Mr. C. W. de Vries: Nederlands staats- en administratief recht. Dr. J. Wisselink: Industriële economie en bedrijfshuishoudkunde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mr. C. W. de Vries: Nederlands staats- en administratief recht. Dr. J. Wisselink: Industriële economie en bedrijfshuishoudkunde."

Transcriptie

1 MUSEUM BOYMANS Het Museum is gevestigd Mathenesserlaan Geopend iedere dag, des Zondags en op algemeen erkende Christelijke feestdagen te 11, op werkdagen te 10 uur; sluit gedurende Januari-Maart en October-December te 4 en in April tot en met September te 5 uur. De portefeuilles met tekeningen en prenten kunnen dagelijks (behalve tussen en 2.30, Zaterdagmiddag en Zondag) bezichtigd worden. Het entreegeld bedraagt 10 cent; voor schoolkinderen onder geleide van hun onderwijzers, voor verenigingen e.d. 1 cent per persoon, mits na voorafgaande aanvrage. Maandag tegen betaling van 25 cent. Persoonlijke toegangskaarten, geldig voor een jaar, kosten f Directeur: Prof. Dr. A. P. A. Vorenkamp Wnd. directeur: Drs. J. C. Ebbinge Wubben, conservator van de bibliotheek en van het prentenkabinet Conservator der afd. ceramiek: J. N. Bastert MUSEUM VAN OUDHEDEN Het Museum is gevestigd Mathenesserlaan Directeur: Prof. Dr. A. P. A. Vorenkamp Conservatrice: Mej. P. Beydals MUSEUM VOOR LAND- EN VOLKENKUNDE EN MARITIEM MUSEUM PRINS HENDRIK Het Museum is gevestigd Willemskade 25 en geopend iedere dag van 10 tot 4 uur, uitgezonderd de Nieuwjaarsdag, alsmede de Maandagen, welke geen erkend Christelijke feestdagen zijn. De toegang is 10 cent per persoon, voor schoolkinderen en leden van verenigingen 1 cent. Directeur: Dr. S. Hofstra Conservatrice: Mej. Dra. J. B. van Overeem NATIONAAL TECHNISCH INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAART Het Instituut is gevestigd Burgemeester s'jacobplein 10, hoek Rochussenstraat. Het Museum is geopend: op Zon- en feestdagen van 2 tot 4 uur, op werkdagen van 10 tot 4 uur. De bibliotheek is geopend: op werkdagen van 10 tot 4 uur en bovendien des Dinsdags en Donderdags des avonds van 7 tot 9 uur. De toegang tot de bibliotheek is gratis, tot het Museum 25 cent per persoon, gezelschappen 10 cent per persoon. In de winter worden technische lezingen gehouden. Directeur: Jhr. G. A. Berg NATUUR-HISTORISCH MUSEUM Het Museum is gevestigd Mathenesserlaan 7 en geopend dagelijks, behalve des Dinsdags, van 10 tot 5 uur, in de wintermaanden van 10 tot 4 uur. De toegang is 15 cent per persoon. Conservator: H. Landsman 11

2 STICHTING ATLAS VAN STOLK De Atlas Van Stolk", een verzameling historieprenten en portretten op de Nederlandse geschiedenis betrekking hebbende, is gevestigd Groene Wetering 11. Bezichtiging na aanvraag. Beheerder: J. van Stolk Conservatrice: Mej. W. A. H. Crol BATAAFS GENOOTSCHAP DER PROEFONDER- VINDELIJKE WIJSBEGEERTE Onder de zinspreuk: Certos feret experientia fructus Opgericht door Steven Hoogendijk in 1769 Het Genootschap heeft als tijdelijk adres: Dr. H. K. de Haas, Mecklenburglaan 24 Praesus Magnificus: Mr. P. J. Oud Administrateuren: H. G. J. de Monchy Mr. J. Dutilh Mr. J. W. W. van der Hoeven Mr. B. Mees Mr. W. Suermondt Wzn. Directeuren: Dr. H. K. de Haas, Ie Secretaris Dr. T. Folpmers, Praeses Dr. W. Dijkstra Ir. W. N. van Nooten Ir. J. A. Emmens Dr. A. Havinga, 2e Secretaris ROTTERDAMS LEESKABINET Vereniging tot daarstelling van een algemene openbare bibliotheek en een daaraan verbonden leeskabinet De bibliotheek is gevestigd Parklaan 3. Geopend elke werkdag van 10 tot 6 uur, des Zondags van 10 tot 1 uur en van half 3 tot half 6. Bibliothecaris: J. E. van der Pot ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN G. J. de Jonghweg 4 en 6 Voorzitter: Ir. J. Rotgans Secretaris: Mr. C. J. de Vriese Directeur afd. kunst en kunstnijverheid: H. J. M. Basart Directeur Middelb. techn. dagschool: Ir. H. J. Meewis Directeur Middelb. techn. avondschool: Ir. J. Th. Franken Directeur Machinistcnschool: J. C. Piek Directeur cursus voorber. middelb. techn. onderwijs: J. van Beveren 12

3 NEDERLANDSE ECONOMISCHE HOGESCHOOL Pietcr de Hoochweg 122 Voorzitter van het Algemeen Bestuur: Mr. R. Mees Voorzitter van den Raad van Beheer: Mr. Jacq. Dutilh Voorzitter van Curatoren: Mr. K. P. van der Mandele Secretaris van de drie colleges: Mr. C. J. de Vriese Secretaris van den Senaat: Mr. Ph. A. N. Houwing Rector Magnificus: Prof. Mr. C. W. de Vries Hoogleraren W. E. Boerman: Economische aardrijkskunde; economische beschrijving van handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart. Ch. Glasz: Economie; geld-, crediet- en bankwezen; handelspolitiek. G. Gonggrijp: Koloniale economie; economische geschiedenis van Nederlands-Indië tot den huidigen tijd. Mr. Ph. A. N. Houwing: Burgerlijk recht en hoofdbeginselen der burgerlijke rechtsvordering, handelsrecht en faillissementsrecht; internationaal privaatrecht. H. W. Lambers: Algemene leer der economie; ondernemings- en bcdrijfswezen; conjunctuur-leer. Dr. N. J. Polak: Bedrijfshuishoudkunde. Dr. Z. W. Sneller: Economische geschiedenis inzonderheid van den nieuweren tijd. Mr. C. W. de Vries: Nederlands staats- en administratief recht. Dr. J. Wisselink: Industriële economie en bedrijfshuishoudkunde. Buitengewone hoogleraren C. A. Blazer, Amsterdam Dr. O. Bakker Dr. C. D. J. Brandt Dr. J. B. D. Derksen, 's-gravenhage R. A. Dijker, Wassenaar Mr. Dr. J. P. A. Francois, Scheveningen Dr. Ir. J. Goudriaan, Hilversum Dr. M. de Haas, emeritus, Wassenaar Mr. A. Koelma, Alkmaar Mr. J. G. Koopmans, 's-gravenhage S. Posthuma, Overveen Dr. B. Schendstok, 's-gravenhage Mr. B. C. Slotemaker, Wassenaar Dr. J. Tinbergen, 's-gravenhage Dr. H. M. H. A. van der Valk, Utrecht Lectoren J. Brands, ec. drs., Rotterdam Dr. T. S. Jansma, Rotterdam A. C. J. Jonkers, ec. drs., Rotterdam L. M. Koyck, ec. drs., Mijnsheerenland 13

4 Dr. H. Thierry, 's-gravenhage Mr. B. Moret, Rotterdam Dr. Th. L. M. Thurlings, Rotterdam Dr. J. Visscher, Dordrecht Dr. H. J. Witteveen, Rotterdam J. Zijlstra, Rotterdam Pr i vaat-doce nten Ir. L. H. J. Angenot, Rotterdam Mr. J. C. van Leeuwen, Utrecht Dr. Joh. van der Spek, Poortugaal BIBLIOTHEEK DER NED. ECON. HOGESCHOOL Bibliothecaris: Dr. T. S. Jansma De bibliotheek is geopend alle werkdagen van 9 tot 17 uur. De uitlening is geopend van 9.30 tot uur. ECONOMISCH ARCHIEF DER NED. ECONOMISCHE HOGESCHOOL Directeur: Dr. N. J. Polak ECONOMISCH GEOGRAFISCH INSTITUUT Directeur: Prof. W. E. Boerman RIJKSBELASTINGACADEMIE Tijdelijk: Mecklenburglaan 16 en Dillenburglaan 2 Directeur Mr. Dr. J. van der Poel Docenten Mr. W. H. van den Berge: Inleiding Nederlands Belastingrecht. W. N. de Blaey: Bedrijfshuishoudkunde. A. L. Brok: Boekhouden. H. J. Doedens: Inkomsten- en Vermogensbelastingen en aanverwante vakken. Drs. A. C. den Duik: Comptabiliteit, Invordering enz. Mr. Dr. J. van der Poel: Inleiding in Rechtswetenschap en Belastingrecht, Geschiedenis van de Rechtsvorming in Nederland, van de Belastingen en van het Belastingwezen, Ambtenarenrecht. (Tijd.) Handelspolitiek, Handelsverdragpolitiek, Autarchie enz. A. van den Ende: Tarief invoerrechten. Mr. T. J. B. v. d. Meijden: Privaatrecht en Internationaal privaatrecht. K. Millenaar: Wetgeving In-, Uit- en Doorvoer en Waardewet. Mr. W. B. Plantenga: Privaatrecht, Registratiewet. Prof. Dr. M. J. H. Smeets: Voordrachten over Openbare Financiën. 14

5 Mr. H. Schuttevaer: Erfrecht, Registratie-, Successie- en Zegelwet. Prof. Dr. B. Schendstok: Voordrachten over Capita Selecta der Belastingleer. Dr. J. R. Stellinga: Nederlands Staats- en Administratief recht. J. van Tilburg: Accijnzen. A. F. Tuk: Grondbelasting, Loonbelasting, Personele belasting, Vennootschapsbelasting. Mr. C. P. Tuk: Strafrecht, Strafvordering, Fiscaal Strafrecht, Omzetbelasting. J. Willigers: Sucessiewet. (vac): Privaatrecht, Zaken-, Verbintenissen- en Personenrecht. VOLKSUNIVERSITEIT Het Secretariaat is gevestigd Westzeedijk 145. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijke en algemene ontwikkeling in den ruimsten zin des woords. Voorzitter: Mr. E. F. Bonjer Secretaresse: Mej. I. M. van Dugteren ROTTERDAMSE KUNSTKRING De vereniging is gevestigd Witte de Withstraat 35. Zij biedt jaarlijks haar leden verschillende tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, voordrachten, lezingen enz. aan. Voorzitter: Dr. J. Drost Secretaresse: Mevr. S. M. Hooykaas-Jongbloed Unterhorst HISTORISCH GENOOTSCHAP DE MAZE" Het genootschap stelt zich ten doel de beoefening van de geschiedenis van het Maasgebied. Voorzitter: Prof. Dr. Z. W. Sneller Secretaris: Dr. L. J. Rogier GENOOTSCHAP ROTERODAMUM Voorzitter: Dr. W. F. Lichtenauer Secretaris: Mr. J. Dutilh Het Genootschap stelt zich ten doel het streven naar versterking der gemeenschapsgedachte in Rotterdam en omgeving door het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van de stad en haar omgeving zo in vroeger eeuwen als in den laatstverlopen tijd. HAVEN VERENIGING ROTTERDAM Gevestigd: Zeemanstraat 11 De vereniging heeft ten doel de verbreiding van de kennis betreffende de Rotterdamse haven in den ruimsten zin des woords. Voorzitter: Mr. H. Willemse Secretaris: F. W. Kuiper 15

6 STICHTING HAVENBELANGEN Gevestigd in het Beursgebouw, Meent 132 De Stichting heeft ten doel de bevordering van de algemene belangen van het havengebied van Rotterdam. Voorzitter: Mr. A. C. W. Beerman Vice-voorzitter: H. F. Kersten Secretaris: A. Veder Secretaris van het bestuur: H. A. Udo de Haes Penningmeester: Mr. J. C. S. Nijenbandring de Boer STICHTING ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST Gevestigd Schiedamsesingel 89 De Stichting heeft ten doel het Rotterdamse muziekleven op hoger peil te brengen door het geven van concerten. Voorzitter: Mr. Herman Vlug Secretaris: C. A. 't Hart VERENIGING TOT INSTANDHOUDING VAN HET ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST Gevestigd Schieweg 113 De Vereniging heeft ten doel de instandhouding van het orkest o.a. door aankoop van instrumenten e.d. Voorzitter: Ph. v. Ommeren Secretaris: J. Huibregtsen Penningmeester: F. J. Zeilinga BOND VAN NED. ARCHITECTEN KRING ROTTERDAM Gevestigd Vijverlaan 70 Voorzitter: Prof. Ir. J. H. v. d. Broek Secretaris: Corn. Elffers KATHOLIEK KERKELIJK BUREAU Gevestigd Van Vollenhovenstraat 3 Directeur: L. J. S. Rogier Het bureau heeft ten doel het verzamelen van alle gegevens welke van belang zijn voor het Katholiek maatschappelijk leven en het geven van inlichtingen daarover. Het is in het leven geroepen door de vereniging Katholiek Rotterdam en de vereniging Het R.K. bevolkingsregister. 16

7 STICHTING HET NEDERLANDS BELASTINGMUSEUM Opgericht 6 Oct Geopend alle werkdagen. Bij geen gehoor kan toegang worden gevraagd bij de concierge Mecklenburglaan 15 Directeur: Mr. Dr. J. van der Poel, directeur van 's Rijks belastingen en domeinen te Rotterdam Het eerste museum Boompjes 92c werd totaal verwoest bij den brand van 14 Mei 1940, sindsdien vernieuwd en na de bevrijding voorlopig gevestigd in het pand Waldeck Pyrmontlaan 15. De stichting heeft ten doel het instandhouden en uitbreiden van de verzameling, door den stichter bijeengebracht, van voorwerpen, betrekking hebbende op het belastingdienstvak of op Staats- en bewindslieden die met de financiële gestie van den Staat bemoeienis hebben gehad en op belastingambtenaren in het verleden en het heden, teneinde deze verzameling dienstig te maken tot de studie van het belastingwezen in Nederland in den ruimsten zin des woords; het aanwakkeren der belangstelling in deze tak van wetenschap, in het bijzonder ook bij de studenten in de belastingen en zoveel mogelijk te voorkomen, dat voor de studie der belastingen van belang zijnde zaken te gronde gaan. De voorwerpen zijn aldus opgesteld en van opschriften voorzien, dat men zich ook zonder geleide volledig kan oriënteren. NEDERLANDS OVERZEE-INSTITUUT Het instituut, opgericht 30 April 1945, is gevestigd Eendrachtsweg 12, Rotterdam. Het beoogt, in ruimen zin, in overeenstemming met art. 2 van de statuten, het bestuderen van vreemde landen, het bevorderen van de economische en culturele betrekkingen met het buitenland en het verlenen van medewerking aan instellingen, die het zelfde doel beogen. Ter bevordering van de goede betrekkingen met bepaalde landen of werelddelen werden, in verband met het N.O.I., opgericht op 30 April 1945: het Afrika Instituut op 15 Nov. 1945: het Amerika Instituut op 16 Juli 1945: het Canada Instituut op 30 April 1945: het Donau Instituut op 30 April 1945: het Instituut voor het Rijngebied op 30 April 1945: het U.S.S.R. Instituut op 1 Jan. 1948: Het Nederland-Noord-Europa-Instituut Directeur van het Bureau van N.O.I.: Prof. W. E. Boerman Secretaris: Drs. H. A. Bomer VERENIGING ONS HUIS" Gevestigd Gouvernestraat 133 Directeur: Dr. K. F. Proost Het doel der vereniging is de bevordering van den omgang tussen de verschillende kringen der samenleving en van de volksontwikkeling. Zij tracht 17

8 dit doel te bereiken door aan personen van beiderlei kunne gelegenheid voor ontwikkeling en ontspanning te verschaffen. DE ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING Gevestigd: Raadhuis, Coolsingel, Kamer 214/217 Voorzitter: Dr. J. Drost Secretaris: C. A. 't Hart Penningmeester: D. Hoogendijk De Stichting heeft ten doel het stimuleren en organiseren van kunstuitingen en cultureel leven in den ruimsten zin des,woords. Zij tracht dit doel te bereiken door op het gebied van toneel, opera, ballet, muziek, beeldende en andere kunsten de scheppers, uitvoerders en exploitanten met de overheid, met het publiek en met elkander in contact te brengen en hen aan te sporen tot arbeid in en ten behoeve van Rotterdam. Zij wordt bestuurd door een Raad van dertien personen, waarvan vier aangewezen door den Raad der Gemeente, vier door het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en vier door den Burgemeester van Rotterdam. De laatste vier vertegenwoordigeni de kunstlievende burgerij. De Raad kiest buiten zichzelf een voorzitter,'die deel uitmaakt van het bestuur. GEMEENTELIJKE KUNSTCOMMISSIE VOOR DE JEUGD Gevestigd: Raadhuis, Coolsingel, Kamer 216 Voorzitter: A. Reitsma Secretaresse: Mej. Mr. A. R. Werner De Commissie stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor de kunst onder de jeugd. DE ROTTERDAMSE GEMEENSCHAP De Rotterdamse Gemeenschap is gevestigd Mathenesserlaan 408. Zij heeft ten doel het wekken van belangstelling bij de gehele Rotterdamse bevolking voor Rotterdam als gemeenschap en het bevorderen van beter onderling begrip en bereidheid tot samenwerking van de verschillende Rotterdamse bevolkingsgroepen. Voorzitter van het bestuur: Dr. J. Ph. Backx Algemeen Secretaris: G. H. L. Schouten VERENIGING DE NEDERLANDSE JEUGDGEMEENSCHAP TE ROTTERDAM Secretariaat: Haringvliet 76 Voorzitter: Dr. A. J. Stakenburg Secretaresse: Mej. E. Blom Penningmeester: A. Voorhoeve De Vereniging heeft ten doel het gemeenschappelijk overleg en de samenwerking te bevorderen tussen die organisaties, instellingen en verenigingen, 18

9 die in Rotterdam als haar taak zien de nauw verbonden geestelijke, zedelijke sociale en lichamelijke vorming der jeugd buiten school verband en die bij haar werk uitgaan van de erkenning van waarden van hoger orde, welke hun grondslag vinden in Christendom en/of Humanisme, zoals dit laatste gegroeid is in de geschiedenis van het Nederlandse volk. ROTTERDAMSE STICHTING ONGEORGANISEERDE JEUGD" Secretariaat: Haringvliet 76 Voorzitter: Dr. A. J. Staken burg Secretaresse: Mej. Mr. E. A. Stoop Penningmeester: Mr. Marten Mees De Stichting heeft ten doel het nemen van initiatieven en het bevorderen van maatregelen op sociaal, cultureel en aanverwant gebied, uitsluitend met betrekking tot en onder de ongeorganiseerde jeugd of massajeugd uit welke maatschappelijke kringen dan ook en al hetgeen verder naar het oordeel van het algemeen bestuur daarmede verband houdt of wordt geacht daartoe bevorderlijk te zijn. 19

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST

INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST INLICHTINGEN OMTRENT ENKELE INSTELLIN- GEN TOT BEVORDERING VAN WETENSCHAP EN KUNST ARCHIEF Het Archief der Gemeente is gevestigd in het gebouw aan de Mathenesserlaan 315 en geopend op werkdagen van half

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR ZUID-HOLLAND

GEMEENTEBESTUUR KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR ZUID-HOLLAND GEMEENTEBESTUUR i Januari 1943 BURGEMEESTER F. E. Muller WETHOUDERS G. C. Blom, Dr. P. Klumper, Ir. D. Mommaal, Dr, H. Roos SECRETARIS Mr. M. Smeding KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR ZUID-HOLLAND

Nadere informatie

INHOUD. Voorbericht Gemeentebestuur Leden van de Provinciale Staten in den kieskring Rotterdam

INHOUD. Voorbericht Gemeentebestuur Leden van de Provinciale Staten in den kieskring Rotterdam INHOUD VOORWERK Blz. Voorbericht V Gemeentebestuur XI Leden van de Provinciale Staten in den kieskring Rotterdam XI Inlichtingen omtrent enkele openbare instellingen.. XII Inlichtingen omtrent enkele vereenigingen

Nadere informatie

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch

OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch OPRICHTING VAN HET ECONOMISCH TECHNOLOGISCH INSTITUUT VOOR ZUID-HOLLAND TE ROTTERDAM EN DE VOORGESCHIEDENIS DOOR DRS. M. VAN DER VELDEN OP 23 september 1987 bestond de Stichting 'Economisch Technologisch

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum

Beleidsplan 2013-2016. Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan 2013-2016 Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Beleidsplan Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum Inleiding... 3 Activiteiten... 3 Organisatie en financiën...

Nadere informatie

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg

Stichting Lechaim Jaarverslag 2014. Jaarverslag. Stichting Lechaim. Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg Jaarverslag 2014 Stichting Lechaim Helping Israëli Victims of Terror Giek 56 8081 NW Elburg 1 Inhoud Algemeen Werkzaamheden Pagina 3 De Stichting Pagina 3-5 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Pagina

Nadere informatie

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed

Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed Beleidsplan 2014-2015 Inhoud blz. Gegevens Stichting voor het Chinees-Indonesisch Erfgoed... 3 Doelstelling en inleiding... 4 Werkzaamheden... 5 Financiën...

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01

VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 VERENIGING VRIENDEN VAN DE GROTE OF ST.-BAVOKERK TE HAARLEM ALGEMEEN BELEIDSPLAN 2014-01 Inhoudsopgave 1 Doel van de vereniging 1.1. Doelomschrijving Vereniging... 3 1.2. Doelgroepen... 3 1.3. Missie...

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, Afschrift. MINISTERIE VAN ONDERWIJS, KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN 29 FeSmiari 1?40. No. 8$?

Nadere informatie

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door:

Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste 3 personen, benoemd voor een periode van 4 jaar en wordt thans gevormd door: Beleidspan Stichting Departement Rotterdam der Maatschappij tot Nut van t Algemeen Vastgesteld in december 2013, en herzien in juni 2014 door het bestuur Nut Rotterdam Rechtsvorm: Stichting Gevestigd en

Nadere informatie

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3 " van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage

Betreffende: Exa^ag j de psychologie Zijne Excellentie de Minister 3  van Onderwijs, Kunsten en wetenschappeet te 's-gbavbnhage ONDERWIJSRAAD No 05HÛ s-gravenhage, 5 Maart 19 52 ]f( Ajlft(^ T" U.V. Statenlaan 125 B ifct op schrijven van ÖJ AUfiUStUS 1951«M "" 9e ' ieve * het "" wocrd d '9,ekenln 9 1 Äl*»3»*» **** -y., en nummer

Nadere informatie

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p.

Foundation for Dutch Heritage Overseas BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2. Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. BELEIDSPLAN NEW HOLLAND FOUNDATION 2016-2020 Hoofdstuk 1 Inleiding p. 2 Hoofdstuk 2 Huidige situatie p. 2 Hoofdstuk 3 Visie en Missie p. 3 Hoofdstuk 4 Ambities p. 4 Hoofdstuk 5 Stappenplan p. 5 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht

Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Opleiding Fiscaal recht Vrijstellingen Faculteit der Rechtsgeleerdheid Opleiding Fiscaal recht Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Standaardvrijstellingen Opleiding Fiscaal recht... 3 Algemeen... 3 HBO Rechten: totaal 33 ects vrijstelling...

Nadere informatie

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.

GEGEVENS STICHTING. Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse. GEGEVENS STICHTING Naam van de stichting: Stichting VandenBroek Foundation Postadres: Postbus 256, 2170 AG SASSENHEIM RSIN nummer: 819315631 KVK nummer: 27317264 Website: www.vandenbroekfoundation.nl www.lamlisse.nl

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam

Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Beleidsplan van de Stichting De Muziekkamer Edam Inleiding In dit eerste beleidsplan is vastgelegd hoe het bestuur van de stichting verwacht gedurende de komende jaren de doelstellingen zoals vastgelegd

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016

Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 Beleidsplan Stichting Begunstigers Atlas Van Stolk 2012-2016 1. Doel De Stichting heeft ten doel het in stand houden in de meest ruime zin van het woord van de verzameling, bekend onder de naam "Atlas

Nadere informatie

Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek. Beleidsplan 2015-2019

Stichting Fonds ter bevordering ener Liberale Protestantsche Godsdienstprediking te Oosterbeek. Beleidsplan 2015-2019 Beleidsplan 2015-2019 Inhoudsopgave Pg. 1 Inleiding... 3 2 Informatie als bedoeld in Algemene wet inzake rijksbelastingen art. 5b... 3 3 Doelstelling... 3 4 Gebruik van het gebouw... 4 5 Onderhoud... 4

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Plaatsingslijst Archivalia C. Pouderoijen Archiefnummer: 1168 Archiefnaam: POUD Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1935-1989 Katholiek Documentatie Centrum 2015

Nadere informatie

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- )

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Koninklijk Zeeuwsch Genootschap Der Wetenschappen (1768- ) Oprichting In 1768 werd het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen officieel opgericht. De aanleiding vormde een initiatief uit Vlissingen tot

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum"

Jaarverslag 1949. Stichting Het Nederlands Belastingmuseum Jaarverslag 1949 /'2 - a -icy y// 3' Stichting Het Nederlands Belastingmuseum" E 17 Directeur: Prof. Dr J. van der Poel, Conservator voor het fiscaal zegel: C. Eeltjes, Geestbrugweg 114, Rijswijk. Archivaris:

Nadere informatie

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND

VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Voorwoord en Inleiding Dr. Ir. H. Koopmans VIJFTIG JAAR SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID IN NEDERLAND Uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Hoogewerff-Fonds UITGEVERIJ WALTMAN DELFT - 1967

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935

Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Archief Sociaal-Technische Kring van Democratische Ingenieurs en Architecten 1904-1935 Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis Cruquiusweg 31 1019 AT Amsterdam Nederland hdl:10622/arch01328

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Reglement burgerlijke stand. Reg.nr. 195547. Burgemeester en wethouders van Oldebroek;

Reglement burgerlijke stand. Reg.nr. 195547. Burgemeester en wethouders van Oldebroek; Reglement burgerlijke stand Reg.nr. 195547 Burgemeester en wethouders van Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 1 tot en met 5 van het Besluit

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens

Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Beleidsplan Stichting Groenendijk- Clemens Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Doelstelling... 2 3. Werkzaamheden... 2 3.1 Activiteiten... 2 3.2 Activiteiten in de toekomst... 3 4. Criteria voor donaties...

Nadere informatie

ROTTERDAMS JAARBOEKJE 1968

ROTTERDAMS JAARBOEKJE 1968 ROTTERDAMS JAARBOEKJE 1968 /. Koo/' /?e/ or/'/wggiifeii /)//7/7É7Z ee/7yaa/" meer r/0/7 J0.000 \ 22 />7 Je /?o//*é*r- HISTORISCH GENOOTSCHAP ROTERODAMUM Rotterdam, najaar 1968 Mecklenburglaan 6 e/z Z)0«atewr.s

Nadere informatie

ONDERWIJSRAAD. Eerste Afdeling O.R. 162 H.O. s-gravenhage,zfjuli I960.

ONDERWIJSRAAD. Eerste Afdeling O.R. 162 H.O. s-gravenhage,zfjuli I960. ONDERWIJSRAAD SECRETARIAAT: BEZUIDENHOUTSEWEG 125 'S-GRAVENHAGE Eerste Afdeling OR 162 HO Voorstel tot wijziging van hot Koninklijk besluit van 29 februari 1932, Staatsblad 66, ter uitvoering van artikel

Nadere informatie

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011

Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR. Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Vrijstellingen Erasmus School of Law EUR Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en criminologie Studiejaar 2011/2011 Voorwoord... 2 Algemeen... 3 Geldigheidsduur vrijstellingen... 3 Standaardvrijstellingen

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen

Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen Een dag aan de Protestantse Theologische Universiteit, Kampen door Jaap van Gelderen (tekst) en Freddy Schinkel (beeld) De Protestantse Theologische Universiteit (PThU) is gesticht op 1 januari 2007, als

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V.

Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub van O.E.V. Huishoudelijk Reglement afdeling Schietsportclub O.E.V. Artikel 01: Dit huishoudelijke reglement is goedgekeurd door het bestuur OEV tijdens de bestuursvergadering die gehouden is op d.d. 16 november 2010

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011

75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 75 JAAR EHBO VERENIGING TER AAR 1936-2011 1936 Oprichting 20 april 1936 Eerste bestuur bestond uit: De heer S. Valk (voorzitter) Mej. Dijkstra (1 e secretaresse) Mej. A. Kroft (2 de secretaresse) De heer

Nadere informatie

Museum voor Anatomie en Pathologie

Museum voor Anatomie en Pathologie Museum voor Anatomie en Pathologie Museum voor Anatomie en Pathologie 1. Wat is het Anatomisch Museum? 2. Hoe ziet het Anatomisch Museum van de Toekomst er uit? 3. Langs welke weg bereiken we het Anatomisch

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs (de stichting), gevestigd te Rotterdam. Inleiding Blijkens artikel 2.1.

Nadere informatie

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD)

GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) N e d e r l a n d s I n s t i t u u t A t h e n e Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών Netherlands Institute at Athens NIA INTERUNIVERSITAIRE CURSUS GRIEKSE EPIGRAFIE OP LOCATIE (MA/PhD) Nederlands Instituut in

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek Financieel verslag 2012 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005.

Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Subsidiereglement voor de socio-culturele, culturele en sociale verenigingen hervastgesteld in zitting van de gemeenteraad d.d. 9 juni 2005. Hoofdstuk I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Binnen de perken

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis Museum voor het Land van Heusden en Altena

Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis Museum voor het Land van Heusden en Altena Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis Museum voor het Land van Heusden en Altena JAARREKENING 2014 De Stichting Vrienden van het Gouverneurshuis is opgericht op 16 februari 2004 met het doel het gelijknamige

Nadere informatie

Waar er in dit voorstel, huwelijk of trouwen staat, wordt ook bedoeld registratie van een partnerschap of omzetting daarvan in een huwelijk.

Waar er in dit voorstel, huwelijk of trouwen staat, wordt ook bedoeld registratie van een partnerschap of omzetting daarvan in een huwelijk. Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Molen De Schelvenaer, adres Korenmolen 1 te Krimpen aan den IJssel aan te wijzen

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Plaatsingslijst Archivalia H.M. Dresen-Coenders Archiefnummer: 603 Archiefnaam: DRES Sector: Cultuur en recreatie Soort archief: Archivalia van persoon Datering: 1941-1963 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Kunst met Plezier 2013

Jaarverslag Stichting Kunst met Plezier 2013 Stichting Kunst met Plezier leeghwaterstraat 28, 1462 JE, middenbeemster 06-15823226,/0299-684616 maud.de.leeuw@kpnplanet.nl reg,nr KvK 58291466 www.kunstmetplezier.nl Jaarverslag Stichting Kunst met Plezier

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012

Inhoud. 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 Jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 De doelstelling 3 Activiteiten 2013 4 Speerpunten / doelen 2014 5 Behaalde resultaten 2006-2012 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Erfgoed Kaatsheuvel

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht

Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht Hoofdlijnen van het Nederlands belastingrecht door Mr. P.M. van Schie Prof. dr. CA. de Kam Mr. J. Lamens Mr. drs. F.J.P.M. Haas Twaalfde herziene druk Kluwer Deventer - 2004 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij

Nadere informatie

Deelname aan de cursus levert 52 studiepunten op voor de KNB (onder voorbehoud).

Deelname aan de cursus levert 52 studiepunten op voor de KNB (onder voorbehoud). INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch Instituut BV van de Erasmus Universiteit

Nadere informatie

EMMACOLLEGE onderbouw CURSUS 2014-2015

EMMACOLLEGE onderbouw CURSUS 2014-2015 EMMACOLLEGE onderbouw CURSUS 2014-2015 PROEFWERKROOSTER periode 3 29-6-2015 versie 2 DINSDAG 7 JULI lok. docent WOENSDAG 8 JULI lok. docent DONDERDAG 9 JULI lok. docent 1A1 1e les mens en techniek 7 1e

Nadere informatie

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam

Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Plaatsingslijst Archief Bedrijfsapostolaat van de Paters Capucijnen, Amsterdam Archiefnummer: 676 Archiefnaam: BAPC Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1938-1985

Nadere informatie

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010

Stichting Dermatologie Project Mozambique. Jaarrekening en jaarverslag 2010 Stichting Dermatologie Project Mozambique Jaarrekening en jaarverslag 2010 1 Algemeen. De Stichting Dermatologie Project Mozambique is opgericht d.d. 15 juli 2004, heeft haar statutaire zetel te Wageningen

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 329 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST SCHIEDAM 1888-HEDEN N.B.: Ca. 6.50m archief is nog niet beschreven. DOOR K.J.P.F.M

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014

Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle. Jaarrekening 2014 Stichting Vrienden van Kompaan en De Bocht te Goirle Jaarrekening 2014 Goirle, maart 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag 2 Balans per 31-12-2014 3 Exploitatierekening over 2014 4 Grondslagen voor de

Nadere informatie

Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014

Stichting Netwerk Rondom Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014 Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg 93 5038 NA TILBURG Publicatiebalans 2014 Vastgesteld op de bestuursvergadering d.d. 29 juni 2015. Stichting "Netwerk Rondom" Het bestuur p/a Bredaseweg

Nadere informatie

ANBI-gegevens Stichting Kleine Kracht

ANBI-gegevens Stichting Kleine Kracht ANBI-gegevens Stichting Kleine Kracht Naam, zetel en duur 1. De Stichting draagt de naam: Stichting Kleine Kracht 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Sliedrecht 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde

Nadere informatie

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx

1. Beleidsplan Stichting Phoenixx 1. Beleidsplan Stichting Phoenixx Stichting Phoenixx is opgericht d.d. 10 november 2014 en gevestigd aan de : Van Sijsenstraat 57a, 9724 NM te Groningen. E info@phoenixx.foundation M +31 6 24280197 ING

Nadere informatie

ANBI GEGEVENS 2015 MAITREYA INSTITUUT. Opbouw van de Organisatie.

ANBI GEGEVENS 2015 MAITREYA INSTITUUT. Opbouw van de Organisatie. ANBI GEGEVENS 2015 MAITREYA INSTITUUT Opbouw van de Organisatie. Het Maitreya Instituut bestaat uit een Kerkgenootschap Maitreya Instituut en een Stichting Maitreya Instituut voor Wijsheidscultuur. Het

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda

Stichting Het Van Iterson Ziekenhuis Gouda BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 INHOUD BESTUURSVERSLAG BESTUURSVERSLAG 2012 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 JAARREKENING 2012 BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN TOELICHTINGEN

Nadere informatie

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1

Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Goudzwaard School of Fair and Green Economics 1 Comité van Aanbeveling: Prof. Dr. H.H.F. (Herman) Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering (Universiteit Utrecht) en oprichter Sustainable

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994)

Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) 337 Plaatsingslijst van het archief van de Spaarbank voor Protestants Nederland / Vakbondsspaarbank SPN (1960-1994) Samengesteld door Paul E. Werkman Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands

Nadere informatie

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem

Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal. Aan de Raad der gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 39/2008 5 februari 2008 SBA 2008/123996 Beantwoording vragen inzake overdracht van archiefmateriaal Aan de Raad der gemeente Haarlem Ingevolge het bepaalde

Nadere informatie

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen

BRAND. oorzaken. verzorgd door N.V. Erven B. van der Kamp, Groningen BRAND oorzaken Verslag van het verhandelde op het eerste symposium, gehouden op 2 en 3 April 1947 te Leiden, onder auspiciën van de rijksinspectie brandweerwezen van het ministerie van binnenlandse zafceu.

Nadere informatie

Ik wil weten wát ik kies. Proef. Studeren. bij Hogeschool Rotterdam

Ik wil weten wát ik kies. Proef. Studeren. bij Hogeschool Rotterdam Ik wil weten wát ik kies Proef Studeren bij Hogeschool Rotterdam Proefstuderen Als je (bijna) zeker weet welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te proeven aan je

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

De Nederlandsche Bank. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie Stadgenoot

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo.

STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN. Naam Artikel 1. De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. STATUTEN VAN DE VERENIGING DE DOLFIJN Naam Artikel 1 De Vereniging draagt de naam De Dolfijn en is gevestigd in het Distrikt Paramaribo. Artikel 2 Het verenigingsjaar, tevens boekjaar begint op de eerste

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Uitspraak

LANDELIJKE COMMISSIE GEDRAGSCODE INTERNATIONALE STUDENT HOGER ONDERWIJS. Uitspraak Kenmerk: LC 10.029/UITSPR Uitspraak op het verzoekschrift van Hogeschool Wittenborg van 18 mei 2009 met betrekking tot een met de Gedragscode vermeend strijdige gedraging van Saxion Hogescholen. VERLOOP

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923.

f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. f ONDERWIJSRAAD. N. 1642 A. 'S-GRAVENHAGE, 2jT-Apr.il 1923. Bericht op schrijven van.24februari»23 No.699 Frankenstraat 39. Afd.H.O., 11 ir.,a» 4inn laj» ~ ^en g e l ieve bij het antwoord dagteekening

Nadere informatie

Jubelparkmuseum. Jubelparkmuseum. Het Jubelparkmuseum is een museum: - voor kunst - voor geschiedenis - voor archeologie

Jubelparkmuseum. Jubelparkmuseum. Het Jubelparkmuseum is een museum: - voor kunst - voor geschiedenis - voor archeologie Jubelparkmuseum Het Jubelparkmuseum is in Brussel. Het Jubelparkmuseum heet zo omdat het in het Jubelpark ligt. Het Jubelparkmuseum is een van de grootste musea van België. Het is een oud museum. Leopold

Nadere informatie

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998)

VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG. Inventaris van het archief van (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Inventaris van het archief van VERENIGING VAN NEDERLANDSE BEELDENDE KUNSTENAARS DE BRUG (1945-) 1951, 1960-1996 (-1998) Tiny de Boer / Ramses van Bragt Den Haag 2001 / 2007 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Inventaris

Nadere informatie

Stichting Adel in Nederland

Stichting Adel in Nederland Publicatiegegevens 2016 Inhoud 1. Publicatieplicht 2. Algemene gegevens 3. Doelstelling 4. Beleidsplan 5. Bestuur 5.1 Bestuurssamenstelling 5.2 Namen van de bestuurders 5.3 Beloningsbeleid 6. Directeur

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

Concerten, optredens en activiteiten

Concerten, optredens en activiteiten 1 Kalender activiteiten academiejaar 2013-2014 Concerten, optredens en activiteiten Zondag 13 oktober 2013 Door de leerlingen van de academie Zondag 13 oktober 2013 Openstelling van het gebouw van de academie

Nadere informatie

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2015-2016

MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2015-2016 MasterCourse Vastgoed Fiscaal 2015-2016 INTRODUCTIE De Erasmus Universiteit Rotterdam hecht veel belang aan post initiële opleidingen van hoogwaardige kwaliteit. In dat kader is door het Fiscaal Economisch

Nadere informatie

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL

Bijpostkantoren AMSTERDAM AMSTERDAM-AMSTEL Bijpostkantoren Een aantal bijpostkantoren van o.a. Amsterdam, Apeldoorn, Scheveningen en s-gravenhage ontving, naast de dagtekeningstempels ook een nummerstempel, gelijk aan het postkantoor waaronder

Nadere informatie

Proefstuderen. bij Hogeschool Rotterdam

Proefstuderen. bij Hogeschool Rotterdam Proefstuderen bij Hogeschool Rotterdam Het kiezen van een opleiding kost tijd en inzet. 2 Proefstuderen Als je (bijna) zeker weet welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam

Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Plaatsingslijst Archief Katholieke Jeugdraad, afdeling Rotterdam Archiefnummer: 874 Archiefnaam: KJRR Sector: Jeugd Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1948-1970 Katholiek Documentatie Centrum

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 997 Machtiging van Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk tot oprichting van een stichting Fonds voor de scheppende toonkunst

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Rederlandschlndisde laatschappij

Rederlandschlndisde laatschappij J VAN-PE Rederlandschlndisde laatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. i:, o-i, Handel enz. JK ^f ",. 'T 4 STATUTEN VAN DE Rederlandsch-Indische Maatschappij VAN NIJVERHEID en LANDBOUW. OGILVIE & Co. 1885.

Nadere informatie

Exploitatierekening 2013

Exploitatierekening 2013 Exploitatierekening 2013 Stichting de Vrienden van de Ark in Nederland Gouda, mei 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS EN TOELICHTING... 4 Financiële activa... 4 Eigen vermogen... 4 EXPLOITATIEREKENING

Nadere informatie

Historie Nederlandse Kring van Beeldhouwers - JCAltorf

Historie Nederlandse Kring van Beeldhouwers - JCAltorf Historie Nederlandse Kring van Beeldhouwers - JCAltorf In aansluiting op het document Johan Coenraad ( Jan ) Altorf een Haagse beeldende kunstenaar wat hoofdzakelijk gaat over bouwbeeldhouwwerk, is dit

Nadere informatie

DISTRICTSCONFERENTIE - 11 APRIL 2015 - ROTTERDAM ZORG DAT JE ER BIJ BENT DISTRICTCONFERENTIE-COMMISSIE SCHRIJFT SAVE THE DATE - 11 APRIL 2015

DISTRICTSCONFERENTIE - 11 APRIL 2015 - ROTTERDAM ZORG DAT JE ER BIJ BENT DISTRICTCONFERENTIE-COMMISSIE SCHRIJFT SAVE THE DATE - 11 APRIL 2015 DISTRICTSCONFERENTIE - 11 APRIL 2015 - ROTTERDAM ZORG DAT JE ER BIJ BENT Deze keer een speciale uitgave van de Maandbrief geschreven door de DISCON-commissie. De Districtsconferentie 2015 in Rotterdam

Nadere informatie