Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW"

Transcriptie

1 Sociale werkvoorziening en regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW Inleiding In de voor u liggende handreiking wordt een omschrijving gegeven van de regelgeving op het terrein van overheidssteun, aanbesteden, gescheiden boekhouding en BTW-plicht in relatie tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De aanleiding voor deze handreiking zijn de vele vragen van gemeenten en sworganisaties over bovengenoemde onderwerpen in relatie tot de uitvoering van de Wsw. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de naleving van zowel de Europese als nationale wet- en regelgeving inzake bovengenoemde onderwerpen. Met deze handreiking wordt getracht een antwoord te geven op deze vragen en wordt vooral beoogd gemeenten en sw-organisaties hun weg te laten vinden in deze complexe materie. Aan deze handreiking is de meest mogelijke zorg besteed, maar omdat bovengenoemde rechtsgebieden continue in ontwikkeling zijn en de individuele situatie van een gemeente en/of een sworganisatie onderling aanzienlijk kan verschillen wordt geadviseerd om de informatie in deze handreiking louter als richtsnoer te gebruiken en daarnaast altijd zelf ook goed uit te zoeken welke zaken van toepassing zijn op de eigen individuele situatie. Aan deze handreiking kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Hebt u na het lezen van deze handreiking nog vragen dan kunt u voor verdere vragen (of meer uitgebreide informatie) over staatsteun en aanbestedingen contact opnemen met Europa decentraal, het kenniscentrum Europees recht en beleid voor decentrale overheden: Voor verdere vragen of informatie over het onderwerp Markt en Overheid en daaraan gerelateerd de onderwerpen aanbesteden en gescheiden boekhouding kunt u de website raadplegen van het ministerie van Economische zaken: Hebt u nog vragen over onderwerpen gerelateerd aan de BTW-plicht van gemeenten en sw-organisaties dan kunt u het best contact opnemen met uw Belastingkantoor ( of de site van het ministerie van Financiën raadplegen: Voor overige vragen over de Wet sociale werkvoorziening kunt u terecht bij het gemeenteloket: Overheidssteun en sociale werkvoorziening Inleiding Regels rondom overheidssteun zijn opgesteld om binnen de Europese Unie, en ten behoeve van het totstandkomen van een interne markt, de vrije eerlijke concurrentie te stimuleren. Daarbij is het beginsel van gelijke behandeling een belangrijk uitgangspunt. De kern van deze regels is dat de overheden de (interne) markt niet mogen verstoren met steunmaatregelen. Steun kan variëren van subsidies tot belastingfaciliteiten en de verkoop van grond onder de marktprijs. Als die steun er toe leidt dat een onderneming een voordeel krijgt dat die onderneming onder normale marktomstandigheden niet zou hebben gekregen kan dat betekenen dat er sprake is van ongeoorloofde concurrentievervalsing op de Europese markt. De staatsteunregels zijn onderdeel van het EG-verdrag en gelden daarmee ook voor gemeenten en provincies. Die hebben daardoor een eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of er mogelijk sprake is van staatsteun en, als dat het geval is, om die staatsteun zonodig aan te melden bij de Europese Commissie. 1

2 De Europese commissie beoordeelt of een bepaalde vorm van staatsteun geoorloofd is. Wanneer sprake is van staatsteun en deze niet bij de Europese Commissie aangemeld wordt, loopt de decentrale overheid het risico dat de steun, inclusief rente teruggevorderd moet worden. De Europese Commissie kan uit eigen beweging besluiten een onderzoek naar de steunmaatregel in te stellen, ofwel een concurrent of andere belanghebbende kan een klacht indienen met het verzoek een onderzoek in te stellen bij de Commissie. De Commissie heeft gedurende 10 jaar na verlening van de steun het recht om de lidstaat (lees ook gemeente of provincie) tot terugvordering van de steun te verplichten. Voor meer informatie hierover zie ook de factsheet Loonkostensubsidies en staatsteun, versie 15 mei De Europese Commissie is ondermeer dus verantwoordelijk voor het goedkeuren van staatsteun die in Europese lidstaten aan bedrijven en instellingen wordt verstrekt. De volgende (Europese) regels zijn daarbij van belang: Artikelen 81 tot en met 86 van het EG-verdrag ( betreffen regels voor ondernemingen omtrent het niet verstoren van de gemeenschappelijke markt (mededinging). Artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag (en uitgewerkt in verschillende verordeningen, beschikkingen en kaderregelingen) betreffen steun door overheden: van verboden staatsteun in de zin van 87 lid 1 EG is sprake, indien is voldaan aan de volgende omschrijving: een met staatsmiddelen bekostigd voordeel voor bepaalde ondernemingen waardoor de mededinging wordt vervalst en het interstatelijk handelsverkeer ongunstig wordt beïnvloed. Voorbeelden van steunmaatregelen zijn het verlenen van financiële voordelen door middel van subsidies aan bepaalde sectoren (sectorale steunmaatregel) of aan ondernemingen in bepaalde regio s ( regionale steunmaatregel). Zodra aan bepaalde ondernemingen met staatsmiddelen een voordeel wordt verschaft, is ter beoordeling van de Commissie of ten gevolge van de vervalsing van de mededinging, het handelsverkeer ongunstig wordt beïnvloed. Daartoe strekt de aanmelding van voorgenomen steunmaatregelen ( artikel 88, lid 3 EG); alleen indien een vrijstellingsverordening toepasselijk is, is aanmelding niet noodzakelijk. Dan is er nog de minimis-steun verordening (nr.1998/2006): de minimis-steun omvat steun (loonkostensubsidie) waarvan het bedrag over een periode van drie jaar een plafond van niet overschrijdt. Hiertoe dient alle steun die wordt verleend door centrale en decentrale overheid te worden opgeteld. Indien het totale bedrag onder dit plafond blijft, is aanmelding niet noodzakelijk. Nationale regels: Wetsvoorstel Markt en Overheid Via de Europese staatsteunregels kan in beginsel een substantieel deel van oneerlijke concurrentie door overheidsondernemingen worden afgedekt (nl. voor zover het verstoring van de gemeenschappelijke markt betreft), maar zowel juridisch als in de praktijk kent deze dekking echter haar beperkingen (verstoring van uitsluitend de nationale markt wordt niet bestreken door het EG-recht). Vandaar dat ook de Nederlandse overheid extra regels wil voor de verstoring van de nationale markt door overheden. In dat kader is een wetsvoorstel Markt en overheid, tot wijziging van de Mededingingswet, bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel richt zich uitsluitend op het voorkomen van oneerlijke concurrentie door overheden. De uitvoering van de Wsw blijft buiten dit wetsvoorstel voor zover art. 5 Wsw hierop van toepassing is. Voor meer informatie over (stand van zaken van) dit wetsvoorstel wordt verwezen naar de site van het ministerie van Economische zaken: 2

3 De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en overheidssteun De uitvoering van de Wsw wordt door de Nederlandse overheid beschouwd als een taak van algemeen belang. De doelstelling, taken en bevoegdheden van de betrokken rechtspersonen zijn in de Wsw nauwkeurig omschreven. Hierbij maakt het geen verschil of er sprake is van uitvoering van de Wsw krachtens de Wet Gemeenschappelijke Regeling door een werkvoorzieningschap, door een gemeente, door een zelfstandig of door een onzelfstandig sw-bedrijf. In alle vormen is er sprake van uitvoering van krachtens de Wsw opgedragen taken. Indien en voor zover de betrokken rechtspersonen in het kader van de Wsw goederen en diensten aanbieden op de markt, zijn deze activiteiten geheel onderworpen aan het nastreven van de doelstelling van de Wsw, namelijk het verschaffen van maatschappelijk zinvolle arbeid. De omstandigheid dat de activiteiten van de gehandicapte werknemers resulteren in een maatschappelijk relevante output is een gevolg, maar niet het doel van de Wsw. De Wsw bevat een waarborg die voorkomt dat de concurrentieverhoudingen onverantwoord zouden worden beïnvloed (artikel 5 Wsw: geen onverantwoorde concurrentieverhoudingen). Artikel 5 van de Wsw verplicht de gemeente een vergoeding voor gedane arbeid te bedingen. Deze vergoeding dient zodanig te zijn dat deze de mededinging niet onverantwoord mag beïnvloeden. Dit betekent concreet dat de door de sociale werkzaamheden verrichte werkzaamheden tegen normale marktprijzen dienen te worden aangeboden. De overheidsfinanciering Wsw strekt uitsluitend ter financiering van de door de wet vastgestelde doelstelling en niet meer dan dat (de Rijkssubsidie en eventuele gemeentelijke subsidie dienen hier uitsluitend om het opbrengstverlies te compenseren ten gevolge van de geringere arbeidsproductiviteit en de extra-kosten die verband houden met het realiseren van aangepaste omstandigheden). De Rijkssubsidies en de eventuele gemeentelijke bijdragen worden zodanig vastgesteld, dat de totale kosten (zoals begeleiding, aanpassing werkplek en loonkostensubsidie ter compensatie van de verminderde arbeidsproductiviteit) voor de uitvoering van de Wsw worden gedekt, en niet meer dan dat. Als gemeenten hieraan voldoen is er geen sprake van steunmaatregelen als bedoeld in artikel 87 van het EG-verdrag. Aanbesteden en sociale werkvoorziening Gemeenten moeten zich bewust zijn van de (Europese) aanbestedingsregels. Bij een Europese aanbesteding moeten alle marktpartijen op een gelijke manier in concurrentie kunnen treden als er een overheidsopdracht te vergeven is. De regelgeving en rechtspraak op het terrein van overheidsopdrachten zijn sterk in beweging. Hieronder een aantal veel voorkomende vragen en antwoorden die leven bij gemeenten als het gaat om aanbesteden en de sociale werkvoorziening. Een aanbestedende dienst? Een aanbestedende dienst wordt in artikel 1 lid 9 van richtlijn 2004/18/EG ( gedefinieerd als de staat, de territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen. Nederlandse gemeenten, provincies en waterschappen vallen onder de territoriale lichamen als 3

4 bedoeld in dit artikellid. Ook samenwerkingsverbanden waarin decentrale overheden participeren, zoals werkvoorzieningschappen of aan decentrale overheden gelieerde instellingen kunnen worden aangemerkt als aanbestedende dienst in de zin van de richtlijn. De definitie van publiekrechtelijke instelling uit artikel 1 lid 9 is hier van belang. Grondslag aanbesteden 1. Europese regelgeving Krachtens het EG-recht is een overheidsorganisatie of publiekrechtelijke instelling die een opdracht verstrekt voor het verrichten van werken of het leveren van diensten boven een bepaald bedrag, verplicht die opdracht open te stellen voor alle ondernemingen in de Europese Unie (EG-richtlijnen 2004/18/EG voor levering, werken, diensten en 2004/17/EG nutssectoren). De Europese Commissie publiceert de drempelbedragen in een verordening. Voor de periode zijn de aangepaste Europese drempels door de Europese Commissie vastgesteld in EG-Verordening nr. 1422/2007 van de Europese Commissie van 4 december In alle gevallen zijn de drempelbedragen verlaagd ten opzichte van de periode Zo is de drempel voor opdrachten voor leveringen en diensten verlaagd van naar voor centrale overheden en van naar voor andere overheden en aanbestedende diensten (voor meer informatie over de drempelbedragen zie EG-Verordening nr. 1422/2007 op 2. Nationale regelgeving De Europese-richtlijnen omtrent aanbesteding zijn via het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) op 1 december 2005 in Nederland geïmplementeerd. Op grond van BAO zijn Nederlandse aanbestedende diensten sinds die datum verplicht hun aanbestedingsprocedure in te richten conform dit besluit. Voor BAO en nieuwe regelgeving rondom aanbesteden zie ook Hoe aanbesteden? Voorbeelden van aanbestedingsplichtige opdrachten, die door gemeenten vaak aan werkvoorzieningschappen worden uitbesteed, zijn schoonmaakwerkzaamheden, leerlingenvervoer, re-integratiediensten en plantsoendiensten. Bij het sluiten van dit soort dienstenopdrachten is elke gemeente boven een drempelbedrag (zie voor meest actuele drempelbedragen EG-Verordening nr. 1422/2007) gebonden aan een 'Europa-brede' aanbesteding. Op grond van de Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG voor levering, werken, diensten moet een publicatie plaatsvinden in het publicatieblad van de EG. Vervolgens moet op basis van vastgestelde procedures en tijdschema's de beste aanbieding gekozen. Dit alles moet gebeuren op een objectieve, transparante en non-discriminatoire manier. Deze uitgangspunten (transparantie, objectiviteit en non-discriminatie) zijn gebaseerd op het EG-Verdrag, en daarmee onderdeel van zogenaamd primair recht. Gemeenten moeten er bij het verlenen van een opdracht dus te allen tijde rekening mee houden. Het is met name van belang dat er een 'passende mate van openbaarheid' wordt betracht - waarmee bedoeld wordt dat ruchtbaarheid wordt gegeven in een medium dat mogelijke inschrijvers bereikt, en dat de aankondiging inhoudelijk voldoet aan een aantal eisen. Transparantie kan worden gewaarborgd door onder andere publicatie van een (voor)aankondiging in dagbladen, gespecialiseerde kranten of door plaatsing op de eigen website. De precieze vereiste omvang en vorm van transparantie hangt af van de aard van de opdracht en de mate waarin de belangstelling van alleen regionale, nationale of ook zelfs Europese inschrijvers gewekt kan zijn. Er dienen offertes aangevraagd te worden waardoor de gehele (Europese) markt de mogelijkheid heeft om mee te dingen naar deze opdrachten. In de Europese richtlijn staat welke documenten gevraagd mogen worden om de beste aanbieder te vinden (selectiecriteria) en op welke criteria de opdracht zelf beoordeeld mag worden (gunningscriteria). 4

5 Dit kan de laagste prijs zijn of de 'economisch voordeligste aanbieding'. Bij dit laatste criterium kan naast de prijs bijvoorbeeld ook gekeken worden naar milieucriteria of sociale criteria. De Europese aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG en het BAO maakten een onderscheid tussen opdrachten voor dienstverlening die onder de volledige werking van de Richtlijn en het BAO vallen (2A lijst) en opdrachten waarop slechts een deel van de Richtlijn en het BAO van toepassing is (2B lijst). Schoonmaakwerkzaamheden en leerlingenvervoer worden aangemerkt als categorie 2A diensten. Hierop zijn de bovengenoemde Europese aanbestedingsverplichtingen in zijn geheel van toepassing. Re-integratiediensten en plantsoendiensten worden aangemerkt als zogenaamde 2B diensten. Bij 2B diensten zijn slechts de artikelen met betrekking tot technische specificaties (artikel 23 BAO) en een meldingsplicht achteraf aan de Commissie (artikel 35 lid 12 t/m 16 BAO) van toepassing. De Wet sociale werkvoorziening en aanbesteden Het is een aanbesteder op grond van artikel 26 BAO toegestaan om sociale overwegingen te verbinden aan de uitvoering van een opdracht. Ook bepaalt artikel 19 BAO dat een aanbesteder de deelneming aan procedures voor de gunning van overheidsopdrachten kan voorbehouden aan sociale werkvoorzieningen als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het Besluit Wsw, indien de meerderheid van de bij de uitvoering van de betreffende overheidsopdracht betrokken werknemers personen met een handicap zijn, die wegens de aard of de ernst van hun handicaps geen beroepsactiviteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen. De aanbesteder vermeldt dan in de aankondiging dat de overheidsopdracht is voorbehouden aan SW-bedrijven. Inbesteden en quasi-inbesteden Een aanbestedingsvraagstuk dat veel bij decentrale overheden speelt is de vraag in hoeverre er sprake zou zijn van een opdracht binnen de eigen organisatie, waardoor er sprake zou zijn van inbesteden ( in-house opdrachtverlening ). Bij zuiver inbesteden (dat wil zeggen: een decentrale overheid verleent een opdracht aan een eigen dienst waarbij opdrachtgever en opdrachtnemer onderdeel zijn van een en dezelfde rechtspersoon, bijvoorbeeld een inzamelingsopdracht door een gemeente aan een eigen afvalstoffendienst zonder eigen rechtspersoonlijkheid) zijn de EG-aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG en het BAO niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een (aanbestedingsplichtige) opdracht in de zin van de richtlijn van -enerzijds - een overheidsopdrachtgever aan - anderzijds - een aannemer, leverancier of dienstverlener. De aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG en het BAO zijn op dergelijke opdrachten dan ook niet van toepassing. Daarnaast kan sprake zijn van quasi-inbesteden, waarbij er geen sprake is van een opdrachtverlening binnen dezelfde rechtspersoon, maar waarbij een decentrale overheid een opdracht verleent aan een gelieerde instelling die een andere rechtspersoon is. Voor de vraag in hoeverre er in het geval van quasiinbesteden een beroep gedaan kan worden op niet toepasselijkheid van de aanbestedingsrichtlijn 2004/18/EG zijn in de jurisprudentie diverse criteria ontwikkeld. Deze betreffen onder andere (de uitwerking van) de vraag of de decentrale overheid toezicht op de gelieerde instelling uitoefent alsof het een eigen dienst betreft, alsmede de vraag of de gelieerde instelling het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van de decentrale overheid. Is dit laatste niet het geval, dan kan de gelieerde instelling immers meer marktgericht werken en met andere ondernemingen concurreren. NB. Gewezen zij op het feit dat de jurisprudentie van het Hof van Justitie op het terrein van aanbesteding binnen de overheid of tussen overheden onderling, sterk in ontwikkeling is, zodat in deze handreiking uitsluitend de huidige stand van zaken kan worden weergegeven. Om vast te stellen of er sprake is van inbesteden bij de eigen sw-organisatie, moeten onderstaande vragen worden beantwoord: 5

6 1. Is er bij de sw-organisatie sprake van privaat kapitaal? Zo ja, dan is er nooit sprake van (quasi) inbesteden. Elke deelname van privaat kapitaal in de gelieerde organisatie sluit de mogelijkheid tot inbesteden uit (zie jurispudentie op o.a. Stadt Halle arrest over inbesteden HvJEG, 11 januari 2005, C- 26/03). 2. Als er geen sprake is van privaat kapitaal, is er dan sprake van het verstrekken van een opdracht binnen de eigen gezagsstructuur, dat wil zeggen oefent de gemeente toezicht uit op de entiteit (sworganisatie) zoals op zijn eigen diensten en verricht de entiteit (sw-organisatie) het merendeel van zijn werkzaamheden ten behoeve van de gemeente? Zo ja, dan is er sprake van (quasi) inbesteding en zijn de Europese aanbestedingsregels niet van toepassing. Zo neen, dan is er geen sprake van inbesteding. (zie jurisprudentie o.a. Teckal-arrest HvJEG zaak C-107/98). Gescheiden boekhouding en sociale werkvoorziening Europese voorschriften geïmplementeerd in de nationale wetgeving De Transparantierichtlijn (Richtlijn 2006/111/EG), die voor Nederland is geïmplementeerd in de Mededingingswet, verplicht tot financiële transparantie van bepaalde ondernemingen door middel van het voeren van een gescheiden boekhouding. De Mededingingswet bepaalt aan welke nadere verplichtingen daartoe dient te worden voldaan. Het betreft ondernemingen waaraan bijzondere of uitsluitende rechten zijn verleend, of die met het beheer van een dienst van algemeen economisch belang zijn belast en daarvoor een bepaalde vorm van compensatie krijgen en die tegelijk ook andere activiteiten verrichten. Ondernemingen met een omzet van minder dan 40 mln. of waarvan de dienstverlening een beperkte invloed op de interstatelijke handel heeft, zijn uitgezonderd van de toepasselijkheid van deze verplichtingen. Gemeenten en aan gemeenten gelieerde bedrijven moeten derhalve een gescheiden boekhouding voeren voor publieke taken enerzijds en voor commerciële activiteiten anderzijds. Relevantie voor de Wet sociale werkvoorziening Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. De bedrijven die belast zijn met de uitvoering van de Wsw voor gemeenten, voeren soms naast hun primaire taak ook andere activiteiten uit, zoals re-integratiewerkzaamheden voor gemeenten, UWV en eventueel andere externe (private) organisaties. Deze re-integratieactiviteiten zijn bedoeld om personen die niet tot de Wsw-doelgroep behoren toe te rusten voor het arbeidsproces. Het ontplooien van andere (commerciële of nietcommerciële) activiteiten door sw-bedrijven is mogelijk en hoeft op zich geen probleem te zijn mits gemeenten er wel rekening mee houden dat: 1. Op grond van de Mededingingswet, moet bij een combinatie van Wsw-taken met commerciële activiteiten binnen één bedrijf, gewaarborgd worden dat er geen vermenging plaatsvindt van publieke en private middelen. Dat betekent dat gemeenten en aan gemeenten gelieerde bedrijven (met een omzet van meer dan 40 miljoen) een gescheiden (transparante) boekhouding moeten voeren voor publieke taken enerzijds en voor commerciële activiteiten anderzijds. 6

7 De inspectie Werk en Inkomen (IWI) heeft onderzocht hoe sociale werkvoorzieningsbedrijven (swbedrijven), die werkzoekenden aan een baan proberen te helpen, de uitvoering van hun publieke taken scheiden van hun private. Dit is van belang, omdat zij voor het publieke deel subsidie ontvangen. Alle bedrijven blijken een vorm van juridische en/of administratieve scheiding toe te passen. Ook is onderzocht, hoe deze scheiding in de nationale en internationale wet- en regelgeving is geregeld. Als achtergrondinformatie kunt u de IWI-verkennende studie: Wsw en re-integratie gescheiden, 18 oktober 2006 raadplegen op 2. Op grond van de Wsw geldt dat de rijkssubsidie die gemeenten ontvangen voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening bestemd is voor de uitvoering van deze wettelijk taak. In de Wet sociale werkvoorziening per 1 januari 2008 is geregeld dat gemeenten worden afgerekend op of het aantal Wsw-plaatsen waarvoor ze budget hebben gekregen daadwerkelijk is gerealiseerd. Is dit niet het geval dan wordt budget teruggevorderd door het Rijk. Geld dat gemeenten overhouden, na het realiseren van het aan hen toegekende aantal Wsw-plaatsen, mogen ze naar eigen inzicht besteden. BTW en sociale werkvoorziening De afgelopen tijd zijn bij het ministerie van SZW verschillende vragen binnengekomen over de BTWplicht van gemeenten in het kader van de uitvoering van de Wsw. Daarbij spitst de kern van de vragen zich toe op de volgende twee onderwerpen: 1. Verzoek om te bevestigen dat de wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) per 1 januari 2008 als zodanig geen verandering meebrengt voor de toepassing van de BTW-wetgeving in de gevallen waarin het aan gemeenten toegekende Wsw-rijksbudget door die gemeenten wordt overgeheveld naar het eigen werkvoorzieningschap als bedoeld in artikel 8 van de Wet Gemeenschappelijke Regeling (het werkvoorzieningschap). 2. Geldt de BTW-plicht als gemeenten een deel van de aan hen toegekende Wsw-subsidie dienen over te hevelen naar andere gemeenten in geval van een verhuizing van een Wsw-geïndiceerde? Alvorens antwoord te geven op bovenstaande vragen, de volgende noot: De verantwoordelijke instantie om antwoord te geven op vragen over de toepassing van de fiscale wetgeving is het ministerie van Financiën casu quo de Belastingdienst. Onderstaande antwoorden zijn tot stand gekomen in overleg met het ministerie van Financiën. Aangezien de uitvoeringsituatie in de sociale werkvoorziening aanzienlijk kan verschillen per gemeente, wordt betrokkenen geadviseerd bij vragen over eventuele BTW-heffing zich te wenden tot de voor hen bevoegde belastinginspecteur om een standpunt te verkrijgen over hun specifieke situatie. In antwoord op de vragen rondom de wijziging van de Wsw voor de toepassing van de BTWwetgeving (bovengenoemd onderwerp 1) zijn de volgende aspecten van belang: 1. Gemeenten hebben na de wetswijziging de individuele financiële verantwoordelijkheid, maar hebben nog steeds de mogelijkheid om de Wsw gezamenlijk uit te voeren. Gemeenten kunnen dus in het kader van die samenwerking nog steeds aan een werkvoorzieningschap de bevoegdheid overdragen de Wsw uit te voeren, houdende het realiseren van Wsw-arbeidsplaatsen. Als gemeenten de door hen ontvangen Wsw-gelden zonder meer overhevelen naar een werkvoorzieningschap om dat schap in staat te stellen haar eigen wettelijke taak te vervullen (het realiseren 7

8 van Wsw-arbeidsplaatsen) geeft dat geen aanleiding tot BTW-heffing. De wijziging van de Wsw per 1 januari 2008 leidt daarmee niet tot verandering van de BTW-toepassing. 2. Als een werkvoorzieningschap, al dan niet met gebruikmaking van de personen die werkzaam zijn op de gerealiseerde Wsw-arbeidsplaatsen, vervolgens prestaties (leveringen en/of diensten) gaat verrichten voor anderen, waaronder ook de gemeenten die deelnemen in het werkvoorzieningschap, dan gelden daarvoor dezelfde BTW-regels die thans al van toepassing zijn op de prestaties van werkvoorzieningschappen. De wijziging van de Wsw per 1 januari 2008 brengt daarin geen verandering. 3. In de gevallen waarin gemeenten en/of werkvoorzieningschappen in de wijziging van de Wsw per 1 januari 2008 of anderszins aanleiding zien een thans bestaande uitvoeringsmodaliteit te wijzigen, kan die wijziging consequenties hebben voor de huidige toepassing van de BTWwetgeving. De eventuele heffing van BTW vindt dan niet zijn oorzaak in de wijziging van de Wsw per 1 januari 2008 maar is een gevolg van een op zichzelf staand besluit van de betrokken gemeente(n) en/of werkvoorzieningschap(pen). In antwoord op de vragen rondom fiscaal-regime bij doorbetalen vergoeding in verband met verhuizing (bovengenoemd onderwerp 2) is het volgende van belang: 1. In de Wet sociale werkvoorziening is in artikel 10, lid 2 geregeld dat bij overgang van ingezetenschap (van een Wsw- geïndiceerde) van de ene naar de andere gemeente het college van de gemeente waarvan de betrokkene ingezetene wordt vanaf het tweede kalenderjaar volgende op het kalenderjaar van die overgang aan het college van de gemeente waarvan de betrokkene niet langer ingezetene is een vergoeding betaalt, voor zover zijn dienstbetrekking met dat college voortduurt. 2. In artikel 10, lid 3 is geregeld hoe hoog deze vergoeding moet zijn. 3. BTW-heffing is alleen mogelijk is indien de ene gemeente aan de andere gemeente een dienst verricht. Dit is bovenstaand geval niet aan de orde, dus is er geen sprake van BTW-plicht. 8

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009)

Antwoorden op de vragen van het lid Lempens (SP) over problemen bij sociale werkvoorziening Drechtwerk (ingezonden 19 februari 2009) De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand

Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand 1 Uit- en aanbesteden in de Wet Werk en Bijstand Inleiding Over het onderdeel uit- en aanbesteden van de Wet werk en bijstand (WWB) is de nodige informatie verschenen. Mede gezien de wijzigingen die sindsdien

Nadere informatie

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden

Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden 14 6. Loonkostensubsidie en Europese regelgeving: beleidsaanbeveling Subsidiëring arbeidsplaatsen in het kader van reïntegratie werkzoekenden Beleidsaanbeveling van belang voor het opstellen van de gemeentelijke

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

trekken Betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen bij overheidsopdrachten

trekken Betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen bij overheidsopdrachten 3. Visie PIANOo-vakgroep aanbestedingsrecht met betrekking tot Betrekken van arbeidsgehandicapten en werklozen bij overheidsopdrachten Dit document biedt een overzicht van de mogelijke vormen voor de inzet

Nadere informatie

PROCEDURES AANBESTEDINGEN

PROCEDURES AANBESTEDINGEN PROCEDURES AANBESTEDINGEN Achtergrond Artikel 9, eerste lid van de Subsidieregeling ESF-3 en artikel 12, eerste lid van Subsidieregeling ESF-EQUAL gaan over subsidiabele kosten. Beide vermelden dat Verordening

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden.

februari 2012 De volgende vormen van verbonden partijen kunnen worden onderscheiden. februari 2012 Verbonden partijen en aanbesteding 1. Algemeen Het takenpakket van gemeenten en provincies is groot. Deze taken worden niet altijd door de eigen ambtelijke organisatie van de gemeenten en

Nadere informatie

Workshop Aanbestedingsrecht

Workshop Aanbestedingsrecht Workshop Aanbestedingsrecht Matanja Pinto 5 maart 2015 Inleiding 1. Kern 2. Wettelijk kader 3. Aanbestedingsplicht 4. Relevante uitzonderingen 5. Procedures 6. Criteria 7. Rechtsbescherming 8. Cases Kern

Nadere informatie

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

1. DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK EUROPESE COMMISSIE Directoraat-generaal Concurrentie Beleid en coördinatie inzake staatssteun Brussel, DG D(2004) COMMUNAUTAIRE KADERREGELING INZAKE STAATSSTEUN IN DE VORM VAN COMPENSATIES VOOR DE OPENBARE

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht

Nota van B&W. Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Nota van B&W Onderwerp Verordening gunning opdrachten door toekenning exclusief recht Portefeuille M. Divendal Auteur J.M. Koedooder Telefoon 5114615 E-mail: jkoedooder@haarlem.nl MS/JZ Reg.nr. 2008/44857

Nadere informatie

Staatssteun & Staatssteun en de crisis

Staatssteun & Staatssteun en de crisis Staatssteun & Staatssteun en de crisis Lieneke de Jong-Goris Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden Overhedendag 13 oktober 2009 Inhoud Staatssteun in Nederland Toelichting staatssteun Staatssteun

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

Inbesteding of aanbesteding?

Inbesteding of aanbesteding? APRIL 2006 Inbesteding of aanbesteding? Opdrachten die door een aanbestedende dienst worden gegund aan een overheidsgedomineerde onderneming (met eigen rechtspersoonlijkheid) vallen in beginsel onder de

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 Inleiding Jaarlijks wordt er aan diverse instanties subsidie verstrekt voor haar activiteiten. De activiteiten bewegen zich van buurtfeestjes

Nadere informatie

Antwoorden op veelgestelde aanbestedings- en staatssteunvragen van gemeenten in hun verhouding met SW-bedrijven

Antwoorden op veelgestelde aanbestedings- en staatssteunvragen van gemeenten in hun verhouding met SW-bedrijven Antwoorden op veelgestelde aanbestedings- en staatssteunvragen van gemeenten in hun verhouding met SW-bedrijven Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Waarom deze notitie? 2 1.2 Hoe is deze notitie opgebouwd?

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2013/69 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

(Jeugd)zorg en staatssteun

(Jeugd)zorg en staatssteun (Jeugd)zorg en staatssteun Rotterdam, 17 november 2014 Loubna Boufrach (ActiZ) Yvonne Maasdam (MBF advocaten) Programma 1. Wie zijn wij? 2. Wanneer is sprake van inkoop of subsidie? 3. Staatssteun/ Wet

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg IIMIM III III II III IIII BM1401251 De raad van de gemeente Steenbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 juni 2014; gelet op: gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek

BIJLAGE 17. Memorandum inkoopprocedures. Per email: h.uneken@regiogenv.nl Hans Uneken Regio Gooi & Vechtstreek BIJLAGE 17 W.M. Ritsema van Eck advocaat Rapenburg 83 2311 GK Leiden T 088 040 2124 F 088 040 2186 M 06 53 294 185 E w.ritsemavaneck@legaltree.nl W www.legaltree.nl Memorandum inkoopprocedures Per email:

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de onderstaande overwegingen. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 07.XII.2005 C (2005) 5280 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten nr. N 491/2005 - Nederland Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in vanuit milieu opzicht kwetsbare

Nadere informatie

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)

Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) VOORSTEL VAN WET Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer.

Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. Bijlage 1: Europese en nationale regelgeving inzake de gunning van openbaar stads- en streekvervoer. In deze bijlage wordt getracht antwoord te geven op de vraag wat de Europeesrechtelijke mogelijkheden

Nadere informatie

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode

Nr Houten, 6 november Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode Nr. 2007-076 Houten, 6 november 2007 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Verlenging Aanwijzingsbesluit uitvoeringsorganisatie Wsw voor de periode 2008-2012. Beslispunten: 1. Te besluiten de werking van het

Nadere informatie

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen

Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen Beleidsregels toepassing Wet BIBOB bij aanbestedingen en omgevingsvergunningen 2013 Beleidsregels inzake toetsing van de integriteit bij aanbestedingen als bedoeld in artikel 5 van de Wet BIBOB (Beleidsregels

Nadere informatie

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU.

Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de EU. Europese Commissie Brussel, 30.06.2004 C (2004)2042 fin Betreft: Steunmaatregel N 118/2004 -België (Vlaanderen) Subsidies voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot bouw- en milieuprojecten buiten de

Nadere informatie

Handreiking aanbestedingsrecht en e- depotvoorzieningen decentrale overheden

Handreiking aanbestedingsrecht en e- depotvoorzieningen decentrale overheden Handreiking aanbestedingsrecht en e- depotvoorzieningen decentrale overheden Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden (AIDO) van Interprovinciaal

Nadere informatie

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

De top 10 aanbestedingsvragen. Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen De top 10 aanbestedingsvragen Brigitte Faber-de Lange, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Antwoord op de top 10 basisvragen 1. Waarom gelden er regels voor aanbesteden? 2. Wat zijn de belangrijkste wetten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre

Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Aanvraagformulier Innovatiefonds Oost Gelre Naam project Aanvrager Looptijd project Inleiding welke gebeurtenissen zijn van invloed op het project? hoe ziet de huidige situatie eruit? wordt het project

Nadere informatie

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005

Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels aanbesteding van werken 2005 Beleidsregels van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Defensie

Nadere informatie

Vormen van publiek-publieke samenwerking. N.V.v.A. 18 februari 2016 Prof. mr H.D. van Romburgh

Vormen van publiek-publieke samenwerking. N.V.v.A. 18 februari 2016 Prof. mr H.D. van Romburgh Vormen van publiek-publieke samenwerking N.V.v.A. 18 februari 2016 Prof. mr H.D. van Romburgh Inbesteden en aanbesteden Uitbesteden is het verstrekken van een overheidsopdracht aan een derde. Dat moet

Nadere informatie

Stichting AGSZW/JA/2006/50174. Standpunt wijze van kostenafrekening externe opleidingskosten LRVV- en CZO-opleidingen. Geachte

Stichting AGSZW/JA/2006/50174. Standpunt wijze van kostenafrekening externe opleidingskosten LRVV- en CZO-opleidingen. Geachte Stichting Hoofdafdeling Bedrijfsvoering Postbus 93249 2509 AE Den Haag Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Telefoon (070) 333 44 44 Telefax (070) 333 4334 www.agentschapszw.nl Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering

Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Coöperaties en aanbestedingsrecht; de quasi-inhouse uitzondering Annemieke van der Beek Kennedy Van der Laan TiasNimbas - VNG Symposium 15 januari 2014 Aanbestedingsrecht; algemeen Bronnen: Europees Verdrag;

Nadere informatie

Verklaring de-minimissteun

Verklaring de-minimissteun Verklaring in het kader van het verlenen van de-minimis steunbedragen als bedoeld in de de-minimis verordening (PbEU 2006, L 379). Aanbevolen wordt om voor het invullen van deze verklaring eerst de toelichting

Nadere informatie

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie. Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2 Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu Afdeling I: Aanbestedende dienst Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten Richtlijn

Nadere informatie

Pagina 1/5. Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH. Den Haag,

Pagina 1/5. Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH. Den Haag, Gemeente s-hertogenbosch t.a.v. het College van B en W Postbus 12345 2500 GZ S-HERTOGENBOSCH Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: 7592_ Contactpersoon: R.M. Timmerman / ronald.timmerman@acm.nl

Nadere informatie

CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN. Versie: 1. 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken

CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN. Versie: 1. 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken CIRCULAIRE STRUCTUURFONDSEN Onderwerp: Aanbesteden Versie: 1 Datum: Afzender: Bereik: 9 september 2010 (vastgesteld in PMO) Coördinatiepunt Structuurfondsen Ministerie van Economische Zaken EFRO Aanleiding

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit

De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit De Gemeente en de sport(organisatie) Prof. mr. Marjan Olfers Vrije Universiteit DAAR IS DE OVERHEID Subsidies Vergunningen Betrokkenheid van de gemeente bij de organisatie Faciliteiten Betrokkenheid bij

Nadere informatie

11 Een binnenstedelijke herontwikkeling

11 Een binnenstedelijke herontwikkeling 11 Een binnenstedelijke herontwikkeling Van: Aan: Vorm: J.M. Hebly M. van Pelt Casus OPDRACHT Woningcorporatie Woonzorg heeft besloten in een van de Randstedelijke prachtwijken een appartementencomplex

Nadere informatie

Stuurgroep samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en Dinkel Van:

Stuurgroep samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en Dinkel Van: Aan: Stuurgroep samenvoeging laboratoria Groot Salland en Regge en Dinkel Van: Prof. mr. E. R. Manunza (Europa Instituut, Universiteit Utrecht) m.m.v. mr. F.H.K. Theissen (KokxDeVoogd) Datum: 05-06-2013

Nadere informatie

Geachte leden van de raad,

Geachte leden van de raad, Aan : de raad Van : het college van burgemeester en wethouders Adviseurs: : Piet Bruinsma, Gerard Elenga Datum : 15 december 2016 Onderwerp : uitwerking punten 3 en 4 van amendement inzake t Olde Maat

Nadere informatie

Versie 1.0 WIJZIGEN VAN EUROPEES AANBESTEDE CONTRACTEN EN SUBSIDIES

Versie 1.0 WIJZIGEN VAN EUROPEES AANBESTEDE CONTRACTEN EN SUBSIDIES Versie 1.0 WIJZIGEN VAN EUROPEES AANBESTEDE CONTRACTEN EN SUBSIDIES Wijzigen van Europees aanbestede contracten en subsidies Roel van Weert en Nino Lopulalan Inleiding Gemeenten hebben binnen het sociaal

Nadere informatie

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113

Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 2014/S 141-253113 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:253113-2014:text:nl:html Nederland-'s-Gravenhage: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Toelichting artikelsgewijs

Toelichting artikelsgewijs Toelichting artikelsgewijs Artikel 2. Reikwijdte Eerste lid Met het eerste lid krijgt het college de bevoegdheid toegewezen om te besluiten over het verstrekken van subsidies waarop de ASV van toepassing

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING NUTSSECTOREN Richtlijn 2004/17/EG Werken Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: neen Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen

Nadere informatie

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg

Aanbesteden. Kamer van Koophandel. Kim Schofaerts 31 mei 2013. Bijeenkomst Ondernemen in de zorg Aanbesteden Kamer van Koophandel Kim Schofaerts 31 mei 2013 Aanbesteden 2 Inkopen/aanbesteden is een complex proces VU informatiebijeenkomst Aanbestedingswet 3 Waarom aanbesteden? Het stimuleren van vrije

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 1.6.2017 L 141/21 BESLUIT (EU) 2017/935 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 november 2016 betreffende de delegatie van de bevoegdheid tot vaststelling van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbesluiten

Nadere informatie

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:.

Bij dit besluit heeft de Commissie zich gebaseerd op de navolgende overwegingen:. EUROPESE COMMISSIE Brussel, 06-12-2002 C (2002) 4854 Betreft: Steunmaatregelen van de Staten / Nederland Steunmaatregel nr. N 210/02 Subsidieverordening sloop agrarische en overige bebouwing buitengebied

Nadere informatie

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL

Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Aanvraagformulier Gevel- en voorterreinfonds bedrijventerrein Vak A Hoofdweg CapelleXL Gegevens aanvrager Bedrijfsnaam : Contactpersoon + functie :... Adres : Postcode + plaats : Telefoon : E-mail : Website

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016

Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Decentralisatie en Aanbesteden na 18 april 2016 Voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg Den Bosch, 1 oktober 2015 Anke Stellingwerff Beintema Zorgtaken Gemeente WMO Hulpmiddelen Huishoudelijke

Nadere informatie

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen!

Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Pagina 1 van 5 VERKLARING DE-MINIMISSTEUN Aanbevolen wordt om alvorens deze verklaring in te vullen eerst de toelichting in de bijlage van dit formulier te lezen! Verklaring Hierbij verklaart ondergetekende,

Nadere informatie

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML)

Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) Aanbestedingsprotocol Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) 1. Algemeen. Het doel van aanbesteden kan als volgt gedefinieerd worden: het op controleerbare wijze met in acht neming van wettelijke

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG?

ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG? ZIJN ZORGINSTELLINGEN AANBESTEDINGSPLICHTIG? Door mr. A.A. (Ali) Rassa Over de vraag of zorginstellingen aanbestedingsplichtig zijn heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Gelet op de huidige stand van

Nadere informatie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIÃ LE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Hogeschool Inholland Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: E Westera Telefoon: +31 703120100, Email:

Nadere informatie

Dienst Algemene en Publiekszaken

Dienst Algemene en Publiekszaken gemeente Eindhoven A Dienst Algemene en Publiekszaken Geadresseerden Advisering & Ondersteuning, Afd. Juridische Zaken & Int. Veiligheid Van mr. M. Schavemaker Kamer 3.01 Telefoon (040) 238 22 76 18 april

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten

EUROPESE COMMISSIE. Steunmaatregel SA.37084 (2013/N) Nederland Compensatie van indirecte EU-ETS-kosten EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.10.2013 C(2013) 6636 final OPENBARE VERSIE Dit document is een intern document van de Commissie dat louter ter informatie is bedoeld. Betreft: Excellentie, Steunmaatregel

Nadere informatie

: staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen

: staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen Pagina 1 van 5 MEMO Aan Van : mevrouw S. Bos - gemeente Bunnik : Edwin Schotanus Datum : 4 mei 2016 Inzake : staatssteunrechtelijke aspecten overdracht sociale huurwoningen 1. INLEIDING U hebt mij verzocht

Nadere informatie

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt gewijzigd als volgt:

Nadere informatie

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL

Brussel, SG-Greffe (2009) DI 1160 BRUSSEL EUROPESE COMMISSIE ONTVANGEN 1 6 DEC Z009 SECRETARIAAT-GENERAAL Brussel, SG-Greffe (2009) DI 16. 12. 2009 11551 PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND BIJ DE EUROPESE UNIE Herrmann-Debrouxlaan, 48

Nadere informatie

PIANOo-congres 2009. WERK aan de CRISIS! Recente jurisprudentie. Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen.

PIANOo-congres 2009. WERK aan de CRISIS! Recente jurisprudentie. Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen. 2 Recente jurisprudentie PIANOo-congres 2009 WERK aan de CRISIS! mr dr H.D. van Romburgh Recente jurisprudentie aanbestedingsrecht Slechts een greep uit actuele ontwikkelingen. Vandaag specifieke aandacht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Open Universiteit Nationale identificatie: 331569381 Postadres: Valkenburgerweg

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Scalda Jan Rentmeester4535 HA +31 115641600 jrentmeester@scalda.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Verklaring beperkte steun

Verklaring beperkte steun Verklaring beperkte steun Verklaring in het kader van het verlenen van beperkte steunbedragen als bedoeld in punt 4.2 van de Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van

Nadere informatie

Aanbesteding en inkoop van zorg

Aanbesteding en inkoop van zorg Aanbesteding en inkoop van zorg Richard-Jan Roks 8 september 2015 Inhoudsopgave Wat is aanbestedingsrecht en bronnen Private aanbesteding versus overheidsaanbesteding Aanbesteding en zorgverzekeraars Gezamenlijke

Nadere informatie

1.2. In paragraaf II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen van de aankondiging is onder meer het volgende bepaald:

1.2. In paragraaf II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen van de aankondiging is onder meer het volgende bepaald: Advies 361 1. Feiten 1.1. Op 18 april 2016 heeft beklaagde een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met één onderneming voor diensten van postbezorging. 1.2.

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 31 353 Voorstel van wet van het lid Leijten tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning ter bevordering van de kwaliteit van de maatschappelijke

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 31/07/2017 - BDA nummer: 2017-525001 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Prof. Dr. Steven Van Garsse, Kenniscentrum PPS, Vlaamse overheid & Universiteit Antwerpen Overzicht Aandachtspunten inzake

Nadere informatie

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten

Sociale en andere specifieke diensten overheidsopdrachten 1 / 6 BE001 13/07/2017 - BDA nummer: 2017-524016 Standaardformulier 21 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om:

Collegevoorstel. Het gaat daarbij om: Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4286101 Opsteller : M.J.J.M. Zuiderwijk Telefoon : (033) 469 50 38 Datum : 11 juni 2013 User-id : ZUIM1 Onderw erp Wmo verlengen contracten Hulp bij het Huishouden

Nadere informatie

Vernieuwend opdrachtgeverschap

Vernieuwend opdrachtgeverschap Vernieuwend opdrachtgeverschap Parallelsessie 3 Veranderende EU-regelgeving 12 april 2012 Arjan ter Mors Edwin Schotanus Concreet EU- hoofdkaders voor opdrachtgeverschap I. (Europees) mededingingsrecht

Nadere informatie

Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten

Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten december 2011 Toelichting subsidies, (subsidie)overeenkomsten en overheidsopdrachten Decentralisatie extramurale begeleiding TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Het doel van deze toelichting is om gemeenten

Nadere informatie

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray; gelet op artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening en artikel 4.81 Algemene wet bestuursrecht, besluit vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Wetterskip Fryslân, Postbus 36, 8900 AA Leeuwarden (NL). t.a.v.: R. U. Postma. Tel.: +31

Nadere informatie

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland

Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.10.2001 SEC(2001)1491fin Betreft: Subsidieregeling energiebesparing huishoudens met lage inkomens N 698/2000 Nederland Excellentie, Bij brief van 20 oktober 2000 hebben de

Nadere informatie

Algemene toelichting - 1 -

Algemene toelichting - 1 - Algemene toelichting Op 1 januari 2008 is de herziene Wet sociale werkvoorziening (Wsw) in werking getreden. Deze wet bevordert dat Wsw-geïndiceerden meer in een reguliere werkomgeving gaan werken. Om

Nadere informatie

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22

BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 betreft Wijziging wet sociale werkvoorziening uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200800215 Lbr. 08/22 bijlage(n) 3 datum 21 februari

Nadere informatie

MARKTCONSULTATIE, BELANGENCONFLICTEN EN TOEZICHT JAN MICHIEL HEBLY

MARKTCONSULTATIE, BELANGENCONFLICTEN EN TOEZICHT JAN MICHIEL HEBLY JAN MICHIEL HEBLY INHOUD Europese vernieuwingscyclus Marktconsultatie Belangenconflicten Toezicht EUROPESE VERNIEUWINGSCYCLUS EUROPESE VERNIEUWINGSCYCLUS Rond 1993 2004 2014 Nieuwe richtlijnen voor diensten

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier structurele subsidie

Nadere informatie

Waar een wil is, is een weg! Over het gunnen van werk aan het eigen werkvoorzieningsschap

Waar een wil is, is een weg! Over het gunnen van werk aan het eigen werkvoorzieningsschap Waar een wil is, is een weg! Over het gunnen van werk aan het eigen werkvoorzieningsschap INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1. INLEIDING 5 1.1. Aanleiding en doel van deze nota 5 1.1.1. Van productie naar mensontwikkeling

Nadere informatie

Handreiking aanbesteding inkoop examendiensten

Handreiking aanbesteding inkoop examendiensten Handreiking aanbesteding inkoop examendiensten Versie 1.0 26 oktober 2016 Inleiding De mbo-scholen hebben in de Examenagenda mbo met elkaar afgesproken dat zij in principe exameninstrumenten inkopen. Er

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)

Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 januari 2008 EP/MW / 8005245 Onderwerp Nadere informatie over aanbesteden

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Inleiding aanbestedingsrecht

Inleiding aanbestedingsrecht Inleiding aanbestedingsrecht Ditmar Waterman PIANOo PIANOo Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend. 2 Opzet 1. Oorsprong

Nadere informatie

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg

Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Aanbestedingsbeleid Wonen Limburg Datum: 20 december 2013 INLEIDING Wonen Limburg wil als professionele opdrachtgever op integere en doelmatige wijze opdrachten verlenen door te handelen in de geest van

Nadere informatie

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS

Uitbesteding Housing, Hosting en technisch (applicatie)beheer Studenteninformatiesysteem SaNS-CS AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SaNS Expertisecentrum Godebaldkwartier (Hoog Catharijne) 54 8, T.a.v. Drs. M.J.A.M. Wijnhoven, 3511 DX Utrecht ( Nederland ) Ter attentie

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 9 februari 2010 (10.02) (OR. fr) 6290/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0011 (NLE) HR 8 CORDROGUE 25 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 3 februari 2010 Betreft: Voorstel

Nadere informatie