Jaarverslag politiezone HANO 5372

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag politiezone HANO 5372"

Transcriptie

1 Jaarverslag politiezone HANO In woord en beeld...

2 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 1 LEIDERSCHAP, STRATEGIE EN BELEID 1.1 Missie, visie en waarden Missie Visie Waarden 1.2 Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling 1.3 Organisatiestructuur 1.4 De korpschef 1.5 De verantwoordelijken en leidinggevenden 1.6 Communicatie Interne communicatie Externe communicatie 1.7 Strategie en beleid Situering van de eenheid en omgevingsfactoren Strategische doelstellingen en aandachtspunten 2 PERSONEELSBELEID 2.1 Aanwervingen - Bevorderingen - Pensioneringen 2.2 Leeftijdsverdeling politie personeel (Cijfers ) 2.3 Aantallen en verdeling van het personeel

3 2.4 Opleidingen 2.5 Gepresteerde uren en afwezigheden van het personeel per categorie 2.6 Mentoren en stagiair(e)s 2.7 Interne vertrouwenspersoon 2.8 Interne dienst preventie op het werk 3 MANAGEMENT VAN MIDDELEN 3.1 Begroting Voertuigenpark 3.3 Overige middelen 4 MANAGEMENT VAN PROCESSEN 4.1 Primaire processen: de zes basisfunctionaliteiten 4.2 Secundaire processen: ondersteunende diensten 5 RESULTATEN BIJ KLANTEN EN PARTNERS 5.1 Aantal afwezigheidstoezichten 5.2 Preventie (Hercosi en technopreventied advies) 5.3 Openbare orde 5.4 Samenwerking met de scholen 5.5 Mediabeleid en persverslagen 5.6 Resultaten met betrekking tot onze beleidsprioriteiten

4 6 RESULTATEN BIJ MEDEWERKERS 6.1 Vorming en opleiding 6.2 Afwezigheden wegens ziekte of arbeidsongeval 6.3 Vrije tijd 7 RESULTATEN BIJ DE MAATSCHAPPIJ 7.1 Stagiairs universiteiten en hogescholen 7.2 Betrokkenheid bij een gezond leefmilieu - projectgroep milieu en economisch en ecologisch ondernemen 7.3 Beroepenvoorlichters 8 RESULTATEN BIJ BESTUUR EN FINANCIERS 8.1 Financiële resultaten 8.2 Capaciteitsbesteding 9 VERBETEREN EN VERNIEUWEN 9.1 Werken aan kwaliteit 9.2 Enkele realisaties in BIJLAGEN 10.1 Afkortingenlijst 10.2 Organogrammen

5 VOORWOORD Beste lezer(es), Naar goede gewoonte presenteren wij u het jaarverslag van de lokale politie HANO. Wij hopen u hiermee enig inzicht te geven in de organisatie en de werking van ons politiekorps. Dit jaarverslag toont aan dat wij een transparante organisatie zijn die continu evolueert en waar heel wat aandacht is voor de handhaving van goede praktijken. Wij trachten door een voortdurende evaluatie van de verschillende werkprocessen en met implementatie van nieuwe initiatieven onze lokale dienstverlening op een hoog niveau te houden en daar waar mogelijk te verbeteren. Wij leggen zeer veel nadruk op onze korpsvisie namelijk politiezorg met gemeenschapszin. Wij willen hiermee benadrukken dat onze inspanningen er steeds op gericht zijn om de burger zo goed mogelijk ten dienste te staan en een klimaat te scheppen waarin iedereen zich veilig voelt was op vele vlakken een goed jaar. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan de verkeersongevallen met gekwetsten en/of doden. Nog nooit hebben wij zo weinig verkeersongevallen met lichamelijk letsel vastgesteld en ook het aantal verkeersslachtoffers was kleiner dan ooit tevoren (zie art ). De oorzaken aanduiden voor deze gunstige evolutie is niet altijd eenvoudig maar wij denken dat onze dagelijkse controles, onze deelname aan lokale, provinciale en nationale verkeerscampagnes en een mentaliteitswijziging bij vele verkeersdeelnemers mogen beschouwd worden als de voornaamste redenen voor dit resultaat.

6 Ook de woninginbraken kenden (gelukkig) een bijzonder sterke daling het afgelopen jaar. (zie art ) Deze ernstige en voor vele slachtoffers traumatiserende criminaliteitsvorm proberen we zo laag mogelijk te houden door extra patrouilles in te zetten op de meest diefstalgevoelige tijdstippen, kwaliteitsvol sporenonderzoek te verrichten bij vastgestelde inbraken en door een aanzienlijke personeelscapaciteit vrij te maken voor doorgedreven onderzoek naar de daders. De bovenstaande voorbeelden geven aan dat er ernstig en doordacht wordt gewerkt maar... alles kan beter. Wij mogen niet op onze lauweren rusten. We moeten trachten om de huidige werking en resultaten een vervolg te geven in de volgende jaren en daar waar mogelijk moeten we aandacht hebben voor verbeterpunten in onze dagelijkse werking. Wij rekenen hierbij op de medewerking en de hulp van vele partners want veiligheid is geen exclusief product van de lokale politie. Indien we criminaliteit en overlast beheersbaar willen houden is een integraal veiligheidsbeleid een must: politiediensten, gemeentelijke overheden, gerechtelijke instanties, hulpverlenende organisaties, enz. moeten steeds nauwer samenwerken en fenomeengericht strategieën en oplossingen bedenken. Ook de individuele burger kan hierin zijn rol spelen. De politie is gebaat bij een bevolking die mee een oogje in het zeil houdt (oplettendheid) en verdachte situaties doorgeeft (meldingsbereidheid). Wij wensen u alvast veel leesgenot en mocht u na het doornemen van dit jaarverslag vragen, opmerkingen of verbetervoorstellen hebben, aarzel dan niet om dit aan ons kenbaar te maken. Paul Claes Hoofdcommissaris-korpschef PZ HANO Raf Drieskens Voorzitter politiecollege

7 1. Organisatie, strategie en beleid

8 1.Leiderschap, strategie en beleid 1.1 Missie, visie en waarden Missie De missie, of anders gezegd het doel van uw lokale politie HANO bestaat uit enkele woorden met veel betekenis. Ze luidt: Gemeenschapsgerichte politiezorg. In al onze opdrachten wordt deze boodschap de onderlegger waarop we ons werk baseren. De lokale politie HANO kiest voor de implementatie van de gemeenschapsgerichte politiezorg, met andere woorden de invoering van de community policing filosofie en dit in alle basisfunctionaliteiten. Er zijn zes basisfunctionaliteiten, nl. onthaal, interventie, wijkwerking, politionele slachtofferbejegening en lokale opsporing en onderzoek. De gemeenschapsgerichte politiezorg in België steunt op vijf pijlers: - externe gerichtheid - probleemoplossend werken - het partnerschap - verantwoording afleggen - bekwame betrokkenheid (empowerment) Visie Door ons maximaal in te zetten om de veiligheid te verhogen en het onveiligheidsgevoel zoveel mogelijk weg te werken, streven we naar onze missie. Hierin staan we niet alleen. Vele maatschappelijke problemen zijn geen zaak van de politie alleen. Er wordt nauw samengewerkt met andere diensten, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid dient te nemen Waarden De politie is integer, onpartijdig en steeds beschikbaar. Zij staat de mensen beleefd en correct te woord en laat zich leiden door de best mogelijke dienstverlening aan de bevolking. Ze staat niet boven, maar tussen de mensen. In de strijd tegen onveiligheid en het onveiligheidsgevoel zal ze nauw samenwerken met alle andere diensten, die daarin een rol van betekenis kunnen spelen. 1.2 Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling De lokale politie HANO hanteert EFQM als managementsmodel Wij gebruiken dit model voor de bedrijfsvoering en wij werken

9 bijgevolg volgens de principes van de gemeenschapsgerichte maar ook informatiegestuurde politiezorg, de optimale bedrijfsvoering en de maatschappelijke veiligheid. 1.3 Organisatiestructuur Om onze organisatie beter voor te stellen hebben we geopteerd om een beleidsorganogram en een functioneel organogram op te stellen. U vindt deze organogrammen in de bijlagen. Het beleidsorganogram laat u het best kennismaken met de structuur op beleidsniveau. Het functioneel organogram laat u toe onze diensten en ook de werkgroepen te onderscheiden. 1.4 De korpschef Hoofdcommissaris Paul Claes is de huidige korpschef. De korpschef is verantwoordelijk voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan. Hij heeft de dagelijkse leiding over het politiekorps en hij staat in voor de verdeling van taken. Hij is tevens belast met het intern toezicht op het politiepersoneel. Hij legt verantwoording af aan het politiecollege over de werking van zijn korps. De korpschef staat ook in voor de externe communicaties. Paul Claes Hoofdcommissaris Korpschef

10 1.6 Interne en externe communicatie Interne communicatie a. Directiecomité Dit is een tweewekelijks overleg binnen het korps voor de officieren om nieuwe ideeën voor te stellen, de werking te bespreken en van gedachten te wisselen. Het is de bedoeling op deze manier het intern contact en de interne samenwerking te bevorderen. Deze vergaderingen worden genotuleerd door de secretaris. b. De dagelijkse briefing van het personeel en de weekbriefing Dagelijks wordt er een operationele briefing electronisch verspreid door de dagcoördinator. Deze briefingtool vermeldt de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur, of becommentarieert het voorbije weekend. Op donderdag wordt een weekbriefing gegeven voor alle personeelsleden. Deze briefing wordt geleid door de officier met wachtdienst. c. De BOC en CPBW Het BOC (basisoverlegcomité) is een overleg tussen de korpschef, de voorzitter van het politiecollege en de vakbondsafgevaardigden. Het CPBW (comité preventie en bescherming op het werk) draagt onder andere bij tot de verbetering van de voorwaarden inzake veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk. De overheid en de syndicale vakorganisaties zijn hierbij vertegenwoordigd. De interne preventieadviseur, eventueel de externe preventieadviseurpsychosociaal en de arbeidsgeneesheer van IDEWE zijn aanwezig om toelichting en advies te geven Externe communicatie a. De zonale veiligheidsraad De zonale veiligheidsraad van de politiezone HANO heeft in 2010 enkel vergaderd op 26 mei. Samenstelling van de ZVR: de drie burgemeesters, de procureur des Konings, de korpschef, de bestuurlijk directeur-coördinator (federale politie), de gerechtelijk directeur (federale politie FGP), de arrondissementscommissaris en de secretaris.

11 Zij staan in voor de opmaak, bijsturing en evaluatie van het zonaal veiligheidsplan (ZVP). Dit wordt vierjaarlijks opgemaakt en heeft tot doel garant te staan voor een gedegen meting, aanpak en opvolging van de lokale veiligheidsproblematiek. Het zonaal veiligheidsplan vertaalt en coördineert het lokale politiebeleid. In het ZVP staan alle taken van de lokale politie beschreven, namelijk haar: reguliere taken; prioritaire taken; taken en opdrachten van federale aard; suprazonale taken. PZ HANO staat voor community policing

12 b. Protocollen Domein van het protocol Laterale Steun bij dringende interventies Laterale Steun inzake permanentie slachtofferbejegening Gebruik van de cellen Dispatching van de interventieploegen Politioneel Interventieplan Veiligheidsprotocol HANO Partner waarmee het protocol werd afgesloten PZ Kempenland PZ Lommel PZ Kempenland PZ Lommel PZ Lommel CIC Hasselt Alle PZ Limburg Fed Pol CSD Hasselt Fed Pol WPR Limburg Alle middelbare scholen Parket Hasselt Gemeentebesturen Doel van het protocol Onderlinge steun bij gevaar en crisis Gezamenlijke organisatie van een permanente terugroepbaarheid van één personeelslid Gebruik van de doorgangscellen te Lommel tijdens het WE in ruil voor andere diensten CIC Hasselt staat in voor dispatching van lokale interventieploegen Onmiddellijke politionele bijstand bij calamiteiten Bevorderen van de veiligheid en de bescherming van het onderwijzend personeel en de leerlingen

13 c. Persberichten De pers wordt dagelijks geïnformeerd over het reilen en zeilen in onze politiezone. Bij speciale gelegenheden wordt zij via daartoe opgestelde persberichten uitvoerig ingelicht. d. Doorlopende powerpointpresentatie In het onthaal wordt ononderbroken een slideshow getoond aan de bezoekers met nuttige informatie voor de gehele bevolking. e. Je kan via verschillende adressen ons korps bereiken. Op de website heb je deze adressen binnen handbereik in 2 klikken. Zo staan we steeds ten dienste van de bevolking op een snelle en efficiënte manier. f. Website Al sinds februari 2008 wordt de website beheerd door de webmaster. Dit is een drukbezochte website die continu upto-date wordt gehouden met allerlei nieuwtjes en de verslaggeving van de door ons gevoerde acties. Verder vind je er een totaalbeeld van ons korps, het jaarverslag, formulieren, downloads, weetjes, enz. Bezoekers website Aantallen Afgerond

14 1.7 Strategie en beleid Situering van de eenheid en de omgevingsfactoren a. Werkingsgebied Het werkingsgebied van de lokale politie HANO beslaat het grondgebied van de stad Hamont-Achel en de gemeenten Neerpelt en Overpelt. Het volledige werkingsgebied omvat Ha en telt ongeveer inwoners. De politiezone is dus een meergemeentenzone in het Noorden van de provincie Limburg en grenst aan Nederland. De politiezone heeft een overwegend landelijk karakter. Aangrenzende politiezones zijn PZ Kempenland en Lommel (gerechtelijk arrondissement Hasselt) en PZ Noordoost Limburg (gerechtelijk arrondissement Tongeren). Onze politiezone kent een lage criminaliteitsgraad maar toch moeten we bijzondere aandacht hebben voor enkele criminaliteitsfenomenen: -Woninginbraken -Verdovende middelen -Intrafamiliaal geweld De verkeersafwikkeling in de politiezone verloopt hoofdzakelijk via lokale wegen. Dit zorgt regelmatig voor overlast in de centra en creëert een onveiligheidsgevoel. Om deze reden doen wij extra inspanningen op het vlak van verkeerstoezichten en verkeerscontroles.

15 b. Situering van de zone HANO

16 1.7.2 Strategische doelstellingen en aandachtspunten We werken bewust volgens de strategische doelstellingen en aandachtspunten die in het zonaal veiligheidsplan staan vermeld. Dit zijn prioritaire items waar we doelgericht aandacht aan besteden. Strategische doelstellingen: - Verkeer (verkeersongevallen met lichamelijk letsel) - Woninginbraken - Verdovende middelen - Maatschappelijke overlast - Jeugdzorg Aandachtspunten: - Intrafamiliaal geweld - (Leef)Milieu

17 2. Personeelsbeleid

18 2. Personeelsbeleid Cijfers om t korps beter te schetsen: Het korps telt in 2010: 60 operationele medewerkers (politiepersoneel) FTE 59,5(*) + 18 Calog medewerkers (burgerpersoneel)met een FTE 15,9. = 78 personeelsleden in totaal. (Cijfers 31 december 2010). FTE(*) 75,4 (* FTE = Full Time Equivalent) 2.1 Aanwervingen - Bevorderingen - Pensioneringen Aanwervingen: Els Kuppens consulent milieuhandhaving Anne-Marie Caerts bijzondere rekenplichtige Bob Vandervelden inspecteur interventiedienst Eddy Aerden hoofdinspecteur interventiedienst Ken Heylen inspecteur interventiedienst Tom Nijs inspecteur wijkdienst Neerpelt Kris Vanveggel inspecteur wijkdienst Neerpelt An Rabijns assistent APO (statutair) Inge Reynders assistent DCI/beheer (statutair) Hilde Wouters onthaal- en adm. bediende Isabelle Massenaux poetsvrouw Uit dienst: Liesbet Vermaerke inspecteur interventiedienst An Rabijns assistent onthaal (gesco) Inge Reynders assistent DCI/beheer (contr.) Hilde Wouters poetsvrouw Pensioneringen: Georges Cremers hoofdinspecteur dienst logistiek Trudo Lemmens inspecteur interventiedienst Robert Vantieghem inspecteur interventiedienst

19 2.2 Leeftijdsverdeling politie personeel (Cijfers ) a: operationeel personeel officieren 4 middenkader 11 basiskader 45 Totaal ops personeel 60 < 31 jaar 0 < 31 jaar 1 < 31 jaar 8 < 31 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 8 > 55 jaar 1 > 55 jaar 1 > 55 jaar 4 > 55 jaar 6 b: calog personeel Niveau A 1 Niveau B 2 Niveau C 10 Niveau D 5 Totaal calog personeel < 31 jaar 0 < 31 jaar 0 < 31 jaar 3 < 31 jaar 0 < 31 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 1 > 55 jaar 0 > 55 jaar 0 > 55 jaar 1 > 55 jaar 0 > 55 jaar 1 18

20 2.3 Aantallen en verdeling van het personeel Verdeling man-vrouw Operationeel kader: man 53 vrouw 7 Calog: man 5 vrouw 13 Totale verdeling: man 58 vrouw 20 Operationeel personeel Politiepersoneel. Goedgekeurd kader Werkelijk kader Werkelijk kader in FTE officier - hoofdcommissaris officier - commissaris middenkader - hoofdinspecteur basiskader - inspecteur ,5 Totaal aantal operationelen ,5 Calog personeel Statutair (S) en contractueel (C)* niveau A - adviseur 1 1(S) 0,8(S) Niveau B - consulent 2 2(S) 2(S) * hondenvanger, preventieadviseur en bijzonder rekenplichtige zijn niet opgenomen in de lijst. (specifieke opdracht) niveau C - assistent 4 3(S) en 7(C) 3(S) en 6,3(C) niveau D - bediende/onderhoud 1 5(C) 3,3(C) Totaal Calog personeel ,4

21 2.4 Opleidingen Personeelsopleidingen Aantal deelnemers Algemeen GPI EHBO - opfrissing 40 Politiecongres 2 Omschakelen nieuw wapen 10 Terugkomdag mentoren 2 Mentor - infosessie 5 Fietspatrouille 6 Hondengeleider - patrouillehond 1 Klantgericht werken 4 Hycap Beleur Benelux verdrag inzake grensoverschrijdend politioneel optreden 3 Integratie Calog 1 Centraal wapenregister - wapenbeheerder 1 Ontwerpen en organiseren van toegangscontrole in semi-openbare gebouwen 1 Politie, een lerende organisatie 2 Het concreet beheren van diversiteit in mijn eenheid 1 Studiedag bestuurlijke aanhoudingen 1 Docentendag 1

22 Sociale dienst Politionele slachtofferbejegening 1 Intrafamiliaal geweld 3 Rondhangende jongeren 3 Overlast 1 Verkeer Landbouwvoertuigen 8 Verkeer heropfrissing 6 Snelheidsmeter - onbemande- en roodlicht camera 1 Curvometer 6 Ladingzekering 3 Verkeersregeltechniek TV 1 GIS, verkeersmodellen, Mober TV 1 Wetgeving, handhaving en verkeersbeleid 1 Wegsignalisatie 1 Drugs in het verkeer: speekseltest en -analyse (trainer) 1 Recherche Sporen 3 Vreemdelingenwetgeving 1 Vreemdelingenwetgeving - aanvullende kennis 3 Contactambtenaren niet SCI 1 Phoobs 2

23 2.5 Gepresteerde uren en afwezigheden van het personeel per categorie Prestaties van het personeel worden weergegeven in weekenduren (WE uren), nachturen (Na uren), overuren en de uren beschikbaar en terugroepbaar (B&T uren). Daarnaast vermelden we de ziektedagen opgesplitst in werkdagen (VVD-dag) en ziektedagen in het weekend (VVD-we). Operationeel personeel WE uren Na uren overuren B&T uren VVD-dag VVD-we Totaal gemid/pers Officieren WE uren Na uren overuren B&T uren VVD-dag VVD-we Totaal gemid/pers Middenkader WE uren Na uren overuren B&T uren VVD-dag VVD-we Totaal gemid/pers Basiskader WE uren Na uren overuren B&T uren VVD-dag VVD-we Totaal gemid/pers Calog personeel WE uren Na uren overuren B&T uren VVD-dag VVD-we Totaal gemid/pers

24 Voor de politiezone HANO komen deze resultaten tot volgende cijfers voor al het personeel: Totaal personeel WE uren Na uren overuren B&T uren VVD-dag* VVD-we Totaal gemid/pers In vergelijk tot de cijfers van 2009: Totaal personeel WE uren Na uren overuren B&T uren VVD-dag* VVD-we Totaal gemid/pers ,7 4 Totaal personeel VVD dag B&T uren overuren nachturen weekenduren VVD weekend

25 2.6 Mentoren en stagiair(e)s Onze politiezone telt acht mentoren, waarvan twee hoofdinspecteurs en zes inspecteurs. Zij hebben terzake allen een volledige opleiding gekregen om de stagiairs adequaat te kunnen opvolgen. Zo heeft de politiezone HANO in 2010 dertien stagiairs mogen begeleiden in hun opleiding. Hiervan waren elf aspirant-inspecteurs en twee aspirant-hoofdinspecteurs. In 2010 deden er ook 4 studenten van het hoger onderwijs (niveau A1) en 2 studenten van het secundair onderwijs een stage in onze politiezone. Zij deden allen een stage in ofwel een administratieve functie of als toekomstige maatschappelijke assistenten. Deze laatsten worden ingezet bij onze sociale dienst. 2.7 Interne vertrouwenspersoon Sinds het Koninklijk Besluit van 30 oktober 2009 zijn er in de zone HANO enkele veranderingen doorgevoerd. Er werden sindsdien drie interne vertrouwenspersonen aangeduid in onze zone. Deze personen zijn dezelfde als die u ook terugvindt bij de sociale dienst. In 2010 werd er intern onze politiezone geen enkel feit gemeld aan de interne vertrouwenspersoon in verband met pesterijen op het werk. Vertrouwenspersonen HANO: V.l.n.r. Inspecteurs Rob Beliën, Anne Antheunis en Marleen Rabijns.

26 2.8 Interne dienst preventie op het werk Willy Schildermans is de interne preventieadviseur in de politiezone HANO. Hij houdt toezicht op de arbeidsveiligheid dwz. dat hij aandacht heeft voor de veiligheid van de gebruikte materialen (bv. veiligheid voertuigen) maar ook voor veilige en gezonde werkomstandigheden (bv. plaatsing en gebruik van de PC s). Hij wordt ondersteund door een externe dienst voor pre- ventie en bescherming op het werk nl. de firma Idewe. Deze firma is ook belast met het gezondheidstoezicht op onze medewerkers. De belangrijkste maatregelen die in samenspraak met de interne preventieadviseur getroffen werden in 2010 om de arbeidsveiligheid te verzekeren of te verbeteren zijn: aankoop winterbanden voor de interventievoertuigen, aankoop nieuw kantoormaterieel, aankoop nieuwe handboeien en sprayhouders pepperspray, aankoop lifescan voor vingerafdrukken, vernieuwing telefooncentrale, verbetering van het afvalbeheer. In 2010 waren er 4 arbeidsongevallen met een tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Willy Schildermans Preventie-adviseur

27 3. Werkings- middelen

28 3. Werkingsmiddelen 3.1 De begroting Voornaamste begrotingscijfers 2010 in euro Inkomsten Bijdrage gemeenten Hamont-Achel Neerpelt Overpelt Bijdrage hogere overheid Federale sociale toelage Federale sociale bijdrage Federale basistoelage Bijkomende federale basistoelage Federale toelage uitrusting Openbare orde Andere ontvangsten Verkeersveiligheidsfonds Toelage Gesco Uitgaven Gewone uitgaven Personeelskosten Werkingskosten Buitengewone uitgaven Investeringen in materialen

29 De belangrijkste aankopen in 2010 bestonden uit: Bureaumeubilair Euro Lifescan fingerprint-station Euro Informaticamaterieel Euro Voertuigen en materieel Euro Digitale tachograaf lezer Euro GSM-uitlezer Euro Wapenuitrusting Euro

30 3.2 Logistieke middelen Voertuigen (per dienst opgesomd) Nummer Nummerplaat Merk Type Bouwjaar Dienst Aantal verreden km in AGA-964 OPEL ASTRA BREAK 2005 Beheer BVV-100 OPEL CORSA 2008 Wijk Overpelt RAN-157 PEUGEOT Wijk Overpelt EKB-639 TOYOTA COROLLA 1997 Wijk Neerpelt EMN-534 OPEL CORSA 2008 Wijk Neerpelt FTH-015 OPEL CORSA 2010 Wijk Neerpelt AEL TOYOTA RAV Wijk Hamont-Achel AWU OPEL COMBO 2009 Wijk Hamont-Achel AWV-317 OPEL ZAFIRA 2007 Interventie FCX-889 OPEL ASTRA BREAK 2009 Interventie PPG-975 OPEL VIVARO 2008 Interventie SHU-248 OPEL ASTRA BREAK 1999 Interventie STT-863 OPEL ASTRA BREAK 2004 Interventie 12000

31 Nummer Nummerplaat Merk Type Bouwjaar Dienst Aantal verreden km in VUY-049 OPEL VIVARO 2006 Interventie VUY-091 OPEL VIVARO 2006 Interventie XQA-439 OPEL VIVARO 2007 Interventie YRK-914 OPEL VIVARO 2007 Interventie CBW OPEL ASTRA BREAK 2010 Interventie-Honden AZJ-317 VW POLO 1998 Recherche VTD-450 OPEL COMBO 2006 Recherche XLL-197 OPEL VECTRA 2007 Recherche AWU OPEL ASTRA 2009 Recherche 14000

32 Sinds 2009 vindt u onze website als vermelding op de achterkant van onze voertuigen

33 3.2.2 Andere logistieke middelen Inventaris Middelen Aantal Infrastructuur - detentiecellen detentiecel 2 capaciteit cel 2 Informatica pc s 79 desktop 72 laptop 7 flat screen 69 printer 29 server 7 pc met ISLP-aansluiting 60 internetaansluiting 18 toegang tot ANG (algemene nationale gegevensbank) ja intranet Communicatiemiddelen Astrid netwerk mobiele radiostation 11 ja ja

34 draagbaar radiostation 33 basisstation 2 abonnement Astrid 40 Bewapening beveiligde wapenkamer 1 beveiligde wapenkast 3 harde wapenstok 20 uitschuifbare wapenstok 40 andere slagwapen 12 revolver kaliber 38 sp / 357 magnum 10 halfautomatisch pistool 9 19 mm 50 mitrailleurpistolen kaliber 9 19 mm 5 politiekarabijnen kaliber 12 (riotgun of shotgun) 2 spuitbussen pepperspray 59 Voertuigen voertuigen 4-wielers 21 met oude striping 0 met nieuwe striping 16 zonder striping (anoniem) 5 voertuigen 2-wielers 15 fiets wijkdiensten gemeenschapswacht 10 mountainbike 5

35 Verkeersuitrusting en speciale middelen radar type GATSO 2 preventieve snelheidsmeter met snelheidsaanduiding 3 snelheidsmeter (in auto) 1 spijkereg 4 wielklem 4 draagbare GPS 1 curvometer 1 sonometer 1 digitaal fototoestel 9 videocamera 1 alcohol ademtesttoestel (ATT) 8 alcohol analysetoestel (AAT) 2 collectief kogelwerend vest 16 verkeersanalysetoestel 1 megafoon 1 verrekijker 1 nachtkijker 1 vingerafdrukkoffer (AFPS) 1

36

37 4. Management van de processen

38 4. Management van de processen 4.1 Primaire processen: de 4 basisfunctionaliteiten De interventiedienst De interventiedienst staat centraal in de eerstelijnszorg. De interventiedienst komt ter plaatse telkens wanneer men om (dringende) politiebijstand vraagt. De interventiediensten vormen zeer dikwijls het eerste aanspreekpunt en zijn mede daardoor bepalend voor het imago van ons lokaal politiekorps. In het kader van onze visie gemeenschapsgerichte politiezorg dienen zij garant te staan voor een effectieve, efficiënte en kwaliteitsvolle service.de interventiedienst werkt in een 24-urensysteem en verzekert zo een permanente bereikbaarheid voor de bevolking. Er is steeds tenminste één interventieploeg met dienst. Tijdens de drukke momenten en in de weekends zijn minstens twee ploegen beschikbaar. De interventieploegen kunnen steeds een beroep doen op een wachtofficier. De dienst interventie staat onder leiding van commissaris Rudi Verkoyen en bestaat uit 33 personeelsleden waarvan 6 middenkaderleden en 27 basiskaderleden. Dispatching CIC Interventies Bij onze dispatcher, de federale politie CIC Hasselt, kwamen er 8220 oproepen in 2010 van burgers uit onze politiezone binnen. Van deze oproepen werden er 4953 gedispatched d.w.z. dat één of meerdere interventieploegen ter plaatse gaan oproepen resulteerden niet in een interventie. De redenen hiervoor zijn zeer uiteenlopend. Er werden gemiddeld 13,6 interventies uitgevoerd per dag (idem in 2009).

39 4.1.2 De wijkdienst De functionaliteit Wijkwerking van de lokale politie HANO steunt op de principes van de politiezorg met gemeenschapszin. De wijkdienst bestaat uit 13 personeelsleden waar hoofdinspecteur Ewald Hermans de dagelijkse leiding heeft over 12 inspecteurs. Zij staan onder de algemene leiding van commissaris Gerard Cornelissen. De wijkdienst moet goed zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar zijn voor de bevolking. Om deze reden is de wijkdienst verspreid over en gehuisvest in elke gemeente van de politiezone. Zo hoort het ook, omdat zij dikwijls de mensen in hun eigen wijk het beste kennen en hen kunnen bijstaan indien dit nodig is. De wijk-inspecteur heeft diverse en uiteenlopende taken zoals preventief toezicht, bemiddelen in geschillen, inwinnen van informatie, woonstcontroles, uitvoeren van gerechtelijke opdrachten, verkeers - en schooltoezicht, etc. Zij trachten, soms in samenspraak met andere diensten, oplossingen te bedenken voor wijkgebonden problemen.

40 4.1.3 Verkeer In het zonaal veiligheidsplan wordt prioritair aandacht besteed aan het item verkeer met als doelstelling de verkeersongevallen met gekwetsten en doden te doen dalen. Ongevallen met gekwetsten en doden van 2008 tot 2010 in de zone HANO De projectgroep staat onder leiding van commissaris Rudi Verkoyen. Hij wordt bijgestaan door twee hoofdinspecteurs: Leo Custers en Ronald Beelen. Op de volgende pagina vindt u ook de tabellen terug in verband met de verkeersongevallen en de verkeersslachtoffers in onze politiezone uitgesplitst per gemeente. Deze tabellen bevatten de gegevens van de laatste 3 jaren. Ongevallen van 2010 in de zone HANO per type slachtoffer Ongevallen ongevallen met doden ongevallen met lichamelijk letsel Totaal ongevallen Slachtoffers doden zwaar gewonden licht gewonden Totaal slachtoffers Type betrokkene Doden Zwaar gewonden Licht gewonden bestuurder passagier motorfietser bromfietser fietser voetganger andere Totaal slachtoffers

41 Ongevallen met gekwetsten en doden van 2008 tot 2010 in de zone HANO Hamont Achel ongevallen met doden ongevallen met lichamelijk letsel doden zwaar gewonden licht gewonden Neerpelt ongevallen met doden ongevallen met lichamelijk letsel doden zwaar gewonden licht gewonden Overpelt ongevallen met doden ongevallen met lichamelijk letsel doden zwaar gewonden licht gewonden

42 Cijfers over verkeersovertredingen Inbreuk Verschil Snelheid Parkeren Gebruik lichten, richtingaanwijzers, geluidshoorn Verkeerslichten GSM-gebruik Veiligheidsgordel Alcohol en andere stoffen Opgefokte bromfietsen Inschrijving voertuigen Onverzekerde voertuigen Jongeren PV Snelheidscontroles bemande camera s Snelheidcontroles 2010 per maand Voertuigen Overtredingen Procentueel Januari ,17% Februari ,38% Maart ,54% April ,82% Mei ,48% Juni ,67% Juli ,31% Augustus ,60% September ,06% Oktober ,14% November ,07% December ,01% Totalen ,63%

43 4.1.4 Onthaal Openingsuren hoofdkantoor Neerpelt Maandag : u u Dinsdag: u u Woensdag: u u Donderdag: u u Vrijdag: u u Zaterdag: u u Zondag: Gesloten Het onthaal wordt verzorgd door administratieve medewerkers enerzijds en door politie-inspecteurs anderzijds ook wel planton genoemd. De voornaamste taken van de personeelsleden belast met onthaal zijn: afleveren van attesten of documenten van politionele aard, verstrekken van informatie, interne doorverwijzing van de bezoekers en het opnemen van klachten en aangiften. Openingsuren wijkkantoor Hamont-Achel: Maandag, dinsdag en woensdag: + Donderdag: Openingsuren wijkkantoor Overpelt: Alle werkdagen: + Donderdag: Bezoekers: u u u u u u u u kantoor Neerpelt kantoor Hamont-Achel kantoor Overpelt Totaal ( in 2009) Commissaris Martin Rommes Diensthoofd ondersteuning

44 4.2 Secundaire processen: ondersteunende diensten De recherchedienst De lokale recherche (of opsporingsdienst) in de PZ HANO bestaat uit acht medewerkers, twee hoofdinspecteurs en zes inspecteurs, onder leiding van commissaris Gerard Cornelissen. De lokale recherche is belast met alle onderzoeken inzake criminaliteit binnen onze politiezone. Daarnaast verlenen ze gespecialiseerde steun aan de andere diensten van de lokale politie. De lokale recherche houdt zich bezig met het voeren van gerechtelijke onderzoeken. Dit kunnen onderzoeken zijn naar aanleiding van vaststellingen of tussenkomsten van de interventieploegen, onderzoeken opgestart ten gevolge van zelf ingewonnen informatie of onderzoeken in opdracht van het parket of een onderzoeksrechter. De onderzoeken die de recherche voert zijn voornamelijk georiënteerd naar lokale criminaliteit en fenomenen. Het grootste deel van de tijd wordt er onderzoek gevoerd naar diefstallen en verdovende middelen, maar ook andere misdrijven (zedenfeiten, brandstichting, slagen en verwondingen, oplichting, enz...) worden door deze dienst onderzocht. De personeelsleden van deze dienst staan in voor een permanente beschikbaarheid inzake sporenonderzoek. In een beurtrol is er constant één van hen bereikbaar en terugroepbaar. Dit personeelslid kan opgeroepen worden voor het verderzetten van onderzoeken, maar ook voor het uitvoeren van de technische vaststellingen (sporenonderzoek) op de plaats van een misdrijf. Hiervoor heeft hij de beschikking over een speciaal ingericht voertuig met al het nodige materiaal aan boord. De federale politie ondersteunt de lokale politie bij het vervullen van deze opdrachten, in het bijzonder wanneer het onderzoek het zonale belang overschrijdt. Aanhoudingen 2010 Soorten Aantallen Gerechtelijke 57 Bestuurlijke 17

45 4.2.2 De sociale dienst Binnen de sociale dienst is één personeelslid voltijds en vijf personeelsleden deeltijds (in cumulatie met de interventiedienst) tewerkgesteld o.l.v. commissaris Rudi Verkoyen. Zij zijn voornamelijk belast met dossiers die kaderen in de jeugd- en gezinsproblematiek. Zij hebben niet enkel een bemiddelende rol maar zij zoeken ook naar oplossingen (in samenspraak met de betrokkenen / met het parket), zij verwijzen door naar gespecialiseerde diensten, zij onderhouden contacten met externe partners en zij volgen de concrete dossiers op. Binnen de sociale dienst is steeds één personeelslid belast met dagpermanentie. Dit biedt de mogelijkheid aan alle personeelsleden om bij klachten, aangiften of interventies in het sociale luik steeds een beroep te doen op een medewerker van de sociale dienst. De politie wordt ook vaak geconfronteerd met feiten waarbij slachtoffers of naaste familieleden onmiddellijk nood hebben aan deskundige begeleiding. De personeelsleden van de sociale dienst hebben een specifieke vorming genoten met betrekking tot slachtofferbejegening. In samenwerking met de politiezones Lommel en Kempenland is er permanent één slachtofferbejegenaar bereikbaar.

46 4.2.3 Andere diensten a. De dienst logistiek Assistent Wim Pinxten is belast met de logistieke taken in de PZ HANO. Hij beheert het onderhoud van de gebouwen en de bijbehorende terreinen, het onderhoud van de diverse werkmiddelen, de aankoop van materialen en voertuigen,... Daarnaast vervult hij een ondersteunende rol aan de bijzonder rekenplichtige. Hij staat onder toezicht van de bijzonder rekenplichtige in voor de opmaak van de bestelbons, de verwerking van de facturen, de opmaak van de betalingsmandaten, enz... b. De dienst beheer Deze dienst wordt uitgevoerd door consulent Stephan van Liempt en assistent Marina Geusens. Deze dienst ziet erop toe dat voor alle uit te voeren diensten het nodige personeel wordt voorzien, de prestaties administratief worden verwerkt in functie van de statuten, en dit zodanig dat de arbeidsnormen niet worden overschreden. Zij zorgt voor de communicatie met SSGPI te Brussel zodat een correcte verloning gebeurt van de uitvoerde prestaties. c. De dienst APO (Ambtshalve Politioneel Onderzoek) Sedert 1 januari 2002 bestaat er in onze politiezone een dienst Ambtshalve Politioneel Onderzoek kortweg APO genoemd die wordt geleid door een officier van gerechtelijke politie met name hoofdinspecteur Jan Evers. Hij wordt bijgestaan door één inspecteur en één assistent.

47 APO heeft tot doel de lokale politie toe te laten bepaalde welomschreven dossiers volledig af te handelen in eigen beheer. Na afhandeling wordt het dossier overgemaakt aan de procureur des Konings die beslist over eventuele vervolging voor de rechtbank, een minnelijke schikking of seponering. In 2010 werden er 349 APO dossiers opgesteld. De dienst APO staat ook in voor: -kwaliteitscontrole op gebied van inhoud en volledigheid van de opgestelde processenverbaal, -verwerking en verdeling van de in- en uitgaande opdrachten van de bestuurlijke en gerechtelijke overheden, -verwerking en verdeling van de briefwisseling. De diensten logistiek, beheer en APO staan onder het rechtstreeks toezicht van de korpschef. APO wordt uitgevoerd door: (van links naar rechts) Hoofdinspecteur Jan Evers, inspecteur Lambert Bloemen en assistent An Rabijns

48

49 5. Resultaten bij klanten en partners

50 5. Resultaten bij klanten en partners 5.1 Aantal afwezigheidstoezichten Zoals op onze website goed terug te vinden is, kan de lokale bevolking altijd beroep op ons doen om tijdens hun afwezigheid een vakantietoezicht aan te vragen. In 2010 telden wij 369 aanvragen. Dat zijn er 35 meer dan Preventie a. Algemeen Preventie vervult een sleutelfunctie in de gemeenschapsgerichte politiezorg. De lokale politie hecht hier veel waarde aan omdat preventie zich uitstekend leent tot een samenwerking met alle partners die kunnen bijdragen tot een integrale veiligheidszorg. Preventie kan gericht zijn op bescherming van personen en/of goederen, op het verminderen van risicosituaties of op het voorkomen van misdrijven. Deze werkgroep onder leiding van hoofdinspecteur Frank Alders is vooral actief op het gebied van fietsdiefstalpreventie, vakantietoezichten, inbraakpreventie en preventie op het vlak van drugs en verkeer. Op beleidsvlak vindt de politiezone HANO het belangrijk om deel te nemen aan de lokale preventieraden en de daaraan verbonden projecten. Zo nemen wij onder andere deel aan het project wel drinken, niet dronken. Dit is een initiatief waarbij de preventieraden, de gemeenten, de scholen, de horeca-uitbaters en ook de lokale politie een antwoord willen geven op het overmatig alcoholgebruik (sterke dranken) bij jongeren tijdens de laatste examendagen. Hoofdinspecteur Frank Alders

51 b. Hercosi en technopreventief advies Dit samengesteld woord staat voor hercontactname (=herco) met slachtoffers van inbraken (=si). Na een inbraak worden de slachtoffers door onze dienst gecontacteerd met de vraag of zij een herbezoek wensen (advies in verband met inbraakbeveiliging en eventueel slachtofferbejegening). In onze politiezone zijn momenteel twee technopreventief adviseurs van dienst, namelijk inspecteur Bob Hanegreefs en inspecteur Geert Van Hoof. Zij kunnen op verzoek advies op maat verstrekken in verband met de beveiliging van woningen en/of handelszaken. Buiten onderstaande gegevens in verband met hercosi en technopreventief advies, hebben we ook nog één voordracht gegeven in de Burg te Hamont- Achel. Overzicht hercosi en technopreventief advies 2010 Neerpelt Overpelt Hamont- Achel Gecontacteerde slachtoffers Technopreventief advies Totalen 53

52 5.3 Openbare orde De politiezone is verplicht steun te verlenen aan andere politiezones of aan de federale politie bij grootschalige evenementen of ordediensten. Hierbij kan gedacht worden aan voetbalwedstrijden, beveiliging van vergaderingen van de Europese ministers, rampen, bijzondere rechtszaken,... Deze verplichte steun aan andere politiezones wordt Arro- Sol (arrondissementele solidariteit) genoemd. De verplichte steun aan het federale niveau wordt Hycap genoemd (gehypothekeerde capaciteit). De politiezone neemt ook deel aan arrondissementele, nationale en internationale acties die kaderen in de bestrijding van de woninginbraken en de strijd tegen verdovende middelen. In 2010 werd medewerking verleend aan: 2 acties David, 2 acties Etoile en 4 acties Grens. De acties Etoile en Grens worden uitgevoerd in samenwerking met de Nederlandse politiediensten. Gehypothekeerde capaciteiten (Hycap) Gepresteerde eenheden HYCAP Zone HANO 633 ARROSOL Zone HANO 193

53 5.4 Samenwerking met de scholen In de politiezone is een scholenprotocol van kracht dat werd afgesloten met alle middelbare scholen, de burgemeesters en de procureur des konings. Dit scholenprotocol (of veiligheidsprotocol) heeft tot doel de veiligheid en de bescherming van de leerlingen en de personeelsleden uit de middelbare scholen te bevorderen. Wij nemen deel aan het MEGAproject in de lagere scholen van de politiezone. De nadruk van dit project ligt op veiligheid: neen durven zeggen tegen verslavende genotsmiddelen (alcohol/drugs), verhogen van de assertiviteit, aanleren van attitudes. Zes politie-inspecteurs zijn opgeleid tot MEGA-agent. Zij investeerden in 2010 samen 300 manuren in dit project. Het gaat om J. Baeten en S. Janssen in de gemeente Hamont-Achel, in Neerpelt om K. Vandael en F. Vanhout en in Overpelt worden deze lessen verzorgd door S. Carella en O. Vandael. 5.5 Mediabeleid en persverslagen Consulent Stephan van Liempt is als persverantwoordelijke belast met de dagelijkse contacten met de pers. Hij verschaft informatie over de politietussenkomsten van de afgelopen dag. Bij specifieke aangelegenheden wordt er een geschreven persbericht verspreid. In 2010 werden er 19 dergelijke persberichten verspreid. De contacten met de audiovisuele media worden eveneens verzorgd door de persverantwoordelijke of door de korpschef. Stephan van Liempt consulent beleidsmedewerker persverantwoordelijke

54 5.6 Resultaten met betrekking tot onze beleidsprioriteiten In dit hoofdstuk komen onze strategische doelstellingen die opgenomen zijn in het ZVP , aan bod. Strategische doelstellingen zijn prioritaire items waar de lokale politie bijzondere aandacht aan schenkt: - verkeer - inbraken - verdovende middelen - overlast - jeugdproblematiek Verkeer (verkeersongevallen met lichamelijk letsel) Door onder andere een toenemend aantal verkeersacties, hieronder opgesomd, hebben we ook in 2010 weer een daling gekend van de verkeerslachtoffers in onze zone: -13 acties APH (Actieplan Politiezone HANO), -12 algemene acties verkeer, -90 acties snelheidcontroles, -20 alcoholacties, -11 acties zwaar vervoer en - 6 internationale acties met aandacht voor verkeersaspecten. Deze cijfers geven duidelijk weer, dat onze politiezone zich dagelijks intens inzet om de verkeersveiligheid te verhogen VERKEERSONGEVALLEN LICHAMELIJK LETSEL INBREUKCATEGORIE - PER JAAR Verkeersongevallen lichamelijk letsel

55 5.6.2 Woninginbraken De lokale politie heeft als doelstelling de inbraken in woningen en bedrijven zo laag mogelijk te houden, de ophelderingsgraad trachten te doen stijgen en de tevredenheid over het politieoptreden bij de slachtoffers te verhogen. De woninginbraken zijn spectaculair gedaald in onze politiezone, zoals u kan zien in bijgevoegde tabel en op de grafiek. Mogelijke oorzaken kunnen zijn; - aanhouding van een veelpleger - veelvuldige preventieve acties in de winter maanden (18 in totaal 216 manuren) WONING- en andere INBRAKEN Woninginbraken (strikt) Inbraak in INBREUKCATEGORIE bedrijf of handelszaak - PER JAAR Inbraak openbare of overheidsinstelling In de tabel en de grafiek vindt u de cijfers opgenomen in de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG) inzake woninginbraken van de jaren 2009 en 2010: Commissaris Gerard Cornelissen Verantwoordelijke woninginbraken en verdovende middelen Woninginbraken (strikt) Inbraak bedrijf/handelszaak Inbraak openb. of overheidsinstelling

56 5.6.3 Verdovende middelen VERDOVENDE MIDDELEN De lokale politie stelt zich tot doel de invoer, het dealen en het gebruik van verdovende middelen beheersbaar te houden en zo mogelijk terug te dringen, de cannabisteelt te bestrijden en door preventieve acties het druggebruik bij jongeren te ontraden. De tabel hieronder geeft een feitenoverzicht van de jaren 2010 en INBREUKCATEGORIE - PER JAAR Uit de cijfers kan duidelijk worden afgeleid dat er meer aandacht wordt besteed aan het zgn. middenniveau wat wil zeggen dat we ons meer Feit organiseren en Wederrechtelijk bezit In- en uitvoer Wederrechtelijk gebruik Fabricatie en teelt Handel Andere 10 5 Totaal toespitsen op fabricage en teelt van verdovende middelen. In de grafiek hierlangs ziet u hoe de daling in vaststellingen inzake gebruik heeft doorgezet Bezit In- en uitvoer Gebruik Fabr, en teelt Handel andere

57 5.6.4 Maatschappelijke overlast De doelstelling is om de kleine maar vervelende criminaliteitsvormen zoals vandalisme, fietsdiefstallen, sluikstorten, lawaaihinder, hondenpoep, beheersbaar te houden en zo mogelijk terug te dringen door zowel preventieve als repressieve acties. Het voorbije jaar werden 13 specifieke acties overlast uitgevoerd en werden er bij 15 grote tentfuiven extra fuifploegen ingezet. De onderstaande tabel geeft een overzicht van een aantal geregistreerde feiten van overlast in de jaren 2010 en 2009: Feit Fietsdiefstallen Tussenkomsten uitgaansleven: nachtlawaai, vechtpartijen, gevaarstoestanden, wildplassen Tussenkomsten geluidsoverlast: overlast buren, openbare overlast (carnaval/ kermis/vuurwerk, quads, blaffende honden) Tussenkomsten dierenbekommernissen: onbeheerde/loslopende dieren, dierenwelzijn, agressie door dieren, hondenpoep Illegale aanplakkingen Tussenkomsten hinderlijk stoken Tussenkomsten sluikstorten Commissaris Rudi Verkoyen Verantwoordelijke maatschappelijke overlast, jeugdzorg en verkeer

58 5.6.5 Jeugdzorg Wij stellen ons tot doel om tot een geïntegreerde aanpak te komen voor een aantal fenomenen waarin de jeugd betrokken is hetzij als dader, hetzij als slachtoffer. Er werden vier aandachtspunten weerhouden: - omgaan met jongeren - gezins- en schoolgerelateerde fenomenen - verkeersgerelateerde problemen - jeugdcriminaliteit In het preventieve luik werd: - een netwerkkaart partnership jeugdzorg ontwikkeld - de lokale hangplekken steeds in kaart gebracht - deelgenomen aan 9 vergaderingen met externe partners - toezicht georganiseerd op de jeugdfuiven - meegewerkt aan de lokale einde-school-acties wel drinken niet dronken - deelgenomen aan het MEGA-project in alle lagere scholen. Bij de gezins- en schoolgerelateerde fenomenen waren er 97 tussenkomsten onder meer 36 feiten van onbuigzaamheid, 29 feiten van psychische problemen, 16 feiten van vermissing en/of weglopers, 10 feiten van verwaarlozing, 5 feiten van spijbelgedrag en 1 feit van aanranding. Betreffende verkeersgerelateerde problemen werden er 283 Jongeren-PV s opgesteld. Deze jongeren dienen op woensdagnamiddag een verkeersvormingsklas bij te wonen. Er werden 12 dergelijke klassen georganiseerd in 2010 waarvan 7 voor min 16-jarigen en 5 voor plus 16-jarigen.

59 Jeugdcriminaliteit: Feitomschrijving ISLP Aantal feiten in 2010 Aantal verdachten in 2010 Vernieling Verdovende middelen Slagen en verwondingen Onbuigzaamheid 7 7 Leerplicht 1 1 Diefstal 7 7 Bevolkings en vreemdelingenregister 7 7 Bedreigingen 5 5 Brandstichting 2 2 Vermissing (sociaal probleem) 1 1 Aanranding van de eerbaarheid 1 1 Weerspannigheid 1 1 Misbruik van vertrouwen 1 1 PV Inlichtingen 1 1 Totaal 81 88

60

61 6. Resultaten bij de medewerkers

62 6. Resultaten bij de medewerkers 6.1 Vorming en opleiding Tijdens het afgelopen jaar werden er 4211 uren aan opleiding besteed. De opleiding GPI 48 (training geweldbeheersing) heeft hiervan alleen 816 uur opgeslorpt. Onze top 5 aan opleidingen zijn: - EHBO (opfrissing), - Omschakeling nieuw wapen - Verkeersopleidingen (algemeen) - HYCAP Beleur - Fietspatrouilles. 6.2 Afwezigheden wegens ziekte In 2010 hebben we in onze politiezone HANO een ziektecijfer van 6,26 %. Gedurende een heel werkjaar werden door alle medewerkers samen, 910 ziektedagen gegenereerd. (758 in 2009) Gemiddeld komt dit neer op 13 dagen per persoon. 11 personeelsleden waren meer dan 20 dagen ziek in Het ziektepercentage per interne functionaliteit: -Beheer 4,58% -Interventie 5,32% -Wijk 5,58% -Recherche 9,53% -Ondersteuning 7,33%

63 6.3 Vrije tijd Fietsen Het nieuwjaarsfeest wordt elke Voetbal eerste werkdag van het nieuwe jaar s avonds gevierd, met een hapje en een drankje uitsluitend voor de medewerkers. Jaarlijks spelen wij een 25-tal minivoetbalwedstrijden in de sporthal De Bemvoort in Overpelt en nemen wij deel aan tornooien in eigen land en in het buitenland. In 2010 hebben we deelgenomen aan 2 tornooien: - mei: in Haacht zijn we als winnaar uit de bus gekomen van de aanwezige 16 ploegen. - oktober: internationaal tornooi te Eibergen (Nederland) waar we 17de werden van de meer dan 100 deelnemende ploegen. We organiseren jaarlijks een eigen voetbaltornooi in Overpelt om onze activiteiten te kunnen financieren. Het eigen team, ondersteund door vele lokale collega s, wordt die dag ingezet om alles in goede banen te leiden. In de lente van 2006 hebben een aantal collega s het voortouw genomen om wekelijks de conditie al fietsend op peil te houden. Momenteel malen zij wekelijks hun kilometers af op de racefiets. Meestal wordt er een zestig à zeventig kilometer (of meer...) gefietst tot zelfs buiten de provincie. Feesten Jaarlijks organiseert het feestcomité een korpsfeest, een sinterklaasfeest, een nieuwjaarsfeest en een lentefeest. Het korpsfeest wordt in november georganiseerd voor alle personeelsleden en hun partner. Op het sinterklaasfeest worden de kinderen en de kleinkinderen van de personeelsleden uitgenodigd. In de maand mei 2010 hebben we een lentefeest gevierd en zijn we gaan kanovaren op de Dommel met aansluitend een BBQ. We zijn ervan overtuigd dat deze activiteiten een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een positieve korpsgeest. Daarenboven vertegenwoordigen onze sportploegen onze politiezone bij de binnenlandse en buitenlandse wedstrijden en bepalen zij mede het imago van ons korps.

64

65 7. Resultaten bij de maatschappij

66 7. Resultaten bij de maatschappij 7.1 Stagiars universiteiten of hogescholen Het aantal aanvragen van externe stagiars is ieder jaar weer erg groot. We selecteren kandidaat stagiair(e)s op basis van hun specifieke aanvraag en onze behoeften. In 2010 werden in onze politiezone vele stagiair(e)s ontvangen. (zie ook punt 2.6) 7.2 Betrokkenheid bij een gezond leefmilieu a. Projectgroep milieu In de PZ HANO is een projectgroep milieu actief. Door het vaststellen en afhandelen van leefmilieudelicten en het samenwerken met externe diensten zoals de milieu-inspectiedienst, inspectie ruimtelijke ordening, de mestbank, OVAM en agentschap Natuur en Bos en de gemeentelijke milieudiensten dragen we zo ons steentje bij aan een beter milieu. Op 1 februari werd Els Kuppens aangeworven als handhavingsambtenaar leefmilieu. Zij oefent in het kader van de Vlarem-wetgeving, toezicht uit op de hinderlijke inrichtingen van 2de en 3de klasse. Meldingen inzake leefmilieu: Melding Hamont Achel Neerpelt Overpelt Lucht Water Geluid Bodem Ruimt. ordening Andere Totaal b. De projectgroep economisch en ecologisch onder nemen In 2009 werd gestart met een interne werkgroep economisch en ecologisch ondernemen. In deze werkgroep wordt vooral nagedacht hoe we binnen onze organisatie kunnen besparen op energie en werkingskosten en hoe we een ecologisch verantwoord beleid kunnen voeren. In 2010 werd er tweemaal vergaderd met de werkgroep en werden er o.a. voorstellen gedaan om het energieverbruik (elektriciteit, gas, water) te doen dalen, papierverbruik te verminderen, afvalbeleid te verbeteren, brandstofverbruik van de voertuigen zo laag mogelijk te houden. Betreffende deze items werden er tips verstrekt aan de medewerkers.

Jaarverslag 2012 HANO 5372. P litiezone WWW.HANO.BE

Jaarverslag 2012 HANO 5372. P litiezone WWW.HANO.BE P litiezone WWW.HANO.BE Jaarverslag 2012 HANO 5372 2 PZ HANO 5372 Verantwoordelijke uitgever: Paul Claes, hoofdcommissaris, korpschef van de politiezone HANO Redactie en lay-out: Stephan van Liempt, gespecialiseerd

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

PZ HANO. Jaarverslag WWW.HANO.BE

PZ HANO. Jaarverslag WWW.HANO.BE 5372 PZ HANO Jaarverslag WWW.HANO.BE 2013 02 03 PZ HANO 5372 INHOUDSTAFEL Pag. 1.Beleid 10 Missie, visie en waarden Missie Visie Waarden Organisatiestructuur De korpschef Communicatie Interne communicatie

Nadere informatie

Politiezone HANO: Hamont-Achel l Neerpelt l Overpelt. Politiezone HANO 5372. Politiezorg met gemeenschapszin. Jaarverslag 2009 WWW.HANO.

Politiezone HANO: Hamont-Achel l Neerpelt l Overpelt. Politiezone HANO 5372. Politiezorg met gemeenschapszin. Jaarverslag 2009 WWW.HANO. Politiezone HANO: Hamont-Achel l Neerpelt l Overpelt Politiezone HANO 5372 Politiezorg met gemeenschapszin Jaarverslag 2009 WWW.HANO.BE Algemeen Voorwoord van de korpschef Beste lezer(es), Wij stellen

Nadere informatie

PZ HANO staat voor. Jaarverslag PZ HANO. Politiezorg met gemeenschapszin WWW.HANO.BE. Diensten. Sociale dienst Verantwoordelijke R.

PZ HANO staat voor. Jaarverslag PZ HANO. Politiezorg met gemeenschapszin WWW.HANO.BE. Diensten. Sociale dienst Verantwoordelijke R. Jaarverslag PZ HANO Diensten Sociale dienst Verantwoordelijke R. Verkoyen E. Aerden - Diensthoofd R. Beliën M. Rabijns K. Coemans Logistiek Verantwoordelijke P. Claes W. Pinxten Dienst technisch beheer

Nadere informatie

Jaar verslag 2007. e n. m s. Politie. e p O H. Politie Hano 5372

Jaar verslag 2007. e n. m s. Politie. e p O H. Politie Hano 5372 HANO 5372 lt e p r e v O rpelt amont-achel Nee Po li H e n o z e ti in ie Polit Politie ch Jaar verslag 2007 sz ap zo et gemeen m s rg Politie Hano 5372 Algemeen Voorwoord Beste lezer(es), Met dit jaarverslag

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 1,4% gedaald 16/03/2015 Na een spectaculaire daling van bijna

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid

Deel 1 Strategie en beleid 4 Jaarverslag 2014 5 Jaarverslag 2014 Veiligheidsfenomenen Criminaliteit Prioritair : Diefstallen in gebouwen en woningen Het aantal diefstallen in woningen en diefstallen in gebouwen op een aanvaardbaar

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen

Uitvoering ZVP 2012 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen Uitvoering ZVP 212 Inbraak in gebouwen De eerste prioriteit in het zonaal veiligheidsplan is de inbraak in gebouwen. Dit omhelst zowel de woningen als de andere gebouwen. In het actieplan wordt aandacht

Nadere informatie

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Aantal OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012 samenvatting Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal * Datum van registratie OK 4 16.01.2002 4 6 31.12.2012

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2010 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers)

BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) BERICHT VAN DE POLITIEZONE GENT VOOR DE LEDEN VAN DE COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN (tevens ter verspreiding naar de pers) Criminaliteit in Gent met 9,7% gedaald Goed rapport voor Politie Gent! 17/02/2014 De

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg

Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg Verantwoordelijke uitgever : Philippe Pivin, Belgische Onafhankelijkheidslaan 72-1081 Koekelberg 2011 40 Gemeenschapswachten 2001 4 Stewards 2 Beste Koekelbergenaren, Veiligheid is een essentieel recht

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan

Zonaal Veiligheidsplan Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat 88 B-2800 Mechelen Zonaal Veiligheidsplan PZ 5358 2009-2012 PZ Mechelen (5358) 1 Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Colofon Lokale Politie Mechelen Fr. De Merodestraat

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE

STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE 1 STAGEHANDLEIDING AGENT VAN POLITIE voorwoord 2 Het basisontwerp van dit document is opgesteld door het Provinciaal opleidingscentrum voor politiepersoneel (PLOT). In samenspraak met de andere opleidingscentra

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - AUGUSTUS 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 2 gekwetsten licht gewond 0 gekwetsten

Nadere informatie

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011

GEMEENTE LENNIK. Informatievergadering 7 juli 2011 GEMEENTE LENNIK Informatievergadering 7 juli 2011 Inhoudstafel Geregistreerde criminaliteit op het niveau van de politiezone Pajottenland Aantal geregistreerde feiten per gemeente in de PZ Gerechtelijke

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot

Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen. Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Veiligheid en leefbaarheid in Mechelen Woensdag 19 november Congrescentrum Lamot Trendbreuk 1990-2000: Mechelen, zieke stad 2000-2010: Mechelen, stad in volle vaart Mechelen, zieke stad Diagnose: zieke

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.425.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een verhoging van 145.947

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2013 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 213 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 213 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag is een weergave van de

Nadere informatie

JAARVERSLAG samenvatting

JAARVERSLAG samenvatting JAARVERSLAG 2011 samenvatting Het personeel (operationeel) Minimaal effectief (KB 05/09/01) Aantal Organiek kader Datum van aanpassing Aantal ingeschreven (per kader) Reëel effectief Beschikbaar aantal

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - SEPTEMBER 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 1 gekwetsten zwaar gewond 1 gekwetsten licht gewond 1 gekwetsten

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2015 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 215 (foto teambuilding 215) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 215 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom?

Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? 3. Niet? 4. Wat? 5. Waarmee? Besluit. Tools om te sturen. 1. Inleiding. 2. Waarom? Wie is de baas van de lokale politie? Tools om te Meten en met de 5 x 5 stelling Cultureel en organisatorisch kader : Gemeenschapsgerichte en performante politiezorg Invullen van het begrip in dit conceptueel

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276

Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 PERSBERICHT AANTAL ONGEVALLEN MET LICHAMELIJK LETSEL DAALT OP N33 NA JAAR VAN INTENSE CONTROLES Sint-Andries, 20 oktober 2004 Onze ref.: 2004/DPC/PB/276 Contactpersoon: Kurt Maene Telefoon 050 40.74.07

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Deel 2 Strategie en beleid. Actieplan 2010

Deel 2 Strategie en beleid. Actieplan 2010 Actieplan 2010 Het actieplan 2010 borduurde verder op de vertrouwde maandthema s en in het kader van een ketengerichte aanpak, werden de acties afgestemd op de sensibiliseringsacties van de stedelijke

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk

Deel 6 Resultaten. Recherchewerk Deel 5 Werking Recherche Omdat we meer en meer ondervonden dat onze dienst weinig of geen binding meer had met de jongeren van onze stad, werd in 2011, binnen de dienst recherche, een aparte jeugddienst

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN. Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN Edwin Vandereet, Commissaris PZ Leuven Inhoud Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2012

Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2012 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 212 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 212 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 212 2 Voorwoord van de korpschef Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Dit jaarverslag

Nadere informatie

CBPW PZ Grensleie Korpschef Dominique Demey Syndicale afgevaardigden VSOA ACOD CCOD -NSPV Arbeidsgeneesheer Dr. Ponnet IDPBW Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk Preventieadviseur Veiligheid

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse

25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse ZEBRA = ZEllik + Bekkerzeel +Relegem + Anders 25 juni 2013 Parochiehuis St-Bavo N-VA Asse UW WIJKAGENTEN Een POLITIEMAN belt aan hij spreekt FRANS hij kan zijn DIENSTKAART niet tonen hij draagt geen

Nadere informatie

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5.

Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader 92, ,5. Medewerkers Personeelsbestand en verloop Sedert de politiehervorming in 2001 werd het korps volledig opgevuld in 2008! Verhouding organiek/feitelijk kader Verhouding organiek/feitelijk kader 94 92,3 70

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - JANUARI 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 8 gekwetsten

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5346) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - NOVEMBER 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 11 gekwetsten

Nadere informatie

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN?

WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? WAAROM SOCIALE MEDIA INZETTEN? VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATIES VAN MASSACOMMUNICATIE NAAR EEN MASSA COMMUNICATORS WAAROM SOCIALE MEDIA OPNEMEN IN DE POLITIEWERKING?? Sociale media vormen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - MAART 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 6 gekwetsten

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - DECEMBER 2016 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 4 gekwetsten

Nadere informatie

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen

Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Handhaving Gino Verbruggen Hoofdinspecteur Afdeling verkeer PZ Mechelen Procedure na de verkeersinbreuk Beleid inzake verkeersveiligheid Acties De procedure De procedure De onmiddellijke inning De retributie

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters,

TER INFORMATIE : Mevrouw, mijnheer de Gouverneur, Dames en heren Burgemeesters, Aan de heren provinciegouverneurs Aan mevrouw de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Aan de Commissaris-generaal van de federale politie Aan de Inspecteur-generaal van de

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport POLITIEZONE TYPOLOGIE 5 ELLEN VAN

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE

DE GEÏNTEGREERDE POLITIE Problemen van de politie bij de aanpak van potentiele agressie op het terrein Studiedag 18/11/2016 1 DE GEÏNTEGREERDE POLITIE 1 Gemeentepolitie Rijkswacht Gerechtelijke politie Geïntegreerde politie op

Nadere informatie

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout

INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout INVENTARIS POLITIONEEL AANBOD INTRAFAMILIAAL GEWELD Arr. Turnhout VERSIE FEBRUARI 2012 REFERENTIEAMBTENAREN INTRAFAMILIAAL GEWELD 1 PZ Noorderkempen Ilse Roelen 2 PZ Regio Turnhout Annelies Verkoyen /

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - APRIL 2017 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 0 gekwetsten licht gewond 3 gekwetsten

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

«Multiple communities en hun politiële aanpak»

«Multiple communities en hun politiële aanpak» CPS STUDIEDAG Beveren, woensdag 26 mei 2010 «Multiple communities en hun politiële aanpak» Korte reflectie vanuit de politiepraktijk Jan BUYS, FGP - DJF 1. Community policing Externe oriëntering (politie

Nadere informatie

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012

Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 vrijdag 19 april 2013 Criminaliteitscijfers en gemeentelijke administratieve sancties 2012 De totale geregistreerde criminaliteit in Antwerpen nam in 2012 toe met 2% ten opzichte van 2011. De woninginbraken

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN

VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN VERKEERSVEILIGHEIDSBELEID VAN AD HOC NAAR PLANMATIG HANDHAVEN INHOUD Waarom planmatig handhaven Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en 2011 niet dwingend referentiekader ZVP

Nadere informatie

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016)

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) De lokale verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de lokale politie geregistreerde verkeersfeiten:

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5349) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Prioriteit 1: VERKEER

Prioriteit 1: VERKEER Luik VEILIGHEID & LEEFBAARHEID Prioriteit 1: VERKEER Hoofdinspecteur Alex De Clercq Projectbegeleider: Commissaris Geert Van Hoecke / Inspecteur Kristof Bauwens Wij willen bijdragen tot het beheersen van

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

ondersteunende processen: PIOFAM

ondersteunende processen: PIOFAM ondersteunende processen: PIOFAM PIOFAM De PIOFAM-functies hebben tot doel om een politiekorps op een gestructureerde manier inzicht te verschaffen in de ondersteunende processen, die gericht zijn op het

Nadere informatie

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :...

Kennisname : Administratief Medewerker BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... Verantwoordelijke :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Administratief Medewerker Administratief Medewerker C C1-C3 AFDELING : Secretariaat DIENST : Secretariaat Kennisname : Datum : Functionaris

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen

Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Persnota vrijdag 6 januari 2017 Criminaliteit politiezone VLAS blijft verder dalen Criminaliteit in de PZ Vlas daalt van 8113 naar 7666 feiten Daling van -5,5 % 8593 8128 8129 8113 7666-7% gelijk +3,5%

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5396) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport (5416) ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie