Huishoudelijk Reglement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1. Algemeen Leden Verenigingsjaar Lidmaatschap Verplichtingen Straffen Contributie Begunstigers/Donateurs Sponsorseizoenkaarthouders Bestuur Algemene ledenvergadering Overige bepalingen Pagina 1 van 13

2 1. Algemeen 1.1 Huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement is van toepassing op alle leden van sportvereniging Leones te Beneden-Leeuwen, opgericht 1 juli Aanvulling op statuten Het huishoudelijk reglement regelt de rechten en plichten van de leden alsmede alle aangelegenheden waarin de statuten niet voorzien en welke daarvoor vatbaar zijn. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 17 juni 1996 bij Notariskantoor Bunnik & Van Ark. De statuten zijn raadpleegbaar op onze website 1.3 Protocol Naast de Statuten en het Huishoudelijk Reglement hanteert het bestuur een protocol / verenigingsplan waarin de van toepassing zijnde regels ten aanzien van gedrag en organisatie binnen de vereniging zijn opgenomen. 2. Leden 2.1 Leden Leden, als bedoeld in artikel 4a der Statuten worden als volgt onderverdeeld: a. aspirant-leden b. spelende leden c. niet-spelende leden d. begunstigers Binnen deze hoofdverdeling is een nadere onderverdeling mogelijk zoals hieronder beschreven. 2.2 Ereleden Hieronder wordt verstaan leden die zich op welke wijze dan ook zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Het comité van Ereleden en Leden van Verdienste wordt jaarlijks samengesteld uit de totale, actuele lijst. Indien een groep/commissie als Lid van Verdienste wordt aangemerkt, zal deze vertegenwoordigd worden door de betreffende voorzitter of vertegenwoordiger. Deze persoon is zonder last of ruggespraak beslissingsbevoegd. Dit comité komt jaarlijks in oktober bij elkaar om een gemotiveerde voordracht te deponeren bij het bestuur. Zij hanteren hierbij de volgende richtlijnen: - Ereleden zijn leden die zich op welke wijze dan ook zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. - Indien hij/zij meer dan 10 jaar ingezet heeft als vrijwilliger(ster). - Vanuit het comité kan eenzelfde gemotiveerde voordracht gedeponeerd worden bij het bestuur wanneer het een persoon betreft van het comité. - Het bestuur zal bij afwijzing dit motiveren en terugkoppelen naar het comité. - De huldiging vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie of op een door het bestuur nader vastgestelde datum. Pagina 2 van 13

3 2.3 Lid van verdienste Het comité van Ereleden en Leden van Verdienste komt jaarlijks in oktober bij elkaar om een gemotiveerde voordracht te deponeren bij het bestuur. Zij hanteren daarbij de volgende richtlijnen: - Leden of groepen die op grond van hun staat van dienst bij de vereniging minimaal 10 jaar actief zijn geweest als vrijwillig(st)er, maar die (nog) niet in aanmerking komen voor een erelidmaatschap. - Per seizoen kunnen er maximaal 3 personen en/of groepen gekozen worden. - Indien een voorstel tot voordracht niet wordt gehonoreerd door het bestuur, is er een terugkoppeling naar het Comité van Ereleden en Leden van Verdienste. - De huldiging vindt plaats tijdens de Nieuwjaarsreceptie of op een door het bestuur nader vastgestelde datum. 2.4 Vrijwilliger van het jaar Het bestuur zal de volgende richtlijnen hanteren: - De nominatieformulieren worden, via de vrijwilligerscommissie, jaarlijks in de maand mei verstuurd naar alle commissies. - Alle commissies en het bestuur van de supportersclub krijgen een nominatieformulier welke zij met de gehele commissie / bestuur dienen te bespreken om kandidaten voor te dragen. - Om te voorkomen dat personen meerdere formulieren ontvangen is er gekozen om uit iedere commissie c.q. bestuur de voorzitter te vragen verantwoordelijkheid te nemen voor het juist uitvoeren van de nominatie. - Te nomineren zijn een persoon of groep die u inziens de titel verdiend heeft op basis van de in het afgelopen jaar/seizoen geleverde werkzaamheden of verrichte unieke of vernieuwende taken. - De formulieren, mits tijdig teruggestuurd, zullen worden beoordeeld door de vrijwilligerscommissie, waarbij niet altijd het aantal stemmen voor een persoon of groep doorslaggevend hoeft te zijn. - De vrijwilligerscommissie zal na beoordeling een drietal nominaties adviseren aan het hoofdbestuur welke de keuze maakt wie de titel zal krijgen. - Een persoon of groep kan de titel maar éénmaal krijgen. - Bekendmaking van de vrijwilliger van het jaar zal geschieden op de vrijwilligersdag/avond. 2.5 Kaderleden Hieronder wordt verstaan: (jeugd)trainers, (jeugd)leiders, verzorger(s), elftalleiders, scheidsrechters, assistent scheidsrechters, bestuursleden, commissieleden en werkgroepleden. 2.6 Begunstigers Begunstigers zijn zij, die de vereniging financieel steunen door een vaste (donateurs) of niet-vaste jaarlijkse of eenmalige bijdrage (bijvoorbeeld sponsors). Pagina 3 van 13

4 2.7 Senioren, passieve leden Hieronder worden verstaan leden die vóór 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn en niet meer actief voor de vereniging uitkomen. Deze leden mogen echter wel aan de training van de lagere elftallen deelnemen, en aan alle andere activiteiten binnen de vereniging en hebben stemrecht op de algemene ledenvergadering. 2.8 Senioren, actieve leden Hieronder worden verstaan leden die vóór 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar 18 jaar of ouder zijn en tevens actief, in competitie- of vriendschappelijk verband, voor de vereniging uitkomen. 2.9 A-junioren Hieronder worden verstaan leden die 17, 18 of 19 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt B-junioren Hieronder worden verstaan leden die 15, 16 of 17 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt C-junioren Hieronder worden verstaan leden die 13, 14 of 15 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 14 jaar nog niet hebben bereikt D-pupillen Hieronder worden verstaan leden die 11, 12 of 13 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt E-pupillen Hieronder worden verstaan leden die 9, 10 of 11 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 10 jaar nog niet hebben bereikt F-pupillen Hieronder worden verstaan leden die 6, 7, 8 of 9 jaar zijn en op 31 december voorafgaand aan het desbetreffende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar nog niet hebben bereikt. Pagina 4 van 13

5 2.15 Aspirant-leden Hieronder worden verstaan leden die de leeftijd van 6 jaar nog niet hebben bereikt. Het lidmaatschap is vanaf de geboorte van een kind mogelijk Meisjesvoetbal De leeftijdsgrenzen zijn hetzelfde, echter met de uitzondering dat meisjes één jaar langer in een lagere leeftijdscategorie mogen uitkomen als zij meespelen in een jongenscompetitie Toegang Alle leden hebben gratis toegang (op vertoon van lidmaatschapskaart) tot de thuiswedstrijden van de eerste selectie (uitgezonderd bijzondere wedstrijden) Jubilarissen Jaarlijks worden er tijdens de nieuwjaarsreceptie of op een door het bestuur nader vastgestelde datum, de jubilarissen gehuldigd. Jubilaris is diegene die tijdens het verenigingsjaar 25, 40, 50, 55 of 60 jaar lid is van de vereniging. 3. Verenigingsjaar 3.1 Verenigingsjaar Het verenigingsjaar loopt van 1 juli van enig jaar tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. 3.2 Contributiejaar De periode waarover contributie verschuldigd is, is gelijk aan een verenigingsjaar. 4. Lidmaatschap 4.1 Aanmelding lidmaatschap Nieuwe leden kunnen zich schriftelijk of digitaal aanmelden bij de ledenadministrateur van de vereniging. De vereniging bepaalt in overleg met betrokkene in welk elftal hij geplaatst wordt, echter het bestuur van de vereniging heeft uiteindelijk de beslissende stem in de plaatsing van een lid. Aanmeldingen worden gedurende het hele verenigingsjaar in behandeling genomen. Leden afkomstig van andere verenigingen dienen zich vóór 31 mei voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar aan te melden. Dit in verband met het reglement van de KNVB voor wat betreft overschrijvingen. In geval een aanmelding tijdens het verenigingsjaar plaatsvindt is slechts een gedeeltelijke (tijdsevenredige) contributie verschuldigd, de contributie is te allen tijde minimaal gelijk aan de afdracht aan de KNVB. Alle actieve leden, alsmede (jeugd)leiders, elftalleiders, assistent grensrechters en trainers worden door de vereniging bij de KNVB aangemeld. Pagina 5 van 13

6 4.2 Wijzigingen lidmaatschap Wijziging in de adressering van een lid (b.v. verhuizing), dient door het lid zelf schriftelijk of digitaal te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur. Ook wijzigingen in de status van een lid (b.v. van actief lid naar passief lid e.d.) dienen door het lid zelf te worden doorgegeven. 4.3 Opzeggen lidmaatschap Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te worden doorgegeven aan de ledenadministrateur en beslist vóór 1 juni. De opzegging gaat dan in met ingang van het komende verenigingsjaar. Indien een opzegging niet correct is gedaan (bij voorbeeld na de datum van 1 juni of niet schriftelijk gemeld) dan is 50% van het contributiebedrag verschuldigd. Dit met een minimumbedrag van 50,--. Bij opzeggingen in de loop van het verenigingsjaar is geen (gedeeltelijke) restitutie van de contributie mogelijk. De vereniging zorgt voor de afmelding/overschrijving van het lidmaatschap bij de KNVB. 5. Verplichtingen 5.1 Verplichtingen Onder verplichtingen als bedoeld in artikel 5 der Statuten worden, naast de in dat artikel genoemde verplichtingen, begrepen: a. Het betalen der kosten van boetes en strafzaken, door de KNVB opgelegd naar aanleiding van door leden begane overtredingen of nalatigheden; b. Het betalen der kosten van medische keuringen; c. Het voldoen aan de vrijwilligersregeling. Voor een uitgebreide beschrijving van voormelde verplichtingen wordt verwezen naar het protocol / verenigingsplan. 5.2 Toegang bestuurskamer Het is onbevoegden niet toegestaan zich zonder toestemming van het bestuur in de bestuurskamer te bevinden. 5.3 Wedstrijden buiten verenigingsverband Het is leden van de 1e selectie van s.v. Leones niet toegestaan buiten verenigingsverband deel te nemen aan wedstrijden dan wel anderszins actief de voetbalsport te beoefenen zonder toestemming van het bestuur. 5.4 Periode toestemming Toestemming als in punt 5.3 bedoeld kan niet worden verleend tussen de eerste en de laatste competitiewedstrijd van het 1e elftal e elftal Het bepaalde in punt 5.3 is eveneens van toepassing op de spelers van het 2e elftal van s.v. Leones voor de periode gelegen tussen de eerste en laatste competitiewedstrijd van het 2e elftal. Pagina 6 van 13

7 5.6 Zaalvoetbal Het is de leden van de 1e en 2e selectie toegestaan de zaalvoetbalsport te beoefenen, uitgezonderd op de dag van een competitie- of bekerwedstrijd, en de dag voorafgaande aan competitie- of bekerwedstrijden. 5.7 Gebruik speelvelden etc. Voor gebruik van speelvelden, kleedkamers en materiaal dienen de aanwijzingen van het bestuur / consul / terreinbeheerder stipt te worden opgevolgd. 5.8 Gehoorzaamheid spelers Tijdens wedstrijden zijn de spelers aan hun begeleiding gehoorzaamheid schuldig, ook wat wijzigingen van het elftal aangaat. De begeleiding kan een speler wegens wangedrag tijdens de wedstrijd uit het veld halen en indien van toepassing hem/haar een (onvoorwaardelijke) schorsing opleggen van maximaal 2 wedstrijden. 5.9 Correct gedrag Elk lid dient zich op en rondom het sportcomplex correct te gedragen en in het openbaar positief op te stellen ten opzichte van de vereniging. 6. Straffen 6.1 Straffen De volgende feiten kunnen worden bestraft: a. Beledigingen of onheuse uitlatingen tegen bestuursleden, medeleden, ook van andere verenigingen en officials. b. Benadeling van de vereniging in het openbaar of ondermijnende activiteiten. c. Opzettelijke vernielingen aan, of het verloren laten gaan van, zich op het sportpark bevindende werken, opstallen of andere zaken. d. Het zonder gegronde reden, ter beoordeling van bestuur de trainer c.q. elftalleider gehoord-, niet aan een wedstrijd deelnemen. e. Het niet nakomen der verplichting als bedoeld in de punten 5.1 t/m 5.9 van dit reglement. 6.2 Bevoegdheid opleggen straffen De bevoegdheid tot het opleggen van een straf ten gevolge van 6.1 berust bij het hoofdbestuur. De navolgende straffen kunnen worden opgelegd: geldboete, schorsing, ontzetting en of andere (disciplinaire) maatregelen. De opgelegde straf wordt z.s.m. schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld. 6.3 Bezwaar Tegen een opgelegde straf kan bezwaar worden ingediend bij het hoofdbestuur. Bezwaar kan schriftelijk dan wel mondeling worden ingesteld. Alvorens omtrent het bezwaar te beslissen worden de betrokkenen in de gelegenheid gesteld zich te doen horen. Pagina 7 van 13

8 7. Contributie 7.1 Contributie Door de algemene ledenvergadering wordt de contributie en de eventuele kortingen (uitgedrukt in een vast bedrag, per jaar te bepalen, van de contributiebedragen) vastgesteld. De ledenvergadering stelt de bedragen vast voor senioren, junioren en pupillen. De commissieleden/jeugdleiders, welke een verplichte aanmelding bij de KNVB hebben, zijn een contributiebedrag verschuldigd van minimaal de KNVB afdracht. De contributie wordt, conform een eerder besluit van de algemene ledenvergadering, jaarlijks verhoogd met minimaal het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. 7.2 Inning De inning van de contributie van de vereniging geschiedt middels toezending van acceptgiro's, de toezending vindt plaats voor alle leden in juli. Met ingang van het seizoen 2013/2014 zal automatische inning van de contributie plaatsvinden. Indien de contributie niet vóór 1 november van het betreffende jaar voldaan is, volgt er één herinnering en is het lid vanaf 1 december niet speelgerechtigd voor de vereniging, dit geldt voor zowel competitie-, beker- en vriendschappelijke wedstrijden. Op uitdrukkelijk verzoek van een lid is er de mogelijkheid om de contributie in twee halfjaarlijkse termijnen te voldoen. Indien een lid niet aan zijn of haar contributieverplichtingen voldoet zal dit worden gemeld aan de KNVB, die alsnog de contributie op gerechtelijke wijze zal innen en tevens zal dit lid worden geroyeerd. (Dit geldt ook voor opzeggingen welke niet op de correcte wijze zijn geschiedt). Het moment waarop de vereniging het bedrag ontvangt is bepalend, niet het moment waarop het lid zegt betaald te hebben. 7.3 Bezwaar Indien een lid niet akkoord is met het voor hem vermelde contributiebedrag dan dient binnen 2 weken na ontvangst van de acceptgiro een met reden omkleed schriftelijk bezwaar bij de ledenadministrateur of secretaris ontvangen te zijn. Indien het bezwaar wordt toegewezen dan ontvangt het lid een nieuwe acceptgiro. Binnen de vereniging is een commissie ingesteld, bestaande uit de voorzitter bestuur, secretaris bestuur en bestuurslid Voetbaltechnische Zaken, welke zal beslissen over de juistheid van het bepalen van contributiebedragen en eventuele verstrekte contributiekortingen. 7.4 Lidmaatschapskaart Na ontvangst van de contributie wordt aan het lid een lidmaatschapskaart verstrekt, waarop gratis toegang verkregen kan worden op de thuiswedstrijden van de eerste selectie (bijzondere wedstrijden zijn uitgesloten). In het geval dat de reglementen van de KNVB een spelerspas cq identiteitspas vereisen geldt dat deze door de KNVB verstrekte passen pas worden uitgereikt nadat aan de contributieverplichtingen binnen de vereniging is voldaan. Pagina 8 van 13

9 Deze passen geeft het lid het recht om competitie- en vriendschappelijke wedstrijden deel te nemen. Deze pas wordt verstrekt aan de elftalleiders. Na afloop van het seizoen worden alle passen ingenomen (via de elftalleiders) door de ledenadministrateur (of secretaris). 7.5 Vrijstellingen van contributie Vrijgesteld van het betalen van contributie zijn de door het bestuur aangewezen ereleden. Kaderleden ontvangen, mits zij niet op een andere wijze binnen de vereniging actief deelnemen aan competitie- of vriendschappelijke wedstrijden, een korting op de contributie. Ook meerdere jeugdleden binnen een gezin ontvangen een korting op de contributie. 7.6 Contributie en blessures Indien een lid tijdens het seizoen (vriendschappelijke wedstrijden meegerekend) langdurig geblesseerd raakt vindt er geen restitutie van de contributie of een deel van de contributie plaats. Indien een lid vóór het seizoen langdurig geblesseerd is, is het lid de contributie verschuldigd van een passief seniorenlid totdat het lid weer actief aan wedstrijden kan deelnemen. Er vindt dan tijdsevenredige bijtelling van de contributie plaats. 7.7 Kaderkorting In aanmerking voor kaderkorting komen leden welke zich naast actieve deelname aan wedstrijden ook nog op een andere wijze zich belangeloos verdienstelijk maken voor de vereniging als bestuurslid dan wel lid van een commissie e.d. De korting is uitgedrukt in een vast bedrag, per jaar te bepalen van het contributiebedrag. 7.8 Gezinskorting Indien in één gezin meerdere familieleden lid zijn van de jeugdafdeling van de vereniging is de korting uitgedrukt in een vast bedrag, per jaar te bepalen. Met nadruk wordt vermeld dat zodra een lid overgaat naar de seniorenafdeling deze tabel niet meer op hem van toepassing is. Ook voor een eventuele korting van een overig familielid telt hij dan niet mee. 7.9 Contributiebedragen en kortingen Jaarlijks worden de contributiebedragen en kortingen door de algemene ledenvergadering vastgesteld en het bestuur stelt deze (jaarlijks) bij mede aan de hand van CBS prijsindexcijfer. Voor seizoen zijn de volgende bedragen en kortingen vastgesteld: Leden Senioren, spelend 153,-- 35/45+ spelend 61,25 A-junioren 128,50 B en C junioren 113,25 D en E pupillen 103,-- F pupillen 92,75 Pagina 9 van 13

10 Donateurs 61,25 Kaderleden / vrijwilligers 20,50 Kaderkorting Senioren 40,-- Junioren 30,-- Gezinskorting Junioren 15,-- Pupillen 15, Spelerspas Met ingang van het seizoen 2006/2007 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van de KNVB van 11 jaar en ouder dat wenst deel te nemen aan wedstrijden in het amateurvoetbal. De verplichting tot het hebben van een spelerspas geldt voor alle wedstrijden in het veldvoetbal, futsal en senioren G-voetbal: mannen senioren/vrouwen senioren/a-,b-,c-junioren (jongens en meisjes) D-pupillen (jongens en meisjes). 8. Begunstigers/Donateurs 8.1 Begunstigers Overeenkomstig het gestelde in artikel 8 der Statuten kan het bestuur begunstigers (donateurs) toelaten. 8.2 Niet gerechtigd deelname wedstrijden Begunstigers zijn niet gerechtigd aan officiële wedstrijden deel te nemen. 8.3 Algemene ledenvergadering Begunstigers zijn gerechtigd de algemene ledenvergadering bij te wonen, echter hebben geen stemrecht. 9. Sponsorseizoenkaarthouders 9.1 Sponsors Sponsors die ten minste een reclamebord op het complex hebben krijgen een zogenaamde sponsorkaart. Deze kaart geeft hen recht op het gratis bezoeken van de thuiswedstrijden van de eerste selectie (uitgezonderd zijn bijzondere wedstrijden). 9.2 Uitsluiting tot bijwonen algemene ledenvergadering De betrokkenen in punt 9.1 en zij die niet op de actuele ledenlijst vermeld staan zijn uitgesloten van het bijwonen van de algemene ledenvergadering. Pagina 10 van 13

11 10. Bestuur 10.1 Bestuursvacatures Onverminderd het bepaalde in artikel 9 der Statuten heeft het bestuur de bevoegdheid in bestuursvacatures te voorzien door tussentijds nieuwe bestuursleden te benoemen ter vervulling van die vacatures. Een dergelijk bestuursbesluit dient tijdens de eerstvolgende ledenvergadering door deze te worden bekrachtigd Zorg en verantwoordelijkheid Het bestuur draagt zorg en is verantwoordelijk voor de uitvoering en de handhaving der statuten en reglementen der KNVB en van de vereniging en is belast met het toezicht op de juiste vervulling van de functies binnen de vereniging Voorzitter De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur alsmede de algemene leden vergaderingen Vice-voorzitter Het bestuur wijst uit zijn midden één vice-voorzitter of een tweetal vice-voorzitters aan. Eén van de vicevoorzitters treedt in de plaats van de voorzitter bij diens afwezigheid of ontstentenis Secretaris De secretaris voert de briefwisseling der vereniging. De secretaris is verplicht belangrijke kwesties met het bestuur te bespreken. De secretaris / notulist maakt notulen van de vergaderingen en brengt deze tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering ter kennis van het bestuur Penningmeester Het financieel beheer van de vereniging wordt gevoerd door de penningmeester. Hij moet daarvan nauwkeurig boekhouden Kascommissie - De kascommissie bestaat uit drie leden en één plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het hoofdbestuur. - De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af. - Zij zijn slechts uitsluitend éénmaal herbenoembaar Rooster van aftreden Kascommissie Statuten artikel 12 lid 3b: benoeming voor drie jaar, slechts aansluitend éénmaal herbenoembaar. Het rooster van aftreden is momenteel als volgt: - november 2013: Geran Rikken - november 2014: Chris Kolvenbach - november 2015: Ivo van den Heuvel Pagina 11 van 13

12 10.9 Geheimhoudingsplicht kascontrolecommissie De kascontrolecommissie geeft een oordeel over de gevoerde financiële administratie/rapportage (per seizoen) van de vereniging. Dit oordeel wordt aan de algemene ledenvergadering medegedeeld, waarna deze haar goed- of afkeuring aan de door het bestuur opgestelde financiële rapportage kan geven. Om een kascontrole mogelijk te maken wordt een kascontrolecommissielid door de penningmeester van het bestuur voorzien van vertrouwelijke informatie. Een kascontrolecommissielid zal alle informatie die aan hem wordt vertrekt behandelen als vertrouwelijke informatie en deze derhalve voor derden strikt geheim houden. Een kascontrolecommissielid zal deze informatie uitsluitend bekend maken aan de overige kascontrolecommissieleden en/of overige bestuursleden van de vereniging Vergaderfrequentie Het bestuur vergadert minimaal 6 maal per jaar. De vergaderingen worden uitgeschreven door de secretaris. Bij verhindering dient zulks voor de vergadering ter kennis worden gebracht van de secretaris Bestuursvergaderingen Bestuursvergaderingen vinden niet plaats wanneer minder dan de helft van het aantal leden dat zitting heeft, ter vergadering is opgekomen Geldigheid bestuursbesluiten Een bestuursbesluit is geldig wanneer tenminste de helft van het aantal leden aan de stemming heeft deelgenomen. Leden welke een blanco stem hebben uitgebracht worden geacht aan de stemming te hebben deelgenomen Minimum leeftijd bestuursleden Om lid te kunnen zijn van het bestuur moet het kandidaat-bestuurslid op de dag der benoeming de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt Huidige organisatiestructuur Als bijlage bij het huishoudelijk reglement is een overzicht opgenomen van de huidige organisatiestructuur van de vereniging Rooster van aftreden Bestuur Het rooster van aftreden is momenteel als volgt: - november 2013: Hans van Kessel en Marc van Haagen - november 2014: Peter van den Hurk en Tom van Oijen - november 2015: Erik van Zwam en Ardian Heesakker Pagina 12 van 13

13 11. Algemene ledenvergadering 11.1 Bijwonen ledenvergaderingen en stemrecht Onverminderd het bepaalde in artikel 17 der Statuten heeft ieder spelend en niet spelend lid het recht om de ledenvergadering bij te wonen Stemrecht leden jonger dan 16 jaar Indien een lid nog geen 16 jaar oud is en ouder is dan 6 jaar, dan kan het stemrecht namens hem worden uitgebracht door zijn wettelijke vertegenwoordiger (één der ouders of de voogd) Machtiging Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen Voorstellen van de algemene ledenvergadering Voorstellen voor agenda- en/of bespreekpunten dienen tenminste vijf dagen voor de algemene vergadering bij de secretaris te worden ingediend Frequentie algemene ledenvergaderingen Algemene ledenvergaderingen worden in de regel ieder verenigingsjaar eenmaal gehouden. Als richtlijn wordt gehanteerd: de derde vrijdag in november. 12. Overige bepalingen 12.1 Spreekrecht tijdens bestuursvergadering Leden en begunstigers kunnen ten alle tijde een beroep doen op spreekrecht tijdens een bestuursvergadering. Verzoeken dienen bekend gemaakt te worden uiterlijk 7 dagen voor de vergaderdatum van het bestuur. Ook kunnen zij zich daarmee schriftelijk tot het bestuur wenden Wijzigingen en aanvullingen Huishoudelijk Reglement Het bestuur is bevoegd het Huishoudelijk Reglement te wijzigen en aan te vullen. Deze wijzigingen en aanvullingen worden ten spoedigste ter kennis van de leden gebracht en aan de goedkeuring van de eerstvolgende algemene vergadering onderworpen. Tot die algemene vergadering hebben zij voor de leden bindende kracht. Aldus vastgesteld door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van s.v. Leones in haar vergadering van 12 december Voorzitter Vice-voorzitter Secretaris Penningmeester E. van Zwam M. van Haagen T. van Oijen A. Heesakker Pagina 13 van 13

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 )

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) HUISHOUDELIJK REGLEMENT BHV PUSH ( februari 2011 ) Artikel 1 Leden en begunstigers De leden zijn als volgt onderverdeeld: 1. Senioren: spelende en/of trainende en niet-spelende senioren zijn zij, die per

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement RSC Alliance

Huishoudelijk reglement RSC Alliance Huishoudelijk reglement RSC Alliance Vastgesteld in ALV d.d. 20 augustus 2008 Gewijzigd op 14 september 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Naam en Zetel...3 Artikel 2. Doel en Duur van de vereniging...3 Artikel

Nadere informatie

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN.

ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. Inhoudsopgave ARTIKEL 1 INLEIDING EN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN. ARTIKEL 2 VASTSTELLING CONTRIBUTIE. ARTIKEL 3 INSCHRIJFGELD. ARTIKEL 4 CONTRIBUTIEBETALING. ARTIKEL 5 WIJZE VAN BETALING ARTIKEL 6 BIJZONDERE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING REGLEMENT LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Het verkrijgen van het lidmaatschap 1. Het lidmaatschap kan uitsluitend worden verkregen door invulling en ondertekening van een daartoe bestemd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement OSVV 040

Huishoudelijk Reglement OSVV 040 Versie 4.0 dd. 02 april 2014 Artikel 1. Algemene bepaling 1.1. De vereniging draagt de naam OSVV 040, hierna te noemen de vereniging. De vereniging is gevestigd te Eindhoven. 1.2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gewoon lidmaatschap (artikel 4 van de statuten) Artikel 1 1. Degene die lid van de Nederlandse Vereniging van Directiesecretaressen wil worden, dient een schriftelijk verzoek dienaangaande

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling

Huishoudelijk Reglement Basketbal Vereniging Groningen. Algemene Indeling Algemene Indeling 1. Algemeen. 2. Lidmaatschap. 3. Bestuur / Leden. 4. Ledenvergadering. 5. Stemmen. 6. Boetes en Straffen. 7. Aansprakelijkheid en Verzekering 8. Wijzigingen huishoudelijk reglement. 9.

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONCLUB SMASH HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Naam en domicilie Artikel 1 De vereniging draagt de naam "Badmintonclub Smash" Zij is gevestigd te Vught. Zij is opgericht 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend Artikel 1: Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam ViP (Volleybal in Purmerend) en is gevestigd te Purmerend. 2. De vereniging ViP

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

Artikel 2. Verenigingstenue. Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap. Artikel 7. Bestuur. Artikel 9. Vereniging. Artikel 10. Verenigingscontributie

Artikel 2. Verenigingstenue. Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap. Artikel 7. Bestuur. Artikel 9. Vereniging. Artikel 10. Verenigingscontributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inhoudsopgave Verenigingsreglement Pagina 2 Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Verenigingstenue Artikel 3. Toelating tot het lidmaatschap Artikel 4. Leden Pagina 3 Artikel 4. Leden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN ALGEMENE BEPALINGEN TENNISCLUB SLOW Artikel 1 1. De vereniging genaamd Nijmeegse Studenten Lawn Tennisclub Slow, hierna te noemen "de vereniging" is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPMERKING: Verwijderingen uit het reeds bestaande reglement staan in de kantlijn vermeld. Toevoegingen zijn onderstreept en in het rood aangegeven. Datum: 7 november 2014 Verwijderd:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging

Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Reglement der Nijmeegse Studenten Honoursvereniging Vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 1 februari 2011. Gewijzigd tijdens de algemene ledenvergadering van 6 februari 2012. Documentnr:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer

Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Huishoudelijk Reglement Zeilvereniging Oldambtmeer Algemeen Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten, als geformuleerd in artikel 23 hiervan. Dit reglement is laatstelijk vastgesteld

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING. LDODK/AH Gorredijk HUISHOUDELIJK REGLEMENT KORFBALVERENIGING LDODK/AH Gorredijk (Verwijst naar de statuten volgens akte dd 03 oktober 2007) HOOFDSTUK 1 1. Met inachtneming van de bepalingen van de statuten, welke zijn vastgelegd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

G.S.Z.V. De Golfbreker

G.S.Z.V. De Golfbreker HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. 1. De aanmelding dient te geschieden conform artikel 6 van de statuten door middel van het inleveren van een ondertekende ledenverklaring bij de secretaris van de vereniging.

Nadere informatie

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM

CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM Revisiedata: Datum reden 16-10-2014 Aanpassing contributie algemene ledenvergadering 2 CONTRIBUTIEREGELEMENT VV FARMSUM 1. Hoogte contributie De hoogte van de contributie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4.

B.C.Goirle. Huishoudelijk Reglement. Artikel 1. Bestuur 2. Artikel 2. Jeugd 4. Artikel 3. Bondscompetitie 4. Artikel 4. B.C.Goirle Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Bestuur 2 Artikel 2. Jeugd 4 Artikel 3. Bondscompetitie 4 Artikel 4. Recreatie 4 Artikel 5. Kascontrole 5 Artikel 6. Toelating nieuwe leden 5 Artikel 7. Discipline

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement MVC

Huishoudelijk Reglement MVC Huishoudelijk Reglement MVC De vereniging Art. 1 Op 29 april 1965 is de vereniging opgericht als volleybalvereniging Advendo en wel als onderafdeling van de gelijknamige gymnastiekvereniging. Art. 2 Als

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT Leiderdorpse Bridge Club HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Artikel 1 In dit reglement wordt de Leiderdorpse Bridge Club L.B.C. aangeduid als de vereniging. Artikel 2 De vereniging is lid van het district

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie

Bandy Vereniging Nijmegen Huishoudelijk reglement per 14 september 2015

Bandy Vereniging Nijmegen Huishoudelijk reglement per 14 september 2015 Artikel 1, Algemene bepalingen 1. De vereniging is genaamd Bandy Vereniging Nijmegen en is opgericht bij notariële akte dd 15 mei 1975 en gevestigd te Nijmegen. 2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC

Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Regeling Inschrijving en Contributie GMHC Versie 30 juni 2015 Inhoud 1: Algemeen... 2 2: Inschrijving... 3 3: Beëindiging lidmaatschap... 4 4: Contributie... 5 5: Entreegeld... 6 6: Hardheidsclausule...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1, algemene bepalingen De vereniging genaamd zvv Koutenveld, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht op 30 juni 1980 en is gevestigd in Brunssum.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.V. DIE HAGHE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.V. DIE HAGHE HUISHOUDELIJK REGLEMENT S.V. DIE HAGHE ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De kleuren van de vereniging zijn zwart-wit. Tijdens de wedstrijden dragen spelers van Die Haghe een wit shirt, zwarte broek en zwarte

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement 2013

Huishoudelijk reglement 2013 Datum : 01 maart 2013 Document : 20130301 Huishoudelijk reglement Inhoud 1 INLEIDING... 3 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1 Normen & waarden... 4 3 VERENIGINGSSAMENSTELLING... 5 3.1 Clubkleuren & tenue...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4.

Algemeen 3. Contributies en niet-betalingen 3. Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3. Commissies 4. Kascommissie 4. HUISHOUDELIJK REGLEM ENT NEDERL ANDS -JAP ANSE VERENIGING versie: 21 januari 2015 INHOUDSOPGAVE blz. Algemeen 3 Contributies en niet-betalingen 3 Bestuur: taken, bevoegdheden op hoofdzaken 3 Commissies

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen.

26 mei 2004. 2. Het bestuurslid zorgt ervoor dat alle benodigde personalia bij het secretariaat terechtkomen. Koninklijk Erkende Harmonie Kaatsheuvel Postbus 70 5170 AB Kaatsheuvel Huishoudelijk reglement 26 mei 2004 Artikel 1. Nieuwe leden: 1. Hij die lid wenst te worden van de vereniging geeft zich op bij een

Nadere informatie

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen)

Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Leden in-/uitschrijf/mutatie formulier (volledig invullen) Betreft Senioren lid Junioren lid Pupillen lid Donateur Spelend Niet spelend Vrijwilliger Persoonlijke gegevens Man / Vrouw Achternaam: Voorletters:

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A.

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3: Categorieën van leden Artikel 4:

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Huishoudelijk Reglement SVO Definitief ALV 20090917 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT SCHAATS- EN SKEELERVERENIGING OUDEWATER (SVO) Artikel 1. Algemene bepalingen Het huishoudelijk reglement is van toepassing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. Huishoudelijk Reglement Omni Vereniging Zwaluwen Utrecht 1911 Afdeling Hockey zoals vastgesteld in de ledenvergadering d.d. 26 oktober 2012 Oprichting Artikel 1 De afdeling hockey van de Omni Vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT F.C. Delta Sports 95

HUISHOUDELIJK REGLEMENT F.C. Delta Sports 95 HUISHOUDELIJK REGLEMENT F.C. Delta Sports 95 Artikel 1, algemene bepalingen 1. De vereniging, genaamd voetbalvereniging F.C. Delta Sports 95, hierna te noemen: "de vereniging", is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Recreatie Sportvereniging voor (Ex-) Hartpatiënten Deventer en omstreken, afgekort RSH Deventer. Artikel 1. In het huishoudelijk reglement en de daarbij behorende reglementen is

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2. Leden... 1 Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap... 1 Artikel 4. Rechten van de leden... 2 Artikel 5. Contributies... 2 Artikel 6. Kleding... 2 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1

OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE. Artikel 1 OBS Het Ruimteschip HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie