Advies stichting MEER aan MEE Noordwest-Holland. oktober Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies stichting MEER aan MEE Noordwest-Holland. oktober 2010. Inhoud"

Transcriptie

1

2 Advies stichting MEER aan MEE Noordwest-Holland oktober 2010 Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 4 2. Scoren met Wajongers is Meer dan meedoen; Meer dan voetbal 4 3. Werkwijze en voorbereiding 5 4. Aanbevelingen 9 5. Indicatieve begroting Nawoord 16 Bijlagen Resultaten brainstormsessie 8 september Eerste inventarisatie van functies en taken Voorbeeld van een overeenkomst werkervaringsplaats Overzicht participerende voetbalverenigingen Werkgroep en overzicht betrokken organisaties 25 2

3 Woord vooraf Dit adviesrapport is opgesteld in opdracht van MEE Noordwest-Holland (MEE NWH) en mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Noord-Holland. De provincie Noord-Holland subsidieert het project Meer Werk voor Wajongers. Scoren met Wajongers maakt deel uit van dit project. Scoren met Wajongers stelt zich ten doel om vijftien jonggehandicapten te plaatsen op werkervaringsplaatsen bij voetbalverenigingen. Het zijn activeringstrajecten waardoor de deelnemer/medewerker binnen twee jaar in staat is om via een re-integratietraject een betaalde baan te verkrijgen. Om dit doel te bereiken is een werkgroep geformeerd bestaande uit: Erik van Zoonen (beleidsmedewerker marketing MEE NWH), Carla Roos van Raadshoven (arbeidsdeskundige UWV Werkbedrijf Alkmaar), Fred IJpma (Regionaal Bedrijfsadviseur UWV Werkbedrijf Alkmaar), Gerard Venneker (Vrijwilligerscoördinator voetbalvereniging Kolping Boys), John van den Oord (directeur/projectmanager Stichting MEER). De werkgroep organiseerde op 8 september 2010 een werkconferentie om draagvlak te creëren bij voetbalverenigingen in Alkmaar en omstreken voor werkervaringsplaatsen voor mensen met een Wajong-uitkering. Door middel van de zogenoemde ZING-methode werden voetbalvoetbalverenigingen en anderen in staat gesteld om deel te nemen aan een brainstormsessie. De resultaten van deze sessie zijn als bijlage opgenomen in het adviesrapport. Belangrijk bij het realiseren van zinvolle werkervaringsplaatsen is een gedeelde visie en samenwerking tussen verschillende partijen. Op de eerste plaats de voetbalvoetbalverenigingen die plaatsen beschikbaar stellen en de medewerkers dagelijks begeleiden. Maar ook MEE NWH, Stichting MEER, het UWV en mogelijke andere samenwerkingspartners bij dit project. Visie, betrokkenheid en samenwerking als fundament onder de realisatie van de werkervaringsplaatsen met als beoogd effect dat mensen weer participeren en perspectief krijgen op betaalde arbeid. Dit project kan bijdragen aan de instroom van deelnemers in het project Leren Werkt AG, een project van MEE NWH voor arbeidsgehandicapten. Een aspect daarbij is om met Scoren met Wajongers bij te dragen aan de infrastructuur en de werkgeversbenadering. Het gebruik van de begrippen kandidaat en medewerker kunnen voor enige verwarring zorgen. Kandidaat is iemand die is aangemeld en deelneemt aan activiteiten die voorafgaan aan werken bij een voetbalvereniging. Medewerker is iemand die op een werkervaringplek geplaatst is. Dit adviesrapport zal op 19 oktober door MEE NWH aangeboden worden aan het UWV Werkbedrijf, de KNVB, AZ, Stichting Meer dan Voetbal en de Provincie Noord- Holland. Stichting MEER Scoren met Wajongers! 3

4 1. Inleiding MEE Noordwest-Holland voert in samenwerking met andere organisaties het project Leren Werkt AG uit met het doel om Wajongers via activiteiten en scholing aan betaald werk te helpen. Om de mogelijkheden van dat project te vergroten en om meer organisaties en werkgevers er bij te betrekken, werd een aanvullende subsidie bij de provincie Noord-Holland aangevraagd. Deze aanvraag werd gehonoreerd. Dit leidde onder andere tot een opdracht aan de Stichting MEER, zoals hieronder beschreven. De opdracht aan Stichting MEER is een werkconferentie te organiseren en een advies uit te brengen over de mogelijkheden om bij voetbalverenigingen activeringstrajecten te creëren door middel van het project Scoren met Wajongers en het daartoe benodigde draagvlak te onderzoeken. Het betreft een activeringstraject waardoor de deelnemer/medewerker (met een Wajong-uitkering) binnen maximaal twee jaar in staat is om te re-integreren. De resultaten van de werkconferentie zijn: kansen en perspectieven geven aan jonggehandicapten voor betaald werk door het bieden van werkervaringplekken; draagvlak creëren binnen voetbalverenigingen; vertegenwoordigers van de betrokken voetbalverenigingen installeren als ambassadeurs; inventarisatie van functie en taken; welke taken kunnen verricht worden binnen de voetbalvereniging? Stichting MEER stelt het adviesrapport op met een verslag van de voorbereidingen, een verslag van de werkconferentie, beschrijving van taken en functie en aanbevelingen. Het adviesrapport geeft een samenvatting van de opdracht en bevat een korte analyse en visie op het onderwerp. Binnen het kader van de voetbalvoetbalverenigingen worden enkele mogelijkheden beschreven. Er wordt een werkwijze, planning en begroting gepresenteerd. Ook worden er enkele aanbevelingen gedaan ter realisering van dit project Scoren met Wajongers. Tot slot zijn enkele bijlagen opgenomen. 2. Scoren met Wajongers is Meer dan meedoen en Meer dan voetbal Volgens cijfers van het UWV wonen er in Noord Holland meer dan mensen met een Wajong-uitkering. Ongeveer een kwart hiervan heeft werk en voor een deel een uitkering. Dit zijn vooral mensen die werken in de Sociale Werkvoorziening. De Wajong-populatie groeit jaarlijks fors. Dit wordt veroorzaakt door een sterke toename van de instroom en een zeer beperkte uitstroom. De overgrote meerderheid van de Wajong-populatie is gekwalificeerd als volledig arbeidsongeschikt. Dit betekent niet dat zij helemaal niet kunnen werken. Recente veranderingen in de Wajong-wetgeving moet er juist voor zorgen dat deze mensen meedoen aan de samenleving en dat zij kansen krijgen om hun geringe arbeidsproductiviteit te kunnen gebruiken. De focus gaat van inkomenszekerheid naar participatie en ontwikkeling. Een project als Scoren met Wajongers past daar perfect in. In plaats van passief thuis te zitten, geeft dit project mensen kansen om hun mogelijkheden te ontwikkelen en bij te dragen aan de samenleving. Het aantal dat geen werk heeft, en ook geen perspectief daarop, groeit dus sterk. Als de aandacht van ons allen op 4 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

5 deze groep zich vooral richt op hun beperkingen en hun verzekerde inkomen door middel van een levenslange uitkering, dan doen wij zowel hen als de samenleving te kort. Mensen willen meedoen, zinvol bezig zijn, zelfstandig zijn en er bij horen. Overeenkomstig nieuwe weten regelgeving zijn wij van mening dat je richten op participatie meer zal opleveren voor de samenleving en jongeren dan het centraal stellen van de beperking en de inkomenszekerheid. Meer mensen doen naar vermogen mee en dragen bij aan productiviteit en samenleving. Meedoen onder zo normaal mogelijke omstandigheden geeft jongeren zelfvertrouwen en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen. Ervaringen wijzen uit dat goede contacten en hulpmiddelen belangrijk zijn om ergens te komen als het om participatie en werken gaat. Als je iemand in staat stelt om zijn mogelijkheden te ontwikkelen en hem kansen biedt, dan is er veel mogelijk. Soms is dat deelname aan sport of culturele activiteiten. Vaak gaat het om het volgen van een opleiding. Het kan ook vrijwilligerswerk zijn. En als het lukt, kan iemand met beperkingen, al dan niet voor een deel, door te werken in zijn inkomen voorzien. Werken naar vermogen en geld verdienen is de manier om je te ontwikkelen en te participeren. Daarom wordt waar mogelijk loonvormende arbeid nagestreefd. Wajongers in staat stellen om werkervaring op te doen bij voetbalvoetbalverenigingen door zinvolle en verschillende werkzaamheden uit te voeren is daarom een uitstekend idee. Door praktische werkervaring en vaardigheden kan iemand in een vervolgtraject eerder bij een bedrijf als volwaardig medewerker geplaatst worden. Het past ook goed in de beleidsuitgangspunten van de voetbalbond (KNVB) en haar leden. Voetbal met meer dan een recreatieve en sportieve functie. Voetbal als sociaal platform, als plaats voor maatschappelijke activiteiten. Hier komen twee partijen bijeen die een gemeenschappelijk doel hebben en iets voor elkaar willen betekenen. Meer dan meedoen en meer dan voetbal betekent dat je bij de vereniging werk kunt doen dat ondersteunt bij je ontwikkeling als mens en werknemer. Draagt bij aan een nieuw sociaal netwerk en biedt perspectief op zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Scoren met Wajongers kan het project Leren Werkt AG (arbeidsgehandicapten) versterken. Dit laatstgenoemde project is een samenwerking tussen verschillende partijen om mensen met een arbeidshandicap te re-integreren naar banen bij bedrijven. Enerzijds als voortraject om de instroom van deelnemers te bevorderen. Bij de voetbalverenigingen kunnen zij ervaring opdoen, zodat zij daarna in staat zijn om als medewerker bij een bedrijf te werken. Anderzijds door bij te dragen aan de infrastructuur en de werkgeversbenadering. 3. Werkwijze en voorbereiding In dit hoofdstuk worden de mogelijke werkwijze en de planning van Scoren met Wajongers beschreven. Dit binnen de kaders van de gestelde opdracht, het project Leren Werkt en de werkconferentie van 8 september. Met behulp van de deskundigheid van en de ervaring met de re-integratie van werklozen en arbeidsgehandicapten is de werkwijze en planning geconcretiseerd. In het daarna volgende hoofdstuk volgen enkele aanbevelingen, die behulpzaam kunnen zijn bij het verder invullen en realiseren van het project. Stichting MEER Scoren met Wajongers! 5

6 6

7 Doel Scoren met Wajongers stelt zich ten doel om binnen een jaar vijftien jonggehandicapten te plaatsen op werkervaringsplaatsen bij voetbalverenigingen. Het zijn duale trajecten (scholing en activering), zodat de deelnemer/medewerker binnen twee jaar in staat is om via een re-integratietraject een betaalde baan te verkrijgen. Om dit doel te bereiken is samenwerking nodig tussen verschillende partijen. Dit zijn: Mensen met een Wajonguitkering, voetbalverenigingen in Alkmaar en omstreken, het UWV, Stichting Meer dan Voetbal, AZ, MEE NWH en Stichting MEER. Voetbalverenigingen samenbrengen, uitnodigen, een infrastructuur en werkwijze aanbieden om deze werkervaringsplaatsen te realiseren, zijn voorwaarden voor het realiseren van dit doel. Kandidaten/medewerkers De gedeelde visie is dat mensen mee willen doen en zinvol werk willen hebben. Mensen willen zin geven aan hun bestaan. Niet iedereen kan dat zonder hulp en begeleiding van anderen. Daarom is het zinvol nieuwe kansen en mogelijkheden te bieden. In dit geval via een werkervaringsplaats. MEE NWH maakt een re-integratieplan en het UWV Werkbedrijf geeft goedkeuring aan dit plan. Het doel is dat er na een periode van een werkervaringsplaats bij een voetbalvereniging een re-integratietraject volgt. Het UWV Werkbedrijf is vervolgens verantwoordelijk voor het vervolgtraject (re-integratie). Partijen realiseren zich dat deze medewerkers in het begin onzeker kunnen zijn en vaak een negatief zelfbeeld hebben. Mensen staan soms al lang aan de kant en beschikken niet over schijnbaar vanzelfsprekende sociale vaardigheden en een geschikte werkhouding. Maatschappelijke en sociale problematiek kan van invloed zijn op het functioneren. Aandacht voor dergelijke problematiek is voor een succesvolle deelname een vereiste. Dit betekent niet dat er geen eisen gesteld worden aan deelname aan dit project. Voetbalverenigingen In gesprekken met voetbalverenigingen en tijdens de werkconferentie gaven voetbalverenigingen er blijk van mee te willen doen met Scoren met Wajongers. Ook werden op basis van een eerste inventarisatie veel en verschillende werkzaamheden genoemd, die worden ontwikkeld tot functies voor Wajongers met een traject naar werk. Dit laat onverlet dat er nog veel vragen van verenigingen beantwoord moeten worden. Vragen onder andere over de Wajongers, de begeleiding, het werken op de vereniging en vragen over aansprakelijkheid. Zie ook aanbeveling 2 hoofdstuk 4 van dit adviesrapport. De voetbalvereniging is de werkgever waar de Wajonger zijn werkervaringsplaats heeft. De vereniging wordt hierin geïnformeerd en gefaciliteerd vanuit de projectuitvoering. Een onafhankelijk instelling geeft uitvoering aan het project en vormt de verbindende schakel tussen vereniging, jobcoach en het UWV Werkbedrijf. Werkwijze De werkwijze moet passen in de visie en het doel van het project en recht doen aan de verschillende rollen en taken. Een ander belangrijke voorwaarde is, dat de werkwijze past bij de methodiek van Leren Werkt AG. Het activeren van mensen richting arbeid is complex en vereist maatwerk, geduld en flexibiliteit. Ook moet de werkwijze recht doen aan de manier van Stichting MEER Scoren met Wajongers! 7

8 werken van de deelnemende voetbalverenigingen. Er is voor gekozen om de werkwijze algemeen te beschrijven. Dit met het vertrouwen dat een ieder met zijn professionaliteit dit kan inpassen in de eigen werkprocessen. Ook omdat de werkwijze van Leren Werkt zijn nut heeft bewezen en mede met behulp van dit rapport voor partijen als bekend wordt verondersteld. De verschillende rollen en taken van de hoofdrolspelers zijn te onderscheiden: 1) Kandidaat/medewerker Gaat voor twaalf tot zestien uur per week aan het werk bij een voetbalvereniging op één van de beschreven functies. Taken kunnen worden aangepast aan wensen, talenten en mogelijkheden. Gaat een overeenkomst aan met de voetbalvereniging en verbindt zich aan een trajectplan dat is goedgekeurd door het UWV Werkbedrijf. 2) Voetbalvereniging De vereniging benoemt een begeleider en een plaatsvervanger. Eén persoon van de vereniging geeft dagelijks leiding en begeleidt de medewerker. Er wordt een overeenkomst met de nieuwe medewerker aangegaan. Werktijden en taken worden vastgesteld (opstellen vacature/ functieprofiel). De begeleider doet de introductie bij de vereniging en verzorgt het inwerken. Hij is de contactpersoon en werkt samen met de jobcoach en het UWV Werkbedrijf. Uiteindelijk is het UWV Werkbedrijf verantwoordelijk voor het proces. 3) Jobcoach De jobcoach is voor vragen en advies beschikbaar voor de voetbalvereniging. Hij bezoekt periodiek de werkplek en voert begeleiding- en voortgangsgesprekken met de medewerker en de begeleider. Hij rapporteert aan het UWV Werkbedrijf en doet voorstellen voor aanvullende en vervolgactiviteiten. 4) MEE NWH Elke partij in dit project en elk individu kan iemand aanmelden. MEE NWH ontvangt de kandidaat voor een intake en informatie. Via de methodiek van vraagverduidelijking wordt een profielschets gemaakt en wordt een re-integratieplan opgesteld. Wajongers kunnen zichzelf aanmelden, maar ook het UWV Werkbedrijf, gemeente en zorginstellingen. 5) UWV Werkbedrijf Het re-integratieplan met zowel een inhoudelijke als financiële onderbouwing gaat naar het UWV Werkbedrijf die het plan kan goedkeuren. Daarna kan het plan worden uitgevoerd. Conform de vigerende wet- en regelgeving wordt in rapportages periodiek verantwoording afgelegd aan het UWV Werkbedrijf over de voortgang van het project en de trajecten. 6) Stichting MEER De ontwikkeling en de voorbereiding van Scoren met Wajongers is nog niet voltooid. Voordat de eerste Wajongers bij voetbalverenigingen geplaatst kunnen worden zullen er nog enkele werkzaamheden moeten worden afgerond. Stichting MEER of een andere partij kan daaraan als projectuitvoerder een substantiële bijdrage leveren. Ook kan de stichting dit project en werkwijze uitdragen naar andere sectoren zoals de sector sport en recreatie. Als dit project succesvol wordt zijn er twee sectoren waar deze werkwijze zijn waarde bewezen heeft. Dat zijn de vereniging- en buurthuizen voor mensen die langdurig in 8 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

9 de bijstand zitten en de voetbalverenigingen voor Wajongers. Dan kan deze aanpak ook zinvol en werkbaar zijn voor bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, horeca en de kinderopvang. Voorbereiding en uitvoering van het project Nadat het adviesrapport met wijzigingen in de projectgroep is vastgesteld kan de voorbereiding op het project Scoren met Wajongers gestart worden. De voorbereiding zal in ieder geval bestaan uit: Opstellen van een begroting voor het uitvoeren van Scoren met Wajongers voor een periode van twee jaar. In gesprekken met afzonderlijke verenigingen kunnen de werkzaamheden verder geïnventariseerd worden. Daarna kunnen er functies beschreven worden. Vorm en inhoud geven aan de begeleidingsstructuur. Dit geldt zowel voor ondersteuning van de voetbalvereniging en de begeleider als voor de jobcoaching van de Wajonger in zijn traject op de werkervaringsplaats. Het beantwoorden van de vragen van de voetbalverenigingen met betrekking tot onder andere wet- en regelgeving, wettelijke aansprakelijkheid, het begeleiden van Wajongers, werktijden en alle andere onderwerpen waar nog vragen over gesteld gaan worden. Het uitschrijven van het werkproces. Het opstellen van werkboek voor de voetbalverenigingen en andere partijen met onder andere de antwoorden op de gestelde vragen, de standaard overeenkomst en het werkproces. Het organiseren van een startbijeenkomst. Het plaatsen van de eerste Wajongers bij voetbalverenigingen. Het coachen van de begeleiders bij de voetbalverenigingen. Gezien het doel van het project, namelijk het plaatsen van vijftien jonggehandicapten binnen een jaar, wordt er gestreefd om de voorbereidende werkzaamheden nog in 2010 af te ronden. Dan kan afhankelijk van de financiering in begin 2011 de eerste plaatsingen gerealiseerd worden. Planning (zie pagina 10) Werkwijze in schema (zie pagina 11) 4. Aanbevelingen Het brainstormen op 8 september, de vragen en antwoorden van de voetbalverenigingen en ervaring met soortgelijke projecten leiden tot enkele aanbevelingen die in dit hoofdstuk geformuleerd worden. 1. Bestuurders en vrijwilligers zijn trots op hun voetbalvereniging en voelen zich er nauw bij betrokken. Dit is de kracht van de vereniging en haar continuïteit. Het advies is om vooral deze mensen belangrijk te maken voor het welslagen van de werkervaringsplaatsen. Dit krijgt vorm in ondersteunende activiteiten en publiciteit, de voorbereiding op de plaatsing en de begeleiding van de verenigingen bij de uitvoering van de werkervaringsplaatsen. 2. Er zijn nog veel vragen bij de voetbalverenigingen die deels beantwoord maar ook onbeantwoord zijn gebleven. Uit het verslag van de werkconferentie komen de volgende punten naar voren: a. Wat kan een Wajonger wel en niet? b. Wat wordt er van de vereniging verwacht? c. Specifieke situatie bij een voetbalvereniging; relatie vrijwilligers en Wajongers; Stichting MEER Scoren met Wajongers! 9

10 Gewenste planning Activiteit Tijdpad Verantwoordelijk Aanbieden rapport Week 42 MEE NWH Bespreking rapport Week 43, 44 UWV Werkbedrijf Financiering Week 45, 46 UWV werkbedrijf Commitment KNVB, Meer dan Voetbal, AZ Go/no go Installeren projectgroep Week 47 UWV Werkbedrijf Voorbereidende werkzaamheden MEE NWH MEER Start projectuitvoering Week 48 MEER Ondersteuning verenigingen Werving kandidaten Week MEE Campagne Gesprekken voetbalverenigingen Week MEER Startbijeenkomst Week 3 UWV, MEE, MEER Voetbalverenigingen Benoemen en inzetten Wajong-ambassadeurs Jobcoaches Week 1-3 UWV Werving, selectie, inzet Re-integratiebureau Vanaf week 1 MEE Aanmelding kandidaten Plaatsing kandidaten Vanaf week 4 MEER 10 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

11 Aanmelding kandidaat bij MEE Noordwest-Holland. Informatie, intake en beoordeling wel of niet passend voor traject nee Toeleiding naar passende andere activiteiten (dagbesteding). ja. Opstellen profiel en re-integratieplan; werkplek en regelingen. Goedkeuring plan door UWV Werkbedrijf Plaatsing op een functie bij een voetbalvereniging. Plus flankerende activiteiten zoals opleiding en scholing Periodieke rapportage aan UWV Werkbedrijf Periodiek bezoek van jobcoach op werkplek.. (Proef)plaatsing bij bedrijf door jobcoach. Stichting MEER Scoren met Wajongers! 11

12 d. Informatie over wet- en regelgeving; e. Begeleiding van de verenigingen; f. Begeleiding op de werkervaringsplaats; g. Een vast aanspreekpunt voor de vereniging; h. Hoe zit het met de aansprakelijkheid/verzekering?; i. Welke werktijden kunnen worden afgesproken? Voor een klein deel geeft dit adviesrapport antwoorden op deze vragen. Voor een groter deel ook niet. Een eerste aanbeveling is om een projectgroep te installeren om voorbereidende flankerende acties te bespreken en te organiseren. Dit om de samenwerking met de verenigingen te ontwikkelen en antwoorden te geven op hun vragen. Een tweede aanbeveling is om voorafgaande aan de plaatsing van Wajongers een startbijeenkomst te organiseren waar deze vragen uitgebreid aan bod kunnen komen. Als er van dergelijke bijeenkomst een goed verslag gemaakt wordt, kunnen de verenigingen dat gebruiken. Bij deze bijeenkomst kunnen ook werkgevers met ervaring, de wajong-ambassadeurs, worden ingeschakeld. 3. Of je het nu hebt over mensen met een uitkering of mensen in het algemeen, ze zijn allemaal verschillend. Een gangbare mening buiten de re-integratiesector is echter dat Wajongers jongeren zijn, soms patiënten, die behoren tot een groep gehandicapten met een bepaalde gebruiksaanwijzing. Ze worden getypeerd en ze hebben overeenkomsten die hen Wajonger maakt. De heterogeniteit is echter zo groot dat je voorzichtig moet zijn met algemene informatie over handicap en gedrag. Door dit strikt te individualiseren voorkom je problematisering en het voeden van verkeerde beeldvorming. Aanbevolen wordt om bij informatie over handicap, mogelijkheden en gedrag alleen te spreken over individuele Wajongers. 12 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

13 4. Het doel van de werkervaringsplaats is om daarna in staat te zijn om, al dan niet via een proefplaatsing, een dienstverband te verkrijgen bij een werkgever. Daarom is het van belang de werkervaringsplaats bij de vereniging zo veel als mogelijk te benaderen en in te richten als een werksituatie. Dus een andere hoedanigheid dan de vrijwilliger bij de vereniging. Er wordt bijvoorbeeld een overeenkomst tussen de vereniging en de medewerker aangegaan met alle rechten en plichten. Voor werktijden, verlof en ziekte gelden regels als ware het een dienstverband. Met de medewerker worden periodiek voortgangsgesprekken gevoerd. 5. De voetbalverenigingen informeren hun sponsors van dit initiatief. Mogelijk zijn zij bereid om een medewerker in dienst te nemen nadat hij/zij werkervaring heeft opgedaan binnen de vereniging. 6. Het UWV Werkbedrijf is en blijft verantwoordelijk voor de werkervaringtrajecten. Er wordt gestreefd naar samenwerking met de KNVB, Stichting Meer dan Voetbal en AZ. Welke (financiële) bijdrage kunnen deze partijen leveren in het project? 7. Er is een inventarisatie en categorisering gemaakt van functies en taken (zie bijlage). Om dit verder uit te werken, is het belangrijk bij de verenigingen afzonderlijk via gesprekken te vragen voor welke werkzaamheden zij iemand nodig hebben. Daaruit kunnen functieprofielen worden opgesteld. Daarbij is het raadzaam om flexibel om te gaan met het takenpakket. Wellicht kan de medewerker niet alle taken uitvoeren die tot de functie behoren. Wellicht kan hij juist andere taken doen die ook bij de vereniging gedaan moeten worden. Dit is een kwestie van begeleiding en jobcoaching. Een werkwijze kan zijn om eerst maar eens een maand met elkaar aan het werk te gaan om daarna pas het takenpakket vast te stellen. 8. Het is voor de medewerker belangrijk dat het werk als zinvol wordt ervaren. Dat draagt er toe bij dat iemand weer gaat meedoen en ook andere dingen gaat ondernemen. Dit betekent dat het in het begin goed is om samen op te werken, maar daarna ook taken zoveel als mogelijk zelfstandig te laten uitvoeren. Taken moeten er ook toe doen. Of te wel als de medewerker er niet is blijven de werkzaamheden liggen of moet een ander ze doen. 9. Rekening houdend met de omvang per week van twaalf tot zestien uur, is het voor de ontwikkeling van het traject van belang dat dit in diensten van drie of vier keer week wordt ingeroosterd. Onregelmatige werktijden zal zelden tot problemen leiden. 10. Aanbevolen wordt om sluitende afspraken te maken over het vergoeden van onkosten. Welke kosten worden vergoed door de vereniging en welke door het UWV Werkbedrijf. In algemene zin is in dit rapport opgenomen dat de onkosten die gemaakt moeten worden bij de uitoefening van de functie voor rekening komen van de vereniging (bijvoorbeeld mogelijke reiskosten en kleding) en dat de kosten die gepaard gaan met het trajectplan (bijvoorbeeld scholing) voor rekening komen van het UWV. 11. Scholing en andere trajectactiviteiten hebben geen invloed op het aantal uren per week op de werkervaringsplaats. Stichting MEER Scoren met Wajongers! 13

14 12. Vroegtijdig samenwerking zoeken en aangaan met re-integratiebedrijven die ervaring hebben met het plaatsen van Wajongers bij bedrijven kan de doorstroom naar bedrijven vanuit het project bevorderen, zodat er meer gebruik gemaakt kan worden van het aantal plaatsen bij de voetbalverenigingen. De betreffende re-integratiebedrijven zijn erkend door het UWV Werkbedrijf. 5. Indicatieve begroting Het gesprek over en de voorbereiding op Scoren met Wajongers is nog volop gaande. Daarom is het nog niet mogelijk om een complete en goede begroting te presenteren. De vraag is bijvoorbeeld welke en hoeveel begeleiding hebben de voetbalverenigingen nodig? Welk deel van de activiteiten kunnen door MEE NWH gedekt worden uit hun reguliere diensten? Welke voorbereidende activiteiten zijn nodig om het project van start te laten gaan? Toch is er een voorschot genomen op deze vragen en is er een indicatieve begroting opgenomen in dit adviesrapport. Deze begroting is gebaseerd op het realiseren van vijftien werkervaringsplaatsen met een projectduur van twee jaar. Gesprekken met de verenigingen Inventariseren en vaststellen van de werkzaamheden/functies Vragen beantwoorden (zie verslag werkconferentie) 10 gesprekken van een uur plus een uur voor verwerking à 90 per uur 14

15 Start- en informatiebijeenkomst Voorbereiding en verslag; 3x3 uur à 90 Werkboek voor de voetbalverenigingen; 12 uur à 90 Aanmelding tot en met goedkeuring plan UWV Werkbedrijf Deze activiteiten worden gedekt uit de reguliere diensten en taken van MEE NWH en het UWV Werkbedrijf pm Scholing en andere trajectactiviteiten pm Jobcoaching O,8 fte pm Projectondersteuning bijeenkomsten per jaar voor begeleiders en jobcoaches, voorbereiding en uitvoering en verslaglegging 12 bijeenkomsten in 2 jaar; 12x6 uur à 100 Ondersteuning en coaching begeleiders voetbalverenigingen op afroep; 100 uur per jaar, 2 jaar, à 90 Stichting MEER Scoren met Wajongers! 15

16 6. Nawoord Al eerder in dit adviesrapport is opgemerkt, bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 onder het kopje voorbereiding, dat er enkele zaken nog besproken moeten worden om van dit prachtige initiatief een succesvol project te maken. Het begin is veelbelovend. Tijdens de werkconferentie waren er zowel tijdens het programma als na afloop voldoende aanwijzingen dat dit project gedragen zal worden door de betrokken partijen. In de begroting is de post jobcoaching hoog in vergelijking met de andere posten. Dit wordt natuurlijk veroorzaakt doordat er in deze begroting vanuit gegaan wordt dat MEE NWH en het UVW reguliere middelen inzetten voor dit project. De post jobcoaching kan op basis van de vigerende wet- en regelgeving niet vanuit de jobcoachmiddelen door het UWV Werkbedrijf gefinancierd worden. Jobcoaching geldt voor proefplaatsingen en plaatsingen in dienstverbanden. Mogelijkheden om deze kosten gedekt te krijgen zijn er echter wel. Het kan door een beroep te doen bij het UWV Werkbedrijf op de gelden bestemd voor sociale activering. Wellicht zijn er mogelijkheden door samen te werken met re-integratiebedrijven die Wajongers gegund hebben gekregen en een gebrek hebben aan werkplekken. Ook is het mogelijk om deze kosten separaat gefinancierd te krijgen bij het UWV Werkbedrijf. Het adviesrapport wordt op 19 oktober aangeboden door MEE Noordwest-Holland aan het UWV Werkbedrijf, de KNVB, Stichting Meer dan Voetbal, AZ en de Provincie Noord-Holland. Afhankelijk van hun oordeel, spreken wij tot slot de hoop uit dat daarna de voorbereidingen van start kunnen gaan, zodat vijftien mensen met een Wajong-uitkering nieuwe kansen en zinvolle arbeid krijgen aangeboden, die hen waarschijnlijk anders onthouden wordt. 16 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

17 Bijlage 1 Resultaten brainstormsessie 8 september 2010 ZING methode Meeting Name: Scoren met Wajongers Facilitator Name: Paula van Hove/ Ernst Abbing Report created on: September 9, 2010 Description: Sociale activeringstrajecten bij voetbalverenigingen in Alkmaar e.o. 1. Warming up 1. Template: Welke transfer heeft AZ nodig om landskampioen te worden? Typ de naam van uw keuze en toets [F9]. 2. Template: Login: bedenk een passende naam voor uw team en toets [F9] Welke transfer heeft AZ nodig om landskampioen te worden? Typ de naam van uw keuze en toets [F9]. 1. 7: van gaal 2. 2: ruiz 3. 3: hiddink 4. 9: huntelaar 5. 5: vangaal 6. 6: Koevermans 7. 8: bb van rissel 2. De 1e helft 1. Template: Welk beeld heeft u bij een Wajonger, iemand met een beperking? 2. Template: Voor welke taken/activiteiten komt uw vereniging handen te kort? 3. Template: Welke taken zouden door een Wajonger uitgevoerd kunnen worden? 4. Template: Wat zijn volgens u de voornaamste belemmeringen die het inzetten van een Wajonger in de weg staan? 2.1. Welk beeld heeft u bij een Wajonger, iemand met een beperking? 1. scoren: een mens met een lichte beperking maar wel normaal in staat om te functioneren in de maatschappij Stichting MEER Scoren met Wajongers! 17

18 2. afc boys: iemand die door zijn handicap minder kan en dus begeleiding nodig is en dat is lastig, kost tijd en ervaring 3. fc Alkmaar: groep die begeleiding nodig heeft 4. el salvador: Iemand die wel wil werken maar niet genoeg kan verdienen door beperking (zonder hulpmiddelen) 5. foresters: G team speler,iemand die begeleiding krijgt, iemand met een beperking en met mogelijkheden 6. Flajong: Mensen die begeleiding nodig hebben bij hun functioneren. 7. SV Vrone: iemand met een handicap, met mogelijkheden 8. kolping: iemand met beperking die ondersteuning nodig heeft 2.2. Voor welke taken/activiteiten komt uw vereniging handen te kort? 1. kolping: kantine 2. kolping: secretariaat 3. afc boys: werk in het wedstrijdsecretariaat 4. afc boys: helpen in de kantine 5. scoren: onderhoud veld en complex, kantine, schoonmaak, eigenlijk van alles een beetje 6. kolping: onderhoud 7. foresters: organisatorische taken, schoonmaken, onderhoud, ontvangst: gastheren en dames 8. afc boys: lijnen trekken 9. SV Vrone: kantinevoorraadbeheer, PR-medewerkster, webmaster, 10. Flajong: Schoonmaakwerkzaamheden, veld onderhoud kantine diensten, voorraad fifo bijhouden, gastvrouw-/heer ontvangst begeleiding materiaalbeheer en onderhoud omroeper en alle rest 11. el salvador: bardiensten, trainers, terreinbeheer, schoonmaak, groenvoorziening, onderhoud materialen buiten / gebouwen, 12. fc Alkmaar: assisteren bij bijv. bezorgen materiaal 2.3. Welke taken zouden door een Wajonger uitgevoerd kunnen worden? 1. Theme: Alle taken die bij de vorige vraag genoemd zijn, kunnen door een Wajonger uitgevoerd worden Wat zijn volgens u de voornaamste belemmeringen die het inzetten van een Wajonger in de weg staan? 1. kolping: begeleiding 2. kolping: onregelmatige tijden / weekeinden 18 Stichting MEER Scoren met Wajongers!

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo

Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Plan van Aanpak 2015 Werkwinkel BUCH Aan Gemeente Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Van John van den Oord, projectleider Marcel

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten.

Wegwijzer WSW. Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. WAJONG PARTICIPATIEWET WSW Wegwijzer Informatie voor begeleiders van de Gemiva-SVG Groep over werk en inkomen van hun cliënten. De Gemiva-SVG Groep ondersteunt mensen die door een beperking of chronische

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Werken, leren en activiteiten

Werken, leren en activiteiten Werken, leren en activiteiten Het beste uit het leven halen Meedoen in de samenleving. Voor sommige mensen is dat niet vanzelfsprekend. Ze hebben door psychische of psychosociale problematiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Het antwoord op uw personele vraagstuk

Het antwoord op uw personele vraagstuk BD Recruitment BV Het antwoord op uw personele vraagstuk Wie bepaalt bij welk re-integratiebedrijf ik terecht kan? De gemeente of UWV WERKbedrijf maakt bij uw re-integratietraject vaak gebruik van een

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn

Werk voor jongeren. De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn Werk voor jongeren Meer aandacht voor participatie Sommige werkgevers zijn sowieso geïnteresseerd in een jongere met een vlekje. Maar vaak gaat het er toch vooral om dat ze hun werk goed doen. Debby Kamstra,

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl

Werkzoekenden in Westfriesland. Ik ben WerkSaam in Westfriesland. www.werksaamwf.nl Werkzoekenden in Westfriesland Ik ben WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland Wij zijn WerkSaam in Westfriesland WerkSaam Westfriesland is dé arbeidsbemiddelaar van Westfriesland. Wij begeleiden

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

Projectplan

Projectplan Projectplan 2014-2016 Projectplan Werkwinkel 2014-2016 Aan Alle betrokkenen bij uitvoering de Werkwinkel Van John van den Oord Datum 26 juli 2014 Referentie JvdO Onderwerp Opzet Werkwinkel + Indicatie

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach)

Opening avond door: Hans van Alphen (stage coördinator) Presentatie door : Guus de Wolf (onderwijscoach) VERSLAG THEMA-AVOND: PARTICIPATIEWET WERK EN INKOMEN (03-02-2015) Van school en dan? Veranderingen in onderwijs, zorg, werk en inkomen en de gevolgen voor uw kind (&voor U). Opening avond door: Hans van

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is O16.001265 O16.001265* Uitvoeringsregels tegenprestatie 2017 Omdat iedereen van toegevoegde waarde is 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. In het kort... 3 3. Het idee en de uitgangspunten... 4 4.

Nadere informatie

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt!

Percuris Re-integratie & Jobcoaching. Gewoon doen werkt! Percuris Re-integratie & Jobcoaching Gewoon doen werkt! Wij handelen daadkrachtig en resultaatgericht Percuris is een deskundige partner voor re-integratie, jobcoaching en outplacement. Organisaties, bedrijven

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werk vinden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Bijvoorbeeld voor mensen

Nadere informatie

Thema-workshop Tegenprestatie

Thema-workshop Tegenprestatie Thema-workshop Tegenprestatie LCR- project Cliëntenraden aan zet met de Participatiewet december 2014 Stimulansz Jetske de Jong / Wilma Kuiper Programma Tegenprestatie Werk met behoud van uitkering Verdringing

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

UWV EN VOORZIENINGEN

UWV EN VOORZIENINGEN UWV EN VOORZIENINGEN KERNTAAK Het snel, duidelijk en betrouwbaar uitvoeren van sociale verzekeringen waaronder de WAO, WIA, WW en Wajong voor werknemers, zelfstandigen en werkgevers. En het zoveel mogelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger.

Er is een duidelijk verschil in taken van de peuterspeelzaalleidster en die van de vrijwilliger. Vrijwilligersbeleid Stichting Peuterspeelzaal Lotje Vastgesteld door het bestuur d.d.: 10 januari 2013 Goedgekeurd door oudercommissie d.d. 31 januari 2013 Inleiding op het vrijwilligersbeleid Veel van

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het

Doel. 1 Gemeenten kunnen met de voorziening beschut werken mensen in een dienstbetrekking laten werken. Het Naam De ontwikkeling van arbeidsmatige dagbesteding Opdrachtgever Raad/college Trekker Sanne Bloemen Datum 13 januari 2015 Inleiding Vanuit de Wmo 2015 is de opdracht voor de gemeente het bieden van ondersteuning

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure

Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Bijlage als bedoeld in artikel 2 van de Uitvoeringsregels re-integratie Voorziening Omvang en duur Verstrekkingswijze Voorwaarden Aanvraagprocedure Loonkostensubsidie Volgens maxima Europese verordeningen:

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006

Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 WERK EN INKOMEN VOOR JONGGEHANDICAPTEN Signalen uit de praktijk in vraag en antwoord Nummer 2, december 2006 Het komend jaar werkt het BPV&W samen met NIZW aan het project Bouwen aan actieve informatievoorziening

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN Stichting Life Goals organiseert sportprogramma s voor kwetsbare mensen. Wij verbinden sportclubs, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers en brengen jaarlijks

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt

Op eigen kracht maar niet alleen. Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Inhoud Wajong in het kort 3 Hoe gaat de aanvraag Wajong? 6 Op gesprek 9 De beslissing 11 Afspraak met uw contactpersoon: een plan

Nadere informatie

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020. Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs MENUKAART PRO VSO ESF 2014-2020 Uitgangspunten ESF 2014-2020 voor de doelgroep leerlingen Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Versie: definitief Januari 2014 Inhoud 1. Menukaart... 3 2.

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf

Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! Het beste uit jezelf Afstand tot de arbeidsmarkt? De jobcoach helpt! BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Het beste uit jezelf Werken met Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt BEGELEIDING WERKBIJ EN NAAR Je wilt graag werken maar

Nadere informatie

Duurzaam aan het werk

Duurzaam aan het werk Visio Zicht op Werk Duurzaam aan het werk Bent u zelf slechtziend of blind en wilt u graag zo goed mogelijk (blijven) functioneren op uw werk? Heeft u een slechtziende of blinde werknemer? Begeleidt u

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Wijziging Beleidsregels onderzoek interne jobcoach

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Wijziging Beleidsregels onderzoek interne jobcoach STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3429 13 februari 2013 Wijziging Beleidsregels onderzoek interne jobcoach Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart

Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht. Ingradodag 31 maart Kansen voor Jongeren in een Kwetsbare positie, RMC regio Utrecht Ingradodag 31 maart Ontwikkelingen Nieuw landelijk beleid op 1. RMC vernieuwing 2. Regionale aanpak VSV 3. Jongeren in een kwetsbare positie

Nadere informatie

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK

De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers. Voor u als werkgever is het interessant te BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK BANENAFSPRAAK BANEN IN HET KADER VAN DE WET BANENAFSPRAAK De Wet Banenafspraak vraagt werkgevers om de komende jaren een bepaald aantal werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Dit komt

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN

HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN HET SPORTPROGRAMMA MET UITZICHT OP EEN BAAN S2ch2ng Life Goals organiseert sportprogramma s voor kwetsbare mensen. Wij verbinden sportclubs, zorginstellingen, gemeenten en werkgevers en brengen jaarlijks

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak

Handreiking aan werkgevers. Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Handreiking aan werkgevers Tegemoetkomingen van de overheid rond de banenafspraak Bedrijven die meedoen aan het uitvoeren van de banenafspraak kunnen in allerlei vormen daarbij ondersteuning van de overheid

Nadere informatie

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw

Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw I Bots 18 Werken naar vermogen tijdens wachttijd Wsw 18.1 Jongeren met een beperking die een indicatie hebben voor de Wsw maar nog niet geplaatst zijn, staan op een wachtlijst voor de Wsw. De wachtlijsten

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand

No. 015.038.0010. besluit vast te stellen de. Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand No. 015.038.0010 Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Twenterand De raad van de gemeente Twenterand; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave,

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Grave, gelet op de artikelen 7, 8a en 10 van de Participatiewet, de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

De Participatiewet en ondernemers

De Participatiewet en ondernemers De Participatiewet en ondernemers De weg naar werk! Beste ondernemer, Gemeente Staphorst en Meppel, Intergemeentelijke Sociale Dienst (IGSD) Steenwijkerland en Westerveld, NoordWestGroep, Reestmond en

Nadere informatie

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie!

Harrie m/v. Harrie. Harrie. Harrie. Kortom: Harrie! Harrie m/v Harrie Werken met Wajongeren is goed mogelijk! Maar de beperking van een Wajonger brengt met zich mee dat er extra ondersteuning en begeleiding op de werkplek nodig is. Een directe collega kan

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. Toelichting Algemeen Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie