VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs"

Transcriptie

1 VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1

2 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk I - Korte situering van het wetgevend kader... 4 Hoofdstuk II - Definitie van de vereniging zonder winstoogmerk... 6 Afdeling 1 - Wat is rechtspersoonlijkheid?... 6 Afdeling 2 - Wettelijke definitie... 7 Afdeling 3 - Vergelijking met de (feitelijke) vereniging en de vennootschap... 8 Afdeling 4 - Voor- en nadelen van de vzw Hoofdstuk III -Hoe richt ik een vzw op? Inleiding - Stroomschema Afdeling 1 - Beroep op een notaris? Afdeling 2 - Inhoud van de statuten en hun goedkeuring Afdeling 3 Publiciteitsverplichtingen bij oprichting Afdeling 4 - Het kostenplaatje Hoofdstuk IV - Wat na de oprichting? Afdeling 1 - Aansprakelijkheid Afdeling 2 Het verenigingsdossier en de Kruispuntbank Ondernemingen Afdeling 3 Inzage van documenten door leden op de zetel Afdeling 4 Mutaties in de raad van bestuur Afdeling 5 De algemene vergadering Afdeling 6 - Statutenwijziging Hoofdstuk V - Sponsoring van / schenkingen aan de vzw Hoofdstuk VI - Boekhouding, fiscus, verzekeringen en banken Hoofdstuk VII - Nuttige adressen / links / lectuur Afdeling 1 - Nuttige adressen Afdeling 2 - Aanbevolen lectuur Bijlagen tekst van de wet van 27 juni modelstatuten KB 26 juni 2003 inzake de boekhouding van kleine vzw s

3 Inleiding België is een land met een bloeiend verenigingsleven. Naast de sociale en culturele sector, neemt de sportsector hier een belangrijke plaats in. Het kleinste dorp heeft wel minstens 1 sportclub. Denk hierbij maar aan wielertoeristen, voetbal, volleybal, tennis, badminton en zo vele andere clubs. Waar deze clubs meestal enkel starten met de wens sport te beoefenen, groeien zij dikwijls uit tot meer dan dat en organiseren zij bijkomende activiteiten, beheren zij geldmiddelen, huren zij onroerende goederen en ga zo maar door. Al deze handelingen vragen om de nodige juridische omkadering, teneinde te vermijden dat er bij moeilijkheden onoverkomelijke problemen ontstaan voor de leden zelf van de club. Zoals verder zal blijken biedt de vereniging zonder winstoogmerk hier meestal de oplossing. De partners van Sportac zijn zich hier terdege van bewust en vroegen ons daarom een cursus te schrijven waarin aan de sportclubs wordt duidelijk gemaakt wat de vzw nu eigenlijk is en hoe een vzw wordt opgericht. Steeds pogen wij zo praktisch mogelijk te zijn. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de vzw uiteindelijk een juridisch iets is, hetgeen onvermijdelijk het gebruik van juridische termen met zich meebrengt. Aan de hand van praktische voorbeelden trachten wij evenwel steeds de betekenis van deze termen in verstaanbare taal om te zetten. Zoals u verder zal lezen, vond er in 2002 een ware revolutie plaats in de vzw-wetgeving. Na jaren van parlementair werk, werd op 5 mei 2002 immers de nieuwe vzw-wet definitief. Deze cursus houdt reeds rekening met de gewijzigde wetsbepalingen. We hopen dat deze cursus voor u een handig werkinstrument zal zijn. Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist 30 mei

4 HOOFDSTUK I KORTE SITUERING VAN HET WETGEVEND KADER Drie wetten zijn hier het vermelden waard : a. De Belgische Grondwet : Artikel 27 van onze Grondwet luidt als volgt : «De Belgen hebben het recht zich te verenigen; dit recht mag niet aan enige preventieve maatregel onderworpen worden.» Hieruit volgt dat de overheid zich zo minimaal mogelijk met het verenigingsleven moet inlaten. b. De wet van 24 mei 1921 tot waarborg der vrijheid van vereniging : Deze wet werkte het grondwettelijk principe verder uit en voorzag dat niemand mag worden gedwongen deel uit te maken van een vereniging. Evenmin mag een persoon worden verhinderd deel uit te maken van een vereniging, voor zover hij voldoet aan de voorwaarden die aan het lidmaatschap worden gesteld. c. De wet van 27 juni 1921 de «vzw-wet» : De eigenlijke vereniging zonder winstoogmerk zag het licht iets later in Toen werd immers de «wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend» (verder de wet ) afgekondigd door het parlement. Deze wet was heel summier en bood aan de oprichters ervan ruim de mogelijkheid de vzw te kneden volgens eigen behoeften. Juist deze flexibiliteit maakte de vzw zeer geschikt voor het verenigingsleven. Gedurende decennia liet de wetgever de vzw-wet ongemoeid. De voormelde bondigheid van de wet en de beperkte wijzigingen die er in de voorbije 80 jaar aan zijn aangebracht, duiden op het geringe belang dat de overheid in het verleden heeft gehecht aan de vzw Totaal ten onrechte, zo blijkt het : België telt immers om en bij de vzw s, waarvan zo n zeer actief en niet onbelangrijk zijn op economisch gebied. Denken we maar aan de kloosterorden, ziekenhuizen, scholen, grote voetbalclubs Juist omwille van het feit dat er vele vzw s bestaan die een belangrijke economische rol spelen, dit tot op heden in veel minder strenge omstandigheden dan de commerciële vennootschappen dewelke zij soms wel eens concurrentie durven aandoen wenste de wetgever meer grip te krijgen op de vzw. Vooral de transparantie van haar rekeningen moest vergroten. Ook meende ons parlement dat de wetgeving danig verouderd is en dat zij best eens werd opgefrist. Na vele jaren debatteren, aanpassen, uitstellen en lobbying, keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers uiteindelijk op 18 april 2002 het Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen goed. De Koning bekrachtigde de nieuwe tekst op 5 mei De tekst verscheen op 11 december 2002 in het Belgisch Staatsblad en is intussen van kracht geworden voor alle vzw s. De wet van 5 mei 2002 kende nog een hele resem uitvoeringsbesluiten, waarvan op vandaag de meest belangrijke: KB 26 juni 2003 (B.S ): regelt de openbaarmaking van de akten van vzw s; KB 26 juni 2003 (B.S ): bevat de regels voor de vereenvoudigde boekhouding van kleine vzw s. 4

5 KB 19 december 2003 (B.S ): regelt de boekhouding van grote vzw s. Titel I van de aldus aangepaste wet van 1921 regelt in welgeteld 40 artikelen de hele Belgische vzw. Wij voegden Titel I als bijlage 1 (pagina 47) toe aan deze cursus. 5

6 HOOFDSTUK II DEFINITIE VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK AFDELING 1 Wat is rechtspersoonlijkheid? Dat een vereniging rechtspersoonlijkheid heeft, betekent dat zij juridisch bestaat, los van haar leden. Ze heeft een eigen naam, een eigen adres, een eigen werking. Doordat zij rechtspersoonlijkheid bezit, kan zij een eigen vermogen hebben, dat totaal losstaat van het vermogen van haar leden. Hieruit volgt dat : - de leden geen aanspraak kunnen maken op het vermogen van de vzw - de schuldeisers van de vzw hun vordering niet kunnen recupereren op het eigen vermogen van de leden De vzw vormt met andere woorden een barrière tussen de leden en de schuldeisers van de vzw Voor al hetgeen de vzw onderneemt, kunnen haar leden in normale omstandigheden, zie hierover meer in hoofdstuk IV., Afdeling 1, pagina 27 niet rechtstreeks worden aangesproken. Zij genieten van de beperkte aansprakelijkheid, zoals wordt verwoord in artikel 2bis van de wet : Onverminderd de artikelen 3, 2, en 11, gaan de leden in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. Merk op : Volgens artikel 3 van de wet, bezit de vzw rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en in voorkomend geval van personen, gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen, zijn neergelegd op de Griffie van de rechtbank van Koophandel. 6

7 AFDELING 2 Wettelijke definitie van de vzw In de derde alinea van artikel 1 van de wet vinden we de definitie van een vzw : De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen. Uit deze definitie kunnen we afleiden dat de vzw een vereniging is die twee zaken niet mag doen : het verdelen van winst onder de leden : dit houdt in dat de vzw zichzelf niet mag verrijken noch haar leden tijdens haar bestaan of na haar ontbinding geld of andere materiële voordelen mag uitkeren. Nuancering : de vzw mag wel een positief resultaat bekomen door haar activiteiten doch moet dit positief saldo aanwenden voor de realisatie van haar maatschappelijk doel (wat dit doel is : zie verder in Hoofdstuk III, Afdeling 2). De vzw mag wel de professionele belangen of de economische situatie van haar leden behartigen, door hen in staat te stellen besparingen te realiseren of nadelen te voorkomen. handel drijven : bedoeld wordt hier het zich gedragen als een gewone industrieel of handelaar, dewelke als hoofddoel heeft winst te maken. Nuancering : het wordt algemeen aanvaard dat een vzw toch commerciële activiteiten heeft, voor zover : - deze activiteiten werkelijk bijkomstig zijn aan haar hoofdactiviteiten - de winsten van de commerciële activiteiten hoofdzakelijk besteed worden aan de realisatie van het onbaatzuchtig doel van de vzw Treedt de vzw buiten de hierboven vermelde grenzen, dan riskeert zij door de rechtbank ontbonden te worden. 7

8 AFDELING 3 Vergelijking van de vzw met de (feitelijke) vereniging en de vennootschap De vzw kan met twee soortgelijke entiteiten worden vergeleken : met de vennootschappen, al dan niet met een sociaal oogmerk ( de V.S.O. ) met de feitelijke verenigingen. We beginnen met een vergelijking tussen de vzw en de vennootschappen : Karakteristiek VENNOOTSCHAP VSO VZW Verrijking van de Hoofddoel In beperkte mate Verboden vennoten/leden Handels- of Hoofddoel Mits sociaal oogmerk Slechts bijkomstig industriële activiteit Rechtspersoonlijkheid Afhankelijk van de Ja Ja gekozen vorm Beroep op het Ja Ja Op heden nog niet sluitingsfonds der ondernemingen Beroep op wetgeving Ja Ja Neen economische expansie Inschrijving in het Ja Ja Neen handelsregister Externe financiering Vlot Vlot Moeilijker Startkapitaal vereist Ja Ja, soms beperkt Neen Fiscaal stelsel Vennootschapsbelasting Meestal vennootschapsbelasting Rechtspersonenbelasting Dubbel boekhouden Verplicht Verplicht Soms verplicht Juridisch statuut complex Zeer complex Complex Imago Niet sympathiek Neutraal Positief 8

9 Omdat de meeste sportclubs die nog niet hebben gekozen voor de vorm van de vzw en nog op een ongestructureerde wijze opereren, beschouwd moeten worden als een feitelijke vereniging, nemen we hierna een vergelijking over tussen de vzw. en de feitelijke vereniging uit de publicatie van Procura, Oprichting en beheer van een vzw Vraagbaak voor de vzw Vraag Feitelijke vereniging VZW Hebben ze Neen Ja rechtspersoonlijkheid? Kunnen ze een vermogen bezitten? Hoe wordt de werking geregeld? Wie draagt de aansprakelijkheid? Zijn er bepaalde verplichtingen? Kunnen ze rechtshandelingen stellen? Het vermogen is onverdeelde eigendom van al de leden. De feitelijke vereniging is immers geen rechtspersoon. De werking wordt geregeld in een verenigingsovereenkomst of in een huishoudelijk reglement. Dit is echter niet wettelijk verplicht. Buitenstaanders ( derden ) zijn er niet door gebonden. De leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor de engagementen van de feitelijke vereniging, desnoods met hun eigen vermogen. De wet legt geen specifieke verplichtingen op om een feitelijke vereniging op te richten. Als de leden een handeling stellen, dan doen ze dat in eigen naam of in naam van andere leden van wie ze een volmacht kregen. De vzw kan een eigen vermogen bezitten. De werking is bepaald in de wet en in de statuten. Als alle publicatieverplichtingen werden nagekomen, zijn ook buitenstaanders hierdoor gebonden. De vzw staat er met haar eigen vermogen voor in dat ze haar engagementen nakomt. Het privé-vermogen van de leden blijft dus buiten schot. De wet legt een aantal materiële en formele verplichtingen op. Bv. De vzw moet haar statuten publiceren, net als de benoemingsbesluiten van de leden van de raad van bestuur. Een vzw kan in eigen naam en voor eigen rekening optreden. 9

10 AFDELING 4 Voor- en nadelen van de vzw Wat de voordelen en ook de keerzijde van de medaille de nadelen zijn, bleek reeds afdoende uit de voorgaande analyses. Kort samengevat kunnen we stellen dat de vzw sedert de wet van 5 mei 2002 nogal wat formele vereisten stelt, doch dat hiertegenover het grote voordeel van het afgescheiden vermogen / de rechtspersoonlijkheid staat die de leden van de vzw veilig stelt tegenover de schuldeisers van de vereniging. Bij wijze van conclusie kunnen we bijgevolg stellen dat de sportclub zich best omvormt in een vzw wanneer : - zij een afgezonderd vermogen wenst op te bouwen ; - de leden zich wensen in te dekken tegen de verschillende aansprakelijkheden die een sportactiviteit met zich kan meebrengen ; - de club belangrijke inkomsten of uitgaven heeft ; - zij onder een andere vorm van vereniging zit gezien de goedkope, eenvoudige, duidelijke en flexibele vorm van de vzw 10

11 HOOFDSTUK III HOE RICHT IK EEN VZW OP? INLEIDING: stroomschema Voor een goed overzicht van de oprichting, nemen wij hieronder een klein stroomschema op dat de verschillende etappes weergeeft. Ontwerp van de statuten oproepen van de stichtingsvergadering met alle leden (ev. notaris) agenda: 1) goedkeuren statuten; 2) benoeming bestuurders; 3) begroting eerste werkjaar neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van 1) de statuten; 2) benoeming eerste bestuurders; 3) benoeming van vertegenwoordigers In de verschillende afdelingen van dit hoofdstuk overlopen we deze etappes. Wij gaan tevens na of de tussenkomst van een notaris vereist is én hoeveel de oprichting u kan kosten. Waar mogelijk voegen we modelteksten toe. 11

12 AFDELING 1 Beroep op een notaris? In de laatste alinea van artikel 2 van de wet lezen we dat de statuten in een onderhandse of in een authentieke akte worden vastgesteld. Als we dan toch kunnen opteren voor een zelf opgestelde onderhandse akte, waarom zouden we dan beroep doen op een notaris? Wij kunnen de volgende redenen bedenken : indien er een onroerend goed wordt afgestaan aan de vzw ter gelegenheid van de oprichting, dan is een notariële akte noodzakelijk daar de wet dit voorschrijft. enkel indien de notaris de akte verlijdt, moet zij slechts in één exemplaar worden opgesteld. Kiest de club voor een onderhandse akte, dan moet deze in twee exemplaren worden opgesteld. Onder de oude wet woog dit argument meer door daar er toen in geval van onderhandse akte niet twee maar evenveel exemplaren als er oprichters zijn, dienden te worden opgesteld. de notaris heeft ervaring met het oprichten van vzw s. Hij zal een heel deel van de formaliteiten voor de club kunnen verzorgen, zodanig dat u zich daar niets van aan moet trekken. Uiteraard zal de notaris niet gratis tussenkomen. De meerkost van zijn tussenkomst zal variëren van geval tot geval, afhankelijk van dat wat u van de notaris verlangt, of er een onroerend goed wordt ingebracht in de vzw enz. Om deze kosten te vermijden, kan u opteren voor de onderhandse akte, waarbij u beroep kan doen op dienstverlenende organisaties welke u deskundig advies op maat kunnen verschaffen. Zie hiervoor Hoofdstuk VII., Afdeling 1. 12

13 AFDELING 2 Inhoud van de statuten en hun goedkeuring Inhoud van de statuten De oprichters van de vzw moeten ontwerpstatuten opmaken. Deze statuten worden vervolgens al dan niet voor de notaris goedgekeurd op de stichtingsvergadering. Tijdens deze stichtingsvergadering zullen eveneens de eerste bestuurders van de vzw worden aangeduid door de leden van de vzw We lezen in artikel 2, eerste alinea van de wet, wat in de statuten moet staan : 1. de naam van de vzw, het adres van haar maatschappelijke zetel en het gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert 2. de precieze omschrijving van het maatschappelijk doel van de vzw 3. het minimum aantal leden 4. de namen, voornamen, de woonplaats, geboortedatum en -plaats van de oprichters of, indien het om rechtspersonen gaat, hun naam, rechtsvorm en zetel 5. de voorwaarden en formaliteiten van intrede en uittrede van de leden 6. de bevoegdheid van de algemene vergadering, haar bijeenroepingswijze en de wijze van kennisgave van de besluiten van de algemene vergadering aan de leden en aan derden 7. de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden, de wijze waarop zij die uitoefenen (alleen, gezamenlijk, als college) en de duur van hun mandaat. Daarnaast desgevallend de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen die de vzw kunnen vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en ook weer de wijze waarop zij die uitoefenen. Daar boven op de zelfde gegevens voor de personen belast met het dagelijks bestuur. Tenslotte de wijze van benoeming van de eventuele commissarissen. 8. het maximaal eisbaar lidgeld 9. de vermelding van de duur van de vzw, indien zij (bij wijze van uitzondering) niet voor onbepaalde duur is opgericht. 10. de bestemming van het vermogen van de vzw na de ontbinding ervan Gezien het belang van deze 10 punten, gaan wij er hieronder waar nodig in detail verder op in. In bijlage 2, pagina 58 vindt u een model van statuten, waarnaar wij hierbij verwijzen ter illustratie van onze toelichting hieronder. De naam : de naam is vrij te kiezen, voor zover: - er geen eigennamen in voorkomen van leden, oprichters of derden - er geen wettelijk beschermde namen worden gebruikt, b.v. een bestaande handelsnaam - de naam niet kan verward worden met namen van andere organisaties De naam moet worden vermeld op alle documenten die uitgaan van de vzw, steeds gevolgd door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting VZW. De wet legt tevens de verplichting op het adres van de zetel op elk stuk te vermelden. Hij voert een persoonlijke aansprakelijkheid in ten laste van personen die in naam van de vzw meewerken aan stukken die niet de vereiste vermeldingen bevatten. Wenst de club tevens met een afkorting van de naam te werken, dan moet deze vermeld worden in de statuten. De maatschappelijke zetel: de maatschappelijke zetel is de plaats waar de vzw haar activiteiten ontplooit of waar haar directie zich bevindt. Het kan dus geen postbus zijn of een 13

14 garagebox e.d.m. Het is het aanspreekpunt van de derden welke in contact staan met de vzw De zetel kan worden gevestigd op het domicilie van één van de leden. Dit houdt wel een risico in, voor zover de vzw schulden zou maken: de schuldeisers van de vzw kunnen immers beslag leggen op al de goederen welke zich bevinden op de maatschappelijke zetel. Het lid moet dan achteraf bewijzen dat er een aantal goederen aan hem persoonlijk toebehoren en niet aan de vzw (de zogenaamde revindicatie ). De zetel moet in België gevestigd zijn. De statuten moeten het volledig adres opgeven van de zetel: straat, nummer, eventueel bus, postcode en plaats. Elke statutenwijziging vereist een statutenwijziging. het maatschappelijk doel: de omschrijving van het doel bevat best twee facetten: - eerst een nauwkeurige beschrijving van wat de club juist wenst te doen (b.v. het in een georganiseerd kader beoefenen van de turnsport en het promoten van deze sport ). Even herhalen dat dit doel niet in hoofdzaak mag bestaan uit handel of industriële activiteiten. Daarnaast mag het doel niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. - Daarna een zeer algemene formulering van de wijze waarop de club haar doel zal waarmaken. Door hierin zeer ruim te gaan, vermijdt de club te frequente statutenwijzigingen. het minimum aantal leden: dit mag nooit lager zijn dan drie. de namen, voornamen, de woonplaats, de geboortedatum en -plaats van de oprichters: deze bepaling is op zich voldoende duidelijk. Zijn er bij de oprichters rechtspersonen, dan moet voor hen worden vermeld: maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel en de rechtsvorm. de voorwaarden en formaliteiten van intrede en uittrede van de leden: de voorwaarden om lid te worden kunnen zowel inhoudelijk (b.v. leeftijd, geslacht, opleiding, sporttak,..) als vormelijk zijn (de procedure om lid te worden, bevoegd orgaan binnen de v.z.w). Sedert de nieuwe wet moeten de statuten tevens voorschrijven op welke wijze de intrede en uittrede worden aangevraagd en hoe dergelijke aanvragen formeel worden afgehandeld. de bevoegdheid van de algemene vergadering: best wordt deze beperkt tot de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden bevoegdheden. Deze vergadering telt immers meestal veel leden, hetgeen van haar een eerder log orgaan maakt. Het verdient dan ook de voorkeur de vzw in haar dagdagelijks leven zoveel mogelijk te laten leiden door de raad van bestuur / de afgevaardigd bestuurder. De wettelijk voorbehouden bevoegdheden zijn: - de statutenwijzigingen - de benoeming en afzetting van de bestuurders - het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen - het ontbinden van de vereniging - uitsluiting van een lid - benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend - de kwijting aan bestuurders en commissarissen - de omzetting van de vzw in een vso. 14

15 de bijeenroepingswijze van de algemene vergadering: vrij te regelen door de statuten. Hier wordt best rekening gehouden met het aantal leden en de kostprijs verbonden aan de soort oproeping. Een schriftelijke oproeping lijkt aangewezen om bewijsredenen. Zo kan men kiezen uit een brief, fax, , aangetekende brief, publicatie in het ledenblad of in de pers, De wettelijke minimum oproepingstermijn bedraagt acht dagen. wijze waarop haar besluiten ter kennis worden gebracht van de leden en van derden: deze bepaling wordt dikwijls vergeten in de statuten. Best voorziet men dat een persoon, om kennis te kunnen krijgen, blijk moet kunnen geven van een rechtmatig belang daartoe, zoniet kan iedereen zomaar inzage eisen van de stukken. benoeming, bevoegdheid en wijze van uitoefening ervan van de bestuurders: zoals we hierboven reeds meldden, kan de bevoegdheid inzake bestuur best volledig worden overgelaten aan de raad van bestuur, met uitsluiting natuurlijk van de exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering. De statuten kunnen voorzien dat bepaalde taken, b.v. dagelijks bestuur, door de raad van bestuur worden gedelegeerd aan één of meer van zijn leden. Hoe de bestuurders worden benoemd en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen, kan vrij worden geregeld in de statuten. Steeds evenwel moet de algemene vergadering de uiteindelijke beslissing daaromtrent kunnen nemen en moet zij terzake een keuzemogelijkheid hebben. Er mag dan ook geen systeem van coöptatie van bestuurders door de raad van bestuur worden voorzien. Wel kunnen de statuten voorzien in een voordrachtsysteem. De statuten mogen niet vergeten te regelen op welke wijze de raad van bestuur zijn bevoegdheden uitoefent: elke bestuurder die afzonderlijk beslist, alle bestuurders samen die steeds unaniem beslissen of de bestuurders die als college dus bij gewone meerderheid beslissen. Dit laatste is het meest voorkomend en verdient de voorkeur. de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen die de vzw kunnen vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en ook weer de wijze waarop zij die uitoefenen: de nieuwe wet creëert de mogelijkheid om naast de algemene vergadering en de raad van bestuur een orgaan van vertegenwoordiging te voorzien in de statuten. Dit moet dan wel gedetailleerd geregeld worden in de statuten. Voor een voorbeeld, zie de modelstatuten. de zelfde gegevens als voor het orgaan van vertegenwoordiging voor de personen belast met het dagelijks bestuur: indien een orgaan van dagelijks bestuur wordt geïnstalleerd, dan dienen de statuten dit in detail te voorzien. Cf. de modelstatuten voor een voorbeeld van regeling. de wijze van benoeming van de eventuele commissarissen: de nieuwe wet maakt de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht voor de zeer grote vzw s. Zie hieromtrent verder in Hoofdstuk VI. lidgeld: de statuten moeten steeds het maximaal eisbare bedrag aan (jaarlijks) lidgeld vermelden. Best wordt dit niet te laag gesteld, want een wijziging ervan vereist een aanpassing van de statuten. bestemming van het vermogen na ontbinding: na ontbinding en vereffening mag het batig saldo (het overschot na terugbetaling van de schulden van de vereniging) niet onder de leden verdeeld worden. Meestal bepaalt men dat het batig saldo zal worden overgedragen 15

16 aan een vereniging met een gelijkaardig doel. De nieuwe wet: benadrukt dat het vermogen moet worden aangewend tot een belangeloze doelstelling. Naast de wettelijk verplichte vermeldingen, is het aangeraden de statuten bijkomend te stofferen. Zij zullen immers het werkinstrument bij uitstek zijn van al diegenen die met de club te maken krijgen: leden, bestuurders, banken, de overheid. Hoe vollediger de statuten, hoe minder vaak men naar de tekst van de wet zal moeten grijpen of een externe specialist aanspreken. We moeten er dus naar streven volledige statuten te schrijven, zonder daarom te uitgebreid te gaan. In de bijlagen nemen wij modelstatuten op, welke in de meeste gevallen mits soms een kleine aanpassing zullen voldoen aan deze eisen. Hieronder lichten wij enkele bijkomende elementen toe: leden toegetreden leden: een sportclub telt meestal behoorlijk wat leden. Wanneer we al deze leden bij het beleid van de club betrekken, zal ze wellicht niet meer efficiënt geleid kunnen worden. Daarom is het raadzaam het aantal leden met actieve deelname in het beleid te beperken. Dit kan door in de statuten, conform de nieuwe wettelijke terminologie, een onderscheid te maken tussen leden en toegetreden leden. De eerste categorie met een beperkt aantal leden heeft alle normale rechten van een lid, de tweede categorie is een lid dat slechts over beperkte rechten beschikt. Zo heeft een toegetreden lid bijvoorbeeld geen stemrecht op de algemene vergadering der leden. De wetgever specificeert dat de rechten en plichten omschreven in de wet niet van toepassing zijn op de toegetreden leden. Hun rechten en plichten moeten bepaald worden in de statuten. schorsing van een lid: wanneer het lidmaatschap in de club bepaalde rechten met zich meebrengt, kan het wenselijk zijn dat de club in geval van wangedrag van een lid, de mogelijkheid heeft deze rechten aan het lid te ontnemen. Dit zal gebeuren door de uitsluiting van het lid. Omdat deze uitsluiting moet gestemd worden op de algemene vergadering, die soms niet onmiddellijk kan worden georganiseerd, kan worden overwogen een schorsingsrecht te voorzien in de statuten. de samenstelling van de raad van bestuur: het kan interessant zijn een niet-lid omwille van zijn bekwaamheden toch op te nemen in de raad van bestuur. Daarom opteren wij ervoor het lidmaatschap niet als voorwaarde te stellen voor een mandaat als bestuurder. Bij de samenstelling let men er best op dat er een oneven aantal bestuurders is, om problemen bij staking van stemmen te voorkomen. Om deze helemaal uit te sluiten, geeft men best aan degene die de raad van bestuur voorzit een doorslaggevende stem. Om snel een bijeenkomst van de raad van bestuur te kunnen beleggen, beperkt men ook best het aantal bestuurders. Volgens de nieuwe wet moeten er minstens drie bestuurders zijn. Als de vzw maar drie leden telt, zijn er maar twee bestuurders. Steeds moeten er minder bestuurders dan leden zijn. huishoudelijk reglement: niet alles kan in de statuten worden geregeld. Soms wenst men ook niet alles in de statuten te zetten, vermits deze moeten gepubliceerd worden en iedereen er op die manier kennis van kan nemen. Dergelijke zaken worden dikwijls geregeld in een huishoudelijk reglement. We voorzien dit dan ook in onze modelstatuten. 16

17 Goedkeuring van de statuten Eens de statuten ontworpen zijn, moeten zij nog goedgekeurd worden door de oprichters. Hiervoor komen zij, al dan niet in gezelschap van de notaris, bijeen op de stichtingsvergadering. De oproeping hiervoor kan bij een gewone brief gebeuren, die wordt verstuurd door de initiatiefnemer aan al de mede-oprichters. Model van oproeping: Beste, Graag nodigen wij u hierbij uit voor de oprichtingsvergadering van de VZW, dewelke zal doorgaan op om te De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld: 1. goedkeuring van de ontwerpstatuten, waarvan u de tekst in bijlage vindt 2. bijeenroeping van een onmiddellijk daarop volgende eerste buitengewone algemene vergadering waarop de eerste raad van bestuur zal worden benoemd De kandidaten voor de raad van bestuur zijn: U vindt hun curriculum vitae als bijlage. Uw aanwezigheid op de vergadering is noodzakelijk om de vzw te kunnen oprichten. Met welgemeende groet, Wanneer al de oprichters op de overeengekomen plaats en tijd aanwezig zijn, gaan zij over tot de goedkeuring en ondertekening van de statuten. Gebeurt de oprichting met een notaris, dan volstaat de ondertekening van één exemplaar. Laat u de tussenkomst van een notaris achterwege, dan moeten er twee exemplaren worden opgemaakt en ondertekend door iedereen. 17

18 Vervolgens gaan zij over tot de eerste samenkomst van de algemene vergadering om voor de eerste keer een raad van bestuur te benoemen. Model van notulen (= verslag) van de eerste algemene vergadering: Notulen van de algemene vergadering van (datum) van VZW Al de leden, met name zijn aanwezig. De agenda voor de vergadering is de benoeming van de eerste raad van bestuur en de goedkeuring van de begroting voor de resterende maanden van het eerste boekjaar. De vergadering wordt voorgezeten door De voorzitter stelt als secretaris voor deze vergadering aan: Beraadslaging en stemming: De vergadering stelt vast dat de statuten van de vzw zijn goedgekeurd en dat de vereniging daardoor formeel is opgericht. Zij zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen door de neerlegging van haar statuten en de benoemingsakte van de bestuurders op de Griffie van de rechtbank van Koophandel. De vergadering stelt vast dat alle leden aanwezig zijn en bevestigt eenparig dat zij rechtsgeldig bijeengeroepen is. Vervolgens beslist zij om de volgende personen aan te duiden als lid van de raad van bestuur: (naam, voornamen, woonplaats, geboorteplaats en datum of in geval het rechtspersonen betreft, naam, rechtsvorm, BTW-nummer en zetel) (idem) (idem) De aangeduide personen zijn aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden. De bestuurders hebben de volledige bestuursbevoegdheid, met uitzondering van de wettelijk aan de algemene vergadering voorbehouden bevoegdheden. Zij treden op als college. Twee bestuurders gezamenlijk kunnen de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden. De raad van bestuur zal zorgen voor de neerlegging van de statuten en van de benoeming van de leden van de raad van bestuur ter griffie. De voorzitter licht de begroting toe voor de resterende maanden van het lopende boekjaar, waarna de leden deze begroting goedkeuren. De vergadering wordt gesloten, waarna de voorzitter en de secretaris de notulen ondertekenen. 18

19 Onmiddellijk nadat de leden van de raad van bestuur zijn benoemd, komen zij bijeen om onderling de taken te verdelen. Model van notulen van de eerste raad van bestuur: Notulen van de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur van vzw op Aanwezig: Vertegenwoordigd:, vertegenwoordigd door Verontschuldigd: Afwezig: Agenda: 1. aanduiding van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester 2. aanduiding van een dagelijks bestuurder 3. wettelijke publiciteitsmaatregelen Beraadslaging en stemming: 1. De door de algemene vergadering op benoemde leden van de raad van bestuur zijn onmiddellijk na hun benoeming bijeengekomen en duiden onder de leden van de raad van bestuur aan: als voorzitter van de raad van bestuur, als ondervoorzitter van de raad van bestuur, als secretaris van de raad van bestuur, als penningmeester van de raad van bestuur, Voormelde personen aanvaarden hun mandaat. 2. De leden van de raad van bestuur duiden aan als dagelijks bestuurder, bevoegd om in naam van de vzw op te treden in alle zaken van dagelijks bestuur alsook om in deze zaken door zijn/haar enige handtekening de vereniging te verbinden, de heer/mevrouw, wonende geboren te op aan, dewelke de functie aanvaardt. 3. De dagelijks bestuurder zal instaan voor de neerlegging ter griffie van de statuten van de vzw en van de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de dagelijks bestuurder. Daarnaast zal hij ook het vennootschapsdossier aanleggen en neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel. Daar de agenda volledig afgehandeld is en er geen bijzondere vragen meer worden gesteld, sluit de voorzitter de vergadering af. De secretaris zal het verslag opmaken en ondertekenen. 19

20 AFDELING 3 Publiciteitsverplichtingen bij oprichting De nieuwe wet heeft de openbaarmakingsformaliteiten voor de vzw behoorlijk verzwaard. U vindt ze opgesomd in artikel 26 novies van de wet. Er wordt enerzijds voorzien in de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en anderzijds in de publicatie bij uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad door toedoen van deze griffie. Een overzicht: 1. Neerlegging ter griffie: De vereniging krijgt maar rechtspersoonlijkheid van zodra zij op de voormelde griffie heeft neergelegd: - haar statuten, - de akten betreffende de benoeming van de bestuurders - in voorkomend geval de akten betreffende de benoeming van personen, gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen Deze neerlegging gebeurt persoonlijk of per gewone of aangetekende brief. Bij deze neerlegging zal de vzw tevens het ondernemingsnummer toegewezen krijgen dat haar wordt toegekend ter gelegenheid van de op dat ogenblik verplichte inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen. Deze inschrijving gebeurt aan de hand van het nieuw ingevoerde Formulier I, dat u kan verkrijgen op de griffie of dat u kan downloaden van de website (Afdeling Belgisch Staatsblad / Rechtspersonen / Formulieren). Verder nemen wij het voormelde Formulier I op. Heeft u op een bepaalde pagina onvoldoende plaats om alle gegevens op te nemen, dan gebruikt u een tweede pagina met dezelfde lay out. In Luik A vult u de identificatiegegevens van de vzw in. Daar u het ondernemingsnummer nog niet kent, laat u dit blanco. In Luik B neemt u de gegevens uit de statuten op die de wet u verplicht erin op te nemen. Cf. de 10 elementen opgesomd op pagina 13. Het voorwerp van de akte is Oprichting- Statuten-Benoemingen De tekst zelf luidt als volgt: Uit een onderhandse akte van / / (datum van oprichting) blijkt dat (naam, voornamen, woonplaats, geboorteplaats en datum van al de oprichters; naam, rechtsvorm en zetel wanneer het een rechtspersoon betreft) een vereniging zonder winstoogmerk hebben opgericht met de naam (naam van de vzw). Maatschappelijke zetel Gerechtelijk arrondissement (statutaire clausule die de maatschappelijke zetel vastlegt en het gerechtelijk arrondissement aanduidt ) Minimum aantal leden (statutaire clausule die het minimum aantal leden vastlegt) Doel (statutaire clausule die het doel van de vereniging vastlegt) Voorwaarden en formaliteiten van toetreding en uittreding van leden (statutaire clausules die deze materie regelen) Algemene vergadering Bevoegdheden Bijeenroeping Kennisgeving van beslissingen (statutaire clausules die deze materie regelen) Bestuurders Benoeming Ambtsbeëindiging Afzetting Bevoegdheden Wijze van uitoefening Duur van mandaat (statutaire clausules die deze materie regelen) Vertegenwoordigingsbevoegdheid t.a.v. derden (statutaire clausules die deze materie regelen) 20

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE GROTE EN ZEER GROTE VERENIGINGEN INHOUDSTAFEL WOORD VAN DE MINISTER...5 WOORD VOORAF WERKGROEP...6 HOOFDSTUK 1: HET BOEKHOUDKUNDIG KADER...8 1. TOEPASSINGSSFEER...8

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen

Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de VZW s een verplichte boekhouding op. 1. WAT IS EEN KLEINE VZW? Een kleine

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007

lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 lokalenmap.be Een uitgave van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, afdeling Jeugd September 2007 COLOFON Auteur Kristof Vansteenkiste (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten en -consulenten)

Nadere informatie

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen

Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V - Boekhoudkundige verplichtingen 1. Algemene bepalingen De boekhoudkundige verplichtingen van een vzw zijn in eerste instantie afhankelijk van de grootte van een vzw. We onderscheiden om te

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start

BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Een onderneming neemt een nieuwe start Hoofdstuk 1: KEUZE VAN DE ONDERNEMINGSVORM Indeling: 1 Juridische aspecten 2 Administratieve verplichtingen 3 Keuzebepaling 4 Boekhoudkundige

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie