Inhoud VOORWOORD Inleiding Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen Omgevingsanalyse Situering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud VOORWOORD... 2 1 Inleiding... 3 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen... 6 3 Omgevingsanalyse...10 3.1 Situering...10 3."

Transcriptie

1 Inhoud VOORWOORD Inleiding Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen Omgevingsanalyse Situering Demografie Sociaal-ecomomische gegevens Onderwijs Landbouw Natuur en landschap Plattelandsbeleid Toerisme Cultuur Bestuurskracht van de gemeenten Bestaande samenwerkingsverbanden Inventaris Erfgoedactoren in de regio Erfgoedexpertise in omliggende regio's Bestaande cultureel-erfgoedbeleid per gemeente De sector aan het woord: gesprekstafels SWOT- analyse Inventaris van sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen Matrix Beleidsprioriteiten in volgorde Missie en visie Doelstellingen Begroting Toekomstvisie Projectvereniging Bijlagen

2 VOORWOORD In het Hageland is er een cultuur van samenwerken. Zo bestaan er al verscheidene samenwerkingsverbanden in allerlei sectoren. Vanaf nu kan er ook structureel worden gewerkt rond cultureel erfgoed. Want dankzij de oprichting van de projectvereniging 'Erfgoedregio Hageland' en de opmaak van het cultureel-erfgoedbeleidsplan zal het cultureel erfgoed in de toekomst nog beter gekoesterd en bewaard worden over gemeentegrenzen heen. De samenwerking tussen diensten cultuur, toerisme en vrije tijd, burgemeesters en schepenen en de ondersteuning vanuit de provincie Vlaams-Brabant en de waardevolle input van erfgoedorganisaties en verenigingen, van culturele instanties en vrijwilligers in de regio zorgde ervoor dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Erfgoedregio Hageland' de lijnen heeft kunnen uittekenen voor een duurzaam erfgoedbeleid voor het Hageland. Een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap afsluiten zou een hefboom zijn voor de hele regio om deze beleidslijnen rond cultureel erfgoed op een kwalitatieve manier verder uit te bouwen. Burgemeester André Peeters Stad Aarschot Burgemeester Hans Vandenberg Gemeente Bekkevoort Burgemeester Mark Cardoen Gemeente Bierbeek Burgemeester Guido Langendries Gemeente Boutersem Burgemeester Jan Laurys Stad Diest Burgemeester Jean Vanschoubroek Gemeente Glabbeek Burgemeester Jean-Pierre Taverniers Gemeente Hoegaarden Burgemeester Hans Eyssen Gemeente Holsbeek Burgemeester Kris Colsoul Stad Landen Burgemeester Marc Wijnants Gemeente Linter Burgemeester Dirk Claes Gemeente Rotselaar Burgemeester Manu Claes Stad Scherpenheuvel-Zichem Burgemeester Chris Desaever-Cleuren Gemeente Tielt-Winge Burgemeester Paul Dams Gemeente Tremelo Burgemeester Jos Ceyssens Stad Zoutleeuw Gedeputeerde Elke Zelderloo Provincie Vlaams-Brabant 2

3 1 Inleiding Erfgoedregio Hageland: hoe het begon door Johan De Rocker In het najaar van 2009 nodigden de erfgoedcellen van Sint-Truiden en Tongeren de Vlaams- Brabantse steden Zoutleeuw en Landen uit om de opstart van een regionale samenwerking rond erfgoed te bespreken in het kader van een cultureel-erfgoedconvenant voor het Limburgs Haspengouw. Als aangrenzende gemeenten zouden Landen en Zoutleeuw kunnen toetreden tot dat convenant. De cultuurbeleidscoördinatoren van de twee Vlaams-Brabantse steden werkten aanvankelijk inhoudelijk mee via een kerngroep en een planningsgroep. Al snel werd echter duidelijk dat een formeel engagement van de twee steden om in de eigenlijke werking in te stappen niet voor de hand lag. Aangezien gemeenten maar tot één intergemeentelijk samenwerkingsverband rond erfgoed kunnen toetreden, bleek een samenwerking over de provinciegrens heen een struikelblok. Zowel Landen als Zoutleeuw, voor wie erfgoed steeds als belangrijk werd beschouwd, hadden de voorkeur om binnen de provincie Vlaams-Brabant de mogelijkheid van een erfgoedconvenant af te tasten. Al snel viel de focus op de regio Hageland. Na een informele rondvraag bij andere Vlaams-Brabantse gemeenten, bleek de interesse niet gering. Ook de provincie bleek het idee wel genegen om binnen het cultuurbeleid samenwerking rond cultureel erfgoed te stimuleren. Na positieve ervaringen in verband met de totstandkoming van het pilootproject in de regio Pajottenland-Zennevallei, dat in 2010 werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid, was de provincie aangenaam verrast dat de vraag naar regionale erfgoedwerking ook in het Hageland leefde. Ze besloot om de enthousiaste cultuurbeleidscoördinatoren te ondersteunen bij de opstart van een begeleidingstraject dat moest leiden tot een Hagelands erfgoedverhaal. Begin 2011 werd er gezocht naar een projectcoördinator en in maart werd Lena Lansbergen aangesteld. Zelfstandig consulent Els Tijskens begeleidde de Hagelandse stuurgroep inhoudelijk en dacht samen met hen na over missie, visie, doelstellingen en acties. Rebecca Schoeters, museumconsulent van de provincie Vlaams-Brabant, stelde een methodiek voor de SWOTanalyse voor. Verder konden de dienst cultuur, de cel erfgoed van de provincie Vlaams- Brabant en de regiocoördinator van Pajottenland-Zennevallei vanuit hun eigen expertise en ervaringen de Hagelandse stuurgroep bijstaan in het traject. Het voorliggende beleidsplan is een breed gedragen en goed doordacht werkstuk geworden. Met de opgerichte projectvereniging kunnen we nu beginnen werken aan het bewaren van ons Hagelandse erfgoed voor de toekomst, zodat er ook nog een toekomst is voor ons erfgoed. Het traject Op 16 mei 2011 werd gevraagd aan de twintig Hagelandse gemeenten of ze wilden instappen in het traject naar een cultureel-erfgoedbeleidsplan voor het Hageland. Zestien gemeenten gingen principieel akkoord om iemand deeltijds vrij te maken om mee te werken aan het beleidsplan, een financiële bijdrage te leveren vanaf 2013 en om mee te onderhandelen over de op te richten projectvereniging. Later in het traject besloot ook de gemeente Holsbeek om toe te treden, toen ze eindelijk iemand konden vrijmaken om aan het beleidsplan te werken. Na de onderhandelingen over de statuten van de projectvereniging besliste de stad Tienen en de gemeente Begijnendijk om de statuten niet op de gemeenteraad te brengen. Zij stapten daarmee als gemeenten uit het traject. De Erfgoedsite van de stad Tienen en de coördinator vrije tijd van Begijnendijk werkten wel mee aan het beleidsplan. De stuurgroep (zie bijlage 3) werkte enkele maanden hard samen om erfgoedactoren te informeren, informatie te verzamelen, teksten na te lezen, enzovoort. Hoe verder het proces vorderde, hoe meer de stuurgroep merkte dat het traject op zich al vruchten afwierp: men sprak met elkaar over cultureel erfgoed en leerde elkaar en elkaars projecten kennen. 3

4 Tijdens het traject sloten een aantal gemeenten zich aan bij Erfgoedplus.be, de online erfgoeddatabank van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Tielt-Winge lanceerde een eigen Erfgoeddatabank en het Regionaal Landschap Noord Hageland bereidde de lancering van hun erfgoeddatabank ABC van de Demervallei voor. Beide databanken zullen in de toekomst aan Erfgoedplus.be gekoppeld worden. Er werd nagedacht over gemeenschappelijke uitdagingen en over wat deze nieuwe samenwerking in 2012 al zou kunnen doen. Een jaar stilzitten was daarbij geen optie. Het traject om tot dit beleidsplan te komen was niet altijd evident: vijftien gemeenten (Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Landen, Linter, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tremelo en Zoutleeuw) en een relatief korte periode om een beleidsplan op te maken. Dat het beleidsplan nu tot stand is gekomen, wijst op de grote wil om samen te werken rond cultureel erfgoed. Onderhavig beleidsplan is als volgt opgebouwd. Na een beknopte geschiedenis van de regio volgt een beschrijving over verschillende sectoren heen. Vervolgens werden de aanwezige erfgoedactoren en het huidige erfgoedbeleid vanuit de gemeenten in kaart gebracht. Via een participatieronde werd de mening gevraagd van elke geïnteresseerde en betrokkene in de regio. Deze informatie werd samen met de informatie uit de SWOT-analyse in doelstellingen en acties verwerkt. Dit moet de erfgoedcel toelaten om zo concreet mogelijk te kunnen werken en meteen aan de slag te kunnen met de acties die in het beleidsplan naar voren komen. Ten slotte werd er een begroting aan gekoppeld. Het beleidsplan speelt in op alle criteria van het cultureel-erfgoeddecreet. Het enige wat niet expliciet naar voren komt is interculturaliteit. In de regio Hageland is de aanwezigheid van etnisch-culturele gemeenschappen lokaal zeer wisselend. Gezien de demografische trends is het voor de erfgoedregio belangrijk om vanaf de start zowel aandacht te hebben voor een actieve participatie en inbreng van deze groepen alsook voor senioren (demografische vergrijzing) en kansarmen. De erfgoedregio wil een divers publiek betrekken en bereiken en zal hiertoe beroep doen op de expertise van diverse sectoren en diensten in de regio om de toeleiding en participatie van doelgroepen een maximale kans op slagen te geven, onder meer lokaal sociaal beleid, integratiesector, onderwijs enzovoort. De statuten van de projectvereniging werden met burgemeesters en schepenen van de verschillende gemeenten onderhandeld. Belangrijkste punten van onderhandeling waren de doelstelling van de projectvereniging, de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeenten en de provincie vanaf de opstart van de erfgoedcel en de hoofdzetel en plaats van huisvesting van de erfgoedcel. Vergaderingen Hieronder worden kort de formele vergaderdata met de regio opgesomd sinds de start van het concrete traject naar een cultureel-erfgoedbeleidsplan (zie ook bijlage 3). Daarnaast werd er ook nog afgestemd met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, met de dienst cultuur (cel erfgoed) van de provincie Vlaams-Brabant, de Hagelandcoördinator van de dienst toerisme van de provincie Vlaams-Brabant, de coördinator van Leader Hageland+ en de inter-gemeentelijke archeologische diensten Winar en Portiva. 03/05/2011: bijeenkomst met een aantal erfgoedgeïnteresseerden uit het Hageland 16/05/2011: startvergadering met de burgemeesters, schepenen van cultuur, cultuurbeleidscoördinatoren, diensthoofden vrije tijd en diensthoofden toerisme 15/06/2011: eerste stuurgroep van de verantwoordelijken per gemeente 06/09/2011: eerste vergadering naar aanleiding van de op te richten projectvereniging 12/09/2011: SWOT-sessie 1 met een kerngroep van de stuurgroep 15/09/2011: gesprekstafels 1 met erfgoedactoren en geïnteresseerden uit de regio in Hoegaarden 17/09/2011: gesprekstafels 2 met erfgoedactoren en geïnteresseerden uit de regio in Diest 19/09/2011: SWOT-sessie 2 met een kerngroep van de stuurgroep 20/09/2011: gesprekstafels 3 met erfgoedactoren en geïnteresseerden uit de regio in Tielt- Winge 26/09/2011: SWOT-sessie 3 met een kerngroep van de stuurgroep 05/10/2011: SWOT-sessie 4 met een kerngroep van de stuurgroep 4

5 04/10/2011: tweede stuurgroep van de verantwoordelijken per gemeente 19/10/2011: tweede vergadering naar aanleiding van de op te richten projectvereniging 07/11/2011: derde stuurgroep van de verantwoordelijken per gemeente 19/12/2011: raad van bestuur van de projectvereniging 5

6 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen De omvang van het historische Hageland Het opvallendste fysisch-geografische kenmerk van het Hageland is een reeks parallel lopende heuvelruggen, georiënteerd van zuidoosten naar noordwesten. Toch is het Hageland geen homogene geografische streek; het is een overgangsgebied tussen de schrale zandige Kempen, ten noorden van de Demervallei, en de vruchtbare leembodems van Haspengouw. De ijzerzandstenen Diestiaan-heuvelruggen, in het noorden versteende zandbanken gevormd in het Tertiair worden naar het zuiden toe minder steil, en ter hoogte van Tienen gaat het reliëf haast ongemerkt over in de glooiingen van Haspengouw. De ijzerzandstenen heuvelbanken beperken zich trouwens niet tot het Hageland: ze duiken ook op ten noorden van de Demer en ten oosten van de Gete. Van noord naar zuid gaat de bodem over van zand, over lemig zand en zandleem, naar de vruchtbare löss van het Brabantse leemplateau in het zuiden. Daarom is het Hageland moeilijk binnen grenzen te vatten. Gemakshalve kiest men voor enkele natuurlijke grenslijnen: in het westen, de Dijle; in het noorden, de Demer; in het oosten en zuidoosten, de Gete. In het zuiden, waar het landschap ongemerkt versmelt met Haspengouw, koos men als begrenzing de lijn Leuven-Tienen. Pas in de recentste tijd werd de naam Hageland vanuit hedendaags sociaal-economisch perspectief uitgebreid tot Hoegaarden en Landen in het zuiden, en de gemeenten Tremelo en Begijnendijk in het noorden, dus binnen Haspengouw respectievelijk de Zuiderkempen, maar volledig buiten het historische Hageland. Het eigenlijke, historische Hageland was tot diep in de 19de eeuw wél duidelijk te onderscheiden ten opzichte van de omliggende regio s, en wel door de dichte bebossing van de heuvelruggen. De naam Hageland betekent dan ook: bosland. Dat bosland, zoals het nog op de beroemde Ferrariskaart (1777) verschijnt, reikte slechts tot aan de Velp. De vroegste geschiedenis: een scherpe scheiding tussen cultuur en natuur De oudste sporen van menselijke aanwezigheid gaan terug tot in de laatste IJstijd: in de brede prehistorische Demervallei vielen mammoeten, wolharige neushoorns en rendieren ten prooi aan jagers die wellicht de toen naakte heuvelruggen als uitzichtpunt benutten. Rond v. Chr. duiken in het zuidoosten van Oost-Brabant de eerste landbouwers op: in Wange en Overhespen werden hun nederzettingen teruggevonden. Het treffendste relict van de jongere Keltische aanwezigheid is de vluchtburcht op het plateau van de Kesselberg bij Leuven, waarvan de aarden wal nog zichtbaar is. De Romeinen brachten de vruchtbare leem- en zandleemgronden in het zuiden van Oost- Brabant, rond Landen, Hoegaarden en Tienen, intens in cultuur. Een zijtak van de grote heerbaan Keulen-Bavai verbond Tongeren met Tienen, dat uitgroeide tot een vicus of regionale handelsnederzetting. De Mithrasstempel uit de 3de eeuw die in Tienen werd gevonden is de eerste getuigenis van deze uit Perzië afkomstige mysteriecultus in de Benelux. In het systematisch verkavelde akkerlandschap verrezen talrijke villae, grote hoeven van rijke grootgrondbezitters. De eigenaars lieten hun stoffelijke resten bijzetten in van ver zichtbare grafheuvels of tumuli. De dicht beboste streek ten noorden van deze graangordel daarentegen maakte deel uit van het immense "Kolenwoud". Maar ook in het noordwesten van Oost-Brabant is Romeinse aanwezigheid vastgesteld (Romeinse villa in Rotselaar). Wanneer de Franken zich vanaf de late 4de eeuw in de streek vestigen zoeken ook zij vooral het vruchtbare zuiden op. Een dichte concentratie van Frankische nederzettingen en grote domeinen situeerde zich rond Tienen en Landen, steeds in de nabijheid van een beek of rivier. Van het domein rond Landen wordt beweerd dat het de bakermat was van de Frankische hofmeier Pepijn I "van Landen" (+ 640), de verre voorvader van Karel de Grote. Op de domeinen van de Frankische adel ontstonden vanaf de 7de eeuw de oudste dorpen 6

7 en kerkjes van Oost-Brabant: de fundamenten van het kerkje van het Sint-Gitterdal te Landen, het altaar van Wezeren en het bewaard gebleven skelet van Sint-Ermelindis (Meldert, 7de eeuw) zijn daar zeldzame relicten van. In het centrum en het noorden zijn vroegmiddeleeuwse sporen van bewoning uiterst schaars (Karolingische kerk in Onze-Lieve- Vrouw-Tielt, mogelijk ook het verdwenen kerkje van Weerde tussen Aarschot en Langdorp). De geboorte van het Hageland De sterke bevolkingsaangroei van de 10de tot de 13de eeuw bracht overal in Noord-West- Europa een grootscheepse ontginningsbeweging op gang. Pas nu werd in de streek tussen Demer en Velp een aanval op het bos ingezet. In deze periode kwam het Hagelandse landschap tot stand zoals het bleef voortbestaan tot diep in de 19de eeuw. Aan die middeleeuwse ontginningsactiviteit herinneren nog de vele "rode"-namen in het centrum en het noorden van het Hageland, afgeleid van het werkwoord "rooien" (ontginnen) : Sint- Pieters-Rode, Gelrode, Nieuwrode, Waanrode, Rijnrode... Het dorp Schoonderbuken is zelfs ontstaan als een planmatig aangelegd straatdorp, wellicht in de 12de eeuw. Globaal behield de streek tussen Winge, Demer en Velp een sterk beboste aanblik. Maar tussen de beboste heuvelruggen waren grote cultuureilanden geschapen, waardoor het bosmassief uiteenviel in kleinere bosgehelen. Alleen in het uiterste noorden, met zijn zandige gronden en steile hellingen, bleef zich een groot bosmassief uitstrekken tussen Winge en Gete. In de late middeleeuwen is men de streek tussen Demer, Gete en Velp, die door zijn overheersend bebost karakter vanaf toen zo schril afstak tegen de open landschappen van de omringende gebieden (Haspengouw, Kempen), een eigen naam gaan geven: het "bosland" of "Hageland" (oudste bekende vermelding: 1528). Het historische Hageland was geboren. In het open akkerlandschap van het zuiden groeiden de Frankische nederzettingen uit tot compacte hoopdorpen, geconcentreerd rond de kerk van de grootgrondbezitter. In het eigenlijke Hageland ontstond een nieuwe, geplande nederzettingsvorm: het driesdorp (Green village). De dries was een min of meer ruim plein, aan de rand waarvan de hoeven geschikt waren, en deed dienst voor gemeenschappelijke voorzieningen: als verzamelplaats voor het vee, drinkplaats, waterput, zetel van de schepenbank, plaats voor de schandpaal, schietterrein bij schutterstoernooien. De meeste driesen werden later al dan niet geheel verkaveld, maar hier en daar is de middeleeuwse rooilijn nog herkenbaar. Uit deze periode stammen de oudste delen van enkele kerken in de regio (10de-11de eeuw: Overlaar, Kortrijk-Dutsel, Rotselaar). De verleiding van de stad Vanaf de 12de eeuw geraakte Oost-Brabant omgord met een ring van steden en stadjes. De bestaande centra Leuven en Tienen dankten hun groei (11de eeuw) aan hun ligging op het kruispunt van de oude handelsroute van het Maasland naar Antwerpen en de Dijle en de Gete. Aarschot en Diest groeiden uit tot handelsplaatsen op de Demer, een waterweg op de jongere oost-west-handelsroute tussen Brugge en Keulen (12de eeuw). Landen was een stichting van hertog Hendrik I ( ), en misschien zijn ook Zichem en Zoutleeuw als stadsstichting ontstaan. Hoegaarden, in Haspengouw, was een enclave van het prinsbisdom Luik, oude rivaal van de hertogdom Brabant. Door deze hoge verstedelijkingsgraad werd het Hageland een economisch kerngebied van Brabant. De welvaartsbron van de middeleeuwse stedenkrans was het laken (geweven wollen stof): zelfs stadjes als Diest en Zoutleeuw dreven druk handel met Engeland, het Rijnland en Frankrijk. De goed gevulde koopmansbeurs betekende ook welvaart voor het platteland. Akkerbouw en veeteelt werden afgestemd op de stedelijke markt; het Hagelandse vee, de Hagelandse kazen, het Hagelandse hout en houtskool vonden afzet tot ver buiten Brabant. Rond 1200 verscheen de wijnstok in de streek: eerst aan de voet van de naar het zuiden gerichte stenige heuvels, nadien in bijna elk Hagelands dorp, en zelfs in de leemstreek rond Tienen en Hoegaarden. In dezelfde periode vestigen zich kloosterlingen in het Hageland: in de 12de eeuw, benedictijnen (Vlierbeek te Kessel-Lo) en norbertijnen (Park te Heverlee; Averbode); in de 7

8 13de eeuw, cisterciënzerinnen, met schilderachtige abdijnamen als Vrouwenpark (Rotselaar), Maagdendaal (Oplinter), Oriënten (Rummen) en Sint-Bernardsdaal (Diest). Opvallend veel Hagelandse parochies werden vanaf de late 12de en 13de eeuw bediend door norbertijnen (Park, Averbode, Tongerlo en Heylissem); van dat norbertijnse verleden getuigen nog hun fraaie 17de- en 18de-eeuwse pastorieën. In Leuven, Aarschot, Tienen en Diest ontstonden, naast kloosters van orden zoals de franciscanen, augustijnen en cellebroeders, de voor de Nederlanden zo typische begijnhoven, stadjes in de stad, waarvan die van Leuven en Diest het best bewaard zijn. De gotiek, die rond 1260 in Leuven haar intrede deed, werd kort daarop geïntroduceerd op het platteland. Het gebruik van de warmbruine Diestiaanse ijzerzandsteen creëerde een streekeigen variant van deze Europese kunststijl: de zogenaamde Demergotiek. De schone slaapster Vanaf 1400 kreeg de Hagelandse economie zware klappen. Het traditionele Brabantse laken moest na 1400 de duimen leggen voor lichtere stoffen. Antwerpen groeide rond 1500 uit tot wereldmarkt en zoog kapitaal en ondernemers aan, ten koste van de Hagelandse steden. Na 1430 begon de lange doodstrijd van de Hagelandse wijnbouw. De voorkeur van de Bourgondische hofadel ging uit naar de betere Franse en Rijnlandse wijnen; de Hagelandse "landwijn" kon bovendien niet optornen tegen de veralgemening van het hopbier. Oorlogen ( , Tachtigjarige Oorlog vanaf 1568) en strenge winters vanaf de jaren 1560 deden de rest. De laatste wijngaarden verdwenen op het einde van de 16de eeuw. Een mooie toekomst was echter weggelegd voor het bier, vooral in Leuven, Diest en Hoegaarden. Maar voor een lakenstad als Zoutleeuw aan de smalle Gete was het tij onomkeerbaar. Als bij wonder bleef de middeleeuwse kunstschat van de Sint-Leonarduskerk bewaard, kroongetuige van het grootse verleden van deze tot dorp gekrompen stad. De Hagelandse steden sleepten in hun val het gespecialiseerde kleine Hagelandse landbouwbedrijf mee. Wat nog aan levenskracht restte werd brutaal onderdrukt door de Tachtigjarige Oorlog, die vooral op het einde van de 16de eeuw Oost-Brabant erg zwaar trof. Van hoogontwikkeld gebied tuimelde het Hageland voor lange tijd in een sociaal-economisch - en daardoor ook geografisch - isolement. Alle pogingen tot herstel werden afgeremd door een langdurige reeks oorlogen met in hun zog, dodelijke epidemieën. Zowel de Demer, natuurlijke barrière op de aanvalsrichting van Spanjaarden en Hollanders, als het vruchtbare zuiden waren belangrijke oorlogsdoelen: eerst tijdens de Tachtigjarige Oorlog ( ), later tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV ( ). Aarschot, Zichem, Diest ( ) en Tienen (1635) werden op gruwelijke wijze het slachtoffer van oorlogsgeweld. Soelaas zoekt de bevolking in een innige devotie. De laatmiddeleeuwse heiligenverering floreerde in oneindige variaties, en enkele populaire bedevaartskerken danken hun fraaie uiterlijk aan de inkomsten van de vele pelgrims: Hakendover (Sint-Salvator), Oplinter (Sint- Genoveva) en Wezemaal (Sint-Job). Na 1600 richtte de vroomheid zich vooral tot Maria en pestheiligen als Sint-Rochus. De "kaarskensprocessies" van Scherpenheuvel en Aarschot vinden hier hun oorsprong. In de eerste helft van de 17de eeuw werd de katholieke hervorming door het aartsbisdom Mechelen met krachtige hand doorgevoerd. De vele verwoeste kerken werden gerestaureerd en met nieuw meubilair en kunstvoorwerpen uitgerust. Het grote monument van de Contrareformatie in ons land verrees in Scherpenheuvel, waar de aartshertogen Albrecht en Isabella de eerste barokke kerk in de Nederlanden lieten bouwen ( ), met daarrond een planmatig stadje met een stervormig patroon: het enige voorbeeld van een planmatig aangelegd renaissance-stadje in de Lage Landen. Ook Diest en de abdij van Averbode leveren fraaie voorbeelden van de nieuwe, triomfantelijke barokstijl. Een moeizaam ontwaken Vanaf de 17de eeuw, maar vooral in de 18de eeuw herwonnen de Demerstadjes in het noorden, en Tienen en Hoegaarden in het zuiden, hun functie van regionale marktcentra. De Oostenrijkse Habsburgers maakten Leuven (kanaal Leuven-Rupel) tot handelsdraaischijf van de Zuidelijke Nederlanden. Vanuit Leuven werd een stralenkrans van steenwegen aangelegd. Drie van deze moderne wegen ontsloten Oost-Brabant: de steenweg naar 8

9 Tienen (en zo verder naar Luik; 1711), naar Diest, dwars door het Hageland (1778), en Aarschot-Diest (klaar in 1781). De bevaarbaarheid van de Demer werd bevorderd door het afsnijden van een reeks Demermeanders (1753, 1772). De veralgemening van de aardappel in de 18de eeuw was een zegen voor de kleine Hagelandse landbouwbedrijfjes. De dodelijke epidemieën en hongersnoden behoorden voortaan grotendeels tot het verleden. De ordonnantie van keizerin Maria Theresia voor de ontginning van de woeste gronden in Brabant (1772) bleef in het Hageland echter zo goed als dode letter: de ondergrond van de beboste heuvels was te onvruchtbaar. Wel lieten grootgrondbezitters vele loofbossen vervangen door pijnbomen, die op vele plaatsen het uitzicht van het bos zouden bepalen tot diep in de 19de eeuw. Maar ondanks de 18deeeuwse groei, die zich onder meer vertaalde in nieuwe hoeven, kerken en pastorieën, herwon het Hageland nooit zijn middeleeuwse welvaart. Toen het Franse bewind ( ) de moderne gemeenten creëerde, werden vele kleine Hagelandse parochies samengevoegd. Hier ontstonden de tweeledige Hagelandse dorpen als Attenrode-Wever, Molenbeek-Wersbeek, Glabbeek-Zuurbemde, Kersbeek-Miskom. Hoewel de oude adel zijn privileges verspeelde, bleef de Hagelander leven in de schaduw van het kasteel, waarvan er heel wat gebouwd of herbouwd werden door rijke burgerfamilies die een adellijke levenswijze nastreefden. Een zeldzaam voorbeeld van ondernemerschap vertoonde Wezemaal. Daar legde een ondernemer uit Oudenaarde op de sindsdien zo geheten Wijngaardberg tussen 1815 en 1840 een grootschalige wijngaard in terrasbouw aan, aan de noordzijde beschut door een muur van opeengestapelde brokken ijzerzandsteen. De trage intrede in een nieuwe wereld Na de zware landbouwcrisis van de jaren 1840 verplichtte de Belgische regering in 1847 de gemeenten hun oude gemeentelijke gronden rendabel te maken. Deze keer werd in het Hageland met succes de definitieve aanval op het bosland ingezet, mede dank zij het moderne, industriële wapen van de kunstmest. In de oude woonkernen werden vele driesen verkaveld; de bewoning spreidde zich uit langs de wegen en op de heuvelruggen. De minder vruchtbare gronden en de kleinschaligheid van de gemengde landbouwbedrijfjes aangevuld met huisnijverheid boden echter onvoldoende bestaanszekerheid. Vele kleine boeren moesten elders werk zoeken, als seizoenarbeider op de grote hoeven in Wallonië, of als arbeider in de industriële groeipolen van Luik en Charleroi, later ook in de Limburgse steenkoolmijnen. De industriële revolutie zelf ging grotendeels aan de Hagelandse marktstadjes voorbij. Alleen in Leuven en Tienen (sinds Napoleon het centrum van een intense suikerbietencultuur) kwam industrie van betekenis van de grond. Het Hageland werd erg laat voor het modern verkeer ontsloten: pas vanaf 1865 werden tussen Leuven en Diest de eerste spoorlijnen aangelegd. Belangrijker nog werd de aanleg van tramsporen tussen 1893 en 1901: grote groepen Hagelandse arbeiders gingen nu pendelen naar de stad. In de eerste oorlogsmaanden van 1914 kreeg de rand van Oost-Brabant het hard te verduren (gevechten aan de Getelinie; de sac van Aarschot en Leuven; gevechten in de regio Rotselaar-Werchter). Pas na de Eerste Wereldoorlog schakelde de Hagelandse landbouw over op veeteelt, groenten- en fruitteelt, een laat antwoord op de laat-19deeeuwse graancrisis. Vooral de fruitteelt was een keuze met toekomst. Eerst verschenen, in de jaren 1920, op de stenige zuiderhellingen perzikbomen, en op de zandige lagere gronden, asperges en aardbeien. Recenter zijn heel wat Hagelandse landbouwers zich met succes gaan toeleggen op het laagstamfruit (peren en appels). Toch bleef het kleine traditioneel gemengde bedrijfje op veel plaatsen bestaan tot in de jaren Vanaf dan zette de modernisering zich resoluut door (schaalvergrotingen, specialisatie in monoculturen, ruilverkavelingen, mechanisering). In de jaren 1970 werd de wijnbouw nieuw leven ingeblazen. Vandaag is het Hageland opnieuw het noordelijkste wijngebied van Europa. Het gebrek aan werkgelegenheid in eigen streek leidde vanaf de jaren 1970 tot vergrijzing van veel Hagelandse dorpen. Omgekeerd werd de charme van het Hagelandse landschap ontdekt door welvarend geworden bedienden en kaderleden. Het evenwicht vinden tussen nieuwe woongebieden en bedrijfszones, en het door landbouw en natuur gevormde landschap is één van de grote uitdagingen van de hedendaagse beleidsmakers. 9

10 3 Omgevingsanalyse Ik was er nu, in dit schoone land, waer met plaetsen de grond bewogen is door heuvelen en diepten, als waren daer eens, gedurende een tempeest, de golven der onstuimige zee plotseling met verstening verrast geworden (Hendrik Conscience, De Plaeg der dorpen, 1855) 3.1 Situering Het Hageland is in het noorden begrensd door de regio Antwerpse Kempen, in het oosten door Limburgs Haspengouw, in het zuiden door Waals-Brabant en Luik en in het westen door Leuven en de regio Groene Gordel. Deze grenzen hebben een invloed op de vijf landschapstypes die men terugvindt in het Hageland. Het eerste landschapstype dat valt te onderscheiden is het Kempisch plateau. Dat strekt zich uit ten noorden van de Demervallei en wordt gekenmerkt door zandgronden met typische naaldbossen. De Demervallei wordt gedomineerd door de oost-west stromende Demer en door de cultuurhistorische centra Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De zuidwest-noordoost georiënteerde getuigenheuvels in Diestiaanse zandsteen vormen de overgang tussen de Demervallei en het glooiende Hageland met langs de flanken wijn- en fruitteelt. Het vierde type is het glooiende Hageland. Dat wordt gestructureerd door de groene Velpeen Getevallei, waar aan fruitteelt wordt gedaan. Het Getegebied onderscheidt zich door een grote concentratie aan valleien van de Grote Gete, de kleine Gete, de Molenbeek en enkele andere zijbeken en vormt een groot aaneengesloten, quasi niet bebouwd groen gebied dat aansluit op het provinciedomein Het Vinne. Het Vlaams-Brabantse Haspengouw, ten slotte, onderscheidt zich door een lemig plateau doorsneden door holle wegen en wordt gekenmerkt door grootschalige akkervelden met vierkantshoeven. Deze vijf landschapstypes hebben op hun beurt een invloed op de beleving van Hageland. De term 'Hageland' betekent 'land begroeid met kreupelhout'. Na de ontginningen in de middeleeuwen was het Hageland namelijk het enige bosrijke gebied dat overbleef in het Hertogdom Brabant, omdat de grond te arm was om te ontginnen voor landbouw. Het toeristisch gebied bestaat sinds 1990 uit twintig gemeenten (Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw), maar de naam en de regio bestaan al sinds 1528, al was het gebied toen nog niet precies afgebakend. In 2011 werd vanuit Leader Hageland+ een regional branding campagne opgezet om het Hageland als geheel op de kaart te zetten. Provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten aangeduid in het blauw werkten samen aan dit cultureelerfgoedbeleidsplan 10

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.

X+1 consultants. per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus. X+1 consultants per adres: DLA+ landscape architects bv Wylerbaan 28a 6561 KR Groesbeek T 024 3976000 F 024 3976350 info@dlaplus.nl Via Belgica, verleden op weg naar de toekomst 1 afbeelding kaft: lakprofi

Nadere informatie

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL)

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL) de Over Rand 1 2 3 Eind 2010 telde ons land nog 42.854 land- en tuinbouwbedrijven. Dat waren er nog maar eens 1.550 of 3,5% minder dan een jaar eerder. De totale tewerkstelling in de sector daalde in één

Nadere informatie

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust

Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Toevertrouwd aan Het Drentse Landschap Van natuurbeheerder naar provinciale trust Het aantrekkelijke van een stichting als Het Drentse Landschap is de combinatie van een overzichtelijke provincie en een

Nadere informatie

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur

ORDE VAN DEN PRINCE. vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur P309941 ORDE VAN DEN PRINCE vlaams-nederlands genootschap voor taal en cultuur 2 WOORD VOORAF 3 IK HOU VAN ALLE ZES 5 VERSLAG VAN HET SYMPOSIUM OVER DE BRUSSELSE RAND 9 WELK BELEID IS NODIG IN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling

<Belvedere.nu> Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling BELVEDERE Praktijkboek cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkeling Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 9 Belvedere Thema s Argumenten 13 17 97 Nu Initiatief en beweging Feiten en waarden Verbeelding

Nadere informatie

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon)

Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) Het Groene Woud in de Romeinse tijd (met excursies naar Empel en Hoogeloon) a n n e d e h i n g h Zuidnederlandse Archeologische Notities 233 Amsterdam 2010 Archeologisch Centrum Vrije Universiteit - Hendrik

Nadere informatie

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België

Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België SOCIAAL-ECONOMISCHE ENQUÊTE 2001 MONOGRAFIEËN Woonkernen en Stadsgewesten in een Verstedelijkt België Etienne Van Hecke Jean-Marie Halleux Jean-Michel Decroly Bernadette Mérenne-Schoumaker Met medewerking

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Randsymposium van de Orde van den Prince

Randsymposium van de Orde van den Prince Randsymposium van de Orde van den Prince Dilbeek 18 november 2006 De problematiek van de rand is een oud zeer waar reeds vele colloquia, studies en publicaties werden aan gewijd. Het blijft een actueel

Nadere informatie

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen

eerst de burger van eerste overheid naar Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen van eerste overheid naar eerst de burger Over maatschappelijke initiatieven die de lokale overheid uitdagen Jaarbericht 2013 Denktank Vereniging van Nederlandse Gemeenten van eerste overheid naar eerst

Nadere informatie

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020

Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 LEADER Westhoek Lokale ontwikkelingsstrategie 2015-2020 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 1 Tot stand komen van het document... 2 LEADERgebied... 7 Afbakening van het LEADERgebied... 7 Bevolking... 9 Coherentie

Nadere informatie

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren

KASTEEL DE KEVERBERG. in handen van de Kesselnaren KASTEEL DE KEVERBERG in handen van de Kesselnaren 3 2014 2 TIJDSCHRIFT VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET CULTUREEL ERFGOED 3 2014 FOTO CORRIE VAN DE VENDEL 4 De Keverberg Na zeventig jaar zal De Keverberg geen

Nadere informatie

Twee hout voor een graan

Twee hout voor een graan Twee hout voor een graan Onderzoek naar de archeologie van Melderslo Rinie van der Heijden 0308803 Universiteit Leiden = Inhoud = VOORWOORD p. 5 1. INLEIDING p. 6 1A. HET ONDERZOEKSGEBIED 1B. OPZET ONDERZOEK

Nadere informatie

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport

Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland. Rapport Armoede en Sociale uitsluiting op het platteland Rapport Gerard Hautekeur Stefaan Viaene Juni 2011 Colofon Een uitgave van Samenlevingsopbouw Vlaanderen vzw Vooruitgangsstraat 323 bus 2 1030 Brussel Tel.

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid

Eigen haard. is goud waard. Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed. Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Tom Bade Gerben Smid Eigen haard Over de economische baten van cultuurhistorisch erfgoed is goud waard Eigen haard Over

Nadere informatie

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land

Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Dit is Waterpoort! Dit is Waterpoort! Een grenzeloze samenwerking op de overgang van water en land Waterpoort is het gebied gelegen rond de wateren van Volkerak-Zoommeer, Krammer, Schelde-Rijnkanaal, Mark-,

Nadere informatie

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN

RUILVERKAVELING. Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN RUILVERKAVELING Veel meer dan kavels ruilen VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ DE ZORG VOOR DE OPEN RUIMTE IN VLAANDEREN I N H O U D 1 Voorwoord 2 Zorgen voor de open ruimte Landinrichting, ruilverkaveling en natuurinrichting

Nadere informatie

Elk dorp zijn eigen kleur

Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Elk dorp zijn eigen kleur Epiloog bij de tentoonstelling en debattenreeks Rafels, randen en routes over de herkenbaarheid en kracht van het Overijsselse dorpsgezicht. AtelierOverijssel,

Nadere informatie

Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1)

Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1) Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1) 25 februari 2014 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en vraagstelling 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Vraagstelling 5 2. Een korte geschiedenis van het

Nadere informatie

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink

stad en land in een nieuwe geografie v 112 Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry van Dalen Bart Wissink WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 112 stad en land in een nieuwe geografie Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek Wendy Asbeek Brusse Harry

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

Cultuurbeleid in Nederland

Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Cultuurbeleid in Nederland Inhoud Inleiding en Verantwoording 9 Hoofdstuk 1 Nederland politiek en sociaal geschetst 15 Bevolking 16 Bestuurlijke organisatie 18 Politieke en

Nadere informatie

SAMENVATING. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers:

SAMENVATING. M2015 bestaat daarom uit twee pijlers: T T T T6459 Ü Ü SAMENVATING 2015ishetJarvandeMijnen.Devormaligemijnstrekvan Nederlandorganisert enthemajaroverharherkomst,metvor inwonersenbezoekers enbredprogramma anactiviteitenen lange-termijnprogramma's.

Nadere informatie

PRATEN OVER REUZEN. LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag 2013

PRATEN OVER REUZEN. LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag 2013 2013 PRATEN OVER REUZEN VERSLAG RONDETAFELGESPREKKEN 2012-2013 LECA Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag 2013 Gent, 2013 2 Traditie is geen herhaling van wat geweest is, het is de werkelijkheid

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen

vastgesteld bestemmingsplan Kom Diepenveen Kom Diepenveen 2 Inhoudsopgave Toelichting 7 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Algemeen 9 1.2 Ligging plangebied 11 1.3 Geldende bestemmingsplannen 12 1.4 Aanleiding voor actualisatie en digitalisatie 14 1.5

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie