Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties"

Transcriptie

1 Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 -

2 Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie op gericht. Dat vraagt ruimte en respect voor elkaar en oog voor degenen die de aansluiting dreigen te missen. Zij verdienen ondersteuning bij het zelf aanpakken van hun problemen en het beter benutten van hun capaciteiten. We willen onze samenleving bijeen houden door een leefomgeving te creëren waarin iedereen zich thuis kan voelen. Dat doen we bijvoorbeeld door zorg voor jong en oud, het leefbaar houden van kleine kernen en het op peil houden van sociale en culturele voorzieningen. Het realiseren van deze doelen is een zaak van alle Brabanders, voor alle Brabanders. Want als ieder z'n plek vindt in onze provincie, wordt het leven voor iedereen aangenamer. Brabant voor iedereen. Colofon Redactie: Petra Mandos en anderen Tekst: Petra Mandos Illustraties: Marc Camps Met dank aan: Gemeente Veldhoven, Stimulans Vrijwilligersbureau en Prisma Brabant Copyright: provincie Noord-Brabant Overname van informatie uit dit handboek is toegestaan als u daarbij de bron vermeldt. Dit handboek is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kunnen de redactie, tekstschrijver en uitgevers geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van fouten in dit handboek. Onze hartelijke dank aan de Provincie Noord-Brabant voor hun financiële steun bij de productie van dit handboek Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

3 Inhoudsopgave pag. Deel 1. Besturen en organiseren 1. Het oprichten van een vrijwilligersorganisatie Rechtsvorm 1.2. Statuten en huishoudelijk reglement 2. Besturen Samenstelling bestuur 2.2. Bestuurdersaansprakelijkheid 2.3. Einde of wijziging bestuurslidmaatschap 2.4. Jaarvergadering 2.5. Jaarverslag 3. Vrijwilligersbeleid Toetsingscriteria vrijwilligerswerk 3.2. Vrijwilligersovereenkomst 3.3. Werving van vrijwilligers 3.4. Selectie van vrijwilligers 3.5. Introductie en begeleiding 3.6. Behoud van vrijwilligers 3.7. Vrijwilligersonderscheidingen, -prijs en -avonden 3.8. Bijscholing/deskundigheidsbevordering 4. Financiële zaken Jaarrekening 4.2. Begroting 4.3. Balans 4.4. Overzicht voorzieningen en reserves 4.5. Onkostenvergoedingen 4.6. Belastingen 4.7. Vrijwilligerswerk met een uitkering 5. Subsidies, fondsen en sponsoring Subsidies 5.2. Fondsen 5.3. Sponsoring BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 9 -

4 Deel 2. Wet- en regelgeving 1. Wetgeving Arbowetgeving 1.2. Bedrijfshulpverlening 1.3. Brandveiligheid 1.4. Drank- en Horecawet/sociale hygiëne 1.5. Legionella 1.6. Muziekrechten 1.7. Tabakswet 1.8. Verkeersregelaars 1.9. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 2. Vergunningen Evenementen 2.2. Gebruiksvergunning 2.3. Milieuvergunning 3. Verzekeringen... Bronvermelding Belangrijke organisaties Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

5 Hoofdstuk 1 Voorwoord Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers zou de leefbaarheid van de samenleving ernstig worden aangetast. Sporten, beoefenen en genieten van amateurkunst, natuurbescherming, kinder- en jongerenwerk, belangenbehartiging op allerlei terrein, zorg en nog veel meer is zonder vrijwilligers niet meer of slechts heel beperkt mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligerswerk onder goede randvoorwaarden plaats kan vinden. Overheden, zowel lokaal, als landelijk en provinciaal, kunnen daaraan bijdragen. Ook door het oppakken en uitwerken van concrete zaken. Dit handboek is daarvan een voorbeeld. Het is ontwikkeld in en voor Veldhoven, maar is nu in deze aangepaste versie beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties in de provincie Noord- Brabant. Het doet ons dan ook veel genoegen dit handboek, speciaal bedoeld ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk, te mogen aanbevelen. Wij verwachten dat het in een behoefte zal voorzien en dat vrijwilligers zich erdoor zullen laten inspireren. Hans van de Looij Wethouder welzijn Gemeente Veldhoven Wim Luijendijk Gedeputeerde Cultuur, onderwijs en sociaal beleid Provincie Noord-Brabant BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

6 Inleiding Aansprakelijkheid, verzekeringen, onkostenvergoedingen, vergunningen, wetgeving: iedere vrijwilligersorganisatie heeft vroeg of laat vragen over deze en vele andere onderwerpen. Het antwoord op die vragen is niet altijd gemakkelijk te vinden. Soms moet u er ingewikkelde boeken voor lezen of veel telefoontjes plegen. Of is het nodig om uren door te brengen op het internet. Genoeg reden om alle belangrijke onderwerpen bij elkaar te brengen in één informatieve en praktische uitgave: het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties. Dit handboek is ontwikkeld in de gemeente Veldhoven door Stimulans vrijwilligersbureau en gemeenteambtenaren. Op basis daarvan is deze algemene versie geschreven. De geactualiseerde versie vindt u ook op Heeft u na het lezen van dit handboek vragen of opmerkingen, dan kunt u dit door geven aan Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

7 Deel 1. Besturen en organiseren BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

8 1. Het oprichten van een vrijwilligersorganisatie Bij het oprichten van een vrijwilligersorganisatie komt heel wat kijken. U moet kiezen voor een rechtsvorm, een naam bedenken, vergunningen regelen, een vrijwilligersbeleid opstellen en nog veel meer. Alle onderwerpen komen in dit handboek aan de orde. Dit eerste hoofdstuk gaat over het kiezen van een rechtsvorm en het opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement Rechtsvorm U wilt graag een vrijwilligersorganisatie oprichten? Dan zult u allereerst moeten bepalen welke rechtsvorm voor uw organisatie de beste is. Vrijwilligersorganisaties kiezen meestal voor een organisatievorm die geen winst nastreeft: een vereniging of stichting. Een vereniging ontstaat als een groep mensen een gezamenlijk doel heeft en dat op een efficiënte manier wil bereiken. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld het samen beoefenen van sport of het behartigen van gezamenlijke belangen. Stichtingen zijn vooral geschikt voor het beheren van een vermogen. Daarom zijn charitatieve instellingen meestal een stichting. Het doel dat u voor ogen heeft, bepaalt dus mede uw keuze voor een rechtsvorm. Het is altijd handig om te bekijken hoe andere, soortgelijke organisaties het een en ander geregeld hebben. Maar iedere situatie is uniek en daarom is het inwinnen van advies sterk aan te raden, bijvoorbeeld bij een notaris, jurist of de Kamer van Koophandel. Daar kunt u bovendien informatiemateriaal over dit onderwerp aanvragen. U kunt ook iedere werkdag van 9.00 tot uur bellen met de notaristelefoon: , 0,25 per minuut. Of kijk even via internetbij: of Wilt u de notaristarieven vergelijken, dan bieden deze websites u een goed houvast: en Tip: Meld uw organisatie na de oprichting ook aan bij koepelorganisaties, bonden of steunorganisaties. Dat is handig als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen op uw werk terrein. De adressen vindt u in de bijlage. Geef de naam en adresgegevens van uw organisatie ook even door aan de vrijwilligers-centrale in uw regio. Dan krijgt u relevante informatie toegestuurd. De belangrijkste verschillen tussen een vereniging en een stichting - Zeggenschap, aansprakelijkheid en controle Vereniging Een vereniging heeft leden. Deze vormen in de Algemene Ledenvergadering de hoogste macht binnen de vereniging. De bestuursleden worden door hen gekozen. Ieder jaar legt het bestuur in een jaarverslag aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Daarnaast dient de Algemene Ledenvergadering het financieel verslag goed te keuren. Er zijn drie soorten verenigingen: a. Opgericht bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. b. Alleen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

9 c. Niet ingeschreven en ook niet opgericht. Een a-vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid: zo n vereniging kan erven en gebouwen en grond bezitten. Bovendien zijn de bestuursleden niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Een b-vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid. Zij kan niet erven, geen gebouwen en grond bezitten en de bestuursleden staan borg voor de schulden van de vereniging. Een c-vereniging heeft geen rechtsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat zo n vereniging niet kan erven en geen gebouwen en grond kan verkrijgen. De bestuursleden en alle leden die namens deze vereniging een overeenkomst aangaan, zijn hoofdelijk aansprakelijk. In de meeste gevallen kiezen vrijwilligersorganisaties voor de a-vereniging, omdat die de meeste waarborgen biedt. Stichting Het bijzondere van een stichting is dat zo n organisatie geen leden heeft. Alle andere rechtsvormen hebben leden of aandeelhouders die in meer of mindere mate het bestuur kunnen sturen. Bij een stichting bepaalt het bestuur het beleid, de aankopen, het sluiten van overeenkomsten e.d. Dat wil echter niet zeggen dat er geen enkele vorm van controle is. Vaak krijgen stichtingen subsidie of gelden uit fondsen. De subsidieverstrekkers willen dan natuurlijk graag weten of het geld op een goede manier wordt besteed. Bij de subsidieverstrekking wordt dan ook vastgelegd dat de stichting zich daar aan het einde van het subsidiejaar over moet verantwoorden. Dat gebeurt in een jaarverslag dat is goedgekeurd door een accountant. Als het bestuur de statuten aan haar laars lapt of slecht bestuurt, kunnen ook de rechter en/of het openbaar ministerie er aan te pas komen. - Oprichting en financiën Vereniging In dit handboek beperken we ons tot de a-vereniging, omdat zo n vereniging het meeste voorkomt. Voordat u naar de notaris gaat, moet u een aantal zaken op papier zetten: - Het doel en de naam van de vereniging. - De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging (bijvoorbeeld de contributie). - De benoeming van de bestuursleden. - De manier waarop alle leden bij elkaar worden geroepen voor een Algemene Ledenvergadering. De notaris verwerkt deze gegevens in een akte. Vervolgens schrijft u uw vereniging in bij de Kamer van Koophandel. Als u daarna een bankrekening opent (op naam van de vereniging), kunt u aan de slag. De vereniging mag haar winst niet onder de leden verdelen. Wel mogen zij een onkostenvergoeding en presentiegeld ontvangen. Stichting Een stichting kunt u bij testament of gewoon oprichten. In dit handboek gaan we alleen in op de gewone oprichting. Zet voordat u naar de notaris gaan het volgende op papier: - de naam en het doel van de stichting (het woord stichting moet onderdeel uitmaken van de naam); - de wijze waarop u de activiteiten van uw stichting gaat financieren; - hoe u de bestuursleden wilt benoemen. BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

10 De notaris vult deze gegevens aan met de wettelijk verplichte bepalingen en maakt daarvan een akte. Met deze akte kunt u uw stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening openen (op naam van de stichting). De oprichtingskosten kunt u bij de stichting declareren. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichters, bestuurders of anderen. Uitkeringen die een ideële of sociale strekking hebben zijn wel toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan fondsen, geld voor natuurrampen et cetera. Personele kosten, onkostenvergoedingen en presentiegelden zijn uiteraard toegestaan. Tips bij het kiezen van een rechtsvorm: - Wilt u gezamenlijke activiteiten ontplooien of belangen behartigen? Dan is de vereniging de beste rechtsvorm. - Wilt u aan anderen geld of faciliteiten ter beschikking stellen? Als u dat in eigen beheer wilt doen, is de stichting de juiste keuze. - Als u gebouwen en/of grond in bezit gaat krijgen en/of beheren, kunt u het beste kiezen voor een a-vereniging of stichting. - Gaat het om grote belangen en/of risico s? Kies dan voor een a-vereniging of stichting. - Wilt u de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden afschermen? Dan is een a-vereniging of stichting de beste optie. Als een organisatie commerciële activiteiten gaat ontplooien, wordt steeds vaker gekozen voor een combinatie van een stichting of vereniging met een Besloten Vennootschap.(BV). Bijvoorbeeld een gemeenschapshuis dat het horecagedeelte via een BV exploiteert of de ANWB die als vereniging haar commerciële activiteiten in een BV heeft ondergebracht. Ook zijn er stichtingen en verenigingen die zelfstandig dus zonder BV een onderneming drijven. Het voert te ver om daar in dit handboek op in te gaan. Eén tip willen we u wel geven: laat u vooraf goed informeren door de Kamer van Koophandel, een notaris en de Belastingdienst Statuten en huishoudelijk reglement Hoe vriendschappelijk en plezierig het er binnen uw organisatie ook aan toe gaat, er kan toch een moment komen dat er onenigheid of misverstanden ontstaan. Dan is het handig als u een aantal regels en afspraken heeft vastgelegd in de statuten van uw organisatie en/of in het huishoudelijk reglement. Statuten De statuten zijn eigenlijk het wetboek van uw stichting of vereniging. Het nakomen van de regels die daarin zijn vastgelegd, kan desnoods via de rechter worden afgedwongen. Bij een vereniging kan alleen de Algemene Ledenvergadering de statuten wijzigen, bij een stichting het bestuur. De nieuwe statuten moeten daarna worden vastgelegd bij de notaris en de Kamer van Koophandel. Omdat dit veel tijd en geld kost, is het belangrijk dat in de statuten geen regels staan die vaak veranderen. Die kunt u prima kwijt in het huishoudelijk reglement. Wel is het verstandig om iedere twee jaar even te kijken of de statuten nog optimaal zijn. Tip: Bel voor meer informatie over statuten even met de notaristelefoon of Kamer van Koophandel. Of kijk op of op Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

11 Wat moet u bijvoorbeeld in de statuten vermelden? - de namen van de oprichters van uw organisatie; - de naam van uw organisatie; - de vestigingsplaats; - het doel; - de duur; - het bestuur: de namen van de bestuursleden, de manier waarop ze worden benoemd, de termijn van het bestuurslidmaatschap, de taken en bevoegdheden; - wat er gebeurt met het batig saldo als de organisatie ophoudt te bestaan en hoe dat wordt bepaald; - de rechtsbevoegdheid (volledig of beperkt); - bij een vereniging: hoe en hoe vaak de Algemene Ledenvergadering bijeen wordt geroepen; - hoe de statuten kunnen worden gewijzigd; - de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; - andere juridische regels: bij een vereniging bijvoorbeeld dat de algemene vergadering het huishoudelijk reglement mag opstellen. Bij de Helspdesk van Prisma Brabant zijn voorbeeldstatuten te verkrijgen. Huishoudelijk reglement Het gebruik van ruimten en materialen, de gang van zaken in de kantine, regels op het gebied van kleding, afspraken over het bijeenroepen van vergaderingen en het bijhouden van de financiële administratie: dit zijn allemaal voorbeelden van dagelijkse, praktische regels en procedures die u in het huishoudelijk reglement kunt vastleggen. Het maken van zo n reglement is niet verplicht, maar wel handig: als iedereen binnen uw organisatie weet welke regels er zijn, werkt dat een stuk prettiger en efficiënter en worden problemen voorkomen. Als uw organisatie een huishoudelijk reglement heeft, moet iedereen er zich aan houden. Het is gebruikelijk dat binnen een vereniging de Algemene Ledenvergadering en binnen een stichting het bestuur het huishoudelijk reglement opstelt en wijzigt. Als het strijdig is met de statuten, gaan de statuten voor. In de praktijk betekent dat meestal dat het huishoudelijk reglement zal worden aangepast. BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

12 2. Besturen Over het onderwerp besturen wordt veel gesproken en geschreven. Maar wat is nou een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden? En hoe zit het ook alweer precies met die aansprakelijkheid? Moeten we onze bestuursleden nou wel of niet bij de Kamer van Koophandel aanmelden? Op deze vragen krijgt u in dit hoofdstuk een antwoord Samenstelling bestuur Het bestuur van een vrijwilligersorganisatie bestaat meestal uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Het bestuur mag uit een oneven of een even aantal personen bestaan. In het geval van een even aantal bestuursleden kan de stem c.q. het laatste woord van de voorzitter doorslaggevend zijn, als dat in de statuten is vastgelegd. Iedere bestuurder heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden: Voorzitter: - Persoonlijkheid: heeft een goede spreek- en luistervaardigheid, kan enthousiasmeren, relativeren, delegeren en coördineren. - Taken/verantwoordelijkheden: - bewaakt de statuten; - ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur; - vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties; - bereidt de bestuursvergaderingen voor; - stelt (samen met de secretaris) een agenda op; - zit de bestuursvergaderingen voor; - bevordert een efficiënt én plezierig vergaderklimaat; - vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is; - checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd; - is mede-ondertekenaar van officiële stukken. Tip: Regeren is vooruitzien. Dit bekende spreekwoord is ook van toepassing op het besturen van een vrijwilligersorganisatie. Stel een meerjarenbeleidsplan op: welke doelen wil uw organisatie bereiken, op welke manier en met welke middelen. Van zo n plan kunt u vervolgens een jaarplan en planning afleiden. Dat werkt een stuk prettiger, efficiënter en voorkomt verrassingen. Bovendien komt het professioneel over bij mogelijke sponsors en subsidieverstrekkers. Secretaris: - Persoonlijkheid: kan goed hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, schrijft gemakkelijk, heeft plezier in papierwerk en kan goed met de computer overweg. - taken/verantwoordelijkheden: - stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen; - notuleert die vergaderingen; - handelt de briefwisseling en het verkeer met derden af. Schrijft vaak ook de persberichten; - houdt het (knipsel)archief bij; - is verantwoordelijk voor de ledenadministratie; Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

13 - geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, de leden etc. Penningmeester: - Persoonlijkheid: is betrouwbaar en nauwkeurig, kan goed met de computer overweg, heeft verstand van boekhouden en plezier in cijferwerk. - Taken/verantwoordelijkheden: - bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen; - stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze; - voert een inzichtelijke financiële administratie en voorziet het bestuur van financiële rapportages; - stelt het financieel jaarverslag op; - vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden. Overige bestuursleden De andere bestuursleden hebben vaak een eigen aandachtsgebied, zoals PR. Ook andere taken komen voor: het voorzitten van een commissie of bijvoorbeeld het vertegenwoordigen van de organisatie in een regionaal overleg. Tip: Het is vaak lastig om bestuursleden te werven. In de ogen van veel mensen gaat het om een zware functie waar je lang aan vast zit. Probeer de taken goed over de bestuursleden te verdelen en leg de functiebeschrijving op één A4 tje vast. Kijk steeds kritisch of alle taken wel bij het bestuur thuishoren, of bijvoorbeeld ook door een andere vrijwilliger of een werkgroep kunnen worden gedaan Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid kan zich voordoen bij zowel vennootschappen als verenigingen en stichtingen. De belangrijkste reden om een bestuurder aansprakelijk te stellen is onbehoorlijk bestuur. Ook bestuurders en toezichthouders van instellingen in de non-profit sector bezinnen zich steeds meer op de relatie tussen de door hen vervulde functie en de daarmee samenhangende mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid. Bij vaststelling van de aansprakelijkheid speelt in beginsel geen rol van betekenis of, en zo ja in hoeverre, het een betaalde of vrijwillige functie betreft. Niet alleen de bestuurders en voormalige bestuurders, maar ook degenen die binnen de organisatie een behoorlijke vinger in de pap hadden en het beleid binnen de organisatie hebben (mee)bepaald, kunnen aansprakelijk zijn. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid Interne aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders en/of toezichthouders ten opzichte van de rechtspersoon, als gevolg van het niet goed vervullen van hun taak (ook wel de onbehoorlijke taakvervulling of toerekenbare tekortkoming genoemd). Een bestuurder zal zich er in ieder geval niet van af kunnen maken door te zeggen dat hij niet beschikte over bepaalde kennis of vaardigheden. Hij wordt geacht zijn gehele bestuurderstaak goed uit te kunnen oefenen. Verder moet hij het belang van de organisatie dienen en niet alleen zijn persoonlijk belang. BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

14 Externe aansprakelijkheid Bij externe aansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid ten opzichte van iedereen, behalve de rechtspersoon. Er is een onderscheid tussen verenigingen en stichtingen die vennootschapsplichtig zijn en verenigingen en stichtingen die dat niet zijn. Voor alle bestuurders en/of toezichthouders van verenigingen en stichtingen geldt dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden als er sprake is van een onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld wanneer een directeur verplichtingen aangaat terwijl hij wist/behoorde te weten dat de vereniging of stichting deze verplichting niet na zou kunnen komen. Bestuurders en toezichthouders van vennootschapsplichtige verenigingen en stichtingen kunnen bovendien aansprakelijk worden gesteld op grond van balansaansprakelijkheid, (in geval van faillissement) de Anti Misbruikwetten en de rechtstreekse en persoonlijke aansprakelijkheid voor belastingen en premies. Beperken van risico s De soep wordt nooit zo heet gegeten, maar het is wel zinvol om de risico s in kaart te brengen en zo mogelijk te verzekeren. Hoe kunt u als bestuurslid de risico s zoveel mogelijk beperken? - Onderzoek de risico s voordat u een bestuurslidmaatschap aanvaardt. - Schrijf alle bestuursleden in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. - Werk verantwoord, gewetensvol, loyaal en bewust binnen de regels van de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en de bestuursbesluiten. - Blijf binnen uw bevoegdheden. - Kijk mee met uw collega-bestuurders (en laat zaken die u constateert zo nodig schriftelijk vastleggen): u bent ook aansprakelijk als uw medebestuurders fouten hebben gemaakt. - Leer van gemaakte fouten. - Informeer naar een BTA-polis (Bestuurders en Toezichthouders Aansprakelijkheidspolis) bij een tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. Deze beschermt uw privévermogen als u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat u als bestuurder of toezichthouder fouten heeft gemaakt en daardoor schade heeft toegebracht aan anderen (inclusief uw organisatie). Tip: Bestuurdersaansprakelijkheid is een lastige materie. Neem voor meer informatie even contact op met Prisma Brabant via telefoonnummer (013) de Helpdesk Einde of wijziging bestuurslidmaatschap Een bestuurslid kan worden aangesteld voor onbepaalde tijd of voor een vaste termijn (met een mogelijkheid tot herbenoeming tijdens de jaarvergadering). Dit ligt vast in de statuten van uw organisatie. Een bestuurslidmaatschap eindigt als de termijn verstreken is, door ontslag, doordat het bestuurslid zelf zijn functie neerlegt of bij overlijden. Als u in één van de laatste drie gevallen aantreedt in de plaats van een oud bestuurslid, zit u de resterende termijn van uw voorganger uit. In de praktijk kan het dus voorkomen dat u bijvoorbeeld maar een halfjaar bestuurslid bent Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

15 Tip: Staat uw organisatie bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, geef dan na een bestuurswisseling even de namen door van de nieuwe bestuursleden. U kunt daarvoor een formulier downloaden via Jaarvergadering Eén keer per jaar legt het bestuur officieel verantwoording af over de werkzaamheden en het gevoerde financiële beleid. Dat gebeurt bij de vereniging tijdens en aan de Algemene Ledenvergadering. Bij een stichting wordt daarvoor een bestuursvergadering gepland. In het algemeen wordt zo n Algemene Ledenvergadering of bestuursvergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Bij de ene organisatie loopt de financiële administratie van 1 januari tot en met 31 december, andere werken bijvoorbeeld per schooljaar (van 1 september tot en met 31 augustus). Bij de meeste vrijwilligersorganisaties is de jaarvergadering in april, mei of juni. Wat staat er op de agenda? 1. Opening 2. Verslag van de vorige jaarvergadering 3. Verslag van de secretaris: het jaarverslag (zie deel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 2.5) 4. Verslag van de penningmeester: de jaarrekening 5. Contributieregeling 6. (her)benoeming van bestuursleden 7. De kascontrole 8. Wat verder ter tafel komt 9. Rondvraag 10. Sluiting Wat komt er praktisch gezien bij kijken? - De keuze van een goede locatie (bereikbaarheid, parkeerplaatsen, aantal zitplaatsen, consumpties, prijzen, schoonmaak, audiovisuele middelen etc.). - Tijdige uitnodiging, met daarbij een agenda. In de statuten staat hoe deze uitnodiging wordt verspreid. Dat kan in een brief of bijvoorbeeld het clubblad: als iedereen er maar kennis van kan nemen. Vermeld in de uitnodiging ook waar de stukken (jaarverslag, jaarrekening) ter inzage liggen en hoe het verslag na afloop van de vergadering wordt verspreid (of iedereen het krijgt toegestuurd, of het moet worden opgevraagd of dat het op een centrale plek ter inzage ligt). Tip: De animo om een jaarvergadering bij te wonen is meestal niet erg groot. Als u de vergadering koppelt aan een interessante workshop of bijvoorbeeld een leuke gastspreker uitnodigt, trekt u mensen een stuk sneller over de streep. BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

16 2.5. Jaarverslag Het samenstellen van het jaarverslag is meestal een taak van de secretaris. Het verslag is één van de agendapunten tijdens de Algemene Ledenvergadering van een vereniging. En natuurlijk ook tijdens de speciaal daarvoor geplande bestuursvergadering van een stichting. U bent niet verplicht om een jaarverslag te maken. Maar zo n verslag moet u wel vaak meesturen als u subsidie aanvraagt of een mogelijke sponsor benadert. In een jaarverslag kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: - Inleiding - Organisatiestructuur: - samenstelling bestuur; - activiteiten bestuur; - ledenvergaderingen; - activiteiten; - financiën; - vooruitblik (verwachtingen, plannen en cijfers). Tip: Een organisatie is wettelijk verplicht de boekhouding zeven jaar te bewaren Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

17 3. Vrijwilligersbeleid De meeste vrijwilligersorganisaties hebben regelmatig behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om ze te vinden. Daarom is het des te belangrijker om goed na te denken over het onderwerp vrijwilligersbeleid. Zodat u uw vrijwilligers vindt én behoudt! In dit hoofdstuk brengen we u graag op ideeën Toetsingscriteria vrijwilligerswerk Welke eisen mag een organisatie aan een vrijwilliger stellen? Wanneer is er sprake van vrijwilligerswerk en wanneer van betaalde arbeid? Deze en andere vragen leiden in de praktijk nogal eens tot discussies. Om verwarring te voorkomen heeft NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) toetsingscriteria vastgesteld voor alle 120 vrijwilligerscentrales in Nederland. De vrijwilligerscentrales bemiddelen niet: - Voor profit-organisaties, die zich richten op het maken van winst. - Voor privé-personen. - Als het vrijwilligerswerk het karakter heeft van betaalde arbeid. - Als het vrijwilligerswerk plaatsvervangend is voor bezuinigingen. Ten aanzien van verzekeringen en vergoedingen: - De organisatie moet haar vrijwilligers minimaal WA verzekeren. - Als het gaat om risicovolle activiteiten moet er ook een ongevallenverzekering worden afgesloten. - De organisatie vergoedt de werkelijk gemaakte autokosten, porto- en bijvoorbeeld telefoonkosten. - Bij autorijden voor het werk is een auto-inzittendenverzekering noodzakelijk. Tip: Uw gemeente kan voor alle vrijwilligers een WA-ongevallenverzekering afgesloten hebben. Vrijwilligersorganisaties kunnen daar dan gratis gebruik van maken. Wilt u hier meer over weten, kijk dan even in hoofdstuk 3 van deel 2. Wilt u uw organisatie aanmelden? Neem dan contact op met uw gemeente of het regionale Steunpunt van Vrijwilligersorganisaties. Functie-eisen: - Vrijwilligerswerk moet voor een grote groep mensen toegankelijk zijn. Daarom mag een organisatie geen opleidingseisen stellen (behalve een rijbewijs of een EHBO-diploma als dat voor de functie noodzakelijk is). - Een organisatie mag wel vaardigheidseisen stellen. Als het gaat om ervarings-, sekse- of leeftijdseisen moet de reden hiervoor acceptabel zijn (bijvoorbeeld vrouwelijke vrijwilligers in een blijf-van-mijn-lijf huis). BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

18 Begeleiding en overleg: - Een vaste contactpersoon zorgt voor ondersteuning en begeleiding. - Er is een afgesproken inwerkperiode. - De vrijwilliger moet over het werk kunnen overleggen met andere vrijwilligers en (beroeps)krachten. Takenpakket: De organisatie moet de taken duidelijk omschrijven. Dat geldt ook voor de afbakening in taken en verantwoordelijkheden tussen beroepskracht en vrijwilliger. Tijdsduur: de organisatie mag per week maximaal twintig uur inzet vragen. Als een vrijwilliger zelf meer uren wil werken, is dat uiteraard geen probleem Vrijwilligersovereenkomst Het woord vrijwilligersovereenkomst zit op het eerste gezicht vol tegenstrijdigheden: een overeenkomst voor iets wat je vrijwillig doet.? Toch is zo n overeenkomst belangrijk voor zowel de organisatie als de vrijwilliger. Beide partijen kunnen er hun rechten en plichten in vastleggen en dat schept duidelijkheid. Een goede overeenkomst werkt voor een vrijwilliger niet drempelverhogend, maar juist drempelverlagend! Wat kunt u er bijvoorbeeld in vastleggen? - inwerkperiode/proefperiode (meestal twee maanden van beide kanten); - begeleiding; - evaluatiemomenten (na twee weken, na twee maanden en daarna bijvoorbeeld ieder jaar); - (als het gaat om een kort, afgebakend project) einddatum; - opzegtermijn; - WA-ongevallen-, autoinzittenden- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; - onkostenvergoeding: procedure (verantwoording achteraf met bonnen of vooraf vragen), wat wordt wel/niet vergoed; - werktijden/uren per week of maand; - (verwijzing naar een) functiebeschrijving; - recht op bijscholing/deskundigheidsbevordering; - werkzaamheden/bevoegdheden/verantwoordelijkheden; - geheimhoudingsplicht; - klachtenregeling; - inspraak; - recht op informatie: blad, website, notulen e.d.; - arbeidsomstandigheden; - gevolgen voor uitkeringsgerechtigden; - vertrouwelijke behandeling gegevens vrijwilliger Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

19 Tip: Ga zorgvuldig om met de registratie van de persoonsgegevens van uw vrijwilligers. Meer informatie? Zie deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 1.9. (noot maken onder aan p.) Tip: Op de website van Stimulans vindt u een aantal voorbeelden van vrijwilligersovereenkomsten (www.stimulansveldhoven.nl) Werving van vrijwilligers Bent u op zoek naar een vrijwilliger? Dan realiseert u zich vast dat de vraag naar vrijwilligers groot is. Een goede aanpak leidt ook hier tot het beste resultaat: - Maak eerst een inventarisatie van de werkzaamheden die gedaan moeten worden. - Bepaal of het gaat om een eenmalig project of een vacature voor onbepaalde tijd. Zoekt u bijvoorbeeld iemand die een folder wil schrijven of een PR-functionaris? Heeft u het hele jaar door behoefte aan een begeleider van verstandelijk gehandicapten of aan een man of vrouw die in de winter wil schaatsen met een verstandelijk gehandicapte? Of zijn de werkzaamheden meer geschikt voor een groep vrijwilligers? - Bedenk over welke vaardigheden de vrijwilliger moet beschikken. En ook wat uw organisatie de vrijwilliger te bieden heeft. - Benader mensen die het werk zouden kunnen doen: familie, vrienden, buren, collega s of kennissen van vrijwilligers, leden of donateurs, een stagiair van bijvoorbeeld Fontys of het ROC. Een persoonlijke benadering (rechtstreeks vragen) werkt nog altijd het beste. - Kunt u geen geschikte vrijwilliger vinden, zoek dan de publiciteit. U kunt bijvoorbeeld een oproep doen in uw clubblad, een persbericht versturen of posters en folders verspreiden. - Meld uw vacature aan via en bij het regionale Steunpunt van Vrijwilligersorganisaties. Zij hebben vaak een rubriek in de plaatselijke bladen waar uw oproep dan geplaatst kan worden. Tip: Vrijwilligers zetten zich niet alleen in vanwege het goede doel. De meest genoemde motieven om vrijwilligerswerk te doen: - leuk om te doen; - ervaring opdoen (curriculum vitae)/actief blijven; - goed voor het zelfvertrouwen; - mensen ontmoeten; - leren en oefenen van vaardigheden; - ontdekken van nieuwe talenten; - resultaat zien; - morele/religieuze/politieke overtuigingen; - sociale erkenning. Tip: Het werven van vrijwilligers lukt alleen als mensen uw organisatie al kennen en er een positief beeld van hebben. Continue PR is voor iedere vrijwilligersorganisatie daarom van levensbelang. Regelmatig in de publiciteit komen betekent bovendien dat u uw vraag om nieuwe vrijwilligers af en toe subtiel kunt laten vallen (bijvoorbeeld als u een interview geeft over de activiteiten rondom uw tienjarig bestaan). BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

20 Roep nooit dat uw organisatie ophoudt te bestaan als zich nu geen nieuwe vrijwilligers aanmelden. Mensen horen het liefst bij een organisatie die succes heeft, niet bij één die ten dode is opgeschreven Selectie van vrijwilligers Meldt zich een vrijwilliger aan, dan maakt u natuurlijk een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Een paar tips: - Stel de vrijwilliger op zijn gemak: zorg voor een prettige sfeer. - Vertel eerst iets over uw organisatie: het doel, het aantal mensen, de activiteiten, de sfeer etc. Zorg dat u informatiemateriaal klaar heeft liggen. - Bespreek wat u in de aanbieding heeft: de taken, de uren, de begeleiding etc. Schets een reëel beeld: dat voorkomt onaangename verrassingen achteraf. - Geef de vrijwilliger gelegenheid om vragen te stellen. - Laat de vrijwilliger vertellen waar hij naar op zoek is en wat zijn motivatie is. - Bespreek de verdere aanpak: - Is de vrijwilliger geschikt: eerste werkdag, vrijwilligersovereenkomst etc. - Is de persoon voor u niet geschikt: leg dan duidelijk uit waarom uw organisatie (op dit moment) niet de juiste plek is voor de vrijwilliger. Stimuleer de vrijwilliger om contact op te nemen met de regionale Vrijwilligers Centrale om naar andere vacatures te informeren Introductie en begeleiding Voor iedere werknemer is een eerste werkdag best spannend. Dat geldt ook voor een vrijwilliger. U kunt als organisatie heel veel doen om zo n dag prettig te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan: - Een prettige ontvangst door de begeleider: even bijpraten met een kopje koffie of thee. - Het doornemen van de vrijwilligersovereenkomst, die de vrijwilliger ter plekke of thuis kan ondertekenen. En waarvan hij natuurlijk ook een exemplaar krijgt. - Een voorstelronde. - Een rustige kennismaking met het werk, samen met de begeleider. - Het maken van afspraken over het vervolg: de werktijden, de taken, de begeleiding. Belangrijk is dat u bijvoorbeeld twee weken na de eerste werkdag even met de vrijwilliger evalueert. Benadruk dan vooraf dat dit een evaluatie is van beide kanten. Vervolgens kunt u na twee maanden en daarna ieder halfjaar zo n evaluatiegesprek voeren Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk

Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Kan het wat minder? De gevolgen van wet- en regelgeving op het vrijwilligerswerk Een inventarisatie van wetten en regelingen die belastend zijn voor het vrijwilligerswerk Auteur(s): Rene Edinga, Ronald

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid

1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid 1.3 Voorbeeld vrijwilligersbeleid Inleiding vrijwilligersbeleid Opmerking vooraf: De organisatie waarop het hierna beschreven vrijwilligersbeleid betrekking heeft, bestaat puur uit vrijwilligers en heeft

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

De grote kleine-kansen atlas

De grote kleine-kansen atlas De grote kleine-kansen atlas De grote kleine-kansen atlas Peter W.Voogt Harry Broekman De grote kleine-kansen atlas / Colofon Colofon De Grote Kleine-kansen Atlas Peter W. Voogt, Harry Broekman met projectbeschrijvingen

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Minder regels voor vrijwilligers

Minder regels voor vrijwilligers Minder regels voor vrijwilligers krant voor gemeenten & vrijwilligersorganisaties een uitgave van Vereniging NOV Minder lokale regels Zo moeilijk is het toch niet? Een vergunning of subsidie aanvragen?

Nadere informatie

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen

ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Handreiking integriteit van politiek Handreiking ambtsdragers integriteit bij gemeenten, van politieke provincies ambtsdragers en waterschappen bij gemeenten, provincies en waterschappen Met modelgedragscode

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie