MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse."

Transcriptie

1 Van de bestuurstafel. Het is jammer dat er dit jaar met Oud en Nieuw toch weer vernielingen plaats hebben gevonden. Veel brievenbussen (waaronder de grote) werden vernield. Ook werd de kerstboom met lichtjes bij het MFC vernield. Daar werd een paar dagen later een brief met geld in de brievenbus gevonden. Is het een idee om dat bij andere vernielingen ook te doen, want het is vooral voor onze inwoners een groot bedrag? Wij vragen ook de ouders op hun kinderen te letten en met ze te praten. Zeg niet onze kinderen doen zoiets niet, maar wijs ze er op dat je niet andermans spullen ongestraft kunt vernielen. Zo zijn we samen betrokken bij de leefbaarheid van ons mooie dorp. Het carbid schieten is goed verlopen. Na afloop was er een bon, die ingeleverd kon worden in het cafetaria. Het is s avonds ook erg gezellig geweest in het dorpshuis. De vuurkorven moesten we dit jaar missen. De containers van het dorpshuis stonden er nog en dat was een probleem. We hebben nieuwe mensen nodig voor onze Oudejaarsploeg. Wie o wie geeft zich op? Dan hebben we eind van het jaar weer vuurkorven, muziek en glühwein. MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse. 1

2 Op 3 en 10 maart heeft de toneelvereniging er hun uitvoering. Wat fijn dat dit nu kan in zo n mooie accommodatie. Komt allen, u hebt de keuze uit 2 avonden. Ook een klapper wordt onze reünie op 19 mei. Verder in ons blad leest U hier meer over. Overleg met de buurtverenigingen. De opkomst was iets minder dan vorig jaar, maar december is ook een drukke maand. Maar iedereen kon z n zegje doen. Dit overleg is voor ons belangrijk, want de punten die daar genoemd worden kunne wij weer door spelen aan B.en W. We hebben nu besloten om het overleg met de buurtverenigingen in september te houden en het overleg met B. en W. in december. Het is goed om 1 keer in het jaar bij elkaar te komen. Overleg B. en W. Enkele punten die we hebben besproken: Wat zijn de plannen voor Oudemirdum in ? Zijn er nog mogelijkheden wat betreft de woningbouw? (alleen inbreiden) Opwaarderen van de Sminkevaart? Is projectgroep meebezig (willen wij ook graag bij betrokken worden). Het plan is om de Sminkevaart door te trekken tot aan de camping. Wij hebben er weer op aangedrongen deze door te trekken tot aan het eind. Wandelpad langs de J. Schotanuswei (naast Jolderenbos) wordt steeds kleiner en onbegaanbaarder. Is opgeknapt. 2

3 Gevaarlijke situatie school. Voor kinderen zou het veiliger zijn als er een achteruitgang zou komen en dan een voetpad welke is gesitueerd achter de Lege Leane. Als wij een plan inleveren gaat de gemeente dit bekijken. Dit zijn zo enkele punten die we hebben besproken. Voordat we naar huis gingen, is er nog eerst een rondleiding geweest door ons nieuwe dorpshuis. Jaarvergadering. In dit nummer van het Pompeblêd vindt U een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging Plaatselijk Belang. Deze wordt gehouden op 19 maart 2012 om uur in Hotel Boschlust. Wij stellen het erg op prijs als wij U in grote getale te kunnen begroeten. Wij wensen U veel leesplezier toe, Namen ons bestuur, Marianne Visch. 3

4 Notulen Ledenvergadering Opening. Onze voorzitter M.Visch opent de vergadering met een woord van welkom. Onze ereleden J. de Jong, I. Veltman, P. Pietersma en F. Lootsma worden bijzonder welkom geheten. Ook bijzonder welkom voor K. Knobbe van de gemeente en T. Hofstra van de politie. Aanwezig zijn 59 leden aanwezig. 2. Mededelingen. We hebben de volgende afmeldingen binnen gekregen; mevr. J. Piersma, dhr. D. Walinga en Dhr. J. Oldenhage. Oudejaarsavond is wederom, mede dankzij de oudejaarsploeg, goed verlopen. We hebben dit jaar vóór het overleg met de gemeente een infoavond gehad met de diverse buurtverenigingen, derhalve kwamen we goed beslagen te ijs tijdens dat overleg met de gemeente en is ook dat overleg naar onze mening succesvol verlopen. Het overleg met de besturen van de andere dorpen en stad van de gemeente heeft een poosje op een laag pitje gestaan, maar dit is weer nieuw leven ingeblazen we hebben ook daar een goed overleg mee gehad. Het lootje is voor de gratis verloting in de pauze, de prijzen zijn beschikbaar gesteld door diverse middenstanders uit het dorp; hiervoor onze hartelijke dank. U krijgt van Plaatselijk Belang de koffie en of thee aangeboden evenals de eerste consumptie in de derde helft 4

5 Aan de agenda wordt een punt toegevoegd; de prijsuitreiking van de puzzel uit het Pompeblêd, dit wordt punt 11a. Op de vraag uit de vorige ledenvergadering over de overlast van de hondenpoep, kan nu worden gezegd dat er een hondenpoep container geplaatst is en dat deze redelijk gebruikt word. Mochten de leden een idee hebben of een project willen opzetten wat de aard heeft van algemeen belang voor het dorp; dan moet men eens aankloppen bij ons bestuur, wij hebben daar een potje voor van waaruit wellicht een bijdrage kan worden geleverd. Jappie Stegenga geeft ons een update over de AED; Er zijn 10 cursisten voor opgeleid, per 4 april worden die vrijwilligers door de meldkamer van 112 aangestuurd. Mocht u interesse hebben om ook vrijwilliger voor de AED te worden; geef u op, hoe meer mensen, hoe meer kans dat er iemand thuis is. Er kunnen mensen levens mee gered worden. Wat betreft de herhaling cursus; alle cursisten krijgen hierover persoonlijk bericht. 3. Ingekomen stukken. - Er zijn geen ingekomen stukken. 4. Notulen jaarvergadering De notulen van 2010 worden door Gerke Walinga voor gelezen. Tekstueel twee opmerkingen; Zwart moet met een S geschreven worden, En Koert Winkel is met een C. Vervolgens worden de notulen door de vergadering goedgekeurd. 5

6 5. Jaarverslag Het jaarverslag wordt door Gea Liefhebber voorgelezen, hierin wordt gemeld dat de gemeente lid zou zijn van het MFC bestuur, Dhr. Koopmans zegt dat dit niet het geval is, de gemeente zit in de stuurgroep. 6. Financieel verslag Fenna Keesman doet ons een helder en duidelijk verslag omtrent de financiën. Het verslag is zo duidelijk dat er geen vragen uit de zaal komen. 7. Kascommissie. De kascommissie bestond uit de dames A. Koppenol en Th. Zijlstra. Zij hebben beide de boeken gecontroleerd. Mevr. Th. Zijlstra is vol lof over de manier van boekhouden en over hoe de boekhouding is geautomatiseerd, (hiervoor applaus voor de penningmeester) De boekhouding is door de kascommissie goedgekeurd. Er wordt decharge verleend aan onze penningmeester. 8.Benoemen nieuw lid kascommissie De voorzitter bedankt mevr. A. Koppenol voor de bewezen diensten en vind dhr. J Breimer bereidt om zitting te nemen in de kascommissie, zodat die voor volgend jaar bestaat uit mevr. Th Zijlstra en dhr. J. Breimer. 9. Buurtagent Dhr Hofstra: Dhr. Hofstra is buiten de enkele meldingen, aangiftes en vernielingen goed te spreken over de criminaliteitscijfers in Oudemirdum. 6

7 Wederom spreekt Hofstra zijn bewondering en waardering uit over de manier van oud en nieuw vieren in Oudemirdum, al vindt hij dat sommige carbidbussen tegenwoordig op heuse kanonnen lijken. Iets wat dhr. Hofstra wel zorgen baart is het feit dat er in Oudemirdum relatief veel meldingen zijn van het plagen van oudere en/of mindervalide dorpsbewoners. Op het moment dat de politie arriveert zijn de vogels meestal al gevlogen, soms zijn de daders herkent soms niet. Dhr. Hofstra pleit in dit geval voor sociale controle en hoopt dat overige buurtbewoners de raddraaiers aanspreken op hun gedrag, want Oudemirdum is van de Oudemirdumers en de buurt is van de buurtbewoners en we moeten samen met elkaar door de tijd. Per 1 januari houdt Politie Friesland op te bestaan en komt er Politie Noord voor in de plaats, wat ondermeer inhoud dat de telefoon (niet 112) opgenomen gaat worden in Groningen en wees dan niet verbaasd dat de centralist niet weet waar Oudemirdum ligt!! De jaarlijkse tip die dhr. Hofstra ons mee geeft; kijk eens naar de sloten op ramen en deuren, niet goed? Vervangen! Wel goed? Dan ook gebruiken! 10.M.F.C. C. Winkel en R. Koopmans komen bijpraten over het nieuwe M.F.C. Rinke Koopmans; Het oude dorpshuis ligt plat; er kan begonnen worden met de bouw van het MFC met als tegenvallend puntje; er moet op palen worden gebouwd. Hier was in eerste instantie niet van uit gegaan, maar het blijkt toch nodig. De bestemmingsprocedure, iets wat heel moeilijk kan verlopen, is hier goed en snel doorlopen. 7

8 Er zijn constructieve besprekingen geweest met de direct aanwonenden. Er zijn diverse werkgroepen opgericht om de bouw zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo is er een; -Werkgroep subsidie -Werkgroep bouw begeleiding met dhr. Klaas Witteveen als directe toezichthouder op de bouw namens de Stichting MFC. -Werkgroep fondsenwerving - Werkgroep exploitatie en een -Werkgroep inrichting Meer info over deze werkgroepen kan men vinden op de website van Oudemirdum, Ook komt er met regelmaat de eerste maanden een nieuwsbrief achter op de folder van de slager te staan.. Tot het nieuwe MFC klaar is hebben we onderdak gevonden in de noodgebouwen, buiten het feit dat dezen gehorig en niet al te ruim zijn kunnen de diverse verenigingen hier goed mee uit de voeten. Verder komt er op het bouwbord deze keer niet alleen te staan wie de uitvoerders zijn, maar ook de instanties die het geld verstrekken voor dit project want ook dat mag gezegd worden! Er hebben zich al diverse vrijwilligers aangemeld (er kunnen altijd meer bij, dus meld u aan), en men heeft de vrijwilligers in gedeeld in diverse werkgroepen al naar gelang van hun kunnen. Coert Winkel; In het gehele plan moet ook een behoorlijk bedrag, ,-- uit het dorp zelf opgebracht gaan worden. Dit is een noodzaak om grotere subsidiebedragen te verkrijgen. De werkgroep Geldwerving is hier momenteel druk mee bezig. Aangezien in de achterliggende periode bij veel bewoners een gevoel van... "zal er nog wel een dorpshuis komen"... leefde, wil de 8

9 werkgroep geldwerving eerst middels PR de bewoners weer warm maken met alle ins en outs rond het dorpshuis. Daarvoor wordt onder anderen een wekelijkse folder gebruikt. De actie zal vermoedelijk rond 17 april van start gaan. Een optie zou zijn dat van de 406 gezinnen uit Oudemirdum er ± 300 gezinnen 100. doneren, dit is omgerekend over 40 jaar (de periode dat het oude dorpshuis heeft gestaan) een bedrag van 2.50 per jaar, moet toch te doen zijn. Laten we hopen dat een ieder naar draagkracht doneert. Ook zal met de schoolleiding gesproken worden of de leerlingen ook iets kunnen doen. Uitgangspunt van de werkgroep is dat iedereen het gevoel moet hebben iets bijgedragen te hebben aan het dorpshuis. Ook de kindertjes van de scholen. Het wordt ook hun dorpshuis en sportzaaltje. Afsluitend: de bouw is gestart, ONS dorpshuis wordt gebouwd. 11. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn: Marianne Visch en Gatse Bokma. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beide zijn bereid om nog een zittingsperiode aan te blijven. Ze worden unaniem herkozen..11a. Prijs uitreiking puzzel Pompeblêd. Dhr. Jelle Twijnstra reikt op de vergadering de prijzen uit, helaas is niemand van de prijswinnaars persoonlijk aanwezig. 12. Pauze met verloting De lootjes worden getrokken door onze erelid I. Veltman. Diverse middenstanders hebben de prijsjes beschikbaar gesteld. 9

10 13. Lezing van G. Visch Dhr. Geerling Visch vertelt ons na de pauze over zijn avonturen op de Willem Barrentz de walvisvaarder. 14. Rondvraag. Janny de Vries; -Kan de brievenbus ook weer op de brink geplaatst worden? Hij staat dan weer wat in het centrum en hoef je niet door de hondenpoep te lopen. -Op de Fonteinwei tegen over het huis van Joop de Vries zit een overgang tussen klinkers en asfalt, deze is niet vlak en leidt tot gevaarlijke situaties; graag aandacht van de gemeente hiervoor. Gerrit Schra; - Hoe zit het nu met de Belgenreed? Dit zou opgelost moeten zijn, al is het nog niet helemaal duidelijk hoe het pad nu loopt. Het pad is namelijk verlegd en moet nog inslijten. Jelte de Jong - Wat is de stand van zaken betreffende de Gaaikemabank, zit die in de vergetelheid? Gatse Bokma legt uit dat de juiste steensoort moeilijk is te vinden maar dat er zeker nog aandacht voor is, hij komt elke bestuursvergadering weer langs. (op papier) 14. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde wordt een ieder bedankt voor zijn of haar bijdrage en wenst de voorzitter een ieder wel thuis. Notulist, Catharinus de Jong. 10

11 ZATERDAG 19 MEI 2012 REUNIE. Wij verwachten U tussen half 10 en 10 uur in grote getale. Er zijn al een groot aantal aanmeldingen. Maar er kunnen er nog altijd meer bij, dus weet u iemand die geen uitnodiging heeft gekregen, meld ons dit dan. Hoort zegt het voort. Het word een fantastische dag en dat allemaal in ons nieuwe dorpshuis. Wij ontvangen U volgens traditie met koffie en oranjekoek. Ook alle inwoners van Oudemirdum zijn dan van harte welkom. Wij als reüniecommissie zeggen,houd die dag vrij en zet het in Uw agenda. Wat kunt u verder die dag zoal verwachten? In de eerste plaats, tijd om gezellig met elkaar te praten en herinneringen op te halen. En natuurlijk het bezichtigen van onze trots het nieuwe MFC it klif. We hebben,voor degenen die zich op hebben gegeven, een gezamenlijke lunch en daarna gaan we op pad. Er is van alles te doen in en rond Oudemirdum. U krijgt allemaal 8 munten, daarvoor kunt U een drankje krijgen in het dorpshuis en bij de plaatselijke horeca. De bakkerij van Twijnstra is verbouwd en te bezichtigen. De kerken zijn open er wordt dan orgelmuziek gespeeld en er zijn rondleidingen door gidsen. Er worden dia s gepresenteerd over Oudemirdum en vorige reünies. De Betonplaats van Jan en Anneke Westra is te bezichtigen en dan kunt U meteen even naar de Hege Gerzen. Voor vervoer wordt gezorgd. 11

12 Ook bent U van harte welkom bij Bos en Meerzicht om de nieuwbouw te bekijken. En natuurlijk wordt er die dag voor muziek gezorgd. Ook zijn we bezig om die dag de school open te hebben. Die is ook vernieuwd, maar er zullen ongetwijfeld veel herinneringen naar boven komen. Dus U ziet,voor elk wat wils. Wij verwachten U om 5 uur weer terug voor een drankje en het buffet. Om ongeveer 7 uur gaan we weer naar huis en kijken terug op een mooie en gezellige dag. Wij rekenen op mooi weer en van u een goed humeur. Wij willen vragen of iedereen in het dorp de VLAG uit wil hangen, dan wordt het een feestelijk dorp. Denkt U er nog even aan om U op te geven voor 15 maart 2012 bij: Catharinus S de Jong, De Alde Buorren 24, 8567 L G Oudemirdum, Telefoon , Per e- mail: Wij rekenen op U en U kunt op ons rekenen, wij zorgen dat het een onvergetelijke dag wordt. De Reüniecommissie. 12

13 Dirty Herrie Race 2012 Doe jij dit jaar ook (weer) mee met de Dirty Herrie Race op Koninginnedag in Oudemirdum? Na het succes van vorig jaar, met een geweldige route door voornamelijk bos, gaan we dit jaar om 9.00 uur van start bij Strandpaviljoen de Hege Gerzen. De eerste hindernissen/spellen worden daar gespeeld. We vertellen natuurlijk niet van te voren wat er allemaal moet gebeuren, maar in ieder geval wordt er één Wipe-Uitje spel gespeeld! (met dank aan de heren Jaarsma, van Wipe-Uitje!!) Het parcours gaat dit jaar door de weilanden van de Marderhoek. Ook binnen de bebouwde kom zullen een aantal spellen worden gespeeld. We finishen bij het MFC, waar voor iedereen de mogelijkheid is om te douchen/verkleden. Kijkers zijn langs de route van harte welkom! In ieder geval kunnen de kijkers terecht bij de start op de Hege Gerzen, onderweg bijvoorbeeld op de Brink en bij de finish bij het MFC waar ook een laatste spel zal worden gespeeld. Mogelijkheden genoeg dus om, eventueel met een lekker kopje koffie, te genieten van alle actie. De prijsuitreiking van de Dirty Herrie Race zal s avonds zijn, voorafgaand aan de feestavond. De geweldige feestband La Stampa komt deze avond met ons feestvieren. Vorm een team en meld je aan!! 13

14 Buren, vrienden, familie, collega s, klasgenoten, het maakt niet uit wie! Je hoeft niet sportief te zijn. Niet alles draait om snelheid en spierkracht. Iedereen (vanaf 1 e klas voortgezet onderwijs) mag mee doen. Deelname per team van 5 personen bedraagt: 15,- Mail je aanmelding voor 15 april naar: Je ontvangt dan een bevestiging met daarin alle benodigde informatie. *************************************************** ********** Voor onze middagactiviteiten zijn wij nog op zoek naar mensen die een handje willen helpen. Wil je een uurtje assisteren bij de clownsvoorstelling voor peuters en kleuters (groep 1 en 2) om uur of bij de Dirty Herrie Kinderzeskamp om uur voor groep 3 t/m 8, meld je dan aan bij Botsy of Monique. Mailen mag natuurlijk ook! Wij rekenen op jullie, want zonder hulp redden we het niet! Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum 14

15 PROGRAMMA ORANJEFEEST OUDEMIRDUM 28 en 30 APRIL en 4 MEI 2012 Alle activiteiten zullen dit jaar plaatsvinden bij/in MFC It Klif Zaterdag 28 april uur Playbackshow voor jong & oud Met medewerking van DISCO SILVER Opgave voor 15 april 2012 via Maandag 30 april uur Dirty Herrie Race (startpunt: De Hege Gerzen) Opgave t/m 15 april 2012 via Prijsuitreiking s avonds tijdens de feestavond in het MFC uur Matinee met live muziek!! uur Fietspuzzeltocht. Start bij het MFC. Inschrijven tot uur (inschrijfkosten 1,50) uur Clownsvoorstelling voor peuters en kleuters in het MFC. Kom verkleed als clown! Er is een prijs voor de allermooiste clowntjes!! uur Dirty Herrie Zeskamp voor kinderen van groep 3 t/m 8 Aanmelden voor 25 april 2012 via: uur Uitslag van de fietspuzzeltocht. 15

16 Na de prijsuitreiking kan er nog iets gedronken worden. Rond de klok van uur wordt het MFC gesloten. Het snackpunt van It Klif is geopend tot uur uur Feestavond met medewerking van de feestband La Stampa Vrijdag 4 mei uur Dodenherdenking in samenwerking met Plaatselijk Belang Oudemirdum en CBS De Wâlikker. Om uur verzamelen bij het MFC voor een stille tocht naar het monument. Hier vindt de kranslegging plaats. Vervolgens lopen we in stilte terug naar het MFC, waar een kopje koffie/thee gedronken worden. Oranjevereniging Oudemirdum in samenwerking met MFC It Klif 16

17 Biljarten in MFC it Klif! Beste mensen, eindelijk is het zover. Er wordt een biljarttoernooi georganiseerd in het nieuwe dorpshuis. Het is de bedoeling dat dit evenement gaat plaatsvinden in het weekend van 13, 14 en 15 april Het toernooi is voor iedereen toegankelijk, vandaar dat we alle inwoners oproepen om mee te doen. Ben je, om wat voor reden dan ook, niet in de mogelijkheid om mee te doen, maar vind je biljarten wel leuk, dan is het natuurlijk altijd de moeite waard om even een kijkje te komen nemen. De deelnemers worden gezocht in Oudemirdum en omstreken, schroom dus niet en geef je op. De spelsoort is libre, dat is het gewone biljarten. Voorrondes worden gespeeld in poules van 4 personen, waarbij iedereen een aantal punten moet maken op basis van zijn of haar gemiddelde. Heb je geen gemiddelde, dan is dat geen probleem; in overleg met de organisatie wordt dit bepaalt. Deze 1 e rondes worden gespeeld op vrijdag en zaterdag (13 en 14 april). Vrijdag van 18:00-21:00 uur of 21:00-24:00 uur. Op zaterdag kun je kiezen uit 10:00-13:00 uur; 13:00-16:00 uur; 16:00-19:00 uur of 19:00-22:00 uur. Er plaatsen zich 36 biljarters voor de finaledag, die op zondag 15 april vanaf 10:00 uur mogen strijden om het eerste officiële kampioenschap van Oudemirdum. Het inleggeld is 10,= en mede dankzij de hulp van welwillende sponsors zijn er leuke prijzen te winnen! Opgave kan bij Douwe Jaarsma, tel nr Uiteraard rekenen we op een mooie opkomst. Tot dan! De toernooicommissie Douwe Jaarsma, Hendrik Ottema, Hylke bandstra 17

18 18

19 19

20 Kleurplaat Maar drie kleurplaten deze keer, waarvan één inzending vanuit Balk, echter alleen inwonertjes van Oudemirdum kunnen een prijs winnen! De volgende winnaars mogen hun prijsje bij Kapsalon Grytsje ophalen; Floor Kooistra (5 jaar)en Britney??? (10 jaar) Gefeliciteerd! De Lentekleurplaat mogen jullie inleveren bij Technisch Bedrijf Bokma. Oplossing Kerstsudoku 20

21 30 jaar Meer dan dertig jaar ben ik verbonden geweest aan ons dorpshuis, m n hart ligt er. Toen ik 18 jaar was zat m n mem in het bestuur van dorpshuis It Klif. Het was toen nog de gewoonte dat de bestuursleden meehielpen. Zo moest mijn mem bij toerbeurt ook bardiensten draaien, maar dat was niets voor haar. Ik was per toeval in de horeca terecht gekomen en daarom vroeg ze mij of ik die diensten niet voor haar wou draaien. Nou dat wilde ik wel doen. Dat was het begin van mijn dorpshuis carrière. Door de jaren heen heb ik er heel wat uurtjes vrijwilligerswerk gedaan. Ik trouwde, kreeg kinderen maar bleef altijd bij Piet en Aagje Klompmaker in het dorpshuis helpen, vaak werd ik voor hun dochter aangezien. Het waren gouden tijden. Ik kwam in vaste dienst en op dinsdagavond was ik meestal present bij m n dam-mannen en de klaverjas club. Toen Piet en Aagje met de Vut gingen moest ik wel even wennen aan het nieuw beheerders echtpaar, Durk en Corry Norbruis. En al lagen we niet altijd op één lijn, ook met hen kon ik het goed vinden en ik bleef in het dorpshuis werken. Vijf jaar geleden ambieerde Durk een carrière als chauffeur op de bus en de fam. Norbruis vertrok naar Minnertsga. René, Marina, Harmen, de vrijwilligers en ik bleven over en we hebben samen de kar een poosje getrokken, dit zou zijn tot er een nieuwe beheerder gevonden zou worden. Maar toen kwam ik op het idee om zelf door te gaan als beheerder. Ik vroeg Harmen of hij mij wilde assisteren. Zo gezegd zo gedaan. Ik werd beheerder en kreeg hulp van Harmen en later ook van René en Marina en de vrijwilligers. 21

22 Een drukke, maar mooie tijd hebben we gehad. Het dorpshuis werd weer wat nieuw leven ingeblazen en we hadden het goed voor elkaar. De plannen voor het nieuw MFC namen steeds vastere vormen aan en we konden beginnen met opruimen en inpakken. We organiseerden een verkoop en er kwamen noodunits aan de andere kant van de weg. We richten ze in en verhuisden. We konden de sloop van het oude en de bouw van het nieuw dorpshuis op de voet volgen en hielden de dorpsactiviteiten draaiende vanuit de noodunits. De taken werden verdeeld en zo kwam ik in de inrichtingscommissie terecht. We hebben de keuken en de bar ontworpen en alles wat je ziet is door ons uitgezocht. Prachtig werk maar wel een hele verantwoording. Gelukkig horen we nu alleen maar lovende woorden over de kleuren en materialen die we hebben uitgekozen, dus ik kan weer lekker slapen. En nu is het zo goed als klaar. Mijn taak zit erop. Om medische redenen kan ik niet verder in het dorpshuis. Dit doet me veel verdriet, maar gelukkig staat er een mooi nieuw gebouw waar we als dorp trots op mogen zijn en van kunnen genieten. Ik wil iedereen, waarmee ik deze superfijne jaren heb gehad, bedanken en wens jullie allemaal alle goeds. Ook wens ik de nieuwe pachters heel veel succes. Hartelijke groeten, Grietje Andela-Stoker 22

23 Vredestempeltje: Het einde van de Franse bezetting in 1814 werd in Gaasterland gevierd met de bouw van een vredestempeltje. Het tempeltje kreeg een plaats in het Rijsterbos, niet ver van Huize Rijs, waar toen de familie Rengers woonde. Het vredestempeltje is een zeszijdig neoclassicistisch bouwwerk met het volgende opschrift op de kroonlijst: Vrede groot geschenk van God / Blijft bestendig Neerlands lot / Laat het dankbaar op U zien / Altijd twist en wraakzucht vlien. Het tempeltje werd in de tweede Wereldoorlog door een mislukte lancering van een Duitse V2-raket verwoest. Kort na de oorlog werd het herbouwd en sindsdien staat het aan de Mirnserlaan, dichtbij de hoofdingang van het Rijsterbos. Door gebrekkig onderhoud stond het vredestempeltje eind jaren zestig op instorten. De Gaasterlanders accepteerden dit niet en gingen tot actie over. Dat resulteerde in 1977 in de renovatie van het tempeltje 23

24 Wy moatte de ynbrekker bûten de doar hâlde. Bericht van de buurtagent over woninginbraken in Gaasterlan- Sleat. Ongetwijfeld moet het u zijn opgevallen dat er de laatste maanden veel aandacht is in de pers over het toenemende aantal woninginbraken in Fryslân. Zowel in de streekbladen als in reclamekrantjes en op de televisie. Ik geef u de cijfers van de woninginbraken in de gemeente Gaasterlan-Sleat. 2009: : 9 en 2011: 17 keer ingebroken in een woning. Per dorp : Bakhuizen 1 0 Balk 5 5 Elahuizen 0 1 Harich 1 0 Oudemirdum 2 7 Sloten 0 1 Wijckel 0 3 In de dorpen Nijemirdum, Mirns, Ruigahuizen, Sondel. Kolderwolde, Oudega g/s en Rijs vonden er in 2011 geen woninginbraken plaats. Elke woninginbraak is er 1 te veel maar in vergelijking met de omliggende gemeenten valt het in Gaasterlan-Sleat nog redelijk mee. Als we naar die gemeenten kijken dan blijkt dat er in Joure, Lemmer en St.Nicolaasga veel woninginbraken plaats vinden. In het laatste dorp is zelfs een burgerwacht in het leven geroepen. Dat op die plaatsen veel wordt ingebroken heeft vrijwel zeker te maken met het feit dat de inbrekers, van ver, over de autosnelwegen komen. 24

25 Wat doet de politie er aan. Er is bij de politie Fryslân een speciaal woninginbrakenteam opgericht die zich alleen bezig houdt met dit onderwerp. Er zijn vorig jaar 67 inbrekers aangehouden en daarbij werden in Fryslân 204 woninginbraken opgelost. Wat kunt u er zelf aan doen. Goed hang- en sluitwerk. Meestal is dat niet het probleem maar vergeet men het goede hang- en sluit werk te gebruiken. Ga eens buiten uw afgesloten woning staan en speel het spel dat je de sleutel kwijt bent. Probeer dan samen met een buurman, een goede kennis of familielid die er wat verstand van heeft om in uw afgesloten woning te komen. U ontdekt dan de zwakke plekken. Wanneer je in de avonduren niet thuis bent laat dan licht branden in diverse vertrekken van uw woning. Sluit de gordijnen en laat uw woning er bewoonbaar uitzien. Dit is om een avondinbraak te voorkomen. Er zijn ook dieven die in de nacht komen, als u ligt te slapen. Wanneer uw auto voor de deur staat, laat dan de autosleutels niet in de kamer liggen. Leg de huishoudbeurs niet in de keukenla en wanneer u een keer extra geld in de woning heeft, leg dit niet in het bedkastje. Het is niet verstandig uw laptop en uw dure smartphone s-nachts in de huiskamer te laten liggen. Verplaats u in de gedachtegang van de inbreker. Men zegt vaak: se komme er dochs wol yn Dat is maar gedeeltelijk waar. Bij goed hang- en sluitwerk gaat de inbreker een deur verder, hij heeft meestal verstand van sloten. Mocht er worden ingebroken dan belt u de politie die altijd ter plaatse komt om onderzoek te doen. 25

26 Zorg er voor dat de opstal- en inboedelverzekering bij de zelfde maatschappij zijn afgesloten zodat u bij een schadeverhaal niet wordt uitgespeeld. Op internet (www.politiekeurmerk.nl) zijn tips te vinden om een inbraak te voorkomen. Wij hopen met dit verhaaltje u enkele adviezen te hebben gegeven om te proberen de inbrekers buiten de deur te houden. Volg de buurtagent voor tips via Balk, 22 februari Dirk Hebing en Tjeerd Hofstra, buurtagenten Gaasterlan-Sleat. 26

27 Lente Sudoku 27

28 28

29 Lente Puzzel 29

30 Puzzelcompetitie 2011 De puzzels van de vierde en laatste ronde werden praktisch door iedereen goed opgelost. Bij de inzendingen waren veel kerstkaarten met de oplossing en daaraan toegevoegd de beste wensen voor de redactie van It Pompeblêd ; HARTELIJK DANK! Voor hen die in 2012 voor het eerst mee gaan puzzelen het volgende: elke goede inzending van de kruiswoordpuzzel wordt gehonoreerd met vijf punten en een correcte sudoku met één punt. Daar It Pompeblêd vier keer per jaar verschijnt, is de te behalen maximale score voor de kruiswoordpuzzels dus twintig punten en voor de sudoku s vier. Ook in de competitie van 2012 geldt dat niet beslist de maximale score gehaald hoeft te zijn om kans te maken op een prijs. Een keer geen tijd of anderszins verhinderd mee te spelen, geen nood, stuur dan bij de volgende gelegenheid uw oplossing(en) van de puzzel(s) in! De stand na de Kerst Kruiswoordpuzzel 20 punten Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4 Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1 Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9 Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1 Mevr. D. Gijzen, De Bûgel 19 Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 Mevr. Y. Oosterhoff - Dijkstra, J. Schotanuswei 88A Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 30

31 Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Schotanuswei 56A Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 Mevr. G. Witteveen, Huningspaed punten Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17 Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23 Dhr. M. Kramer, J. Schotanuswei 34 Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 Mevr. Tj. Ruiter - Schra, Fonteinwei punten Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 5 punten Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 De stand na de Kerst Sudoku 4 punten Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 Dhr. P. Gijzen, De Bûgel 19 Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 Mevr. M. Kramer - Zeldenrust, J. Schotanuswei 34 Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14 Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 31

32 3 puntenmevr. Tj. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19 2 punten Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17 Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23 Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 1 punt Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 De uitwerking van de kerstpuzzels vindt u elders in dit blad. De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden ingeleverd tot 15 april 2012 bij: Jelle Twijnstra, Jan Schotanuswei 9, 8567 LA Oudemirdum. Prijswinnaars van de Puzzelcompetitie Kruiswoordpuzzel 20pt: Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9 (cadeaubon) 15 pt: Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23 (cadeaubon) 10 pt: Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 (puzzelboekje) 5 pt: Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 (puzzelboekje) Sudoku 4 pt: Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 (cadeaubon) 3 pt: Mevr. Tj. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19 (puzzelboekje) 2 pt: Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17 (cadeaubon) 1 pt: Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 (puzzelboekje) GEFELICITEERD WINNAARS! 32

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. Oud en Nieuw viering. Ook dit jaar is het weer goed verlopen. Het is het waard om dit iedere keer toch weer onder uw aandacht te brengen. Dit is een compliment waard voor de jeugd

Nadere informatie

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. Oud en Nieuwjaar. Dit oudjaar is alles goed verlopen in ons dorp. S middags was er het traditionele carbid schieten en dat is prima gegaan. Na afloop was er een uitstekend eten en

Nadere informatie

Nijs út en oer Aldemardum

Nijs út en oer Aldemardum Nijs út en oer Aldemardum 19 e Jaargang Nummer 1 voorjaar 2010 Van de bestuurstafel Jaarvergadering In dit nummer van het Pompeblêd vindt u een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze verenigingen

Nadere informatie

Inhoud. De digitale versies van It Pompeblêd zijn te vinden op oudemirdum.nl

Inhoud. De digitale versies van It Pompeblêd zijn te vinden op oudemirdum.nl Inhoud Van de Bestuurstafel... 2 Afscheid... 4 Activiteiten Commissie Oudemirdum (ACO)... 7 Wist u dat?... 10 De reünie door de ogen van Okje... 11 Kleurplaat... 15 Iris Muizelaar opent trimsalon... 16

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. Algemene Ledenvergadering. =Op 19 maart heeft onze Algemene Ledenvergadering weer plaats gevonden in Hotel Boschlust. Eerst werden allerlei zakelijke punten besproken zoals o.a. :

Nadere informatie

Van de bestuurstafel Leden vergadering: De jaarlijkse ledenvergadering ligt al weer een paar weken achter ons. Er was een goede opkomst.

Van de bestuurstafel Leden vergadering: De jaarlijkse ledenvergadering ligt al weer een paar weken achter ons. Er was een goede opkomst. Van de bestuurstafel Leden vergadering: De jaarlijkse ledenvergadering ligt al weer een paar weken achter ons. Er was een goede opkomst. -Als ingekomen stuk was er o.a. een vaag over het honden beleid:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl

Inhoudsopgave. De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl Inhoudsopgave Van de Bestuurstafel... 2 Algemene Ledenvergadering... 4 Oudemirdum onderneemt: In Balans, Thuis coaching... 7 Aldemardum op syn best!... 11 Nieuws van de Oranjevereniging... 13 Amber Jaasma

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. Algemene ledenvergadering. Op 15 april 2013 heeft onze jaarlijkse ledenvergadering weer plaatsgevonden in Hotel Boschlust. De opkomst ongeveer 65 mensen was net als vorig jaar. Wat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 23 december 2013

Nieuwsbrief 23 december 2013 Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 23 december 2013 Nieuwsbrief Onze nieuwsbrief kunt u op verschillende manieren lezen: U krijgt hem toegstuurd

Nadere informatie

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. Het jaar 2012 is al weer bijna voorbij. Als U dit leest is Sinterklaas al aan gekomen in Oudemirdum en is het feest al weer voorbij. We maken ons op voor de kerst en Oud/Nieuwjaar

Nadere informatie

Van de Bestuurstafel

Van de Bestuurstafel Van de Bestuurstafel Meestal is de zomer al voorbij als ik dit stukje schrijf. Maar niets is minder waar. Gisteren een tropische dag met een temperatuur van 30 graden en dat in september. Het voorjaar

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Inhoudsopgave herfst 2014

Inhoudsopgave herfst 2014 Inhoudsopgave herfst 2014 Pagina Van de bestuurstafel 2 Catharinus neemt afscheid en geeft het stokje door 3 Uitbreiding MFC it Klif 8 Samenredzaamheid komt bij u langs 11 Aldemardum op syn bêst! 12 Oudemirdum

Nadere informatie

Nijs út en oer Aldemardum

Nijs út en oer Aldemardum Nijs út en oer Aldemardum 18 e Jaargang Nummer 2 zomer 2009 Van de bestuurstafel Jaarvergadering De Algemene Ledenvergadering heeft dit jaar plaatsgevonden op 16 maart in de gebruikelijke locatie Boschlust.

Nadere informatie

Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn M. Visch en G. Bokma. Deze zijn met handopsteking herkozen.

Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn M. Visch en G. Bokma. Deze zijn met handopsteking herkozen. Van de bestuurstafel. Op 21 maart heeft onze Algemene Ledenvergadering weer plaats gevonden in Hotel Boschlust. Er was een goede opkomst. Na de gebruikelijke zakelijke punten die eerst afgewerkt werden

Nadere informatie

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink

Veel leesplezier, De Redactie. Marly Buitink 29 november 2013, jaargang 22. nr. 6 Voor jullie ligt de digitale BargerBabbel zoals we die op school verspreiden (ook apart onder de ouders van aangemelde leerlingen die nog niet op school zitten, en

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

It Pompeblêd winter 2015

It Pompeblêd winter 2015 [Bedrijfsnaam] It Pompeblêd winter 2015 [Ondertitel van document] RB [Datum] 1 Inhoud REUNIE 2016... 2 Van de Bestuurstafel... 3 Kerst en oud en nieuw in Australië... 5 Wil Oudemirdum een Oranjevereniging?...

Nadere informatie

De digitale uitvoeringen van het Pompeblêd kunt u nalezen op; www.oudemirdum.nl.

De digitale uitvoeringen van het Pompeblêd kunt u nalezen op; www.oudemirdum.nl. Inhoudsopgave Pagina Van de redactie 2 Van de bestuurstafel 5 Uitnodiging ledenvergadering 7 Aldemardum op syn bêst 8 Puzzel competitie 12 Werkgroep SoLeWe 16 Gaasterland 17 Jetje 21 Even voorstellen 22

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Het bestuur van De Hoge Wick dat de laatste jaren druk bezig is de club groener en meer energieneutraal te maken, onderzoekt serieus de mogelijkheid

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS

Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: MET DANK AAN ONZE ADVERTEERDERS Het bestuur van BV de Oranjehoek wenst u: "Met vlag en wimpel" is het orgaan van buurtvereniging "DE ORANJEHOEK". Het blad wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging. De contributie bedraagt

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering 21 maart 2013.

Verslag Algemene Leden Vergadering 21 maart 2013. Cliëntenraad Verslag Algemene Leden Vergadering 21 maart 2013. Opening. Voordat de voorzitter iedereen welkom heet vraagt hij een moment stil te staan bij de bewoners die niet meer onder ons zijn. Er zijn

Nadere informatie

H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g

H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g H o n d e n s p o r t v e r e n i g i n g D e V r i j e S p r o n g Van de voorzitter. Beste hondenliefhebber(ster). Alweer de laatste nieuwsbrief voor dit jaar. Wat gaat zo n jaar toch snel. December

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009.

DORPSVERENIGING NIJEVEEN. Sinds 1 januari Jaarverslag 2009. DORPSVERENIGING NIJEVEEN Sinds 1 januari 1998. Jaarverslag 2009. Inhoud 1. Voorwoord door Arend Tissingh (voorzitter) 2. Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 3. Het bestuur 4. Klankbordgroep 5. Leden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

Bestuurlijkheden. Van de redactie:

Bestuurlijkheden. Van de redactie: 1 3 Bestuurlijkheden De Jaarvergadering 2011 weer achter de rug. Omdat niet iedereen op tijd aanwezig was, werd er om 20.15 uur gestart. 5 Afmeldingen, dus zou je zeggen: 400 aanwezigen. Maar met 50 personen

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F APRIL 2012

N I E U W S B R I E F APRIL 2012 N I E U W S B R I E F APRIL 2012 Samen spelen en leren op een veilige plek JAARGANG: 16 NR. 8 Mededelingen van de directie Beste ouders wilt u deze maand uw kind weer 50 eurocent meegeven voor de St.Teje?

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. En deze vind plaats bij camping de Zandstuve om 20:00 uur

Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. En deze vind plaats bij camping de Zandstuve om 20:00 uur Dinsdag 24 maart is de jaarvergadering van PB Rheeze & Diffelen. En deze vind plaats bij camping de Zandstuve om 20:00 uur Staat uw tuintrekker nog in de schuur? Zoals iedereen weet zijn er vorig jaar

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Van de bestuurstafel 2 Opening Mar & Klif 6 Oproep Damclub 8 Aldemardum op syn best 12 Ms Fonds 14 Zomerprogramma Activiteiten

Inhoudsopgave Pagina Van de bestuurstafel 2 Opening Mar & Klif 6 Oproep Damclub 8 Aldemardum op syn best 12 Ms Fonds 14 Zomerprogramma Activiteiten Inhoudsopgave Pagina Van de bestuurstafel 2 Opening Mar & Klif 6 Oproep Damclub 8 Aldemardum op syn best 12 Ms Fonds 14 Zomerprogramma Activiteiten Commissie Oudemirdum 15 Collecte Longfonds 18 Van de

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. VAN DE BESTUURSTAFEL. Omdat onze voorzitter Marianne Visch enige tijd afwezig is krijgt u deze keer van mij, Fenna Keesman, een verslag van de belangrijkste punten die besproken zijn op onze laatste vergaderingen.

Nadere informatie

Viering 40 jaar SAHR. Vrijdag 4 november Van tot bij. Rottier Dancemasters. Najaar Inhoud van dit nummer:

Viering 40 jaar SAHR. Vrijdag 4 november Van tot bij. Rottier Dancemasters. Najaar Inhoud van dit nummer: Najaar 2016 Inhoud van dit nummer: Pag. 1 Inhoudsopgave Pag. 2 Van de bestuurstafel Pag. 3 Interview met Trinette Adriaansen Pag. 5 Oerwoudtuinen Pag. 6 Oproep Kascommissie Pag. 6 Aansprakelijkheid Pag.

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

Inhoud. De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl

Inhoud. De digitale versies van It Pompeblêd kun je vinden op oudemirdum.nl Inhoud Reünie 2016... 2 Van de Bestuurstafel... 4 Agenda jaarvergadering Plaatselijk Belang... 9 Jaarverslag Plaatselijk Belang 2015... 10 Familie Stegenga wint Familievolleybaltoernooi... 15 Wist u dat?...

Nadere informatie

PROGRAMMA AUTO PUZZEL TOCHT BARBECUE CABERET: KLUN & KNOFFELHAKKE AFSLUITEND ONTBIJT

PROGRAMMA AUTO PUZZEL TOCHT BARBECUE CABERET: KLUN & KNOFFELHAKKE AFSLUITEND ONTBIJT PROGRAMMA in en bij de grote feesttent op het terrein van Teak & Tún (het Zuid 39) parkeren op het terrein aan de overkant van de weg VRIJDAG 4 SEPTEMBER ZATERDAG 5 SEPTEMBER ZONDAG 6 SEPTEMBER AUTO PUZZEL

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Maart 2012 Bestuur van de vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg Voorzitter: Erik-Jan Huisman de Heuvel 5 3931 RH Woudenberg tel. 033-2866901 1 e Secretaris: Daan Huisman John F. Kennedylaan 101 3931

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vrienden van de Amsterdamse Hortus op woensdag 16 april 2014 in de Oranjerie van de Hortus Aanwezig: circa 50 leden en het bestuur van de Vriendenvereniging:

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen

Wat? Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015. Uitnodiging ouderavond. Koningsspelen Nr. 30 16 april schooljaar 2014-2015 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen en ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

Deze Nieuwsbrief bevat informatie over :

Deze Nieuwsbrief bevat informatie over : Editie 7 april 2016 Beste buurtbewoners, Deze Nieuwsbrief bevat informatie over : 1. Samen een insectenhotel maken op 23 april 2. Buurtpreventie app in gebruik 3. Algemene Ledenvergadering op 9 mei 4.

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg'

VRIJWILLIGERSPRAAT VRIJWILLIGERSPRAAT DECLARATIE KILOMETERVERGOEDINGEN. Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' NIEUWSBRIEF 3 JULI 2011 Stichting Zorgcentrum 'de Blanckenbörg' Eikenlaan 34 9697 RW Blijham tel 0597-565500 www.blanckenborg.nl VRIJWILLIGERSPRAAT Clarie de Boer Vrijwilligerscoördinator clarie.deboer@blanckenborg.nl

Nadere informatie

Oranjevereniging Middenmeer

Oranjevereniging Middenmeer Koningsnacht 2017 K on i n g s d a g Oranjevereniging Middenmeer Vernieuwd programma! Het is bijna zover!! Voor u ligt het vernieuwde programmaboekje van de koningsfestiviteiten 2017. Dit jaar een bijzonder

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Middels de korte nieuwsflitsen willen wij als bestuur jullie regelmatig op de hoogte brengen van wat er speelt in onze vereniging. Belangrijke en soms ook minder belangrijke, maar

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN

ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN ALGEMENE LEDENVERGADERING H.S.V. ONS GENOEGEN 4 NOVEMBER 2013 1 Agenda algemene ledenvergadering 4 november 2013 1. Opening door de voorzitter en aanvullende mededelingen. 2. Verslag ledenvergadering 22

Nadere informatie

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL

WEEKBRIEF DREEFSCHOOL WEEKBRIEF DREEFSCHOOL Hoofdgebouw Dependance Dreef 20, Kleine Houtweg 24 2012 HS Haarlem 2012 DA Haarlem Tel. 023 5312912 Tel.023 7110456 www.dreefschool.nl info@dreefschool.nl directeur: Jan Vos van Marken

Nadere informatie

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke

Ouderraad. Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke Notulen OR vergadering 7 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Monique, Miranda, Mariëlle, Angelique, Bianca, Sandra, Aline, Cindy, Dieke, Juf Lonneke niemand 01. Opening Monique opent de vergadering om 20:30.

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Ineke Bakker

NIEUWSBRIEF. Voorzitter: Anja Gijsbertsen Secretaris: Ineke Bakker NIEUWSBRIEF Voorzitter: Anja Gijsbertsen 0608702433. voorzitter@latulipe.net Secretaris: Ineke Bakker. 0553281588. secretarislatulipe@gmail.com www.latulipe.net Editorial voorzitter. Juli 2016 Vanaf 14.00

Nadere informatie

Uitnodiging Ledenvergadering. Nieuwsbrief

Uitnodiging Ledenvergadering. Nieuwsbrief Uitnodiging Ledenvergadering Dinsdagavond 25 maart 2014 Met na de vergadering, om in het thema verkeersactie te blijven, een verkeerstheorie-examen om eens te kijken wat u nog weet. Verzorgd door rijschool

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Kerst Agenda

Nieuwsbrief. Kerst Agenda Jaargang 2016-2017 23 december 2016 nummer 6 Nieuwsbrief Kerst 2016 In de weken van advent leven we met de kinderen toe naar het kerstfeest. In een donkere nacht in Bethlehem straalt plotseling een licht.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

Van de bestuurstafel.

Van de bestuurstafel. Van de bestuurstafel. = Activiteiten Deze Zomer. Ook nu heeft de activiteiten commissie Oudemirdum weer veel georganiseerd voor de inwoners van Oudemirdum en de gasten die ons dorp bezoeken. Ook in het

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje

Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen. Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Achter de Molen Datum: 22 jan. 2012 Plaats: t Ottertje Aanwezig: Perry Houtepen (voorzitter), +fam., Angelique Franssen (penningmeester) + Sanne, Melou Jansen

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

De achtste editie van de nieuwsbrief

De achtste editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 8 Jaargang 6 18-12-2015 www.olivijn.almere-speciaal.nl De achtste editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 21 december t/m 1 januari: Kerstvakantie 4 januari: start

Nadere informatie

Voorwoord. April 2008. www.destapstien.nl. nr.

Voorwoord. April 2008. www.destapstien.nl. nr. April 2008 nr. 6 www.destapstien.nl Voorwoord s Morgens zingen de vogels, struiken worden groen en meteen door kinderen bijgesnoeid. Zodra de zon schijnt zit een jas in de weg, de zandbak lijkt op een

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP

Redacteur gezocht. Mooiste vakantiefoto!! Nieuwe bestuursleden gezocht. Brandbrief. Fantastische TIP Mooiste vakantiefoto!! Super, we zijn weer begonnen! En dat doen we door de vakantie op een leuke manier af te sluiten aan de hand van leuke vakantiefoto s Als je het leuk vindt om je eigen foto terug

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

30 januari 2015 Nummer 10

30 januari 2015 Nummer 10 30 januari 2015 Nummer 10 Inhoud: Daltondag Schoolfoto s Carnaval 2015 De Optochtroute Continurooster Komt dat zien! Komt dat zien! Ingekomen stuk: Carnaval voor de jeugd Ingekomen stuk: Jeugdpronkzitting

Nadere informatie

Jeugdkamp Bertrix 2011

Jeugdkamp Bertrix 2011 Jeugdkamp Bertrix 2011 Verslag Jeugd Trainingskamp Ardennen datum 9 / 12 september 2011 plaats Bertrix Samenstelling: De groep die vrijdag verzamelt op Ardennen camping Bertrix bestaat uit dertien jeugdspelers

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015

Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 Drieëndertigste jaargang 1 e editie. Februari 2015 U heb alweer onze nieuwe activiteitenkalender ontvangen voor ons nieuwe verenigingsjaar. Naar aanleiding van de jaarvergadering hebben we daar wat aanpassingen

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D)

Offener Internationaler Stadtwerke- Cup 15 Hamm (D) NIEUWSBRIEF SEPTEMBER Seizoen 2015-2016 Hallo allemaal! De eerste weken zitten er weer op en alles draait weer alsof het nooit vakantie is geweest! Iedereen is lekker uitgerust in de vakantie en we kunnen

Nadere informatie

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015

Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Nieuws van de Week nr. 5 Vrijdag 30 januari 2015 Jarigen! 30-01 Edith goep 1-2B 30-01 Loïs groep 8A 31-01 Eva groep 4A 01-02 Jens groep 4B 01-02 Noor groep 6B 01-02 Zazou groep 1-2C 02-02 Tara groep 4A

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

5. Verkiezing nieuw kascommissielid Sander Lenten is aftredend. Herman Kruythof en Marjan Dijkstra volgend jaar kascommissie. Reserve: Harry Koenen.

5. Verkiezing nieuw kascommissielid Sander Lenten is aftredend. Herman Kruythof en Marjan Dijkstra volgend jaar kascommissie. Reserve: Harry Koenen. Notulen jaarvergadering PLAATSELIJK BELANG KATLIJK 28-1-2014 1. Opening door voorzitter Wilko Jan Aardema: Wilko Jan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom aan de

Nadere informatie

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken

Boekenmarkt, verkopen en kopen van boeken De Buutpraat Nieuwsblad van openbare basisschool et Buut Maandag 6 oktober 2014 Tel. : 075-6165701 / info@etbuut.nl / www.etbuut.nl Van alles De data op een rijtje Dinsdag 7 oktober Woensdag 8 oktober

Nadere informatie