Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties"

Transcriptie

1 Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 -

2 Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie op gericht. Dat vraagt ruimte en respect voor elkaar en oog voor degenen die de aansluiting dreigen te missen. Zij verdienen ondersteuning bij het zelf aanpakken van hun problemen en het beter benutten van hun capaciteiten. We willen onze samenleving bijeen houden door een leefomgeving te creëren waarin iedereen zich thuis kan voelen. Dat doen we bijvoorbeeld door zorg voor jong en oud, het leefbaar houden van kleine kernen en het op peil houden van sociale en culturele voorzieningen. Het realiseren van deze doelen is een zaak van alle Brabanders, voor alle Brabanders. Want als ieder z'n plek vindt in onze provincie, wordt het leven voor iedereen aangenamer. Brabant voor iedereen. Colofon Redactie: Petra Mandos en anderen Tekst: Petra Mandos Illustraties: Marc Camps Met dank aan: Gemeente Veldhoven, Stimulans Vrijwilligersbureau en Prisma Brabant Copyright: provincie Noord-Brabant Overname van informatie uit dit handboek is toegestaan als u daarbij de bron vermeldt. Dit handboek is samengesteld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kunnen de redactie, tekstschrijver en uitgevers geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van fouten in dit handboek. Onze hartelijke dank aan de Provincie Noord-Brabant voor hun financiële steun bij de productie van dit handboek Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

3 Inhoudsopgave pag. Deel 1. Besturen en organiseren 1. Het oprichten van een vrijwilligersorganisatie Rechtsvorm 1.2. Statuten en huishoudelijk reglement 2. Besturen Samenstelling bestuur 2.2. Bestuurdersaansprakelijkheid 2.3. Einde of wijziging bestuurslidmaatschap 2.4. Jaarvergadering 2.5. Jaarverslag 3. Vrijwilligersbeleid Toetsingscriteria vrijwilligerswerk 3.2. Vrijwilligersovereenkomst 3.3. Werving van vrijwilligers 3.4. Selectie van vrijwilligers 3.5. Introductie en begeleiding 3.6. Behoud van vrijwilligers 3.7. Vrijwilligersonderscheidingen, -prijs en -avonden 3.8. Bijscholing/deskundigheidsbevordering 4. Financiële zaken Jaarrekening 4.2. Begroting 4.3. Balans 4.4. Overzicht voorzieningen en reserves 4.5. Onkostenvergoedingen 4.6. Belastingen 4.7. Vrijwilligerswerk met een uitkering 5. Subsidies, fondsen en sponsoring Subsidies 5.2. Fondsen 5.3. Sponsoring BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 9 -

4 Deel 2. Wet- en regelgeving 1. Wetgeving Arbowetgeving 1.2. Bedrijfshulpverlening 1.3. Brandveiligheid 1.4. Drank- en Horecawet/sociale hygiëne 1.5. Legionella 1.6. Muziekrechten 1.7. Tabakswet 1.8. Verkeersregelaars 1.9. Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens 2. Vergunningen Evenementen 2.2. Gebruiksvergunning 2.3. Milieuvergunning 3. Verzekeringen... Bronvermelding Belangrijke organisaties Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

5 Hoofdstuk 1 Voorwoord Vrijwilligers zijn onmisbaar. Zonder de inzet van vrijwilligers zou de leefbaarheid van de samenleving ernstig worden aangetast. Sporten, beoefenen en genieten van amateurkunst, natuurbescherming, kinder- en jongerenwerk, belangenbehartiging op allerlei terrein, zorg en nog veel meer is zonder vrijwilligers niet meer of slechts heel beperkt mogelijk. Wij vinden het belangrijk dat vrijwilligerswerk onder goede randvoorwaarden plaats kan vinden. Overheden, zowel lokaal, als landelijk en provinciaal, kunnen daaraan bijdragen. Ook door het oppakken en uitwerken van concrete zaken. Dit handboek is daarvan een voorbeeld. Het is ontwikkeld in en voor Veldhoven, maar is nu in deze aangepaste versie beschikbaar voor vrijwilligersorganisaties in de provincie Noord- Brabant. Het doet ons dan ook veel genoegen dit handboek, speciaal bedoeld ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk, te mogen aanbevelen. Wij verwachten dat het in een behoefte zal voorzien en dat vrijwilligers zich erdoor zullen laten inspireren. Hans van de Looij Wethouder welzijn Gemeente Veldhoven Wim Luijendijk Gedeputeerde Cultuur, onderwijs en sociaal beleid Provincie Noord-Brabant BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

6 Inleiding Aansprakelijkheid, verzekeringen, onkostenvergoedingen, vergunningen, wetgeving: iedere vrijwilligersorganisatie heeft vroeg of laat vragen over deze en vele andere onderwerpen. Het antwoord op die vragen is niet altijd gemakkelijk te vinden. Soms moet u er ingewikkelde boeken voor lezen of veel telefoontjes plegen. Of is het nodig om uren door te brengen op het internet. Genoeg reden om alle belangrijke onderwerpen bij elkaar te brengen in één informatieve en praktische uitgave: het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties. Dit handboek is ontwikkeld in de gemeente Veldhoven door Stimulans vrijwilligersbureau en gemeenteambtenaren. Op basis daarvan is deze algemene versie geschreven. De geactualiseerde versie vindt u ook op Heeft u na het lezen van dit handboek vragen of opmerkingen, dan kunt u dit door geven aan Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

7 Deel 1. Besturen en organiseren BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

8 1. Het oprichten van een vrijwilligersorganisatie Bij het oprichten van een vrijwilligersorganisatie komt heel wat kijken. U moet kiezen voor een rechtsvorm, een naam bedenken, vergunningen regelen, een vrijwilligersbeleid opstellen en nog veel meer. Alle onderwerpen komen in dit handboek aan de orde. Dit eerste hoofdstuk gaat over het kiezen van een rechtsvorm en het opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement Rechtsvorm U wilt graag een vrijwilligersorganisatie oprichten? Dan zult u allereerst moeten bepalen welke rechtsvorm voor uw organisatie de beste is. Vrijwilligersorganisaties kiezen meestal voor een organisatievorm die geen winst nastreeft: een vereniging of stichting. Een vereniging ontstaat als een groep mensen een gezamenlijk doel heeft en dat op een efficiënte manier wil bereiken. Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld het samen beoefenen van sport of het behartigen van gezamenlijke belangen. Stichtingen zijn vooral geschikt voor het beheren van een vermogen. Daarom zijn charitatieve instellingen meestal een stichting. Het doel dat u voor ogen heeft, bepaalt dus mede uw keuze voor een rechtsvorm. Het is altijd handig om te bekijken hoe andere, soortgelijke organisaties het een en ander geregeld hebben. Maar iedere situatie is uniek en daarom is het inwinnen van advies sterk aan te raden, bijvoorbeeld bij een notaris, jurist of de Kamer van Koophandel. Daar kunt u bovendien informatiemateriaal over dit onderwerp aanvragen. U kunt ook iedere werkdag van 9.00 tot uur bellen met de notaristelefoon: , 0,25 per minuut. Of kijk even via internetbij: of Wilt u de notaristarieven vergelijken, dan bieden deze websites u een goed houvast: en Tip: Meld uw organisatie na de oprichting ook aan bij koepelorganisaties, bonden of steunorganisaties. Dat is handig als u op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen op uw werk terrein. De adressen vindt u in de bijlage. Geef de naam en adresgegevens van uw organisatie ook even door aan de vrijwilligers-centrale in uw regio. Dan krijgt u relevante informatie toegestuurd. De belangrijkste verschillen tussen een vereniging en een stichting - Zeggenschap, aansprakelijkheid en controle Vereniging Een vereniging heeft leden. Deze vormen in de Algemene Ledenvergadering de hoogste macht binnen de vereniging. De bestuursleden worden door hen gekozen. Ieder jaar legt het bestuur in een jaarverslag aan de Algemene Ledenvergadering verantwoording af over het door haar gevoerde beleid. Daarnaast dient de Algemene Ledenvergadering het financieel verslag goed te keuren. Er zijn drie soorten verenigingen: a. Opgericht bij notariële akte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. b. Alleen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

9 c. Niet ingeschreven en ook niet opgericht. Een a-vereniging heeft volledige rechtsbevoegdheid: zo n vereniging kan erven en gebouwen en grond bezitten. Bovendien zijn de bestuursleden niet aansprakelijk voor de schulden van de vereniging. Een b-vereniging heeft beperkte rechtsbevoegdheid. Zij kan niet erven, geen gebouwen en grond bezitten en de bestuursleden staan borg voor de schulden van de vereniging. Een c-vereniging heeft geen rechtsbevoegdheid. Dat wil zeggen dat zo n vereniging niet kan erven en geen gebouwen en grond kan verkrijgen. De bestuursleden en alle leden die namens deze vereniging een overeenkomst aangaan, zijn hoofdelijk aansprakelijk. In de meeste gevallen kiezen vrijwilligersorganisaties voor de a-vereniging, omdat die de meeste waarborgen biedt. Stichting Het bijzondere van een stichting is dat zo n organisatie geen leden heeft. Alle andere rechtsvormen hebben leden of aandeelhouders die in meer of mindere mate het bestuur kunnen sturen. Bij een stichting bepaalt het bestuur het beleid, de aankopen, het sluiten van overeenkomsten e.d. Dat wil echter niet zeggen dat er geen enkele vorm van controle is. Vaak krijgen stichtingen subsidie of gelden uit fondsen. De subsidieverstrekkers willen dan natuurlijk graag weten of het geld op een goede manier wordt besteed. Bij de subsidieverstrekking wordt dan ook vastgelegd dat de stichting zich daar aan het einde van het subsidiejaar over moet verantwoorden. Dat gebeurt in een jaarverslag dat is goedgekeurd door een accountant. Als het bestuur de statuten aan haar laars lapt of slecht bestuurt, kunnen ook de rechter en/of het openbaar ministerie er aan te pas komen. - Oprichting en financiën Vereniging In dit handboek beperken we ons tot de a-vereniging, omdat zo n vereniging het meeste voorkomt. Voordat u naar de notaris gaat, moet u een aantal zaken op papier zetten: - Het doel en de naam van de vereniging. - De verplichtingen van de leden tegenover de vereniging (bijvoorbeeld de contributie). - De benoeming van de bestuursleden. - De manier waarop alle leden bij elkaar worden geroepen voor een Algemene Ledenvergadering. De notaris verwerkt deze gegevens in een akte. Vervolgens schrijft u uw vereniging in bij de Kamer van Koophandel. Als u daarna een bankrekening opent (op naam van de vereniging), kunt u aan de slag. De vereniging mag haar winst niet onder de leden verdelen. Wel mogen zij een onkostenvergoeding en presentiegeld ontvangen. Stichting Een stichting kunt u bij testament of gewoon oprichten. In dit handboek gaan we alleen in op de gewone oprichting. Zet voordat u naar de notaris gaan het volgende op papier: - de naam en het doel van de stichting (het woord stichting moet onderdeel uitmaken van de naam); - de wijze waarop u de activiteiten van uw stichting gaat financieren; - hoe u de bestuursleden wilt benoemen. BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

10 De notaris vult deze gegevens aan met de wettelijk verplichte bepalingen en maakt daarvan een akte. Met deze akte kunt u uw stichting inschrijven bij de Kamer van Koophandel en een bankrekening openen (op naam van de stichting). De oprichtingskosten kunt u bij de stichting declareren. Een stichting mag geen uitkeringen doen aan de oprichters, bestuurders of anderen. Uitkeringen die een ideële of sociale strekking hebben zijn wel toegestaan. Denk bijvoorbeeld aan fondsen, geld voor natuurrampen et cetera. Personele kosten, onkostenvergoedingen en presentiegelden zijn uiteraard toegestaan. Tips bij het kiezen van een rechtsvorm: - Wilt u gezamenlijke activiteiten ontplooien of belangen behartigen? Dan is de vereniging de beste rechtsvorm. - Wilt u aan anderen geld of faciliteiten ter beschikking stellen? Als u dat in eigen beheer wilt doen, is de stichting de juiste keuze. - Als u gebouwen en/of grond in bezit gaat krijgen en/of beheren, kunt u het beste kiezen voor een a-vereniging of stichting. - Gaat het om grote belangen en/of risico s? Kies dan voor een a-vereniging of stichting. - Wilt u de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden afschermen? Dan is een a-vereniging of stichting de beste optie. Als een organisatie commerciële activiteiten gaat ontplooien, wordt steeds vaker gekozen voor een combinatie van een stichting of vereniging met een Besloten Vennootschap.(BV). Bijvoorbeeld een gemeenschapshuis dat het horecagedeelte via een BV exploiteert of de ANWB die als vereniging haar commerciële activiteiten in een BV heeft ondergebracht. Ook zijn er stichtingen en verenigingen die zelfstandig dus zonder BV een onderneming drijven. Het voert te ver om daar in dit handboek op in te gaan. Eén tip willen we u wel geven: laat u vooraf goed informeren door de Kamer van Koophandel, een notaris en de Belastingdienst Statuten en huishoudelijk reglement Hoe vriendschappelijk en plezierig het er binnen uw organisatie ook aan toe gaat, er kan toch een moment komen dat er onenigheid of misverstanden ontstaan. Dan is het handig als u een aantal regels en afspraken heeft vastgelegd in de statuten van uw organisatie en/of in het huishoudelijk reglement. Statuten De statuten zijn eigenlijk het wetboek van uw stichting of vereniging. Het nakomen van de regels die daarin zijn vastgelegd, kan desnoods via de rechter worden afgedwongen. Bij een vereniging kan alleen de Algemene Ledenvergadering de statuten wijzigen, bij een stichting het bestuur. De nieuwe statuten moeten daarna worden vastgelegd bij de notaris en de Kamer van Koophandel. Omdat dit veel tijd en geld kost, is het belangrijk dat in de statuten geen regels staan die vaak veranderen. Die kunt u prima kwijt in het huishoudelijk reglement. Wel is het verstandig om iedere twee jaar even te kijken of de statuten nog optimaal zijn. Tip: Bel voor meer informatie over statuten even met de notaristelefoon of Kamer van Koophandel. Of kijk op of op Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

11 Wat moet u bijvoorbeeld in de statuten vermelden? - de namen van de oprichters van uw organisatie; - de naam van uw organisatie; - de vestigingsplaats; - het doel; - de duur; - het bestuur: de namen van de bestuursleden, de manier waarop ze worden benoemd, de termijn van het bestuurslidmaatschap, de taken en bevoegdheden; - wat er gebeurt met het batig saldo als de organisatie ophoudt te bestaan en hoe dat wordt bepaald; - de rechtsbevoegdheid (volledig of beperkt); - bij een vereniging: hoe en hoe vaak de Algemene Ledenvergadering bijeen wordt geroepen; - hoe de statuten kunnen worden gewijzigd; - de inschrijving bij de Kamer van Koophandel; - andere juridische regels: bij een vereniging bijvoorbeeld dat de algemene vergadering het huishoudelijk reglement mag opstellen. Bij de Helspdesk van Prisma Brabant zijn voorbeeldstatuten te verkrijgen. Huishoudelijk reglement Het gebruik van ruimten en materialen, de gang van zaken in de kantine, regels op het gebied van kleding, afspraken over het bijeenroepen van vergaderingen en het bijhouden van de financiële administratie: dit zijn allemaal voorbeelden van dagelijkse, praktische regels en procedures die u in het huishoudelijk reglement kunt vastleggen. Het maken van zo n reglement is niet verplicht, maar wel handig: als iedereen binnen uw organisatie weet welke regels er zijn, werkt dat een stuk prettiger en efficiënter en worden problemen voorkomen. Als uw organisatie een huishoudelijk reglement heeft, moet iedereen er zich aan houden. Het is gebruikelijk dat binnen een vereniging de Algemene Ledenvergadering en binnen een stichting het bestuur het huishoudelijk reglement opstelt en wijzigt. Als het strijdig is met de statuten, gaan de statuten voor. In de praktijk betekent dat meestal dat het huishoudelijk reglement zal worden aangepast. BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

12 2. Besturen Over het onderwerp besturen wordt veel gesproken en geschreven. Maar wat is nou een goede verdeling van taken en verantwoordelijkheden? En hoe zit het ook alweer precies met die aansprakelijkheid? Moeten we onze bestuursleden nou wel of niet bij de Kamer van Koophandel aanmelden? Op deze vragen krijgt u in dit hoofdstuk een antwoord Samenstelling bestuur Het bestuur van een vrijwilligersorganisatie bestaat meestal uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Het bestuur mag uit een oneven of een even aantal personen bestaan. In het geval van een even aantal bestuursleden kan de stem c.q. het laatste woord van de voorzitter doorslaggevend zijn, als dat in de statuten is vastgelegd. Iedere bestuurder heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden: Voorzitter: - Persoonlijkheid: heeft een goede spreek- en luistervaardigheid, kan enthousiasmeren, relativeren, delegeren en coördineren. - Taken/verantwoordelijkheden: - bewaakt de statuten; - ziet toe op een goede taakverdeling binnen het bestuur; - vertegenwoordigt de organisatie naar buiten toe, onderhoudt contacten met belangrijke instanties; - bereidt de bestuursvergaderingen voor; - stelt (samen met de secretaris) een agenda op; - zit de bestuursvergaderingen voor; - bevordert een efficiënt én plezierig vergaderklimaat; - vat duidelijk samen wat er besproken en besloten is; - checkt of de besluiten ook echt worden uitgevoerd; - is mede-ondertekenaar van officiële stukken. Tip: Regeren is vooruitzien. Dit bekende spreekwoord is ook van toepassing op het besturen van een vrijwilligersorganisatie. Stel een meerjarenbeleidsplan op: welke doelen wil uw organisatie bereiken, op welke manier en met welke middelen. Van zo n plan kunt u vervolgens een jaarplan en planning afleiden. Dat werkt een stuk prettiger, efficiënter en voorkomt verrassingen. Bovendien komt het professioneel over bij mogelijke sponsors en subsidieverstrekkers. Secretaris: - Persoonlijkheid: kan goed hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden, schrijft gemakkelijk, heeft plezier in papierwerk en kan goed met de computer overweg. - taken/verantwoordelijkheden: - stelt (samen met de voorzitter) een agenda op voor de bestuursvergaderingen; - notuleert die vergaderingen; - handelt de briefwisseling en het verkeer met derden af. Schrijft vaak ook de persberichten; - houdt het (knipsel)archief bij; - is verantwoordelijk voor de ledenadministratie; Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

13 - geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, de leden etc. Penningmeester: - Persoonlijkheid: is betrouwbaar en nauwkeurig, kan goed met de computer overweg, heeft verstand van boekhouden en plezier in cijferwerk. - Taken/verantwoordelijkheden: - bewaakt de binnenkomende en uitgaande geldstromen; - stelt de jaarlijkse begroting op en bewaakt deze; - voert een inzichtelijke financiële administratie en voorziet het bestuur van financiële rapportages; - stelt het financieel jaarverslag op; - vertaalt beleid en activiteiten in geld en in informatie over (on)mogelijkheden. Overige bestuursleden De andere bestuursleden hebben vaak een eigen aandachtsgebied, zoals PR. Ook andere taken komen voor: het voorzitten van een commissie of bijvoorbeeld het vertegenwoordigen van de organisatie in een regionaal overleg. Tip: Het is vaak lastig om bestuursleden te werven. In de ogen van veel mensen gaat het om een zware functie waar je lang aan vast zit. Probeer de taken goed over de bestuursleden te verdelen en leg de functiebeschrijving op één A4 tje vast. Kijk steeds kritisch of alle taken wel bij het bestuur thuishoren, of bijvoorbeeld ook door een andere vrijwilliger of een werkgroep kunnen worden gedaan Bestuurdersaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid kan zich voordoen bij zowel vennootschappen als verenigingen en stichtingen. De belangrijkste reden om een bestuurder aansprakelijk te stellen is onbehoorlijk bestuur. Ook bestuurders en toezichthouders van instellingen in de non-profit sector bezinnen zich steeds meer op de relatie tussen de door hen vervulde functie en de daarmee samenhangende mogelijke persoonlijke aansprakelijkheid. Bij vaststelling van de aansprakelijkheid speelt in beginsel geen rol van betekenis of, en zo ja in hoeverre, het een betaalde of vrijwillige functie betreft. Niet alleen de bestuurders en voormalige bestuurders, maar ook degenen die binnen de organisatie een behoorlijke vinger in de pap hadden en het beleid binnen de organisatie hebben (mee)bepaald, kunnen aansprakelijk zijn. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen interne en externe aansprakelijkheid. Interne aansprakelijkheid Interne aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van bestuurders en/of toezichthouders ten opzichte van de rechtspersoon, als gevolg van het niet goed vervullen van hun taak (ook wel de onbehoorlijke taakvervulling of toerekenbare tekortkoming genoemd). Een bestuurder zal zich er in ieder geval niet van af kunnen maken door te zeggen dat hij niet beschikte over bepaalde kennis of vaardigheden. Hij wordt geacht zijn gehele bestuurderstaak goed uit te kunnen oefenen. Verder moet hij het belang van de organisatie dienen en niet alleen zijn persoonlijk belang. BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

14 Externe aansprakelijkheid Bij externe aansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid ten opzichte van iedereen, behalve de rechtspersoon. Er is een onderscheid tussen verenigingen en stichtingen die vennootschapsplichtig zijn en verenigingen en stichtingen die dat niet zijn. Voor alle bestuurders en/of toezichthouders van verenigingen en stichtingen geldt dat zij aansprakelijk gesteld kunnen worden als er sprake is van een onrechtmatige daad. Bijvoorbeeld wanneer een directeur verplichtingen aangaat terwijl hij wist/behoorde te weten dat de vereniging of stichting deze verplichting niet na zou kunnen komen. Bestuurders en toezichthouders van vennootschapsplichtige verenigingen en stichtingen kunnen bovendien aansprakelijk worden gesteld op grond van balansaansprakelijkheid, (in geval van faillissement) de Anti Misbruikwetten en de rechtstreekse en persoonlijke aansprakelijkheid voor belastingen en premies. Beperken van risico s De soep wordt nooit zo heet gegeten, maar het is wel zinvol om de risico s in kaart te brengen en zo mogelijk te verzekeren. Hoe kunt u als bestuurslid de risico s zoveel mogelijk beperken? - Onderzoek de risico s voordat u een bestuurslidmaatschap aanvaardt. - Schrijf alle bestuursleden in in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. - Werk verantwoord, gewetensvol, loyaal en bewust binnen de regels van de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement en de bestuursbesluiten. - Blijf binnen uw bevoegdheden. - Kijk mee met uw collega-bestuurders (en laat zaken die u constateert zo nodig schriftelijk vastleggen): u bent ook aansprakelijk als uw medebestuurders fouten hebben gemaakt. - Leer van gemaakte fouten. - Informeer naar een BTA-polis (Bestuurders en Toezichthouders Aansprakelijkheidspolis) bij een tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. Deze beschermt uw privévermogen als u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld omdat u als bestuurder of toezichthouder fouten heeft gemaakt en daardoor schade heeft toegebracht aan anderen (inclusief uw organisatie). Tip: Bestuurdersaansprakelijkheid is een lastige materie. Neem voor meer informatie even contact op met Prisma Brabant via telefoonnummer (013) de Helpdesk Einde of wijziging bestuurslidmaatschap Een bestuurslid kan worden aangesteld voor onbepaalde tijd of voor een vaste termijn (met een mogelijkheid tot herbenoeming tijdens de jaarvergadering). Dit ligt vast in de statuten van uw organisatie. Een bestuurslidmaatschap eindigt als de termijn verstreken is, door ontslag, doordat het bestuurslid zelf zijn functie neerlegt of bij overlijden. Als u in één van de laatste drie gevallen aantreedt in de plaats van een oud bestuurslid, zit u de resterende termijn van uw voorganger uit. In de praktijk kan het dus voorkomen dat u bijvoorbeeld maar een halfjaar bestuurslid bent Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

15 Tip: Staat uw organisatie bij de Kamer van Koophandel ingeschreven, geef dan na een bestuurswisseling even de namen door van de nieuwe bestuursleden. U kunt daarvoor een formulier downloaden via Jaarvergadering Eén keer per jaar legt het bestuur officieel verantwoording af over de werkzaamheden en het gevoerde financiële beleid. Dat gebeurt bij de vereniging tijdens en aan de Algemene Ledenvergadering. Bij een stichting wordt daarvoor een bestuursvergadering gepland. In het algemeen wordt zo n Algemene Ledenvergadering of bestuursvergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Bij de ene organisatie loopt de financiële administratie van 1 januari tot en met 31 december, andere werken bijvoorbeeld per schooljaar (van 1 september tot en met 31 augustus). Bij de meeste vrijwilligersorganisaties is de jaarvergadering in april, mei of juni. Wat staat er op de agenda? 1. Opening 2. Verslag van de vorige jaarvergadering 3. Verslag van de secretaris: het jaarverslag (zie deel 1, hoofdstuk 2, paragraaf 2.5) 4. Verslag van de penningmeester: de jaarrekening 5. Contributieregeling 6. (her)benoeming van bestuursleden 7. De kascontrole 8. Wat verder ter tafel komt 9. Rondvraag 10. Sluiting Wat komt er praktisch gezien bij kijken? - De keuze van een goede locatie (bereikbaarheid, parkeerplaatsen, aantal zitplaatsen, consumpties, prijzen, schoonmaak, audiovisuele middelen etc.). - Tijdige uitnodiging, met daarbij een agenda. In de statuten staat hoe deze uitnodiging wordt verspreid. Dat kan in een brief of bijvoorbeeld het clubblad: als iedereen er maar kennis van kan nemen. Vermeld in de uitnodiging ook waar de stukken (jaarverslag, jaarrekening) ter inzage liggen en hoe het verslag na afloop van de vergadering wordt verspreid (of iedereen het krijgt toegestuurd, of het moet worden opgevraagd of dat het op een centrale plek ter inzage ligt). Tip: De animo om een jaarvergadering bij te wonen is meestal niet erg groot. Als u de vergadering koppelt aan een interessante workshop of bijvoorbeeld een leuke gastspreker uitnodigt, trekt u mensen een stuk sneller over de streep. BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

16 2.5. Jaarverslag Het samenstellen van het jaarverslag is meestal een taak van de secretaris. Het verslag is één van de agendapunten tijdens de Algemene Ledenvergadering van een vereniging. En natuurlijk ook tijdens de speciaal daarvoor geplande bestuursvergadering van een stichting. U bent niet verplicht om een jaarverslag te maken. Maar zo n verslag moet u wel vaak meesturen als u subsidie aanvraagt of een mogelijke sponsor benadert. In een jaarverslag kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen: - Inleiding - Organisatiestructuur: - samenstelling bestuur; - activiteiten bestuur; - ledenvergaderingen; - activiteiten; - financiën; - vooruitblik (verwachtingen, plannen en cijfers). Tip: Een organisatie is wettelijk verplicht de boekhouding zeven jaar te bewaren Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

17 3. Vrijwilligersbeleid De meeste vrijwilligersorganisaties hebben regelmatig behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Het is echter niet altijd even gemakkelijk om ze te vinden. Daarom is het des te belangrijker om goed na te denken over het onderwerp vrijwilligersbeleid. Zodat u uw vrijwilligers vindt én behoudt! In dit hoofdstuk brengen we u graag op ideeën Toetsingscriteria vrijwilligerswerk Welke eisen mag een organisatie aan een vrijwilliger stellen? Wanneer is er sprake van vrijwilligerswerk en wanneer van betaalde arbeid? Deze en andere vragen leiden in de praktijk nogal eens tot discussies. Om verwarring te voorkomen heeft NOV (Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) toetsingscriteria vastgesteld voor alle 120 vrijwilligerscentrales in Nederland. De vrijwilligerscentrales bemiddelen niet: - Voor profit-organisaties, die zich richten op het maken van winst. - Voor privé-personen. - Als het vrijwilligerswerk het karakter heeft van betaalde arbeid. - Als het vrijwilligerswerk plaatsvervangend is voor bezuinigingen. Ten aanzien van verzekeringen en vergoedingen: - De organisatie moet haar vrijwilligers minimaal WA verzekeren. - Als het gaat om risicovolle activiteiten moet er ook een ongevallenverzekering worden afgesloten. - De organisatie vergoedt de werkelijk gemaakte autokosten, porto- en bijvoorbeeld telefoonkosten. - Bij autorijden voor het werk is een auto-inzittendenverzekering noodzakelijk. Tip: Uw gemeente kan voor alle vrijwilligers een WA-ongevallenverzekering afgesloten hebben. Vrijwilligersorganisaties kunnen daar dan gratis gebruik van maken. Wilt u hier meer over weten, kijk dan even in hoofdstuk 3 van deel 2. Wilt u uw organisatie aanmelden? Neem dan contact op met uw gemeente of het regionale Steunpunt van Vrijwilligersorganisaties. Functie-eisen: - Vrijwilligerswerk moet voor een grote groep mensen toegankelijk zijn. Daarom mag een organisatie geen opleidingseisen stellen (behalve een rijbewijs of een EHBO-diploma als dat voor de functie noodzakelijk is). - Een organisatie mag wel vaardigheidseisen stellen. Als het gaat om ervarings-, sekse- of leeftijdseisen moet de reden hiervoor acceptabel zijn (bijvoorbeeld vrouwelijke vrijwilligers in een blijf-van-mijn-lijf huis). BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

18 Begeleiding en overleg: - Een vaste contactpersoon zorgt voor ondersteuning en begeleiding. - Er is een afgesproken inwerkperiode. - De vrijwilliger moet over het werk kunnen overleggen met andere vrijwilligers en (beroeps)krachten. Takenpakket: De organisatie moet de taken duidelijk omschrijven. Dat geldt ook voor de afbakening in taken en verantwoordelijkheden tussen beroepskracht en vrijwilliger. Tijdsduur: de organisatie mag per week maximaal twintig uur inzet vragen. Als een vrijwilliger zelf meer uren wil werken, is dat uiteraard geen probleem Vrijwilligersovereenkomst Het woord vrijwilligersovereenkomst zit op het eerste gezicht vol tegenstrijdigheden: een overeenkomst voor iets wat je vrijwillig doet.? Toch is zo n overeenkomst belangrijk voor zowel de organisatie als de vrijwilliger. Beide partijen kunnen er hun rechten en plichten in vastleggen en dat schept duidelijkheid. Een goede overeenkomst werkt voor een vrijwilliger niet drempelverhogend, maar juist drempelverlagend! Wat kunt u er bijvoorbeeld in vastleggen? - inwerkperiode/proefperiode (meestal twee maanden van beide kanten); - begeleiding; - evaluatiemomenten (na twee weken, na twee maanden en daarna bijvoorbeeld ieder jaar); - (als het gaat om een kort, afgebakend project) einddatum; - opzegtermijn; - WA-ongevallen-, autoinzittenden- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering; - onkostenvergoeding: procedure (verantwoording achteraf met bonnen of vooraf vragen), wat wordt wel/niet vergoed; - werktijden/uren per week of maand; - (verwijzing naar een) functiebeschrijving; - recht op bijscholing/deskundigheidsbevordering; - werkzaamheden/bevoegdheden/verantwoordelijkheden; - geheimhoudingsplicht; - klachtenregeling; - inspraak; - recht op informatie: blad, website, notulen e.d.; - arbeidsomstandigheden; - gevolgen voor uitkeringsgerechtigden; - vertrouwelijke behandeling gegevens vrijwilliger Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

19 Tip: Ga zorgvuldig om met de registratie van de persoonsgegevens van uw vrijwilligers. Meer informatie? Zie deel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 1.9. (noot maken onder aan p.) Tip: Op de website van Stimulans vindt u een aantal voorbeelden van vrijwilligersovereenkomsten (www.stimulansveldhoven.nl) Werving van vrijwilligers Bent u op zoek naar een vrijwilliger? Dan realiseert u zich vast dat de vraag naar vrijwilligers groot is. Een goede aanpak leidt ook hier tot het beste resultaat: - Maak eerst een inventarisatie van de werkzaamheden die gedaan moeten worden. - Bepaal of het gaat om een eenmalig project of een vacature voor onbepaalde tijd. Zoekt u bijvoorbeeld iemand die een folder wil schrijven of een PR-functionaris? Heeft u het hele jaar door behoefte aan een begeleider van verstandelijk gehandicapten of aan een man of vrouw die in de winter wil schaatsen met een verstandelijk gehandicapte? Of zijn de werkzaamheden meer geschikt voor een groep vrijwilligers? - Bedenk over welke vaardigheden de vrijwilliger moet beschikken. En ook wat uw organisatie de vrijwilliger te bieden heeft. - Benader mensen die het werk zouden kunnen doen: familie, vrienden, buren, collega s of kennissen van vrijwilligers, leden of donateurs, een stagiair van bijvoorbeeld Fontys of het ROC. Een persoonlijke benadering (rechtstreeks vragen) werkt nog altijd het beste. - Kunt u geen geschikte vrijwilliger vinden, zoek dan de publiciteit. U kunt bijvoorbeeld een oproep doen in uw clubblad, een persbericht versturen of posters en folders verspreiden. - Meld uw vacature aan via en bij het regionale Steunpunt van Vrijwilligersorganisaties. Zij hebben vaak een rubriek in de plaatselijke bladen waar uw oproep dan geplaatst kan worden. Tip: Vrijwilligers zetten zich niet alleen in vanwege het goede doel. De meest genoemde motieven om vrijwilligerswerk te doen: - leuk om te doen; - ervaring opdoen (curriculum vitae)/actief blijven; - goed voor het zelfvertrouwen; - mensen ontmoeten; - leren en oefenen van vaardigheden; - ontdekken van nieuwe talenten; - resultaat zien; - morele/religieuze/politieke overtuigingen; - sociale erkenning. Tip: Het werven van vrijwilligers lukt alleen als mensen uw organisatie al kennen en er een positief beeld van hebben. Continue PR is voor iedere vrijwilligersorganisatie daarom van levensbelang. Regelmatig in de publiciteit komen betekent bovendien dat u uw vraag om nieuwe vrijwilligers af en toe subtiel kunt laten vallen (bijvoorbeeld als u een interview geeft over de activiteiten rondom uw tienjarig bestaan). BDI R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

20 Roep nooit dat uw organisatie ophoudt te bestaan als zich nu geen nieuwe vrijwilligers aanmelden. Mensen horen het liefst bij een organisatie die succes heeft, niet bij één die ten dode is opgeschreven Selectie van vrijwilligers Meldt zich een vrijwilliger aan, dan maakt u natuurlijk een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Een paar tips: - Stel de vrijwilliger op zijn gemak: zorg voor een prettige sfeer. - Vertel eerst iets over uw organisatie: het doel, het aantal mensen, de activiteiten, de sfeer etc. Zorg dat u informatiemateriaal klaar heeft liggen. - Bespreek wat u in de aanbieding heeft: de taken, de uren, de begeleiding etc. Schets een reëel beeld: dat voorkomt onaangename verrassingen achteraf. - Geef de vrijwilliger gelegenheid om vragen te stellen. - Laat de vrijwilliger vertellen waar hij naar op zoek is en wat zijn motivatie is. - Bespreek de verdere aanpak: - Is de vrijwilliger geschikt: eerste werkdag, vrijwilligersovereenkomst etc. - Is de persoon voor u niet geschikt: leg dan duidelijk uit waarom uw organisatie (op dit moment) niet de juiste plek is voor de vrijwilliger. Stimuleer de vrijwilliger om contact op te nemen met de regionale Vrijwilligers Centrale om naar andere vacatures te informeren Introductie en begeleiding Voor iedere werknemer is een eerste werkdag best spannend. Dat geldt ook voor een vrijwilliger. U kunt als organisatie heel veel doen om zo n dag prettig te laten verlopen. Denk bijvoorbeeld aan: - Een prettige ontvangst door de begeleider: even bijpraten met een kopje koffie of thee. - Het doornemen van de vrijwilligersovereenkomst, die de vrijwilliger ter plekke of thuis kan ondertekenen. En waarvan hij natuurlijk ook een exemplaar krijgt. - Een voorstelronde. - Een rustige kennismaking met het werk, samen met de begeleider. - Het maken van afspraken over het vervolg: de werktijden, de taken, de begeleiding. Belangrijk is dat u bijvoorbeeld twee weken na de eerste werkdag even met de vrijwilliger evalueert. Benadruk dan vooraf dat dit een evaluatie is van beide kanten. Vervolgens kunt u na twee maanden en daarna ieder halfjaar zo n evaluatiegesprek voeren Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI R5

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps COLOFON Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar Tekst Petra Mandos Illustraties Marc Camps Met dank aan Johan Couwenberg, Miek van Dongen (Zet Brabant), Ans Gijsbers, Ronald

Nadere informatie

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen

Workshop penningmeesterschap. 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen Workshop penningmeesterschap 11 oktober 2012 Thorgerd van Veldhuijzen 1 Inhoud workshop Inleiding penningmeesterschap Eigenschappen van de penningmeester Aansprakelijkheid van de penningmeester Taken van

Nadere informatie

Statuten Peak Oil Nederland

Statuten Peak Oil Nederland Statuten Peak Oil Nederland ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NAAM, PLAATS EN DUUR Artikel 1

Nadere informatie

Bijlage 5. Oprichting vereniging of stichting. Algemeen

Bijlage 5. Oprichting vereniging of stichting. Algemeen Bijlage 5 Oprichting vereniging of stichting. Algemeen Allereerst moet opgemerkt worden dat er naast de stichting, twee soorten verenigingen zijn; de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en met beperkte

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Stichtingen. Verenigingen. www.offereinsnn.nl

Stichtingen. Verenigingen. www.offereinsnn.nl Verenigingen en Stichtingen Nederlanders maken veelvuldig gebruik van de vrijheid om verenigingen op te richten. Op elk denkbaar terrein zijn verenigingen aanwezig in onze samenleving: politiek, geloof,

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1.

Artikel 14. In gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur, met inachtneming van artikel 5 lid 1. STATUTEN van de Bewonersvereniging Vegetarisch Woonpark Ommershof, gevestigd te Oosterbeek, gemeente Renkum. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT

STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT STATUTEN DER STICHTING GRONINGER POLITIEK JONGEREN KONTAKT ARTIKEL 1. NAAM EN ZETEL 1. De stichting draagt de naam: Stichting Groninger Politiek Jongeren Kontakt. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Groningen.

Nadere informatie

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

1. De naam van de vereniging is: Expiatio. 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. 3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. STATUTEN EXPIATIO DE NAAM VAN DE VERENIGING 1. De naam van de vereniging is: Expiatio. DE ZETEL VAN DE VERENIGING 2. De vereniging is gevestigd in Bilthoven. DE TIJD WAARVOOR DE VERENIGING IS OPGERICHT

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING

/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING - 1-25637/FB/AM/versie1 STATUTEN STICHTING STATUTEN ------------------------------------------------------------------- Artikel 1 - Naam en zetel ---------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof.

WESP wil een veilige plek bieden aan jongeren om te ontmoeten en activiteiten te organiseren vanuit de kerngedachte van het RK-geloof. Algemene gegevens De vereniging draagt de naam Rooms Katholieke Jongerenvereniging Wortel en Stam Principe. Bij afkorting ook genaamd RK Jongerenvereniging WESP of WESP. Postadres: Dorpsstraat 26 2712

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Organisatievormen. Welke vorm past bij u? Organiseren

Organisatievormen. Welke vorm past bij u? Organiseren Organiseren Organisatievormen Stel, u organiseert met een aantal enthousiaste buren activiteiten in uw buurt. Dat begon misschien klein en eenmalig, bijvoorbeeld tijdens Burendag. Maar de wens bestaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014

Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Spelregels, zo gaan wij met elkaar om als vrijwilligers Vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d.15 april 2014 Aanleiding: Door de groei van stichting Ouderen Samen zijn er steeds meer vrijwilligers

Nadere informatie

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen

Stichting New Dutch Connections El en van Leusden STATUTEN naam, plaats van vestiging, duur doelstelling, (geld)middelen Doorlopende tekst van de statuten van de Stichting New Dutch Connections, opgericht op tien maart tweeduizend vier, zoals zij luiden na de statutenwijziging van negentien december tweeduizend dertien,

Nadere informatie

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de

c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen; d. door zijn vrijwillig aftreden; e. door zijn ontslag door de STATUTEN Artikel 1 -Naam en vestigingsplaats 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vivir Juntos. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leiden. Artikel 2 - Doel 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld

Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld Doorlopende tekst van de statuten van: de statutair te Barneveld gevestigde stichting: Stichting Gehandicaptenvervoer Barneveld, zoals de statuten zijn komen te luiden na de partiële statutenwijziging

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Verenigingenavond 2013. 20 november 2013

Verenigingenavond 2013. 20 november 2013 Verenigingenavond 2013 20 november 2013 Agenda 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Verslag 20 november 2012 4. Nieuwjaarsontmoeting 5 januari 2014 5. Dag van Landhorst in 2015 6. Ontwikkelingen sponsoring

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Dogtrailing

Stichting Dogtrailing Stichting Dogtrailing Beleidsplan 2016 2020 Een vermist huisdier is in Nederland voor velen net zo emotioneel en ingrijpend als bij een vermist persoon. Bij het missen van een mens staan er allerlei instanties

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt

Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt Huishoudelijk Reglement van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt 1 Inleiding 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement (hierna: HR) van de Buurtvereniging Pelgrim-buurt (hierna: PB) omvat een nadere uitwerking van de

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017

STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 STATUTEN STICHTING PARTICIPATIE CERTIFICAAT 2017 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Participatie Certificaat. 2. Zij heeft

Nadere informatie

Het besturen van een vereniging en stichting

Het besturen van een vereniging en stichting Het besturen van een vereniging en stichting Roland van Mourik notaris Cursus Goed Bestuur Nijmegen 6 oktober 2009 Roland van Mourik 37 jaar 1990-1991 propaedeuse rechten te Leiden 1991-1996 notarieel

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

Vrienden van. John Ton Ria

Vrienden van. John Ton Ria Vrienden van Voorwoord De creatieve workshop van zooi tot mooi is het afgelopen jaar uitgegroeid tot een zelfregulerend systeem. Hierdoor kwamen wij, als actieve bezoekers, op het idee om een stichting

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst

Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst Voorbeeld van een Vrijwilligersovereenkomst vertegenwoordigd door en Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon: hierna te noemen de vrijwillig(st)er, komen het hiernavolgende

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014

KNPV. Afdeling Limburg. 19 mei 2014 KNPV Afdeling Limburg 19 mei 2014 Informatie verenigingsrecht Verenigingen zijn aangesloten bij KNPV. Worden erkend door bestuur afdeling. (11/3 statuten) Doel moet gelijk zijn aan doel KNPV. 4/1 en 2

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG

AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG AANVRAAG INCIDENTELE SUBSIDIEVERLENING DOOR AMSTELLAND-GEMEENTEN VOOR ACTIVITEITEN OGGZ EN AMBULANTE GEZONDHEIDSZORG Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Stuur dit formulier uiterlijk

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1-21355517/PM/AV STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, vijfentwintig maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, Mr Hendrikus Andreas Wilhelmina Megens, notaris gevestigd te Nijmegen: mevrouw Alice Verstappen,

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST S T A T U T E N. STICHTING BANGALORE gevestigd te Borne

DOORLOPENDE TEKST S T A T U T E N. STICHTING BANGALORE gevestigd te Borne 1 DOORLOPENDE TEKST S T A T U T E N STICHTING BANGALORE gevestigd te Borne opgericht: bij akte op 7 april 2006, verleden voor notaris G.J.M. Hulshof te Borne statutenwijziging: bij akte op 26 september

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING

BESLUIT TOT STATUTENWIJZIGING Stichting Konrad Koselleck Music akte van statutenwijziging ref: gv/2013.002257.01 Vandaag, dinsdag drie december tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Nick van Buitenen, notaris in Utrecht: Willibrordus

Nadere informatie

De vereniging Doel Oprichting Rechtsbevoegdheid volledig of beperkt? Volledige rechtsbevoegdheid Beperkte rechtsbevoegdheid Statuten

De vereniging Doel Oprichting Rechtsbevoegdheid volledig of beperkt? Volledige rechtsbevoegdheid Beperkte rechtsbevoegdheid Statuten De vereniging Doel Het doel van een vereniging mag uiteraard niet gericht zijn op verstoring van de openbare orde of op aantasting van de goede zeden, noch in strijd met de wet zijn. Verder kent de wet

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort

2016 Huishoudelijk. reglement. Stichting Blokhuispoort 2016 Huishoudelijk reglement Stichting Blokhuispoort Inhoud Algemeen... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 Artikel 3.... 2 Dagelijks bestuur... 2 Artikel 4.... 2 Artikel 5.... 2 Voorzitter... 2 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop betrekking hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef.

Stichting Vrienden van de Roef Stichting Vrienden van De Roef. 1 VOLLEDIG DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de statutair te De Meern, gemeente Utrecht, (feitelijk adres: 3454 DH De Meern, Mandenmakerslaan 146) gevestigde stichting Stichting Vrienden van de Roef,

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Organogram Een organogram geeft op een schematische wijze de structuur van de vereniging weer. Een goed, duidelijk en overzichtelijk organogram geeft de verschillende functies, commissies en dergelijke

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1

Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Jaarverslag 2014 Assen, juni 2015 1 Inhoud Inhoud...2 1.Jaarverslag...3 2.Jaarrekening 2014...5 3. Overige gegevens...11 2 1. Jaarverslag 1.1. Algemene informatie Stichting Vrienden Leonardo Assen Boomgaard

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020

Beleidsplan Stichting Video Journaal Schoorl 2015-2020 VOORWOORD In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Video Journaal Schoorl. Ook informeren wij u over onze plannen voor de toekomst. Dit beleidsplan is geschreven

Nadere informatie