Inhoud VOORWOORD Inleiding Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen Omgevingsanalyse Situering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud VOORWOORD... 2 1 Inleiding... 3 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen... 6 3 Omgevingsanalyse...10 3.1 Situering...10 3."

Transcriptie

1 Inhoud VOORWOORD Inleiding Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen Omgevingsanalyse Situering Demografie Sociaal-ecomomische gegevens Onderwijs Landbouw Natuur en landschap Plattelandsbeleid Toerisme Cultuur Bestuurskracht van de gemeenten Bestaande samenwerkingsverbanden Inventaris Erfgoedactoren in de regio Erfgoedexpertise in omliggende regio's Bestaande cultureel-erfgoedbeleid per gemeente De sector aan het woord: gesprekstafels SWOT- analyse Inventaris van sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen Matrix Beleidsprioriteiten in volgorde Missie en visie Doelstellingen Begroting Toekomstvisie Projectvereniging Bijlagen

2 VOORWOORD In het Hageland is er een cultuur van samenwerken. Zo bestaan er al verscheidene samenwerkingsverbanden in allerlei sectoren. Vanaf nu kan er ook structureel worden gewerkt rond cultureel erfgoed. Want dankzij de oprichting van de projectvereniging 'Erfgoedregio Hageland' en de opmaak van het cultureel-erfgoedbeleidsplan zal het cultureel erfgoed in de toekomst nog beter gekoesterd en bewaard worden over gemeentegrenzen heen. De samenwerking tussen diensten cultuur, toerisme en vrije tijd, burgemeesters en schepenen en de ondersteuning vanuit de provincie Vlaams-Brabant en de waardevolle input van erfgoedorganisaties en verenigingen, van culturele instanties en vrijwilligers in de regio zorgde ervoor dat het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Erfgoedregio Hageland' de lijnen heeft kunnen uittekenen voor een duurzaam erfgoedbeleid voor het Hageland. Een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap afsluiten zou een hefboom zijn voor de hele regio om deze beleidslijnen rond cultureel erfgoed op een kwalitatieve manier verder uit te bouwen. Burgemeester André Peeters Stad Aarschot Burgemeester Hans Vandenberg Gemeente Bekkevoort Burgemeester Mark Cardoen Gemeente Bierbeek Burgemeester Guido Langendries Gemeente Boutersem Burgemeester Jan Laurys Stad Diest Burgemeester Jean Vanschoubroek Gemeente Glabbeek Burgemeester Jean-Pierre Taverniers Gemeente Hoegaarden Burgemeester Hans Eyssen Gemeente Holsbeek Burgemeester Kris Colsoul Stad Landen Burgemeester Marc Wijnants Gemeente Linter Burgemeester Dirk Claes Gemeente Rotselaar Burgemeester Manu Claes Stad Scherpenheuvel-Zichem Burgemeester Chris Desaever-Cleuren Gemeente Tielt-Winge Burgemeester Paul Dams Gemeente Tremelo Burgemeester Jos Ceyssens Stad Zoutleeuw Gedeputeerde Elke Zelderloo Provincie Vlaams-Brabant 2

3 1 Inleiding Erfgoedregio Hageland: hoe het begon door Johan De Rocker In het najaar van 2009 nodigden de erfgoedcellen van Sint-Truiden en Tongeren de Vlaams- Brabantse steden Zoutleeuw en Landen uit om de opstart van een regionale samenwerking rond erfgoed te bespreken in het kader van een cultureel-erfgoedconvenant voor het Limburgs Haspengouw. Als aangrenzende gemeenten zouden Landen en Zoutleeuw kunnen toetreden tot dat convenant. De cultuurbeleidscoördinatoren van de twee Vlaams-Brabantse steden werkten aanvankelijk inhoudelijk mee via een kerngroep en een planningsgroep. Al snel werd echter duidelijk dat een formeel engagement van de twee steden om in de eigenlijke werking in te stappen niet voor de hand lag. Aangezien gemeenten maar tot één intergemeentelijk samenwerkingsverband rond erfgoed kunnen toetreden, bleek een samenwerking over de provinciegrens heen een struikelblok. Zowel Landen als Zoutleeuw, voor wie erfgoed steeds als belangrijk werd beschouwd, hadden de voorkeur om binnen de provincie Vlaams-Brabant de mogelijkheid van een erfgoedconvenant af te tasten. Al snel viel de focus op de regio Hageland. Na een informele rondvraag bij andere Vlaams-Brabantse gemeenten, bleek de interesse niet gering. Ook de provincie bleek het idee wel genegen om binnen het cultuurbeleid samenwerking rond cultureel erfgoed te stimuleren. Na positieve ervaringen in verband met de totstandkoming van het pilootproject in de regio Pajottenland-Zennevallei, dat in 2010 werd goedgekeurd door de Vlaamse overheid, was de provincie aangenaam verrast dat de vraag naar regionale erfgoedwerking ook in het Hageland leefde. Ze besloot om de enthousiaste cultuurbeleidscoördinatoren te ondersteunen bij de opstart van een begeleidingstraject dat moest leiden tot een Hagelands erfgoedverhaal. Begin 2011 werd er gezocht naar een projectcoördinator en in maart werd Lena Lansbergen aangesteld. Zelfstandig consulent Els Tijskens begeleidde de Hagelandse stuurgroep inhoudelijk en dacht samen met hen na over missie, visie, doelstellingen en acties. Rebecca Schoeters, museumconsulent van de provincie Vlaams-Brabant, stelde een methodiek voor de SWOTanalyse voor. Verder konden de dienst cultuur, de cel erfgoed van de provincie Vlaams- Brabant en de regiocoördinator van Pajottenland-Zennevallei vanuit hun eigen expertise en ervaringen de Hagelandse stuurgroep bijstaan in het traject. Het voorliggende beleidsplan is een breed gedragen en goed doordacht werkstuk geworden. Met de opgerichte projectvereniging kunnen we nu beginnen werken aan het bewaren van ons Hagelandse erfgoed voor de toekomst, zodat er ook nog een toekomst is voor ons erfgoed. Het traject Op 16 mei 2011 werd gevraagd aan de twintig Hagelandse gemeenten of ze wilden instappen in het traject naar een cultureel-erfgoedbeleidsplan voor het Hageland. Zestien gemeenten gingen principieel akkoord om iemand deeltijds vrij te maken om mee te werken aan het beleidsplan, een financiële bijdrage te leveren vanaf 2013 en om mee te onderhandelen over de op te richten projectvereniging. Later in het traject besloot ook de gemeente Holsbeek om toe te treden, toen ze eindelijk iemand konden vrijmaken om aan het beleidsplan te werken. Na de onderhandelingen over de statuten van de projectvereniging besliste de stad Tienen en de gemeente Begijnendijk om de statuten niet op de gemeenteraad te brengen. Zij stapten daarmee als gemeenten uit het traject. De Erfgoedsite van de stad Tienen en de coördinator vrije tijd van Begijnendijk werkten wel mee aan het beleidsplan. De stuurgroep (zie bijlage 3) werkte enkele maanden hard samen om erfgoedactoren te informeren, informatie te verzamelen, teksten na te lezen, enzovoort. Hoe verder het proces vorderde, hoe meer de stuurgroep merkte dat het traject op zich al vruchten afwierp: men sprak met elkaar over cultureel erfgoed en leerde elkaar en elkaars projecten kennen. 3

4 Tijdens het traject sloten een aantal gemeenten zich aan bij Erfgoedplus.be, de online erfgoeddatabank van de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Tielt-Winge lanceerde een eigen Erfgoeddatabank en het Regionaal Landschap Noord Hageland bereidde de lancering van hun erfgoeddatabank ABC van de Demervallei voor. Beide databanken zullen in de toekomst aan Erfgoedplus.be gekoppeld worden. Er werd nagedacht over gemeenschappelijke uitdagingen en over wat deze nieuwe samenwerking in 2012 al zou kunnen doen. Een jaar stilzitten was daarbij geen optie. Het traject om tot dit beleidsplan te komen was niet altijd evident: vijftien gemeenten (Aarschot, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Landen, Linter, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tremelo en Zoutleeuw) en een relatief korte periode om een beleidsplan op te maken. Dat het beleidsplan nu tot stand is gekomen, wijst op de grote wil om samen te werken rond cultureel erfgoed. Onderhavig beleidsplan is als volgt opgebouwd. Na een beknopte geschiedenis van de regio volgt een beschrijving over verschillende sectoren heen. Vervolgens werden de aanwezige erfgoedactoren en het huidige erfgoedbeleid vanuit de gemeenten in kaart gebracht. Via een participatieronde werd de mening gevraagd van elke geïnteresseerde en betrokkene in de regio. Deze informatie werd samen met de informatie uit de SWOT-analyse in doelstellingen en acties verwerkt. Dit moet de erfgoedcel toelaten om zo concreet mogelijk te kunnen werken en meteen aan de slag te kunnen met de acties die in het beleidsplan naar voren komen. Ten slotte werd er een begroting aan gekoppeld. Het beleidsplan speelt in op alle criteria van het cultureel-erfgoeddecreet. Het enige wat niet expliciet naar voren komt is interculturaliteit. In de regio Hageland is de aanwezigheid van etnisch-culturele gemeenschappen lokaal zeer wisselend. Gezien de demografische trends is het voor de erfgoedregio belangrijk om vanaf de start zowel aandacht te hebben voor een actieve participatie en inbreng van deze groepen alsook voor senioren (demografische vergrijzing) en kansarmen. De erfgoedregio wil een divers publiek betrekken en bereiken en zal hiertoe beroep doen op de expertise van diverse sectoren en diensten in de regio om de toeleiding en participatie van doelgroepen een maximale kans op slagen te geven, onder meer lokaal sociaal beleid, integratiesector, onderwijs enzovoort. De statuten van de projectvereniging werden met burgemeesters en schepenen van de verschillende gemeenten onderhandeld. Belangrijkste punten van onderhandeling waren de doelstelling van de projectvereniging, de jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeenten en de provincie vanaf de opstart van de erfgoedcel en de hoofdzetel en plaats van huisvesting van de erfgoedcel. Vergaderingen Hieronder worden kort de formele vergaderdata met de regio opgesomd sinds de start van het concrete traject naar een cultureel-erfgoedbeleidsplan (zie ook bijlage 3). Daarnaast werd er ook nog afgestemd met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, met de dienst cultuur (cel erfgoed) van de provincie Vlaams-Brabant, de Hagelandcoördinator van de dienst toerisme van de provincie Vlaams-Brabant, de coördinator van Leader Hageland+ en de inter-gemeentelijke archeologische diensten Winar en Portiva. 03/05/2011: bijeenkomst met een aantal erfgoedgeïnteresseerden uit het Hageland 16/05/2011: startvergadering met de burgemeesters, schepenen van cultuur, cultuurbeleidscoördinatoren, diensthoofden vrije tijd en diensthoofden toerisme 15/06/2011: eerste stuurgroep van de verantwoordelijken per gemeente 06/09/2011: eerste vergadering naar aanleiding van de op te richten projectvereniging 12/09/2011: SWOT-sessie 1 met een kerngroep van de stuurgroep 15/09/2011: gesprekstafels 1 met erfgoedactoren en geïnteresseerden uit de regio in Hoegaarden 17/09/2011: gesprekstafels 2 met erfgoedactoren en geïnteresseerden uit de regio in Diest 19/09/2011: SWOT-sessie 2 met een kerngroep van de stuurgroep 20/09/2011: gesprekstafels 3 met erfgoedactoren en geïnteresseerden uit de regio in Tielt- Winge 26/09/2011: SWOT-sessie 3 met een kerngroep van de stuurgroep 05/10/2011: SWOT-sessie 4 met een kerngroep van de stuurgroep 4

5 04/10/2011: tweede stuurgroep van de verantwoordelijken per gemeente 19/10/2011: tweede vergadering naar aanleiding van de op te richten projectvereniging 07/11/2011: derde stuurgroep van de verantwoordelijken per gemeente 19/12/2011: raad van bestuur van de projectvereniging 5

6 2 Beknopte historiek van het Hageland door Dr. Bart Minnen De omvang van het historische Hageland Het opvallendste fysisch-geografische kenmerk van het Hageland is een reeks parallel lopende heuvelruggen, georiënteerd van zuidoosten naar noordwesten. Toch is het Hageland geen homogene geografische streek; het is een overgangsgebied tussen de schrale zandige Kempen, ten noorden van de Demervallei, en de vruchtbare leembodems van Haspengouw. De ijzerzandstenen Diestiaan-heuvelruggen, in het noorden versteende zandbanken gevormd in het Tertiair worden naar het zuiden toe minder steil, en ter hoogte van Tienen gaat het reliëf haast ongemerkt over in de glooiingen van Haspengouw. De ijzerzandstenen heuvelbanken beperken zich trouwens niet tot het Hageland: ze duiken ook op ten noorden van de Demer en ten oosten van de Gete. Van noord naar zuid gaat de bodem over van zand, over lemig zand en zandleem, naar de vruchtbare löss van het Brabantse leemplateau in het zuiden. Daarom is het Hageland moeilijk binnen grenzen te vatten. Gemakshalve kiest men voor enkele natuurlijke grenslijnen: in het westen, de Dijle; in het noorden, de Demer; in het oosten en zuidoosten, de Gete. In het zuiden, waar het landschap ongemerkt versmelt met Haspengouw, koos men als begrenzing de lijn Leuven-Tienen. Pas in de recentste tijd werd de naam Hageland vanuit hedendaags sociaal-economisch perspectief uitgebreid tot Hoegaarden en Landen in het zuiden, en de gemeenten Tremelo en Begijnendijk in het noorden, dus binnen Haspengouw respectievelijk de Zuiderkempen, maar volledig buiten het historische Hageland. Het eigenlijke, historische Hageland was tot diep in de 19de eeuw wél duidelijk te onderscheiden ten opzichte van de omliggende regio s, en wel door de dichte bebossing van de heuvelruggen. De naam Hageland betekent dan ook: bosland. Dat bosland, zoals het nog op de beroemde Ferrariskaart (1777) verschijnt, reikte slechts tot aan de Velp. De vroegste geschiedenis: een scherpe scheiding tussen cultuur en natuur De oudste sporen van menselijke aanwezigheid gaan terug tot in de laatste IJstijd: in de brede prehistorische Demervallei vielen mammoeten, wolharige neushoorns en rendieren ten prooi aan jagers die wellicht de toen naakte heuvelruggen als uitzichtpunt benutten. Rond v. Chr. duiken in het zuidoosten van Oost-Brabant de eerste landbouwers op: in Wange en Overhespen werden hun nederzettingen teruggevonden. Het treffendste relict van de jongere Keltische aanwezigheid is de vluchtburcht op het plateau van de Kesselberg bij Leuven, waarvan de aarden wal nog zichtbaar is. De Romeinen brachten de vruchtbare leem- en zandleemgronden in het zuiden van Oost- Brabant, rond Landen, Hoegaarden en Tienen, intens in cultuur. Een zijtak van de grote heerbaan Keulen-Bavai verbond Tongeren met Tienen, dat uitgroeide tot een vicus of regionale handelsnederzetting. De Mithrasstempel uit de 3de eeuw die in Tienen werd gevonden is de eerste getuigenis van deze uit Perzië afkomstige mysteriecultus in de Benelux. In het systematisch verkavelde akkerlandschap verrezen talrijke villae, grote hoeven van rijke grootgrondbezitters. De eigenaars lieten hun stoffelijke resten bijzetten in van ver zichtbare grafheuvels of tumuli. De dicht beboste streek ten noorden van deze graangordel daarentegen maakte deel uit van het immense "Kolenwoud". Maar ook in het noordwesten van Oost-Brabant is Romeinse aanwezigheid vastgesteld (Romeinse villa in Rotselaar). Wanneer de Franken zich vanaf de late 4de eeuw in de streek vestigen zoeken ook zij vooral het vruchtbare zuiden op. Een dichte concentratie van Frankische nederzettingen en grote domeinen situeerde zich rond Tienen en Landen, steeds in de nabijheid van een beek of rivier. Van het domein rond Landen wordt beweerd dat het de bakermat was van de Frankische hofmeier Pepijn I "van Landen" (+ 640), de verre voorvader van Karel de Grote. Op de domeinen van de Frankische adel ontstonden vanaf de 7de eeuw de oudste dorpen 6

7 en kerkjes van Oost-Brabant: de fundamenten van het kerkje van het Sint-Gitterdal te Landen, het altaar van Wezeren en het bewaard gebleven skelet van Sint-Ermelindis (Meldert, 7de eeuw) zijn daar zeldzame relicten van. In het centrum en het noorden zijn vroegmiddeleeuwse sporen van bewoning uiterst schaars (Karolingische kerk in Onze-Lieve- Vrouw-Tielt, mogelijk ook het verdwenen kerkje van Weerde tussen Aarschot en Langdorp). De geboorte van het Hageland De sterke bevolkingsaangroei van de 10de tot de 13de eeuw bracht overal in Noord-West- Europa een grootscheepse ontginningsbeweging op gang. Pas nu werd in de streek tussen Demer en Velp een aanval op het bos ingezet. In deze periode kwam het Hagelandse landschap tot stand zoals het bleef voortbestaan tot diep in de 19de eeuw. Aan die middeleeuwse ontginningsactiviteit herinneren nog de vele "rode"-namen in het centrum en het noorden van het Hageland, afgeleid van het werkwoord "rooien" (ontginnen) : Sint- Pieters-Rode, Gelrode, Nieuwrode, Waanrode, Rijnrode... Het dorp Schoonderbuken is zelfs ontstaan als een planmatig aangelegd straatdorp, wellicht in de 12de eeuw. Globaal behield de streek tussen Winge, Demer en Velp een sterk beboste aanblik. Maar tussen de beboste heuvelruggen waren grote cultuureilanden geschapen, waardoor het bosmassief uiteenviel in kleinere bosgehelen. Alleen in het uiterste noorden, met zijn zandige gronden en steile hellingen, bleef zich een groot bosmassief uitstrekken tussen Winge en Gete. In de late middeleeuwen is men de streek tussen Demer, Gete en Velp, die door zijn overheersend bebost karakter vanaf toen zo schril afstak tegen de open landschappen van de omringende gebieden (Haspengouw, Kempen), een eigen naam gaan geven: het "bosland" of "Hageland" (oudste bekende vermelding: 1528). Het historische Hageland was geboren. In het open akkerlandschap van het zuiden groeiden de Frankische nederzettingen uit tot compacte hoopdorpen, geconcentreerd rond de kerk van de grootgrondbezitter. In het eigenlijke Hageland ontstond een nieuwe, geplande nederzettingsvorm: het driesdorp (Green village). De dries was een min of meer ruim plein, aan de rand waarvan de hoeven geschikt waren, en deed dienst voor gemeenschappelijke voorzieningen: als verzamelplaats voor het vee, drinkplaats, waterput, zetel van de schepenbank, plaats voor de schandpaal, schietterrein bij schutterstoernooien. De meeste driesen werden later al dan niet geheel verkaveld, maar hier en daar is de middeleeuwse rooilijn nog herkenbaar. Uit deze periode stammen de oudste delen van enkele kerken in de regio (10de-11de eeuw: Overlaar, Kortrijk-Dutsel, Rotselaar). De verleiding van de stad Vanaf de 12de eeuw geraakte Oost-Brabant omgord met een ring van steden en stadjes. De bestaande centra Leuven en Tienen dankten hun groei (11de eeuw) aan hun ligging op het kruispunt van de oude handelsroute van het Maasland naar Antwerpen en de Dijle en de Gete. Aarschot en Diest groeiden uit tot handelsplaatsen op de Demer, een waterweg op de jongere oost-west-handelsroute tussen Brugge en Keulen (12de eeuw). Landen was een stichting van hertog Hendrik I ( ), en misschien zijn ook Zichem en Zoutleeuw als stadsstichting ontstaan. Hoegaarden, in Haspengouw, was een enclave van het prinsbisdom Luik, oude rivaal van de hertogdom Brabant. Door deze hoge verstedelijkingsgraad werd het Hageland een economisch kerngebied van Brabant. De welvaartsbron van de middeleeuwse stedenkrans was het laken (geweven wollen stof): zelfs stadjes als Diest en Zoutleeuw dreven druk handel met Engeland, het Rijnland en Frankrijk. De goed gevulde koopmansbeurs betekende ook welvaart voor het platteland. Akkerbouw en veeteelt werden afgestemd op de stedelijke markt; het Hagelandse vee, de Hagelandse kazen, het Hagelandse hout en houtskool vonden afzet tot ver buiten Brabant. Rond 1200 verscheen de wijnstok in de streek: eerst aan de voet van de naar het zuiden gerichte stenige heuvels, nadien in bijna elk Hagelands dorp, en zelfs in de leemstreek rond Tienen en Hoegaarden. In dezelfde periode vestigen zich kloosterlingen in het Hageland: in de 12de eeuw, benedictijnen (Vlierbeek te Kessel-Lo) en norbertijnen (Park te Heverlee; Averbode); in de 7

8 13de eeuw, cisterciënzerinnen, met schilderachtige abdijnamen als Vrouwenpark (Rotselaar), Maagdendaal (Oplinter), Oriënten (Rummen) en Sint-Bernardsdaal (Diest). Opvallend veel Hagelandse parochies werden vanaf de late 12de en 13de eeuw bediend door norbertijnen (Park, Averbode, Tongerlo en Heylissem); van dat norbertijnse verleden getuigen nog hun fraaie 17de- en 18de-eeuwse pastorieën. In Leuven, Aarschot, Tienen en Diest ontstonden, naast kloosters van orden zoals de franciscanen, augustijnen en cellebroeders, de voor de Nederlanden zo typische begijnhoven, stadjes in de stad, waarvan die van Leuven en Diest het best bewaard zijn. De gotiek, die rond 1260 in Leuven haar intrede deed, werd kort daarop geïntroduceerd op het platteland. Het gebruik van de warmbruine Diestiaanse ijzerzandsteen creëerde een streekeigen variant van deze Europese kunststijl: de zogenaamde Demergotiek. De schone slaapster Vanaf 1400 kreeg de Hagelandse economie zware klappen. Het traditionele Brabantse laken moest na 1400 de duimen leggen voor lichtere stoffen. Antwerpen groeide rond 1500 uit tot wereldmarkt en zoog kapitaal en ondernemers aan, ten koste van de Hagelandse steden. Na 1430 begon de lange doodstrijd van de Hagelandse wijnbouw. De voorkeur van de Bourgondische hofadel ging uit naar de betere Franse en Rijnlandse wijnen; de Hagelandse "landwijn" kon bovendien niet optornen tegen de veralgemening van het hopbier. Oorlogen ( , Tachtigjarige Oorlog vanaf 1568) en strenge winters vanaf de jaren 1560 deden de rest. De laatste wijngaarden verdwenen op het einde van de 16de eeuw. Een mooie toekomst was echter weggelegd voor het bier, vooral in Leuven, Diest en Hoegaarden. Maar voor een lakenstad als Zoutleeuw aan de smalle Gete was het tij onomkeerbaar. Als bij wonder bleef de middeleeuwse kunstschat van de Sint-Leonarduskerk bewaard, kroongetuige van het grootse verleden van deze tot dorp gekrompen stad. De Hagelandse steden sleepten in hun val het gespecialiseerde kleine Hagelandse landbouwbedrijf mee. Wat nog aan levenskracht restte werd brutaal onderdrukt door de Tachtigjarige Oorlog, die vooral op het einde van de 16de eeuw Oost-Brabant erg zwaar trof. Van hoogontwikkeld gebied tuimelde het Hageland voor lange tijd in een sociaal-economisch - en daardoor ook geografisch - isolement. Alle pogingen tot herstel werden afgeremd door een langdurige reeks oorlogen met in hun zog, dodelijke epidemieën. Zowel de Demer, natuurlijke barrière op de aanvalsrichting van Spanjaarden en Hollanders, als het vruchtbare zuiden waren belangrijke oorlogsdoelen: eerst tijdens de Tachtigjarige Oorlog ( ), later tijdens de oorlogen van Lodewijk XIV ( ). Aarschot, Zichem, Diest ( ) en Tienen (1635) werden op gruwelijke wijze het slachtoffer van oorlogsgeweld. Soelaas zoekt de bevolking in een innige devotie. De laatmiddeleeuwse heiligenverering floreerde in oneindige variaties, en enkele populaire bedevaartskerken danken hun fraaie uiterlijk aan de inkomsten van de vele pelgrims: Hakendover (Sint-Salvator), Oplinter (Sint- Genoveva) en Wezemaal (Sint-Job). Na 1600 richtte de vroomheid zich vooral tot Maria en pestheiligen als Sint-Rochus. De "kaarskensprocessies" van Scherpenheuvel en Aarschot vinden hier hun oorsprong. In de eerste helft van de 17de eeuw werd de katholieke hervorming door het aartsbisdom Mechelen met krachtige hand doorgevoerd. De vele verwoeste kerken werden gerestaureerd en met nieuw meubilair en kunstvoorwerpen uitgerust. Het grote monument van de Contrareformatie in ons land verrees in Scherpenheuvel, waar de aartshertogen Albrecht en Isabella de eerste barokke kerk in de Nederlanden lieten bouwen ( ), met daarrond een planmatig stadje met een stervormig patroon: het enige voorbeeld van een planmatig aangelegd renaissance-stadje in de Lage Landen. Ook Diest en de abdij van Averbode leveren fraaie voorbeelden van de nieuwe, triomfantelijke barokstijl. Een moeizaam ontwaken Vanaf de 17de eeuw, maar vooral in de 18de eeuw herwonnen de Demerstadjes in het noorden, en Tienen en Hoegaarden in het zuiden, hun functie van regionale marktcentra. De Oostenrijkse Habsburgers maakten Leuven (kanaal Leuven-Rupel) tot handelsdraaischijf van de Zuidelijke Nederlanden. Vanuit Leuven werd een stralenkrans van steenwegen aangelegd. Drie van deze moderne wegen ontsloten Oost-Brabant: de steenweg naar 8

9 Tienen (en zo verder naar Luik; 1711), naar Diest, dwars door het Hageland (1778), en Aarschot-Diest (klaar in 1781). De bevaarbaarheid van de Demer werd bevorderd door het afsnijden van een reeks Demermeanders (1753, 1772). De veralgemening van de aardappel in de 18de eeuw was een zegen voor de kleine Hagelandse landbouwbedrijfjes. De dodelijke epidemieën en hongersnoden behoorden voortaan grotendeels tot het verleden. De ordonnantie van keizerin Maria Theresia voor de ontginning van de woeste gronden in Brabant (1772) bleef in het Hageland echter zo goed als dode letter: de ondergrond van de beboste heuvels was te onvruchtbaar. Wel lieten grootgrondbezitters vele loofbossen vervangen door pijnbomen, die op vele plaatsen het uitzicht van het bos zouden bepalen tot diep in de 19de eeuw. Maar ondanks de 18deeeuwse groei, die zich onder meer vertaalde in nieuwe hoeven, kerken en pastorieën, herwon het Hageland nooit zijn middeleeuwse welvaart. Toen het Franse bewind ( ) de moderne gemeenten creëerde, werden vele kleine Hagelandse parochies samengevoegd. Hier ontstonden de tweeledige Hagelandse dorpen als Attenrode-Wever, Molenbeek-Wersbeek, Glabbeek-Zuurbemde, Kersbeek-Miskom. Hoewel de oude adel zijn privileges verspeelde, bleef de Hagelander leven in de schaduw van het kasteel, waarvan er heel wat gebouwd of herbouwd werden door rijke burgerfamilies die een adellijke levenswijze nastreefden. Een zeldzaam voorbeeld van ondernemerschap vertoonde Wezemaal. Daar legde een ondernemer uit Oudenaarde op de sindsdien zo geheten Wijngaardberg tussen 1815 en 1840 een grootschalige wijngaard in terrasbouw aan, aan de noordzijde beschut door een muur van opeengestapelde brokken ijzerzandsteen. De trage intrede in een nieuwe wereld Na de zware landbouwcrisis van de jaren 1840 verplichtte de Belgische regering in 1847 de gemeenten hun oude gemeentelijke gronden rendabel te maken. Deze keer werd in het Hageland met succes de definitieve aanval op het bosland ingezet, mede dank zij het moderne, industriële wapen van de kunstmest. In de oude woonkernen werden vele driesen verkaveld; de bewoning spreidde zich uit langs de wegen en op de heuvelruggen. De minder vruchtbare gronden en de kleinschaligheid van de gemengde landbouwbedrijfjes aangevuld met huisnijverheid boden echter onvoldoende bestaanszekerheid. Vele kleine boeren moesten elders werk zoeken, als seizoenarbeider op de grote hoeven in Wallonië, of als arbeider in de industriële groeipolen van Luik en Charleroi, later ook in de Limburgse steenkoolmijnen. De industriële revolutie zelf ging grotendeels aan de Hagelandse marktstadjes voorbij. Alleen in Leuven en Tienen (sinds Napoleon het centrum van een intense suikerbietencultuur) kwam industrie van betekenis van de grond. Het Hageland werd erg laat voor het modern verkeer ontsloten: pas vanaf 1865 werden tussen Leuven en Diest de eerste spoorlijnen aangelegd. Belangrijker nog werd de aanleg van tramsporen tussen 1893 en 1901: grote groepen Hagelandse arbeiders gingen nu pendelen naar de stad. In de eerste oorlogsmaanden van 1914 kreeg de rand van Oost-Brabant het hard te verduren (gevechten aan de Getelinie; de sac van Aarschot en Leuven; gevechten in de regio Rotselaar-Werchter). Pas na de Eerste Wereldoorlog schakelde de Hagelandse landbouw over op veeteelt, groenten- en fruitteelt, een laat antwoord op de laat-19deeeuwse graancrisis. Vooral de fruitteelt was een keuze met toekomst. Eerst verschenen, in de jaren 1920, op de stenige zuiderhellingen perzikbomen, en op de zandige lagere gronden, asperges en aardbeien. Recenter zijn heel wat Hagelandse landbouwers zich met succes gaan toeleggen op het laagstamfruit (peren en appels). Toch bleef het kleine traditioneel gemengde bedrijfje op veel plaatsen bestaan tot in de jaren Vanaf dan zette de modernisering zich resoluut door (schaalvergrotingen, specialisatie in monoculturen, ruilverkavelingen, mechanisering). In de jaren 1970 werd de wijnbouw nieuw leven ingeblazen. Vandaag is het Hageland opnieuw het noordelijkste wijngebied van Europa. Het gebrek aan werkgelegenheid in eigen streek leidde vanaf de jaren 1970 tot vergrijzing van veel Hagelandse dorpen. Omgekeerd werd de charme van het Hagelandse landschap ontdekt door welvarend geworden bedienden en kaderleden. Het evenwicht vinden tussen nieuwe woongebieden en bedrijfszones, en het door landbouw en natuur gevormde landschap is één van de grote uitdagingen van de hedendaagse beleidsmakers. 9

10 3 Omgevingsanalyse Ik was er nu, in dit schoone land, waer met plaetsen de grond bewogen is door heuvelen en diepten, als waren daer eens, gedurende een tempeest, de golven der onstuimige zee plotseling met verstening verrast geworden (Hendrik Conscience, De Plaeg der dorpen, 1855) 3.1 Situering Het Hageland is in het noorden begrensd door de regio Antwerpse Kempen, in het oosten door Limburgs Haspengouw, in het zuiden door Waals-Brabant en Luik en in het westen door Leuven en de regio Groene Gordel. Deze grenzen hebben een invloed op de vijf landschapstypes die men terugvindt in het Hageland. Het eerste landschapstype dat valt te onderscheiden is het Kempisch plateau. Dat strekt zich uit ten noorden van de Demervallei en wordt gekenmerkt door zandgronden met typische naaldbossen. De Demervallei wordt gedomineerd door de oost-west stromende Demer en door de cultuurhistorische centra Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De zuidwest-noordoost georiënteerde getuigenheuvels in Diestiaanse zandsteen vormen de overgang tussen de Demervallei en het glooiende Hageland met langs de flanken wijn- en fruitteelt. Het vierde type is het glooiende Hageland. Dat wordt gestructureerd door de groene Velpeen Getevallei, waar aan fruitteelt wordt gedaan. Het Getegebied onderscheidt zich door een grote concentratie aan valleien van de Grote Gete, de kleine Gete, de Molenbeek en enkele andere zijbeken en vormt een groot aaneengesloten, quasi niet bebouwd groen gebied dat aansluit op het provinciedomein Het Vinne. Het Vlaams-Brabantse Haspengouw, ten slotte, onderscheidt zich door een lemig plateau doorsneden door holle wegen en wordt gekenmerkt door grootschalige akkervelden met vierkantshoeven. Deze vijf landschapstypes hebben op hun beurt een invloed op de beleving van Hageland. De term 'Hageland' betekent 'land begroeid met kreupelhout'. Na de ontginningen in de middeleeuwen was het Hageland namelijk het enige bosrijke gebied dat overbleef in het Hertogdom Brabant, omdat de grond te arm was om te ontginnen voor landbouw. Het toeristisch gebied bestaat sinds 1990 uit twintig gemeenten (Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tielt-Winge, Tienen, Tremelo, Zoutleeuw), maar de naam en de regio bestaan al sinds 1528, al was het gebied toen nog niet precies afgebakend. In 2011 werd vanuit Leader Hageland+ een regional branding campagne opgezet om het Hageland als geheel op de kaart te zetten. Provincie Vlaams-Brabant, de gemeenten aangeduid in het blauw werkten samen aan dit cultureelerfgoedbeleidsplan 10

Twintig gemeenten in het. Hageland

Twintig gemeenten in het. Hageland Het Hageland HHH Het Hageland Twintig gemeenten in het Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Bierbeek, Boutersem, Diest, Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Holsbeek, Kortenaken, Landen, Linter, Lubbeek, Rotselaar,

Nadere informatie

13/ / Informatief deel

13/ / Informatief deel 13/183 43-03/26000512 DEEL 2 Informatief deel Leeswijzer Het is de bedoeling dat het informatief gedeelte de bestaande ruimtelijke structuur van de gemeente schetst, met inbegrip van de ruimtelijk relevante

Nadere informatie

Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL

Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL Bestaand artikel: Artikel 7 : STATUUT VAN HET AANDEEL TE PLAATSEN KAPITAAL Er worden vier reeksen aandelen uitgegeven : Reeks A : toegekend aan de gemeenten : het bedrag van het kapitaal dat door de gemeenten

Nadere informatie

Prioriteiten doelen

Prioriteiten doelen Prioriteiten 2015: 14 doelen Prioriteiten 2015 14 doelen Doel 1 Focus op beheerde natuur.gebieden als sterkhouders van koestersoorten en biodiversiteit. Brede sensibilisatie rond natuur.gebieden en het

Nadere informatie

ONTWERP van het JAARPROGRAMMA 2015 Natuurpunt Oost-Brabant

ONTWERP van het JAARPROGRAMMA 2015 Natuurpunt Oost-Brabant JAARPROGRAMMA 2015 ONTWERP van het JAARPROGRAMMA 2015 Natuurpunt Oost-Brabant A. Bijzonder Natuurbeschermingsproject 2014-2015 B. Erfgoed-activiteiten C. Grote regionale / nationale activiteiten D. Beheer-excursies

Nadere informatie

quick. wins. In de Vlaamse Rand

quick. wins. In de Vlaamse Rand 2012-2013 quick wins In de Vlaamse Rand Voorwoord Colofon De brochure Quickwins Vlaamse Rand is een uitgave van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), februari 2013 Opmaak, illustraties en redactie VLM Verantwoordelijke

Nadere informatie

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agriflanders - 16 januari 2015 Gebiedsgerichte maatregelen voor Een fraai platteland met

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Doelstellingennota - Basisinventarisatie

Doelstellingennota - Basisinventarisatie Kaart 4: Reliëf vha-zonegrens auteur: Infrastructuur / Waterlopen datum: 13/05/04 hoogtelijnen DTM niveau 2 (NGI, 1978) DuLo-waterplan deelbekken van de Winge/Nieuwe Motte Kaart 5: Bodemkaart 01. Antropogeen

Nadere informatie

Het e H age g l e an a d n Re R fl f ecti t e i mee e ti t ng g Tiene n n n - 30 ok o to t be b r r

Het e H age g l e an a d n Re R fl f ecti t e i mee e ti t ng g Tiene n n n - 30 ok o to t be b r r Het Hageland Topics Situering : Regional Branding Hageland Het Hageland : cijfers Het Hageland : accenten Situering Regional Branding Hageland Europees Plattelandsontwikkelingsbeleid Concurrentievermogen

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling?

Voldoet de constructie aan de voorschriften van het PRUP of gewestplan of verkaveling? Waar is uw constructie gelegen volgens het PRUP of gewestplan? Woongebied (woongebied of landelijk woongebied volgens gewestplan of BPA, zone voor kleinschalig wonen en verblijven volgens het PRUP, niet-vervallen

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

DE VLAAMSE PROVINCIES IN EUROPEES PERSPECTIEF Hoofdstuk 4

DE VLAAMSE PROVINCIES IN EUROPEES PERSPECTIEF Hoofdstuk 4 DE VLAAMSE PROVINCIES IN EUROPEES PERSPECTIEF Hoofdstuk 4 Natascha Van Mechelen In het tweede hoofdstuk worden enkele Vlaamse en Belgische arbeidsmarktindicatoren in de Europese context geplaatst. In dit

Nadere informatie

ADVIES. 5 juli Briefadvies betreffende de aanvraag tot definitieve erkenning van het Regionaal Landschap IJzer en Polder

ADVIES. 5 juli Briefadvies betreffende de aanvraag tot definitieve erkenning van het Regionaal Landschap IJzer en Polder ADVIES 5 juli 2011 Briefadvies betreffende de aanvraag tot definitieve erkenning van het Regionaal Landschap IJzer en Polder 2011 35 De heer Filiep Cardoen Afdelingshoofd Agentschap voor Natuur en Bos

Nadere informatie

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen

Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen. Wetgeving: procedure en gevolgen Aanduiding ankerplaatsen - erfgoedlandschappen Wetgeving: procedure en gevolgen Decretale basis Decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, gewijzigd bij decreet van 10 maart 2006, Hoofdstuk

Nadere informatie

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE

IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE Kindereditie IN 1, 2, 3... DOOR DE PROVINCIE 1 DE PROVINCIE IN BEELD België telt 10 provincies. Je merkt onmiddellijk dat de provincie Vlaams-Brabant in het hart van ons land ligt. Met een oppervlakte

Nadere informatie

Staten-Generaal Antwerpse platteland. 3 oktober - Westerlo

Staten-Generaal Antwerpse platteland. 3 oktober - Westerlo Staten-Generaal Antwerpse platteland 3 oktober - Westerlo RURANT? Behoud en versterking van het platteland, gedragen door rurale ondernemers. Provinciale Landbouwkamer Onderwerp van de dag Nieuwe beleidsvoorstellen

Nadere informatie

THEMA 5 RELATIES TUSSEN LANDSCHAPPEN

THEMA 5 RELATIES TUSSEN LANDSCHAPPEN THEMA 5 RELATIES TUSSEN LANDSCHAPPEN Inhoud Inleiding 1. Topografische kaart van regio Leuven 2. Relaties in landschappen in regio Leuven 3. Relaties in landschappen elders in België en Europa 4. Verkeer

Nadere informatie

RUIMTELIJK ONDERZOEK

RUIMTELIJK ONDERZOEK RUIMTELIJK ONDERZOEK de vallei van het Klein Schijn de vallei van de Zwanebeek de vallei van het Groot Schijn Luchtfoto op grote schaal met aanduiding van de landschappelijke beekvalleien en de heuvelruggen

Nadere informatie

CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE GEMEENTE BREDA IV RELICTEN VAN HET HISTORISCHE LANDSCHAP

CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE GEMEENTE BREDA IV RELICTEN VAN HET HISTORISCHE LANDSCHAP CULTUURHISTORISCHE LANDSCHAPSINVENTARISATIE GEMEENTE BREDA IV RELICTEN VAN HET HISTORISCHE LANDSCHAP dr K.A.H.W. Leenders 15 oktober 2004 1. INLEIDING 203 2. RELICTSTATUS BESCHOUWD PER THEMA 204 3. ALGEMEEN

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Na aankoop bossen de Merode: Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen wil Masterplan voor hele regio

Na aankoop bossen de Merode: Vlaams leefmilieuminister Ludo Sannen wil Masterplan voor hele regio PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER LUDO SANNEN VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING woensdag 28 januari 2004 Na aankoop bossen de Merode: Vlaams leefmilieuminister

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

VINCENT GAGELMANS LANDSCHAPSARCHITECT. grafisch vormgever. vincent.gagelmans@gmail.com www.vincentgagelmans.be. Kipdorp 46/124 2000 Antwerpen

VINCENT GAGELMANS LANDSCHAPSARCHITECT. grafisch vormgever. vincent.gagelmans@gmail.com www.vincentgagelmans.be. Kipdorp 46/124 2000 Antwerpen VINCENT GAGELMANS LANDSCHAPSARCHITECT grafisch vormgever +32 476 666 942 vincent.gagelmans@gmail.com www.vincentgagelmans.be Kipdorp 46/124 2000 Antwerpen portfolio Vincent Gagelmans inhoudstafel eindwerk

Nadere informatie

d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad

d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad VR 2017 2402 DOC.0187/7BIS d.4. Frequentiepakketten in de provincie radio s in de provincie Vlaams-Brabant en in het tweetalig gebied Brussel-Hoofstad 1. Provincie Vlaams-Brabant Het ontwerp Vlaams frequentieplan

Nadere informatie

NOVEMBER 2014 BAROMETER

NOVEMBER 2014 BAROMETER NOVEMBER 2014 BAROMETER In deze nieuwe editie van de barometer staan we stil bij de Census 2011 die afgelopen maand werd gepubliceerd door Statistics Belgium, onderdeel van de FOD Economie. We vertalen

Nadere informatie

[Binnenhof - Kerkomsesteenweg] Boutersem. BIK, Your Personal Home Planner. te koop: 4 percelen bouwgrond vrij van bouw 17 kant en klare woningen

[Binnenhof - Kerkomsesteenweg] Boutersem. BIK, Your Personal Home Planner. te koop: 4 percelen bouwgrond vrij van bouw 17 kant en klare woningen Your ersonal Home lanner [Binnenhof - Kerkomsesteenweg] Boutersem te koop: percelen bouwgrond vrij van bouw kant en klare woningen TURNHOUT [ Boutersem ] OOSTENDE DIKSMUIDE BRUGGE GENT LOKEREN SINT-NIKLAAS

Nadere informatie

Nieuwe ambities voor nog eens 5 jaar plattelandswerking in de Merode Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant

Nieuwe ambities voor nog eens 5 jaar plattelandswerking in de Merode Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant PERSBERICHT plattelandsproject de Merode breidt uit met Aarschot, Diest en Hulshout Nieuwe ambities voor nog eens 5 jaar plattelandswerking in de Merode Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Aarschot Diest

Nadere informatie

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken?

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken? Onderzoeksvraag; Waar en waardoor konden in de Tijd van Steden en Staten, oude steden weer tot bloei komen en nieuwe steden ontstaan? In vroege middeleeuwen was er sprake van een agrarische samenleving

Nadere informatie

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2

Hors plan de délestage Buiten afschakelplan Commune Gemeente. Tranche 3 Schijf 3. Tranche 1 Schijf 1. Tranche 2 Schijf 2 Aarschot 303 3 306 Aarschot 195 195 Gelrode 12 1 13 Langdorp 59 2 61 Rillaar 37 37 Affligem 66 7 73 Essene 25 25 Hekelgem 24 7 31 Teralfene 17 17 Asse 72 12 216 300 Asse 72 1 45 118 Bekkerzeel 4 4 Kobbegem

Nadere informatie

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten

Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten Een provinciale aanpak van hoeve- en streekproducten (Tinne Van Looy: plattelandscoördinator provincie Antwerpen) Vrijdag 27/11/2009 Landgoed Rhederoord Departement Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne

Een andere mogelijke betekenis is dat het zou gaan over een verheffing naast de Zenne Heffen: Verklaring naam Heffen: Eerste maal vermelding in 1088 Heffena = Heffe en A Wil zeggen bezinksel en water Mogelijke betekenis: modderbeek of moerasgebied Een andere mogelijke betekenis is dat het

Nadere informatie

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN

1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN 1. KORTENBERG ALS VERZAMELING VAN STERKE KERNEN Kortenberg bestaat uit verschillende kernen, de 5 deelgemeentes; Meerbeek, Everberg, Kwerps, Erps en Kortenberg. De deelkernen worden omkaderd door de nog

Nadere informatie

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw - Kerkenbeleidsplannen - Werking SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 82 van LYDIA PEETERS datum: 16 november 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Centrum

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken?

Deze (autarkisch agrarische samenleving) veranderde in de tijd van steden en staten (11 e en 12 e eeuw).wat waren de Oorzaken? Onderzoeksvraag; Waar en waardoor konden in de Tijd van Steden en Staten, oude steden weer tot bloei komen en nieuwe steden ontstaan? In vroege middeleeuwen was er sprake van een agrarische samenleving

Nadere informatie

Lichtervelde Familie Augustyn 13 september 2008 KENNISMAKING MET. Gido Van Imschoot

Lichtervelde Familie Augustyn 13 september 2008 KENNISMAKING MET. Gido Van Imschoot Lichtervelde Familie Augustyn 13 september 2008 KENNISMAKING MET BELGISCHE WIJNEN Gido Van Imschoot Heuvelland 2005 Hageland 1997 Haspengouw 2000 2004 Vin de Pays Côtes du Sambre et Meuse des Jardins de

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in verstedelijkte gebieden

Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in verstedelijkte gebieden Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in verstedelijkte gebieden DEEL II: Bijlage II - 1 1 Ruimtelijke structuur van België 1.1 Kenmerken en de interne dynamiek van de landbouw De ruimtelijke

Nadere informatie

Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2015

Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2015 Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2015 Aarschot 22 oktober 2014 Agenda Persconferentie Verwelkoming door de heer Ludo Vangerven, secretaris van de Koepelvereniging Carnaval in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven.

Bijlage III. De bespreking van deze deelgebieden is hieronder weergegeven. Bijlage III De N43 is een belangrijk structuurbepalend element in de ruimte tussen Gent en Kortrijk, en situeert zich als historische ontwikkelingsas tussen de oude as van de Leie en de nieuwe as van de

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Attractie- barometer

Attractie- barometer Attractiebarometer Attractiebarometer Inlichtingen Sofie.wauters@toerismevlaanderen.be Marketing Office Tel +32 ()2 54 4 9 Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde - TOERISMEVLAANDEREN Grasmarkt 61,

Nadere informatie

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015

Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand. Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Boeren rond Brussel Kansen en bedreigingen voor voedselproductie in de Vlaamse Rand Voorstelling resultaten landbouwstudie 12 mei 2015 Inhoud Achtergrond Hoe zijn we te werk gegaan? Landbouw in de Vlaamse

Nadere informatie

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40

leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 leeswijzer bij de kenningsgevingsnota Plan-MER ontsluiting Haspengouw - E40 WelkoM Hallo, Deze leeswijzer begeleidt u doorheen de kennisgevingsnota van het milieueffectenrapport voor de ontsluiting Haspengouw

Nadere informatie

Story-concept. Via Belgica. Een beknopte weergave van de plannen voor 2017 en 2018.

Story-concept. Via Belgica. Een beknopte weergave van de plannen voor 2017 en 2018. Story-concept Via Belgica Een beknopte weergave van de plannen voor 2017 en 2018. Toos Hofstede toos@viastory.com Versie 2.0, 1 augustus 2017 Over het project Via Belgica Een naam die tot de verbeelding

Nadere informatie

Vlaams minister-president Peeters tekent krijtlijnen uit voor Vlaams wijnbouwbeleid

Vlaams minister-president Peeters tekent krijtlijnen uit voor Vlaams wijnbouwbeleid PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Dinsdag 21 februari2012 Vlaams minister-president

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017

... Graydon studie. Faillissementen. November 2017 ... Graydon studie Faillissementen November 2017 1 december 2017 [Typ hier] [Typ hier] [Typ hier] Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure

Nadere informatie

Natuursteenwandeling. in en rond Gelrode

Natuursteenwandeling. in en rond Gelrode Nuursteenwandeling in en rond Gelrode Stefan Smets / RLNH IJzerzandsteen, of ook wel Diestiaan genoemd, is een roestbruine, grove steen met een hoog ijzergehalte. In Noord-Hageland kom je de steen overal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse

HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse HOOFDSTUK 2 Gebiedsanalyse 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens de ruimtelijke structuur en de functionele structuur van het plangebied uiteengezet. De ruimtelijke structuur is beschreven

Nadere informatie

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart

Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart Slapende Reus Een toeristisch ontwikkelingsplan, gebaseerd op een landschapsvisie van de Kempense Heuvelrug tussen Kasterlee en Lichtaart WAAROM LANDSCHAPSVISIE De Kempense Heuvelrug in Kasterlee heeft

Nadere informatie

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron:

Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: Zuidlaren (gemeente Tynaarlo) (Bron: www.eropuit.nl) Introductie Zuidlaren maakt deel uit van de Drentse gemeente Tynaarlo, en is daarvan met 10.000 inwoners de op een na grootste kern. Zuidlaren is gesitueerd

Nadere informatie

nr. 537 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 9 maart 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE Plattelandsontwikkeling - Leadergebieden

nr. 537 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 9 maart 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE Plattelandsontwikkeling - Leadergebieden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 537 van FRANCESCO VANDERJEUGD datum: 9 maart 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Plattelandsontwikkeling - Leadergebieden LEADER, afkorting

Nadere informatie

Uw bedrijf in de kijker

Uw bedrijf in de kijker Uw bedrijf in de kijker Wil u de belangrijkste zakelijke contacten bereiken in Vlaams-Brabant? Kies dan voor de (media-)kanalen van Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant! Adverteer in Ondernemers Met

Nadere informatie

Rond en groen De piramiden van Ronse

Rond en groen De piramiden van Ronse Rond en groen De piramiden van Ronse /LEAD/ Volgens de Vlaamse streekauteur Omer Wattez (1857-1935) is Ronse de Parel van de Vlaamse Ardennen. Deze eretitel heeft de stad grotendeels aan zijn geaccidenteerde

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met meest kwetsbare waardevolle bossen als vermeld in artikel 90ter van het Bosdecreet van 13 juni 1990, tot

Nadere informatie

Duurzame Open Ruimte in Vlaams-Brabant

Duurzame Open Ruimte in Vlaams-Brabant G E E F O N S R U I M T E SUSTAINABLE OPEN SPACE II Duurzame Open Ruimte in Vlaams-Brabant S USTAINABLE O PEN S PACE II Het Europees project Sustainable Open Space II Zeven partnerregio's binnen Noordwest-

Nadere informatie

Beknopte historische geografie van Oosterhout en Den Hout

Beknopte historische geografie van Oosterhout en Den Hout Titel: Beknopte historische geografie van Oosterhout en Den Hout Inleiding Oosterhout, strategisch gelegen tussen de A27, de A59 en de A16 heeft al een lange geschiedenis. Thans een bruisende stad met

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake platteland?

Wat doen de provincies inzake platteland? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake plattelandsbeleid...

Nadere informatie

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese

Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.1 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Macroschaal Synthese Kaart 2.2 : Bestaande Ruimtelijke Structuur op Mesoschaal Fysisch Systeem. Bron: pro Gis Vlaams-Brabant, Vlaamse Hydrografische Atlas,

Nadere informatie

Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving

Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving Actuele topics in aardrijkskunde: RUP in de eigen leefomgeving Situering in Vlaanderen Tielt-Winge is een Vlaamse gemeente gelegen in hartje Hageland in de provincie Vlaams-Brabant. Het is een landelijke

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

ERFGOED IN MIJN STRAAT

ERFGOED IN MIJN STRAAT Onroerend Erfgoed Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19, bus 5 1210 Brussel Tel. +32 (0)2 553 16 50 http://www.onroerenderfgoed.be http://inventaris.vioe.be Vlaamse overheid Onroerend Erfgoed ID 1581

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Kortenaken

Uw gemeente in cijfers: Kortenaken Inleiding Kortenaken : Kortenaken is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Halen, Linter, Tienen en Zoutleeuw.

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Goede avond dames en heren, Meneer Vancauwenberghe (VLM), Schepen Balthazar, Gedeputeerde

Nadere informatie

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen,

Ongeveer 17 jaar geleden startte een eerste pilootproject van de. bosgroepen in de Kempense Heuvelrug in de provincie Antwerpen, Zaterdag 17 september 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Toespraak Bosgroepen Oost-Vlaanderen - Wachtebeke Dames en heren, Beste gedeputeerde(n), Beste

Nadere informatie

MEROVINGISCHE PIONIERS BRABANTSE BOEREN

MEROVINGISCHE PIONIERS BRABANTSE BOEREN MEROVINGISCHE PIONIERS BRABANTSE BOEREN Middeleeuwse bewoning in de Kempen AdAK P R O V I N C I A L E I N F O D A G A R C H E O L O G I E 2 0 1 3 Turnhout zaterdag 16 februari 2013 Het voorbije decennium

Nadere informatie

De economische structuur van het Oldambt*

De economische structuur van het Oldambt* 98 De economische structuur van het Oldambt* Onder het Oldambt verstaan wij thans de gemeenten Termünten, Noordbroek, Zuidbroek, Meeden, Scheemda, Midwolda, Finsterwold, Beerta, Nieuwe Schans, Winschoten,

Nadere informatie

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente

Noord-Zuid voor lokale besturen. Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente Noord-Zuid voor lokale besturen Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente Het opstellen van een profiel van de eigen gemeente Wanneer het gemeentebestuur de beslissing heeft genomen om een stedenband

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

Vriezenveen. (Bron:

Vriezenveen. (Bron: Vriezenveen (Bron: www.twenterand.gemeentedocumenten.nl) Introductie In 2002 fuseerde de Overijsselse gemeente Vriezenveen met een aantal omliggende plaatsen tot de nieuwe gemeente Twenterand. Vriezenveen,

Nadere informatie

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011

Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden. Datum 2 mei 2011 Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Datum 2 mei 2011 Colofon Projectnaam Cultuurhistorische verkenning Zandwijksingel Woerden Auteur Willem de Bruin Datum 2 mei 2011 1. Inleiding 1.1

Nadere informatie

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven)

Verkavelingspatroon Regelmatige blokverkaveling (door houtwallen omgeven) 4.5 Landduinen Landschapskenmerken Reliëfvorm Mozaïek van hogere zandduinen meestal bebost en lager en vlakker gelegen vennen en schrale graslanden Water Lage grondwaterstanden Bodem Zandgronden Wegenpatroon

Nadere informatie

STUDIE. Faillissementen januari 2017

STUDIE. Faillissementen januari 2017 STUDIE Faillissementen januari 2017 01/02/2017 Overname en gebruik van dit onderzoek wordt aangemoedigd bronvermelding Graydon Belgium. Deze brochure is louter ter informatie opgesteld. De gegevens zijn

Nadere informatie

ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Hageland

ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Hageland ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Hageland operationeel uitvoeringsprogramma 19 juli 2007 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Overzicht gevoerd proces... 3 3 Operationeel

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Dries Wijckmans. Taak leefomgeving. Aardrijkskunde

Dries Wijckmans. Taak leefomgeving. Aardrijkskunde Dries Wijckmans Taak leefomgeving Aardrijkskunde Mevr. Verstappen 21/05/2015 I. Beschrijven van het studiegebied... 2 1. Kaartnuitsneden eigen leefomgeving... 2 1:10 000... 2 1:25 000... 2 1:50 000...

Nadere informatie

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens

De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens De geografische spreiding van de kandidaten voor de Kamerverkiezingen van 1987 tot en met 2014 Gert-Jan Put, Jef Smulders en Bart Maddens KU Leuven Instituut voor de Overheid 1 mei 2014 Belangrijkste resultaten

Nadere informatie

DIDACTISCHE DOCUMENTEN VAN DE EIGEN LEEFOMGEVING

DIDACTISCHE DOCUMENTEN VAN DE EIGEN LEEFOMGEVING DIDACTISCHE DOCUMENTEN VAN DE EIGEN LEEFOMGEVING Een studie van de omgeving ZAVENTEM - BRUSSEL Arne Willems 1SA2 NE-AA 2015-2016 Inhoudstafel Lijst met figuren... 4 Lijst met bijlagen...5 4.1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode

Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Maandag 17 mei 2010 Erfgoedconvenant Land van Rode Dames en heren, Burgemeesters, schepenen, gemeenteraadsleden van Oosterzele,

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek

nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS Archeologische zones in stadskernen - Openbaar onderzoek SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 31 van LYDIA PEETERS datum: 16 oktober 2015 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Archeologische

Nadere informatie

algemene informatie Ook voor de Merelbeekse scholen is er een boeiend erfgoedaanbod!

algemene informatie Ook voor de Merelbeekse scholen is er een boeiend erfgoedaanbod! algemene informatie contact: dienst erfgoed openingsuren: T 09 210 32 92 ma 9-12 u. di 9-12 u. woe 9-12 u. adres: Gemeentehuis Merelbeke do 9-12 u. Hundelgemsesteenweg 353 vrij 9-12 u. 9820 Merelbeke Waarvoor

Nadere informatie

Uw gemeente in cijfers: Lubbeek

Uw gemeente in cijfers: Lubbeek Inleiding Lubbeek : Lubbeek is een gemeente in de provincie Vlaams-Brabant en maakt deel uit van het Vlaams Gewest. Buurgemeentes zijn Bierbeek, Boutersem, Glabbeek, Holsbeek, Leuven, Tielt-Winge en Tienen.

Nadere informatie

KANDIDAATSTELLING DATUM: Naam:... Adres :... Tel./fax :... E-mailadres :... Website :... Ondernemingsnummer of BTW-nummer :... Contactpersoon :...

KANDIDAATSTELLING DATUM: Naam:... Adres :... Tel./fax :... E-mailadres :... Website :... Ondernemingsnummer of BTW-nummer :... Contactpersoon :... KANDIDAATSTELLING DATUM: Naam:... Adres :... Tel./fax :...... E-mailadres : Website :... Ondernemingsnummer of BTW-nummer :... Contactpersoon :... Aankruisen indien van toepassing. Meerdere antwoorden

Nadere informatie

Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2017

Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2017 Persvoorstelling: Carnaval in Vlaams-Brabant 2017 Leuven 20 oktober 2016 Agenda Persconferentie Verwelkoming door de heer Ludo Vangerven, secretaris van de Koepelvereniging Carnaval in Vlaams-Brabant Toespraak

Nadere informatie

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven Inleiding Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden

Voorstel van resolutie. betreffende het behoud van de poldergraslanden en de andere historische permanente graslanden stuk ingediend op 1440 (2011-2012) Nr. 1 20 januari 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de heren Dirk Van Mechelen, Marc Vanden Bussche en Bart Tommelein, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Karlos

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden

2 Evaluatie door de stuurgroep onderwijs aan gedetineerden Evaluatie van het onderwijsaanbod in de gevangenissen in Vlaanderen en Brussel in functie van de Vlaamse leidraad voor het onderwijsaanbod in de gevangenissen Syntheserapport 22 maart 2017 1 Inleiding

Nadere informatie

Herbruik van hoeves DE UITDAGING IN BEELD ANNA VERHOEVE

Herbruik van hoeves DE UITDAGING IN BEELD ANNA VERHOEVE Herbruik van hoeves DE UITDAGING IN BEELD ANNA VERHOEVE OPZET INLEIDING - Herbruik in cijfers REFLECTIE - Herbruik als uitdaging AAN DE SLAG Bouwstenen West-Vlaanderen CIJFERS OVER HERBRUIK HOEVES

Nadere informatie

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail

Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving. Het plangebied in detail Bijlage 1 fotoreportage plangebied en omgeving Het plangebied in detail De overgang van het echte dorpscentrum van Gingelom naar de directe omgeving van Dorpskouter wordt gemarkeerd door een oude vierkantshoeve.

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening: RUP

Ruimtelijke ordening: RUP Ruimtelijke ordening: RUP Robin Hendrickx 2 SA 3 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen... 3 Ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant... 4 Gewestplan... 5 Masterplan

Nadere informatie

Geachte (heer) algemeen directeur Van Der Biest (Wienerberger) Kleiontginning en steenbakkerijen tekenen dit stuk landschap van de

Geachte (heer) algemeen directeur Van Der Biest (Wienerberger) Kleiontginning en steenbakkerijen tekenen dit stuk landschap van de Vrijdag 21 oktober 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Samen bouwen aan een nieuw landschap en NATURA 2000 (fabrieksterreinen Wienerberger NV in Beerse)

Nadere informatie