Advies stichting MEER aan MEE Noordwest-Holland. oktober Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies stichting MEER aan MEE Noordwest-Holland. oktober 2010. Inhoud"

Transcriptie

1

2 Advies stichting MEER aan MEE Noordwest-Holland oktober 2010 Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 4 2. Scoren met Wajongers is Meer dan meedoen; Meer dan voetbal 4 3. Werkwijze en voorbereiding 5 4. Aanbevelingen 9 5. Indicatieve begroting Nawoord 16 Bijlagen Resultaten brainstormsessie 8 september Eerste inventarisatie van functies en taken Voorbeeld van een overeenkomst werkervaringsplaats Overzicht participerende voetbalverenigingen Werkgroep en overzicht betrokken organisaties 25 2

3 Woord vooraf Dit adviesrapport is opgesteld in opdracht van MEE Noordwest-Holland (MEE NWH) en mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland subsidieert het project Meer Werk voor Wajongers. Scoren met Wajongers maakt deel uit van dit project. Scoren met Wajongers stelt zich ten doel om vijftien jonggehandicapten te plaatsen op werkervaringsplaatsen bij voetbalverenigingen. Het zijn activeringstrajecten waardoor de deelnemer/medewerker binnen twee jaar in staat is om via een re-integratietraject een betaalde baan te verkrijgen. Om dit doel te bereiken is een werkgroep geformeerd bestaande uit: Erik van Zoonen (beleidsmedewerker marketing MEE NWH), Carla Roos van Raadshoven (arbeidsdeskundige UWV Werkbedrijf Alkmaar), Fred IJpma (Regionaal Bedrijfsadviseur UWV Werkbedrijf Alkmaar), Gerard Venneker (Vrijwilligerscoördinator voetbalvereniging Kolping Boys), John van den Oord (directeur/projectmanager Stichting MEER). De werkgroep organiseerde op 8 september 2010 een werkconferentie om draagvlak te creëren bij voetbalverenigingen in Alkmaar en omstreken voor werkervaringsplaatsen voor mensen met een Wajong-uitkering. Door middel van de zogenoemde ZING-methode werden voetbalvoetbalverenigingen en anderen in staat gesteld om deel te nemen aan een brainstormsessie. De resultaten van deze sessie zijn als bijlage opgenomen in het adviesrapport. Belangrijk bij het realiseren van zinvolle werkervaringsplaatsen is een gedeelde visie en samenwerking tussen verschillende partijen. Op de eerste plaats de voetbalvoetbalverenigingen die plaatsen beschikbaar stellen en de medewerkers dagelijks begeleiden. Maar ook MEE NWH, Stichting MEER, het UWV en mogelijke andere samenwerkingspartners bij dit project. Visie, betrokkenheid en samenwerking als fundament onder de realisatie van de werkervaringsplaatsen met als beoogd effect dat mensen weer participeren en perspectief krijgen op betaalde arbeid. Dit project kan bijdragen aan de instroom van deelnemers in het project Leren Werkt AG, een project van MEE NWH voor arbeidsgehandicapten. Een aspect daarbij is om met Scoren met Wajongers bij te dragen aan de infrastructuur en de werkgeversbenadering. Het gebruik van de begrippen kandidaat en medewerker kunnen voor enige verwarring zorgen. Kandidaat is iemand die is aangemeld en deelneemt aan activiteiten die voorafgaan aan werken bij een voetbalvereniging. Medewerker is iemand die op een werkervaringplek geplaatst is. Dit adviesrapport zal op 19 oktober door MEE NWH aangeboden worden aan het UWV Werkbedrijf, de KNVB, AZ, Stichting Meer dan Voetbal en de Provincie Noord- Holland. Stichting MEER Scoren met Wajongers! 3

4 1. Inleiding MEE Noordwest-Holland voert in samenwerking met andere organisaties het project Leren Werkt AG uit met het doel om Wajongers via activiteiten en scholing aan betaald werk te helpen. Om de mogelijkheden van dat project te vergroten en om meer organisaties en werkgevers er bij te betrekken, werd een aanvullende subsidie bij de provincie Noord-Holland aangevraagd. Deze aanvraag werd gehonoreerd. Dit leidde onder andere tot een opdracht aan de Stichting MEER, zoals hieronder beschreven. De opdracht aan Stichting MEER is een werkconferentie te organiseren en een advies uit te brengen over de mogelijkheden om bij voetbalverenigingen activeringstrajecten te creëren door middel van het project Scoren met Wajongers en het daartoe benodigde draagvlak te onderzoeken. Het betreft een activeringstraject waardoor de deelnemer/medewerker (met een Wajong-uitkering) binnen maximaal twee jaar in staat is om te re-integreren. De resultaten van de werkconferentie zijn: kansen en perspectieven geven aan jonggehandicapten voor betaald werk door het bieden van werkervaringplekken; draagvlak creëren binnen voetbalverenigingen; vertegenwoordigers van de betrokken voetbalverenigingen installeren als ambassadeurs; inventarisatie van functie en taken; welke taken kunnen verricht worden binnen de voetbalvereniging? Stichting MEER stelt het adviesrapport op met een verslag van de voorbereidingen, een verslag van de werkconferentie, beschrijving van taken en functie en aanbevelingen. Het adviesrapport geeft een samenvatting van de opdracht en bevat een korte analyse en visie op het onderwerp. Binnen het kader van de voetbalvoetbalverenigingen worden enkele mogelijkheden beschreven. Er wordt een werkwijze, planning en begroting gepresenteerd. Ook worden er enkele aanbevelingen gedaan ter realisering van dit project Scoren met Wajongers. Tot slot zijn enkele bijlagen opgenomen. 2. Scoren met Wajongers is Meer dan meedoen en Meer dan voetbal Volgens cijfers van het UWV wonen er in Noord Holland meer dan mensen met een Wajong-uitkering. Ongeveer een kwart hiervan heeft werk en voor een deel een uitkering. Dit zijn vooral mensen die werken in de Sociale Werkvoorziening. De Wajong-populatie groeit jaarlijks fors. Dit wordt veroorzaakt door een sterke toename van de instroom en een zeer beperkte uitstroom. De overgrote meerderheid van de Wajong-populatie is gekwalificeerd als volledig arbeidsongeschikt. Dit betekent niet dat zij helemaal niet kunnen werken. Recente veranderingen in de Wajong-wetgeving moet er juist voor zorgen dat deze mensen meedoen aan de samenleving en dat zij kansen krijgen om hun geringe arbeidsproductiviteit te kunnen gebruiken. De focus gaat van inkomenszekerheid naar participatie en ontwikkeling. Een project als Scoren met Wajongers past daar perfect in. In plaats van passief thuis te zitten, geeft dit project mensen kansen om hun mogelijkheden te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving. Het aantal dat geen werk heeft, en ook geen perspectief daarop, groeit dus sterk. Als de aandacht van ons allen op 4 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

5 deze groep zich vooral richt op hun beperkingen en hun verzekerde inkomen door middel van een levenslange uitkering, dan doen wij zowel hen als de samenleving te kort. Mensen willen meedoen, zinvol bezig zijn, zelfstandig zijn en er bij horen. Overeenkomstig nieuwe weten regelgeving zijn wij van mening dat je richten op participatie meer zal opleveren voor de samenleving en jongeren dan het centraal stellen van de beperking en de inkomenszekerheid. Meer mensen doen naar vermogen mee en dragen bij aan productiviteit en samenleving. Meedoen onder zo normaal mogelijke omstandigheden geeft jongeren zelfvertrouwen en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Ervaringen wijzen uit dat goede contacten en hulpmiddelen belangrijk zijn om ergens te komen als het om participatie en werken gaat. Als je iemand in staat stelt om zijn mogelijkheden te ontwikkelen en hem kansen biedt, dan is er veel mogelijk. Soms is dat deelname aan sport of culturele activiteiten. Vaak gaat het om het volgen van een opleiding. Het kan ook vrijwilligerswerk zijn. En als het lukt, kan iemand met beperkingen, al dan niet voor een deel, door te werken in zijn inkomen voorzien. Werken naar vermogen en geld verdienen is de manier om je te ontwikkelen en te participeren. Daarom wordt waar mogelijk loonvormende arbeid nagestreefd. Wajongers in staat stellen om werkervaring op te doen bij voetbalvoetbalverenigingen door zinvolle en verschillende werkzaamheden uit te voeren is daarom een uitstekend idee. Door praktische werkervaring en vaardigheden kan iemand in een vervolgtraject eerder bij een bedrijf als volwaardig medewerker geplaatst worden. Het past ook goed in de beleidsuitgangspunten van de voetbalbond (KNVB) en haar leden. Voetbal met meer dan een recreatieve en sportieve functie. Voetbal als sociaal platform, als plaats voor maatschappelijke activiteiten. Hier komen twee partijen bijeen die een gemeenschappelijk doel hebben en iets voor elkaar willen betekenen. Meer dan meedoen en meer dan voetbal betekent dat je bij de vereniging werk kunt doen dat ondersteunt bij je ontwikkeling als mens en werknemer. Draagt bij aan een nieuw sociaal netwerk en biedt perspectief op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Scoren met Wajongers kan het project Leren Werkt AG (arbeidsgehandicapten) versterken. Dit laatstgenoemde project is een samenwerking tussen verschillende partijen om mensen met een arbeidshandicap te re-integreren naar banen bij bedrijven. Enerzijds als voortraject om de instroom van deelnemers te bevorderen. Bij de voetbalverenigingen kunnen zij ervaring opdoen, zodat zij daarna in staat zijn om als medewerker bij een bedrijf te werken. Anderzijds door bij te dragen aan de infrastructuur en de werkgeversbenadering. 3. Werkwijze en voorbereiding In dit hoofdstuk worden de mogelijke werkwijze en de planning van Scoren met Wajongers beschreven. Dit binnen de kaders van de gestelde opdracht, het project Leren Werkt en de werkconferentie van 8 september. Met behulp van de deskundigheid van en de ervaring met de re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten is de werkwijze en planning geconcretiseerd. In het daarna volgende hoofdstuk volgen enkele aanbevelingen, die behulpzaam kunnen zijn bij het verder invullen en realiseren van het project. Stichting MEER Scoren met Wajongers! 5

6 6

7 Doel Scoren met Wajongers stelt zich ten doel om binnen een jaar vijftien jonggehandicapten te plaatsen op werkervaringsplaatsen bij voetbalverenigingen. Het zijn duale trajecten (scholing en activering), zodat de deelnemer/medewerker binnen twee jaar in staat is om via een re-integratietraject een betaalde baan te verkrijgen. Om dit doel te bereiken is samenwerking nodig tussen verschillende partijen. Dit zijn: Mensen met een Wajonguitkering, voetbalverenigingen in Alkmaar en omstreken, het UWV, Stichting Meer dan Voetbal, AZ, MEE NWH en Stichting MEER. Voetbalverenigingen samenbrengen, uitnodigen, een infrastructuur en werkwijze aanbieden om deze werkervaringsplaatsen te realiseren, zijn voorwaarden voor het realiseren van dit doel. Kandidaten/medewerkers De gedeelde visie is dat mensen mee willen doen en zinvol werk willen hebben. Mensen willen zin geven aan hun bestaan. Niet iedereen kan dat zonder hulp en begeleiding van anderen. Daarom is het zinvol nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden. In dit geval via een werkervaringsplaats. MEE NWH maakt een re-integratieplan en het UWV Werkbedrijf geeft goedkeuring aan dit plan. Het doel is dat er na een periode van een werkervaringsplaats bij een voetbalvereniging een re-integratietraject volgt. Het UWV Werkbedrijf is vervolgens verantwoordelijk voor het vervolgtraject (re-integratie). Partijen realiseren zich dat deze medewerkers in het begin onzeker kunnen zijn en vaak een negatief zelfbeeld hebben. Mensen staan soms al lang aan de kant en beschikken niet over schijnbaar vanzelfsprekende sociale vaardigheden en een geschikte werkhouding. Maatschappelijke en sociale problematiek kan van invloed zijn op het functioneren. Aandacht voor dergelijke problematiek is voor een succesvolle deelname een vereiste. Dit betekent niet dat er geen eisen gesteld worden aan deelname aan dit project. Voetbalverenigingen In gesprekken met voetbalverenigingen en tijdens de werkconferentie gaven voetbalverenigingen er blijk van mee te willen doen met Scoren met Wajongers. Ook werden op basis van een eerste inventarisatie veel en verschillende werkzaamheden genoemd, die worden ontwikkeld tot functies voor Wajongers met een traject naar werk. Dit laat onverlet dat er nog veel vragen van verenigingen beantwoord moeten worden. Vragen onder andere over de Wajongers, de begeleiding, het werken op de vereniging en vragen over aansprakelijkheid. Zie ook aanbeveling 2 hoofdstuk 4 van dit adviesrapport. De voetbalvereniging is de werkgever waar de Wajonger zijn werkervaringsplaats heeft. De vereniging wordt hierin geïnformeerd en gefaciliteerd vanuit de projectuitvoering. Een onafhankelijk instelling geeft uitvoering aan het project en vormt de verbindende schakel tussen vereniging, jobcoach en het UWV Werkbedrijf. Werkwijze De werkwijze moet passen in de visie en het doel van het project en recht doen aan de verschillende rollen en taken. Een ander belangrijke voorwaarde is, dat de werkwijze past bij de methodiek van Leren Werkt AG. Het activeren van mensen richting arbeid is complex en vereist maatwerk, geduld en flexibiliteit. Ook moet de werkwijze recht doen aan de manier van Stichting MEER Scoren met Wajongers! 7

8 werken van de deelnemende voetbalverenigingen. Er is voor gekozen om de werkwijze algemeen te beschrijven. Dit met het vertrouwen dat een ieder met zijn professionaliteit dit kan inpassen in de eigen werkprocessen. Ook omdat de werkwijze van Leren Werkt zijn nut heeft bewezen en mede met behulp van dit rapport voor partijen als bekend wordt verondersteld. De verschillende rollen en taken van de hoofdrolspelers zijn te onderscheiden: 1) Kandidaat/medewerker Gaat voor twaalf tot zestien uur per week aan het werk bij een voetbalvereniging op één van de beschreven functies. Taken kunnen worden aangepast aan wensen, talenten en mogelijkheden. Gaat een overeenkomst aan met de voetbalvereniging en verbindt zich aan een trajectplan dat is goedgekeurd door het UWV Werkbedrijf. 2) Voetbalvereniging De vereniging benoemt een begeleider en een plaatsvervanger. Eén persoon van de vereniging geeft dagelijks leiding en begeleidt de medewerker. Er wordt een overeenkomst met de nieuwe medewerker aangegaan. Werktijden en taken worden vastgesteld (opstellen vacature/ functieprofiel). De begeleider doet de introductie bij de vereniging en verzorgt het inwerken. Hij is de contactpersoon en werkt samen met de jobcoach en het UWV Werkbedrijf. Uiteindelijk is het UWV Werkbedrijf verantwoordelijk voor het proces. 3) Jobcoach De jobcoach is voor vragen en advies beschikbaar voor de voetbalvereniging. Hij bezoekt periodiek de werkplek en voert begeleiding- en voortgangsgesprekken met de medewerker en de begeleider. Hij rapporteert aan het UWV Werkbedrijf en doet voorstellen voor aanvullende en vervolgactiviteiten. 4) MEE NWH Elke partij in dit project en elk individu kan iemand aanmelden. MEE NWH ontvangt de kandidaat voor een intake en informatie. Via de methodiek van vraagverduidelijking wordt een profielschets gemaakt en wordt een re-integratieplan opgesteld. Wajongers kunnen zichzelf aanmelden, maar ook het UWV Werkbedrijf, gemeente en zorginstellingen. 5) UWV Werkbedrijf Het re-integratieplan met zowel een inhoudelijke als financiële onderbouwing gaat naar het UWV Werkbedrijf die het plan kan goedkeuren. Daarna kan het plan worden uitgevoerd. Conform de vigerende wet- en regelgeving wordt in rapportages periodiek verantwoording afgelegd aan het UWV Werkbedrijf over de voortgang van het project en de trajecten. 6) Stichting MEER De ontwikkeling en de voorbereiding van Scoren met Wajongers is nog niet voltooid. Voordat de eerste Wajongers bij voetbalverenigingen geplaatst kunnen worden zullen er nog enkele werkzaamheden moeten worden afgerond. Stichting MEER of een andere partij kan daaraan als projectuitvoerder een substantiële bijdrage leveren. Ook kan de stichting dit project en werkwijze uitdragen naar andere sectoren zoals de sector sport en recreatie. Als dit project succesvol wordt zijn er twee sectoren waar deze werkwijze zijn waarde bewezen heeft. Dat zijn de vereniging- en buurthuizen voor mensen die langdurig in 8 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

9 de bijstand zitten en de voetbalverenigingen voor Wajongers. Dan kan deze aanpak ook zinvol en werkbaar zijn voor bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, horeca en de kinderopvang. Voorbereiding en uitvoering van het project Nadat het adviesrapport met wijzigingen in de projectgroep is vastgesteld kan de voorbereiding op het project Scoren met Wajongers gestart worden. De voorbereiding zal in ieder geval bestaan uit: Opstellen van een begroting voor het uitvoeren van Scoren met Wajongers voor een periode van twee jaar. In gesprekken met afzonderlijke verenigingen kunnen de werkzaamheden verder geïnventariseerd worden. Daarna kunnen er functies beschreven worden. Vorm en inhoud geven aan de begeleidingsstructuur. Dit geldt zowel voor ondersteuning van de voetbalvereniging en de begeleider als voor de jobcoaching van de Wajonger in zijn traject op de werkervaringsplaats. Het beantwoorden van de vragen van de voetbalverenigingen met betrekking tot onder andere wet- en regelgeving, wettelijke aansprakelijkheid, het begeleiden van Wajongers, werktijden en alle andere onderwerpen waar nog vragen over gesteld gaan worden. Het uitschrijven van het werkproces. Het opstellen van werkboek voor de voetbalverenigingen en andere partijen met onder andere de antwoorden op de gestelde vragen, de standaard overeenkomst en het werkproces. Het organiseren van een startbijeenkomst. Het plaatsen van de eerste Wajongers bij voetbalverenigingen. Het coachen van de begeleiders bij de voetbalverenigingen. Gezien het doel van het project, namelijk het plaatsen van vijftien jonggehandicapten binnen een jaar, wordt er gestreefd om de voorbereidende werkzaamheden nog in 2010 af te ronden. Dan kan afhankelijk van de financiering in begin 2011 de eerste plaatsingen gerealiseerd worden. Planning (zie pagina 10) Werkwijze in schema (zie pagina 11) 4. Aanbevelingen Het brainstormen op 8 september, de vragen en antwoorden van de voetbalverenigingen en ervaring met soortgelijke projecten leiden tot enkele aanbevelingen die in dit hoofdstuk geformuleerd worden. 1. Bestuurders en vrijwilligers zijn trots op hun voetbalvereniging en voelen zich er nauw bij betrokken. Dit is de kracht van de vereniging en haar continuïteit. Het advies is om vooral deze mensen belangrijk te maken voor het welslagen van de werkervaringsplaatsen. Dit krijgt vorm in ondersteunende activiteiten en publiciteit, de voorbereiding op de plaatsing en de begeleiding van de verenigingen bij de uitvoering van de werkervaringsplaatsen. 2. Er zijn nog veel vragen bij de voetbalverenigingen die deels beantwoord maar ook onbeantwoord zijn gebleven. Uit het verslag van de werkconferentie komen de volgende punten naar voren: a. Wat kan een Wajonger wel en niet? b. Wat wordt er van de vereniging verwacht? c. Specifieke situatie bij een voetbalvereniging; relatie vrijwilligers en Wajongers; Stichting MEER Scoren met Wajongers! 9

10 Gewenste planning Activiteit Tijdpad Verantwoordelijk Aanbieden rapport Week 42 MEE NWH Bespreking rapport Week 43, 44 UWV Werkbedrijf Financiering Week 45, 46 UWV werkbedrijf Commitment KNVB, Meer dan Voetbal, AZ Go/no go Installeren projectgroep Week 47 UWV Werkbedrijf Voorbereidende werkzaamheden MEE NWH MEER Start projectuitvoering Week 48 MEER Ondersteuning verenigingen Werving kandidaten Week MEE Campagne Gesprekken voetbalverenigingen Week MEER Startbijeenkomst Week 3 UWV, MEE, MEER Voetbalverenigingen Benoemen en inzetten Wajong-ambassadeurs Jobcoaches Week 1-3 UWV Werving, selectie, inzet Re-integratiebureau Vanaf week 1 MEE Aanmelding kandidaten Plaatsing kandidaten Vanaf week 4 MEER 10 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

11 Aanmelding kandidaat bij MEE Noordwest-Holland. Informatie, intake en beoordeling wel of niet passend voor traject nee Toeleiding naar passende andere activiteiten (dagbesteding). ja. Opstellen profiel en re-integratieplan; werkplek en regelingen. Goedkeuring plan door UWV Werkbedrijf Plaatsing op een functie bij een voetbalvereniging. Plus flankerende activiteiten zoals opleiding en scholing Periodieke rapportage aan UWV Werkbedrijf Periodiek bezoek van jobcoach op werkplek.. (Proef)plaatsing bij bedrijf door jobcoach. Stichting MEER Scoren met Wajongers! 11

12 d. Informatie over wet- en regelgeving; e. Begeleiding van de verenigingen; f. Begeleiding op de werkervaringsplaats; g. Een vast aanspreekpunt voor de vereniging; h. Hoe zit het met de aansprakelijkheid/verzekering?; i. Welke werktijden kunnen worden afgesproken? Voor een klein deel geeft dit adviesrapport antwoorden op deze vragen. Voor een groter deel ook niet. Een eerste aanbeveling is om een projectgroep te installeren om voorbereidende flankerende acties te bespreken en te organiseren. Dit om de samenwerking met de verenigingen te ontwikkelen en antwoorden te geven op hun vragen. Een tweede aanbeveling is om voorafgaande aan de plaatsing van Wajongers een startbijeenkomst te organiseren waar deze vragen uitgebreid aan bod kunnen komen. Als er van dergelijke bijeenkomst een goed verslag gemaakt wordt, kunnen de verenigingen dat gebruiken. Bij deze bijeenkomst kunnen ook werkgevers met ervaring, de wajong-ambassadeurs, worden ingeschakeld. 3. Of je het nu hebt over mensen met een uitkering of mensen in het algemeen, ze zijn allemaal verschillend. Een gangbare mening buiten de re-integratiesector is echter dat Wajongers jongeren zijn, soms patiënten, die behoren tot een groep gehandicapten met een bepaalde gebruiksaanwijzing. Ze worden getypeerd en ze hebben overeenkomsten die hen Wajonger maakt. De heterogeniteit is echter zo groot dat je voorzichtig moet zijn met algemene informatie over handicap en gedrag. Door dit strikt te individualiseren voorkom je problematisering en het voeden van verkeerde beeldvorming. Aanbevolen wordt om bij informatie over handicap, mogelijkheden en gedrag alleen te spreken over individuele Wajongers. 12 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

13 4. Het doel van de werkervaringsplaats is om daarna in staat te zijn om, al dan niet via een proefplaatsing, een dienstverband te verkrijgen bij een werkgever. Daarom is het van belang de werkervaringsplaats bij de vereniging zo veel als mogelijk te benaderen en in te richten als een werksituatie. Dus een andere hoedanigheid dan de vrijwilliger bij de vereniging. Er wordt bijvoorbeeld een overeenkomst tussen de vereniging en de medewerker aangegaan met alle rechten en plichten. Voor werktijden, verlof en ziekte gelden regels als ware het een dienstverband. Met de medewerker worden periodiek voortgangsgesprekken gevoerd. 5. De voetbalverenigingen informeren hun sponsors van dit initiatief. Mogelijk zijn zij bereid om een medewerker in dienst te nemen nadat hij/zij werkervaring heeft opgedaan binnen de vereniging. 6. Het UWV Werkbedrijf is en blijft verantwoordelijk voor de werkervaringtrajecten. Er wordt gestreefd naar samenwerking met de KNVB, Stichting Meer dan Voetbal en AZ. Welke (financiële) bijdrage kunnen deze partijen leveren in het project? 7. Er is een inventarisatie en categorisering gemaakt van functies en taken (zie bijlage). Om dit verder uit te werken, is het belangrijk bij de verenigingen afzonderlijk via gesprekken te vragen voor welke werkzaamheden zij iemand nodig hebben. Daaruit kunnen functieprofielen worden opgesteld. Daarbij is het raadzaam om flexibel om te gaan met het takenpakket. Wellicht kan de medewerker niet alle taken uitvoeren die tot de functie behoren. Wellicht kan hij juist andere taken doen die ook bij de vereniging gedaan moeten worden. Dit is een kwestie van begeleiding en jobcoaching. Een werkwijze kan zijn om eerst maar eens een maand met elkaar aan het werk te gaan om daarna pas het takenpakket vast te stellen. 8. Het is voor de medewerker belangrijk dat het werk als zinvol wordt ervaren. Dat draagt er toe bij dat iemand weer gaat meedoen en ook andere dingen gaat ondernemen. Dit betekent dat het in het begin goed is om samen op te werken, maar daarna ook taken zoveel als mogelijk zelfstandig te laten uitvoeren. Taken moeten er ook toe doen. Of te wel als de medewerker er niet is blijven de werkzaamheden liggen of moet een ander ze doen. 9. Rekening houdend met de omvang per week van twaalf tot zestien uur, is het voor de ontwikkeling van het traject van belang dat dit in diensten van drie of vier keer week wordt ingeroosterd. Onregelmatige werktijden zal zelden tot problemen leiden. 10. Aanbevolen wordt om sluitende afspraken te maken over het vergoeden van onkosten. Welke kosten worden vergoed door de vereniging en welke door het UWV Werkbedrijf. In algemene zin is in dit rapport opgenomen dat de onkosten die gemaakt moeten worden bij de uitoefening van de functie voor rekening komen van de vereniging (bijvoorbeeld mogelijke reiskosten en kleding) en dat de kosten die gepaard gaan met het trajectplan (bijvoorbeeld scholing) voor rekening komen van het UWV. 11. Scholing en andere trajectactiviteiten hebben geen invloed op het aantal uren per week op de werkervaringsplaats. Stichting MEER Scoren met Wajongers! 13

14 12. Vroegtijdig samenwerking zoeken en aangaan met re-integratiebedrijven die ervaring hebben met het plaatsen van Wajongers bij bedrijven kan de doorstroom naar bedrijven vanuit het project bevorderen, zodat er meer gebruik gemaakt kan worden van het aantal plaatsen bij de voetbalverenigingen. De betreffende re-integratiebedrijven zijn erkend door het UWV Werkbedrijf. 5. Indicatieve begroting Het gesprek over en de voorbereiding op Scoren met Wajongers is nog volop gaande. Daarom is het nog niet mogelijk om een complete en goede begroting te presenteren. De vraag is bijvoorbeeld welke en hoeveel begeleiding hebben de voetbalverenigingen nodig? Welk deel van de activiteiten kunnen door MEE NWH gedekt worden uit hun reguliere diensten? Welke voorbereidende activiteiten zijn nodig om het project van start te laten gaan? Toch is er een voorschot genomen op deze vragen en is er een indicatieve begroting opgenomen in dit adviesrapport. Deze begroting is gebaseerd op het realiseren van vijftien werkervaringsplaatsen met een projectduur van twee jaar. Gesprekken met de verenigingen Inventariseren en vaststellen van de werkzaamheden/functies Vragen beantwoorden (zie verslag werkconferentie) 10 gesprekken van een uur plus een uur voor verwerking à 90 per uur 14

15 Start- en informatiebijeenkomst Voorbereiding en verslag; 3x3 uur à 90 Werkboek voor de voetbalverenigingen; 12 uur à 90 Aanmelding tot en met goedkeuring plan UWV Werkbedrijf Deze activiteiten worden gedekt uit de reguliere diensten en taken van MEE NWH en het UWV Werkbedrijf pm Scholing en andere trajectactiviteiten pm Jobcoaching O,8 fte pm Projectondersteuning bijeenkomsten per jaar voor begeleiders en jobcoaches, voorbereiding en uitvoering en verslaglegging 12 bijeenkomsten in 2 jaar; 12x6 uur à 100 Ondersteuning en coaching begeleiders voetbalverenigingen op afroep; 100 uur per jaar, 2 jaar, à 90 Stichting MEER Scoren met Wajongers! 15

16 6. Nawoord Al eerder in dit adviesrapport is opgemerkt, bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 onder het kopje voorbereiding, dat er enkele zaken nog besproken moeten worden om van dit prachtige initiatief een succesvol project te maken. Het begin is veelbelovend. Tijdens de werkconferentie waren er zowel tijdens het programma als na afloop voldoende aanwijzingen dat dit project gedragen zal worden door de betrokken partijen. In de begroting is de post jobcoaching hoog in vergelijking met de andere posten. Dit wordt natuurlijk veroorzaakt doordat er in deze begroting vanuit gegaan wordt dat MEE NWH en het UVW reguliere middelen inzetten voor dit project. De post jobcoaching kan op basis van de vigerende wet- en regelgeving niet vanuit de jobcoachmiddelen door het UWV Werkbedrijf gefinancierd worden. Jobcoaching geldt voor proefplaatsingen en plaatsingen in dienstverbanden. Mogelijkheden om deze kosten gedekt te krijgen zijn er echter wel. Het kan door een beroep te doen bij het UWV Werkbedrijf op de gelden bestemd voor sociale activering. Wellicht zijn er mogelijkheden door samen te werken met re-integratiebedrijven die Wajongers gegund hebben gekregen en een gebrek hebben aan werkplekken. Ook is het mogelijk om deze kosten separaat gefinancierd te krijgen bij het UWV Werkbedrijf. Het adviesrapport wordt op 19 oktober aangeboden door MEE Noordwest-Holland aan het UWV Werkbedrijf, de KNVB, Stichting Meer dan Voetbal, AZ en de Provincie Noord-Holland. Afhankelijk van hun oordeel, spreken wij tot slot de hoop uit dat daarna de voorbereidingen van start kunnen gaan, zodat vijftien mensen met een Wajong-uitkering nieuwe kansen en zinvolle arbeid krijgen aangeboden, die hen waarschijnlijk anders onthouden wordt. 16 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

17 Bijlage 1 Resultaten brainstormsessie 8 september 2010 ZING methode Meeting Name: Scoren met Wajongers Facilitator Name: Paula van Hove/ Ernst Abbing Report created on: September 9, 2010 Description: Sociale activeringstrajecten bij voetbalverenigingen in Alkmaar e.o. 1. Warming up 1. Template: Welke transfer heeft AZ nodig om landskampioen te worden? Typ de naam van uw keuze en toets [F9]. 2. Template: Login: bedenk een passende naam voor uw team en toets [F9] Welke transfer heeft AZ nodig om landskampioen te worden? Typ de naam van uw keuze en toets [F9]. 1. 7: van gaal 2. 2: ruiz 3. 3: hiddink 4. 9: huntelaar 5. 5: vangaal 6. 6: Koevermans 7. 8: bb van rissel 2. De 1e helft 1. Template: Welk beeld heeft u bij een Wajonger, iemand met een beperking? 2. Template: Voor welke taken/activiteiten komt uw vereniging handen te kort? 3. Template: Welke taken zouden door een Wajonger uitgevoerd kunnen worden? 4. Template: Wat zijn volgens u de voornaamste belemmeringen die het inzetten van een Wajonger in de weg staan? 2.1. Welk beeld heeft u bij een Wajonger, iemand met een beperking? 1. scoren: een mens met een lichte beperking maar wel normaal in staat om te functioneren in de maatschappij Stichting MEER Scoren met Wajongers! 17

18 2. afc boys: iemand die door zijn handicap minder kan en dus begeleiding nodig is en dat is lastig, kost tijd en ervaring 3. fc Alkmaar: groep die begeleiding nodig heeft 4. el salvador: Iemand die wel wil werken maar niet genoeg kan verdienen door beperking (zonder hulpmiddelen) 5. foresters: G team speler,iemand die begeleiding krijgt, iemand met een beperking en met mogelijkheden 6. Flajong: Mensen die begeleiding nodig hebben bij hun functioneren. 7. SV Vrone: iemand met een handicap, met mogelijkheden 8. kolping: iemand met beperking die ondersteuning nodig heeft 2.2. Voor welke taken/activiteiten komt uw vereniging handen te kort? 1. kolping: kantine 2. kolping: secretariaat 3. afc boys: werk in het wedstrijdsecretariaat 4. afc boys: helpen in de kantine 5. scoren: onderhoud veld en complex, kantine, schoonmaak, eigenlijk van alles een beetje 6. kolping: onderhoud 7. foresters: organisatorische taken, schoonmaken, onderhoud, ontvangst: gastheren en dames 8. afc boys: lijnen trekken 9. SV Vrone: kantinevoorraadbeheer, PR-medewerkster, webmaster, 10. Flajong: Schoonmaakwerkzaamheden, veld onderhoud kantine diensten, voorraad fifo bijhouden, gastvrouw-/heer ontvangst begeleiding materiaalbeheer en onderhoud omroeper en alle rest 11. el salvador: bardiensten, trainers, terreinbeheer, schoonmaak, groenvoorziening, onderhoud materialen buiten / gebouwen, 12. fc Alkmaar: assisteren bij bijv. bezorgen materiaal 2.3. Welke taken zouden door een Wajonger uitgevoerd kunnen worden? 1. Theme: Alle taken die bij de vorige vraag genoemd zijn, kunnen door een Wajonger uitgevoerd worden Wat zijn volgens u de voornaamste belemmeringen die het inzetten van een Wajonger in de weg staan? 1. kolping: begeleiding 2. kolping: onregelmatige tijden / weekeinden 18 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo

RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET. Gemeente Doetinchem. Gemeente Oude IJsselstreek ISWI. Wedeo RAPPORT VERKENNING GEZAMENLIJKE UITVOERING PARTICIPATIEWET Gemeente Doetinchem Gemeente Oude IJsselstreek ISWI Wedeo februari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 De participatiewet en de

Nadere informatie

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee

Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden. Cliëntenraden denken en doen mee Handreiking Participatiewet en maatregelen Wwb voor cliëntenraden Cliëntenraden denken en doen mee Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl

Nadere informatie

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden

Aan de slag met werk. Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor bijstandsgerechtigden Aan de slag met werk Over de verschillende vormen van werken met behoud van uitkering voor

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet

Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Re-integratie in Leiden met het oog op de Participatiewet Voorwoord Twee maanden na het verschijnen van het rapport Grip op nieuwe taken van Leiden, waarin de decentralisaties van de AWBZ en Jeugdzorg

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken in Brummen

Meedoen mogelijk maken in Brummen Meedoen mogelijk maken in Brummen Inventarisatie participatiebevorderende activiteiten Auteur(s) Datum MOVISIE Hugo Greeven Marjoke Verschelling Anneke van der Ven Utrecht, 10 augustus 2011 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Werken aan economische participatie. 29 best practices

Werken aan economische participatie. 29 best practices Werken aan economische participatie 29 best practices Auteurs: Anne van der Vinne m.m.v. Jamila Achahchah en Paul van Yperen. Met tekstbijdragen van Jetta Klijnsma, Wil Verschoor en Annie Oude Avenhuis.

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN

Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned CREATIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTEN EN RE-INTEGRATIEBEDRIJVEN Samen werken aan werk: lessons learned Creatieve samenwerking tussen gemeenten en re-integratiebedrijven

Nadere informatie

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006

Document in C:\DOCUME~1\dba018\LOCALS~1\TEMPOR~1\Content.MSO\FCF7A211.doc PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 PROGRAMMA VAN EISEN VRIJE RUIMTE UWV 2005 / 2006 Programma van Eisen Vrije Ruimte UWV 2005 / 2006 14 september 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding... - 1-2. Doelgroepomschrijving Vrije Ruimte 2005/2006...

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking

MEE maakt meedoen mogelijk. Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking MEE maakt meedoen mogelijk Projecten en methodieken voor (potentiële) (ex) delinquenten met een licht verstandelijke beperking 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie MEE, ondersteuning bij leven met een

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie