Huishoudelijk Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Algemeen Leden Verenigingsjaar Lidmaatschap Verplichtingen Straffen Contributie Begunstigers/Donateurs Sponsorseizoenkaarthouders Bestuur Algemene ledenvergadering Overige bepalingen Pagina 1 van 13

2 1. Algemeen 1.1 Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden van sportvereniging Leones te Beneden-Leeuwen, opgericht 1 juli Aanvulling op statuten Het huishoudelijk reglement regelt de rechten en plichten van de leden alsmede alle aangelegenheden waarin de statuten niet voorzien en welke daarvoor vatbaar zijn. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 17 juni 1996 bij Notariskantoor Bunnik & Van Ark. De statuten zijn raadpleegbaar op onze website 1.3 Protocol Naast de Statuten en het Huishoudelijk Reglement hanteert het bestuur een protocol / verenigingsplan waarin de van toepassing zijnde regels ten aanzien van gedrag en organisatie binnen de vereniging zijn opgenomen. 2. Leden 2.1 Leden Leden, als bedoeld in artikel 4a der Statuten worden als volgt onderverdeeld: a. aspirant-leden b. spelende leden c. niet-spelende leden d. begunstigers Binnen deze hoofdverdeling is een nadere onderverdeling mogelijk zoals hieronder beschreven. 2.2 Ereleden Hieronder wordt verstaan leden die zich op welke wijze dan ook zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Het comité van Ereleden en Leden van Verdienste wordt jaarlijks samengesteld uit de totale, actuele lijst. Indien een groep/commissie als Lid van Verdienste wordt aangemerkt, zal deze vertegenwoordigd worden door de betreffende voorzitter of vertegenwoordiger. Deze persoon is zonder last of ruggespraak beslissingsbevoegd. Dit comité komt jaarlijks in oktober bij elkaar om een gemotiveerde voordracht te deponeren bij het bestuur. Zij hanteren hierbij de volgende richtlijnen: - Ereleden zijn leden die zich op welke wijze dan ook zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. - Indien hij/zij meer dan 10 jaar ingezet heeft als vrijwilliger(ster). - Vanuit het comité kan eenzelfde gemotiveerde voordracht gedeponeerd worden bij het bestuur wanneer het een persoon betreft van het comité. - Het bestuur zal bij afwijzing dit motiveren en terugkoppelen naar het comité. - De huldiging vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie of op een door het bestuur nader vastgestelde datum. Pagina 2 van 13

3 2.3 Lid van verdienste Het comité van Ereleden en Leden van Verdienste komt jaarlijks in oktober bij elkaar om een gemotiveerde voordracht te deponeren bij het bestuur. Zij hanteren daarbij de volgende richtlijnen: - Leden of groepen die op grond van hun staat van dienst bij de vereniging minimaal 10 jaar actief zijn geweest als vrijwillig(st)er, maar die (nog) niet in aanmerking komen voor een erelidmaatschap. - Per seizoen kunnen er maximaal 3 personen en/of groepen gekozen worden. - Indien een voorstel tot voordracht niet wordt gehonoreerd door het bestuur, is er een terugkoppeling naar het Comité van Ereleden en Leden van Verdienste. - De huldiging vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie of op een door het bestuur nader vastgestelde datum. 2.4 Vrijwilliger van het jaar Het bestuur zal de volgende richtlijnen hanteren: - De nominatieformulieren worden, via de vrijwilligerscommissie, jaarlijks in de maand mei verstuurd naar alle commissies. - Alle commissies en het bestuur van de supportersclub krijgen een nominatieformulier welke zij met de gehele commissie / bestuur dienen te bespreken om kandidaten voor te dragen. - Om te voorkomen dat personen meerdere formulieren ontvangen is er gekozen om uit iedere commissie c.q. bestuur de voorzitter te vragen verantwoordelijkheid te nemen voor het juist uitvoeren van de nominatie. - Te nomineren zijn een persoon of groep die u inziens de titel verdiend heeft op basis van de in het afgelopen jaar/seizoen geleverde werkzaamheden of verrichte unieke of vernieuwende taken. - De formulieren, mits tijdig teruggestuurd, zullen worden beoordeeld door de vrijwilligerscommissie, waarbij niet altijd het aantal stemmen voor een persoon of groep doorslaggevend hoeft te zijn. - De vrijwilligerscommissie zal na beoordeling een drietal nominaties adviseren aan het hoofdbestuur welke de keuze maakt wie de titel zal krijgen. - Een persoon of groep kan de titel maar éénmaal krijgen. - Bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar zal geschieden op de vrijwilligersdag/avond. 2.5 Kaderleden Hieronder wordt verstaan: (jeugd)trainers, (jeugd)leiders, verzorger(s), elftalleiders, scheidsrechters, assistent scheidsrechters, bestuursleden, commissieleden en werkgroepleden. 2.6 Begunstigers Begunstigers zijn zij, die de vereniging financieel steunen door een vaste (donateurs) of niet-vaste jaarlijkse of eenmalige bijdrage (bijvoorbeeld sponsors). Pagina 3 van 13

4 2.7 Senioren, passieve leden Hieronder worden verstaan leden die vóór 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn en niet meer actief voor de vereniging uitkomen. Deze leden mogen echter wel aan de training van de lagere elftallen deelnemen, en aan alle andere activiteiten binnen de vereniging en hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. 2.8 Senioren, actieve leden Hieronder worden verstaan leden die vóór 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn en tevens actief, in competitie- of vriendschappelijk verband, voor de vereniging uitkomen. 2.9 A-junioren Hieronder worden verstaan leden die 17, 18 of 19 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt B-junioren Hieronder worden verstaan leden die 15, 16 of 17 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt C-junioren Hieronder worden verstaan leden die 13, 14 of 15 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt D-pupillen Hieronder worden verstaan leden die 11, 12 of 13 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt E-pupillen Hieronder worden verstaan leden die 9, 10 of 11 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt F-pupillen Hieronder worden verstaan leden die 6, 7, 8 of 9 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt. Pagina 4 van 13

5 2.15 Aspirant-leden Hieronder worden verstaan leden die de leeftijd van 6 jaar nog niet hebben bereikt. Het lidmaatschap is vanaf de geboorte van een kind mogelijk Meisjesvoetbal De leeftijdsgrenzen zijn hetzelfde, echter met de uitzondering dat meisjes één jaar langer in een lagere leeftijdscategorie mogen uitkomen als zij meespelen in een jongenscompetitie Toegang Alle leden hebben gratis toegang (op vertoon van lidmaatschapskaart) tot de thuiswedstrijden van de eerste selectie (uitgezonderd bijzondere wedstrijden) Jubilarissen Jaarlijks worden er tijdens de nieuwjaarsreceptie of op een door het bestuur nader vastgestelde datum, de jubilarissen gehuldigd. Jubilaris is diegene die tijdens het verenigingsjaar 25, 40, 50, 55 of 60 jaar lid is van de vereniging. 3. Verenigingsjaar 3.1 Verenigingsjaar Het verenigingsjaar loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. 3.2 Contributiejaar De periode waarover contributie verschuldigd is, is gelijk aan een verenigingsjaar. 4. Lidmaatschap 4.1 Aanmelding lidmaatschap Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk of digitaal aanmelden bij de ledenadministrateur van de vereniging. De vereniging bepaalt in overleg met betrokkene in welk elftal hij geplaatst wordt, echter het bestuur van de vereniging heeft uiteindelijk de beslissende stem in de plaatsing van een lid. Aanmeldingen worden gedurende het hele verenigingsjaar in behandeling genomen. Leden afkomstig van andere verenigingen dienen zich vóór 31 mei voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar aan te melden. Dit in verband met het reglement van de KNVB voor wat betreft overschrijvingen. In geval een aanmelding tijdens het verenigingsjaar plaatsvindt is slechts een gedeeltelijke (tijdsevenredige) contributie verschuldigd, de contributie is te allen tijde minimaal gelijk aan de afdracht aan de KNVB. Alle actieve leden, alsmede (jeugd)leiders, elftalleiders, assistent grensrechters en trainers worden door de vereniging bij de KNVB aangemeld. Pagina 5 van 13

6 4.2 Wijzigingen lidmaatschap Wijziging in de adressering van een lid (b.v. verhuizing), dient door het lid zelf schriftelijk of digitaal te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur. Ook wijzigingen in de status van een lid (b.v. van actief lid naar passief lid e.d.) dienen door het lid zelf te worden doorgegeven. 4.3 Opzeggen lidmaatschap Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur en beslist vóór 1 juni. De opzegging gaat dan in met ingang van het komende verenigingsjaar. Indien een opzegging niet correct is gedaan (bij voorbeeld na de datum van 1 juni of niet schriftelijk gemeld) dan is 50% van het contributiebedrag verschuldigd. Dit met een minimumbedrag van 50,--. Bij opzeggingen in de loop van het verenigingsjaar is geen (gedeeltelijke) restitutie van de contributie mogelijk. De vereniging zorgt voor de afmelding/overschrijving van het lidmaatschap bij de KNVB. 5. Verplichtingen 5.1 Verplichtingen Onder verplichtingen als bedoeld in artikel 5 der Statuten worden, naast de in dat artikel genoemde verplichtingen, begrepen: a. Het betalen der kosten van boetes en strafzaken, door de KNVB opgelegd naar aanleiding van door leden begane overtredingen of nalatigheden; b. Het betalen der kosten van medische keuringen; c. Het voldoen aan de vrijwilligersregeling. Voor een uitgebreide beschrijving van voormelde verplichtingen wordt verwezen naar het protocol / verenigingsplan. 5.2 Toegang bestuurskamer Het is onbevoegden niet toegestaan zich zonder toestemming van het bestuur in de bestuurskamer te bevinden. 5.3 Wedstrijden buiten verenigingsverband Het is leden van de 1e selectie van s.v. Leones niet toegestaan buiten verenigingsverband deel te nemen aan wedstrijden dan wel anderszins actief de voetbalsport te beoefenen zonder toestemming van het bestuur. 5.4 Periode toestemming Toestemming als in punt 5.3 bedoeld kan niet worden verleend tussen de eerste en de laatste competitiewedstrijd van het 1e elftal e elftal Het bepaalde in punt 5.3 is eveneens van toepassing op de spelers van het 2e elftal van s.v. Leones voor de periode gelegen tussen de eerste en laatste competitiewedstrijd van het 2e elftal. Pagina 6 van 13

7 5.6 Zaalvoetbal Het is de leden van de 1e en 2e selectie toegestaan de zaalvoetbalsport te beoefenen, uitgezonderd op de dag van een competitie- of bekerwedstrijd, en de dag voorafgaande aan competitie- of bekerwedstrijden. 5.7 Gebruik speelvelden etc. Voor gebruik van speelvelden, kleedkamers en materiaal dienen de aanwijzingen van het bestuur / consul / terreinbeheerder stipt te worden opgevolgd. 5.8 Gehoorzaamheid spelers Tijdens wedstrijden zijn de spelers aan hun begeleiding gehoorzaamheid schuldig, ook wat wijzigingen van het elftal aangaat. De begeleiding kan een speler wegens wangedrag tijdens de wedstrijd uit het veld halen en indien van toepassing hem/haar een (onvoorwaardelijke) schorsing opleggen van maximaal 2 wedstrijden. 5.9 Correct gedrag Elk lid dient zich op en rondom het sportcomplex correct te gedragen en in het openbaar positief op te stellen ten opzichte van de vereniging. 6. Straffen 6.1 Straffen De volgende feiten kunnen worden bestraft: a. Beledigingen of onheuse uitlatingen tegen bestuursleden, medeleden, ook van andere verenigingen en officials. b. Benadeling van de vereniging in het openbaar of ondermijnende activiteiten. c. Opzettelijke vernielingen aan, of het verloren laten gaan van, zich op het sportpark bevindende werken, opstallen of andere zaken. d. Het zonder gegronde reden, ter beoordeling van bestuur de trainer c.q. elftalleider gehoord-, niet aan een wedstrijd deelnemen. e. Het niet nakomen der verplichting als bedoeld in de punten 5.1 t/m 5.9 van dit reglement. 6.2 Bevoegdheid opleggen straffen De bevoegdheid tot het opleggen van een straf ten gevolge van 6.1 berust bij het hoofdbestuur. De navolgende straffen kunnen worden opgelegd: geldboete, schorsing, ontzetting en of andere (disciplinaire) maatregelen. De opgelegde straf wordt z.s.m. schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld. 6.3 Bezwaar Tegen een opgelegde straf kan bezwaar worden ingediend bij het hoofdbestuur. Bezwaar kan schriftelijk dan wel mondeling worden ingesteld. Alvorens omtrent het bezwaar te beslissen worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen. Pagina 7 van 13

8 7. Contributie 7.1 Contributie Door de algemene ledenvergadering wordt de contributie en de eventuele kortingen (uitgedrukt in een vast bedrag, per jaar te bepalen, van de contributiebedragen) vastgesteld. De ledenvergadering stelt de bedragen vast voor senioren, junioren en pupillen. De commissieleden/jeugdleiders, welke een verplichte aanmelding bij de KNVB hebben, zijn een contributiebedrag verschuldigd van minimaal de KNVB afdracht. De contributie wordt, conform een eerder besluit van de algemene ledenvergadering, jaarlijks verhoogd met minimaal het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 7.2 Inning De inning van de contributie van de vereniging geschiedt middels toezending van acceptgiro's, de toezending vindt plaats voor alle leden in juli. Met ingang van het seizoen 2013/2014 zal automatische inning van de contributie plaatsvinden. Indien de contributie niet vóór 1 november van het betreffende jaar voldaan is, volgt er één herinnering en is het lid vanaf 1 december niet speelgerechtigd voor de vereniging, dit geldt voor zowel competitie-, beker- en vriendschappelijke wedstrijden. Op uitdrukkelijk verzoek van een lid is er de mogelijkheid om de contributie in twee halfjaarlijkse termijnen te voldoen. Indien een lid niet aan zijn of haar contributieverplichtingen voldoet zal dit worden gemeld aan de KNVB, die alsnog de contributie op gerechtelijke wijze zal innen en tevens zal dit lid worden geroyeerd. (Dit geldt ook voor opzeggingen welke niet op de correcte wijze zijn geschiedt). Het moment waarop de vereniging het bedrag ontvangt is bepalend, niet het moment waarop het lid zegt betaald te hebben. 7.3 Bezwaar Indien een lid niet akkoord is met het voor hem vermelde contributiebedrag dan dient binnen 2 weken na ontvangst van de acceptgiro een met reden omkleed schriftelijk bezwaar bij de ledenadministrateur of secretaris ontvangen te zijn. Indien het bezwaar wordt toegewezen dan ontvangt het lid een nieuwe acceptgiro. Binnen de vereniging is een commissie ingesteld, bestaande uit de voorzitter bestuur, secretaris bestuur en bestuurslid Voetbaltechnische Zaken, welke zal beslissen over de juistheid van het bepalen van contributiebedragen en eventuele verstrekte contributiekortingen. 7.4 Lidmaatschapskaart Na ontvangst van de contributie wordt aan het lid een lidmaatschapskaart verstrekt, waarop gratis toegang verkregen kan worden op de thuiswedstrijden van de eerste selectie (bijzondere wedstrijden zijn uitgesloten). In het geval dat de reglementen van de KNVB een spelerspas cq identiteitspas vereisen geldt dat deze door de KNVB verstrekte passen pas worden uitgereikt nadat aan de contributieverplichtingen binnen de vereniging is voldaan. Pagina 8 van 13

9 Deze passen geeft het lid het recht om competitie- en vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen. Deze pas wordt verstrekt aan de elftalleiders. Na afloop van het seizoen worden alle passen ingenomen (via de elftalleiders) door de ledenadministrateur (of secretaris). 7.5 Vrijstellingen van contributie Vrijgesteld van het betalen van contributie zijn de door het bestuur aangewezen ereleden. Kaderleden ontvangen, mits zij niet op een andere wijze binnen de vereniging actief deelnemen aan competitie- of vriendschappelijke wedstrijden, een korting op de contributie. Ook meerdere jeugdleden binnen een gezin ontvangen een korting op de contributie. 7.6 Contributie en blessures Indien een lid tijdens het seizoen (vriendschappelijke wedstrijden meegerekend) langdurig geblesseerd raakt vindt er geen restitutie van de contributie of een deel van de contributie plaats. Indien een lid vóór het seizoen langdurig geblesseerd is, is het lid de contributie verschuldigd van een passief seniorenlid totdat het lid weer actief aan wedstrijden kan deelnemen. Er vindt dan tijdsevenredige bijtelling van de contributie plaats. 7.7 Kaderkorting In aanmerking voor kaderkorting komen leden welke zich naast actieve deelname aan wedstrijden ook nog op een andere wijze zich belangeloos verdienstelijk maken voor de vereniging als bestuurslid dan wel lid van een commissie e.d. De korting is uitgedrukt in een vast bedrag, per jaar te bepalen van het contributiebedrag. 7.8 Gezinskorting Indien in één gezin meerdere familieleden lid zijn van de jeugdafdeling van de vereniging is de korting uitgedrukt in een vast bedrag, per jaar te bepalen. Met nadruk wordt vermeld dat zodra een lid overgaat naar de seniorenafdeling deze tabel niet meer op hem van toepassing is. Ook voor een eventuele korting van een overig familielid telt hij dan niet mee. 7.9 Contributiebedragen en kortingen Jaarlijks worden de contributiebedragen en kortingen door de algemene ledenvergadering vastgesteld en het bestuur stelt deze (jaarlijks) bij mede aan de hand van CBS prijsindexcijfer. Voor seizoen zijn de volgende bedragen en kortingen vastgesteld: Leden Senioren, spelend 153,-- 35/45+ spelend 61,25 A-junioren 128,50 B en C junioren 113,25 D en E pupillen 103,-- F pupillen 92,75 Pagina 9 van 13

10 Donateurs 61,25 Kaderleden / vrijwilligers 20,50 Kaderkorting Senioren 40,-- Junioren 30,-- Gezinskorting Junioren 15,-- Pupillen 15, Spelerspas Met ingang van het seizoen 2006/2007 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. De verplichting tot het hebben van een spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal, futsal en senioren G-voetbal: mannen senioren/vrouwen senioren/a-,b-,c-junioren (jongens en meisjes) D-pupillen (jongens en meisjes). 8. Begunstigers/Donateurs 8.1 Begunstigers Overeenkomstig het gestelde in artikel 8 der Statuten kan het bestuur begunstigers (donateurs) toelaten. 8.2 Niet gerechtigd deelname wedstrijden Begunstigers zijn niet gerechtigd aan officiële wedstrijden deel te nemen. 8.3 Algemene ledenvergadering Begunstigers zijn gerechtigd de algemene ledenvergadering bij te wonen, echter hebben geen stemrecht. 9. Sponsorseizoenkaarthouders 9.1 Sponsors Sponsors die ten minste een reclamebord op het complex hebben krijgen een zogenaamde sponsorkaart. Deze kaart geeft hen recht op het gratis bezoeken van de thuiswedstrijden van de eerste selectie (uitgezonderd zijn bijzondere wedstrijden). 9.2 Uitsluiting tot bijwonen algemene ledenvergadering De betrokkenen in punt 9.1 en zij die niet op de actuele ledenlijst vermeld staan zijn uitgesloten van het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Pagina 10 van 13

11 10. Bestuur 10.1 Bestuursvacatures Onverminderd het bepaalde in artikel 9 der Statuten heeft het bestuur de bevoegdheid in bestuursvacatures te voorzien door tussentijds nieuwe bestuursleden te benoemen ter vervulling van die vacatures. Een dergelijk bestuursbesluit dient tijdens de eerstvolgende ledenvergadering door deze te worden bekrachtigd Zorg en verantwoordelijkheid Het bestuur draagt zorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving der statuten en reglementen der KNVB en van de vereniging en is belast met het toezicht op de juiste vervulling van de functies binnen de vereniging Voorzitter De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur alsmede de algemene leden vergaderingen Vice-voorzitter Het bestuur wijst uit zijn midden één vice-voorzitter of een tweetal vice-voorzitters aan. Eén van de vicevoorzitters treedt in de plaats van de voorzitter bij diens afwezigheid of ontstentenis Secretaris De secretaris voert de briefwisseling der vereniging. De secretaris is verplicht belangrijke kwesties met het bestuur te bespreken. De secretaris / notulist maakt notulen van de vergaderingen en brengt deze tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis van het bestuur Penningmeester Het financieel beheer van de vereniging wordt gevoerd door de penningmeester. Hij moet daarvan nauwkeurig boekhouden Kascommissie - De kascommissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur. - De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. - Zij zijn slechts uitsluitend éénmaal herbenoembaar Rooster van aftreden Kascommissie Statuten artikel 12 lid 3b: benoeming voor drie jaar, slechts aansluitend éénmaal herbenoembaar. Het rooster van aftreden is momenteel als volgt: - november 2013: Geran Rikken - november 2014: Chris Kolvenbach - november 2015: Ivo van den Heuvel Pagina 11 van 13

12 10.9 Geheimhoudingsplicht kascontrolecommissie De kascontrolecommissie geeft een oordeel over de gevoerde financiële administratie/rapportage (per seizoen) van de vereniging. Dit oordeel wordt aan de algemene ledenvergadering medegedeeld, waarna deze haar goed- of afkeuring aan de door het bestuur opgestelde financiële rapportage kan geven. Om een kascontrole mogelijk te maken wordt een kascontrolecommissielid door de penningmeester van het bestuur voorzien van vertrouwelijke informatie. Een kascontrolecommissielid zal alle informatie die aan hem wordt vertrekt behandelen als vertrouwelijke informatie en deze derhalve voor derden strikt geheim houden. Een kascontrolecommissielid zal deze informatie uitsluitend bekend maken aan de overige kascontrolecommissieleden en/of overige bestuursleden van de vereniging Vergaderfrequentie Het bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar. De vergaderingen worden uitgeschreven door de secretaris. Bij verhindering dient zulks voor de vergadering ter kennis worden gebracht van de secretaris Bestuursvergaderingen Bestuursvergaderingen vinden niet plaats wanneer minder dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft, ter vergadering is opgekomen Geldigheid bestuursbesluiten Een bestuursbesluit is geldig wanneer tenminste de helft van het aantal leden aan de stemming heeft deelgenomen. Leden welke een blanco stem hebben uitgebracht worden geacht aan de stemming te hebben deelgenomen Minimum leeftijd bestuursleden Om lid te kunnen zijn van het bestuur moet het kandidaat-bestuurslid op de dag der benoeming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt Huidige organisatiestructuur Als bijlage bij het huishoudelijk reglement is een overzicht opgenomen van de huidige organisatiestructuur van de vereniging Rooster van aftreden Bestuur Het rooster van aftreden is momenteel als volgt: - november 2013: Hans van Kessel en Marc van Haagen - november 2014: Peter van den Hurk en Tom van Oijen - november 2015: Erik van Zwam en Ardian Heesakker Pagina 12 van 13

13 11. Algemene ledenvergadering 11.1 Bijwonen ledenvergaderingen en stemrecht Onverminderd het bepaalde in artikel 17 der Statuten heeft ieder spelend en niet spelend lid het recht om de ledenvergadering bij te wonen Stemrecht leden jonger dan 16 jaar Indien een lid nog geen 16 jaar oud is en ouder is dan 6 jaar, dan kan het stemrecht namens hem worden uitgebracht door zijn wettelijke vertegenwoordiger (één der ouders of de voogd) Machtiging Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen Voorstellen van de algemene ledenvergadering Voorstellen voor agenda- en/of bespreekpunten dienen tenminste vijf dagen voor de algemene vergadering bij de secretaris te worden ingediend Frequentie algemene ledenvergaderingen Algemene ledenvergaderingen worden in de regel ieder verenigingsjaar eenmaal gehouden. Als richtlijn wordt gehanteerd: de derde vrijdag in november. 12. Overige bepalingen 12.1 Spreekrecht tijdens bestuursvergadering Leden en begunstigers kunnen ten alle tijde een beroep doen op spreekrecht tijdens een bestuursvergadering. Verzoeken dienen bekend gemaakt te worden uiterlijk 7 dagen voor de vergaderdatum van het bestuur. Ook kunnen zij zich daarmee schriftelijk tot het bestuur wenden Wijzigingen en aanvullingen Huishoudelijk Reglement Het bestuur is bevoegd het Huishoudelijk Reglement te wijzigen en aan te vullen. Deze wijzigingen en aanvullingen worden ten spoedigste ter kennis van de leden gebracht en aan de goedkeuring van de eerstvolgende algemene vergadering onderworpen. Tot die algemene vergadering hebben zij voor de leden bindende kracht. Aldus vastgesteld door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van s.v. Leones in haar vergadering van 12 december Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester E. van Zwam M. van Haagen T. van Oijen A. Heesakker Pagina 13 van 13

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VOETBALVERENIGING D.E.S. GEVESTIGD TE ZUIDLAND NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam "Door Eendracht Sterk" (D.E.S.), zij wordt echter aangeduid met "v.v.zuidland";

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement RSC Alliance

Huishoudelijk reglement RSC Alliance Huishoudelijk reglement RSC Alliance Vastgesteld in ALV d.d. 20 augustus 2008 Gewijzigd op 14 september 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Naam en Zetel...3 Artikel 2. Doel en Duur van de vereniging...3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Actieve leden ouder dan de leeftijd in bovengenoemd KNVB artikel (37) worden ingedeeld in de categorie senioren.

Actieve leden ouder dan de leeftijd in bovengenoemd KNVB artikel (37) worden ingedeeld in de categorie senioren. Contributiereglement seizoen 2010/2011 De werkzaamheden die gepaard gaan bij het innen van de contributie vergt voor de vereniging (ondanks afgifte van machtigingen automatische incasso) veel tijd en energie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN SCHAAKVERENIGING DE SCHAAKMAAT Art. 1 Lidmaatschap Art. 2 Algemene Vergadering Art. 3 Bestuur Art. 4 Commissies Art. 5 Geldmiddelen Art. 6 Website Art. 7 Wedstrijden Art. 8

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek

Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Huishoudelijk Reglement Voetbal Vereniging Schoonebeek Nieuw Schoonebeek, 23 augustus 2004 Naam en Zetel Artikel 1. De vereniging draagt de naam Schoonebeek. Zij is gevestigd te Nieuw Schoonebeek. De verenigingskleuren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement

IJ.V. Amstel Tijgers anno Huishoudelijk Reglement IJ.V. Amstel Tijgers anno 1963 Huishoudelijk Reglement (Versie 2011) Artikel 1 In dit reglement Het bestuur: De bond: Leden: Statuten: wordt verstaan onder: Het bestuur van de vereniging Amstel Tijgers

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten.

a. Het lidmaatschap wordt aangegaan als bepaald in artikel 5 van de statuten. Huishoudelijk reglement van de bridgeclub "Sans Atout" te Barendrecht Artikel 1 - Begrippen In dit huishoudelijk reglement worden verder aangeduid: a. De Bridgeclub "Sans Atout" als "SA" b. Het Bestuur

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017

Huishoudelijke Reglement Bijlage Bestuur en commissies SV DIO -Afdeling Basketball - Oosterwolde Per 1 juli 2017 Algemeen Art. 1 Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te leven. De leden die in strijd met de statuten of dit reglement handelen of zich op zeer ernstige wijze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE HANDBALVERENIGING BRUMMEN Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Handbalvereniging Brummen. Zij werd opgericht op 5 februari 1946 en is gevestigd te Brummen. De kleuren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Artikel 1 : algemene bepalingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Artikel 1 : algemene bepalingen HuishoudelijkReglement sv Grol Oktober 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 : algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging s.v. Grol. Hierna te noemen de vereniging is bij notariële

Nadere informatie

BIJLAGE 2.1 HUISHOUDELIJKE REGLEMENT

BIJLAGE 2.1 HUISHOUDELIJKE REGLEMENT BIJLAGE 2.1 HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: Algemene bepalingen 1. De vereniging genaamd voetbalvereniging s.v. Grol. Hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht op 18 september

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3

ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 REGLEMENT van de personeelsvereniging PEVAD van: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Benamingen ARTIKEL 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bedrijf: Inbev Nederland N.V. vestiging Dommelen Vereniging:

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities

REGLEMENT KORFBAL. Laatste wijzigingsdatum: 14 juni 2004 Ingangsdatum: 1 juli Definities Definities Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder spelers, leden van de vereniging, die binnen Sportverenging Phoenix de korfbalsport beoefenen. 2. Het beoefenen van de korfbalsport kan zowel

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT NAAM EN ZETEL De vereniging draagt de naam : Rotterdamse Christelijke Sport Vereniging ZESTIENHOVEN. Zij is gevestigd te Rotterdam. Artikel 2 TENUE De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling Algemene Indeling 1. Algemeen. 2. Lidmaatschap. 3. Bestuur / Leden. 4. Ledenvergadering. 5. Stemmen. 6. Boetes en Straffen. 7. Aansprakelijkheid en Verzekering 8. Wijzigingen huishoudelijk reglement. 9.

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend Artikel 1: Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam ViP (Volleybal in Purmerend) en is gevestigd te Purmerend. 2. De vereniging ViP

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN

C.S.V. Fraternitas HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS ALGEMENE BEPALINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHRISTELIJKE SPORTVERENIGING FRATERNITAS A : ALGEMENE BEPALINGEN. B : BESTUUR. C : GELDMIDDELEN. D : CONTROLE FINANCIEEL BEHEER. E : VERENIGINGSKLEDING. F : ONDERAFDELINGEN - JEUGDCOMMISSIE

Nadere informatie

Artikel 4: LEDEN-BIJZONDERE LEDEN

Artikel 4: LEDEN-BIJZONDERE LEDEN DUIKVERENIGING DELPHINUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1: ALGEMEEN 1. Dit huishoudelijk reglement is een aanvulling op de statuten van Duikvereniging Delphinus gevestigd te Eindhoven. 2. Volgens artikel

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Nederlands Handbal Verbond

Nederlands Handbal Verbond HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING V.A.K.O. te Vries Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV V.A.K.O. Sinds 20 oktober 1994 afdeling van Sportfederatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN FINANCIAL CONTROLLERS (V.F.C.) Overwegende: dat de algemene ledenvergadering ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de notarieel vastgelegde statuten (gedateerd:

Nadere informatie

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit

STATUTEN. s.c.vlaardingen-holy. Goedgekeurd ALV Akte Notaris Koninklijk besluit STATUTEN s.c.vlaardingen-holy Goedgekeurd ALV 25-2-1991 Akte Notaris 26-4-1991 Koninklijk besluit Dit document bevat de volledig overgenomen tekst van de statuten. Het document is zorgvuldig gecontroleerd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM Revisiedata: Datum reden 16-10-2014 Aanpassing contributie algemene ledenvergadering 2 CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM 1. Hoogte contributie De hoogte van de contributie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN ALGEMENE BEPALINGEN TENNISCLUB SLOW Artikel 1 1. De vereniging genaamd Nijmeegse Studenten Lawn Tennisclub Slow, hierna te noemen "de vereniging" is

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Voetbalvereniging Bunnik 73 Huishoudelijk Reglement Versie d.d. 12 juli 1991 Gedigitaliseerd 31 maart 2007 Blad 1 van 8 Algemene bepalingen. Artikel 1 De v.v. Bunnik '73 is ontstaan door samengaan van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING LDODK/AH Gorredijk (Verwijst naar de statuten volgens akte dd 03 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN =====================================================

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN ===================================================== HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN ===================================================== Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats

Huishoudelijk Reglement van de Basketbalvereniging Wildcats Artikel 1 Leden A. Personen die de leeftijd van 6 jaar bereikt hebben kunnen lid worden van de vereniging. B. Bij het aanmelden van een lid moet er een door het lid, of bij minderjarige leden door de ouders

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement MVC

Huishoudelijk Reglement MVC Huishoudelijk Reglement MVC De vereniging Art. 1 Op 29 april 1965 is de vereniging opgericht als volleybalvereniging Advendo en wel als onderafdeling van de gelijknamige gymnastiekvereniging. Art. 2 Als

Nadere informatie

G.S.Z.V. De Golfbreker

G.S.Z.V. De Golfbreker HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. 1. De aanmelding dient te geschieden conform artikel 6 van de statuten door middel van het inleveren van een ondertekende ledenverklaring bij de secretaris van de vereniging.

Nadere informatie