STATUTEN ACW GENT-EEKLO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTEN ACW GENT-EEKLO"

Transcriptie

1 STATUTEN ACW GENT-EEKLO Goedgekeurd op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober

2 2

3 Met de fusie van de twee ACW-verbonden Gent en Eeklo werden in 1998 nieuwe verbondelijke ACW-statuten opgesteld. Negen jaar later drongen zich toch enkele aanpassingen op om ons als ACW-verbond beter te liëren aan de nationale ACW-statuten van juni 2006 en de nationale Congresbesluiten van november Meteen ook werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de evoluties binnen bepaalde ACW-geledingen en de verbondelijke Raadsbesluiten van september 2003, vervat in het document Stapstenen ACW Gent-Eeklo voor , een plaats te geven. Na heel wat voorbereidend werk door een werkgroep ad hoc, bijgestaan door een extern expert, werden de teksten besproken op het ACW-Bestuur van 12 december 2006 en van 20 maart 2007 en de definitieve ontwerpstatuten goedgekeurd op het ACW-Bestuur van 11 september Op de verbondelijke ACW-Raad van 5 oktober 2007 werden de nieuwe statuten ACW Gent-Eeklo met een overweldigende meerderheid goedgekeurd. Met dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt. Mario Pauwels secretaris ACW Gent-Eeklo 3

4 ARTIKEL 1 UITGANGSVISIE Het ACW-verbond Gent-Eeklo, Koepel van de Christelijke Werknemersorganisaties, in het kort ACW, is de uitdrukking van de globale Christelijke Arbeidersbeweging in het arrondissement Gent-Eeklo. Het ACW-verbond Gent-Eeklo (Christen Arrondissement Werkersverbond) is een feitelijke vereniging. Het ACW wil een samenleving waarin iedereen, solidair en gelijkwaardig kan genieten van de fundamentele politieke, sociale, economische en culturele rechten. Het streeft de totale emancipatie van de werknemersbevolking na en schenkt bijzondere aandacht aan de zwaksten en de meest achtergestelden in de samenleving. Bij zijn streven gaat het ACW uit van de Universele Rechten van de Mens en de principes van de democratie en betracht het de verwezenlijking van zijn Fundamentele Doelstellingen. De evangelische geloofscultuur geeft draagkracht, diepgang en daadkracht aan zijn maatschappelijk project en aan de inzet van de leden van de aangesloten organisaties. De sterkte van het ACW ligt in de belangeloze inzet van vrijwilligers die in onderlinge samenwerking en in samenwerking met beroepskrachten de realisatie van de Fundamentele Doelstellingen mogelijk maken. 4

5 ARTIKEL 2 OPDRACHTEN 1. Als koepelorganisatie zal het ACW de verdediger zijn van de aangesloten vrije sociale organisaties; de werking en de aanwezigheid in de samenleving van de deelorganisaties en diensten versterken en ondersteunen; de samenhang en groepsgeest in de Christelijke Arbeidersbeweging bevorderen en een gemeenschappelijke visie voor de Beweging uitwerken; dienstverlenend en bemiddelend optreden voor de aangesloten organisaties. Voor de vertaling en uitvoering van zijn koepelopdracht steunt het ACW zich op de meest recente Congresbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 1.) op de meest recente Raadsbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 2.) 2. Als sociale beweging zal het ACW samen met de deelorganisaties en de afdelingen en namens de Christelijke Arbeidersbeweging inspelen op hedendaagse sociale problemen; een sociale dynamiek ontwikkelen en onderhouden in de samenleving; de participatie in het maatschappelijk leven bevorderen, de weerbaarheid van de burgers verhogen en de kwetsbaarheid van de werknemers en zwakke bevolkingsgroepen tegengaan. 5

6 Voor de vertaling en uitvoering van zijn sociale bewegingsopdracht steunt het ACW zich op de meest recente Congresbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 1.) op de meest recente Raadsbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 2.) 3. Als uitvoerder van zijn politieke werking zal het ACW de eigen sociale visie op de samenleving en het programma van de Christelijke Arbeidersbeweging op politiek vlak realiseren; in het algemeen en zo mogelijk samen met anderen, een vooruitstrevend sociaal beleid op alle politieke niveaus bevorderen; in het bijzonder mensen aansporen en met hen samenwerken om via een politiek mandaat de doelstellingen van de Beweging in het concrete politieke werk te helpen realiseren, waartoe ze worden uitgenodigd voor een zinvol partnerschap met de Beweging (* zie memorie van toelichting punt 3: Engagementsverklaring ACW-erkende mandataris ); ijveren voor een democratisch besluitvormingsproces. Voor de vertaling en uitvoering van zijn politieke opdracht steunt het ACW zich op de meest recente Congresbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 1.) op de meest recente Raadsbesluiten (* zie memorie van toelichting punt 2.) 6

7 ARTIKEL 3 GEOGRAFISCHE OMSCHRIJVING EN STATUUT VAN PLAATSELIJKE ACW-WERKING De werking van het ACW-verbond Gent-Eeklo strekt zich uit over alle gemeenten gelegen in de bestuurlijke arrondissementen Gent en Eeklo. De ACW-districten hebben dezelfde omschrijving als de districten zoals van toepassing voor de provincieraadsverkiezingen (* zie memorie van toelichting punt 4.). Naargelang de graad van structurering en taakopneming kan de plaatselijke ACWwerking (ook ACW-basiswerking genoemd) vier verschillende vormen aannemen met name een ACW-antenne, een ACW-satelliet, een lokaal ACW en een gemeentelijk ACW (* zie memorie van toelichting punt 5: Modelstatuten plaatselijk ACW: preambule - plaatselijke ACW-werking ). 7

8 ARTIKEL 4 LEDEN Het ACW heeft geen eigen leden. De leden die bij één van de samenstellende organisaties zijn aangesloten, behoren tot het ACW langs hun organisatie. Wel kunnen personen, die geen deel uitmaken van een deelorganisatie maar wel de Fundamentele Doelstellingen en de uitgangsvisie van het ACW (zie artikel 1) onderschrijven, aangetrokken worden op voordracht van één of meer deelorganisaties of van het verbondelijk ACW Dagelijks Bestuur én na goedkeuring door het verbondelijk ACW Bestuur. ARTIKEL 5 SAMENSTELLING Het ACW is samengesteld uit 1. De plaatselijke ACW-werkingen: erkende lokale en/of gemeentelijke ACW-afdelingen en ACW-satellieten. 2. De ingebouwde organisaties Wereldsolidariteit, regio Gent- Eeklo, en Vakantiegenoegens, regio Gent-Eeklo. 3. De volgende verbondelijke deelorganisaties met bijzonder doel, voor zover ze betrekking hebben op het arrondissement Gent- Eeklo: 8

9 de sociaal-economische deelorganisaties het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV), verbond Gent-Eeklo; de Christelijke Mutualiteiten (CM), Ziekenfonds CM Midden-Vlaanderen: regio Gent, regio Meetjesland en regio Schelde-Leie; de Economische Werken, zoals gebundeld in hun overlegorgaan: VDK spaarbank, Huisvesting Het Volk, CV Het Volk, DVV verzekeringen Agentschap ; de sociaal-culturele deelorganisaties de Kristelijke Arbeidersvrouwenbeweging (KAV), Oost-Vlaanderen: regio Gent-Eeklo; de Kristelijke Werknemersbeweging (KWB), Oost-Vlaanderen: regio Gent-Eeklo ; de Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ), Oost-Vlaanderen: regio Gent-Eeklo; Open, Kristelijk, Respectvol, Actief (OKRA), regio Gent en regio Eeklo. 4. De erkende organisaties De Raad kan op voordracht van het Bestuur beslissen dat organisaties die geen ingebouwde dienst zijn van het ACW of een geleding, als ACW-organisatie worden erkend wanneer zij de Fundamentele Doelstellingen en de uitgangsvisie van het ACW (zie artikel 1) onderschrijven en er zich toe verbinden op een structurele wijze met het ACW te werken. Zij zijn vertegenwoordigd in het Bestuur en de Raad met stemrecht en maken deel uit van het overlegorgaan zoals bepaald in artikel 9. Familiehulp interregio 2;... Genoemde leden onder 1, 2, 3 en 4 worden verder de geledingen genoemd. 9

10 5. De geassocieerde partners Deze worden op voordracht van het Bestuur en bij beslissing van de Raad aanvaard. Het betreft organisaties die werkzaam zijn in de geest van de Fundamentele Doelstellingen, aanleunend bij de ACW-structuren zonder er echter een structurele band mee te hebben. Zij zijn lid van de Raad en het Bestuur met adviserende stem.... ARTIKEL 6 STRUCTUUR EN ORGANISATIE 1. De bestuursorganen van het ACW zijn 1. de Raad; 2. het Bestuur; 3. het Dagelijks Bestuur. Buiten de statutair bepaalde samenstelling van de bestuursorganen kunnen deze bestuursorganen beslissen op hun bijeenkomsten andere personen uit te nodigen of op te nemen. Zij hebben dan enkel een adviserende bevoegdheid. Deelorganisaties, (erkende) organisaties en geassocieerde partners die een werking hebben die groter is dan de regio Gent-Eeklo kunnen enkel vertegenwoordigers afvaardigen die woonachtig of actief zijn in de regio Gent-Eeklo. 10

11 De afvaardiging voor de Raad zal van elke geleding, met uitzondering van de Economische Werken, voor de helft uit vrijwilligers bestaan. De afvaardiging voor de Raad zal van elke geleding uit een derde van vertegenwoordigers van het andere geslacht bestaan, met uitzondering van die geledingen die zich uitsluitend tot mannen of vrouwen richten en van de Economische Werken. Tevens zullen ze ernaar streven om meer jongeren aan bod te laten komen. Wanneer in de bestuursorganen over personen wordt gestemd, is de stemming steeds geheim. 2. De Raad 1. Bevoegdheden De Raad vormt het hoogste gezagsorgaan van het ACW. De Raad: verzekert een globaal toezicht op de werkzaamheden der bestuursorganen; bepaalt en wijzigt de statuten; beslist over de samenstelling van het ACW zoals bepaald in artikel 5, en over de erkenning van de geledingen; beslist over eventuele uitsluiting van afdelingen, satellieten, organisaties en partners; keurt het jaarverslag goed dat door het Bestuur wordt voorgelegd; evalueert de politieke werking van het ACW; treft alle maatregelen die hij nodig acht in het belang van het verbondelijk ACW; verleent opdrachten aan het Bestuur en waakt over de stipte uitvoering ervan; verkiest de leden van het Bestuur die de plaatselijke ACW-werkingen, met uitzondering van de ACW-antenne, vertegenwoordigen. 11

12 2. Samenstelling De Raad is samengesteld uit: a. volgende personen met stemrecht 1) de leden van het Bestuur, voor zover ze geen deel uitmaken van de afvaardiging van de ingebouwde, de erkende en de deelorganisaties; 2) de afgevaardigden van de ingebouwde organisaties Wereldsolidariteit, regio Gent-Eeklo, en Vakantiegenoegens, regio Gent-Eeklo, à rato van 2 per organisatie; 3) de afgevaardigden van de plaatselijke ACW-werkingen, met uitzondering van de ACW-antenne, à rato van één afgevaardigde per gecumuleerde leden van ACV en CM, aangesloten bij de plaatselijke ACW-werkingen, met een minimum van 2 afgevaardigden (* zie memorie van toelichting punt 6.); 4) de afgevaardigden van de deelorganisaties als volgt verdeeld: 12 ACV verbond Gent-Eeklo 12 Ziekenfonds CM Midden-Vlaanderen met de regio s Gent, Meetjesland en Schelde-Leie 12 Economische Werken 6 KWB Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 6 KAV Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 3 OKRA regio Gent 3 OKRA regio Eeklo 4 KAJ Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 12

13 5) de afgevaardigden van de erkende organisaties à rato van 3 per organisatie: Familiehulp interregio 2 waarbij minstens de zorgregiodirecteur Gent deel uitmaakt van de afvaardiging;... b. volgende personen met adviserende stem: 1) de regeringsleden, de Federale, Vlaamse en Europese parlementsleden en de bestendig afgevaardigden, die door het ACW erkend zijn, uit het arrondissement Gent-Eeklo; 2) de afgevaardigden van de geassocieerde partners à rato van 2: Werking De Raad vergadert minstens éénmaal per jaar en wordt samengeroepen door het Bestuur dat de agenda bepaalt. Behoudens wanneer het gaat om statutaire aangelegenheden kan de Raad gehouden worden onder de vorm van één of meer districtsvergaderingen. Zo ook kan, met betrekking tot regioproblemen en sociale acties, afgeweken worden van de districtsomschrijving. De samenstellende organisaties en de plaatselijke ACW-werkingen, met uitzondering van de ACW-antenne, kunnen punten aan de agenda laten toevoegen. Uiterlijk tien dagen op voorhand stellen zij de voorzitter hiervan in kennis. Een buitengewone Raad kan worden samengeroepen op vraag van vier deelorganisaties of van een derde van de plaatselijke ACW-werkingen, met uitzondering van de ACW-antenne. 13

14 4. Besluitvorming De stemmingen geschieden hoofdelijk. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid der stemmen. Voor de herziening van de statuten is een meerderheid vereist van 2/3 der aanwezige stemgerechtigden. De statuten worden ter goedkeuring aan het Nationaal ACW voorgelegd. De samenstelling van de Raad wordt om de vier jaar hernieuwd. 3. Het Bestuur 1. Bevoegdheden Het Bestuur: roept de Raad samen en bepaalt de agenda; voert de besluiten van de Raad uit; waakt over de verstandhouding tussen alle geledingen en spreekt zich uit over alle moeilijkheden; volgt de actualiteitsproblemen op, bepaalt standpunten en neemt beslissingen; keurt de begroting en de rekeningen goed; keurt het jaarprogramma goed; bepaalt en wijzigt de Engagementsverklaring ACW-erkende mandataris ; bepaalt en wijzigt het huishoudelijk reglement; toetst de plaatselijke ACW-statuten op hun synergie met de verbondelijke ACW-statuten zoals bepaald in de modelstatuten voor het plaatselijk ACW en bekrachtigt ze; 14

15 behandelt alles wat niet aan de Raad kan worden voorgelegd en niet tot de bevoegdheid behoort van het Dagelijks Bestuur; verkiest onder zijn leden om de vier jaar een Dagelijks Bestuur en bekrachtigt de voordrachten voor het Dagelijks Bestuur; stelt een secretaris aan in akkoord met het Nationaal ACW; erkent de ACW-mandatarissen van Kamer, Senaat, Vlaams Parlement, Provincie, Europees Parlement, uit het arrondissement Gent-Eeklo (*zie memorie van toelichting punt 3: Engagementsverklaring ACW-erkende mandataris ); erkent de ACW-mandatarissen van gemeente- en OCMW-raad in die gemeenten waar geen gemeentelijk ACW bestaat. 2. Samenstelling Volgende personen met stemrecht 1) de afgevaardigden van de plaatselijke ACW-werkingen: 16 leden die tot de Groep van een plaatselijke ACW-werking behoren en die om de vier jaar door de Raad worden verkozen. Deze 16 leden worden verkozen per district door de ganse Raad. Het aantal mandaten berust op de bevolkingscijfers en is onder de districten als volgt verdeeld: 6 voor Gent; 3 voor Lochristi; 3 voor Deinze; 2 voor Evergem; 2 voor Eeklo. Van deze 16 leden mogen er maximum 5 personeelslid zijn van de Christelijke Arbeidersbeweging en wel als volgt verdeeld: maximum 2 in Gent; 1 in Lochristi; 1 in Deinze; 1 in Evergem; 1 in Eeklo. Bij ontslag van een lid uit de Groep van een plaatselijke ACW-werking of het Bestuur, wordt dit vervangen door de niet-verkozen kandidaat uit het betrokken district, in volgorde van de behaalde stemmen; 2) de afgevaardigden van de ingebouwde organisaties Wereldsolidariteit, regio Gent-Eeklo, en Vakantiegenoegens regio Gent-Eeklo, à rato van 1 afgevaardigde per organisatie; 15

16 3) de afgevaardigden van de deelorganisaties als volgt verdeeld: 5 ACV verbond Gent-Eeklo 5 Ziekenfonds CM Midden-Vlaanderen met de regio s Gent, Meetjesland en Schelde-Leie 5 Economische Werken 2 KWB Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 2 KAV Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 2 OKRA regio Gent 2 OKRA regio Eeklo 2 KAJ Oost-Vlaanderen regio Gent-Eeklo 4) de secretaris, de adjunct-secretaris, die tevens verslaggever is, en de pastor; 5) de afgevaardigden van de erkende organisaties à rato van 1 afgevaardigde per organisatie; 6) ten hoogste 5 gecoöpteerde leden, gekozen door de leden waarover sprake in 1), 2), 3), 4) en 5). Volgende personen met adviserende stem: 1) de geassocieerde partners à rato van 1 afgevaardigde per partner; 2) de regeringsleden, de Federale, Vlaamse en Europese parlementsleden en de bestendig afgevaardigden, die door het ACW erkend zijn, uit het arrondissement Gent-Eeklo; 3)... 16

17 3. Werking Het Bestuur vergadert minstens 4 keer per jaar. De stemmingen geschieden hoofdelijk. De besluiten worden genomen met gewone meerderheid der stemmen. Bij gelijkheid van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het Bestuur wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld na hernieuwing van de Raad. 4. Het Dagelijks Bestuur 1. Bevoegdheden Het Dagelijks Bestuur neemt de dagelijkse leiding van het verbondelijk ACW waar; bereidt de vergaderingen van het Bestuur voor; stelt de agenda op en roept het Bestuur bijeen; geeft concrete en praktische uitvoering aan de genomen besluiten; neemt zelf initiatief en/of doet voorstellen aan het Bestuur omtrent de concrete vertaling van ondermeer de nationale Congresbesluiten en beslissingen van de Raad naar het verbondelijke niveau; stelt het ontwerp van jaarprogramma vast; behartigt de personeelsaangelegenheden; benoemt, bevordert en ontslaat het personeel van het verbondelijk secretariaat; beheert de gelden en bezittingen; geeft zijn advies over de begroting en de rekeningen; keurt de balans goed; houdt toezicht op de inkomsten en uitgaven van het verbondelijk ACW en zijn diensten. 17

18 Het Dagelijks Bestuur kan zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk delegeren aan één of meer leden van het Dagelijks Bestuur en in het bijzonder aan de secretaris. De omvang van deze bevoegdheden wordt duidelijk omschreven in de statuten en/of in het functieprofiel van de secretaris en mag zelfs de volledige delegatie inhouden voor de betrokken domeinen. Het Dagelijks Bestuur kan ten allen tijde en onder dezelfde voorwaarden deze delegatie wijzigen of intrekken. 2. Samenstelling Het Dagelijks Bestuur is samengesteld uit 8 leden, waaronder: de voorzitter; minstens één ondervoorzitter; de secretaris; de pastor voor zover de functie van pastor niet wordt waargenomen door een stafmedewerker en/of een leek die verantwoordelijkheid draagt in een van de geledingen; de penningmeester. Minstens één derde van de mandaten wordt voorbehouden aan vrijwilligers. In het Dagelijks Bestuur moeten zowel de plaatselijke ACWwerkingen als de sociaal-economische en de sociaal-culturele organisaties vertegenwoordigd zijn. Er mogen niet meer dan twee politieke mandatarissen zetelen in het Dagelijks Bestuur. Als politiek mandataris wordt hier bedoeld hij/zij wiens hoofdberoep bestaat uit een politiek mandaat. Van de voorzitter en de ondervoorzitter(s) moet minstens één iemand van het andere geslacht zijn. 18

19 De leden van het Dagelijks Bestuur krijgen elk één of meer specifieke taken toegewezen. 3. Werking Het Dagelijks Bestuur vergadert minstens 6 keer per jaar en telkens als dit nodig is. Het wordt samengeroepen door de voorzitter, de secretaris of door vier leden van het Dagelijks Bestuur. Bij gelijkheid van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Het wordt om de vier jaar verkozen, na de hernieuwing van het Bestuur. 5. Bijzondere bepaling In alle gevallen die niet in deze statuten voorzien zijn zal het Bestuur een beslissing nemen. In geval van hoogdringendheid of wanneer het Bestuur niet kan bijeengeroepen worden, komt deze bevoegdheid toe aan het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur kan onder diezelfde voorwaarden standpunten bepalen. Deze standpunten moeten op het eerstvolgend Bestuur worden verantwoord. 19

20 ARTIKEL 7 DE SECRETARIS Tot de opdracht van de secretaris behoort het stellen van alle handelingen van dagelijks beheer en dagelijkse werking van de feitelijke vereniging ACW-verbond Gent-Eeklo, in de ruimste zin genomen, en rekening houdend met de bevoegdheden zoals beschreven in artikel 6 4, desgevallend verruimd met deze bepaald in het in dezelfde bepaling bedoelde delegatiebesluit. De secretaris stelt in ieder geval alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vereniging te verzekeren en die, wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beschikking te nemen, het optreden van het Dagelijks Bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken dan wel niet mogelijk maken. (* Voor de omschrijving van taken, opdrachten en bevoegdheden: zie memorie van toelichting punt 7 Functieprofiel secretaris ). De feitelijke vereniging ACW-verbond Gent-Eeklo en het Christen Arrondissement Werkersverbond worden ten aanzien van derden, en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door één of meer leden van het Dagelijks Bestuur en/of de secretaris. 20

21 ARTIKEL 8 DE ADJUNCT-SECRETARIS EN DE PASTOR Voor de functieomschrijving van de adjunct-secretaris en de pastor wordt verwezen naar de desbetreffende functiebeschrijvingen ACW001-1 en ACW020-1 van Berenschot Belgium. ARTIKEL 9 OVERLEG MET DEELORGANISATIES, (ERKENDE) ORGANISATIES, GEASSO- CIEERDE PARTNERS EN DIENSTEN Om uitvoering te geven aan ondermeer de artikels 2 en 14 overlegt het ACW naargelang van de noodzaak met de deelorganisaties, de (erkende) organisaties, de geassocieerde partners en de diensten op verbondelijk en/of provinciaal niveau. Het maakt een aantal praktische afspraken voor gemeenschappelijk in te richten activiteiten. Het bespreekt zaken die van belang zijn voor alle geledingen en diensten en neemt hierin beslissingen. Deze beslissingen kunnen niet indruisen tegen die welke genomen werden door de statutaire bestuursorganen, noch op bevoegdheden slaan die aan deze laatsten statutair zijn voorbehouden. 21

22 ARTIKEL 10 JAARPROGRAMMA De ACW-personeelsleden maken een ontwerp van jaarprogramma op en leggen het ter goedkeuring voor aan de bevoegde bestuursorganen. Het jaarprogramma bevat de concrete doelstellingen die worden vooropgesteld. ARTIKEL 11 FINANCIEN 1. Financiële verrichtingen De financiële verrichtingen geschieden door het diensthoofd fi nanciën, administratie/boekhouden en personeel. De penningmeester controleert de rekeningen en brengt jaarlijks verslag uit bij het Dagelijks Bestuur en bij het Bestuur op de eerstvolgende vergadering na 1 april. Hierop kan het Bestuur omwille van organisatorische redenen uitzonderlijk een gemotiveerd en duidelijk geargumenteerd uitstel toestaan. Voor hun controletaak met betrekking tot de rekeningen kunnen de penningmeester, het Dagelijks Bestuur en het Bestuur zich eventueel laten bijstaan door een externe commissaris(-revisor). 22

23 2. Ontbinding en vereffening In geval van vrijwillige ontbinding duidt het Bestuur één of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden. In geval van vrijwillige of gerechtelijke ontbinding, - op welk ogenblik en voor welke reden zij zich ook zou voordoen - wordt het netto maatschappelijk actief overgedragen aan een vereniging door het Bestuur aangeduid. Die vereniging moet een christelijk-sociaal engagement hebben en als werkterrein de provincie Oost-Vlaanderen, bij voorkeur beperkt tot het arrondissement Gent- Eeklo. ARTIKEL 12 HUISHOUDELIJK REGLEMENT In het kader van een goede werking wordt een huishoudelijk reglement opgesteld. Dit wordt goedgekeurd door het Bestuur met een gewone meerderheid van de stemmen (* zie memorie van toelichting punt 8 Huishoudelijk reglement ). 23

24 ARTIKEL 13 WIJZIGINGEN STATUTEN EN HUISHOUDELKIJK REGLEMENT Het Bestuur zal een beslissing nemen in alle gevallen die niet voorzien zijn in deze statuten. Wijzigingen aan deze statuten kunnen slechts aangebracht worden door de Raad mits 2/3 van de aanwezige leden hiermee instemmen en de helft van de leden aanwezig zijn. Voor wijzigingen aan het huishoudelijk reglement volstaat de instemming van een gewone meerderheid van het Bestuur mits de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. ARTIKEL 14 INTERNE VERHOUDINGEN 1. ACW en geledingen 1. Met inachtneming van elkaars autonomie inzake hun eigen bevoegdheidsdomeinen, werkingsgebieden en werkmethoden en op voet van gelijkheid, beogen het ACW en zijn geledingen versterking van elkaars werking door samenwerking en wederzijdse ondersteuning, en dit in functie van de realisatie van de basisdoelstellingen van de Beweging. Wijzigingen aan de bevoegdheidsdomeinen, werkingsgebieden en werkmethoden van de geledingen worden met het 24

25 ACW overlegd. 2. Als koepelorganisatie zal het ACW alle mogelijke steun verlenen aan de deelorganisaties en doorheen de zelfstandigheid van de geledingen de coördinatie en samenhang verzekeren en de samenwerking stimuleren. De deelorganisaties kunnen hiervoor zelf op het ACW beroep doen. 3. In dezelfde geest van loyaliteit en samenwerking zullen de geledingen de democratisch genomen beslissingen mee helpen uitvoeren en zal het ACW de beslissingen die door de geledingen binnen hun bevoegdheidsdomein of -gebied genomen worden, versterken en ondersteunen. 4. Bij eventuele geschillen inzake onderlinge verhoudingen en bevoegdheidsdomeinen en -gebieden, zullen de geledingen beroep doen op het Bestuur van het ACW dat dan als bemiddelaar optreedt. Voor de uitvoering van deze opdracht kan het Bestuur, naargelang de situatie, specifi eke procedures uitwerken. 2. Samenwerking Om zijn Fundamentele Doelstellingen te realiseren zal het ACW overleg plegen en samenwerking mogelijk maken met andere sociaal bewogen democratische bewegingen en groepen die zich op een democratische wijze inspannen voor programmapunten waarin de Christelijke Arbeidersbeweging zich herkent. 3. Beëindiging van ACW-mandaten 3.1.Gevallen waarin ACW-bestuursmandaten worden beëindigd 1. Wanneer een lid van één van de verbondelijke ACW-bestuursorganen ophoudt een politiek mandaat te vervullen of ophoudt te fungeren als ACW-erkende mandataris wordt deze geacht ontslag te geven en vervalt hiermee zijn ACW- 25

26 bestuursmandaat op hetzelfde ogenblik. Dit inzover het ACW-bestuursmandaat rechtstreeks voortvloeit uit het politiek mandaat. 2. Wanneer een persoon ophoudt te behoren tot het verbondelijk ACW-Bestuur kan deze geen deel meer uitmaken van het verbondelijk ACW-Dagelijks Bestuur. 3. Wanneer een lid van één van de verbondelijke ACW-bestuursorganen door zijn houding blijk geeft van tegenstrijdigheid en deloyaliteit inzake de beslissingen van de verbondelijke ACW-bestuursorganen, kan het verbondelijk ACW-Bestuur beslissen het betrokken lid te verwijderen uit al zijn verbondelijke ACW-bestuursfuncties. 4. Evenzo kan het verbondelijk ACW-Bestuur beslissen een ACW-erkende mandataris, die door zijn opstelling manifest de ACW-standpunten verloochent of die niet langer zijn engagementen nakomt die vastgelegd zijn in de Engagementsverklaring (* zie memorie van toelichting punt 3), niet meer te erkennen als ACW-erkende mandataris. Hierdoor neemt zijn functie van lid in de verbondelijke ACW-bestuursorganen, ook als deze niet voortvloeit uit het mandaat, een einde. 5. Naar aanleiding van politieke verkiezingen kan een lid van het verbondelijk ACW-Bestuur niet fungeren of gekozen worden op een lijst die opkomt tegen of naast de door het ACW erkende of gesteunde lijst. Gebeurt dit toch dan vervalt voor deze persoon automatisch en ongeacht de hoedanigheid waardoor hij deel uitmaakt van de ACW-bestuursorganen, elk ACW-bestuursmandaat in het ACW-Dagelijks Bestuur en het ACW-Bestuur en zijn/haar lid- 26

27 maatschap in de ACW-Raad. Evenzo vervallen in hoofde van deze persoon alle functies of hoedanigheden op dezelfde wijze zo hij/zij zich na de verkiezingen afzondert van de groep of fractie waarbij hij gekozen was en erkend of gesteund werd door het ACW. De ACW-geledingen erkennen eveneens voor hun omschrijving de toepassing van dit artikel. Bij niet naleving ervan is het verbondelijk ACW gemachtigd om op te treden. 3.2.Procedure In de gevallen vermeld onder 3.1.3, en wordt de beslissing genomen door het verbondelijk ACW-Bestuur met gewone meerderheid van de stemmen. 3.3.Opvolging na ontslag In de gevallen waarin een lid, overeenkomstig 3.1 en 3.2, ontslag neemt of verwijderd wordt, voorziet men, in diens opvolging op de gebruikelijke wijze en voor de periode tot aan de gewone vernieuwing van de bestuursorganen. 3.4.Beroep Tegen een democratisch genomen beslissing inzake de gevallen vermeld onder 3.1.3, en kan geen beroep worden aangetekend. 27

28 ARTIKEL 14 MIDDELEN 1. De deelorganisaties en de erkende organisaties brengen de middelen samen die de werking van het ACW optimaal kunnen verzekeren. 2. Als middel tot uitvoering van zijn opdrachten: 1. bouwt het ACW een aangepast secretariaat uit met vrijgesteld personeel. Het secretariaat heeft een organiserende en ondersteunende functie; 2. richt het plaatselijke ACW-werkingen op en biedt ze ondersteuning en begeleiding; 3. vertegenwoordigt het de christelijk georganiseerde werknemers uit het arrondissement Gent-Eeklo; 4. bevordert het ACW de algemene vorming, de goede verstandhouding en de samenwerking onder het vrijgesteld personeel van de verschillende organisaties, instellingen en diensten. 28

29 3. Het ACW kan, voor bepaalde inhoudelijke uitzichten van de werking, binnen zijn structuren specifieke organisaties, verenigingen, diensten, werkgroepen oprichten of geëigende initiatieven nemen. a. De voormelde organisaties en verenigingen hebben eigen beleidsorganen en ontwikkelen een eigen programmatie. Ze hebben al of niet eigen leden. Zij zijn ingebouwd binnen het ACW en zijn werking en zijn voor het hen toevertrouwde domein de realisators van de Fundamentele Doelstellingen. Zij worden opgericht op voorstel van het Bestuur en bij beslissing van de Raad. Daaronder ressorteren verschillende ACW-entiteiten (* zie memorie van toelichting punt 9.) b. De voormelde diensten en werkgroepen worden rond een specifiek uitzicht van de werking een geëigende opdracht toevertrouwd. Deze opdracht kan zowel in dienst staan van het ACW als dusdanig als van de totale Christelijke Arbeidersbeweging. Zij worden opgericht op voorstel van het Bestuur en bij beslissing van de Raad. Daaronder ressorteren verschillende diensten en werkgroepen (* zie memorie van toelichting punt 10.) c. De voormelde geëigende initiatieven komen tot stand bij besluit van het Bestuur of de Raad. Zij behelzen: gezamenlijke initiatieven in het kader van een geharmoniseerd jaarprogramma; 29

30 het verwezenlijken van gemeenschappelijk te voeren acties of manifestaties. Voor het voorbereiden van zijn standpunten, het opvolgen van belangrijke beleidsdomeinen of het organiseren van belangrijke manifestaties kan het Bestuur, op voordracht van het Dagelijks Bestuur, ad hoc werkgroepen of commissies installeren. 4. Om het politiek beleid op te volgen zal een politiek comité opgericht worden op arrondissementeel en/of provinciaal niveau. Via dit comité wordt een structureel en regelmatig overleg georganiseerd met de door het ACW-erkende mandatarissen. Wanneer politieke standpunten moeten worden ingenomen over onderwerpen die tot het werkterrein van een deelorganisatie behoren, zal voorafgaandelijk overleg met deze gepleegd worden. Het innemen van standpunten komt in elk geval toe aan het Bestuur. 30

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) ZOTTEGEM STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR (GROS) ZOTTEGEM ARTIKEL 1. STATUS De Stedelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Zottegem, afgekort GROS Zottegem, werd opgericht op 12 juni 2008 Hij is als adviesorgaan

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Ouderraad : Huishoudelijk reglement

Ouderraad : Huishoudelijk reglement Ouderraad : Huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art.1. Art.2. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004,

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I

S T A T U U T. aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D. aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I S T A T U U T aangenomen op het 6de EUCDW-congres 15 maart 1993 KÖNIGSWINTER - D aangepast op het 7de EUCDW-congres 6 september 1997 ROME - I aangepast op het 8 ste EUCDW-congres 26 november 2001 in BRUSSEL

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden

TITEL I. - Benaming, zetel, doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Vereniging van de Vlaamse Provincies. TITEL II. Leden 1 STATUTEN 27.03.1991 (bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10.10.1991) gewijzigd op 27.01.1995 (BS 28/04/1995), 27.01.2001 (BS 27/09/2001), 6.12.2003 en 13.03.2004 (BS 06/01/2006 en 31.08.2007 (BS

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins

Statuten cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Gemeente Sint-Laureins cultureel adviesorgaan Sint-Laureins Inhoud ERKENNING...3 OPDRACHT EN DOELSTELLINGEN...3 AFSPRAKEN GEMEENTEBESTUUR...4 INFORMATIE-UITWISSELING EN OVERLEG...4 ADVIES VRAGEN...4 ADVIES

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010..

STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. STATUTEN GKG F.V. Deze gewijzigde statuten werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 25 maart 2010.. ARTIKEL 1. OPRICHTING Op 30 maart 1982 werd een feitelijke vereniging (hierna "de Vereniging"

Nadere informatie

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden

O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A D A A L S T. Hoofdstuk I : Doelstelling, erkenning en relatie met gemeentelijke overheden Bijlage bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 4 september 2007 houdende goedkeuring wijziging statuten, meer bepaald aanvulling bij artikel 25.1 O P R I C H T I N G S S T A T U T E N S P O R T R A A

Nadere informatie

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur

Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Statuten oprichting PWA Knokke-Heist vzw en samenstelling algemene vergadering en de raad van bestuur Tussen ondergetekende, stichtende leden : Leden aangeduid door de Gemeenteraad: De Groote Piet, Boterbloemstraat

Nadere informatie

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen

Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Statuten van de Sportraad van de stad Mechelen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de sportraad op 7 maart 2012. In werking getreden op 1 januari 2013 (alle voorgaande statuten kwamen op de deze

Nadere informatie

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling

Hoofdstuk I- Samenstelling van de afdeling ALGEMENE CENTRALE C DER OPENBARE DIENSTEN (A.C.O.D. A.C.O.D.) SECTOR LOKALE EN REGIONALE BESTUREN (L.R.B. B.) REGIO BRUSSEL (BRU) AFDELING GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR DE NETHEID (G.A.N.) HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE SCHOOLRAAD Hoofdstuk 1 - Oprichting Art.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Industria VZW - STATUTEN

Industria VZW - STATUTEN Industria VZW - STATUTEN VOORAFGAANDE TITEL DEFINITIES Fakbar: Eender welke fakbar te Leuven die een geldige samenwerkingsovereenkomst heeft lopen met Industria VZW. TITEL I NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Art.

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT NATUURPUNT TURNHOUTSE KEMPEN 1. Draagwijdte 1.1 Dit huishoudelijk reglement regelt de interne werking van de afdeling Turnhoutse Kempen van Natuurpunt vzw. De bepalingen zijn aanvullend

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN

Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 STATUTEN Nimrods Vrienden - statuten -statuts Jachthond africhtingsclub aangesloten bij de K.K.U.S.H. onder nr. 715 ------------------- STATUTEN TITEL I Naam Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt de naam

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005

COORDINATIE VAN DE STATUTEN IN DATUM VAN 23 september 2005 Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badminton Clubs Afgekort : " VVBBC " Maatschappelijke zetel : 3150 Wespelaar, Grote Baan, 167. Nummer van de vereniging : 680783 Ondernemingsnr. 424375097 COORDINATIE VAN

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Oprichting In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT

OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD De KLiNKER HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1 Oprichting/Ouderraad/Oudervereniging Art.1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende de participatie op school en de Vlaamse onderwijsraad,

Nadere informatie

Samenstelling van de ouderraad

Samenstelling van de ouderraad DECRETALE OUDERRAAD Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Samenstelling van de ouderraad... 3 Werking van de ouderraad en het huishoudelijk reglement... 3 Wijziging Participatiedecreet vanaf 1 september 2014:...

Nadere informatie

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR

STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK: STATUTEN, HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN AFSPRAKENNOTA 1. STATUTEN STEDELIJKE JEUGDRAAD GENK OPRICHTING/ERKENNING, DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: oprichting en erkenning

Nadere informatie

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL

STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL 21-06-2013 STATUTEN JOGGINGCLUB BRAKEL 1/6 STATUTEN FEITELIJKE VERENIGING JOGGINGCLUB BRAKEL Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 1.1 De naam van de vereniging luidt Joggingclub Brakel 1.2

Nadere informatie

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres:

1.2 De zetel van de schoolraad is gevestigd op het volgende adres: 1 Huishoudelijk reglement voor de schoolraad 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus 2004, zoals

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT

RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HET VERBRUIK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op het koninklijk besluit van 20 februari 1964 houdende instelling van de Raad voor het Verbruik gewijzigd bij de K.B. van 2 juli 1964, 27 maart 1969,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw.

Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam Speelplein Bokal, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door vzw. Speelplein Bokal vereniging zonder winstoogmerk Bulstraat 18a 9270 Laarne Ondernemingsnummer : 0478.253.550 TITEL I. - NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad

Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs vzw Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Model van huishoudelijk reglement voor de schoolraad Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO

Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Huishoudelijk reglement van de schoolraad van Vrije basisschool IZOO Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1 In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school van de Vlaamse Onderwijsraad van 2 april

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor

Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Huishoudelijk reglement schoolraad basisscholen Sint-Victor 1 Oprichting 1.1 In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, B.S. 6 augustus

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW

Benaming Art. 1. De benaming van de vereniging zonder winstoogmerk is: STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL- BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANER VZW STUD-BOOK BELGE DU LIPIZZAN ASBL-BELGISCH STAMBOEK VAN DE LIPIZZANNER VZW Identificatienummer 8557/79 Ondernemingsnummer 0419603291 Gerechtelijk Arrondissement Brussel Maatschappelijke zetel: Zittert 19,

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMITE Vrije Basisschool De Vlinderboom, vestigingsplaats Huivelde

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMITE Vrije Basisschool De Vlinderboom, vestigingsplaats Huivelde HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERCOMITE Vrije Basisschool De Vlinderboom, vestigingsplaats Huivelde 1. BENAMING Onder de benaming Oudercomité De Vlinderboom Huivelde wordt een feitelijke vereniging opgericht.

Nadere informatie

de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven.

de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD O.B.S. DE GOUWZEE Wilhelminalaan 58 1141 CW Monnickendam DEFINITIES Artikel 1 Ouders : de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die op school zijn ingeschreven.

Nadere informatie

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen.

AANGEPASTE STATUTEN. De Vlaamse Ouderenraad is een pluralistisch en democratisch overlegplatform van organisaties van en voor ouderen. Vlaamse Ouderenraad vzw Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Ondernemingsnummer : 0463.620.507 AANGEPASTE STATUTEN De algemene vergadering van 26 maart 2014, geldig samengeroepen te Brussel en beschikkend

Nadere informatie

Statuten Stichting Lucas Onderwijs

Statuten Stichting Lucas Onderwijs 1/6 Artikel 1 Naam, vestiging en duur a. De Stichting draagt de naam Stichting Lucas Onderwijs. De Stichting kan zich in en buiten rechte presenteren onder de naam Lucas. b. De Stichting heeft haar zetel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND v.z.w. KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND, Globelaan 49, 1190 Brussel HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KONINKLIJKE BELGISCHE WIELRIJDERSBOND Het huishoudelijk reglement van de v.z.w. Koninklijke Belgische

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN

GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) STATUTEN GEMEENTELIJKE RAAD VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING (GROS) Art. 1 - Taakomschrijving STATUTEN De Raad heeft een adviserende en een sensibiliserende taak. De adviserende taak omvat het verstrekken van advies

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN REGLEMENT VAN ORDE VOOR HET... OVERLEGCOMITE ( 1 ) MODEL HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- In dit reglement wordt verstaan onder : 1 "besluit" : het koninklijk besluit van 28 september 1984

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES

ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR NORMALISATIECOMMISSIES Artikel 1 : Geldingskracht 1.1. Dit algemeen huishoudelijk reglement werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het NBN tijdens zijn vergadering

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen.

S T A T U T E N. TITEL II : Lidmaatschap, aanvaarding, schrapping, verbintenissen. S T A T U T E N TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1: De vereniging draagt als naam : FOTOCLUB LICHTVAST Al de akten, facturen, aankondigingen, uitgaven en andere officiële stukken uitgaande

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie