STATUTEN ACW GENT-EEKLO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN ACW GENT-EEKLO"

Transcriptie

1 STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober

2 2

3 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld. Negen jaar later drongen zich toch enkele aanpassingen op om ons als ACW-verbond beter te liëren aan de nationale ACW-statuten van juni 2006 en de nationale Congresbesluiten van november Meteen ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de evoluties binnen bepaalde ACW-geledingen en de verbondelijke Raadsbesluiten van september 2003, vervat in het document Stapstenen ACW Gent-Eeklo voor , een plaats te geven. Na heel wat voorbereidend werk door een werkgroep ad hoc, bijgestaan door een extern expert, werden de teksten besproken op het ACW-Bestuur van 12 december 2006 en van 20 maart 2007 en de definitieve ontwerpstatuten goedgekeurd op het ACW-Bestuur van 11 september Op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 werden de nieuwe statuten ACW Gent-Eeklo met een overweldigende meerderheid goedgekeurd. Met dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Mario Pauwels secretaris ACW Gent-Eeklo 3

4 ARTIKEL 1 UITGANGSVISIE Het ACW-verbond Gent-Eeklo, Koepel van de Christelijke Werknemersorganisaties, in het kort ACW, is de uitdrukking van de globale Christelijke Arbeidersbeweging in het arrondissement Gent-Eeklo. Het ACW-verbond Gent-Eeklo (Christen Arrondissement Werkersverbond) is een feitelijke vereniging. Het ACW wil een samenleving waarin iedereen, solidair en gelijkwaardig kan genieten van de fundamentele politieke, sociale, economische en culturele rechten. Het streeft de totale emancipatie van de werknemersbevolking na en schenkt bijzondere aandacht aan de zwaksten en de meest achtergestelden in de samenleving. Bij zijn streven gaat het ACW uit van de Universele Rechten van de Mens en de principes van de democratie en betracht het de verwezenlijking van zijn Fundamentele Doelstellingen. De evangelische geloofscultuur geeft draagkracht, diepgang en daadkracht aan zijn maatschappelijk project en aan de inzet van de leden van de aangesloten organisaties. De sterkte van het ACW ligt in de belangeloze inzet van vrijwilligers die in onderlinge samenwerking en in samenwerking met beroepskrachten de realisatie van de Fundamentele Doelstellingen mogelijk maken. 4

5 ARTIKEL 2 OPDRACHTEN 1. Als koepelorganisatie zal het ACW de verdediger zijn van de aangesloten vrije sociale organisaties; de werking en de aanwezigheid in de samenleving van de deelorganisaties en diensten versterken en ondersteunen; de samenhang en groepsgeest in de Christelijke Arbeidersbeweging bevorderen en een gemeenschappelijke visie voor de Beweging uitwerken; dienstverlenend en bemiddelend optreden voor de aangesloten organisaties. Voor de vertaling en uitvoering van zijn koepelopdracht steunt het ACW zich op de meest recente Congresbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 1.) op de meest recente Raadsbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 2.) 2. Als sociale beweging zal het ACW samen met de deelorganisaties en de afdelingen en namens de Christelijke Arbeidersbeweging inspelen op hedendaagse sociale problemen; een sociale dynamiek ontwikkelen en onderhouden in de samenleving; de participatie in het maatschappelijk leven bevorderen, de weerbaarheid van de burgers verhogen en de kwetsbaarheid van de werknemers en zwakke bevolkingsgroepen tegengaan. 5

6 Voor de vertaling en uitvoering van zijn sociale bewegingsopdracht steunt het ACW zich op de meest recente Congresbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 1.) op de meest recente Raadsbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 2.) 3. Als uitvoerder van zijn politieke werking zal het ACW de eigen sociale visie op de samenleving en het programma van de Christelijke Arbeidersbeweging op politiek vlak realiseren; in het algemeen en zo mogelijk samen met anderen, een vooruitstrevend sociaal beleid op alle politieke niveaus bevorderen; in het bijzonder mensen aansporen en met hen samenwerken om via een politiek mandaat de doelstellingen van de Beweging in het concrete politieke werk te helpen realiseren, waartoe ze worden uitgenodigd voor een zinvol partnerschap met de Beweging (* zie memorie van toelichting punt 3: Engagementsverklaring ACW-erkende mandataris ); ijveren voor een democratisch besluitvormingsproces. Voor de vertaling en uitvoering van zijn politieke opdracht steunt het ACW zich op de meest recente Congresbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 1.) op de meest recente Raadsbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 2.) 6

7 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE OMSCHRIJVING EN STATUUT VAN PLAATSELIJKE ACW-WERKING De werking van het ACW-verbond Gent-Eeklo strekt zich uit over alle gemeenten gelegen in de bestuurlijke arrondissementen Gent en Eeklo. De ACW-districten hebben dezelfde omschrijving als de districten zoals van toepassing voor de provincieraadsverkiezingen (* zie memorie van toelichting punt 4.). Naargelang de graad van structurering en taakopneming kan de plaatselijke ACWwerking (ook ACW-basiswerking genoemd) vier verschillende vormen aannemen met name een ACW-antenne, een ACW-satelliet, een lokaal ACW en een gemeentelijk ACW (* zie memorie van toelichting punt 5: Modelstatuten plaatselijk ACW: preambule - plaatselijke ACW-werking ). 7

8 ARTIKEL 4 LEDEN Het ACW heeft geen eigen leden. De leden die bij één van de samenstellende organisaties zijn aangesloten, behoren tot het ACW langs hun organisatie. Wel kunnen personen, die geen deel uitmaken van een deelorganisatie maar wel de Fundamentele Doelstellingen en de uitgangsvisie van het ACW (zie artikel 1) onderschrijven, aangetrokken worden op voordracht van één of meer deelorganisaties of van het verbondelijk ACW Dagelijks Bestuur én na goedkeuring door het verbondelijk ACW Bestuur. ARTIKEL 5 SAMENSTELLING Het ACW is samengesteld uit 1. De plaatselijke ACW-werkingen: erkende lokale en/of gemeentelijke ACW-afdelingen en ACW-satellieten. 2. De ingebouwde organisaties Wereldsolidariteit, regio Gent- Eeklo, en Vakantiegenoegens, regio Gent-Eeklo. 3. De volgende verbondelijke deelorganisaties met bijzonder doel, voor zover ze betrekking hebben op het arrondissement Gent- Eeklo: 8

9 de sociaal-economische deelorganisaties het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), verbond Gent-Eeklo; de Christelijke Mutualiteiten (CM), Ziekenfonds CM Midden-Vlaanderen: regio Gent, regio Meetjesland en regio Schelde-Leie; de Economische Werken, zoals gebundeld in hun overlegorgaan: VDK spaarbank, Huisvesting Het Volk, CV Het Volk, DVV verzekeringen Agentschap ; de sociaal-culturele deelorganisaties de Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging (KAV), Oost-Vlaanderen: regio Gent-Eeklo; de Kristelijke Werknemersbeweging (KWB), Oost-Vlaanderen: regio Gent-Eeklo ; de Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ), Oost-Vlaanderen: regio Gent-Eeklo; Open, Kristelijk, Respectvol, Actief (OKRA), regio Gent en regio Eeklo. 4. De erkende organisaties De Raad kan op voordracht van het Bestuur beslissen dat organisaties die geen ingebouwde dienst zijn van het ACW of een geleding, als ACW-organisatie worden erkend wanneer zij de Fundamentele Doelstellingen en de uitgangsvisie van het ACW (zie artikel 1) onderschrijven en er zich toe verbinden op een structurele wijze met het ACW te werken. Zij zijn vertegenwoordigd in het Bestuur en de Raad met stemrecht en maken deel uit van het overlegorgaan zoals bepaald in artikel 9. Familiehulp interregio 2;... Genoemde leden onder 1, 2, 3 en 4 worden verder de geledingen genoemd. 9

10 5. De geassocieerde partners Deze worden op voordracht van het Bestuur en bij beslissing van de Raad aanvaard. Het betreft organisaties die werkzaam zijn in de geest van de Fundamentele Doelstellingen, aanleunend bij de ACW-structuren zonder er echter een structurele band mee te hebben. Zij zijn lid van de Raad en het Bestuur met adviserende stem.... ARTIKEL 6 STRUCTUUR EN ORGANISATIE 1. De bestuursorganen van het ACW zijn 1. de Raad; 2. het Bestuur; 3. het Dagelijks Bestuur. Buiten de statutair bepaalde samenstelling van de bestuursorganen kunnen deze bestuursorganen beslissen op hun bijeenkomsten andere personen uit te nodigen of op te nemen. Zij hebben dan enkel een adviserende bevoegdheid. Deelorganisaties, (erkende) organisaties en geassocieerde partners die een werking hebben die groter is dan de regio Gent-Eeklo kunnen enkel vertegenwoordigers afvaardigen die woonachtig of actief zijn in de regio Gent-Eeklo. 10

11 De afvaardiging voor de Raad zal van elke geleding, met uitzondering van de Economische Werken, voor de helft uit vrijwilligers bestaan. De afvaardiging voor de Raad zal van elke geleding uit een derde van vertegenwoordigers van het andere geslacht bestaan, met uitzondering van die geledingen die zich uitsluitend tot mannen of vrouwen richten en van de Economische Werken. Tevens zullen ze ernaar streven om meer jongeren aan bod te laten komen. Wanneer in de bestuursorganen over personen wordt gestemd, is de stemming steeds geheim. 2. De Raad 1. Bevoegdheden De Raad vormt het hoogste gezagsorgaan van het ACW. De Raad: verzekert een globaal toezicht op de werkzaamheden der bestuursorganen; bepaalt en wijzigt de statuten; beslist over de samenstelling van het ACW zoals bepaald in artikel 5, en over de erkenning van de geledingen; beslist over eventuele uitsluiting van afdelingen, satellieten, organisaties en partners; keurt het jaarverslag goed dat door het Bestuur wordt voorgelegd; evalueert de politieke werking van het ACW; treft alle maatregelen die hij nodig acht in het belang van het verbondelijk ACW; verleent opdrachten aan het Bestuur en waakt over de stipte uitvoering ervan; verkiest de leden van het Bestuur die de plaatselijke ACW-werkingen, met uitzondering van de ACW-antenne, vertegenwoordigen. 11

12 2. Samenstelling De Raad is samengesteld uit: a. volgende personen met stemrecht 1) de leden van het Bestuur, voor zover ze geen deel uitmaken van de afvaardiging van de ingebouwde, de erkende en de deelorganisaties; 2) de afgevaardigden van de ingebouwde organisaties Wereldsolidariteit, regio Gent-Eeklo, en Vakantiegenoegens, regio Gent-Eeklo, à rato van 2 per organisatie; 3) de afgevaardigden van de plaatselijke ACW-werkingen, met uitzondering van de ACW-antenne, à rato van één afgevaardigde per gecumuleerde leden van ACV en CM, aangesloten bij de plaatselijke ACW-werkingen, met een minimum van 2 afgevaardigden (* zie memorie van toelichting punt 6.); 4) de afgevaardigden van de deelorganisaties als volgt verdeeld: 12 ACV verbond Gent-Eeklo 12 Ziekenfonds CM Midden-Vlaanderen met de regio s Gent, Meetjesland en Schelde-Leie 12 Economische Werken 6 KWB Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 6 KAV Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 3 OKRA regio Gent 3 OKRA regio Eeklo 4 KAJ Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 12

13 5) de afgevaardigden van de erkende organisaties à rato van 3 per organisatie: Familiehulp interregio 2 waarbij minstens de zorgregiodirecteur Gent deel uitmaakt van de afvaardiging;... b. volgende personen met adviserende stem: 1) de regeringsleden, de Federale, Vlaamse en Europese parlementsleden en de bestendig afgevaardigden, die door het ACW erkend zijn, uit het arrondissement Gent-Eeklo; 2) de afgevaardigden van de geassocieerde partners à rato van 2: Werking De Raad vergadert minstens éénmaal per jaar en wordt samengeroepen door het Bestuur dat de agenda bepaalt. Behoudens wanneer het gaat om statutaire aangelegenheden kan de Raad gehouden worden onder de vorm van één of meer districtsvergaderingen. Zo ook kan, met betrekking tot regioproblemen en sociale acties, afgeweken worden van de districtsomschrijving. De samenstellende organisaties en de plaatselijke ACW-werkingen, met uitzondering van de ACW-antenne, kunnen punten aan de agenda laten toevoegen. Uiterlijk tien dagen op voorhand stellen zij de voorzitter hiervan in kennis. Een buitengewone Raad kan worden samengeroepen op vraag van vier deelorganisaties of van een derde van de plaatselijke ACW-werkingen, met uitzondering van de ACW-antenne. 13

14 4. Besluitvorming De stemmingen geschieden hoofdelijk. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Voor de herziening van de statuten is een meerderheid vereist van 2/3 der aanwezige stemgerechtigden. De statuten worden ter goedkeuring aan het Nationaal ACW voorgelegd. De samenstelling van de Raad wordt om de vier jaar hernieuwd. 3. Het Bestuur 1. Bevoegdheden Het Bestuur: roept de Raad samen en bepaalt de agenda; voert de besluiten van de Raad uit; waakt over de verstandhouding tussen alle geledingen en spreekt zich uit over alle moeilijkheden; volgt de actualiteitsproblemen op, bepaalt standpunten en neemt beslissingen; keurt de begroting en de rekeningen goed; keurt het jaarprogramma goed; bepaalt en wijzigt de Engagementsverklaring ACW-erkende mandataris ; bepaalt en wijzigt het huishoudelijk reglement; toetst de plaatselijke ACW-statuten op hun synergie met de verbondelijke ACW-statuten zoals bepaald in de modelstatuten voor het plaatselijk ACW en bekrachtigt ze; 14

15 behandelt alles wat niet aan de Raad kan worden voorgelegd en niet tot de bevoegdheid behoort van het Dagelijks Bestuur; verkiest onder zijn leden om de vier jaar een Dagelijks Bestuur en bekrachtigt de voordrachten voor het Dagelijks Bestuur; stelt een secretaris aan in akkoord met het Nationaal ACW; erkent de ACW-mandatarissen van Kamer, Senaat, Vlaams Parlement, Provincie, Europees Parlement, uit het arrondissement Gent-Eeklo (*zie memorie van toelichting punt 3: Engagementsverklaring ACW-erkende mandataris ); erkent de ACW-mandatarissen van gemeente- en OCMW-raad in die gemeenten waar geen gemeentelijk ACW bestaat. 2. Samenstelling Volgende personen met stemrecht 1) de afgevaardigden van de plaatselijke ACW-werkingen: 16 leden die tot de Groep van een plaatselijke ACW-werking behoren en die om de vier jaar door de Raad worden verkozen. Deze 16 leden worden verkozen per district door de ganse Raad. Het aantal mandaten berust op de bevolkingscijfers en is onder de districten als volgt verdeeld: 6 voor Gent; 3 voor Lochristi; 3 voor Deinze; 2 voor Evergem; 2 voor Eeklo. Van deze 16 leden mogen er maximum 5 personeelslid zijn van de Christelijke Arbeidersbeweging en wel als volgt verdeeld: maximum 2 in Gent; 1 in Lochristi; 1 in Deinze; 1 in Evergem; 1 in Eeklo. Bij ontslag van een lid uit de Groep van een plaatselijke ACW-werking of het Bestuur, wordt dit vervangen door de niet-verkozen kandidaat uit het betrokken district, in volgorde van de behaalde stemmen; 2) de afgevaardigden van de ingebouwde organisaties Wereldsolidariteit, regio Gent-Eeklo, en Vakantiegenoegens regio Gent-Eeklo, à rato van 1 afgevaardigde per organisatie; 15

16 3) de afgevaardigden van de deelorganisaties als volgt verdeeld: 5 ACV verbond Gent-Eeklo 5 Ziekenfonds CM Midden-Vlaanderen met de regio s Gent, Meetjesland en Schelde-Leie 5 Economische Werken 2 KWB Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 2 KAV Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 2 OKRA regio Gent 2 OKRA regio Eeklo 2 KAJ Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 4) de secretaris, de adjunct-secretaris, die tevens verslaggever is, en de pastor; 5) de afgevaardigden van de erkende organisaties à rato van 1 afgevaardigde per organisatie; 6) ten hoogste 5 gecoöpteerde leden, gekozen door de leden waarover sprake in 1), 2), 3), 4) en 5). Volgende personen met adviserende stem: 1) de geassocieerde partners à rato van 1 afgevaardigde per partner; 2) de regeringsleden, de Federale, Vlaamse en Europese parlementsleden en de bestendig afgevaardigden, die door het ACW erkend zijn, uit het arrondissement Gent-Eeklo; 3)... 16

17 3. Werking Het Bestuur vergadert minstens 4 keer per jaar. De stemmingen geschieden hoofdelijk. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid der stemmen. Bij gelijkheid van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het Bestuur wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld na hernieuwing van de Raad. 4. Het Dagelijks Bestuur 1. Bevoegdheden Het Dagelijks Bestuur neemt de dagelijkse leiding van het verbondelijk ACW waar; bereidt de vergaderingen van het Bestuur voor; stelt de agenda op en roept het Bestuur bijeen; geeft concrete en praktische uitvoering aan de genomen besluiten; neemt zelf initiatief en/of doet voorstellen aan het Bestuur omtrent de concrete vertaling van ondermeer de nationale Congresbesluiten en beslissingen van de Raad naar het verbondelijke niveau; stelt het ontwerp van jaarprogramma vast; behartigt de personeelsaangelegenheden; benoemt, bevordert en ontslaat het personeel van het verbondelijk secretariaat; beheert de gelden en bezittingen; geeft zijn advies over de begroting en de rekeningen; keurt de balans goed; houdt toezicht op de inkomsten en uitgaven van het verbondelijk ACW en zijn diensten. 17

18 Het Dagelijks Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer leden van het Dagelijks Bestuur en in het bijzonder aan de secretaris. De omvang van deze bevoegdheden wordt duidelijk omschreven in de statuten en/of in het functieprofiel van de secretaris en mag zelfs de volledige delegatie inhouden voor de betrokken domeinen. Het Dagelijks Bestuur kan ten allen tijde en onder dezelfde voorwaarden deze delegatie wijzigen of intrekken. 2. Samenstelling Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 8 leden, waaronder: de voorzitter; minstens één ondervoorzitter; de secretaris; de pastor voor zover de functie van pastor niet wordt waargenomen door een stafmedewerker en/of een leek die verantwoordelijkheid draagt in een van de geledingen; de penningmeester. Minstens één derde van de mandaten wordt voorbehouden aan vrijwilligers. In het Dagelijks Bestuur moeten zowel de plaatselijke ACWwerkingen als de sociaal-economische en de sociaal-culturele organisaties vertegenwoordigd zijn. Er mogen niet meer dan twee politieke mandatarissen zetelen in het Dagelijks Bestuur. Als politiek mandataris wordt hier bedoeld hij/zij wiens hoofdberoep bestaat uit een politiek mandaat. Van de voorzitter en de ondervoorzitter(s) moet minstens één iemand van het andere geslacht zijn. 18

19 De leden van het Dagelijks Bestuur krijgen elk één of meer specifieke taken toegewezen. 3. Werking Het Dagelijks Bestuur vergadert minstens 6 keer per jaar en telkens als dit nodig is. Het wordt samengeroepen door de voorzitter, de secretaris of door vier leden van het Dagelijks Bestuur. Bij gelijkheid van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het wordt om de vier jaar verkozen, na de hernieuwing van het Bestuur. 5. Bijzondere bepaling In alle gevallen die niet in deze statuten voorzien zijn zal het Bestuur een beslissing nemen. In geval van hoogdringendheid of wanneer het Bestuur niet kan bijeengeroepen worden, komt deze bevoegdheid toe aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur kan onder diezelfde voorwaarden standpunten bepalen. Deze standpunten moeten op het eerstvolgend Bestuur worden verantwoord. 19

20 ARTIKEL 7 DE SECRETARIS Tot de opdracht van de secretaris behoort het stellen van alle handelingen van dagelijks beheer en dagelijkse werking van de feitelijke vereniging ACW-verbond Gent-Eeklo, in de ruimste zin genomen, en rekening houdend met de bevoegdheden zoals beschreven in artikel 6 4, desgevallend verruimd met deze bepaald in het in dezelfde bepaling bedoelde delegatiebesluit. De secretaris stelt in ieder geval alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beschikking te nemen, het optreden van het Dagelijks Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken dan wel niet mogelijk maken. (* Voor de omschrijving van taken, opdrachten en bevoegdheden: zie memorie van toelichting punt 7 Functieprofiel secretaris ). De feitelijke vereniging ACW-verbond Gent-Eeklo en het Christen Arrondissement Werkersverbond worden ten aanzien van derden, en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één of meer leden van het Dagelijks Bestuur en/of de secretaris. 20

21 ARTIKEL 8 DE ADJUNCT-SECRETARIS EN DE PASTOR Voor de functieomschrijving van de adjunct-secretaris en de pastor wordt verwezen naar de desbetreffende functiebeschrijvingen ACW001-1 en ACW020-1 van Berenschot Belgium. ARTIKEL 9 OVERLEG MET DEELORGANISATIES, (ERKENDE) ORGANISATIES, GEASSO- CIEERDE PARTNERS EN DIENSTEN Om uitvoering te geven aan ondermeer de artikels 2 en 14 overlegt het ACW naargelang van de noodzaak met de deelorganisaties, de (erkende) organisaties, de geassocieerde partners en de diensten op verbondelijk en/of provinciaal niveau. Het maakt een aantal praktische afspraken voor gemeenschappelijk in te richten activiteiten. Het bespreekt zaken die van belang zijn voor alle geledingen en diensten en neemt hierin beslissingen. Deze beslissingen kunnen niet indruisen tegen die welke genomen werden door de statutaire bestuursorganen, noch op bevoegdheden slaan die aan deze laatsten statutair zijn voorbehouden. 21

22 ARTIKEL 10 JAARPROGRAMMA De ACW-personeelsleden maken een ontwerp van jaarprogramma op en leggen het ter goedkeuring voor aan de bevoegde bestuursorganen. Het jaarprogramma bevat de concrete doelstellingen die worden vooropgesteld. ARTIKEL 11 FINANCIEN 1. Financiële verrichtingen De financiële verrichtingen geschieden door het diensthoofd fi nanciën, administratie/boekhouden en personeel. De penningmeester controleert de rekeningen en brengt jaarlijks verslag uit bij het Dagelijks Bestuur en bij het Bestuur op de eerstvolgende vergadering na 1 april. Hierop kan het Bestuur omwille van organisatorische redenen uitzonderlijk een gemotiveerd en duidelijk geargumenteerd uitstel toestaan. Voor hun controletaak met betrekking tot de rekeningen kunnen de penningmeester, het Dagelijks Bestuur en het Bestuur zich eventueel laten bijstaan door een externe commissaris(-revisor). 22

23 2. Ontbinding en vereffening In geval van vrijwillige ontbinding duidt het Bestuur één of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, - op welk ogenblik en voor welke reden zij zich ook zou voordoen - wordt het netto maatschappelijk actief overgedragen aan een vereniging door het Bestuur aangeduid. Die vereniging moet een christelijk-sociaal engagement hebben en als werkterrein de provincie Oost-Vlaanderen, bij voorkeur beperkt tot het arrondissement Gent- Eeklo. ARTIKEL 12 HUISHOUDELIJK REGLEMENT In het kader van een goede werking wordt een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit wordt goedgekeurd door het Bestuur met een gewone meerderheid van de stemmen (* zie memorie van toelichting punt 8 Huishoudelijk reglement ). 23

24 ARTIKEL 13 WIJZIGINGEN STATUTEN EN HUISHOUDELKIJK REGLEMENT Het Bestuur zal een beslissing nemen in alle gevallen die niet voorzien zijn in deze statuten. Wijzigingen aan deze statuten kunnen slechts aangebracht worden door de Raad mits 2/3 van de aanwezige leden hiermee instemmen en de helft van de leden aanwezig zijn. Voor wijzigingen aan het huishoudelijk reglement volstaat de instemming van een gewone meerderheid van het Bestuur mits de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. ARTIKEL 14 INTERNE VERHOUDINGEN 1. ACW en geledingen 1. Met inachtneming van elkaars autonomie inzake hun eigen bevoegdheidsdomeinen, werkingsgebieden en werkmethoden en op voet van gelijkheid, beogen het ACW en zijn geledingen versterking van elkaars werking door samenwerking en wederzijdse ondersteuning, en dit in functie van de realisatie van de basisdoelstellingen van de Beweging. Wijzigingen aan de bevoegdheidsdomeinen, werkingsgebieden en werkmethoden van de geledingen worden met het 24

25 ACW overlegd. 2. Als koepelorganisatie zal het ACW alle mogelijke steun verlenen aan de deelorganisaties en doorheen de zelfstandigheid van de geledingen de coördinatie en samenhang verzekeren en de samenwerking stimuleren. De deelorganisaties kunnen hiervoor zelf op het ACW beroep doen. 3. In dezelfde geest van loyaliteit en samenwerking zullen de geledingen de democratisch genomen beslissingen mee helpen uitvoeren en zal het ACW de beslissingen die door de geledingen binnen hun bevoegdheidsdomein of -gebied genomen worden, versterken en ondersteunen. 4. Bij eventuele geschillen inzake onderlinge verhoudingen en bevoegdheidsdomeinen en -gebieden, zullen de geledingen beroep doen op het Bestuur van het ACW dat dan als bemiddelaar optreedt. Voor de uitvoering van deze opdracht kan het Bestuur, naargelang de situatie, specifi eke procedures uitwerken. 2. Samenwerking Om zijn Fundamentele Doelstellingen te realiseren zal het ACW overleg plegen en samenwerking mogelijk maken met andere sociaal bewogen democratische bewegingen en groepen die zich op een democratische wijze inspannen voor programmapunten waarin de Christelijke Arbeidersbeweging zich herkent. 3. Beëindiging van ACW-mandaten 3.1.Gevallen waarin ACW-bestuursmandaten worden beëindigd 1. Wanneer een lid van één van de verbondelijke ACW-bestuursorganen ophoudt een politiek mandaat te vervullen of ophoudt te fungeren als ACW-erkende mandataris wordt deze geacht ontslag te geven en vervalt hiermee zijn ACW- 25

26 bestuursmandaat op hetzelfde ogenblik. Dit inzover het ACW-bestuursmandaat rechtstreeks voortvloeit uit het politiek mandaat. 2. Wanneer een persoon ophoudt te behoren tot het verbondelijk ACW-Bestuur kan deze geen deel meer uitmaken van het verbondelijk ACW-Dagelijks Bestuur. 3. Wanneer een lid van één van de verbondelijke ACW-bestuursorganen door zijn houding blijk geeft van tegenstrijdigheid en deloyaliteit inzake de beslissingen van de verbondelijke ACW-bestuursorganen, kan het verbondelijk ACW-Bestuur beslissen het betrokken lid te verwijderen uit al zijn verbondelijke ACW-bestuursfuncties. 4. Evenzo kan het verbondelijk ACW-Bestuur beslissen een ACW-erkende mandataris, die door zijn opstelling manifest de ACW-standpunten verloochent of die niet langer zijn engagementen nakomt die vastgelegd zijn in de Engagementsverklaring (* zie memorie van toelichting punt 3), niet meer te erkennen als ACW-erkende mandataris. Hierdoor neemt zijn functie van lid in de verbondelijke ACW-bestuursorganen, ook als deze niet voortvloeit uit het mandaat, een einde. 5. Naar aanleiding van politieke verkiezingen kan een lid van het verbondelijk ACW-Bestuur niet fungeren of gekozen worden op een lijst die opkomt tegen of naast de door het ACW erkende of gesteunde lijst. Gebeurt dit toch dan vervalt voor deze persoon automatisch en ongeacht de hoedanigheid waardoor hij deel uitmaakt van de ACW-bestuursorganen, elk ACW-bestuursmandaat in het ACW-Dagelijks Bestuur en het ACW-Bestuur en zijn/haar lid- 26

27 maatschap in de ACW-Raad. Evenzo vervallen in hoofde van deze persoon alle functies of hoedanigheden op dezelfde wijze zo hij/zij zich na de verkiezingen afzondert van de groep of fractie waarbij hij gekozen was en erkend of gesteund werd door het ACW. De ACW-geledingen erkennen eveneens voor hun omschrijving de toepassing van dit artikel. Bij niet naleving ervan is het verbondelijk ACW gemachtigd om op te treden. 3.2.Procedure In de gevallen vermeld onder 3.1.3, en wordt de beslissing genomen door het verbondelijk ACW-Bestuur met gewone meerderheid van de stemmen. 3.3.Opvolging na ontslag In de gevallen waarin een lid, overeenkomstig 3.1 en 3.2, ontslag neemt of verwijderd wordt, voorziet men, in diens opvolging op de gebruikelijke wijze en voor de periode tot aan de gewone vernieuwing van de bestuursorganen. 3.4.Beroep Tegen een democratisch genomen beslissing inzake de gevallen vermeld onder 3.1.3, en kan geen beroep worden aangetekend. 27

28 ARTIKEL 14 MIDDELEN 1. De deelorganisaties en de erkende organisaties brengen de middelen samen die de werking van het ACW optimaal kunnen verzekeren. 2. Als middel tot uitvoering van zijn opdrachten: 1. bouwt het ACW een aangepast secretariaat uit met vrijgesteld personeel. Het secretariaat heeft een organiserende en ondersteunende functie; 2. richt het plaatselijke ACW-werkingen op en biedt ze ondersteuning en begeleiding; 3. vertegenwoordigt het de christelijk georganiseerde werknemers uit het arrondissement Gent-Eeklo; 4. bevordert het ACW de algemene vorming, de goede verstandhouding en de samenwerking onder het vrijgesteld personeel van de verschillende organisaties, instellingen en diensten. 28

29 3. Het ACW kan, voor bepaalde inhoudelijke uitzichten van de werking, binnen zijn structuren specifieke organisaties, verenigingen, diensten, werkgroepen oprichten of geëigende initiatieven nemen. a. De voormelde organisaties en verenigingen hebben eigen beleidsorganen en ontwikkelen een eigen programmatie. Ze hebben al of niet eigen leden. Zij zijn ingebouwd binnen het ACW en zijn werking en zijn voor het hen toevertrouwde domein de realisators van de Fundamentele Doelstellingen. Zij worden opgericht op voorstel van het Bestuur en bij beslissing van de Raad. Daaronder ressorteren verschillende ACW-entiteiten (* zie memorie van toelichting punt 9.) b. De voormelde diensten en werkgroepen worden rond een specifiek uitzicht van de werking een geëigende opdracht toevertrouwd. Deze opdracht kan zowel in dienst staan van het ACW als dusdanig als van de totale Christelijke Arbeidersbeweging. Zij worden opgericht op voorstel van het Bestuur en bij beslissing van de Raad. Daaronder ressorteren verschillende diensten en werkgroepen (* zie memorie van toelichting punt 10.) c. De voormelde geëigende initiatieven komen tot stand bij besluit van het Bestuur of de Raad. Zij behelzen: gezamenlijke initiatieven in het kader van een geharmoniseerd jaarprogramma; 29

30 het verwezenlijken van gemeenschappelijk te voeren acties of manifestaties. Voor het voorbereiden van zijn standpunten, het opvolgen van belangrijke beleidsdomeinen of het organiseren van belangrijke manifestaties kan het Bestuur, op voordracht van het Dagelijks Bestuur, ad hoc werkgroepen of commissies installeren. 4. Om het politiek beleid op te volgen zal een politiek comité opgericht worden op arrondissementeel en/of provinciaal niveau. Via dit comité wordt een structureel en regelmatig overleg georganiseerd met de door het ACW-erkende mandatarissen. Wanneer politieke standpunten moeten worden ingenomen over onderwerpen die tot het werkterrein van een deelorganisatie behoren, zal voorafgaandelijk overleg met deze gepleegd worden. Het innemen van standpunten komt in elk geval toe aan het Bestuur. 30

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER)

STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR ECONOMIE Dossier behandeld door: ir. Ronse Dominik, Gemeentesecretaris: 051/33.74.10 E mail: secretaris@ingelmunster.be STATUTEN LOKALE ECONOMISCHE RAAD (LER) ART. 1. In de

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011

Governance memorandum van Ergo Insurance nv. Versie op 27/06/2011 Governance memorandum van Ergo Insurance nv Versie op 27/06/2011 3 1. Aandeelhouderstructuur ERGO Insurance NV maakt deel uit van de ERGO verzekeringsgroep. ERGO Versicherungsgruppe AG, een vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal.

NL Prijs: Publicatieblad. C 115 van de Europese Unie. Mededelingen en bekendmakingen. 51e jaargang. Uitgave in de Nederlandse taal. Publicatieblad ISSN 1725-2474 C 115 van de Europese Unie Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 51e jaargang 9 mei 2008 Nummer Inhoud Bladzijde 2008/C 115/01 Geconsolideerde versie

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

Participatie op school:

Participatie op school: v l a a m s e c o n f e d e r a t i e v a n o u d e r s e n o u d e r v e r e n i g i n g e n Participatie op school: de ouderraad Brochure van de Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen [

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

DE BELGISCHE GRONDWET

DE BELGISCHE GRONDWET DE BELGISCHE GRONDWET MEI 2014 KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 2 Juridische Dienst van de Kamer van volksvertegenwoordigers D / 2014 / 4686 / 01 Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5

ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD. 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 ALGEMEEN REGLEMENT UNASUR INHOUD 1. HOOFDSTUK I: DOEL en TOEPASSINGSGEBIED 5 1.1. Artikel 1: Doel van het reglement 5 2. HOOFDSTUK II: STRUCTUUR en INSTITUTIONELE EIGENHEID VAN UNASUR 5 2.1. Artikel 2:

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging

Hoofdstuk I. Benaming, zetel en doel van de vereniging STATUTEN BEROEPSVERENIGING GEVESTIGD TE BOOM GENAAMD: KONINKLIJKE MARKTKRAMERSBOND VAN BOOM RUPELSTREEK & KLEIN-BRABANT Hoofdstuk I Benaming, zetel en doel van de vereniging Artikel 1.- De vereniging werd

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16

HERSTELD HERVORMDE KERK. Ordinantie 16 HERSTELD HERVORMDE KERK Ordinantie 16 In tweede lezing vastgesteld door de generale synode op 15 en 16 juni 2012 16. Ordinantie voor de kerkelijke financiën en goederen I Het college van kerkvoogden Artikel

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie