Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht"

Transcriptie

1 Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011

2 Inhoud Deel 1 Adviezen in van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Deel 2 Overige aandachtspunten Deel 3 Boekhoudkundige verwerking van erfpacht, vruchtgebruik en recht van opstal 1

3 Deel 1 Adviezen in van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Niet behandelde adviezen: Verenigingen en stichtingen Weinig toepassing binnen KMO-sfeer

4 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 De interpretatie van de openbaarmakingsverplichting van transacties van enige betekenis met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden Toepassingsgebied Genoteerde vennootschappen Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten op een Multilateral trading Facility Vennootschappen die meer dan één criteria van art.16, 1, eerste lid W. Venn. overschrijden Naamloze vennootschappen die niet behoren tot bovenstaande drie categorieën KB van 10 augustus 2009 (BS 24 augustus 2009) Omzetting Europese maatregelen tot verbetering corporate governance met als doel: Verbeteren transparantie Verbeteren informatieverstrekking Bevestigen collectieve verantwoordelijkheid beleidsorganen Voor bepaalde categorieën van vennootschappen Welke transacties? 3

5 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (2) Uitzondering Transacties tussen tussen twee of meer leden van een groep, mits deze dochters geheel in eigendom zijn van een dergelijk lid Verbonden partij verbonden onderneming! Directe of indirecte transacties aangegaan tussen: Voornaamste aandeelhouders Leden van leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen 4

6 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (3) Uitzondering: voorbeeld 1 Transacties van enige betekenis buiten normale marktvoorwaarden die plaatsvinden tussen M, X en Y moeten dus NIET opgenomen worden in de nieuwe staat van de toelichting. 99 % 99 % 1 % 1 % 5

7 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (4) Uitzondering: voorbeeld 2 Transacties van enige betekenis buiten normale marktvoorwaarden die plaatsvinden tussen M, X en Y moeten dus NIET opgenomen worden in de nieuwe staat van de toelichting. 100 % 40 % 60 % 6

8 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (4) Materialiteitsbeginsel: van enige betekenis Volgens de internationaal algemeen aanvaarde betekenis: Materieel is indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan een invloed zou kunnen hebben op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen 7

9 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (5) Transacties buiten normale marktvoorwaarden Transacties niet at arm s lenght Verrichtingen die niet worden aangegaan onder de voorwaarden en tegen zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen Begrip is ook terug te vinden in W. Venn. met name, procedure omtrent tegenstrijdig belang (art.261 voor BVBA s en art.523 en 524 voor NV s) Richtlijn voorziet niet in een definitie. Verduidelijking EC in document European Commission proposal for amending the Accounting Directives Frequently Asked Questions Besluit: contacteer steeds jouw vennoot, director of manager! 8

10 CBN-advies 2010/2 van 10 februari 2010 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door art.275/3 van het WIB Update Ondernemingen Op het credit van de rekening 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen Verenigingen Op het credit van de rekening 738 Subsidies Stimulatie wetenschappelijk onderzoek in België Beperkte vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing Update CBN-advies 2009/13 Geen relatie met eventueel geactiveerde lonen via rekening 210 Kosten voor onderzoek en ontwikkeling! 9

11 CBN-advies 2010/3 van 25 maart 2010 De boekhoudkundige verwerking van stockdividenden Betreft de toekenning van een dividend aangewend tot een kapitaalverhoging Beslissing tot dividenduitkering vormt een afdwingbaar individueel recht voor de aandeelhouder, een vermogensverrijking in zijn hoofde Vervolgens is er een inbreng van dit vorderingsrecht in het kapitaal van de emitterende vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen Stockdividend bonusaandeel Bij een bonusaandeel ontstaat geen vorderingsrecht, betreft een loutere herschikking van het eigen vermogen door incorporatie van reserves of winst. CBN-advies Boeking van bonusaandelen Procedure van een inbreng in natura 10

12 CBN-advies 2010/3 van 25 maart 2010 (2) Boeking bij de aandeelhouder(s) of of Diverse vorderingen Verschuldigde Opbrengsten uit financiële vaste Opbrengsten uit vlottende activa Inboeking vorderingsrecht Geldbeleggingen Financiële vaste Diverse vorderingen Boeking omzetting dividendrecht in nieuwe aandelen DT DT CT CT 11

13 CBN-advies 2010/3 van 25 maart 2010 (3) Boeking bij de dividenddecreterende vennootschap Vergoeding van het Dividenden over het boekjaar Resultaatsbestemming Dividenden over het Ingehouden roerende voorheffing Betaalbaarstelling van de dividenden DT DT CT CT 12

14 CBN-advies 2010/3 van 25 maart 2010 (4) Boeking bij de dividenddecreterende vennootschap (vervolg) 101 Niet-opgevraagd kapitaal Geplaatst kapitaal Kapitaalverhoging door inbreng in natura (1) DT CT Opgevraagd, niet-gestort Niet-opgevraagd kapitaal Kapitaalverhoging door inbreng in natura (2) DT CT Dividenden over het Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Kapitaalverhoging door inbreng in natura (3) DT CT 13

15 CBN-advies 2010/4 van 21 april 2010 Omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionale valuta Maatschappelijk kapitaal MOET vennootschapswettelijk ook uitgedrukt worden in dezelfde functionele valuta als deze waarin de jaarrekening zal opgemaakt worden CBN-advies 117/3 voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro Aanvulling CBN-advies 2009/10 De bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen Procedure tot afwijking vastgelegd in art.14 van de boekhoudwet van 17 juli 1975 en in art. 125, 1 W. Venn. IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen 14

16 CBN-advies 2010/4 van 21 april 2010 (2) 2 onderscheiden situaties Voeren boekhouding vanaf de datum omzetting van het maatschappelijk kapitaal Voeren boekhouding vanaf een andere datum dan datum van omzetting kapitaal (bv. een omzetting van kapitaal in de functionele valuta tijdens het boekjaar dat voorafgaat aan het boekjaar waarin de boekhouding in deze valuta zal worden gevoerd, afwachten akkoordverklaring) Boekhoudkundige verwerking situatie 2? Toewijzing omrekeningsverschil rechtstreeks aan het eigen vermogen (in mindering van kapitaal) Argumentatie CBN Omwille van het uitzonderlijk karakter Omwille van het feit dat geen transactie van de onderneming aan de basis ligt van deze omschakeling Geen eigenlijk omrekeningsresultaat maar een ontstaan verschil ten gevolge van een rekeninstrument De functionele valuta is de munteenheid waarin het merendeel van de transacties van de onderneming plaatsvindt. 15

17 CBN-advies 2010/4 van 21 april 2010 (2) Voorbeeld situatie 2 De bestuurders van een Belgische onderneming zijn van oordeel dat de functionele valuta van de vennootschap de USD is. De vraag om haar boekhouding te voeren en haar jaarrekening op te stellen in USD vanaf 1 januari 20N1 wordt ingediend. Op 1 oktober 20N0 wordt de notariële akte tot omzetting kapitaal verleden, wisselkoers 1 = 1,5 USD. Omzetting eindbalans per 31 december 20N0 in naar de openingsbalans in USD verloopt aan de slotkoers 1 = 1,2 USD (na ontvangen akkoordverklaring). Activa Balans in Passiva Vaste activa Kapitaal Vlottende activa 180 Schulden

18 CBN-advies 2010/4 van 21 april 2010 (3) Oplossing voorbeeld situatie 2 Activa Balans Passiva EUR USD EUR USD Vaste activa Kapitaal (1) Vlottende activa Schulden (1) Te boeken op een afzonderlijk subrekening binnen de rekening 100 Geplaatst kapitaal 17

19 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 Berekening criteria art.15 W. Venn. Definitie kleine vennootschappen: vennootschap die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 Jaaromzet, exclusief BTW: ,00 Balanstotaal: ,00 Tenzij jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt Art.15 2: ingeval oprichting bedrijf, inschatting ter goeder trouw bij het begin van het boekjaar Niet-genoteerde KLEINE vennootschappen zijn onderworpen aan eenvoudigere regels in het W. Venn. Verkort schema (art.93) Geen verplichte opmaak jaarverslag (art.94) Geen verplichte benoe-ming commissaris (art.141, 2 ) Fiscale harmonisatie KMOdefinitie Verhoogd tarief aftrek risicokapitaal Investeringsreserve 120% aftrek uitgaven beveiliging Geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen (AJ 2011) Vrijstelling prorata afschrijving en spreiding bijkomende kosten 18

20 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (2) Definitie jaaromzet volgens rekeningen MAR 700 tot 707 Verkopen en dienstprestaties 708 Toegekende kortingen, ristorno s en rabatten (-) Proratering omzet ingeval een boekjaar meer of minder dan 12 maanden heeft. Iedere begonnen maand telt voor een volle maand. Niet-compensatie principe Art KB 30/01/2001/W.Venn. Art.96, I.A. KB/W. Venn. De verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden, in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening, onder aftrek van de op de verkoopprijs in de handel toegestane kortingen. Minus aan de omzet rechtstreeks verbonden belastingen (bv. BTW) Uitsplitsing omzet en andere bedrijfsopbrengsten is uitermate belangrijk! 19

21 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (3) Afwijkende regeling in art.15, 4, 3 de lid W. Venn. Opbrengsten uit het gewoon bedrijf (= bedrijfs- EN financiële opbrengsten) bestaan uit meer dan 50% opbrengsten andere dan omzet Dan is definitie omzet gelijk aan: Bestaan van een afwijking. Omzet = MAR-rekeningen 70 tot en met 75 Totaal van de opbrengsten minus de uitzonderlijke opbrengsten 20

22 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (4) Voorbeeld afwijkende regeling Bedragen in Omzet ,00 Andere bedrijfsopbrengsten ,00 Financiële bedrijfsopbrengsten ,00 Uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten ,00 Totaal eerste 3 posten is ,00 waarvan meer dan de helft (= ,00) is samengesteld door opbrengsten buiten omzet. Besluit: in toepassing van art. 15, 1 W. Venn. wordt het cijfer van ,00 als omzet beschouwd. 21

23 CBN-advies 101 Omzet-Accijns op bepaalde producten Accijns op bepaalde producten is NIET rechtstreeks met de omzet verbonden Gevolg: kan niet van de omzet afgetrokken worden 22

24 CBN-advies 102 Omzet- Verkopen CIF (Cost, Insurance, Freight) Omzet = verkoopprijs F.O.B. (Free on Board) + vervoer- en verzekeringskosten 23

25 CBN advies 103 Omzet tussenpersonen Makelaar (bij elkaar brengen van contracterende partijen): omzet = verkregen commissie of provisie Mandataris (optreden in naam en voor rekening van een derde aan wie hij/zij rekenschap verschuldigd is voor de uitgevoerde verrichtingen): omzet = verkregen vergoeding Commissionair (treedt op in eigen naam maar voor rekening van een klant): omzet = verkregen vergoeding 24

26 CBN advies Omzet van lijnagenten Lijnagent is een bemiddelaar tussen reders en klanten (afhandelen van laden en lossen schip, douaneformaliteiten): omzet = de aan de reder doorgerekende kosten Lijnagent gekwalificeerd als mandataris of commissionair omzet = agency fee 25

27 CBN advies 104 Royalties Ontvangsten voor het gebruik van octrooien, know-how, merken, concessies en licenties Behorend tot de gewone activiteit of tot het rechtstreeks verlengde van de hoofdactiviteit = omzet Indien niet, geen omzet maar Andere bedrijfsopbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten 26

28 CBN advies Opbrengsten waarover betwisting bestaat Art. 33 tweede lid KB 30/01/2001/W. Venn. Het staat de onderneming vrij om opbrengsten waarvan de inning onzeker is, al dan niet in de resultatenrekening op te nemen Indien geboekt als opbrengst en onzekere inning Basis criteria - Voorzichtigheid - Oprechtheid -Goedertrouw Latere aanpassing voorziening naargelang evolutie risico => waardevermindering Geïnde opbrengst waarover betwisting bestaat - Boeken als opbrengst - Voorziening voor risico en kosten boeken voor hangend geschil 27

29 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (5) Voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar Alle vennootschappen zijn groot, tenzij men zich bevindt in één van volgende hypothesen: Twee opeenvolgende boekjaren onder de criteria (worden dan als klein beschouwd voor de hele duur van het derde boekjaar) Een jonge vennootschap waarvan men kan vermoeden dat ze onder de criteria blijft JAAR Meer dan 1 criteria NEE NEE NEE JA NEE NEE JA overschreden? (1) Grootte vennootschap KLEIN KLEIN GROOT GROOT KLEIN (1 ) tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt 28

30 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (6) Moment van toetsing criteria Voor opstartende vennootschappen: bij het begin van het boekjaar Voor de overige vennootschappen: op balansdatum 29

31 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (7) Berekening op geconsolideerde basis Vennootschap verbonden met één of meer andere vennootschappen in de zin van art.11 W. Venn. Vennootschap buiten de consolidatiekring gehouden is en blijft een verbonden onderneming Vaststelling op balansdatum Indien verbondenheid is ontstaan gedurende het boekjaar dan moet de omzet evenredig in aanmerking genomen worden Art. 15, 5 W. Venn. Verbonden vennootschap ingevolge art. 11 W. Venn.: De vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent De vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen De vennootschappen waarmee zij een consortium vormt De andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen hiervoor bedoeld 30

32 CBN-advies 2010/6 van 19 mei 2010 Financieel plan voor de bvba Starter Minimale informatievereisten in het administratief luik van het financieel plan Drie geprojecteerde balansen Openingsbalans Balans na 12 maand Balans na 24 maand Twee geprojecteerde resultatenrekeningen telkens na een periode van 12 maanden Minstens twee geprojecteerde vermogensstromentabellen (= bronnen- en aanwendingstabel) Art. 211 bis, 212 bis, 214 2, 215 tweede lid, 219 quater en 319 bis W. Venn. Afkorting: S- bvba Afkorting besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid = bvba! (art. 2 W. Venn.) Vastlegging essentiële kenmerken in het financieel plan Lectuur: uitgewerkt voorbeeld van financieel plan in CBN-advies 31

33 CBN-advies 2010/7 van 16 juni 2010 Boekhoudkundige verwerking van de Tax shelter in hoofde van de investeerder Betreft een fiscale stimulans in het leven geroepen via art. 128 van de Programmawet van 2 augustus 2002, die de aanmoediging beoogt van de productie van audiovisuele werken in België. Eigen lectuur en studie van dit advies. 32

34 CBN-advies 2010/8 van 16 juni 2010 Financiële steunverlening Vanaf 1 januari 2009 is het toegestaan dat een vennootschap middelen voorschiet, leningen toestaat of zekerheden stelt met het oog op de verkrijging van haar effecten door een derde Art. 329, 430 en 629 telkens 1 ten vierde Het bedrag voor deze financiële bijstand moet overeenkomstig art. 617 voor uitkering vatbaar zijn Boeking van een onbeschikbare reserve ten bedrage van de financiële bijstand Alle formele voorwaarden zijn vastgelegd in volgende artikelen W. Venn.: 329 bvba 430 CVBA 629 NV Onderscheid in boekhoudkundige verwerking: Voor terbeschikkingstelling van financiële middelen en, Stellen van zekerheden 33

35 CBN-advies 2010/8 van 16 juni 2010 (2) Boeking bij de terbeschikkingstelling van financiële middelen 291/ of Overige Kredietinstellingen Lening, waardering aan nominale waarde Toevoeging aan de overige reserves Beschikbare Andere onbeschikbare reserves Aanleg onbeschikbare reserve DT DT CT CT Naarmate terugbetaling kapitaalbestanddeel van de lening, mag een overboeking van de onbeschikbare reserves naar de beschikbare reserves geboekt worden. 34

36 CBN-advies 2010/8 van 16 juni 2010 (3) Boeking bij het stellen van zekerheden 6921 of Toevoeging aan de overige reserves Beschikbare Andere onbeschikbare reserves Aanleg onbeschikbare reserve Crediteuren van derden, houders van zakelijke Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden Boeking zekerheid in de buiten balansrekeningen DT DT CT CT Naarmate het actief wordt afgeschreven, mag de onbeschikbare reserve teruggenomen worden. 35

37 CBN-advies 2010/9 van 16 juni 2010 Toepassingsgebied van het KB van 10 augustus 2009 Eigen lectuur en studie van dit advies. Zeer specifieke situatie weinig van toepassing in KMO-sfeer. De interpretatie van de openbaarmakingsverplichting van transacties van enige betekenis met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden Zie ook CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 supra 36

38 CBN-advies 2010/10 van 14 juli 2010 Duur van het boekjaar Mogelijke afwijkingen van een boekjaar van 12 maanden Het eerste of laatste boekjaar Herstructurering van de vennootschap Harmonisatie van afsluitdata binnen een groep Uitzonderlijke verlenging of verkorting is geoorloofd Statutenwijziging via een buitengewone algemene vergadering Vóór het einde van het betrokken boekjaar Vervanging van CBNadvies 7/1 van 2 december 1977 Opmaken inventaris en opstellen jaarrekening minstens éénmaal per jaar. Art. 92, 1 W. Venn. Art.9 van de Boekhoudwet van 17 juli 1975 Art. 15, 3 W. Venn. maakt melding over een boekjaar van meer of minder dan 12 maanden Nooit retro-actief! Art. 83 tweede lid en 86 KB/W. Venn.: passende vermelding en motivering in de toelichting 37

39 CBN-advies 2010/11 van 8 september 2010 Boekhoudkundige verwerking van loontussenkomst door de overheid in hoofde van de werkgever Betreft de uitbetaling van een werkuitkering aan de werknemer Wordt in mindering gebracht van het door de werkgever te betalen nettoloon Twee verschillende juridische verhoudingen Loonlast: resultante van het arbeidscontract Werkuitkering: oorsprong in KB van 19 december 2001 Boeking vrijstelling betaling deel nettoloon DT 455 Bezoldigingen & CT 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen Win-win aanwervingsplan KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden (BS 12 januari 2002) Compensatieverbod ingevolge art. 25, 2 KB/W. Venn. Loonkost bruto te boeken Werkuitkering is een overheidstegemoetkoming 38

40 CBN-advies 2010/12 van 8 september 2010 De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten Eigen lectuur en studie van dit advies. Zeer specifieke transacties weinig van toepassing in KMO-sfeer. CBN zal dit advies later aanvullen met concrete voorbeelden. Werkgroep opgericht binnen de Commissie. Het ontbreken van een conceptueel kader inzake de boekhoudkundige verwerking van afgeleide financiële instrumenten in België Zelfs geen conceptuele definitie van afgeleide financiële instrumenten in het Belgisch boekhoudrecht Betreft een ordening van de meest relevante boekhoudprincipes 39

41 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 Boekhoudkundige verwerking van de BTW in hoofde van de leden van een btw-eenheid Leveringen van goederen en diensten tussen leden van de btw-eenheid vallen niet onder het toepassingsgebied van de btw Voor aankoop van derden ontstaat voor het lid een vordering op de vertegenwoordiger van de btweenheid Voor de verkoop aan derden ontstaat voor het lid een schuld ten aanzien van de vertegenwoordiger van de btw-eenheid Tijdelijke boeking op 499 Wachtrekening Btw-eenheid in België ingevoerd op 1 april 2007 In België gevestigde personen die juridisch onafhankelijk zijn, kunnen voor de toepassing van het Wbtw als één belastingplichtige worden beschouwd, indien zij verbonden zijn op financieel, economisch en organisatorisch vlak. Vertegenwoordiger Uniek btw-nummer vor de eenheid Bijhouden van een gecentraliseerde btw-boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden ingeval btw-schulden 40

42 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 (2) Voorbeeld Lid A koopt handelsgoederen aan bij X voor 1.000,00 (excl. 21% btw) Aankopen handelsgoederen Wachtrekening Leveranciers Boeking aankoop bij lid A Terug te vorderen Wachtrekening btw Vordering op lid C, vertegenwoordiger btw-eenheid, bij opmaak btw-aangifte DT 1.000,00 210,00 DT 210,00 CT 1.210,00 CT 210,00 41

43 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 (3) Voorbeeld (vervolg) Lid B verkoopt handelsgoederen aan bij Y voor 2.000,00 (excl. 21% btw) Verkopen en Wachtrekening btw Boeking verkoop bij lid B Wachtrekening Te betalen btw Schuld aan lid C, vertegenwoordiger btw-eenheid, bij opmaak btw-aangifte DT 2.420,00 DT 420,00 CT 2.000,00 420,00 CT 420,00 42

44 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 (4) Voorbeeld (vervolg) Boekhouding van Lid C, vertegenwoordiger van de btw-eenheid Overige vorderingen: btw-eenheid Lid Overige schulden: btw-eenheid Lid Te betalen btw Boeking bij definitieve opmaak btw-aangifte DT 420,00 CT 210,00 210,00 43

45 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 (5) De leden van de btw-eenheid zijn ten opzichte van de Staat hoofdelijk gehouden tot de voldoening van de btw, de interesten, de geldboeten en de kosten die opeisbaar zijn ingevolge de handelingen van de leden van de btw-eenheid. Gevolgen voor de jaarrekening en boekhouding (art. 25, 3 KB/W. Venn.) Ieder lid maakt melding in de toelichting dat hij lid is van een btw-eenheid Boeking in de buiten balansrekeningen (klasse 0) indien het bestuursorgaan van een lid van een btw-eenheid het risico reëel acht dat hij zal aangesproken worden voor eventuele schulden 44

46 CBN-advies 2010/14 van 24 september 2010 Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken Mag een Belgische onderneming haar boeken en verantwoordingsstukken in elektronische vorm ook in het buitenland bewaren? Art.9, tweede lid KB van 12 september 1983: de gekozen drager moet zowel de onveranderlijkheid als de toegankelijk van de gegevens garanderen gedurende de bewaartermijn Betreft de boeken en verantwoordingsstukken Evenals de programma s en systemen waarmee deze bestanden kunnen gelezen worden Art. 8, 2 Wet van 17 juli 1975: bewaring boeken gedurende 7 jaar te rekenen van de 1 ste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt. Dikwijls gebruik van één computersysteem voor het centraliseren van de boekhouding van over verschillende landen gespreide zetels. Elektronische boekhouding is met ingang van 2005 wettelijk erkend in België (art. 2 KB van 25 januari 2005) Bewaring kan in origineel of afschrift (art. 6, 4 de lid Wet van 17 juli 1975) 45

47 CBN-advies 2010/14 van 24 september 2010 (2) Ondernemingen naar buitenlands recht Bewaring van de boeken en verantwoordingsstukken in België Boekhouding kan gevoerd worden op en computer in het buitenland Geen specifieke verwijzing in de wet voor de plaats van bewaring voor Belgische ondernemingen Besluit Commissie: bewaring in het buitenland kan op voorwaarde dat gebruikt wordt gemaakt van een archiveringsmethode die volledige online toegang op de bedrijfszetel in België voorziet CBN-advies 1/2 van 1 augustus 1977: Bijkantoren in België van buitenlandse ondernemingen Bewaring kan in origineel of afschrift (art. 6, 4 de lid Wet van 17 juli 1975) Rechtstreekse toegankelijkheid en leesbaarheid gedurende de ganse bewaringstermijn zijn key Maatregelen te nemen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan 46

48 CBN-advies 2010/15 van 6 oktober 2010 Afschrijvingsmethoden Het advies geeft een ruim overzicht van de wettelijke bepalingen omtrent afschrijvingen Af te schrijven waarde is de (geherwaardeerde) aanschaffingswaarde (art. 45 KB/W. Venn.) Vaste activa worden gebruikt, vlottende activa worden verbruikt De daling van het nut van een vast actief als ondernemingsmiddel wordt stelselmatig uitgedrukt via afschrijvingen Gebruik van restwaarde is niet in strijd met de boekhoudwet 47

49 CBN-advies 2010/15 van 6 oktober 2010 (2) Afschrijvingsperiode Waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur Economische levensduur Schatting Beïnvloed door technische(veroudering door gebruik) en economische (veroudering door technologische ontwikkeling) slijtage Schatting van de vermoedelijke levensduur 48

50 CBN-advies 2010/15 van 6 oktober 2010 (3) Afschrijvingsmethoden Lineaire afschrijvingsmethoden Volgens tijdseenheden Volgens bedrijfsdrukte Boekhoudkundige degressieve afschrijvingen Progressieve afschrijvingsmethoden Versnelde (fiscaal aanvaarde) afschrijvingsmethoden Eigen lectuur en studie Uitgebreide informatieverstrekking in de toelichting omtrent toegepaste afschrijvingsmethoden 49

51 Niet behandelde adviezen Van toepassing op verenigingen en stichtingen (eigen lectuur) 2010/16 van 10 november 2010 Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten, toegekend in contanten, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen 2010/17 van 10 november 2010 Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen 2010/18 van 10 november 2010 Subsidies en schenkingen vanuit het oogpunt van de verstrekkende vereniging of stichting 50

52 CBN-advies 2010/19 van 10 november 2010 Kapitaalsubsidies Begrip van overheidswege Overheid = de Staat, de gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen Beoordelingscriteria administratieve overheid Nastreven van een opdracht van algemeen belang, op continue en regelmatige basis Opgericht of als dusdanig erkend zijn door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten Rechtspersoonlijkheid bezitten overeenkomstig een wet, een decreet of ordonnantie Aan een administratieve en financiële controle van de openbare machten onderworpen zijn Definities en boekhoudkundige verwerking: Art. 95, 2 KB/W. Venn. CBN-advies 125/5 IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing Ruime interpretatie begrip overheid Ook van toepassing voor internationale instellingen Subsidies tussen groepsvennootschappen zijn bijgevolg geen kapitaalsubsidies! 51

53 CBN-advies 2010/20 van 10 november 2010 Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen Belgische dochterondernemingen en bijkantoren van buitenlandse ondernemingen Verplichte naleving Belgische boekhoudwet (art. 1, tweede lid van de Wet van 17 juli 1975), inclusief MAR (KB van 12 september 1983) Men mag een van het MAR verschillend rekeningenplan gebruiken, onder voorwaarde dat men op ieder ogenblik door middel van een concordantietabel een proef- en saldibalans kan voorleggen conform de voorschriften van de Belgisch boekhoudwet, en dit zonder verplichte éénop-één relatie Historiek grootboek moet opgevraagd kunnen worden Evenals directe verwijzing naar betrokken verantwoordingsstukken Zijn de boekhoudeisen van buitenlandse moedermaatschappijen te verzoenen met de Belgische boekhoudkundige verplichtingen? CBN-advies R100/3 van 6 januari 1980: commissie heeft geen bezwaar met het houden van een dubbel rekeningenstelsel (MAR en groepsrekeningstelsel). Dit advies kan niet langer weerhouden worden. Aanzienlijke versoepeling Wettelijke bepalingen inzake het taalgebruik moeten gerespecteerd worden 52

54 CBN-advies 2010/20 van 10 november 2010 (2) Buitenlandse bijkantoren van Belgische ondernemingen Maakt op burgerrechtelijk en handelsrechtelijk opzicht integraal deel uit van de Belgische onderneming Mogelijks dubbele boekhouding aanhouden Afzonderlijk boekhouding overeenkomstig de in dat land geldende regels Herwerking en omrekening ingeval opname in de Belgische financiële staten CBN-advies 172/1 va 18 oktober 1995: Opneming van rekeningen van een buitenlands bijkantoor. Aanbeveling om ook in deze situatie een concordantietabel te hanteren 53

55 CBN-advies 2010/21 van 10 november 2010 De boekhoudkundige verwerking van transfertvergoedingen betaald bij de mutatie van voetbalspelers (niet-amateurs en profspelers) Transfer is boekhoudkundig de overdracht van rechten of het tijdelijk verlenen van rechten, bijgevolg een immaterieel vast actief Drie spelerstatuten Amateur Niet-amateur (contract met gelijk welke club) Prof (contract met uitsluitend een prof-club) Spelerscontracten Ten hoogste 5 seizoenen voor spelers ouder dan 18 jaar Ten hoogste 3 seizoenen voor spelers jonger dan 18 jaar Transfer: een club krijgt vanaf een contractueel vastgestelde datum het exclusieve recht om gebruik te maken van de sportieve prestaties van een speler Tijdelijk Definitief 54

56 CBN-advies 2010/21 van 10 november 2010 (2) Transfers met een definitief karakter Activering aan aanschaffingswaarde Afschrijving over de overeengekomen contractduur, met inachtneming van een eventuele restwaarde Geen rekening houden met eventuele optietermijn voor verlenging contract Variabele transferprijs Van zodra de bijkomende variabele vergoeding vaststaat, boeking als bijkomend deel van de aanschaffingsprijs Bijkomend gedeelte wordt afgeschreven over de resterende looptijd van het contract Boeking van aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen wanneer ingevolge blessures, contractbreuk, ziekte of ongeval, de boekwaarde hoger zou liggen dan de gebruikswaarde CBN-advies 126/10: Verwerking van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van de toekomstige winst van de koper. Uitzondering: indien de variabele vergoeding gekoppeld zou zijn aan een kortstondige voorwaarde (bv. het winnen van slechts 1 wedstrijd), dan is een onmiddellijk inresultaatname mogelijk. Eventuele vergoedingen van de verzekeringsmaatschappij worden bij de toekenning in opbrengst genomen (niet-compensatiebeginsel) 55

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV

Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV Verkorte statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV De statutaire jaarrekening van Delhaize Groep NV wordt hieronder voorgesteld in een verkort schema. Overeenkomstig het Belgisch Wetboek van Vennootschappen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 05/01/2015 BE 0447.210.481 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15004.00069 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Van De Staey Middelenvennootschap in vereffening (in vereffening) Besloten

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0462.364.455 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14379.00482 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Dokter Geert De Brabandere Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies van 4 september 2013 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/12 - Erkenning van de opbrengsten en kosten die overeenstemmen met interesten en royalty's, evenals de toewijzing van de resultaten in de vorm van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0881511749 Blz E D VKT 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Ello Rechtsvorm: BVBA Adres: Bautersemstraat Nr: 68 Postnummer: 2800 Gemeente: Mechelen Land: België

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken. Advies van 16 maart 2011 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2011/6 - Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van goud en kunstwerken I. Inleiding Advies van 16 maart 2011 Ondernemingen die goud of kunstwerken aankopen,

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/09/2015 BE 0862.652.672 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15640.00354 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Codex Finance Naamloze vennootschap Adres: Bogaardenstraat Nr: 5 Bus:

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/07/2014 BE 0423.189.620 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14378.00570 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Verzekeringskantoor Snyders Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 28/12/2015 BE 0880.365.367 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15707.00413 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: LIBERO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Aalterveld

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 06/01/2015 BE 0894.370.880 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15009.00110 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CEBO & A Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: LINDEKENSSTRAAT

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.901.750 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIBER Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.891.852 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: G-BUILDING Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21042016 BE 0881.511.749 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16105.00206 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Ello Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Bautersemstraat

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0523.895.119 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: XIGENT Rechtsvorm: BVBA Adres: Mechelsesteenweg Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 12/07/2013 BE 0836.667.164 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13292.00351 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Aarschot Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/07/2013 BE 0836.667.956 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13314.00181 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Woon & Zorg Vg Tienen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: CENTURY CENTER PARKING Naamloze vennootschap Adres: Leopold de Waelplaats Nr: 8 Bus: Postnummer: 2000 Gemeente: Antwerpen Land: België Rechtspersonenregister (RPR)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 18/05/2012 BE 0427.441.386 9 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 12121.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: OIKOCREDIT-BE Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: PROMA Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Vorstlaan Nr: 199 Bus: Postnummer: 1160 Gemeente: Oudergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2017 BE 0830.753.629 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17025.00303 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SECONDO Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kretenveldweg

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 14/01/2015 BE 0446.578.496 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15013.00581 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Lounge Concept Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.089.588 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: GULDEN ARENT Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/08/2015 BE 0860.484.327 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15421.00531 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: HEYDEVELD Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/09/2014 BE 0831.847.551 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14587.00362 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Krentzen Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Elizabetlaan

Nadere informatie

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel

BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel BIJLAGE 1: De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/14 Verenigingen en Stichtingen Verwerving door de erfpachthouder van het met een erfpacht bezwaard onroerend goed (verwerving tréfonds) Hereniging

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 16/04/2015 BE 0830.424.423 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15098.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: MIPA-SOLAR Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0837.201.357 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: BC RETAIL Rechtsvorm: BVBA Adres: MECHELSESTEENWEG Nr.: 34, bus 101 Postnummer: 2018 Gemeente:

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Het Nest Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Finlandstraat Nr: 1 Bus: Postnummer: 9940 Gemeente: Evergem Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van

Nadere informatie

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag

Opmaken en neerleggen van de geconsolideerde jaarrekening en het geconsolideerde jaarverslag Departement Micro-economische informatie Dienst Balanscentrale de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66 e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be BTW BE 0203.201.340

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 15/01/2016 BE 0503.967.656 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16018.00126 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pediaters AZ Sint-Jan Brugge Oostende AV Economisch samenwerkingsverband

Nadere informatie

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017

Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen. Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Vlaamse Adviescommissie voor Boekhoudkundige Normen Advies 2017/5 betreffende het boeken van subsidies in natura van 08/03/2017 Inhoud I. Inleiding en definities 2 1) Toepassingsgebied 2 2) Definities

Nadere informatie

Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren Helga Platteau Bedrijfsrevisor Verslag van het College van sen over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2004 en

Nadere informatie