De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007"

Transcriptie

1 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref. Federatie van Scharne-goutum/ Loenga c.a., E.H.B.O., Ver. Chr. Onderwijs, peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk, speeltuinverenigng Boartersnocht, Passage, Vrouwenvereniging Wees een Zegen, Jeugdraad, Ouderensoos, Rode Kruis, Stichting Doarpshûs Elim, Wereldwerkgroep, De Laatste Eer, Sportstichting, VV Scharnegoutum 70, Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, Kaatsclub De Lytse Stuit, Volleybalferiening Swette Switters, Badmintonclub B.C.S. 76", Tennisclub De Skearne Tikkers, Jeu de boule feriening Krekt sa t rôlet, Biljartvereniging Scharnegoutum, De Lakenkrakers, Damclub De Stadige Strikers, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum, Beter Bewegen voor Ouderen, Supportersclub, Shantykoor De Brûskoppen. Redaktie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6, Til W. Gaastra, Sjaerdawei 20, Oppenhuizen Til S. Plat, Zwettewei 46, Til Typiste/lay-out: A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til Meiwurkers: F. Bakker, H. Boonstra, H. Bosma, F. Dijkstra, A. Dijkstra, A. Flik, J. Spitse, A. Sijszeling, S. Veenstra Abonnementenadministratie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6 Advertenties: Idem Postbank o.n.f. Doarpsomropper Bankrelaasje: Rabobank Sneek- Zuid-Westfriesland Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 146,--, halve pagina 73,--, kwart pagina 36,50 en een derde pagina 50,--. Kopij kan aangeleverd worden op diskette. Graag met vermelding van naam en adres op diskette. Dit kan zowel in Word als WordPerfect. Ook via is het mogelijk copy aan te leveren: Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redaktie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. De nije omropper ferskynt op 1 july. De kopij moat binnen wêze op freed 23 juny foar oere op Swettewei 46 of per 1

2 Doarpsskiednis Hokkerdeis koenen jo je opjaan by de Afûk foar in kursus doarpsskiednis. De kursus wie ornearre foar dyjingen dy t wat mear witte wolle oer eigen doarp en dêr graach wat oer út-sykje wolle. Hoe t de oanmelding út oare doarpen yn Wymbritseradiel west hat, is my net bekend mar út Skearnegoutum is der gjin reaksje kommen. Miskien hat dat te krijen hân mei de tiid fan de kursus. It winterskoft wie foarby en it moaie waar sette doe krekt útein. No wol ik fansels neat ôfdwaan fan sa n kursus, mar oer de skiednis fan ús doarp hat Tsjitse Santema silger nei in yngeande stúdzje in boek skreaun fan krapoan 400 bledsiden. Wa t niget hat oan it lêzen oer de pleatslike skiednis hat earstoan genôch oan dit boek: Skiednis fan Skearnegoutum, dat yn 1991 útbrocht is. Sa stean yn it boek ek it doarpswapen en de doarpsflagge beskreaun. Op oanstean fan Doarpsbelangen, sa skriuwt Santema, kin Skearnegoutum yn 1989 beskikke oer in eigen doarpswapen en flagge. Taljochting wapen - De sulveren wâljende dwersbalke wiist heraldysk nei de Middelsee en de Swette. - De gouden fiifpuntige stjer is it symboal fan de Snitser Fiifgea. Dit is in ferbûn fan de fiif doarpen yn Noard-Wymbritseradiel om inoar de tiid fan need te helpen. Skearnegoutum, Loaiïngea, Goaiïngea, Gau en Offenwier. - De dûbele earnskop (earns adelaar) ferwiist nei de stien fan 1555 yn de yntree fan de herfoarme tsjerke. Taljochting flagge: Hjir sitte twa fan deselde eleminten yn as yn it wapen. - De kronkeljende giele baan wiist nei de eardere Middelsee en de Swette. - De giele fiifpuntige stjer is in ferwizing nei de saneamde Snitser Fiifgea. Wa t it boek noch net hat en foar in skaplik pryske besette wol, kin terjochte by Johan Ypma fan Doarpsbelangen, Fleardyk 12, tillefoan S.P. 2

3 Rommelmarkt 2 juni 2007 Op zaterdag 2 juni is het zover. De rommelmarkt van Scharnegoutum vindt dan weer in en rondom Dorpshuis Elim plaats. Vanaf 10 uur tot 2 uur s middags. In de dagen voorafgaand aan de markt is er gelegenheid om spullen in te brengen. Het is de bedoeling dat u op donderdag 31 mei (van tot uur) en vrijdag 1 juni (van tot uur) de rommelmarktspullen zelf naar Elim toebrengt. Er worden geen grote spullen verkocht zoals matrassen, bedspiralen, bankstellen, witgoed. Wat willen we wel graag? Te denken valt aan: keukengerei, boeken, kleine meubelen zoals stoelen, kastjes, kleine tafels, (kleine) apparatuur, snuisterijen, gereedschap, kleding, speelgoed enz. enz. Uiteraard moet het om spullen gaan die bruikbaar en intact zijn. De rommelmarkt belooft weer een gezellige boel te worden. Met naast rommelmarktspullen voor de kinderen een grabbelton en sminken. De opbrengst van de rommelmarkt komt volledig ten goede aan ons kinderproject in Haïti. Entree: 1 euro (kinderen tot en met 12 jaar gratis). De Derde Wereld Werkgroep Scharnegoutum Collecte epilepsiebestrijding In de week van 4 juni t/m 9 juni gaan er weer vrijwilligers op pad om huis-aan-huis te collecteren voor het Nat. Epilepsie Fonds (de Macht van het Kleine). Het thema van de collecteweek is Laat ze niet vallen De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Het Nat. Epilepsie Fonds helpt mensen met epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de collectanten om een vrijwillige bijdrage. Gooitske v.d. Laan 3

4 Te huur aangeboden Grote, prima legertent 10 x 5 meter en waterdicht. Prima voor straat- en/of familiefeesten. Huurprijs: 1 dag/nacht 55,00, 2 d/n 70,00, 3 d/n 95,00. Voor langere periode p.o.a. Borg 150,00. Voor info F. Kingma Molepaed 5. Tel Snackservice Groenveld. Wij staan voor u klaar met patat, snacks en ijs. Elke zaterdag van uur tot uur. Op de hoek Ald Dyk, Dielakker. Voor bestellen even bellen: tel.:

5 Wandeltocht thema Lawaai en de lege flessenactie 8 juni Wandeltocht: Uiteraard hebben we in juni weer op vrijdagavond de traditionele wandeltocht van 5 en 10 km met dit jaar als thema LAWAAI. Alle kinderen mogen lawaai maken bij het wandelen (muziekinstrumenten, ratels, toeters, etc.). De start zal knallend worden geopend en na de Wandeltocht is er voor alle dorstige wandelaars een hapje en een drankje. Ook aan de volwassenen is dit jaar gedacht. 9 juni ochtend Flessenactie: Ook bijna traditioneel de lege flessenactie. Bewaar zoveel mogelijk lege flessen en kratten. De kinderen komen ze graag bij u ophalen zaterdagmorgen 9 juni. De opbrengst wordt gebruikt voor de nieuwe speeltoestellen. 9 juni middag Bazaar: De bazaar die we zaterdagmiddag 9 juni hadden gepland gaat niet door, omdat er in deze maand al veel andere activiteiten zijn gepland (2 juni rommelmarkt en 16 juni Pleinfeest bij Elim). De bazaar wordt later dit jaar of in het nieuwe jaar georganiseerd. dddddddddddddddddddddddddddd Alvast bedankt Speeltuinvereniging Boartersnocht Lege flessenactie 9 juni tussen9 en 12 uur Graag alle lege flessen en kratten bewaren voor zaterdag 9 juni. Dan komen de kinderen bij u langs voor lege flessen, lege kratten (en eventueel volle spaarkaarten). De lege flessen en kratten mogen we bij de Poeisz inleveren. De opbrengst van de lege flessen wordt gebruikt voor de nieuwe speeltoestellen. 5

6 Verken en ontdek. De nieuwe website of stelt zich ten doel het Friese erfgoed dichter bij de mensen te brengen. Maar de website kan ook het contact tussen vrijwilligers, medewerkers en culturele instellingen op het gebied van het Friese culturele erfgoed stimuleren. Door berichten op de website te plaatsen met nieuws over projecten, activiteiten en andere bijzonderheden is het de bedoeling dat men eerder op de hoogte is van activiteiten of projecten en dat daardoor eerder contact gelegd kan worden met de organiserende partij. Een website vol informatie voor alle rekreanten en toeristen die plezier beleven aan het Friese verleden. Tips voor fiets- en wandelroutes, informatie over monumenten, kunst en cultuur en nog veel meer. Weet u ook een evenement of activiteit in uw dorp of regio? Laat het ons dan even weten! Dat kan met het contactformulier op de website. Maar u kunt natuurlijk ook uw persberichten naar ons toesturen. Geef ons aanleiding om uw activiteit of project bekend te maken en help ons de website met wetenswaardige informatie over het Friese erfgoed te uit te breiden! dddddddddddddddddddddddddddd Tour d horizon door willem vlas Prijsvraag Ooit gaf moeder mij, in haar laatste jaren, een stapeltje oude kranten mee. Familieberichten, zeg maar, zei ze. Ik heb ze thuis keurig in een archiefdoos gestopt en eigenlijk nooit weer tevoorschijn gehaald. Tot vorige week. De oudste krant dateert van (Heeft u wel eens krantenpapier van tachtig jaar oud geroken?) De meeste kranten vermeldden inderdaad het overlijden van familieleden die ik niet of nauwelijks gekend heb. Totdat ik het Algemeen Dagblad van 15 april 1950 in de handen had. Onze Prijsvraag. Tien gulden regels voor een gelukkig leven, kopte pagina 7. Winnaar Groep B (van 25 tot 50 jaar) de heer Pieter Vlas. Mijn vader grossierde dus ook in levensregels. Ik was niet helemaal verbaasd, maar heb het nooit geweten. En ook nog in de prijzen gevallen. (Ze zijn wel wat dreech ) I. Bedenk steeds, dat ons innerlijk leven niet gebonden is en dat onze gedachten vrij zijn. Al zouden we lichamelijk gebonden zijn met ijzeren ketens, al zouden we zuchten onder de ergste slavernij, ons innerlijk leven kan vrij blijven; onze gedachten en meningen zijn ons eigen bezit. 6

7 II. III. IV. Laat U niet terneerslaan. Gezondheid, ziekte, dood en rampspoeden hebben wij niet in onze hand, als regel. Dit is iets buiten ons om. Tracht te aanvaarden alles wat buiten onze wil om gebeurt. De houding van de mens tegenover tegenspoeden, bepaalt het gevoel van geluk of ongeluk. Draag uw idealen uit maar verwacht daarvan geen roem of waardering. Misschien wordt uw streven niet begrepen, misschien wordt u miskend. Bedenk, dat het mogelijk is, dat na eeuwen uw beginsel wordt aanvaard of uw streven beloond. Laat u niet door teleurstel- ling terneerdrukken. Blijf een vrij mens. Bederf uw leven niet door onvervulbare wensen. Zou uw geluk afhangen van een goede betrekking, van eer en aanzien, van rijkdom en bezit of van gezondheid, dan zou dit toch maar een zeer broos geluk zijn. Zó had men geluk, zó was men diep ongelukkig. V. Bedenk dat niemand recht heeft op gezondheid of rijkdom. Hadden wij recht op gezondheid of rijkdom, wat zouden dan degenen, die dit buiten hun toedoen missen, wel hebben misdaan? Waaraan hadden zij dit verdiend? VI. VII. Tob niet. Wie kan met tobben de zaak veranderen of de omstandigheden wijzigen? Is het niet vaak zó, dat juist door tobben de levenskansen niet worden gegrepen? Bewaar het kostbare goed, dat humor heet. Het kunnen lachen om aardige situaties, het lachen om het gewichtig doen van de mensen, om het zo druk zijn. Lachen om het streven van veel mensen anderen te overtroeven en voorbij te komen. Daaraan komt geen einde, want de aarde is rond. VIII. Schep vreugde in de kleine genoegens van alle dag. Tracht het mooie te zien van uw omgeving. Geniet van een klein tuintje, dat u zelf ver zorgt; geniet van een plant, die u zelf hebt gekweekt. Geniet van het spel van kinderen. Geniet van een vogeltje in de dakgoot, of van een draaiorgel in de straat. IX. Zoek evenwicht en kracht in de geestelijke en culturele waarden, die er in de wereld zijn. Er zijn vaste normen en blijvende waarden. Waarden, waarvoor een mens kan sterven, zo die waarden worden aangerand. Daardoor is het mogelijk dat een martelaar in vrede kan sterven. X. Voel u alleen klein en afhankelijk tegenover de Schepper. Wat ons door anderen geschonken moet worden, is nooit met zekerheid te be reiken Wie zich afhankelijk voelt van zijn medemensen, ook in gees telijk opzicht, is niet meer vrij. Dat waren ze. Het was wel een onverwachte ontmoeting met vader ( ). De oude kranten gaan voorlopig weer in de doos. dddddddddddddddddddddddddd 7

8 Collecte Nederlandse Hartstichting. Tijdens de Nationale Hartweek van april is er in Scharnegoutum e.o. gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting. De collecte heeft het mooie bedrag van 815,56 opgebracht. Een ieder die hieraan heeft meegewerkt, speciaal de collectanten, hartelijk bedankt. Hartelijke groet, Akke Wiersma Gratis cursusaanbod van de gemeente, in samenwerking met FC-Educatie van het Friesland college. Cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers. Besturen kun je leren. U zit in een bestuur of u wilt in de nabije toekomst bestuurslid worden. Dan is deze cursus iets voor u. Er worden in de cursus specifieke vaardigheden getraind, waardoor u zich sterker voelt in een bestuur. U maakt kennis met hoe vergader je, hoe kom je tot besluitvorming, hoe geef je anderen het woord, conflicthantering enz. Duur: 6 8 bijeenkomsten. Data in overleg. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Boekhouden/administratie U wilt de boekhouding/administratie voeren van een vereniging, of organisatie? Met u wordt gekeken naar bankzaken en betalingen (wat staat er allemaal op een afschrift) en u leert archiveren. Kunt u nog niet goed omgaan met de computer. Geen punt, dat leert u erbij! Duur: 10 keer op de maandagochtend of de donderdagochtend in Sneek. Basiscomputercursus U bent vrijwilliger en u hebt weinig of geen kennis van de computer. U merkt dat u die computer nu toch echt nodig hebt voor tekstverwerken, internetten of . Dan is deze basiscomputercursus iets voor u. Uw eigen vragen vormen het uitgangspunt van de cursus. Duur: in principe 10 keer. Instromen 8

9 kan op de maandagochtend, de dinsdagochtend, de dinsdagmiddag en de donderdagochtend als u in Sneek de cursus volgt. U betaalt hiervoor alleen materiaalkosten: 55,--. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Communiceren is te leren U brengt in werksituaties, in verenigingsverband of privé geregeld ideeën of ervaringen over op anderen. Soms is het niet eenvoudig anderen duidelijk te maken wat u bedoelt. Communiceren is een samenspel tussen mensen, met ook nog eens verschillende belangen. Wilt u dit spel beter begrijpen, dan is dit iets voor u. Duur: 4 bijeenkomsten. Data in overleg. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Omgaan met agressie U bent vrijwilliger, maar u hebt daarin te maken met agressief gedrag, bv. in clubs buurthuizen of op feestavonden. U leert in deze cursus dat uw gedrag mee bepalend kan zijn voor het gedrag van de bezoeker. Omgaan met agressie is vooral kijken naar uw eigen gedrag en naar wat u uitstraalt. Onder het motto gedrag lokt gedrag uit bent u welkom op deze cursus. Duur: 4 bijeenkomsten. Data in overleg. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Beter jezelf presenteren U bent vrijwilliger en u wilt uzelf sterker presenteren! U denkt dan aan: hoe kan ik me krachtig(er) voorstellen, hoe kan ik goed mijn eigen mening geven, hoe luister ik actief, hoe kan ik beter samenwerken enz. U leert in deze cursus door veel te doen! Duur: 6-8 bijeenkomsten. Data in overleg. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Cursussen voor 55 plussers. Cursus mobiele telefonie U hebt een mobiele telefoon, maar u gebruikt deze (te) weinig. U weet niet goed wat u moet doen als u wordt gebeld, of als u zelf wilt bellen, hoe u telefoonnummers kunt opslaan of hoe u met uw mobiele telefoon een bericht kunt versturen (sms). Zelfstandig en in groepjes oefent u in deze vaardigheden. Duur: 4 keer op de maandagochtend of op de dinsdagmiddag als u deze in Sneek volgt. Bij voldoende deelname kan deze cursus ook in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Administratie en budgetbeheer U wilt uw eigen administratie op orde krijgen en houden, u wilt beter zicht krijgen op uw bestedingsgedrag, of u wilt alles weten over financiële regelin- 9

10 gen. Dan is deze cursus iets voor u. Met anderen buigt u zich over in en uitgavenpatronen en hoe u dat persoonlijk bijhoudt. Daarnaast krijgt u coaching in persoonlijke gesprekken. Duur: 4 groepsbijeenkomsten en 4 keer een individueel gesprek. Data in overleg. Voor groepsbijeenkomsten is de uitvoeringslocatie Sneek. Basiscursus Engels U gaat op vakantie naar het buitenland, of u wilt bellen met uw kleinkinderen in Australië. In de basiscursus leert u Engels verstaan en spreken. Duur: in principe 15 keer. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Geheugentraining U vergeet soms informatie, of u kunt ergens niet meer op komen; u bent zomaar vergeten wat u net gelezen hebt? Dan is deze cursus iets voor u. Op zich is het geheugen niet te verbeteren, maar de kwaliteit van opnemen en opslaan van informatie kan wel degelijk toenemen. Het doel van de cursus is, dat u ontdekt hoe u het beste met uw beperking om kunt gaan. Uw eigen inbreng is mee bepalend voor hoe de cursus is ingericht. Daarnaast zijn er werkvormen als spelletjes, trucjes, ontspanningsoefeningen, concentratieoefeningen enz. Duur: 8 bijeenkomsten. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Cursussen voor specifieke groepen. Basiscomputercursus U bent tussen de 18 en 55 jaar en u heeft nauwelijks of geen kennis van de computer en het gebruik? Dan is deze cursus iets voor u. Computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Denkt u maar aan bibliotheken, scholen, of de hobbyclub. Overal zijn computers. U leert op de cursus tekstverwerken, teksten typen, en hoe u kunt internetten en en. Uitgangspunt is de vraag, waarom u de computer nu nodig heeft. Aan dat antwoord gaat u dan werken. Duur: max. 15 keer. Instromen kan op de maandagochtend, de dinsdagochtend en dinsdagmiddag en de donderdagochtend als u de cursus in Sneek volgt. U betaalt alleen materiaalkosten: 55,-- Bij voldoende deelname kan deze cursus ook in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Leer de digitale wereld van uw kind kennen U bent ouder van schoolgaande kinderen tussen 4-6 jaar en u weet niet wat uw kind op internet aan het doen is. En dat zorgt voor veel onbegrip. U hoort over msnen, cyberpesten, chatten enz, en u wilt met uw kind hierover in ge- 10

11 sprek. Alleen, dat lukt maar niet. In de cursus Leer de digitale wereld van je kind kennen gaat het erom de kloof te verkleinen tussen u als ouder en uw kind. In de cursus staan uw kinderen met hun internetgedrag centraal en leert u grenzen af te spreken met uw kind. Duur: 5 bijeenkomsten. Uitvoeringslocatie: zoveel mogelijk in uw eigen woonomgeving. Huiswerkbegeleiding U bent ouder van schoolgaande kinderen tussen 4-16 jaar en u weet dat uw kind extra hulp nodig heeft bij het maken van het huiswerk en de begeleiding die dat vraagt. U wilt ook meer weten over de belevingswereld van uw kind en de school waarop het zit. Welke vakken krijgt uw kind, wat is de beste omgeving om thuis huiswerk te maken, wat is uw rol als ouder enz. In de cursus leert u reflecteren, vragen stellen, grenzen stellen en het wijzigen van gedragspatronen. Duur: 4 groepsbijeenkomsten en 6 keer individuele coaching. Groepsmomenten in overleg en bij voldoende deelname is uitvoeringslocatie in uw eigen woonomgeving. Verbeter uw Nederlands U merkt in het dagelijkse leven wel eens dat de kennis van de Nederlandse taal wat is weggezakt. Hoe zit het ook al weer met de d en de t; of met de goede zinsopbouw, spelling of werkwoorden. Allemaal vragen waarmee u bij het Friesland College terecht kunt. Duur: 15 keer op de maandagavond of op de dinsdagmiddag in Sneek. Verbeter uw rekenvaardigheid U merkt in het dagelijkse leven wel eens dat de kennis van het rekenen is weggezakt. Hoeveel is ook al weer 15% korting op 125,-- of hoeveel geld krijgt u terug als iets 37,50 kost en u betaalt 50 euro en 50 cent? Misschien heeft u eigenlijk altijd wat moeite met getallen, cijfers met rekenen in het algemeen. Bij het Friesland College kunt u deze vaardigheden opnieuw inoefenen of leren. Duur: 15 keer op de maandagavond of op de dinsdagmiddag in Sneek. Aanmelden voor alle cursussen kan vanaf heden! Adres: Friesland College; Kerkhoflaan 1-a in Sneek: Telefoon: tijdens kantooruren van maandag tot en met donderdag: dddddddddddddddddddddddddddddd Bijzondere kledingstukken soepjurk lastpak schobbejak oogrok lolbroek witkiel closetsok dekmantel vechtjas antislip theemuts klipdas zeurkous valstrik grauwsluier adamskostuum vingerhoed handvest boetekleed stampij 11

12 Nieuws van de Oranjevereniging!! Lid in de orde van Oranje Nassau Onze oud vice voorzitter en ere-lid Evert Jeen Venema viel deze eer te beurt tijdens de lintjesregen van Langs deze weg feliciteren wij hem dan ook van harte hiermee. Er was wat overredingskracht voor nodig om Eddie (wie kent hem niet!) op het gemeentehuis te krijgen, uiteindelijk gelukte het met medewerking van de buurman. Eddie wist niet beter of dat hij was uitgenodigd voor een naevaluatie van t Petear. Groot was dan ook de verbazing dat de burgemeester op een gegeven moment de zaal binnenkwam en én-passant de aanwezigen mededeelde dat t Petear nu afgelopen was. Er waren belangrijker zaken aan de orde, hier op volgend reikte de burgemeester de versierselen uit. 27 jaar bestuurslid binnen de oranjevereniging, (sinds mensenheugenis) vrijwilliger bij het Rode Kruis in Sneek, mantelzorger voor mevr. v.d.meer zijn slechts maar enige van de vele positieve daden welke Eddie heeft vervuld. Eddie deze decoratie heb je dan ook meer dan verdiend!! 12

13 Bericht van de Oranjevereniging Scharnegoutum e.o Koninginnedag 2007 Ter ere van koninginnedag hebben we met z n allen een mooie zonnige dag beleeft op maandag 30 april jl. De dag begon met een Dart-fietstocht uitgezet door enkele bestuursleden, aan deze happening deden een dikke zeventig liefhebbers mee. De prijzen werden in drie leeftijdscategoriën als volgt verdeeld; 1 e prijs Niek Kalsbeek (3 jaar), 1 e prijs Janet Visser(9 jaar), 1 e prijs Gerrit Lam(44 jaar). Voor het eerst sinds jaren haalde Johannes Schilstra zonder diskwalificatie de eindstreep. Tijdens de Dart-fietstocht begon ook het kaatsseizoen op sportpark de Kromme Tille als het goed is vindt u deze uitslagen elders in deze uitgave. s Middags genoten een kleine veertig kinderen, van een spannende jeugdfilm in Elim. Ook werd er s middags in Elim een Darttoernooi afgewerkt, dit toernooi kende net als bij het kaatsen een winnaars en verliezers ronde, de prijzen werden als volgt verdeeld; Winnaarsronde, 1 e prijs Bert Visser, 2 e prijs Kees Becker, 3 e prijs Anne- Jaap Strikwerda, verliezers ronde, 1 e prijs Jelmer Talsma, 2 e prijs Alex Jansen, 3 e prijs Giovanni Hassell. Zo rond de klok van vijf uur werd het matinee opgeluisterd door twee plaatselijke jeugdige DJ s deze jongens trakteerden ons op een geweldig stukje muziek waaraan ruim gehoor werd gegeven, de dansvloer is niet leeg geweest! Tijdens het matinee reikten Theo Boorsma en Jan de Vries de prijzen uit van het kaatsen. Het matinee duurde nog ruim voort deze avond, al met al kunnen we concluderen dat het een goed en geslaagd feest is geweest. Dodenherdenking Vrijdag 4 mei jl. stond in het teken van Vrijheid maak je met elkaar. Dit jaar luidde het landelijke thema Vrijheid,grondrechten en veiligheid. Ds A.v.d.Maas, leerlingen van de basisschool en mevr. Gerda Visser droegen deze avond een aantal declamaties en gedichten voor welke raakvlakken hadden met genoemd thema. De bovenbouw van de basisschool heeft een aantal (werk)tekeningen gemaakt welke betrekking hebben op het thema en te bezien zijn in de groene kast bij het monument aan de Achterbuorren. 13

14 Ook hier waren er een honderdtal mensen te begroeten welke op hun manier blijk van medeleven betuigden en getuige waren van het plaatsen van een zevental kransen welke gelegd werden door diverse vertegenwoordigers van de doarpsmienskip, gemeente Wymbritseradiel, stichting febrewaris 41 en buurtverenigingen. De herdenking werd met de Last Post en het zingen van twee coupletten Wilhelmus en het Friese volkslied afgesloten, waarna aansluitend gelegenheid was voor koffie in Elim. Dorpsfeest 2007 De diverse commissies binnen het oranjebestuur komen steeds dichter bij de afsluiting van het voorwerk aangaande de organisatie van Jeugdsentiment. Op een aantal punten na is het programma voor 90% rond, we houden u middels dit orgaan op de hoogte. dddddddddddddddddddd De Lytse Stuit Competitie Foutje herstellen. Zowel in het programmaboekje Karrenijs 2007 als in de laatste Doarpsomropper van mei staat het telefoonnummer van de kantine fout vermeld. Een fout je wat er in 2006 ingeslopen is en kennelijk bij het nieuwe boekje over het hoofd is gezien. Vervelend voor de mensen welke zich op het laatste moment tussen en uur nog telefonisch op willen geven. ff noteren kantine Aan de deelnemers was dit niet te merken. Totaal zijn inmiddels op 2 avonden al 29 kaatsers en kaatsters actief geweest. De toeloop op de 2 e avond van de jongeren van Scharnegoutum was grandioos. Johan W. en Sjoerd K. gingen opnieuw aan de bak om er 2 perken bij te leggen. Van deze jongeren ging Djoeke van der Weide er gelijk met de volle winst vandoor, 14 voor / 1 tegen. Maar er zijn meer waar we in het klassement rekening mee moeten houden. Na de eerste 2 avonden heeft Rein de Boer een vliegende start gevolgd door Joost Schaap Hoe ouder, hoe tûker! Wat opvalt is dat er ten opzichte van vorig jaar allemaal weer nieuwe gezichten zijn welke in 2006 niet in de competitielijst voorkwamen. Een rentree op de kaatsvelden van o.a. Albert Jan en Maarten D. Geert A. Nynke v.d.v, Anne Aafke Z., Jelle L., Rudi van D en Jacob K. Wie volgen? Vanwege de koude maar wel droge weersomstandigheden was het buiten de lijnen rustig. Volgende keer meer. 14

15 Boekenwormen en andere leesbeesten Even voorstellen en hoe je tot lezen kunt komen. In deze doarpsomropper is Klaske Drijfhout het leesbeest, want Sipke Plat (vorige leesbeest) ziet haar op de rommelmarkt eigenlijk altijd wel met een stapeltje Friese boeken vertrekken. Tja, dat wekt nieuwsgierigheid. En zo kom ik dus terecht op de Willem Santemastrjitte 50 waar Klaske samen met Gerlof Otter woont. Klaske is de oudste uit een gezin van zes kinderen en geboren in De eerste 11 jaar hebben ze in Tzummarum gewoond. Ze kan zich niet herinneren dat er thuis boeken waren, wel werd er prachtig gelezen uit de bijbel door heit. Het ene jaar uit de Nederlandse bijbel en het jaar daarop uit de Friese Hillige Historie van Ulbe van Houten. Dat was niet gewoon voorlezen, maar een soort van zingen. Klaskes voorkeur ging uit naar de Friese versie, waarom weet ze niet precies, stond waarschijnlijk toch dichterbij. Verder was daar natuurlijk meester Twijnstra van de lagere school, die prachtig kon vertellen. En op zondagsschool was er ook een meester die las voor uit Jongens van Gaasterland en Hotze Hiddes, ontzettend spannend. Die zondagsschool zorgde ervoor dat er uiteindelijk toch wat boeken kwamen in huize Drijfhout. Veelal W.G. van der Hulst. Maar die werden gelezen en herlezen door Klaske, misschien ook wel omdat er niet meer was. Dat weet ze eigenlijk niet meer. Toen ze elf was, verhuisden ze naar Sneek, daar is ze ook wel lid geweest van de bibliotheek, die toen nog in de Marktstraat was. Maar daar kan ze zich niet zo gek veel van herinneren. Op haar veertiende begon het werkzame leven voor Klaske, in het gezin van dokter Rutten en daar waren meer dan genoeg boeken die ze mocht lezen. In de tienerjaren wordt ze ook lid van O.J.C. (Oecemenische Jongeren Club). Daar trof ze jongeren van allerlei gezindten en dat verbreedde de horizon. Op haar achttiende heeft ze nog een half jaar gewerkt in de Kruizebroedershof, het stadsverzorgingstehuis, daarna ging dat samen met een verzorgingstehuis uit de Stationstraat (voor rijke mensen) en ontstond het Frittemahof, waar Klaske nog steeds werkt als bejaardenverzorgster. In die tienerjaren werd mem ook lid van V.C.L. (christelijke boekenclub) en kwamen de streekromans in zicht. Engelandvaarders heeft ze gelezen, Joop Ter Heul en Tonke Dragt, Ben Hur en nog vele andere boeken. 15

16 Ben je een leesbeest, zo ja, welke? Als je lezen, computeren en tv kijken moet nummeren, welke komt dan voorop? De computer komt ergens op de tiende plaats, daar heb ik helemaal niets mee. Het is wel de bedoeling dat ik me daar weer eens in verdiep. Televisiekijken zit wel in mijn programma, in elk geval het journaal, detectives, Engelse series, zo nu en dan een film.ik kijk wel selectief, het is makkelijk vermaak. Na je werk heb je soms echt geen puf meer voor wat anders. Toch komt lezen op nummer één. Ik lees meerdere boeken tegelijk, dat heeft wel iets kameleon-achtigs.. Als je leest ben je dan nog bereikbaar en heb je ook bepaalde leesrituelen? Ik lees graag voor het slapen gaan, naast mijn bed liggen boeken. Ik kan me verdiepen in een boek, maar ben wel bereikbaar, misschien zelfs wel snel afgeleid. Televisie kijken en lezen gaat bij mij niet samen. Lezen en klassieke muziek wel. Ben je lid van de bibliotheek en hoe vaak bezoek je deze gemiddeld? Ik ben geen lid van de bibliotheek, daar zit toch een bepaalde tijdsdruk achter. Toen we pas samen woonden gingen we naar Amsterdam en kochten we best veel bij de Slegte, en zo hebben we onderhand veel verzameld. Wat is je favoriete genre? Mijn interesse ligt heel breed, maar als ik echt moet kiezen dan ga ik voor een verhalend boek met geschiedenis erin verwerkt, autobiografisch is dan ook mooi meegenomen. Wat lees je beslist niet? Ik hou niet van science fiction, hebben we wel, want Gerlof vindt dat wel mooi. Stripboeken zal ik ook niet gauw pakken. Wat lees je momenteel of wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Een verhaal van liefde en duisternis van Amoz Os. Dit kan ik niet aan één stuk doorlezen, dan pak ik even wat anders. De nieuwste van Isabelle Allende 425 jaar Oud Burgerweeshuis Sneek Van gracht naar ton van Alice Booy (die ken ik nog van O.J.C. en we hebben zelf vroeger ook nog tonnetje gehad). Sneek in de twintigste eeuw, dat is meer een bladerboek. Een gaijin op de fiets van Josie Dew. En natuurlijk de vakliteratuur voor het werk. Wat spreekt je daarin aan? Het boek van Amoz Os gaat over een Poolse Jood die zijn familiegeschiedenis induikt. Heel indringend. Het boek van Josie Dew gaat over Japan en een droom van ons is ooit een reis naar Japan te maken. In dit boek proef je al heel veel van de sfeer. 16

17 Zou je het een ander aanraden? Deze boeken niet direct misschien, maar ik wissel wel veel uit. Mensen lenen van ons uit de boekenkast en ik leen ook van anderen Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt? Stiefmoeder aarde van Theun de Vries. Dat gaat over een Fries gezin en de tweestrijd van twee broers en hoe die doorwerkt in volgende generaties. Wel heel bijbels, bedenk ik nu. Hoeveel en welke boeken gaan er mee op vakantie? Er gaat toch wel een kist mee en op vakantie lees ik soms ook wel een hele dag. Ik denk dat ik dit jaar het boek van Amoz Os meeneem om echt uit te lezen en thrillers en detectives. Waarom lees je, wat betekent het voor jou? Ik heb eigenlijk wel bewondering voor schrijvers. Ze creëren een wereld die de geschiedenis of de actualiteit verdiept en ik kan daar dan instappen. Dat doe ik graag. Mag ik je boekenkast zien en opschrijven wat me daar opvalt? Dat mag, alles is keurig geordend in de kamer. Schrijvers staan op alfabet. Klaske wijst hier en daar een boek aan wat ze mooi vond of een favoriete schrijver; Willy Corsary, Hella Haasse, Jan Mens, Tessa de Loo en ook schrijvers met voor mij onbekende namen uit het buitenland. In een ander kastje staat een hele rij van de Theun de Vries. In werk/computerkamer staat het voller en minder netjes, maar wel geordend. Het zijn ook meer boeken die met studie en werk te maken hebben. Boven op zolder staan boeken die over geschiedenis en theologie gaan en science fiction en strips. Op de slaapkamer een rijtje boekenweekgeschenken, detectives en thrillers. Doe je wel eens boeken weg, naar de rommelmarkt of aan iemand geven? Ik probeer elk jaar even door de boekenkast te gaan, dat moet ook wel, want er komt ook nieuw bij en die boeken moeten ook weer plek hebben. En we gaan de boekenkast niet verder uitbreiden. Ik zet tegenwoordig wel mijn naam in mijn boeken en waar en onder welke omstandigheden ik het gelezen heb. Met mijn aantekeningen en twee boeken ( Het geslacht Wiarda van Theun de Vries en De liefde van de zeven poppen van Paul Gallico) stap ik uiteindelijk de deur uit. Wel een beetje onder de indruk van zoveel leesvoer, maar ook de verscheidenheid daarvan. En eigenlijk wel het meest verbaasd over het geheugen van Klaske Drijfhout. Titels en namen van schrijvers rollen zomaar uit haar mond en van het ene boek naar het andere.dan ben je inderdaad een kameleon. SYM. B 17

18 SLOEPVERHUUR (Fluisterboot) Heeft u zin om een stuk te varen? Op camping Pasveer in Loënga hebben we een elektrische sloep te huur. Deze sloep is milieuvriendelijk, geruisloos en toch krachtig! Gegevens: Maximaal 6 volwassenen in de boot Waterkaart in de boot aanwezig Minimal brughoogte: 1.00 meter Geen vaarbewijs nodig De sloep is elektrisch bij normaal gebruik energie voor 8 uur varen Tarief: Hele dag: Dagdeel (9 13 uur of 14 tot 18 uur) 75.- Tip: heeft u logees maar ruimtegebrek? Wij verhuren blokhutten per nacht Interesse? Bel of

19 Zaterdag 16 Juni Organiseert Elim Aan de achterbuorren Pleinfeest 2007 Met disco Silver Het feest is van 15:00 uur tot 23:00 uur 19

20 Vergadertechnieken 4 De leden-voorjaarsvergadering van de keatsferiening begon om precies 1 minuut over acht, dat was uitstekend, we kregen direct bij binnenkomst al koffie dat was prima geregeld. De voorzitter opende de vergadering, toen de ingekomen stukken, daarna de notulen die al in het boekje stonden. Deze werden goedgekeurd er was applaus voor de secretaris, deze man had een makkie. Daarna de penningmeester die na een jubileumjaar toch nog geld had overgehouden. Dat is puik werk, op een enkele vraag na werd de penningmeester toegejuicht. Het verslag van de kascommissie was een aanfluiting, die liet de penningmeester stikken, ze waren niet aanwezig en ze hadden ook geen briefje gestuurd om te vertellen dat de boekhouding in orde was. Maar dat zullen we de volgende keer wel horen, dan kan het boekjaar van de penningmeester alsnog worden gesloten. Na dit punt zou er pauze zijn maar het was nog maar uur en de voorzitter besloot om door te gaan. Het kaatsprogramma voor dit seizoen werd nog doorgesproken. Toen was de rondvraag er al en ook die werd er vlot door gejakkerd. Om uur sloot de voorzitter de vergadering en was dit de snelste vergadering die ik dit jaar heb meegemaakt. De punten zijn als volgt: voorzitter 7- Secretaris 7 + Penningmeester 7 Ik ben nu uitvergaderd, dit was de laatste in de rij. Groetjes BOTHE dddddddddddddddddddddddddddd Thuishotel. Kent u Thuishotel al? Thuishotel biedt een zeer uitgebreid aanbod van diensten en cursussen. Ze worden uitgevoerd door professionele dienstverleners die korting geven op de normale prijs aan de Thuishotelleden. 20

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in

Hoe en waar moet ik mijn kopij voor de Bân inleveren? Bij voorkeur als rtf bestand of als een gewoon word document (geen docx) en dan in Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40 tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10 tel: 48 13 91 Durk van der Veen,

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga

Ferdivedaasje toaniel fan Skuzum/Piaam troch Sjirk Wijbenga Elke woensdag huis aan huis - oplage: 4600 - www.makkumerbelboei.nl 5 9 11 Administratie kantoor AHT en Tjalsma metsel- en voegbedrijf Salverda Vertalingen CBS De Bonkelder in actie voor Mopuse Ferdivedaasje

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v.

Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015. Fam. Hoekstra Rekladruk b.v. De Einekoer Doarpskrante Gytsjerk 22e jiergong - januari 2015 Redaksje-adres: E-mail: Waling Dykstrastrjitte 13, 9061 BL Gytsjerk einekoer.gytsjerk@gmail.com Redaksje Tjikke Krijgsman foarsitter 288 64

Nadere informatie

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk?

Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Ze zijn geweldig! Maar waarom eigenlijk? Inhoudsopgave Wat beweegt jongeren? 2 1. Pleziergerichte motieven 5 2. Carrièregerichte motieven 9 3. Normatieve motieven 13 4. Sociale motieven 17 5. Leermotieven

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten

Februari 2008. Anno Toen Geert en Paul 100 jaar Tennisvereniging Play Back Schoolcarnaval in het nieuw Nog twee EHBO cursus Parochieberichten Nar Gert-Jan Van oorsprong is een nar de grappenmaker aan het hof van een vorst. De kwaliteit van een nar is ook dat hij met iedereen vrijuit kan praten. En dat is nar Gert-Jan wel toevertrouwd. Ook zijn

Nadere informatie

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam

50 jaar inzamelen bij Bim-Bam Editie Waterland 3e jaargang nr 1, april t/m augustus 2015 50 jaar inzamelen bij Bim-Bam pagina 5 Opvolger Valentino Rossi? pagina 44 Een bewogen crisispleegouder LTC Anonymous bestaat 90 jaar pagina 27

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

Doarpsbelang Metslawier

Doarpsbelang Metslawier Zeventiende Vijftiende Jaargang Nummer Nummer 4-1 december april 20112013 Doarpsbelang Metslawier Hette Meinema Hette Meinema (Voorzitter) (Voorzitter) Stationsweg 9 Stationsweg 9 Tel: 29 41 61 Tel: 29

Nadere informatie

Welke begeleiding mag ik inkopen?

Welke begeleiding mag ik inkopen? Welke begeleiding mag ik inkopen? Wat mag wel en wat mag niet Herindicaties lopen niet op schema 10 antwoorden op meest gestelde vragen Ik wil leren koken, wassen en strijken Op weg naar een zelfstandig

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr.

voor Nijmegen-Oost IN OPA S VOETSPOREN EINDSTATION? SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Pagina 5 Pagina 11 Pagina 23 Jaargang 39 - nr. dewijkkrant Pagina 5 IN OPA S VOETSPOREN voor Nijmegen-Oost Jaargang 39 - nr. 9/november 2011 Pagina 11 EINDSTATION? Pagina 23 SPIRITUEEL GETALENTEERDEN Gratis verspreid in: Foto: Ron Moes Willy en José

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl

DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl Jaargang 25 september 2010 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER Wijkvereniging de Zonnesteen met de agenda en mededelingen

Nadere informatie