OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: RECHTSPRAKTIJK ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept zoals correct taalgebruik, stijl, spelling, uitspraak. Bovendien verwerf je een gevarieerde algemene en juridische woordenschat. Je leert vakkundig samenvattingen schrijven en zakelijke brieven opstellen zoals klachten en uitnodigingen. Je kunt vergaderingen organiseren, notuleren en zelf het woord nemen in overleg- en onderhandelingssituaties. Je verzorgt boeiende presentaties en weet op een correcte manier slechtnieuwsgesprekken, strategische functioneringsgesprekken en realistische sollicitatiegesprekken te voeren. Engels Engels wordt steeds vaker gebruikt als lingua franca, als gemeenschappelijke taal om met mensen van andere nationaliteiten te communiceren. In dit opleidingsonderdeel wordt dan ook in eerste instantie een solide basis gelegd om je zowel mondeling als schriftelijk vaardig in het Engels uit de slag te trekken. In het eerste modelpakket wordt de basisgrammatica opgefrist en uitgediept. Verder breid je je woordenschat aanzienlijk uit (door onder meer teksten en zelfstudie) en leer je onder meer informatieve telefoongesprekken te voeren en presentaties te geven. In het tweede en derde modelpakket bekwaam je je verder in zakelijk en juridisch Engels. Je breidt je woordenschat verder uit met begrip van vakjargon. Je leert zakelijke brieven schrijven, vergaderen, onderhandelen,een presentatie geven over een juridisch onderwerp, juridische teksten begrijpen, Frans In een maatschappij die haar grenzen steeds meer opentrekt, is tweetaligheid voor studenten en toekomstige werknemers een must. De tweede landstaal is in het bedrijfsleven onontbeerlijk om ruime(re) contacten te leggen met klanten en andere bedrijven. Heel wat vakliteratuur is immers in het Frans opgesteld. In het eerste modelpakket worden de belangrijkste grammaticale items opgefrist en word je geleidelijk aan ingeleid in de economisch-juridische wereld. Je woordenschat breidt dan ook uit aan de hand van teksten, oefeningen, vertalingen en rollenspel. Extra oefeningen worden aangeboden via cd-rom of het internet. Je versterkt en verruimt je algemene en beroepsspecifieke communicatievaardigheden. In het tweede en derde modelpakket word je verder vertrouwd gemaakt met het zakelijk en juridisch Frans. Met het oog op je later beroep leer je nuttige en praktische vaardigheden die in een reële werksituatie vereist zijn. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) 1 ste modelpakket Door ICT-training zoveel mogelijk te combineren met communicatieve vaardigheden en te integreren in juridische cases creëren we realistische leeromgevingen. Tijdens een eerste module krijg je noodzakelijke begrippen mee en leer je op een efficiënte manier informatie zoeken op internet en in centrale databanken. Na selectie structureer en analyseer je de gevonden informatie op een doordachte en heldere manier. Gegevens bewaren en opzoeken in een netwerk, data uitwisselen tussen verschillende softwarepakketten: doordacht elektronisch gegevensbeheer is onontbeerlijk voor de moderne juridische medewerker. Hoe je denk- en doepistes kunt structureren en communiceren leer je met mindmapping: één van de vele praktische vaardigheden die je tegenwoordig in het bedrijfsleven nodig hebt bij het voorbereiden van meetings of het opvolgen van projecten. Plannen, vergaderen, een elektronische agenda, contactpersonen en adresboeken beheren, takenlijsten maken: wie na deze module nog denkt dat communicatie alleen maar draait om mist zijn ticket naar het sterk geautomatiseerde bedrijfsleven! Daarnaast gaan we in onze multimedia maatschappij zeker niet voorbij aan het gebruik van geluid en beeld en volgen we de nieuwste ontwikkelingen op gebied van computergebruik op de voet. Tijdens een module Word leer je op een professionele manier teksten verwerken en gebruiksvriendelijke

2 formulieren ontwerpen. We besteden zorgvuldig aandacht aan alle technieken die in het bedrijfsleven een must zijn om efficiënt te kunnen werken. De theorie wordt tijdens de practica ingeoefend aan de hand van beroepsgerichte voorbeelden waarbij je kan bogen op de ervaring van je lectoren, die je op een professionele manier coachen om méér uit jouw mogelijkheden te halen. Heb je nog geen klavierervaring dan kan je dit leren aan de hand van een computergestuurd zelfstudiepakket. 2 de modelpakket Tijdens het tweede modelpakket diepen we de basiskennis van het eerste modelpakket verder uit met de nadruk op praktijkgerichte cases. We focussen onder meer op de gevorderde functies van Word zoals mailings maken, macro s ontwerpen en etiketten drukken. Kortom, we simuleren complexe situaties uit het beroepsveld waarvoor jij effectieve ICT-oplossingen moet bedenken. Werken met PowerPoint is in hetzelfde opzicht onmisbaar en wordt vanzelfsprekend op een doorgedreven manier ingeoefend. Tijdens de module Excel word je klaargestoomd om cijfergegevens in een rekenblad te kunnen verwerken. Het beheren en analyseren van datatabellen binnen Excel wordt niet uit de weg gegaan. Aangezien efficiëntie hoog in ons vaandel staat, leer je deze data uit te wisselen met de overige Office-pakketten. Economie Economie We maken je vertrouwd met het consumenten- en producentengedrag, prijsvorming, geld, om een inzicht te krijgen in de economische theorie. We volgen samen de actualiteit en leggen een link tussen theorie en praktijk en onderzoeken de verschillende economische verschijnselen zoals inflatie, bruto binnenlands product, economische groei,. Praktische toepassingen en gevalstudies zorgen voor een zekere vertrouwdheid met het economisch gebeuren. Boekhouden en handelsdocumenten (deel 1 en 2) Je maakt kennis met de meest courante handelsdocumenten (facturen, creditnota s, cheques, wisselbrieven,...). Via hoorcolleges en vele oefeningen wordt het systeem van dubbel boekhouden aangeleerd zodat je in staat bent om zelf een beperkte jaarrekening (balans en resultatenrekening) op te stellen. Voorkennis van boekhouden is niet vereist. Juridisch Verbintenissen Je wordt voortdurend geconfronteerd met verbintenissen. Een reis boeken, een kot huren, tegen een andere auto knallen, een bankrekening openen, huwen, telkens ontstaan er rechten én plichten. We gaan dan ook op zoek naar de verschillende bronnen van verbintenissen en we nemen de verbintenis zelf onder de loep: modaliteiten, overdracht, einde en bewijs. Via actuele rechtspraak leggen we de link naar de praktijk. Zakenrecht Eigendomsconflicten, burenruzies over een gemeenschappelijke muur of een recht van uitweg, onteigening voor het spoorwegnet, bieden heel wat stof tot discussie. Wist je dat begrippen als bezit, eigendom, vruchtgebruik, verjaring of erfdienstbaarheden nauwelijks een andere inhoud kregen sinds de Romeinse tijd? Gerechtelijk recht - 1 ste modelpakket Mensen stappen sneller met een geschil naar de rechter. Hoe gaat het er daar aan toe? Welke spelregels dienen de partijen en de rechter te hanteren? Wat doet een rechter eigenlijk? Hoe zit dat nu met procedurefouten? Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in de organisatie van het gerecht en de bevoegdheid van de verschillende rechtscolleges. Gerechtelijk recht - 2 de modelpakket Er wordt dieper ingegaan op het verloop van een burgerlijke procedure en het beslagrecht. De studenten stellen aan de hand van bestaande dossiers een aantal procedurestukken op zoals een dagvaarding of een verzoekschrift.

3 Juridische bronnen Je eerste kennismaking met het begrip recht! In de eerste plaats wordt een overzicht geboden van de verschillende bronnen van het recht: wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, alsook gewoonte en billijkheid. Je wordt vertrouwd gemaakt met juridische basisbegrippen. Tevens wordt een beeld geschetst van de staatsinrichting van België en leer je de rechterlijke organisatie kennen. Heuristiek Je weg kunnen vinden in de doolhof van wetgeving, rechtsleer, vonnissen en arresten is een fundamentele competentie voor toekomstige juridische medewerkers. Daarbij kan vanzelfsprekend niet voorbijgegaan worden aan het toenemende belang van elektronisch verkeer en databanken. Je oefent je oriëntatie in juridische bibliotheken en leert een arrest analyseren en becommentariëren. Personen- en familierecht Dit onderdeel van het burgerlijk recht verwijst naar de basiselementen van de maatschappij. Deze rechtstak onderging de laatste jaren talrijke wijzigingen. We zoomen in op de gevolgen voor de praktijk. Concrete topics zoals nationaliteit, afstamming of huwelijk en echtscheiding sluiten aan bij ieders directe leefwereld. Het is tevens een materie die voortdurend in beweging is, denk maar aan het homohuwelijk. Bijzondere contracten Je koopt een brood bij de bakker of een huis bij een makelaar. Je huurt een mountainbike voor één dag of een appartement voor onbepaalde duur. In alle gevallen heeft de overeenkomst dezelfde benaming. Nochtans gaat het om heel verschillende situaties. Dat toont aan dat een bepaald contract in diverse omstandigheden gebruikt kan worden, maar dat de essentie toch dezelfde blijft. We diepen aan de hand van cases en rechtspraak begrippen als koop, huur, aanneming, lening, lijfrente, verder uit. Erfrecht In ons land overlijden de meeste mensen zonder testament: ons wettelijk erfrecht is immers uitgebreid en is voor de courante gevallen bevredigend geregeld. Toch zijn er situaties waarbij de noodzaak bestaat een schenkingsakte of testament op te stellen. Na de theorie zijn er oefeningen: de student vereffent zelfstandig nalatenschappen, van eenvoudige tot de meest vreemdsoortige. Huwelijksvermogensrecht Bij een huwelijk komt meer kijken dan trouw, samenwonen, financiële en emotionele bijstand. Een huwelijk is ook een vereniging van vermogens. We bespreken het primaire stelsel en de andere verschillende stelsels van het huwelijksvermogensrecht met de daaraan verbonden consequenties en vergelijken ze met het wettelijk stelsel. Verder besteden we ook aandacht aan de nieuwe samenlevingsvormen met hun juridische gevolgen. Strafrecht Vrouw geeft huurmoordenaar opdracht om echtgenoot uit de weg te ruimen. Na weekendcontrole door de politie werden twaalf aanhoudingen verricht wegens dronkenschap. Elke dag opnieuw worden we via de media geconfronteerd met vormen van criminaliteit. We bekijken hoe feiten worden opgespoord en vastgesteld en welke straffen kunnen worden opgelegd. We zoeken een evenwicht tussen waarheidsvinding en de bescherming van de individuele grondrechten. Strafprocedures In het strafprocesrecht bestudeer je het verloop van het strafproces, evenals de actoren en de rechtsmiddelen. Je maakt ook kort kennis met het internationale strafprocesrecht. Administratief en staatsrecht Een automobilist verliest de controle over zijn stuur en raakt van de weg door de slechte staat van het wegdek. Kan hij de eigenaar van de weg, de Vlaamse overheid, hiervoor aansprakelijk stellen? Een bouwpromotor wil een aantal historische gebouwen laten slopen om een winkelcentrum te kunnen neerpoten. Een buurtcomité wordt opgericht om dit te beletten maar de overheid levert toch een vergunning af. Kan dat buurtcomité die

4 vergunning door de rechter nietig laten verklaren? De relatie tussen burger en overheid heeft al veel stof doen opwaaien. Meer en meer mensen vinden de laatste jaren de weg naar de Raad van State om bepaalde beslissingen van de overheid aan te vechten omdat ze vinden dat deze onrechtmatig genomen zijn. De relatie van burger tot overheid of administratie vormt de ruggengraat van het administratief recht. Ook wordt de organisatie van het overheidsapparaat in zijn verschillende verschijningsvormen uitgewerkt. Het onderdeel staatsrecht biedt discussiepunten genoeg om de studie van de grondwet tot een actuele en boeiende activiteit te maken. Landsverdediging is een zaak van nationaal belang en wordt voor heel België op dezelfde wijze geregeld. We noemen dat federale materie. Dit is ook zo voor bijvoorbeeld de sociale zekerheid of fiscaliteit. Andere zaken, zoals cultuur, successierechten, onderwijs, huisvesting of milieu, kunnen de verschillende deelstaten zelf regelen. Het Vlaams Parlement kan haar eigen wetgeving maken. Deze wetten worden decreten genoemd. Maar heeft de staatshervorming wel gebracht wat er van verwacht werd? Het is wel duidelijk dat we in een tijdelijke fase zitten en dat er dringend een nieuwe staatshervorming nodig is. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de grondrechten van iedere burger in België en Europa. Juridisch debat en actua / Juridische Markt: Deze opleidingsonderdelen zijn een vervolg op de opleidingsonderdelen Zakelijke en juridische communicatie in het eerste modeltraject en vormen de link tussen Nederlandstalige communicatie en het juridische veld. In het eerste opleidingsonderdeel worden je argumentatievaardigheden aangescherpt en wordt je aangezet om de juridische actualiteit op te volgen. Je oefent het vertalen van een juridisch advies naar leken toe. Binnen het opleidingsonderdeel Juridische Markt leg je je toe op solliciteren in aanloop naar je stage. Je maakt daartoe kennis met de verschillende actoren in het juridisch beroepenveld. Inleiding fiscaal recht Het Fiscaal Recht raakt de kern van de werking van alle openbare besturen en overheden in ons land, en dus ook een belangrijk aspect van de rechten en plichten van de burger in zijn relatie tot dat bestuur. In deze inleidende cursus bestudeer je de kenmerken en soorten fiscale heffingen in de brede zin, de functie van belastingen in de werking van de overheid, de grondwettelijke beginselen van het belastingrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en de soorten belastingen. Daarnaast is er aandacht voor het invullen van een eenvoudige belastingaangifte en duiding omtrent basisbegrippen die daarbij aan bod komen, zoals personen ten laste, kadastraal inkomen, enz. Inleiding sociaal recht Deze cursus geeft een inleiding op het Belgisch arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Zowel het collectief als het individueel arbeidsrecht komt aan bod, alsook een aantal kernfuncties binnen de Belgische sociale zekerheid: werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, enz. Europese Instellingen en Europees recht Door het bespreken van Europese en internationale organisaties zoals de Europese Unie en de Raad van Europa verwerf je een inzicht in het ontstaan van het hedendaagse Europa. Aangezien de EU zich nog volop aan het verdiepen en uitbreiden is, geeft de actualiteit de nodige aanzetten tot reflectie over dit integratieproces in een veranderende internationale context. De belangrijkste actoren, rechtsbronnen en beleidsdomeinen van het Europees recht worden besproken. De cursus wordt in het Engels gegeven. Handels- en economisch recht Waarom wijkt handelsrecht af van het basisrecht? Wat is de verhouding tussen handelsrecht en burgerlijk recht? Heeft de handelaar een uitzonderlijke hoedanigheid? De opstart en de vestiging als ondernemer komt aan bod, maar we gaan natuurlijk ook niet voorbij aan (on)eerlijke handelspraktijken en het mededingingsrecht. Verder wordt ook het einde van de handelsactiviteit behandeld, zoals bijvoorbeeld van toepassing bij faillissementen. Vennootschapsrecht Welke soorten vennootschappen kan je in België oprichten? Wat is het verschil tussen al die vennootschapsvormen: in de wijze waarop de diverse vennootschapstypes worden opgericht, in de wijze waarop hun organen zijn samengesteld en functioneren en in de wijze waarop zij ontbonden en vereffend worden? Ook buitenbeentjes als de vzw, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen komen aan bod.

5 Internationalisering Juridische mobiliteit, mobilité juridique, legal mobility; internationalisering behoort tot de strategische doelstellingen van AP en dus ook van RP. Wie dacht dat recht enkel nationaal was, heeft het grondig mis. Daarom zoeken we in elk trajectjaar ook het buitenland op. Soms dichtbij, soms veraf, maar steeds voor ieders budget haalbaar. In het eerste jaar trek je er op uit op eigen initiatief, in het tweede jaar vertrek je met de hele groep voor een meerdaagse naar Parijs. Het hoogtepunt is ongetwijfeld de gezamenlijke studiereis naar Granada en Córdoba in het laatste jaar die wil niemand missen! Professionele gedragsvaardigheden In dit opleidingsonderdeel word je gecoacht in de verdere gerichte ontwikkeling van jouw professionele talenten en gedragsvaardigheden. Aan de hand van gerichte oefeningen en met specifieke instrumenten werk je een zelfanalyse uit. Dit sterkte-zwakte profiel, zelfbeeld, vertaal je in een ontwikkelingsplan waarmee je tijdens jouw stage aan de slag gaat.

6 KEUZETRAJECT BUSINESS LAW Internationale contracten: Vanuit een macro-economische benadering wordt het kader geschetst waarbinnen de internationale handel zich manifesteert. Begrippen zoals de invoer- en uitvoerquota, betalingsbalans, terms of trade, tarifaire en niet-tarifaire belemmeringen van een land worden toegelicht. Op het vlak van de internationale handelsovereenkomsten wordt er vooral stilgestaan bij de Incoterms, zoals CIF, FOB-, FAS-, clausules op overeenkomsten, bij de verschillende expeditiedocumenten, zoals B/L, airwaybill, en bij internationale betalingsvoorwaarden, zoals het herroepelijk en het onherroepelijk documentair krediet. Deze begrippen en documenten onderzoeken, analyseren en bespreken we uitvoerig aan de hand van casestudies. De werking en de bevoegdheden van de meest belangrijke internationale instellingen, het IMF, de Wereldbank, WTO, UNCTAD en OESO, worden toegelicht. Belasting over de toegevoegde waarde: BTW is een vorm van fiscaliteit waarmee zowat iedereen dagelijks wordt geconfronteerd. Het is een bijzonder ingewikkelde wetgeving en het is noodzakelijk dat je hier inzicht in verwerft. Het doel van dit vak is jou het geheel van regels zo te leren structureren dat je in staat bent om de verschuldigde btw op uitgaande handelingen en de aftrekbare btw op inkomende handelingen kunt beredeneren en berekenen. Verzekeringsrecht: Dit opleidingsonderdeel start met een overzicht van de verzekeringswereld, gevolgd door de belangrijkste wetgevingen inzake verzekeringen: de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, de controlewetgeving en de wetgeving inzake de verzekeringstussenpersonen. Het belang van verzekeringsrecht komt tot uiting in verschillende verzekeringstakken (bv. BOAR en levensverzekering) die gebaseerd zijn op deze wetgeving. International Financial Management: Als zakelijke paralegal is het belangrijk om de financiële gezondheid van een bedrijf te kunnen bepalen. Begrippen zoals cashflow, liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit e.a. worden aan de hand van praktische opdrachten aangeleerd. Bovendien leer je geconsolideerde jaarrekeningen te analyseren en de impact van de internationale rapporteringsnormen (IFRS) op de jaarrekening te begrijpen. Vennootschapsbelasting: Vennootschapsbelasting is de inkomstenbelasting die wordt geheven op de winsten van Belgische vennootschappen met rechtspersoonlijkheid en op commerciële vzw s, dus op de overgrote meerderheid van de Belgische bedrijven. Kortom, een belangrijke materie. Je vertrekt van de boekhouding om het boekhoudkundig resultaat om te zetten in een belastbaar resultaat en houdt hierbij rekening met verworpen uitgave, verdoken reserves, notionele intrestaftrek en compenseerbare verliezen. Je leert in dit vak ook welk tarief op dit resultaat van toepassing is, kennen het systeem van voorafbetalingen en kunt de correcte belasting besteed aan tax shelters, internationale inkomsten, enz. Bank- en verzekeringsproducten: Je gaat dieper in op de specifieke bankdiensten en - producten, zowel in de retail- als in de investment/corporate sector. Daarnaast neem je de verzekeringsaspecten die ons dagelijks leven beroeren onder de loep. Inl. tot het fin.- en verzekeringswezen: In deze inleidende cursus krijg je een overzicht van het domein van het financiewezen (de financiële sector en haar reglementering) en van het verzekeringswezen (nut van een verzekering, indeling van de verzekeringen en de verzekeringsmaatschappijen).

7 KEUZETRAJECT SOCIAL LAW Arbeidsrecht In dit opleidingsonderdeel komen zowel het individueel als collectief arbeidsrecht aan bod. Beide zijn immers even belangrijk, denken we maar aan individuele en collectieve ontslagen van werknemers, onderwerpen die regelmatig het nieuws halen. Ook de betekenis van de CAO s of de werking van de paritaire comités is niet te onderschatten. Kortom, alle actuele items uit het arbeidsrecht worden besproken. Personeelsbeleid Het ondernemingsgebeuren is een verhaal dat zich sedert eeuwen situeert in de confrontatie tussen drie maatschappelijke actoren: klanten, aandeelhouders en personeel. Het helpen realiseren van het delicate evenwicht tussen deze drie actoren is de taak van het Human resources management. Naast personeelsbeheer (de wettelijke verplichte documenten) is er een waaier aan facetten verbonden aan een goed personeelsbeleid. HRM is de succesfactor van elke onderneming. Toepassingen vanuit de sociale wetgeving (ontslagregeling, jaarlijkse vakantie,...) horen natuurlijk ook in deze cursus thuis. Deze cursus wordt in het Engels aangeboden. Sociale zekerheidsrecht Het Belgische sociale zekerheidsrecht ligt vervat in vele honderden wetten en besluiten. Het is onze bedoeling deze complexe materie op een systematische wijze te doorgronden. Toch gaan we niet louter theoretisch te werk. We vertrekken ook hier vanuit concrete probleemsituaties. Sociaal statuut voor zelfstandigen De sociale zekerheid voor zelfstandigen is heel wat recenter dan deze voor werknemers en de verzekerde risico s zijn een stuk beperkter. We bekijken de oorzaken en focussen op de gevolgen in de praktijk. Vergelijkende studie sociale zekerheid in Europa In de Europese Unie behoort de sociale zekerheid tot de bevoegdheid van de lidstaten. Zodoende zijn er op dit ogenblik evenveel verschillende sociale zekerheidssystemen als lidstaten. In het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 hebben de lidstaten geopteerd voor de coördinatie van de nationale sociale zekerheidssystemen ter bevordering van het vrij verkeer van personen. Bovendien tracht de Europese Unie via de open methode van coördinatie (OMC) gemeenschappelijke doelstellingen voor de sociale bescherming te bereiken. Onder begeleiding verricht je samen met studenten uit andere EU-landen opzoekwerk op een specifiek domein zoals de verschillende pensioenregelingen. Deze cursus wordt in het Engels aangeboden.

8 KEUZETRAJECT REAL ESTATE Milieurecht en ruimtelijke ordening Een KMO wil uitbreiden. Volstaat de huidige milieuvergunning of moet een nieuwe worden aangevraagd? De dienst ruimtelijke ordening van een gemeente krijgt de opdracht om de bomen in de woonwijken te beschermen. Is voor het kappen van dergelijke bomen een stedenbouwkundige vergunning vereist? Moet de gemeente een aanvullende stedenbouwkundige verordening opmaken? Meer en meer worden bedrijven, overheden, banken en notarissen geconfronteerd met ingrijpende regels inzake de bescherming van milieu en natuur. Het is belangrijk deze talrijke en vaak erg technische regels te kunnen situeren in hun onderlinge samenhang alsook binnen de snel veranderende internationale context. De cursus probeert zoveel mogelijk aan te sluiten bij de beroepspraktijk door maximaal uit te gaan van concrete casestudies. Onroerend goed In dit vak bestuderen we alle aspecten die te maken hebben met de verkoop en verhuur van onroerende goederen. Het vak wordt opgedeeld in diverse deelgebieden: - Koop-verkoop: herhaling van de regels over koop en verkoop van onroerende goederen. - Huur: opfrissing en uitdieping van de aspecten over huur van onroerende goederen. Kredieten: de meeste mensen financieren hun aankoop van een onroerend goed via een lening. De diverse soorten leningen en alle wettelijke bepalingen aangaande kredieten worden besproken. - Mede-eigendom: mensen die een appartement bewonen, zijn samen met de andere bewoners van hetzelfde pand mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen. Uiteraard zijn afspraken omtrent het beheer hiervan noodzakelijk. Er zal door de bewoners een syndicus worden aangesteld die het beheer coördineert. Zijn taken alsook de taken van de bewoners zelf worden vastgelegd in de wet op de mede-eigendom. - Ruimtelijke ordening en stedenbouw: het bouwen van woningen, rooien van bomen, mag niet worden uitgevoerd zonder voorafgaande vergunning van de overheid. Indien iedereen de vrije loop zou worden gelaten, zou het landschap volledig vernietigd worden. In dit hoofdstuk wordt besproken aan welke regels men moet voldoen om zo n vergunning te krijgen en hoe je een vergunning aanvraagt. Ook wordt bekeken hoe de notaris bij de koop en verkoop van onroerende goederen moet nagaan of het verkochte gebouw wel degelijk vergund is. Registratie- en successierechten In dit vak bekijken we alle taksen die worden geheven op transacties die voorkomen in de notariële praktijk en het immobiliënkantoor. Zo zijn er de registratierechten bij koop en verkoop en bij schenking. Bij het registreren van huurovereenkomsten dient ook een taks te worden betaald. Bij nalatenschappen betalen de erfgenamen successierechten, zijnde een vergoeding die afhangt van de grootte van de nalatenschap en van de relatie van de erfgenaam tot de overledene. Notarieel familierecht De notaris speelt een belangrijke rol in familiale aangelegenheden. De notaris is bijvoorbeeld het eerste aanspreekpunt bij de verdeling van een nalatenschap, hij of zij is gemachtigd tot het opnemen van authentieke testamenten en bemiddelt bij echtscheidingen. Verder is de notaris ideaal geplaatst om samenwoners correct te adviseren wanneer zij de aankoop van een onroerend goed overwegen of wanneer ze een samenlevingsovereenkomst wensen te sluiten. Ook bij adopties komt hij soms tussen. In dit vak leer je hoe de notaris te werk gaat en welke wettelijke regels er moeten worden nagekomen. Er wordt van je verwacht dat je accuraat opzoekwerk verricht en bijstand levert bij de redactie van documenten.

9 KEUZETRAJECT CRIME & JUSTICE - POLICE Studenten met interesse in criminologie en politie zijn geknipt voor dit leertraject. Je maakt in dit leertraject niet enkel kennis met criminologische basisvakken, maar je stapt ook mee in de echte politiepraktijk. In dit deeltraject worden immers een aantal onderdelen uit de politieopleiding aangeboden die je zal volgen op de politieschool. Je treedt deeltijds in de sporen van een agent en doet aan sporenonderzoek en zelfverdediging terwijl ook je politionele basiskennis op punt wordt gesteld. Criminologie en politiewezen Dit opleidingsonderdeel vormt een inleiding op de criminologische wetenschap. Daarnaast wordt het ontstaan van het politielandschap en de organisatie van de politie op de dag van vandaag bestudeerd. Rechtspsychologie De cursus rechtspsychologie geeft een algemeen overzicht van de verhouding misdrijvenmisdadigers, bewijs, getuigen, verdachten, beslissingen en de uitwerking ervan. Jeugd- en strafrecht In dit opleidingsonderdeel komen o.a. de bijzondere Jeugdbijstand/Jeugdzorg aan bod, de beeldvorming van delinquente jongeren, de rechtspositie van de minderjarige, maar ook de geesteszieke minderjarigen en de aansprakelijke personen bij onrechtmatige daad van de minderjarige. De strafrechtelijke component belicht onder meer huiselijk geweld en de verruiming van de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Opleidingsonderdelen politieschool Op Campus Vesta, de politieschool van de provincie Antwerpen, volg je een aantal opleidingsonderdelen uit de politieopleiding mee. Je leert de politionele deontologie kennen, je begrijpt het nut om technische en wetenschappelijke kennis aan te wenden in de strijd tegen de criminaliteit en bij het opsporen van daders. Je bekwaamt jezelf in zelfverdedigingstechnieken, arrestatie-, handboei- en fouilleertechnieken. Ook andere aspecten uit het politiewezen komen aan bod: excellente politiezorg, racisme, openbare veiligheid, KEUZETRAJECT CRIME & JUSTICE - ACADEMIC Dit leertraject is perfect voor studenten die interesse hebben in de advocatuur, griffie of de magistratuur. Je komt meer te weten over rechtspsychologie en criminologie. Je plaatst misdrijven in een ruimer perspectief en je verdiept je in het jeugd- en strafrecht. Criminologie en politiewezen Dit opleidingsonderdeel vormt een inleiding op de criminologische wetenschap. Daarnaast wordt het ontstaan van het politielandschap en de organisatie van de politie op de dag van vandaag bestudeerd. Rechtspsychologie De cursus rechtspsychologie geeft een algemeen overzicht van de verhouding misdrijvenmisdadigers, bewijs, getuigen, verdachten, beslissingen en de uitwerking ervan. Jeugd- en strafrecht In dit opleidingsonderdeel komen o.a. de bijzondere Jeugdbijstand/Jeugdzorg aan bod, de beeldvorming van delinquente jongeren, de rechtspositie van de minderjarige, maar ook de geesteszieke minderjarigen en de aansprakelijke personen bij onrechtmatige daad van de minderjarige. De strafrechtelijke component belicht onder meer huiselijk geweld en de verruiming van de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen. Schakel Universiteit Je volgt voor 12 studiepunten juridische opleidingsonderdelen uit het universitaire schakelprogramma Rechten. Nadat je bent afgestudeerd kan je de behaalde credits aanwenden om een verkort schakelprogramma te volgen en zo sneller in te stappen in de Master Rechten.

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk

Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Professionele bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk ALGEMEEN Talen Zakelijke en juridische communicatie Je krijgt inzicht in het begrip communicatie. Een aantal basisvaardigheden worden uitgediept

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2015/2016 uniek in vlaanderen! bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime &

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice police

Rechtspraktijk Crime & Justice police Academiejaar 2015/2016 uniek in vlaanderen! bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice police Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice

Nadere informatie

Rechtspraktijk Business Law

Rechtspraktijk Business Law Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Business Law Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Business Law Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk AP Hogeschool Journalistiek Frans I 5 Frans I Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële wetenschappen en technologie Algemene economie 2,7 Economie/2 Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële

Nadere informatie

Rechtspraktijk Real estate

Rechtspraktijk Real estate Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Rechtspraktijk Social law. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Rechtspraktijk Social law. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Social law Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Social law Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2014/2015 uniek in Vlaanderen bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice police

Rechtspraktijk Crime & Justice police Academiejaar 2016/2017 uniek in vlaanderen! bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice police Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2016/2017 uniek in vlaanderen! bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime &

Nadere informatie

ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT RECHTSPRAKTIJK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN

ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT RECHTSPRAKTIJK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT RECHTSPRAKTIJK ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT RECHTSPRAKTIJK * Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan

Nadere informatie

Rechtspraktijk Real estate

Rechtspraktijk Real estate Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Rechtspraktijk Business Law

Rechtspraktijk Business Law Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Business Law Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Business Law Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Rechtspraktijk Financial & tax

Rechtspraktijk Financial & tax Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Rechtspraktijk Real estate

Rechtspraktijk Real estate Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Rechtspraktijk Bank & insurance

Rechtspraktijk Bank & insurance Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Bank & insurance Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Bank & insurance Je ideale opleiding

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

Opleidingsprogramma 2013-2014

Opleidingsprogramma 2013-2014 Accountancy-Fiscaliteit Fase: 1 NIEUWE CODES Frans 1+2 4 48 53 101 B3G001 B5G311 Engels 1+2 4 48 53 101 B3G004 B5G312 Inleiding Recht 1+2 6 42 110 152 B3G007 B5G316 Economie 1+2 5 42 85 127 B3G022 B5G317

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3

inhoudstafel Hoofdstuk 1 Samenwonen 9 Hoofdstuk 2 Huwen 29 Hoofdstuk 3 Het samenlevingscontract 53 Voorwoord 3 voorwoord Samenleven met een partner, een broer, een beste vriend, de ouders... kan verschillende vormen aannemen. Het huwelijk is enkel mogelijk binnen een partnerrelatie, maar men kan ook opteren om

Nadere informatie

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109)

Algemeen juridische beroepsvorming 4 ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) ALGEMEEN JURIDISCHE BEROEPSVORMING 4 (CJU01.4/CREBO:50109) sd.cju01.4.v3 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N.

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N. Juridische vorming Deze module bestaat uit drie onderwijsleeractiviteiten: de onderwijsleeractiviteit Juridische vorming, de onderwijsleeractiviteit Deontologie en de onderwijsleeractiviteit Rechtsmethodologie

Nadere informatie

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1

Inhoudstafel. DEEL 1 Inleiding... 1 Inhoudstafel Inhoudstafel WAARSCHUWING................................................ HANDLEIDING.................................................. vii ix DEEL 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN PROFESSIONELE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT

OPLEIDINGSONDERDELEN PROFESSIONELE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT OPLEIDINGSONDERDELEN PROFESSIONELE BACHELOR OFFICE MANAGEMENT ALGEMEEN Talen Zakelijke communicatie Nederlands Je verwerft inzicht in het fenomeen zakelijke communicatie. Je leert commercieel formuleren

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 1ste semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Afstudeerrichting: Accountancy - fiscaliteit Handboek Boekhouden. Dubbel boekhouden Basisbeginselen 9789400000834 1 ACF: Dubbel boekhouden (B3G025) Nee 50,00 Economie vandaag 2013 9789038221106

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4.

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4. Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 2. WONINGHUUR K.B. 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4.

Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 6. HUUR EN HET PERSONEN- EN FAMILIERECHT EN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT 2. WONINGHUUR 3. HANDELSHUUR 4. Inhoudsopgave 1. HUUR GEMEEN RECHT 3 september 1807).................................. 1 B. Br. Hoofdst. Reg. 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III...

BOEKDEEL I. Deel 1. Internationaal en Europees recht. Deel 3. Strafrecht. Deel 2. Staatsrecht. Algemene inhoudstafel Boekdeel III... Algemene inhoudstafel Boekdeel I BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... Zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemene inhoudstafel Boekdeel

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

RECHTSPRAKTIJK KEUZETRAJECT / TRAJECTSCHIJF 2

RECHTSPRAKTIJK KEUZETRAJECT / TRAJECTSCHIJF 2 RECHTRAKTIJK TRAJECTSCHIJF 1 CU HC PR STAGE PERIODE(S) Bedrijfseconomische oriëntatie Economie 3 27 27 1 Bedrijfsadministratie 6 63 63 1-2-3 Personenbelasting 3 27 27 1 Nederlands 1 3 27 27 1 Frans 1 3

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht

Inleiding tot Recht. Uit Praktisch Burgerlijk Recht Inleiding tot Recht Uit Praktisch Burgerlijk Recht 1. Wat is recht? Een exacte definitie is niet te geven. Elke klassieke definitie bevat vier elementen: Gedragsregels, normen Doel = maatschappelijk leven

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Allerlei boekhoudkundige-, fiscale- en administratieve taken zodat de studenten zich kunnen oriënteren op de toekomstige beroepssituatie.

Allerlei boekhoudkundige-, fiscale- en administratieve taken zodat de studenten zich kunnen oriënteren op de toekomstige beroepssituatie. Een eerste werkervaring bieden, studenten zichzelf laten bewijzen op de werkvloer, dat is een essentieel onderdeel van onze opleidingen. Het departement zoekt jaarlijks een opportuniteit op maat voor haar

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel

Beknopte inhoudstafel REVEVR_VB_13001_2013.book Page V Monday, August 5, 2013 9:32 AM Beknopte inhoudstafel Een gedetailleerde inhoudsopgave vindt u bij het begin van elk deel p. Algemene inleiding (Herman Nys)...1 I. Wat is

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: ACCOUNTANCY-FISCALITEIT TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren.

Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren. Tax & Accounting Ons kabinet specialiseert zich in fiscaal advies en boekhouding expertise voor vennootschappen, zelfstandigen en particulieren. We behandelen het geheel van uw boekhouding en fiscale operaties,

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken

Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken 2011-2012 postgraduaat Bemiddeling in Sociale Zaken en in Familiale Zaken www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Het belang van bemiddeling Bemiddeling is vermoedelijk

Nadere informatie

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl

Een eigen. huis. www.lindenotarissen.nl Een eigen huis www.lindenotarissen.nl Inhoudsopgave Een eigen huis 3 Woonhuis, de akte van levering 4 De Hypotheek 5 Samenlevingscontract 7 Testament 8 Een eigen huis U leest dit boekje waarschijnlijk

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014

Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap. mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Juridische valkuilen van het beginnend ondernemerschap mr. Claudia Lap, notaris 6 maart 2014 Wat komt er vanavond aan bod? Algemene juridische aspecten: naam, kamer van koophandel, belasting Rechtsvormen:

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015

Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Vanaf deze datum (21u) is registratie in pointcarré mogelijk Mondelinge examens 2de zittijd 2014-2015 Titularis Opleidingsonderdeel Dag Datum VM NM AV Lokaal Bauwens A. International Comparative Field

Nadere informatie

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing

HAVO. Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. Marketing Voorlichting HAVO Een 'nieuw' vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas havo opgenomen. (M&O) is een nieuw vak in de bovenbouw voor de havo. Het

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek,

De belangrijkste bron van het burgerlijk recht is het burgerlijk wetboek, Recht is alomtegenwoordig. Of het nu gaat om een verbod iets te doen (door het rood licht rijden), een verplichting iets te doen (deelnemen aan verkiezingen), een werkwijze die men dient na te leven (procesrecht)

Nadere informatie

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen

Studieprogramma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen * Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens & organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team&Taal-project 3 Statistische methoden

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Seminaries Carl Van Biervliet

Seminaries Carl Van Biervliet Seminaries Carl Van Biervliet Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2016 practicum (16/14) Brussel: 10 mei 2016 Gent: 12 mei 2016 Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Faculteit RECHT EN CRIMINOLOGIE Academiejaar 2016/2017 Mondelinge examens 2de zittijd

Faculteit RECHT EN CRIMINOLOGIE Academiejaar 2016/2017 Mondelinge examens 2de zittijd Faculteit RECHT EN CRIMINOLOGIE Academiejaar 2016/2017 Mondelinge examens 2de zittijd Opleidingsonderdeel Titularis Datum VM NM AV Lokaal Begindatum registraties is 16/07/2017 Hieronder vindt u de uren

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 2de semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde 2de semester 2013-2014 Opleidingsfase: 1 Sociaal recht in essentie 9789400002661 1 ACF: Arbeidsrecht (B-VIVN-B3G053) Nee 35,00 Initiatiecursus Personenbelasting 2013-2014 9789491804106 1 ACF: Inleiding fiscaliteit - personenbelasting

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Financie- en verzekeringswezen. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Financie- en verzekeringswezen Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement Financie en verzekeringswezen

Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement Financie en verzekeringswezen OPLEIDINGSONDERDELEN 0/04 Omschrijvingen opleidingsonderdelen Bedrijfsmanagement Financie en Trajectschijf Algemeen Sem OLOD Bedrijfsbeleid 6 Economie 6 ICT 6 English Français Informatie- en studievaardigheden

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Voorlichting management & organisatie vernieuwde tweede fase HAVO/VWO Een nieuw vak in de bovenbouw Ter voorbereiding is een deel van de stof bij het vak economie in de derde klas HAVO /VWO opgenomen.

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie