Mr. C. W. de Vries: Nederlands staats- en administratief recht. Dr. J. Wisselink: Industriële economie en bedrijfshuishoudkunde.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mr. C. W. de Vries: Nederlands staats- en administratief recht. Dr. J. Wisselink: Industriële economie en bedrijfshuishoudkunde."

Transcriptie

1 MUSEUM BOYMANS Het Museum is gevestigd Mathenesserlaan Geopend iedere dag, des Zondags en op algemeen erkende Christelijke feestdagen te 11, op werkdagen te 10 uur; sluit gedurende Januari-Maart en October-December te 4 en in April tot en met September te 5 uur. De portefeuilles met tekeningen en prenten kunnen dagelijks (behalve tussen en 2.30, Zaterdagmiddag en Zondag) bezichtigd worden. Het entreegeld bedraagt 10 cent; voor schoolkinderen onder geleide van hun onderwijzers, voor verenigingen e.d. 1 cent per persoon, mits na voorafgaande aanvrage. Maandag tegen betaling van 25 cent. Persoonlijke toegangskaarten, geldig voor een jaar, kosten f Directeur: Prof. Dr. A. P. A. Vorenkamp Wnd. directeur: Drs. J. C. Ebbinge Wubben, conservator van de bibliotheek en van het prentenkabinet Conservator der afd. ceramiek: J. N. Bastert MUSEUM VAN OUDHEDEN Het Museum is gevestigd Mathenesserlaan Directeur: Prof. Dr. A. P. A. Vorenkamp Conservatrice: Mej. P. Beydals MUSEUM VOOR LAND- EN VOLKENKUNDE EN MARITIEM MUSEUM PRINS HENDRIK Het Museum is gevestigd Willemskade 25 en geopend iedere dag van 10 tot 4 uur, uitgezonderd de Nieuwjaarsdag, alsmede de Maandagen, welke geen erkend Christelijke feestdagen zijn. De toegang is 10 cent per persoon, voor schoolkinderen en leden van verenigingen 1 cent. Directeur: Dr. S. Hofstra Conservatrice: Mej. Dra. J. B. van Overeem NATIONAAL TECHNISCH INSTITUUT VOOR SCHEEPVAART EN LUCHTVAART Het Instituut is gevestigd Burgemeester s'jacobplein 10, hoek Rochussenstraat. Het Museum is geopend: op Zon- en feestdagen van 2 tot 4 uur, op werkdagen van 10 tot 4 uur. De bibliotheek is geopend: op werkdagen van 10 tot 4 uur en bovendien des Dinsdags en Donderdags des avonds van 7 tot 9 uur. De toegang tot de bibliotheek is gratis, tot het Museum 25 cent per persoon, gezelschappen 10 cent per persoon. In de winter worden technische lezingen gehouden. Directeur: Jhr. G. A. Berg NATUUR-HISTORISCH MUSEUM Het Museum is gevestigd Mathenesserlaan 7 en geopend dagelijks, behalve des Dinsdags, van 10 tot 5 uur, in de wintermaanden van 10 tot 4 uur. De toegang is 15 cent per persoon. Conservator: H. Landsman 11

2 STICHTING ATLAS VAN STOLK De Atlas Van Stolk", een verzameling historieprenten en portretten op de Nederlandse geschiedenis betrekking hebbende, is gevestigd Groene Wetering 11. Bezichtiging na aanvraag. Beheerder: J. van Stolk Conservatrice: Mej. W. A. H. Crol BATAAFS GENOOTSCHAP DER PROEFONDER- VINDELIJKE WIJSBEGEERTE Onder de zinspreuk: Certos feret experientia fructus Opgericht door Steven Hoogendijk in 1769 Het Genootschap heeft als tijdelijk adres: Dr. H. K. de Haas, Mecklenburglaan 24 Praesus Magnificus: Mr. P. J. Oud Administrateuren: H. G. J. de Monchy Mr. J. Dutilh Mr. J. W. W. van der Hoeven Mr. B. Mees Mr. W. Suermondt Wzn. Directeuren: Dr. H. K. de Haas, Ie Secretaris Dr. T. Folpmers, Praeses Dr. W. Dijkstra Ir. W. N. van Nooten Ir. J. A. Emmens Dr. A. Havinga, 2e Secretaris ROTTERDAMS LEESKABINET Vereniging tot daarstelling van een algemene openbare bibliotheek en een daaraan verbonden leeskabinet De bibliotheek is gevestigd Parklaan 3. Geopend elke werkdag van 10 tot 6 uur, des Zondags van 10 tot 1 uur en van half 3 tot half 6. Bibliothecaris: J. E. van der Pot ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTEN EN TECHNISCHE WETENSCHAPPEN G. J. de Jonghweg 4 en 6 Voorzitter: Ir. J. Rotgans Secretaris: Mr. C. J. de Vriese Directeur afd. kunst en kunstnijverheid: H. J. M. Basart Directeur Middelb. techn. dagschool: Ir. H. J. Meewis Directeur Middelb. techn. avondschool: Ir. J. Th. Franken Directeur Machinistcnschool: J. C. Piek Directeur cursus voorber. middelb. techn. onderwijs: J. van Beveren 12

3 NEDERLANDSE ECONOMISCHE HOGESCHOOL Pietcr de Hoochweg 122 Voorzitter van het Algemeen Bestuur: Mr. R. Mees Voorzitter van den Raad van Beheer: Mr. Jacq. Dutilh Voorzitter van Curatoren: Mr. K. P. van der Mandele Secretaris van de drie colleges: Mr. C. J. de Vriese Secretaris van den Senaat: Mr. Ph. A. N. Houwing Rector Magnificus: Prof. Mr. C. W. de Vries Hoogleraren W. E. Boerman: Economische aardrijkskunde; economische beschrijving van handel, nijverheid, landbouw en scheepvaart. Ch. Glasz: Economie; geld-, crediet- en bankwezen; handelspolitiek. G. Gonggrijp: Koloniale economie; economische geschiedenis van Nederlands-Indië tot den huidigen tijd. Mr. Ph. A. N. Houwing: Burgerlijk recht en hoofdbeginselen der burgerlijke rechtsvordering, handelsrecht en faillissementsrecht; internationaal privaatrecht. H. W. Lambers: Algemene leer der economie; ondernemings- en bcdrijfswezen; conjunctuur-leer. Dr. N. J. Polak: Bedrijfshuishoudkunde. Dr. Z. W. Sneller: Economische geschiedenis inzonderheid van den nieuweren tijd. Mr. C. W. de Vries: Nederlands staats- en administratief recht. Dr. J. Wisselink: Industriële economie en bedrijfshuishoudkunde. Buitengewone hoogleraren C. A. Blazer, Amsterdam Dr. O. Bakker Dr. C. D. J. Brandt Dr. J. B. D. Derksen, 's-gravenhage R. A. Dijker, Wassenaar Mr. Dr. J. P. A. Francois, Scheveningen Dr. Ir. J. Goudriaan, Hilversum Dr. M. de Haas, emeritus, Wassenaar Mr. A. Koelma, Alkmaar Mr. J. G. Koopmans, 's-gravenhage S. Posthuma, Overveen Dr. B. Schendstok, 's-gravenhage Mr. B. C. Slotemaker, Wassenaar Dr. J. Tinbergen, 's-gravenhage Dr. H. M. H. A. van der Valk, Utrecht Lectoren J. Brands, ec. drs., Rotterdam Dr. T. S. Jansma, Rotterdam A. C. J. Jonkers, ec. drs., Rotterdam L. M. Koyck, ec. drs., Mijnsheerenland 13

4 Dr. H. Thierry, 's-gravenhage Mr. B. Moret, Rotterdam Dr. Th. L. M. Thurlings, Rotterdam Dr. J. Visscher, Dordrecht Dr. H. J. Witteveen, Rotterdam J. Zijlstra, Rotterdam Pr i vaat-doce nten Ir. L. H. J. Angenot, Rotterdam Mr. J. C. van Leeuwen, Utrecht Dr. Joh. van der Spek, Poortugaal BIBLIOTHEEK DER NED. ECON. HOGESCHOOL Bibliothecaris: Dr. T. S. Jansma De bibliotheek is geopend alle werkdagen van 9 tot 17 uur. De uitlening is geopend van 9.30 tot uur. ECONOMISCH ARCHIEF DER NED. ECONOMISCHE HOGESCHOOL Directeur: Dr. N. J. Polak ECONOMISCH GEOGRAFISCH INSTITUUT Directeur: Prof. W. E. Boerman RIJKSBELASTINGACADEMIE Tijdelijk: Mecklenburglaan 16 en Dillenburglaan 2 Directeur Mr. Dr. J. van der Poel Docenten Mr. W. H. van den Berge: Inleiding Nederlands Belastingrecht. W. N. de Blaey: Bedrijfshuishoudkunde. A. L. Brok: Boekhouden. H. J. Doedens: Inkomsten- en Vermogensbelastingen en aanverwante vakken. Drs. A. C. den Duik: Comptabiliteit, Invordering enz. Mr. Dr. J. van der Poel: Inleiding in Rechtswetenschap en Belastingrecht, Geschiedenis van de Rechtsvorming in Nederland, van de Belastingen en van het Belastingwezen, Ambtenarenrecht. (Tijd.) Handelspolitiek, Handelsverdragpolitiek, Autarchie enz. A. van den Ende: Tarief invoerrechten. Mr. T. J. B. v. d. Meijden: Privaatrecht en Internationaal privaatrecht. K. Millenaar: Wetgeving In-, Uit- en Doorvoer en Waardewet. Mr. W. B. Plantenga: Privaatrecht, Registratiewet. Prof. Dr. M. J. H. Smeets: Voordrachten over Openbare Financiën. 14

5 Mr. H. Schuttevaer: Erfrecht, Registratie-, Successie- en Zegelwet. Prof. Dr. B. Schendstok: Voordrachten over Capita Selecta der Belastingleer. Dr. J. R. Stellinga: Nederlands Staats- en Administratief recht. J. van Tilburg: Accijnzen. A. F. Tuk: Grondbelasting, Loonbelasting, Personele belasting, Vennootschapsbelasting. Mr. C. P. Tuk: Strafrecht, Strafvordering, Fiscaal Strafrecht, Omzetbelasting. J. Willigers: Sucessiewet. (vac): Privaatrecht, Zaken-, Verbintenissen- en Personenrecht. VOLKSUNIVERSITEIT Het Secretariaat is gevestigd Westzeedijk 145. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van wetenschappelijke en algemene ontwikkeling in den ruimsten zin des woords. Voorzitter: Mr. E. F. Bonjer Secretaresse: Mej. I. M. van Dugteren ROTTERDAMSE KUNSTKRING De vereniging is gevestigd Witte de Withstraat 35. Zij biedt jaarlijks haar leden verschillende tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, voordrachten, lezingen enz. aan. Voorzitter: Dr. J. Drost Secretaresse: Mevr. S. M. Hooykaas-Jongbloed Unterhorst HISTORISCH GENOOTSCHAP DE MAZE" Het genootschap stelt zich ten doel de beoefening van de geschiedenis van het Maasgebied. Voorzitter: Prof. Dr. Z. W. Sneller Secretaris: Dr. L. J. Rogier GENOOTSCHAP ROTERODAMUM Voorzitter: Dr. W. F. Lichtenauer Secretaris: Mr. J. Dutilh Het Genootschap stelt zich ten doel het streven naar versterking der gemeenschapsgedachte in Rotterdam en omgeving door het bevorderen en verbreiden van de kennis omtrent de geschiedenis van de stad en haar omgeving zo in vroeger eeuwen als in den laatstverlopen tijd. HAVEN VERENIGING ROTTERDAM Gevestigd: Zeemanstraat 11 De vereniging heeft ten doel de verbreiding van de kennis betreffende de Rotterdamse haven in den ruimsten zin des woords. Voorzitter: Mr. H. Willemse Secretaris: F. W. Kuiper 15

6 STICHTING HAVENBELANGEN Gevestigd in het Beursgebouw, Meent 132 De Stichting heeft ten doel de bevordering van de algemene belangen van het havengebied van Rotterdam. Voorzitter: Mr. A. C. W. Beerman Vice-voorzitter: H. F. Kersten Secretaris: A. Veder Secretaris van het bestuur: H. A. Udo de Haes Penningmeester: Mr. J. C. S. Nijenbandring de Boer STICHTING ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST Gevestigd Schiedamsesingel 89 De Stichting heeft ten doel het Rotterdamse muziekleven op hoger peil te brengen door het geven van concerten. Voorzitter: Mr. Herman Vlug Secretaris: C. A. 't Hart VERENIGING TOT INSTANDHOUDING VAN HET ROTTERDAMS PHILHARMONISCH ORKEST Gevestigd Schieweg 113 De Vereniging heeft ten doel de instandhouding van het orkest o.a. door aankoop van instrumenten e.d. Voorzitter: Ph. v. Ommeren Secretaris: J. Huibregtsen Penningmeester: F. J. Zeilinga BOND VAN NED. ARCHITECTEN KRING ROTTERDAM Gevestigd Vijverlaan 70 Voorzitter: Prof. Ir. J. H. v. d. Broek Secretaris: Corn. Elffers KATHOLIEK KERKELIJK BUREAU Gevestigd Van Vollenhovenstraat 3 Directeur: L. J. S. Rogier Het bureau heeft ten doel het verzamelen van alle gegevens welke van belang zijn voor het Katholiek maatschappelijk leven en het geven van inlichtingen daarover. Het is in het leven geroepen door de vereniging Katholiek Rotterdam en de vereniging Het R.K. bevolkingsregister. 16

7 STICHTING HET NEDERLANDS BELASTINGMUSEUM Opgericht 6 Oct Geopend alle werkdagen. Bij geen gehoor kan toegang worden gevraagd bij de concierge Mecklenburglaan 15 Directeur: Mr. Dr. J. van der Poel, directeur van 's Rijks belastingen en domeinen te Rotterdam Het eerste museum Boompjes 92c werd totaal verwoest bij den brand van 14 Mei 1940, sindsdien vernieuwd en na de bevrijding voorlopig gevestigd in het pand Waldeck Pyrmontlaan 15. De stichting heeft ten doel het instandhouden en uitbreiden van de verzameling, door den stichter bijeengebracht, van voorwerpen, betrekking hebbende op het belastingdienstvak of op Staats- en bewindslieden die met de financiële gestie van den Staat bemoeienis hebben gehad en op belastingambtenaren in het verleden en het heden, teneinde deze verzameling dienstig te maken tot de studie van het belastingwezen in Nederland in den ruimsten zin des woords; het aanwakkeren der belangstelling in deze tak van wetenschap, in het bijzonder ook bij de studenten in de belastingen en zoveel mogelijk te voorkomen, dat voor de studie der belastingen van belang zijnde zaken te gronde gaan. De voorwerpen zijn aldus opgesteld en van opschriften voorzien, dat men zich ook zonder geleide volledig kan oriënteren. NEDERLANDS OVERZEE-INSTITUUT Het instituut, opgericht 30 April 1945, is gevestigd Eendrachtsweg 12, Rotterdam. Het beoogt, in ruimen zin, in overeenstemming met art. 2 van de statuten, het bestuderen van vreemde landen, het bevorderen van de economische en culturele betrekkingen met het buitenland en het verlenen van medewerking aan instellingen, die het zelfde doel beogen. Ter bevordering van de goede betrekkingen met bepaalde landen of werelddelen werden, in verband met het N.O.I., opgericht op 30 April 1945: het Afrika Instituut op 15 Nov. 1945: het Amerika Instituut op 16 Juli 1945: het Canada Instituut op 30 April 1945: het Donau Instituut op 30 April 1945: het Instituut voor het Rijngebied op 30 April 1945: het U.S.S.R. Instituut op 1 Jan. 1948: Het Nederland-Noord-Europa-Instituut Directeur van het Bureau van N.O.I.: Prof. W. E. Boerman Secretaris: Drs. H. A. Bomer VERENIGING ONS HUIS" Gevestigd Gouvernestraat 133 Directeur: Dr. K. F. Proost Het doel der vereniging is de bevordering van den omgang tussen de verschillende kringen der samenleving en van de volksontwikkeling. Zij tracht 17

8 dit doel te bereiken door aan personen van beiderlei kunne gelegenheid voor ontwikkeling en ontspanning te verschaffen. DE ROTTERDAMSE KUNSTSTICHTING Gevestigd: Raadhuis, Coolsingel, Kamer 214/217 Voorzitter: Dr. J. Drost Secretaris: C. A. 't Hart Penningmeester: D. Hoogendijk De Stichting heeft ten doel het stimuleren en organiseren van kunstuitingen en cultureel leven in den ruimsten zin des,woords. Zij tracht dit doel te bereiken door op het gebied van toneel, opera, ballet, muziek, beeldende en andere kunsten de scheppers, uitvoerders en exploitanten met de overheid, met het publiek en met elkander in contact te brengen en hen aan te sporen tot arbeid in en ten behoeve van Rotterdam. Zij wordt bestuurd door een Raad van dertien personen, waarvan vier aangewezen door den Raad der Gemeente, vier door het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en vier door den Burgemeester van Rotterdam. De laatste vier vertegenwoordigeni de kunstlievende burgerij. De Raad kiest buiten zichzelf een voorzitter,'die deel uitmaakt van het bestuur. GEMEENTELIJKE KUNSTCOMMISSIE VOOR DE JEUGD Gevestigd: Raadhuis, Coolsingel, Kamer 216 Voorzitter: A. Reitsma Secretaresse: Mej. Mr. A. R. Werner De Commissie stelt zich ten doel het bevorderen van de belangstelling voor de kunst onder de jeugd. DE ROTTERDAMSE GEMEENSCHAP De Rotterdamse Gemeenschap is gevestigd Mathenesserlaan 408. Zij heeft ten doel het wekken van belangstelling bij de gehele Rotterdamse bevolking voor Rotterdam als gemeenschap en het bevorderen van beter onderling begrip en bereidheid tot samenwerking van de verschillende Rotterdamse bevolkingsgroepen. Voorzitter van het bestuur: Dr. J. Ph. Backx Algemeen Secretaris: G. H. L. Schouten VERENIGING DE NEDERLANDSE JEUGDGEMEENSCHAP TE ROTTERDAM Secretariaat: Haringvliet 76 Voorzitter: Dr. A. J. Stakenburg Secretaresse: Mej. E. Blom Penningmeester: A. Voorhoeve De Vereniging heeft ten doel het gemeenschappelijk overleg en de samenwerking te bevorderen tussen die organisaties, instellingen en verenigingen, 18

9 die in Rotterdam als haar taak zien de nauw verbonden geestelijke, zedelijke sociale en lichamelijke vorming der jeugd buiten school verband en die bij haar werk uitgaan van de erkenning van waarden van hoger orde, welke hun grondslag vinden in Christendom en/of Humanisme, zoals dit laatste gegroeid is in de geschiedenis van het Nederlandse volk. ROTTERDAMSE STICHTING ONGEORGANISEERDE JEUGD" Secretariaat: Haringvliet 76 Voorzitter: Dr. A. J. Staken burg Secretaresse: Mej. Mr. E. A. Stoop Penningmeester: Mr. Marten Mees De Stichting heeft ten doel het nemen van initiatieven en het bevorderen van maatregelen op sociaal, cultureel en aanverwant gebied, uitsluitend met betrekking tot en onder de ongeorganiseerde jeugd of massajeugd uit welke maatschappelijke kringen dan ook en al hetgeen verder naar het oordeel van het algemeen bestuur daarmede verband houdt of wordt geacht daartoe bevorderlijk te zijn. 19

De Maatschappij tot Nut van t Algemeen

De Maatschappij tot Nut van t Algemeen De Maatschappij tot Nut van t Algemeen Aan het eind van de achttiende eeuw was Nederland een kleine natie aan de rand van het grote Europa. Nederland werd gekenmerkt door zijn lokale en regionale vrijheid

Nadere informatie

Vel 7 23 Tweede Kamer

Vel 7 23 Tweede Kamer Vel 7 23 Tweede Kamer Ingekomen stukken 3 DE VERGADERING VERGADERING VAN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1948 (Bijeenroepingsuur 1 namiddag) Ingekomen stukken. Toespraak van de tijdelijke Voorzitter. Regeringsverklaring

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Slowakije Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen

Nadere informatie

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten New York, 19 december 1966 Tractatenblad 1969, 100 en Tractatenblad 1978, 178 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende,

Nadere informatie

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6.

STAT U T EN. der Vereeniging : Middenstandspartij. ART. 6. 5 STAT U T EN der Vereeniging : Middenstandspartij. ARTIKEL 1. De Vereeniging is genaamd : Middenstandspartij. Zij is gevestigd te Amsterdam en aldaar opgericht op den 24en April 1918. Zij is aangegaan

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari

tentoonstelling 2 mei t/m 13 januari Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN

ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN ORDINANTIE 11 DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN I. DE VERMOGENSRECHTELIJKE AANGELEGENHEDEN VAN DE GEMEENTE Artikel 1. Algemeen 1. De zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente

Nadere informatie

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 1 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: "Stichting RK Voorlichting en Priesteropleidingen". 2. Zij is gevestigd in de gemeente Oegstgeest. Doel en middelen Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD A 2014 N 62 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van de 21 ste juli 2014, ter uitvoering van artikel 22, zevende lid, van de Landsverordening University of Curaçao Dr. Moises da

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 180 Besluit van 8 april 2014 tot wijziging van het Besluit Nationale Unesco Commissie inzake de nieuwe Koninkrijksverhoudingen, de uitvoeringspraktijk

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2014

Jaarverslag en jaarrekening 2014 Jaarverslag en jaarrekening 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg, gevestigd te Amsterdam Aan de Ledenraad van VUvereniging Hierbij bieden wij u

Nadere informatie

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland

KERKORDE ORDINANTIES. van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE en ORDINANTIES van de Protestantse Kerk in Nederland KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (versie maart 2015) INHOUDSOPGAVE KERKORDE VAN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND... 3 ORDINANTIE

Nadere informatie

PROGRAMMA Seizoen 2014-2015

PROGRAMMA Seizoen 2014-2015 PROGRAMMA Seizoen 2014-2015 Departement Zelhem 1 Maatschappij tot Nut van t Algemeen Het Nut is een organisatie die werkzaam is ten algemene nutte; is bereid tot een brede samenwerking is een open organisatie

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS

INTERNATIONAAL INSTITUUT SOCIALE GESCHIEDENIS INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950. JAARVERSLAG 1950 INTERNATIONAAL INSTITUUT VOOR SOCIALE GESCHIEDENIS JAARVERSLAG 1950 KEIZERSGRACHT 264 AMSTERDAM JAARVERSLAG OVER

Nadere informatie

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57)

10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) 10 OKTOBER 1967. - GERECHTELIJK WETBOEK - Eerste deel : ALGEMENE BEGINSELEN. (art. 1 tot 57) EERSTE HOOFDSTUK. _ Voorafgaande bepalingen. Artikel 1. Dit wetboek regelt de organisatie van de hoven en rechtbanken,

Nadere informatie

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' "':'~;.:l' ~.- : J!

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' ':'~;.:l' ~.- : J! ---- ----- ~ --- JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48 Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). J', : f..-;;

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1992-1993 22609 Regelen pmtrent de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (Wet op de rechtsbijstand) Nr. 13 NADER GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET Ontvangen

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie