De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007"

Transcriptie

1 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 38 ste jiergong nûmer 10 juny 2007 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref. Federatie van Scharne-goutum/ Loenga c.a., E.H.B.O., Ver. Chr. Onderwijs, peuterspeelplaats Hummeltsjeshonk, speeltuinverenigng Boartersnocht, Passage, Vrouwenvereniging Wees een Zegen, Jeugdraad, Ouderensoos, Rode Kruis, Stichting Doarpshûs Elim, Wereldwerkgroep, De Laatste Eer, Sportstichting, VV Scharnegoutum 70, Gymnastiekvereniging Sport Staalt Spieren, Kaatsclub De Lytse Stuit, Volleybalferiening Swette Switters, Badmintonclub B.C.S. 76", Tennisclub De Skearne Tikkers, Jeu de boule feriening Krekt sa t rôlet, Biljartvereniging Scharnegoutum, De Lakenkrakers, Damclub De Stadige Strikers, Amnesty International, Fûgelwacht Skearnegoutum, Beter Bewegen voor Ouderen, Supportersclub, Shantykoor De Brûskoppen. Redaktie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6, Til W. Gaastra, Sjaerdawei 20, Oppenhuizen Til S. Plat, Zwettewei 46, Til Typiste/lay-out: A. Sprik-Dijkstra, Molepaed 38, Til Meiwurkers: F. Bakker, H. Boonstra, H. Bosma, F. Dijkstra, A. Dijkstra, A. Flik, J. Spitse, A. Sijszeling, S. Veenstra Abonnementenadministratie: F. Dijkstra, Tj. Claeszstrjitte 6 Advertenties: Idem Postbank o.n.f. Doarpsomropper Bankrelaasje: Rabobank Sneek- Zuid-Westfriesland Vergoedingen voor advertenties per jaar (11x): hele pagina 146,--, halve pagina 73,--, kwart pagina 36,50 en een derde pagina 50,--. Kopij kan aangeleverd worden op diskette. Graag met vermelding van naam en adres op diskette. Dit kan zowel in Word als WordPerfect. Ook via is het mogelijk copy aan te leveren: Anonieme inzendingen of stukken zonder duidelijk adres van de afzender worden niet in behandeling genomen. De redaktie behoudt zich altijd het recht voor de stukken in te korten. De nije omropper ferskynt op 1 july. De kopij moat binnen wêze op freed 23 juny foar oere op Swettewei 46 of per 1

2 Doarpsskiednis Hokkerdeis koenen jo je opjaan by de Afûk foar in kursus doarpsskiednis. De kursus wie ornearre foar dyjingen dy t wat mear witte wolle oer eigen doarp en dêr graach wat oer út-sykje wolle. Hoe t de oanmelding út oare doarpen yn Wymbritseradiel west hat, is my net bekend mar út Skearnegoutum is der gjin reaksje kommen. Miskien hat dat te krijen hân mei de tiid fan de kursus. It winterskoft wie foarby en it moaie waar sette doe krekt útein. No wol ik fansels neat ôfdwaan fan sa n kursus, mar oer de skiednis fan ús doarp hat Tsjitse Santema silger nei in yngeande stúdzje in boek skreaun fan krapoan 400 bledsiden. Wa t niget hat oan it lêzen oer de pleatslike skiednis hat earstoan genôch oan dit boek: Skiednis fan Skearnegoutum, dat yn 1991 útbrocht is. Sa stean yn it boek ek it doarpswapen en de doarpsflagge beskreaun. Op oanstean fan Doarpsbelangen, sa skriuwt Santema, kin Skearnegoutum yn 1989 beskikke oer in eigen doarpswapen en flagge. Taljochting wapen - De sulveren wâljende dwersbalke wiist heraldysk nei de Middelsee en de Swette. - De gouden fiifpuntige stjer is it symboal fan de Snitser Fiifgea. Dit is in ferbûn fan de fiif doarpen yn Noard-Wymbritseradiel om inoar de tiid fan need te helpen. Skearnegoutum, Loaiïngea, Goaiïngea, Gau en Offenwier. - De dûbele earnskop (earns adelaar) ferwiist nei de stien fan 1555 yn de yntree fan de herfoarme tsjerke. Taljochting flagge: Hjir sitte twa fan deselde eleminten yn as yn it wapen. - De kronkeljende giele baan wiist nei de eardere Middelsee en de Swette. - De giele fiifpuntige stjer is in ferwizing nei de saneamde Snitser Fiifgea. Wa t it boek noch net hat en foar in skaplik pryske besette wol, kin terjochte by Johan Ypma fan Doarpsbelangen, Fleardyk 12, tillefoan S.P. 2

3 Rommelmarkt 2 juni 2007 Op zaterdag 2 juni is het zover. De rommelmarkt van Scharnegoutum vindt dan weer in en rondom Dorpshuis Elim plaats. Vanaf 10 uur tot 2 uur s middags. In de dagen voorafgaand aan de markt is er gelegenheid om spullen in te brengen. Het is de bedoeling dat u op donderdag 31 mei (van tot uur) en vrijdag 1 juni (van tot uur) de rommelmarktspullen zelf naar Elim toebrengt. Er worden geen grote spullen verkocht zoals matrassen, bedspiralen, bankstellen, witgoed. Wat willen we wel graag? Te denken valt aan: keukengerei, boeken, kleine meubelen zoals stoelen, kastjes, kleine tafels, (kleine) apparatuur, snuisterijen, gereedschap, kleding, speelgoed enz. enz. Uiteraard moet het om spullen gaan die bruikbaar en intact zijn. De rommelmarkt belooft weer een gezellige boel te worden. Met naast rommelmarktspullen voor de kinderen een grabbelton en sminken. De opbrengst van de rommelmarkt komt volledig ten goede aan ons kinderproject in Haïti. Entree: 1 euro (kinderen tot en met 12 jaar gratis). De Derde Wereld Werkgroep Scharnegoutum Collecte epilepsiebestrijding In de week van 4 juni t/m 9 juni gaan er weer vrijwilligers op pad om huis-aan-huis te collecteren voor het Nat. Epilepsie Fonds (de Macht van het Kleine). Het thema van de collecteweek is Laat ze niet vallen De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp. Het Nat. Epilepsie Fonds helpt mensen met epilepsie op vele terreinen. Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom komen de collectanten om een vrijwillige bijdrage. Gooitske v.d. Laan 3

4 Te huur aangeboden Grote, prima legertent 10 x 5 meter en waterdicht. Prima voor straat- en/of familiefeesten. Huurprijs: 1 dag/nacht 55,00, 2 d/n 70,00, 3 d/n 95,00. Voor langere periode p.o.a. Borg 150,00. Voor info F. Kingma Molepaed 5. Tel Snackservice Groenveld. Wij staan voor u klaar met patat, snacks en ijs. Elke zaterdag van uur tot uur. Op de hoek Ald Dyk, Dielakker. Voor bestellen even bellen: tel.:

5 Wandeltocht thema Lawaai en de lege flessenactie 8 juni Wandeltocht: Uiteraard hebben we in juni weer op vrijdagavond de traditionele wandeltocht van 5 en 10 km met dit jaar als thema LAWAAI. Alle kinderen mogen lawaai maken bij het wandelen (muziekinstrumenten, ratels, toeters, etc.). De start zal knallend worden geopend en na de Wandeltocht is er voor alle dorstige wandelaars een hapje en een drankje. Ook aan de volwassenen is dit jaar gedacht. 9 juni ochtend Flessenactie: Ook bijna traditioneel de lege flessenactie. Bewaar zoveel mogelijk lege flessen en kratten. De kinderen komen ze graag bij u ophalen zaterdagmorgen 9 juni. De opbrengst wordt gebruikt voor de nieuwe speeltoestellen. 9 juni middag Bazaar: De bazaar die we zaterdagmiddag 9 juni hadden gepland gaat niet door, omdat er in deze maand al veel andere activiteiten zijn gepland (2 juni rommelmarkt en 16 juni Pleinfeest bij Elim). De bazaar wordt later dit jaar of in het nieuwe jaar georganiseerd. dddddddddddddddddddddddddddd Alvast bedankt Speeltuinvereniging Boartersnocht Lege flessenactie 9 juni tussen9 en 12 uur Graag alle lege flessen en kratten bewaren voor zaterdag 9 juni. Dan komen de kinderen bij u langs voor lege flessen, lege kratten (en eventueel volle spaarkaarten). De lege flessen en kratten mogen we bij de Poeisz inleveren. De opbrengst van de lege flessen wordt gebruikt voor de nieuwe speeltoestellen. 5

6 Verken en ontdek. De nieuwe website of stelt zich ten doel het Friese erfgoed dichter bij de mensen te brengen. Maar de website kan ook het contact tussen vrijwilligers, medewerkers en culturele instellingen op het gebied van het Friese culturele erfgoed stimuleren. Door berichten op de website te plaatsen met nieuws over projecten, activiteiten en andere bijzonderheden is het de bedoeling dat men eerder op de hoogte is van activiteiten of projecten en dat daardoor eerder contact gelegd kan worden met de organiserende partij. Een website vol informatie voor alle rekreanten en toeristen die plezier beleven aan het Friese verleden. Tips voor fiets- en wandelroutes, informatie over monumenten, kunst en cultuur en nog veel meer. Weet u ook een evenement of activiteit in uw dorp of regio? Laat het ons dan even weten! Dat kan met het contactformulier op de website. Maar u kunt natuurlijk ook uw persberichten naar ons toesturen. Geef ons aanleiding om uw activiteit of project bekend te maken en help ons de website met wetenswaardige informatie over het Friese erfgoed te uit te breiden! dddddddddddddddddddddddddddd Tour d horizon door willem vlas Prijsvraag Ooit gaf moeder mij, in haar laatste jaren, een stapeltje oude kranten mee. Familieberichten, zeg maar, zei ze. Ik heb ze thuis keurig in een archiefdoos gestopt en eigenlijk nooit weer tevoorschijn gehaald. Tot vorige week. De oudste krant dateert van (Heeft u wel eens krantenpapier van tachtig jaar oud geroken?) De meeste kranten vermeldden inderdaad het overlijden van familieleden die ik niet of nauwelijks gekend heb. Totdat ik het Algemeen Dagblad van 15 april 1950 in de handen had. Onze Prijsvraag. Tien gulden regels voor een gelukkig leven, kopte pagina 7. Winnaar Groep B (van 25 tot 50 jaar) de heer Pieter Vlas. Mijn vader grossierde dus ook in levensregels. Ik was niet helemaal verbaasd, maar heb het nooit geweten. En ook nog in de prijzen gevallen. (Ze zijn wel wat dreech ) I. Bedenk steeds, dat ons innerlijk leven niet gebonden is en dat onze gedachten vrij zijn. Al zouden we lichamelijk gebonden zijn met ijzeren ketens, al zouden we zuchten onder de ergste slavernij, ons innerlijk leven kan vrij blijven; onze gedachten en meningen zijn ons eigen bezit. 6

7 II. III. IV. Laat U niet terneerslaan. Gezondheid, ziekte, dood en rampspoeden hebben wij niet in onze hand, als regel. Dit is iets buiten ons om. Tracht te aanvaarden alles wat buiten onze wil om gebeurt. De houding van de mens tegenover tegenspoeden, bepaalt het gevoel van geluk of ongeluk. Draag uw idealen uit maar verwacht daarvan geen roem of waardering. Misschien wordt uw streven niet begrepen, misschien wordt u miskend. Bedenk, dat het mogelijk is, dat na eeuwen uw beginsel wordt aanvaard of uw streven beloond. Laat u niet door teleurstel- ling terneerdrukken. Blijf een vrij mens. Bederf uw leven niet door onvervulbare wensen. Zou uw geluk afhangen van een goede betrekking, van eer en aanzien, van rijkdom en bezit of van gezondheid, dan zou dit toch maar een zeer broos geluk zijn. Zó had men geluk, zó was men diep ongelukkig. V. Bedenk dat niemand recht heeft op gezondheid of rijkdom. Hadden wij recht op gezondheid of rijkdom, wat zouden dan degenen, die dit buiten hun toedoen missen, wel hebben misdaan? Waaraan hadden zij dit verdiend? VI. VII. Tob niet. Wie kan met tobben de zaak veranderen of de omstandigheden wijzigen? Is het niet vaak zó, dat juist door tobben de levenskansen niet worden gegrepen? Bewaar het kostbare goed, dat humor heet. Het kunnen lachen om aardige situaties, het lachen om het gewichtig doen van de mensen, om het zo druk zijn. Lachen om het streven van veel mensen anderen te overtroeven en voorbij te komen. Daaraan komt geen einde, want de aarde is rond. VIII. Schep vreugde in de kleine genoegens van alle dag. Tracht het mooie te zien van uw omgeving. Geniet van een klein tuintje, dat u zelf ver zorgt; geniet van een plant, die u zelf hebt gekweekt. Geniet van het spel van kinderen. Geniet van een vogeltje in de dakgoot, of van een draaiorgel in de straat. IX. Zoek evenwicht en kracht in de geestelijke en culturele waarden, die er in de wereld zijn. Er zijn vaste normen en blijvende waarden. Waarden, waarvoor een mens kan sterven, zo die waarden worden aangerand. Daardoor is het mogelijk dat een martelaar in vrede kan sterven. X. Voel u alleen klein en afhankelijk tegenover de Schepper. Wat ons door anderen geschonken moet worden, is nooit met zekerheid te be reiken Wie zich afhankelijk voelt van zijn medemensen, ook in gees telijk opzicht, is niet meer vrij. Dat waren ze. Het was wel een onverwachte ontmoeting met vader ( ). De oude kranten gaan voorlopig weer in de doos. dddddddddddddddddddddddddd 7

8 Collecte Nederlandse Hartstichting. Tijdens de Nationale Hartweek van april is er in Scharnegoutum e.o. gecollecteerd voor de Nederlandse Hartstichting. De collecte heeft het mooie bedrag van 815,56 opgebracht. Een ieder die hieraan heeft meegewerkt, speciaal de collectanten, hartelijk bedankt. Hartelijke groet, Akke Wiersma Gratis cursusaanbod van de gemeente, in samenwerking met FC-Educatie van het Friesland college. Cursussen voor vrijwilligers en mantelzorgers. Besturen kun je leren. U zit in een bestuur of u wilt in de nabije toekomst bestuurslid worden. Dan is deze cursus iets voor u. Er worden in de cursus specifieke vaardigheden getraind, waardoor u zich sterker voelt in een bestuur. U maakt kennis met hoe vergader je, hoe kom je tot besluitvorming, hoe geef je anderen het woord, conflicthantering enz. Duur: 6 8 bijeenkomsten. Data in overleg. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Boekhouden/administratie U wilt de boekhouding/administratie voeren van een vereniging, of organisatie? Met u wordt gekeken naar bankzaken en betalingen (wat staat er allemaal op een afschrift) en u leert archiveren. Kunt u nog niet goed omgaan met de computer. Geen punt, dat leert u erbij! Duur: 10 keer op de maandagochtend of de donderdagochtend in Sneek. Basiscomputercursus U bent vrijwilliger en u hebt weinig of geen kennis van de computer. U merkt dat u die computer nu toch echt nodig hebt voor tekstverwerken, internetten of . Dan is deze basiscomputercursus iets voor u. Uw eigen vragen vormen het uitgangspunt van de cursus. Duur: in principe 10 keer. Instromen 8

9 kan op de maandagochtend, de dinsdagochtend, de dinsdagmiddag en de donderdagochtend als u in Sneek de cursus volgt. U betaalt hiervoor alleen materiaalkosten: 55,--. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Communiceren is te leren U brengt in werksituaties, in verenigingsverband of privé geregeld ideeën of ervaringen over op anderen. Soms is het niet eenvoudig anderen duidelijk te maken wat u bedoelt. Communiceren is een samenspel tussen mensen, met ook nog eens verschillende belangen. Wilt u dit spel beter begrijpen, dan is dit iets voor u. Duur: 4 bijeenkomsten. Data in overleg. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Omgaan met agressie U bent vrijwilliger, maar u hebt daarin te maken met agressief gedrag, bv. in clubs buurthuizen of op feestavonden. U leert in deze cursus dat uw gedrag mee bepalend kan zijn voor het gedrag van de bezoeker. Omgaan met agressie is vooral kijken naar uw eigen gedrag en naar wat u uitstraalt. Onder het motto gedrag lokt gedrag uit bent u welkom op deze cursus. Duur: 4 bijeenkomsten. Data in overleg. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Beter jezelf presenteren U bent vrijwilliger en u wilt uzelf sterker presenteren! U denkt dan aan: hoe kan ik me krachtig(er) voorstellen, hoe kan ik goed mijn eigen mening geven, hoe luister ik actief, hoe kan ik beter samenwerken enz. U leert in deze cursus door veel te doen! Duur: 6-8 bijeenkomsten. Data in overleg. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Cursussen voor 55 plussers. Cursus mobiele telefonie U hebt een mobiele telefoon, maar u gebruikt deze (te) weinig. U weet niet goed wat u moet doen als u wordt gebeld, of als u zelf wilt bellen, hoe u telefoonnummers kunt opslaan of hoe u met uw mobiele telefoon een bericht kunt versturen (sms). Zelfstandig en in groepjes oefent u in deze vaardigheden. Duur: 4 keer op de maandagochtend of op de dinsdagmiddag als u deze in Sneek volgt. Bij voldoende deelname kan deze cursus ook in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Administratie en budgetbeheer U wilt uw eigen administratie op orde krijgen en houden, u wilt beter zicht krijgen op uw bestedingsgedrag, of u wilt alles weten over financiële regelin- 9

10 gen. Dan is deze cursus iets voor u. Met anderen buigt u zich over in en uitgavenpatronen en hoe u dat persoonlijk bijhoudt. Daarnaast krijgt u coaching in persoonlijke gesprekken. Duur: 4 groepsbijeenkomsten en 4 keer een individueel gesprek. Data in overleg. Voor groepsbijeenkomsten is de uitvoeringslocatie Sneek. Basiscursus Engels U gaat op vakantie naar het buitenland, of u wilt bellen met uw kleinkinderen in Australië. In de basiscursus leert u Engels verstaan en spreken. Duur: in principe 15 keer. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Geheugentraining U vergeet soms informatie, of u kunt ergens niet meer op komen; u bent zomaar vergeten wat u net gelezen hebt? Dan is deze cursus iets voor u. Op zich is het geheugen niet te verbeteren, maar de kwaliteit van opnemen en opslaan van informatie kan wel degelijk toenemen. Het doel van de cursus is, dat u ontdekt hoe u het beste met uw beperking om kunt gaan. Uw eigen inbreng is mee bepalend voor hoe de cursus is ingericht. Daarnaast zijn er werkvormen als spelletjes, trucjes, ontspanningsoefeningen, concentratieoefeningen enz. Duur: 8 bijeenkomsten. Bij voldoende deelname kan deze cursus in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Cursussen voor specifieke groepen. Basiscomputercursus U bent tussen de 18 en 55 jaar en u heeft nauwelijks of geen kennis van de computer en het gebruik? Dan is deze cursus iets voor u. Computers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Denkt u maar aan bibliotheken, scholen, of de hobbyclub. Overal zijn computers. U leert op de cursus tekstverwerken, teksten typen, en hoe u kunt internetten en en. Uitgangspunt is de vraag, waarom u de computer nu nodig heeft. Aan dat antwoord gaat u dan werken. Duur: max. 15 keer. Instromen kan op de maandagochtend, de dinsdagochtend en dinsdagmiddag en de donderdagochtend als u de cursus in Sneek volgt. U betaalt alleen materiaalkosten: 55,-- Bij voldoende deelname kan deze cursus ook in uw eigen woonomgeving worden aangeboden. Leer de digitale wereld van uw kind kennen U bent ouder van schoolgaande kinderen tussen 4-6 jaar en u weet niet wat uw kind op internet aan het doen is. En dat zorgt voor veel onbegrip. U hoort over msnen, cyberpesten, chatten enz, en u wilt met uw kind hierover in ge- 10

11 sprek. Alleen, dat lukt maar niet. In de cursus Leer de digitale wereld van je kind kennen gaat het erom de kloof te verkleinen tussen u als ouder en uw kind. In de cursus staan uw kinderen met hun internetgedrag centraal en leert u grenzen af te spreken met uw kind. Duur: 5 bijeenkomsten. Uitvoeringslocatie: zoveel mogelijk in uw eigen woonomgeving. Huiswerkbegeleiding U bent ouder van schoolgaande kinderen tussen 4-16 jaar en u weet dat uw kind extra hulp nodig heeft bij het maken van het huiswerk en de begeleiding die dat vraagt. U wilt ook meer weten over de belevingswereld van uw kind en de school waarop het zit. Welke vakken krijgt uw kind, wat is de beste omgeving om thuis huiswerk te maken, wat is uw rol als ouder enz. In de cursus leert u reflecteren, vragen stellen, grenzen stellen en het wijzigen van gedragspatronen. Duur: 4 groepsbijeenkomsten en 6 keer individuele coaching. Groepsmomenten in overleg en bij voldoende deelname is uitvoeringslocatie in uw eigen woonomgeving. Verbeter uw Nederlands U merkt in het dagelijkse leven wel eens dat de kennis van de Nederlandse taal wat is weggezakt. Hoe zit het ook al weer met de d en de t; of met de goede zinsopbouw, spelling of werkwoorden. Allemaal vragen waarmee u bij het Friesland College terecht kunt. Duur: 15 keer op de maandagavond of op de dinsdagmiddag in Sneek. Verbeter uw rekenvaardigheid U merkt in het dagelijkse leven wel eens dat de kennis van het rekenen is weggezakt. Hoeveel is ook al weer 15% korting op 125,-- of hoeveel geld krijgt u terug als iets 37,50 kost en u betaalt 50 euro en 50 cent? Misschien heeft u eigenlijk altijd wat moeite met getallen, cijfers met rekenen in het algemeen. Bij het Friesland College kunt u deze vaardigheden opnieuw inoefenen of leren. Duur: 15 keer op de maandagavond of op de dinsdagmiddag in Sneek. Aanmelden voor alle cursussen kan vanaf heden! Adres: Friesland College; Kerkhoflaan 1-a in Sneek: Telefoon: tijdens kantooruren van maandag tot en met donderdag: dddddddddddddddddddddddddddddd Bijzondere kledingstukken soepjurk lastpak schobbejak oogrok lolbroek witkiel closetsok dekmantel vechtjas antislip theemuts klipdas zeurkous valstrik grauwsluier adamskostuum vingerhoed handvest boetekleed stampij 11

12 Nieuws van de Oranjevereniging!! Lid in de orde van Oranje Nassau Onze oud vice voorzitter en ere-lid Evert Jeen Venema viel deze eer te beurt tijdens de lintjesregen van Langs deze weg feliciteren wij hem dan ook van harte hiermee. Er was wat overredingskracht voor nodig om Eddie (wie kent hem niet!) op het gemeentehuis te krijgen, uiteindelijk gelukte het met medewerking van de buurman. Eddie wist niet beter of dat hij was uitgenodigd voor een naevaluatie van t Petear. Groot was dan ook de verbazing dat de burgemeester op een gegeven moment de zaal binnenkwam en én-passant de aanwezigen mededeelde dat t Petear nu afgelopen was. Er waren belangrijker zaken aan de orde, hier op volgend reikte de burgemeester de versierselen uit. 27 jaar bestuurslid binnen de oranjevereniging, (sinds mensenheugenis) vrijwilliger bij het Rode Kruis in Sneek, mantelzorger voor mevr. v.d.meer zijn slechts maar enige van de vele positieve daden welke Eddie heeft vervuld. Eddie deze decoratie heb je dan ook meer dan verdiend!! 12

13 Bericht van de Oranjevereniging Scharnegoutum e.o Koninginnedag 2007 Ter ere van koninginnedag hebben we met z n allen een mooie zonnige dag beleeft op maandag 30 april jl. De dag begon met een Dart-fietstocht uitgezet door enkele bestuursleden, aan deze happening deden een dikke zeventig liefhebbers mee. De prijzen werden in drie leeftijdscategoriën als volgt verdeeld; 1 e prijs Niek Kalsbeek (3 jaar), 1 e prijs Janet Visser(9 jaar), 1 e prijs Gerrit Lam(44 jaar). Voor het eerst sinds jaren haalde Johannes Schilstra zonder diskwalificatie de eindstreep. Tijdens de Dart-fietstocht begon ook het kaatsseizoen op sportpark de Kromme Tille als het goed is vindt u deze uitslagen elders in deze uitgave. s Middags genoten een kleine veertig kinderen, van een spannende jeugdfilm in Elim. Ook werd er s middags in Elim een Darttoernooi afgewerkt, dit toernooi kende net als bij het kaatsen een winnaars en verliezers ronde, de prijzen werden als volgt verdeeld; Winnaarsronde, 1 e prijs Bert Visser, 2 e prijs Kees Becker, 3 e prijs Anne- Jaap Strikwerda, verliezers ronde, 1 e prijs Jelmer Talsma, 2 e prijs Alex Jansen, 3 e prijs Giovanni Hassell. Zo rond de klok van vijf uur werd het matinee opgeluisterd door twee plaatselijke jeugdige DJ s deze jongens trakteerden ons op een geweldig stukje muziek waaraan ruim gehoor werd gegeven, de dansvloer is niet leeg geweest! Tijdens het matinee reikten Theo Boorsma en Jan de Vries de prijzen uit van het kaatsen. Het matinee duurde nog ruim voort deze avond, al met al kunnen we concluderen dat het een goed en geslaagd feest is geweest. Dodenherdenking Vrijdag 4 mei jl. stond in het teken van Vrijheid maak je met elkaar. Dit jaar luidde het landelijke thema Vrijheid,grondrechten en veiligheid. Ds A.v.d.Maas, leerlingen van de basisschool en mevr. Gerda Visser droegen deze avond een aantal declamaties en gedichten voor welke raakvlakken hadden met genoemd thema. De bovenbouw van de basisschool heeft een aantal (werk)tekeningen gemaakt welke betrekking hebben op het thema en te bezien zijn in de groene kast bij het monument aan de Achterbuorren. 13

14 Ook hier waren er een honderdtal mensen te begroeten welke op hun manier blijk van medeleven betuigden en getuige waren van het plaatsen van een zevental kransen welke gelegd werden door diverse vertegenwoordigers van de doarpsmienskip, gemeente Wymbritseradiel, stichting febrewaris 41 en buurtverenigingen. De herdenking werd met de Last Post en het zingen van twee coupletten Wilhelmus en het Friese volkslied afgesloten, waarna aansluitend gelegenheid was voor koffie in Elim. Dorpsfeest 2007 De diverse commissies binnen het oranjebestuur komen steeds dichter bij de afsluiting van het voorwerk aangaande de organisatie van Jeugdsentiment. Op een aantal punten na is het programma voor 90% rond, we houden u middels dit orgaan op de hoogte. dddddddddddddddddddd De Lytse Stuit Competitie Foutje herstellen. Zowel in het programmaboekje Karrenijs 2007 als in de laatste Doarpsomropper van mei staat het telefoonnummer van de kantine fout vermeld. Een fout je wat er in 2006 ingeslopen is en kennelijk bij het nieuwe boekje over het hoofd is gezien. Vervelend voor de mensen welke zich op het laatste moment tussen en uur nog telefonisch op willen geven. ff noteren kantine Aan de deelnemers was dit niet te merken. Totaal zijn inmiddels op 2 avonden al 29 kaatsers en kaatsters actief geweest. De toeloop op de 2 e avond van de jongeren van Scharnegoutum was grandioos. Johan W. en Sjoerd K. gingen opnieuw aan de bak om er 2 perken bij te leggen. Van deze jongeren ging Djoeke van der Weide er gelijk met de volle winst vandoor, 14 voor / 1 tegen. Maar er zijn meer waar we in het klassement rekening mee moeten houden. Na de eerste 2 avonden heeft Rein de Boer een vliegende start gevolgd door Joost Schaap Hoe ouder, hoe tûker! Wat opvalt is dat er ten opzichte van vorig jaar allemaal weer nieuwe gezichten zijn welke in 2006 niet in de competitielijst voorkwamen. Een rentree op de kaatsvelden van o.a. Albert Jan en Maarten D. Geert A. Nynke v.d.v, Anne Aafke Z., Jelle L., Rudi van D en Jacob K. Wie volgen? Vanwege de koude maar wel droge weersomstandigheden was het buiten de lijnen rustig. Volgende keer meer. 14

15 Boekenwormen en andere leesbeesten Even voorstellen en hoe je tot lezen kunt komen. In deze doarpsomropper is Klaske Drijfhout het leesbeest, want Sipke Plat (vorige leesbeest) ziet haar op de rommelmarkt eigenlijk altijd wel met een stapeltje Friese boeken vertrekken. Tja, dat wekt nieuwsgierigheid. En zo kom ik dus terecht op de Willem Santemastrjitte 50 waar Klaske samen met Gerlof Otter woont. Klaske is de oudste uit een gezin van zes kinderen en geboren in De eerste 11 jaar hebben ze in Tzummarum gewoond. Ze kan zich niet herinneren dat er thuis boeken waren, wel werd er prachtig gelezen uit de bijbel door heit. Het ene jaar uit de Nederlandse bijbel en het jaar daarop uit de Friese Hillige Historie van Ulbe van Houten. Dat was niet gewoon voorlezen, maar een soort van zingen. Klaskes voorkeur ging uit naar de Friese versie, waarom weet ze niet precies, stond waarschijnlijk toch dichterbij. Verder was daar natuurlijk meester Twijnstra van de lagere school, die prachtig kon vertellen. En op zondagsschool was er ook een meester die las voor uit Jongens van Gaasterland en Hotze Hiddes, ontzettend spannend. Die zondagsschool zorgde ervoor dat er uiteindelijk toch wat boeken kwamen in huize Drijfhout. Veelal W.G. van der Hulst. Maar die werden gelezen en herlezen door Klaske, misschien ook wel omdat er niet meer was. Dat weet ze eigenlijk niet meer. Toen ze elf was, verhuisden ze naar Sneek, daar is ze ook wel lid geweest van de bibliotheek, die toen nog in de Marktstraat was. Maar daar kan ze zich niet zo gek veel van herinneren. Op haar veertiende begon het werkzame leven voor Klaske, in het gezin van dokter Rutten en daar waren meer dan genoeg boeken die ze mocht lezen. In de tienerjaren wordt ze ook lid van O.J.C. (Oecemenische Jongeren Club). Daar trof ze jongeren van allerlei gezindten en dat verbreedde de horizon. Op haar achttiende heeft ze nog een half jaar gewerkt in de Kruizebroedershof, het stadsverzorgingstehuis, daarna ging dat samen met een verzorgingstehuis uit de Stationstraat (voor rijke mensen) en ontstond het Frittemahof, waar Klaske nog steeds werkt als bejaardenverzorgster. In die tienerjaren werd mem ook lid van V.C.L. (christelijke boekenclub) en kwamen de streekromans in zicht. Engelandvaarders heeft ze gelezen, Joop Ter Heul en Tonke Dragt, Ben Hur en nog vele andere boeken. 15

16 Ben je een leesbeest, zo ja, welke? Als je lezen, computeren en tv kijken moet nummeren, welke komt dan voorop? De computer komt ergens op de tiende plaats, daar heb ik helemaal niets mee. Het is wel de bedoeling dat ik me daar weer eens in verdiep. Televisiekijken zit wel in mijn programma, in elk geval het journaal, detectives, Engelse series, zo nu en dan een film.ik kijk wel selectief, het is makkelijk vermaak. Na je werk heb je soms echt geen puf meer voor wat anders. Toch komt lezen op nummer één. Ik lees meerdere boeken tegelijk, dat heeft wel iets kameleon-achtigs.. Als je leest ben je dan nog bereikbaar en heb je ook bepaalde leesrituelen? Ik lees graag voor het slapen gaan, naast mijn bed liggen boeken. Ik kan me verdiepen in een boek, maar ben wel bereikbaar, misschien zelfs wel snel afgeleid. Televisie kijken en lezen gaat bij mij niet samen. Lezen en klassieke muziek wel. Ben je lid van de bibliotheek en hoe vaak bezoek je deze gemiddeld? Ik ben geen lid van de bibliotheek, daar zit toch een bepaalde tijdsdruk achter. Toen we pas samen woonden gingen we naar Amsterdam en kochten we best veel bij de Slegte, en zo hebben we onderhand veel verzameld. Wat is je favoriete genre? Mijn interesse ligt heel breed, maar als ik echt moet kiezen dan ga ik voor een verhalend boek met geschiedenis erin verwerkt, autobiografisch is dan ook mooi meegenomen. Wat lees je beslist niet? Ik hou niet van science fiction, hebben we wel, want Gerlof vindt dat wel mooi. Stripboeken zal ik ook niet gauw pakken. Wat lees je momenteel of wat is het laatste boek dat je gelezen hebt? Een verhaal van liefde en duisternis van Amoz Os. Dit kan ik niet aan één stuk doorlezen, dan pak ik even wat anders. De nieuwste van Isabelle Allende 425 jaar Oud Burgerweeshuis Sneek Van gracht naar ton van Alice Booy (die ken ik nog van O.J.C. en we hebben zelf vroeger ook nog tonnetje gehad). Sneek in de twintigste eeuw, dat is meer een bladerboek. Een gaijin op de fiets van Josie Dew. En natuurlijk de vakliteratuur voor het werk. Wat spreekt je daarin aan? Het boek van Amoz Os gaat over een Poolse Jood die zijn familiegeschiedenis induikt. Heel indringend. Het boek van Josie Dew gaat over Japan en een droom van ons is ooit een reis naar Japan te maken. In dit boek proef je al heel veel van de sfeer. 16

17 Zou je het een ander aanraden? Deze boeken niet direct misschien, maar ik wissel wel veel uit. Mensen lenen van ons uit de boekenkast en ik leen ook van anderen Welk boek heeft grote indruk op je gemaakt? Stiefmoeder aarde van Theun de Vries. Dat gaat over een Fries gezin en de tweestrijd van twee broers en hoe die doorwerkt in volgende generaties. Wel heel bijbels, bedenk ik nu. Hoeveel en welke boeken gaan er mee op vakantie? Er gaat toch wel een kist mee en op vakantie lees ik soms ook wel een hele dag. Ik denk dat ik dit jaar het boek van Amoz Os meeneem om echt uit te lezen en thrillers en detectives. Waarom lees je, wat betekent het voor jou? Ik heb eigenlijk wel bewondering voor schrijvers. Ze creëren een wereld die de geschiedenis of de actualiteit verdiept en ik kan daar dan instappen. Dat doe ik graag. Mag ik je boekenkast zien en opschrijven wat me daar opvalt? Dat mag, alles is keurig geordend in de kamer. Schrijvers staan op alfabet. Klaske wijst hier en daar een boek aan wat ze mooi vond of een favoriete schrijver; Willy Corsary, Hella Haasse, Jan Mens, Tessa de Loo en ook schrijvers met voor mij onbekende namen uit het buitenland. In een ander kastje staat een hele rij van de Theun de Vries. In werk/computerkamer staat het voller en minder netjes, maar wel geordend. Het zijn ook meer boeken die met studie en werk te maken hebben. Boven op zolder staan boeken die over geschiedenis en theologie gaan en science fiction en strips. Op de slaapkamer een rijtje boekenweekgeschenken, detectives en thrillers. Doe je wel eens boeken weg, naar de rommelmarkt of aan iemand geven? Ik probeer elk jaar even door de boekenkast te gaan, dat moet ook wel, want er komt ook nieuw bij en die boeken moeten ook weer plek hebben. En we gaan de boekenkast niet verder uitbreiden. Ik zet tegenwoordig wel mijn naam in mijn boeken en waar en onder welke omstandigheden ik het gelezen heb. Met mijn aantekeningen en twee boeken ( Het geslacht Wiarda van Theun de Vries en De liefde van de zeven poppen van Paul Gallico) stap ik uiteindelijk de deur uit. Wel een beetje onder de indruk van zoveel leesvoer, maar ook de verscheidenheid daarvan. En eigenlijk wel het meest verbaasd over het geheugen van Klaske Drijfhout. Titels en namen van schrijvers rollen zomaar uit haar mond en van het ene boek naar het andere.dan ben je inderdaad een kameleon. SYM. B 17

18 SLOEPVERHUUR (Fluisterboot) Heeft u zin om een stuk te varen? Op camping Pasveer in Loënga hebben we een elektrische sloep te huur. Deze sloep is milieuvriendelijk, geruisloos en toch krachtig! Gegevens: Maximaal 6 volwassenen in de boot Waterkaart in de boot aanwezig Minimal brughoogte: 1.00 meter Geen vaarbewijs nodig De sloep is elektrisch bij normaal gebruik energie voor 8 uur varen Tarief: Hele dag: Dagdeel (9 13 uur of 14 tot 18 uur) 75.- Tip: heeft u logees maar ruimtegebrek? Wij verhuren blokhutten per nacht Interesse? Bel of

19 Zaterdag 16 Juni Organiseert Elim Aan de achterbuorren Pleinfeest 2007 Met disco Silver Het feest is van 15:00 uur tot 23:00 uur 19

20 Vergadertechnieken 4 De leden-voorjaarsvergadering van de keatsferiening begon om precies 1 minuut over acht, dat was uitstekend, we kregen direct bij binnenkomst al koffie dat was prima geregeld. De voorzitter opende de vergadering, toen de ingekomen stukken, daarna de notulen die al in het boekje stonden. Deze werden goedgekeurd er was applaus voor de secretaris, deze man had een makkie. Daarna de penningmeester die na een jubileumjaar toch nog geld had overgehouden. Dat is puik werk, op een enkele vraag na werd de penningmeester toegejuicht. Het verslag van de kascommissie was een aanfluiting, die liet de penningmeester stikken, ze waren niet aanwezig en ze hadden ook geen briefje gestuurd om te vertellen dat de boekhouding in orde was. Maar dat zullen we de volgende keer wel horen, dan kan het boekjaar van de penningmeester alsnog worden gesloten. Na dit punt zou er pauze zijn maar het was nog maar uur en de voorzitter besloot om door te gaan. Het kaatsprogramma voor dit seizoen werd nog doorgesproken. Toen was de rondvraag er al en ook die werd er vlot door gejakkerd. Om uur sloot de voorzitter de vergadering en was dit de snelste vergadering die ik dit jaar heb meegemaakt. De punten zijn als volgt: voorzitter 7- Secretaris 7 + Penningmeester 7 Ik ben nu uitvergaderd, dit was de laatste in de rij. Groetjes BOTHE dddddddddddddddddddddddddddd Thuishotel. Kent u Thuishotel al? Thuishotel biedt een zeer uitgebreid aanbod van diensten en cursussen. Ze worden uitgevoerd door professionele dienstverleners die korting geven op de normale prijs aan de Thuishotelleden. 20

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie.

Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. Familie aan tafel. Een werkvorm voor individuele coaching of intervisie. De cliënt krijgt een groot vel papier en kleurkrijt. De opdracht is: Teken je gezin van herkomst rond de etenstafel. Een werkvorm

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Cursussen Fries 2016-2017

Cursussen Fries 2016-2017 afuk.frl Wolkom by de Afûk! Bent u in Friesland komen wonen en wilt u de taal graag kunnen verstaan? Of wilt u voor uw werk graag Fries kunnen spreken? Bent u Friestalig en wilt u het Fries graag leren

Nadere informatie

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL.

Er is toch niemand die jou aardig vindt. SUKKEL. Liefde Ik laat je nooit in de steek. Ik zal je helpen. Jij bent mijn beste vriendin. Het mooiste wat ik heb, geef ik aan jou. Ik ben verliefd... Ik heb alles voor je over. IK HOU VAN JOU! Ik bid voor je.

Nadere informatie

Merke 2015 Back to the 70 s

Merke 2015 Back to the 70 s Merke 2015 Back to the 70 s Tongersdei - Donderdag Tongersdei 13 Augustus - Donderdag 13 Augustus 19.00 Back to the 70 s DISCO-PARADE Dit jier kinne alle bern fan de basisskoalle mei harren fersierde fiets

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

WIJ. De basis voor iedere groep zijn 3 gouden schoolregels - Jij hoort erbij - Je doet wat je belooft - Help een ander

WIJ. De basis voor iedere groep zijn 3 gouden schoolregels - Jij hoort erbij - Je doet wat je belooft - Help een ander Themakrant WIJ WIJ We zijn dit schooljaar begonnen in alle groepen met het thema Wij. Wij gaat over hoe we met elkaar willen omgaan op school, maar vooral wat we van elkaar mogen verwachten. Daarmee bedoelen

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van:

NASCHOOLSE DAGBEHANDELING. Figaro. Welkom! Waarom kom jij naar de groep? Informatieboekje voor kinderen die komen kennismaken. Dit boekje is van: NASCHOOLSE DAGBEHANDELING Figaro Welkom! Binnenkort kom je kennismaken op Figaro. In dit boekje leggen we je alvast wat dingen uit. Het boekje is gemaakt voor kinderen die hier voor de eerste keer komen,

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Thema Kinderen en school

Thema Kinderen en school http://www.edusom.nl Thema Kinderen en school Lesbrief 18. Het 10-minutengesprek. Wat leert u in deze les? Vergelijkingen maken. Zeggen hoe vaak iets gebeurt. Verkleinwoordjes. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

2.1 FaVoriete leestips

2.1 FaVoriete leestips Verhalend 2.1 FaVoriete leestips Van klasgenoten heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften die mij leuk lijken: 1.... 2.... 3.... Van de leraar heb ik de volgende tips gekregen van boeken/tijdschriften

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5

1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 MEDIAHANDLEIDING Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Stappenplan 3 3. Persbericht 4 4. Overige materialen voor het benaderen van de media 5 Bijlagen Bijlage 1 Conceptmail redactie persbericht 6 Bijlage 2

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

Lesbrief bij Ik weet je te vinden van Netty van Kaathoven voor groep 6, 7 en 8

Lesbrief bij Ik weet je te vinden van Netty van Kaathoven voor groep 6, 7 en 8 Lesbrief bij Ik weet je te vinden van Netty van Kaathoven voor groep 6, 7 en 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad Thema s

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren

U in het middelpunt Die migraine hè Levenservaring verzilveren Welzijn op recept Welkom bij SWOA. Uw huisarts heeft u met ons in contact gebracht. De dokter kan u op dit moment geen passende behandeling (meer) bieden. Toch voelt u zich niet lekker, of heeft u pijn.

Nadere informatie

Harkje, lêze en útspraak

Harkje, lêze en útspraak Les1 Om te begjinnen Jonge kinderen leren spelenderwijs met gemak twee of drie talen tegelijk. Volwassenen moeten er vaak wat meer moeite voor doen. Dat neemt niet weg dat ook volwassenen in staat zijn

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN.

Inleiding IN DIT BOEK LEES JE WAAROM STEUN, RESPECT EN VERTROUWEN BIJ VRIENDSCHAP HOREN. Inleiding Met wie heb je de meeste lol? En wie bel je als je een probleem hebt? Vaak zijn dat je. Sommige mensen hebben veel, andere mensen hebben er maar een paar. Vriendschap is belangrijk in ons leven.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl

Actielessen. Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek. Wat leert u in deze les? Veel succes! http://www.edusom.nl http://www.edusom.nl Actielessen Lesbrief 3. Leren in de bibliotheek Wat leert u in deze les? Hoe je kunt leren in de bibliotheek en op het internet Grammatica: voltooide tijd Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen.

april 30 Nieuwsflits In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. april 30 Nieuwsflits 2015 In deze nieuws flits, de agenda, verjaardagen, koningsspelen. Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Zuidster, Het is toch even wennen, zorgen dat er een nieuwsflits

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Masters hangen aan Eelco's lippen...

Masters hangen aan Eelco's lippen... Masters hangen aan Eelco's lippen... De spanning voor het WK-Masters in Lyon loopt bij de deelnemers aan Project 2015 al danig op. Daarom hebben we Eelco gevraagd of hij een keer met ons wilde praten over

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6

Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6 Extra materiaal nummer 8.1 Groep 5&6 1. Ouderbrief 2. Kenmerken familie, les 1, afronden 3. Het verhaal van Ruth, les 1, extra 4. De oude grootvader en zijn kleinzoon, les 3, extra. Beste ouders, We hebben

Nadere informatie

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4

Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 bas Educatief materiaal bij de voorstelling Buurman en Buurvrouw, groep 3 en 4 In deze lesbrief staan een aantal ideeën die u na de voorstelling met de kinderen kunt doen. U krijgt deze lesbrief voorafgaand

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Welkom op de Pionier

Welkom op de Pionier Welkom op de Pionier Wat lees je allemaal in dit boekje? 1. Wat is de Pionier voor een school? 2. Op school zijn verschillende klassen. 3. Zo gaat het op de Pionier. 4. Hoe ziet een schooldag er op onze

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014

Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Mededelingen Dorpsbelang Gaast, februari 2014 Als u dit leest, zijn we alweer ruim een maand onderweg in het nieuwe jaar 2014, waarbij we ons aan het begin van dit nieuwe jaar hebben afgevraagd wat dit

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen

Kind op maandag. Lied van de week: Opwekking 734: Adem om van U te zingen. Lied van de week: Opwekking 733: Tienduizend redenen Datum: 9 februari 2015 Nieuwsbrief 12 Jaargang: 6 REHOBODE In en om school Juf Herma is nog steeds ziek. Zij heeft de ziekte van Ménière. De vervanging wordt gedaan door juf Sandra. Per dag en per week

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 4 juli 2016

Nieuwsbrief 1 / 2. Deze week: 4 juli 2016 Nieuwsbrief 1 / 2 4 juli 2016 Deze week: Bijbelse geschiedenis Bij het thema Dinsdag: speelgoedmiddag Woensdag: verjaardag van juf Hofman snoep strooien door groep 8 Donderdag: laatste schooldag Afscheid

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

Liturgie voor de scholendienst 2015

Liturgie voor de scholendienst 2015 Liturgie voor de scholendienst 2015 Kerk van de Nazarener & Christelijke Basisschool De Vliet Klaaswaal Zondag 1 februari Thema: Bestaat God (eigenlijk wel)? Welkomstwoord Uitleg over de kerk Kinderopwekking

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 1 Fries Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips

VoorleesExpress. Samen met ouders aan de slag. Praktische tips VoorleesExpress Samen met ouders aan de slag Praktische tips Samen met ouders aan de slag Ouders betrekken bij het voorlezen Je gaat straks via de VoorleesExpress twintig weken voorlezen bij een of meerdere

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164

RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 R.K. Basisschool De Vlinder RV 07 R.K. Basisschool de Vlinder groep 8 Stockholm 3 / 8 3124 SG Schiedam Tel.: 010-4717036 / 010-2470164 GOEDE STUDIEGEWOONTEN Bij goed studeren (leren) of huiswerk maken

Nadere informatie

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet.

Een varende stad. Celien maakt overal foto s van. Binnen en buiten. Ze is zo druk aan het fotograferen, dat ze haar verdriet vergeet. Naar Engeland Celien staart naar de horizon, die nauwelijks te zien is. De lucht en de zee hebben dezelfde grauwe kleur. Ze trekt haar jas dichter om zich heen. De boot is net vertrokken en vaart nog niet

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen

Geboortegedichtjes. Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren. En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien. Die moet beslist met eigen ogen Geboortegedichtjes Wie zegt dat er geen wonderen gebeuren En ook nog nooit gebeurd zijn bovendien Die moet beslist met eigen ogen Dit schitterende wonder komen zien We hebben ze geteld Je armpjes en je

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

De school is van ons

De school is van ons De school is van ons Werkboek sociale vaardigheden op school Uitgeverij Eenvoudig Communiceren LEZEN VOOR IEDEREEN UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN Dit werkboek is van: Voornaam:... Achternaam: Leeftijd:...

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Voor cliënten MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Voor cliënten Ik red me prima, maar nu mijn zoontje zich niet normaal ontwikkelt weet ik het even niet meer. Mijn beperking vraagt om aanpassingen in huis.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou!

Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Nieuwsbrief 17 Christus kwam ook voor jou! Intro Het club- en verenigingseizoen is alweer in volle gang. We kijken met dankbaarheid terug naar de opening van het winterwerk. Verderop in deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie