Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2011 Versie definitief 1

2 Inhoudsopgave Uitvoeringsregel Vangnet voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Verrekenbedrag voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Onderhanden werk bepaling DB(B)C voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Overloop DB(B)C voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Tender- en Aanbestedingscontracten voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Verplichte aanlevering Minimale dataset (MDS)... Uitvoeringsregel Kaderregeling AO/IC voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Declaratie DB(B)C voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Declaratie ZZP s en ambulante begeleiding voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Overige producten voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Productstructuur DB(B)C s en adviesprijzen voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Prestaties Zorgzwaartepakketten en ambulante begeleiding forensische zorg... Uitvoeringsregel Registratie spelregels voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Kostprijsmodel DB(B)C... 2

3 Uitvoeringsregel Vangnet voor de forensische zorg Deze uitvoeringsregel bevat de uitwerkingen van de nieuwe bekostigingssystematieken die vanaf 1 januari 2011 in de forensische zorg worden ingevoerd. Deze uitvoeringsregel voor de forensische zorg geldt voor alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren die door het Ministerie van Justitie wordt gecontracteerd. De juridische grondslag voor de uitvoeringsregels is het contract dat tussen het Ministerie van Justitie en de zorgaanbieders in de forensische zorg is gesloten. Inleiding Deze uitvoeringsregel bevat de voorwaarden die het Ministerie van Justitie hanteert inzake het vangnet. Naar analogie van de invoering van de DBC s in de curatieve GGZ zal bij de invoering van de DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters tevens sprake zijn van een vangnet. De financiële gevolgen van deze overgang worden zo goed mogelijk ingeschat en beperkt, maar vanwege zorgvuldigheid en rechtszekerheid stelt het Ministerie van Justitie zich op het standpunt dat een vangnet noodzakelijk is. Inhoud Vanwege de overgang naar een andere financieringssystematiek, zullen in 2011 naast productieafspraken in huidige parameters 1 ook afspraken worden gemaakt in DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters. De parameters betreffen intramurale en extramurale zorgprestaties. Rekening houdend met deze parameters zijn de prijs en hoeveelheid die het Ministerie van Justitie met de zorgaanbieders afspreekt bepalend voor de hoogte van het budget. Dit budget dient als garantie, mits de productieafspraken daadwerkelijk gerealiseerd worden. Bij declaratie aan de directie Forensische Zorg in DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters hebben de zorgaanbieders in 2011 dus een vangnet om een hogere of een lagere omzet in DB(B)C, ZZP s en extramurale AWBZ parameters op te vangen. Per contract tussen zorgaanbieder en het Ministerie van Justitie wordt een vangnet afgesproken. Daarmee wordt er per contract ook een verrekenbedrag bepaald. Zie hiervoor de uitvoeringsregel verrekenbedrag voor de forensische zorg in Heeft een zorgaanbieder naast haar reguliere contract ook een of meerdere tendercontracten dan mag het surplus in huidige parameters van een tendercontract overgeheveld worden naar het reguliere contract, mits de geleverde zorg in het reguliere contract past. Het verrekenen van de definitieve omzet 2011 wordt verricht bij de nacalculatie. De definitieve omzet 2011 per contract wordt als volgt berekend: totaal afgesloten (gefactureerd en niet gefactureerd) DB(B)C s, betaalde ZZP s en extramurale AWBZ parameters over 2011 (inclusief aftrek voor overloop 2010) + DB(B)C onderhanden werk per 31 december verrekenbedrag 2011 = omzet in de huidige parameters. 1 Dit betreft de geldende NZa-parameters, de gemaakte tenderafspraken en/of de vastgestelde normprijzen gevangeniswezen. 3

4 Zie de uitvoeringsregels overloop DB(B)C, onderhanden werk DB(B)C en verrekenbedrag voor de forensische zorg in 2011 voor een nadere uitleg over de begrippen. Rekenvoorbeeld vangnet Hieronder staat een rekenvoorbeeld van de werking van het vangnet. Een zorgaanbieder heeft met het Ministerie van Justitie inkoopafspraken in huidige parameters voor ,- voor Gedurende 2011 factureert de zorgaanbieder voor ,- aan DB(B)C s bij het Ministerie van Justitie. De waarde van de afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s is ,- aan het einde van De waarde van het onderhanden werk wordt eind 2011 ook op ,- bepaald. Aan het einde van het jaar blijken de productieafspraken in NZa parameters door deze zorgaanbieder volledig te zijn gehaald. Over 2011 wordt het verrekenbedrag voor deze zorgaanbieder als volgt bepaald: Omzet in huidige parameters ,- Gefactureerde DB(B)C s, betaalde ZZP s en extramurale AWBZ parameters Afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s, betaalde ZZP s en extramurale AWBZ parameters -/ ,- -/ ,- Waarde onderhandenwerk op / ,- Verrekenbedrag = ,- Dit verrekenbedrag wordt binnen 30 dagen aan de zorgaanbieder overgemaakt. In het geval van een negatief verrekenbedrag dient de zorgaanbieder dit bedrag binnen deze termijn aan het Ministerie van Justitie over te maken. 4

5 Uitvoeringsregel Verrekenbedrag voor de forensische zorg Deze uitvoeringsregel bevat de uitwerkingen van de nieuwe bekostigingssystematieken die vanaf 1 januari 2011 in de forensische zorg worden ingevoerd. Deze uitvoeringsregel voor de forensische zorg geldt voor alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren die door het Ministerie van Justitie wordt gecontracteerd. De juridische grondslag voor de uitvoeringsregels is het contract dat tussen het Ministerie van Justitie en de zorgaanbieders in de forensische zorg is gesloten. Inleiding Deze uitvoeringsregel bevat de voorwaarden die het Ministerie van Justitie hanteert inzake het verrekenbedrag. Naar analogie van de invoering van de DBC s in de curatieve GGZ zal bij de invoering van de DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters tevens sprake zijn van een vangnet. In afwijking van de curatieve GGZ is in de forensische zorg sprake van een verrekenbedrag in plaats van een verrekenpercentage. Met het verrekenbedrag kan de aansluiting gemaakt worden tussen de omzet berekend op basis van de DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters en de omzet op basis van de reguliere parameters. Inhoud In de curatieve GGZ wordt voor het verschil tussen de productieafspraken in NZa-parameters en de productieafspraken in DBC s een verrekenpercentage berekend. Dit percentage is de toeslag of aftrek op het DBC-tarief, dat gedeclareerd wordt bij de zorgverzekeraars. Indien een zorgaanbieder zowel ambulante (DBC s zonder verblijf) als klinische zorg (DBC s met verblijf) levert, dan wordt het verrekenpercentage berekend over de verblijf-dbc s. Bij de curatieve GGZ zijn er vele zorgverzekeraars, maar bij de strafrechtelijk forensische zorg is het Ministerie van Justitie de enige partij die zorg inkoopt en betaalt. Dit maakt het mogelijk om een verrekenbedrag te hanteren in plaats van een verrekenpercentage. Dit bedrag is dan het verschil tussen de omzet in de huidige parameters en de omzet in DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters. Per contract zal het verrekenbedrag bepaald worden 2. Dit bedrag zal vervolgens door het Ministerie van Justitie worden betaald, of in het geval van een negatief verrekenbedrag door de zorgaanbieder terugbetaald worden aan het Ministerie van Justitie. De frequentie van het bepalen van het verrekenbedrag is eenmaal per jaar. De termijn waarop het verrekenbedrag terugbetaald moet worden is 30 dagen. Als de zorgaanbieder het verrekenbedrag niet tijdig terug betaalt dan heeft dit gevolgen voor de bevoorschotting van de zorgaanbieder 3. 2 Heeft een zorgaanbieder naast haar reguliere contract ook een of meerdere tendercontracten dan mag het surplus van een tendercontract overgeheveld worden naar het reguliere contract, mits de geleverde zorg in het reguliere contract past. 3 Dit wordt in het contract tussen de zorgaanbieder en het Ministerie van Justitie verder uitgewerkt. 5

6 Uitvoeringsregel Onderhanden werk bepaling DB(B)C voor de forensische zorg Deze uitvoeringsregel bevat de uitwerkingen van de nieuwe bekostigingssystematiek DB(B)C die vanaf 1 januari 2011 in de forensische zorg worden ingevoerd. Deze uitvoeringsregel voor de forensische zorg geldt voor alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren die door het Ministerie van Justitie wordt gecontracteerd en de DB(B)C-systematiek dienen te hanteren. De juridische grondslag voor de uitvoeringsregels is het contract dat tussen het Ministerie van Justitie en de zorgaanbieders in de forensische zorg is gesloten. Inleiding Met deze uitvoeringsregel wordt het beleid geformuleerd dat het Ministerie van Justitie hanteert inzake de onderhanden werk bepaling van de zorgaanbieder in de forensische zorg ten behoeve van het vaststellen van de definitieve omzet van DB(B)C s over een kalenderjaar. De uitvoeringsregel onder handen werk bepaling voor de forensische zorg heeft als doel het beschrijven van de manier waarop onderhanden werk in de forensische zorg wordt bepaald. De bepaling van onderhanden werk is van belang om inzicht te krijgen in de waarde van de nog niet afgelopen zorgtrajecten in de forensische zorg die middels de DB(B)C-financieringssystematiek vergoed worden. Dit is van belang voor het bepalen van het verrekenbedrag en de herschikking die jaarlijks plaatsvindt. Inhoud Onderhanden werk wordt naar analogie van de GGZ in de forensische zorg als volgt gedefinieerd: het voortschrijdend totaal van de waarde van geleverde zorg met betrekking tot DB(B)C's vanaf de startdatum tot de einddatum. Zodra een DB(B)C is afgesloten maakt deze geen deel meer uit van het onderhanden werk. Het onderhanden werk hoeft alleen bepaald te worden door zorgaanbieders die forensische zorg leveren die gefactureerd wordt middels DB(B)C s. Wijze van berekening onderhanden werk in de forensische zorg Opstellen overzicht op persoonsniveau De zorgaanbieder stelt een overzicht op persoonsniveau op voor de cliënten die tot aan de datum waarop het onderhanden werk wordt bepaald in zorg waren. Van deze cliënten zijn de DB(B)C s nog niet gefactureerd. Per cliënt wordt de waarde bepaald van het onderhanden werk zoals hierna toegelicht. Vervolgens wordt het bedrag voor onderhanden werk vermeld in het verantwoordingsdocument. Het verantwoordingsdocument is te vinden op de website ( Het gemaakte overzicht op persoonsniveau dient alleen ter interne onderbouwing voor de zorgaanbieder en hoeft niet aan het Ministerie van Justitie te worden aangeleverd. 6

7 Waardebepaling onderhanden werk De waardebepaling van het onderhanden werk vindt plaats, naar analogie van de NZa waardebepaling in de DBC GGZ systematiek, op basis van de normen van de productstructuur DB(B)C s voor de forensische zorg. Uitgegaan moet worden van: - een gemiddeld uurtarief van 100,- voor geregistreerde activiteiten en verrichtingen; - een prijs per dag voor het onderhanden verblijf berekend door het aantal verblijfsdagen per cliënt te vermenigvuldigen met de advies prijs voor de desbetreffende verblijfssoort. Frequentie van aanlevering onderhanden werk Het onderhanden werk moet door de zorgaanbieders tweemaal per jaar aan het Ministerie van Justitie aangeleverd worden. De data waarover het onderhanden werk moet worden aangeleverd zijn de volgende: 30 juni (ten behoeve van de herschikking); 31 december. De zorgaanbieders hebben een maand na deze data om het onderhanden werk overzicht aan het Ministerie van Justitie aan te leveren. Controle onderhanden werk bepaling Of het onderhanden werk per 31 december juist is bepaald, wordt bij de zorgaanbieders die forensische zorg leveren middels het jaarlijkse accountantsonderzoek getoetst. In het door het Ministerie van Justitie nog op te leveren accountantsprotocol onderhanden werk staat vermeld welke aanwijzingen de accountant dient te volgen bij het vaststellen van het onderhanden werk. De zorgaanbieders dienen deze accountantscontrole samen met de waarde van het onderhanden werk op 1 juni aan te leveren bij het Ministerie van Justitie. 7

8 Uitvoeringsregel Overloop DB(B)C voor de forensische zorg Deze uitvoeringsregel bevat de uitwerkingen van de nieuwe bekostigingssystematiek DB(B)C die vanaf 1 januari 2011 in de forensische zorg wordt ingevoerd. Deze uitvoeringsregel voor de forensische zorg geldt voor alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren die door het Ministerie van Justitie wordt gecontracteerd en de DB(B)C-systematiek dienen te hanteren. De juridische grondslag voor de uitvoeringsregels is het contract dat tussen het Ministerie van Justitie en de zorgaanbieders in de Forensische Zorg is gesloten. Inleiding Met deze uitvoeringsregel wordt het beleid geformuleerd dat het Ministerie van Justitie hanteert inzake de overloop DB(B)C s. Met ingang van 2011 dienen zorgaanbieders te declareren in DB(B)C s. Voor een DB(B)C die in 2011 wordt gedeclareerd, maar reeds in 2010 is gestart, dient bij declaratie in 2011 het gedeelte van de zorg dat in 2010 heeft plaatsgevonden en via huidige parameters al is vergoed niet te worden betrokken. Op deze wijze wordt de eenmalige overgang mogelijk gemaakt van de wijziging in financieringssystematiek. Inhoud Met ingang van 2011 declareren zorgaanbieders van forensische zorg in DB(B)C s. De DB(B)C-advies prijs kan in rekening worden gebracht voor alle DB(B)C s die zijn afgesloten in 2011 (en verder) en zijn gevalideerd door de zorgaanbieder. Er is sprake van een overloop DB(B)C als een DB(B)C is geopend in 2010 en wordt afgesloten in In dat geval wordt de declaratie van het DB(B)Cadvies prijs in 2011 gesaldeerd met het creditbedrag voor de zorg die in de periode vanaf de opening van de DB(B)C in 2010 tot en met 31 december 2010 is geleverd. Ingeval de saldering resulteert in een negatief declaratiebedrag wordt het saldo op 0,01 gesteld. Alle facturen met een waarde van 0,00 moeten als 0,01 worden gedeclareerd (zie hiervoor de uitvoeringsregel declaratie). Het creditbedrag wordt bepaald op basis van de ambulante tarieven (loon- en materiële kosten, exclusief kapitaallasten) en de gemiddelde klinische tarieven per dag (loon- en materiële kosten). In het gemiddelde klinische tarief per dag zitten de loon- en materiële kosten per verpleegdag en per bezet bed. De tabel op basis waarvan de creditbedragen moeten worden bepaald is terug te vinden op de website ( Het creditbedrag voor afspraken inzake een tender- of aanbestedingscontract wordt bepaald op basis van de afgesproken tarieven waarbij de zorgaanbieders de kapitaallasten uitsluit. Het Gevangeniswezen, dat in de rol van zorgaanbieder geen gebruik maakt van NZa tarieven, wordt in dit geval verwezen naar de normprijzen (exclusief kapitaallasten) Gevangeniswezen. Het creditbedrag in het gevangeniswezen wordt bepaald door de desbetreffende normprijs (exclusief kapitaallasten) te vermenigvuldigen met het aantal dagen in 2010 dat voor deze specifieke patiënt is geleverd. De zorgaanbieders stellen uiterlijk 1 maart 2011 een overzicht op ten behoeve van de directie Forensische Zorg. In dit overzicht wordt op persoonsniveau van de cliënten die op 31 december

9 in zorg zijn, aangegeven welke zorgprestaties zijn geleverd. Op basis van de daarbij behorende tarieven wordt per cliënt een totaalbedrag berekend. Het totaalbedrag wordt nadat de DB(B)C is afgesloten en gevalideerd, in de factuur verwerkt. Voor het GW komt er nog een analoge regel binnen het DJI-concern. Zodra deze bekend is worden de PPC s hiervan op de hoogte gesteld. Rekenvoorbeeld overloop DB(B)C Voor een patiënt wordt op 5 augustus 2010 een DB(B)C geopend. De behandeling van deze patiënt wordt op 14 februari 2011 afgesloten. Gedurende deze periode heeft deze patiënt zowel behandelals verblijfszorg ontvangen. Bij het afsluiten van de DB(B)C van de patiënt blijkt de patiënt in behandelgroep aan een middel gebonden stoornissen vanaf tot minuten te vallen (advies prijs ,-). De patiënt is 193 dagen in de zorginstelling verbleven in de verblijfssoort B2 (advies prijs 350,- per dag). De waarde van de DB(B)C factuur moet dan als volgt bepaald worden. De waarde van de DB(B)C wordt bepaald door de waarde van de behandelgroep en de verblijfssoort bij elkaar op te tellen. In dit geval is dit: ,- (behandeling) (aantal verblijfsdagen) x 350,- (advies prijs verblijfssoort B3). In totaal is de waarde van de DB(B)C dus ,- Omdat de DB(B)C in 2010 is geopend en al een deel van de DB(B)C in 2010 is vergoed via de bekostiging in de NZa parameters moet er een bedrag van de DB(B)C worden afgetrokken. Dit bedrag is het creditbedrag. Het creditbedrag wordt bepaald met behulp van de creditbedragen tabel op de website (( De zorgaanbieder dient dan het volgende bedrag bij het Ministerie van Justitie te factureren ,- (waarde DB(B)C) -/ ,76 (waarde creditbedrag) = ,24 (waarde DB(B)C factuur). 9

10 Uitvoeringsregel Tender- en Aanbestedingscontracten voor de forensische zorg Deze uitvoeringsregel bevat de uitwerkingen van de nieuwe bekostigingssystematieken die vanaf 1 januari 2011 in de forensische zorg worden ingevoerd. Deze uitvoeringsregel voor de forensische zorg geldt voor alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren in het kader van een tender- en/of aanbesteding die door het Ministerie van Justitie wordt gecontracteerd. De juridische grondslag voor de uitvoeringsregels is het contract dat tussen het Ministerie van Justitie en de zorgaanbieders in de Forensische Zorg is gesloten. Inleiding Met deze uitvoeringsregel wordt het beleid geformuleerd dat het Ministerie van Justitie hanteert inzake de tender- en aanbestedingscontracten. Voor 2011 dienen zorgaanbieders te offreren in DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters. Hiervoor moeten zij in een schaduwofferte de productieafspraak in huidige parameters naar een productie in DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters beschrijven. Een aantal zorgaanbieders heeft naast de reguliere productie ook tijdelijke afspraken gemaakt met het Ministerie van Justitie door middel van zogenaamde tender- en aanbestedingscontracten. Ook voor deze contracten dienen de zorgaanbieders een vertaling te maken naar DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters. Inhoud In 2002 is de basiscapaciteit van FPC s bevroren. Dit betekent dat de budgetafspraken voor deze tbsplaatsen in NZa-parameters zijn vastgesteld. Het Ministerie van Justitie heeft, naast deze bevroren capaciteit, in de afgelopen jaren enkele tenders uitgezet ten behoeve van capaciteitsuitbreiding. Daarbij verschillen de afspraken op prijs en volume tussen de toegekende tenderaanbiedingen. Dit is een uitbreiding van tijdelijke capaciteit; na afloop van de tenderperiode vervallen deze plaatsen. Naast deze tijdelijke plaatsen voor tbs-gestelden in FPC s zijn er twee aanbestedingen uitgeschreven in de forensische zorg, nl. één voor Forensische zorg aan Gedetineerden in de GGZ en één voor Ambulante forensische zorg voor justitiabelen met co-morbide problematiek. Deze twee aanbestedingen komen ook naast de reguliere capaciteit. In het eindmodel maken zorgaanbieders met het Ministerie van Justitie afspraken over de prijs, het volume en de kwaliteit op basis van de DB(B)C-productstructuur, ZZP s en extramurale AWBZ parameters. De afspraken over de plaatsen (oude systematiek) zijn niet één op één te relateren naar de afspraken in DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters. Aan de zorgaanbieders wordt gevraagd een voorstel te doen in de inkoopsheet voor 2011, dit geldt zowel voor de reguliere (basis) capaciteit als de tendercapaciteit en/of de aanbestedingen. Het jaar 2011 zal als leerjaar gelden voor de daarop volgende jaren. Dit is mogelijk omdat in 2011 het vangnet van toepassing is. Het vangnet is de budgetafspraken per contract op basis van de huidige NZa-parameters of gemaakte budgetafspraken inzake een tender of aanbesteding en is voor 2011 de gegarandeerde inkomsten per contract bij gehaalde productieafspraken. 10

11 Om de tender- of aanbestedingsafspraken zoveel mogelijk na te komen zullen alle afzonderlijke afspraken omgezet worden in afzonderlijke inkoopcontracten op basis van DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters. Deze contracten hebben dezelfde, meerjarige, looptijd als de oorspronkelijke tender of aanbesteding. Omdat in DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters geen kapitaallasten zijn opgenomen, worden de kapitaallasten door de zorgaanbieder uit de tenderprijs gehaald en afzonderlijk gepresenteerd (rekening houdende met jaarlijkse indexatie) waarna de directie Forensische Zorg deze controleert. Deze kapitaallasten worden afzonderlijk aan de zorgaanbieder vergoed. Ook de reguliere afspraken worden omgezet in een afzonderlijk inkoopcontract op basis van DB(B)C s, ZZP s en extramurale AWBZ parameters. De looptijd hiervan is 1 jaar. Hieronder volgt het overzicht van de uitgezette tenders. Tender-I (TBS), looptijd tot 1 maart Deze tender is dus niet meer van belang voor Tender-II (TBS), looptijd tot 1 januari Deze tender kan verlengd worden. Tender-III (TBS), looptijd tot 1 januari Tender-IV (TBS), looptijd tot 1 januari Aanbesteding Forensische zorg aan Gedetineerden in de GGZ, looptijd tot 1 januari Op deze tenderafspraak dienen de justitiabelen geplaatst te worden met de volgende strafrechtelijke titels, te weten: Artikel 15.5, Artikel 43.3 PBW, Artikel 37 Sr, de ISD- Maatregel (Artikel 44b t/m Artikel 44q), Penitentiaire maatregel PBW, Artikel 15.2 Pbw en Artikel 15a, lid 3 WvSr. Aanbesteding Justitiële Verslavingszorg, looptijd tot 1 januari 2012 met mogelijkheid van verlenging van één jaar. Het is mogelijk dat gelijksoortige DB(B)C s of ZZP s voorkomen in meerdere contracten per zorgaanbieder. In het geval een tbs-gestelde in een specifieke doelgroep (zwakbegaafd, transmuraal of longstay) valt van een tbs-tender brengt de zorgaanbieder de DB(B)C, ZZP of extramurale AWBZ parameter eerst onder bij de desbetreffende tbs-tender (tot aan de afgesproken maximale omzet in huidige parameters). Bij de inkoop 2011 maakt de directie Forensische Zorg zo nodig specifieke afspraken hierover met de zorgaanbieder. In het geval een tbs-gestelde niet onder één van de bovengenoemde doelgroepen valt kiest de zorgaanbieder welk contract (regulier of tender-i, -II, III of -IV) passend is om de DB(B)C, ZZP of extramurale AWBZ parameter onder te brengen en factureert hij deze onder het desbetreffende contractnummer (tot aan de afgesproken maximale omzet in huidige parameters). In het geval een patiënt in de doelgroep valt van of de aanbesteding Forensische zorg aan Gedetineerden in de GGZ (patiënt met strafrechtelijke titels Artikel 15.5, Artikel 15.2 Pbw, Artikel 15a/lid 3 WvSr., Artikel 43.3 PBW, Artikel 44b t/m 44q of de ISD-Maatregel) of de aanbesteding Justitiële Verslavingszorg Zorg (verslaafde patiënten met co-morbide problematiek) brengt de 11

12 zorgaanbieder de DB(B)C, ZZP of extramurale AWBZ parameter eerst onder bij het desbetreffende contract (tot aan de afgesproken maximale omzet in huidige parameters). Bij volledige uitnutting van het aanbestedingscontract dient de DB(B)C, ZZP of extramurale AWBZ parameter ten laste van het reguliere contract gebracht te worden. Bij volledige uitnutting van het reguliere contract kunnen DBBC s, ZZP s of extramurale AWBZ parameters niet ten laste worden gebracht van het tender contract. Ieder contract wordt apart afgerekend na afloop van het jaar. De zorgaanbieder verantwoordt zich separaat over de tender- en aanbestedingscontracten. Daarbij vindt de verantwoording en afrekening, zoals voorgaande jaren, per contract plaats in de desbetreffende tender- of aanbestedingstarieven. Ter informatie vindt er door de zorgaanbieder een vergelijking plaats van de onder het tender- of aanbestedingscontract geboekte DB(B)C's, ZZP s en extramurale AWBZ parameters. Indien er een verschil bestaat tussen de verantwoording in tenderen aanbestedingstarieven en in DB(B)C's, ZZP s en extramurale AWBZ parameters verklaart de zorgaanbieder het verschil 4. Het doel van deze dubbele verantwoording is dat Justitie inzicht wil krijgen hoe het beste de tender- of aanbestedingscontracten kunnen worden verantwoord als in de toekomst het vangnet wegvalt en het Ministerie van Justitie zonodig spelregels zou moeten aanpassen. Hieronder volgen twee voorbeelden hoe de zorgaanbieder kiest voor een contract Voorbeeld 1 Een FPC die naast haar reguliere contract ook tendercontracten voor tbs-gestelden heeft wil een afgesloten DB(B)C factureren van een tbs-gestelde die niet in één van de bovengenoemde specifieke doelgroepen (zwakbegaafd, transmuraal of longstay) valt. Hiervoor kiest zij een van de contracten uit, die nog niet aan het afgesproken maximum zit. Voorbeeld 2 Een zorgaanbieder heeft naast haar reguliere inkoopcontract ook een contract inzake Forensische zorg aan Gedetineerden en een contract voor Justitiële Verslavingszorg Zorg. Als zij een afgesloten DB(B)C, ZZP of extramurale AWBZ parameter wil factureren dan kiest zij een contract dat past bij de doelgroep van de patiënt. Indien de patiënt een gedetineerde is met een strafrechtelijke titel art of Art PBW of een ISD-maatregel dan kiest zij het contract Forensische zorg aan Gedetineerden, tenzij dit contract aan het afgesproken maximum zit. Indien de patiënt een verslaafde is met co-morbide-problematiek passend binnen de voorwaarden van het contract Justitiële Verslavingszorg, dan kiest zij het contract Justitiële Verslavingszorg Zorg, tenzij dit contract aan het afgesproken maximum zit. Valt de patiënt niet onder één van de twee eerder genoemde aanbestedingscontracten of is deze volledig uitgenut dan kiest zij het reguliere inkoopcontract. 4 Mogelijk zijn er activiteiten geregistreerd onder de DB(B)C of ZZP die niet onder het tendercontract vallen. Deze verrichte activiteiten worden in dat geval aangegeven tegen het geldende NZa-tarief. 12

13 Uitvoeringsregel Verplichte aanlevering minimale dataset Forensische Zorg Deze uitvoeringsregel bevat de uitwerkingen van de nieuwe bekostigingssystematiek DB(B)C die vanaf 1 januari 2011 in de forensische zorg wordt ingevoerd. Deze uitvoeringsregel voor de forensische zorg geldt voor alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren die door het Ministerie van Justitie wordt gecontracteerd en de DB(B)C-systematiek dienen te hanteren. De juridische grondslag voor de uitvoeringsregels is het contract dat tussen het Ministerie van Justitie en de zorgaanbieders in de Forensische Zorg is gesloten. Inhoud De uitvoeringsregel Minimale Data Set Forensische Zorg (verder genoemd MDS FZ) bevat de voorwaarden die het Ministerie van Justitie hanteert inzake het aanleveren van afgesloten DB(B)C s aan het DBC Informatie Systeem (DIS). De MDS FZ omvat de vastgestelde set van basisgegevens die voor meerdere informatiefuncties gebruikt kan worden door partijen die daartoe onder voorwaarden gerechtigd zijn. De uitleverspecificaties van de MDS FZ zijn terug te vinden op de website ( Het DIS is een onafhankelijke afdeling binnen de Stichting DBC-Onderhoud, die diensten aanbiedt om aanlevering van de MDS FZ mogelijk te maken. Deze diensten zijn verzameling, opslag en uitlevering van gegevens. Deze uitvoeringsregel beschrijft de aanlevering van de MDS FZ volwassenen. Het doel van de aanlevering van MDS FZ gegevens aan het DIS is tweeledig: 1. Het mogelijk maken van het uitvoeren van taken met betrekking tot het onderhoud van het DB(B)C model, de prestatiebeschrijvingen en tarieven (advies prijzen) van de DB(B)Csystematiek; 2. Het verstrekken van beleidsinformatie aan het Ministerie van Justitie over de ontwikkeling en de bekostiging en financiering van de forensische zorg. In de onderstaande tabel staan de MDS FZ gegevens benoemd die aangeleverd moeten worden aan DIS. Deze gegevens worden door de zorgaanbieders maandelijks aan het DIS aangeleverd over de gedeclareerde DB(B)C s. 13

14 Item MDS Waarde Definitie Verplicht Toelichting Unieke identificatie zorginstelling AGB-instellingscode voor instellingen AGB-praktijkcode voor vrijgevestigen AGB-instellingscode voor instellingen AGB-praktijkcode voor vrijgevestigen Ja, verplicht Via Vektis wordt geregeld dat er een AGB codes komt voor het GW en TBS AGB codes worden door VEKTIS beheerd AGB codes worden door VEKTIS beheerd Unieke identificatie zorgverzekeraar UZOVI-code UZOVI-code Ja, verplicht DJI wordt "verzekeraar"met UZOVI. Patiënt Pseudo identiteit patiënt Geboortejaar Geslacht 4-cijfers postcode Landcode Versleutelde gegevens o.a. VIPnummer, BSN, naam- en adresgegevens Geboortejaar Geslacht 4-cijfers postcode Landcode Geboortejaar Geslacht 4-cijfers postcode Landcode Ja, verplicht Geboortedatum = ja, verplicht Geslacht = ja, verplicht Postcode = ja, verplicht Landcode = ja, verplicht Versleutelde identificerende gegevens van de patiënt Postcode van de laatste verblijfsplaats landcode van laatste verblijfsplaats Productie per patiënt Zorgtrajectnummer Ordernummer uit de DBC-registratie Ordernummer uit de DBC-registratie Ja, verplicht Geeft o.a. informatie over bij elkaar horende DB(B)C's Begindatum- en einddatum indicatie Begin- en einddatum overnemen uit de gestelde indicatie Begin- en einddatum overnemen uit de gestelde indicatie Ja, verplicht Indien aanwezig verplicht. Voorwaarden worden nader vastgelegd in de gegevensaanleveringsstandaard Code Indicatie Conform codelijst indicaties Ja, verplicht Indien aanwezig verplicht. Voorwaarden worden nader vastgelegd in de gegevensaanleveringsstandaard. Begindatum- en einddatum plaatsingsbesluit Begin- en einddatum overnemen uit de gestelde plaatsingsbesluit Begin- en einddatum overnemen uit de gestelde plaatsingsbesluit.bij bezwaar op plaatsingsbesluit, definitief plaatsingsbesluit Ja, verplicht Indien aanwezig verplicht. Voorwaarden worden nader vastgelegd in de gegevensaanleveringsstandaard Code Plaatsing Conform codelijst plaatsing Ja, verplicht Indien aanwezig verplicht. Voorwaarden worden nader vastgelegd in de gegevensaanleveringsstandaard Begin- en einddatum zorgtraject Begindatum zorgtraject = datum 1e aanmelding Begindatum zorgtraject = datum eerste aanmelding Startdatum verplicht Einddatum, optioneel Startdatum verplicht einddatum, optioneel Einddatum zorgtraject is variabel maar Einddatum zorgtraject is variabel maar kan ook kan ook leeg zijn leeg zijn Circuit Conform codelijst DB(B)C's Ja, verplicht Waarde is altijd: forensisch volwassen in strafrechtelijk kader Begin- en einddatum strafrechtelijke Begindatum = begindatum Over te nemen uit het plaatsingsbesluit/ Startdatum verplicht titel strafrechtelijke titel volgens vonnis indicatiebesluit Einddatum, optioneel Einddatum = einddatum strafrechtelijke titel volgens vonnis. Kan ook leeg zijn Zorgtype Strafrechtelijke titel conform codelijst Strafrechtelijke titel conform codelijst DB(B)C's Ja, verplicht Inhoud codelijst wijkt af van GGZ DB(B)C's Gevaar Conform codelijst DB(B)C's Het element aard en mate van gevaar wordt in Ja, verplicht drie categorieën getypeerd, namelijk Acuut fysiek gevaar, Vluchtgevaar en Recidive gevaar. Gevaar maakt in de eindsituatie onderdeel uit van het indicatiebesluit voor de patiënt. zie spelregels. Diagnoseprofiel Conform codelijst DB(B)C's (gebaseerd op DSMIV) Ja, verplicht Er worden op 5 assen van DSMIV diagnoses geregistreerd waarvan op as 1 of as 2 een hoofddiagnose wordt gesteld. Per as kunnen per DB(B)C meerdere scores voorkomen. Aard delict Conform codelijst DB(B)C's Ja, verplicht Er kunnen meerdere delicten worden vastgelegd. Begindatum, einddatum DB(B)C traject Begindatum DB(B)C = datum 1e (pre-) intake contact i.g.v. initiele DBBC of aansluitend aan einddatum DB(B)C i.g.v. vervolg DB(B)BC Ja, verplicht Verwijzer Optioneel Onderdeel van de MDS GGZ. Voor FZ is de inhoud niet passend. Moet in de toekomst nader uit gewerkt worden. Inhoud codelijst wijkt af van GGZ Afsluitreden DB(B)C Conform codelijst DB(B)C's Ja, verplicht geeft informatie waarom een DB(B)C is afgesloten. Zinvolle informatie voor o.a. onderhoud DB(B)C systematiek. Inhoud codelijst wijkt af van GGZ In rekening gebrachte prijs Verkoopprijs DB(B)C Vormgeven De prijs die op de factuur vermeld staat Ja, verplicht De prijs die op de factuur vermeld staat Geleverd Zorgprofiel Activiteiten en verrichtingen Categorieën - tijdschrijven - dagbesteding - verblijfssoort - verrichtingen Zie spelregels Ja, verplicht Er wordt een onderscheid gemaakt in verschillende soorten begeleiding. In de DBC GGZ is er ook een onderscheid maar deze is niet opgenomen in de MDS GGZ. Diagnostiek is een subcategorie van tijdschrijven Datum activiteiten en verrichtingen Datum Zie spelregels Ja, verplicht Beroep behandelaar Conform DB(B)C beroepenlijst. Deze is gebaseerd op DBC GGZ beroepenlijst met aanvulling Arts verstandelijk gehandicapten Zie spelregels Ja, verplicht Aandachtspunt: verpleegkundigen en beroepen/personen die 24 uurs contiïteitszorg leveren kunnen alleen voor hun rol in de ambulante dienstverlening tijd registreren op een DB(B)C Patiëntgebonden productie buiten DBC systematiek Beroep behandelaar Conform DB(B)C beroepenlijst. Deze is gebaseerd op DBC GGZ beroepenlijst met aanvulling Arts verstandelijk gehandicapten Zie spelregels Ja, verplicht Verrichtingen Conform spelregels DBBC Ja, verplicht Mogelijke categoriën: - consult aan derden - waar DB(B)C-registratie niet toereikend is of bewust buiten DB(B)C systematiek valt of waar de DBC-systematiek zich niet voor leent (individuele preventie) Hiervoor moet een lijst worden opgesteld - overige producten Datum verrichting Datum Ja, verplicht Gedeclareerde prijs Tarief Ja, verplicht Kostprijsgegevens Start- en einddatum prijsperiode Nader te bepalen Nader te bepalen Optioneel Onderdeel van de MDS GGZ. Lopende de discussie wordt dit overgenomen en gereserveerd voor de toekomst Kostprijs bouwstenen Nader te bepalen Nader te bepalen Optioneel Onderdeel van de MDS GGZ. Lopende de discussie wordt dit overgenomen en gereserveerd voor de toekomst 14

15 Aanlevervoorwaarden Voor de aanlevering van de MDS FZ gegevens gelden de volgende voorwaarden: Zorgaanbieders verstrekken eenmaal (vanaf ) per maand elektronisch de gegevens over de gefactureerde DB(B)C s. De levering hiervan vindt uiterlijk voor het einde van de opvolgende maand plaats. Aanlevering vindt plaats aan DIS na pseudonimisering door gebruikmaking van de software van ZorgTTP. ZorgTTP is een onafhankelijke organisatie werkzaam als 'Trusted Third Party' op het gebied van zorg en welzijn. ZorgTTP verzorgt pseudonimsering van de MDS FZ-gegevensstroom. Voor aanlevering aan DIS wordt gebruik gemaakt van de meest recente aanleverspecificatie met de daarin opgenomen technische vereisten. Deze aanleverspecificatie wordt gepubliceerd op de website ( Mutaties en aanvullingen op de MDS FZ-informatie van productie afgesloten in enig jaar (t) worden uiterlijk op 30 september van het daaropvolgende jaar (t+1) aangeleverd bij DIS als onderdeel van de reguliere maandelijkse gegevenslevering. Door de feitelijke verstrekking aan de MDS FZ verklaart de zorgaanbieder alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 15

16 Uitvoeringsregel Kaderregeling AO/IC voor de forensische zorg Deze uitvoeringsregel bevat de uitwerkingen van de nieuwe bekostigingssystematieken die vanaf 1 januari 2011 in de forensische zorg worden ingevoerd. Deze uitvoeringsregel voor de forensische zorg geldt voor alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren die door het Ministerie van Justitie wordt gecontracteerd. De juridische grondslag voor de uitvoeringsregels is het contract dat tussen het Ministerie van Justitie en de zorgaanbieders in de forensische zorg is gesloten. De zorgaanbieder verplicht zich door het aangaan van dit contract te houden aan de kaderregeling AO/IC zoals gepubliceerd op de website ( Op deze website staat zowel een kaderregeling AO/IC gepubliceerd inzake de DB(B)C systematiek als voor de ZZP- en extramurale AWBZ parameter systematiek. Als de zorgaanbieder een rijkskliniek is, verplicht deze zorgaanbieder zich aan de kaderregeling AO/IC van de rijksklinieken te houden. 16

17 Uitvoeringsregel Declaratie DB(B)C voor de forensische zorg Deze uitvoeringsregel bevat de uitwerkingen van de nieuwe bekostigingssystematiek DB(B)C die vanaf 1 januari 2011 in de forensische zorg wordt ingevoerd. Deze uitvoeringsregel voor de forensische zorg geldt voor alle zorgaanbieders die forensische zorg leveren die door het Ministerie van Justitie wordt gecontracteerd en de DB(B)C-systematiek dienen te hanteren. De juridische grondslag voor de uitvoeringsregels is het contract dat tussen het Ministerie van Justitie en de zorgaanbieders in de Forensische Zorg is gesloten. Inleiding Deze uitvoeringsregel biedt een beleidskader voor het declareren van DB(B)C-tarieven in Met deze regel wordt ook geregeld welke gegevens de DB(B)C-factuur inzake de geleverde zorg minimaal moet bevatten. Per 1 januari 2011 wordt de declaratie van DB(B)C s ingevoerd. Vanaf deze datum vindt de financiering van de forensische zorg in strafrechtelijk kader plaats op basis van de DB(B)Cproductstructuur 5. Naar analogie van de invoering van de DBC s in de curatieve GGZ zal bij de invoering van de DB(B)C s tevens sprake zijn van een vangnet gebaseerd op de huidige (NZa-) parameters 6. De bekostiging blijft dan ook op de oude leest geschoeid, dat wil zeggen gebaseerd op de huidige (NZa-)parameters (zie de uitvoeringsregel Vangnet voor de forensische zorg). Inhoud 1. Begrippen In het vervolg van deze uitvoeringsregel wordt verstaan onder: Zorgaanbieder forensische zorg DB(B)C DB(B)C-traject Zorgaanbieder: de rechtspersoon, die een zorginstelling in stand houdt of een natuurlijke persoon die zorg verleent, dan wel de natuurlijke personen of rechtspersonen, die gezamenlijk een zorginstelling vormen en die krachtens een overeenkomst forensische zorg verlenen. Diagnose Behandeling (Beveiliging) Combinatie: het geheel van prestaties van zorgaanbieders voorvloeiend uit de zorgvraag en het beveiligingsniveau waarvoor een patiënt bij de zorgaanbieder komt. Een DB(B)C duurt maximaal 365 dagen. Wanneer een zorgtraject van een cliënt (DB(B)C) langer dan 365 dagen duurt of een andere fase of 5 Vanaf 1 januari 2011 wordt naast de DB(B)C-systematiek ook de ZZP-bekostiging/extramurale parameters voor de FZ ingevoerd. Voor de afbakening van het domein waarvoor de DB(B)C-systematiek dan wel de ZZPbekostiging/ambulante parameters van toepassing is, wordt verwezen naar de spelregels DB(B)C voor Waar in deze uitvoeringsregel van (NZa-) parameters wordt gesproken, dient voor het Gevangeniswezen normtarieven te worden gelezen. 17

18 status in de behandeling aanbreekt, wordt dit vervolgtraject getypeerd met een zogenoemde vervolg-db(b)c. De begindatum van het zorgtraject is de datum van de eerste aanmelding. DB(B)C-dataset De DB(B)C-dataset bevat de gegevens waarmee een DB(B)C getypeerd kan worden. De onderdelen van de dataset zijn: startdatum, medische inhoudelijke informatie (zorgtype, diagnoseclassificatie en productgroepcode voor behandeling), de verblijfssoorten en de einddatum. Aan een DB(B)C-dataset is de hoeveelheid ingezette activiteiten en verrichtingen gekoppeld op basis waarvan door de validatiemodule de productgroep voor behandeling en de verblijfssoorten worden bepaald. Vanuit de productgroepcode voor behandeling wordt de bijbehorende prestatiecode afgeleid, waaraan een declaratiecode wordt toegevoegd. Aan de verblijfssoorten wordt direct een declaratiecode gekoppeld. DB(B)C-prestatiecode De twaalfcijferige code, die het afgesloten en gevalideerde DB(B)Ctraject beschrijft. De code bestaat uit het samenstel van de codes van het zorgtype, de diagnoseclassificatie en de productgroepen voor behandeling. Op de posities waar in de GGZ de verblijfsgroepen zijn opgenomen, worden deze posities in de forensische zorg altijd gevuld met een 0 (in totaal dus 000). DB(B)C Validatie Productstructuur; productgroepen voor behandeling en verblijfssoorten DB(B)C-tarief Zorgaanbieders zijn ten behoeve van de registratie en declaratie van DB(B)C s gehouden in hun software een validatiemodule op te nemen. Deze dient als instrument om de betrouwbaarheid van de DB(B)C s te toetsen en de juistheid van de registratie te verifiëren. De productstructuur DB(B)C FZ 2011 bestaat uit 93 productgroepen voor behandeling: behandeling kort (7), bijzondere groepen (14) en langdurende of intensieve behandeling (72). Daarnaast worden 12 verblijfssoorten onderscheiden. Een verblijfssoort is de combinatie van de verblijfsintensiteit en het beveiligingsniveau die tijdens het verblijf zijn geleverd aan de patiënt. Aan de productgroepen voor behandeling en de verblijfssoorten worden codes en tarieven gekoppeld. Het DB(B)C-tarief bestaat uit de combinatie van het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling en de bedragen die zijn gekoppeld aan de verblijfssoorten (en het aantal dagen per verblijfssoort) volgens de productstructuur DB(B)C FZ. Indien geen sprake is van verblijf, bestaat het DB(B)C-tarief uitsluitend uit het bedrag dat is gekoppeld aan de productgroep voor behandeling. Indien geen behandeling is geleverd, maar alleen verblijf dan bestaat het DB(B)C-tarief uit het bedrag(en) dat is gekoppeld aan de verblijfssoorten. Het tarief is gebaseerd op de volledige kostprijs van de 18

19 Declaratiecode AGB-code Overige producten verleende zorg exclusief kapitaalslasten. De kapitaalslasten worden buiten de DB(B)C-factuur om verrekend met de zorgaanbieders. De zescijferige code waaraan het DB(B)C-tarief is gekoppeld. In de ICTspecificaties is dit veld genaamd declaratiecode. Algemeen GegevensBeheer-Zorgverleners is een database waarin gegevens van zorgverleners in Nederland zijn geregistreerd. Het bestand bevat ook gegevens die van belang zijn voor het communicatieen facturatieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGBcode bestaat uit 8 posities waarbij de eerste 2 posities voor de zorgverlenerssoort en de laatste 6 posities (unieke zorgverlenersnummer binnen de zorgverlenerssoort) het specifieke nummer aangeven. Dit zijn door zorgaanbieders geleverde zorgproducten die op zichzelf staan en nog geen onderdeel uitmaken van het DB(B)C-tarief. Aan het overig product wordt een aparte declaratiecode en een tarief gekoppeld. Verblijfssoorten De verblijfssoorten zijn opgebouwd uit een combinatie van de intensiteit van het verblijf en het niveau van beveiliging. In totaal worden 12 verblijfssoorten onderscheiden. De verblijfssoorten worden per dag en in combinatie met de productgroep voor behandeling gefactureerd. Op de factuur wordt per type verblijfssoort het aantal dagen voor de betreffende verblijfssoort vermeld. 2. Declaratie 2.1 Moment van declaratie Declaratie van een DB(B)C-tarief vindt plaats wanneer de DB(B)C is afgesloten en gevalideerd. In de spelregels DB(B)C-registratie voor de Forensische Zorg in Strafrechtelijk kader worden de voorwaarden genoemd om een DB(B)C af te sluiten. 2.2 Te declareren DB(B)C-tarief Het DB(B)C-tarief kan in rekening worden gebracht voor alle DB(B)C s die zijn afgesloten vanaf 1 januari 2011 en zijn gevalideerd door de zorgaanbieder door middel van de validatiemodule. Er is sprake van een overloop DB(B)C als een DB(B)C is geopend in 2010 en wordt afgesloten in In dat geval wordt de declaratie van het DB(B)C-tarief gesaldeerd met het creditbedrag voor de zorg in (NZa-)parameters die in de periode vanaf de opening van de DB(B)C in 2010 tot en met 31 december 2010 is geleverd. Ingeval de saldering resulteert in een negatief declaratiebedrag of 0,00 euro dan wordt het saldo op 0,01 euro gesteld. Wat betreft het tarief dat wordt gedeclareerd voor de productgroepen voor behandeling en de verblijfssoorten geldt het tarief dat van toepassing was op het moment van openen van de DB(B)C. In afwijking hiervan geldt voor DB(B)C s die zijn geopend in 19

20 2010 en worden afgesloten in 2011 (overloop DB(B)C s) het DB(B)C-tarief dat per 1 januari 2011 geldt. 2.3 Aan wie wordt het DB(B)C-tarief gedeclareerd en onder welke voorwaarden? Het DB(B)C tarief wordt, middels de Forensische Externe Integratie (EI)-standaard via VECOZO (Veilige Communicatie in de Zorg), gedeclareerd bij de Directie Forensische Zorg van het ministerie van Justitie. Hiervoor gelden de volgende grondslagen voor bekostiging: - Er is altijd sprake van een forensische zorgtitel (één van de 21 strafrechtelijke titels of de voorgenomen indicatiestelling) 7. - Daarnaast ligt er altijd een plaatsingsbesluit (hetgeen gebaseerd is op de indicatiestelling. Het plaatsingsbesluit neemt elementen over van de indicatiestelling waaronder het indicatiestellingsnummer of een verwijsbrief van de reclassering) ten grondslag aan de toekenning van de zorg. Het plaatsingsbesluit wordt afgegeven onder verantwoordelijkheid van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). De verwijsbrieven zijn afkomstig van één van de reclasseringsorganisaties (3RO's). - In geval van artikel 96 plaatsingen, waar een klinische pro justitia-rapportage wordt uitgevoerd binnen een daarvoor aangewezen GGZ-instelling (uitgezonderd het Pieter Baan Centrum), is geen sprake van een indicatiestelling forensische zorg. Hier volstaat een Bevel Observatie getekend door de Rechter-commissaris als bekostigingsgrondslag. 2.4 Onderlinge dienstverlening/onderaannemerschap Voor een patiënt dient één integrale DB(B)C gedeclareerd te worden die alle verleende zorg bevat behorende bij de zorg voor de betreffende primaire diagnose. Wanneer aanbieders in het zorgtraject andere aanbieders inschakelen is sprake van onderlinge dienstverlening en verrekening van de kosten. De zorgaanbieder die de prestatie levert (de uitvoerende zorgaanbieder) dient alle geleverde activiteiten door te geven aan de zorgaanbieder (opdrachtgevende zorgaanbieder) die de prestatie heeft aangevraagd, deze uitvoerder opent dus geen eigen DB(B)C voor de patiënt. De opdrachtgever registreert vervolgens deze activiteiten en de door haar zelf uitgevoerde activiteiten op de reeds geopende DB(B)C. De zorgaanbieder die de prestatie levert brengt de door haar gemaakte kosten in rekening aan de zorgaanbieder die de prestatie heeft aangevraagd. Hiervoor geldt een vrij tarief. Dit dient nader bepaald te worden door de uitvoerende en opdrachtgevende zorgaanbieder. Voor de onderlinge dienstverlening geldt verder de prestatiebeschrijving onderlinge dienstverlening. Justitie stelt in deze gevallen dezelfde kwaliteitseisen aan de DB(B)C-registratie en declaratie als wanneer er geen sprake is van onderaanneming. De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de geleverde zorg en om de declaratie van de integrale DB(B)C administratief en technisch mogelijk te maken. 7 De aanleiding van de zorg kan zijn dat een patiënt een strafrechtelijke titel heeft (zorgtype 1 t/m 21) óf een patiënt is naar forensische zorg toegeleid door middel van een voorgenomen indicatiestelling (zorgtype 22). De zorgtypen 1 t/m 22 gezamenlijk worden ook wel de forensische zorgtitels genoemd. 20

21 Voor meer informatie over voorwaarden over onderaanneming kan contact opgenomen worden met de afdeling Inkoop, DForZo, Ministerie van Justitie. 2.5 Parallelle DB(B)C s Binnen de forensische zorg kunnen meerdere DB(B)C s voor dezelfde patiënt voorkomen (maximaal 3) die elkaar in tijd kunnen overlappen. Onderscheidend element hierbij is de primaire diagnose en daarmee het zorgtraject. Voor de wijze waarop dient te worden omgegaan met deze parallelle DB(B)C s wordt verwezen naar de Spelregels DB(B)C-registratie voor de Forensische Zorg in strafrechtelijk kader. 3. Overige bedragen 3.1 Overige producten De overige producten maken nog geen onderdeel uit van het DB(B)C-tarief. De overige producten kunnen daarom afzonderlijk gefactureerd worden aan de directie Forensische Zorg van het ministerie van Justitie (of in geval van een onderaannemer aan de aanvragende zorgaanbieder (opdrachtgevende zorgaanbieder). 3.2 Verrekenbedrag Voor de verrekening van opbrengstverschillen met betrekking tot oude jaren en verschillen in het lopende jaar tussen zowel het reguliere budget als de tenderafspraken en de opbrengsten van de DB(B)C-tarieven (inclusief ZZP-tarieven en extramurale parameters) geldt per zorgaanbieder per contract een verrekenbedrag. Deze verrekening vindt jaarlijks plaats. Wanneer het verschil in de omzet in huidige (NZa-)parameters en tenders en de omzet in DB(B)Ctarieven (inclusief ZZP-tarieven en extramurale parameters) positief is, dan wordt het bedrag betaald aan de zorgaanbieder door het ministerie van Justitie. Omgekeerd geldt hetzelfde; bij een negatief verrekenbedrag wordt het bedrag teruggevorderd door het ministerie van Justitie, de directie Forensische Zorg, bij de zorgaanbieder. De definitieve omzet 2011 (per contract) wordt als volgt berekend: Totaal afgesloten te factureren en reeds gefactureerde DB(B)C s (inclusief aftrek voor overloop 2010) + totaal gefactureerde ZZP s en extramurale parameters + onderhanden werk per 31 december verrekenbedrag 2011 = omzet 2011 (per contract) Ter illustratie: Verrekenbedrag Omzet 2011 (per contract) = Onderhanden werk op Totaal afgesloten te factureren en gefactureerde DB(B)C s (-aftrek overloop 2010) 21 Opbrengst ZZP + extramuraal

22 4. Gegevens op de factuur Elke factuur dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: 4.1 DB(B)C-startdatum Bij initiële DB(B)C s is dit de datum waarop het eerste (direct of indirect) patiëntgebonden contact plaatsvindt. Bij vervolg DB(B)C s is dit de startdatum van de vervolg DB(B)C. De openingsdatum van de vervolg DB(B)C volgt op de sluitingsdatum van de voorgaande DB(B)C (mag niet op dezelfde dag zijn als de sluitdatum van de eerdere DB(B)C). 4.2 DB(B)C-einddatum De DB(B)C wordt afgesloten zodra de laatste activiteit (direct of indirect patiëntgebonden) voor de patiënt is geleverd, of wanneer de forensische zorgtitel is afgelopen. Daarnaast geldt dat een DB(B)C nooit langer kan openstaan dan 365 dagen. Dit betekent dat de DB(B)C in ieder geval 365 dagen na de startdatum gesloten dient te worden. 4.3 Forensische zorgtitel Voor de vermelding van de forensische zorgtitel zie punt 4.4 DB(B)C-prestatiecode Startdatum forensische zorgtitel De datum waarop de forensische zorgtitel start, die ten grondslag ligt aan de geleverde forensische zorg Einddatum forensische zorgtitel De werkelijke datum waarop de forensische zorgtitel, die ten grondslag ligt aan de geleverde forensische zorg, is/ wordt beëindigd. Deze datum dient verplicht te worden opgenomen als de datum bekend is. De datum kan in de toekomst liggen. In de declaratie-standaard (Externe Integratie-standaard (EI)) is dit veld als optioneel opgenomen. Dit betekent dat als de einddatum onbekend is, het veld in de EI-standaard wordt leeg gelaten. 4.4 DB(B)C-prestatiecode De specificatie van het geleverde zorgproduct. De DB(B)C-prestatiecode wordt afgeleid van de gevalideerde DB(B)C-dataset. Deze code bestaat uit 12 alfanumerieke posities en wordt als volgt gevuld; zorgtype (= forensische zorgtitel, drie posities), diagnoseclassificatie (drie posities), de verblijfssoorten worden niet via de prestatiecode vermeld daarom worden drie posities altijd gevuld met 000 en de productgroep voor behandeling van de DB(B)C-dataset (drie posities, in deze volgorde). De diagnose-informatie op de factuur dient zich te beperken tot de 8 diagnose hoofdgroepen in uitsluitend de langdurende of intensieve behandelgroepen overeenkomstig de 22

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013

Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Uitvoeringsregels Forensische Zorg DBBC s 2013 Versie 1.0 Datum 19 februari 2013 Status Vastgesteld Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Stafbureau Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2012

Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2012 Uitvoeringsregels Forensische Zorg 2012 Versie Definitief Wijziging 14022012 1 Inhoudsopgave Uitvoeringsregel Vangnet voor de forensische zorg... Uitvoeringsregel Verrekenbedrag voor de forensische zorg...

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

REGELING GG/NR

REGELING GG/NR Bijlage 3 bij circulaire Care/AWBZ/07/21c REGELING GG/NR-100.066 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C

Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Aan: Zorgaanbieders DB(B)C Afzender: Projectorganisatie DB(B)C Betreft: Wijzigingen Spelregels DB(B)C per 1 nuari 2011 Datum: 17 augustus 2010 1. Inleiding De Spelregels DB(B)C-registratie voor de forensische

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen

BELEIDSREGEL CU-5002. Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg. 1. Algemeen BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) zoals die

Nadere informatie

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen.

De NZa gebruikt de genoemde gegevens om tijdens de transitieperiode het transitiebedrag per zorgaanbieder vast te stellen. REGELING Regeling Verplichte aanlevering budget- en DBBC omzet Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende regeling

Nadere informatie

REGELING NR/CU-513. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-513. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel 1.

Nadere informatie

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ

REGELING NR/CU-505. Declaratiebepalingen DBC GGZ REGELING NR/CU-505 Declaratiebepalingen DBC GGZ Gelet op artikelen 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld: Artikel

Nadere informatie

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als

Nadere informatie

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1

4.1 Forensische zorg Zorg als bedoeld in artikel 2 van het Interimbesluit forensische zorg. 1 REGELING Verplichte informatieverstrekking zorgaanbieders van forensische zorg Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de navolgende

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse

Nadere informatie

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011

AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 1 AANWIJZING CONTROLEPROTOCOL PRODUCTIEVERANTWOORDINGEN FORENSISCHE ZORG 2011 Inhoud 1. Algemeen 2. Inhoud van het accountantsonderzoek 3. Controleverklaring 4. Forensische Zorgtitels (Strafrechtelijke

Nadere informatie

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002

Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, NR/FZ-002 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ, Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001

BELEIDSREGEL BR/FZ-0001 BELEIDSREGEL OVERGANG NAAR DBBC-BEKOSTIGING IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van het Besluit uitbreiding

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief

Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg. Datum 20 september 2013 Status Definitief Handleiding Financiering en Registratie 2014 Forensische Zorg Datum 20 september 2013 Status Definitief DEFINITIEF Handleiding Financiering en Registratie 2014 20 september 2013 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017

Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 Invulinstructie en technische validatieregels bij hard afsluiten DBC en basis-ggz jeugd 1 juni 2017 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Hard afsluiten basis-ggz behandeltrajecten... 4 3. Richtlijnen hard afsluiten

Nadere informatie

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN

SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN SPECIFICATIE AAN TE LEVEREN VARIABELEN T.B.V. VALIDATIE MODULE 2.1 CHS Solutions for Control Information B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling BELEIDSREGEL CI-949 Bijlage 8 bij A/06/177 Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel

Nadere informatie

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg

Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg BELEIDSREGEL Invoering normatieve inventariscomponent (nic) in de forensische zorg Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub Wmg)

Nadere informatie

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling

Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Beleidsregel declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg

Nadere informatie

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge artikel 36, 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt de NZa de

Nadere informatie

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ

3. Afbakening prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ REGELING NR/FZ 0011 Regeling Declaratiebepalingen prestaties ZZP s en extramurale parameters FZ Ingevolge de artikelen 36, 37 en 38, tweede lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

2.2 MDS (Minimale Dataset) Dataset van gegevens als bedoeld in artikel 4 van deze regeling.

2.2 MDS (Minimale Dataset) Dataset van gegevens als bedoeld in artikel 4 van deze regeling. REGELING Regeling verplichte aanlevering minimale dataset curatieve GGZ Ingevolge artikel 62 juncto 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

c. De Beleidsregel Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-154 eindigt op 31 december 2007.

c. De Beleidsregel Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg met nummer CA-154 eindigt op 31 december 2007. BELEIDSREGEL Invoering DBC s in de geestelijke gezondheidszorg 1. Algemeen a. Deze beleidsregel is van toepassing op zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZvW) en wordt

Nadere informatie

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO?

Beslisboom voor het verwerken van retourinformatie Waar leest u het retourbericht? Webportaal VECOZO? Tips voor verwerken retourinformatie U kunt uw declaratie indienen in op het Elektronisch Declaratieportaal (EDP) van VECOZO. Op dit portaal kunt u de status van de afhandeling volgen en ontvangt u retourinformatie

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding 24 november 2017 1 januari 2018 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2018 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft

Nadere informatie

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015

Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Declaratieprotocol Subsidieregelingen Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor-Zorgaanbieder Wlz t.b.v. subsidieregelingen extramurale behandeling/eerstelijnsverblijf op grond van artikel 11.1.5.

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Vooruitblik afrekening 2014 en verder

Vooruitblik afrekening 2014 en verder Vooruitblik afrekening 2014 en verder 19 maart 2015 Vooruitblik Afrekening 2014 en verder Onderwerpen Proces opleveren Controleverklaring 2014 + Controleprotocol 2014 Proces verbeteren opleveren gegevens

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst

Inkoop Forensische Zorg 2013. Informatiebijeenkomst Inkoop Forensische Zorg 2013 Informatiebijeenkomst 6 september 2012 Inhoud presentatie 1. Korte schets FZ 2013 2. Offertetraject 3. Rol Nza 4. Belang van IFZO 5. Financiering/bekostiging 6. Gestelde vragen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5980 20 april 2010 Regeling verplichte aanlevering minimale dataset GGZ Zvw 30 maart 2010 Nr. 10D0011048 De Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003

BELEIDSREGEL BR/FZ-0003 BELEIDSREGEL ZZP-TARIFERING EN TARIEVEN EXTRAMURALE PARAMETERS IN DE FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43690 7 december 015 Regeling DBBC s, ZZP s en extramurale parameters FZ Vastgesteld op 4 november 015 REGELING NR/FZ-0015

Nadere informatie

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care

Behandeld door E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure vragencare@nza.nl CI/12/77c Directie Zorgmarkten Care Aan alle zorgaanbieders die GRZ leveren en de zorgkantoren/zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 0900 770 70 70 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk I.M. Vermeulen / J.J.Janse. invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Memo Aan deelnemers technisch overleg jeugd-ggz Van Telefoonnummer E-mailadres I.M. Vermeulen / J.J.Janse Onderwerp Datum invoering jeugd GGZ: gevolgen voor prestaties en tarieven 2015 3 april 2014 Inleiding

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014

Wijzigingen Congres Implementatie DB(B)C-pakket Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 Wijzigingen 2015 Congres Implementatie DB(B)C-pakket 2015 Joyce Neele en Jacco Zwartepoorte 4 september 2014 2 Wijzigingen 2015 Wijzigingen in de DBC-systematiek (ggz) - Jeugd-ggz - Langdurige ggz - (Hoofd)beroepen

Nadere informatie

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw,

Aanbieders forensische zorg. Datum 30 mei 2016 Onderwerp Procedure Incidentele Budgetophoging (IBO) Geachte heer/mevrouw, 1 > Retouradres Postbus 30132 2500 GC Den Haag Aanbieders forensische zorg Divisie Forensische Zorg en Justitiële Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36857 15 juli 2016 Verplichte aanlevering minimale dataset gespecialiseerde ggz Vastgesteld op 14 juni 2016 NADERE REGEL

Nadere informatie

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de paragrafen 4.2 en 4.4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), TARIEFBESCHIKKING FORENSISCHE ZORG Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding TB/REG-17601-01 27 juni 2016 1 januari 2017 Volgnr. Geldig tot en met 01 31 december 2017 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ

Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg

Declaratieprotocol Forensische Zorg Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie zorgzwaartepakketten en extramurale parameters Datum 22 augustus 2017 Status definitief Versienummer 2.0 Ingangsdatum 1 januari 2018 Colofon Afzendgegevens

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over DOT

Veelgestelde vragen over DOT Veelgestelde vragen over DOT Openen Mag bij een faxverwijzing alvast een zorgtraject door het secretariaat geopend worden? Kan in DOT in een vervolgtraject (met zorgtype=21) ook een klinische episode worden

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-535

NADERE REGEL NR/CU-535 NADERE REGEL Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Gelet op de artikelen 62 en 68, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ

TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Kenmerk Datum vaststelling Datum inwerkingtreding Geldig tot en met TB/FZ-0003 6 november 2012 1 januari 2013 31 december 2013 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/13/22C Aan het bestuur van: - Gebudgetteerde GGZ Zvw zorgaanbieders (450) - Alle zorgverzekeraars - Zorgverzekeraars Nederland (ZN) - GGZ Nederland - Platform MeerGGZ - Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Nadere informatie

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t.

Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ januari september 2014 n.v.t. TARIEFBESCHIKKING ZZP s EN EXTRAMURALE PARAMETERS FZ Nummer Datum ingang Datum vaststelling Datum verzending TB/FZ-0006 1 januari 2014 10 september 2014 n.v.t. Volgnr. Geldig tot Behandeld door 01 1 januari

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Zorginkoop 2016 17 september 2015

Zorginkoop 2016 17 september 2015 Zorginkoop 2016 17 september 2015 Inhoud 1. Inleiding + vooruitblik 2. Kaders forensische zorg 2016 3. Afschaffen herschikking en herijking 2016 4. Meerjarenbeleid en implicaties inkoopbeleid 2016 5. Inkoopbeleid

Nadere informatie

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status

Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg. Datum 1 augustus 2012 Status Handleiding Financiering en Registratie 2013 Forensische Zorg Datum 1 augustus 2012 Status Colofon Afzendgegevens Directie Forensische Zorg Kwantitatieve en Financiële Analyse Schedeldoekshaven 101 2511

Nadere informatie

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem

Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem Rapportage GRZ-opbrengstverrekening 2013 DBC Informatie Systeem 1 12 april 2013 Karlijn Straatjes DIS: DBC Informatie Systeem I N H O U D 1. Wat doet DIS 2. Achtergrond opbrengstverrekening 3. Soorten

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Care Care/AWBZ/11/12c 11D Aan besturen van AWBZ-instellingen alle GGZ-instellingen (Care en Cure) de zorgkantoren en de zorgverzekeraars Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van VWS DLZ Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket

Release ggz/fz Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Release ggz/fz 2018 Wijzigingen in regelgeving en dbc-pakket Jeroen Schols, projectleider prestaties ggz/fz Informatiebijeenkomst Beleid en praktijk ggz/fz Bronnen voor wijzigingen 4 mogelijke routes Aanwijzing

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006

Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Hans Tieken, Adviseur Raad van Bestuur Jellinek lid lwdo (verslaving) Bijeenkomst NVSPV d.d. 18 mei 2006 Programma Achtergrond DBC project Analyseproces productstructuur Registratie resultaten Achtergrond

Nadere informatie

Toelichting. DForZo C.P. Slippens

Toelichting. DForZo C.P. Slippens Toelichting DForZo C.P. Slippens Inleiding De volgende componenten aan bod: Verrekenbedrag Structureel voorschot Efficiencykorting 2 Verrekenbedrag 3 Inleiding Kosten versus liquiditeit 100% Budgetparameteromzet

Nadere informatie

Memo tarieven inkoop 2018

Memo tarieven inkoop 2018 Memo tarieven inkoop 2018 Door Werkgroep Contractering Datum 17 juli 2017 Versie 1 Aanleiding Het voorstel is om de implementatie van het bekostigen via het nieuwe inkoopmodel v.w.b. topsegment een jaar

Nadere informatie

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013

Factsheet. Crisiszorg vanaf 2013 Factsheet Crisiszorg vanaf 2013 Deze brochure is voor iedereen die meer wil weten over het hoe van crisiszorg in de DBC-systematiek vanaf 2013 2 Met ingang van 1 januari 2013 mogen alleen zorginstellingen

Nadere informatie

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014.

Agenda. Spelregels en wijzigingen. 29 november Congres Implementatie DBC-pakket Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014. Spelregels en wijzigingen Robert Prang 2 Scope congres Implementatie DBC-pakket 2014 Basis-ggz Gespecialiseerde ggz Chronische ggz Systematiek van registratie Inkoop en / verkoop bekostiging van ernstige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-5035. Extramurale zorg GGZ Zvw BELEIDSREGEL BR/CU-5035 Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017

ZIC: Kengetallen DIS per 1 januari 2017 Samenvatting (18 januari 2017) Scope: de jaren 2011 t/m 2016. In het laatste kwartaal van 2016 is door SiRM (www.sirm.nl), in opdracht van de ACM (Autoriteit Consument & Markt), een vergelijkend onderzoek

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Invulinstructie berichtenverkeer

Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie berichtenverkeer Invulinstructie Excelformat bericht JW301 Het bericht JW301 in Excel heeft verschillende velden die ingevuld moeten worden wanneer de gemeente een zorgopdracht verstrekt

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters

Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en extramurale parameters Versie 1.0 Datum 1 september 2015 Status definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Auteurs Directie Forensische Zorg

Nadere informatie

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ.

3. Definities Voor de omschrijvingen van de verschillende budgetparameters en doelgroepen wordt verwezen naar de Beleidsregel definities GGZ. BELEIDSREGEL Extramurale zorg GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5052

BELEIDSREGEL BR/CU-5052 BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031

Spelregels. DBBC-registratie fz. Versie 20121031 Spelregels DBBC-registratie fz Versie 20121031 1 januari 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 DBBC-systematiek... 5 1.1 Bekostiging van de forensische gezondheidszorg... 5 1.2 DBBC-systematiek... 7 1.3

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007

BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 BELEIDSREGEL BR/FZ-0007 INVOERING NORMATIEVE HUISVESTINGSCOMPONENT (NHC) FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wet marktordening gezondheidszorg (Bub

Nadere informatie

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief

Inkoopgids fz 2014. DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang. Versie 1.0 definitief Inkoopgids fz 2014 DBBC's ambulant, klinisch en TBS dwang Versie 1.0 definitief 13 september 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wijzigingen Productstructuur 2014... 5 1.1.1 Indirecte tijd... 5 1.1.2

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Extramurale GGZ Zvw BELEIDSREGEL Extramurale GGZ Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S

BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (hierna Basis GGZ) leveren. REGELING Generalistische basis GGZ Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops

Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Basis GGZ Wat verandert er per 2014? Anne Kole en Katinka Lops Inhoud 1. Aanleiding 2. Prestaties en tarieven 3. Declaratie en informatie op de factuur 4. Registratie en aanlevering 5. Overgang 2013-2014

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010

BELEIDSREGEL BR/FZ-0010 BELEIDSREGEL PRESTATIES EN TARIEVEN ZZP S EN EXTRAMURALE PARAMETERS FORENSISCHE ZORG Ingevolge artikel 57 eerste lid onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) juncto artikel 6 van

Nadere informatie

Kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg

Kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg Kaderregeling AO/IC DB(B)C Forensische Zorg Regeling administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) registratie en facturering DB(B)C Forensische Zorg (FZ) in strafrechtelijk kader. Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie)

Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Processtappen Jeugd-GGZ (incl. Dyslexie) Algemeen Dit document beschrijft op welke wijze zorgaanbieders een Jeugd-GGZ toewijzing dienen aan te vragen. De wijze van het aanvragen van een toewijzing voor

Nadere informatie

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12

Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Toelichting productstructuur DBC GGZ RG12 Versie 20111201 Ingangsdatum: 1 januari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Voor wie is dit document bedoeld...3 1.2 Welke informatie is er in dit document

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Inkoopgids Forensische Zorg

Inkoopgids Forensische Zorg Inkoopgids Forensische Zorg 2015 Versie 1.0 1 december 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Waarom deze inkoopgids... 4 1.2 Gebruikte data en de bewerking daarvan... 4 1.3 Indeling zorgprofielen in

Nadere informatie