Huishoudelijk Reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Algemeen Leden Verenigingsjaar Lidmaatschap Verplichtingen Straffen Contributie Begunstigers/Donateurs Sponsorseizoenkaarthouders Bestuur Algemene ledenvergadering Overige bepalingen Pagina 1 van 13

2 1. Algemeen 1.1 Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden van sportvereniging Leones te Beneden-Leeuwen, opgericht 1 juli Aanvulling op statuten Het huishoudelijk reglement regelt de rechten en plichten van de leden alsmede alle aangelegenheden waarin de statuten niet voorzien en welke daarvoor vatbaar zijn. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 17 juni 1996 bij Notariskantoor Bunnik & Van Ark. De statuten zijn raadpleegbaar op onze website 1.3 Protocol Naast de Statuten en het Huishoudelijk Reglement hanteert het bestuur een protocol / verenigingsplan waarin de van toepassing zijnde regels ten aanzien van gedrag en organisatie binnen de vereniging zijn opgenomen. 2. Leden 2.1 Leden Leden, als bedoeld in artikel 4a der Statuten worden als volgt onderverdeeld: a. aspirant-leden b. spelende leden c. niet-spelende leden d. begunstigers Binnen deze hoofdverdeling is een nadere onderverdeling mogelijk zoals hieronder beschreven. 2.2 Ereleden Hieronder wordt verstaan leden die zich op welke wijze dan ook zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Het comité van Ereleden en Leden van Verdienste wordt jaarlijks samengesteld uit de totale, actuele lijst. Indien een groep/commissie als Lid van Verdienste wordt aangemerkt, zal deze vertegenwoordigd worden door de betreffende voorzitter of vertegenwoordiger. Deze persoon is zonder last of ruggespraak beslissingsbevoegd. Dit comité komt jaarlijks in oktober bij elkaar om een gemotiveerde voordracht te deponeren bij het bestuur. Zij hanteren hierbij de volgende richtlijnen: - Ereleden zijn leden die zich op welke wijze dan ook zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. - Indien hij/zij meer dan 10 jaar ingezet heeft als vrijwilliger(ster). - Vanuit het comité kan eenzelfde gemotiveerde voordracht gedeponeerd worden bij het bestuur wanneer het een persoon betreft van het comité. - Het bestuur zal bij afwijzing dit motiveren en terugkoppelen naar het comité. - De huldiging vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie of op een door het bestuur nader vastgestelde datum. Pagina 2 van 13

3 2.3 Lid van verdienste Het comité van Ereleden en Leden van Verdienste komt jaarlijks in oktober bij elkaar om een gemotiveerde voordracht te deponeren bij het bestuur. Zij hanteren daarbij de volgende richtlijnen: - Leden of groepen die op grond van hun staat van dienst bij de vereniging minimaal 10 jaar actief zijn geweest als vrijwillig(st)er, maar die (nog) niet in aanmerking komen voor een erelidmaatschap. - Per seizoen kunnen er maximaal 3 personen en/of groepen gekozen worden. - Indien een voorstel tot voordracht niet wordt gehonoreerd door het bestuur, is er een terugkoppeling naar het Comité van Ereleden en Leden van Verdienste. - De huldiging vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie of op een door het bestuur nader vastgestelde datum. 2.4 Vrijwilliger van het jaar Het bestuur zal de volgende richtlijnen hanteren: - De nominatieformulieren worden, via de vrijwilligerscommissie, jaarlijks in de maand mei verstuurd naar alle commissies. - Alle commissies en het bestuur van de supportersclub krijgen een nominatieformulier welke zij met de gehele commissie / bestuur dienen te bespreken om kandidaten voor te dragen. - Om te voorkomen dat personen meerdere formulieren ontvangen is er gekozen om uit iedere commissie c.q. bestuur de voorzitter te vragen verantwoordelijkheid te nemen voor het juist uitvoeren van de nominatie. - Te nomineren zijn een persoon of groep die u inziens de titel verdiend heeft op basis van de in het afgelopen jaar/seizoen geleverde werkzaamheden of verrichte unieke of vernieuwende taken. - De formulieren, mits tijdig teruggestuurd, zullen worden beoordeeld door de vrijwilligerscommissie, waarbij niet altijd het aantal stemmen voor een persoon of groep doorslaggevend hoeft te zijn. - De vrijwilligerscommissie zal na beoordeling een drietal nominaties adviseren aan het hoofdbestuur welke de keuze maakt wie de titel zal krijgen. - Een persoon of groep kan de titel maar éénmaal krijgen. - Bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar zal geschieden op de vrijwilligersdag/avond. 2.5 Kaderleden Hieronder wordt verstaan: (jeugd)trainers, (jeugd)leiders, verzorger(s), elftalleiders, scheidsrechters, assistent scheidsrechters, bestuursleden, commissieleden en werkgroepleden. 2.6 Begunstigers Begunstigers zijn zij, die de vereniging financieel steunen door een vaste (donateurs) of niet-vaste jaarlijkse of eenmalige bijdrage (bijvoorbeeld sponsors). Pagina 3 van 13

4 2.7 Senioren, passieve leden Hieronder worden verstaan leden die vóór 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn en niet meer actief voor de vereniging uitkomen. Deze leden mogen echter wel aan de training van de lagere elftallen deelnemen, en aan alle andere activiteiten binnen de vereniging en hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. 2.8 Senioren, actieve leden Hieronder worden verstaan leden die vóór 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn en tevens actief, in competitie- of vriendschappelijk verband, voor de vereniging uitkomen. 2.9 A-junioren Hieronder worden verstaan leden die 17, 18 of 19 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt B-junioren Hieronder worden verstaan leden die 15, 16 of 17 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt C-junioren Hieronder worden verstaan leden die 13, 14 of 15 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt D-pupillen Hieronder worden verstaan leden die 11, 12 of 13 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt E-pupillen Hieronder worden verstaan leden die 9, 10 of 11 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt F-pupillen Hieronder worden verstaan leden die 6, 7, 8 of 9 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt. Pagina 4 van 13

5 2.15 Aspirant-leden Hieronder worden verstaan leden die de leeftijd van 6 jaar nog niet hebben bereikt. Het lidmaatschap is vanaf de geboorte van een kind mogelijk Meisjesvoetbal De leeftijdsgrenzen zijn hetzelfde, echter met de uitzondering dat meisjes één jaar langer in een lagere leeftijdscategorie mogen uitkomen als zij meespelen in een jongenscompetitie Toegang Alle leden hebben gratis toegang (op vertoon van lidmaatschapskaart) tot de thuiswedstrijden van de eerste selectie (uitgezonderd bijzondere wedstrijden) Jubilarissen Jaarlijks worden er tijdens de nieuwjaarsreceptie of op een door het bestuur nader vastgestelde datum, de jubilarissen gehuldigd. Jubilaris is diegene die tijdens het verenigingsjaar 25, 40, 50, 55 of 60 jaar lid is van de vereniging. 3. Verenigingsjaar 3.1 Verenigingsjaar Het verenigingsjaar loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. 3.2 Contributiejaar De periode waarover contributie verschuldigd is, is gelijk aan een verenigingsjaar. 4. Lidmaatschap 4.1 Aanmelding lidmaatschap Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk of digitaal aanmelden bij de ledenadministrateur van de vereniging. De vereniging bepaalt in overleg met betrokkene in welk elftal hij geplaatst wordt, echter het bestuur van de vereniging heeft uiteindelijk de beslissende stem in de plaatsing van een lid. Aanmeldingen worden gedurende het hele verenigingsjaar in behandeling genomen. Leden afkomstig van andere verenigingen dienen zich vóór 31 mei voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar aan te melden. Dit in verband met het reglement van de KNVB voor wat betreft overschrijvingen. In geval een aanmelding tijdens het verenigingsjaar plaatsvindt is slechts een gedeeltelijke (tijdsevenredige) contributie verschuldigd, de contributie is te allen tijde minimaal gelijk aan de afdracht aan de KNVB. Alle actieve leden, alsmede (jeugd)leiders, elftalleiders, assistent grensrechters en trainers worden door de vereniging bij de KNVB aangemeld. Pagina 5 van 13

6 4.2 Wijzigingen lidmaatschap Wijziging in de adressering van een lid (b.v. verhuizing), dient door het lid zelf schriftelijk of digitaal te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur. Ook wijzigingen in de status van een lid (b.v. van actief lid naar passief lid e.d.) dienen door het lid zelf te worden doorgegeven. 4.3 Opzeggen lidmaatschap Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur en beslist vóór 1 juni. De opzegging gaat dan in met ingang van het komende verenigingsjaar. Indien een opzegging niet correct is gedaan (bij voorbeeld na de datum van 1 juni of niet schriftelijk gemeld) dan is 50% van het contributiebedrag verschuldigd. Dit met een minimumbedrag van 50,--. Bij opzeggingen in de loop van het verenigingsjaar is geen (gedeeltelijke) restitutie van de contributie mogelijk. De vereniging zorgt voor de afmelding/overschrijving van het lidmaatschap bij de KNVB. 5. Verplichtingen 5.1 Verplichtingen Onder verplichtingen als bedoeld in artikel 5 der Statuten worden, naast de in dat artikel genoemde verplichtingen, begrepen: a. Het betalen der kosten van boetes en strafzaken, door de KNVB opgelegd naar aanleiding van door leden begane overtredingen of nalatigheden; b. Het betalen der kosten van medische keuringen; c. Het voldoen aan de vrijwilligersregeling. Voor een uitgebreide beschrijving van voormelde verplichtingen wordt verwezen naar het protocol / verenigingsplan. 5.2 Toegang bestuurskamer Het is onbevoegden niet toegestaan zich zonder toestemming van het bestuur in de bestuurskamer te bevinden. 5.3 Wedstrijden buiten verenigingsverband Het is leden van de 1e selectie van s.v. Leones niet toegestaan buiten verenigingsverband deel te nemen aan wedstrijden dan wel anderszins actief de voetbalsport te beoefenen zonder toestemming van het bestuur. 5.4 Periode toestemming Toestemming als in punt 5.3 bedoeld kan niet worden verleend tussen de eerste en de laatste competitiewedstrijd van het 1e elftal e elftal Het bepaalde in punt 5.3 is eveneens van toepassing op de spelers van het 2e elftal van s.v. Leones voor de periode gelegen tussen de eerste en laatste competitiewedstrijd van het 2e elftal. Pagina 6 van 13

7 5.6 Zaalvoetbal Het is de leden van de 1e en 2e selectie toegestaan de zaalvoetbalsport te beoefenen, uitgezonderd op de dag van een competitie- of bekerwedstrijd, en de dag voorafgaande aan competitie- of bekerwedstrijden. 5.7 Gebruik speelvelden etc. Voor gebruik van speelvelden, kleedkamers en materiaal dienen de aanwijzingen van het bestuur / consul / terreinbeheerder stipt te worden opgevolgd. 5.8 Gehoorzaamheid spelers Tijdens wedstrijden zijn de spelers aan hun begeleiding gehoorzaamheid schuldig, ook wat wijzigingen van het elftal aangaat. De begeleiding kan een speler wegens wangedrag tijdens de wedstrijd uit het veld halen en indien van toepassing hem/haar een (onvoorwaardelijke) schorsing opleggen van maximaal 2 wedstrijden. 5.9 Correct gedrag Elk lid dient zich op en rondom het sportcomplex correct te gedragen en in het openbaar positief op te stellen ten opzichte van de vereniging. 6. Straffen 6.1 Straffen De volgende feiten kunnen worden bestraft: a. Beledigingen of onheuse uitlatingen tegen bestuursleden, medeleden, ook van andere verenigingen en officials. b. Benadeling van de vereniging in het openbaar of ondermijnende activiteiten. c. Opzettelijke vernielingen aan, of het verloren laten gaan van, zich op het sportpark bevindende werken, opstallen of andere zaken. d. Het zonder gegronde reden, ter beoordeling van bestuur de trainer c.q. elftalleider gehoord-, niet aan een wedstrijd deelnemen. e. Het niet nakomen der verplichting als bedoeld in de punten 5.1 t/m 5.9 van dit reglement. 6.2 Bevoegdheid opleggen straffen De bevoegdheid tot het opleggen van een straf ten gevolge van 6.1 berust bij het hoofdbestuur. De navolgende straffen kunnen worden opgelegd: geldboete, schorsing, ontzetting en of andere (disciplinaire) maatregelen. De opgelegde straf wordt z.s.m. schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld. 6.3 Bezwaar Tegen een opgelegde straf kan bezwaar worden ingediend bij het hoofdbestuur. Bezwaar kan schriftelijk dan wel mondeling worden ingesteld. Alvorens omtrent het bezwaar te beslissen worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen. Pagina 7 van 13

8 7. Contributie 7.1 Contributie Door de algemene ledenvergadering wordt de contributie en de eventuele kortingen (uitgedrukt in een vast bedrag, per jaar te bepalen, van de contributiebedragen) vastgesteld. De ledenvergadering stelt de bedragen vast voor senioren, junioren en pupillen. De commissieleden/jeugdleiders, welke een verplichte aanmelding bij de KNVB hebben, zijn een contributiebedrag verschuldigd van minimaal de KNVB afdracht. De contributie wordt, conform een eerder besluit van de algemene ledenvergadering, jaarlijks verhoogd met minimaal het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 7.2 Inning De inning van de contributie van de vereniging geschiedt middels toezending van acceptgiro's, de toezending vindt plaats voor alle leden in juli. Met ingang van het seizoen 2013/2014 zal automatische inning van de contributie plaatsvinden. Indien de contributie niet vóór 1 november van het betreffende jaar voldaan is, volgt er één herinnering en is het lid vanaf 1 december niet speelgerechtigd voor de vereniging, dit geldt voor zowel competitie-, beker- en vriendschappelijke wedstrijden. Op uitdrukkelijk verzoek van een lid is er de mogelijkheid om de contributie in twee halfjaarlijkse termijnen te voldoen. Indien een lid niet aan zijn of haar contributieverplichtingen voldoet zal dit worden gemeld aan de KNVB, die alsnog de contributie op gerechtelijke wijze zal innen en tevens zal dit lid worden geroyeerd. (Dit geldt ook voor opzeggingen welke niet op de correcte wijze zijn geschiedt). Het moment waarop de vereniging het bedrag ontvangt is bepalend, niet het moment waarop het lid zegt betaald te hebben. 7.3 Bezwaar Indien een lid niet akkoord is met het voor hem vermelde contributiebedrag dan dient binnen 2 weken na ontvangst van de acceptgiro een met reden omkleed schriftelijk bezwaar bij de ledenadministrateur of secretaris ontvangen te zijn. Indien het bezwaar wordt toegewezen dan ontvangt het lid een nieuwe acceptgiro. Binnen de vereniging is een commissie ingesteld, bestaande uit de voorzitter bestuur, secretaris bestuur en bestuurslid Voetbaltechnische Zaken, welke zal beslissen over de juistheid van het bepalen van contributiebedragen en eventuele verstrekte contributiekortingen. 7.4 Lidmaatschapskaart Na ontvangst van de contributie wordt aan het lid een lidmaatschapskaart verstrekt, waarop gratis toegang verkregen kan worden op de thuiswedstrijden van de eerste selectie (bijzondere wedstrijden zijn uitgesloten). In het geval dat de reglementen van de KNVB een spelerspas cq identiteitspas vereisen geldt dat deze door de KNVB verstrekte passen pas worden uitgereikt nadat aan de contributieverplichtingen binnen de vereniging is voldaan. Pagina 8 van 13

9 Deze passen geeft het lid het recht om competitie- en vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen. Deze pas wordt verstrekt aan de elftalleiders. Na afloop van het seizoen worden alle passen ingenomen (via de elftalleiders) door de ledenadministrateur (of secretaris). 7.5 Vrijstellingen van contributie Vrijgesteld van het betalen van contributie zijn de door het bestuur aangewezen ereleden. Kaderleden ontvangen, mits zij niet op een andere wijze binnen de vereniging actief deelnemen aan competitie- of vriendschappelijke wedstrijden, een korting op de contributie. Ook meerdere jeugdleden binnen een gezin ontvangen een korting op de contributie. 7.6 Contributie en blessures Indien een lid tijdens het seizoen (vriendschappelijke wedstrijden meegerekend) langdurig geblesseerd raakt vindt er geen restitutie van de contributie of een deel van de contributie plaats. Indien een lid vóór het seizoen langdurig geblesseerd is, is het lid de contributie verschuldigd van een passief seniorenlid totdat het lid weer actief aan wedstrijden kan deelnemen. Er vindt dan tijdsevenredige bijtelling van de contributie plaats. 7.7 Kaderkorting In aanmerking voor kaderkorting komen leden welke zich naast actieve deelname aan wedstrijden ook nog op een andere wijze zich belangeloos verdienstelijk maken voor de vereniging als bestuurslid dan wel lid van een commissie e.d. De korting is uitgedrukt in een vast bedrag, per jaar te bepalen van het contributiebedrag. 7.8 Gezinskorting Indien in één gezin meerdere familieleden lid zijn van de jeugdafdeling van de vereniging is de korting uitgedrukt in een vast bedrag, per jaar te bepalen. Met nadruk wordt vermeld dat zodra een lid overgaat naar de seniorenafdeling deze tabel niet meer op hem van toepassing is. Ook voor een eventuele korting van een overig familielid telt hij dan niet mee. 7.9 Contributiebedragen en kortingen Jaarlijks worden de contributiebedragen en kortingen door de algemene ledenvergadering vastgesteld en het bestuur stelt deze (jaarlijks) bij mede aan de hand van CBS prijsindexcijfer. Voor seizoen zijn de volgende bedragen en kortingen vastgesteld: Leden Senioren, spelend 153,-- 35/45+ spelend 61,25 A-junioren 128,50 B en C junioren 113,25 D en E pupillen 103,-- F pupillen 92,75 Pagina 9 van 13

10 Donateurs 61,25 Kaderleden / vrijwilligers 20,50 Kaderkorting Senioren 40,-- Junioren 30,-- Gezinskorting Junioren 15,-- Pupillen 15, Spelerspas Met ingang van het seizoen 2006/2007 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. De verplichting tot het hebben van een spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal, futsal en senioren G-voetbal: mannen senioren/vrouwen senioren/a-,b-,c-junioren (jongens en meisjes) D-pupillen (jongens en meisjes). 8. Begunstigers/Donateurs 8.1 Begunstigers Overeenkomstig het gestelde in artikel 8 der Statuten kan het bestuur begunstigers (donateurs) toelaten. 8.2 Niet gerechtigd deelname wedstrijden Begunstigers zijn niet gerechtigd aan officiële wedstrijden deel te nemen. 8.3 Algemene ledenvergadering Begunstigers zijn gerechtigd de algemene ledenvergadering bij te wonen, echter hebben geen stemrecht. 9. Sponsorseizoenkaarthouders 9.1 Sponsors Sponsors die ten minste een reclamebord op het complex hebben krijgen een zogenaamde sponsorkaart. Deze kaart geeft hen recht op het gratis bezoeken van de thuiswedstrijden van de eerste selectie (uitgezonderd zijn bijzondere wedstrijden). 9.2 Uitsluiting tot bijwonen algemene ledenvergadering De betrokkenen in punt 9.1 en zij die niet op de actuele ledenlijst vermeld staan zijn uitgesloten van het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Pagina 10 van 13

11 10. Bestuur 10.1 Bestuursvacatures Onverminderd het bepaalde in artikel 9 der Statuten heeft het bestuur de bevoegdheid in bestuursvacatures te voorzien door tussentijds nieuwe bestuursleden te benoemen ter vervulling van die vacatures. Een dergelijk bestuursbesluit dient tijdens de eerstvolgende ledenvergadering door deze te worden bekrachtigd Zorg en verantwoordelijkheid Het bestuur draagt zorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving der statuten en reglementen der KNVB en van de vereniging en is belast met het toezicht op de juiste vervulling van de functies binnen de vereniging Voorzitter De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur alsmede de algemene leden vergaderingen Vice-voorzitter Het bestuur wijst uit zijn midden één vice-voorzitter of een tweetal vice-voorzitters aan. Eén van de vicevoorzitters treedt in de plaats van de voorzitter bij diens afwezigheid of ontstentenis Secretaris De secretaris voert de briefwisseling der vereniging. De secretaris is verplicht belangrijke kwesties met het bestuur te bespreken. De secretaris / notulist maakt notulen van de vergaderingen en brengt deze tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis van het bestuur Penningmeester Het financieel beheer van de vereniging wordt gevoerd door de penningmeester. Hij moet daarvan nauwkeurig boekhouden Kascommissie - De kascommissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur. - De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. - Zij zijn slechts uitsluitend éénmaal herbenoembaar Rooster van aftreden Kascommissie Statuten artikel 12 lid 3b: benoeming voor drie jaar, slechts aansluitend éénmaal herbenoembaar. Het rooster van aftreden is momenteel als volgt: - november 2013: Geran Rikken - november 2014: Chris Kolvenbach - november 2015: Ivo van den Heuvel Pagina 11 van 13

12 10.9 Geheimhoudingsplicht kascontrolecommissie De kascontrolecommissie geeft een oordeel over de gevoerde financiële administratie/rapportage (per seizoen) van de vereniging. Dit oordeel wordt aan de algemene ledenvergadering medegedeeld, waarna deze haar goed- of afkeuring aan de door het bestuur opgestelde financiële rapportage kan geven. Om een kascontrole mogelijk te maken wordt een kascontrolecommissielid door de penningmeester van het bestuur voorzien van vertrouwelijke informatie. Een kascontrolecommissielid zal alle informatie die aan hem wordt vertrekt behandelen als vertrouwelijke informatie en deze derhalve voor derden strikt geheim houden. Een kascontrolecommissielid zal deze informatie uitsluitend bekend maken aan de overige kascontrolecommissieleden en/of overige bestuursleden van de vereniging Vergaderfrequentie Het bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar. De vergaderingen worden uitgeschreven door de secretaris. Bij verhindering dient zulks voor de vergadering ter kennis worden gebracht van de secretaris Bestuursvergaderingen Bestuursvergaderingen vinden niet plaats wanneer minder dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft, ter vergadering is opgekomen Geldigheid bestuursbesluiten Een bestuursbesluit is geldig wanneer tenminste de helft van het aantal leden aan de stemming heeft deelgenomen. Leden welke een blanco stem hebben uitgebracht worden geacht aan de stemming te hebben deelgenomen Minimum leeftijd bestuursleden Om lid te kunnen zijn van het bestuur moet het kandidaat-bestuurslid op de dag der benoeming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt Huidige organisatiestructuur Als bijlage bij het huishoudelijk reglement is een overzicht opgenomen van de huidige organisatiestructuur van de vereniging Rooster van aftreden Bestuur Het rooster van aftreden is momenteel als volgt: - november 2013: Hans van Kessel en Marc van Haagen - november 2014: Peter van den Hurk en Tom van Oijen - november 2015: Erik van Zwam en Ardian Heesakker Pagina 12 van 13

13 11. Algemene ledenvergadering 11.1 Bijwonen ledenvergaderingen en stemrecht Onverminderd het bepaalde in artikel 17 der Statuten heeft ieder spelend en niet spelend lid het recht om de ledenvergadering bij te wonen Stemrecht leden jonger dan 16 jaar Indien een lid nog geen 16 jaar oud is en ouder is dan 6 jaar, dan kan het stemrecht namens hem worden uitgebracht door zijn wettelijke vertegenwoordiger (één der ouders of de voogd) Machtiging Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen Voorstellen van de algemene ledenvergadering Voorstellen voor agenda- en/of bespreekpunten dienen tenminste vijf dagen voor de algemene vergadering bij de secretaris te worden ingediend Frequentie algemene ledenvergaderingen Algemene ledenvergaderingen worden in de regel ieder verenigingsjaar eenmaal gehouden. Als richtlijn wordt gehanteerd: de derde vrijdag in november. 12. Overige bepalingen 12.1 Spreekrecht tijdens bestuursvergadering Leden en begunstigers kunnen ten alle tijde een beroep doen op spreekrecht tijdens een bestuursvergadering. Verzoeken dienen bekend gemaakt te worden uiterlijk 7 dagen voor de vergaderdatum van het bestuur. Ook kunnen zij zich daarmee schriftelijk tot het bestuur wenden Wijzigingen en aanvullingen Huishoudelijk Reglement Het bestuur is bevoegd het Huishoudelijk Reglement te wijzigen en aan te vullen. Deze wijzigingen en aanvullingen worden ten spoedigste ter kennis van de leden gebracht en aan de goedkeuring van de eerstvolgende algemene vergadering onderworpen. Tot die algemene vergadering hebben zij voor de leden bindende kracht. Aldus vastgesteld door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van s.v. Leones in haar vergadering van 12 december Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester E. van Zwam M. van Haagen T. van Oijen A. Heesakker Pagina 13 van 13

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL

MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL MODEL VLIEGCLUB NIJVERDAL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Bij besluit van de algemene ledenvergadering, gehouden op 25 maart 2014 te Hulsen, gewijzigd en opnieuw vastgesteld. AANDUIDING: Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven.

Artikel 2. 1. De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministratie op te geven. HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het op het tennispark geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie

Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Ik heb een klacht! Wat nu? Werkwijze en reglement klachtencommissie Inhoud Ik heb een klacht! wat nu? Inleiding 2 Wat is een klacht? 3 Wat doet u met een klacht? 3 Werkwijze klachtencommissie Woonstichting

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o.

Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Huishoudelijk Reglement KC Geleen e.o. Artikel 1 Bestuursverkiezing Elk jaar treedt een of treden twee bestuursleden af volgens een vooraf gemaakt rooster. De aftredende zijn per direct herkiesbaar. Bij

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid

Inhoudsopgave. AFDELING I - ALGEMENE BEPALINGEN 1. Algemeen 1a. Spirit of Cricket 1b. Verantwoordelijkheid K.N.C.B. TUCHTREGLEMENT 12 april 2015 als bedoeld in artikel 22 van de statuten, vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering gehouden te Nieuwegein op 11 april 2015. Inhoudsopgave AFDELING I -

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie