Certificatenopleiding Economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Certificatenopleiding Economie"

Transcriptie

1 Certificatenopleiding Economie De Stichting Opleiding en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Studiegids

2 Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Certificaatopleiding Economie Deelopleidingen: Bedrijfseconomie Marketing Boekhouden Algemene Economie 2

3 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname 6 Oprichting 6 Visie, Missie en Doelstellingen 6 Vestiging 7 Structuur 7 Projecten 8 Kantoortijden en bedrijfsvakanties 8 3. De opleidingen 9 Opzet 9 Niveau 10 Uitgangspunten 10 Inhoud 10 Eindtermen Voordeelpakketten 13 Doel 13 Opzet 13 Inhoud pakketten 13 Voordeel Modulebeschrijvingen Inschrijving en Kosten Examens 39 3

4 1. Inleiding Elk jaar zijn er gemiddeld 150 nieuwe aanmeldingen geweest voor de opleiding MOA-economie aan het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), waarvan gemiddeld 100 zich daadwerkelijk konden inschrijven. Tijdens een jaarlijkse terugkerend mondeling vraaggesprek met de studenten in de maand november blijkt steeds weer dat minder dan de helft van de nieuwe inschrijvingen daadwerkelijk leraar wenst te worden. Echter, is het IOL voor hen het enig betaalbaar alternatief om in de avonduren kennis op doen, inzicht te ontwikkelen en vaardigheden aan te leren in de economie. Uit het voorgaande komt duidelijk naar voren dat er een grote behoefte bestaat aan een betaalbare opleiding economie, niet zijnde een lerarenopleiding. Het IOL is gerechtigd om de volgende opleidingen aan te bieden: LO Opleidingen MOA Opleidingen MOB Opleidingen Certificaatopleidingen Een student die een LO, MOA of MOB opleiding met goed gevolg heeft doorlopen, bezit een (beperkte) bevoegdheid tot het verzorgen van onderwijs op voj of vos niveau. Bij voornoemde opleidingen staat de beroepsvorming (het beroep van leraar) centraal. Bij de certificaatopleidingen wordt de beroepsvorming geheel buiten beschouwing gelaten. Een certificaatopleiding verschaft derhalve geen bevoegdheid tot het verzorgen van onderwijs. Het IOL bekijkt reeds geruime tijd de mogelijkheid om een certificaatopleiding Economie te starten. Vanwege het groot aantal 4

5 inschrijvingen voor de opleiding Economie (per jaar gemiddeld 300 studenten nieuw en her ingeschreven), is de opleidingscoördinator, niet in staat om naast de reguliere coördinatiewerkzaamheden met betrekking tot de LO, MOA en MOB opleiding, tevens de certificaatopleiding te coördineren. Het bovenstaande heeft de Stichting, doen besluiten het IOL te benaderen om een samenwerking aan te gaan. Op het gebied van de certificaatopleiding komt de samenwerking er op neer dat de Stichting belast is met de gehele organisatie van de certificaatopleidingen, terwijl het IOL zorgdraagt voor de erkenning en zo garant staat voor kwalitatieve trainingen. 5

6 2. Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Oprichting De Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname is opgericht op 25 april Zij staat ingeschreven in het Stichtingsregister onder het nummer Bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken staat de SOOS ingeschreven onder het nummer Visie, Missie en Doelstellingen Visie De Visie van de Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname is het mede creëren van een Suriname met voldoende mogelijkheden om optimaal opleidingen te kunnen volgen. Missie De missie van de Stichting Opleidingen en Onderzoek luidt als volgt: Upgrading the Community through Education and Research. Om deze missie te kunnen realiseren zal de Stichting opleidingen verzorgen en onderzoek op het gebied van onderwijs verrichten. De doelstellingen van de Stichting zijn als volgt: a. het verzorgen van opleidingen en trainingen die voorzien in een maatschappelijke behoefte; b. het opzetten, verrichten en begeleiden van onderzoek ter bevordering van particuliere opleidingen; c. het doen van onderzoek waarmee eventuele tekortkomingen binnen het huidig opleidings- en onderwijssysteem kunnen worden geïdentificeerd; d. het doen van onderzoek dat moet leiden tot het aandragen van voorstellen ter verbetering van het huidig opleidings- en onderwijssysteem en 6

7 e. het ondersteunen van het onderwijs in Suriname in de ruimste zin des woords. Vestiging De stichting is gevestigd te Paramaribo. Structuur van de Stichting In de Stichting komen de volgende organen voor: Raad van Advies Bestuur Directie en Personeel De Raad van Advies (RvA) bestaat uit twee personen. Het Bestuur wordt gevormd door: mw. I. Van Dijk Hankers (voorzitter), mw. drs. J. Johns Christopher (ondervoorzitter/penningmeester), mw. drs. I. Frijde Ramdien (secretaris) mw. drs. Q. Kromosoeto Hidalgo (commissaris projecten), Directie en Personeel Per 01 september 2007 ziet de personeelssamenstelling er als volgt uit: Directeur Algemene zaken mw. drs. J. Johns Christopher Directeur Projecten mw. drs. Q. Kromosoeto Hidalgo Algemeen coördinator mw. S. Soetosenojo Arietja Financieel administrateur dhr. O. Kajansi Projecten De projecten van de stichting worden onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen: Onderwijsprojecten 7

8 Onderzoeksprojecten De onderwijsprojecten kunnen zijn een opleiding, een training of een workshop. Bij de onderwijsprojecten wordt er kennis overgedragen, waarbij er een diploma c.q. certificaat wordt ontvangen. De onderzoeksprojecten zijn bedoeld om aspecten c.q. problemen binnen het onderwijsveld te onderzoeken en aanbevelingen te doen tot het verbeteren van deze aspecten. De dienstverlenende projecten zijn bedoeld om (delen uit) de samenleving te ondersteunen bij onderwijsaspecten. Kantoortijden en bedrijfsvakanties Het kantoor van de stichting is gevestigd aan de Kernkampweg 4-6, telefoon De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 08.00u t/m 13.00u. Daarnaast is de stichting rond eind van de maand enkele middagen open tussen uur. Hiervoor wordt er een middagrooster opgeprikt De bedrijfsvakanties zijn voor het studiejaar als volgt: - van 20 december 2007 t/m 02 januari van 01 t/m 12 september 2008 Alle nationale feestdagen, bepaald door de Regering van Suriname, zijn gelijkgesteld aan de zondag. 8

9 De opleidingen Opzet De certificaatopleiding Economie bestaat uit vier deelopleidingen, te weten: - Bedrijfseconomie - Marketing - Boekhouden - Algemene Economie Elke deelopleiding bestaat uit modules die verzorgd worden in de vorm van een training. De duur van een training is afhankelijk van de soort training en varieert tussen de 6 en de 16 weken, waarbij er per week één bijeenkomst wordt gehouden van 2 of 3 klokuren. Indien de cursist 80% van de bijeenkomsten heeft bijgewoond, komt hij in aanmerking voor een deelname certificaat, met aan de achterkant de gerealiseerde trainingsdoelen. Indien de cursist tevens deelneemt aan het examen en dat met goedgevolg heeft afgelegd, ontvangt hij een slagingscertificaat en een cijferlijst met daarop de behaalde cijfers. Het is tevens mogelijk om tussentijds een certificaat te ontvangen van een afgeronde deelopleiding. Hierbij ontvangt de cursist ook een cijferlijst met het aantal gerealiseerde studiebelastinguren. Indien een cursist alle modules van de vier deelopleidingen en de ondersteunende modules met goed gevolg heeft afgesloten, ontvangt hij het diploma voor de certificaatopleiding economie. Daarnaast ontvangt de cursist een cijferlijst waarop de diverse modules vermeld staan en de daarbij behorende studiepunten volgens het curriculum van het IOL. 9

10 Alle certificaten worden uitgegeven door de Stichting en het IOL, waarbij het IOL, als door het minov erkend instituut, garant staat voor de kwaliteit en erkenning. De trainingen worden jaarlijks, in de maand september geëvalueerd door de directie van de SOOS, waarna er overleg plaatsvindt met de leiding van economie van het IOL, ten einde het niveau van de trainingen te garanderen. Dit betekent evenwel dat de inhoud en de opzet van de trainingen aan het begin van elk studiejaar kunnen worden bijgesteld. Daarnaast kunnen er ook modules verwijderd of toegevoegd worden aan de certificaatopleiding. Niveau De trainingen zijn op HBO niveau en vergelijkbaar met het niveau van de betreffende modules uit het curriculum van de MOA en de MOB opleiding economie van het IOL. Uitgangspunten Een training vangt aan bij voldoende belangstelling. De studiebelasting per module c.q. training is uitgedrukt in studiepunten. Één studiepunt betekent 40 klokuren werk voor de cursist. Deze 40 klokuren, worden verdeeld in contacturen (1 contactuur is gelijk aan 1 klokuur) en zelfstudie uren. De trainingen worden verzorgd op een kwalitatief praktijkgerichte methode en door ervaren trainers die de Surinaamse praktijk kennen. Bij de meeste trainingen wordt groepswerk als didactische werkvorm gehanteerd. Inhoud De certificaatopleiding economie bestaat uit vier deelopleidingen met in totaal 27 modules, met een totale studiebelasting van 68 studiepunten. 10

11 Deelopleiding Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie (4 stp) Management Accounting (3 stp) Ondernemingsfinanciering (3 stp) Externe Verslaggeving (4 stp) Beslissingscalculaties (2 stp) Projectmanagement (2 stp) Bedrijfsstatistiek met excel (2 stp) Bedrijfseconomie met Excel (2stp) Ondernemingsrecht (4 stp) Organisatie en Management (4 stp) Deelopleiding Marketing Consumentenmarketing (4 stp) Dienstenmarketing (2 stp) Marktonderzoek (4 stp) Deelopleiding Boekhouden Basis- en computerboekhouden (2 stp) Boekhouden 1 met als specialisatie de boekhouding van de NV en VOF (2 stp) Boekhouden 2 met als specialisatie de boekhouding van de industriële onderneming (2 stp) Fiscale jaarrekening (2 stp) Consolidatie (2 stp) Deelopleiding Algemene economie Micro economie (3 stp) Macro economie (3 stp) Ontwikkelingseconomie (2 stp) Overheidsfinanciën (2 stp) Internationale Handel (2 stp) Betalingsbalans en Wisselkoersen (1 stp) Internationale Organisaties (1 stp) 11

12 Ondersteunende modules Rapporteren en Presenteren (2 stp) Zakelijke communicatie (2 stp) Eindtermen Na afronding van deze 27 modules is de cursist in staat om te functioneren als Financieel Medewerker op HBO niveau. Hij kan allerhande bedrijfseconomische overzichten en analyses maken voor alle organisatievormen (NV, stichting, verenigingen). Bij het verrichten van deze taken bent u ook in staat om linken te maken naar macro economische vraagstukken, zoals inkomensverdeling. 12

13 4. Voordeelpakketten Doel De SOOS heeft voor het studiejaar een nieuw product ontwikkeld voor de certificaatopleidingen. Dit product is voornamelijk bestemd voor alle mensen die voornemens zijn om zich te committeren aan een studieplanning van tenminste één studiejaar om daaruit ook een financieel voordeel te halen. Het voornaamste doel voor de cursist is derhalve dat hij middels dit pakket zich committeert aan een studietraject van tenminste één jaar met een gerichte planning waarin gestudeerd wenst te worden. Daarnaast werkt zo n cursist gericht aan de gemeenschappelijke competenties die opgenomen zijn in één of meerdere van de modules. Opzet De SOOS heeft vier standaardpakketten samengesteld. De cursist schrijft zich aan het begint van het studiejaar in voor zo n standaardpakket. De SOOS zorgt er dan voor dat de trainingen die zijn opgenomen in het pakket, met een redelijke spreiding, gedurende het studiejaar worden verzorgd. Pakketten De volgende pakketten zijn samengesteld: Managementpakket: Organisatie en Management, Projectmanagement en Financieel management PFC pakket: boekhouden met de computer, projectmanagement, bedrijfseconomie met Excel Financieel pakket: bedrijfseconomie, ondernemersfinanciering, Management Accounting en Externe Verslaggeving. Marketingpakket: Consumentenmarketing, dienstenmarketing en marktonderzoek. MER pakket:organisatie en Management, Bedrijfseconomie met Excel en Ondernemingsrecht 13

14 In het trainingsoverzicht op blz kan gelezen worden welke training in welke periode verzorgd zal worden. Voordeel Alle pakketten hebben een financieel voordeel voor de cursist. Indien de cursist elke training afzonderlijk zou volgen, zal het trainingsbedrag gemiddeld 10% hoger liggen per training. No. Pakket Werkelijke prijs (SRD) Voordeeltarief (SRD) 1 Managementpakket PFC pakket Financieel pakket Marketing pakket MER pakket De betalingswijze dient als volgt te geschieden: Aan het begin van de eerste training dient de helft van het totale trainingsbedrag betaald te worden. Bij de start van de tweede training dient de rest van het verschuldigde bedrag betaald te worden. Er zal geen mogelijkheid zijn voor restitutie. Indien de cursist om welke reden dan ook niet kan deelnemen aan de volgende training, zal in overleg met de algemeen coördinator een aangepast trainingstraject uitgestippeld worden. 14

15 Modulebeschrijvingen De volgende modules worden aangeboden in het studiejaar Deelopleiding Bedrijfseconomie Bedrijfseconomie (4 stp) Management Accounting (3 stp) Ondernemingsfinanciering (3 stp) Externe Verslaggeving (4 stp) Organisatie en Management (4 stp) Ondernemingsrecht (4 stp) Projectmanagement (2 stp) Beslissingscalculaties (3 stp) Bedrijfsstatistiek met Excel (2 stp) Bedrijfseconomie met Excel (2 stp) Deelopleiding Marketing Consumentenmarketing (4 stp) Dienstenmarketing (2 stp) Marktonderzoek (4 stp) Deelopleiding Boekhouden Basisboekhouden met de computer (2stp) Boekhouden 1 met als specialisatie de boekhouding van een NV en VOF (2 stp) Boekhouden 2 met als specialisatie de boekhouding van een industriële onderneming (2 stp) Fiscale jaarrekening (2 stp) Ondersteunende modules Rapporteren en Presenteren (2 stp) Zakelijke Communicatie (2 stp) 15

16 Training Bedrijfseconomie Studiepunten : 4 Duur : 16 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je kunt de belangrijkste basisbegrippen uit de bedrijfseconomie verklaren en toepassen. Je kunt een financieel plan voor de startende ondernemer opstellen en beoordelen. Je leert de diverse kosten van elkaar te onderscheiden en eenvoudige kostencalculaties te maken. Je krijgt inzicht om de verschillende onderdelen van de financiële verslaglegging toe te lichten. Korte inhoud - het werkterrein van de bedrijfseconomie - De financiële planning: investerings-, financierings-, exploitatie- en liquiditeitsbegroting - Beoordeling van de financiële structuur - Kostencalculatie en kostenverbijzondering - Financiële verslaglegging; winstbepaling- en waarderingsstelsels Leermiddelen P. de Boer e.a.: Basisboek Bedrijfseconomie (zevende druk). Toetsing Schriftelijk examen 16

17 Training Management Accounting Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Bedrijfseconomie Leerdoelen Nadat je bij de module bedrijfseconomie kennis hebt gemaakt met diverse kostencalculaties, zal in deze module hierin dieper worden ingegaan (cost accounting). Daarnaast krijg je inzicht in de beleidsbeslissingen die met behulp van het gecalculeerde kunnen worden genomen (management accounting). Korte inhoud - break-evenanalyse - absorption costing en direct costing - kostenverbijzondering: opslagmethode, kosten-plaatsenmethode en activity based costing - verkoopprijsvaststelling - budgettering Leermiddelen Drs. W. Koetzier en drs. P. Epe RA: Kosten en Opbrengsten (tweede druk). Toetsing Schriftelijk examen 17

18 Training Ondernemingsfinanciering Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Bedrijfseconomie Leerdoelen: Nadat je bij de module bedrijfseconomie kennis hebt gemaakt met de financiering van startende ondernemingen in de vorm van het opstellen van deelbegrotingen, zal in deze module hierin dieper worden ingegaan. Je leert diverse analyses te maken voor de onderneming die ertoe moeten leiden dat de juiste investerings- en financieringsbeslissingen worden genomen. Verder leer je hoe de vermogensbehoeften en voorziening op de juiste manier met elkaar in evenwicht worden gebracht. Tot slot leer je ook hoe om te gaan met belangrijke ingrijpende veranderingen in de omvang en samenstelling van het vermogen. Korte inhoud - financiële overzichten: balans, resultaten rekening, Staat van Herkomst en Besteding der Middelen - evenwicht in de kapitaal- en vermogensstructuur - de kwaliteit van de financiële structuur - de gewenste financiële structuur Leermiddelen Drs. W. Koetzier en Drs. P. Epe RA: Investeren en financieren (tweede druk) Toetsing Schriftelijk examen 18

19 Training Externe Verslaggeving Studiepunten : 4 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Bedrijfseconomie; boekhouden 1 met als specialisatie de boekhouding van een NV en VOF Leerdoelen: Nadat je bij de module bedrijfseconomie kennis hebt gemaakt met de accountancyprincipes en het belang van externe verslaggeving, zal in deze module hierin dieper worden ingegaan. Je leert een jaarverslag interpreteren en analyseren door het verkrijgen van kennis en inzicht in de wettelijke bepalingen omtrent interne en externe verslaggeving van een onderneming, van diverse winstbepaling- en waarderingsstelsels en de kenmerken van posten op de balans en de resultatenrekening. Korte inhoud - doelstellingen van externe verslaggeving - waarderingsgrondslagen - wettelijke regelingen aangaande de jaarrekening Leermiddelen P. Epe en W. Koetzier, Jaarverslaggeving (vierde druk). Toetsing Schriftelijk examen 19

20 Training Organisatie en Management Studiepunten : 4 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je leert een verband te leggen tussen organisaties en hun omgeving. Verder krijg je inzicht om de rol van de factor mens in een organisatie van verschillende kanten toe te lichten. Ook kun je aangeven op welke wijze organisaties kunnen worden bestuurd en gestructureerd. Korte inhoud - omgevingsinvloeden en strategisch management - human resource management - bestuurders van organisaties: management - besluitvormingsprocessen - beheersing van bedrijfsprocessen - organisatiestelsels - communicatie en overlegstructuren Leermiddelen N.H.M. van Dam en J.A. Marcus, Organisatie en Management (vijfde druk). Toetsing Schriftelijk examen 20

21 Training Ondernemingsrecht Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen: Je leert zowel de wettelijke- als de niet wettelijke regels van het ondernemingsrecht reproduceren. Verder kun je de beginselen welke inherent zijn aan het ondernemingsrecht aan de hand van casussen en opdrachten toepassen. Korte inhoud - Inleiding in het ondernemingsrecht - Ondernemingsvormen Leermiddelen Het dictaat wordt samengesteld door de docent. Toetsing Schriftelijk examen 21

22 Training Projectmanagement Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 2 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je leert activiteiten projectmatig op te starten, uit te voeren en af te sluiten. Je hebt ook kennis van adhoc en routinewerkzaamheden. Korte inhoud - projectmatig werken - maken van een plan van aanpak - projectgrenzen en randvoorwaarden - kwaliteitsbewaking - kosten/baten overzicht - de managementsamenvatting Leermiddelen Roel Grit: projectmanagement projectmatig werken in de praktijk (derde druk). Toetsing Praktijkexamen 22

23 Training Beslissingscalculaties Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : bedrijfseconomie Leerdoelen Je leert beslissingen te nemen op basis van een kosten-batenanalyse, waarbij de nadruk wordt gelegd op de wijze waarop de gegevens verzameld worden alvorens een beslissingscalculatie wordt gemaakt. Korte inhoud - het wel of niet en wanneer vervangen van duurzame productiemiddelen - de selectie van investeringsprojecten - het zo optimaal mogelijk benutten van productiemiddelen - onzekerheid omtrent de juistheid van de informatie op basis waarvan er een beslissing moet worden genomen. Leermiddelen P. de Boer en J.C. Meester: Financiële rekenkunde en beslissingscalculaties (vierde druk). Toetsing Schriftelijk examen 23

24 Training Bedrijfsstatistiek met Excel Studiepunten : 3 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis :basiskennis Excel, rekenkundige berekeningen Leerdoelen Je leert een eigen onderzoek op te zetten, uit te voeren, maar bovenal te verwerken in het software programma Excel. Je leert verder om de bewerkte gegevens overzichtelijk te presenteren in tabellen, grafieken en diagrammen. Verder leer je geschikte centrum- en spreidingsmaten te kiezen om een rij waarnemingen te karakteriseren. Korte inhoud - het nut en doel van statistiek - statische begrippen - grafische verwerking - centrum- en spreidingsmaten - opzet, uitvoering en verwerking van een statische onderzoek - werken in Excel Leermiddelen Statistiek om mee te werken, A. Buijs, zevende druk, Hoofdstuk 1 en 2 Toetsing Schriftelijk examen (centrale zitting) 24

25 Training Bedrijfseconomie met Excel Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis :basiskennis Excel Leerdoelen Je leert een financieel plan op te stellen in Excel. Het bijzondere van de module is dat je leert om keuzes te maken en deze te linken aan elkaar in het software programma Excel. Alle relevante deelbegrotingen zijn in de bedrijfseconomie met elkaar verbonden. Korte inhoud - investering- en financieringsplan - liquiditeitsbegroting - exploitatiebegroting - begin- en eindbalansen - investeringsselecties Leermiddelen P. de Boer e.a.: Basisboek Bedrijfseconomie (zevende druk). Memory stick Werkboek van de trainer Toetsing Schriftelijk examen (centrale zitting) 25

26 Training Consumentenmarketing Studiepunten : 4 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je leert de belangrijkste basisbegrippen uit de marketing te verklaren en toe te passen. Verder krijg je inzicht om de marktmogelijkheden te identificeren, analyseren en evalueren teneinde een marketingmix te kunnen uitwerken. Korte inhoud - definitie van marketing - strategische ondernemingsplanning en marketingplanning - omgevingsanalyse - marktsegmentatie en doelmarktbepaling - marketingmix: productbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid en promotiebeleid Leermiddelen Inleiding tot de Marketing, B. Verhage (vierde druk). Toetsing Schriftelijk examen 26

27 Training Dienstenmarketing Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Consumentenmarketing Leerdoelen Je leert de belangrijkste basisbegrippen uit de dienstenmarketing te verklaren. Verder leer je om de kernaspecten binnen de dienstenmarketing te analyseren en beïnvloeden. Ook krijg je inzicht om een dienstenmarketingstrategie te ontwikkelen. Korte inhoud - definitie / belang / nut van dienstenmarketing - omgevingsanalyse - kwaliteit in dienstverlening - marketingmix: productbeleid, prijsbeleid, distributiebeleid en promotiebeleid Leermiddelen Dienstenmarketing, J. Heuvel, derde druk Toetsing: Schriftelijk examen 27

28 Training Marktonderzoek Studiepunten : 4 Duur : 12 weken Bijeenkomsten : 8 Contacturen : 2 per week Voorkennis : consumentenmarketing Leerdoelen Je leert een onderzoeksprobleem te formuleren en op systematische en doelgerichte wijze aan te pakken. Verder leer je een goed onderzoeksrapport te schrijven. Korte inhoud - onderzoeksmethoden en technieken - de onderdelen van een onderzoeksplan - het uitvoeringsproces - de onderdelen van het onderzoeksrapport - de presentatie Leermiddelen Een onderzoek voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en presenteren. (serie van vier delen van Heinze oost, eerste druk) Toetsing Praktijkexamen 28

29 Training Basis- en Computerboekhouden Studiepunten : 2 Duur : 10 weken; 3 contacturen per week Voorkennis : Windows. Leerdoelen: Je leert de basisbeginselen van het boekhouden en direct daaraan gekoppeld leer je dit toe te passen in een volledig boekhoudkundig programma. Je legt daarnaast een relatie tussen de overzichtelijke theorie en de praktijk. Je bent in staat de informatie op een gestructureerde manier te verwerken, waarbij er gebruik gemaakt wordt van financiële software voor het verwerken van de financiële administratie. Leermiddelen Dictaat basis- en computerboekhouden wordt door de docent samengesteld. Diskettes. Toetsing Praktijkexamen (centrale zitting) 29

30 Training Boekhouden 1: Specialisatie de boekhouding van een NV en een VOF Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Basiskennis boekhouden Leerdoelen Nadat je reeds over de basiskennis van het boekhouden beschikt, leer je om het vermogen en de winst van de vennootschappen te kunnen vaststellen en de daarbij behorende transacties te journaliseren. Korte inhoud - boekhouding van een VOF - boekhouding van een NV: omzetting van een ondernemingsvorm in een NV; de winstbepaling en verdeling; de opbouw van reserves; het vreemd vermogen; vormen van vreemd vermogen Leermiddelen H. Fuchs en J van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 1 (negende druk). Toetsing Schriftelijk examen 30

31 Training Boekhouden 2: Specialisatie de boekhouding van de industriële onderneming. Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Basiskennis boekhouden Leerdoelen Nadat je reeds over de basiskennis van het boekhouden beschikt, leer je om specifieke transacties voortvloeiende uit het productieproces boekhoudkundig te verwerken. Korte inhoud - boekingen in verband met kostensoorten - boekingen in verband met het toerekenen van kosten aan orders. Leermiddelen H. Fuchs en J van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 1 (negende druk) en deel 2 (vierde druk). Toetsing Schriftelijk examen 31

32 Training Fiscale jaarrekening Studiepunten : 2 Duur : 5 weken Contacturen : 3 per week Voorkennis : Boekhouden, bedrijfseconomie (onderdeel jaarverslaggeving) Leerdoelen: Je leert een fiscale jaarrekening samen te stellen. Ondernemingen met filialen en /of verkoopafdelingen dienen daarbij op een speciale (fiscaal toegestane) manier opgenomen te worden. Korte inhoud - interne en externe verslaggeving - fiscale balansen en resultaten rekeningen - ondernemingen met filialen Leermiddelen H. Fuchs en J van der Hoeven, Boekhouden geboekstaafd deel 3 (vierde druk) Toetsing Schriftelijk examen 32

33 Training Rapporteren en Presenteren Studiepunten : 2 Duur : 10 weken 1 Bijeenkomsten : 7 Contacturen : 2 per week Voorkennis : geen Leerdoelen Je leert een duidelijk en goed leesbaar rapport op te stellen en daarover een presentatie te houden. Korte inhoud - Een rapport schrijven: aandachtspunten bij het schrijven van een rapport; het verzamelen en ordenen van het materiaal; het schrijven en het controleren van het rapport - Een presentatie houden: organisatie van een presentatie; gebruik van hulpmiddelen; opbouw van de presentatie; evaluatie van een presentatie; eigen gedrag tijdens de presentatie Leermiddelen Het dictaat Rapporteren en Presenteren wordt samengesteld door de docent. Toetsing Beoordeling van het rapport en de presentatie. 1 Na de eerste 2 weken is er een onderbreking van drie weken voor het schrijven en beoordelen van het rapport. 33

34 Training Zakelijke Communicatie Studiepunten : 2 Duur : 10 weken Bijeenkomsten : 7 Contacturen : 3 per week Voorkennis : geen Leerdoelen: Je leert diverse gesprekken te voeren, zoals tweegesprekken en groepsgesprekken. Gesprekken kennen vaardigheden. Je zult deze vaardigheden oefenen middels rollen- en simulatiespel om de technieken te kunnen beheersen. Korte inhoud - Basisgespreksvaardigheden - Tweegesprekken - Groepsgesprekken Leermiddelen Gesprekken in organisaties, Y.H. Gramsbergen Hoogland en H.T. van der Molen, derde druk Toetsing Praktijkexamen 34

35 5. Inschrijving en kosten Een cursist dient zicht uiterlijk twee weken vóór de aanvang van een training in te schrijven. In het studiejaar zijn er vier inschrijvingsperioden 2 en wel: t/m 28 september t/m 21 december maart t/m 14 maart juni t/m 13 juni 2008 De trainingsperioden 3 zijn als volgt bepaald: oktober 15 december januari 15 maart maart 19 juni juni 30 augustus 2008 De hoogte van de trainingsbijdrage is verschillend voor de diverse trainingen. De trainingsbijdrage kan in termijnen betaald worden. De trainingsbijdrage omvat consumptie (bij trainingen met 3 contacturen per week), de benodigde literatuur en het lesmateriaal. In de trainingsbijdrage zijn de examenkosten niet inbegrepen. Een cursist die zich heeft ingeschreven, ontvangt uiterlijk één week vóór de aanvang van de training de benodigde literatuur en het lesmateriaal. De diverse trainingen, de duur, de trainingsbijdragen en de wijze van betaling worden per inschrijvingsperiode in tabel 1 tot en met 4 weergegeven. 2 Wijzigingen voorbehouden. 3 Wijzigingen voorbehouden. 4 Deze trainingsperiode duurt 11 weken, vanwege de paasweek 35

36 Tabel 1: overzicht van de trainingen die bij de inschrijving in september 2007 worden aangeboden (bedragen in SRD) Training Duur Bijdrage Betaling per training 1 Bedrijfseconomie 16 weken Basis- en Computerboekhouden 3 Consumentenmarketing 4 Management Accounting 5 Ondernemingsrecht 10 weken Bij inschrijving 300 Eind oktober 200 Eind november 200 Eind december Bij inschrijving 225 Eind oktober 200 Eind november Fiscale jaarrekening 5 5 weken 325 Bij de inschrijving 225 Eind oktober 125 Tabel 2: overzicht van de trainingen die bij de inschrijving in december 2007 worden aangeboden (bedragen in SRD) Training Duur Bijdrage Betaling per training 1 Dienstenmarketing 2 Ondernemingsfinanciering Bij inschrijving Eind februari Boekhouden 1: VOF/NV weken Eind maart Organisatie en Management 5 Project Management 5 Deze training is voornamelijk bedoeld voor de cursisten die de deelopleiding Boekhouden wensen aft e ronden. 36

37 Tabel 3: overzicht van de trainingen die bij de inschrijving in maart 2008 worden aangeboden (bedragen in SRD) Training Duur Bijdrage per Betaling training 1 Bedrijfseconomie 16 weken Organisatie en Management 3 Marktonderzoek 4 Boekhouden 2: industriële onderneming 5 Externe Verslaggeving 6 Rapporteren en Presenteren 10 Weken 625 Bij inschrijving 300 Eind maart 200 Eind april 200 Eind mei 115 Bij inschrijving 225 Eind april 200 Eind mei weken 300 Bij de inschrijving 200 Eind juli

Certificatenopleiding Economie

Certificatenopleiding Economie Certificatenopleiding Economie De Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Digitale versie Studiegids 2009-2010 Stichting

Nadere informatie

Certificatenopleiding Economie

Certificatenopleiding Economie Certificatenopleiding Economie De Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) in samenwerking met het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) Studiegids 2008-2009 Stichting Opleidingen

Nadere informatie

Certificaatopleiding Economie (COE)

Certificaatopleiding Economie (COE) Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) INFORMATIEBROCHURE Certificaatopleiding Economie (COE) Driejarig bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Certificaatopleiding Economie (COE)

Certificaatopleiding Economie (COE) Stichting Opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) INFORMATIEBROCHURE Certificaatopleiding Economie (COE) Driejarig bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor

Nadere informatie

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving

HBO Verslaggeving. Vooropleidingseisen HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving HBO Verslaggeving is een korte opleiding op HBO-niveau waarbij u de fijne kneepjes van de bedrijfsadministratie en interne verslaggeving leert. Een opleiding op financieel economisch

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012

Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012 Modulebeschrijving FFEGBE0231 2011/2012 Naam module FFEGBE0231 Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie en Externe verslaggeving Studiepunten 3 Voorkennis Bedrijfsadministratie: leerstof uit leerjaren 1 en

Nadere informatie

Studiewijzer (ECTS-fiche)

Studiewijzer (ECTS-fiche) Studiewijzer (ECTS-fiche) Schooljaar 2014-2015 Opzet van de studiewijzer is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één studiewijzer voor elke

Nadere informatie

HBO Management Accounting & Control

HBO Management Accounting & Control HBO Management Accounting & Control Vooropleiding Voor deelname aan de opleiding op HBO-niveau Management Accounting & Control dient u in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma s: HAVO-diploma

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

PMO Bedrijfseconomie

PMO Bedrijfseconomie PMO Bedrijfseconomie Jaar 1 Periode B 2016-2017 Themacoördinator Gerrit Lebbink 30-09-2016 Bijeenkomsten en docenten Op vrijdag 18 november begint thema B Bedrijfseconomie. Zaterdag 3 december Vrijdag

Nadere informatie

Cursusbeschrijving FFEGBE0232

Cursusbeschrijving FFEGBE0232 Cursusbeschrijving FFEGBE0232 Aangemaakt door: Wim Laman Eerste versie: 25nov2011 Laatste revisie: 28nov2011 Initieel bedoeld voor collegejaar: 2011 2012 opleidingsjaar: 2011 2012 blok: 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management

DR-BKM-X. Deelreglement Bedrijfskundig Management DR-BKM-X Deelreglement Bedrijfskundig Management Uitgave: oktober 2008 DR-BKM 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat 1a, 3330 AK Zwijndrecht Aard : deeltijd, mondeling onderwijs

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS CALCULATIES (BKC 1 & 2) - EXCEL SERIE PDB Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Basiskennis calculatie (BKC) VOS - IMEAO Bij de

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet

Studiehandleiding. Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Studiehandleiding Praktijkdiploma boekhouden (PDB) compleet Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk september 2010 2 e druk december 2012 001204620 2010, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

Financial and Costaccounting

Financial and Costaccounting Financial and Costaccounting Met dit diploma is uw carrière in balans!!! Wilt u inzicht in de boekhoudkundige en bedrijfseconomische processen die zich in een organisatie afspelen? Dan is Financial and

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT ASCO 2 ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN De begripsbepalingen van het examenreglement van ASCO 2 zijn mede van toepassing op dit huishoudelijk reglement. ARTIKEL 2. EINDTERMEN 1. De

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

Studiehandleiding. PDB Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie

Studiehandleiding. PDB Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie Studiehandleiding PDB Periodeafsluiting & Bedrijfseconomie Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk voorjaar 2008 2 e druk oktober 2010 3 e druk december 2012 001204619 2010, NTI bv, Leiden Alle

Nadere informatie

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken.

een merknaam tot stand brengen. een overzichtelijke, realistische marketingplanning opmaken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Marketing (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Management Assistent.

Management Assistent. Management Assistent 27 lessen van 3 uur, een avond per week + 3 examenavonden Voor medewerkers secretariaat, directie of bedrijfsbureau, praktijkmedewerkers, medewerkers van marketing- en reclamebureaus.

Nadere informatie

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo

Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo Training docenten VOS IMEAO & Havo/Vwo nov. 2012 - Paramaribo BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB) Educatieve uitgeverij NOI - Baarn (NL) Peter Pietersen Educatieve uitgeverij NOI sinds 1937 gespecialiseerd in:

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker LSSO

Financieel Administratief Medewerker LSSO Financieel Administratief Medewerker LSSO Als financieel administratief medewerker kunt u zelfstandig de boekhouding voeren bij een klein bedrijf. U bent ook inzetbaar voor het uitvoeren van calculaties

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

HBO Management Accounting & Control

HBO Management Accounting & Control HBO Management Accounting & Control Vooropleiding Voor deelname aan de opleiding op HBO-niveau Management Accounting & Control dient u in het bezit te zijn van één van onderstaande diploma s: HAVO-diploma

Nadere informatie

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC

Regeling en Aanmelding Examen BC of SC Regeling toelating tot de opleiding BC of SC De opleidingen Betonconstructeur HTI (BC) en staalconstructeur HTI (SC) bestaan uit drie studiejaren, respectievelijk BS1, BC2/SC2 en BC3/SC3. Studenten worden

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

T rainingskalender 2015

T rainingskalender 2015 T rainingskalender 2015 Flustraat 35 Tel. 531330 Fax 531340 tahconsulting@sr.net www.tahconsulting.com Tjong A Hung Consulting N.V. 2 I n h o u d s o p g a ve pagina Instaptraining Kredieten 3 Basistraining

Nadere informatie

TRAINING Balanslezen. Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit. www.inputsupport.nl

TRAINING Balanslezen. Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit. www.inputsupport.nl TRAINING Balanslezen Activa Passiva Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING BALANSLEZEN Een ééndaagse training

Nadere informatie

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2. Collegejaar AC/adBE/BE/FSM Periode 2

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2. Collegejaar AC/adBE/BE/FSM Periode 2 Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.2 Collegejaar 2012-2013 AC/adBE/BE/FSM Periode 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Algemene Informatie... 3 1.1. Doelgroep... 3 1.2. Instroomeisen... 3 1.3. Plaats

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20890-n1 9 mei 2016 Rectificatie van de Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 april

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap vwo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC)

Studiehandleiding. Basiskennis calculatie (BKC) Studiehandleiding Basiskennis calculatie (BKC) Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk februari 2008 2 e druk mei 2009 3 e druk september 2010 4 e druk december 2012 001204617 2008, NTI bv,

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management Deze ééndaagse training is gericht op het vaststellen

Nadere informatie

Handelingsgericht werken met taal

Handelingsgericht werken met taal Handelingsgericht werken met taal De leergang Handelingsgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn

NVOG opleidingen. Financieel Administratief Medewerker. 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Alkmaar Hoorn Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 2 3/4 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Opleidingen Boekhouden

Opleidingen Boekhouden Opleidingen Boekhouden Bij Avondopleidingen SKO kunt u kiezen uit 3 verschillende niveau's opleidingen boekhouden: Opleiding Basiskennis Boekhouden BKB vergelijkbaar met MBO-3 niveau (= Elementair Boekhouden

Nadere informatie

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten

TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren kredietlimieten www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING KREDIETACCEPTATIE Vaststellen / monitoren

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar 2015-2016. Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Specialisatie Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Specialisatie Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 1 + 2 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Kostenbeleid en budgettering code module F1 Geldig vanaf 01/09/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Examenprogramma management en organisatie vwo

Examenprogramma management en organisatie vwo Examenprogramma management en organisatie vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINBAD0414 COLLEGEJAAR 09/10

Modulebeschrijving FINBAD0414 COLLEGEJAAR 09/10 Modulebeschrijving FINBAD0414 COLLEGEJAAR 09/10 Naam module Boekingen die betrekking hebben op het gebruik van duurzame productiemiddelen en voorzieningen. Modulehouder E. van der Waal Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie.

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1.

Hst Titel dekt de SPL-toetsterm(en) KD 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, P1 Voorwaardelijk KT 1 2 Financiële feiten en. P1 boekingsdocumenten. SPL KE1 1. 1 Balans SPL KE1 1.5, 8.4, 2 Financiële feiten en SPL KE1 1.5 boekingsdocumenten. 3 Grootboek SPL KE1 1.3, 1.4 4 Opbrengsten kosten en privé SPL KE1 1.3, 1.4 5 Journaliseren en coderen SPL KE1 2.1, 5.4,

Nadere informatie

Bedrijfseconomie 3 Finance

Bedrijfseconomie 3 Finance Bedrijfseconomie 3 Finance Versie 1.1, 2009-2010 DECBE3 Stenden Hogeschool Rengerslaan 8 Postbus 1298 8900 CG Leeuwarden tel: 058 2441443 www.stenden.com Stenden Hogeschool BE 3 Finance Versie 1.1: 12-10-2009

Nadere informatie

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6

Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Toepasselijkheid. Pagina 1 van 6 1 Algemene voorwaarden cursussen F.R.B. Fotografie Pagina 1 van 6 Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan

Nadere informatie

TRAINING Risk Management

TRAINING Risk Management TRAINING Risk Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING RISK MANAGEMENT In deze ééndaagse groepstraining Risk Management of Risico- management

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II

TRAINER COACH ZAALVOETBAL II TRAINER COACH ZAALVOETBAL II Algemeen Studieprogramma Binnen de top van het zaalvoetbal zijn in de verschillende competities veel teams actief. Elk van deze teams vraagt om de juiste Trainer Coach. De

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang

OVERZICHT LEERGANG Doelstelling van de leergang Opbouw van de leergang Inhoud van de leergang Leergang Digitale Geletterdheid & Didactiek Product en prijzen 2017 OVERZICHT LEERGANG Onderwijs heeft als doel om jongeren voor te bereiden op de maatschappij waarin ze leven. Digitale geletterdheid is

Nadere informatie

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo

Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo Examenprogramma bedrijfseconomie en ondernemerschap havo 27 MEI 2014 CONCEPT - VOORLOPIG Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit

Nadere informatie

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR

Basisbeginselen bedrijfseconomie INKIJKEXEMPLAAR Basisbeginselen bedrijfseconomie Basisbeginselen bedrijfseconomie Maarten van Hasselt Concept uitgeefgroep Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Concept uitgeefgroep Postbus

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie VERKOOPTECHNIEKEN. Lestijden 40 Studiepunten 40 Ingeschatte totale 40 uur studiebelasting ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding VERZEKERINGEN

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne Bedrijfsadministratie

Nadere informatie

Studiehandleiding. Basiskennis boekhouden (BKB)

Studiehandleiding. Basiskennis boekhouden (BKB) Studiehandleiding Basiskennis boekhouden (BKB) Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk voorjaar 2008 2 e druk september 2010 3 e druk december 2012 001204616 2012, NTI bv, Leiden Alle rechten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO

Management & Organisatie: Bedrijfseconomie. Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Management & Organisatie: Bedrijfseconomie Een nieuw vak in bovenbouw HAVO en het VWO Havo M & O het programma De leerling leert: vraagstukken noemen waarmee organisaties te maken hebben die vraagstukken

Nadere informatie

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven

Appendix Bedrijfseconomie Opgaven Appendix Bedrijfseconomie Opgaven De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden (PDB).

Nadere informatie

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2015- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2015-2016 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Zuyd Hogeschool

Nadere informatie

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info?

Praktische informatie. > Inschrijven. > Hoe lang duurt de opleiding? > Wanneer zijn de examens? > Inschrijvingsgeld. > Meer info? Praktische informatie > Hoe lang duurt de opleiding? De colleges starten op 19 september 2006 en eindigen op 11 mei 2007. Ze kunnen plaatsvinden elke werkdag tussen 8u30 en 19u30. > Wanneer zijn de examens?

Nadere informatie

Financieel Administratief Medewerker

Financieel Administratief Medewerker Financieel Administratief Medewerker 36 lesavonden van 3 uur, een avond per week + 4 examenavonden Voor wie? Iedereen die een financieel administratieve kantoorfunctie ambieert en daarvoor over de juiste

Nadere informatie

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder.

het college van beroep voor de examens van de Saxion Hogeschool (hierna: CBE), verweerder. Zaaknummer : 2013/079 Rechter(s) : mrs. Loeb, De Rijke-Maas, Borman Datum uitspraak : 21 augustus 2013 Partijen : Appellante tegen CBE Saxion Hogeschool Trefwoorden : [tijdig]aanvoeren gronden, deficiëntie,

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd

Boekenlijst 2015 2016 CE deeltijd 1 ste jaar, kwartiel 1 en 2 Marketingstrategie & Marktsegmentatie Grondslagen van de Marketing Prof. Dr. B. Verhage Stenfert Kroeze, nieuw ISBN 9789001.817855 (Theorieboek) ISBN 9789001.818654 (Werkboek)

Nadere informatie

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap

Marketing NIMA-B. studiejaar Media, Informatie en Communicatie. Modulehandleiding. Minor Mediaondernemerschap Opleiding: Media, Informatie en Communicatie Marketing NIMA-B Modulehandleiding Minor Mediaondernemerschap studiejaar 2015-2016 Blok 3 + 4 Docenten:, Eric de, Willem Buffing, Marcel van der Lugt Modulecoördinator:

Nadere informatie

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal

Examentrainingen 2013. Alle informatie op een rij. Bijles Maas en Waal Examentrainingen 2013 Alle informatie op een rij Bijles Maas en Waal Inhoudsopgave Wat is een examentraining?... 3 Informatieavond voor examenkandidaten... 4 Studiebegeleiding voor examenkandidaten...

Nadere informatie

OPLEIDING Credit Collector

OPLEIDING Credit Collector OPLEIDING Credit Collector www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management OPLEIDING CREDIT COLLECTOR Een opleiding van in totaal 4 dagen, met name bestemd voor medewerkers

Nadere informatie

Opleiding Wellnesmassage

Opleiding Wellnesmassage Opleiding Wellnesmassage Op 13 september 2012 start MSP Opleidingen de nieuwe opleiding Wellnessmassage. Binnen 1 cursusjaar kunt u het ACE (Algemeen Centrum voor Examinering) diploma Wellnessmasseur behalen.

Nadere informatie

Management & Organisatie. Een mooi vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO

Management & Organisatie. Een mooi vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO Management & Organisatie Een mooi vak in de bovenbouw van de HAVO en het VWO M & O een nieuw vak Management & organisatie komt als apart vak niet voor in de basisvorming. Wel heb je onderdelen van het

Nadere informatie

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden

SKO. Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Avondopleidingen SKO Financiële Opleidingen Ondernemer opleidingen Basiskennis Boekhouden BKB / Elementair Boekhouden Basiskennis Calculatie BKC Financieel Assistent Praktijkdiploma Boekhouden PDB Moderne

Nadere informatie

de vereiste integriteit in acht nemen.

de vereiste integriteit in acht nemen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A6 Programmeren 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je meer over

Nadere informatie

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT

BROCHURE 2012- POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT BROCHURE 2012-2013 POSTBACHELOR OPLEIDING ACCOUNTANT- ADMINISTRATIECONSULENT Deficiëntieprogramma voor bachelors Bedrijfseconomie Hoofdprogramma voor bachelors Accountancy H. Verheggen Hogeschool Zuyd

Nadere informatie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie

Vakgebied(en) Bedrijfsadministratie Modulebeschriiving Aangemaakt door: Bert Dambrink Eerste versie Laatste revisie Initieel bedoeld voor collegejaar 2010 2011, opleidingsjaar 2, blok 2.2 Gecontroleerd

Nadere informatie

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma

PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma PE-Plus Pensioenen nieuwe module van het Amersfoortse Pensioen Programma Voor wie is deze module geschikt? Financieel adviseurs en overige klantmedewerkers met inhoudelijk klantcontact over pensioen(verzekeringen),

Nadere informatie

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014

Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Cursusinformatie PIAF opleiding nieuwe stijl 2013/2014 Medicatiebeoordeling is een systematische beoordeling van het geneesmiddelgebruik van een individuele patiënt door arts, apotheker en patiënt op basis

Nadere informatie

OPLEIDING STRALINGSDESKUNDIGHEID NIVEAU 3

OPLEIDING STRALINGSDESKUNDIGHEID NIVEAU 3 OPLEIDING STRALINGSDESKUNDIGHEID NIVEAU 3 2 februari 2015 tot en met 4 mei 2015 Toelichting PAO Heyendael, organiseert samen met de AMD de opleiding STRALINGSDESKUNDIGHEID NIVEAU 3 De cursus is bedoeld

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Examenbureau voor het Beroepsvervoer zijn verzoek om restitutie van het examengeld voor de module Voertuigmanagement op 7 oktober 2007 heeft

Nadere informatie

Juridische kennis en professionele vaardigheden

Juridische kennis en professionele vaardigheden Eindtermen Bachelor Rechtsgeleerdheid master rechtsgeleerdheid De bachelor heeft kennis van en inzicht in het geldende recht alsmede recht met elkaar verbonden zijn. De bachelor is in staat om vanuit het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF augustus 2013

NIEUWSBRIEF augustus 2013 Merwedestraat 1A 1823 VK Alkmaar 072 515 65 21 info@boekhoudopleiding.nl www.boekhoudopleiding.nl NIEUWSBRIEF augustus 2013 In deze nieuwsbrief Nieuw: Praktijkdiploma Secretariaat Totale aanbod Student

Nadere informatie

Managementupdate Financieel Management

Managementupdate Financieel Management Managementupdate Financieel Management Financieel management is een vakgebied in beweging. De wetgeving is in ontwikkeling. Maatschappelijke discussies over de macht van de aandeelhouders en het Angelsaksische

Nadere informatie

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.1. Collegejaar 2012-2013 AC/adBE/BE/FSM Periode 1

Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.1. Collegejaar 2012-2013 AC/adBE/BE/FSM Periode 1 Modulehandleiding Bedrijfseconomie 1.1 Collegejaar 2012-2013 AC/adBE/BE/FSM Periode 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 1. Algemene Informatie... 3 1.1. Doelgroep... 3 1.2. Instroomeisen... 3 1.3. Plaats

Nadere informatie

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg

HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg HOTflo Summer School Summer Class Excel voor de Zorg Reeks I 04 juli 11 juli 18 juli 13.00 uur - 17.00 uur Reeks II 01 aug 08 aug 15 aug 13.00 uur - 17.00 uur Inleiding Maakt u nog tabellen in Word? Wilt

Nadere informatie