Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten"

Transcriptie

1 Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten ( ) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam De Boelelaan HV Amsterdam Collectie nummer: 224 Maart 1997

2 Inleiding In 1972 is het archief van dr. J. Schouten van de dr. Abraham Kuyperstichting overgebracht naar het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands Protestantisme. Het archief werd geordend door J.A. Burger. Dit was een stuksgewijze ordening zonder dossiervorming. Dit voldeed echter niet meer aan modernere ordeningsprincipes. Een nieuwe ordening was gewenst. In het kader van een stage (drie maanden) kon er aan deze nieuwe ordening gewerkt worden. Aangezien het voorbereiden van een tentoonstelling voor het documentatie centrum prioriteit had, kon de nieuwe inventaris niet voltooid worden. Wel bleek het mogelijk een vollediger register en een uitgebreider biografisch overzicht te maken. Korte schets van het leven en werk van dr. J. Schouten Over het algemeen verwacht men in een persoonlijk archief, persoonlijke stukken aan te treffen. Het archief van J. Schouten voldoet niet aan die verwachting. Het is een vrij zakelijk archief. Onderstaand biografisch overzicht is dan ook voornamelijk gebaseerd op secundaire literatuur die verschenen is over Schouten. Johannes Schouten werd op 12 augustus 1883 te Maassluis geboren. Hij was het tweede kind en de oudste zoon van Dirk Schouten en Johanna Schep. In het gezin Schouten-Schep werden na Jan nog negen kinderen geboren. Dirk Schouten was, geheel volgens de familie traditie, visser. Johanna Schep kwam eveneens uit een vissers familie. De zaken liepen voor Dirk Schouten niet goed. Na een aantal jaren slechte vangst, werd zijn boot hem door zijn reder afgenomen en kreeg hij werk aan wal. Wellicht daarom volgde zoon Jan zijn vader niet op als visser maar ging hij bij zijn oom Klaas Nicolai (getrouwd met een zus van zijn moeder) in de bloemisterij. Zijn lust en zijn leven was dit echter niet; Jan Schouten las en studeerde veel liever. 1 Vooral de gereformeerde jongelingsvereniging heeft hem veel geleerd. Daar werden de gereformeerde beginselen bestudeerd en bediscussieerd. Al vroeg toonde Schouten interesse voor de politiek. En hij liet zijn mening horen. Bijvoorbeeld tijdens de debatavonden voor de verkiezingen van Op een van die avonden was het voor dhr. Roodhuyzen, liberaal kandidaat van het district Den Briel, op z n zachtst gezegd niet leuk het publiek te moeten horen roepen: Jan Schouten, geef hem van katoen! 2 Het werd Jan Schouten duidelijk dat hij niet in de bloemisterij wilde blijven werken. Na zijn diensttijd vond hij werk in een Maassluise boekhandeldrukkerij. Veel perspectief bood dit hem niet. Daarom ging Jan Schouten in 1907 studeren. Hij behaalde in 1908 de gewone en middelbare akte boekhouden. Niet lang hierna ging Schouten in Rotterdam werken als administrateur en gaf hij een aantal lessen in boekhouden. Dat dit boekhouden een blijvende interesse bij hem gewekt heeft, blijkt uit zijn latere direkteurschap van de Boaz-bank in Rotterdam, zijn lidmaatschap van het 1. dr. A. Veerman in Nederlandse Gedachten (oktober 1950) Ibidem, 13. 2

3 college van rijksbemiddelaars en zijn vice-voorzitterschap van de centrale commissie van de statistiek. In 1916 begint zijn politieke loopbaan. Van 1916 tot 1931 was Schouten lid van de gemeenteraad van Rotterdam. In deze periode was hij tevens lid van de provinciale staten van Zuid-Holland en voorzitter van de centrale A.R. kiesvereniging te Rotterdam In 1925 werd Jan Schouten wethouder van Financien in de Rotterdamse gemeenteraad. Hij was dit tot Toen heeft hij zijn ontslag aangeboden omdat er een motie tegen zijn beleid werd aangenomen. Na 1931 besloot Schouten zijn gemeenteraadswerk te beëindigen om zich geheel aan zijn taak in de Tweede Kamer te kunnen wijden. In 1918 was hij namelijk gekozen tot lid van deze Kamer. Ondertussen was Schouten in 1928 direkteur geworden van de Vereniging voor hoger onderwijs op Gereformeerde Grondslag (Vrije Universiteit). Dit direkteurschap heeft hij tot 1959 bekleed. In 1933 bedankte Schouten voor het voorzitterschap van de centrale A.R. kiesvereniging te Rotterdam omdat hij toen tijdelijk voorzitter van het centraal comité werd. Colijn of de Wilde konden deze functie niet bekleden want zij waren minister geworden. In de onrustige jaren dertig werkte Schouten veel samen met Colijn. Hoewel zij zeer veschillende persoonlijkheden waren en zeer verschillende achtergronden hadden, konden zij goed samenwerken. Colijn was de man van de grote lijnen, Schouten hield meer van het precieze werk. Schouten over Colijn: Colijn was eigenlijk een slecht kamerlid en fractieleider, die nu eenmaal niet van het peuterwerk in de fractie hield. 3 Op dit punt botsten hun karakters wel eens maar in hun samen werken overheerste het wederzijds respekt. Op 10 augustus 1939 viel het vijfde kabinet Colijn. Colijn was geen minister meer en vanzelfsprekend werd hij weer voorzitter van het centraal comité. Toen Colijn gevangen genomen werd door de Duitse bezetters, werd Schouten weer voorzitter totdat ook hij gevangen genomen werd (1942). Tijdens de oorlog heeft Schouten het verzet gediend. Hij was een van de oprichters van het verzetsblad Trouw. Schouten heeft in verschillende kampen gezeten waaronder het kamp Mauthausen. Er is verder vrij weinig bekend over zijn ervaringen in de verschillende kampen omdat Schouten zelf daar niets over vertelde. Gezien de hoeveelheid materiaal over de oorlog die in het archief van Schouten aanwezig is, moet deze periode wel indruk op hem gemaakt hebben. Maar hij vond het blijkbaar niet nodig er meer over te vertellen. Na de oorlog was mr. J.A. de Wilde voorzitter van het centraal comité. De deputatenvergadering van 24 januari 1946 koos J. Schouten tot fractievoorzitter van de ARP. Dit is hij tot 1956 gebleven. In 1950 werd Schouten ere-doctor in de rechtswetenschappen aan de Vrije Universiteit. In de periode moesten er een aantal belangrijke politieke beslissingen genomen worden. Schouten was leider van de ARP en menigmaal bepaalde hij nu het gezicht van de ARP. Allereerst was daar de samenwerking met de CHU. Zowel in de ARP als in de CHU gingen er stemmen tot eventuele eenwording op. Uiteindelijk is er toen niets van gekomen. Sommigen verweten Schouten een te starre houding. Maar het bleek dat de partijen te ver van elkaar afstonden. De CHU vreesde dat zij zou verdwijnen in de strakke partijorganisatie van de ARP en de ARP vreesde verwatering van de beginselen door het gezellige-vereniging imago van de CHU. Een ander item in deze periode was de verhouding van de ARP met het 3. Dr. G. Puchinger, Ontmoetingen met anti-revolutionairen (Zutphen 1981)

4 Christelijk Nationaal Vakverbond. Het CNV stond meer veranderingen voor onder invloed van de doorbraak-gedachte. De ARP was wat dit betreft niet geneigd het beleid van voor de oorlog te veranderen. Vanwege het feit dat het CNV altijd in een adem genoemd werd met de ARP gaf dit nogal eens spanningen. Met name in de top van beide organisaties. Tot slot de Indonesië-kwestie. De ARP verzette zich tegen onafhankelijkheid van deze kolonie. Schouten en Gerbrandy waren de voornaamste woordvoerders van dit standpunt. Een van de weinige keren dat zij het met elkaar eens waren. Dit standpunt veroorzaakte binnen de partij conflicten. Velen dachten anders over de Indonesie kwestie maar Schouten c.s. konden niet op andere gedachten gebracht worden. Men had veel waardering voor Schouten maar zijn vasthoudendheid en starheid, bijvoorbeeld in de Indonesie kwestie, gingen velen in de partij te ver. Voor de partij was het daarom goed dat Schouten in 1956 besloot plaats te maken voor de nieuwe generatie. Het ARP volk had meer moeite met zijn vertrek. Men luisterde graag naar Schouten; hij was een leider en hij toonde betrokkenheid bij problemen van alle dag. Toch ging Schoutens besluit om afscheid te nemen van de politiek door. In 1956 werd Schouten benoemd tot lid van de Raad van State. Daarnaast was hij nog direkteur van de dr. Abraham Kuyper stichting. Schouten was een selfmade man. Dat blijkt uit zijn leven en werk. Maar hij voelde zich sterk afhankelijk van God. 4 Dat vertrouwen bepaalde de kern van zijn leven. Dr. J. Schouten overleed op 9 september 1963 in zijn woonplaats Rotterdam. Hij is naar eigen wens in stilte begraven op begraafplaats Crooswijk te Rotterdam. Gebruikte literatuur Bosscher, D., Om de erfenis van Colijn, Alphen aan de Rijn Bremmer, C., ARP, personen en momenten, Franeker Puchinger, G., Ontmoetingen met Anti-Revolutionairen, Zutphen Idem, Is de gereformeerde wereld veranderd?, Delft Bene Meritus, bundel opstellen uit dankbaarheid opgedragen aan dr. J Schouten, ere-voorzitter van de ARP, ter gelegenheid van zijn vijf en zeventigste verjaardag, Kampen Jaarverslag ARP Nederlandse Gedachten, 7e jaargang nr.10 (1950) en 9e jaargang nr.9 (1953). ARP archief, personalia. Amsterdam, juni 1989 Lineke Kooij In 1997 werd de oorspronkelijke lijst van J.A. Burger overgetikt door P. Kok. Deze is hieronder opgenomen. De originele lijst werd opgeborgen in doos 1 van het archief. In 2012 ontving het HDC vier brieven van J. Schouten aan zijn zuster (M. Schouten) uit Oranieburg, Zie coll. nr. 299, nr Dr. G. Puchinger in ARP, personen en momenten, (Franeker 1980)

5 Plaatsingslijst DOOS 1 Afschrift Koninklijk Besluit no. 34, d.d. 26 juli 1927, Soestdijk met benoeming van Jan Schouten tot Ridder in de Orde van de Nederlandschen Leeuw Exemplaar van de Wet van 29 sept. 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandsche Leeuw Begeleidend schrijven no 992 van de Kanselarij der Nederlandsche Orden bij het afschrift van het K.B. Exemplaar van de Statuten der voornoemde Orde Afschrift Koninklijk Besluit no. 2, d.d. 17 okt. 1950, Soest met benoeming van Schouten tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau Exemplaar van de Wet van 4 april 1892, houdende de instelling van de Orde van Oranje-Nassau Bul, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau, d.d. 3 april 1951 Afschrift Koninklijk Besluit no. 1, d.d. 21 okt. 1951, Soestdijk met benoeming van Schouten tot Groot-Officier in de Orde van Oranje-Nassau (bij bevordering) Bul, behorende bij de Orde van Oranje-Nassau, d.d. 15 dec Begeleidend schrijven van de Kanselarij der Nederlandse Orden bij het afschrift van het K.B. Exemplaar van de Statuten van de Orde van Oranje-Nassau Medaille (Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw) Grootkruis (Groot-Officier in de Orde van Oranje-Nassau) OMSLAG 1 Nota betreffende den financieelen toestand (vertrouwelijk). (aantekening JS.: voor clubvergadering gehouden na afloop der verkiezingen op 28 april 1933). Met 1 bijlage in tweevoud. 2 H. Colijn aan H.M. de Koningin, (Wilhelmina), Den Haag, 1 mei

6 3 H. Colijn aan (de?) fractieleiders, Den Haag, 5 mei 1933, in tweevoud. 4 A.R.-fractie aan H. Colijn, Den Haag, 9 mei 1933 (concept-brief) 5 Mr. P.J.M. Aalberse aan Dr. H. Colijn, Den Haag 12 mei 1933 (afschrift) 6 Dr. H. Colijn aan de Koningin, Den Haag 12 mei NIET verzonden. (afschrift) 7 Dr. H. Colijn aan Mr. P.J.M. Aalberse, Den Haag 15 mei 1933 (afschrift) 8 Dr. H. Colijn als fractievoorzitter in de IIe Kamer voor de A.R.P. 9 Regeringsverklaring van het IIe Ministerie Colijn, d.d. 26 mei J. Schouten aan Dr. H. Colijn, 6 juli 1934 (afschrift, zeer vertrouwelijk) 11 Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 8 juli J. Schouten aan Dr. H. Colijn, antwoord op no Dr. H. Colijn aan de Koningin, Den Haag 25 juli Afschrift. 14 Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 30 nov J. Schouten aan Dr. H. Colijn, Den Haag 2 dec afschrift gehecht aan no Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 30 maart Dr. H. Colijn aan J. Schouten, 31 aug Nota van Dr. H. Colijn, strikt vertrouwelijk; grondslag voor bespreking met eventueel uit te nodigen ministers. 19 J. Schouten aan de Koningin, Rotterdam 29 mei Afschrift. S. is nu a.r.-fractieleider. 20 Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 16 dec J. Schouten aan Dr. H. Colijn, 27 dec Afschrift 22 Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 28 dec Dr. H. Colijn aan J. Schouten, Den Haag 5 mei

7 24 Nota van Dr. H. Colijn, geheim; ter overbrugging budgettair tekort Den Haag 21 juni =23a J. Schouten aan Dr. H. Colijn, Rotterdam 6 mei 1939 (afschrift) 26 Nota van Dr. H. Colijn, geheim; ontwikkeling budgettaire toestand Den Haag 1 juli Dr. H. Colijn aan de voorzitters der 6 kamerfracties, Den Haag 4 juli Mr. Dr. D. Koolen aan J. Schouten, Den Haag 10 juli K. is formateur, S. is a.r.fractieleider 29 Ontwerp-Program (voor het 4e ministerie Colijn, 14 juli In tweevoud. 30 J. Schouten: notitie over formatie kabinet-de Geer in J. Schouten aan de Koningin, 1 aug Envelop met correspondentie van Jan Schouten met Dr. H. Colijn etc. over de concentratie bij het bijzonder onderwijs en over enkele andere zaken. 33 Envelop met correspondentie van J. Schouten met Dr. H. Colijn over diverse zaken. 34 Envelop met correspondentie van J. Schouten met Dr. H. Colijn over de redevoeringen voor de deputatenvergadering 1937 DOOS 2 35 Publicatie van den Senaat der Vrije Universiteit, inzake het onderzoek ter bepaling van den weg die tot de kennis der Gereformeerde beginselen leidt, Amsterdam 18 nov Voorlopige nota inzake de Overeenkomst (met de republiek Indonesia), 15 nov. 1946, geparafeerd door de Commissaren- Generaal. 37 Dr. A.A.L. Rutgers aan J. Schouten, Wassenaar 3 dec. 1946, inzake voorlopige nota d.d. 26 dec Bezoek aan Djokjakarta, niet ondertekend reisverslag, Batavia, 4 juni (Prof. Dr.) J.H. Bavinck aan J. Schouten, Utrecht 10 juni 1947 (?) Over Indië-politiek 40 Gerretson aan J. Schouten, Utrecht 22 juli Over Indiëpolitiek. 7

8 41 Afschrift (telegram?) Ministerie Overzeese Gebiedsdelen, Batavia 6 juli W.G. Van Mook Z.G Afschrift (telegram?) Ministerie van Buitenlandsche Zaken (4569), Batavia 6 juli 1947 w.g. Schermerhorn C.G Commentaar op een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant d.d. 22 nov (?). Handschrift van J. Schouten (?) 44A Notitie betr. mogelijke samenwerking tussen V.V.D., C.H.U. en c.q. A.R.P. bij komende Kabinetsformatie (1948) B Uittreksel uit een schrijven van Prof. Dr. E.H. s Jacob aan Prof. Dr. C. Gerretson in dato 10 juni VerTrouwelijk. C Kopie brief van Prof. Dr. C. Gerretson aan Prof. Dr. E.H. s Jacob, Utrecht 22 juni 1948 D Idem, Utrecht 22 juni Grondwet en Statuut, 26 feb JB. Overwegingen op dit punt voor de Heer Minister. 46 Brief (afschrift) van P.J. Luijdendijk e.a. aan het Dagelijks Bestuur van de A.R.P., Ermelo 31 okt over Nederland en Indonesië 47 Notulen van de vergadering van het Centraal Comité (der A.R.P.), gehouden 9 dec te Utrecht. O.a. over Nederland, Indonesië en Nieuw-Guinea 48 Kort Verslag van de bespreking van het Moderamen met enkele ondertekenaars van de oproep Nederland en Indonesië. Datum ontbreekt. 49 Verklaring van het Moderamen van het Centraal Comité der A.R.P. inzake de kwestie Nieuw-Guinea, 12 jan losse bladen 9 t/m 12: Verslag van een A.R.P.-vergadering inzake de kwestie Nieuw-Guinea 51 Brief (afschrift) van de Raad voor de Zending der Ned. Herv. Kerk aan de Voorzitter van de Ministerraad, Oegstgeest 23 jan Oproep van de Raad van Kerken in Indonesië aan de leden, de kerken in Nieuw-Guinea en in Nederland, Djakarta 16 jan Map Briefwisseling nopens de beteekenis van den Koning der Nederlanden als spil van de organisatie der Souvereine Unie losse getypte vellen papier, die aansluiten bij bovengenoemde briefwisseling. 55 Nota van het 4e ministerie-colijn (1937) 8

9 56 Correspondentie met Prof. Dr. C.P.M. Romme over een inleidend Grondwetsartikel. In envelop. 57 Diversen (in envelop) a. Brief (afschrift) van J. Schouten aan Prof. Dr. A. Kuyper, Voorzitter van het Centraal Comité van A.R.-kiesvereenigingen. Over div. zaken. b. De Aap uit de Mouw, artikel in De Standaard van donderdag 4 mei 1939 c. Knipsel uit De Standaard van vrijdag 12 mei 1939, verwijzing naar en commentaar op een weerwoord van Prof. Dr. W. Schermerhorn in hetzelfde nummer. d. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie: Kopie vraaggesprek met J. Schouten inzake Dr. H. Colijn, gehouden op 5 april 1950 te Den Haag. e. M.C. Smit, bibliothecaris van de Doctor Abraham Kuyperstichting aan Dr. J. Schouten, Den Haag 7 dec Over de ontwikkelingsgang van de doorbraak. 58 Correspondentie met Prof. Dr. P.Sj. Gerbrandy Stukken met betrekking tot de kabinetsformaties 1946 en 1948, 1951, 1952 en e DOSSIER DE ARBEIDSDIENST 59 Tekst Verordeningen op de Arbeidsdienst en Wijzigingen, 16 nov Ouderplicht en Arbeidsdienst, oktober Auteur onbekend. (2 ex.) 61 Pamflet tegen de Arbeidsdienst, december Anoniem. (2 ex.) 62 Het Hof van Cassatie van België aan Generaal Von Falckenhausen, Militair Opperbevelhebber voor België en Noord-Frankrijk. Brussel, 20 maart Protest tegen Arbeidsdienst. (vert.) 63 Rapporten van geestelijke verzorgers over N.A.D.-kampen te Hemrik (Noord- en Zuid) 3 april Der Reichskommissar für die besetzten Niederländischen Gebiete verder aangeduid met Der Rk aan de Betriebsführer der Nederlandsche Industrie. Den Haag 9 juni Over tewerkstelling in Nederland en Duitsland. (afschrift) 65 Oproep tot verzet tegen Arbeidsdienst. Anoniem. 66 Der Rk. aan de leiders der bedrijven van de Nederlandsche Industrie, Den Haag 1 juli Over tewerkstelling in Nederland en Duitsland. Vert. afschrift. 9

10 67 Pamflet inzake stellingname tegen de Arbeidsdienst. Denkbeeldig gesprek: Nederland, let op Uw zaak. 68 Circulaire inzake de Arbeidsdienst (Bevel van de Duitse Weermacht) 69 Aan de Bedrijven van Handel, Industrie en Middenstand. Weiger medewerking aan Arbeidsdienst. 70 Werkgevers. Oproep tot verzet tegen de Arbeidsdienst. 71 Cijfers over de Arbeidsinzet (pag 3, 5, 6) en de krijgsgevangenschap. 72 Arbeidsdienst in bezettingstijd. (5 ex.) 73 Mannen van Nederland. Pamflet tegen Arbeidsdienst. (2 ex.) 74 Landgenooten. Idem. (2 ex.) 75 Zonder aarzeling: neen. Idem. (7 ex.) 76 Circulaire van Het Nationaal Comité Friesland, voor de werkgevers. 77 Pamflet tegen de Arbeidsdienst. 78 Feest gedicht met oproep tot (geldelijke) steun van de illegaliteit. 79 Dienstweigeren. Pamflet tegen de Arbeidsdienst. (2 ex.) 80 Pamflet met oproep aan de Heeren Directeuren van Arbeidsbureaux en hunnen ambtenaren: weiger medewerking. 81 Arbeidsdienst (geschiedenis en doel van de) 82 Neerlandicus aan Hollandicus. Open brief met oproep tot weigeren van medewerking aan Arbeidsdienst. Kop Nederland, let op Uw zaak. (4 ex.) 83 Arbeidsdienst. Pamflet tegen medewerking. (5 ex.) 84 Cijfers over Arbeidsdienst en andere zaken (bevolkingsregisters, onderwijs, veelevering) 85 IX Stellingen over den Arbeidsdienst. DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ 86 Centraal Comité van A.R.Kiesverenigingen, Den Haag 30 juli 1940: advies inzake de Nederlandsche Unie 10

11 87 A.R.Kiesvereeniging Nederland en Oranje te IJmuiden. Oproep aan alle gezinshoofden zich als lid van de kiesvereeniging op te geven. Dec. 40 (3 ex.) 88 Provinciaal Comité van A.R. Kiesvereenigingen in Noord- Holland: verslag van de jaarvergadering d.d. 14 dec (2 ex.) 89 Provinciaal Comité van A.R.Kiesvereenigingen in Noord- Holland: Adressenlijst Centraal Comité van A.R.Kiesvereenigingen aan de Besturen der A.R. Kiesvereenigingen, Den Haag 6 maart Over propaganda voor de partij. 91 Nadere toelichting op de brief van het Centraal Comité d.d. 6 maart 1941, door de adj.secretaris van het CC, de heer Gosker, Den Haag 2 april Dr. H. Colijn bij schrijven van R. Gosker, adj.secretaris (van het CC-ARK), DH 23 april 1941, aan de Hooggeachte Heeren en Broeders. Colijn zal bepaalde vergaderingen niet meer laten houden. 93 Centraal Comité van A.R.Kiesvereenigingen aan de leden, Den Haag 28 mei Over resultaat propaganda-actie. W.g. H. Colijn, R. Gosker adj. secr. 94 H. Colijn aan de A.R.Kiesvereenigingen, Den Haag 14 juni Over moeilijkheden aangaande verhuizing van leden. 95 H. Colijn aan de A.R.Kiesvereenigingen, Den Haag 14 juni Over de houding t.a.v. de Nederlandsche Unie. 96 H. Colijn aan de Heeren Secretarissen der A.R.Kiesvereenigingen, Den Haag 23 juni Over het mogen houden van vergaderingen. 97 Het Bestuur der A.R. Kiesvereen. Nederland en Oranje, Rotterdam 1 juli 1941 aan de leden. Over de propaganda-actie. 98 Antirevolutionaire Kanttekeningen bij De nieuwe Wijnzak, door X. (3 ex.) 99 Programma van Beginselen der Antirevolutionaire Partij (3 ex) 100 Het Bestuur der A.R.Kiesvereeniging Nederland en Oranje IX, Rotterdam-Zuid aan de leden. Over propaganda-actie 101 Lijst met namen en adressen betreffende de Oranje Vereenigingen in Rotterdam 11

12 102 Punten. Handleiding voor gespreksonderwerpen voor vergaderingen van A.R.-mannen en vrouwen. (2 ex) DE ARTSEN 103 Aan de Nederlandsche Artsen. In de eerste dagen september Over het uiteenvallen van hun Maatschappij, door collega(e) Nederlandsche artsen aan de Rk, 5 dec. (1941?) Verzet tegen instelling Artsenkamer (3 ex.) 105 C(ollega) aan geachte collega: over de artsenkamer, ziekenfondsartsen en het medisch front-. 20 jan (2 ex.) 106 De Nederlandsche Artsen aan de Obermedicinalrat Dr. F. Reuter, 1 dec. 1942, over uitzending van een aantal hunner naar Duitsland. Afschrift JS. 107 Nederlandsche Artsen aan de Rk, over de uitoefening van hun beroep. 108 Nederlandsche Artsen aan de Rk. over de voedingstoestand van de bevolking 109 Tekstontwerp brief van artsen aan de Rk, met verontschuldiging voor toon van brief, hem gezonden d.d. 23 juni e DOSSIER ECONOMISCHE TOESTANDEN 110 De Katholieke Werkgever, officieel orgaan der Algemeene Katholieke Werkgeversvereeniging en van het Katholiek Verbond van Werkgeversvakvereenigingen jrg VI nr 26. Inhoud onder andere: Tekst rede, uitgesproken door Prof. Drs. J. Titulaer, 14 mei 1941 te Roermond. 111 Vraagpunten in verband met wijzigingen in het organisatiewezen van werkgevers en -nemers, door Prof. Dr. C.P.M. Romme, 20 sept Uit Weekblad de Vrije Stem orgaan van de gemeenschap van oud-illegale werkers: Nederland d.d. 7 april 1945 no Hoofdtrekken van een Sociaal Economisch Program, Ned.Unie, 1e ontwerp (2 ex) 114 Idem, 2e ontwerp. (4 ex) 115 Richtlijnen, m.b.t. de (vak)organisaties, de bedrijfsorganisaties, de overheid en de volksvertegenwoordiging. In aansluiting hierop de Toelichting op de Richtlijnen. (2 ex.) 116 Schema bij de Richtlijnen (7 ex.) 12

13 117 Enkele opmerkingen inzake de Richtlijnen, betreffende een toekomstige bedrijfsorganisatie, door H. Dooyeweerd, Amsterdam 21 maart Opmerkingen aangaande Richtlijnen Bedrijfsorganisatie. Auteur niet vermeld. 119 Oproep aan het Bestuur van de vroegere Christelijke Middenstandsvereeniging en Chr. Vakorganisatie tot verzet tegen medewerking aan nieuwe bedrijfsorganisatie. Niet ondertekend. 120 Brochure: Het vraagstuk van de geldswaarde. 121 Verhandeling over de financieele toestand van Nederland. (2 ex.) N.N. 122 Een sociaal-economisch schema 123 Economische Bedrijfsorganisaties. Advies anoniem mee te werken. HERINVOERING IN KRIJGSGEVANGENSCHAP VAN ALLE LEDEN VAN HET VOORMALIGE NEDERLANDSCHE LEGER 124 Pamflet met oproep tot weigering weer in krijgsgevangenschap te gaan. December Anoniem. 125 Model van brief aan Dem Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. Christiansen: Protest tegen herinvoering in krijgsgevangenschap. (2 ex.) 126 Oproep aan alle leden van het voormalige Nederlandsche Leger zich niet te melden. Anoniem. 127 Gaan of niet gaan. Oproep tot het niet-melden van militairen en in het bijzonder tot de beroeps-onderofficieren. Anoniem. 128 Pamflet: Doorzetten. Oproep tot weigering. Anoniem. (3 ex.) 129 Pamflet: Officieren en Soldaten! Oproep tot weigering. (3 ex.) Anoniem. 130 Manifest! Oproep tot weigering. (2 ex.) Anoniem. 131 Oudstrijders! Oproep tot weigering. Anoniem. 132 Uittreksel uit de Nederlandsche vertaling van het op 27 juli 1929 te Genève gesloten verdrag betreffende de behandeling van krijgsgevangenen. 133 Begeleidend schrijven bij no 125. Gedateerd maandag 1 mei. 13

14 134 Raad van Verzet. Oproep tot weigering om te gaan, tot staking en tot sabotage. DE JODEN 135 Van Meurs, wethouder te Amsterdam voor de levensmiddelen, Wasch- en schoonmaak-, bad- en zweminrichtingen aan de heer F.P. Vermeulen te IJmuiden, Amsterdam 30 nov Over ontslag voor Joden en over de bepalingen wie er als Jood aangemerkt kunnen worden. Afschrift. 136 Tenzij. Pamflet tegen de Jodenvervolging. Febr (4 ex.) 137 Geschriftje van 14 pagina s tegen de Jodenvervolging 138 Jodenster. 3 E DOSSIER DE KERKEN 139 Schrijven dat 5 maart 1941 door het Convent der Prot. Kerken verzonden is aan het College van Secretarissen-Generaal der Departementen van Algemeen Bestuur te Den Haag, overgenomen uit het Nationaal Dagblad van 22 maart Protest tegen de behandeling der Joden en aantasting der persoonlijke vrijheden. 140 Nota over de werkzaamheden van het secretariaat der Commissie voor Samenwerking met betrekking tot de uitzending van predikanten naar Duitschland, ter behartiging van de geestelijke belangen van de daar werkzame Nederlandsche arbeiders. Niet voor publicatie geschikt. 141 De Deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid, van de Gereformeerde Kerken in Nederland, Den Haag 21 mei 1941 aan L. S. VerTrouwelijk en niet voor publicatie: inzake eventuele toepassing van het Journalistenbesluit op de kerkelijke pers. 142 Idem. Over de eventuele toepasselijkheid van het Journalistenbesluit op de kerkelijke pers. Vervolg op schrijven van 15 mei 1941 (niet in dit archief aanwezig.) Den Haag 26 mei Niet voor publicatie. 143 M. van den Oudenalder, Utrecht 31 mei 1941 aan? inzake contacten tussen hen die de gereformeerde beginselen zijn toegedaan. Stencil. 144 Tekst van de preek die de bisschop van Münster op zondag 20 juli 1941 in de Ueberwasserkerk te Münster gehouden heeft. (afschrift van 6 kantjes). 145 Rondschrijven van de Provinciale en Periodieke Pers d.d. 4 aug Niet voor publicatie: verbod tot publicatie van de brief van 14

15 het Nederlandsch Episcopaat d.d. 3 aug (voorgelezen). Gericht aan alle uitgevers van Nieuwsbladen en Tijdschriften in Nederland. 146 Verklaring van Ds. H. Knoop, Geref. Predikant te Rotterdam- Delfshaven en van het Moderamen van de Raad der Geref. Kerk van Rotterdam-Delfshaven, Rotterdam 29 okt inzake het (mogen) doen van een Voorbede voor de Koningin. (2 ex.) 147 Uitspraak der Generale Synode (der Geref. Kerken in Ned.) van Sneek inzake de Arbeidsdienst. Januari (2 ex.) 148 Dr. J. de Jong, aartsbisschop van Utrecht, aan de Heeren Directeuren en Hoofdredacteuren der R.K. bladen, inzake positie van de R.K.pers. Utrecht 16 jan (2 ex.) 149 Herderlijk Schrijven van de Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de Beminde Geloovigen inzake het onderwijs. Utrecht 1 maart W.E. Hansen, liquidateur van de Bijbel Kiosk Vereeniging B.K.V. te Amsterdam: verklaring van ontbinding der Vereeniging. A dam maart Kanselboodschap der Algemene Synode der Ned.Herv. Kerk, voor te lezen zondag 19 april 1942 (ter inleiding van het gebed). Afschrift. (2 ex.) 152 Herderlijk Schrijven van de Aartsbisschop en de Bisschoppen van Nederland aan de Beminde Geloovigen : tegen de Arbeidsdienst. Utrecht 10 april Ds. R.J. Aalberts aan zijn Geachte Collega s, Hilversum, mei 1942 inzake godsdienstige uitzending voor de Nederlandsche Omroep. 154 Herderlijk Schrijven van de Aartsbisschop en Bisschoppen van Nederland aan de Dierbare Geloovigen, inzake de Jodenvervolgingen, Utrecht 20 juli Karl Barth aan de Nederlandsche Christenen, augustus 1942 (2 ex.) 156 Circulaire der Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk aan de Kerkeraden (hier die van IJmuiden-Oost?), Den Haag 2 nov inzake de Arbeidsdienst. 157 Herderlijk Schrijven van het Nederlands Episcopaat, Utrecht 17 feb inzake het Onrecht. Deel van de tekst is identiek aan het Schrijven van de Synode der Geref. Kerken en der Ned. Herv. Kerk. Zie ook 158 en

16 158 Kanselboodschap van de Algemeene Synode der Ned. Herv. Kerk voor zondag 21 feb inzake de vele vormen van onrecht. Zie no. 157 en Mededeling aan de Kerkeraden der Gereformeerde Kerken in Nederland, afkomstig van de Deputaten voor de correspondentie met de Hoge Overheid, bevattende a. tekst brief aan de Rk. (=Rijkscommissaris) zie verder nrs. 157 & 158 en b. de toestemming tot het houden van vergaderingen van zuiver godsdienstige aard, Den Haag 24 feb De Classis s-gravenhage aan de Raden van de Geref. Kerken in Nederland Den Haag 24 feb Oproep tot het houden van een Uur ter verootmoediging en gebed voor zondag 7 maart De Aartsbisschop van Mechelen en de bisschoppen van België, aan de geestelijkheid en de gelovigen in hun bisdommen, Mechelen 15 maart Inzake het wegnemen der klokken van de katholieke kerken. 162 Schrijven van de bisschop van Haarlem, mgr. J.P. Huibers, waarin opgenomen een bericht uit het officieele blad van het Aartsbisdom Mechelen, afkomstig van de Aartsbisschop van Mechelen, kardinaal van Roey, inzake een vals bericht van het agentschap A.N.P. omtrent uitlatingen van de Kardinaal. Haarlem, 17 maart De Christelijke Kerken in Nederland aan de Rk over de uitgevoerde sterilisaties in zgn. gemengde huwelijken (huwelijken tussen Joden en niet-joden), Den Haag mei 1943 (5 ex.). 164 De Aartsbisschop van Utrecht en de bisschoppen van Nederland aan de geestelijkheid, instructie welke moet de houding zijn van de ambtenaren der Gewestelijke Arbeidsbureaux i.v.m. de aanmeldingsplicht van alle mannen van jaar voor den Arbeidsdienst? 165 Herderlijk Schrijven van het Nederlandsche Episcopaat aan de Beminde Geloovigen, Utrecht 12 mei Inzake de Arbeidsdienst. (9 ex.) 166 Het Moderamen der laatstgehouden classicale vergadering aan Geachte Collega en de Classis s-gravenhage aan de Geliefde Broeders en Zusters : een kort woord ter inleiding van het gebed, voor te lezen in de ochtenddienst op zondag 16 mei De secretaris van de Alg. synodale Commissie der Ned. Herv. Kerk, ds. K.H.E. Gravemeijer aan dhr. F.P. Vermeulen te Delft, Den Haag 22 juli 1943 over een Zaak. 16

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM

DE RAZZIA VAN ROTTERDAM M IN IS T E R IE VAN O N D ERW IJS, K U N STEN EN W ETEN SCH A PPEN RIJKSINSTITUUT VOOR OORLOGSDOCUMENTATIE MONOGRAFIEËN Nr 4 DE RAZZIA VAN ROTTERDAM 10 11 NOVEMBER 1944 S-GRAVENHAGE MARTINUS NIJHOFF 1951

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955

ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955 ACTA VAN DE GENERALE SYNODE VAN DE GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, SAMENGEKOMEN TE ENSCHEDE OP12 JULI 1955 De raad van de Gereformeerde Kerk te Enschede heeft op maandag Bidstond 11 juli 1955 om 8 uur

Nadere informatie

E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed

E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed a E 100 en de naoorlogse rechtspraak met betrekking tot onroerend goed K. Meijer ISBN: 978-90-5850-394-7 Uitgeverij: Wolf Legal Publishers

Nadere informatie

Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan 1 De Friese predikant Leendert de Baan, regisseur van het dienstweigeringsmanifest

Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan 1 De Friese predikant Leendert de Baan, regisseur van het dienstweigeringsmanifest Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard vergaan 1 De Friese predikant Leendert de Baan, regisseur van het dienstweigeringsmanifest door Kees Bangma In september 1915 verschijnt in Nederland een

Nadere informatie

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941

Loden last! Fietsbelasting 1924-1941 Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.) kussenblok. I 3 (ZN) bovenlicht. Im post (< Fr.-Lat.), m. (-en), 1 belasting op zaken van verbruik, accijns. 2 (bouwk.)

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' "':'~;.:l' ~.- : J!

Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48. f.~. >î::... ~/ ti ~ ' ':'~;.:l' ~.- : J! ---- ----- ~ --- JAARBOEK DIRK VAN EeK 1994 48 Hel uiigaan van een fabriek, c. 1890 (GAL, Pv.nr. 34445). J', : f..-;;

Nadere informatie

Vel 7 23 Tweede Kamer

Vel 7 23 Tweede Kamer Vel 7 23 Tweede Kamer Ingekomen stukken 3 DE VERGADERING VERGADERING VAN DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1948 (Bijeenroepingsuur 1 namiddag) Ingekomen stukken. Toespraak van de tijdelijke Voorzitter. Regeringsverklaring

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992)

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE GEMEENTE WINSUM (1882) 1932 1989 (1992) De vier archiefblokken worden één F.J. Oosterhuis 1992, 2008 1 Winsum, mei 1970. De invulling van Obergum is in volle gang. De

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens

Afschrift bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens Afschrift "bestemd voor het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids diens MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN exenipl.nr.j Bijlagen : te 'a-g RAYBKHAQE. Uw brief van: 4 juni 1965 nummer: 37 A Z&. Directie

Nadere informatie

Vitale verbinding. 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW

Vitale verbinding. 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW Vitale verbinding 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW VNO-NCW Bilderbergconferentie 2012 Vitale verbinding 50 jaar Bilderbergconferentie(s) VNO-NCW 3 2012 @ 2011 VNO-NCW, Den Haag Deze uitgave is

Nadere informatie

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven

in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven nr 3 14e jaargang september 1991 in dit nummer vroeggeborenen: beslissen over leven of sterven ..,.... n U wilt een bank die ook iets voor uw kinderen doet. Wij zorgen dat ze plezier krijgen in sparen.

Nadere informatie

A4. Ha, geboren in 1997 in Duitsland, sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als Ha ;

A4. Ha, geboren in 1997 in Duitsland, sinds 1999 wonend in Nederland, in het vervolg van deze dagvaarding en van dit proces aan te duiden als Ha ; 1/57 Toevoegingen aangevraagd dd. 10 juli 2006 bij de Raad voor Rechtsbijstand te Amsterdam, Heden, de..e juli tweeduizend zes, ten verzoeke van : (deze versie van de dagvaarding is geanonimiseerd) A 1.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977. Verslag van een archiefonderzoek

Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977. Verslag van een archiefonderzoek Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 Verslag van een archiefonderzoek Beëindiging van de gijzeling bij De Punt in 1977 Verslag van een archiefonderzoek Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

H E E R L I J K H E D E N

H E E R L I J K H E D E N INHOUD Op korte termijn zijn er twee belangrijke activiteiten in het jubileumjaar van de VOHB. Noteert u vooral 14 april en 24 april in uw agenda. Op 24 april a.s. vieren wij officieel ons 60-jarig jubileum

Nadere informatie

van Abdicatie tot Zetelroof Begrippen uit het staatsrecht verklaard door Max de Bok Derde druk, november 2013

van Abdicatie tot Zetelroof Begrippen uit het staatsrecht verklaard door Max de Bok Derde druk, november 2013 van Abdicatie tot Zetelroof Begrippen uit het staatsrecht verklaard door Max de Bok Derde druk, november 2013 Foto omslag Aan Kneuterdijk 20 vond het overleg voor de belangrijke grondwetsherziening van

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur

De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur De voorgeschiedenis van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur Opgedragen aan: Tjaard de Haan (1919-1983), Rins Hartman (1931-1998), Gertrud Faber-Hornstra (* 1911) en aan alle andere mensen die in dit

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN VAKBONDEN EN HOLLAND CASINO CAO ACTUEEL In deze rubriek houden wij jullie op de hoogte van alle actuele zaken en het nieuws over de nieuwe CAO-onderhandelingen met Holland Casino voor een nieuwe CAO in 2006. CAO-OVERLEG / ONDERHANDELINGEN

Nadere informatie

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR

JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR JANNES KOETSIER BENOEMD TOT VOORZITTER VAN HET BESTUUR Jannes (1948, geboren in Meppel) kent het medisch bedrijf van binnenuit; werkte als huisarts, verzekeringsarts en bedrijfsarts. Tegenwoordig zet hij

Nadere informatie