Notulen alv 29 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen alv 29 oktober 2014"

Transcriptie

1 Notulen alv 29 oktober 2014 De tweede alv van het academisch jaar van het werd om 18:30 uur in CC 3 gehouden. Aanwezig: Babylon: Anne Martens, commissaris externe betrekkingen; Lieke van Dillen, secretaris; Erin Pots, commissaris activiteiten; BeeVee: Tessa van Esch, functionaris onderwijs en studiematerialen; Monique van Vegchel, functionaris externe betrekkingen; Leanne Kosse, penningmeester; BOW: Haiko Vink, voorzitter; Rico Grol, commissaris externe betrekkingen; Charley van Enckevort, commissaris interne betrekkingen; CognAC: Thomas van Heijningen, extern; Desda: Rick Schreurs, voorzitter; Erik Bosch, secretaris; Kitty Rang, Penningmeester; Bas Broere, commissaris externe betrekkingen; ELSA: Lisanne van Buren, voorzitter; Gemayal Achong, penningmeester; de ESV: Lars Dijkema, voorzitter; Myrthe Graff, secretaris; Hans Krommenhoek, penningmeester; Emmely Wigger, activiteiten; Dennis Harmsen, pr-coördinator; GAG: Miranda Bakkers, penningmeester; Melanie de Bruijn, voorzitter; GSV: Silke Eijt, voorzitter; Lidewij Nissen, algemeen bestuurslid interne betrekkingen; Maarten Heinemann, algemeen bestuurslid externe betrekkingen; GWS: Thijs Driessen, commissaris interne en externe betrekkingen; Gideon van der Hulst, voorzitter; InTenS: Loes van den Heuvel, voorzitter; Lotte Minheere, secretaris; Laurie Mulder, commissaris intern; ismus: Lars Meijer, penningmeester; Henri van Omme, ab actis; de JFV: Niels Honkoop, secretaris; Maxime Bakker, bestuurslid interne betrekkingen; Harm van Schilt, bestuurslid algemene zaken; Mundus: Lisa Busink, voorzitter; Collin Nicolai, commissaris interne betrekkingen; Mycelium: Laura Schaap, coördinator formele activiteiten; Stijn Bruijns, voorzitter; NSHV: Regina Koonen, voorzitter; NSO Eques: Koen Bakker, penningmeester; OSK: Linda Koke, secretaris; Quilijn Krale, voorzitter; Pagina 1 van 19

2 Postelein: Vivianne Weijnen, voorzitter; Maroesjka Bourgondiën, commissaris formeel; Sanneke de Feiter, secretaris; Mirthe Verkooijen, commissaris informeel; Renske Willems, commissaris PR; Bente van Enckevort, penningmeester; Sigma: Leonie Frijters, penningmeester; Roosmarijn Lindner, voorzitter; het Sodalicium Classicum: Marieke Graumans, praeses; Delano van Luik, abactis; Thomas Bonekamp, quaestor; SPiN: Tess Bombeeck, voorzitter; Renske van der Steen, secretaris; Inge van Dongen, commissaris formeel; Job Vervoordeldonk, commissaris informeel; Anki Verhagen, commissaris onderwijs; Johannes Fiebig, commissaris externe betrekkingen; SVN: Vera Thiessen, voorzitter; Laura Schoots, secretaris; Janneke van Boven, penningmeester; Synergy: Steffi van Tilborg, voorzitter; Joost Vos, penningmeester; Taco Eyck, commissaris interne betrekkingen; Thalia: Bas Steeg, voorzitter; Umoja: Dinja de Vries, coördinator interne betrekkingen; Laura Koster, voorzitter; USA: Timo Nijssen, chairman; XXIVe bestuur van het SOFv: Evelien Mulder, voorzitter; Twan van Erp, secretaris; Hanneke Goense, penningmeester; Manouk Smeets, politiek commissaris; Aanwezig als externen: Marie Curie: Marlie van Workum, voorzitter; Michelle Wassink, secretaris; SV Halo: Cleo Jansen, voorzitter; Lianne Stevens, penningmeester; Afwezig met kennisgeving: KNUS, MFVN. De notulen van deze algemene ledenvergadering zijn volledig van de hand van de secretaris van het XXIVe bestuur. 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 18:35 uur. Zij heet de aanwezigen en in het bijzonder de besturen van Halo en Marie Curie van harte welkom. De secretaris meldt dat een tweetal verenigingen zich heeft afgemeld voor de algemene ledenvergadering, te weten KNUS en MFVN. KNUS machtigt SVN en daarmee komt het quorum op 27. Pagina 2 van 19

3 Vaststelling agenda De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over de agenda en of er wellicht toevoegingen zijn aan de agenda. Er zijn geen opmerkingen of toevoegingen en de agenda wordt als volgt vastgesteld: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen 4. Goedkeuring notulen d.d. 30 september Algemene bestuurszaken - Tostilunch - Kamerbezoeken 6. Spreker alumni 7. Samenstelling en presentatie kascontrolecommissie 8. Stemming kascontrolecommissie 9. Boekenverkoop 10. Verslaglegging USR - Novembercyclus 11. Open activiteiten lidorganisaties 12. W.v.t.t.k. 13. Rondvraag 14. Sluiting 3. Mededelingen De voorzitter vraagt of iedereen de naambriefjes duidelijk wil neerhangen, zodat het bestuur deze kan zien. Zij verzoekt de aanwezige besturen duidelijk de namen van de aanwezige bestuursleden op de naambriefjes te zetten, evenals de open activiteiten. Verder wijst de voorzitter de aanwezigen erop dat er vanaf nu ook ruimte is op de naambriefjes voor andere opmerkingen aan het bestuur. De voorzitter moedigt iedereen aan om de Facebookpagina van het SOFv te liken om goed op de hoogte blijven van alle zaken rondom het SOFv. Voorts kondigt de voorzitter aan dat de constitutieborrel van het SOFv op woensdag 19 november zal plaatsvinden. De vooraankondiging is reeds verstuurd en de officiële uitnodiging zal zo spoedig mogelijk volgen. Verder deelt de voorzitter mede dat er tijdens de naborrel na afloop van de alv niet het vertrouwde bier van het merk Schultenbräu aanwezig zal zijn, daar dit bier was uitverkocht. In plaats daarvan staan vanavond kratten bier van het merk AH Basic koud. Pagina 3 van 19

4 Goedkeuring notulen d.d. 24 juni 2014 De voorzitter spreekt haar dank uit voor de taalkundige opmerkingen op de notulen die zijn binnengekomen via e- mail. Daarna legt zij de procedure over de goedkeuring van de notulen uit. De notulen zullen per pagina worden doorgenomen en daarbij is ruimte voor inhoudelijke opmerkingen. Hierover zijn geen vragen. De JFV heeft een vraag naar aanleiding van pagina twee van de notulen. Het vierentwintigste bestuur van het SOFv wordt hier al als zodanig aangeduid. De JFV vraagt zich af of hier wordt uitgegaan van het moment van notuleren. De voorzitter geeft aan dat dit het geval is. De JFV vindt het niet vanzelfsprekend dat dit zo gebeurt. Op het moment van notuleren is namelijk nog niet duidelijk of het nieuwe bestuur inderdaad tijdens die vergadering gechargeerd zou worden. De JFV raadt om deze reden toch aan om dit aan te passen. De voorzitter gaat hiermee akkoord. Bij pagina acht wil de JFV graag een opmerking plaatsen. De JFV gaf toen aan het in het kader van de continuïteit belangrijk te vinden dat er variatie zit in de locaties voor de algemene ledenvergaderingen van het SOFv. Zij spreekt haar complimenten uit voor de secretaris om zijn poging de algemene ledenvergadering van 29 oktober al in het Grotiusgebouw te organiseren. Naar aanleiding van de tweede alinea van pagina elf vraagt de JFV zich af of het bestuur nog heeft nagedacht over de themadiscussies en waar deze plaats zouden moeten vinden. De voorzitter geeft aan de algemene ledenvergaderingen bij uitstek een moment te vinden voor deze themadiscussies. De JFV is benieuwd of er al een onderwerp voor een dergelijke themadiscussie is vastgesteld. De voorzitter vertelt dat er nog geen concreet thema is vastgesteld, maar dat hier hard aan gewerkt wordt. De JFV wil graag een tip meegeven aan de voorzitter betreffende pagina 15 van de notulen. Daar wordt verslag gedaan van de stemming betreffende het al dan niet schrappen van een regel uit het beleidsplan. De JFV denkt dat het zo ver niet had hoeven komen en geeft de voorzitter mee dat het niet nodig is zich te laten overrulen door de algemene ledenvergadering, ook al heeft deze vaak een grote mond. Het Sodalicium Classicum heeft een vraag bij pagina 17 betreffende de Péagepassen. Zij vraagt aan de politiek commissaris of hier al meer over bekend is Pagina 4 van 19

5 De politiek commissaris zegt dat hierover nog niet is gepraat, omdat in de laatste cyclus vooral het strategisch plan van de universiteit is behandeld. Zij geeft aan dat je tevens altijd kunt kijken op de site voor alle informatie over de Universitaire Studentenraad (hierna USR ) en alle zaken die zij behandelt. ismus geeft aan dat er een onjuistheid staat bij haar open activiteit op pagina 18. De informatie impliceert dat het een interne activiteit betreft, maar dit was niet het geval. Ook ging de filmvertoning niet per se over de homorechten in Rusland, maar over de rechten van LGBT's in Rusland. Bij pagina 19 geeft InTenS aan dat haar uitspraken niet helemaal correct zijn weergegeven. De problemen die zij ondervindt met Studystore hebben niet zozeer te maken met het feit dat er collectief wordt ingekocht, maar puur met de die Studystore namens InTenS naar InTenS had gestuurd. De JFV heeft een opmerking bij pagina 21. De JFV verzocht daar aan de besturen om niet vanzelfsprekend bij iedere constitutieborrel te reserveren en de reserveringen zijn na de vorige algemene ledenvergadering van het SOFv ook flink achteruit gegaan. De JFV ziet geen direct verband, maar wil graag deze opmerking geplaatst hebben. De JFV wijst het bestuur erop dat in de notulen niet vermeld staat hoe laat de vergadering is gesloten. De voorzitter geeft aan dat dit wel degelijk vermeld staat. Na nog eens goed kijken ziet de JFV inderdaad dat deze tijd in de notulen is opgenomen. De voorzitter zegt dat dit niet erg is en dat iedereen wel eens een foutje maakt. Na het doornemen van de notulen vraagt de voorzitter aan de aanwezigen of er verder nog opmerkingen zijn over de notulen. De notulen worden goedgekeurd met inachtneming van de opmerkingen die via de mail zijn binnengekomen en met inachtneming van de opmerkingen die tijdens de algemene ledenvergadering zijn besproken. 5. Algemene bestuurszaken Tostilunch De voorzitter wijst de aanwezigen erop dat het bestuur van het SOFv op donderdag 13 november een tostilunch in haar kantoor organiseert. Het thema zal voorafgaand aan de tostilunch worden aangekondigd en de voorzitter moedigt de aanwezige besturen aan hiervoor ideeën aan te leveren. De voorzitter hoopt dat het bestuur van het SOFv Pagina 5 van 19

6 de besturen van haar lidorganisaties in groten getale mag ontvangen. Kamerbezoeken De voorzitter vertelt dat het vanaf morgen mogelijk is voor de besturen om aan te geven op welk tijdstip zij het bestuur van het SOFv kunnen ontvangen voor een kamerbezoek. Zij verzoekt aan de besturen om meerdere tijdstippen in te vullen, zodat de 33 kamerbezoeken wellicht allemaal voor de kerst plaats kunnen vinden. Verder legt de voorzitter de bedoeling van deze kamerbezoeken uit. Ieder kamerbezoek zal ongeveer een uur duren en tijdens dat uur zal het specifiek over de organisatie gaan waar het bestuur van het SOFv dan op bezoek is. Er kunnen eventuele problemen worden aangekaart of zaken die de besturen graag anders willen zien. De voorzitter vertelt uit eigen ervaring dat deze kamerbezoeken over het algemeen als gezellig, maar ook als nuttig worden ervaren. Zij verzoekt de besturen om spoedig aan te geven wanneer zij het SOFv op kamerbezoek kunnen ontvangen. Verder wijst de voorzitter de aanwezige besturen op de databases die te vinden zijn op de website van het SOFv. Deze beogen dat lidorganisaties bij elkaar over verschillende activiteiten om informatie kunnen vragen en de voorzitter moedigt de besturen dan ook aan om hiervan gebruik te maken. Voorts wijst de voorzitter de besturen er nog op dat de deadline voor het indienen van de stukken voor de toetsing op maandag 17 november is. 6. Spreker Alumni Mevrouw Dikmans van Vrienden van de Radboud begint haar presentatie over het alumnibeleid van de universiteit. Zij bedankt eerst voor de uitnodiging en spreekt haar respect uit voor de vorm van de algemene ledenvergadering. Mevrouw Dikmans is hoofd van het alumnibureau, dat een onderdeel is van de dienst Marketing en Communicatie van de Radboud Universiteit. Zij legt uit dat de universiteit een alumnibeleid heeft, omdat zij graag in contact wil blijven met haar alumni. De alumni zijn ambassadeurs van de universiteit en zij dragen ook de naam van de universiteit uit. Mevrouw Dikmans vertelt dat het mogelijk is om als alumni vriend van de Radboud te worden, als je je verbonden voelt met de universiteit. Daarna geeft mevrouw Dikmans enkele getallen. Het alumnibureau heeft een database met namen van afgestudeerden, waarvan er ongeveer vriend van de Radboud Pagina 6 van 19

7 zijn. Zij vertelt dat je na het behalen van een masterdiploma, of na het behalen van een bachelordiploma als je de universiteit verlaat, een jaar lang gratis lidmaatschap krijgt van Vrienden van de Radboud. Daarnaast krijg je een voucher waarmee je één cursus gratis kunt volgen. Verder geeft mevrouw Dikmans informatie over het lidmaatschap van Vrienden van de Radboud. Na het jaar gratis lidmaatschap word je benaderd met de vraag of je het lidmaatschap wilt verlengen. De kosten hiervan bedragen 24 per jaar. Je krijgt dan ook een alumnipas op naam en voor meer informatie kan altijd de website van Vrienden van de Radboud worden geraadpleegd. Mevrouw Dikmans vertelt dat er veel voordelen zijn van het lidmaatschap. Zo kun je gratis deelnemen aan de alumnidag en krijg je tien procent korting op een sportkaart. Je krijgt daarnaast een gratis abonnement op het Radboud Magazine en hoge collectiviteitkorting bij VGZ. Meer voordelen zijn op de website van Vrienden van de Radboud te vinden. Mevrouw Dikmans vraagt aan de zaal wat zij verwacht van het lidmaatschap van Vrienden van de Radboud. Het Sodalicium Classicum geeft aan dat haar opleiding heeft gevraagd of zij wat wil bijdragen aan de alumnidag. Het Sodalicium Classicum geeft aan dat zij hier niets van wist en vraagt aan mevrouw Dikmans wat er van de studieverenigingen wordt verwacht betreffende het alumnibeleid. Mevrouw Dikmans geeft aan dat het Vrienden van de Radboud niet alleen voor de universiteit interessant is, maar vooral ook voor de studenten. Het is belangrijk dat alumni in contact blijven met de universiteit. Zij geeft verder aan dat er een landelijke alumnimonitor is gerealiseerd en dat de Radboud Universiteit het hoogst scoort van Nederland. Het Sodalicium Classicum herhaalt haar vraag, omdat zij nu nog niet goed weten wat ze aanmoeten met de alumnidag. Mevrouw Dikmans vertelt dat er altijd een plenair ochtenddeel is en een opleidingsspecifiek middagdeel. Vooral in de middag is medewerking van de studieverenigingen gewenst. De alumni willen graag weten hoe hun opleiding is ontwikkeld en ook voor leden van de studievereniging kan het interessant zijn om met alumni in contact te zijn. Na deze uitleg vraagt het Sodalicium Classicum aan welke activiteiten kan worden gedacht om te organiseren voor de alumnidag. Als antwoord geeft mevrouw Dikmans enkele voorbeelden van verschillende opleidingen. Zo bezoekt de opleiding Kunstgeschiedenis vaak een tentoonstelling met haar alumni en de Pagina 7 van 19

8 opleiding Wiskunde laat vaak een spreker uit een ander wetenschapsgebied komen voor een lezing om de link te leggen tussen wiskunde en dat andere wetenschapsgebied. Mevrouw Dikmans zegt dat je de website van Vrienden van de Radboud kunt raadplegen voor de programma's van de alumnidagen van de afgelopen tien jaar voor inspiratie. Mevrouw Dikmans vervolgt haar presentatie. Zij legt uit dat de universiteit hoopt dat alumni een rol kunnen spelen in de studiekeuzefase door informatie te geven over het toekomstig werkveld. Daarnaast spelen alumni een rol in het accreditatieproces, zijn ze adviseurs bij beroepskeuze en zijn ze leveranciers van stageplaatsen. ismus vraagt zich af hoe de alumni een rol kunnen spelen in de studiekeuze, aangezien je de alumni niet vaak kunt contacteren via het alumnibureau. Mevrouw Dikmans legt uit dat spam inderdaad onwenselijk is, maar dat een studievereniging altijd een verzoek kan indienden om de database van Vrienden voor de Radboud te gebruiken. In samenspraak met de opleiding kan hiervoor goedkeuring worden gegeven. Daarna vertelt zij over het alumninetwerk in de vorm van een portal. In dit netwerk zitten ruim alumni en huidige studenten hebben ook toegang tot dit netwerk. Op die manier kun je ook alumni opzoeken. Daarnaast bestaat er een groep op LinkedIn met meer dan alumni en er is ook een universitaire pagina op Facebook met alumni. NSHV vraagt of op de webpagina van Vrienden van de Radboud links staan naar deze groepen op LinkedIn en Facebook. Mevrouw Dikmans vertelt verder over de privacy van de alumni. De Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt strikt nageleefd en bij het benaderen van de alumni mag er nooit sprake zijn van een commercieel doel. Bij twijfel neemt Vrienden van de Radboud contact op met de alumnus of alumna, zodat diegene kan aangeven of zij in contact willen gaan met de zoekende persoon. Om haar presentatie te eindigen laat mevrouw Dikmans nog enkele filmpjes zien. ESV komt binnen. Hiermee komt het quorum op 28. Mevrouw Dikmans vraagt of er nog vragen zijn en of er een duidelijk beeld is van wat het belang van het alumnibeleid is. Er wordt instemmend geknikt vanuit de zaal en hiermee komt er een einde aan het verhaal van mevrouw Dikmans. De voorzitter biedt mevrouw Dikmans een geschenk aan om haar te bedanken voor haar presentatie. 7. Samenstelling en presentatie kascontrolecommissie Pagina 8 van 19

9 De voorzitter vertelt dat het bestuur van het SOFv de afgelopen tijd via verschillende media oproepen heeft gedaan om leden te werven voor deze commissie. Er is één aanmelding binnengekomen van Thomas Bonekamp van het Sodalicium Classicum. Het huishoudelijk reglement van het SOFv zegt dat deze commissie ten minste twee leden dient te hebben en daarom vraagt de voorzitter aan de zaal of er nog meer gegadigden zijn. Kitty Rang van studievereniging Desda en Bente van Enckevort van studievereniging Postelein geven aan interesse te hebben in de kascontrolecommissie van het SOFv. Hierop vraagt de voorzitter aan Thomas, Kitty en Bente om zich kort voor te stellen. Thomas vertelt dat hij de functie van quaestor op zich neemt in het bestuur van het Sodalicium Classicum. Hij zegt dat hij geschikt is voor deze commissie, omdat hij vanuit zijn eigen functie ervaring heeft met het penningmeesterschap. Hierdoor kan hij een goede controle uitvoeren van de kas van het SOFv. Kitty zegt dat zij in het bestuur van studievereniging Desda de functie van penningmeester vervult. Ook zij heeft vanuit haar eigen functie ervaring met boekhouden en tevens kan zij als wiskundestudente goed met getallen omgaan. Kitty hoopt dat er met haar hulp geen cijfers meer worden omgedraaid. Bente stelt zich voor als penningmeester in het bestuur van Studievereniging Postelein. Ook zij heeft vanuit haar eigen functie ervaring met boekhouden en hierdoor is zij een goed lid van de kascontrolecommissie van het SOFv. De voorzitter vraagt aan de aanwezigen of er nog vragen zijn. De JFV geeft aan dat er bij het aanstellen van deze commissie drie vereisten gelden, te weten deskundigheid, ervarenheid en integriteit. Deskundigheid heeft te maken met de manier waarop met de boekhouding wordt omgegaan. Ervaring betreft het hebben gewerkt met verschillende boekhoudprogramma's en bij het bepalen van integriteit is het belangrijk dat de kandidaten onpartijdig zijn, of in ieder geval de schijn daarvan hebben. De JFV vraagt de kandidaten of zij deze vereisten kunnen verklaren. Thomas zegt dat hij al een tijdje bezig is en zijn deskundigheid heeft bewezen. Daarnaast geeft hij aan dat het Sodalicium Classicum als oudste studievereniging van Nijmegen veel ervaring heeft en nog steeds niet ten onder is gegaan. De JFV staat te springen om hierop te mogen reageren. Zij vertelt te twijfelen aan de waardigheid van de heer Bonekamp. Verder vraagt de JFV zich af of de heer Bonekamp het rekenen misschien beter kan overlaten aan wiskundigen of pedagogische wetenschappers. De JFV zegt dat er nu nog een dijk van een rapport nodig is, wil zij nog vertrouwen hebben in de heer Bonekamp. De JFV sluit af door te zeggen dat de heer Bonekamp er echter wel betrouwbaar uitziet. Kitty geeft aan dat ervaring ontwikkeld zal moeten worden, maar dat zij wel al ervaring heeft opgedaan met boekhouden in haar eigen functie bij studievereniging Desda. Daarnaast is Pagina 9 van 19

10 Conscribo, het boekhoudprogramma waar het SOFv mee werkt, haar bekend. Kitty vertelt ook dat zij geheel onpartijdig is wat betreft geld. Vervolgens is Bente aan de beurt. Zij vertelt dat het haar aan ervarenheid en deskundigheid niet ontbreekt. Zij werkt bij studievereniging Postelein met een vrij grote boekhouding en dit levert geen problemen op. Bente sluit af met een motto: een beetje zwanger is niet zwanger en een beetje integer is niet integer. Vervolgens zijn er vanuit de zaal geen vragen meer. 8. Stemming kascontrolecommissie De voorzitter wil graag overgaan tot de stemming. Zij legt uit dat er volgens het huishoudelijk reglement over de kascontrolecommissie als geheel dient te worden gestemd. De JFV vraagt of er ook per kandidaat kan worden gestemd. De voorzitter antwoord ontkennend. De JFV geeft aan dat van het huishoudelijk reglement kan worden afgeweken, als hiervoor vanuit de Algemene Ledenvergadering een meerderheid bestaat. ELSA vraagt aan de JFV waarom zij wil afwijken van de procedure. De JFV zegt benieuwd te zijn of er verschillend wordt gedacht over de drie kandidaten en in het bijzonder hoe er wordt gedacht over de rekenvaardigheid van de heer Bonekamp. De voorzitter vindt het niet nodig om af te wijken van de procedure, tenzij iemand hier bezwaar tegen heeft. De JFV heeft nog een vraag aan de heer Bonekamp. De heer Bonekamp spreekt van een kascommissie, maar de JFV maakt hem er toch op attent dat het hier om een kascontrolecommissie gaat. Thomas antwoordt dat dit bij hem volledig duidelijk is, maar dat men in algemeen taalgebruik vaak spreekt van een kascommissie. Synergy haakt in op de discussie. Zij vraagt aan de bestuursleden van de JFV of zij bang zijn dat zij met de leeftijd van hun studievereniging niet de oudste zijn van Nijmegen. Daarnaast geeft Synergy aan het een goed idee te vinden om te stemmen over de kascontrolecommissie als geheel. NSHV is het eens met de procedure, maar zowel zij als CognAC kan in het huishoudelijk reglement niet de zinsnede vinden waarin deze procedure beschreven staat. Pagina 10 van 19

11 De JFV vraagt welk huishoudelijk reglement het bestuur van het SOFv gebruikt en verzoekt daar ook een exemplaar van. De voorzitter zegt dat dit in orde komt. Zij vraagt of er iemand bezwaar heeft tegen deze procedure. Dit is niet het geval en hiermee wordt er overgegaan tot de stemming over de kascontrolecommissie. De uitslag over het aanstellen van deze drie kandidaten als kascontrolecommissie is als volgt: Vóór de aanstelling van de kascontrolecommissie: zevenentwintig stemmen Tegen de aanstelling van de kascontrolecommissie: géén stemmen Onthoudingen: één stem De voorzitter concludeert dat de Algemene Ledenvergadering hiermee Thomas Bonekamp, Kitty Rang en Bente van Enckevort heeft aangenomen als kascontrolecommissie van het SOFv. De JFV vraagt aan ismus waarom zij zich heeft onthouden van stemmen. ismus antwoordt hierop dat zij niet verplicht zijn om een stemverklaring af te leggen en dat zij dit ook niet zullen doen. 9. Boekenverkoop De voorzitter vertelt dat er op de vorige algemene ledenvergadering is aangegeven dat er behoefte is aan het bespreken van de boekenverkoop. Zij wil de aanwezigen nu graag de kans geven om hierover van gedachten te wisselen. Het Sodalicium Classicum zegt dat haar contact met Studystore in principe goed is. Het gaat bij het Sodalicium Classicum niet zozeer om boeken, maar vooral om teksten. Verder geeft het Sodalicium Classicum aan dat er ook geen problemen zijn met sponsoring. Postelein geeft daarentegen aan dat er wel problemen zijn met Studystore. Studystore komt afspraken niet na en registeren niet goed of men boeken thuis bezorgd wil krijgen of op de verenigingskamer. Daarnaast zegt Postelein dat Studystore verkeerde boeken op de website vermeldt voor de pre-masterstudenten. GSV geeft aan dat het verkeerd registeren van de plaats van levering te maken heeft met het aanzetten van een vinkje. Dat is bij GSV vaak niet gebeurd en daardoor zijn alle boeken op haar verenigingskamer bezorgd. Voorts zegt GSV dat veel boeken daarnaast ook te laat zijn bezorgd door Studystore. Hier haakt GWS op in door te zeggen dat zij dezelfde problemen ondervinden met Studystore. Zij geven als idee aan het bestuur van het SOFv eens te kijken naar de gang van Pagina 11 van 19

12 zaken bij Studystore. GWS geeft wel aan het erg gezellig te vinden dat haar leden naar haar verenigingskamer komen om de boeken op te halen. CognAC vraagt zich af of er ook andere platformen dan Studystore bestaan om boeken te bestellen. Mycelium antwoordt dat zij de studieboeken bij een ander bedrijf besteld, maar hiervan is de naam niet bekend bij de spreker. Bij dit bedrijf zijn er volgens Mycelium ook problemen geweest met de levering, waardoor nu alle boeken in ieder geval thuis worden bezorgd. CognAC vraagt aan Mycelium of dit wel een verbetering is en Mycelium antwoordt instemmend. BOW vertelt dat bij de Faculteit der Managementwetenschappen de boekenverkoop via de faculteit gaat en vraagt of dit bij de andere verenigingen wellicht ook een optie is. De JFV constateert dat er genoeg signalen zijn dat de gang van zaken bij Studystore niet klopt en denkt dat het SOFv of de USR een krachtig signaal kan afgeven. Dat acht de JFV veel krachtiger dan wanneer individuele studieverenigingen hier werk van maken. De politiek commissaris moedigt de aanwezigen aan om hun klachten omtrent Studystore naar het SOFv te maken, zodat dit met onderbouwing kan worden aangekaart bij de USR. InTenS geeft aan dat zij dit al hebben gedaan en vraagt of het nodig is dat zij deze mail nog een keer sturen. De secretaris antwoordt dat dit niet nodig is. OSK vertelt dat zij enkele jaren geleden een samenwerking met boekhandel Roelands is begonnen. OSK geeft aan dat haar leden zelf boeken kunnen bestellen bij boekhandel Roelands en dat zij daar tien procent korting krijgen op hun bestellingen. OSK zegt wel dat boekhandel Roelands niet is gespecialiseerd in studieboeken, maar dat de samenwerking in principe goed verloopt. SVN sluit zich aan bij OSK. SVN vertelt de boekenverkoop ook via boekhandel Roelands te regelen en dat zij de samenwerking ook als erg prettig ervaart. 10. Verslaglegging USR De politiek commissaris geeft aan deze keer wel door een microfoon te willen praten, maar dat de Algemene Ledenvergadering het vooral moet aangeven als zij te hard praat. Een bestuurslid van de JFV wil kort een vraag stellen, omdat hij een biertje van zijn achterburen krijgt als hij gaat staan tijdens het stellen van deze vraag. Hij wil van de politiek Pagina 12 van 19

13 commissaris graag weten welke functie zij bekleedt binnen de USR. De politiek commissaris antwoordt dat zij gewoon een lid van de USR is en dat zij geen functie in het presidium van de USR bekleedt. De novembercyclus De politiek commissaris vertelt dat het strategisch plan van de universiteit centraal stond gedurende de novembercyclus. Hier zaten nogal wat haken en ogen aan. De USR heeft in samenwerking met de Ondernemingsraad (hierna OR ) een notitie heeft geschreven waarin de kritiekpunten op het strategisch plan zijn opgenomen. De politiek commissaris noemt deze kritiekpunten op. Het strategisch plan straalde weinig ambitie uit. Het leek op veel punten meer een verslag van de afgelopen vijf jaar dan dat er nieuwe punten werden genoemd voor de komende vijf jaar. Verder was het strategisch plan erg abstract en werden er geen doelstellingen genoemd. Een terugkerend thema in het strategisch plan is volgens de politiek commissaris 'change perspective'. Dit impliceert veranderingen, maar hiervan was in het hele strategisch plan niets van terug te vinden. Daarnaast wordt het actieve studentenleven vanuit de universiteit erg gepromoot, maar ook hierover was niks in het strategisch plan opgenomen. De politiek commissaris vertelt dat er aankomende week antwoorden komen vanuit het College van Bestuur op deze notitie. De OR is nu ook opgestart en zij heeft samen met de USR een aantal werkgroepen opgericht. Er zal aandacht zijn voor de ICT op de universiteit, voor internationalisering en taalbeleid, voor klantgerichtheid en voor de kwaliteit van het onderwijs. Bij het laatst genoemde aandachtspunt zullen het niveau Engels van de studenten die hierheen komen en van de medewerkers centraal staan, alsook de integratie van buitenlandse studenten. Verder zal er in een aantal werkgroepen aandacht zijn voor arbeidsmarktoriëntatie, voor de combinatie van een deeltijdbaan met ouderschap en voor medezeggenschap. Verder vraagt de politiek commissaris aandacht voor de enquête van de werkgroep Actief Studentenleven. Deze wordt binnenkort verspreid en de politiek commissaris verzoekt de secretares deze door te sturen naar hun huidige bestuursgenoten, evenals naar hun voorgangers. De uitkomsten zullen een inventarisatie vormen van mogelijkheden en de ondersteuning die de universiteit biedt aan studentbestuurders en hoe dit alles door de studentbestuurders wordt ervaren. De politiek commissaris vraagt aan de Algemene Ledenvergadering of er nog vragen zijn over de USR en dit is op dit moment niet het geval. Pagina 13 van 19

14 Open activiteiten lidorganisaties De ESV organiseert op 20 november Insnorious bij Club van Buren met Babylon, GSV, Postelein, Mycelium en SVN. De ESV heeft ook het M-feest op 26 november bij El Sombrero met ismus, Mundus, BOW en Synergy. Daarnaast organiseert de ESV samen met Synergy het Nijmegen Career Event op 25 november en 26 november. GSV heeft op 10 november haar barcontest bij Malle Babbe. Postelein organiseert een lezing over zelfbeschadiging op 30 oktober. Ook heeft Postelein op 6 november haar Lustrum Kick-offparty in Club van Buren en de Posteleinborrel vindt plaats op 11 november in Café de Fuik. Verder organiseert Postelein op 27 november BaMyPo met Babylon en Mycelium bij El Sombrero. Umoja heeft op 26 november haar Proud 2B Faudt-feest in Danscafé Billabong met GSV, Thalia, Sigma en CognAC. SPiN organiseert op 12 november een open lezing over schizofrenie en op 19 november houdt zij haar SPiN-feest bij de Drie Gezusters. ismus heeft op 27 november een gastcollege over de val van de Berlijnse muur op de universiteit om 12:30. Synergy organiseert op 10 november een acquisitietraining en een LinkedIn-training op 12 november. Ook heeft Synergy haar open BK-feest bij El Sombrero op 12 november. De JFV heeft op 4 november een lezing over aansprakelijkheid naar aanleiding van de ramp met vlucht MH17, gevolgd door een kroegentocht. Daarnaast organiseert zij op 17 november een LinkedIn-training en een cantus op 19 november. Verder organiseert de JFV op 28 november een excursie naar Eurojust in Den Haag en op 1 december een lezing over gerechtelijke dwaling. Tevens is er op 27 november een workshop chocoladeletters maken bij The Chocolatebar - De Smeltkroes. Ook heeft de JFV in de wandelgangen gehoord dat MFVN op 10 november een cursus bloemschikken organiseert. SVN houdt op 25 november een fancy fair ten behoeve van Serious Request. 12. W.v.t.t.k. Bij dit agendapunt zijn er geen punten. Pagina 14 van 19

15 Rondvraag De voorzitter geeft aan dat vragen gericht aan de vergadering meteen zullen worden behandeld en dat vragen gericht aan het bestuur aan het eind van de rondvraag beantwoord zullen worden. Postelein vraagt aan de Algemene Ledenvergadering hoe er geld binnen kan worden gehaald voor een studiereis. Zij wil graag weten welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn en waar andere organisaties sponsoring voor een studiereis zoeken. De JFV zegt dat er al twee andere lidorganisaties van het SOFv bij de JFV zijn langs geweest om zaken omtrent de studiereis te bespreken. De JFV moedigt Postelein dan ook aan om een mail naar de JFV te sturen om een afspraak te maken. De JFV geeft aan dat Postelein van harte welkom is, maar dat het ook goed is als zij ook naar andere organisaties luistert. GSV geeft als tip om bij het SNUF langs te gaan voor een dergelijke subsidie. Het Snuf stelt volgens GSV veel eisen aan het toekennen van een subsidie, maar het kan wel snel worden geregeld. Mundus geeft als voorbeeld dat zij een pre-borrel organiseren bij een kroeg en dat de opbrengst daarvan naar een studiereis kan gaan. BOW sluit zich aan bij wat er is gezegd over het Snuf, maar geeft ook aan dat in hun geval de faculteit een subsidie ter beschikking stelt voor de studiereis. Postelein wil ook graag van de andere aanwezigen weten of zij een sollicitatiecommissie hebben en wat hun ervaringen hiermee zijn. Postelein geeft aan een dergelijke commissie zelf wellicht ook op te willen zetten. CognAC antwoordt dat zij een sollicitatiecommissie heeft, die bestaat uit twee oudbestuursleden, twee huidige bestuursleden en een lid van de vereniging. Die commissie geeft volgens CognAC advies op hun algemene ledenvergadering. GAG geeft aan ook een sollicitatiecommissie te hebben, waarin twee huidige bestuursleden zitting hebben en bovendien een lid van de vereniging. GAG zegt dat deze gang van zaken prima bevalt. GWS vraagt aan de Algemene Ledenvergadering of iemand weet waar DVN is ondergedoken, omdat DVN onbereikbaar schijnt te zijn. De ESV zegt dat DVN afgelopen dinsdag nog bij haar op de kamer is geweest en SVN antwoordt dat DVN met haar een verenigingskamer deelt Pagina 15 van 19

16 ismus vraagt aan het bestuur of er kort kan worden toegelicht hoe het gerstenat de naborrel heeft kunnen bereiken. De penningmeester antwoordt hier meteen op. Zij zegt dat dit gerstenat, dat glad door je keel glijdt, vlak voor de algemene ledenvergadering is gehaald. De penningmeester en de politiek commissaris waren diep geschokt toen het bier van het merk Schultenbräu uitverkocht bleek en daarom zijn zij op het laatste moment naar een andere supermarkt gegaan. De politiek commissaris stelde voor om langs de verenigingskamer van ismus te gaan om iemand te zoeken, die mee zou willen helpen het bier te halen. Aldaar vonden de penningmeester en politiek commissaris twee stoere sterke mannen die hebben geholpen. De penningmeester vertelt dat het bier met veel pijn en moeite vanuit de Sint Jacobslaan naar de naborrel is gebracht. Hierop klinkt er applaus vanuit de zaal. Mundus geeft aan dat we website van het SOFv niet helemaal up-to-date is en zij vraagt zich af waarom is vermeld dat het SOFv een non-profitorganisatie is. De voorzitter antwoordt dit komt door het simpele feit dat het SOFv geen winst beoogt te maken en dat de site zo spoedig mogelijk een update krijgt. De JFV komt met een drietal opmerkingen. Eerst maken zij hun complimenten aan de secretaris voor de Facebookpagina die hij heeft opgezet met alle bestuursleden van dit studiejaar. Vervolgens reageert de JFV op Mundus door te zeggen dat zij hoopt dat Mundus ook een non-profitorganisatie is en dat zij, indien dit niet het geval is, haar contributie terug wil. Vervolgens geeft de JFV aan het onnodig te vinden om de naambriefjes te gebruiken. De JFV zou het beter vinden als iedereen in bestuurskleding komt om herkenbaar te zijn. CognAC denkt dat zij in haar bestuurskleding moeilijk herkenbaar zou zijn en dat het tevens een lastige taak is om ieders bestuurskleding te gaan herkennen. De ESV vindt het een prima idee als iedereen in bestuurskleding komt, opdat de JFV dan minder opvalt. NSHV geeft aan dat zij niet de naam van haar vereniging op haar bestuurskleding heeft staan. BeeVee geeft aan dat haar bestuurskleding op dit moment in de was ligt en dat zij het de aanwezigen niet aan wil doen om deze kleding nu aan te trekken. De JFV bedankt de ESV voor haar opmerking. De JFV zegt de naam van haar vereniging ook niet op de buitenkant van haar pak te hebben staan, maar wel op de binnenkant. De JFV geeft aan andere besturen wel eerder te herkennen met bestuurskleding aan. Pagina 16 van 19

17 De voorzitter benadrukt dat de naambriefjes ook worden gebruikt om de open activiteiten kenbaar te maken en dat de dubbele functionaliteit, samen met de herkenbaarheid van de aanwezigen, gewaarborgd zal blijven door het gebruik van deze briefjes. InTenS is niet bekend met het concept barcontest en vraagt om uitleg. Daarnaast geeft zij aan dat de voorzitter van GAG jarig is en vraagt of er na afloop van de vergadering gezongen kan worden. BOW legt uit dat de barcontest plaatsvindt in Café Malle Babbe. De bedoeling is volgens BOW om met je eigen vereniging achter de bar te gaan staan en een zo een hoog mogelijke omzet te bewerkstelligen. De vereniging met de hoogste omzet wint uiteindelijk een geldbedrag. De JFV verzoekt aan het bestuur of er deze keer voor de jarige kan worden gezongen vóór het sluiten van de vergadering. Aansluitend hierop vraagt ismus aan de secretaris of hiervan de volledige tekst kan worden genotuleerd. Op beide vragen komt er vanuit het bestuur een instemmend antwoord. InTenS spreekt ook haar complimenten uit aan de secretaris voor het opzetten van de Facebookgroep met bestuursleden van dit studiejaar. Zij wil graag weten of deze groep ook toegankelijk is voor organisaties die geen lid zijn van het SOFv. De secretaris zegt dat hij de Facebookgroep op heeft gezet, maar hier verder geen regie over wil hebben. Wat hem betreft is deze ook toegankelijk voor bestuursleden van organisaties die geen lid zijn van het SOFv. NSHV vraagt of de papierverspilling door het gebruik van de naambriefjes niet kan worden tegengegaan door deze misschien pas te printen wanneer lidorganisaties zich hebben aangemeld voor een algemene ledenvergadering. Verder vraagt NSHV aan het bestuur hoe zij de constitutieborrels ervaren, nu de bestuursleden niet meer mogen brassen. Op de laatste vraag antwoordt de voorzitter dat zij het alleen jammer vindt dat zij nu geen tegenprestaties meer ontvangt. De politiek commissaris geeft aan dat zij het prettig vindt dat nu haar kleren heel blijven en de penningmeester zegt dat het sowieso niet handig was om op hoge hakken te brassen en dat zij de constitutieborrels zonder brassen ook prima vindt. De secretaris vertelt dat hij het ook wel prima vindt, hoewel hij vorig jaar bij veel brasacties betrokken was. Bij Desda is er onlangs een docent overleden die veel heeft betekend voor Desda en naar aanleiding hiervan geeft Desda aan een rouwprotocol op te willen stellen. Zij vraagt wat stappen zijn die absoluut niet vergeten mogen worden. Pagina 17 van 19

18 Het Sodalicum Classicum vertelt hier ook mee bezig te zijn. Zij vinden het goed met het eigen bestuur om de tafel te gaan zitten om over bepaalde dingen na te denken. Zo denkt het Sodalicium Classicum na over een condoleanceregister op de verenigingskamer, het opzetten van een dienst en of het wellicht wenselijk is om als bestuur aanwezig te zijn bij de begrafenis. Het Sodalicium Classicum geeft als tip ook na te denken over een rouwprotocol bij het overlijden van een bestuurslid of gewoon lid. ismus geeft aan een dergelijk protocol te hebben, maar de spreker weet niet precies wat dit inhoudt. ismus spoort Desda aan even een mail te sturen naar ismus om dit te bespreken. De politiek commissaris geeft als oud-bestuurslid van ismus een toelichting hierop. Bij ismus is er volgens haar een draaiboek met zaken die je afwerkt om er voor te zorgen dat je de nabestaanden een warm hart toedraagt. BeeVee zegt ook een rouwprotocol te hebben en geeft aan dat Desda welkom is bij BeeVee om hierover te praten. InTenS haakt in op het onderwerp door te zeggen dat zij het voor iedere organisatie een goed idee vinden om een rouwprotocol te hebben en zij vraagt aan het bestuur van het SOFv of zij niet iets dergelijks kunnen faciliteren. De JFV reageert door te zeggen dat het niet past om een database met rouwprotocollen op te zeggen, daar dit een gevoelig thema is. De JFV vindt het misschien wel een idee om hierover een themalunch te organiseren of een agendapunt aan dit onderwerp te besteden. De voorzitter bedankt de JFV voor de tip en geeft aan hiernaar te zullen gaan kijken. Het Sodalicium Classicum heeft een vraag betreffende hun toneelcommissie. Deze is nu verbonden met een toneelgroep en het Sodalicium Classicum geeft aan deze graag uit te willen breiden. Haar vraag is welke subsidies hiervoor beschikbaar zijn. De voorzitter tipt om bij CHECK (de koepel voor maatschappelijk verantwoorde en culturele verenigingen) aan te kloppen voor een dergelijke subsidie. GAG geeft aan ook een theatergroep te hebben die al twee keer een voorstelling heeft gegeven in het LUX. Zij maakt in overleg met Hans van Kemenade een begroting hiervoor, die zij daarna voorlegt aan het hoofd van de opleiding. Dan kan er worden besloten om geld ter beschikking te stellen. Daarnaast bedankt de voorzitter van GAG de aanwezigen alvast voor het zingen voor haar verjaardag. Aansluitend aan de rondvraag wordt er gezongen voor Melanie de Bruijn en op verzoek van ismus volgen nu de teksten van de gezongen liederen. Pagina 18 van 19

19 Lang zal zij leven Lang zal zij leven Lang zal zij leven in de gloria In de gloria, in de gloria Hieperderpiep, hoera Hieperderpiep, hoera Zij leve hoog, zij leve hoog. Zij leve hoog, zij leve hoog. Ja hoog, ja hoog. Zij leve hoooooog, zij leve hoog. 14. Sluiting De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de geleverde input en verzoekt de aanwezigen om de naambriefjes weer in te leveren. Zij nodigt de aanwezigen vervolgens uit voor de borrel in de Ondergang en sluit de vergadering om Pagina 19 van 19

Notulen alv 25 februari 2015

Notulen alv 25 februari 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 25 februari 2015 De vijfde alv van het academisch jaar 2014-2015 van

Nadere informatie

Notulen alv 30 september 2014

Notulen alv 30 september 2014 Notulen alv 30 september 2014 De eerste alv van het academisch jaar 2014-2015 van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen werd om 18:30 uur in SP 1 gehouden. Aanwezig: BeeVee: BOW: CognAC: Desda:

Nadere informatie

Notulen alv 24 juni 2015

Notulen alv 24 juni 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 24 juni 2015 De achtste alv van het academisch jaar 2014-2015 van het

Nadere informatie

Notulen alv 10 december 2014

Notulen alv 10 december 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 10 december 2014 De derde alv van het academisch jaar 2014-2015 van het

Nadere informatie

Notulen SOFv alv 24 juni

Notulen SOFv alv 24 juni Notulen SOFv alv 24 juni De zevende alv van het academisch jaar 2013-2014 van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen werd om 18.30 uur in SP 1 gehouden. Aanwezig: Babylon: BeeVee: BOW: CognAC

Nadere informatie

Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016

Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016 Beleidsplan Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen 2015-2016 1. Voorwoord 2. Beleidspunten 1.1. Professionaliteit 1.2. Betrokkenheid 3. Belangenbehartiging 4. Lustrum 5. Begroting en toelichting 6.

Nadere informatie

Database galalocaties

Database galalocaties Database galalocaties Hieronder vindt u een overzicht van galalocaties, gebruikt door lidorganisaties van het SOFv. Deze database is opgesteld nadat de lidorganisaties het databaseformulier op de alv van

Nadere informatie

Notulen alv 30 oktober 2012

Notulen alv 30 oktober 2012 1 2 3 Notulen alv 30 oktober 2012 De tweede alv van het academisch jaar 2012-2013 van het Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen werd om 18:30 uur in HG 00.307 gehouden. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nadere informatie

Notulen alv 3 december 2013

Notulen alv 3 december 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Notulen alv 3 december 2013 De derde alv van het academisch jaar

Nadere informatie

Notulen alv 04 december 2012

Notulen alv 04 december 2012 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 8 9 Notulen alv 04 december 2012 De derde alv van het academisch jaar

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014

Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het. Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen. 1 september 2013 1 maart 2014 Halfjaarverslag van het XXIIIe verenigingsjaar van het 1 september 2013 1 maart 2014 I. Voorwoord II. Beleidspunten a. Toegankelijkheid b. Professionaliteit c. Continuïteit III. Nawoord Pagina 1 van 7

Nadere informatie

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013

Beleidsplan van het XXIIe bestuur der. Samenwerkings Overleg Faculteitsverenigingen 2012-2013 Beleidsplan van het XXIIe bestuur der 2012-2013 I. Voorwoord II. Beleidspunten III. Belangenbehartiging IV. Begroting V. Toelichting op de begroting VI. Nawoord Pagina 1 van 10 I. Voorwoord Beste lezer,

Nadere informatie

Notulen themadiscussie internationalisering SOFv

Notulen themadiscussie internationalisering SOFv Notulen themadiscussie internationalisering SOFv 17-3-2016 Voorzitter: Anouska Kersten (ISON) en Steffi van Tilborg (SOFv) Notulist: Kim van Helden (ISON) Aanwezig: Thomas Bonekamp (SOFv), Cas Spaans (Desda),

Nadere informatie

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der

Heyendaalseweg 141, N -1.280 6525 AJ Nijmegen SOFv@student.ru.nl www.ru.nl/sofv. beleidsplan van het. XIXe bestuur der beleidsplan van het XIXe bestuur der 2009-2010 I. Inleiding II. Beleidsvisie III. Beleidsuitwerking IV. Begroting Pagina 1 van 6 I. Inleiding Geachte leden, Binnenkort treden wij als negentiende bestuur

Nadere informatie

Notulen alv 30 september 2015

Notulen alv 30 september 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Notulen alv 30 september 2015 De eerste alv van het academisch

Nadere informatie

Notulen alv 1 april 2014

Notulen alv 1 april 2014 Notulen alv 1 april 2014 De zesde alv van het academisch jaar 2013-2014 van het Samenwerkingsoverleg Faculteitsverenigingen werd om 18.30 uur in SP 1 gehouden. Aanwezig: Awaz: Babylon: BeeVee: CognAC DESDA:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 14-03-2016 Studievereniging Gezondheidszorgpsychologie Radboud Universiteit Nijmegen 1. Algemene bepalingen 1.1 Op basis van artikel 24 van de statuten van de Studievereniging Halo, hierna te noemen de

Nadere informatie

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe.

Myrte opent om 19.05u de vergadering en licht het verloop van de ALV toe. Vergadering: ALV Datum: 03-10-2007 Aanwezig: Bestuur 06-07: Myrte, Marleen, Jos, Karijn, Mike en Arieke Bestuur 07-08: Jorien, Gaby, Milou, Jacqueline en Meike Raad van Advies: Christiane en Carlijn Leden:

Nadere informatie

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen---------------------------------------------------------------------

Machiavelli. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- Huishoudelijk Reglement Machiavelli Artikel 1 Algemene bepalingen--------------------------------------------------------------------- 1.1 Dit Huishoudelijk Reglement is bedoeld om de samenstelling, coördinatie,

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 23 februari 2009 Aanwezig zijn: De heer N. Graaf, voorzitter De heer H.C.P. Venema, vice-voorzitter Mevrouw E. den Nijs, bestuurslid De heer J. Komen, administrateur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Tweede- ALV, 11 februari 2016 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld op

Nadere informatie

Notulen alv 21 januari 2014

Notulen alv 21 januari 2014 Heijendaalseweg 141, N-1,280 6525 AJ Nijmegen info@sofv.nl www.sofv.nl 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Jorien vraagt toestemming voor de aanwezigheid van twee niet-leden. De ALV keurt dit goed.

Jorien vraagt toestemming voor de aanwezigheid van twee niet-leden. De ALV keurt dit goed. Vergadering: Algemene Ledenvergadering Datum: 18-06-2008 Aanwezig: Bestuur: Jorien, Inge, Gaby, Milou, Meike en Jacqueline Kandidaatsbestuur: Thijs, Chantal, Lian, Anne en Robin 19 leden twee niet-leden

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Hallo allemaal, Via deze nieuwsbrief willen we jullie dit keer iets uitgebreider informeren over wat CSN precies doet. In de agenda vinden jullie wat er de komende tijd gaat komen. Daarnaast zullen we

Nadere informatie

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen

Notulen ALV 15-09-15. Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Notulen ALV 15-09-15 Aanwezig: Bestuur (4): Lisa Koks Judith Pel Emma Kabel Nynke van Leeuwen Kandidaatsbestuur (5): Sara Corbey Merel de Beer Steven Lindelauff Stijn Voet Ali Yurtseven Leden: Melle Koletzki

Nadere informatie

Commissie-voorzittershandleiding

Commissie-voorzittershandleiding Commissie-voorzittershandleiding gebaseerd op eerdere voorzittershandleidingen Aangepast door: Arjan Schimmel (oktober 2016) Victor Veldstra (oktober 2017) Samenvatting Deze handleiding geeft een overzicht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Olympus, d.d. 1 juli 2016 Behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Faculteitsvereniging van Utrechtse Filosofiestudenten Als voorgesteld op 15 maart 2017 Joost van der Putten Algemeen Artikel 1 Het huishoudelijk reglement, hierna te noemen HR,

Nadere informatie

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.

Een andere grote taak die je op je zal nemen als secretaris is het notuleren van de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Voorzitter Als voorzitter leid je de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Tijdens de bestuursvergaderingen zorg je ervoor dat de vergadering gestructureerd verloopt, er goede conclusies

Nadere informatie

Notulen alv 2 maart 2016

Notulen alv 2 maart 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 2 maart 2016 De vijfde alv van het academisch jaar 2015-2016 van het

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur

Vooruit. Laat weten wat je van de AV-OTT wil! Het Bestuur Inleiding Uiterst rustig, zo kan dit jaar beschreven worden. Qua acitiviteiten dan, binnen het bestuur was het alles behalve rustig. Er vond een groot aantal wisselingen plaats. Dat kan dat eerste ook

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 1. ALPHA Het Algemeen Platform Humanoria Amsterdam is de faculteitsvereniging voor de studieverenigingen en bladen van de Faculteit der Geesteswetenschappen aan de Universiteit van

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam.

Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1 Notulen van de buitengewone Ledenvergadering d.d. 1 december 2011 gehouden in het Zalmhuis, Schaardijk 396, 2909 LA Rotterdam. 1. Opening door voorzitter De vergadering wordt geopend door voorzitter

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d

Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d Verslag van de vergadering van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Toermalijn d.d. 11-01-2017 Aanwezig: Monic Graat (voorzitter), Spoelstra, Alie Seine, Kim Golsteijn en Cecile op het Veld Notulist:

Nadere informatie

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt)

De heren Riet (CDA) en Nederhof (Beter voor Dordt) Notulen vergadering algemeen bestuur Sportraad Datum: Aanwezig: Afwezig: Tevens aanwezig: 11 oktober 2010 25 leden volgens de getekende presentielijst (voorzitter: de heer Driesprong); de heer Van der

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement der Studievereniging Pedagogische Wetenschappen PAP Zoals vastgesteld op de Halfjaarlijkse ALV, 13 februari 2017 1 1 Gebaseerd op het HR van het bestuur 2009-2010, zoals vastgesteld

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten. Datum: 1 oktober 2009

Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten. Datum: 1 oktober 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering der Faculteitsvereniging Utrechtse Filosofiestudenten Datum: 1 oktober 2009 Locatie: Langeveld E036, Langeveldgebouw, Heidelberglaan 1, 3584 CS Utrecht Aanwezig: Tineke

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden

Huishoudelijk Reglement. Algemeen. Leden Huishoudelijk Reglement 2 e Bestuur der studievereniging Versatile Vastgesteld door de Algemene Vergadering op 16 juni 2014 te Utrecht Algemeen Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op de

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum

Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Notulen van de Algemene Leden Vergadering NBB district Groningen op 25 september 2015 te Winsum Aanwezig van het districtsbestuur: Paul Wesselius, voorzitter Joyce Haarman, secretaris (aanwezig vanaf 19.45,

Nadere informatie

Roald Berkers, Juliette Demarteau, Bram Drijvers, Eliza Helmond, Dennis Mallant, Max Meulendijks, Tony Sariowan, Twan Spiers.

Roald Berkers, Juliette Demarteau, Bram Drijvers, Eliza Helmond, Dennis Mallant, Max Meulendijks, Tony Sariowan, Twan Spiers. Notulen 24 ste ALV Datum: Locatie: Afgemeld: Aanwezig: Vrijdag 22-12-2011, 19:30 uur Merlinello Roald Berkers, Juliette Demarteau, Bram Drijvers, Eliza Helmond, Dennis Mallant, Max Meulendijks, Tony Sariowan,

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015

Huishoudelijk reglement Amsterdam, 7 juli 2015 Hoofdstuk 1: Werking huishoudelijk reglement Artikel 1. Begripsbepalingen ALV = Algemene ledenvergadering. Studentenraad = Daar waar studentenraad staat, wordt de wettelijk verplichte centrale deelnemersraad

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering Artes

Notulen Algemene ledenvergadering Artes Datum: 14 oktober 2008 Locatie: E2.55 Aanwezig: Audrey van den Broek (voorzitter); Bart van de Camp (secretaris); Lies Cuijpers (FSRL); SVBC Babylon; GSV; KNUS; OSK; SODA; Sturm und Drang. Afwezig met

Nadere informatie

Notulen alv 09 april 2013

Notulen alv 09 april 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 09 april 2013 De zesde alv van het academisch jaar 2012-2013 van het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf)

Huishoudelijk reglement Ledenraad van DVAN (DVAN-HHR-LR-20150930.pdf) Algemeen Artikel 1 Afkortingen 1.1 DVAN Denksportvereniging Apeldoorn Noord LR Ledenraad HHR-DVAN Huishoudelijk reglement op het niveau van de vereniging HHR-LR Huishoudelijk reglement op het niveau van

Nadere informatie

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN

JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN JAARPLAN JONGE SOCIALISTEN ARNHEM- NIJMEGEN 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord (pagina 3) Inleiding (pagina 3) Bestuur Jonge Socialisten Arnhem- Nijmegen 2015-2016 (pagina 4) Portefeuilleverdeling (pagina

Nadere informatie

CP17. het werkoverleg

CP17. het werkoverleg CP7 het werkoverleg Als u in Nederland aan het werk bent, overlegt u ook vaak met collega s over het werk. Soms overlegt u tijdens het werk met een colleg Soms doet u ook mee aan een speciaal werkoverleg

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden

Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden Algemene ledenvergadering H.S.V. De Snoekbaars Datum: 10-03-2016 Voorzitter Notulist Freek v. Emst Secretaris Deelnemers Aanwezig Afgemeld Afwezig zonder bekendstelling bijzonderheden F. van Emst X Voorzitter

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten

Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Concept Notulen Vergadering van het Interim Bestuur, Dorpsvereniging Groote Keeten Plaats & datum: Brekers, 7 mei 2016 Aanwezigen: Ivan Louer (IL, vz), Max de Groot (MdG, algemeen bestuurslid, Jan Snoek

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering

Verslag Algemene Ledenvergadering Verslag Algemene Ledenvergadering Maandag 28 november 2016, 19:00 uur, vergaderruimte zwembad Otterveurdt 1. Opening door de voorzitter De voorzitter, Marcel de Raat, opent om 19:10 de vergadering en heet

Nadere informatie

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen.

2. Vaststellen notulen OV Conceptnotulen 28/09/2015 en de PV notulen van 07/10/2015 en 15/10/2015 worden vastgesteld zonder wijzigingen. Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail 1 2 3 4 5 6 Maandag, 26 oktober 2015 20:00 uur aanvang Locatie OMHP A2.01

Nadere informatie

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST

2: vergaderen VASTE VOORZITTER EN NOTULIST 2: vergaderen Als je lid bent van een studentenraad, vergader je vaak. Je hebt vergaderen met de studentenraad, maar ook vergaderingen met het College van Bestuur en de Ondernemingsraad (OR). Gemiddeld

Nadere informatie

VERSLAG MR VERGADERING

VERSLAG MR VERGADERING VERSLAG MR VERGADERING Datum: 22 september 2015 Aanwezig: Afwezig: Verslag: (P) Annemieke, Annick, Astrid, Saskia (O) Edwin, Lizzy, Michel, Harm, Gabor. (D) Adriana, Madelon. Ellen (met kennisgeving) Edwin

Nadere informatie

Oprichtingsplan 2010/2011

Oprichtingsplan 2010/2011 Oprichtingsplan 2010/2011 Saxion Hogeschool Enschede, Juni 2010 Pag. 1 Inleiding Voor u ligt het oprichtingsplan voor studievereniging Construct, die de studies Bouwkunde en Civiele Techniek van de Saxion

Nadere informatie

Notulen alv 6 april 2016

Notulen alv 6 april 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Notulen alv 6 april 2016 De zesde alv van het academisch jaar 2015-2016 van het Samenwerkingsoverleg

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen

FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen Bestuur 2014/2015 Voor het verenigingsjaar 2014/2015 is het FVOG op zoek naar een nieuw bestuur dat zich een jaar lang wil inzetten voor de belangenbehartiging van alle faculteits- en studieverenigingen

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Notulen. Plenaire Vergadering FSR-FGw. Vrijdag 5 Oktober 2012, PC Hoofthuis 5.37, uur

Notulen. Plenaire Vergadering FSR-FGw. Vrijdag 5 Oktober 2012, PC Hoofthuis 5.37, uur Notulen Plenaire Vergadering FSR-FGw Vrijdag 5 Oktober 2012, PC Hoofthuis 5.37, 15.00 uur Aanwezig: Esther Crabbendam, Selma Broeder, Laura Fischer (later), Ramses Walon, Jaap Oosterwijk, Maarten Koopmans,

Nadere informatie

Verslag algemene Ledenvergadering Vereniging Puntegale ALV 2017

Verslag algemene Ledenvergadering Vereniging Puntegale ALV 2017 Verslag algemene Ledenvergadering Vereniging Puntegale ALV 2017 Datum: woensdag 22 maart 2017 Aanvang: 19:45 uur Locatie: Puntegaalstraat 471 (6e verdieping) Aanwezig (oud) bestuur: Mark den Dulk (voorzitter)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8

Voorwoord. Kandidaatsbestuur Komma, Kim Evers. Irene Steens. Gaby Somers. Pagina 1 van 8 Beleidsplan 2012-2013 Voorwoord Een nieuwe, frisse vereniging die bruist van interessante activiteiten en met een netwerk waar je op kunt bouwen. Dit is het beleidsplan van het eerste kandidaatsbestuur

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN. Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Koedijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN. Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Koedijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Uitvaartvereniging De Laatste Eer te Koedijk 2007 Lidmaatschap Art. 1. Alvorens iemand als lid tot de vereniging wordt toegelaten, onderzoekt het bestuur of hij voldoet aan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw

BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING. Oud en Nieuw BELEIDSPLAN A.S.V.A. ALUMNIVERENIGING Oud en Nieuw Datum: 6 mei 2016 VOORWOORD Beste leden, Vorig jaar is er voorzichtig begonnen met het opnieuw tot leven brengen van de ASVA Alumnivereniging. Veel mensen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Bridge Club Tilburg Zuid Huishoudelijk Reglement Het huishoudelijk reglement is aangenomen op de algemene ledenvergadering van 6 december 2007 en treedt in werking per 6 december 2007. Het huishoudelijk

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie