Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht"

Transcriptie

1 Update en topics boekhoudwetgeving en vennootschapsrecht Patrick Valckx Erkend boekhouder Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG Fiduciaire Leuven, 19 maart 2011

2 Inhoud Deel 1 Adviezen in van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Deel 2 Overige aandachtspunten Deel 3 Boekhoudkundige verwerking van erfpacht, vruchtgebruik en recht van opstal 1

3 Deel 1 Adviezen in van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen Niet behandelde adviezen: Verenigingen en stichtingen Weinig toepassing binnen KMO-sfeer

4 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 De interpretatie van de openbaarmakingsverplichting van transacties van enige betekenis met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden Toepassingsgebied Genoteerde vennootschappen Vennootschappen waarvan de effecten zijn toegelaten op een Multilateral trading Facility Vennootschappen die meer dan één criteria van art.16, 1, eerste lid W. Venn. overschrijden Naamloze vennootschappen die niet behoren tot bovenstaande drie categorieën KB van 10 augustus 2009 (BS 24 augustus 2009) Omzetting Europese maatregelen tot verbetering corporate governance met als doel: Verbeteren transparantie Verbeteren informatieverstrekking Bevestigen collectieve verantwoordelijkheid beleidsorganen Voor bepaalde categorieën van vennootschappen Welke transacties? 3

5 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (2) Uitzondering Transacties tussen tussen twee of meer leden van een groep, mits deze dochters geheel in eigendom zijn van een dergelijk lid Verbonden partij verbonden onderneming! Directe of indirecte transacties aangegaan tussen: Voornaamste aandeelhouders Leden van leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen 4

6 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (3) Uitzondering: voorbeeld 1 Transacties van enige betekenis buiten normale marktvoorwaarden die plaatsvinden tussen M, X en Y moeten dus NIET opgenomen worden in de nieuwe staat van de toelichting. 99 % 99 % 1 % 1 % 5

7 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (4) Uitzondering: voorbeeld 2 Transacties van enige betekenis buiten normale marktvoorwaarden die plaatsvinden tussen M, X en Y moeten dus NIET opgenomen worden in de nieuwe staat van de toelichting. 100 % 40 % 60 % 6

8 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (4) Materialiteitsbeginsel: van enige betekenis Volgens de internationaal algemeen aanvaarde betekenis: Materieel is indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan een invloed zou kunnen hebben op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen 7

9 CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 (5) Transacties buiten normale marktvoorwaarden Transacties niet at arm s lenght Verrichtingen die niet worden aangegaan onder de voorwaarden en tegen zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen Begrip is ook terug te vinden in W. Venn. met name, procedure omtrent tegenstrijdig belang (art.261 voor BVBA s en art.523 en 524 voor NV s) Richtlijn voorziet niet in een definitie. Verduidelijking EC in document European Commission proposal for amending the Accounting Directives Frequently Asked Questions Besluit: contacteer steeds jouw vennoot, director of manager! 8

10 CBN-advies 2010/2 van 10 februari 2010 De boekhoudkundige verwerking van het stelsel tot gedeeltelijke vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing, zoals geregeld door art.275/3 van het WIB Update Ondernemingen Op het credit van de rekening 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen Verenigingen Op het credit van de rekening 738 Subsidies Stimulatie wetenschappelijk onderzoek in België Beperkte vrijstelling tot doorstorting van de bedrijfsvoorheffing Update CBN-advies 2009/13 Geen relatie met eventueel geactiveerde lonen via rekening 210 Kosten voor onderzoek en ontwikkeling! 9

11 CBN-advies 2010/3 van 25 maart 2010 De boekhoudkundige verwerking van stockdividenden Betreft de toekenning van een dividend aangewend tot een kapitaalverhoging Beslissing tot dividenduitkering vormt een afdwingbaar individueel recht voor de aandeelhouder, een vermogensverrijking in zijn hoofde Vervolgens is er een inbreng van dit vorderingsrecht in het kapitaal van de emitterende vennootschap tegen uitgifte van nieuwe aandelen Stockdividend bonusaandeel Bij een bonusaandeel ontstaat geen vorderingsrecht, betreft een loutere herschikking van het eigen vermogen door incorporatie van reserves of winst. CBN-advies Boeking van bonusaandelen Procedure van een inbreng in natura 10

12 CBN-advies 2010/3 van 25 maart 2010 (2) Boeking bij de aandeelhouder(s) of of Diverse vorderingen Verschuldigde Opbrengsten uit financiële vaste Opbrengsten uit vlottende activa Inboeking vorderingsrecht Geldbeleggingen Financiële vaste Diverse vorderingen Boeking omzetting dividendrecht in nieuwe aandelen DT DT CT CT 11

13 CBN-advies 2010/3 van 25 maart 2010 (3) Boeking bij de dividenddecreterende vennootschap Vergoeding van het Dividenden over het boekjaar Resultaatsbestemming Dividenden over het Ingehouden roerende voorheffing Betaalbaarstelling van de dividenden DT DT CT CT 12

14 CBN-advies 2010/3 van 25 maart 2010 (4) Boeking bij de dividenddecreterende vennootschap (vervolg) 101 Niet-opgevraagd kapitaal Geplaatst kapitaal Kapitaalverhoging door inbreng in natura (1) DT CT Opgevraagd, niet-gestort Niet-opgevraagd kapitaal Kapitaalverhoging door inbreng in natura (2) DT CT Dividenden over het Opgevraagd, niet-gestort kapitaal Kapitaalverhoging door inbreng in natura (3) DT CT 13

15 CBN-advies 2010/4 van 21 april 2010 Omrekeningsverschillen ontstaan bij omrekening van het kapitaal naar aanleiding van het verkrijgen van de afwijking inzake functionale valuta Maatschappelijk kapitaal MOET vennootschapswettelijk ook uitgedrukt worden in dezelfde functionele valuta als deze waarin de jaarrekening zal opgemaakt worden CBN-advies 117/3 voeren van de boekhouding en opstellen van de jaarrekening in een andere munt dan de euro Aanvulling CBN-advies 2009/10 De bepaling van de functionele valuta bij financieringsvennootschappen Procedure tot afwijking vastgelegd in art.14 van de boekhoudwet van 17 juli 1975 en in art. 125, 1 W. Venn. IAS 21 De gevolgen van wisselkoerswijzigingen 14

16 CBN-advies 2010/4 van 21 april 2010 (2) 2 onderscheiden situaties Voeren boekhouding vanaf de datum omzetting van het maatschappelijk kapitaal Voeren boekhouding vanaf een andere datum dan datum van omzetting kapitaal (bv. een omzetting van kapitaal in de functionele valuta tijdens het boekjaar dat voorafgaat aan het boekjaar waarin de boekhouding in deze valuta zal worden gevoerd, afwachten akkoordverklaring) Boekhoudkundige verwerking situatie 2? Toewijzing omrekeningsverschil rechtstreeks aan het eigen vermogen (in mindering van kapitaal) Argumentatie CBN Omwille van het uitzonderlijk karakter Omwille van het feit dat geen transactie van de onderneming aan de basis ligt van deze omschakeling Geen eigenlijk omrekeningsresultaat maar een ontstaan verschil ten gevolge van een rekeninstrument De functionele valuta is de munteenheid waarin het merendeel van de transacties van de onderneming plaatsvindt. 15

17 CBN-advies 2010/4 van 21 april 2010 (2) Voorbeeld situatie 2 De bestuurders van een Belgische onderneming zijn van oordeel dat de functionele valuta van de vennootschap de USD is. De vraag om haar boekhouding te voeren en haar jaarrekening op te stellen in USD vanaf 1 januari 20N1 wordt ingediend. Op 1 oktober 20N0 wordt de notariële akte tot omzetting kapitaal verleden, wisselkoers 1 = 1,5 USD. Omzetting eindbalans per 31 december 20N0 in naar de openingsbalans in USD verloopt aan de slotkoers 1 = 1,2 USD (na ontvangen akkoordverklaring). Activa Balans in Passiva Vaste activa Kapitaal Vlottende activa 180 Schulden

18 CBN-advies 2010/4 van 21 april 2010 (3) Oplossing voorbeeld situatie 2 Activa Balans Passiva EUR USD EUR USD Vaste activa Kapitaal (1) Vlottende activa Schulden (1) Te boeken op een afzonderlijk subrekening binnen de rekening 100 Geplaatst kapitaal 17

19 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 Berekening criteria art.15 W. Venn. Definitie kleine vennootschappen: vennootschap die voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar niet meer dan één der volgende criteria overschrijden Jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 Jaaromzet, exclusief BTW: ,00 Balanstotaal: ,00 Tenzij jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt Art.15 2: ingeval oprichting bedrijf, inschatting ter goeder trouw bij het begin van het boekjaar Niet-genoteerde KLEINE vennootschappen zijn onderworpen aan eenvoudigere regels in het W. Venn. Verkort schema (art.93) Geen verplichte opmaak jaarverslag (art.94) Geen verplichte benoe-ming commissaris (art.141, 2 ) Fiscale harmonisatie KMOdefinitie Verhoogd tarief aftrek risicokapitaal Investeringsreserve 120% aftrek uitgaven beveiliging Geen vermeerdering wegens onvoldoende voorafbetalingen (AJ 2011) Vrijstelling prorata afschrijving en spreiding bijkomende kosten 18

20 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (2) Definitie jaaromzet volgens rekeningen MAR 700 tot 707 Verkopen en dienstprestaties 708 Toegekende kortingen, ristorno s en rabatten (-) Proratering omzet ingeval een boekjaar meer of minder dan 12 maanden heeft. Iedere begonnen maand telt voor een volle maand. Niet-compensatie principe Art KB 30/01/2001/W.Venn. Art.96, I.A. KB/W. Venn. De verkoop van goederen en de levering van diensten aan derden, in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening, onder aftrek van de op de verkoopprijs in de handel toegestane kortingen. Minus aan de omzet rechtstreeks verbonden belastingen (bv. BTW) Uitsplitsing omzet en andere bedrijfsopbrengsten is uitermate belangrijk! 19

21 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (3) Afwijkende regeling in art.15, 4, 3 de lid W. Venn. Opbrengsten uit het gewoon bedrijf (= bedrijfs- EN financiële opbrengsten) bestaan uit meer dan 50% opbrengsten andere dan omzet Dan is definitie omzet gelijk aan: Bestaan van een afwijking. Omzet = MAR-rekeningen 70 tot en met 75 Totaal van de opbrengsten minus de uitzonderlijke opbrengsten 20

22 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (4) Voorbeeld afwijkende regeling Bedragen in Omzet ,00 Andere bedrijfsopbrengsten ,00 Financiële bedrijfsopbrengsten ,00 Uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten ,00 Totaal eerste 3 posten is ,00 waarvan meer dan de helft (= ,00) is samengesteld door opbrengsten buiten omzet. Besluit: in toepassing van art. 15, 1 W. Venn. wordt het cijfer van ,00 als omzet beschouwd. 21

23 CBN-advies 101 Omzet-Accijns op bepaalde producten Accijns op bepaalde producten is NIET rechtstreeks met de omzet verbonden Gevolg: kan niet van de omzet afgetrokken worden 22

24 CBN-advies 102 Omzet- Verkopen CIF (Cost, Insurance, Freight) Omzet = verkoopprijs F.O.B. (Free on Board) + vervoer- en verzekeringskosten 23

25 CBN advies 103 Omzet tussenpersonen Makelaar (bij elkaar brengen van contracterende partijen): omzet = verkregen commissie of provisie Mandataris (optreden in naam en voor rekening van een derde aan wie hij/zij rekenschap verschuldigd is voor de uitgevoerde verrichtingen): omzet = verkregen vergoeding Commissionair (treedt op in eigen naam maar voor rekening van een klant): omzet = verkregen vergoeding 24

26 CBN advies Omzet van lijnagenten Lijnagent is een bemiddelaar tussen reders en klanten (afhandelen van laden en lossen schip, douaneformaliteiten): omzet = de aan de reder doorgerekende kosten Lijnagent gekwalificeerd als mandataris of commissionair omzet = agency fee 25

27 CBN advies 104 Royalties Ontvangsten voor het gebruik van octrooien, know-how, merken, concessies en licenties Behorend tot de gewone activiteit of tot het rechtstreeks verlengde van de hoofdactiviteit = omzet Indien niet, geen omzet maar Andere bedrijfsopbrengsten Uitzonderlijke opbrengsten 26

28 CBN advies Opbrengsten waarover betwisting bestaat Art. 33 tweede lid KB 30/01/2001/W. Venn. Het staat de onderneming vrij om opbrengsten waarvan de inning onzeker is, al dan niet in de resultatenrekening op te nemen Indien geboekt als opbrengst en onzekere inning Basis criteria - Voorzichtigheid - Oprechtheid -Goedertrouw Latere aanpassing voorziening naargelang evolutie risico => waardevermindering Geïnde opbrengst waarover betwisting bestaat - Boeken als opbrengst - Voorziening voor risico en kosten boeken voor hangend geschil 27

29 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (5) Voor het laatst en het voorlaatst afgesloten boekjaar Alle vennootschappen zijn groot, tenzij men zich bevindt in één van volgende hypothesen: Twee opeenvolgende boekjaren onder de criteria (worden dan als klein beschouwd voor de hele duur van het derde boekjaar) Een jonge vennootschap waarvan men kan vermoeden dat ze onder de criteria blijft JAAR Meer dan 1 criteria NEE NEE NEE JA NEE NEE JA overschreden? (1) Grootte vennootschap KLEIN KLEIN GROOT GROOT KLEIN (1 ) tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt 28

30 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (6) Moment van toetsing criteria Voor opstartende vennootschappen: bij het begin van het boekjaar Voor de overige vennootschappen: op balansdatum 29

31 CBN-advies 2010/5 van 19 mei 2010 (7) Berekening op geconsolideerde basis Vennootschap verbonden met één of meer andere vennootschappen in de zin van art.11 W. Venn. Vennootschap buiten de consolidatiekring gehouden is en blijft een verbonden onderneming Vaststelling op balansdatum Indien verbondenheid is ontstaan gedurende het boekjaar dan moet de omzet evenredig in aanmerking genomen worden Art. 15, 5 W. Venn. Verbonden vennootschap ingevolge art. 11 W. Venn.: De vennootschappen waarover zij een controlebevoegdheid uitoefent De vennootschappen die een controlebevoegdheid over haar uitoefenen De vennootschappen waarmee zij een consortium vormt De andere vennootschappen die, bij weten van haar bestuursorgaan, onder de controle staan van de vennootschappen hiervoor bedoeld 30

32 CBN-advies 2010/6 van 19 mei 2010 Financieel plan voor de bvba Starter Minimale informatievereisten in het administratief luik van het financieel plan Drie geprojecteerde balansen Openingsbalans Balans na 12 maand Balans na 24 maand Twee geprojecteerde resultatenrekeningen telkens na een periode van 12 maanden Minstens twee geprojecteerde vermogensstromentabellen (= bronnen- en aanwendingstabel) Art. 211 bis, 212 bis, 214 2, 215 tweede lid, 219 quater en 319 bis W. Venn. Afkorting: S- bvba Afkorting besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid = bvba! (art. 2 W. Venn.) Vastlegging essentiële kenmerken in het financieel plan Lectuur: uitgewerkt voorbeeld van financieel plan in CBN-advies 31

33 CBN-advies 2010/7 van 16 juni 2010 Boekhoudkundige verwerking van de Tax shelter in hoofde van de investeerder Betreft een fiscale stimulans in het leven geroepen via art. 128 van de Programmawet van 2 augustus 2002, die de aanmoediging beoogt van de productie van audiovisuele werken in België. Eigen lectuur en studie van dit advies. 32

34 CBN-advies 2010/8 van 16 juni 2010 Financiële steunverlening Vanaf 1 januari 2009 is het toegestaan dat een vennootschap middelen voorschiet, leningen toestaat of zekerheden stelt met het oog op de verkrijging van haar effecten door een derde Art. 329, 430 en 629 telkens 1 ten vierde Het bedrag voor deze financiële bijstand moet overeenkomstig art. 617 voor uitkering vatbaar zijn Boeking van een onbeschikbare reserve ten bedrage van de financiële bijstand Alle formele voorwaarden zijn vastgelegd in volgende artikelen W. Venn.: 329 bvba 430 CVBA 629 NV Onderscheid in boekhoudkundige verwerking: Voor terbeschikkingstelling van financiële middelen en, Stellen van zekerheden 33

35 CBN-advies 2010/8 van 16 juni 2010 (2) Boeking bij de terbeschikkingstelling van financiële middelen 291/ of Overige Kredietinstellingen Lening, waardering aan nominale waarde Toevoeging aan de overige reserves Beschikbare Andere onbeschikbare reserves Aanleg onbeschikbare reserve DT DT CT CT Naarmate terugbetaling kapitaalbestanddeel van de lening, mag een overboeking van de onbeschikbare reserves naar de beschikbare reserves geboekt worden. 34

36 CBN-advies 2010/8 van 16 juni 2010 (3) Boeking bij het stellen van zekerheden 6921 of Toevoeging aan de overige reserves Beschikbare Andere onbeschikbare reserves Aanleg onbeschikbare reserve Crediteuren van derden, houders van zakelijke Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden Boeking zekerheid in de buiten balansrekeningen DT DT CT CT Naarmate het actief wordt afgeschreven, mag de onbeschikbare reserve teruggenomen worden. 35

37 CBN-advies 2010/9 van 16 juni 2010 Toepassingsgebied van het KB van 10 augustus 2009 Eigen lectuur en studie van dit advies. Zeer specifieke situatie weinig van toepassing in KMO-sfeer. De interpretatie van de openbaarmakingsverplichting van transacties van enige betekenis met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden Zie ook CBN-advies 2010/1 van 13 januari 2010 supra 36

38 CBN-advies 2010/10 van 14 juli 2010 Duur van het boekjaar Mogelijke afwijkingen van een boekjaar van 12 maanden Het eerste of laatste boekjaar Herstructurering van de vennootschap Harmonisatie van afsluitdata binnen een groep Uitzonderlijke verlenging of verkorting is geoorloofd Statutenwijziging via een buitengewone algemene vergadering Vóór het einde van het betrokken boekjaar Vervanging van CBNadvies 7/1 van 2 december 1977 Opmaken inventaris en opstellen jaarrekening minstens éénmaal per jaar. Art. 92, 1 W. Venn. Art.9 van de Boekhoudwet van 17 juli 1975 Art. 15, 3 W. Venn. maakt melding over een boekjaar van meer of minder dan 12 maanden Nooit retro-actief! Art. 83 tweede lid en 86 KB/W. Venn.: passende vermelding en motivering in de toelichting 37

39 CBN-advies 2010/11 van 8 september 2010 Boekhoudkundige verwerking van loontussenkomst door de overheid in hoofde van de werkgever Betreft de uitbetaling van een werkuitkering aan de werknemer Wordt in mindering gebracht van het door de werkgever te betalen nettoloon Twee verschillende juridische verhoudingen Loonlast: resultante van het arbeidscontract Werkuitkering: oorsprong in KB van 19 december 2001 Boeking vrijstelling betaling deel nettoloon DT 455 Bezoldigingen & CT 740 Bedrijfssubsidies en compenserende bedragen Win-win aanwervingsplan KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden (BS 12 januari 2002) Compensatieverbod ingevolge art. 25, 2 KB/W. Venn. Loonkost bruto te boeken Werkuitkering is een overheidstegemoetkoming 38

40 CBN-advies 2010/12 van 8 september 2010 De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten Eigen lectuur en studie van dit advies. Zeer specifieke transacties weinig van toepassing in KMO-sfeer. CBN zal dit advies later aanvullen met concrete voorbeelden. Werkgroep opgericht binnen de Commissie. Het ontbreken van een conceptueel kader inzake de boekhoudkundige verwerking van afgeleide financiële instrumenten in België Zelfs geen conceptuele definitie van afgeleide financiële instrumenten in het Belgisch boekhoudrecht Betreft een ordening van de meest relevante boekhoudprincipes 39

41 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 Boekhoudkundige verwerking van de BTW in hoofde van de leden van een btw-eenheid Leveringen van goederen en diensten tussen leden van de btw-eenheid vallen niet onder het toepassingsgebied van de btw Voor aankoop van derden ontstaat voor het lid een vordering op de vertegenwoordiger van de btweenheid Voor de verkoop aan derden ontstaat voor het lid een schuld ten aanzien van de vertegenwoordiger van de btw-eenheid Tijdelijke boeking op 499 Wachtrekening Btw-eenheid in België ingevoerd op 1 april 2007 In België gevestigde personen die juridisch onafhankelijk zijn, kunnen voor de toepassing van het Wbtw als één belastingplichtige worden beschouwd, indien zij verbonden zijn op financieel, economisch en organisatorisch vlak. Vertegenwoordiger Uniek btw-nummer vor de eenheid Bijhouden van een gecentraliseerde btw-boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden ingeval btw-schulden 40

42 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 (2) Voorbeeld Lid A koopt handelsgoederen aan bij X voor 1.000,00 (excl. 21% btw) Aankopen handelsgoederen Wachtrekening Leveranciers Boeking aankoop bij lid A Terug te vorderen Wachtrekening btw Vordering op lid C, vertegenwoordiger btw-eenheid, bij opmaak btw-aangifte DT 1.000,00 210,00 DT 210,00 CT 1.210,00 CT 210,00 41

43 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 (3) Voorbeeld (vervolg) Lid B verkoopt handelsgoederen aan bij Y voor 2.000,00 (excl. 21% btw) Verkopen en Wachtrekening btw Boeking verkoop bij lid B Wachtrekening Te betalen btw Schuld aan lid C, vertegenwoordiger btw-eenheid, bij opmaak btw-aangifte DT 2.420,00 DT 420,00 CT 2.000,00 420,00 CT 420,00 42

44 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 (4) Voorbeeld (vervolg) Boekhouding van Lid C, vertegenwoordiger van de btw-eenheid Overige vorderingen: btw-eenheid Lid Overige schulden: btw-eenheid Lid Te betalen btw Boeking bij definitieve opmaak btw-aangifte DT 420,00 CT 210,00 210,00 43

45 CBN-advies 2010/13 van 8 september 2010 (5) De leden van de btw-eenheid zijn ten opzichte van de Staat hoofdelijk gehouden tot de voldoening van de btw, de interesten, de geldboeten en de kosten die opeisbaar zijn ingevolge de handelingen van de leden van de btw-eenheid. Gevolgen voor de jaarrekening en boekhouding (art. 25, 3 KB/W. Venn.) Ieder lid maakt melding in de toelichting dat hij lid is van een btw-eenheid Boeking in de buiten balansrekeningen (klasse 0) indien het bestuursorgaan van een lid van een btw-eenheid het risico reëel acht dat hij zal aangesproken worden voor eventuele schulden 44

46 CBN-advies 2010/14 van 24 september 2010 Bewaring van boeken en verantwoordingsstukken Mag een Belgische onderneming haar boeken en verantwoordingsstukken in elektronische vorm ook in het buitenland bewaren? Art.9, tweede lid KB van 12 september 1983: de gekozen drager moet zowel de onveranderlijkheid als de toegankelijk van de gegevens garanderen gedurende de bewaartermijn Betreft de boeken en verantwoordingsstukken Evenals de programma s en systemen waarmee deze bestanden kunnen gelezen worden Art. 8, 2 Wet van 17 juli 1975: bewaring boeken gedurende 7 jaar te rekenen van de 1 ste januari van het jaar dat op de afsluiting volgt. Dikwijls gebruik van één computersysteem voor het centraliseren van de boekhouding van over verschillende landen gespreide zetels. Elektronische boekhouding is met ingang van 2005 wettelijk erkend in België (art. 2 KB van 25 januari 2005) Bewaring kan in origineel of afschrift (art. 6, 4 de lid Wet van 17 juli 1975) 45

47 CBN-advies 2010/14 van 24 september 2010 (2) Ondernemingen naar buitenlands recht Bewaring van de boeken en verantwoordingsstukken in België Boekhouding kan gevoerd worden op en computer in het buitenland Geen specifieke verwijzing in de wet voor de plaats van bewaring voor Belgische ondernemingen Besluit Commissie: bewaring in het buitenland kan op voorwaarde dat gebruikt wordt gemaakt van een archiveringsmethode die volledige online toegang op de bedrijfszetel in België voorziet CBN-advies 1/2 van 1 augustus 1977: Bijkantoren in België van buitenlandse ondernemingen Bewaring kan in origineel of afschrift (art. 6, 4 de lid Wet van 17 juli 1975) Rechtstreekse toegankelijkheid en leesbaarheid gedurende de ganse bewaringstermijn zijn key Maatregelen te nemen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan 46

48 CBN-advies 2010/15 van 6 oktober 2010 Afschrijvingsmethoden Het advies geeft een ruim overzicht van de wettelijke bepalingen omtrent afschrijvingen Af te schrijven waarde is de (geherwaardeerde) aanschaffingswaarde (art. 45 KB/W. Venn.) Vaste activa worden gebruikt, vlottende activa worden verbruikt De daling van het nut van een vast actief als ondernemingsmiddel wordt stelselmatig uitgedrukt via afschrijvingen Gebruik van restwaarde is niet in strijd met de boekhoudwet 47

49 CBN-advies 2010/15 van 6 oktober 2010 (2) Afschrijvingsperiode Waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur Economische levensduur Schatting Beïnvloed door technische(veroudering door gebruik) en economische (veroudering door technologische ontwikkeling) slijtage Schatting van de vermoedelijke levensduur 48

50 CBN-advies 2010/15 van 6 oktober 2010 (3) Afschrijvingsmethoden Lineaire afschrijvingsmethoden Volgens tijdseenheden Volgens bedrijfsdrukte Boekhoudkundige degressieve afschrijvingen Progressieve afschrijvingsmethoden Versnelde (fiscaal aanvaarde) afschrijvingsmethoden Eigen lectuur en studie Uitgebreide informatieverstrekking in de toelichting omtrent toegepaste afschrijvingsmethoden 49

51 Niet behandelde adviezen Van toepassing op verenigingen en stichtingen (eigen lectuur) 2010/16 van 10 november 2010 Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten, toegekend in contanten, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen 2010/17 van 10 november 2010 Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura, in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen en stichtingen 2010/18 van 10 november 2010 Subsidies en schenkingen vanuit het oogpunt van de verstrekkende vereniging of stichting 50

52 CBN-advies 2010/19 van 10 november 2010 Kapitaalsubsidies Begrip van overheidswege Overheid = de Staat, de gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen Beoordelingscriteria administratieve overheid Nastreven van een opdracht van algemeen belang, op continue en regelmatige basis Opgericht of als dusdanig erkend zijn door de federale overheid, de overheid van de gemeenschappen en gewesten, de provincies of gemeenten Rechtspersoonlijkheid bezitten overeenkomstig een wet, een decreet of ordonnantie Aan een administratieve en financiële controle van de openbare machten onderworpen zijn Definities en boekhoudkundige verwerking: Art. 95, 2 KB/W. Venn. CBN-advies 125/5 IAS 20 Administratieve verwerking van overheidssubsidies en informatieverschaffing Ruime interpretatie begrip overheid Ook van toepassing voor internationale instellingen Subsidies tussen groepsvennootschappen zijn bijgevolg geen kapitaalsubsidies! 51

53 CBN-advies 2010/20 van 10 november 2010 Gebruik van uniforme boekhoudsoftware door internationale ondernemingen Belgische dochterondernemingen en bijkantoren van buitenlandse ondernemingen Verplichte naleving Belgische boekhoudwet (art. 1, tweede lid van de Wet van 17 juli 1975), inclusief MAR (KB van 12 september 1983) Men mag een van het MAR verschillend rekeningenplan gebruiken, onder voorwaarde dat men op ieder ogenblik door middel van een concordantietabel een proef- en saldibalans kan voorleggen conform de voorschriften van de Belgisch boekhoudwet, en dit zonder verplichte éénop-één relatie Historiek grootboek moet opgevraagd kunnen worden Evenals directe verwijzing naar betrokken verantwoordingsstukken Zijn de boekhoudeisen van buitenlandse moedermaatschappijen te verzoenen met de Belgische boekhoudkundige verplichtingen? CBN-advies R100/3 van 6 januari 1980: commissie heeft geen bezwaar met het houden van een dubbel rekeningenstelsel (MAR en groepsrekeningstelsel). Dit advies kan niet langer weerhouden worden. Aanzienlijke versoepeling Wettelijke bepalingen inzake het taalgebruik moeten gerespecteerd worden 52

54 CBN-advies 2010/20 van 10 november 2010 (2) Buitenlandse bijkantoren van Belgische ondernemingen Maakt op burgerrechtelijk en handelsrechtelijk opzicht integraal deel uit van de Belgische onderneming Mogelijks dubbele boekhouding aanhouden Afzonderlijk boekhouding overeenkomstig de in dat land geldende regels Herwerking en omrekening ingeval opname in de Belgische financiële staten CBN-advies 172/1 va 18 oktober 1995: Opneming van rekeningen van een buitenlands bijkantoor. Aanbeveling om ook in deze situatie een concordantietabel te hanteren 53

55 CBN-advies 2010/21 van 10 november 2010 De boekhoudkundige verwerking van transfertvergoedingen betaald bij de mutatie van voetbalspelers (niet-amateurs en profspelers) Transfer is boekhoudkundig de overdracht van rechten of het tijdelijk verlenen van rechten, bijgevolg een immaterieel vast actief Drie spelerstatuten Amateur Niet-amateur (contract met gelijk welke club) Prof (contract met uitsluitend een prof-club) Spelerscontracten Ten hoogste 5 seizoenen voor spelers ouder dan 18 jaar Ten hoogste 3 seizoenen voor spelers jonger dan 18 jaar Transfer: een club krijgt vanaf een contractueel vastgestelde datum het exclusieve recht om gebruik te maken van de sportieve prestaties van een speler Tijdelijk Definitief 54

56 CBN-advies 2010/21 van 10 november 2010 (2) Transfers met een definitief karakter Activering aan aanschaffingswaarde Afschrijving over de overeengekomen contractduur, met inachtneming van een eventuele restwaarde Geen rekening houden met eventuele optietermijn voor verlenging contract Variabele transferprijs Van zodra de bijkomende variabele vergoeding vaststaat, boeking als bijkomend deel van de aanschaffingsprijs Bijkomend gedeelte wordt afgeschreven over de resterende looptijd van het contract Boeking van aanvullende of uitzonderlijke afschrijvingen wanneer ingevolge blessures, contractbreuk, ziekte of ongeval, de boekwaarde hoger zou liggen dan de gebruikswaarde CBN-advies 126/10: Verwerking van een vast actief voor een variabele prijs die afhankelijk is van de toekomstige winst van de koper. Uitzondering: indien de variabele vergoeding gekoppeld zou zijn aan een kortstondige voorwaarde (bv. het winnen van slechts 1 wedstrijd), dan is een onmiddellijk inresultaatname mogelijk. Eventuele vergoedingen van de verzekeringsmaatschappij worden bij de toekenning in opbrengst genomen (niet-compensatiebeginsel) 55

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België

De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België De boekhoudwetgeving op ondernemingen in België Patrick Valckx Erkend Boekhouder - Bedrijfsrevisor Vennoot KPMG & Partners Accountancy Brussel, 8 december 2012 Inhoud 1. Algemeen wettelijk kader - Bepalingen

Nadere informatie

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN

BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 1 BIBF Wetgeving op de BOEKHOUDING en de JAARREKENING van ONDERNEMINGEN 15 oktober 2011 www.moorestephensverschelden.be WE DO MOORE. SPREKER : PETER VERSCHELDEN Bedrijfsrevisor Accountant Licentiaat in

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

STANDAARD REKENINGENGIDS

STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGENGIDS STANDAARD REKENINGEN GIDS 2012 Fernand Maillard Els Watzeel Auteurs Fernand MAILLARD Bedrijfsrevisor IAB Accountant Els WATZEEL IAB Accountant Belastingconsulente 12de druk, 1ste

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Boekhouding van grote vzw s

Boekhouding van grote vzw s Boekhouding van grote vzw s Wordt als groot beschouwd de vereniging die meer dan één van de volgende criteria overschrijdt : vijf voltijdse werknemers, 250 000 EUR gewone ontvangsten en 1 000 000 EUR balanstotaal.

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek

2 P a g e. 1/meerdere journalen 1/meerdere grootboeken inventarisboek Boekhouden Hst 1: Inleiding Boekhouden: regelmatig en systematisch registreren vd gevolgen van ondernemingsactiviteiten en beleidsbeslissingen alg geldende boekhoudprincipes en boukhoudr Finaciële rapportering:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa. Advies van 10 oktober 2012 Inleiding COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/13 De boekhoudkundige verwerking van immateriële vaste activa Advies van 10 oktober 2012 1. Zowel in het volledige, als in het verkorte schema

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen

De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk. Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen De jaarrekening doorgelicht Financiële analyse en interpretatie in de praktijk Carine Coppens Mieke Kimpe Dirk Leysen 1 De jaarrekening doorgelicht: Financiële analyse en interpretatie in de praktijk 1.

Nadere informatie

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door

HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE. door HET BOEKHOUDRECHT IN BELGIE ONTSTAAN EN EVOLUTIE door E. DELEMBRE Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent Directeur Seminarie Bedrijfseconomie Bank- en Bedrijfsrevisor 1. Belgie kende tot voor 17 juli

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, faculteit LK) diane.breesch@vub.ac.be Tel. (02) 629.24.28

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Algemene boekhoudtheorie

Algemene boekhoudtheorie Algemene boekhoudtheorie 1. Definitie Boekhouden is het regelmatige en systematische noteren van de gevolgen van genomen beslissingen en activiteiten, overeenkomstig boekhoudprincipes en boekhoudrecht

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans

3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 168 3.3. Bijzondere regels m.b.t. de balans 3.3.1. Immateriële vaste activa»» Kosten van onderzoek en ontwikkeling (advies 138/1) Overeenkomstig het besluit van 8 oktober 1976 kunnen als kosten van onderzoek

Nadere informatie

Toelichtingen bij de jaarrekening

Toelichtingen bij de jaarrekening Toelichtingen bij de jaarrekening 1. Algemene informatie De voornaamste bedrijfsactiviteit van Delhaize Groep (hiernaar wordt eveneens verwezen samen met haar geconsolideerde en geassocieerde ondernemingen,

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie