III.D / Ondersteuning van de gebruikers van de nieuwe software III.D / De gewenste documentatie betreffende de software III.D / Meta-documentatie III.D / De technische documentatie III.D / Gebruikersdocumentatie III.D / De mogelijkheden tot integratie met andere software III.D / De vereisten en mogelijkheden in verband met back-ups III.D / Back-up III.D / 20 Inhoudsopgave / 10 Afl. 34, december 2012

13 10.2. Archivering III.D / Bewaartermijnen III.D / Beveiliging en integriteit van de software III.D / Toegangsbeveiliging III.D / Beveiliging software III.D / Traceerbaarheid III.D / Besluit III.D / Regelgeving III.D / 24 IV. Financieel beheer Inhoudsopgave A. Thesaurie- en liquiditeitenbeheer IV.A / 1 1. Algemeen IV.A / Thesaurie- en liquiditeitenbeheer IV.A / 1 1. Ter inleiding: situering, definitie en doelstellingen IV.A / 1 2. De thesaurieplanning IV.A / Inkomende geldstromen IV.A / Uitgaande geldstromen IV.A / 4 3. Het betalingsverkeer IV.A / 5 4. Het beheer van de dagelijkse saldi IV.A / De beschikbare thesaurie IV.A / Het bankrekeningenbeheer IV.A / 7 5. Financiële instrumenten voor thesauriebeheer IV.A / Beleggingsinstrumenten op korte termijn IV.A / Kredieten op korte termijn IV.A / Rapportering thesauriebeheer IV.A / De beschikbare thesaurie op dag x IV.A / De thesaurieplanning IV.A / De gemiddelde thesaurie en rendement van de geldmiddelen IV.A / Bijlagen IV.A / Schuldfinanciering en beheer IV.A / Gent legt regels vast voor beleggen en lenen IV.A / Wat voorafging IV.A / Het risico minimaliseren IV.A / Diversificatie IV.A / Het college bepaalt de limieten IV.A / Toegelaten producten IV.A / 22 Afl. 35, februari 2013 Inhoudsopgave / 11

14 6. Automatiseren en rapporteren IV.A / De organisatie IV.A / Bijlage: Gemeenteraadsbesluit over de beleggingen en financieringen van de stad Gent IV.A / Doelstellingen IV.A / Beslissingscriteria IV.A / Limieten IV.A / Toegelaten instrumenten IV.A / Rapporteringen IV.A / Financiering van de buitengewone dienst op basis van de thesauriebehoefte: de aanpak van de stad Gent IV.A / Het oude concept IV.A / Sterktes en zwaktes IV.A / Beleids- en beheerscyclus IV.A / De principes van het nieuwe concept IV.A / Permanente en tijdelijke thesauriebehoefte IV.A / Drie thesaurieplanningen IV.A / Voldoet aan voorwaarden IV.A / Alternatieve financiering van ouderenvoorzieningen via de uitgifte van obligaties Het project Zorgflats van het OCMW van Schoten IV.A / Het project IV.A / Financiële constructie met btw-optimalisatie IV.A / Aanpak van het pps-project IV.A / De obligatielening IV.A / Het prospectus IV.A / Fiscale aspecten IV.A / De financiële haalbaarheidsstudie IV.A / Een stand van zaken IV.A / Financiële crisis: is de uitgifte van schuldpapier voor het grote publiek een nieuwe financieringsbron? IV.A / Inleiding IV.A / De gevolgen van de financiële crisis op de schuldfinanciering IV.A / Verkorting van de leningduur IV.A / Beperking van het leningvolume IV.A / Wantrouwen in de overheid IV.A / Gemeenten de markt op IV.A / De staatsbon als voorbeeld IV.A / Stadsobligaties IV.A / Thesauriebewijzen IV.A / Gemeentebons IV.A / Besluit IV.A / 56 1 Inhoudsopgave / 12 Afl. 35, februari 2013

15 2.5. De kredietwaardigheid van Vlaamse lokale besturen IV.A / 56 2 Samenvatting IV.A / Inleiding IV.A / Het wettelijke kader IV.A / De Belgische Grondwet IV.A / De organieke wetten en decreten IV.A / Andere relevante wetgeving IV.A / De organisatie van het bestuurlijk toezicht IV.A / Het toezicht op de gemeenten IV.A / Het toezicht op de OCMW s IV.A / Financiële informatie in de beleidsrapporten en de toelichtingen IV.A / Financieel evenwicht IV.A / Schulden IV.A / Overige financiële informatie IV.A / De tijdigheid van de financiële rapporten IV.A / Gemeenten IV.A / OCMW s IV.A / De financiering van lokale besturen IV.A / Gemeenten IV.A / OCMW s IV.A / De schulden van de lokale besturen IV.A / Gemeenten IV.A / OCMW s IV.A / Vlaamse gemeenten hebben geen rating IV.A / De rating van de Vlaamse overheid IV.A / De rating van Belfius IV.A / Het ontbreken van financiële ongelukken IV.A / Waarom lenen steeds moeilijker wordt IV.A / Inleiding IV.A / Vertrouwen IV.A / Basel III en andere regelgeving IV.A / Wat? IV.A / Solvabiliteit IV.A / Liquiditeit IV.A / Mogelijke remedies IV.A / Zorgzaam omgaan met leningen IV.A / Raamovereenkomsten IV.A / Rapportering IV.A / Andere financiers IV.A / Desintermediatie IV.A / Centralisering via de Vlaamse overheid IV.A / Nieuw financieringsvehikel? IV.A / Besluit IV.A / 58 7 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 13

16 2.7. Alternatieve financieringen binnen de stad Gent IV.A / De financiële crisis IV.A / Een strategie voor langetermijnfinanciering IV.A / Kader IV.A / Diversificatie IV.A / Beleggingen IV.A / Ethisch beleggen IV.A / Inleiding IV.A / Regelgeving IV.A / Het thesauriebeheer door de financieel beheerder IV.A / Beleggingen op korte en lange termijn IV.A / Kapitaalgarantie IV.A / Roerende voorheffing IV.A / Beleggingsinstrumenten IV.A / Kortetermijnproducten IV.A / Middellange- en langetermijnproducten IV.A / Concrete oplossingen IV.A / Maatschappelijk verantwoord beleggen IV.A / Achtergrond IV.A / Regelgeving IV.A / De vraag naar MVB-producten IV.A / Het aanbod aan MVB-producten IV.A / Referenties IV.A / Over de auteurs IV.A / Kader beleggingen en financieringen Gent IV.A / Debiteuren- en crediteurenbeheer IV.A / 75 B. Belangrijke financiële stromen voor lokale besturen IV.B / 1 1. Het Gemeentefonds IV.B / Historische schets IV.B / Hoogte van het fonds IV.B / Het verdelend mechanisme IV.B / 2 1. Bijzondere financiering van de centrumsteden en kuststeden IV.B / 3 2. Andere criteria IV.B / Centrumfunctie IV.B / Fiscale draagkracht IV.B / Open Ruimten IV.B / Sociale maatstaven IV.B / Waarborgregeling IV.B / Correctie voor gemeenten met lage fiscaliteit IV.B / Afhouding financiering externe audit IV.B / Betalingswijze IV.B / Elia-compensatie IV.B / 10 Inhoudsopgave / 14 Afl. 44, maart 2014

17 2. De onroerende voorheffing IV.B / Wat is onroerende voorheffing IV.B / Kadastraal inkomen IV.B / Tarief IV.B / Invordering onroerende voorheffing IV.B / 13 Afl. 44, maart 2014 Inhoudsopgave / 14 1

18

19 1. Inkohiering IV.B / Inning IV.B / Niet-betaling IV.B / Ambtshalve ontheffing IV.B / Navordering IV.B / Doorstorting opcentiemen IV.B / Tarieven opcentiemen IV.B / De aanvullende personenbelasting IV.B / De belasting IV.B / De personenbelasting IV.B / De aanvullende personenbelasting IV.B / Procedure IV.B / Procedure IV.B / Alternatief: voorschottensysteem IV.B / Enkele cijfers IV.B / 20 C. De BTW-plicht IV.C / 1 1. Lokale besturen en de btw IV.C / Inleiding IV.C / 1 1. De belastingplicht in het algemeen IV.C / 2 2. Gevolgen van het statuut van de belastingplicht IV.C / 3 3. De periodieke btw-aangifte IV.C / 3 4. De btw-boekhouding IV.C / 4 5. De vrijgestelde belastingplichtige IV.C / 4 6. De gemengde belastingplichtige IV.C / 5 7. De gedeeltelijke belastingplichtige IV.C / De belastingplicht van gemeenten en OCMW s IV.C / 6 1. Recente wijzigingen IV.C / 6 2. Analyse van artikel 6 IV.C / Nieuwe tekst van artikel 6, lid 1 btw-wetboek sinds 1 juli 2007 IV.C / Nieuwe tekst van artikel 6, lid 2 btw-wetboek sinds 1 juli 2007 IV.C / Nieuwe tekst van artikel 6, lid 3 btw-wetboek sinds 1 juli 2007 IV.C / Schematisch overzicht IV.C / Praktische aanpak IV.C / Conclusie IV.C / De analyse van de btw-situatie van een grote stad: het voorbeeld van Antwerpen IV.C / Aanleiding: onduidelijkheid over btw-plicht IV.C / Doelstellingen en methodologie van de enquête IV.C / Eerste resultaten van de enquête IV.C / Conclusie IV.C / 28 Afl. 35, februari 2013 Inhoudsopgave / 15

20 D. Aankoopbeleid IV.D / 1 1. Het belang van een goed inkoopbeleid: wat kunnen lokale besturen leren van de privésector? IV.D / Het belang van inkoop IV.D / De positie van inkoop IV.D / Het profiel van de inkoopfunctie IV.D / 3 1. De strategische inkoopfunctie IV.D / 3 2. De tactische inkoopfunctie IV.D / 4 3. De operationele inkoopfunctie IV.D / Het inkoopontwikkelingsmodel IV.D / De Inkoop Portfolio Matrix (Kraljic Matrix) IV.D / Centraal versus decentraal inkopen IV.D / 7 1. Het decentrale model IV.D / 7 2. Het centrale model IV.D / 8 3. Het decentrale model met een centrale kernfunctie IV.D / Competenties en competentiemanagement IV.D / Beroepscode en ethiek IV.D / Besluit IV.D / Nuttige links & literatuur IV.D / 11 E. PPS IV.E / 1 1. Design, build, finance & maintain. Ook voor lokale besturen? IV.E / Inleiding IV.E / Wat is DBFM? IV.E / Wat zijn de verschillende voorwerpen van een DBFM-overeenkomst? IV.E / 3 1. Design IV.E / 3 2. Build IV.E / 4 3. Finance IV.E / 4 4. Maintenance IV.E / Wat zijn de voordelen van DBFM-overeenkomsten? IV.E / Wat zijn de nadelen van DBFM-overeenkomsten? IV.E / De ESR95-reglementering IV.E / DBFM ook voor lokale besturen? IV.E / 9 F. Specifieke topics IV.F / 1 1. De impact van het Europese begrotingsbeleid op de lokale besturen IV.F / Het Europese begrotingsbeleid nader bekeken IV.F / De complexe Belgische overheidscontext IV.F / Gevolgen voor de Vlaamse lokale besturen IV.F / 6 1. Omschrijving lokale overheid IV.F / 6 2. De kwaliteit van de statistieken IV.F / 7 3. Normering IV.F / 10 Inhoudsopgave / 16 Afl. 35, februari 2013

INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleidscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. I. Wegwijzer. II. De beleidscyclus. Woord vooraf. Auteurs. Inhoudstafel. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf Auteurs Inhoudstafel II. De beleidscyclus Inhoudsopgave A. Situering II.A / 1 1. Uitgangspunten beleids- en beheerscyclus II.A / 1 1.1 Lokale autonomie II.A / 1

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud... 3 INHOUD 3

Inhoud. Inhoud... 3 INHOUD 3 Inhoud Inhoud... 3 Hoofdstuk 1 Inleiding... 9 1.1. Algemeen... 9 1.2. De doelstellingen... 10 1.2.1. Situering... 11 1.2.2. De resultaten van de SWOT-analyse voor de technische dienst... 12 1.2.2.1. S(terktes)...

Nadere informatie

Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG

Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Audit bij Vlaamse lokale besturen Jan Leroy, VVSG Studiedag Publieke auditfunctie Brussel, 14 december 2011 Inhoud Enkele cijfergegevens 2 - VVSG - Audit Vlaamse lokale besturen 1 Inhoud 3 - VVSG - Audit

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst:

Functiekaart. Dienst: Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: beleidsmedewerker financiën Functionele loopbaan: B1-B3 (S) Code: Afdeling: Financiële zaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling financiële zaken

Nadere informatie

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur

BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering. Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur BBC en BBC-DR Beleids- en beheerscyclus lokale besturen Digitale rapportering Antwerpen, 8 december 2016 V-ICT-OR, Manage IT Geert Mertens, Adviseur Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Implementatie: Algemene

Nadere informatie

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011

DAG VAN DE GEBRUIKER. Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 DAG VAN DE GEBRUIKER Samen met CIPAL op weg naar de BBC 23 mei 2011 1 BBC: wetgeving BBC en bronnen wetgeving en bronnen 2 BBC = beleids- en beheerscyclus: Het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1)

Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) Functiebeschrijving Financieel beheerder (wettelijke graad klasse 1) In de beheersovereenkomst met het OCMW is voorzien dat de financieel beheerder van de gemeente ook de taak van financieel beheerder

Nadere informatie

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT

BBC & BBC-DR. Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering. Gent, 12 mei 2016 Shopt IT BBC & BBC-DR Beleids- en beheerscyclus voor lokale besturen Digitale rapportering Gent, 12 mei 2016 Shopt IT Beleids- en Beheerscyclus (BBC) Beleidscyclus & Financiële cyclus Planning Evaluatie Uitvoering

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst:

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder. Dienst: Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (OCMW) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

FUWASYS Algemene Karakteristieken

FUWASYS Algemene Karakteristieken Blz. 1 Hoofdgroep karakter I Het betreft op zichzelf staande routinematige werkzaamheden, waarbij het effect van de werkzaamheden zich uitstrekt tot een beperkte groep medewerkers. Er zijn gedetailleerde

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Verzelfstandiging stad Antwerpen

Verzelfstandiging stad Antwerpen Verzelfstandiging stad Antwerpen Sabine Dierckx & Sandy Peeters INHOUD Inleiding 1. Verzelfstandiging binnen stad Antwerpen 2. Beslissingskader: - Opportuniteiten / voordelen - Moeilijkheden / uitdagingen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Graadnaam: financieel beheerder Functie Graadnaam: financieel beheerder Functienaam: financieel beheerder (gemeente) Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Dienst: Subdienst: Code: Doel van de

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën).

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan de bestuurssecretaris (Algemene zaken - Financiën). Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: boekhouder Functiefamilie: deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Financiën Subdienst: Administratie Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht

Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Treasurystatuut voor de Veiligheidsregio Utrecht Versie: AB VRU 21 juni 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 Algemeen 2 Wettelijke voorschriften 2 Opbouw statuut 2 2. Uitgangspunten en doelstellingen 3 Uitgangspunten

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... I Inhoudstafel Voorwoord.............................................. VII Hoofdstuk I. Autonome gemeentebedrijven en administratief goederenrecht............................ 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk

Pilootproject Geel. Stappenplan BBC in de praktijk Pilootproject Geel Stappenplan BBC in de praktijk Stappenplan Organisatie College- /Raadsbeslissing Beleidsdomeinen, velden, items Bepalen doelstellingen, actieplannen Sept 2010 Aug 2010 Aug-sept 10 Sept

Nadere informatie

Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2

Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2 Het gemeentedecreet: volgt u nog? De eerste 100 dagen Februari-maart 2007 Inhoud Inwerkingtreding gemeentedecreet Belangrijke beslissingen voor de komende maanden De eerste honderd dagen 2 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN

LEREN VAN DE BBC PILOTEN VERHALEN UIT DE COCKPIT 20 MEI 2011 DRA. KATRIEN WEETS INSTITUUT VOOR DE OVERHEID K.U.LEUVEN K.U.Leuven, Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Management en Bestuur Universiteit Gent, Centrum voor Lokale Politiek Hogeschool Gent, Departement Handelswetenschappen en

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten

Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Beleids- en beheerscyclus en verzelfstandigde entiteiten Inhoud Verwelkoming Krachtlijnen van een belangrijke hervorming Wat betekent BBC voor verzelfstandigde entiteiten? Het planlastendecreet en de BBC

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden

Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden Plannen en budgetteren: kerntaken voor raadsleden VVSG-Raadsledendagen Antwerpen, 2 juni 2007 Brugge, 16 juni 2007 Inhoud Plannen en budgetteren in de regelgeving: 2 Voor gemeenten Voor OCMW s Plannen

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

INHOUD WOORD VOORAF 5 OVER DE AUTEURS 7 EEN WOORD VAN DANK 8

INHOUD WOORD VOORAF 5 OVER DE AUTEURS 7 EEN WOORD VAN DANK 8 INHOUD WOORD VOORAF 5 OVER DE AUTEURS 7 EEN WOORD VAN DANK 8 LEESWIJZER 9 1 VERKENNING 1 1.1 Hét zaligmakende model bestaat helaas niet 1 1.2 Wezenlijke verschillen met de private sector 1 1.3 Bijsturen

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

VZW en financiële rapportering

VZW en financiële rapportering VZW en financiële rapportering Wim Van De Walle 1 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Thematiek Behoefte aan degelijke, transparante, coherente en betrouwbare beleids-en beheersrapportering Toezien dat rapportering

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5

A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 INHOUD A. WEGWIJZER 1. Inhoudstafel 1 2. Woord vooraf 5 B. ALGEMEEN 1. Het Decreet Lokaal Sociaal Beleid en de ministeriële omzendbrief 3 2. Algemene bepalingen en definities 3 3. Planning 5 4. Coördinatie

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden

Externe audit Partner of pijnbank. Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Externe audit Partner of pijnbank Eddy Guilliams Steven Van Roosbroek Veerle Vanderlinden Agenda Kader Externe audit Leidraad interne controle / organisatiebeheersing 2 Gestegen verwachtingen Financieel

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Gent, 26 oktober Malle, 9 november Roeselare, 16 november Heusden-Zolder, 30 november Leuven, 2 december VVSG-Ronde van Vlaanderen najaar 2010 Inhoud Waarom

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren?

Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? Hoe formuleer ik meetbare doelstellingen en indicatoren? H. Moerenhout dienst Integrale KwaliteitsZorg provinciebestuur Oost-Vlaanderen in opdracht van OBAC 1 Theoretisch kader Agenda BBC besluit Decreet

Nadere informatie

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen

Europese projecten in de praktijk. Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Maandag 8 december, Provincie West-Vlaanderen Europese projecten in de praktijk Waarom een Europees project? Hoe begin je aan een Europees project? Hoe stel je de aanvraag

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Algemene vergadering VVSG

Algemene vergadering VVSG Externe Audit Algemene vergadering VVSG Eddy Guilliams, Steven Van Roosbroek en Veerle Vanderlinden 12 juni 2014 Agenda 1. Audit Vlaanderen 2. Interne controle/organisatiebeheersing 3. Audits 4. Sensibiliseren

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk

Beleids- en BeheersCyclus. Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Beleids- en BeheersCyclus Cursus beleidsplanning, -monitoring en evaluatie: Inleidend hoofdstuk Inhoud cursus Rode draad 1.2 Inleiding 1.3 Definities 1.4 Model strategisch 1.5 Belang strategisch 1.6 Belang

Nadere informatie

Budgethouderschap in centrumsteden en OCMW s Meerwaarde of modegril?

Budgethouderschap in centrumsteden en OCMW s Meerwaarde of modegril? Budgethouderschap in centrumsteden en OCMW s Meerwaarde of modegril? Hasselt, 16 september 2009 KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN Workshop Budgethouderschap in centrumsteden en OCMW s 10 jaar Budgethouderschap

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Startnota: interne controle:

Startnota: interne controle: Startnota: interne controle: 1. Inleiding: De hierna volgende tekst geeft een beknopt overzicht van de technische, organisatorische en financiële aspecten die verbonden zijn aan de invoering en uitbouw

Nadere informatie

Leren van de BBC-piloten

Leren van de BBC-piloten Leren van de BBC-piloten Verhalen uit de cockpit Katrien Weets Instituut voor de Overheid K.U.Leuven K.U.Leuven Instituut voor de Overheid 1 Context Historiek van modernisering: Pre-NOB (Gemeenten & OCMW

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE

VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE Hulpverleningszone 3 Rand Gemeentepark 1 2990 Wuustwezel VACATURE VAN BIJZONDER REKENPLICHTIGE De hulpverleningszone Rand gaat over tot de vacant verklaring van de functie van bijzonder rekenplichtige

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Beleidsplanning en opvolging G2020

Beleidsplanning en opvolging G2020 Beleidsplanning en opvolging G2020 Kader opleiding Streefdoel van nieuwe BBC-wetgeving = meer resultaatsgericht werken een aantal wettelijke en organisatorische maatregelen Koppeling van strategie, financiën

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019

TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 TOELICHTING MEERJARENPLAN 2014-2019 Provincie Limburg Arrondissement Tongeren Prov. Arrond. Gemeente 7 3 042 Gemeente Lanaken Jan Rosierlaan 1 3620 Lanaken Tel. 089 730 730 Secretaris: W. Vancleynenbreugel

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Duitstalige gemeenten) Databronnen Boekhoudprogramma s van de gemeenten. Methodes gebruikt bij het ontbreken van gegevens Belangrijkste correcties om over te gaan naar

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt. Hoofding van het kantoor XYZ Verslagen van de bedrijfsrevisor (1) aan de raad van bestuur (2) van de Vlaamse rechtspersoon in uitvoering van artikel 9 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus

Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Ontwikkelingssamenwerking in de Antwerpse strategische cyclus Inleiding - De Antwerpse dienst ontwikkelingssamenwerking - Stad Antwerpen / stadsbedrijf Samen Leven / afdeling Ontmoeting - Stad Antwerpen

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw. NAZARETH 26 november 2015 Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw. NAZARETH 26 november 2015 Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw Naar een sterker lokaal sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw NAZARETH 26 november 2015 Mark Suykens, algemeen directeur VVSG vzw Vlaams regeerakkoord 2014-2019 Volledige integratie tegen 1/1/2019

Nadere informatie

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE

TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE TREASURY-STATUUT GEMEENTE GRAVE 1. Inleiding Dit treasurystatuut geeft de bestuurlijke infrastructuur voor de uitvoering van de treasuryfunctie. Het gaat om de beleidsmatige vaststelling van de uitgangspunten,

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005

Presentatie Treasury FEO. 11 juli 2005 Presentatie Treasury FEO 11 juli 2005 2 Treasury Het proces van plannen, bewaken en sturen van (toekomstige) geldstromen met als doel: Tijdige beschikbaarheid van middelen Optimaliseren van kosten en opbrengsten

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle

BEHEERSDEEL. Stuknummer: bl10.00029. Administratieve organisatie en interne beheersing. Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Stuknummer: bl10.00029 BEHEERSDEEL Administratieve organisatie en interne beheersing Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle Artikel 1. In het kader van de treasuryfunctie gelden

Nadere informatie

FOD FINANCIEN - AABBI

FOD FINANCIEN - AABBI FOD FINANCIEN - AABBI De relatie van de lokale besturen met de fiscus Studiedag GD&A Frank Philipsen Antwerpen, 22.09.2015 1 AABBI - ALGEMEEN 01.04.1979 : oprichting 01.09.2013 : strikt autonome algemene

Nadere informatie

Evaluatie beleids- en beheerscyclus

Evaluatie beleids- en beheerscyclus Evaluatie beleids- en beheerscyclus Inbreng vanuit de VVSG 2 de versie 1 Aanleiding Op 19 april 2012 ontving de VVSG vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een mail om vóór 27 april 2012 elementen voor

Nadere informatie

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Verzelfstandiging van Lokale Besturen Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Inhoudstafel A. Historiek, de verzelfstandiging in de Nieuwe Gemeentewet B. Verzelfstandiging in Gemeentedecreet en Provinciedecreet

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

Werkt onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris (conform art. 93 van het Gemeentedecreet). Is lid van het managementteam.

Werkt onder de functionele leiding van de gemeentesecretaris (conform art. 93 van het Gemeentedecreet). Is lid van het managementteam. Functiebeschrijving Graadnaam: financieel beheerder Functiefamilie: hoger leidinggevend Functionele loopbaan: decretale graad Afdeling: Financiën 1. DOEL VAN DE ENTITEIT De stafdienst financiën ondersteunt

Nadere informatie

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving stuk ingediend op 1939 (2012-2013) Nr. 2 17 april 2013 (2012-2013) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van de heer Eric Van Rompuy, mevrouw Griet Smaers en de heer Koen Van den Heuvel over de centralisatie

Nadere informatie

Begroten: het lokale project. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Begroten: het lokale project. Gemeenten, OCMW s en Provincies Begroten: het lokale project Gemeenten, OCMW s en Provincies structuur 1. recente hervormingen 1988-2004 2. e³pos 3. specifieke problemen 4. uitgangspunten begroten 5. knelpunten 1. recente hervormingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING Gemeente ontvanger Gevalideerde versie stuurgroep 10 maart 2010

FUNCTIEBESCHRIJVING Gemeente ontvanger Gevalideerde versie stuurgroep 10 maart 2010 FUNCTIEBESCHRIJVING Gemeente ontvanger Gevalideerde versie stuurgroep 10 maart 2010 www.haygroup.com Rubrieken A. Context: de onderliggende organisatiestructuur 3 B. Doel van de functie 4 C. Resultaatgebieden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie