Newsletter. Editie juni Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Newsletter. Editie juni 2013. Audit & Assurance. Juridische diensten. 02 Recente adviezen CBN"

Transcriptie

1 Newsletter Editie juni 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton De meeste lezers van deze nieuwsbrief werden een tijdje geleden reeds op de hoogte gesteld van onze toetreding Belasting & BTW tot het Grant Thornton netwerk, toetreding 03 Aangifte die ook personenbelasting duidelijk blijkt uit de vormgeving (inkomsten van 2012) deze publicatie. Tot 04 de RV overstap op liquidatiebonus van PKF naar van Grant 10% Thornton naar werd 25% beslist omdat onze vennoten 05 Overdracht unaniem familiebedrijven van oordeel zijn dat Grant Thornton betere garanties 06 Lichte vrachtwagen - fiscale biedt voor de uitbouw van onze aspecten diensten en het behoud van het hoge 07 Nieuwigheden inzake vorming kwaliteitsniveau, nodig om u te kunnen bijstaan btw-eenheid in een snel wisselende en uitdagende 07 Verhoging economische drempel omgeving. kleine Grant Thornton ondernemingen is vertegenwoordigd in 118 landen door meer dan medewerkers, en biedt een zeer brede ondersteuning in diverse expertisedomeinen. Als u nog verdere informatie wenst, nodigen wij u uit om een kijkje te nemen op onze nieuwe website en op die van Grant Thornton International Juridische diensten 08 Aanpassingen Wet continuïteit ondernemingen 10 Vereffening en ontbinding in één akte 11 Regels toegelaten beroepsactiviteit gepensioneerden versoepeld Agenda 12 Seminaries/Opleidingen i.s.m. Grant Thornton

2 Audit & Assurance Recente adviezen CBN Hiernaast vindt u het overzicht van de recente adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen. Voor de integrale tekst van de CBN-adviezen verwijzen we naar CBN-advies 2012/18 De boekhoudkundige verwerking van aandelenopties (als zodanig) (Dit advies vervangt advies 167/1.) CBN-advies 2012/19 Goederen verworven tegen betaling van een lijfrente (Dit advies vervangt adviezen 149/1, 149/2, 149/3 en 149/4.) CBN-advies 2012/20 De boekhoudkundige verwerking van de betaling van een schuld van de vennootschap door een derde die zich hiertoe als borg heeft verbonden ten aanzien van de schuldeiser CBN-advies 2013/1 De boekhoudkundige verwerking van (pseudo-) fusies van verenigingen en stichtingen CBN-advies 2013/2 Het gebruik van de rekening 15 - Kapitaalsubsidies door grote en zeer grote verenigingen en stichtingen CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions CBN-advies 2013/4 De boekhoudkundige verwerking van step disposals CBN-advies 2013/5 De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening CBN-advies 2013/6 De boekhoudkundige verwerking van de afzonderlijke aanslag op interne pensioenvoorzieningen 2 Editie juni 2013

3 Belasting & BTW Aangifte personenbelasting (inkomsten 2012) Binnenkort moet u (of uw volmachthouder) een aangifte in de personenbelasting indienen. Voor de aangiften die op papier worden ingediend, is de uiterste datum voor indiening 26 juni Voor elektronische aangiften is dit 17 juli 2013 of - indien uw aangifte wordt ingediend door uw accountant of belastingconsulent - 16 oktober We vermelden hieronder kort de belangrijkste wijzigingen t.o.v. het aangifteformulier van vorig jaar: In het kader van de vrijstelling van bepaalde opzeggingsvergoedingen tot een bedrag van EUR 620,00 werden codes toegevoegd aan de loonfiches en de aangifte; Het vak met betrekking tot de roerende inkomsten werd grondig gewijzigd en bevindt zich voortaan in deel 1 van de aangifte. Dit alles heeft uiteraard te maken met de gewijzigde aangifteplicht voor de roerende inkomsten. Het gewijzigde vak bevat o.a. de verklaring dat u geen (andere dan de opgenomen) inkomsten heeft ontvangen waarop de 4%-heffing van toepassing is; Bepaalde fiscale aftrekken werden omgezet in belastingverminderingen. Zo heeft men voor o.a. giften, uitgaven voor kinderopvang, voortaan recht op een belastingvermindering berekend tegen een vast percentage van 45%. Zij verhuizen dan ook van vak VIII ( vorige verliezen en aftrekbare bestedingen ) naar vak X ( uitgaven die recht geven op belastingverminderingen ); Naast de melding dat u beschikt over een buitenlandse rekening, dient u voortaan ook melding te maken van in het buitenland aangehouden individuele levensverzekeringen die tijdens het belastbaar tijdperk bestaan of hebben bestaan. Wij merken nog op dat u uw aanslagbiljet ook via Zoomit kan ontvangen. Hiervoor moet u uw keuze aangeven in Tax-on-web (bij het invullen van uw aangifte, op het laatste scherm) of in MyMinFin (Gegevens en documenten > Persoonlijke gegevens). Editie juni

4 Belasting & BTW RV op liquidatiebonus van 10% naar 25% De huidige begrotingsbesprekingen zullen waarschijnlijk aanleiding geven tot een aanzienlijke verhoging van de fiscale last van aandeelhouders. Immers, de langverwachte verhoging van de roerende voorheffing op de zgn. liquidatiebonus (i.e. uitgekeerde reserves bij vereffening) van 10% naar 25% zou nu toch worden doorgevoerd. Tijdelijk reserves omzetten in kapitaal aan 10% Er zou echter wel voorzien worden in een overgangsperiode. De verhoging geldt pas voor liquidatieboni vanaf 1 oktober Tot die dag zou u nog kunnen liquideren aan 10%. Daarnaast krijgt u de mogelijkheid om bestaande reserves van de vennootschap (inclusief overgedragen winsten) om te zetten in kapitaal waarbij eveneens slechts 10% roerende voorheffing verschuldigd is. Indien deze kapitaalverhoging gedurende een periode van 9 jaar wordt aangehouden, zal een latere kapitaalvermindering onbelast zijn. Bij uitkering binnen 5 jaar, zal u alsnog roerende voorheffing verschuldigd zijn van 15% (uitkering in jaar 1 en 2), 10% (uitkering in jaar 3) of 5% (uitkering in jaar 4). Mogelijk zal voor niet- KMO-vennootschappen een termijn van 9 jaar gelden. Het is dus in het belang van elke aandeelhouder om na te gaan enerzijds of een vereffening op korte termijn mogelijk en wenselijk is, en anderzijds in hoeverre de bestaande reserves kunnen worden omgezet in kapitaal. Bij gebrek aan (ontwerp) wetteksten terzake zijn de concrete toepassingsregels en -modaliteiten voorlopig echter nog niet gekend. 4 Editie juni 2013

5 Belasting & BTW Overdracht familiebedrijven Sinds vorig jaar kunnen familiale ondernemingen en vennootschappen in het Vlaamse Gewest met vrijstelling van schenkingsrechten worden geschonken. Daarnaast is een verlaagd successierecht van toepassing bij de vererving (o.a. 3% voor een verkrijging in rechte lijn en tussen echtgenoten). In een omstandige omzendbrief van 20 juli 2012 (BS 23 augustus 2012) werden reeds de grote lijnen van deze regelingen uiteengezet. Recent werden ook enkele interpretatieve beslissingen van de Vlaamse Belastingdienst gepubliceerd. Hieruit kan o.m. worden afgeleid dat: de vereiste uitoefening van een nijverheids-, handels-, ambachtsof landbouwactiviteit of een vrij beroep, in eerste instantie wordt getoetst aan de hand van het statutair doel. Indien de effectieve uitoefening van de activiteit vervolgens niet blijkt uit de jaarrekening, zullen bijkomende stukken vereist zijn (bijv. facturen, cliëntenlisting, gegevens in de KBO,...); een gedeeltelijke vrijstelling niet mogelijk is. Indien er geen reële economische activiteit is (te beoordelen aan de hand van twee wettelijk voorziene parameters inzake volume aan bezoldigingen en aan vastgoed), kan de begiftigde het tegenbewijs leveren door aan te tonen dat de aanwezige onroerende goederen worden aangewend voor de economische activiteit. Volstaat dit tegenbewijs niet, dan is de vrijstelling niet van toepassing; de vrijstelling behouden blijft o.a. mits voortzetting van de activiteit voor een ononderbroken periode van drie jaar. Dit geldt ook wanneer de begiftigde de onderneming inbrengt in een vennootschap en de activiteit aldaar voortzet. Editie juni

6 Belasting & BTW Lichte vrachtwagen - fiscale aspecten We stellen vast dat voor steeds meer zaakvoerders en werknemers de personenwagen wordt ingeruild voor een lichte vrachtwagen. Het gebruik van een lichte vrachtwagen biedt dan ook heel wat fiscale voordelen. Zo dient u geen belasting op de inverkeerstelling te betalen en is ook de verschuldigde verkeersbelasting kleiner dan voor personenwagens. Bovendien zijn - in tegenstelling tot de kosten van personenwagens, auto s voor dubbel gebruik, minibussen - alle beroepsmatige kosten van de lichte vrachtwagen (inclusief brandstof) voor 100% aftrekbaar en wordt de vennootschap niet belast op 17% van het voordeel van alle aard. Ook de aftrekbeperking van 50% van de btw is in principe niet van toepassing voor de kosten van lichte vrachtwagens. Toch moet u de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen. We zetten hieronder een aantal aandachtspunten op een rij: Fiscale definitie Om misbruiken (met name inzake luxejeeps) tegen te gaan, moeten lichte vrachtwagens voldoen aan een aantal technische vereisten (art. 4, 2 WIGB). Voldoen zij hier niet aan, dan worden zij fiscaal aangemerkt als een personenwagen (ongeacht de inschrijving bij de DIV). In concreto kunnen enkel pick-ups met enkele of dubbele cabine en bestelwagens met enkele of dubbele cabine genieten van het fiscale gunstregime. Voordeel van alle aard Indien de lichte vrachtwagen (deels) voor privédoeleinden wordt gebruikt (inclusief woon-werkverkeer), dan is er sprake van een belastbaar voordeel in natura. Dit voordeel mag niet worden berekend op basis van de formule voor personenwagens, maar moet worden berekend op basis van de werkelijke waarde bij de verkrijger, i.e. werkelijke kost voertuig x (privékilometers/ totaal aantal gereden kilometers). Dit werd recentelijk nog bevestigd door de Minister van Financiën. Btw-aftrek Lichte vrachtwagens vallen niet onder de btw-aftrekbeperking van 50%. Worden dergelijke voertuigen uitsluitend voor professionele doeleinden gebruikt, en kan dit ook worden aangetoond, dan zal in de meeste gevallen de btw op de aankoop/ lease en bijkomende kosten voor 100% in aftrek kunnen worden gebracht. Op basis van de initiële richtlijnen zouden deze lichte vrachtwagens weliswaar wél onder de nieuwe aftrekprincipes vallen, die vanaf dit jaar verplicht moeten worden toegepast (zie Beslissing nr. ET /3 van 11 december 2012). Wordt de lichte vrachtwagen bijgevolg niet uitsluitend voor professionele doeleinden gebruikt maar ook (deels) voor privédoeleinden (incl. woon-werkverkeer), dan zou de btw-aftrek berekend moeten worden overeenkomstig één van de drie nieuwe berekeningsmethodes: rittenadministratie, semi-forfaitaire formule of forfait van 35%. Dit impliceerde dat de belastingplichtigen, die het forfait van 35% toepassen, evenzeer voor hun gemengd gebruikte lichte vrachtwagens de btw-aftrek tot 35% zouden moeten beperken. Uit het antwoord van de staatssecretaris op twee recente parlementaire vragen blijkt nu dat op dit standpunt wordt teruggekomen (PV. nr en van 17 april 2013). Bij gemengd gebruik van een lichte vrachtwagen zal het dan toch niet nodig zijn om één van de nieuwe berekeningsmethodes toe te passen. Het beroepsgebruik zal het dan vastgesteld moeten worden op basis van de feitelijke omstandigheden. Hiertoe zal de administratie, in overleg met de sector, nieuwe criteria uitwerken. Ook zou zij in een bijkomende publicatie nog officieel bevestigen dat hogergenoemde 35%-regel alvast niet geldt voor de lichte vracht. Lichte vrachtwagens vallen niet onder de btw-aftrekbeperking van 50%. 6 Editie juni 2013

7 Belasting & BTW Nieuwigheden inzake vorming btw-eenheid Sinds 1 april 2007 is in België de figuur van de btw-eenheid in voege. Zo n btw-eenheid houdt in dat verschillende belastingplichtige personen, die juridisch gezien weliswaar zelfstandig zijn en blijven, ervoor opteren dat zij (louter) vanuit btw-oogpunt als één enkele belastingplichtige worden beschouwd. Afhankelijk van de concrete situatie kan de oprichting van een btw-eenheid belangrijke voordelen inhouden, zoals het vermijden van bepaalde btw-aftrekbeperkingen, voorfinanciering van btw op intragroepstransacties, Volgens de Belgische wetgeving kunnen enkel belastingplichtigen, die in België gevestigd zijn, een btw-eenheid vormen. Tevens is vereist dat zij onderling financieel, economisch en organisatorisch nauw met elkaar verbonden zijn. In een recent arrest heeft het Hof van Justitie nu geoordeeld dat ook nietbelastingplichtigen de mogelijkheid moeten krijgen om deel uit te maken van een btw-eenheid. De beperking tot belastingplichtigen, waarin de Belgische wet voorziet, zou aldus in strijd kunnen zijn met de Europese btw-richtlijn (HvJ 9 april 2013, Europese Commissie tegen Ierland, C-85/11). In een recente parlementaire vraag heeft de Minister van Financiën ook meer duidelijkheid gebracht over de formaliteiten bij toetreding tot zo n btw-eenheid (Parlementaire Vraag nr. 259 van 7 maart 2013). Het toetredende lid moet immers een herziening (in -) verrichten van de btw op bepaalde bedrijfsmiddelen. Meestal mag de btweenheid deze herziening vervolgens (in +) verrichten, en is het uiteindelijke resultaat van beide herzieningen 0 maar mondt zij wel uit in een tijdelijke Verhoging drempel kleine ondernemingen De huidige drempel voor kleine ondernemingen bedraagt in België EUR Belgische belastingplichtigen van wie de jaaromzet deze drempel niet overschrijdt, hoeven zich in principe niet te registreren als normale btw-plichtige. Zij moeten geen btw aanrekenen en dienen geen periodieke btw-aangiften in. voorfinanciering. Om deze voorfinanciering juist te vermijden, werd voorzien in een compensatiemaatregel. Hierbij worden beide herzieningen verrekend, en moet het uiteindelijke resultaat in de btw-aangifte van de btw-eenheid opgenomen worden. De Minister heeft nu verduidelijkt dat in dergelijk geval niet louter het eindresultaat (in vele gevallen dus 0 ) moet opgenomen worden, maar dat de btw-eenheid wel degelijk het (in -) herzienbare bedrag in rooster 61 en het (in +) herzienbare bedrag in rooster 62 moet opnemen. Bij gebreke daaraan kunnen boetes tot 20% van dit bedrag worden opgelegd. Begin dit jaar werd aan België de toelating gegeven om dit drempelbedrag op te trekken naar EUR Volgens de staatssecretaris zal dit nieuwe drempelbedrag vermoedelijk in voege zijn vanaf 1 januari 2014 (Parlementaire Vraag nr van 17 april 2013). Eerder werd nog 1 juli 2013 als streefdatum vooropgesteld, maar deze datum zou in tussen niet meer haalbaar zijn. Editie juni

8 Juridische diensten Aanpassingen Wet continuïteit ondernemingen Op 2 mei 2013 werd in de kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp inzake de wijziging van de Wet continuïteit ondernemingen aangenomen. Naast een verduidelijking en verbetering van de procedureregels, voorziet het wetsontwerp in een aantal bijkomende preventiemaatregelen en een verbeterde informatie aan en bescherming van de schuldeisers, voornamelijk tegen misbruiken. Preventiemaatregelen In de eerste plaats voert het wetsontwerp in hoofde van externe accountants, belastingadviseurs, boekhouders-fiscalisten en bedrijfsrevisoren een verplichting in die vergelijkbaar is met deze van een commissaris. Wanneer een externe accountant, belastingadviseur, boekhouder-fiscalist of revisor vaststelt dat de continuïteit van de onderneming van een cliënt in gevaar is, dient hij zijn cliënt hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Deze laatste beschikt vervolgens over een termijn van 1 maand om de nodige maatregelen te nemen om de continuïteit van zijn onderneming voor een minimumduur van twaalf maanden te garanderen. Treft de cliënt niet de nodige maatregelen, dan kan de externe accountant, adviseur, boekhouder-fiscalist of revisor de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel schriftelijk verwittigen. In tegenstelling tot de commissaris heeft de externe accountant, belastingadviseur, boekhouder-fiscalist of revisor in dit verband geen verplichting. Verder heeft de rechter in de kamer voor handelsonderzoeken de mogelijkheid om bij de externe accountant, belastingadviseur, boekhouder-fiscalist of revisor inlichtingen in te winnen over de aanbevelingen die zij gedaan hebben aan hun cliënt en over de maatregelen die genomen zijn om de continuïteit te waarborgen. Ten slotte wordt ook aan de RSZ en de fiscus een rol toebedeeld in het kader van de preventieve maatregelen. De RSZ en de fiscus zullen immers binnen de maand na het verstrijken van elk kwartaal een lijst dienen over te maken aan de griffie van de rechtbank van koophandel, waarin alle ondernemingen vermeld staan die hun sociale zekerheidsbijdragen, btw en/of bedrijfsvoorheffing gedurende één kwartaal niet betaald hebben. Verbeterde informatie aan schuldeisers Het wetsontwerp voorziet in dit verband in de eerste plaats in een digitalisering van de procedure. Zo zal het reorganisatiedossier in de toekomst in elektronische vorm worden opgemaakt en zal het dossier (op termijn) op afstand kunnen worden geconsulteerd. Het dossier zal verder ook de ontvangstbewijzen en de eventuele opmerkingen van de schuldeisers dienen te bevatten. In de tweede plaats zal de schuldenaar ook de mogelijkheid hebben om zijn schuldeisers elektronisch op de hoogte te brengen van het feit dat een gerechtelijke reorganisatieprocedure werd geopend. Ten slotte kan de rechter bepaalde bijkomende informatieverplichtingen opleggen aan de onderneming in moeilijkheden, zoals het periodiek bijwerken van de lijst van schuldeisers. 8 Editie juni 2013

9 Betere bescherming van de schuldeisers In het wetsontwerp wordt ook aanzienlijk meer aandacht geschonken aan de bescherming van de rechten van de schuldeisers. In dit verband voorziet het wetsontwerp dat het reorganisatieplan voor alle schuldeisers een betalingsvoorstel dient te bevatten dat niet minder dan 15% van het bedrag van de schuldvordering mag bedragen, in de verplichting om openbare schuldeisers met een algemeen voorrecht op dezelfde wijze te behandelen als de gewone schuldeisers (behoudens strikte uitzonderingen) en in een verbod om verminderingen of kwijtscheldingen van penale boetes, onderhoudsvorderingen, vorderingen tot vergoeding van lichamelijke schade en schuldvordering uit arbeidsprestaties verricht voor de opening van de procedure in het plan te voorzien. Verder voorziet het wetsontwerp in de mogelijkheid om de procedure van gerechtelijke reorganisatie (op een vereenvoudigde wijze) vervroegd te beëindigen, indien blijkt dat de door de onderneming in moeilijkheden verstrekte informatie bij de neerlegging van het verzoekschrift kennelijk onjuist of onvolledig was. Ten slotte zal, in tegenstelling tot wat thans het geval is, de onderneming in moeilijkheden niet meer de mogelijkheid hebben om, naar keuze, bepaalde schulden vrijwillig te voldoen. Thans zal zij nog slechts van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken in zoverre de vrijwillige betaling vereist is voor de waarborging van de continuïteit van de onderneming. Werd een bepaalde schuldeiser bedrieglijk bevoordeeld, dan zal dit wederom aanleiding kunnen zijn tot een vervroegde beëindiging van de procedure. Editie juni

10 Juridische diensten Vereffening en ontbinding in één akte Na inwerkingtreding van de Wet van 19 maart 2012 die de ontbinding en vereffening van een vennootschap in één akte (de zogenaamde ééndagsvereffening ) wettelijke grondslag gaf, was er heel wat discussie ontstaan rond één van de toepassingsvoorwaarden van deze procedure, met name de voorwaarde dat de vennootschap op het ogenblik van de ontbinding en vereffening geen passiva meer mag hebben. Een te letterlijke interpretatie van deze voorwaarde dreigde deze ééndagsprocedure dode letter te maken, aangezien onder meer ook het kapitaal, de reserves en de kosten verbonden aan de ontbinding zelf (zoals de kosten van de notaris en de bedrijfsrevisor) strikt genomen onder de noemer passiva vallen, waardoor de meeste vennootschappen, behoudens mits een aantal kunstgrepen, niet aan deze voorwaarde voldeden. Naar aanleiding van deze praktische problemen heeft Minister van Justitie Turtelboom, als antwoord op een parlementaire vraag, verduidelijkt wat onder passiva moet worden verstaan. Uit het antwoord van de Minister blijkt duidelijk dat passiva enkel schulden aan derden-schuldeisers omvatten. Schulden die inherent zijn aan de vennootschap (kapitaal, reserves) en haar ontbinding en vereffening (notariskosten, kosten van de bedrijfsrevisor) vallen hier niet onder. Concreet maken dus geen passiva uit in de zin van het nieuwe artikel W.Venn.: het kapitaal; wettelijke en eventuele andere reserves; akte- en andere notariskosten naar aanleiding van de ontbinding/vereffening; kosten van de bedrijfsrevisor of commissaris; andere kosten die ontstaan naar aanleiding van en rechtstreeks verband houden met de ontbinding en de vereffening van de vennootschap; provisies die de vennootschap heeft aangelegd om schulden die op het moment van haar ontbinding nog openstaan, te betalen. Belangrijk om weten is dat schulden van de vennootschap jegens haar vennoten/aandeelhouders, andere dan het kapitaal en de reserves, zoals een rekening-courant of een lening, wel worden beschouwd als schulden aan derden-schuldeisers, zodat deze schulden dus wel op voorhand dienen te worden betaald of minstens geprovisioneerd dienen te worden. 10 Editie juni 2013

11 Juridische diensten Regels toegelaten beroepsactiviteit gepensioneerden versoepeld Vanaf 2013 wordt bijverdienen na het pensioen soepeler. De nieuwe regels dienen nog gepubliceerd te worden in het Belgisch Staatsblad, maar wij bezorgen u hieronder reeds de nieuwe grensbedragen. Tot aan de publicatie is de hieronder vermelde informatie nog onder voorbehoud. Hoogte van het toegelaten beroepsinkomen Toegelaten beroepsinkomen in 2013 als betrokkene jonger is dan 65 jaar Voor gepensioneerden die de leeftijd van 65 jaar nog niet hebben bereikt, blijft het stelsel van begrensd toegelaten inkomen behouden. Bij een activiteit als werknemer en de uitoefening van een ambt of publiek mandaat zal er rekening worden gehouden met het bruto-inkomen. Voor een activiteit als zelfstandige is dit het netto-bedrijfsinkomen. Oefent men een activiteit uit als werknemer én zelfstandige, dan wordt 80% van het bruto-inkomen als werknemer genomen en het volledige nettobedrijfsinkomen als zelfstandige. Toegelaten beroepsinkomen in 2013 als betrokkene 65 jaar of ouder is De gepensioneerde mag onbeperkt cumuleren indien hij op het moment van zijn pensionering een loopbaan kan aantonen van minstens 42 jaar. Deze loopbaan kan zowel als werknemer, ambtenaar of zelfstandige zijn. Gepensioneerden die geen loopbaan kunnen aantonen die 42 jaar omspant, blijven onderworpen aan een begrenzing van het toegelaten inkomen. Sancties bij overschrijding Een andere belangrijke wijziging betreft de sanctionering indien de gepensioneerde meer verdient dan toegelaten. Wanneer de betrokkene tussen 1% en 25% meer verdient dan de grensbedragen, zal het pensioen verminderd worden met het percentage van de overschrijding. Wanneer hij/zij het grensbedrag met meer dan 25% overschrijdt, zal het pensioen worden geschorst. Voor de echtgenoot of echtgenote wijzigt er niets bij een overschrijding: het gezinspensioen wordt herleid naar een pensioen als alleenstaande. Toegelaten beroepsinkomen in 2013 als betrokkene jonger is dan 65 jaar Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat Jonger dan de normale pensioenleeftijd Jonger dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen Zelfstandige of combinatie werknemer/zelfstandige Neen EUR 7.570,00 EUR 6.056,01 Ja EUR ,02 EUR 9.084,01 Neen EUR ,60 EUR ,48 Ja EUR ,00 EUR ,60 Toegelaten beroepsinkomen in 2013 als betrokkene 65 jaar of ouder is Voorwaarden Kinderlast Werknemer, ambt of mandaat Zelfstandige (of mix werknemer-zelfstandige) De toegelaten inkomensgrenzen worden voortaan geïndexeerd. Normale pensioenleeftijd 65 jaar met een loopbaan van 42 jaren of meer Neen EUR ,23 EUR ,17 Ja EUR ,50 EUR ,17 Ja of neen Geen beperking Geen beperking Editie juni

12 Agenda Seminaries / opleidingen i.s.m. Grant Thornton Spreker Datum Organisatie Seminarie / Opleiding Stefan Creemers 13 juni 2013 Marc Van den Bossche Peter Vermeiren Grant Thornton Nederland / Grant Thornton België Seminar Nederland - België: buren, maar toch zo verschillend (grensoverschrijdende tewerkstelling) 6 september 2013 Infotopics Overname en (ver)koop van een KMO Voor het meest recente overzicht van onze seminaries en opleidingen kan u steeds terecht op onze website: Stefaan De Coninck Academiejaar Syntra Antwerpen & Vlaams- Brabant campus Metropool Module Boekhouden en vennootschapsboekhouden Bart Verstuyft Academiejaar Artesis Hogeschool Antwerpen Postgraduaat in de fiscaliteit Module Omvormingsproblematiek Disclaimer Grant Thornton garandeert de grootste zorg te hebben besteed aan de betrouwbaarheid van de informatie weergegeven in deze nieuwsbrief. Zij kan hiervoor evenwel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wenst u de Grant Thornton Newsletter voortaan elektronisch te ontvangen, dan kan u dit melden via Onze nieuwsbrief is eveneens online beschikbaar op Grant Thornton is een handelsnaam van Grant Thornton Accountants en Belastingconsulenten CVBA, Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, Grant Thornton Efficiëntia CVBA en Grant Thornton Belgium CVBA. Genoemde vennootschappen zijn lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International en haar leden zijn geen wereldwijde vennootschap. Diensten worden geleverd door de onafhankelijke leden. Contactinfo V.U. Geert Lefebvre Grant Thornton Alle rechten voorbehouden. Antwerpen Potvlietlaan Berchem (Antwerpen) T +32 (0) Brussel Metrologielaan 10 bus Brussel T +32 (0) Hasselt Maastrichtersteenweg 8 bus Hasselt T +32 (0) Turnhout Parklaan 49 bus Turnhout T +32 (0)

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De incorporatie van reeds belaste reserves in kapitaal: interessant voor u? Datum 16 juli 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Informatief 135 Moore Stephens www.moorestephens.be Onderwerp Bijverdienen tijdens uw pensioen: doe het vooral rustig aan... Datum 24 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW

NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW NIEUWSBRIEF : OKTOBER 2013 - BTW Sedert geruime tijd worden we overspoeld met informatie over de al dan niet aftrekbaarheid van de btw op wagens en andere bedrijfsmiddelen die we ook voor privé-doeleinden

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Eubelius Spotlight www.eubelius.com Onderwerp Naar efficiëntere en performantere WCO? Datum Juni 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn aan rechten van

Nadere informatie

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN

PERSONENWAGENS & BEDRIJFSVOERTUIGEN Zaventem, 22 januari 2013 Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuwe regelgeving. Na lange discussies en overlegperiodes met de beroepsfederaties is de kogel uiteindelijk door de kerk. In haar Addendum

Nadere informatie

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen

Erfbelasting - Gunsttarief voor familiale ondernemingen en vennootschappen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 361 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Erfbelasting -

Nadere informatie

De nieuwe W.C.O. regels

De nieuwe W.C.O. regels De nieuwe W.C.O. regels Luc Sterkens 1 Agenda - Situering - Belangrijke wijzigingen - Bijkomende aansprakelijkheid voor de cijferberoeper - Bedenkingen - Vragen 2 Opmerking - Seminarie voor cijferberoepers

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10%

Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% Vennootschappen ontbinden vóór 1 oktober 14 tegen 10% In onze vorige nieuwsbrief kwam de overgangsmaatregel aan bod opgenomen in de programmawet van 28 juni 2013 waarmee, voor vennootschappen die niet

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert

Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen. Stefan Ruysschaert Aftrek van btw en positieve herzieningen van de btw bij verkoop van vervoermiddelen Stefan Ruysschaert Basisbegrippen Het begrip economische activiteit (art. 4 W.BTW) De notie misbruik (art. 1, 10 W.BTW)

Nadere informatie

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd

Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd Inhoud Aftrekbaarheid btw op auto s licht gewijzigd... Gemengd gebruikte auto s.... Wat is er gewijzigd?... Vierde methode voor lichte vracht.... Wat verstaan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

1 van 5 4-10-2013 11:02 Home > Recente wijzigingen > Circulaire nr. Ci.RH.233/629.295 (AAFisc. 35/2013) dd. 01.10.2013 Algemene administratie van de Fiscaltiteit - Centrale diensten Dienst Personenbelasting

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Newsletter. Editie september 2013. Juridische diensten. Audit & Assurance. 02 Recente adviezen CBN

Newsletter. Editie september 2013. Juridische diensten. Audit & Assurance. 02 Recente adviezen CBN Newsletter Editie september 2013 Audit & Assurance Nieuwe Belgische vertegenwoordiger 02 Recente adviezen CBN Grant Thornton 03 CBN-advies 2013/3 De meeste lezers van deze nieuwsbrief Boekhoudkundige verwerking

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen

5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5. Ter beschikking stellen van een bedrijfswagen 5.1. Begrip Vroeger werd een firmawagen ter beschikking gesteld aan werknemers die veel beroepsmatige verplaatsingen aflegden. De laatste jaren is het toekenningsgebied

Nadere informatie

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr...

I. DE AANVRAGER. Voornaam :. . Nationaal nummer :.. Tel :... E-mail : Bankrekening : nr... Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF DE INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE SITUATIE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder).

Die reserves kan men al dan niet uitkeren (= dividenduitkering) tegen een gunstig tarief (zie tabel hieronder). Beste Vanaf aanslagjaar 2015 (vanaf boekjaar per kalenderjaar 31/12/2014) kunnen liquidatiereserves in de vennootschap worden aangelegd tijdens de resultaatbestemming. Dit betekent dat een kleine vennootschap

Nadere informatie

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013

Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal. 14 november 2013 Incorporatie van reserves aan 10% Vers KMO kapitaal 14 november 2013 Programmawet 28 juni 2013 (BS 01/07/2013) 2 (c) 2013 Baker Tilly Belgium Verhoging RV op liquidatiebonus RV op liquidatieboni van 10%

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... pagina 1 van 21 Home > Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Centrale diensten BTW Beslissing BTW nr. E.T. 119.650/3 dd. 11.12.2012 Wetswijziging

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Inlichtingenformulier

Inlichtingenformulier Inlichtingenformulier SOCIALE VERZEKERING TEN VOORDELE VAN ZELFSTANDIGEN IN MOEILIJKHEDEN, GECONFRONTEERD MET EEN AANZIENLIJKE DALING VAN DE OMZET OF VAN ZIJN INKOMSTEN DIE HEM IN EEN ZODANIGE ECONOMISCHE

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan.

Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. Beste klant, Voor wat dividenduitkeringen uit vennootschappen betreft, zijn er verregaande wijzigingen aan het fiscaal regime dat die ondergaan. 1. De belangrijkste wijziging betreft de roerende voorheffing

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit

Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Doorkijkbelasting: mogelijk een nieuw begrip in de Belgische fiscaliteit Fiscale Wenken nr. 2014/08 Het is gekend dat de fiscus de laatste jaren transparantie wenst te krijgen in het buitenlands financieel

Nadere informatie

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING

FAILLISSEMENT = STAKING VAN BETALING 4. FAILLISSEMENT: BEGRIP EN GEVOLGEN 4.1.Wat is een faillissement? ---------------------------------- Een faillissement is een in de wet geregelde procedure voor een persoon of onderneming die niet (meer)

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen.

De aandeelhouders samen zullen in deze situatie ( x 10%) registratierechten verschuldigd zijn die zij uit eigen zak moeten betalen. Naar aanleiding van de nakende verhoging van de roerende voorheffing op de liquidatiebonus, overwegen heel wat bedrijfsleiders om hun vennootschap te ontbinden en te vereffenen. Zij hebben nog tot en met

Nadere informatie

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten

Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten Artikel 60bis tot 60bis/3 van het Wetboek der Successierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 60bis 1. In afwijking van de artikelen 48 en 48², worden het successierecht en het recht van overgang

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen

Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen Bijlage bij 12.12 Teruggaaf van btw aan buitenlandse btw-belastingplichtigen De wijziging van de teruggaafprocedure geldt enkel voor belastingplichtigen die gevestigd zijn binnen de lidstaten. Volgens

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten

Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Actuasessie NEEM JE AFTREKBARE BEROEPSKOSTEN ONDER DE LOEP! Vermijd verloren uitgaven en optimaliseer fiscale aftrekposten Unizo Inhoud actuasessie 1. Inleiding 2. Werkelijke kosten of kostenforfait? 3.

Nadere informatie

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

MEERWAARDE OP AANDELEN. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten MEERWAARDE OP AANDELEN Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten Fiscaal regime Capita Selecta Roerende voorheffing Toekomstige meerwaarde op aandelen Liquidatieboni Overdracht van aandelen Familiaal

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 124 www.moorestephens.be Onderwerp De -aftrek op uw smartphone, laptop en andere gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen gebeurt voortaan op basis van het werkelijke beroepsgebruik

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen

W NNOVATIE. Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen W NNOVATIE Fiscale optimalisaties laten uw Onderzoek & Ontwikkeling extra renderen Innovatie als economische motor De uitgaven aan O&O in België bedragen 2,04% van het BBP. Daarvan wordt 67% gedragen door

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid

BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen. belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid BTW: voordeel van alle aard voor voertuigen belasting gekoppeld aan de regels van aftrekbaarheid 1. Probleemstelling De vaststelling van een voordeel van alle aard vloeit meer bepaald voort uit het privé-gebruik

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT

01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT 01-2016 NL ALD AUTOMOTIVE AUTOFISCALITEIT INLEIDING Wenst u graag de laatste nieuwigheden over autofiscaliteit weten? Die bundelen we voor u in deze handige gids. Daarin leest u niet alleen over de CO2-bijdrage,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2.

INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG. 0. Algemeen GB. 1. Inhoud GB Inbreng in natura GB. 1.2. INHOUDSOPGAVE DEEL I : INBRENG IN NATURA EN QUASI-INBRENG Verdeling Paginanr. I. INBRENG IN NATURA 0. Algemeen GB 1. Inhoud GB 1.1. Inbreng in natura GB 1.2. Quasi-inbreng GB 2. Begrip GB 1. Inbreng in

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013

BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 BTW aftrek voor bedrijfswagens 2013 De Federale Overheidsdienst Financiën heeft in haar Addendum dd 11 december 2012 (BTW-beslissing E.T. 119.650/3) de nieuwe regelgeving vrijgegeven rond de BTW-aftrek

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Laurius Advocaten Fiscale Nieuwsbrief www.laurius.be Onderwerp Verlaging tarieven schenkbelasting onroerende goederen Datum Juli 2015 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder

Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder Niet betalen RSZ, BV, BTW: aansprakelijkheid bestuurder De programmawet van 20/07/2006 voorziet in een uitbreiding van de bevoegdheden en de aansprakelijkheid van de bestuurders van een vennootschap. Niet

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België,

De directeur-generaal Belastingdienst in Nederland en de Adjunct-administrateur-generaal van de belastingen in België, Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot een grensoverschrijdende samenwerking inzake de rechtstreekse uitwisseling van fiscale inlichtingen 3 januari 2011 DGB

Nadere informatie