NIEUWSBRIEF. Beste lezer, De tweede nieuwsbrief van NonProfit Support over 2013 is gereed.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF. Beste lezer, De tweede nieuwsbrief van NonProfit Support over 2013 is gereed."

Transcriptie

1 Oktober 2013 Jaargang 1 nummer 2 NIEUWSBRIEF Beste lezer, De tweede nieuwsbrief van NonProfit Support over 2013 is gereed. Hierin behandelen wij weer een aantal interessante onderwerpen. De afgelopen zomer is veel duidelijk geworden over de nieuwe (stringentere) regelgeving voor ANBI s. Wij hebben uiteengezet wat dit voor u betekent. Tevens een korte impressie van de wijze waarop de Nederlandse wetgever omgaat met vennootschapsbelastingplicht. Ook dit keer weer een interview met een cliënt van NonProfit Support: de ApneuVereniging stelt zich aan u voor en beschrijft hoe zij op efficiënte wijze hun back-office hebben georganiseerd. Als laatste leest u over Twinfield. Een financieel softwarepakket dat voor belangenorganisaties uitstekend geschikt is om op geautomatiseerde wijze haar financiële situatie in beeld te brengen en overzichtelijk voor het gehele bestuur te presenteren. Wij wensen u veel leesplezier en mocht u vragen hebben, kunt u altijd contact opnemen. G.P. (Gijsbert) de Ronde RA Directeur IN DIT NUMMER Meer duidelijkheid over de nieuwe ANBI regeling... 2 Vennootschapsbelstingplicht voor stichtingen en verenigingen... 3 Interview... 3 Twinfield... 5 COLOFON Ondanks de zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. NonProfit Support kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele onjuiste berichtgeving. Voor nadere informatie over de onderwerpen in deze uitgave kunt u contact opnemen met uw contactpersoon. De Panoven 29A 4191 GW GELDERMALSEN Postbus CE GELDERMALSEN T (0345) E Pagina 1 Oktober 2013

2 Meer duidelijkheid over de nieuwe ANBI-regeling Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief van Non- Profit Support leest u hier nieuwe informatie over de voorwaarden voor de ANBI-status. De huidige voorwaarden voor stichtingen en verenigingen om de ANBI-status te verkrijgen of te behouden zijn opgenomen in de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de UR AWR Deze voorwaarden zullen met ingang van 1 januari 2014 in ieder geval worden uitgebreid met een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Tevens worden twee andere belangrijke onderwerpen voor ANBI s besproken. Publicatieplicht ANBI s met ingang van 1 januari 2014 Met ingang van 1 januari 2014 moeten instellingen de volgende gegevens publiceren: de officiële naam van de instelling; het nummer dat aan de instelling is toegekend bij inschrijving in het Handelsregister (RSIN); het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het adres van de instelling; de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling; de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling; de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid van de instelling. Voor de bestuurssamenstelling is het van belang dat de functies van de ANBI en de bijbehorende bevoegdheden zijn beschreven. Het beloningsbeleid van alle werknemers dient te worden toegelicht; een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling. Per 1 januari 2014 betreft dit de activiteiten over het boekjaar 2012; de balans en de staat van baten en lasten met toelichting van de instelling, waarbij met name de ontvangen baten uit giften, donatie en nalatenschappen moeten worden toegelicht. Per 1 januari 2014 dienen de financiële gegevens over boekjaar 2012 te worden gepubliceerd. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet te plaatsen. Een aantal stichtingen en verenigingen heeft bezwaar tegen bovenstaande publicatieplicht en overweegt hun ANBI-status op te geven. De overheid onderzoekt of het actief opgeven van de ANBI-status fiscale consequenties heeft. Het algemene advies op dit moment is derhalve om de ANBI-status nu nog niet op te geven, maar te wachten totdat de overheid aangeeft onder welke condities een stichting of vereniging haar ANBIstatus kan opgeven. De ANBI-status wordt geweigerd of ingetrokken indien een instelling in gebreke blijft de vereiste informatie op internet de plaatsen. Andere gronden om de ANBI-status in te trekken De ANBI-wetgeving kent al specifieke weigeringsof intrekkingsgronden wegens een onherroepelijke veroordeling voor aanzetten tot haat of tot geweld, dan wel tot gebruik van geweld. Hieronder vallen opzettelijk brand stichten, een ontploffing teweegbrengen of een overstroming veroorzaken. Als aanvullende maatregel om de integriteit van ANBI s te bewaken zal de Belastingdienst een meldpunt Misbruik ANBI instellen waar burgers of organisaties signalen kunnen deponeren over feiten en handelingen die niet in lijn zijn met de doelstelling van de ANBI of met andere fiscaal relevante gegevens, om gerichter op basis van die signalen bepaalde ANBI s tegen het licht te kunnen houden. Een melding zal voor het ANBImeldpunt een signaal kunnen zijn om een ANBI eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Er zal een digitale postbus ingericht worden waarnaar (anonieme) meldingen gezonden kunnen worden. Hiertoe zal op de website van de Belastingdienst aangegeven worden hoe het meldpunt te bereiken is en voor welke situaties dit meldpunt kan worden gebruikt. Pagina 2 Oktober 2013 Pagina 2 Maart 2013

3 Vennootschapsbelastingplicht voor stichtingen en verenigingen Organisaties die het behalen van winst als doelstelling hebben, zijn altijd verplicht een aangifte vennootschapsbelasting te doen. In veruit de meeste gevallen betreft dit besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen. Een stichting, vereniging of een vergelijkbare organisatie kan in voorkomende gevallen ook vennootschapsbelastingplichtig zijn indien zij een onderneming drijft. Of uw stichting of vereniging een onderneming drijft en derhalve verplicht is een aangifte vennootschapsbelasting te doen, is afhankelijk van de volgende criteria: uw instelling neemt deel aan het economisch verkeer; uw instelling is een organisatie van kapitaal en arbeid; uw instelling maakt winst of streeft naar winst; uw instelling treedt in concurrentie met andere aanbieders op de markt. Of er sprake is van het drijven van een onderneming, is afhankelijk van uw specifieke situatie. Om hierover zekerheid te verkrijgen kunt u contact met ons opnemen. Via een quick scan stellen wij dan samen met u vast of sprake is van vennootschapsbelastingplicht en hoe uw instelling hier het best mee kan omgaan INTERVIEW Deze keer een interview met Mart Peters en Roelof Pit van de Nederlandse Vereniging Slaap Apneu Patënten (hierna: ApneuVereniging) Mart Peters (penningmeester) 1. Kunt u iets over de vereniging vertellen? De ApneuVereniging is een patiëntenvereniging met ca leden, georganiseerd door en voor apneupatiënten. Het werk wordt gedaan door de onbetaalde inzet van gemotiveerde vrijwilligers en bestuur. De vereniging heeft geen winstoogmerk en heeft een jaarlijks budget rond We richten ons met aantoonbaar succes op het behartigen van de belangen van onze leden maar ook op het bevorderen van de diagnose van - naar uit representatief onderzoek is gebleken - ca patiënten in Nederland, waarvan 4 op de 5 nog niet weten dat zij slaapapneu hebben. 2. Kunt u iets over uzelf vertellen? Ik ben Mart Peters, 68 jaar, getrouwd, hobby s o.a. reizen en fotografie. Ik heb mijn carrière afgesloten als Senior Manager International Purchasing bij een internationaal concern, daarvoor heb ik o.a. gewerkt in R&D. Het liefst zoek uitdagingen op van nieuwe zaken of structurele veranderingen. Kort na mijn pensioen ben ik in de functie van de penningmeester van de ApneuVereniging gerold. De uitdaging kwam vrijwel meteen. Door crisismaatregelen werd de subsidie met 75% (ca per jaar) verlaagd. Pagina 3 September

4 >> Vervolg interview ApneuVereniging 3. Wat is apneu eigenlijk? Bij slaapapneu stop je s nachts regelmatig met ademhalen, meestal door een vernauwing in de keelholte. Door zuurstoftekort krijg je een wekreactie en kom je niet in de noodzakelijke diepe slaap. Als patiënt heb je dat meestal niet in de gaten. Maar de partner hoort vaak na de adempauze een stevig gesnurk. De patiënt heeft een onbedwingbare neiging om door de dag in slaap te vallen. Dit kan leiden tot mogelijke problemen in relaties en op het werk. Ook loop je een groter risico op bedrijfs- of verkeersongelukken. Ontkenning leidt wel tot emotionele reacties (kort lontje). Op langere termijn kan het chronische zuurstoftekort ernstige fysieke aandoeningen veroorzaken van vitale organen als hart en hersenen. Veel apneu patiënten worden voor dergelijke gevolgen behandeld, zonder de werkelijke oorzaak te kennen en vaak zonder resultaat, soms 5 tot 10 jaar lang. Als je er op tijd bij bent, zijn de gevolgen van apneu met eenvoudige hulpmiddelen geheel te stoppen en ben je patiënt-af. 4. Welke toekomstplannen heeft de Apneu- Vereniging? Doorgaan als we wilden voor de crisis. Meer doen aan de belangenbehartiging voor onze leden en bijdragen aan vroegtijdige diagnoses. Nu voor de helft van het geld. Doorgroei structureel financieren. Uitdagingen te over. Vooralsnog lukt dat! Een greep: We blijven groeien met 500 leden per jaar, delen op basis van ervaringsonderzoeken sterren uit aan zorgverleners. Diverse zorgverzekeraars stellen een goede beoordeling door de ApneuVereniging als een voorwaarde bij afsluiten van contracten. Een nieuw ontwikkelde vragenlijst (zie helpt potentiële patiënten op weg naar een diagnose. 5. Hoe ervaren jullie de relatie met Non Profit Support tot zover? In het bestuur willen we ons met de kern van de zaak bezig houden. De Vereniging is te groot om daarbij alle dagelijkse routines erbij te doen. Wij wilden de zaken slimmer en efficiënter regelen tegen lagere kosten. NonProfit Support toonde de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen om samen met ons te kijken naar vergaande automatisering. Daardoor werken we nu veel sneller en efficiënter tegen lagere kosten en toch in een winwin situatie. Ook in de uitvoering van secretariaatdiensten en de leden- en financiële administratie is NPS accuraat. Ik zou NonProfit Support aan collega patiëntenverenigingen direct aanbevelen. Ik zou NonProfit Support aan collega patiëntenverenigingen direct aanbevelen. Roelof Pit (Landelijk coördinator ledencontact en verantwoordelijk voor ICT binnen de ApneuVereniging) 1. Kunt u iets over uzelf en over uw werkzaamheden, zowel voor de ApneuVereniging als daarbuiten, vertellen? Ik ben Roelof Pit, 58 jaar en echtgenoot, vader en grootvader van 3 kleinkinderen. Inmiddels werk ik al 14 jaar bij de Raad van State als adviseur bedrijfsvoering. Op mijn werk ben ik vooral bezig met databases, applicaties en managementinformatie. Sinds 15 jaar ben ik ook apneu patiënt. Ik slaap elke nacht met een overdrukmasker op mijn gezicht en een cpap op mijn nachtkastje. Omdat het goed gaat met mijn apneu heb ik gelukkig weer energie voor meer dan alleen mijn werk. Naast mijn werk ben ik al een jaar of 7 actief voor de ApneuVereniging. De eerste jaren eerst als regiocoördinator, sinds een paar jaar ook als bestuurslid. Pagina 4 Oktober 2013

5 >> Vervolg interview ApneuVereniging 2. Recent heeft u de door u gebouwde ledenadministratie gekoppeld aan Twinfield. Kunt u beschrijven hoe dit in zijn werk is gegaan? Omdat de ApneuVereniging per 1 januari ging samenwerken met NonProfit Support was ook de overstap naar een nieuw systeem voor ledenadministratie noodzakelijk. Hierbij was de integratie tussen onze website, de vrijwilligersapplicatie en het ledenadministratiesysteem heel belangrijk. Het oorspronkelijk geselecteerde pakket bleek in de mogelijkheden toch veel te beperkt, daarom heb ik zelf in de web programmeertaal PHP een beheermodule geschreven die de ingevoerde gegevens op onze website automatisch verwerkt in het online ledenbestand. De grootste uitdaging hierbij was om de invoer van de website zo te verwerken dat op de website minimale controles hoeven plaats te vinden en er toch zo goed mogelijke gegevens in het ledenbestand terechtkomen. Als laatste schakel is dit najaar de aansluiting tussen dit ledenbestand en het boekhoudsysteem van NonProfit Support gerealiseerd. Hierdoor worden mutaties en nieuwe leden volautomatisch ingelezen in de boekhouding en wordt er een factuur geproduceerd als dat nodig is. 3. Hoe heeft u de samenwerking met NonProfit Support in dit traject ervaren? De samenwerking met NonProfit Support is uitermate prettig. Niet alleen is het moedig om als organisatie te gaan werken met een systeem dat zich in de praktijk nog moet gaan bewijzen. Dit geldt zowel voor de ApneuVereniging, maar ook zeker voor de ondersteuner NonProfit Support. Als ontwikkelaar ben ik erg blij met mensen die mijn werk kritisch volgen. Op mijn werk zijn daar testers, maar bij dit soort projecten moet ik dat er vaak zelf bij doen. Dan ben je aangewezen op een opbouwende kritische samenwerking. Gelukkig heeft deze samenwerking bijgedragen aan het steeds beter worden van het nieuwe systeem. Twinfield Tot onze tevredenheid werken wij als NonProfit Support al geruime tijd met Twinfield. Twinfield is een online boekhoudpakket dat uitermate geschikt is om de financiële administratie van uw organisatie te verwerken. Hieronder leest u meer over Twinfield en onze manier van werken met Twinfield. Algemeen Twinfield International is marktleider op het gebied van online boekhouden in Europa en onderdeel van Wolters Kluwer, Tax & Accounting. Wolters Kluwer is wereldwijd marktleider in fiscale, boekhoud- en auditdiensten. Op dit moment worden er meer dan administraties via Twinfield gevoerd in 22 landen. Online boekhouden via Twinfield richt zich op flexibel boekhouden voor zowel kleine als grote organisaties. Hierbij wordt op een efficiënte, veilige en directe manier informatie gedeeld met een administratieof accountantskantoor. Twinfield biedt toegang tot een centraal beheerde applicatie die in haar eigen data center onderhouden, beveiligd en opgeslagen wordt. Daardoor hoeven eindgebruikers zich geen zorgen meer te maken over de beschikbaarheid en de technische kant van de geautomatiseerde administraties. Iedereen werkt via een webbrowser waar en wanneer men maar wil in dezelfde boekhoudomgeving. Twinfield en non profit instellingen Zoals geschreven is Twinfield een online boekhoudpakket, zodat iedereen, die toegang heeft tot een bepaalde administratie, vanaf elke locatie kan inloggen. Hierdoor is het een ideaal pakket voor non profit organisaties. Financieel verantwoordelijke bestuursleden hoeven niet meer naar een kantoor om inzicht te hebben in de financiële situatie van hun vereniging of stichting. Pagina 5 Oktober 2013

6 >> vervolg Twinfield Vanuit huis kunnen zij op hun laptop, desktop of tablet de volledige financiële administratie inzien en diverse managementrapportages, die naar persoonlijke voorkeuren kunnen worden aangepast, inzien en afdrukken. Als er in combinatie met een scan en herken applicatie wordt gewerkt is het tevens mogelijk om de daadwerkelijke factuur in te zien. Hierdoor hebben directie en bestuur actueel inzicht in de financiële situatie van hun instelling ten opzichte van voorgaande jaren en de begroting. Koppelingen met diverse pakketten Twinfield werkt zoveel mogelijk automatisch. Bankmutaties worden ingelezen zodat het handmatig verwerken van de financiële administratie minimaal is. Met de Rabobank is het zelfs mogelijk om de betaalbestanden automatisch door te zetten vanuit Twinfield. Hierdoor staan de inkoopfacturen en declaraties die in Twinfield verwerkt zijn met enkele klikken klaar als te betalen post in telebankieren. Nog belangrijker voor veel verenigingen is om de ledenadministratie te kunnen koppelen aan de financiële administratie. Als er met een online ledenadministratie wordt gewerkt is het vaak mogelijk om deze te koppelen met Twinfield. Dit heeft twee grote voordelen: het verwerken van de bank hoeft niet meer dubbel en tevens verkleint dit de kans op fouten, daar er minder handmatig verwerkt hoeft te worden. Onlangs heeft een cliënt van ons, die zelf een online ledenadministratiepakket heeft ontwikkeld, deze ledenadministratie succesvol gekoppeld aan Twinfield. Hierdoor worden de ledenmutaties vanuit de ledenadministratie automatisch doorgezet naar Twinfield. Ook de contributiefactuur wordt automatisch klaargezet. Prijzen Vanwege onze goede contacten met Twinfield kunnen wij cliënten van NonProfit Support een gereduceerd tarief in rekening brengen voor het Twinfield abonnement. De normale prijs voor dit abonnement is 52,50 per maand exclusief BTW. De prijs van dit abonnement voor non profit organisaties bedraagt 22,00 per maand exclusief BTW. Inclusief BTW is dit dus een besparing van bijna 37,00 per maand. Ook is het mogelijk om alleen mee te kijken in de administratie en zo zelf uw managementrapportages te kunnen bekijken en afdrukken. De prijs voor dit abonnement is slechts 10,50 per maand exclusief BTW. Ten slotte Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben of interesse hebben in een vrijblijvende demonstratie dan kunt u natuurlijk bij ons terecht. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer N.A. (Nico) Imminkhuizen via of via Pagina 6 Oktober 2013

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat?

Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Reemedie is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reemedie. De praktij kscan: weet u ook hoe u er financieel voor staat? Scannen = boekhouden Kantoornieuws.

Nadere informatie

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King

KingMagazine. Attitude Holland. King is onmisbaar voor ons geworden! Bax Shop.nl. Marcel Van der Avert. Haal meer uit King Haal meer uit King Verbeter uw efficiency op een simpele manier tips pagina 8 Bax Shop.nl Onze kracht is de combinatie van IT en marketing interview pagina 10 Marcel Van der Avert Met een zachte aanpak

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V.

HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. MAART 2013 NUMMER 1 WWW.BDO.NL HRC PANORAMA Uitgave van BDO Consultants B.V. en BDO Arbeidsjuristen B.V. SLEUTELROL HR PAGINA 3 AANTREKKEN KREDIET EN OR PAGINA 3 VERZUIMCONSULENT GEEN BEDRIJFSARTS PAGINA

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Waarom kiezen voor Cloud Computing?

Waarom kiezen voor Cloud Computing? Waarom kiezen voor Cloud Computing? De grootste verandering in de ICT sinds de opkomst van het internet 1 Een White Paper is een document dat uitgebreide, objectieve en relevante informatie biedt over

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance

C ASEWARE M AGAZINE. Elly Stroo Cloeck RE RA CIA CISA NBA pakt handschoen op met SBR Assurance C ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv M AGAZINE Projectmanager SBR John Sloof, KvK Verplichte deponering Kamer van Koophandel via Digipoort komt eraan Wynke Möller, Witlox

Nadere informatie

Welkom op de website van BoekMeester

Welkom op de website van BoekMeester Zoeken Alleen deze site Welkom op de website van BoekMeester BoekMeester (extra handelsnaam van Boersma Adviseurs en NOAB en RB lid) geeft ondersteuning aan fiscaal dienstverleners (administratiekantoren

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid

Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices. KPN Lokale Overheid Begrotingswijzer 2013-2014 Informatiediensten en ICTservices voor gemeenten KPN Lokale Overheid Inhoudsopgave Het Nieuwe Samenwerken 4 Nieuwe diensten 5 Digitale Werkomgeving Gemeenten (DWG) 5 GemBox

Nadere informatie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie

magazine Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie magazine 22e Jaargang No. 2 December 2014 Q.I. Press Controls Meet- en regelapparatuur voor de grafische industrie Interview pagina 4 Expert aan het woord Security INTERVIEW PAGINA 8 Vendrig Packaging

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige

Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige Inhoud Pagina Een greep uit het nieuws 3 Mantelzorgboete moet van tafel 4 Actuele informatie over de WMO en WMO 2015 4 Onrust berichten overheveling langdurige zorg 5 Kwaliteitscriteria ouderenzorg 5 Inzet

Nadere informatie

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten

Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen. Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van de reeks: Het financiële gedrag van consumenten Controle houden over de uitgaven: administratie en verleidingen Onderdeel van

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie