OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept zoals correct taalgebruik, stijl, spelling, uitspraak. Bovendien verwerf je een gevarieerde algemene en juridische woordenschat. Je leert vakkundig samenvattingen schrijven en zakelijke brieven opstellen zoals klachten en uitnodigingen. Je kunt vergaderingen organiseren, notuleren en zelf het woord nemen in overleg- en onderhandelingssituaties. Je verzorgt boeiende presentaties en weet op een correcte manier slechtnieuwsgesprekken, strategische functioneringsgesprekken en realistische sollicitatiegesprekken te voeren. Engels Engels wordt steeds vaker gebruikt als lingua franca, als gemeenschappelijke taal om met mensen van andere nationaliteiten te communiceren. In dit opleidingsonderdeel wordt dan ook in eerste instantie een solide basis gelegd om je zowel mondeling als schriftelijk vaardig in het Engels uit de slag te trekken. In het eerste modelpakket wordt de basisgrammatica opgefrist en uitgediept. Verder breid je je woordenschat aanzienlijk uit (door onder meer teksten en zelfstudie) en leer je onder meer informatieve telefoongesprekken te voeren en presentaties te geven. In het tweede en derde modelpakket bekwaam je je verder in zakelijk en juridisch Engels. Je breidt je woordenschat verder uit met begrip van vakjargon. Je leert zakelijke brieven schrijven, vergaderen, onderhandelen,een presentatie geven over een juridisch onderwerp, juridische teksten begrijpen, Frans In een maatschappij die haar grenzen steeds meer opentrekt, is tweetaligheid voor studenten en toekomstige werknemers een must. De tweede landstaal is in het bedrijfsleven onontbeerlijk om ruime(re) contacten te leggen met klanten en andere bedrijven. Heel wat vakliteratuur is immers in het Frans opgesteld. In het eerste modelpakket worden de belangrijkste grammaticale items opgefrist en word je geleidelijk aan ingeleid in de economisch-juridische wereld. Je woordenschat breidt dan ook uit aan de hand van teksten, oefeningen, vertalingen en rollenspel. Extra oefeningen worden aangeboden via cd-rom of het internet. Je versterkt en verruimt je algemene en beroepsspecifieke communicatievaardigheden. In het tweede en derde modelpakket word je verder vertrouwd gemaakt met het zakelijk en juridisch Frans. Met het oog op je later beroep leer je nuttige en praktische vaardigheden die in een reële werksituatie vereist zijn. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 1 ste modelpakket Door ICT-training zoveel mogelijk te combineren met communicatieve vaardigheden en te integreren in juridische cases creëren we realistische leeromgevingen. Tijdens een eerste module krijg je noodzakelijke begrippen mee en leer je op een efficiënte manier informatie zoeken op internet en in centrale databanken. Na selectie structureer en analyseer je de gevonden informatie op een doordachte en heldere manier. Gegevens bewaren en opzoeken in een netwerk, data uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten: doordacht elektronisch gegevensbeheer is onontbeerlijk voor de moderne juridische medewerker. Hoe je denk- en doepistes kunt structureren en communiceren leer je met mindmapping: één van de vele praktische vaardigheden die je tegenwoordig in het bedrijfsleven nodig hebt bij het voorbereiden van meetings of het opvolgen van projecten. Plannen, vergaderen, een elektronische agenda, contactpersonen en adresboeken beheren, takenlijsten maken: wie na deze module nog denkt dat communicatie alleen maar draait om mist zijn ticket naar het sterk geautomatiseerde bedrijfsleven! Daarnaast gaan we in onze multimedia maatschappij zeker niet voorbij aan het gebruik van geluid en beeld en volgen we de nieuwste ontwikkelingen op gebied van computergebruik op de voet. Tijdens een module Word leer je op een professionele manier teksten verwerken en gebruiksvriendelijke

2 formulieren ontwerpen. We besteden zorgvuldig aandacht aan alle technieken die in het bedrijfsleven een must zijn om efficiënt te kunnen werken. De theorie wordt tijdens de practica ingeoefend aan de hand van beroepsgerichte voorbeelden waarbij je kan bogen op de ervaring van je lectoren, die je op een professionele manier coachen om méér uit jouw mogelijkheden te halen. Heb je nog geen klavierervaring dan kan je dit leren aan de hand van een computergestuurd zelfstudiepakket. 2 de modelpakket Tijdens het tweede modelpakket diepen we de basiskennis van het eerste modelpakket verder uit met de nadruk op praktijkgerichte cases. We focussen onder meer op de gevorderde functies van Word zoals mailings maken, macro s ontwerpen en etiketten drukken. Kortom, we simuleren complexe situaties uit het beroepsveld waarvoor jij effectieve ICT-oplossingen moet bedenken. Werken met PowerPoint is in hetzelfde opzicht onmisbaar en wordt vanzelfsprekend op een doorgedreven manier ingeoefend. Tijdens de module Excel word je klaargestoomd om cijfergegevens in een rekenblad te kunnen verwerken. Het beheren en analyseren van datatabellen binnen Excel wordt niet uit de weg gegaan. Aangezien efficiëntie hoog in ons vaandel staat, leer je deze data uit te wisselen met de overige Office-pakketten. Economie Economie We maken je vertrouwd met het consumenten- en producentengedrag, prijsvorming, geld, om een inzicht te krijgen in de economische theorie. We volgen samen de actualiteit en leggen een link tussen theorie en praktijk en onderzoeken de verschillende economische verschijnselen zoals inflatie, bruto binnenlands product, economische groei,. Praktische toepassingen en gevalstudies zorgen voor een zekere vertrouwdheid met het economisch gebeuren. Boekhouden en handelsdocumenten (deel 1 en 2) Je maakt kennis met de meest courante handelsdocumenten (facturen, creditnota s, cheques, wisselbrieven,...). Via hoorcolleges en vele oefeningen wordt het systeem van dubbel boekhouden aangeleerd zodat je in staat bent om zelf een beperkte jaarrekening (balans en resultatenrekening) op te stellen. Voorkennis van boekhouden is niet vereist. Juridisch Verbintenissen Je wordt voortdurend geconfronteerd met verbintenissen. Een reis boeken, een kot huren, tegen een andere auto knallen, een bankrekening openen, huwen, telkens ontstaan er rechten én plichten. We gaan dan ook op zoek naar de verschillende bronnen van verbintenissen en we nemen de verbintenis zelf onder de loep: modaliteiten, overdracht, einde en bewijs. Via actuele rechtspraak leggen we de link naar de praktijk. Zakenrecht Eigendomsconflicten, burenruzies over een gemeenschappelijke muur of een recht van uitweg, onteigening voor het spoorwegnet, bieden heel wat stof tot discussie. Wist je dat begrippen als bezit, eigendom, vruchtgebruik, verjaring of erfdienstbaarheden nauwelijks een andere inhoud kregen sinds de Romeinse tijd? Gerechtelijk recht - 1 ste modelpakket Mensen stappen sneller met een geschil naar de rechter. Hoe gaat het er daar aan toe? Welke spelregels dienen de partijen en de rechter te hanteren? Wat doet een rechter eigenlijk? Hoe zit dat nu met procedurefouten? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in de organisatie van het gerecht en de bevoegdheid van de verschillende rechtscolleges. Gerechtelijk recht - 2 de modelpakket Er wordt dieper ingegaan op het verloop van een burgerlijke procedure en het beslagrecht. De studenten stellen aan de hand van bestaande dossiers een aantal procedurestukken op zoals een dagvaarding of een verzoekschrift.

3 Juridische bronnen Je eerste kennismaking met het begrip recht! In de eerste plaats wordt een overzicht geboden van de verschillende bronnen van het recht: wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, alsook gewoonte en billijkheid. Je wordt vertrouwd gemaakt met juridische basisbegrippen. Tevens wordt een beeld geschetst van de staatsinrichting van België en leer je de rechterlijke organisatie kennen. Heuristiek Je weg kunnen vinden in de doolhof van wetgeving, rechtsleer, vonnissen en arresten is een fundamentele competentie voor toekomstige juridische medewerkers. Daarbij kan vanzelfsprekend niet voorbijgegaan worden aan het toenemende belang van elektronisch verkeer en databanken. Je oefent je oriëntatie in juridische bibliotheken en leert een arrest analyseren en becommentariëren. Personen- en familierecht Dit onderdeel van het burgerlijk recht verwijst naar de basiselementen van de maatschappij. Deze rechtstak onderging de laatste jaren talrijke wijzigingen. We zoomen in op de gevolgen voor de praktijk. Concrete topics zoals nationaliteit, afstamming of huwelijk en echtscheiding sluiten aan bij ieders directe leefwereld. Het is tevens een materie die voortdurend in beweging is, denk maar aan het homohuwelijk. Bijzondere contracten Je koopt een brood bij de bakker of een huis bij een makelaar. Je huurt een mountainbike voor één dag of een appartement voor onbepaalde duur. In alle gevallen heeft de overeenkomst dezelfde benaming. Nochtans gaat het om heel verschillende situaties. Dat toont aan dat een bepaald contract in diverse omstandigheden gebruikt kan worden, maar dat de essentie toch dezelfde blijft. We diepen aan de hand van cases en rechtspraak begrippen als koop, huur, aanneming, lening, lijfrente, verder uit. Erfrecht In ons land overlijden de meeste mensen zonder testament: ons wettelijk erfrecht is immers uitgebreid en is voor de courante gevallen bevredigend geregeld. Toch zijn er situaties waarbij de noodzaak bestaat een schenkingsakte of testament op te stellen. Na de theorie zijn er oefeningen: de student vereffent zelfstandig nalatenschappen, van eenvoudige tot de meest vreemdsoortige. Huwelijksvermogensrecht Bij een huwelijk komt meer kijken dan trouw, samenwonen, financiële en emotionele bijstand. Een huwelijk is ook een vereniging van vermogens. We bespreken het primaire stelsel en de andere verschillende stelsels van het huwelijksvermogensrecht met de daaraan verbonden consequenties en vergelijken ze met het wettelijk stelsel. Verder besteden we ook aandacht aan de nieuwe samenlevingsvormen met hun juridische gevolgen. Strafrecht Vrouw geeft huurmoordenaar opdracht om echtgenoot uit de weg te ruimen. Na weekendcontrole door de politie werden twaalf aanhoudingen verricht wegens dronkenschap. Elke dag opnieuw worden we via de media geconfronteerd met vormen van criminaliteit. We bekijken hoe feiten worden opgespoord en vastgesteld en welke straffen kunnen worden opgelegd. We zoeken een evenwicht tussen waarheidsvinding en de bescherming van de individuele grondrechten. Strafprocedures In het strafprocesrecht bestudeer je het verloop van het strafproces, evenals de actoren en de rechtsmiddelen. Je maakt ook kort kennis met het internationale strafprocesrecht. Administratief en staatsrecht Een automobilist verliest de controle over zijn stuur en raakt van de weg door de slechte staat van het wegdek. Kan hij de eigenaar van de weg, de Vlaamse overheid, hiervoor aansprakelijk stellen? Een bouwpromotor wil een aantal historische gebouwen laten slopen om een winkelcentrum te kunnen neerpoten. Een buurtcomité wordt opgericht om dit te beletten maar de overheid levert toch een vergunning af. Kan dat buurtcomité die

4 vergunning door de rechter nietig laten verklaren? De relatie tussen burger en overheid heeft al veel stof doen opwaaien. Meer en meer mensen vinden de laatste jaren de weg naar de Raad van State om bepaalde beslissingen van de overheid aan te vechten omdat ze vinden dat deze onrechtmatig genomen zijn. De relatie van burger tot overheid of administratie vormt de ruggengraat van het administratief recht. Ook wordt de organisatie van het overheidsapparaat in zijn verschillende verschijningsvormen uitgewerkt. Het onderdeel staatsrecht biedt discussiepunten genoeg om de studie van de grondwet tot een actuele en boeiende activiteit te maken. Landsverdediging is een zaak van nationaal belang en wordt voor heel België op dezelfde wijze geregeld. We noemen dat federale materie. Dit is ook zo voor bijvoorbeeld de sociale zekerheid of fiscaliteit. Andere zaken, zoals cultuur, successierechten, onderwijs, huisvesting of milieu, kunnen de verschillende deelstaten zelf regelen. Het Vlaams Parlement kan haar eigen wetgeving maken. Deze wetten worden decreten genoemd. Maar heeft de staatshervorming wel gebracht wat er van verwacht werd? Het is wel duidelijk dat we in een tijdelijke fase zitten en dat er dringend een nieuwe staatshervorming nodig is. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de grondrechten van iedere burger in België en Europa. Juridisch debat en actua / Juridische Markt: Deze opleidingsonderdelen zijn een vervolg op de opleidingsonderdelen Zakelijke en juridische communicatie in het eerste modeltraject en vormen de link tussen Nederlandstalige communicatie en het juridische veld. In het eerste opleidingsonderdeel worden je argumentatievaardigheden aangescherpt en wordt je aangezet om de juridische actualiteit op te volgen. Je oefent het vertalen van een juridisch advies naar leken toe. Binnen het opleidingsonderdeel Juridische Markt leg je je toe op solliciteren in aanloop naar je stage. Je maakt daartoe kennis met de verschillende actoren in het juridisch beroepenveld. Inleiding fiscaal recht Het Fiscaal Recht raakt de kern van de werking van alle openbare besturen en overheden in ons land, en dus ook een belangrijk aspect van de rechten en plichten van de burger in zijn relatie tot dat bestuur. In deze inleidende cursus bestudeer je de kenmerken en soorten fiscale heffingen in de brede zin, de functie van belastingen in de werking van de overheid, de grondwettelijke beginselen van het belastingrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de soorten belastingen. Daarnaast is er aandacht voor het invullen van een eenvoudige belastingaangifte en duiding omtrent basisbegrippen die daarbij aan bod komen, zoals personen ten laste, kadastraal inkomen, enz. Inleiding sociaal recht Deze cursus geeft een inleiding op het Belgisch arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Zowel het collectief als het individueel arbeidsrecht komt aan bod, alsook een aantal kernfuncties binnen de Belgische sociale zekerheid: werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, enz. Europese Instellingen en Europees recht Door het bespreken van Europese en internationale organisaties zoals de Europese Unie en de Raad van Europa verwerf je een inzicht in het ontstaan van het hedendaagse Europa. Aangezien de EU zich nog volop aan het verdiepen en uitbreiden is, geeft de actualiteit de nodige aanzetten tot reflectie over dit integratieproces in een veranderende internationale context. De belangrijkste actoren, rechtsbronnen en beleidsdomeinen van het Europees recht worden besproken. De cursus wordt in het Engels gegeven. Handels- en economisch recht Waarom wijkt handelsrecht af van het basisrecht? Wat is de verhouding tussen handelsrecht en burgerlijk recht? Heeft de handelaar een uitzonderlijke hoedanigheid? De opstart en de vestiging als ondernemer komt aan bod, maar we gaan natuurlijk ook niet voorbij aan (on)eerlijke handelspraktijken en het mededingingsrecht. Verder wordt ook het einde van de handelsactiviteit behandeld, zoals bijvoorbeeld van toepassing bij faillissementen. Vennootschapsrecht Welke soorten vennootschappen kan je in België oprichten? Wat is het verschil tussen al die vennootschapsvormen: in de wijze waarop de diverse vennootschapstypes worden opgericht, in de wijze waarop hun organen zijn samengesteld en functioneren en in de wijze waarop zij ontbonden en vereffend worden? Ook buitenbeentjes als de vzw, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen komen aan bod.

5 Internationalisering Juridische mobiliteit, mobilité juridique, legal mobility; internationalisering behoort tot de strategische doelstellingen van AP en dus ook van RP. Wie dacht dat recht enkel nationaal was, heeft het grondig mis. Daarom zoeken we in elk trajectjaar ook het buitenland op. Soms dichtbij, soms veraf, maar steeds voor ieders budget haalbaar. In het eerste jaar trek je er op uit op eigen initiatief, in het tweede jaar vertrek je met de hele groep voor een meerdaagse naar Parijs. Het hoogtepunt is ongetwijfeld de gezamenlijke studiereis naar Granada en Córdoba in het laatste jaar die wil niemand missen! Professionele gedragsvaardigheden In dit opleidingsonderdeel word je gecoacht in de verdere gerichte ontwikkeling van jouw professionele talenten en gedragsvaardigheden. Aan de hand van gerichte oefeningen en met specifieke instrumenten werk je een zelfanalyse uit. Dit sterkte-zwakte profiel, zelfbeeld, vertaal je in een ontwikkelingsplan waarmee je tijdens jouw stage aan de slag gaat.

6 KEUZETRAJECT BUSINESS LAW Internationale contracten: Vanuit een macro-economische benadering wordt het kader geschetst waarbinnen de internationale handel zich manifesteert. Begrippen zoals de invoer- en uitvoerquota, betalingsbalans, terms of trade, tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen van een land worden toegelicht. Op het vlak van de internationale handelsovereenkomsten wordt er vooral stilgestaan bij de Incoterms, zoals CIF, FOB-, FAS-, clausules op overeenkomsten, bij de verschillende expeditiedocumenten, zoals B/L, airwaybill, en bij internationale betalingsvoorwaarden, zoals het herroepelijk en het onherroepelijk documentair krediet. Deze begrippen en documenten onderzoeken, analyseren en bespreken we uitvoerig aan de hand van casestudies. De werking en de bevoegdheden van de meest belangrijke internationale instellingen, het IMF, de Wereldbank, WTO, UNCTAD en OESO, worden toegelicht. Belasting over de toegevoegde waarde: BTW is een vorm van fiscaliteit waarmee zowat iedereen dagelijks wordt geconfronteerd. Het is een bijzonder ingewikkelde wetgeving en het is noodzakelijk dat je hier inzicht in verwerft. Het doel van dit vak is jou het geheel van regels zo te leren structureren dat je in staat bent om de verschuldigde btw op uitgaande handelingen en de aftrekbare btw op inkomende handelingen kunt beredeneren en berekenen. Verzekeringsrecht: Dit opleidingsonderdeel start met een overzicht van de verzekeringswereld, gevolgd door de belangrijkste wetgevingen inzake verzekeringen: de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de controlewetgeving en de wetgeving inzake de verzekeringstussenpersonen. Het belang van verzekeringsrecht komt tot uiting in verschillende verzekeringstakken (bv. BOAR en levensverzekering) die gebaseerd zijn op deze wetgeving. International Financial Management: Als zakelijke paralegal is het belangrijk om de financiële gezondheid van een bedrijf te kunnen bepalen. Begrippen zoals cashflow, liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit e.a. worden aan de hand van praktische opdrachten aangeleerd. Bovendien leer je geconsolideerde jaarrekeningen te analyseren en de impact van de internationale rapporteringsnormen (IFRS) op de jaarrekening te begrijpen. Vennootschapsbelasting: Vennootschapsbelasting is de inkomstenbelasting die wordt geheven op de winsten van Belgische vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en op commerciële vzw s, dus op de overgrote meerderheid van de Belgische bedrijven. Kortom, een belangrijke materie. Je vertrekt van de boekhouding om het boekhoudkundig resultaat om te zetten in een belastbaar resultaat en houdt hierbij rekening met verworpen uitgave, verdoken reserves, notionele intrestaftrek en compenseerbare verliezen. Je leert in dit vak ook welk tarief op dit resultaat van toepassing is, kennen het systeem van voorafbetalingen en kunt de correcte belasting besteed aan tax shelters, internationale inkomsten, enz. Bank- en verzekeringsproducten: Je gaat dieper in op de specifieke bankdiensten en - producten, zowel in de retail- als in de investment/corporate sector. Daarnaast neem je de verzekeringsaspecten die ons dagelijks leven beroeren onder de loep. Inl. tot het fin.- en verzekeringswezen: In deze inleidende cursus krijg je een overzicht van het domein van het financiewezen (de financiële sector en haar reglementering) en van het verzekeringswezen (nut van een verzekering, indeling van de verzekeringen en de verzekeringsmaatschappijen).

7 KEUZETRAJECT SOCIAL LAW Arbeidsrecht In dit opleidingsonderdeel komen zowel het individueel als collectief arbeidsrecht aan bod. Beide zijn immers even belangrijk, denken we maar aan individuele en collectieve ontslagen van werknemers, onderwerpen die regelmatig het nieuws halen. Ook de betekenis van de CAO s of de werking van de paritaire comités is niet te onderschatten. Kortom, alle actuele items uit het arbeidsrecht worden besproken. Personeelsbeleid Het ondernemingsgebeuren is een verhaal dat zich sedert eeuwen situeert in de confrontatie tussen drie maatschappelijke actoren: klanten, aandeelhouders en personeel. Het helpen realiseren van het delicate evenwicht tussen deze drie actoren is de taak van het Human resources management. Naast personeelsbeheer (de wettelijke verplichte documenten) is er een waaier aan facetten verbonden aan een goed personeelsbeleid. HRM is de succesfactor van elke onderneming. Toepassingen vanuit de sociale wetgeving (ontslagregeling, jaarlijkse vakantie,...) horen natuurlijk ook in deze cursus thuis. Deze cursus wordt in het Engels aangeboden. Sociale zekerheidsrecht Het Belgische sociale zekerheidsrecht ligt vervat in vele honderden wetten en besluiten. Het is onze bedoeling deze complexe materie op een systematische wijze te doorgronden. Toch gaan we niet louter theoretisch te werk. We vertrekken ook hier vanuit concrete probleemsituaties. Sociaal statuut voor zelfstandigen De sociale zekerheid voor zelfstandigen is heel wat recenter dan deze voor werknemers en de verzekerde risico s zijn een stuk beperkter. We bekijken de oorzaken en focussen op de gevolgen in de praktijk. Vergelijkende studie sociale zekerheid in Europa In de Europese Unie behoort de sociale zekerheid tot de bevoegdheid van de lidstaten. Zodoende zijn er op dit ogenblik evenveel verschillende sociale zekerheidssystemen als lidstaten. In het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 hebben de lidstaten geopteerd voor de coördinatie van de nationale sociale zekerheidssystemen ter bevordering van het vrij verkeer van personen. Bovendien tracht de Europese Unie via de open methode van coördinatie (OMC) gemeenschappelijke doelstellingen voor de sociale bescherming te bereiken. Onder begeleiding verricht je samen met studenten uit andere EU-landen opzoekwerk op een specifiek domein zoals de verschillende pensioenregelingen. Deze cursus wordt in het Engels aangeboden.

8 KEUZETRAJECT REAL ESTATE Milieurecht en ruimtelijke ordening Een KMO wil uitbreiden. Volstaat de huidige milieuvergunning of moet een nieuwe worden aangevraagd? De dienst ruimtelijke ordening van een gemeente krijgt de opdracht om de bomen in de woonwijken te beschermen. Is voor het kappen van dergelijke bomen een stedenbouwkundige vergunning vereist? Moet de gemeente een aanvullende stedenbouwkundige verordening opmaken? Meer en meer worden bedrijven, overheden, banken en notarissen geconfronteerd met ingrijpende regels inzake de bescherming van milieu en natuur. Het is belangrijk deze talrijke en vaak erg technische regels te kunnen situeren in hun onderlinge samenhang alsook binnen de snel veranderende internationale context. De cursus probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de beroepspraktijk door maximaal uit te gaan van concrete casestudies. Onroerend goed In dit vak bestuderen we alle aspecten die te maken hebben met de verkoop en verhuur van onroerende goederen. Het vak wordt opgedeeld in diverse deelgebieden: - Koop-verkoop: herhaling van de regels over koop en verkoop van onroerende goederen. - Huur: opfrissing en uitdieping van de aspecten over huur van onroerende goederen. Kredieten: de meeste mensen financieren hun aankoop van een onroerend goed via een lening. De diverse soorten leningen en alle wettelijke bepalingen aangaande kredieten worden besproken. - Mede-eigendom: mensen die een appartement bewonen, zijn samen met de andere bewoners van hetzelfde pand mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen. Uiteraard zijn afspraken omtrent het beheer hiervan noodzakelijk. Er zal door de bewoners een syndicus worden aangesteld die het beheer coördineert. Zijn taken alsook de taken van de bewoners zelf worden vastgelegd in de wet op de mede-eigendom. - Ruimtelijke ordening en stedenbouw: het bouwen van woningen, rooien van bomen, mag niet worden uitgevoerd zonder voorafgaande vergunning van de overheid. Indien iedereen de vrije loop zou worden gelaten, zou het landschap volledig vernietigd worden. In dit hoofdstuk wordt besproken aan welke regels men moet voldoen om zo n vergunning te krijgen en hoe je een vergunning aanvraagt. Ook wordt bekeken hoe de notaris bij de koop en verkoop van onroerende goederen moet nagaan of het verkochte gebouw wel degelijk vergund is. Registratie- en successierechten In dit vak bekijken we alle taksen die worden geheven op transacties die voorkomen in de notariële praktijk en het immobiliënkantoor. Zo zijn er de registratierechten bij koop en verkoop en bij schenking. Bij het registreren van huurovereenkomsten dient ook een taks te worden betaald. Bij nalatenschappen betalen de erfgenamen successierechten, zijnde een vergoeding die afhangt van de grootte van de nalatenschap en van de relatie van de erfgenaam tot de overledene. Notarieel familierecht De notaris speelt een belangrijke rol in familiale aangelegenheden. De notaris is bijvoorbeeld het eerste aanspreekpunt bij de verdeling van een nalatenschap, hij of zij is gemachtigd tot het opnemen van authentieke testamenten en bemiddelt bij echtscheidingen. Verder is de notaris ideaal geplaatst om samenwoners correct te adviseren wanneer zij de aankoop van een onroerend goed overwegen of wanneer ze een samenlevingsovereenkomst wensen te sluiten. Ook bij adopties komt hij soms tussen. In dit vak leer je hoe de notaris te werk gaat en welke wettelijke regels er moeten worden nagekomen. Er wordt van je verwacht dat je accuraat opzoekwerk verricht en bijstand levert bij de redactie van documenten.

9 KEUZETRAJECT CRIME & JUSTICE - POLICE Studenten met interesse in criminologie en politie zijn geknipt voor dit leertraject. Je maakt in dit leertraject niet enkel kennis met criminologische basisvakken, maar je stapt ook mee in de echte politiepraktijk. In dit deeltraject worden immers een aantal onderdelen uit de politieopleiding aangeboden die je zal volgen op de politieschool. Je treedt deeltijds in de sporen van een agent en doet aan sporenonderzoek en zelfverdediging terwijl ook je politionele basiskennis op punt wordt gesteld. Criminologie en politiewezen Dit opleidingsonderdeel vormt een inleiding op de criminologische wetenschap. Daarnaast wordt het ontstaan van het politielandschap en de organisatie van de politie op de dag van vandaag bestudeerd. Rechtspsychologie De cursus rechtspsychologie geeft een algemeen overzicht van de verhouding misdrijvenmisdadigers, bewijs, getuigen, verdachten, beslissingen en de uitwerking ervan. Jeugd- en strafrecht In dit opleidingsonderdeel komen o.a. de bijzondere Jeugdbijstand/Jeugdzorg aan bod, de beeldvorming van delinquente jongeren, de rechtspositie van de minderjarige, maar ook de geesteszieke minderjarigen en de aansprakelijke personen bij onrechtmatige daad van de minderjarige. De strafrechtelijke component belicht onder meer huiselijk geweld en de verruiming van de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Opleidingsonderdelen politieschool Op Campus Vesta, de politieschool van de provincie Antwerpen, volg je een aantal opleidingsonderdelen uit de politieopleiding mee. Je leert de politionele deontologie kennen, je begrijpt het nut om technische en wetenschappelijke kennis aan te wenden in de strijd tegen de criminaliteit en bij het opsporen van daders. Je bekwaamt jezelf in zelfverdedigingstechnieken, arrestatie-, handboei- en fouilleertechnieken. Ook andere aspecten uit het politiewezen komen aan bod: excellente politiezorg, racisme, openbare veiligheid, KEUZETRAJECT CRIME & JUSTICE - ACADEMIC Dit leertraject is perfect voor studenten die interesse hebben in de advocatuur, griffie of de magistratuur. Je komt meer te weten over rechtspsychologie en criminologie. Je plaatst misdrijven in een ruimer perspectief en je verdiept je in het jeugd- en strafrecht. Criminologie en politiewezen Dit opleidingsonderdeel vormt een inleiding op de criminologische wetenschap. Daarnaast wordt het ontstaan van het politielandschap en de organisatie van de politie op de dag van vandaag bestudeerd. Rechtspsychologie De cursus rechtspsychologie geeft een algemeen overzicht van de verhouding misdrijvenmisdadigers, bewijs, getuigen, verdachten, beslissingen en de uitwerking ervan. Jeugd- en strafrecht In dit opleidingsonderdeel komen o.a. de bijzondere Jeugdbijstand/Jeugdzorg aan bod, de beeldvorming van delinquente jongeren, de rechtspositie van de minderjarige, maar ook de geesteszieke minderjarigen en de aansprakelijke personen bij onrechtmatige daad van de minderjarige. De strafrechtelijke component belicht onder meer huiselijk geweld en de verruiming van de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Schakel Universiteit Je volgt voor 12 studiepunten juridische opleidingsonderdelen uit het universitaire schakelprogramma Rechten. Nadat je bent afgestudeerd kan je de behaalde credits aanwenden om een verkort schakelprogramma te volgen en zo sneller in te stappen in de Master Rechten.

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch

VSKO. Leerplan OPLEIDING. Graduaat Boekhouden. HOKTSP Modulair. Categorie Economisch VSKO Leerplan OPLEIDING Graduaat oekhouden HOKTSP Modulair Categorie Economisch Goedkeuringscode: 06-07/1635/N/G 1 maart 2007 OEKHOUDEN EcHOKTSP A asistechnieken Vennootschappen C Wetgeving en personenbelasting

Nadere informatie

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag

Word de beste versie van jezelf. Infobrochure Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 2011 2012. KHLim-infodagen 2011. KHLim-al-even-mee-dag KHLim-infodagen 2011 Zaterdag 26 feb.: 10 u. 13 u. Zaterdag 7 mei: 14 u. 17 u. Zaterdag 25 juni: 10 u. 13 u. Zaterdag 10 sept.: 10 u. 13 u. KHLim-al-even-mee-dag Openlesdag woensdag 11 mei: 13.30 u. 16.00

Nadere informatie

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd

Sinds oktober 2013 zijn de Gentse opleidingen in de toegepaste taalkunde helemaal geïntegreerd 2014 3 Intro 5 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 9 Opbouw 13 Internationalisering 15 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning 32 Gewikt en gewogen 34

Nadere informatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie

Toegepaste taalkunde. Vertalen - tolken - meertalige communicatie Toegepaste taalkunde Vertalen - tolken - meertalige communicatie 2013 3 Intro 4 Kiezen voor Toegepaste taalkunde 7 Opbouw 14 En verder (studeren)... 18 Studieprogramma 21 Inhoud vakken eerste jaar 30 Studieondersteuning

Nadere informatie

Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Handelsingenieur in de beleidsinformatica bacheloropleiding Handelsingenieur in de beleidsinformatica faculteit toegepaste economische wetenschappen 2009 2 Colofon Redactie Vormgeving Fotografie Departement Studentgerichte Diensten Toegepaste

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

BZB-congres 7 november 2014

BZB-congres 7 november 2014 PB- PP BELGIE(N) - BELGIQUE 3 2014 16 e jaargang driemaandelijks SEPTEMBER 2014 afgiftekantoor Gent X P2A8099 BZB-congres 7 november 2014 Van distributiemodel naar een succesvol servicemodel Insusoft 2020:

Nadere informatie

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen Nieuwe kijk op de nationale rekeningen 7 de seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Pedagogisch dossier ALGEMENE TOELICHTINGEN Inhoud 1. Het ESR 2010 en verder : een inleiding

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie