Certificatenopleiding Economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificatenopleiding Economie"

Transcriptie

1 Certificatenopleiding Economie De Stichting Opleiding en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Studiegids

2 Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Certificaatopleiding Economie Deelopleidingen: Bedrijfseconomie Marketing Boekhouden Algemene Economie 2

3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname 6 Oprichting 6 Visie, Missie en Doelstellingen 6 Vestiging 7 Structuur 7 Projecten 8 Kantoortijden en bedrijfsvakanties 8 3. De opleidingen 9 Opzet 9 Niveau 10 Uitgangspunten 10 Inhoud 10 Eindtermen Voordeelpakketten 13 Doel 13 Opzet 13 Inhoud pakketten 13 Voordeel Modulebeschrijvingen Inschrijving en Kosten Examens 39 3

4 1. Inleiding Elk jaar zijn er gemiddeld 150 nieuwe aanmeldingen geweest voor de opleiding MOA-economie aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), waarvan gemiddeld 100 zich daadwerkelijk konden inschrijven. Tijdens een jaarlijkse terugkerend mondeling vraaggesprek met de studenten in de maand november blijkt steeds weer dat minder dan de helft van de nieuwe inschrijvingen daadwerkelijk leraar wenst te worden. Echter, is het IOL voor hen het enig betaalbaar alternatief om in de avonduren kennis op doen, inzicht te ontwikkelen en vaardigheden aan te leren in de economie. Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat er een grote behoefte bestaat aan een betaalbare opleiding economie, niet zijnde een lerarenopleiding. Het IOL is gerechtigd om de volgende opleidingen aan te bieden: LO Opleidingen MOA Opleidingen MOB Opleidingen Certificaatopleidingen Een student die een LO, MOA of MOB opleiding met goed gevolg heeft doorlopen, bezit een (beperkte) bevoegdheid tot het verzorgen van onderwijs op voj of vos niveau. Bij voornoemde opleidingen staat de beroepsvorming (het beroep van leraar) centraal. Bij de certificaatopleidingen wordt de beroepsvorming geheel buiten beschouwing gelaten. Een certificaatopleiding verschaft derhalve geen bevoegdheid tot het verzorgen van onderwijs. Het IOL bekijkt reeds geruime tijd de mogelijkheid om een certificaatopleiding Economie te starten. Vanwege het groot aantal 4

5 inschrijvingen voor de opleiding Economie (per jaar gemiddeld 300 studenten nieuw en her ingeschreven), is de opleidingscoördinator, niet in staat om naast de reguliere coördinatiewerkzaamheden met betrekking tot de LO, MOA en MOB opleiding, tevens de certificaatopleiding te coördineren. Het bovenstaande heeft de Stichting, doen besluiten het IOL te benaderen om een samenwerking aan te gaan. Op het gebied van de certificaatopleiding komt de samenwerking er op neer dat de Stichting belast is met de gehele organisatie van de certificaatopleidingen, terwijl het IOL zorgdraagt voor de erkenning en zo garant staat voor kwalitatieve trainingen. 5

6 2. Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Oprichting De Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname is opgericht op 25 april Zij staat ingeschreven in het Stichtingsregister onder het nummer Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken staat de SOOS ingeschreven onder het nummer Visie, Missie en Doelstellingen Visie De Visie van de Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname is het mede creëren van een Suriname met voldoende mogelijkheden om optimaal opleidingen te kunnen volgen. Missie De missie van de Stichting Opleidingen en Onderzoek luidt als volgt: Upgrading the Community through Education and Research. Om deze missie te kunnen realiseren zal de Stichting opleidingen verzorgen en onderzoek op het gebied van onderwijs verrichten. De doelstellingen van de Stichting zijn als volgt: a. het verzorgen van opleidingen en trainingen die voorzien in een maatschappelijke behoefte; b. het opzetten, verrichten en begeleiden van onderzoek ter bevordering van particuliere opleidingen; c. het doen van onderzoek waarmee eventuele tekortkomingen binnen het huidig opleidings- en onderwijssysteem kunnen worden geïdentificeerd; d. het doen van onderzoek dat moet leiden tot het aandragen van voorstellen ter verbetering van het huidig opleidings- en onderwijssysteem en 6

7 e. het ondersteunen van het onderwijs in Suriname in de ruimste zin des woords. Vestiging De stichting is gevestigd te Paramaribo. Structuur van de Stichting In de Stichting komen de volgende organen voor: Raad van Advies Bestuur Directie en Personeel De Raad van Advies (RvA) bestaat uit twee personen. Het Bestuur wordt gevormd door: mw. I. Van Dijk Hankers (voorzitter), mw. drs. J. Johns Christopher (ondervoorzitter/penningmeester), mw. drs. I. Frijde Ramdien (secretaris) mw. drs. Q. Kromosoeto Hidalgo (commissaris projecten), Directie en Personeel Per 01 september 2007 ziet de personeelssamenstelling er als volgt uit: Directeur Algemene zaken mw. drs. J. Johns Christopher Directeur Projecten mw. drs. Q. Kromosoeto Hidalgo Algemeen coördinator mw. S. Soetosenojo Arietja Financieel administrateur dhr. O. Kajansi Projecten De projecten van de stichting worden onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen: Onderwijsprojecten 7

8 Onderzoeksprojecten De onderwijsprojecten kunnen zijn een opleiding, een training of een workshop. Bij de onderwijsprojecten wordt er kennis overgedragen, waarbij er een diploma c.q. certificaat wordt ontvangen. De onderzoeksprojecten zijn bedoeld om aspecten c.q. problemen binnen het onderwijsveld te onderzoeken en aanbevelingen te doen tot het verbeteren van deze aspecten. De dienstverlenende projecten zijn bedoeld om (delen uit) de samenleving te ondersteunen bij onderwijsaspecten. Kantoortijden en bedrijfsvakanties Het kantoor van de stichting is gevestigd aan de Kernkampweg 4-6, telefoon De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.00u t/m 13.00u. Daarnaast is de stichting rond eind van de maand enkele middagen open tussen uur. Hiervoor wordt er een middagrooster opgeprikt De bedrijfsvakanties zijn voor het studiejaar als volgt: - van 20 december 2007 t/m 02 januari van 01 t/m 12 september 2008 Alle nationale feestdagen, bepaald door de Regering van Suriname, zijn gelijkgesteld aan de zondag. 8

9 De opleidingen Opzet De certificaatopleiding Economie bestaat uit vier deelopleidingen, te weten: - Bedrijfseconomie - Marketing - Boekhouden - Algemene Economie Elke deelopleiding bestaat uit modules die verzorgd worden in de vorm van een training. De duur van een training is afhankelijk van de soort training en varieert tussen de 6 en de 16 weken, waarbij er per week één bijeenkomst wordt gehouden van 2 of 3 klokuren. Indien de cursist 80% van de bijeenkomsten heeft bijgewoond, komt hij in aanmerking voor een deelname certificaat, met aan de achterkant de gerealiseerde trainingsdoelen. Indien de cursist tevens deelneemt aan het examen en dat met goedgevolg heeft afgelegd, ontvangt hij een slagingscertificaat en een cijferlijst met daarop de behaalde cijfers. Het is tevens mogelijk om tussentijds een certificaat te ontvangen van een afgeronde deelopleiding. Hierbij ontvangt de cursist ook een cijferlijst met het aantal gerealiseerde studiebelastinguren. Indien een cursist alle modules van de vier deelopleidingen en de ondersteunende modules met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt hij het diploma voor de certificaatopleiding economie. Daarnaast ontvangt de cursist een cijferlijst waarop de diverse modules vermeld staan en de daarbij behorende studiepunten volgens het curriculum van het IOL. 9

10 Alle certificaten worden uitgegeven door de Stichting en het IOL, waarbij het IOL, als door het minov erkend instituut, garant staat voor de kwaliteit en erkenning. De trainingen worden jaarlijks, in de maand september geëvalueerd door de directie van de SOOS, waarna er overleg plaatsvindt met de leiding van economie van het IOL, ten einde het niveau van de trainingen te garanderen. Dit betekent evenwel dat de inhoud en de opzet van de trainingen aan het begin van elk studiejaar kunnen worden bijgesteld. Daarnaast kunnen er ook modules verwijderd of toegevoegd worden aan de certificaatopleiding. Niveau De trainingen zijn op HBO niveau en vergelijkbaar met het niveau van de betreffende modules uit het curriculum van de MOA en de MOB opleiding economie van het IOL. Uitgangspunten Een training vangt aan bij voldoende belangstelling. De studiebelasting per module c.q. training is uitgedrukt in studiepunten. Één studiepunt betekent 40 klokuren werk voor de cursist. Deze 40 klokuren, worden verdeeld in contacturen (1 contactuur is gelijk aan 1 klokuur) en zelfstudie uren. De trainingen worden verzorgd op een kwalitatief praktijkgerichte methode en door ervaren trainers die de Surinaamse praktijk kennen. Bij de meeste trainingen wordt groepswerk als didactische werkvorm gehanteerd. Inhoud De certificaatopleiding economie bestaat uit vier deelopleidingen met in totaal 27 modules, met een totale studiebelasting van 68 studiepunten. 10

11 Deelopleiding Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie (4 stp) Management Accounting (3 stp) Ondernemingsfinanciering (3 stp) Externe Verslaggeving (4 stp) Beslissingscalculaties (2 stp) Projectmanagement (2 stp) Bedrijfsstatistiek met excel (2 stp) Bedrijfseconomie met Excel (2stp) Ondernemingsrecht (4 stp) Organisatie en Management (4 stp) Deelopleiding Marketing Consumentenmarketing (4 stp) Dienstenmarketing (2 stp) Marktonderzoek (4 stp) Deelopleiding Boekhouden Basis- en computerboekhouden (2 stp) Boekhouden 1 met als specialisatie de boekhouding van de NV en VOF (2 stp) Boekhouden 2 met als specialisatie de boekhouding van de industriële onderneming (2 stp) Fiscale jaarrekening (2 stp) Consolidatie (2 stp) Deelopleiding Algemene economie Micro economie (3 stp) Macro economie (3 stp) Ontwikkelingseconomie (2 stp) Overheidsfinanciën (2 stp) Internationale Handel (2 stp) Betalingsbalans en Wisselkoersen (1 stp) Internationale Organisaties (1 stp) 11

12 Ondersteunende modules Rapporteren en Presenteren (2 stp) Zakelijke communicatie (2 stp) Eindtermen Na afronding van deze 27 modules is de cursist in staat om te functioneren als Financieel Medewerker op HBO niveau. Hij kan allerhande bedrijfseconomische overzichten en analyses maken voor alle organisatievormen (NV, stichting, verenigingen). Bij het verrichten van deze taken bent u ook in staat om linken te maken naar macro economische vraagstukken, zoals inkomensverdeling. 12

13 4. Voordeelpakketten Doel De SOOS heeft voor het studiejaar een nieuw product ontwikkeld voor de certificaatopleidingen. Dit product is voornamelijk bestemd voor alle mensen die voornemens zijn om zich te committeren aan een studieplanning van tenminste één studiejaar om daaruit ook een financieel voordeel te halen. Het voornaamste doel voor de cursist is derhalve dat hij middels dit pakket zich committeert aan een studietraject van tenminste één jaar met een gerichte planning waarin gestudeerd wenst te worden. Daarnaast werkt zo n cursist gericht aan de gemeenschappelijke competenties die opgenomen zijn in één of meerdere van de modules. Opzet De SOOS heeft vier standaardpakketten samengesteld. De cursist schrijft zich aan het begint van het studiejaar in voor zo n standaardpakket. De SOOS zorgt er dan voor dat de trainingen die zijn opgenomen in het pakket, met een redelijke spreiding, gedurende het studiejaar worden verzorgd. Pakketten De volgende pakketten zijn samengesteld: Managementpakket: Organisatie en Management, Projectmanagement en Financieel management PFC pakket: boekhouden met de computer, projectmanagement, bedrijfseconomie met Excel Financieel pakket: bedrijfseconomie, ondernemersfinanciering, Management Accounting en Externe Verslaggeving. Marketingpakket: Consumentenmarketing, dienstenmarketing en marktonderzoek. MER pakket:organisatie en Management, Bedrijfseconomie met Excel en Ondernemingsrecht 13

14 In het trainingsoverzicht op blz kan gelezen worden welke training in welke periode verzorgd zal worden. Voordeel Alle pakketten hebben een financieel voordeel voor de cursist. Indien de cursist elke training afzonderlijk zou volgen, zal het trainingsbedrag gemiddeld 10% hoger liggen per training. No. Pakket Werkelijke prijs (SRD) Voordeeltarief (SRD) 1 Managementpakket PFC pakket Financieel pakket Marketing pakket MER pakket De betalingswijze dient als volgt te geschieden: Aan het begin van de eerste training dient de helft van het totale trainingsbedrag betaald te worden. Bij de start van de tweede training dient de rest van het verschuldigde bedrag betaald te worden. Er zal geen mogelijkheid zijn voor restitutie. Indien de cursist om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de volgende training, zal in overleg met de algemeen coördinator een aangepast trainingstraject uitgestippeld worden. 14

15 Modulebeschrijvingen De volgende modules worden aangeboden in het studiejaar Deelopleiding Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie (4 stp) Management Accounting (3 stp) Ondernemingsfinanciering (3 stp) Externe Verslaggeving (4 stp) Organisatie en Management (4 stp) Ondernemingsrecht (4 stp) Projectmanagement (2 stp) Beslissingscalculaties (3 stp) Bedrijfsstatistiek met Excel (2 stp) Bedrijfseconomie met Excel (2 stp) Deelopleiding Marketing Consumentenmarketing (4 stp) Dienstenmarketing (2 stp) Marktonderzoek (4 stp) Deelopleiding Boekhouden Basisboekhouden met de computer (2stp) Boekhouden 1 met als specialisatie de boekhouding van een NV en VOF (2 stp) Boekhouden 2 met als specialisatie de boekhouding van een industriële onderneming (2 stp) Fiscale jaarrekening (2 stp) Ondersteunende modules Rapporteren en Presenteren (2 stp) Zakelijke Communicatie (2 stp) 15

16 Training Bedrijfseconomie Studiepunten : 4 Duur : 16 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je kunt de belangrijkste basisbegrippen uit de bedrijfseconomie verklaren en toepassen. Je kunt een financieel plan voor de startende ondernemer opstellen en beoordelen. Je leert de diverse kosten van elkaar te onderscheiden en eenvoudige kostencalculaties te maken. Je krijgt inzicht om de verschillende onderdelen van de financiële verslaglegging toe te lichten. Korte inhoud - het werkterrein van de bedrijfseconomie - De financiële planning: investerings-, financierings-, exploitatie- en liquiditeitsbegroting - Beoordeling van de financiële structuur - Kostencalculatie en kostenverbijzondering - Financiële verslaglegging; winstbepaling- en waarderingsstelsels Leermiddelen P. de Boer e.a.: Basisboek Bedrijfseconomie (zevende druk). Toetsing Schriftelijk examen 16

17 Training Management Accounting Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Bedrijfseconomie Leerdoelen Nadat je bij de module bedrijfseconomie kennis hebt gemaakt met diverse kostencalculaties, zal in deze module hierin dieper worden ingegaan (cost accounting). Daarnaast krijg je inzicht in de beleidsbeslissingen die met behulp van het gecalculeerde kunnen worden genomen (management accounting). Korte inhoud - break-evenanalyse - absorption costing en direct costing - kostenverbijzondering: opslagmethode, kosten-plaatsenmethode en activity based costing - verkoopprijsvaststelling - budgettering Leermiddelen Drs. W. Koetzier en drs. P. Epe RA: Kosten en Opbrengsten (tweede druk). Toetsing Schriftelijk examen 17

18 Training Ondernemingsfinanciering Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Bedrijfseconomie Leerdoelen: Nadat je bij de module bedrijfseconomie kennis hebt gemaakt met de financiering van startende ondernemingen in de vorm van het opstellen van deelbegrotingen, zal in deze module hierin dieper worden ingegaan. Je leert diverse analyses te maken voor de onderneming die ertoe moeten leiden dat de juiste investerings- en financieringsbeslissingen worden genomen. Verder leer je hoe de vermogensbehoeften en voorziening op de juiste manier met elkaar in evenwicht worden gebracht. Tot slot leer je ook hoe om te gaan met belangrijke ingrijpende veranderingen in de omvang en samenstelling van het vermogen. Korte inhoud - financiële overzichten: balans, resultaten rekening, Staat van Herkomst en Besteding der Middelen - evenwicht in de kapitaal- en vermogensstructuur - de kwaliteit van de financiële structuur - de gewenste financiële structuur Leermiddelen Drs. W. Koetzier en Drs. P. Epe RA: Investeren en financieren (tweede druk) Toetsing Schriftelijk examen 18

19 Training Externe Verslaggeving Studiepunten : 4 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Bedrijfseconomie; boekhouden 1 met als specialisatie de boekhouding van een NV en VOF Leerdoelen: Nadat je bij de module bedrijfseconomie kennis hebt gemaakt met de accountancyprincipes en het belang van externe verslaggeving, zal in deze module hierin dieper worden ingegaan. Je leert een jaarverslag interpreteren en analyseren door het verkrijgen van kennis en inzicht in de wettelijke bepalingen omtrent interne en externe verslaggeving van een onderneming, van diverse winstbepaling- en waarderingsstelsels en de kenmerken van posten op de balans en de resultatenrekening. Korte inhoud - doelstellingen van externe verslaggeving - waarderingsgrondslagen - wettelijke regelingen aangaande de jaarrekening Leermiddelen P. Epe en W. Koetzier, Jaarverslaggeving (vierde druk). Toetsing Schriftelijk examen 19

20 Training Organisatie en Management Studiepunten : 4 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je leert een verband te leggen tussen organisaties en hun omgeving. Verder krijg je inzicht om de rol van de factor mens in een organisatie van verschillende kanten toe te lichten. Ook kun je aangeven op welke wijze organisaties kunnen worden bestuurd en gestructureerd. Korte inhoud - omgevingsinvloeden en strategisch management - human resource management - bestuurders van organisaties: management - besluitvormingsprocessen - beheersing van bedrijfsprocessen - organisatiestelsels - communicatie en overlegstructuren Leermiddelen N.H.M. van Dam en J.A. Marcus, Organisatie en Management (vijfde druk). Toetsing Schriftelijk examen 20

21 Training Ondernemingsrecht Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen: Je leert zowel de wettelijke- als de niet wettelijke regels van het ondernemingsrecht reproduceren. Verder kun je de beginselen welke inherent zijn aan het ondernemingsrecht aan de hand van casussen en opdrachten toepassen. Korte inhoud - Inleiding in het ondernemingsrecht - Ondernemingsvormen Leermiddelen Het dictaat wordt samengesteld door de docent. Toetsing Schriftelijk examen 21

22 Training Projectmanagement Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 2 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je leert activiteiten projectmatig op te starten, uit te voeren en af te sluiten. Je hebt ook kennis van adhoc en routinewerkzaamheden. Korte inhoud - projectmatig werken - maken van een plan van aanpak - projectgrenzen en randvoorwaarden - kwaliteitsbewaking - kosten/baten overzicht - de managementsamenvatting Leermiddelen Roel Grit: projectmanagement projectmatig werken in de praktijk (derde druk). Toetsing Praktijkexamen 22

23 Training Beslissingscalculaties Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : bedrijfseconomie Leerdoelen Je leert beslissingen te nemen op basis van een kosten-batenanalyse, waarbij de nadruk wordt gelegd op de wijze waarop de gegevens verzameld worden alvorens een beslissingscalculatie wordt gemaakt. Korte inhoud - het wel of niet en wanneer vervangen van duurzame productiemiddelen - de selectie van investeringsprojecten - het zo optimaal mogelijk benutten van productiemiddelen - onzekerheid omtrent de juistheid van de informatie op basis waarvan er een beslissing moet worden genomen. Leermiddelen P. de Boer en J.C. Meester: Financiële rekenkunde en beslissingscalculaties (vierde druk). Toetsing Schriftelijk examen 23

24 Training Bedrijfsstatistiek met Excel Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis :basiskennis Excel, rekenkundige berekeningen Leerdoelen Je leert een eigen onderzoek op te zetten, uit te voeren, maar bovenal te verwerken in het software programma Excel. Je leert verder om de bewerkte gegevens overzichtelijk te presenteren in tabellen, grafieken en diagrammen. Verder leer je geschikte centrum- en spreidingsmaten te kiezen om een rij waarnemingen te karakteriseren. Korte inhoud - het nut en doel van statistiek - statische begrippen - grafische verwerking - centrum- en spreidingsmaten - opzet, uitvoering en verwerking van een statische onderzoek - werken in Excel Leermiddelen Statistiek om mee te werken, A. Buijs, zevende druk, Hoofdstuk 1 en 2 Toetsing Schriftelijk examen (centrale zitting) 24

25 Training Bedrijfseconomie met Excel Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis :basiskennis Excel Leerdoelen Je leert een financieel plan op te stellen in Excel. Het bijzondere van de module is dat je leert om keuzes te maken en deze te linken aan elkaar in het software programma Excel. Alle relevante deelbegrotingen zijn in de bedrijfseconomie met elkaar verbonden. Korte inhoud - investering- en financieringsplan - liquiditeitsbegroting - exploitatiebegroting - begin- en eindbalansen - investeringsselecties Leermiddelen P. de Boer e.a.: Basisboek Bedrijfseconomie (zevende druk). Memory stick Werkboek van de trainer Toetsing Schriftelijk examen (centrale zitting) 25

26 Training Consumentenmarketing Studiepunten : 4 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je leert de belangrijkste basisbegrippen uit de marketing te verklaren en toe te passen. Verder krijg je inzicht om de marktmogelijkheden te identificeren, analyseren en evalueren teneinde een marketingmix te kunnen uitwerken. Korte inhoud - definitie van marketing - strategische ondernemingsplanning en marketingplanning - omgevingsanalyse - marktsegmentatie en doelmarktbepaling - marketingmix: productbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid en promotiebeleid Leermiddelen Inleiding tot de Marketing, B. Verhage (vierde druk). Toetsing Schriftelijk examen 26

27 Training Dienstenmarketing Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Consumentenmarketing Leerdoelen Je leert de belangrijkste basisbegrippen uit de dienstenmarketing te verklaren. Verder leer je om de kernaspecten binnen de dienstenmarketing te analyseren en beïnvloeden. Ook krijg je inzicht om een dienstenmarketingstrategie te ontwikkelen. Korte inhoud - definitie / belang / nut van dienstenmarketing - omgevingsanalyse - kwaliteit in dienstverlening - marketingmix: productbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid en promotiebeleid Leermiddelen Dienstenmarketing, J. Heuvel, derde druk Toetsing: Schriftelijk examen 27

28 Training Marktonderzoek Studiepunten : 4 Duur : 12 weken Bijeenkomsten : 8 Contacturen : 2 per week Voorkennis : consumentenmarketing Leerdoelen Je leert een onderzoeksprobleem te formuleren en op systematische en doelgerichte wijze aan te pakken. Verder leer je een goed onderzoeksrapport te schrijven. Korte inhoud - onderzoeksmethoden en technieken - de onderdelen van een onderzoeksplan - het uitvoeringsproces - de onderdelen van het onderzoeksrapport - de presentatie Leermiddelen Een onderzoek voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en presenteren. (serie van vier delen van Heinze oost, eerste druk) Toetsing Praktijkexamen 28

29 Training Basis- en Computerboekhouden Studiepunten : 2 Duur : 10 weken; 3 contacturen per week Voorkennis : Windows. Leerdoelen: Je leert de basisbeginselen van het boekhouden en direct daaraan gekoppeld leer je dit toe te passen in een volledig boekhoudkundig programma. Je legt daarnaast een relatie tussen de overzichtelijke theorie en de praktijk. Je bent in staat de informatie op een gestructureerde manier te verwerken, waarbij er gebruik gemaakt wordt van financiële software voor het verwerken van de financiële administratie. Leermiddelen Dictaat basis- en computerboekhouden wordt door de docent samengesteld. Diskettes. Toetsing Praktijkexamen (centrale zitting) 29

30 Training Boekhouden 1: Specialisatie de boekhouding van een NV en een VOF Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Basiskennis boekhouden Leerdoelen Nadat je reeds over de basiskennis van het boekhouden beschikt, leer je om het vermogen en de winst van de vennootschappen te kunnen vaststellen en de daarbij behorende transacties te journaliseren. Korte inhoud - boekhouding van een VOF - boekhouding van een NV: omzetting van een ondernemingsvorm in een NV; de winstbepaling en verdeling; de opbouw van reserves; het vreemd vermogen; vormen van vreemd vermogen Leermiddelen H. Fuchs en J van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 1 (negende druk). Toetsing Schriftelijk examen 30

31 Training Boekhouden 2: Specialisatie de boekhouding van de industriële onderneming. Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Basiskennis boekhouden Leerdoelen Nadat je reeds over de basiskennis van het boekhouden beschikt, leer je om specifieke transacties voortvloeiende uit het productieproces boekhoudkundig te verwerken. Korte inhoud - boekingen in verband met kostensoorten - boekingen in verband met het toerekenen van kosten aan orders. Leermiddelen H. Fuchs en J van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 1 (negende druk) en deel 2 (vierde druk). Toetsing Schriftelijk examen 31

32 Training Fiscale jaarrekening Studiepunten : 2 Duur : 5 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Boekhouden, bedrijfseconomie (onderdeel jaarverslaggeving) Leerdoelen: Je leert een fiscale jaarrekening samen te stellen. Ondernemingen met filialen en /of verkoopafdelingen dienen daarbij op een speciale (fiscaal toegestane) manier opgenomen te worden. Korte inhoud - interne en externe verslaggeving - fiscale balansen en resultaten rekeningen - ondernemingen met filialen Leermiddelen H. Fuchs en J van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 3 (vierde druk) Toetsing Schriftelijk examen 32

33 Training Rapporteren en Presenteren Studiepunten : 2 Duur : 10 weken 1 Bijeenkomsten : 7 Contacturen : 2 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je leert een duidelijk en goed leesbaar rapport op te stellen en daarover een presentatie te houden. Korte inhoud - Een rapport schrijven: aandachtspunten bij het schrijven van een rapport; het verzamelen en ordenen van het materiaal; het schrijven en het controleren van het rapport - Een presentatie houden: organisatie van een presentatie; gebruik van hulpmiddelen; opbouw van de presentatie; evaluatie van een presentatie; eigen gedrag tijdens de presentatie Leermiddelen Het dictaat Rapporteren en Presenteren wordt samengesteld door de docent. Toetsing Beoordeling van het rapport en de presentatie. 1 Na de eerste 2 weken is er een onderbreking van drie weken voor het schrijven en beoordelen van het rapport. 33

34 Training Zakelijke Communicatie Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Bijeenkomsten : 7 Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen: Je leert diverse gesprekken te voeren, zoals tweegesprekken en groepsgesprekken. Gesprekken kennen vaardigheden. Je zult deze vaardigheden oefenen middels rollen- en simulatiespel om de technieken te kunnen beheersen. Korte inhoud - Basisgespreksvaardigheden - Tweegesprekken - Groepsgesprekken Leermiddelen Gesprekken in organisaties, Y.H. Gramsbergen Hoogland en H.T. van der Molen, derde druk Toetsing Praktijkexamen 34

35 5. Inschrijving en kosten Een cursist dient zicht uiterlijk twee weken vóór de aanvang van een training in te schrijven. In het studiejaar zijn er vier inschrijvingsperioden 2 en wel: t/m 28 september t/m 21 december maart t/m 14 maart juni t/m 13 juni 2008 De trainingsperioden 3 zijn als volgt bepaald: oktober 15 december januari 15 maart maart 19 juni juni 30 augustus 2008 De hoogte van de trainingsbijdrage is verschillend voor de diverse trainingen. De trainingsbijdrage kan in termijnen betaald worden. De trainingsbijdrage omvat consumptie (bij trainingen met 3 contacturen per week), de benodigde literatuur en het lesmateriaal. In de trainingsbijdrage zijn de examenkosten niet inbegrepen. Een cursist die zich heeft ingeschreven, ontvangt uiterlijk één week vóór de aanvang van de training de benodigde literatuur en het lesmateriaal. De diverse trainingen, de duur, de trainingsbijdragen en de wijze van betaling worden per inschrijvingsperiode in tabel 1 tot en met 4 weergegeven. 2 Wijzigingen voorbehouden. 3 Wijzigingen voorbehouden. 4 Deze trainingsperiode duurt 11 weken, vanwege de paasweek 35

36 Tabel 1: overzicht van de trainingen die bij de inschrijving in september 2007 worden aangeboden (bedragen in SRD) Training Duur Bijdrage Betaling per training 1 Bedrijfseconomie 16 weken Basis- en Computerboekhouden 3 Consumentenmarketing 4 Management Accounting 5 Ondernemingsrecht 10 weken Bij inschrijving 300 Eind oktober 200 Eind november 200 Eind december Bij inschrijving 225 Eind oktober 200 Eind november Fiscale jaarrekening 5 5 weken 325 Bij de inschrijving 225 Eind oktober 125 Tabel 2: overzicht van de trainingen die bij de inschrijving in december 2007 worden aangeboden (bedragen in SRD) Training Duur Bijdrage Betaling per training 1 Dienstenmarketing 2 Ondernemingsfinanciering Bij inschrijving Eind februari Boekhouden 1: VOF/NV weken Eind maart Organisatie en Management 5 Project Management 5 Deze training is voornamelijk bedoeld voor de cursisten die de deelopleiding Boekhouden wensen aft e ronden. 36

37 Tabel 3: overzicht van de trainingen die bij de inschrijving in maart 2008 worden aangeboden (bedragen in SRD) Training Duur Bijdrage per Betaling training 1 Bedrijfseconomie 16 weken Organisatie en Management 3 Marktonderzoek 4 Boekhouden 2: industriële onderneming 5 Externe Verslaggeving 6 Rapporteren en Presenteren 10 Weken 625 Bij inschrijving 300 Eind maart 200 Eind april 200 Eind mei 115 Bij inschrijving 225 Eind april 200 Eind mei weken 300 Bij de inschrijving 200 Eind juli

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7

2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 3. ONDERWIJSORGANISATIE... 7 Faculty for Accounting Finance & Marketing Studiegids 2014-2015 INHOUD 1. ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 DOELSTELLINGEN VAN DE UNIVERSITEIT... 5 2.BESTUURSSTRUCTUUR... 6 2.1 RECTOR... 6 2.3 DAGELIJKS BESTUUR...

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen. Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen Studiegids Economie Bachelorprogramma cohort 2014-2015 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Latin America & Caribbean Suriname

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5

T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 T r a i n i n g s k a l e n d e r 2 0 1 5 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 Inhoudsopgave Pagina Auditing 5 Preparing for the

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau)

Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Bepaal uw eigen succes!!! Haal nu uw 36 ECTS (vrijstellingen voor de titel opleiding Bachelor Bedrijfskunde) Bij uitstek het vakgebied voor carrièremakers!!! Praktische Bedrijfskunde (hbo-nl-niveau) Originele

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011

CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode 1 april 31 december 2011 Van Postbus 74744, 1070 BS Amsterdam Bachstraat 15, 1077 GE Amsterdam Telefoon (020) 669 90 66 Fax (020) 669 64 76 info@kplusv.nl www.kplusv.nl Rapport CONCEPT Eindrapportage Ondernemershuis Zuidoost Periode

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren

Studiegids 2011-2012. Master- opleidingen. Faculteit der Letteren Studiegids 2011-2012 Master- opleidingen Faculteit der Letteren Deze gids is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het Onderwijsinstituut van de Faculteit der Letteren. Onze bijzondere dank

Nadere informatie