MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse."

Transcriptie

1 Van de bestuurstafel. Het is jammer dat er dit jaar met Oud en Nieuw toch weer vernielingen plaats hebben gevonden. Veel brievenbussen (waaronder de grote) werden vernield. Ook werd de kerstboom met lichtjes bij het MFC vernield. Daar werd een paar dagen later een brief met geld in de brievenbus gevonden. Is het een idee om dat bij andere vernielingen ook te doen, want het is vooral voor onze inwoners een groot bedrag? Wij vragen ook de ouders op hun kinderen te letten en met ze te praten. Zeg niet onze kinderen doen zoiets niet, maar wijs ze er op dat je niet andermans spullen ongestraft kunt vernielen. Zo zijn we samen betrokken bij de leefbaarheid van ons mooie dorp. Het carbid schieten is goed verlopen. Na afloop was er een bon, die ingeleverd kon worden in het cafetaria. Het is s avonds ook erg gezellig geweest in het dorpshuis. De vuurkorven moesten we dit jaar missen. De containers van het dorpshuis stonden er nog en dat was een probleem. We hebben nieuwe mensen nodig voor onze Oudejaarsploeg. Wie o wie geeft zich op? Dan hebben we eind van het jaar weer vuurkorven, muziek en glühwein. MFC. Er wordt al goed gebruik gemaakt van het dorpshuis. En er zijn nieuwe beheerders aangetrokken n.l. de heren H. en G. Akse. 1

2 Op 3 en 10 maart heeft de toneelvereniging er hun uitvoering. Wat fijn dat dit nu kan in zo n mooie accommodatie. Komt allen, u hebt de keuze uit 2 avonden. Ook een klapper wordt onze reünie op 19 mei. Verder in ons blad leest U hier meer over. Overleg met de buurtverenigingen. De opkomst was iets minder dan vorig jaar, maar december is ook een drukke maand. Maar iedereen kon z n zegje doen. Dit overleg is voor ons belangrijk, want de punten die daar genoemd worden kunne wij weer door spelen aan B.en W. We hebben nu besloten om het overleg met de buurtverenigingen in september te houden en het overleg met B. en W. in december. Het is goed om 1 keer in het jaar bij elkaar te komen. Overleg B. en W. Enkele punten die we hebben besproken: Wat zijn de plannen voor Oudemirdum in ? Zijn er nog mogelijkheden wat betreft de woningbouw? (alleen inbreiden) Opwaarderen van de Sminkevaart? Is projectgroep meebezig (willen wij ook graag bij betrokken worden). Het plan is om de Sminkevaart door te trekken tot aan de camping. Wij hebben er weer op aangedrongen deze door te trekken tot aan het eind. Wandelpad langs de J. Schotanuswei (naast Jolderenbos) wordt steeds kleiner en onbegaanbaarder. Is opgeknapt. 2

3 Gevaarlijke situatie school. Voor kinderen zou het veiliger zijn als er een achteruitgang zou komen en dan een voetpad welke is gesitueerd achter de Lege Leane. Als wij een plan inleveren gaat de gemeente dit bekijken. Dit zijn zo enkele punten die we hebben besproken. Voordat we naar huis gingen, is er nog eerst een rondleiding geweest door ons nieuwe dorpshuis. Jaarvergadering. In dit nummer van het Pompeblêd vindt U een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van onze Vereniging Plaatselijk Belang. Deze wordt gehouden op 19 maart 2012 om uur in Hotel Boschlust. Wij stellen het erg op prijs als wij U in grote getale te kunnen begroeten. Wij wensen U veel leesplezier toe, Namen ons bestuur, Marianne Visch. 3

4 Notulen Ledenvergadering Opening. Onze voorzitter M.Visch opent de vergadering met een woord van welkom. Onze ereleden J. de Jong, I. Veltman, P. Pietersma en F. Lootsma worden bijzonder welkom geheten. Ook bijzonder welkom voor K. Knobbe van de gemeente en T. Hofstra van de politie. Aanwezig zijn 59 leden aanwezig. 2. Mededelingen. We hebben de volgende afmeldingen binnen gekregen; mevr. J. Piersma, dhr. D. Walinga en Dhr. J. Oldenhage. Oudejaarsavond is wederom, mede dankzij de oudejaarsploeg, goed verlopen. We hebben dit jaar vóór het overleg met de gemeente een infoavond gehad met de diverse buurtverenigingen, derhalve kwamen we goed beslagen te ijs tijdens dat overleg met de gemeente en is ook dat overleg naar onze mening succesvol verlopen. Het overleg met de besturen van de andere dorpen en stad van de gemeente heeft een poosje op een laag pitje gestaan, maar dit is weer nieuw leven ingeblazen we hebben ook daar een goed overleg mee gehad. Het lootje is voor de gratis verloting in de pauze, de prijzen zijn beschikbaar gesteld door diverse middenstanders uit het dorp; hiervoor onze hartelijke dank. U krijgt van Plaatselijk Belang de koffie en of thee aangeboden evenals de eerste consumptie in de derde helft 4

5 Aan de agenda wordt een punt toegevoegd; de prijsuitreiking van de puzzel uit het Pompeblêd, dit wordt punt 11a. Op de vraag uit de vorige ledenvergadering over de overlast van de hondenpoep, kan nu worden gezegd dat er een hondenpoep container geplaatst is en dat deze redelijk gebruikt word. Mochten de leden een idee hebben of een project willen opzetten wat de aard heeft van algemeen belang voor het dorp; dan moet men eens aankloppen bij ons bestuur, wij hebben daar een potje voor van waaruit wellicht een bijdrage kan worden geleverd. Jappie Stegenga geeft ons een update over de AED; Er zijn 10 cursisten voor opgeleid, per 4 april worden die vrijwilligers door de meldkamer van 112 aangestuurd. Mocht u interesse hebben om ook vrijwilliger voor de AED te worden; geef u op, hoe meer mensen, hoe meer kans dat er iemand thuis is. Er kunnen mensen levens mee gered worden. Wat betreft de herhaling cursus; alle cursisten krijgen hierover persoonlijk bericht. 3. Ingekomen stukken. - Er zijn geen ingekomen stukken. 4. Notulen jaarvergadering De notulen van 2010 worden door Gerke Walinga voor gelezen. Tekstueel twee opmerkingen; Zwart moet met een S geschreven worden, En Koert Winkel is met een C. Vervolgens worden de notulen door de vergadering goedgekeurd. 5

6 5. Jaarverslag Het jaarverslag wordt door Gea Liefhebber voorgelezen, hierin wordt gemeld dat de gemeente lid zou zijn van het MFC bestuur, Dhr. Koopmans zegt dat dit niet het geval is, de gemeente zit in de stuurgroep. 6. Financieel verslag Fenna Keesman doet ons een helder en duidelijk verslag omtrent de financiën. Het verslag is zo duidelijk dat er geen vragen uit de zaal komen. 7. Kascommissie. De kascommissie bestond uit de dames A. Koppenol en Th. Zijlstra. Zij hebben beide de boeken gecontroleerd. Mevr. Th. Zijlstra is vol lof over de manier van boekhouden en over hoe de boekhouding is geautomatiseerd, (hiervoor applaus voor de penningmeester) De boekhouding is door de kascommissie goedgekeurd. Er wordt decharge verleend aan onze penningmeester. 8.Benoemen nieuw lid kascommissie De voorzitter bedankt mevr. A. Koppenol voor de bewezen diensten en vind dhr. J Breimer bereidt om zitting te nemen in de kascommissie, zodat die voor volgend jaar bestaat uit mevr. Th Zijlstra en dhr. J. Breimer. 9. Buurtagent Dhr Hofstra: Dhr. Hofstra is buiten de enkele meldingen, aangiftes en vernielingen goed te spreken over de criminaliteitscijfers in Oudemirdum. 6

7 Wederom spreekt Hofstra zijn bewondering en waardering uit over de manier van oud en nieuw vieren in Oudemirdum, al vindt hij dat sommige carbidbussen tegenwoordig op heuse kanonnen lijken. Iets wat dhr. Hofstra wel zorgen baart is het feit dat er in Oudemirdum relatief veel meldingen zijn van het plagen van oudere en/of mindervalide dorpsbewoners. Op het moment dat de politie arriveert zijn de vogels meestal al gevlogen, soms zijn de daders herkent soms niet. Dhr. Hofstra pleit in dit geval voor sociale controle en hoopt dat overige buurtbewoners de raddraaiers aanspreken op hun gedrag, want Oudemirdum is van de Oudemirdumers en de buurt is van de buurtbewoners en we moeten samen met elkaar door de tijd. Per 1 januari houdt Politie Friesland op te bestaan en komt er Politie Noord voor in de plaats, wat ondermeer inhoud dat de telefoon (niet 112) opgenomen gaat worden in Groningen en wees dan niet verbaasd dat de centralist niet weet waar Oudemirdum ligt!! De jaarlijkse tip die dhr. Hofstra ons mee geeft; kijk eens naar de sloten op ramen en deuren, niet goed? Vervangen! Wel goed? Dan ook gebruiken! 10.M.F.C. C. Winkel en R. Koopmans komen bijpraten over het nieuwe M.F.C. Rinke Koopmans; Het oude dorpshuis ligt plat; er kan begonnen worden met de bouw van het MFC met als tegenvallend puntje; er moet op palen worden gebouwd. Hier was in eerste instantie niet van uit gegaan, maar het blijkt toch nodig. De bestemmingsprocedure, iets wat heel moeilijk kan verlopen, is hier goed en snel doorlopen. 7

8 Er zijn constructieve besprekingen geweest met de direct aanwonenden. Er zijn diverse werkgroepen opgericht om de bouw zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo is er een; -Werkgroep subsidie -Werkgroep bouw begeleiding met dhr. Klaas Witteveen als directe toezichthouder op de bouw namens de Stichting MFC. -Werkgroep fondsenwerving - Werkgroep exploitatie en een -Werkgroep inrichting Meer info over deze werkgroepen kan men vinden op de website van Oudemirdum, Ook komt er met regelmaat de eerste maanden een nieuwsbrief achter op de folder van de slager te staan.. Tot het nieuwe MFC klaar is hebben we onderdak gevonden in de noodgebouwen, buiten het feit dat dezen gehorig en niet al te ruim zijn kunnen de diverse verenigingen hier goed mee uit de voeten. Verder komt er op het bouwbord deze keer niet alleen te staan wie de uitvoerders zijn, maar ook de instanties die het geld verstrekken voor dit project want ook dat mag gezegd worden! Er hebben zich al diverse vrijwilligers aangemeld (er kunnen altijd meer bij, dus meld u aan), en men heeft de vrijwilligers in gedeeld in diverse werkgroepen al naar gelang van hun kunnen. Coert Winkel; In het gehele plan moet ook een behoorlijk bedrag, ,-- uit het dorp zelf opgebracht gaan worden. Dit is een noodzaak om grotere subsidiebedragen te verkrijgen. De werkgroep Geldwerving is hier momenteel druk mee bezig. Aangezien in de achterliggende periode bij veel bewoners een gevoel van... "zal er nog wel een dorpshuis komen"... leefde, wil de 8

9 werkgroep geldwerving eerst middels PR de bewoners weer warm maken met alle ins en outs rond het dorpshuis. Daarvoor wordt onder anderen een wekelijkse folder gebruikt. De actie zal vermoedelijk rond 17 april van start gaan. Een optie zou zijn dat van de 406 gezinnen uit Oudemirdum er ± 300 gezinnen 100. doneren, dit is omgerekend over 40 jaar (de periode dat het oude dorpshuis heeft gestaan) een bedrag van 2.50 per jaar, moet toch te doen zijn. Laten we hopen dat een ieder naar draagkracht doneert. Ook zal met de schoolleiding gesproken worden of de leerlingen ook iets kunnen doen. Uitgangspunt van de werkgroep is dat iedereen het gevoel moet hebben iets bijgedragen te hebben aan het dorpshuis. Ook de kindertjes van de scholen. Het wordt ook hun dorpshuis en sportzaaltje. Afsluitend: de bouw is gestart, ONS dorpshuis wordt gebouwd. 11. Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn: Marianne Visch en Gatse Bokma. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld. Beide zijn bereid om nog een zittingsperiode aan te blijven. Ze worden unaniem herkozen..11a. Prijs uitreiking puzzel Pompeblêd. Dhr. Jelle Twijnstra reikt op de vergadering de prijzen uit, helaas is niemand van de prijswinnaars persoonlijk aanwezig. 12. Pauze met verloting De lootjes worden getrokken door onze erelid I. Veltman. Diverse middenstanders hebben de prijsjes beschikbaar gesteld. 9

10 13. Lezing van G. Visch Dhr. Geerling Visch vertelt ons na de pauze over zijn avonturen op de Willem Barrentz de walvisvaarder. 14. Rondvraag. Janny de Vries; -Kan de brievenbus ook weer op de brink geplaatst worden? Hij staat dan weer wat in het centrum en hoef je niet door de hondenpoep te lopen. -Op de Fonteinwei tegen over het huis van Joop de Vries zit een overgang tussen klinkers en asfalt, deze is niet vlak en leidt tot gevaarlijke situaties; graag aandacht van de gemeente hiervoor. Gerrit Schra; - Hoe zit het nu met de Belgenreed? Dit zou opgelost moeten zijn, al is het nog niet helemaal duidelijk hoe het pad nu loopt. Het pad is namelijk verlegd en moet nog inslijten. Jelte de Jong - Wat is de stand van zaken betreffende de Gaaikemabank, zit die in de vergetelheid? Gatse Bokma legt uit dat de juiste steensoort moeilijk is te vinden maar dat er zeker nog aandacht voor is, hij komt elke bestuursvergadering weer langs. (op papier) 14. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde wordt een ieder bedankt voor zijn of haar bijdrage en wenst de voorzitter een ieder wel thuis. Notulist, Catharinus de Jong. 10

11 ZATERDAG 19 MEI 2012 REUNIE. Wij verwachten U tussen half 10 en 10 uur in grote getale. Er zijn al een groot aantal aanmeldingen. Maar er kunnen er nog altijd meer bij, dus weet u iemand die geen uitnodiging heeft gekregen, meld ons dit dan. Hoort zegt het voort. Het word een fantastische dag en dat allemaal in ons nieuwe dorpshuis. Wij ontvangen U volgens traditie met koffie en oranjekoek. Ook alle inwoners van Oudemirdum zijn dan van harte welkom. Wij als reüniecommissie zeggen,houd die dag vrij en zet het in Uw agenda. Wat kunt u verder die dag zoal verwachten? In de eerste plaats, tijd om gezellig met elkaar te praten en herinneringen op te halen. En natuurlijk het bezichtigen van onze trots het nieuwe MFC it klif. We hebben,voor degenen die zich op hebben gegeven, een gezamenlijke lunch en daarna gaan we op pad. Er is van alles te doen in en rond Oudemirdum. U krijgt allemaal 8 munten, daarvoor kunt U een drankje krijgen in het dorpshuis en bij de plaatselijke horeca. De bakkerij van Twijnstra is verbouwd en te bezichtigen. De kerken zijn open er wordt dan orgelmuziek gespeeld en er zijn rondleidingen door gidsen. Er worden dia s gepresenteerd over Oudemirdum en vorige reünies. De Betonplaats van Jan en Anneke Westra is te bezichtigen en dan kunt U meteen even naar de Hege Gerzen. Voor vervoer wordt gezorgd. 11

12 Ook bent U van harte welkom bij Bos en Meerzicht om de nieuwbouw te bekijken. En natuurlijk wordt er die dag voor muziek gezorgd. Ook zijn we bezig om die dag de school open te hebben. Die is ook vernieuwd, maar er zullen ongetwijfeld veel herinneringen naar boven komen. Dus U ziet,voor elk wat wils. Wij verwachten U om 5 uur weer terug voor een drankje en het buffet. Om ongeveer 7 uur gaan we weer naar huis en kijken terug op een mooie en gezellige dag. Wij rekenen op mooi weer en van u een goed humeur. Wij willen vragen of iedereen in het dorp de VLAG uit wil hangen, dan wordt het een feestelijk dorp. Denkt U er nog even aan om U op te geven voor 15 maart 2012 bij: Catharinus S de Jong, De Alde Buorren 24, 8567 L G Oudemirdum, Telefoon , Per e- mail: Wij rekenen op U en U kunt op ons rekenen, wij zorgen dat het een onvergetelijke dag wordt. De Reüniecommissie. 12

13 Dirty Herrie Race 2012 Doe jij dit jaar ook (weer) mee met de Dirty Herrie Race op Koninginnedag in Oudemirdum? Na het succes van vorig jaar, met een geweldige route door voornamelijk bos, gaan we dit jaar om 9.00 uur van start bij Strandpaviljoen de Hege Gerzen. De eerste hindernissen/spellen worden daar gespeeld. We vertellen natuurlijk niet van te voren wat er allemaal moet gebeuren, maar in ieder geval wordt er één Wipe-Uitje spel gespeeld! (met dank aan de heren Jaarsma, van Wipe-Uitje!!) Het parcours gaat dit jaar door de weilanden van de Marderhoek. Ook binnen de bebouwde kom zullen een aantal spellen worden gespeeld. We finishen bij het MFC, waar voor iedereen de mogelijkheid is om te douchen/verkleden. Kijkers zijn langs de route van harte welkom! In ieder geval kunnen de kijkers terecht bij de start op de Hege Gerzen, onderweg bijvoorbeeld op de Brink en bij de finish bij het MFC waar ook een laatste spel zal worden gespeeld. Mogelijkheden genoeg dus om, eventueel met een lekker kopje koffie, te genieten van alle actie. De prijsuitreiking van de Dirty Herrie Race zal s avonds zijn, voorafgaand aan de feestavond. De geweldige feestband La Stampa komt deze avond met ons feestvieren. Vorm een team en meld je aan!! 13

14 Buren, vrienden, familie, collega s, klasgenoten, het maakt niet uit wie! Je hoeft niet sportief te zijn. Niet alles draait om snelheid en spierkracht. Iedereen (vanaf 1 e klas voortgezet onderwijs) mag mee doen. Deelname per team van 5 personen bedraagt: 15,- Mail je aanmelding voor 15 april naar: Je ontvangt dan een bevestiging met daarin alle benodigde informatie. *************************************************** ********** Voor onze middagactiviteiten zijn wij nog op zoek naar mensen die een handje willen helpen. Wil je een uurtje assisteren bij de clownsvoorstelling voor peuters en kleuters (groep 1 en 2) om uur of bij de Dirty Herrie Kinderzeskamp om uur voor groep 3 t/m 8, meld je dan aan bij Botsy of Monique. Mailen mag natuurlijk ook! Wij rekenen op jullie, want zonder hulp redden we het niet! Met vriendelijke groet, Het bestuur van de Oranjevereniging Oudemirdum 14

15 PROGRAMMA ORANJEFEEST OUDEMIRDUM 28 en 30 APRIL en 4 MEI 2012 Alle activiteiten zullen dit jaar plaatsvinden bij/in MFC It Klif Zaterdag 28 april uur Playbackshow voor jong & oud Met medewerking van DISCO SILVER Opgave voor 15 april 2012 via Maandag 30 april uur Dirty Herrie Race (startpunt: De Hege Gerzen) Opgave t/m 15 april 2012 via Prijsuitreiking s avonds tijdens de feestavond in het MFC uur Matinee met live muziek!! uur Fietspuzzeltocht. Start bij het MFC. Inschrijven tot uur (inschrijfkosten 1,50) uur Clownsvoorstelling voor peuters en kleuters in het MFC. Kom verkleed als clown! Er is een prijs voor de allermooiste clowntjes!! uur Dirty Herrie Zeskamp voor kinderen van groep 3 t/m 8 Aanmelden voor 25 april 2012 via: uur Uitslag van de fietspuzzeltocht. 15

16 Na de prijsuitreiking kan er nog iets gedronken worden. Rond de klok van uur wordt het MFC gesloten. Het snackpunt van It Klif is geopend tot uur uur Feestavond met medewerking van de feestband La Stampa Vrijdag 4 mei uur Dodenherdenking in samenwerking met Plaatselijk Belang Oudemirdum en CBS De Wâlikker. Om uur verzamelen bij het MFC voor een stille tocht naar het monument. Hier vindt de kranslegging plaats. Vervolgens lopen we in stilte terug naar het MFC, waar een kopje koffie/thee gedronken worden. Oranjevereniging Oudemirdum in samenwerking met MFC It Klif 16

17 Biljarten in MFC it Klif! Beste mensen, eindelijk is het zover. Er wordt een biljarttoernooi georganiseerd in het nieuwe dorpshuis. Het is de bedoeling dat dit evenement gaat plaatsvinden in het weekend van 13, 14 en 15 april Het toernooi is voor iedereen toegankelijk, vandaar dat we alle inwoners oproepen om mee te doen. Ben je, om wat voor reden dan ook, niet in de mogelijkheid om mee te doen, maar vind je biljarten wel leuk, dan is het natuurlijk altijd de moeite waard om even een kijkje te komen nemen. De deelnemers worden gezocht in Oudemirdum en omstreken, schroom dus niet en geef je op. De spelsoort is libre, dat is het gewone biljarten. Voorrondes worden gespeeld in poules van 4 personen, waarbij iedereen een aantal punten moet maken op basis van zijn of haar gemiddelde. Heb je geen gemiddelde, dan is dat geen probleem; in overleg met de organisatie wordt dit bepaalt. Deze 1 e rondes worden gespeeld op vrijdag en zaterdag (13 en 14 april). Vrijdag van 18:00-21:00 uur of 21:00-24:00 uur. Op zaterdag kun je kiezen uit 10:00-13:00 uur; 13:00-16:00 uur; 16:00-19:00 uur of 19:00-22:00 uur. Er plaatsen zich 36 biljarters voor de finaledag, die op zondag 15 april vanaf 10:00 uur mogen strijden om het eerste officiële kampioenschap van Oudemirdum. Het inleggeld is 10,= en mede dankzij de hulp van welwillende sponsors zijn er leuke prijzen te winnen! Opgave kan bij Douwe Jaarsma, tel nr Uiteraard rekenen we op een mooie opkomst. Tot dan! De toernooicommissie Douwe Jaarsma, Hendrik Ottema, Hylke bandstra 17

18 18

19 19

20 Kleurplaat Maar drie kleurplaten deze keer, waarvan één inzending vanuit Balk, echter alleen inwonertjes van Oudemirdum kunnen een prijs winnen! De volgende winnaars mogen hun prijsje bij Kapsalon Grytsje ophalen; Floor Kooistra (5 jaar)en Britney??? (10 jaar) Gefeliciteerd! De Lentekleurplaat mogen jullie inleveren bij Technisch Bedrijf Bokma. Oplossing Kerstsudoku 20

21 30 jaar Meer dan dertig jaar ben ik verbonden geweest aan ons dorpshuis, m n hart ligt er. Toen ik 18 jaar was zat m n mem in het bestuur van dorpshuis It Klif. Het was toen nog de gewoonte dat de bestuursleden meehielpen. Zo moest mijn mem bij toerbeurt ook bardiensten draaien, maar dat was niets voor haar. Ik was per toeval in de horeca terecht gekomen en daarom vroeg ze mij of ik die diensten niet voor haar wou draaien. Nou dat wilde ik wel doen. Dat was het begin van mijn dorpshuis carrière. Door de jaren heen heb ik er heel wat uurtjes vrijwilligerswerk gedaan. Ik trouwde, kreeg kinderen maar bleef altijd bij Piet en Aagje Klompmaker in het dorpshuis helpen, vaak werd ik voor hun dochter aangezien. Het waren gouden tijden. Ik kwam in vaste dienst en op dinsdagavond was ik meestal present bij m n dam-mannen en de klaverjas club. Toen Piet en Aagje met de Vut gingen moest ik wel even wennen aan het nieuw beheerders echtpaar, Durk en Corry Norbruis. En al lagen we niet altijd op één lijn, ook met hen kon ik het goed vinden en ik bleef in het dorpshuis werken. Vijf jaar geleden ambieerde Durk een carrière als chauffeur op de bus en de fam. Norbruis vertrok naar Minnertsga. René, Marina, Harmen, de vrijwilligers en ik bleven over en we hebben samen de kar een poosje getrokken, dit zou zijn tot er een nieuwe beheerder gevonden zou worden. Maar toen kwam ik op het idee om zelf door te gaan als beheerder. Ik vroeg Harmen of hij mij wilde assisteren. Zo gezegd zo gedaan. Ik werd beheerder en kreeg hulp van Harmen en later ook van René en Marina en de vrijwilligers. 21

22 Een drukke, maar mooie tijd hebben we gehad. Het dorpshuis werd weer wat nieuw leven ingeblazen en we hadden het goed voor elkaar. De plannen voor het nieuw MFC namen steeds vastere vormen aan en we konden beginnen met opruimen en inpakken. We organiseerden een verkoop en er kwamen noodunits aan de andere kant van de weg. We richten ze in en verhuisden. We konden de sloop van het oude en de bouw van het nieuw dorpshuis op de voet volgen en hielden de dorpsactiviteiten draaiende vanuit de noodunits. De taken werden verdeeld en zo kwam ik in de inrichtingscommissie terecht. We hebben de keuken en de bar ontworpen en alles wat je ziet is door ons uitgezocht. Prachtig werk maar wel een hele verantwoording. Gelukkig horen we nu alleen maar lovende woorden over de kleuren en materialen die we hebben uitgekozen, dus ik kan weer lekker slapen. En nu is het zo goed als klaar. Mijn taak zit erop. Om medische redenen kan ik niet verder in het dorpshuis. Dit doet me veel verdriet, maar gelukkig staat er een mooi nieuw gebouw waar we als dorp trots op mogen zijn en van kunnen genieten. Ik wil iedereen, waarmee ik deze superfijne jaren heb gehad, bedanken en wens jullie allemaal alle goeds. Ook wens ik de nieuwe pachters heel veel succes. Hartelijke groeten, Grietje Andela-Stoker 22

23 Vredestempeltje: Het einde van de Franse bezetting in 1814 werd in Gaasterland gevierd met de bouw van een vredestempeltje. Het tempeltje kreeg een plaats in het Rijsterbos, niet ver van Huize Rijs, waar toen de familie Rengers woonde. Het vredestempeltje is een zeszijdig neoclassicistisch bouwwerk met het volgende opschrift op de kroonlijst: Vrede groot geschenk van God / Blijft bestendig Neerlands lot / Laat het dankbaar op U zien / Altijd twist en wraakzucht vlien. Het tempeltje werd in de tweede Wereldoorlog door een mislukte lancering van een Duitse V2-raket verwoest. Kort na de oorlog werd het herbouwd en sindsdien staat het aan de Mirnserlaan, dichtbij de hoofdingang van het Rijsterbos. Door gebrekkig onderhoud stond het vredestempeltje eind jaren zestig op instorten. De Gaasterlanders accepteerden dit niet en gingen tot actie over. Dat resulteerde in 1977 in de renovatie van het tempeltje 23

24 Wy moatte de ynbrekker bûten de doar hâlde. Bericht van de buurtagent over woninginbraken in Gaasterlan- Sleat. Ongetwijfeld moet het u zijn opgevallen dat er de laatste maanden veel aandacht is in de pers over het toenemende aantal woninginbraken in Fryslân. Zowel in de streekbladen als in reclamekrantjes en op de televisie. Ik geef u de cijfers van de woninginbraken in de gemeente Gaasterlan-Sleat. 2009: : 9 en 2011: 17 keer ingebroken in een woning. Per dorp : Bakhuizen 1 0 Balk 5 5 Elahuizen 0 1 Harich 1 0 Oudemirdum 2 7 Sloten 0 1 Wijckel 0 3 In de dorpen Nijemirdum, Mirns, Ruigahuizen, Sondel. Kolderwolde, Oudega g/s en Rijs vonden er in 2011 geen woninginbraken plaats. Elke woninginbraak is er 1 te veel maar in vergelijking met de omliggende gemeenten valt het in Gaasterlan-Sleat nog redelijk mee. Als we naar die gemeenten kijken dan blijkt dat er in Joure, Lemmer en St.Nicolaasga veel woninginbraken plaats vinden. In het laatste dorp is zelfs een burgerwacht in het leven geroepen. Dat op die plaatsen veel wordt ingebroken heeft vrijwel zeker te maken met het feit dat de inbrekers, van ver, over de autosnelwegen komen. 24

25 Wat doet de politie er aan. Er is bij de politie Fryslân een speciaal woninginbrakenteam opgericht die zich alleen bezig houdt met dit onderwerp. Er zijn vorig jaar 67 inbrekers aangehouden en daarbij werden in Fryslân 204 woninginbraken opgelost. Wat kunt u er zelf aan doen. Goed hang- en sluitwerk. Meestal is dat niet het probleem maar vergeet men het goede hang- en sluit werk te gebruiken. Ga eens buiten uw afgesloten woning staan en speel het spel dat je de sleutel kwijt bent. Probeer dan samen met een buurman, een goede kennis of familielid die er wat verstand van heeft om in uw afgesloten woning te komen. U ontdekt dan de zwakke plekken. Wanneer je in de avonduren niet thuis bent laat dan licht branden in diverse vertrekken van uw woning. Sluit de gordijnen en laat uw woning er bewoonbaar uitzien. Dit is om een avondinbraak te voorkomen. Er zijn ook dieven die in de nacht komen, als u ligt te slapen. Wanneer uw auto voor de deur staat, laat dan de autosleutels niet in de kamer liggen. Leg de huishoudbeurs niet in de keukenla en wanneer u een keer extra geld in de woning heeft, leg dit niet in het bedkastje. Het is niet verstandig uw laptop en uw dure smartphone s-nachts in de huiskamer te laten liggen. Verplaats u in de gedachtegang van de inbreker. Men zegt vaak: se komme er dochs wol yn Dat is maar gedeeltelijk waar. Bij goed hang- en sluitwerk gaat de inbreker een deur verder, hij heeft meestal verstand van sloten. Mocht er worden ingebroken dan belt u de politie die altijd ter plaatse komt om onderzoek te doen. 25

26 Zorg er voor dat de opstal- en inboedelverzekering bij de zelfde maatschappij zijn afgesloten zodat u bij een schadeverhaal niet wordt uitgespeeld. Op internet (www.politiekeurmerk.nl) zijn tips te vinden om een inbraak te voorkomen. Wij hopen met dit verhaaltje u enkele adviezen te hebben gegeven om te proberen de inbrekers buiten de deur te houden. Volg de buurtagent voor tips via Balk, 22 februari Dirk Hebing en Tjeerd Hofstra, buurtagenten Gaasterlan-Sleat. 26

27 Lente Sudoku 27

28 28

29 Lente Puzzel 29

30 Puzzelcompetitie 2011 De puzzels van de vierde en laatste ronde werden praktisch door iedereen goed opgelost. Bij de inzendingen waren veel kerstkaarten met de oplossing en daaraan toegevoegd de beste wensen voor de redactie van It Pompeblêd ; HARTELIJK DANK! Voor hen die in 2012 voor het eerst mee gaan puzzelen het volgende: elke goede inzending van de kruiswoordpuzzel wordt gehonoreerd met vijf punten en een correcte sudoku met één punt. Daar It Pompeblêd vier keer per jaar verschijnt, is de te behalen maximale score voor de kruiswoordpuzzels dus twintig punten en voor de sudoku s vier. Ook in de competitie van 2012 geldt dat niet beslist de maximale score gehaald hoeft te zijn om kans te maken op een prijs. Een keer geen tijd of anderszins verhinderd mee te spelen, geen nood, stuur dan bij de volgende gelegenheid uw oplossing(en) van de puzzel(s) in! De stand na de Kerst Kruiswoordpuzzel 20 punten Mevr. T.M. de Boer - Verhulst, Wyldpaed 4 Mevr. E. Dankert, De Stobberoeier 1 Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9 Dhr. G. v.d. Goot, Skouleane 1 Mevr. D. Gijzen, De Bûgel 19 Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 Mevr. A. Keulen - de Vries, Fonteinwei 8 Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 Mevr. G. Liefhebber - Tolsma, De Flechtreed 14 Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 Mevr. Y. Oosterhoff - Dijkstra, J. Schotanuswei 88A Mevr. A. Schotanus - Muizelaar, Oude Balksterweg 4 30

31 Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 Mevr. B. de Vries - v.d. Goot, Gaestwei 21 Mevr. K. Visser - Folkertsma, J. Schotanuswei 56A Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 Mevr. G. Witteveen, Huningspaed punten Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17 Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23 Dhr. M. Kramer, J. Schotanuswei 34 Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 Mevr. Tj. Ruiter - Schra, Fonteinwei punten Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 5 punten Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 De stand na de Kerst Sudoku 4 punten Mevr. J. van Delden - Vlastuin, De Bûgel 20 Dhr. P. Gijzen, De Bûgel 19 Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 Mevr. A. Klompmaker, De Ikebosker 27 Dhr. F.J. Kooistra, Beukenlaan Z22 Mevr. M. Kramer - Zeldenrust, J. Schotanuswei 34 Dhr. R. Liefhebber, De Flechtreed 14 Mevr. J. Meijers, Fonteinwei 10 Dhr. P. Strikwerda, Lege Leane 26 Mevr. M. Temming - van Tol, Skouleane 8 Mevr. H. Walinga - Folkertsma, Gaestwei 17 Mevr. G. Witteveen, Huningspaed 23 31

32 3 puntenmevr. Tj. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19 2 punten Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17 Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23 Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 1 punt Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 De uitwerking van de kerstpuzzels vindt u elders in dit blad. De oplossingen van de nieuwe puzzels kunnen worden ingeleverd tot 15 april 2012 bij: Jelle Twijnstra, Jan Schotanuswei 9, 8567 LA Oudemirdum. Prijswinnaars van de Puzzelcompetitie Kruiswoordpuzzel 20pt: Mevr. N. Draaijer - Boersma, De Grintfisker 9 (cadeaubon) 15 pt: Dhr. M. Hoogland, De Ikebosker 23 (cadeaubon) 10 pt: Mevr. B. Oldenhage - Bakker, J. Schotanuswei 58 (puzzelboekje) 5 pt: Dhr. I. Rienstra, De Grintfisker 16 (puzzelboekje) Sudoku 4 pt: Dhr. G. Kelderhuis, De Lysterfanger 7 (cadeaubon) 3 pt: Mevr. Tj. Ruiter - Schra, Fonteinwei 19 (puzzelboekje) 2 pt: Mevr. J. Bakker - v.d. Broek, Lege Leane 17 (cadeaubon) 1 pt: Mevr. S. Kuiper, Liemdobben 8 (puzzelboekje) GEFELICITEERD WINNAARS! 32

Inhoudsopgave Pagina Van de bestuurstafel 2 Opening Mar & Klif 6 Oproep Damclub 8 Aldemardum op syn best 12 Ms Fonds 14 Zomerprogramma Activiteiten

Inhoudsopgave Pagina Van de bestuurstafel 2 Opening Mar & Klif 6 Oproep Damclub 8 Aldemardum op syn best 12 Ms Fonds 14 Zomerprogramma Activiteiten Inhoudsopgave Pagina Van de bestuurstafel 2 Opening Mar & Klif 6 Oproep Damclub 8 Aldemardum op syn best 12 Ms Fonds 14 Zomerprogramma Activiteiten Commissie Oudemirdum 15 Collecte Longfonds 18 Van de

Nadere informatie

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren.

LUTJE NIJS. Sarantasia een circussprookje. Jeugdcircus SARANTI. Duurswoldhal Slochteren. Toegang: 4,00. www.dorpsverenigingslochteren. LUTJE NIJS september 2014 Sarantasia een circussprookje Jeugdcircus Saranti brengt een vrolijk spektakel voor jong en oud, groot en klein, een sprookjeswereld om naar uit te kijken! Op zaterdag 18 oktober

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen

Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen 11 e jaargang nr. 3 december 2013 Jentske Withag Nederlands Kampioen Wielrennen In juni jl. is de 8 jarige Jentske Withag Nederlands Kampioene Mountainbiken geworden in Berlicum. Dit is een prestatie waar

Nadere informatie

Colofon t Oplappertje

Colofon t Oplappertje 1 2 Colofon t Oplappertje EHBO afd. Sint-Pancras Uitgave 32e jaargang, nummer 1, maart 2012 t Oplappertje is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. afdeling Sint-Pancras. Dit blad

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W.

COLOFON. Op eigen kracht. Inhoudsopgave. Column: Gerard van de Ven, directeur. Samenwerkingsovereenkomst Omnia Wonen en de S.H.O.W. Voel je thuis! Het informatieblad Het informatieblad van Omnia Wonen Zoekt u iets, kunt u iets, heeft u iets, deel het! Katrien Ruitenburg van Stichting Present aan het woord Zeker van een goede verzekering!

Nadere informatie

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand

Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Verschijnt huis-aan-huis in Pesse, Fluitenberg en Stuifzand Met veel nieuws over: APRIL 2015 - UITGAVE 17 Van de voorzitter Lente in de dorpen Het is lente en iedereen gaat buiten weer hard aan het werk.

Nadere informatie

Deze maand in *Je Meent Het*

Deze maand in *Je Meent Het* Colofon Deze maand in *Je Meent Het* Kunst kijken in de Meent pag. 7 Tentoonstelling was wederom een groot success Jaarwisseling vuurwerk. pag. 11 De kinderen worden gewaarschuwd.. UED: nieuwkomer in het

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Burgerparticipatie ten Top!!!

Burgerparticipatie ten Top!!! CWO meisjes beginnen bruisend Wijkfeest Stichting Ipse de Bruggen Vrijwilligers varen mee met Andante Pagina 4 Pagina 6 Pagina 11 De BabberGratis huis-aan-huis-blad voor Babberspolder en Vlaardinger Ambacht

Nadere informatie

Wethouder luidt Moatien officieel in

Wethouder luidt Moatien officieel in jaargang 6 - nummer 21 maart 2015 www.steenwijkwest.nl www.facebook.com/ WijkvisieSteenwijkWest2025 Wees er snel bij! Wethouder luidt Moatien officieel in 21 maart: Repair Café Boterweg (pagina 6) Kleine

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

Colofon. - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158

Colofon. - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Friesland, nr 01081158 Colofon - Frateurnité Maart 2010 - Jaargang 19 nummer 1 - Voorzitter Anne van Schepen Earnseker 19 9036 MK Menaldum 0518-451646 anne.g@freeler.nl Secretaris Bertus Waaijer Mieddijk 7 9036 LB Menaldum 0518-452

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd

Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Jaarverslag Seizoen 2014-2015 v.v. Beesd Augustus 2014: Het seizoen 2013-2014 begon onder leiding van hoofdtrainer Wim Bender en voor het tweede elftal was Dick Hol de verantwoordelijke man Beesd 1 verloor

Nadere informatie

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers

de SLEUTELPOST 2013-03 Jan Gat Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Vrijwilligers de SLEUTELPOST 2013-03 jaargang 53-193 Leidsche Ve r e e n i g i n g v a n P o s t z e g e l v e r z a m e l a a r s Opgericht 17 januari 1940 Jan Gat alias Jan met de handjes Vrijwilligers 2012 Impressie

Nadere informatie

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop

NUUTS VEUR UCH. Winter 2013 Jaargang 3 editie 4. Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop NUUTS VEUR UCH Winter 2013 Jaargang 3 editie 4 Nieuws & informatie voor en door inwoners van Maria Hoop Omwonenden van het pleintje Hertenstraat/Schellaertstraat versieren voor de vijfde keer op rij hun

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u 27e jaargang nr. 11 21 december 2011 De Wessaner in een nieuwe jas De Wessaner in kleur Na de vele jaren waarin het drukken van De Wessaner werd verzorgd door o.a. drukkerij STUBA hebben het bestuur en

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008

no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 no.40 oktober 2009 Inhoud Notulen Algemene Ledenvergadering 2009 Verslag van de secretaris over het verenigingsjaar 2008 Verslag van de penningmeester over het verenigingsjaar 2008 Medewonen=Medeleven

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Nieuws uit het Verre Westen

Nieuws uit het Verre Westen Nieuws uit het Verre Westen Uitgave Bewonersorganisatie Oud Mathenesse & Het Witte Dorp Bulgaarsestraat 4 3028 BB Rotterdam bewoners@boomhwd.nl www.boomhwd.nl Afscheid raadsman Wim van Nieuwenhuize compliment!

Nadere informatie

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34

Zorgkaart. Colofon. Nummer: 34 is een uitgave van Woonzorgcentrum de Lichtenberg Zorgkaart Tijden veranderen. Voorheen hadden de meeste woonzorgcentra en verpleeghuizen lange wachtlijsten. Dit is niet meer zo. Door veranderd overheidsbeleid

Nadere informatie

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d

B u u r t k r a n t B o s c h ve l d B u u r t k r a n t B o s c h ve l d De krant van en voor de bewoners van Boschveld Jaargang 7 nummer 5 Juli 2011 Buurtfeest Na 2 maanden van voorbereiding, vond op 19 juni het jaarlijkse buurtfeest plaats.

Nadere informatie

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 5, mei 2013. Ingezonden kopij

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 5, mei 2013. Ingezonden kopij Van de Redactie Jaargang 56, no. 5, mei 2013 Advertenties Marjan Scheeres Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel. 3240119 advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl Kwettertjes: Mileen Boutkan Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl

Nadere informatie