VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs"

Transcriptie

1 VZW, hoe begin je eraan? Een praktische handleiding voor sportclubs Teksten conform met de nieuwe vzw-wet Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist Adviseur Procura VZW 1

2 INHOUDSTAFEL Inleiding... 3 Hoofdstuk I - Korte situering van het wetgevend kader... 4 Hoofdstuk II - Definitie van de vereniging zonder winstoogmerk... 6 Afdeling 1 - Wat is rechtspersoonlijkheid?... 6 Afdeling 2 - Wettelijke definitie... 7 Afdeling 3 - Vergelijking met de (feitelijke) vereniging en de vennootschap... 8 Afdeling 4 - Voor- en nadelen van de vzw Hoofdstuk III -Hoe richt ik een vzw op? Inleiding - Stroomschema Afdeling 1 - Beroep op een notaris? Afdeling 2 - Inhoud van de statuten en hun goedkeuring Afdeling 3 Publiciteitsverplichtingen bij oprichting Afdeling 4 - Het kostenplaatje Hoofdstuk IV - Wat na de oprichting? Afdeling 1 - Aansprakelijkheid Afdeling 2 Het verenigingsdossier en de Kruispuntbank Ondernemingen Afdeling 3 Inzage van documenten door leden op de zetel Afdeling 4 Mutaties in de raad van bestuur Afdeling 5 De algemene vergadering Afdeling 6 - Statutenwijziging Hoofdstuk V - Sponsoring van / schenkingen aan de vzw Hoofdstuk VI - Boekhouding, fiscus, verzekeringen en banken Hoofdstuk VII - Nuttige adressen / links / lectuur Afdeling 1 - Nuttige adressen Afdeling 2 - Aanbevolen lectuur Bijlagen tekst van de wet van 27 juni modelstatuten KB 26 juni 2003 inzake de boekhouding van kleine vzw s

3 Inleiding België is een land met een bloeiend verenigingsleven. Naast de sociale en culturele sector, neemt de sportsector hier een belangrijke plaats in. Het kleinste dorp heeft wel minstens 1 sportclub. Denk hierbij maar aan wielertoeristen, voetbal, volleybal, tennis, badminton en zo vele andere clubs. Waar deze clubs meestal enkel starten met de wens sport te beoefenen, groeien zij dikwijls uit tot meer dan dat en organiseren zij bijkomende activiteiten, beheren zij geldmiddelen, huren zij onroerende goederen en ga zo maar door. Al deze handelingen vragen om de nodige juridische omkadering, teneinde te vermijden dat er bij moeilijkheden onoverkomelijke problemen ontstaan voor de leden zelf van de club. Zoals verder zal blijken biedt de vereniging zonder winstoogmerk hier meestal de oplossing. De partners van Sportac zijn zich hier terdege van bewust en vroegen ons daarom een cursus te schrijven waarin aan de sportclubs wordt duidelijk gemaakt wat de vzw nu eigenlijk is en hoe een vzw wordt opgericht. Steeds pogen wij zo praktisch mogelijk te zijn. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de vzw uiteindelijk een juridisch iets is, hetgeen onvermijdelijk het gebruik van juridische termen met zich meebrengt. Aan de hand van praktische voorbeelden trachten wij evenwel steeds de betekenis van deze termen in verstaanbare taal om te zetten. Zoals u verder zal lezen, vond er in 2002 een ware revolutie plaats in de vzw-wetgeving. Na jaren van parlementair werk, werd op 5 mei 2002 immers de nieuwe vzw-wet definitief. Deze cursus houdt reeds rekening met de gewijzigde wetsbepalingen. We hopen dat deze cursus voor u een handig werkinstrument zal zijn. Joachim Beddegenoots Bedrijfsjurist 30 mei

4 HOOFDSTUK I KORTE SITUERING VAN HET WETGEVEND KADER Drie wetten zijn hier het vermelden waard : a. De Belgische Grondwet : Artikel 27 van onze Grondwet luidt als volgt : «De Belgen hebben het recht zich te verenigen; dit recht mag niet aan enige preventieve maatregel onderworpen worden.» Hieruit volgt dat de overheid zich zo minimaal mogelijk met het verenigingsleven moet inlaten. b. De wet van 24 mei 1921 tot waarborg der vrijheid van vereniging : Deze wet werkte het grondwettelijk principe verder uit en voorzag dat niemand mag worden gedwongen deel uit te maken van een vereniging. Evenmin mag een persoon worden verhinderd deel uit te maken van een vereniging, voor zover hij voldoet aan de voorwaarden die aan het lidmaatschap worden gesteld. c. De wet van 27 juni 1921 de «vzw-wet» : De eigenlijke vereniging zonder winstoogmerk zag het licht iets later in Toen werd immers de «wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend» (verder de wet ) afgekondigd door het parlement. Deze wet was heel summier en bood aan de oprichters ervan ruim de mogelijkheid de vzw te kneden volgens eigen behoeften. Juist deze flexibiliteit maakte de vzw zeer geschikt voor het verenigingsleven. Gedurende decennia liet de wetgever de vzw-wet ongemoeid. De voormelde bondigheid van de wet en de beperkte wijzigingen die er in de voorbije 80 jaar aan zijn aangebracht, duiden op het geringe belang dat de overheid in het verleden heeft gehecht aan de vzw Totaal ten onrechte, zo blijkt het : België telt immers om en bij de vzw s, waarvan zo n zeer actief en niet onbelangrijk zijn op economisch gebied. Denken we maar aan de kloosterorden, ziekenhuizen, scholen, grote voetbalclubs Juist omwille van het feit dat er vele vzw s bestaan die een belangrijke economische rol spelen, dit tot op heden in veel minder strenge omstandigheden dan de commerciële vennootschappen dewelke zij soms wel eens concurrentie durven aandoen wenste de wetgever meer grip te krijgen op de vzw. Vooral de transparantie van haar rekeningen moest vergroten. Ook meende ons parlement dat de wetgeving danig verouderd is en dat zij best eens werd opgefrist. Na vele jaren debatteren, aanpassen, uitstellen en lobbying, keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers uiteindelijk op 18 april 2002 het Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen goed. De Koning bekrachtigde de nieuwe tekst op 5 mei De tekst verscheen op 11 december 2002 in het Belgisch Staatsblad en is intussen van kracht geworden voor alle vzw s. De wet van 5 mei 2002 kende nog een hele resem uitvoeringsbesluiten, waarvan op vandaag de meest belangrijke: KB 26 juni 2003 (B.S ): regelt de openbaarmaking van de akten van vzw s; KB 26 juni 2003 (B.S ): bevat de regels voor de vereenvoudigde boekhouding van kleine vzw s. 4

5 KB 19 december 2003 (B.S ): regelt de boekhouding van grote vzw s. Titel I van de aldus aangepaste wet van 1921 regelt in welgeteld 40 artikelen de hele Belgische vzw. Wij voegden Titel I als bijlage 1 (pagina 47) toe aan deze cursus. 5

6 HOOFDSTUK II DEFINITIE VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK AFDELING 1 Wat is rechtspersoonlijkheid? Dat een vereniging rechtspersoonlijkheid heeft, betekent dat zij juridisch bestaat, los van haar leden. Ze heeft een eigen naam, een eigen adres, een eigen werking. Doordat zij rechtspersoonlijkheid bezit, kan zij een eigen vermogen hebben, dat totaal losstaat van het vermogen van haar leden. Hieruit volgt dat : - de leden geen aanspraak kunnen maken op het vermogen van de vzw - de schuldeisers van de vzw hun vordering niet kunnen recupereren op het eigen vermogen van de leden De vzw vormt met andere woorden een barrière tussen de leden en de schuldeisers van de vzw Voor al hetgeen de vzw onderneemt, kunnen haar leden in normale omstandigheden, zie hierover meer in hoofdstuk IV., Afdeling 1, pagina 27 niet rechtstreeks worden aangesproken. Zij genieten van de beperkte aansprakelijkheid, zoals wordt verwoord in artikel 2bis van de wet : Onverminderd de artikelen 3, 2, en 11, gaan de leden in die hoedanigheid geen enkele persoonlijke verplichting aan inzake de verbintenissen die de vereniging aangaat. Merk op : Volgens artikel 3 van de wet, bezit de vzw rechtspersoonlijkheid vanaf de dag dat haar statuten, de akten betreffende de benoeming van de bestuurders en in voorkomend geval van personen, gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen, zijn neergelegd op de Griffie van de rechtbank van Koophandel. 6

7 AFDELING 2 Wettelijke definitie van de vzw In de derde alinea van artikel 1 van de wet vinden we de definitie van een vzw : De vereniging zonder winstoogmerk is die, welke niet nijverheids- of handelszaken drijft en welke niet tracht een stoffelijk voordeel aan haar leden te verschaffen. Uit deze definitie kunnen we afleiden dat de vzw een vereniging is die twee zaken niet mag doen : het verdelen van winst onder de leden : dit houdt in dat de vzw zichzelf niet mag verrijken noch haar leden tijdens haar bestaan of na haar ontbinding geld of andere materiële voordelen mag uitkeren. Nuancering : de vzw mag wel een positief resultaat bekomen door haar activiteiten doch moet dit positief saldo aanwenden voor de realisatie van haar maatschappelijk doel (wat dit doel is : zie verder in Hoofdstuk III, Afdeling 2). De vzw mag wel de professionele belangen of de economische situatie van haar leden behartigen, door hen in staat te stellen besparingen te realiseren of nadelen te voorkomen. handel drijven : bedoeld wordt hier het zich gedragen als een gewone industrieel of handelaar, dewelke als hoofddoel heeft winst te maken. Nuancering : het wordt algemeen aanvaard dat een vzw toch commerciële activiteiten heeft, voor zover : - deze activiteiten werkelijk bijkomstig zijn aan haar hoofdactiviteiten - de winsten van de commerciële activiteiten hoofdzakelijk besteed worden aan de realisatie van het onbaatzuchtig doel van de vzw Treedt de vzw buiten de hierboven vermelde grenzen, dan riskeert zij door de rechtbank ontbonden te worden. 7

8 AFDELING 3 Vergelijking van de vzw met de (feitelijke) vereniging en de vennootschap De vzw kan met twee soortgelijke entiteiten worden vergeleken : met de vennootschappen, al dan niet met een sociaal oogmerk ( de V.S.O. ) met de feitelijke verenigingen. We beginnen met een vergelijking tussen de vzw en de vennootschappen : Karakteristiek VENNOOTSCHAP VSO VZW Verrijking van de Hoofddoel In beperkte mate Verboden vennoten/leden Handels- of Hoofddoel Mits sociaal oogmerk Slechts bijkomstig industriële activiteit Rechtspersoonlijkheid Afhankelijk van de Ja Ja gekozen vorm Beroep op het Ja Ja Op heden nog niet sluitingsfonds der ondernemingen Beroep op wetgeving Ja Ja Neen economische expansie Inschrijving in het Ja Ja Neen handelsregister Externe financiering Vlot Vlot Moeilijker Startkapitaal vereist Ja Ja, soms beperkt Neen Fiscaal stelsel Vennootschapsbelasting Meestal vennootschapsbelasting Rechtspersonenbelasting Dubbel boekhouden Verplicht Verplicht Soms verplicht Juridisch statuut complex Zeer complex Complex Imago Niet sympathiek Neutraal Positief 8

9 Omdat de meeste sportclubs die nog niet hebben gekozen voor de vorm van de vzw en nog op een ongestructureerde wijze opereren, beschouwd moeten worden als een feitelijke vereniging, nemen we hierna een vergelijking over tussen de vzw. en de feitelijke vereniging uit de publicatie van Procura, Oprichting en beheer van een vzw Vraagbaak voor de vzw Vraag Feitelijke vereniging VZW Hebben ze Neen Ja rechtspersoonlijkheid? Kunnen ze een vermogen bezitten? Hoe wordt de werking geregeld? Wie draagt de aansprakelijkheid? Zijn er bepaalde verplichtingen? Kunnen ze rechtshandelingen stellen? Het vermogen is onverdeelde eigendom van al de leden. De feitelijke vereniging is immers geen rechtspersoon. De werking wordt geregeld in een verenigingsovereenkomst of in een huishoudelijk reglement. Dit is echter niet wettelijk verplicht. Buitenstaanders ( derden ) zijn er niet door gebonden. De leden zijn persoonlijk aansprakelijk voor de engagementen van de feitelijke vereniging, desnoods met hun eigen vermogen. De wet legt geen specifieke verplichtingen op om een feitelijke vereniging op te richten. Als de leden een handeling stellen, dan doen ze dat in eigen naam of in naam van andere leden van wie ze een volmacht kregen. De vzw kan een eigen vermogen bezitten. De werking is bepaald in de wet en in de statuten. Als alle publicatieverplichtingen werden nagekomen, zijn ook buitenstaanders hierdoor gebonden. De vzw staat er met haar eigen vermogen voor in dat ze haar engagementen nakomt. Het privé-vermogen van de leden blijft dus buiten schot. De wet legt een aantal materiële en formele verplichtingen op. Bv. De vzw moet haar statuten publiceren, net als de benoemingsbesluiten van de leden van de raad van bestuur. Een vzw kan in eigen naam en voor eigen rekening optreden. 9

10 AFDELING 4 Voor- en nadelen van de vzw Wat de voordelen en ook de keerzijde van de medaille de nadelen zijn, bleek reeds afdoende uit de voorgaande analyses. Kort samengevat kunnen we stellen dat de vzw sedert de wet van 5 mei 2002 nogal wat formele vereisten stelt, doch dat hiertegenover het grote voordeel van het afgescheiden vermogen / de rechtspersoonlijkheid staat die de leden van de vzw veilig stelt tegenover de schuldeisers van de vereniging. Bij wijze van conclusie kunnen we bijgevolg stellen dat de sportclub zich best omvormt in een vzw wanneer : - zij een afgezonderd vermogen wenst op te bouwen ; - de leden zich wensen in te dekken tegen de verschillende aansprakelijkheden die een sportactiviteit met zich kan meebrengen ; - de club belangrijke inkomsten of uitgaven heeft ; - zij onder een andere vorm van vereniging zit gezien de goedkope, eenvoudige, duidelijke en flexibele vorm van de vzw 10

11 HOOFDSTUK III HOE RICHT IK EEN VZW OP? INLEIDING: stroomschema Voor een goed overzicht van de oprichting, nemen wij hieronder een klein stroomschema op dat de verschillende etappes weergeeft. Ontwerp van de statuten oproepen van de stichtingsvergadering met alle leden (ev. notaris) agenda: 1) goedkeuren statuten; 2) benoeming bestuurders; 3) begroting eerste werkjaar neerlegging op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van 1) de statuten; 2) benoeming eerste bestuurders; 3) benoeming van vertegenwoordigers In de verschillende afdelingen van dit hoofdstuk overlopen we deze etappes. Wij gaan tevens na of de tussenkomst van een notaris vereist is én hoeveel de oprichting u kan kosten. Waar mogelijk voegen we modelteksten toe. 11

12 AFDELING 1 Beroep op een notaris? In de laatste alinea van artikel 2 van de wet lezen we dat de statuten in een onderhandse of in een authentieke akte worden vastgesteld. Als we dan toch kunnen opteren voor een zelf opgestelde onderhandse akte, waarom zouden we dan beroep doen op een notaris? Wij kunnen de volgende redenen bedenken : indien er een onroerend goed wordt afgestaan aan de vzw ter gelegenheid van de oprichting, dan is een notariële akte noodzakelijk daar de wet dit voorschrijft. enkel indien de notaris de akte verlijdt, moet zij slechts in één exemplaar worden opgesteld. Kiest de club voor een onderhandse akte, dan moet deze in twee exemplaren worden opgesteld. Onder de oude wet woog dit argument meer door daar er toen in geval van onderhandse akte niet twee maar evenveel exemplaren als er oprichters zijn, dienden te worden opgesteld. de notaris heeft ervaring met het oprichten van vzw s. Hij zal een heel deel van de formaliteiten voor de club kunnen verzorgen, zodanig dat u zich daar niets van aan moet trekken. Uiteraard zal de notaris niet gratis tussenkomen. De meerkost van zijn tussenkomst zal variëren van geval tot geval, afhankelijk van dat wat u van de notaris verlangt, of er een onroerend goed wordt ingebracht in de vzw enz. Om deze kosten te vermijden, kan u opteren voor de onderhandse akte, waarbij u beroep kan doen op dienstverlenende organisaties welke u deskundig advies op maat kunnen verschaffen. Zie hiervoor Hoofdstuk VII., Afdeling 1. 12

13 AFDELING 2 Inhoud van de statuten en hun goedkeuring Inhoud van de statuten De oprichters van de vzw moeten ontwerpstatuten opmaken. Deze statuten worden vervolgens al dan niet voor de notaris goedgekeurd op de stichtingsvergadering. Tijdens deze stichtingsvergadering zullen eveneens de eerste bestuurders van de vzw worden aangeduid door de leden van de vzw We lezen in artikel 2, eerste alinea van de wet, wat in de statuten moet staan : 1. de naam van de vzw, het adres van haar maatschappelijke zetel en het gerechtelijk arrondissement waaronder zij ressorteert 2. de precieze omschrijving van het maatschappelijk doel van de vzw 3. het minimum aantal leden 4. de namen, voornamen, de woonplaats, geboortedatum en -plaats van de oprichters of, indien het om rechtspersonen gaat, hun naam, rechtsvorm en zetel 5. de voorwaarden en formaliteiten van intrede en uittrede van de leden 6. de bevoegdheid van de algemene vergadering, haar bijeenroepingswijze en de wijze van kennisgave van de besluiten van de algemene vergadering aan de leden en aan derden 7. de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden, de wijze waarop zij die uitoefenen (alleen, gezamenlijk, als college) en de duur van hun mandaat. Daarnaast desgevallend de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen die de vzw kunnen vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en ook weer de wijze waarop zij die uitoefenen. Daar boven op de zelfde gegevens voor de personen belast met het dagelijks bestuur. Tenslotte de wijze van benoeming van de eventuele commissarissen. 8. het maximaal eisbaar lidgeld 9. de vermelding van de duur van de vzw, indien zij (bij wijze van uitzondering) niet voor onbepaalde duur is opgericht. 10. de bestemming van het vermogen van de vzw na de ontbinding ervan Gezien het belang van deze 10 punten, gaan wij er hieronder waar nodig in detail verder op in. In bijlage 2, pagina 58 vindt u een model van statuten, waarnaar wij hierbij verwijzen ter illustratie van onze toelichting hieronder. De naam : de naam is vrij te kiezen, voor zover: - er geen eigennamen in voorkomen van leden, oprichters of derden - er geen wettelijk beschermde namen worden gebruikt, b.v. een bestaande handelsnaam - de naam niet kan verward worden met namen van andere organisaties De naam moet worden vermeld op alle documenten die uitgaan van de vzw, steeds gevolgd door de woorden vereniging zonder winstoogmerk of de afkorting VZW. De wet legt tevens de verplichting op het adres van de zetel op elk stuk te vermelden. Hij voert een persoonlijke aansprakelijkheid in ten laste van personen die in naam van de vzw meewerken aan stukken die niet de vereiste vermeldingen bevatten. Wenst de club tevens met een afkorting van de naam te werken, dan moet deze vermeld worden in de statuten. De maatschappelijke zetel: de maatschappelijke zetel is de plaats waar de vzw haar activiteiten ontplooit of waar haar directie zich bevindt. Het kan dus geen postbus zijn of een 13

14 garagebox e.d.m. Het is het aanspreekpunt van de derden welke in contact staan met de vzw De zetel kan worden gevestigd op het domicilie van één van de leden. Dit houdt wel een risico in, voor zover de vzw schulden zou maken: de schuldeisers van de vzw kunnen immers beslag leggen op al de goederen welke zich bevinden op de maatschappelijke zetel. Het lid moet dan achteraf bewijzen dat er een aantal goederen aan hem persoonlijk toebehoren en niet aan de vzw (de zogenaamde revindicatie ). De zetel moet in België gevestigd zijn. De statuten moeten het volledig adres opgeven van de zetel: straat, nummer, eventueel bus, postcode en plaats. Elke statutenwijziging vereist een statutenwijziging. het maatschappelijk doel: de omschrijving van het doel bevat best twee facetten: - eerst een nauwkeurige beschrijving van wat de club juist wenst te doen (b.v. het in een georganiseerd kader beoefenen van de turnsport en het promoten van deze sport ). Even herhalen dat dit doel niet in hoofdzaak mag bestaan uit handel of industriële activiteiten. Daarnaast mag het doel niet in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden. - Daarna een zeer algemene formulering van de wijze waarop de club haar doel zal waarmaken. Door hierin zeer ruim te gaan, vermijdt de club te frequente statutenwijzigingen. het minimum aantal leden: dit mag nooit lager zijn dan drie. de namen, voornamen, de woonplaats, de geboortedatum en -plaats van de oprichters: deze bepaling is op zich voldoende duidelijk. Zijn er bij de oprichters rechtspersonen, dan moet voor hen worden vermeld: maatschappelijke benaming, maatschappelijke zetel en de rechtsvorm. de voorwaarden en formaliteiten van intrede en uittrede van de leden: de voorwaarden om lid te worden kunnen zowel inhoudelijk (b.v. leeftijd, geslacht, opleiding, sporttak,..) als vormelijk zijn (de procedure om lid te worden, bevoegd orgaan binnen de v.z.w). Sedert de nieuwe wet moeten de statuten tevens voorschrijven op welke wijze de intrede en uittrede worden aangevraagd en hoe dergelijke aanvragen formeel worden afgehandeld. de bevoegdheid van de algemene vergadering: best wordt deze beperkt tot de door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden bevoegdheden. Deze vergadering telt immers meestal veel leden, hetgeen van haar een eerder log orgaan maakt. Het verdient dan ook de voorkeur de vzw in haar dagdagelijks leven zoveel mogelijk te laten leiden door de raad van bestuur / de afgevaardigd bestuurder. De wettelijk voorbehouden bevoegdheden zijn: - de statutenwijzigingen - de benoeming en afzetting van de bestuurders - het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen - het ontbinden van de vereniging - uitsluiting van een lid - benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend - de kwijting aan bestuurders en commissarissen - de omzetting van de vzw in een vso. 14

15 de bijeenroepingswijze van de algemene vergadering: vrij te regelen door de statuten. Hier wordt best rekening gehouden met het aantal leden en de kostprijs verbonden aan de soort oproeping. Een schriftelijke oproeping lijkt aangewezen om bewijsredenen. Zo kan men kiezen uit een brief, fax, , aangetekende brief, publicatie in het ledenblad of in de pers, De wettelijke minimum oproepingstermijn bedraagt acht dagen. wijze waarop haar besluiten ter kennis worden gebracht van de leden en van derden: deze bepaling wordt dikwijls vergeten in de statuten. Best voorziet men dat een persoon, om kennis te kunnen krijgen, blijk moet kunnen geven van een rechtmatig belang daartoe, zoniet kan iedereen zomaar inzage eisen van de stukken. benoeming, bevoegdheid en wijze van uitoefening ervan van de bestuurders: zoals we hierboven reeds meldden, kan de bevoegdheid inzake bestuur best volledig worden overgelaten aan de raad van bestuur, met uitsluiting natuurlijk van de exclusieve bevoegdheden van de algemene vergadering. De statuten kunnen voorzien dat bepaalde taken, b.v. dagelijks bestuur, door de raad van bestuur worden gedelegeerd aan één of meer van zijn leden. Hoe de bestuurders worden benoemd en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen, kan vrij worden geregeld in de statuten. Steeds evenwel moet de algemene vergadering de uiteindelijke beslissing daaromtrent kunnen nemen en moet zij terzake een keuzemogelijkheid hebben. Er mag dan ook geen systeem van coöptatie van bestuurders door de raad van bestuur worden voorzien. Wel kunnen de statuten voorzien in een voordrachtsysteem. De statuten mogen niet vergeten te regelen op welke wijze de raad van bestuur zijn bevoegdheden uitoefent: elke bestuurder die afzonderlijk beslist, alle bestuurders samen die steeds unaniem beslissen of de bestuurders die als college dus bij gewone meerderheid beslissen. Dit laatste is het meest voorkomend en verdient de voorkeur. de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de personen die de vzw kunnen vertegenwoordigen, de omvang van hun bevoegdheden en ook weer de wijze waarop zij die uitoefenen: de nieuwe wet creëert de mogelijkheid om naast de algemene vergadering en de raad van bestuur een orgaan van vertegenwoordiging te voorzien in de statuten. Dit moet dan wel gedetailleerd geregeld worden in de statuten. Voor een voorbeeld, zie de modelstatuten. de zelfde gegevens als voor het orgaan van vertegenwoordiging voor de personen belast met het dagelijks bestuur: indien een orgaan van dagelijks bestuur wordt geïnstalleerd, dan dienen de statuten dit in detail te voorzien. Cf. de modelstatuten voor een voorbeeld van regeling. de wijze van benoeming van de eventuele commissarissen: de nieuwe wet maakt de aanstelling van een of meerdere commissarissen verplicht voor de zeer grote vzw s. Zie hieromtrent verder in Hoofdstuk VI. lidgeld: de statuten moeten steeds het maximaal eisbare bedrag aan (jaarlijks) lidgeld vermelden. Best wordt dit niet te laag gesteld, want een wijziging ervan vereist een aanpassing van de statuten. bestemming van het vermogen na ontbinding: na ontbinding en vereffening mag het batig saldo (het overschot na terugbetaling van de schulden van de vereniging) niet onder de leden verdeeld worden. Meestal bepaalt men dat het batig saldo zal worden overgedragen 15

16 aan een vereniging met een gelijkaardig doel. De nieuwe wet: benadrukt dat het vermogen moet worden aangewend tot een belangeloze doelstelling. Naast de wettelijk verplichte vermeldingen, is het aangeraden de statuten bijkomend te stofferen. Zij zullen immers het werkinstrument bij uitstek zijn van al diegenen die met de club te maken krijgen: leden, bestuurders, banken, de overheid. Hoe vollediger de statuten, hoe minder vaak men naar de tekst van de wet zal moeten grijpen of een externe specialist aanspreken. We moeten er dus naar streven volledige statuten te schrijven, zonder daarom te uitgebreid te gaan. In de bijlagen nemen wij modelstatuten op, welke in de meeste gevallen mits soms een kleine aanpassing zullen voldoen aan deze eisen. Hieronder lichten wij enkele bijkomende elementen toe: leden toegetreden leden: een sportclub telt meestal behoorlijk wat leden. Wanneer we al deze leden bij het beleid van de club betrekken, zal ze wellicht niet meer efficiënt geleid kunnen worden. Daarom is het raadzaam het aantal leden met actieve deelname in het beleid te beperken. Dit kan door in de statuten, conform de nieuwe wettelijke terminologie, een onderscheid te maken tussen leden en toegetreden leden. De eerste categorie met een beperkt aantal leden heeft alle normale rechten van een lid, de tweede categorie is een lid dat slechts over beperkte rechten beschikt. Zo heeft een toegetreden lid bijvoorbeeld geen stemrecht op de algemene vergadering der leden. De wetgever specificeert dat de rechten en plichten omschreven in de wet niet van toepassing zijn op de toegetreden leden. Hun rechten en plichten moeten bepaald worden in de statuten. schorsing van een lid: wanneer het lidmaatschap in de club bepaalde rechten met zich meebrengt, kan het wenselijk zijn dat de club in geval van wangedrag van een lid, de mogelijkheid heeft deze rechten aan het lid te ontnemen. Dit zal gebeuren door de uitsluiting van het lid. Omdat deze uitsluiting moet gestemd worden op de algemene vergadering, die soms niet onmiddellijk kan worden georganiseerd, kan worden overwogen een schorsingsrecht te voorzien in de statuten. de samenstelling van de raad van bestuur: het kan interessant zijn een niet-lid omwille van zijn bekwaamheden toch op te nemen in de raad van bestuur. Daarom opteren wij ervoor het lidmaatschap niet als voorwaarde te stellen voor een mandaat als bestuurder. Bij de samenstelling let men er best op dat er een oneven aantal bestuurders is, om problemen bij staking van stemmen te voorkomen. Om deze helemaal uit te sluiten, geeft men best aan degene die de raad van bestuur voorzit een doorslaggevende stem. Om snel een bijeenkomst van de raad van bestuur te kunnen beleggen, beperkt men ook best het aantal bestuurders. Volgens de nieuwe wet moeten er minstens drie bestuurders zijn. Als de vzw maar drie leden telt, zijn er maar twee bestuurders. Steeds moeten er minder bestuurders dan leden zijn. huishoudelijk reglement: niet alles kan in de statuten worden geregeld. Soms wenst men ook niet alles in de statuten te zetten, vermits deze moeten gepubliceerd worden en iedereen er op die manier kennis van kan nemen. Dergelijke zaken worden dikwijls geregeld in een huishoudelijk reglement. We voorzien dit dan ook in onze modelstatuten. 16

17 Goedkeuring van de statuten Eens de statuten ontworpen zijn, moeten zij nog goedgekeurd worden door de oprichters. Hiervoor komen zij, al dan niet in gezelschap van de notaris, bijeen op de stichtingsvergadering. De oproeping hiervoor kan bij een gewone brief gebeuren, die wordt verstuurd door de initiatiefnemer aan al de mede-oprichters. Model van oproeping: Beste, Graag nodigen wij u hierbij uit voor de oprichtingsvergadering van de VZW, dewelke zal doorgaan op om te De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld: 1. goedkeuring van de ontwerpstatuten, waarvan u de tekst in bijlage vindt 2. bijeenroeping van een onmiddellijk daarop volgende eerste buitengewone algemene vergadering waarop de eerste raad van bestuur zal worden benoemd De kandidaten voor de raad van bestuur zijn: U vindt hun curriculum vitae als bijlage. Uw aanwezigheid op de vergadering is noodzakelijk om de vzw te kunnen oprichten. Met welgemeende groet, Wanneer al de oprichters op de overeengekomen plaats en tijd aanwezig zijn, gaan zij over tot de goedkeuring en ondertekening van de statuten. Gebeurt de oprichting met een notaris, dan volstaat de ondertekening van één exemplaar. Laat u de tussenkomst van een notaris achterwege, dan moeten er twee exemplaren worden opgemaakt en ondertekend door iedereen. 17

18 Vervolgens gaan zij over tot de eerste samenkomst van de algemene vergadering om voor de eerste keer een raad van bestuur te benoemen. Model van notulen (= verslag) van de eerste algemene vergadering: Notulen van de algemene vergadering van (datum) van VZW Al de leden, met name zijn aanwezig. De agenda voor de vergadering is de benoeming van de eerste raad van bestuur en de goedkeuring van de begroting voor de resterende maanden van het eerste boekjaar. De vergadering wordt voorgezeten door De voorzitter stelt als secretaris voor deze vergadering aan: Beraadslaging en stemming: De vergadering stelt vast dat de statuten van de vzw zijn goedgekeurd en dat de vereniging daardoor formeel is opgericht. Zij zal rechtspersoonlijkheid verkrijgen door de neerlegging van haar statuten en de benoemingsakte van de bestuurders op de Griffie van de rechtbank van Koophandel. De vergadering stelt vast dat alle leden aanwezig zijn en bevestigt eenparig dat zij rechtsgeldig bijeengeroepen is. Vervolgens beslist zij om de volgende personen aan te duiden als lid van de raad van bestuur: (naam, voornamen, woonplaats, geboorteplaats en datum of in geval het rechtspersonen betreft, naam, rechtsvorm, BTW-nummer en zetel) (idem) (idem) De aangeduide personen zijn aanwezig en verklaren hun mandaat te aanvaarden. De bestuurders hebben de volledige bestuursbevoegdheid, met uitzondering van de wettelijk aan de algemene vergadering voorbehouden bevoegdheden. Zij treden op als college. Twee bestuurders gezamenlijk kunnen de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigen in alle aangelegenheden. De raad van bestuur zal zorgen voor de neerlegging van de statuten en van de benoeming van de leden van de raad van bestuur ter griffie. De voorzitter licht de begroting toe voor de resterende maanden van het lopende boekjaar, waarna de leden deze begroting goedkeuren. De vergadering wordt gesloten, waarna de voorzitter en de secretaris de notulen ondertekenen. 18

19 Onmiddellijk nadat de leden van de raad van bestuur zijn benoemd, komen zij bijeen om onderling de taken te verdelen. Model van notulen van de eerste raad van bestuur: Notulen van de eerste bijeenkomst van de raad van bestuur van vzw op Aanwezig: Vertegenwoordigd:, vertegenwoordigd door Verontschuldigd: Afwezig: Agenda: 1. aanduiding van de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester 2. aanduiding van een dagelijks bestuurder 3. wettelijke publiciteitsmaatregelen Beraadslaging en stemming: 1. De door de algemene vergadering op benoemde leden van de raad van bestuur zijn onmiddellijk na hun benoeming bijeengekomen en duiden onder de leden van de raad van bestuur aan: als voorzitter van de raad van bestuur, als ondervoorzitter van de raad van bestuur, als secretaris van de raad van bestuur, als penningmeester van de raad van bestuur, Voormelde personen aanvaarden hun mandaat. 2. De leden van de raad van bestuur duiden aan als dagelijks bestuurder, bevoegd om in naam van de vzw op te treden in alle zaken van dagelijks bestuur alsook om in deze zaken door zijn/haar enige handtekening de vereniging te verbinden, de heer/mevrouw, wonende geboren te op aan, dewelke de functie aanvaardt. 3. De dagelijks bestuurder zal instaan voor de neerlegging ter griffie van de statuten van de vzw en van de benoemingen van de leden van de raad van bestuur en de dagelijks bestuurder. Daarnaast zal hij ook het vennootschapsdossier aanleggen en neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel. Daar de agenda volledig afgehandeld is en er geen bijzondere vragen meer worden gesteld, sluit de voorzitter de vergadering af. De secretaris zal het verslag opmaken en ondertekenen. 19

20 AFDELING 3 Publiciteitsverplichtingen bij oprichting De nieuwe wet heeft de openbaarmakingsformaliteiten voor de vzw behoorlijk verzwaard. U vindt ze opgesomd in artikel 26 novies van de wet. Er wordt enerzijds voorzien in de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel en anderzijds in de publicatie bij uittreksel in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad door toedoen van deze griffie. Een overzicht: 1. Neerlegging ter griffie: De vereniging krijgt maar rechtspersoonlijkheid van zodra zij op de voormelde griffie heeft neergelegd: - haar statuten, - de akten betreffende de benoeming van de bestuurders - in voorkomend geval de akten betreffende de benoeming van personen, gemachtigd om de vzw te vertegenwoordigen Deze neerlegging gebeurt persoonlijk of per gewone of aangetekende brief. Bij deze neerlegging zal de vzw tevens het ondernemingsnummer toegewezen krijgen dat haar wordt toegekend ter gelegenheid van de op dat ogenblik verplichte inschrijving in de Kruispuntbank Ondernemingen. Deze inschrijving gebeurt aan de hand van het nieuw ingevoerde Formulier I, dat u kan verkrijgen op de griffie of dat u kan downloaden van de website (Afdeling Belgisch Staatsblad / Rechtspersonen / Formulieren). Verder nemen wij het voormelde Formulier I op. Heeft u op een bepaalde pagina onvoldoende plaats om alle gegevens op te nemen, dan gebruikt u een tweede pagina met dezelfde lay out. In Luik A vult u de identificatiegegevens van de vzw in. Daar u het ondernemingsnummer nog niet kent, laat u dit blanco. In Luik B neemt u de gegevens uit de statuten op die de wet u verplicht erin op te nemen. Cf. de 10 elementen opgesomd op pagina 13. Het voorwerp van de akte is Oprichting- Statuten-Benoemingen De tekst zelf luidt als volgt: Uit een onderhandse akte van / / (datum van oprichting) blijkt dat (naam, voornamen, woonplaats, geboorteplaats en datum van al de oprichters; naam, rechtsvorm en zetel wanneer het een rechtspersoon betreft) een vereniging zonder winstoogmerk hebben opgericht met de naam (naam van de vzw). Maatschappelijke zetel Gerechtelijk arrondissement (statutaire clausule die de maatschappelijke zetel vastlegt en het gerechtelijk arrondissement aanduidt ) Minimum aantal leden (statutaire clausule die het minimum aantal leden vastlegt) Doel (statutaire clausule die het doel van de vereniging vastlegt) Voorwaarden en formaliteiten van toetreding en uittreding van leden (statutaire clausules die deze materie regelen) Algemene vergadering Bevoegdheden Bijeenroeping Kennisgeving van beslissingen (statutaire clausules die deze materie regelen) Bestuurders Benoeming Ambtsbeëindiging Afzetting Bevoegdheden Wijze van uitoefening Duur van mandaat (statutaire clausules die deze materie regelen) Vertegenwoordigingsbevoegdheid t.a.v. derden (statutaire clausules die deze materie regelen) 20

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN

SAAB CLUB Belgium. vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative. RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN SAAB CLUB Belgium vereniging zonder winstoogmerk association sans but lucrative RPR Antwerpen Ondernemingsnummer 0434.203.474 NIEUWE STATUTEN De bijzondere algemene vergadering van de "Saab Club Belgium"

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR

TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR TITEL I.- NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR 1 2 3 4 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam "ACADEMIA OPHTHALMOLOGICA BELGICA", in het kort "AOB". Beide namen mogen afzonderlijk worden gebruikt. De zetel

Nadere informatie

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN

Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN Feitelijke vereniging Nieuwe Technologie voor Boyoma Studenten STATUTEN De ondergetekenden De heer, Kennis, Jan, Fruithoflaan 106 bus 16, 2600 Berchem, 03/06/1983, Leuven Mevrouw, Adubango Uweka, Ines,

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

Vzw meer info over de verplichtingen

Vzw meer info over de verplichtingen Vzw meer info over de verplichtingen Sinds de wijziging van de vzw-wet in 2002, lopen alle wettelijke verplichtingen voor een vzw over de Rechtbank van Koophandel. Bij de oprichting van een nieuwe vzw

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw Deel 1 De statuten, de raad van bestuur, de leden en de algemene

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

Nieuwe statuten - Naamswijziging

Nieuwe statuten - Naamswijziging Reigerstraat 10 9000 Gent T 09 220 84 31 info@dewerkplekarchitecten.be www.dewerkplekarchitecten.be Nieuwe statuten - Naamswijziging De algemene vergadering van 12 juni 2015 geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw

Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw Hoofdstuk IV - Structuur en organisatie van een vzw De vzw bestaat verplicht uit twee organen, de algemene vergadering en de raad van bestuur. In de statuten kan bovendien voorzien worden in een derde

Nadere informatie

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 4 Het maatschappelijk jaar valt samen met het kalenderjaar. Benaming: Rechtsvorm: Zetel : Ondernemingsnr.: Voorwerp akte: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela Verening zonder winstoogmerk Varkensstraat 6 2800 Mechelen 430.947.739 NIEUWE STATUTEN - RAAD

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 2 Het vzw-dossier en de publicaties in het Belgisch Staatsblad

Het wel en wee van de vzw Deel 2 Het vzw-dossier en de publicaties in het Belgisch Staatsblad Het wel en wee van de vzw Deel 2 Het vzw-dossier en de publicaties in het Belgisch Staatsblad Patrick Cauwelier, hoofdgriffier Rechtbank van Koophandel Verenigingsdossier waar? op de griffie rechtbank

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS

KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS KONINKLIJKE ANTWERPSE VERENIGING VAN VRIENDENCLUBS HOOFDSTUK I Naam en doel (I.1 I.4) HOOFDSTUK II Raad van Bestuur : a) aanstelling, bevoegdheid en samenstelling (II.1 II.7) b) algemene punten (II.8 II.11)

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Hoofdstuk VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden

Hoofdstuk VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden Hoofdstuk VII - Administratieve formulieren die gebruikt moeten worden 1. Bestaande vzw s RECHTSTOESTAND KOSTEN AANTAL EXEMPLAREN Elk document dient steeds in drievoud te worden neergelegd IDENTIFICATIE

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... VOORBEELD VAN OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden, 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10. (naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres zetel) verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w.

KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Titel I. Naam Zetel doel duur. KONINKLIJKE PARK TENNIS CLUB BRASSCHAAT v.z.w. Artikel 1: De Vereniging Zonder Winstoogmerk, hierna de vereniging genoemd, op 17 juli 1955 opgericht, draagt als naam Koninklijke

Nadere informatie

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk

S T A T U T E N. S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk S T A T U T E N S O C I A A L F O N D S KBC Vereniging zonder Winstoogmerk 10 juni 2004 S T A T U T E N HOOFDSTUK I - Naam, zetel, doel, duur -------- ------ Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015

Coördinatie statuten. Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 Coördinatie statuten Apex Kart Club V.Z.W. 17-8-2015 I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Art. 1 De vereniging wordt Apex Kart Club V.Z.W. genoemd. Art. 2 De zetel van de vereniging is gevestigd te 9160 Lokeren,

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp

Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp Zwemclub De Valkaart Oostkamp 8020 Oostkamp Statuten Tussen ondergetekenden, natuurlijke personen: Herman Van Colen, Stijn Streuvelsstraat 18, 8020 Oostkamp, 05 08 1945 te Egem, Belg Melissa De Meyere,

Nadere informatie

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten

Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Unix Lovers Yield Student Services and Internet Support Vereniging Zonder Winstoogmerk: Statuten Titel I - De vereniging Artikel 1. Rechtsvorm 1 De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid,

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/ Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12304434* Neergelegd 28-08-2012 Griffie Ondernemingsnr : De hierna vernoemde personen: Dierynck

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S

C O N F E R E N T I E V A N V L A A M S E G E R E C H T S D E U R W A A R D E R S CONFERENTIE VAN VLAAMSE GERECHTSDEURWAARDERS, vereniging zonder winstgevend doel, te 2000 Antwerpen, Drukkerijstraat 16. ----------------------------------------- GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN ---------------------------------------

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G Golfbiljartverbond Gent Eeklo Oudenaarde Zottegem vzw GEOZ vzw Oudenaardsesteenweg 45 9800 Deinze Ondernemingsnummer : 0443.334.342 C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G De

Nadere informatie

Identificatie KBO-BS. Formulier I Luik A. Formulier I Luik

Identificatie KBO-BS. Formulier I Luik A. Formulier I Luik VZW en PRIVATE STICHTINGEN : GEBRUIK DER FORMULIEREN 1. Bestaande Vzw s en private stichtingen. RECHTSTOESTAND Kosten 1 Wijziging raad van bestuur/dagelijks bestuur /vertegenwoordiger 2005 101,16 Aantal

Nadere informatie

Wijnclub de WijnNeus

Wijnclub de WijnNeus Wijnclub de WijnNeus Op 10 juli 2007 zijn te Ekeren samengekomen: De heer Van Raemdonck Luc wonende te 2180 Ekeren, Gerardus Stijnenlaan 75 en geboren te Antwerpen op 10 juni 1952 De heer Seth Van Raemdonck

Nadere informatie

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel

Neergelegd op te GENT bij de Rechtbank van Koophandel COÖRDINATIE STATUTEN - ZETELWIJZIGING Neergelegd op 14-01-2015 te GENT bij de Rechtbank van Koophandel De algemene vergadering van 16 augustust 2014, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN

STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN STATUTEN VZW VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN TITEL I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1 De naam van de vereniging luidt: "VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vereniging zonder

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008

Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008 Gecoördineerde tekst statuten op vrijdag 6 juni 2008 I. Benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel Artikel 1. Rechtsvorm De vereniging werd opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten.

Werd overeengekomen een feitelijke vereniging op te richten, met onderstaande statuten. Feitelijke vereniging Projectkoor Chantage STATUTEN Versie: 24/11/2012 Tussen de ondergetekenden Matthias Bauw Sarah Finaut Geert De Deygere Nele Fiers, Els Vanoverschelde Werd overeengekomen een feitelijke

Nadere informatie

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter.

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 STATUTEN De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Artikel 2 De vereniging werd opgericht op 9 juni

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12301539* Neergelegd 09-03-2012 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Koninklijke

Nadere informatie

STATUTEN SPORTIEVAK VZW

STATUTEN SPORTIEVAK VZW STATUTEN SPORTIEVAK VZW Ondernemingsnr BE 0472.460.373 ARTIKEL 1. DE VERENIGING... 2 ARTIKEL 2. DOELEINDEN EN ACTIVITEITEN... 2 ARTIKEL 3. LIDMAATSCHAP... 3 ARTIKEL 4. DE ALGEMENE VERGADERING... 4 ARTIKEL

Nadere informatie

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden.

De VZW is opgericht voor onbepaalde duur, doch kan ten allen tijde ontbonden worden. De leden van de VZW Oudercomité van de Vrije Basisschool Madonna, opgericht op 12/06/2002, hebben in de Bijzonder Algemene vergadering van 08/09/2005 met eenparigheid van stemmen de beslissing genomen

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING

STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING STATUTEN BELGISCHE KLEINE MUNSTERLANDERVERENIGING TITEL I NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 Benaming De vereniging draagt de naam Belgische kleine munsterlandervereniging, verenignig zonder winstoogmerk, afgekort

Nadere informatie

Belgian Deaf sport Committee

Belgian Deaf sport Committee Belgian Deaf sport Committee Statuten INHOUD De bijzondere algemene vergadering van 13/03/2010 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in

Nadere informatie

STATUTEN TTC OOSTKAMP vzw

STATUTEN TTC OOSTKAMP vzw De ondergetekende eerste en stichtende leden hebben op datum van 28 november 2007 unaniem besloten tot de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk, waarvan de statuten als volgt luiden: I. Benaming,

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent

BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein Gent BANAKA Vereniging zonder winstoogmerk Maatschappelijke zetel : Griendeplein 12 9000 Gent Post en bezoekadres : Dokter Dhaenenslaan 28 9820 Merelbeke Statuten De Algemene Vergadering van 1 september 2011

Nadere informatie

STATUTEN VZW PISTONCLUB

STATUTEN VZW PISTONCLUB STATUTEN VZW PISTONCLUB Oprichting vereniging, neerleggen statuten, benoeming raad van bestuur In gevolge de buitengewone algemene vergadering, gehouden te maatschappelijke zetel, Hogerheide 9, 2860 Sint

Nadere informatie

S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat Brussel. Ondernemingsnummer: STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat Brussel. Ondernemingsnummer: STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat 32 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0451.743.450 STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam : "S-Sport

Nadere informatie

Statuten Recht op Migratie VZW

Statuten Recht op Migratie VZW Statuten Recht op Migratie VZW TITEL 1: Naam, zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Recht op Migratie Vereniging zonder winstoogmerk. (VZW) Artikel 2 De maatschappelijke zetel van de vereniging

Nadere informatie